Councils of Lyons Rad Lyon

General Information Informacje ogólne

The Councils of Lyons were two ecumenical councils of the Christian church in the West, held at Lyons, France. Rad Lyonie dwie rady ekumenicznej do kościoła na Zachodzie, która odbyła się w Lyonie, Francja.

FIRST COUNCIL OF LYONS Sobór w Lyonie

The first of these councils was held in 1245 under Pope Innocent IV. Pierwszy z tych rad odbyło się w ramach 1245 Innocenty IV. The pope called the council to overthrow Frederick II, Holy Roman emperor, who had driven him from Rome. Papież wezwał Radę do obalenia Frederick II Habsburg, który napędzany go z Rzymu. The council excommunicated and deposed Frederick and absolved his subjects of their oaths of fealty; the actions of the council, however, had no political effect. Rada excommunicated i złożono Frederick i jego zwolniony przez nich przysiegi z fealty; działania Rady, jednak nie miał żadnego efektu politycznego.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

SECOND COUNCIL OF LYONS Sobór w Lyonie

The second of these councils was held in 1274 under Pope Gregory X. Attended by some 500 bishops, it was called principally to effect a reunion of the Western and Eastern churches, but, although a reunion was indeed reached at the council, it proved transitory. Drugi z tych rad odbyła się w 1274 w ramach papieża Grzegorza X. uczestniczyło około 500 biskupów, była wywołana głównie efekt zjazdu z Zachodniej i Wschodniej kościółki, ale chociaż zjazdu był rzeczywiście osiągnięte w Radzie przemijające okazało . Regulations also were established whereby popes would be elected by a conclave of cardinals. Regulamin również zostały ustanowione w której papieży byłby wybierany przez konklawe kardynałów. The council was attended by St. Bonaventure, and St. Thomas Aquinas died en route to it. Rada wzięło udział Bonawentura, a St Thomas Aquinas zmarł w drodze do niego.


First Council of Lyons - 1245 AD Sobór w Lyonie - 1245 AD

Advanced Information Informacje zaawansowane

CONTENTS SPIS TREŚCI

Abbreviations Skróty

INTRODUCTION WPROWADZENIE

Bull Deposing The Emperor Frederick II Bull Deposing cesarza Frederick II

>CONSTITUTIONS > Konstytucje

I Ja

 1. On rescripts Na rescripts
 2. Those to whom cases should be entrusted Tych przypadkach, do których należy powierzyć
 3. Curtailing legal expenses Ograniczenie kosztów prawnych
 4. On challenging elections etc. Na trudnym wyborów itp.
 5. Only unconditional votes valid Tylko bezwarunkowe głosów ważnych
 6. Jurisdiction of conservators Właściwość konserwatorów
 7. Legates and benefices Legates i benefices
 8. Judge delegates Sędzia delegatów
 9. On peremptory exceptions Na nieodwołalnym wyjątki
 10. The objection of robbery Sprzeciw od rabunku
 11. No-show plaintiffs No-show powoda
 12. On early possession for the sake of preservation Na początku posiadaniu ze względu na zachowanie
 13. On the acceptability of negative assertions W sprawie akceptacji negatywnych twierdzeń
 14. The exception of major excommunication Wyjątkiem głównych ekskomunika
 15. On Judges Who Give Dishonest Judgment Na sędziów, którzy zobowiążą się nieuczciwi wyroku
 16. On appeals W sprawie odwołania
 17. On the same W tym samym
 18. On employing assassins Na zatrudniających zabójcy
 19. On excommunication 1 Na ekskomunika 1
 20. On excommunication 2 Na ekskomunika 2
 21. On excommunication 3 Na ekskomunika 3
 22. On excommunication 4 Na ekskomunika 4

II II

 1. Management of church debts Zarządzanie długów kościoła
 2. On help for the empire of Constantinople Na pomoc dla imperium Konstantynopola
 3. Admonition to be made by prelates to the people in their charge Napomnienie, które mają być dokonane przez prałatów do ludzi w ich opłat
 4. On the Tartars Na Tatarów
 5. On the crusade Na krucjatę

INTRODUCTION WPROWADZENIE

The dispute, distinctive of the Middle Ages, between the papacy and the empire became very serious under Pope Innocent IV and Emperor Frederick II. Sporu, odróżniającego w średniowieczu, między imperium i papiestwo stało się bardzo poważne w ramach Innocenty IV i cesarza Frederick II. Already in 1240 Pope Gregory IX had tried to define the questions between the two powers by calling a general council, but Frederick II by arms had prevented the council from meeting. Już w 1240 Papież Grzegorz IX miał próbowano zdefiniować pytania między dwoma uprawnień przez wywołanie ogólne rady, ale Frederick II przez broń miała zapobiec Rady z posiedzenia. When Innocent IV succeeded as pope in 1243 he gave his earnest attention to renewing this policy. Kiedy udało Innocenty IV jako papież w 1243 roku wydał swoją uwagę na serio odnawiające tej polityki. He was able to make his way in 1244 to Lyons, which was outside the direct authority of the emperor, and there proclaimed a council. Był w stanie dokonać jego drogę do 1244 w Lyonie, który był poza bezpośrednim zwierzchnictwem cesarza, i tam głosili Rady. Some letters of summons exist, dated 3 January 1245 and the days following, in which the purpose of the council is stated thus: "That the church, through the salutary counsel of the faithful and their fruitful help, may have the dignity of its proper position; that assistance may speedily be brought to the unhappy crisis in the holy Land and the sufferings of the eastern empire; that a remedy may be found against the Tartars and other enemies of the faith and persecutors of the christian people; further, for the issue between the church and the emperor ; for these reasons we think that the kings of the earth, the prelates of the church and other princes of the world should be summoned". Niektóre litery wezwania istnieje, z dnia 3 stycznia 1245, a dni od daty, w której celem Rady jest więc oświadczył: "że Kościół, poprzez zbawienną radą wiernych i ich owocnej pomóc, mogą mieć godności jego właściwego stanowisko, że pomoc może szybko zostać doprowadzone do niezadowoleni kryzysu w Ziemi Świętej i cierpień wschodniego imperium, które sposób naprawienia szkody może być znalezione w stosunku do Tatarów i innych wrogów wiary i prześladowcy z ludu chrześcijańskiego; dalej, do między kościołem wydania i cesarza; tych powodów myślimy, że królowie ziemi, prałatów z kościoła książąt i innych części świata powinno zostać wezwana ". The chief purposes for which the council was called -- and from the beginning it was called "general" -- seem to have been political ones. Głównego celu, dla którego został powołany do rady - i od początku był nazywany "ogólne" - wydaje się, że te polityczne.

When the council opened on 26 June 1245 , in a meeting which was probably only preparatory, there were present three patriarchs and about 150 bishops besides other religious and secular persons, among whom was the Latin emperor of Constantinople. Gdy Rada otworzyła w dniu 26 czerwca 1245, w trakcie spotkania, które było prawdopodobnie tylko przygotowawczych, nie były obecne trzy patriarchów i biskupów, oprócz około 150 innych religijnych i świeckich osób, wśród których był łaciński cesarza Konstantynopola. Emperor Frederick II sent a legation headed by Thaddaeus of Suessa. Emperor Frederick II wysłał poselstwo kieruje Thaddaeus z Suessa. Many bishops and prelates were unable to attend the council because they had been prevented by the invasions of the Tartars in the east or the attacks of the Saracens in the holy Land, or because Frederick II had intimidated them (especially the Sicilians and Germans). Wielu biskupów i prałatów nie byli w stanie uczestniczyć w radzie, ponieważ były one zapobiegać przez Tatarów od najazdów na wschodzie lub ataków Saracenów w Ziemi Świętej, lub dlatego, Frederick II miał je zastraszeni (zwłaszcza Sicilians i Niemców). Thus it was that the four chief parties of the council were the French and probably the Spanish, English and Italian. Tak więc to, że cztery strony szef rady były prawdopodobnie francuskim i hiszpańskim, angielskim i włoskim. In the three sessions which were held during the council ( 26 June, 5 and 17 July ) the fathers, not without hesitation and dispute, had to treat especially of Frederick II. W trzech sesjach, które odbyły się podczas Rady (26 czerwca, 5 i 17 lipca) w przodkach, nie bez wahania i sporów, miał w leczeniu zwłaszcza Frederick II. There seems to have been a bitter conflict between Innocent IV on the one side and Thaddaeus of Suessa on the other. Nie wydaje się, że był gorzki konflikt między Innocentego IV na jednej stronie i Thaddaeus z Suessa na innych. The sources, especially the Brevis nota and Matthew Paris, tell us clearly about the nature of the discussion and the determined attitude of the pope, who induced the council to depose the emperor at the session on 17 July 1245, a matter that appeared unprecedented to the fathers themselves. Źródeł, zwłaszcza brevis nota i Matthew Paryż, powiedz nam wyraźnie o charakterze dyskusji i ustala postawa papieża, który wywoływany przez Radę zeznać do cesarza na sesji w dniu 17 lipca 1245, sprawa, że pojawiły się bezprecedensowe do ojcowie sami. The council on this question shows us clearly the critical position reached by the medieval theory and practice of ruling a christian state, which rested on a double order of authority. Rada na to pytanie pokazuje nam wyraźnie krytyczne stanowisko osiągnięte przez średniowiecznych teorii i praktyce orzeczenia chrześcijańskiego państwa, które spoczęło na podwójnej porządek władzy.

In the same session of 17 July the council also approved some strictly legal constitutions and others on usury, the Tartars and the Latin east. W tej samej sesji z dnia 17 lipca Rada zatwierdziła również niektóre ściśle prawne konstytucji, a inne na lichwie, na Tatarów i łaciński wschód. But the council, unlike the previous councils of the Middle Ages, did not approve canons concerning the reform of the church and the condemnation of heresy. Jednak Rada, w odróżnieniu od poprzedniej rady w średniowieczu, nie zatwierdzić kanonów dotyczących reformy Kościoła i potępienie herezji. Enthusiasm for the Gregorian reform movement seems to have died down completely. Entuzjazm dla reform gregoriański ruch wydaje się całkowicie padło. The council, however, concerned itself with promoting and confirming the general canonical legislation for religious life. Rada, jednak sam z promocji i potwierdzające ogólną ustawodawstwem kanonicznej dla życia zakonnego.

The transmission of the text of the constitutions is involved and still partly obscure. Przekazanie tekstu konstytucji jest zaangażowana i nadal częściowo zasłaniać. Only in recent times has it been realised that the authentic and definitive drawing up of the constitutions, and their promulgation, took place after the council . Tylko w ostatnim czasie został on zrealizowany, że autentyczne i ostateczne opracowanie konstytucji, a ich ogłoszeniem, odbyła się po radę. This collection consists of 22 constitutions, all of which are of a legal nature, and was sent to the universities by Innocent IV on 25 August 1245 (Coll. I). Ta kolekcja składa się z 22 konstytucji, z których wszystkie są z natury prawnej, a została wysłana na uniwersytetach przez Innocentego IV w dniu 25 sierpnia 1245 (Coll. I). A second collection of 12 decrees was published by Innocent IV on 21 April 1246 (Coll. II). Druga kolekcja 12 dekretów została opublikowana przez Innocentego IV w dniu 21 kwietnia 1246 (Coll. II). A final collection (Coll. I + II and 8 other decrees) was issued on 9 September 1253 (Coll. III), and was included (except for const. 2) in Liber Sextus in 1298. Ostateczna kolekcja (Coll. I + II i 8 innych dekrety) zostało wydane w dniu 9 września 1253 (Coll. III), i została włączona (z wyjątkiem const. 2) w Liber Sextus w 1298. Coll. I, however, is not identical with the constitutions of the council. Ja jednak nie jest identyczna z konstytucjami rady. For in it can be found neither the condemnation of Frederick II, which seems to have been the chief matter of the council, nor the five constitutions pertaining to the important questions introduced by Innocent IV at the opening of the council, namely those concerned with the Tartars, the Latin east and the crusades. W nim można znaleźć ani potępienia Frederick II, który wydaje się być sprawą szef rady, ani pięciu konstytucji odnoszących się do istotnych kwestii wprowadzone przez Innocentego IV na otwarciu Rady, a mianowicie tych, związanych z Tatarów, łacińskiego i wschodniego crusades.

Stephen Kuttner has shown that the constitutions have been transmitted to us through three versions: the conciliar version (= M), known principally from the chronicle of Matthew of Paris (const. 1-19, and the const. on the crusade corresponding to R 17); the intermediate version ( = R), known from the register of Innocent IV (const. 1-17, of which const. 1-12 correspond to M 1-10); and the definitive version ( = Coll. I), containing two constitutions (18 and 22) which are absent from the other versions, but lacking the constitutions not directly concerned with the law (R 13-17). Stephen Kuttner wykazało, że w konstytucji zostały przekazane nam za pośrednictwem trzech wersjach: w wersji conciliar (= M), znany głównie z kronikę Matthew Paris (const. 1-19, a konst. Krucjatę na odpowiadające R 17); pośrednich wersji (= R), znany z rejestru Innocentego IV (const. 1-17, z czego konst. 1-12 odpowiadać M 1-10), a ostateczna wersja (= Coll. I) , Zawierający dwie konstytucje (18 i 22), który jest nieobecny z innych wersji, ale brakuje w konstytucji nie są bezpośrednio związane z prawem (R 13-17).

Indeed, the origins of the constitutions must be placed before the council, as is shown by an earlier version of constitutions M 13, 15 and 19, antedating the council. Rzeczywiście, początki w konstytucji musi być umieszczony przed radą, jak jest to pokazane przez starszą wersję konstytucji M 13, 15 i 19, antedating rady. Evidently the council fathers were discussing matters which had already been partly worked out, and it was somewhat later that the constitutions acquired their more accurate and definite legal form. Najwyraźniej Rada przodkowie byli omawianie spraw, które już zostały częściowo wypracować, a to było nieco później, że ich konstytucjami nabytych bardziej dokładnych i precyzyjnych formę prawną.

The constitutions taken from Matthew Paris were edited in Bn[1] III/2 (1606) 1482-1489. Konstytucji wzięte z Matthew Paryżu były edytowane w Pl [1] III / 2 (1606) 1482-1489. Those from the register of Innocent IV were edited in Rm IV (1612) 73-78. Te z rejestru Innocenty IV były edytowane w Rz IV (1612) 73-78. All later editions followed Rm. Wszystkich kolejnych edycjach po Rm. However, IH Boehmer and Msi[1] 2 (1748) 1073-1098 (afterwards in Msi 23 (1779) 651-674) printed Coll. Jednakże, IH i Boehmer Msi [1] 2 (1748) 1073-1098 (potem w Msi 23 (1779) 651-674) drukowane Coll. III. in addition. dodatkowo. Coll. I, as such, has never been edited; but there exists both an indirect transmission (Coll. I + II, Coll. III, Liber Sextus) and a direct, single-family transmission through eight manuscript codices: Arras, Bibl. I jako taki, nigdy nie był edytowany, ale istnieje zarówno pośrednią transmisję (Coll. I + II, Coll. III, Liber Sextus) i bezpośredniej, przesyłu pojedynczej rodziny poprzez osiem rękopis codices: Arras, Bibl. Municipale 541; Bratislava, formerly Cathedral Library, 13; Innsbruck, Universitaetsbibl., 70, fos. Municipale 541, Bratysława, dawniej Biblioteki Cathedral, 13, Innsbruck, Universitaetsbibl., 70, FOS. 335v-338v (= I); Kassel, Landesbibl., Iur. 335v-338v (= I); Kassel, Landesbibl., Iur. fol. 32; Munich, Bayerische Staatsbibl., Lat. 32; Monachium, Bayerische Staatsbibl., Lat. 8201e, fos. 8201e, FOS. 219v-220r, and Lat. 219v-220R, i Lat. 9654; Trier, Stadtbibl., 864; Vienna, Nationalbibl., 2073, fos. 9654; Trier, Stadtbibl. 864; Wiedeń, Nationalbibl., 2073, FOS. 238v-242v (= W). 238v-242v (= W).

Our edition of the constitutions tries to give all the documents truly belonging to the council. Nasze wydanie konstytucji próbuje dać wszystkie dokumenty rzeczywiście należą do Rady. Coll. I has been taken as the base, and variants from M and R are set out in the critical apparatus. I został przyjęty jako podstawy i warianty z M i R są określone w krytycznych aparatury. The text of Coll. Tekst Coll. I has been established from codices I and W, which we have seen in microfilm. I została ustalona z codices I i W, które widzieliśmy w mikrofilm. With regard to M, the edition of HR Luard has been used. W odniesieniu do M, wydanie WP Luard została wykorzystana. With regard to R, we have examined directly the register of Innocent IV. W odniesieniu do badań, mamy badane bezpośrednio do rejestru Innocentego IV. We think, moreover, that the last five constitutions in R (13-17, 17 is also in M and Annales de Burton) should also be included among the constitutions of the council, even though they were not included in Coil. Myślimy ponadto, że w ostatnich pięciu konstytucji R (13-17, 17 M i również w Annales de Burton) również powinny być zaliczane do konstytucji rady, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w Coil. I. We have printed the text of these five constitutions from the register of Innocent IV;as regards const. I. Mamy drukowany tekst tych pięciu konstytucji z rejestru Innocentego IV, w odniesieniu do konst. 17 we have also compared M and Annales de Burton ( = Bu). 17 mamy również w porównaniu M i Annales de Burton (= Bu).

We think that the bull of deposition of the emperor Frederick II must be considered a statute of the council, and we place this in front of the constitutions. Myślimy, że cielca depozycji cesarza Frederick II muszą być uznane za statut Rady, a my w tym miejscu przed konstytucjami. The transmission of the text of the bull is involved, and the editions are very faulty. Przekazanie tekstu byka jest zaangażowany, oraz edycje są bardzo wadliwe. There are three copies of the bull: Vatican Archives, AA. Istnieją trzy kopie byka: Archiwa Watykanu, AA. Arm. Ramię. I-XVIII, 171 (= V); Paris, Archives Nationales, L 245 no. I-XVIII, 171 (= V), Paryż, Archives nationales, L 245 nr. 84 (= P); Lyons, Archives du Rhone, Fonds du chap. 84 (= P), Lyon, Archives du Rhone, Fonds du podgardla. primat., Arm. Primat., Arm. Cham. vol. obj. XXVII no. XXVII nie. 2 (= L). 2 (L =). Of these only V has been published. Spośród nich tylko V został opublikowany. Other transcriptions of the bull are given in the register of Innocent IV, in some chronicles (Matthew of Paris, Annals of Plasencia, Annals of Melrose), in collections of decretals, and in some more recent publications (Bzovius). Inne transkrypcje z byka podane są w rejestrze Innocentego IV, w niektórych Kronik (Matthew Paryża, Annals of Plasencia, Annals of Melrose), w zbiorach decretals, w kilku ostatnich publikacjach (Bzovius). Our edition takes as its base V, P and L. Nasze wydanie trwa jako podstawa V, P i L.Second Council of Lyons - 1274 AD Sobór w Lyonie - 1274 AD

Advanced Information Informacje zaawansowane


CONTENTS SPIS TREŚCI


Introduction Wprowadzenie

After the death of Pope Clement IV (29 November 1268) almost three years passed before the cardinals were able to elect a new pope, Gregory X (1 September 1271). Po śmierci papieża Klemensa IV (29 listopada 1268) prawie trzy lata przeszły przed kardynałowie mogli wybrać nowego papieża, Grzegorza X (1 września 1271). The political aspect of Europe in those times was undergoing great change. Aspekt polityczny Europy w tamtych czasach było poddawanych wielkie zmiany. The popes themselves in their struggles with the German emperors had sought help from various states and had placed Charles of Anjou on the throne of Sicily. Papieże się w ich zmaganiu się z niemieckich cesarzy miał szukała pomocy z różnych państw i miał umieszczone Charles Andegaweńska na tron Sycylii. This long conflict, which the popes fought in order to protect their freedom and immunity, had finally upset the traditional system of government in Christendom. Ten długi konflikt, który walczył papieży w celu ochrony ich wolności i odporności, miał w końcu zdenerwowany tradycyjnego systemu rządów w chrześcijaństwo. This system depended on two institutions, the papacy and the empire. System ten zależało od dwóch instytucji, pontyfikatu i imperium. In the East, moreover, the emperor Michael VIII Palaeologus had captured Constantinople in 1261 and brought the Latin empire there to an end. Na Wschodzie, ponadto cesarza Michała VIII Palaeologus miał złapany Konstantynopola W 1261 Łacińskiej i przyprowadzono imperium nie do końca.

Since the state of affairs was undoubtedly complex and difficult, Gregory X had conceived a very broad plan involving the whole christian world. Ponieważ stan rzeczy był niewątpliwie złożone i trudne, Gregory X pomyślany był bardzo szeroki plan z udziałem całego chrześcijańskiego świata. In this plan the eastern question was of the highest importance. W tej wschodniej zaplanowania pytanie było sprawą najwyższej wagi. The pope sought to conclude a treaty with Michael VIII Palaeologus and to unite the eastern and western churches. Papież dąży do zawarcia traktatu z Michaelem VIII Palaeologus i do zjednoczenia wschodniej i zachodniej kościołów. For if the churches were united and the strength of all christian peoples were combined, the problem of the holy Land could be resolved and the Roman church could flourish with fresh authority and influence in the western states. Dla gdy kościoły były zjednoczone siły i wszystkich narodów christian zostały połączone, problem z Ziemi Świętej może być rozwiązany i rzymskiego kościoła może rozkwitnąć ze świeżych władzę i wpływy w zachodnich stanach.

Gregory X, therefore, when he convoked the general council on 31 March 1272, outlined three themes: union with the Greeks, the crusade, and the reform of the church. Gregory X, w związku z tym, kiedy zwołuje Rady Generalnej w dniu 31 marca 1272, nakreśliła trzy tematy: unia z Greków, w krucjacie, a także reformy kościoła. Regarding the third theme, which was not only traditional in medieval councils but was also required by the actual state of ecclesiastical morals, the pope in March 1273 sought the opinion of all christian people and asked for their help. W odniesieniu do trzeciego tematu, który był nie tylko w tradycyjnych średniowiecznych rad, ale również wymagane przez rzeczywisty stan kościelnej moralności, papieża w marcu 1273 uzyskaniu opinii wszystkich lud chrześcijański i poprosił o ich pomoc. Some reports sent to him for this purpose are still extant. Niektóre raporty wysyłane do niego na ten cel są nadal obowiązują. After long preparatory arrangements the council assembled at Lyons and opened on 7 May 1274. Po długim okresie przygotowań ustaleń Rady montowane w Lyonie i otwarty w dniu 7 maja 1274. Probably there were present about 300 bishops, 60 abbots and a large number of other clergy, many of whom apparently were theologians (Thomas Aquinas died while on his journey to Lyons), as well as king James of Aragon and the delegates sent by the rulers of France, Germany, England and Sicily. Prawdopodobnie nie byli obecni ok. 300 biskupów, 60 Abbots i wielu innych duchownych, z których wielu najwyraźniej były teologów (Thomas Aquinas zmarł podczas jego podróży do Lyonu), jak również w Aragonia króla Jakuba i delegatów wysłanych przez władców Francji, Niemiec, Anglii i Sycylii. The Greeks arrived late, on 24 June, since they had been shipwrecked. Grecy przybyli z opóźnieniem, w dniu 24 czerwca, ponieważ zostały one uszkodzeniu. Meanwhile a delegation of Tartars had also arrived. Tymczasem delegacja miała również Tatarów przybyłych. Although the number of participants does not seem to have been especially large, the whole christian world was present either in person or through representatives, and it was evident that the council, as Gregory X had wished, was universal and ecumenical. Choć liczba uczestników nie wydaje się być szczególnie duży, cały świat był obecny Christian albo osobiście albo pośrednictwem swoich przedstawicieli, a to było oczywiste, że Rada, jako Gregory X miał życzenie, był powszechny i ekumeniczny.

The council had six general sessions: on 7 and 18 May, 4 or 7 June, 6, 16 and 17 July. In the fourth session the union of the Greek church with the Latin church was decreed and defined, this union being based on the consent which the Greeks had given to the claims of the Roman church. Rada miała sześć ogólnych sesje: w dniach 7 i 18 maja, 4 lub 7 czerwca, 6, 16 i 17 lipca. W czwartej sesji Związku greckiego kościoła z łaciński kościół został przyznany i zdefiniowane, to unia jest oparta na zgody, które Grecy dał do roszczeń rzymskiego kościoła. In the last session the dogmatic constitution concerning the procession of the holy Spirit was approved, this question having been a cause of disagreement between the two churches. W ostatniej sesji Konstytucji dogmatycznej dotyczące procesji z Ducha Świętego został zatwierdzony, to pytanie były przyczyną sporu między dwoma kościołami. The union however appears to have been imposed, on the Greek side by the emperor Michael VIII. Unia jednak zdaje się, zostały nałożone na greckie boku przez cesarza Michała VIII. He wanted the support of the pope in order to deter Charles of Anjou from an attack on the Byzantine empire, while the majority of the Greek clergy opposed the union. Chciał poparcie papieża, w celu odstraszenia Charles Andegaweńska od ataku na bizantyjskiego imperium, podczas gdy większość greckich duchownych przeciwieństwie do unii. The union was therefore fleeting, either because in the East the clergy steadily resisted it, or because the popes after Gregory X changed their plan of action. Unii był zatem ulotne, ze względu na Wschodzie duchowieństwa stale opór, lub dlatego, że papieże Grzegorz X po zmianie ich plan działania.

The weakness of the union with the Greeks also rendered a crusade impossible. Słabość Unii Grecy również stają się niemożliwe krucjatę. Gregory X won the approval of the principal states of Europe for the undertaking and was able, in the second session, to impose heavy taxes (a tenth for six years) in order to carry it out (const. Zelus fidei, below pp. 309-314). Gregory X zdobył zatwierdzenia głównych państw Europy za przedsiębiorstwo i był w stanie, w drugiej sesji, ciężkie do nakładania podatków (po jednej dziesiątej na sześć lat) w celu jej przeprowadzenia (const. Zelus fidei, poniżej pp. 309 -314). The council however merely decided to engage in the crusade; no start was made at getting things done and the project came to nothing. Rada zdecydowała jednakże jedynie do zaangażowania się w krucjatę, nie został w coraz to zrobić i projekt skierował do niczego. Moreover Gregory died soon afterwards (10 January 1276), and he was not sufficiently influential or powerful to bring to a conclusion his plans for church and state. Ponadto Gregory zmarł wkrótce potem (10 stycznia 1276), i nie był wystarczająco potężny wpływowe lub doprowadzenia do zawarcia jego plany kościoła i państwa.

With regard to the reform of the church, Gregory complained in the council's last session that discussion had not been sufficient to pass any definite decree. W odniesieniu do reformy kościoła, Gregory narzekali na ostatniej sesji Rady, że dyskusja nie była wystarczająca, aby przekazać wszelkie pewny dekret. However, he was able to bring about that certain constitutions relating to the parish should be delegated to the curia. Niemniej jednak, był w stanie spowodować, że niektóre konstytucji odnoszących się do parafii należy przekazać do Kurii. For the rest, some constitutions concerning church institutions were approved in various sessions. Dla reszty, niektóre instytucje kościelne dotyczące konstytucji zostały zatwierdzone w różnych sesjach. The most important one prescribed that a pope should be elected by the college of cardinals assembled in conclave (const. 2); constitution 23 attempts to adjust relations between secular clerics and religious; constitutions 26-27 treat of usury; and others treat of particular questions about the reform of morals and of the church. Jednym z najważniejszych wyznaczonym że papież powinien być wybrany przez kolegium kardynałów zgromadzonych w konklawe (const. 2); 23 konstytucji próby dostosowania stosunków między duchownych świeckie i religijne; konstytucji 26-27 traktować z lichwy, a inni traktują szczególnie pytania dotyczące reformy obyczajów i kościoła.

There are at least two redactions (conciliar and post-conciliar) of the council's constitutions, as S. Kuttner has shown. Istnieją co najmniej dwa redactions (conciliar i post-conciliar) Rady konstytucji, jak S. Kuttner wykazało. In the second session the fathers had approved the decree Zelus fidei, which was rather a collection of constitutions about the holy Land, the crusade, the war against Saracens and pirates, and the order and procedure to be observed in the council (here for the first time the nations appear as ecclesiastical parts of a council). W drugiej sesji ojcowie mieli zatwierdziła dekret Zelus fidei, która była raczej zbiorem konstytucji o Ziemi Świętej, na krucjatę, przeciwko wojnie Saracenów i piraci, a porządek i procedury, których należy przestrzegać w Radzie (tutaj dla po raz pierwszy pojawiają się jako narody kościelnych części Rady). Next, twenty-eight constitutions were approved in the following sessions: const. Dalej, dwadzieścia osiem Konstytucje zostały zatwierdzone w następujących sesjach: konst. 3-9, 15, 19, 24, 29-30 in the third, const. 3-9, 15, 19, 24, 29-30 w trzecim, konst. 2, 10-12, 16-17, 20-22, 25-28, 31 in the fifth, const. 2, 10-12, 16-17, 20-22, 25-28, 31, w piątym, konst. 1, 23 in the sixth session. 1, 23 w szóstej sesji. The pope promulgated a collection of the council's constitutions on 1 November 1274, sent this to the universities with the bull Cum nuper, and informed all the faithful in the encyclical Infrascriptas. Papieża ogłoszone zbiór Rady konstytucji w dniu 1 listopada 1274, wysłał do uniwersytetów z byka Cum Ostatnie, i poinformował wszystkich wiernych w encyklice Infrascriptas. In this collection, however, three of the thirty-one constitutions are post-conciliar (const. 13-14, 18). W tej kolekcji, jednak trzy z trzydziestu jeden konstytucji są po conciliar (const. 13-14, 18). These concern the parish, on which subject the pope and the council fathers had decided in the last session of the council that some decrees should be made later on. Dotyczą one parafii, w których przedmiotem papieża i Ojcowie Soborowi podjęła decyzję w ostatniej sesji Rady, że niektóre dekrety powinny być wykonane później. Moreover the constitution Zelus fidei is missing from the collection, perhaps because it contained no juridical statutes of universal validity; and the other constitutions had been subjected to the examination of the curia and emended, notably as far as we know const. Ponadto konstytucja Zelus fidei brakuje kolekcji, być może dlatego, że nie zawierał prawną statutu powszechnej ważności, a inne konstytucje zostały poddane badania w Kurii i emended, zwłaszcza w miarę wiemy, konst. 2 on the conclave and const. 2 na konklawe i konst. 26-27 On usury. 26-27 Na lichwy.

The collection of constitutions promulgated by Gregory X was incorporated into Boniface VIII's Liber Sextus (1298) . Zbierania konstytucji ogłoszone przez Grzegorza X został włączony do Bonifacego VIII's Liber Sextus (1298). It also survives, together with the encyclical Infrascriptas, in Gregory X's register (=R), on which we have based our text . Przetrwa on również, wraz z encyklice Infrascriptas, w X Gregory's Register (= R), na których opiera się nasze mamy tekst. The conciliar redaction, however, is known only in part. W conciliar przeróbka, jednak znany jest tylko w części. The constitution Zelus fidei was discovered first by H. Finke in an Osnabruck codex (= O), and then by S. Kuttner, without its beginning, in a Washington codex (= W), it is also extant in three English cartularies, which we have not examined; our edition relies on the transcriptions of Finke (= F) and Kuttner (= K). Konstytucji Zelus fidei został odkryty przez H. Finke pierwszy w Osnabruck w kodeksie (= O), a następnie przez S. Kuttner, bez jego początku, w Waszyngtonie kodeksu (= W), jest również istniejące w trzech angielski cartularies, które mamy nie zbadane; naszej wydanie opiera się na transkrypcje z Finke (= F) oraz Kuttner (= K). The other constitutions of the conciliar redaction we know only from W and, as regards const. Innych konstytucjach z conciliar przeróbka wiemy tylko od długości geograficznej zachodniej, oraz w odniesieniu do konst. 2, from eight scrolls containing the approval of the council fathers for this constitution (Vatican Archives, AA. arm. I-XVIII, 2187-2194 = V I-8). 2, z ośmiu Przesuwa zawierające zgodę Rady ojców tej konstytucji (Archiwa Watykanu, AA. Ramię. I-XVIII, 2187-2194 = V I-8). We therefore give the conciliar redaction on the basis of V and W; but W is very incomplete, having only 20 constitutions (const. 2-8, 9 mutilated, 10-12 16-17, 20, 22-23, 25-27, 31), and is full of errors. Mamy zatem dać conciliar przeróbka na podstawie V i W, W, ale jest bardzo niekompletny, posiadający tylko 20 konstytucji (const. 2-8, 9 zniszczone, 10-12 16-17, 20, 22-23, 25-27 , 31), i jest pełna błędów. As the best solution at this intermediate stage, we therefore give the constitution Zelus fidei (below pp. 309-314) separately from the post-conciliar collection (below pp. 314-331), and we note in the critical apparatus the latter the variant readings of the conciliar redaction. Jako najlepsze rozwiązanie na tym etapie pośrednim, mamy zatem dać konstytucji Zelus fidei (poniżej pp. 309-314) oddzielnie od zbierania po conciliar (poniżej pp. 314-331), a my uwagę w krytycznej aparatury temu ostatniemu wariant odczyty z conciliar przeróbka. In the main editions of the council's acts only the collection of constitutions promulgated by Gregory X is to be found; all these editions depend on Rm (4, 95-104), which is taken from R (R was edited later by Guiraud). W głównych wydaniach Rady działa tylko zbiór konstytucji ogłoszone przez Grzegorza X znajduje się wszystko zależy od tych editions Rm (4, 95-104), która została podjęta z R (R był edytowany przez Guiraud później).


CONSTITUTIONS Konstytucje

I Ja

The English original presentation linked below contains the complete text of these various articles. W angielskim oryginale prezentacji związanych poniżej zawiera pełny tekst tych różnych artykułów.


Also, see: Również zobaczyć:
Ecumenical Councils Ekumeniczny Rad


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest