Book of Nahum Księga Nahuma

General Information Informacje ogólne

The Book of Nahum, seventh of the 12 minor prophetic books in the Old Testament of the Bible, probably dates from shortly after the destruction of Assyria in 612 BC, although the book is cast in the form of a prophecy of events yet to unfold. Księga Nahuma, siódmego z 12-moll w prorockiej księgi Starego Testamentu z Biblii, prawdopodobnie pochodzi z krótko po zniszczeniu Asyrii w 612 pne, choć książka jest odlewane w postaci proroctwo wydarzeń jeszcze na jaw.

The prophet Nahum described the conquest of the oppressive Assyrians by the Medes and Babylonians, presenting their fall as the righteous judgment of Yahweh. Prorok Nahum opisane w podboju dręczącego Asyryjczyków przez Medów i Babilończyków, prezentując ich jako spadek prawego wyroku Jahwe. Unlike other prophets, Nahum did not apply his condemnation of wickedness to Israel itself. W odróżnieniu od innych proroków, Nahum nie stosuje swoje potępienie zła sama w Izraelu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Book of Nahum Księga Nahuma

Brief Outline Krótki zarys

  1. Poem concerning the greatness of God (1:1-15) Poemat dotyczące wielkości Boga (1:1-15)
  2. Poem detailing the overthrow of Nineveh (2:1-3:19) Poemat wyszczególnieniem obalenia Niniwa (2:1-3:19)


Na'hum

Advanced Information Informacje zaawansowane

Nahum, consolation, the seventh of the so-called minor prophets, an Elkoshite. Nahum, pociechy, siódmego z tzw drobne proroków, AN Elkoshite. All we know of him is recorded in the book of his prophecies. Wszyscy wiemy o nim jest zapisane w książce jego proroctwa. He was probably a native of Galilee, and after the deportation of the ten tribes took up his residence in Jerusalem. Others think that Elkosh was the name of a place on the east bank of the Tigris, and that Nahum dwelt there. Był prawdopodobnie pochodzący z Galilei, a po deportacji z dziesięciu plemion miało swój pobyt w Jerozolimie. Elkosh Inni uważam, że była nazwa miejsce na wschodnim brzegu Tygrysem, że Nahum i tam zamieszkał.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Book of Na'hum Księga Na'hum

Advanced Information Informacje zaawansowane

Nahum prophesied, according to some, in the beginning of the reign of Ahaz (BC 743). Nahum prorokował, według niektórych, na początku panowania Achaza (BC 743). Others, however, think that his prophecies are to be referred to the latter half of the reign of Hezekiah (about BC 709). This is the more probable opinion, internal evidences leading to that conclusion. Inni użytkownicy, jednak uważam, że jego proroctwa są określone w drugiej połowie panowania Ezechiasza (około BC 709). Jest to tym bardziej prawdopodobne, opinii, dowodów wewnętrznych, które doprowadziły do tego wniosku. Probably the book was written in Jerusalem (soon after BC 709), where he witnessed the invasion of Sennacherib and the destruction of his host (2 Kings 19:35). Prawdopodobnie książka została napisana w Jerozolimie (wkrótce po BC 709), gdzie byliśmy świadkami inwazji Sennacheryba i zniszczenie jego gospodarzem (2 Królów 19:35). The subject of this prophecy is the approaching complete and final destruction of Nineveh, the capital of the great and at that time flourishing Assyrian empire. Assur-bani-pal was at the height of his glory. Przedmiotem tego proroctwa jest kompletna i ostateczna zbliża zniszczenie Niniwy, stolicy wielkiego i w tym czasie kwitnące imperium asyryjskiego. Aszur-Bani-kumpel był na wysokości Jego chwały. Nineveh was a city of vast extent, and was then the centre of the civilzation and commerce of the world, a "bloody city all full of lies and robbery" (Nah. 3:1), for it had robbed and plundered all the neighbouring nations. Niniwa była miastem rozległy zakres, a następnie z centrum civilzation i handlu na świecie, a "krwawym miastem wszystkie pełne kłamstwa i rabunku" (Nah. 3:1), gdyż miał skradziono zrabowany i wszystkie sąsiednie narodów. It was strongly fortified on every side, bidding defiance to every enemy; yet it was to be utterly destroyed as a punishment for the great wickedness of its inhabitants. To był silnie obwarowany na każdej stronie, co do licytowania opór wroga, ale miała być doszczętnie zniszczone jako kara za wielką niegodziwość jego mieszkańców.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


The Date of the Book of Nahum Dnia Księga Nahuma

Dr. Gordon H. Johnston Dr Gordon H. Johnston

Assistant Professor, Department of Old Testament Studies Adiunkt na Wydziale Studiów Starego Testamentu
Dallas Theological Seminary Dallas Seminarium Teologicznego
The Book of Nahum prophesies the imminent demise of the Neo-Assyrian Empire and destruction of Nineveh its capital. Księga Nahuma prorokuje rychłego upadku z Neo-Assyrian Empire i Niniwą zniszczenie jej kapitału. Although it is impossible to be precise about the exact date of composition of the book, the terminus a quo may be set at 663 BC, while the terminus ad quem appears to be 612 BC. Chociaż niemożliwe jest precyzyjne określić dokładną datę skład książki, jedna z końca rzeczy może być ustawiona AT 663 pne, a do końca ad quem wydaje się być 612 pne. The fall of Thebes in 663 BC is viewed as a recent past event (3:8-10), while the fall of Nineveh in 612 BC and the final end of the Empire in 609 BC are both depicted as future events. 1 Upadku Teb w 663 pne jest postrzegany jako ostatnim przypadku (3:8-10), natomiast upadek Niniwy w 612 pne i końcowych z Imperium w 609 pne są przedstawiani jako przyszłych wydarzeń. 1

Exactly where Nahum falls between 663-612 BC is debated. 2 However, several factors may help narrow the range. Nahum dokładnie, gdzie mieści się między 663-612 pne jest omawiany. 2 Jednakże, kilka czynników może pomóc w wąskim zakresie. First, Nahum announced that Assyria would never again subjugate (1:12) nor invade Judah (1:15 [2:1]). Po pierwsze, Nahum ogłosił, że nigdy nie będzie Asyrii ponownie podbić (1:12), ani inwazji Judy (1:15 [2:1]). So he probably delivered his oracles after 640 BC, the date of the last known Assyrian campaign in the western territories when Ashurbanipal temporarily reasserted Assyrian suzerainty over Judah and other Syro-Palestinian vassals. Second, Nahum presents Assyria as a strong imperialistic tyrannt that was crushing its enemies and extracting oppressive tribute from its vassals (1:12; 2:13; 3:1). Wtedy prawdopodobnie wydana jego oracles po 640 pne, data ostatniej znanej asyryjska kampanię w zachodnich terytoriów, gdy Ashurbanipal tymczasowo ponownie asyryjska zwierzchność nad Judy i innych Syro-Palestyńskiej vassals. Po drugie, przedstawia Nahum Asyrii jako imperialistyczny tyrannt silne, że był miażdżący swoich wrogów i wydobycia przygniatający daniny od vassals (1:12, 2:13, 3:1). This probably reflects the situation before the meteoric fall in Assyrian power after the death of Ashurbanipal in 627 BC. To prawdopodobnie odzwierciedla sytuację przed błyskawiczny spadek asyryjska moc po śmierci Ashurbanipal w 627 pne. All of his successors - Ashur-etil-ilani (627-623), Sin-shum-lishir (623), Sin-shar-ishkun (623-612), and Ashur-uballit II (612-609) - were weak and ineffective. 3 So Nahum probably prophecied sometime during the reign of Ashurbanipal (668-627), the last powerful king of Assyria. Wszystkich jego następców - Aszur-etil-ilani (627-623), Sin-Shum-lishir (623), Sin-Shar-ishkun (623-612), a Aszuruballit II (612-609) - były słabe i nieskuteczne. 3 Nahum więc prawdopodobnie prophecied kiedyś w czasie panowania Ashurbanipal (668-627), ostatni potężny król asyryjski.

Footnotes: Przypisy:
1 Contrary to AS van der Woude, The Book of Nahum: A Letter Written in Exile, in Oudtestamentliche Studien, Deel XX, edited by AS van der Woude (Leiden: EJ Brill, 1977), 108-126. 1 Wbrew AS van der Woude, Księga Nahuma: List pisemne na obczyźnie, w Oudtestamentliche Studien, Deel XX, pod redakcją AS van der Woude (Leiden: EJ Brill, 1977), 108-126.

2 For discussion, see Walter A. Maier, The Book of Nahum (Grand Rapids: Baker, 1959), 27-40, 87-139; WC van Wyk, Allusions to 'Prehistory' and History in the Book of Nahum, in De Fructo Oris Sui: Essays in Honor of Adrianus van Selms (Leiden: EJ Brill, 1971), 222-32; Richard D. Patterson, Nahum, Habakkuk, Zephaniah. The Wycliffe Exegetical Commentary (Chicago: Moody Press, 1991), 3-7. 2: W dyskusji, patrz: Walter A. Maier, Księga Nahuma (Grand Rapids: Baker, 1959), 27-40, 87-139; WC van Wyk, aluzje do "Pradzieje i historia w Księdze Nahuma, w De Fructo Oris Sui: Eseje na cześć Adrianus van Selms (Leiden: EJ Brill, 1971), 222-32; Richard D. Patterson, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza. The Wycliffe egzegetycznych Komentarz (Chicago: Moody Press, 1991), 3 -- 7.

3 The chronology of the last half century of Assyrian history is filled with problems. 3 chronologii ostatniego półwiecza w historii asyryjskiej jest wypełniona problemów. The system adopted here follows John Oates, Assyrian Chronology, 631-612 BC, Iraq 27 (1965): 135-59. See also Julian Reade, The Accession of Sinsharushkin, Journal of Cunieform Studies 23 (1970): 1-9. System przyjęty tutaj następuje John Oates, asyryjska Chronologia, 631-612 pne, Irak 27 (1965): 135-59. Patrz także Julian Reade, przystąpienie Sinsharushkin, Cunieform Journal of Studies 23 (1970): 1-9.


Book of Nahum Księga Nahuma

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna studiowaniu Biblii komentarz James M. Gray

Isaiah concludes his work at about the end of Hezekiah's reign, which synchronizes with the captivity of the ten tribes of Israel by the Assyrians. Izajasz stwierdza jego prac na temat końca jego panowania Ezechiasza, który synchronizuje się z niewoli dziesięć pokoleń Izraela przez Asyryjczyków. At this period of perplexity, to quote Angus: "When the overthrow of Samaria (the capital of Israel), must have suggested to Judah fears for her own safety, when Jerusalem (the capital of Judah), had been drained of its treasure by Hezekiah in the vain hope of turning the fury of the Assyrians from her, and when rumors of the conquest of a part of Egypt by the same great power added still more to the general dismay, Nahum was raised up by Jehovah to reveal His tenderness and power (1:1-8), to foretell the subversion of the Assyrians (1: 9-12), the death of Sennacherib the Assyrian king and the deliverance of Hezekiah from his toils (1:10-15)." W tym okresie ambaras, aby Angus cytatem: "Gdy obalenia Samarii (kapitał izraelski), muszą mieć zaproponował Judy obawia się dla własnego bezpieczeństwa, gdy Jerozolima (stolica Judy), został osuszony jej przez skarb Ezechiasz na próżno nadzieję zwrotnym wściekłość Asyryjczyków z nią, a gdy pogłoski o podboju części Egiptu przez tę samą wielką mocą dodaje jeszcze do ogólnego konsternację, Nahum został podniesiony przez Jehowy, aby objawić Jego kruchość i Moc (1:1-8), do Subversion z prorokować Asyryjczyków (1: 9-12), śmierci Sennacheryba asyryjskiej i uwolnienia króla Ezechiasza z jego matnia (1:10-15). "

The name of the prophet means consolation. Imię proroka oznacza pocieszenia. After the consolatory introduction which covers the whole of chapter 1, the prophet predicts in detail, the destruction of Nineveh, the capital of the Assyrian empire. Po wprowadzeniu kojący, który obejmuje cały rozdział 1, prorok przewiduje szczegółowo, zniszczenie Niniwy, stolicy asyryjskiej imperium. Properly to grasp Nahum, one needs to compare it with Jonah, of which it is a continuation and supplement. Nahum właściwie zrozumieć, trzeba porównać ją z Jonasza, którego jest on kontynuację i uzupełnienie. "The two prophecies form parts of the same moral history; the remission of God's judgments being illustrated in Jonah, and the execution of them in Nahum. The city had one denunciation more given a few years later, by Zephaniah (2:13), and shortly afterwards (606 BC), the whole were fulfilled." "Obie formy proroctwa części tej samej historii moralnych; umorzenie Boże wyroki są zilustrowane w Jonasz, a wykonanie ich w Nahum. Miasta miała jedną wypowiedzenie więcej Wydano kilka lat później, przez Sofoniasza (2:13), i wkrótce potem (606 pne), w całości zostały spełnione. "

Questions 1. Pytania 1. Against what Gentile nation is this prophecy uttered according to verse 1? Gentile przeciwko narodowi, co to jest proroctwo wypowiedziane zgodnie z wersetów 1? 2. . 2. Indicate the verses in chapter 1 that are particularly consolatory to Israel. Wskazują znaki w rozdziale 1, które są szczególnie kojący do Izraela. 3. How is Nahum 2:2 rendered in the Revised Version? . 3. Jak jest Nahuma 2:2 świadczonych w zmienionej wersji? 4. . 4. How does chapter 3:7, 19 show the ultimate utter destruction of Nineveh? W jaki sposób rozdziału 3:7, 19 pokaż wypowiem ostatecznego zniszczenia Niniwy? 5. . 5. How does 3:16 indicate the commercial greatness of that city? Jak działa 3:16 handlowych wskazują, że wielkość miasta?


Nahum

Catholic Information Informacje Katolicki

One of the Prophets of the Old Testament, the seventh in the traditional list of the twelve Minor Prophets. Jeden z proroków Starego Testamentu, siódma w tradycyjnych listę dwunastu Proroków Mniejszych.

NAME NAZWA

The Hebrew name, probably in the intensive form, Nahhum, signifies primarily "full of consolation or comfort", hence "consoler" (St. Jerome, consolator), or "comforter". Nazwa w języku hebrajskim, prawdopodobnie w formie intensywnego, Nahhum, oznacza przede wszystkim "pełne pocieszenia lub komfortu", stąd "Pocieszyciela" (Święty Hieronim, consolator), lub "szalik". The name Nahum was apparently of not rare occurrence. Nazwa Nahum był najwyraźniej nie rzadkie. Indeed, not to speak of a certain Nahum listed in the Vulgate and Douay Version (Nehemiah 7:7) among the companions of Zorobabel, and whose name seems to have been rather Rehum (Ezra 2:2; Heb. has Rehum in both places), St. Luke mentions in his genealogy of Our Lord a Nahum, son of Hesli and father of Amos (iii, 25); the Mishna also occasionally refers to Nahum the Mede, a famous rabbi of the second century (Shabb., ii, 1, etc.), and another Nahum who was a scribe or copyist (Peah, ii, 6); inscriptions show likewise the name was not uncommon among Phoenicians (Gesenius, "Monum. Phoen.", 133; Boeckh, "Corp. Inscript. Graec.", II, 25, 26; "Corp. Inscript. Semitic.", I, 123 a3 b3). Rzeczywiście, nie mówiąc o pewnej Nahum wymienionych w wersji Wulgaty i Douay (Nehemiasza 7:7) wśród towarzysze Zorobabela, a którego nazwisko wydaje się być raczej Rechum (Ezdrasz 2:2; Hbr. Rechum ma w obu tych miejscach ), St Luke wspomina w swojej genealogii naszego Pana Nahuma, syna Hesli i ojcem Amosa (III, 25), a także sporadycznie Mishna odnosi się do Nahum z Mede, słynny rabin drugiego wieku (Shabb., II , 1, itd.), a inny Nahum, który był pisarz lub kopista (Peah, II, 6); pokazują również napisy w imieniem nie są rzadkie wśród Phoenicians (Gesenius, "monum. Phoen." 133; Boeckh, "Corp . Inscript. Graec. "II, 25, 26;" Inscript Corp. Semickich. ", I, 123 A3 B3).

THE PROPHET Prorok

The little we know touching the Prophet Nahum must be gathered from his book, for nowhere else in the canonical Scriptures does his name occur, and extracanonical Jewish writers are hardly less reticent. W niewiele wiemy dotykania Prorok Nahum muszą być zebrane z jego książek, dla nigdzie indziej w kanonicznych Pisma jego nazwisko nie występuje, i extracanonical żydowskich pisarzy są wcale mniej wstrzemięźliwy. The scant positive information vouchsafed by these sources is in no wise supplemented by the worthless stories concerning the Prophet put into circulation by legend-mongers. We will deal only with what may be gathered from the canonical Book of Nahum, the only available first-hand document at our disposal. Niewielkich pozytywne informacje vouchsafed przez tych źródeł nie jest w żaden mądry uzupełnione bezwartościowe historie dotyczące Proroka wprowadzonych do obiegu przez mongers-legenda. Będziemy czynienia tylko z tym, co może być zebrane od kanonicznych Księga Nahuma, jedyne dostępna z pierwszej ręki dokumentów, którymi dysponujemy. From its title (i,1), we learn that Nahum was an Elcesite (so DV; AV, Elkoshite). Od jego tytuł (i, 1), uczymy się, że Nahum był Elcesite (tak DV, AV, Elkoshite). On the true import of this statement commentators have not always been of one mind. Na prawdziwe import tego oświadczenia komentatorzy nie zawsze były jednej myśli. In the prologue to his commentary of the book, St. Jerome informs us that some understood `Elqoshite as a patronymic indication: "the son of Elqosh"; he, however, holds the commonly accepted view that the word `Elqoshite shows that the Prophet was a native of Elqosh. W prologu do jego komentarz do książki, St Jerome informuje nas, że niektórzy "Elqoshite rozumieć jako wskazanie patronimiczny:" syn Elqosh "; on jednak posiada powszechnie akceptowane pogląd, że słowo" pokazują, że Elqoshite Proroka był rodak z Elqosh.

But even understood in this way, the intimation given by the title is disputed by biblical scholars. Ale nawet rozumieć w ten sposób, zawiadomienie o danym tytule jest kwestionowany przez badaczy biblijnych. Where, indeed, should this Elqosh, nowhere else referred to in the Bible, be sought? W przypadku, gdy w rzeczywistości powinno Elqosh tym, nigdzie indziej, o których mowa w Biblii, należy poszukiwać?

Some have tried to identify it with `Alqush, 27 miles north of Mossul, where the tomb of Nahum is still shown. Niektórzy próbowali zidentyfikować go z `Alqush, 27 mil na północ od Mossul, gdzie grób Nahuma jest nadal widoczne. According to this opinion, Nahum was born in Assyria, which would explain his perfect acquaintance with the topography and customs of Ninive exhibited in the book. Zgodnie z tą opinią, Nahum urodził się w Asyrii, które mogłyby wyjaśnić jego doskonałe znajomy z topografią i zwyczaje Ninive wystawione w książce. But such an acquaintance may have been acquired otherwise; and it is a fact that the tradition connecting the Prophet Nahum with that place cannot be traced back beyond the sixteenth century, as has been conclusively proven by Assemani. Ale taka znajomość może być zdobyte w inny sposób, i to jest fakt, że tradycja łącząca Prorokiem Nahum z tego miejsca nie można wstecz poza XVI wieku, tak jak zostało to jednoznacznie udowodnione przez Assemani. This opinion is now generally abandoned by scholars. Opinia ta jest obecnie powszechnie porzucone przez uczonych.

Still more recent and hardly more credible is the view advocated by Hitzig and Knobel, who hold that Elqosh was the old name of the town called Capharnaum (ie, "the village of Nahum") in the first century: a Galilean origin, they claim, would well account for certain slight peculiarities of the Prophet's diction that smack of provincialism. Jeszcze niedawno i wcale nie jest bardziej wiarygodny pogląd, propagowanej przez Hitzig i Knobel, którzy posiadają że Elqosh było stare nazwy miejscowości o nazwie Capharnaüm (tj. "wieś Nahuma") w pierwszym wieku: a Galilejczykiem pochodzenia, twierdzą oni, , Będą również uwagę na pewne niewielkie specyfiki Proroka's dykcja mieć posmak, że prowincjonalizm. Apart from the somewhat precarious etymology, it may be objected against this identification that Capharnaum, however well known a place it was at the New Testament period, is never mentioned in earlier times, and, for all we know, may have been founded at a relatively recent date; moreover, the priests and the Pharisees would most likely have asserted less emphatically "that out of Galilee a prophet riseth not" (John 7:52) had Capharnaum been associated with our Prophet in the popular mind. Oprócz nieco niepewnej etymologii, może zgłosić sprzeciw wobec tego, że identyfikacja Capharnaüm, jednak znane miejsce to było w okresie Nowego Testamentu, to nigdy nie wspomniano w poprzednich razy, a dla wszystkich wiemy, może zostać założony na stosunkowo niedawno daty; ponadto, kapłanów i faryzeuszów będzie najprawdopodobniej musiała potwierdziła zdecydowanie mniej ", że z Galilei prorok nie powstaje" (Jan 7:52) miał Capharnaüm związane z naszego Proroka w popularnych umysłu.

Still, it is in Galilee that St. Jerome located the birthplace of Nahum ("Comment. in Nah." in PL, XXV, 1232), supposed to be Elkozeh, in northern Galilee; but "out of Galilee doth a prophet rise?" Nadal jest w Galilei, że St Jerome położona narodził Nahuma ( "Komentarz. W Nah." W PL, XXV, 1232), powinny być Elkozeh, w północnej Galilei, lecz "z Galilei Czyż prorok powstanie? " might we ask again. The author of the "Lives of the Prophets" long attributed to St. Epiphanius tells us "Elqosh was beyond Beth-Gabre, in the tribe of Simeon" (PG, XLIII, 409). moglibyśmy zapytać ponownie. Autor z "Życia proroków" długo przypisywane św Epifaniusz mówi nam "Elqosh był poza Bet-Gabre, w pokolenia Symeona" (PG, XLIII, 409). He unquestionably means that Elqosh was in the neighbourhood of Beth-Gabre (Beit Jibrin), the ancient Eleutheropolis, on the borders of Juda and Simeon. On niewątpliwie oznacza, że Elqosh był w sąsiedztwie Bet-Gabre (Beit Jibrin), starożytnych Eleutheropolis, w granicach Judy i Symeona. This view has been adopted in the Roman Martyrology (1 December; "Begabar" is no doubt a corrupt spelling of Beth-Gabre), and finds more and more acceptance with modern scholars. Pogląd ten został przyjęty w Martyrologium Rzymskiego (1 grudnia; "Begabar" jest bez wątpienia uszkodzony pisowni Bet-Gabre), i stwierdza, coraz więcej akceptacji z nowoczesnych uczonych.

THE BOOK Książka

Contents Zawartość

The Book of Nahum contains only three chapters and may be divided into two distinct parts. Księga Nahuma zawiera tylko trzy rozdziały i może być podzielony na dwie odrębne części.

The one, including i and ii, 2 (Heb., i-ii, 1-3), and the other consisting of ii,1, 3-ii (Heb., ii, 2, 4-iii). Jednej, w tym I i II, 2 (Heb., I-II, 1-3), oraz inne składające się z II, 1, 3-II (Heb., II, 2, 4-III). The first part is more undetermined in tone and character. Pierwsza część jest bardziej nieokreślony pod względem tonu i charakteru. After the twofold title indicating the subject-matter and the author of the book (i, 1), the writer enters upon his subject by a solemn affirmation of what he calls the Lord's jealousy and revengefulness (i, 2, 3), and a most forceful description of the fright which seizes all nature at the aspect of Yahweh coming into judgment (i, 3-6). Po dwojaki tytuł wskazujący na przedmiot i autor książki (i, 1), pisarz wchodzi na jego objęte przez uroczyste potwierdzenie tego, co nazywa Pana zazdrość i mściwość (I, 2, 3), a także najbardziej energiczne opis strach na wróble, które na wszystkich seizes charakter na aspekcie wchodzącymi w życie wyroku Jahwe (I, 3-6). Contrasting admirably with this appalling picture is the comforting assurance of God's loving-kindness towards His true and trustful servants (7-8); then follows the announcement of the destruction of His enemies, among whom a treacherous, cruel, and god-ridden city, no doubt Ninive (although the name is not found in the text), is singled out and irretrievably doomed to everlasting ruin (8-14); the glad tidings of the oppressor's fall is the signal of a new era of glory for the people of God (1:15; 2:2; Hebrews 2:1, 3). Bosko kontrastujący z tym jest przerażający obraz pocieszające zapewnienia kochającego Boga-Jego dobroci wobec prawdziwej i zaufanie pracowników (7-8), potem następuje ogłoszenie niszczenia wrogów, wśród których zdrajców, okrutne, a boga-Ridden miasta , Bez wątpienia Ninive (choć nazwa nie zostanie znaleziony w tekście), jest wyróżniane i nieodwracalnie skazane na wieczne ruiny (8-14); radosna wiesc o upadku ciemięzcy jest sygnał nowej ery dla uwielbionego ludzi Boga (1:15, 2:2, 2:1 Hebrajczyków, 3).

The second part of the book is more directly than the other a "burden of Ninive"; some of the features of the great Assyrian city are described so accurately as to make all doubt impossible, even f the name Ninive were not explicitly mentioned in ii, 8. Druga część książki jest bardziej bezpośrednio niż inne a "ciężar Ninive"; pewnych cech wielkiego miasta asyryjska opisane są tak dokładnie, aby wszystkie wątpliwości niemożliwe, nawet f nazwa Ninive nie zostały wyraźnie wymienione w II 8. In a first section (ii), the Prophet dashes off in a few bold strokes three successive sketches: we behold the approach of the besiegers, the assault on the city, and, within, the rush of its defenders to the walls (2:1, 3-3; Hebrews 2:2, 4-6); then the protecting dams and sluices of the Tigris being burst open, Ninive, panic-stricken, has become an easy prey to the victor: her most sacred places are profaned, her vast treasures plundered (6-9); Heb., 7-10); and now Ninive, once the den where the lion hoarded rich spoils for his whelps and his lionesses, has been swept away forever by the mighty hand of the God of hosts (10-13; Hebrews 11-13). W pierwszej sekcji (ii), Proroka myślników startu w kilku pogrubienie kresek trzech kolejnych szkiców: oto mamy podejście do besiegers, w ataku na miasto, a wewnątrz, parcie jego obrońców do ściany (2: 1, 3-3; Hebrajczyków 2:2, 4-6); wówczas ochrona zapór i śluz z Tygrysem jest rozerwanie otwartej, Ninive, owładnięty panicznym strachem, stała się łatwym łupem dla Wiktora: jej najbardziej świętych miejsc są zbezczeszczone , Jej ogromna skarby zrabowany (6-9); Hbr., 7-10); Ninive i teraz, po jaskini lwa, gdzie hoarded dla bogatych psują jego whelps i jego lionesses, został zmieciony przez dala zawsze mocną ręką z Bóg Zastępów (10-13, 11-13 Hebrajczyków). The second section (iii) develops with new details the same theme. Drugi punkt (iii) rozwój nowych szczegółów na ten sam temat. The bloodthirstiness, greed, and crafty and insidious policy of Ninive are the cause of her overthrow, most graphically depicted (1-4); complete and shameful will be her downfall and no one will utter a word of pity (5-7). W bloodthirstiness, chciwość, i przebiegły i podstępny polityki Ninive są przyczyną jej obalenia, najbardziej graficznie przedstawiona (1-4); kompletne i karygodne będzie jej upadek i nikt nie wypowiem słowa litości (5-7). As No-Ammon was mercilessly crushed, so Ninive likewise will empty to the dregs the bitter cup of the divine vengeance (8-11). Jak No-Ammon był niemiłosiernie zgnieciony, tak również będzie pusta Ninive na fusy gorzki kielich z Bożej pomsty (8-11). In vain does she trust in her strongholds, her warriors, her preparations for a siege, and her officials and scribes (12-17). Na próżno ma ufać, że w jej pałace, jej wojowników, jej przygotowania do oblężenia, a jej urzędnicy i uczeni w Piśmie (12-17). Her empire is about to crumble, and its fall will be hailed by the triumphant applause by the whole universe (18-19). Jej imperium jest temat do kruszą, a jej spadek będzie mianem przez zwycięski oklaski przez cały wszechświat (18-19).

Critical Questions Pytania krytycznej

Until a recent date, both the unity and authenticity of the Book of Nahum were undisputed, and the objections alleged by a few against the genuineness of the words "The burden of Ninive" (i, 1) and the description of the overthrow of No-Ammon (iii, 8-10) were regarded as trifling cavils not worth the trouble of an answer. Aż do ostatnich daty, zarówno jedności i autentyczności Księga Nahuma były bezsporne, a sprzeciwu podnoszonych przez kilka przed prawdziwość słowa "Ciężar Ninive" (I, 1) i opis do obalenia nr -Ammon (iii, 8-10) zostały uznane nietreściwy cavils jak nie warte kłopoty z odpowiedzią. In the last few years, however, things have taken a new turn: facts hitherto unnoticed have added to the old problems concerning authorship, date, etc. W ostatnich kilku latach, jednak rzeczy miały nowych kolej: fakty dotychczas niezauważony został dodany do starych problemów dotyczących autorstwa, daty, itp. It may be well here for us to bear in mind the twofold division of the book, and to begin with the second part (ii, 1, 3-iii), which, as has been noticed, unquestionably deals with the overthrow of Ninive. Może on być również dla nas tutaj pamiętać o dwojakim podziałem na książki, i zaczyna się druga część (II, 1, 3-III), który, jak już zauważyliśmy, niewątpliwie zajmuje się Obalenie Ninive. That these two chapters of the prophecy constitute a unit and should be attributed to the same author, Happel is the only one to deny; but his odd opinion, grounded on unwarranted alterations of the text, cannot seriously be entertained. Że te dwa rozdziały proroctwa stanowią jednostki i powinny być przypisane do tego samego autora, Happel jest tylko jedno zaprzecza, ale jego opinia nieparzyste, uziemiony na nieuzasadnione zmiany w tekście, nie może być poważnie rozpatrywany.

The date of this second part cannot be determined to the year; however, from the data furnished by the text, it seems that a sufficiently accurate approximation is obtainable. Data tej drugiej części nie może być ustalona na rok, jednak z danych dostarczonych przez tekst, wydaje się, że wystarczająco dokładne zbliżenia się do uzyskania. First, there is a higher limit which we have no right to overstep, namely, the capture of No-Ammon referred to in iii, 8-10. Po pierwsze, istnieje większe ograniczenie, które nie mają prawa przekraczać, a mianowicie, chwytania nr-Ammon, o których mowa w III, 8-10. In the Latin Vulgate (and the Douay Bible) No-Ammon is translated by Alexandria, whereby St. Jerome meant not the great Egyptian capital founded in the fourth century BC, but an older city occupying the site where later on stood Alexandria ("Comment. in Nah.", iii,8: PL, XXV, 1260; cf. "Ep. CVIII ad Eustoch.", 14: PL, XXII, 890; "In Is.", XVIII: PL, XXIV, 178; "In Os.", IX, 5-6: PL, XXV, 892). W Łacińskiej Wulgaty (i Douay Biblii) nr-Ammon jest przekład Aleksandrii, której nie rozumie St Jerome wielkich egipskich kapitału założona w IV wieku pne, ale starszym miasta zajmujące miejscu gdzie później stanął Aleksandrii ( "Komentarz . W Nah. ", III, 8: PL, XXV, 1260; por.." Ep. CVI reklamy Eustoch. ", 14: PL XXII, 890;" jest. ", XVIII: PL, XXIV, 178;" W OS. ", IX, 5-6: PL, XXV, 892). He was mistaken, however, and so were who thought that No-Ammon should be sought in Lower Egypt; Assyrian and Egyptian discoveries leave no doubt whatever that No-Ammon is the same as Thebes in Upper Egypt. Był błędnych, jednak i tak były, którzy myśleli, że No-Ammon należy szukać w Dolnym Egipcie; asyryjska egipskie odkrycia i nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że niezależnie nr-Ammon jest taki sam jak Teb w Górnym Egipcie. Now Thebes was captured and destroyed by Assurbanipal in 664-663 BC, whence it follows that the opinion of Nicephorus (in the edition of Geo. Syncell, "Chronographia", Bonn, 1829, I, 759), making Nahum a contemporary of Phacee, King of Israel, the early tradition according to which this prophecy was uttered 115 years before the fall of Ninive (about 721 BC; Josephus, "Ant. Jud.", IX, xi, 3), and the conclusions of those modern scholars who, as Pusey, Nagelsbach, etc., date the oracle in the reign of Ezechias or the earlier years of Manasses, ought to be discarded as impossible. The lower limit which it is allowable to assign to this part of the book of Nahum is, of course, the fall of Ninive, which a well-known inscription of Nabonidus permits us to fix at 607 or 606 BC, a date fatal to the view adopted by Eutychius, that Nahum prophesied five years after the downfall of Jerusalem (therefore about 583-581; "Annal." in PG, CXI, 964). Teraz Teb został złapany i zniszczone przez Assurbanipal w 664-663 pne, skąd wynika, że opinia Nicephorus (w edycji Geo. Syncell, "Chronographia", Bonn, 1829, I, 759), dzięki czemu Nahum współczesnego z Phacee , Król Izraela, zgodnie z tradycją na początku tego proroctwa, które zostało wypowiedziane 115 lat przed upadkiem Ninive (ok. 721 pne; Józef, "Ant. Jud.", IX, XI, 3), a wnioski z tych nowoczesnych uczonych którzy, jak Pusey, Nagelsbach itp., data sanktuarium w panowania Ezechias lub wcześniejszych lat Manassesa, powinna zostać odrzucona jako niemożliwe. Dolna granica, która nie jest dopuszczalne, aby przypisać do tej części książki jest Nahuma Oczywiście, upadek Ninive, który dobrze znane z napisem Nabonidus pozwala nam ustalić na poziomie 607 lub 606 pne, w terminie do wyświetlenia śmiertelne przyjęte przez Eutychius, Nahum prorokował, że pięć lat po upadku Jerozolimy (w związku z tym o 583-581; "Annal." W PG, CIX, 964).

Within these limits it is difficult to fix the date more precisely. W tych granicach trudno jest ustalić datę dokładniej. It has been suggested that the freshness of the allusion to the fate of Thebes indicates an early date, about 660 BC, according to Schrader and Orelli; but the memory of such a momentous event would long dwell in the minds of men, and we find Isaias, for instance, in one of his utterances delivered about 702 or 701 BC recalling with the same vividness of expression Assyrian conquests achieved thirty or forty years earlier (Isaiah 10:5-34). Sugerowano, że świeżość w aluzja do losu Tebach wskazuje wczesnym terminie, około 660 pne, według Schrader i Orelli, ale pamięć o takim przełomowe wydarzenie to długo mieszkać w umysłach ludzi, i znajdujemy Isaias, na przykład, w jednej z jego wypowiedzi wydał około 702 lub 701 pne przypominając o tej samej plastyczność wypowiedzi asyryjska podbojów osiągnąć trzydzieści lub czterdzieści lat wcześniej (Izajasza 10:5-34). Nothing therefore compels us to assign, within the limits set above, 664-606, an early date to the two chapters, if there are cogent reasons to conclude to a later date. Nic więc zmusza nas do przypisania, w granicach określonych powyżej, 664-606, wczesnym terminem do dwóch rozdziałów, jeżeli istnieją przekonujące powody, aby zawrzeć w późniejszym terminie. One of the arguments advanced is that Ninive is spoken of as having lost a great deal of her former prestige and sunk into a dismal state of disintegration; she is, moreover, represented as beset by mighty enemies and powerless to avert the fate threatening her. Jednym z argumentów jest to, że mówi się o Ninive za utracone wiele z jej byłych prestiż i zatonął w ponury stan dezintegracji; ona ponadto, reprezentowana jako oblężony przez potężnych wrogów i niezdolny do uniknięcia groźby jej losy. Such conditions existed when, after the death of Assurbanipal, Babylonia succeeded in regaining her independence (625), and the Medes aims a first blow at Ninive (623). Takie warunki istniały, kiedy po śmierci Assurbanipal, Babilonia udało się jej odzyskaniu niepodległości (625), a Medowie ma pierwszy cios w Ninive (623). Modern critics appear more and more inclined to believe that the data furnished by the Prophet lead to the admission of a still lower date, namely "the moment between the actual invasion of Assyria by a hostile force and the commencement of the attack on its capital" (Kennedy). Więcej pojawiać się nowoczesne krytyków i bardziej skłonni, aby sądzić, że dane dostarczone przez Proroka prowadzić do przyjmowania jeszcze niższe datę, a mianowicie "od momentu rzeczywistego inwazji asyryjskiego przez wrogie siły i rozpoczęcia ataku na jego kapitał" (Kennedy). The "mauler", indeed, is already on his way (2:1; Hebrews 2); frontier fortresses have opened their gates (iii, 12-13); Ninive is at bay, and although the enemy has not yet invested the city, to all appearances her doom is sealed. W "Mauler", rzeczywiście, jest już w drodze (2:1; Hebrajczyków 2); granicy twierdz otworzyły swoje bramy (III 12-13); Ninive jest w zatoce, i mimo że wróg nie został jeszcze zainwestowane miasta Do wszystkich pozorów jej kara jest szczelnie zamknięty.

We may now return to the first part of the book. Możemy teraz wrócić do pierwszej części książki. This first chapter, on account of the transcendent ideas it deals with, and of the lyric enthusiasm which pervades it throughout has not inappropriately been called a psalm. Ten pierwszy rozdział, w związku z pomysłów transcendentne ona dotyczy, a także liryczny entuzjazm, który przenika cały nie został niewłaściwie nazywane psalm. Its special interest lies in the fact that it is an alphabetical poem. Jego szczególnego zainteresowania jest fakt, że jest to poemat alfabetycznym. The first to call attention to this feature was Frohnmeyer, whose observations, however, did not extend beyond vv. Pierwsze zwrócić uwagę na tę funkcję został Frohnmeyer, którego uwagi, jednak nie wykraczają poza vv. 3-7. Availing himself of this key, Bickell endeavoured to find out if the process of composition did not extend to the whole passage and include the twenty-two letters of the alphabet, and he attempted repeatedly but without great success ("Zeitschr. der deutsch. morg. Gesell.", 1880, p. 559; "Carmina Vet. Test. metrice", 1882; "Zeitschr. fur kath. Theol.", 1886), to restore the psalm to its pristine integrity. Korzystając z tego samego klucza, Bickell starał się dowiedzieć, czy proces składu nie rozciąga się na cały korytarz i obejmuje dwadzieścia dwie litery alfabetu, a on próbował wielokrotnie, ale bez wielkiego sukcesu ( "Zeitschr. Der deutsch. Morg . Gesell. ", 1880, str. 559;" Carmina wet. Testu. Metrice ", 1882;" Zeitschr. Futra Kath. Theol. ", 1886), aby przywrócić dawny psalm swoją integralność. This failure did not discourage Gunkel who declared himself convinced that the poem is alphabetical throughout, although it is difficult, owing to the present condition of the text, to trace the initial letters X to X (Zeitschr. fur alttest. Wissensch., 1893, 223 sqq.). This was for Bickell an incentive to a fresh study (Das alphab. Lied in Nah. i-ii, 3, in "Sitzungsberichte der philos.-hist. Classe der kaiser. Akademie der Wissensch.", Vienna, 894, 5 Abhandl.), the conclusions of which show a notable improvement on the former attempts, and suggested to Gunkel a few corrections (Schopfung und Chaos, 120). Ta porażka nie zniechęcać Gunkel który oświadczył sam przekonany, że cały wiersz jest alfabetyczna, choć jest to trudne, ze względu na obecny stan tekst, aby wykryć początkowe litery X X (Zeitschr. futra alttest. Wissensch., 1893, 223 sqq).. To było dla Bickell bodziec do ponownego badania (Das alphab. Lied w Nah. I-II, 3, w "Sitzungsberichte der philos.-hist. Classe der Kaiser. Akademie der Wissensch.", Wiedeń, 894, 5 Abhandl.) Wnioski, które wskazują na zauważalną poprawę w stosunku do byłego próby, i zaproponował kilka poprawek Gunkel (Schopfung und Chaos, 120). Since then Nowack (Die kleinen Propheten, 1897), Gray ("The Alphab. Poem in Nah." in "The Expositor" for Sept. 1898, 207 sqq.), Arnold (On Nahum 1:1-2:3, in "Zeitschr. fur alttest. Wissensch.", 1901, 225 sqq.), Happel (Das Buch des Proph. Nah., 1903), Marti (Dodekaproph. erklart, 1904), Lohr (Zeitschr. fur alttest. Wissensch., 1905, I, 174), and Van Hoonacker (Les douze petits proph., 1908), have more or less successfully undertaken the difficult task of extricating the original psalm from the textual medley in which it is entangled. Od tamtej pory Nowack (Die kleinen Propheten, 1897), Gray ( "The Alphab. Poem w Nah". "The Expositor" do września 1898, 207 sqq.), Arnold (Nahum 1:1-2:3 dniu, w "Zeitschr. Futra alttest. Wissensch.", 1901, 225 sqq.) Happel (Das Buch des Proph. Nah., 1903), Marti (Dodekaproph. erklart, 1904), Lohr (Zeitschr. futra alttest. Wissensch., 1905 , I, 174) i Van Hoonacker (Les Petits douze proph., 1908), mają mniej lub bardziej skutecznie podjęte trudne zadanie extricating oryginalnego psalm z składanka tekstowych, w których jest on uwikłany. There is among them, a sufficient agreement as to the first part of the poem; but the second part still remains a classical ground for scholarly tilts. Nie ma wśród nich wystarczającej porozumienia co do pierwszej części poematu, ale druga część nadal pozostaje klasyczny naziemne dla tilts naukowych.

Wellhausen (Die kleinen Proph., 1898) holds that the noteworthy difference between the two parts from the point of view of poetical construction is due to the fact that the writer abandoned halfway his undertaking to write acrostically. Wellhausen (Die kleinen Proph., 1898) stwierdził, że odnotowania różnica między obiema częściami z punktu widzenia budowy poetycki jest ze względu na fakt, że pisarz porzucił w połowie jego zobowiązanie do napisania acrostically. Happel believes both parts were worked out separately from an unacrostic original. Happel uważa obie części zostały opracowane oddzielnie od unacrostic oryginał. sentence closed on the word XX, he noted in the title that his revision extended from XX to XX; and so the mysterious XX-XX (later on misconstrued and misspelled XXXXX) has neither a patronymic nor a gentile connotation. zdanie zamknięte na słowo XX, on zauważył, że w tytule jego rewizji rozszerzona z XX do XX, a więc tajemniczy XX-XX (później niewłaściwie i błędnie XXXXX) ma ani patronimiczny ani poganina konotacji. --> Critics are inclined to hold that the disorder and corruption which disfigure the poem are mostly due to the way it was tacked on to the prophecy of Nahum: the upper margin was first used, and then the side margin; and as, in the latter instance, the text must have been overcrowded and blurred, this later on caused in the second part of the psalm an inextricable confusion from which the first was preserved. -> Krytycy są skłonni do utrzymywania, że zaburzenia i korupcji, które oszpecić poematu są głównie ze względu na sposób, w jaki została dołączona do proroctwa Nahuma: górny margines został użyty po raz pierwszy, a potem po stronie marginesu, jak i, w ten ostatni przykład, tekst musi być przepełnione i niewyraźne, później spowodował w drugiej części Psalmu jedno nierozerwalnie zamieszania, z których pierwszy został zachowany. This explanation of the textual condition of the poem implies the assumption that this chapter is not to be attributed to Nahum, but is a later addition. Ten opis tekstowy stanu wiersz oznacza założenie, że ten rozdział nie jest przypisana do Nahum, ale później jest dodatkowo. So much indeed was granted by Bickell, and Van Hoonacker (not to speak of non-Catholic scholars) is inclined to a like concession. Tyle rzeczywiście została udzielona przez Bickell, i Van Hoonacker (nie mówiąc o nie-katolickich uczonych) jest pochylona do jak koncesja. On the one hand, the marked contrast between the abstract tome of the composition and the concrete character of the other two chapters, we are told, bespeaks a difference of authorship; and, on the other hand, the artificiality of the acrostic form is characteristic of a late date. Z jednej strony, oznaczone kontrast między abstrakcyjne Tome o składzie i konkretny charakter dwóch pozostałych rozdziałów, jesteśmy powiedział, bespeaks różnica autorstwa, a z drugiej strony, sztuczność z postaci jest charakterystyczna akrostych w późnym terminie. These arguments, however, are not unanswerable. Te argumenty jednak nie jest bezsporny. In any case it cannot be denied that the psalm is a most fitting preface to the prophecy. W żadnym przypadku nie można zaprzeczyć, że psalm jest najbardziej montażu Wstępu do proroctwa.

Little will be found in the teaching of the book of Nahum that is really new and original. Niewiele będzie można znaleźć w nauczaniu książki Nahuma, że jest naprawdę nowy i oryginalny. The originality of Nahum is that his mind is so engrossed by the iniquities and impending fate of Ninive, that he appears to lose sight of the shortcomings of his own people. Oryginalność Nahuma jest, że jego umysł jest tak żyć przez winy i zbliżającym się losy Ninive, że wydaje się zapominać o tym braki swego narodu. The doom of Ninive was nevertheless in itself for Juda an object-lesson which the impassioned language of the Prophet was well calculated to impress deeply upon the minds of thoughtful Israelites. Kary Ninive była jednak sama w sobie dla Judy obiekt-lekcji, które namiętny język Proroka był dobrze obliczony, aby zaimponować głęboko na umysły Izraelitów zamyślonych. Despite the uncertainty of the text in several places, there is no doubt that the book of Nahum is truly "a masterpiece" (Kaulen) of literature. Pomimo niepewności tekst w kilku miejscach, nie ma wątpliwości, że książka jest naprawdę Nahum "arcydzieło" (Kaulen) literatury. The vividness and picturesqueness of the Prophet's style have already been pointed out; in his few short, flashing sentences, most graphic word-pictures, apt and forceful figures, grand, energetic, and pathetic expressions rush in, thrust vehemently upon one another, yet leaving the impression of perfect naturalness. Żywość i malowniczość tego Proroka stylu już wskazano, w jego kilka krótkich, migające zdania, że większość obrazów graficznych wyrazów, apt i energiczne dane, grand, energiczny, wzruszający i wyrażeń w Rush, sens gwałtownie na siebie nawzajem, ale pozostawiając wrażenie naturalności doskonały. Withal the language remains ever pure and classical, with a tinge of partiality for alliteration (i, 10; ii, 3, 11) and the use of prim and rare idioms; the sentences are perfectly balanced; in a word Nahum is a consummate master of his art, and ranks among the most accomplished writers of the Old Testament. Withal język kiedykolwiek pozostaje czysta i klasycznego, z odcieniem o stronniczość na aliteracja (I, 10 II, 3, 11) oraz wykorzystanie prim i rzadko idiomów; zdania są doskonale wyważone, w słowie Nahum jest wytrawny kapitan Jego sztuki, a zalicza się do najbardziej dokonane pisarzy Starego Testamentu.

Publication information Written by Charles L. Souvay. Publikacja informacji napisanej przez Charlesa L. Souvay. Transcribed by Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Przepisywane przez Sean Hyland. Encyklopedia Katolicka, Tom X. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil obstat, 1 października 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York


Book of Nahum Księga Nahuma

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

Contents. Spis treści.

Time and Place of Writing. Czas i miejsce schriftlich.

Historical Character. Zabytkowy charakter.

One of the Minor Prophetical works which centers about the overflow of Nineveh. Jeden z utworów, które Prophetical Mniejsze centra o przepełnienie Niniwy. The dispirited people of Judah are aroused and encouraged by the announcement of the downfall of the oppressive empire seated on the upper Tigris. W przygnębiony ludzie z Judy i zachęcani są rozbudzone przez zapowiedź upadku imperium dręczącego siedzących na górnym Tygrysem. The book consists of three chapters, of which the following is a summary: Książka składa się z trzech rozdziałów, z których się następujące podsumowanie:

Ch. i: After the superscription (verse 1), the prophet describes (2-6) a superb theophany in judgment, with the awful results to nature. I: Po napis (werset 1), opisano prorokowi (2-6) znakomitą theophany w wyroku z wyników okropny charakter. The apparent universality of this destruction leads the writer to point out (7) a real refuge for those who trust in Yhwh. The Assyrian power (8-12a) shall be completely overthrown, and its yoke broken from off the neck of Judah (12b-14). Pozornej powszechności tego pisarza zniszczenie prowadzi do wyraźnego wskazania (7) prawdziwego schronienia dla tych, którzy w zaufaniu Yhwh. Asyryjskiej mocy (8-12a) jest całkowicie obalony, a jego jarzmo łamane z szyi Judy (12b -14). The prophetic eye even now (15) sees the welcome messenger heralding the good news to his hitherto oppressed people. Prorockiej okiem nawet teraz (15) dostrzega mile widziane obwieściły posłaniec dobrą nowinę swoim dotychczas uciśnionych ludzi.

Contents. Spis treści.

Ch. ii.: In brilliant colors and in rapid succession are shown the enemies of Nineveh assaulting its battlements (1-5), the gates of the river yielding to the foe, the palace dissolving in fierce flames (6), the consternation reigning among the city's population (7-8), the abundance of booty, and the effect of Nineveh's fall upon all who considered it (9-10); the question asked about "the old lion," and answered by the desolation (11-13). ii.: W kolorach i genialny w krótkim przedziale czasu pokazywane są wrogami Niniwa zaatakowały jego blank (1-5), bramy rzeki plonowanie do wrogiem, pałac rozpuszczenie w płomieniach palącego (6), panującego w konsternację wśród ludności miasta (7-8), obfitości łup, a Niniwa skutek upadku na wszystkich, którzy uważali go (9-10); na pytanie o "starego lwa" i odpowiedział przez pustkowie (11-13) .

Ch. iii.: The reason for Nineveh's swift downfall is in part recited: she has been a city of blood, always cruel and rapacious (1); her streets are now full of the slain, cut down by the victors because she has been the seducer of the nations (2-6); her destruction will not be lamented (7); resistance is as fruitless as was that of the impregnable Noamon (Thebes), and the vengeance of the victors no less terrible (8-12); all attempts at resistance are futile (13-15); the multitude of merchants and scribes shall disappear as grasshoppers on a warm day (16-17); the rulers are at rest, and the people scattered upon the mountains; the destruction is complete and a cause of rejoicing among all the nations (18-19). iii.: Powodem jego szybkiego upadku Niniwy jest częściowo recytowane: Ona została miasta krwi, zawsze okrutny i chciwy (1); Jej ulice są pełne zabitych, pocięte przez zwycięzców bo był uwodziciel z narodów (2-6); jej zniszczenie nie będzie opłakiwał (7); opór jest jak bezowocne, jak było, że z nie do odparcia Noamon (Teby), a zemsta z zwycięzców nie mniej straszne (8-12); wszystkie próby oporu są próżne (13-15); tłum kupców i uczonych w Piśmie się zniknąć jak szarańcza na ciepły dzień (16-17); władcy są w stanie spoczynku, a narodu rozproszonego po górach, zniszczenia są kompletne i przyczyną radością wśród wszystkich narodów (18-19).

Time and Place of Writing. Czas i miejsce schriftlich.

The book furnishes few data for a settlement of the time and place of writing. Książka dostarcza niewielu danych dla rozstrzygnięcia czas i miejsce schriftlich. It is evident from iii. Jest oczywiste, ze III. 8-10 that its "terminus a quo" is the fall of Noamon (Thebes) in Upper Egypt before the successful arms of Assurbanipal (668-626 BC) just after 664 BC In i. 8-10, że jego "Terminus jeden quo" jest spadek Noamon (Teby) w Górnym Egipcie, zanim wybrany ramiona Assurbanipal (668-626 pne) tylko po 664 pne W i. 9 it is foretold that the destruction of Assyria will be complete. 9 to zapowiedział, że zniszczenia Asyrii będzie kompletny. This was accomplished about 606; and it constitutes the "terminus ad quem" of Nahum. Zostało to osiągnięte około 606, i stanowi "terminus ad quem" Nahuma. Somewhere between these two points the date of the book is to be sought for. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma punktami daty książka jest szukać. The two prevailing dates selected are (1) about 650 and (2) about 608. Dwie przeważające są wybrane terminy (1) i około 650 (2) około 608. The reference to the fall of Thebes does not argue for the earlier date, as that disastrous battle would long remain in the memories of the adjoining peoples. Odniesienie do upadku Teb nie opowiada się za wcześniejszą datą, jako że byłoby katastrofalne bitwy na długo pozostają w pamięci na sąsiednich narodów. Neither, on the other hand, does the vividness of descriptive detail fix absolutely the later time as the true date. Ani, az drugiej strony, ta żywość opisowej szczegółowo ustalić absolutnie w późniejszym czasie jako prawdziwe daty. The probabilities, however, are in favor of about 608 as the time of composition. "Nahum the Elkoshite" is the designation of the prophet. Prawdopodobieństwa, jednak są na rzecz około 608 w czasie składu. "Nahum w Elkoshite" jest wyznaczenie proroka. His vivid description of Nineveh and his definiteness of detail have led scholars to search for his home somewhere within reach of that city. Alḳush, a place near Mosul, contains a grave said to be that of Nahum; but the tradition of this place does not seem to be older than the sixteenth century. Jego żywe opis Niniwa i jego definiteness szczegółowości doprowadziły badaczy do poszukiwania swojego domu gdzieś w zasięgu tego miasta. Alḳush, miejsce w pobliżu Mosulu, zawiera poważne powiedział, że być Nahuma, ale tradycja tego miejsca nie wydają się być starsze niż XVI wieku. On the other hand, Eusebius in his "Onomasticon" (ed. Lagarde) mentions an 'Eλκσέ of Jerome; and Jerome says, in his commentary, "Elcese usque hodie viculus in Galilæa." These statements would seem to locate an Elkosh in Galilee. Z drugiej strony, Euzebiusza w jego "Onomasticon" (red. Lagarde) wspomina jako "Eλκσέ z Jerome, Jerome i mówi, w swoim komentarzu," Elcese usque hodie viculus w Galilæa. "Te stwierdzenia wydają się znaleźć Elkosh w Galilei . In answer to the statement that the Northern Kingdom was carried into captivity, it may be said that probably, as in the Southern Kingdom (II Kings xxv. 12), the poor were left in the land. W odpowiedzi na oświadczenie, że Północnej Brytania została przeprowadzona w niewolę, można stwierdzić, że prawdopodobnie, jak w południowej Brytania (II Kings XXV. 12), ubogich pozostawiono w ziemi. The active commercial relations between the peoples of the East and of the West, and the opportunities for acquaintance with each other's customs and habits of life, as well as the few peculiarities of language in this book, make it probable that the prophet Nahum was a Galilean, who had his home at a village called Elkosh. Aktywnych stosunków handlowych między narodami Wschodu i Zachodu, a szanse na znajomość ze sobą na zwyczajach życia, jak również kilka osobliwości języka w tej książce, to prawdopodobne, że prorok Nahum był Galileusza, którzy swego domu na wsi o nazwie Elkosh. His prophecies were doubtless uttered at Jerusalem, in the presence of Judah. Jego proroctwa zostały wypowiedziane niewątpliwie w Jerozolimie, w obecności Judy.

The prophecy reads quite as if some one had tampered with its original order. Proroctwa brzmi zupełnie jak gdyby niektóre Jeden z nich miał ingerować w jego oryginalnej kolejności. It may be that this apparent mixture is due to modern logical literary strictures. Może się zdarzyć, że ten pozorny mieszanka jest logiczne ze względu na nowoczesne literackie zwężenia. But the following order, which seems to follow modern methods of thought, may be suggested: (1) ch. i. Ale następującej kolejności, która wydaje się nowoczesne metody myślenia, mogą być sugerowane: (1) Ch. I. 1-14; (2) ch. 1-14 (2) ch. iii. 1-17; (3) ch. 1-17 (3) Ch. ii. 1-5, 13, 6-12; (4) ch. 1-5, 13, 6-12; (4) ch. iii. 18, 19; i. iii. 18, 19; i. 15.

Historical Character. Zabytkowy charakter.

Of all the Minor Prophets the Book of Nahum has received the greatest and strongest light from the discoveries of the last half-century. Wszystkich Minor Prophets Księga Nahuma otrzymała największe i najsilniejsze światło od odkrycia tego ostatniego półwiecza. The exact location of Nineveh, its fortifications, some of its palaces, its means of defense, its invincible kings, its armies, its amusements, its libraries, and its indescribable cruelty are now known. Dokładna lokalizacja Niniwy, jego fortyfikacje, niektóre z jego pałaców, swoje środki obrony, jego niezwyciężony królów, jego armie, ich zabawy, jego biblioteki, jej niesamowity okrucieństwa i są obecnie znane. "The den of the lions" was an appalling reality, which let loose its terrors to the sorrow of every surrounding nation. "W jaskini lwów" był zatrważający rzeczywistości, które pozwalają jej luźne Strachów na smutek otaczającego każdego narodu. The character of the Assyrians, as depicted here, is true to the picture preserved in their own documents. Charakter Asyryjczyków, jak przedstawiona tutaj, jest prawdą obraz zachowane w ich własnych dokumentów.

This compact, pointed, dramatic prophecy has no superior in vivid and rapid movement. Ten kompaktowy, wskazał, dramatycznego proroctwa nie ma przełożonego w żywe, a szybki ruch. Its quick succession of statement and thought give it a peculiar power over the reader. Jej szybki następstwo oświadczenia myśli i nadać mu typowy władzy nad czytnikiem. It delineates the swift and unerring execution of Yhwh's laws upon His merciless foes and those of His people, and also points to Him as the sure refuge and security of those who obey and trust Him. Delineates go szybki i niezawodny realizacji jego ustawowych Yhwh na Jego bezlitosny wrogów i tych, z Jego ludem, a także wskazuje na Niego jako na pewno schronienia i bezpieczeństwa tych, którzy Mu posłuszne i zaufania.

Emil G. Hirsch, Ira Maurice Price Emil G. Hirsch, Ira Maurice Cena

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Otto Strauss, Nahumi de Nino Vaticinium, 1853; the commentaries on the Minor Prophets of Orelli, GA Smith, and Nowack; Billerbeck and Jeremias, Der Untergang Nineveh's und die Weissagungschrift des Nahum, in Beiträge zur Assyriologie, iii. 87-188; AB Davidson, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, in The Cambridge Bible for Schools, 1896; Gunkel, in Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 1893, pp. Otto Strauss, Nahumi de Nino Vaticinium, 1853; w komentarzach dotyczących Drobne proroków Orelli, GA Smith, a Nowack; Billerbeck i Jeremias, Der Untergang Niniwa's und die Weissagungschrift des Nahum, w Beiträge zur Assyriologie, iii. 87-188; AB Davidson, Nahuma, Habakuka, i Sofoniasza, w Cambridge Biblia dla Szkoły, 1896; Gunkel, w Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 1893, pp. 223 et seq.; Bickell, in Sitzungsberichte der KK Akademie der Wissenschaft zu Wien (Philos. Hist. Cl.), vol. 223 i nast. Bickell, w Sitzungsberichte KK der Akademie der Wissenschaft zu Wien (Philos. Hist. Cl.) Obj. cxxxi., part v., pp. CXXIX. część V., pp. 1 et seq.; Gunkel, Schöpfung und Chaos, p. 1 i nast. Gunkel, Schöpfung und Chaos, str. 102, note 1.EGHIMP 102, notatki 1.EGHIMP


Nahum

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

One of the so-called Minor Prophets. Jeden z tzw Minor Prophets. He is called, in the title of his book, "Nahum the Elkoshite." On jest wezwany, w tytule swojej książki "Nahum w Elkoshite". Where Elkosh was is not definitely known. Elkosh gdzie był z pewnością nie jest znane. The supposition that Nahum was a native of Judah agrees well with his keen sense of Judah's affliction under Assyrian domination and with his intense hatred of her oppressor.EGHJF McL. Nahum na przypuszczenie, że był rodak z Judy zgadza się również z jego żywe poczucie Judy ucisku pod asyryjska dominacji i jego intensywny nienawiści swego oppressor.EGHJF MCL.

Emil G. Hirsch, JF McLaughlin Emil G. Hirsch, JF McLaughlin

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest