Book of Malachi, Malachias Księga Malachiasza, Malachias

General Information Informacje ogólne

Malachi is the last of the 12 books of the Minor Prophets in the Old Testament of the Bible. Malachiasza jest ostatnią z 12 książek z Minor Prophets w Starym Testamencie z Biblii. Malachi means "my messenger" in Hebrew, and few scholars believe that it is the actual name of the prophet. Malachiasza oznacza "mój posłaniec" w języku hebrajskim, kilku uczonych i wierzę, że jest to rzeczywista nazwa proroka. The prophet's themes include the ritual purity of sacrifices, the evils of mixed marriages and divorce, and the coming day of judgment. Prorok na tematy obejmują czystości rytuał ofiary, zło mieszanych małżeństw i rozwodów, a nadchodzący dzień sądu. The book, consisting of six oracles, is believed to have been written after the reconstruction of the Temple (516 BC) and before the reforms of Ezra and Nehemiah (c. 450 BC). Książka, składająca się z sześciu oracles, uważa się, że zostały napisane po odbudowie Świątyni (516 pne) i przed reform Ezdrasz i Nehemiasz (ok. 450 pne).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Book of Malachi, Malachias Księga Malachiasza, Malachias

Brief Outline Krótki zarys

  1. Sins of the Priests (1:1-2:9) Grzechy Kapłanów (1:1-2:9)
  2. Sins of the people (2:10-4:1) Grzechy ludu (2:10-4:1)
  3. Coming of the Son of Righteousness (4:2-6) Przyjście Syna Sprawiedliwość (4:2-6)


Mal'achi

Advanced Information Informacje zaawansowane

Malachi, messenger or angel, the last of the minor prophets, and the writer of the last book of the Old Testament canon (Mal. 4:4, 5, 6). Malachiasza, posłaniec lub anioł, ostatniego z proroków moll i pisarza z ostatnich książek z kanonu Starego Testamentu (Mal. 4:4, 5, 6). Nothing is known of him beyond what is contained in his book of prophecies. Nic nie wiadomo o nim poza to, co jest zawarte w jego książce z proroctwa. Some have supposed that the name is simply a title descriptive of his character as a messenger of Jehovah, and not a proper name. Niektóre mają świadczyć, że nazwa jest po prostu jego tytuł opisowy charakter posłańcem Jehowy, a nie właściwą nazwę. There is reason, however, to conclude that Malachi was the ordinary name of the prophet. Nie ma powodu jednak, by stwierdzić, że był zwykłym Malachiasza imię proroka. He was contemporary with Nehemiah (comp. Mal. 2:8 with Neh. 13:15; Mal. 2:10-16 with Neh. 13:23). Był współczesny z Nehemiasza (Comp. Mal. 2:8 z Neh. 13:15; Mal. 2:10-16 z Neh. 13:23). No allusion is made to him by Ezra, and he does not mention the restoration of the temple, and hence it is inferred that he prophesied after Haggai and Zechariah, and when the temple services were still in existence (Mal. 1:10; 3:1, 10). Nie jest aluzja do niego przez Ezdrasz, i nie ma on wspominając przywrócenie świątyni, a więc wywnioskować, że jest on prorokował po Aggeusz i Zachariasz, a przy świątyni usługi były wciąż w istnieniu (Mal. 1:10 3 : 1, 10). It is probable that he delivered his prophecies about BC 420, after the second return of Nehemiah from Persia (Neh. 13:6), or possibly before his return. Jest prawdopodobne, że wydał swego proroctwa o BC 420, po drugim powrocie Nehemiasza z Persji (Neh. 13:6), lub ewentualnie przed jego powrotu.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Prophecies of Mal'achi Proroctwa z Mal'achi

Advanced Information Informacje zaawansowane

The contents of the book are comprised in four chapters. Treść książki składa się z czterech rozdziałów. In the Hebrew text the third and fourth chapters (of the AV) form but one. Hebrajski tekst w trzecim i czwartym rozdziałów (z AV) tylko jeden formularz. The whole consists of three sections, preceded by an introduction (Mal. 1:1-5), in which the prophet reminds Israel of Jehovah's love to them. The first section (1:6-2:9) contains a stern rebuke addressed to the priests who had despised the name of Jehovah, and been leaders in a departure from his worship and from the covenant, and for their partiality in administering the law. Całości składa się z trzech części, poprzedzonych wstępem (Mal. 1:1-5), w którym prorok przypomina Izraela Jehowy miłości do nich. Pierwszy punkt (1:6-2:9) zawiera rufowe nagana skierowana do kapłanów, którzy gardzą imię Jehowy, a zostały liderami w odejściu od jego kultu i przymierza, i do podawania ich stronniczość w prawo. In the second (2:9-16) the people are rebuked for their intermarriages with idolatrous heathen. W drugim (2:9-16) ludzi, karcąc ich intermarriages z bałwochwalczy poganie. In the third (2:17-4:6) he addresses the people as a whole, and warns them of the coming of the God of judgment, preceded by the advent of the Messiah. W trzecim (2:17-4:6) on odnosi się do ludzi jako całość, i ostrzega ich przyjście Boga wyroku, poprzedzona przyjście Mesjasza. This book is frequently referred to in the New Testament (Matt. 11:10; 17:12; Mark 1:2; 9:11, 12; Luke 1:17; Rom. 9:13). Ta książka jest często o których mowa w Nowym Testamencie (Matt. 11:10, 17:12; Mark 1:2, 9:11, 12; Łukasza 1:17; Rz. 9:13).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Prophecies of Malachi Proroctwa Malachiasza

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

This book is a continuous discourse, so that, properly speaking, there are no intervening events. Ta książka jest ciągłym dyskursie, tak, że właściwie rzecz biorąc, nie ma żadnych wydarzeń interwencji. The prophet is a contemporary of Nehemiah, following closely Zechariah and Haggai. Prorok jest współczesny Nehemiasza, po blisko Aggeusz i Zachariasz. The evidence of this is chiefly internal and gathered from two facts: (1) That the second temple was evidently in existence at the time, and (2) That the evils condemned by Nehemiah are those which he also condemns. Dowody na to głównie wewnętrznych i zebrane z dwóch faktów: (1), że druga świątynia została w oczywisty sposób istnienia w czasie, i (2) To zła potępiony przez Nehemiasza są również te, które potępia. This will appear as we proceed, but compare Malachi 1:7, 8; 2:11-16; 3:8-10 with the last chapter of Nehemiah, especially verses 10-14, 23-29. Ta pojawi się, jak postępować, ale porównać Malachiasza 1:7, 8; 2:11-16; 3:8-10 z ostatniego rozdziału Nehemiasza, szczególnie wersety 10-14, 23-29. Following an outline by Willis J. Beecher, we have: Następujące zarys przez Willis J. Beecher, mamy:

The Introduction Wstęp

1:1-5 What word in verse 1 indicates that the message, or messages, are in the nature of rebuke rather than comfort? With what declaration does verse 3 begin? 1:1-5 Jakie słowo w werset 1 wskazuje, że wiadomo ¶ ć, lub wiadomości, są w charakter nagana niż komfort? Z deklaracji, co nie werset 3 zacząć? While Jehovah thus declares Himself towards His Israel, how do they receive it? This skeptical insinuation in the interrogation, "Wherein hast thou loved us?" Chociaż w ten sposób Jehowa sam deklaruje Jego kierunku Izraela, jak oni ją otrzymać? To insynuacja sceptyczni w prowadzeniu śledztwa, "gdzie Ty nas umiłował?" is a peculiarity of the book, and shows the people to have been in a bad spiritual frame, calculated to give birth to the practical sins enumerated later. Ciekawostką jest książka, i pokazuje ludziom były w złym duchowej ramkę, aby urodzić obliczonej na praktyczne grzechów wymienionych później.

Be careful not to read a wrong meaning into that reference to Esau, as though God caused him to be born simply to have an object on which He might exercise His hate, or as if that hate condemned the individual Esau to misery in this life and eternal torment beyond. Uważaj, aby nie czytać złe, że w rozumieniu odniesienie do Ezawa, jak gdyby Bóg spowodował go po prostu być urodzonych do obiektu, na którym może on wykonywać Jego nienawiść, lub jeżeli to indywidualny hate potępił Ezawa do życia w tej nędzy i pastwić się poza wieczne. The hate of Esau as an individual is simply set over against the choice of Jacob as the heir to the promised seed of Abraham. Nienawiść do Ezawa indywidualnej, jak jest po prostu ustawić przed wybór Jakuba jako spadkobiercy do obiecał potomstwem Abrahama. Esau did not inherit that promise, the blessing to the world did not come down in his line, but that of his brother Jacob, and yet Esau himself had a prosperous life; nor are we driven to the conclusion by anything the Bible says that he was eternally lost. Ezaw nie dziedziczą, że obietnica, błogosławieństwo na świat nie przyszedł w jego linii, ale że jego brat Jakuba, Ezaw i jeszcze sam miał zamożnych życia, ani też nie jesteśmy wysterowane do zawarcia przez cokolwiek mówi na Biblii, że był wiecznie utracone.

Moreover, the particular reference is not so much to Esau as a man as to the national descendants of Esau, the Edomites, who had not only been carried into captivity as Israel had been, but whose efforts to rebuild their waste places would not be successful as in the case of Israel, because the divine purposes of grace lay in another direction. Ponadto, w szczególności w odniesieniu nie tyle do Ezawa, jak człowiek, co do krajowych potomkowie Ezawa, Edomitów, którzy nie tylko nie przeprowadzono w niewolę, jak Izrael był, ale jego wysiłki, aby odbudować swoje odpady miejsc nie będzie udany tak jak w przypadku Izraela, ponieważ Bożej łaski celów świeckich w innym kierunku.

The Second Division Dział drugi

1:6-3:4 consists of an address to the priests and Levites, more especially the former, in which they are charged with three kinds of offenses. 1:6-3:4 składa się z adresem do kapłanów i lewitów, szczególnie byłych, w których są one pobierane z trzech rodzajów wykroczeń. The first is neglect of their temple duties, see chapter 1:6-2:9. Pierwszy to zaniedbanie swoich obowiązków świątyni, patrz rozdział 1:6-2:9. The character of the offense is seen in verses 7 and 8, and 12 and 13 of chapter 1, while the punishment in the event of impenitence is in chapter 2:1-9. The second offense concerns unholy marriages, verses 10-16 of chapter 2. Postać przewinienie jest postrzegane w znaki 7 i 8 oraz 12 i 13 rozdziale 1, natomiast kary w przypadku impenitence jest w rozdziale 2:1-9. Recydywa The Unholy dotyczy małżeństw, wersety 10-16 z ROZDZIAŁ 2. It was for this sin as well as the preceding one that Jehovah refused to accept their offerings (13, 14). Było w tym grzechu, jak również, że w poprzednim Jehowy odmówiła przyjęcia ich oferty (13, 14).

Notice the strong argument against divorce found in verse 15. God made one wife for one man at the beginning though He had the power to make more, and He did this because of the godly seed He desired. Zawiadomienie silnym argumentem przeciwko rozwód w werset 15. Bóg uczynił dla jednej żony jednego człowieka na początku chociaż miał prawo do dokonania więcej, On to zrobił ze względu na materiał siewny pobożny on pożądany. The third offense is that of skepticism, and as Beecher calls it, a bad skepticism, for there is a species of doubt which deserves compassionate treatment and which cannot be called evil in its spirit and motive. Trzecie przewinienie to sceptycyzmu, jak i Beecher wzywa ją, złe sceptycyzmu, nie ma wątpliwości gatunku, który zasługuje na leczenie i litościwy, które nie mogą być nazywane zło w jego ducha i siła. That, however, is hardly the kind of doubt now under consideration (See chapter 2:17). , Że jednak nie jest tego rodzaju wątpliwości, teraz pod uwagę (patrz rozdział 2:17). This division closes, as does the division following, by a prediction "concerning a day in which the obedient and disobedient shall be differentiated and rewarded." Ten rejon zamknięty, podobnie jak w następujący podział, przez przewidywanie "dotyczące dzień, w którym posłusznym i nieposłuszni są wyróżnione i nagrodzone."

This "day" we have often recognized as the "day of the Lord" still in the future both for Israel and the Gentile nations (3:1-4). Ten "dzień" mamy często rozpoznawane jako "dzień Pański" jeszcze w przyszłości zarówno dla Izraela i narodów Gentile (3:1-4). Notice the partial fulfillment of verse 1 in the career of John the Baptist, as indicated in the words and context of Matthew 11:10; Mark 1:2; Luke 1: 76. But the concluding verses of the prediction show that a complete fulfillment must be ahead. Zawiadomienie o częściowe spełnienie werset 1 w karierze John the Baptist, jak wskazano w kontekście słów i Mateusza 11:10; Mark 1:2; Łukasza 1: 76. Ale zawarcia znaki z prognozy wskazują, że całkowite wypełnienie Należy z wyprzedzeniem. The offering of Judah and Jerusalem has not yet been so purified by divine judgments as to be pleasant unto the Lord as in the days of old, but it shall yet come to pass. W ofiara Judy i Jeruzalem nie została jeszcze tak oczyszczone przez wyroki boskie, jak być miłym dla Pana, jak za dawnych dni, ale to jeszcze nadejdzie.

The Third Division Dział trzeci

3:5-4:3 consists of an address to the people as a whole, who like the priests, are charged with three kinds of offenses. The first is certain public wrongs in which are grouped false swearing, adultery, oppression and injustice (3:5-7). 3:5-4:3 składa się z adresem do ludzi jako całość, którzy podobnie jak kapłani, mają trzy rodzaje wykroczeń. Pierwszy z nich to niektóre przedsięwzięcia publiczne krzywd, w którym zgrupowane są fałszywe przysięgi, cudzołóstwo, ucisku i niesprawiedliwości ( 3:5-7). The second is the failure to support the temple and its ministers (3:8-12), in which case notice the charge of divine robbery, and the blessing promised to faithfulness in tithes. Drugi to brak wsparcia do świątyni i jego ministrowie (3:8-12), w którym to przypadku wypowiedzenia opłaty Bożej rozbój, błogosławieństwo i obiecał wierność w dziesięciny. The third is the same kind of skepticism as with the priests (3:13-15). Trzeci jest ten sam rodzaj sceptycyzmu co z kapłanów (3:13-15). The prediction concluding this section covers verses 3:16-4:3, and is more comforting in character than the preceding one. Przewidywanie zawarcia niniejszej sekcji obejmuje znaki 3:16-4:3, a jest bardziej pocieszający charakter niż w poprzednim.

The Fourth Division Dział czwarty

4:4-6 is a grand conclusion in which the great day of the Lord is once more referred to, and Elijah the prophet named as His forerunner. 4:4-6 jest wielkim zawarcia, w którym wielki dzień Pański jest raz jeszcze, o którym mowa, i proroka Eliasza o nazwie jak jego prekursor. We learn from Matt. Uczymy się od Matta. 11: 14, Mark 9:11 and Luke 1:17 that John the Baptist is to be considered the type of this forerunner, but that Elijah is to come again to this earth is the opinion of many. 11: 14, Mark 9:11 i 1:17 Łukasza, że John the Baptist ma być uznany za prekursora tego rodzaju, ale że ma przyjść Eliasz ponownie do tej ziemi, jest wiele opinii. There are those who believe that he and Moses are the two witnesses in Revelation 11 that shall do wonders in Jerusalem during the reign of the Antichrist. Istnieją ci, którzy wierzą, że Mojżesz i dwóch świadków są w Objawieniu 11, która czyni cuda w Jerozolimie w czasie panowania Antychrystem.

Questions 1. Pytania 1. What is the peculiarity of this book? Co to jest specyficzna cecha tej książki? 2. . 2. Give the proof that Malachi is contemporary with Nehemiah. Daj dowód, że Malachiasza jest współczesny ze Nehemiasza. 3. . 3. How do you explain God's "hatred" of Esau? Jak wyjaśnisz Bożego "nienawiści" Ezawa? 4. What argument against divorce is found here? . 4. Co to argument przeciwko rozwód jest tutaj? 5. . 5. How do some interpret the prediction about Elijah? Jak interpretować niektóre przewidywania o Eliaszu?


Malachias (Malachi) Malachias (Malachiasza)

Catholic Information Informacje Katolicki

(Hebrew Mál'akhî), one of the twelve minor prophets. (Hebr. Mál'akhî), jeden z Dwunastu drobne proroków.

I. PERSONAGE AND NAME I. postać i nazwisko

It is the last book of the collection of the twelve Minor Prophets which is inscribed with the name of Malachias. Jest to ostatnia książka z kolekcji dwunastu Proroków Mniejszych, które jest wpisane w nazwę Malachias. As a result, the author has long been regarded as the last of the canonical prophets of the Old Testament. W rezultacie, autora od dawna uważany za ostatniego z proroków kanonicznych Starego Testamentu. All that is known of him, however, is summed up in the tenor of his preaching and the approximate period of his ministry. Wszystko to jest znane z niego jest jednak to, streszczają się w treści jego nauczania i przybliżony okres jego posługi. The Jewish schools identified him quite early with the scribe Esdras. Żydowskich szkół określonych niego dość wcześnie z Księgi Ezdrasza pisarza. This identification, which is without historical value and is based according to St. Jerome on an interpretation given to Mal., ii, 7, was at first probably suggested by the tradition which beheld in Esdras the intermediary between the prophets and the "great synagogue", whose foundation was attributed to him and to which he was considered to have transmitted the deposit of doctrine handed down by the prophets (Pirqe Abhôth, I, 2). Tej identyfikacji, który jest bez wartości historycznej i opiera się zgodnie z St Jerome sprawie wykładni Mal., II, 7, był prawdopodobnie pierwszym na sugerowane przez tradycję, które oglądaliśmy w Księgi Ezdrasza pośrednika między prorokami i "wielkiej synagogi ", Którego fundamentem była przypisana do niego i do której uznano, że przekazywane do depozytu doktryny wydanych przez proroków (Pirqe Abhôth, I, 2). The position of intermediary fully belonged to Esdras on the hypothesis that he was the last of the prophets and the first member of the "great synagogue". Stanowisko pośrednika w pełni należał do Księgi Ezdrasza na hipotezie, że był ostatnim z proroków i pierwszym członkiem tej "wielkiej synagogi". The name Malachias figures at the head of the book in the Septuagint. Nazwa Malachias dane na czele książki w Septuaginta. The Alexandrine translator, however, did not understand Mal., i, 1, to contain the mention of the author's proper name; he translates the passage: "The word of the Lord by the hand of his Angel," so that he has evidently understood the Hebrew expression to be the common noun augmented by the suffix; he has, moreover, read Mál'akhô instead of Mál'akhî. W Alexandrine tłumacz, jednak nie rozumiem Mal., I, 1, musi zawierać wzmiankę o właściwe nazwisko autora, bo przekłada się na przejście: "Słowo Pana w ręce swego anioła", tak, że ewidentnie rozumiana w języku hebrajskim, które mają być wyrazem wspólnych rzeczownik uzupełnianej przez przyrostek; on ponadto, czytać Mál'akhô zamiast Mál'akhî. We cannot say whether this reading and interpretation should not be considered as an effect of Jewish speculations concerning the identity of the author of the book with Esdras, or whether an interpretation of this kind was not at the foundation of the same speculation. Nie możemy powiedzieć, czy ten czytania i interpretacji nie powinny być traktowane jako skutek żydowskiej spekulacje dotyczące tożsamości autora książki z Księgi Ezdrasza, czy interpretacja tego rodzaju nie była u podstaw tej samej spekulacji. However that may be, the interpretation of the Septuagint found an echo among the ancient Fathers and ecclesiastical writers, and even gave rise, especially among the disciples of Origen, to the strangest fancies. Niemniej jednak, że może być, w interpretacji z Septuaginta znaleźć echa wśród starożytnych Ojców i pisarzy kościelnych, a nawet budziło, zwłaszcza wśród uczniów Orygenesa, do strangest zyczen.

A large number of modern authors likewise refuse to see in Mál'akhî the proper name of the author. Wiele współczesnych autorów również odmówić, aby zobaczyć w Mál'akhî właściwe nazwisko autora. They point out that in Mal., iii, 1, the Lord announces: "Behold I send my angel (mál'akhî)...". Zwracają oni uwagę, że w Mal., III, 1, Pan ogłasza: "Oto Ja posyłam mojego anioła (mál'akhî )...". According to them, it is from this passage that the name Mál'akhî was borrowed by a more recent author, who added the inscription to the book (i, 1). Według nich, to przejście od tego, że nazwa Mál'akhî został wypożyczony przez ostatnich autora, który dodaje napis na książce (i, 1). But, in the first place, this epithet Mál'akhî could not have the same value in i, 1, as in iii, 1, where it is the noun augmented by the suffix (my angel). , Ale w pierwszej kolejności, to epitet Mál'akhî nie może mieć taką samą wartość w I, 1, tak jak w III, 1, gdzie jest to rzeczownik uzupełnianej przez przyrostek (mój anioł). For in i, 1, the Lord is spoken of in the third person, and one would expect the noun with the suffix of the third person, as in fact is given in the Septuagint (his angel). W I, 1, Pan mówił w trzeciej osobie, a jeden będzie oczekiwać rzeczownik z koncówka z osobą trzecią, co w rzeczywistości znajduje się w Septuaginta (swego anioła). The messenger of the Lord is moreover announced in iii, 1, to arrive thereafter (cf. iv, 5; Hebrew text, iii, 23); consequently no one could have imagined that this same messenger was the author of the book. Posłaniec z Panem jest ponadto ogłosił w III, 1, przyjechać później (por. IV, 5; hebrajski tekst, III, 23); konsekwencji nikt nie mógł sobie wyobrazić, że tym samym posłańcem był autorem książki. There would remain the hypothesis that Mál'akhî in i, 1, should be understood as a qualifying word signifying angelicus --- ie he who was concerned with the angel, who prophesied on the subject of the angel (iii, 1). Nie miałyby pozostać Mál'akhî hipotezę, że w I, 1, powinno być rozumiane jako wyraz oznaczający kwalifikujących Angelicus --- czyli kto był związany z anioła, który prorokował na temat anioła (III, 1). This explanation, however, is too far-fetched. Wyjaśnienie to jest jednak zbyt dalekie wyszukany. It is at least more probable that Mál'akhî in i, 1, should be understood as the proper name of the author, or as a title borne historically by him and equivalent to a proper name. We are no doubt in presence of an abbreviation of the name Mál'akhîyah, that is "Messenger of Yah". Jest co najmniej bardziej prawdopodobne, że w Mál'akhî I, 1, powinien być rozumiany jako właściwe nazwisko autora, tytuł lub jako ponoszone przez niego historycznie i równoważnych do właściwej nazwy. Jesteśmy bez wątpienia w obecności skrót o nazwie Mál'akhîyah, że jest "Posłaniec z Yah".

II. CONTENTS OF THE BOOK Zawartość książki

The Book of Malachias in the Hebrew comprises three chapters. Księgi Malachias w języku hebrajskim składa się z trzech rozdziałów. In the Greek Bible and in the Vulgate in contains four, chapter iii, 19 sqq., of the Hebrew forming a separate chapter. W greckiej Biblii iw Wulgata zawiera cztery w rozdziale III, 19 sqq. Z hebrajskiego tworząc osobny rozdział. The book is divided into two parts, the first extending from i, 2, to ii, 16, and the second from ii, 17, to the end. Książka jest podzielona na dwie części, pierwszą z I, 2, ii, 16, a drugi z II, 17, aż do końca. In the first the prophet first inveighs against the priests guilty of prevarication in their discharge of the sacrificial ritual, by offering defective victims (i, 6-ii, 4), and in their office of doctors of the Law (ii, 5-9). W pierwszym z pierwszej inveighs proroka przeciwko kapłani winni krętactwo w ich absolutorium z rytuał ofiarny, poprzez zaoferowanie ofiarom wadliwych (I, II, 6, 4), a w ich urzędzie lekarzy tej ustawy (II, 5-9 ). He then accuses the people in general, condemning the intestine divisions, the mixed marriages between Jews and Gentiles (ii, 10-12), and the abuse of divorce (ii, 13-16). Następnie oskarża ludzi w ogóle, potępiając jelita podziałów, mieszanych małżeństw między Żydami i poganami (II, 10-12), i nadużywania rozwodu (II, 13-16). The second part contains a discourse full of promise. Druga część zawiera obietnicy dyskurs pełna. To a first complaint concerning the impunity which the wicked enjoy (ii, 17), Yahweh replies that the Lord and the angel of the New Testament are about to come for the purpose of purifying the sons of Levi and the entire nation (iii, 1-5); if the people are faithful to their obligations, especially with respect to the tithes, they will be loaded with Divine blessings (iii, 6-12). Do pierwszej skargi dotyczące bezkarności, które korzystają z grzesznika (II, 17), Pan odpowiada, że Pana i anioł z Nowego Testamentu są o przyszłości w celu oczyszczenia synów Lewiego, i całego narodu (III, 1 -5), Jeśli ludzie są wierni do ich obowiązków, zwłaszcza w odniesieniu do dziesięciny, będą ładowane z Bożego błogosławieństwa (iii, 6-12). To a second complaint concerning the afflictions that fall to the lot of the just, while the wicked succeed in everything (iii, 13), Yahweh gives answer that on the day of his justice the good will take a glorious revenge (iii, 14 sqq.). Do drugiej skargi dotyczącej udręk, które wchodzą do partii właśnie, podczas gdy bezbożni uda się wszystko (III, 13), Pan daje odpowiedź, że w dniu jego sprawiedliwości dobrej woli podjęcia zemsty chwalebnej (III, 14 sqq .). The book closes with a double epilogue; the first recalls the remembrance of Moses, and the laws promulgated on Mount Horeb (iv, 4; Hebrew text, iii, 22); the second announces the coming of Elias before the day of Yahweh (iv, 5-6; Heb., iii, 23-24). Książka zamyka z podwójnym epilog; pierwsze przypomina wspomnienie Mojżesza i prawa ogłoszone na Mount Horeb (IV, 4; hebrajski tekst, III, 22); drugi zapowiada przyjście Eliasza przed dniem Jahwe (iv , 5-6; Hbr., III, 23-24). The unity of the book taken as a whole is unquestionable; but many critics consider as the addition of another hand either both the epilogues or at least the second. Jedność książka jako całość jest niepodważalne, ale wielu krytyków uważają za dodanie innej strony albo jak epilogues lub co najmniej drugi. There is indeed no connexion between these passages and what goes before, but from this consideration alone no certain conclusion can be drawn. W rzeczywistości nie istnieje pokrewieństwo między tymi przejściami, a co idzie przed, ale z tego sam rozpatrzenia niektórych nie można wyciągnąć wniosku.

III. DATE OF COMPOSITION Data skład

The opinion brought forward some time ago, that the book of Malachias was composed in the second century BC, has received no support. Opinia z lat ubiegłych jakiś czas temu, że książka Malachias został złożony w drugim wieku przed naszą erą, nie otrzymała żadnego wsparcia. Critics are practically agreed in dating the book from about the middle of the fifth century BC The text itself does not furnish any explicit information, but many indications are in favour of the assigned date: Krytycy są praktycznie uzgodnione w Datowanie książki z około połowy piątego wieku pne tekst sam w sobie nie dostarczają wszelkich wyraźnych informacji, ale wiele wskazuje na to za przypisane daty:

(a) mention of the Peha (i, 8), as the political head of the people takes us back to the Persian period; the title of Peha was indeed that borne by the Persian governor especially at Jerusalem (Haggai 1:1; Ezra 5:14; Nehemiah 5:14-15); (a) wzmiankę o Peha (I, 8), jako szef politycznych ludzi bierze nas z powrotem do okresu perskiego; tytuł Peha było rzeczywiście, że ponoszone przez Perski wojewoda zwłaszcza w Jerozolimie (Aggeusza 1:1; Ezra 5:14; Nehemiasza 5:14-15);

(b) the book was not composed during the first years that followed the return from the Babylonian captivity, because not only the Temple exists, but relaxation in the exercise of worship already prevails (Malachi 1:6 sqq.); (b) książka nie była w składzie w pierwszych latach po powrocie z niewoli babilońskiej, ponieważ nie tylko świątyni istnieje, ale relaks w sprawowaniu kultu już istniejącej (Malachiasza 1:6 sqq.);

(c) on the other hand it is hardly probable that the discourses of Malachias are of later date than Nehemias. (c) z drugiej strony trudno się prawdopodobne, że dyskursy z Malachias są późniejszym terminie niż Nehemias. In the great assembly which was held during the first sojourn of Nehemias at Jerusalem, among other engagements, the people had taken that of paying the tithes regularly (Nehemiah 10:38), and history testifies that in this respect the adopted resolutions were faithfully carried out, although in the distribution of the tithes the Levites were unjustly treated (Nehemiah 13:5, 10, 13). W wielkie zgromadzenie, które odbyło się podczas pierwszego pobytu w Jerozolimie Nehemias, między innymi zobowiązaniami, osób, które miały z płacenia dziesięciny regularnie (Nehemiasza 10:38), a historia potwierdza, że w związku z tym przyjęte rezolucjami przeprowadzone zostały wiernie obecnie, chociaż w dystrybucji na dziesięcin lewici byli traktowani niesprawiedliwie (Nehemiasza 13:5, 10, 13). Now Malachias complains not of the injustice of which the Levites were the object, but of the negligence on the part of the people themselves in the payment of the tithes (iii, 10). Teraz Malachias nie skarży się z niesprawiedliwości których obiektu lewici byli, ale z zaniedbania ze strony samych ludzi w płatności z dziesięciny (III, 10). Again, Malachias does not regard mixed marriages as contrary to a positive engagement, like that which was taken under the direction of Nehemias (Nehemiah 10:30); he denounces them on account of their unhappy consequences and of the contempt which they imply for the Jewish nationality (Malachi 2:11, 12); Znowu, nie Malachias zakresie małżeństw mieszanych jako sprzeczne z pozytywnego zaangażowania, jak ta, która została podjęta pod kierunkiem Nehemias (Nehemiasza 10:30); on wypowie je ze względu na ich konsekwencje i niezadowolony z pogardą, które oznaczać dla Narodowości żydowskiej (Malachiasza 2:11, 12);

(d) it is not even during the sojourn of Nehemias at Jerusalem that Malachias wrote his book. (d) nie jest jeszcze w trakcie pobytu Nehemias w Jerozolimie Malachias napisał, że jego książki. Nehemias was Peha, and he greatly insists upon his disinterestedness in the exercise of his functions, contrary to the practices of his predecessors (Nehemiah 5:14 sqq.); but Malachias gives us to understand that the Peha was severely exacting (i, 8); Nehemias był Peha, a on w dużym stopniu kładzie nacisk na jego disinterestedness w wykonywaniu swoich funkcji, w przeciwieństwie do praktyk stosowanych przez jego poprzedników (Nehemiasza 5:14 sqq.); Malachias ale daje nam do zrozumienia, że Peha został poważnie wymagających (i, 8 );

(e) The date of composition can only fall within some short time before the mission of Nehemias. (e) daty skład mogą wchodzić tylko w niektórych krótkim czasie przed misją Nehemias. The complaints and protestations to which this latter gives expression (Nehemiah 2:17; 4:4 sq.; 5:6, sqq., etc.) are like an echo of those recorded by Malachias (iii, 14, 15). Skargi i protesty, do których ta ostatnia jest wyrazem (Nehemiasza 2:17; sq 4:4, 5:6, sqq., Itd.) są jak echo tych zarejestrowanych przez Malachias (III, 14, 15). The misfortune that weighted so heavily upon the people in the days of Malachias (iii, 9 sqq.) were still felt during those of Nehemias (Nehemiah 5:1 sqq.). Do nieszczęścia ważone tak mocno, że lud w dniach Malachias (III, 9 sqq.) Były nadal odczuwalne podczas tych Nehemias (Nehemiasza 5:1 sqq.). Lastly and above all, the abuses condemned by Malachias, namely, the relaxation in religious worship, mixed marriages and the intestine divisions of which they were the cause (Malachi 2:10-12; cf. Nehemiah 6:18), the negligence in paying the tithes, were precisely the principal objects of the reforms undertaken by Nehemias (Nehemiah 10:31, 33, sqq., 10:38 sqq.). Wreszcie i przede wszystkim nadużycia potępiony przez Malachias, mianowicie relaksu w kultu religijnego, małżeństwa mieszane i jelicie podziały, które były przyczyną (Malachiasza 2:10-12; cf. Nehemiasza 6:18), zaniedbania w płacenia dziesięciny, były właśnie główne obiekty reform podjętych przez Nehemias (Nehemiasza 10:31, 33, sqq., 10:38 sqq.). As the first mission of Nehemias falls in the twentieth year of Artaxerxes I (Nehemiah 2:1), that is in 445 BC, it follows that the composition of the Book of Malachias may be placed about 450 BC Jako pierwsza misja Nehemias wchodzi w dwudziestym roku Artakserksesa I (Nehemiasza 2:1), że jest w 445 pne, wynika, że skład Księgi Malachias mogą być umieszczone około 450 pne

IV. IMPORTANCE OF THE BOOK Znaczenie książki

The importance lies (1) in the data which the book furnishes for the study of certain problems of criticism concerning the Old Testament, and (2) in the doctrine it contains. Znaczenie kłamstwa (1) w danych, który dostarcza książki do badania niektórych problemów krytyki dotyczącej Starego Testamentu, i (2) w nauce, jakie zawiera.

(1) For the study of the history of the Pentateuch, it is to be remarked that the Book of Malachias is directly connected with Deuteronomy, and not with any of those parts of the Pentateuch commonly designated under the name of priestly documents. (1) W badaniu historii z Pięcioksiąg, należy zauważyć, że Księgi Malachias jest bezpośrednio związane z Powtórzonego Prawa, a nie któregokolwiek z tych części w wyznaczonym Pięcioksiąg powszechnie pod nazwą księżowski dokumentów. Thus Mal., i, 8, where the prophet speaks of the animals unfit for sacrifice, brings to mind Deut., xv, 21, rather than Lev., xxii, 22 sq.; the passage in Mal., ii, 16, relating to divorce by reason of aversion, points to Deut., xxiv, 1. Tak więc Mal., I, 8, w którym prorok mówi o zwierzęta nienadające się do ofiary, przywodzi na myśl Deut., XV, 21, a nie lew. XXII, 22 sq; przejazd w Mal., II, 16, odnoszące się do rozwodu ze względu na niechęć, wskazuje na Deut., XXIV, 1. What is even more significant is that, in his manner of characterizing the Tribe of Levi and its relations with the priesthood, Malachias adopts the terminology of Deuteronomy; in speaking of the priests, he brings into evidence their origin not from Aaron but from Levi (ii, 4, 5 sqq.; iii, 3 sq.). Co jest jeszcze bardziej znaczący jest fakt, że w jego sposób charakteryzujące pokolenia Lewiego i jej stosunków z kapłaństwa, Malachias posługuje się terminologią Powtórzonego; w mówieniu o kapłanów, on przynosi dowody na ich pochodzenie nie od Aarona, ale z Levi ( II, 4, 5 sqq.; III, 3 kw.). Consequently, it would be an error to suppose that in this respect Deuteronomy represents a point of view which in the middle of the fifth century was no longer held. W konsekwencji, byłoby błędem, aby podejrzewać, że w tym względzie Powtórzonego reprezentuje punktu widzenia, który w połowie piątego wieku nie był już w posiadaniu. Let us add that the first of the two epilogues, with which the book concludes (iv, 4; Hebrew text, iii, 32), is likewise conceived in the spirit of Deuteronomy. Pozwól nam dodać, że pierwsza z dwóch epilogues, w którym stwierdza, książki (IV, 4; hebrajski tekst, III, 32), jest również poczęta w duchu Powtórzonego.

The examination of the Book of Malachias may be brought to bear on the solution of the question as to whether the mission of Esdras, related in I Esd., vii-x, falls in the seventh year of Artaxerxes I (458 BC), that is to say, thirteen years before the first mission of Nehemias, or in the seventh year Artaxerxes II (398 BC), and therefore after Nehemias. Badanie z księdze Malachias może być wywierana na rozwiązanie kwestii, czy misji Księgi Ezdrasza, związane w I ESD., VII-X, wchodzi w siódmym roku Artakserkses I (458 pne), że to znaczy, trzynaście lat przed pierwszą misją Nehemias lub, w siódmym roku Artakserkses II (398 pne), a więc po Nehemias. Immediately after his arrival in Jerusalem, Esdras undertakes a radical reform of the abuse of mixed marriages, which are already considered contrary to a positive prohibition (Ezra 10). Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, Księgi Ezdrasza zobowiązuje się radykalnej reformy nadużywania małżeństw mieszanych, które zostały już uznane za sprzeczne z zakazem pozytywne (Ezra 10). He tells us also that, supported by the authority of the King of Persia and with the co-operation of the governors beyond the river, he laboured with full success to give to religious worship all its splendour (Ezra 7:14, 15, 17, 20-8:36). On mówi nam również, że wspierane przez władze króla perskiego i przy współpracy z prezesów poza rzeki, pracował on z pełnym sukcesem, aby dać kultu religijnego wszystkich jego świetności (Ezdrasz 7:14, 15, 17 , 20-8:36). And nothing whatever justifies the belief that the work of Esdras had but an ephemeral success, for in that case he would not in his own memoirs have related it with so much emphasis without one word of regret for the failure of his effort. I nic nie usprawiedliwia niezależnie od wyznania, że praca z Księgi Ezdrasza miał, ale krótkotrwały sukces, w takim przypadku nie będzie on w swoim wspomnień związanych mieć go tak duży nacisk bez jednego słowa z żalem za niepowodzenie jego wysiłek. Can data such as these be reconciled with the supposition that the state of affairs described by Malachias was the immediate outcome of the work of Esdras related in I Esd., vii-x? Czy takie dane, jak je pogodzić z przypuszczenie, że stan rzeczy opisany przez Malachias było natychmiastowe wyniki prac związanych z Księgi Ezdrasza w I ESD., VII-X?

(2) In the doctrine of Malachias one notices with good reason as worthy of interest the attitude taken by the prophet on the subject of divorce (ii, 14-16). (2) W doktrynie Malachias jeden z ogłoszeń dobry powód jako godny zainteresowania postawa podjęte przez proroka na temat rozwodu (II, 14-16). The passage in question is very obscure, but it appears in v. 16 that the prophet disapproves of the divorce tolerated by Deut., xxvi, 1, viz., for cause of aversion. Dany fragment jest bardzo niejasnych, ale pojawia się w Łk 16, że prorok z dezaprobatą do rozwodu tolerowane przez Deut., XXVI, 1, a mianowicie., Za przyczyną niechęć.

The Messianic doctrine of Malachias especially appeals to our attention. Mesjańska doktryny Malachias szczególnie apeluje do naszej uwagi. In Mal. iii, 1, Yahweh announces that he will send his messenger to prepare the way before Him. W Mal. III, 1, Jahwe zapowiada, że wyśle jego posłaniec, aby przygotować drogę przed nim. In the second epilogue of the book (iv, 5, 6; Heb., text, iii, 23 sq.), this messenger is identified with the prophet Elias. W drugim epilog tej książki (IV, 5, 6; Hbr., Tekst, III, 23 sq), ten posłaniec jest identyfikowany z proroka Eliasza. Many passages in the New Testament categorically interpret this double prophecy by applying to John the Baptist, precursor of our Lord (Matthew 11:10, 14; 17:11-12; Mark 9:10 sqq.; Luke 1:17). Wiele fragmentów Nowego Testamentu kategorycznie podwójnego zinterpretują ten proroctwa do stosowania przez John the Baptist, prekursor naszego Pana (Mateusza 11:10, 14; 17:11-12; Mark 9:10 sqq.; Łukasza 1:17). The prophecy of Malachias, iii, 1, adds that, as soon as the messenger shall have prepared the way, "the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you desire," will come to His temple. Proroctwa Malachias, III, 1, dodaje, że tak szybko, jak posłaniec ma przygotowane w sposób, "Pan, którego szukacie, i Anioł w testamencie, którego pragnienie", wejdzie do Jego świątyni. The Lord is here identified with the angel of the testament; this is evident from the construction of the phrase and from the circumstance that the description of the mission of the angel of the testament (vv. 2 sq.) is continued by the Lord speaking of Himself in the first person in v. 5. Pan jest tu utożsamiane z anioła w testamencie, co wynika z budowy i zwrot z faktu, że opis misji z aniołów w testamencie (vv. 2 kw.) jest kontynuowana przez Pana mówiąc o sobie w pierwszej osobie w v. 5.

A particularly famous passage is that of Mal., i, 10-11. Szczególnie słynny jest, że przejście z Mal., I, 10-11. In spite of a difficulty in the construction of the phrase, which can be avoided by vocalizing one word otherwise than the Massoretes have done (read miqtar, Sept. thymiama, instead of muqtar in verse 11), the literal sense is clear. Pomimo trudności w budowie wyrażenie, które można uniknąć przez vocalizing jedno słowo inaczej niż Massoretes uczyniłem (czytaj miqtar, thymiama września, zamiast w muqtar werset 11), dosłowny sens jest jasny. The principal question is to know what is the sacrifice and pure offering spoken of in v. 11. A large number of non-Catholic exegetes interpret it of the sacrifices actually being offered from east to west at the time of Malachias himself. Głównym pytaniem jest, aby wiedzieć, co jest ofiara czysta i oferowanie wypowiedziane w v. 11. Znaczna liczba akatolicki exegetes interpretować go o ofiary rzeczywiście oferowane ze wschodu na zachód w czasie Malachias siebie. According to some, the prophet had in view the sacrifices offered in the name of Yahweh by the proselytes of the Jewish religion among all the nations of the earth; others are more inclined to the belief that he signifies the sacrifices offered by the Jews dispersed among the Gentiles. Według niektórych, prorok miał na uwadze oferowane poświęceń w imię Jahwe przez proselytes z religii żydowskiej wśród wszystkich narodów ziemi, inne są bardziej skłonni do przekonania, że oznacza poświęceń oferowanych przez Żydów rozproszonych wśród pogan. But in the fifth century BC neither the Jews dispersed among the Gentiles nor the proselytes were sufficiently numerous to justify the solemn utterances used by Malachias; the prophet clearly wants to insist on the universal diffusion of the sacrifice which he has in view. Ale w piątym wieku przed naszą erą ani Żydów rozproszonych wśród pogan, ani proselytes były wystarczająco licznych, aby uzasadnić uroczyste wypowiedzi wykorzystywane przez Malachias; proroka wyraźnie chce kłaść nacisk na powszechne rozpowszechnianie ofiarę, która ma na uwadze. Hence others, following the example of Theodore of Mopsuestia, think they can explain the expression in v. 11 as referring to the sacrifices offered by the pagans to their own gods or to the Supreme God; those sacrifices would have been considered by Malachias as materially offered to Yahweh, because in fact Yahweh is the only true God. Dlatego też inni, idąc za przykładem Theodore z Mopsuestia, pomyśl mogą wyjaśnić w wypowiedzi v. 11, odnoszące się do ofiary oferowanych przez pogan do swoich bogów lub Boga Najwyższego; tych ofiar byłoby uznane przez Malachias jako istotny oferowanych Jahwe, Jahwe, ponieważ w rzeczywistości jest jedynym prawdziwym Bogiem. But it appears inconceivable that Yahweh should, by means of Malachias, have looked upon as "pure" and "offered to his name" the sacrifices offered by the Gentiles to this or that divinity; especially when one considers the great importance Malachias attaches to the ritual (i, 6 sqq., 12 sqq.; iii, 3 sq.) and the attitude he takes towards foreign peoples (i, 2 sqq.; ii, 11 sq.). Ale wydaje się niewyobrażalne, że Pan powinien, poprzez Malachias, mają z natury traktowana jako "czysty" i "oferowane mu imię" ofiar oferowanych przez pogan do tego lub, że boskość, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wielkie znaczenie przywiązuje do Malachias rytuał (I, 6 sqq. 12 sqq.; III, 3 kw.) i ma on postawę wobec obcych ludów (I, 2 sqq.; ii, 11 sq). The interpretation according to which chap. Wykładni, zgodnie z którym podgardla. i, 11, concerns the sacrifices in vogue among the Gentiles at the epoch of Malachias himself fails to recognize that the sacrifice and the pure offering of v. 11 are looked upon as a new institution succeeding the sacrifices of the Temple, furnishing by their very nature a motive sufficient to close the doors of the house of God and extinguish the fire of the altar (v. 10). I, 11, dotyczy ofiar modny wśród pogan w epoce Malachias sam nie uznają, że ofiary i czysta ofiara v. 11 spojrzał jako nowa instytucja kolejnych ofiar do świątyni, poprzez wyposażenie ich bardzo natury siła wystarczająca, aby zamknąć drzwi domu Bożego i gaszenia ognia z ołtarza (Łk 10). Consequently v. 11 must be considered as a Messianic prophecy. 11 V. W konsekwencji należy traktować jako mesjanistyczny proroctwa. The universal diffusion of the worship of Yahweh is always proposed by the prophets as a characteristic sign of the Messianic reign. That the phrase is construed in the present tense only proves that here, as on other occasions, the prophetic vision contemplates its object absolutely without any regard to the events that should go before its accomplishment. Powszechnego rozpowszechniania kultu Jahwe jest zawsze proponowane przez proroków jako charakterystyczny znak mesjańska panowania. To zdanie jest rozumiane w czas teraźniejszy tylko udowodni, że tutaj, jak w innych przypadkach, proroczej wizji kontempluje jego obiekt absolutnie bez odniesieniu do wszelkich zdarzeń, które powinny iść przed jego urzeczywistnienia. It is true that Mal., iii, 3-4, says that after the coming of the angel of the testament the sons of Levi will offer sacrifices in justice, and that the sacrifice of Juda and Jerusalem will be pleasing to the Lord. Prawdą jest, że Mal., III, 3-4, mówi, że po przyjście anioła z testamentem, synowie Lewiego zaoferuje ofiary w sprawiedliwości, i że ofiara Judy i Jeruzalem będzie miła Panu. But the new institutions of the Messianic reign might be considered, either inasmuch as they were the realization of the final stage in the development of those of the Old Testament (and in this case they would naturally be described by the help of the images borrowed from the latter), or inasmuch as they implied the cessation of those of the Old Testament in their proper form. Ale nowe instytucje mesjańska panowania może zostać uznane, ponieważ albo były one realizacji końcowego etapu w rozwoju tych w Starym Testamencie (w tym przypadku byłyby one oczywiście być opisane przy pomocy obrazów zapożyczonych z te ostatnie), lub ponieważ ich domyślnych zaprzestania tych Starego Testamentu w ich właściwej formie. In Mal., iii, 3-4, the religious institutions of the Messianic reign are considered from the former point of view, because the language is consolatory; in Mal, i, 10, 11, they are considered from the latter point of view, because the language here is menacing. W Mal., III, 3-4, religijnych instytucji mesjańska panowania uważane są za pochodzące z poprzedniego punktu widzenia, ponieważ język jest kojący; w Mal, I, 10, 11, są one uważane z tego ostatniego punktu widzenia , Ponieważ język jest tutaj groźny.

Certain authors, while admitting the Messianic character of the passage, think that it should be interpreted not of a sacrifice in the strict sense of the word, but of a purely spiritual form of devotion. Niektórych autorów, przy jednoczesnym przyjęciu mesjanistyczny charakter tego pasażu uważam, że powinien on być interpretowany nie ofiarę, w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz o czysto duchowa forma pobożności. However, the terms employed in v. Jednak, warunki zatrudnionych w v. 11 express the idea of a sacrifice in the strict sense. 11 wyrażania idei ofiary w sensie dosłownym. Moreover, according to the context, the censured sacrifices were not considered impure in their quality of material sacrifices, but on account of the defects with which the victims were affected; it is consequently not on account of an opposition to material sacrifices that the offering spoken of in v. 11 is pure. Ponadto, w zależności od kontekstu, w cenzurowany ofiary nie zostały uznane za zanieczyszczony w ich jakości materiału poświęceń, ale ze względu na wady, z których ofiarami były naruszone, to w konsekwencji nie ze względu na sprzeciw wobec materiału poświęceń, że zna oferty w w. 11 jest czysta. It is an altogether different question whether or not the text of Malachias alone permits one to determine in a certain measure the exact form of the new sacrifice. Jest to zupełnie inny problem, czy tekst Malachias sam zezwala w celu ustalenia dokładnego pomiaru niektórych postaci nowej ofiary. A large number of Catholic exegetes believe themselves justified in concluding, from the use of the term minhah in v. 11, that the prophet desired formally to signify an unbloody sacrifice. Duża liczba katolickich exegetes uwierzyć w siebie uzasadnione zawarcia, z użycia terminu w minhah v. 11, że prorok formalnie do pożądanego oznaczają bezkrwawy ofiarę. The writer of the present article finds it so much the more difficult to decide on this question, as the word minhah is several times employed by Malachias to signify sacrifice in the generic sense (i, 13; ii, 12, 13; iii, 3, 4, and in all probability, i, 10). Pisarz w niniejszym artykule, uważa za tak wiele bardziej trudne do decydowania w tej kwestii, jako wyraz minhah jest kilka razy zatrudnionych przez Malachias do oznaczać ofiarę w ogólnym znaczeniu (I, 13 II, 12, 13, III, 3 , 4, i według wszelkiego prawdopodobieństwa, I, 10). For the rest, the event has shown how the prophecy was to be realized. Dla reszty, wydarzenie wykazało, jak proroctwa miał być realizowany. It is of the Eucharistic sacrifice that Christian antiquity has interpreted the passage of Malachias (cf. Council of Trent, Sess. XXII, 1). Jest eucharystycznej ofiary chrześcijańskiej starożytności, że ma interpretować upływ Malachias (por. Sobór Trydencki, Sesja. XXII, 1).

Publication information Written by A. Van Hoonacker. Publikacja informacji napisanej przez A. Van Hoonacker. Transcribed by Thomas J. Bress. The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Przepisywane przez Thomasa J. Bress. Encyklopedia Katolicka, Tom IX. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil obstat, 1 października 1910. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

TORREY, The Prophecy of Malachi in Journal of Soc. Torrey, proroctwa Malachiasza w Dzienniku Soc. for Biblical Lit. Lit do biblijnej. (1898), pp. 1 sqq.; PEROWNE, Book of Malachi (Cambridge, 1896); REINKE, Der Prophet Maleachi (1856). (1898), pp. 1 sqq.; PEROWNE, Księga Malachiasza (Cambridge, 1896); Reinke, Der Prophet Maleachi (1856). Consult also Commentaries on te Minor Prophets by SMITH (1900); DRIVER (Nahum-Malachi; Century Bible); KNABENBAUER (1886); WELLHAUSEN (1898); NOWACK (1904); MARTI (1904); VAN HOONACKER (1908); also Introductions to the Old Testament (see AGGEUS.) Konsultują się również na te komentarze Minor Prophets przez SMITH (1900); KIEROWCA (Nahum-Malachiasza; wieku Biblii); KNABENBAUER (1886); Wellhausen (1898); Nowack (1904); MARTI (1904); VAN HOONACKER (1908), a także Wprowadzanie do Starego Testamentu (patrz AGGEUS.)


Book of Malachi Księga Malachiasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Contents. Spis treści.

Prophetic Tone. Tone prorocze.

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

-Critical View: -Krytyczne Widok:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

The Book of Malachi is the last in the canon of the Old Testament Prophets. Księga Malachiasza jest ostatnią w kanon Starego Testamentu prorocy. It has three chapters in the Masoretic text, while in the Septuagint, the Vulgate, and the Peshiṭta it has four. Ma trzy rozdziały w Masoretic tekstu, podczas gdy w Septuaginta, z Wulgaty, a Peshiṭta ma cztery. The King James Version also, following the latter versions, has four chapters. The King James Version również, po ostatniej wersji, składa się z czterech rozdziałów. As in the books of Isaiah, Lamentations, and Ecclesiastes, the last verse in the Masoretic text is a repetition of the last verse but one. Jak w księgach Izajasza, Lamentations i Ecclesiastes, ostatni werset w Masoretic tekst jest powtórzenie ostatniego wersetu, ale jeden. The style of the book is more prosaic than that of any of the other prophetical books; the parallelism met with in the others is here less pronounced, and the imagery often lacks force and beauty. Stylu książka jest bardziej prozaiczny niż któregokolwiek z innych książek prophetical; równoległości spełnione w innych jest tu mniej wyraźny, a obrazy często brakuje siły i piękna. The method of treatment is rather novel; it approaches the teaching method of the schools; Cornill speaks of it as "casuistic-dialectic." Metoda leczenia jest dość nowatorskie, ale sposób podejścia do nauczania w szkołach; Cornill mówi to jako "kazuistyczny-dialektyki". Thus the prophet first states his proposition; then he follows with remonstrances that might be raised by those he addresses; finally he reasserts his original thesis (comp. i. 2 et seq., 6 et seq.; ii. 13 et seq., 17; iii. 8, 13 et seq.). Tak więc pierwszy prorok stwierdza jego propozycją, potem następuje z remonstrances, które mogą być podniesione przez tych, których adresy; on ostatecznie potwierdza tezę jego pierwotnym (Comp. i. 2 i nast., 6 i nast.; Ii. 13 i nast., 17; iii. 8, 13 i nast.). This form adds vividness to the argument. Ta forma dodaje plastyczność do argumentu. The book may be divided into three sections-(1) i. Książka może być podzielona na trzy sekcje (1) i. 1-ii. 1-II. 9; (2) ii. 9; (2) II. 10-17; (3) iii. (AV iii. and iv.), the divisions given being those of the Masoretic text. 10-17; (3) III. (AV III. Iv.), Podziały te są podane w Masoretic tekstu.

Contents. Spis treści.

Ch. i. 2-ii. 2-II. 9 represent Yhwh as Ruler and loving Father. 9 reprezentowania Yhwh jako Władca i kochającym Ojcem. It opens with a tender allusion to the love shown by Yhwh to Judah in the past; yet Judah acted faithlessly, deserting its benefactor. Otwiera go z przetargu aluzja do miłości pokazują Juda do Yhwh w przeszłości, lecz Juda działał faithlessly, deserting jego dobroczyńca. Malachi then addresses himself to the priests, those who are to lead the people in the way of Yhwh. Malachiasza następnie adresy się kapłani, którzy mają prowadzić ludzi w sposób Yhwh. He castigates them for being derelict in their duty by offering on Yhwh's altars polluted bread and animals that have blemishes. On castigates je za opuszczonych w ich obowiązku, oferując na Yhwh na ołtarze zanieczyszczonych chleba i zwierząt, które skaz. By doing so they show that they despise Yhwh (i. 6-10). W ten sposób pokazują, że ich gardzić Yhwh (i. 6-10). But Yhwh can do without their worship, for the time will come when the whole heathen world will worship Him (i. 11-14). Yhwh ale można zrobić bez ich kultu, do czasu, kiedy cały świat pogańskich będą oddawać cześć Mu (I. 11-14). If the priests will not heed the admonition, dire punishment will be visited upon them (ii. 1-8). Jeśli księża nie będą strzec w napomnienie, dire kara będzie na nich odwiedzono (II. 1-8).

Ch. ii. 10-17 speaks of Yhwh as the supreme God and Father of all, and inveighs against those who had left their Jewish wives and married heathen women. 10-17 mówi Yhwh jako najwyższy Bóg i Ojciec wszystkich, a inveighs przed tymi, którzy opuścili swoje żydowskie żony oraz żonaty pogańskich kobiet.

Ch. iii. (AV iii. and iv.) speaks of Yhwh as the righteous and final Judge. (Iii AV. Iv.) Mówi Yhwh jako prawy i ostatecznego sędziego. It begins with the announcement that the messenger of Yhwh will come to prepare the way for Him by purifying the social and religious life (1-4). Rozpoczyna się ona od zapowiedzi, że posłańcem Yhwh będzie przygotować drogę do Niego przez oczyszczania społecznego i religijnego życia (1-4). Yhwh will call to judgment all those who have transgressed the moral law and have been lax in the observance of the ritual; He invites all who have gone astray to return to Him and receive His blessings (5-15). Yhwh zwróci się do wyroku wszystkich tych, którzy przekroczyli prawo moralne i zostały Lax w przestrzeganiu rytuału; On zaprasza wszystkich, którzy byli na manowce, aby powrócić do Niego i Jego błogosławieństwa otrzymują (5-15). The faithful will be blessed, while those who persist in disobeying the law of God will be punished (16-21). Wiernych będzie błogosławiony, a tych, którzy utrzymują się na niestosowanie prawa Bożego, będą ukarani (16-21). The book closes with a final exhortation to the godly. Książka zamyka w końcowej wezwanie do pobożny.

Prophetic Tone. Tone prorocze.

Malachi, as opposed to the other prophetical books, lays much stress upon ceremonial observance (i. 6 et seq., 13 et seq.; iii. 7 et seq., 22): the priest is Yhwh's messenger (ii. 7, iii. 3 et seq.), and the law of Moses, with its statutes and observances, must be strictly observed (iii. 22). Malachiasza, w przeciwieństwie do innych książek prophetical, stanowi dużo stresu na uroczysty przestrzeganie (I. pkt 6 i nast., 13 i nast.; Iii. 7 i nast., 22): kapłan jest Yhwh's posłaniec (II. 7, III . 3 i nast.), A prawo Mojżesza, z jej statutem i observances, muszą być ściśle przestrzegane (III. 22). Yet he is not a formalist; the book breathes the genuine prophetic spirit. Jeszcze nie jest formalista, książka tchnie w duchu prawdziwego prorocze. Thus, from the idea of the brotherhood of all Israelites he deduces the social duties which they owe to one another (ii. 10). Tak więc, z idei braterstwa wszystkich Izraelitów on deduces społecznych obowiązków, które powinny świadczyć sobie wzajemnie (II. 10). Ceremonial observance is of value in his eyes only so long as it leads to spiritual service. Obrzędowa jest przestrzeganie wartości w jego oczach tylko tak długo, ponieważ prowadzi do duchowej służby. In scathing language he lays bare the moral degeneracy of his time, a time given over to adultery, false swearing, oppression of the hireling and the widow and the fatherless (iii. 5 et seq.). Especially severe is he toward those who had entered into wedlock with heathen women (ii. 11-16). W zjadliwy język stanowi on urodziła moralnego zwyrodnienia jego czas, czas przeznaczonych na cudzołóstwo, fałszywe przysięgi, ucisk w najemnika i wdowę i sierotę (III. 5 i nast.). Szczególnie ciężkie jest on do tych, którzy weszła w stan małżeński z pogańskich kobiet (II. 11-16).

The conditions that existed under his predecessors Haggai and Zechariah seem to have existed at the time of Malachi. Warunki, które istniały pod jego poprzedników Aggeusz i Zachariasz Wydaje się, że istniały w momencie Malachiasza. The Exile is a matter of the past; the Temple is built, and sacrifices are being offered (i. 10, iii. 1-10). Wygnaniec jest sprawą przeszłości; świątyni jest zbudowany, a ofiary są oferowane (I. 10, III. 1-10). Malachi describes most faithfully the temper of his generation. Malachiasza opisuje najbardziej wiernie hartować swego pokolenia. The people had strayed away from Yhwh, and sought, by an assumption of indifference and by mockery, to hide their restlessness. Ludzie mieli daleko od Yhwh, i dąży, poprzez przejęcie przez obojętność i szyderstwa, aby ukryć ich niepokój. The exiles had been disillusioned when they found the land of their fathers a wilderness. W zesłańców było złudzeń, kiedy znaleziono ziemi ich przodków pustynią. Drought, locusts, failure of harvests (iii. 10 et seq.) had deepened their discontent. Yhwh's sanctuary had been rebuilt, but still their condition did not improve; they were growing impatient and were asking for proofs of Yhwh's love (iii. 13 et seq.). Susze, szarańcza, awaria zbiorów (III. 10 i nast.) Miała pogłębić swoje niezadowolenie. Yhwh Sanktuarium została odbudowana, ale jeszcze ich stan nie ulegnie poprawie; były rosnące niecierpliwy i były prosząc o dowody Yhwh miłości (III. 13 i nast.). Under the pressure of these unfavorable circumstances, priests and people neglected to show Yhwh the honor due to Him (i. 2 et seq.). Pod presją tych niesprzyjającymi okolicznościami, kapłanów i ludzi zaniedbanych, aby pokazać Yhwh zaszczyt ze względu na Niego (I. 2 i nast.). Malachi lays stress upon the inevitableness of the Day of Judgment, the coming of which would prove to the skeptical that devotion and fear of God are not in vain, but will be rewarded. Malachiasza kładzie nacisk na inevitableness w Dniu Zmartwychwstania, przyjście, które mogłoby okazać się dla sceptyczni, że pobożność i bojaźni Bożej nie są daremne, lecz zostaną nagrodzone. The messenger of Yhwh and the Last Judgment form the closing theme of Malachi's prophecy. Posłaniec z Yhwh i Ostatnia Wyrok postaci zamknięcia tematu na proroctwo Malachiasza. The messenger will come in the person of Elijah, who will regenerate the people and restore them to union with Yhwh. Posłaniec wejdzie w osobie Eliasza, który będzie odbudowanie ludzi i przywrócić ich do zjednoczenia z Yhwh.

-In Rabbinical Literature: -W Rabinackiej Literatura:

Malachi is identified with Mordecai by R. Naḥman and with Ezra by Joshua b. Malachiasza jest identyfikowany z Mardocheusza przez R. Naḥman i Ezra przez Joshua B. Ḳarḥa (Meg. 15a). Ḳarḥa (Meg. 15a). Jerome, in his preface to the commentary on Malachi, mentions that in his day the belief was current that Malachi was identical with Ezra ("Malachi Hebræi Esdram Existimant"). Jerome, w przedmowę do jego komentarz na temat Malachiasza, wspomina, że w dniu Jego wiara była bieżących Malachiasza, że był identyczny z Ezra ( "Malachi Hebræi Esdram Existimant"). The Targum of Jonathan ben Uzziel to the words "By the hand of Malachi" (i. 1) gives the gloss "Whose name is called Ezra the scribe." W Targum Jonatana ben Uzzjel do słów "za rękę Malachiasza" (I. 1) nadaje połysk ", którego imię nosi nazwę pisarz Ezdrasz". According to Soṭah 48b, when Malachi died the Holy Spirit departed from Israel. Według Soṭah 48b, kiedy zmarł Malachi Duch Święty odszedł z Izraela. According to RH 19b, he was one of the three prophets concerning whom there are certain traditions with regard to the fixing of the Jewish almanac. Według RH 19b, był jednym z trzech proroków do których istnieją pewne tradycje w odniesieniu do ustalania żydowskiej almanachu. A tradition preserved in pseudo-Epiphanius ("De Vitis Proph.") relates that Malachi was of the tribe of Zebulun, and was born after the Captivity. A tradycja zachowała się w pseudo-Epifaniusz ( "De Vitis Proph.") Odnosi się Malachiasza, że był z pokolenia Zabulona, a urodził się po niewoli. According to the same apocryphal story he died young, and was buried in his own country with his fathers. Według tego samego apokryficzny historia młodego umarł i został pochowany we własnym kraju z jego przodkami.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

The name is not a "nomen proprium"; it is generally assumed to be an abbreviation of (="messenger of Yhwh"), which conforms to the Μαλαχίας of the Septuagint and the "Malachias" of the Vulgate. Nazwa nie jest "nomen proprium", jest na ogół zakłada się skrótem (= "posłańcem Yhwh"), który odpowiada Μαλαχίας z Septuaginta i "Malachias" z Wulgaty. The Septuagint superscription is ὲν χειρὶ ἀγγήλου αὐτοῦ, for . Wellhausen, Kuenen, and Nowack consider ch. Septuaginta w napis jest ὲν χειρὶ ἀγγήλου αὐτοῦ, dla. Wellhausen, Kuenen, i uważają, Nowack Ch. i. 1 a late addition, pointing to Zech. 1 a późnym Ponadto, wskazując na EPUBLIKA. ix. IX. 1, xii. 1 XII. 1. . 1. Cornill states that Zech. Cornill stwierdza, że EPUBLIKA. ix.-xiv. and Malachi are anonymous, and were, therefore, placed at the end of the prophetical books. IX.-XIV. Malachiasza i są anonimowe, a były w związku z tym, umieszczone na końcu książki w prophetical. Mal. iii. 1 shows almost conclusively that the term was misunderstood, and that the proper name originated in amisconception of the word. 1 pokazuje prawie jednoznacznie, że termin został niezrozumiany, a właściwe w amisconception nazwa pochodzi od słowa. The consensus of opinion seems to point to 432-424 BC as the time of the composition of the book. Konsensus opinii wydaje się wskazywać na 432-424 pne w czasie składu książki. This was the time between the first and second visits of Nehemiah to Jerusalem. Był to czas między pierwszym a drugim odwiedzin Nehemiasza do Jerozolimy. Some assert that the book was written before 458 BC, that is, before the arrival of Ezra in Jerusalem. Niektórzy twierdzą, że książka została napisana przed 458 pne, czyli przed przyjazdem Ezdrasz w Jerozolimie.

Isidore Singer, Adolf Guttmacher Isidore Singer, Adolf Guttmacher

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Boehme, in Stade's Zeitschrift, vii. Boehme, w Stade w Zeitschrift, vii. 210 et seq.; Driver, Introduction: D. Knobel, Prophetismus der Hebräer, i. 210 i nast. Sterownika, Wprowadzenie: D. Knobel, Prophetismus der Hebräer, i. 386, Breslau, 1837; Bleek, Introduction to the Old Testament, 2d ed., i. 386, Wrocław, 1837; bleek, Wstęp do Starego Testamentu, 2d ed., I. 357; Cornill, Einleitung in das Alte Testament, pp. 357; Cornill, Einleitung w das Alte Testament, pp. 205 et seq., Freiburg, 1896; Cornill, The Prophets of Israel, p. 205 i nast., Freiburg, 1896; Cornill, proroków Izraela, str. 158, Chicago, 1895.SAG 158, Chicago, 1895.SAG


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest