Regeneration Regeneracja

General Information Informacje ogólne

Regeneration is the spiritual change wrought in the heart of man by the Holy Spirit in which his/her inherently sinful nature is changed so that he/she can respond to God in Faith, and live in accordance with His Will (Matt. 19:28; John 3:3,5,7; Titus 3:5). It extends to the whole nature of man, altering his governing disposition, illuminating his mind, freeing his will, and renewing his nature. Regeneracja jest duchowa zmiana wrought w sercu człowieka przez Ducha Świętego, który w swojej natury grzeszny charakter ulega zmianie, tak że może on odpowiedzieć na Boga w wierze i żyć zgodnie z Jego wolą (Matt. 19:28 ; John 3:3,5,7; Tytusa 3:5). Rozciąga się na całą naturę człowieka, zmieniając jego regulujące usposobienie, oświetlające jego umysł, uwalniając jego woli, jego charakter i odnawiające.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Regenera'tion

Advanced Information Informacje zaawansowane

The word Regeneration is only found in Matt. Regeneracja słowo jest tylko w Matt. 19:28 and Titus 3:5. 19:28 i Tytusa 3:5. This word literally means a "new birth." Słowo to dosłownie oznacza "nowe narodziny". The Greek word so rendered (palingenesia) is used by classical writers with reference to the changes produced by the return of spring. Greckiego słowa tak renderowane (palingenesia) jest wykorzystywany przez pisarzy klasycznych, w odniesieniu do zmian produkowane przez powrotu wiosny. In Matt. W Matt. 19:28 the word is equivalent to the "restitution of all things" (Acts 3:21). 19:28 słowa jest równoważny z "restytucji wszystkich rzeczy" (Dz 3:21). In Titus 3:5 it denotes that change of heart elsewhere spoken of as a passing from death to life (1 John 3:14); becoming a new creature in Christ Jesus (2 Cor. 5:17); being born again (John 3:5); a renewal of the mind (Rom. 12:2); a resurrection from the dead (Eph. 2:6); a being quickened (2:1, 5). W Tytusa 3:5 ono oznacza, że zmiany w innym miejscu mówi o sercu jako przechodzącej ze śmierci do życia (1 Jana 3:14); staje się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie (2 Kor. 5:17); się na nowo narodzić (John 3:5); odnowy umysłu (Rom. 12:2), natomiast zmartwychwstanie umarłych (Ef 2:6); istota quickened (2:1, 5).

This change is ascribed to the Holy Spirit. Ta zmiana jest przypisane do Ducha Świętego. It originates not with man but with God (John 1:12, 13; 1 John 2:29; 5:1, 4). Pochodzi nie z człowiekiem, ale z Bogiem (Jan 1:12, 13; 1 Jana 2:29, 5:1, 4). As to the nature of the change, it consists in the implanting of a new principle or disposition in the soul; the impartation of spiritual life to those who are by nature "dead in trespasses and sins." Co do charakteru zmiany, gdyż polega na wszczepienie nową zasadę bądź w duszy, a impartation życia duchowego dla tych, którzy są z natury "martwych w winy i grzechy." The necessity of such a change is emphatically affirmed in Scripture (John 3: 3; Rom. 7:18; 8:7-9; 1 Cor. 2:14; Eph. 2:1; 4:21-24). Konieczność takich zmian jest zdecydowanie potwierdziła w Piśmie (Jan 3: 3; Rz. 7:18; 8:7-9; 1 Kor. 2:14; Ef. 2:1; 4:21-24).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Regeneration Regeneracja

Advanced Information Informacje zaawansowane

Regeneration, or new birth, is an inner re-creating of fallen human nature by the gracious sovereign action of the Holy Spirit (John 3:5-8). Regeneracji lub nowe narodziny, jest wewnętrzna ponownego tworzenia spadł ludzkiej natury przez upodobanie suwerenne działanie Ducha Świętego (Jana 3:5-8). The Bible conceives salvation as the redemptive renewal of man on the basis of a restored relationship with God in Christ, and presents it as involving "a radical and complete transformation wrought in the soul (Rom. 12:2; Eph. 4:23) by God the Holy Spirit (Titus 3:5; Eph. 4:24), by virtue of which we become 'new men' (Eph. 4:24; Col. 3:10), no longer conformed to this world (Rom. 12:2; Eph. 4:22; Col. 3:9), but in knowledge and holiness of the truth created after the image of God (Eph. 4:24; Col. 3:10; Rom. 12:2)" (BB Warfield, Biblical and Theological Studies, 351). Biblia conceives zbawienia jako odkupieńczej odnowy człowieka w oparciu o przywrócenie relacji z Bogiem w Chrystusie, i przedstawia go jako udziałem "radykalną i kompletnej transformacji kute w duszy (Rom. 12:2; Ef. 4:23) Bóg przez Ducha Świętego (Tytusa 3:5; Ef. 4:24), na mocy której staną się "nowymi ludźmi" (Ef 4:24; kol. 3:10), nie bierzcie więc wzoru z tego świata (Rz . 12:2; Ef. 4:22; kol. 3:9), ale w wiedzy i świętości prawdy utworzone po obraz Boga (Ef 4:24; Col 3:10; Rz. 12:2 ) "(BB Warfield, biblijnych i studiów teologicznych, 351). Regeneration is the "birth" by which this work of new creation is begun, as sanctification is the "growth" whereby it continues (I Pet. 2:2; II Pet. 3:18). Regeneracja jest "urodzenia", w którym tej pracy jest tworzenie nowych rozpoczął, jako uświęcenie jest "wzrost", kiedy on nadal (I Pet. 2:2; Pet II. 3:18). Regeneration in Christ changes the disposition from lawless, Godless self-seeking (Rom. 3:9-18; 8:7) which dominates man in Adam into one of trust and love, of repentance for past rebelliousness and unbelief, and loving compliance with God's law henceforth. Regeneracja w Chrystusa zmienia usposobienie od bezbożnych, Godless egoistyczny (Rom. 3:9-18; 8:7), w którym dominuje człowiek Adam w jednym z zaufania i miłości, nawrócenia dla przeszłości rebelliousness i niewiary, i kochający zgodności z Odtąd prawa Bożego. It enlightens the blinded mind to discern spiritual realities (I Cor. 2:14-15; II Cor. 4:6; Col. 3:10), and liberates and energizes the enslaved will for free obedience to God (Rom. 6:14, 17-22; Phil. 2:13). Zatajonego go oświeca umysł, aby rozeznać rzeczywistość duchową (I Kor. 2:14-15; II Kor. 4:6; kol. 3:10), i uwalnia i energizes do zniewolonego będzie za darmo posłuszeństwo Bogu (Rom. 6: 14, 17-22; Phil. 2:13).

The use of the figure of new birth to describe this change emphasizes two facts about it. Korzystanie z liczbą nowych urodzenia opisać tę zmianę podkreśla dwóch faktów na ten temat. The first is its decisiveness. Pierwszym jest jego stanowczość. The regenerate man has forever ceased to be the man he was; his old life is over and a new life has begun; he is a new creature in Christ, buried with him out of reach of condemnation and raised with him into a new life of righteousness (see Rom. 6:3-11; II Cor. 5:17; Col. 3:9-11). Mężczyzna ma na odbudowanie na zawsze przestał być człowiekiem był, jego życie jest nad starym i nowym życiu zaczęła, bo jest nowe stworzenie w Chrystusie, razem z Nim pogrzebani po przechowywać w miejscu niedostępnym dla potępienia, a z nim podniesiony do nowego życia sprawiedliwość (por. Rz. 6:3-11; II Kor. 5:17; kol. 3:9-11). The second fact emphasized is the monergism of regeneration. Drugi podkreślał fakt jest monergism regeneracji. Infants do not induce, or cooperate in, their own procreation and birth; no more can those who are "dead in trespasses and sins" prompt the quickening operation of God's Spirit within them (see Eph. 2:1-10). Niemowlęta nie mają, lub współpracować w ich własnej prokreacji i urodzenia; nie może tych, którzy są "martwe w skutek waszych występków i grzechów" w wierszu szybsza działanie Ducha Bożego w nich (por. Ef. 2:1-10). Spiritual vivification is a free, and to man mysterious, exercise of divine power (John 3:8), not explicable in terms of the combination or cultivation of existing human resources (John 3:6), not caused or induced by any human efforts (John 1:12-13) or merits (Titus 3:3-7), and not, therefore, to be equated with, or attributed to, any of the experiences, decisions, and acts to which it gives rise and by which it may be known to have taken place. Vivification duchowe jest wolne, i tajemniczy człowiek, korzystanie z boską moc (John 3:8), nie wytłumaczalny w kategoriach uprawy lub połączenie istniejących zasobów ludzkich (John 3:6), nie spowodowanego lub wywołanego przez wszelkie ludzkie wysiłki (Jana 1:12-13) lub istoty (Tytusa 3:3-7), a nie dlatego, aby być na równi z, lub przypisane do żadnej z doświadczenia, decyzje i czyny, które stanowią podstawę i przez które może on być znane miały miejsce.

Biblical Presentation Przedstawienie biblijne

The noun "regeneration" (palingenesia) occurs only twice. Do rzeczownika "regeneracji" (palingenesia) występuje tylko dwa razy. In Matt. W Matt. 19:28 it denotes the eschatological "restoration of all things" (Acts 3:21) under the Messiah for which Isreal was waiting. 19:28 on w eschatologicznym oznacza "przywrócenie wszystkich rzeczy" (Dz 3:21) na Mesjasza, dla których został Isreal oczekiwania. This echo of Jewish usage points to the larger scheme of cosmic renewal within which that of individuals finds its place. Ten echo żydowskich wykorzystanie wskazuje na większe programu kosmicznego, w którym odnowienia osób fizycznych stwierdza, że jego miejsce. In Titus 3:5 the word refers to the renewing of the individual. W Tytusa 3:5 słowo odnosi się do odnawiania danej osoby. Elsewhere, the thought of regeneration is differently expressed. Gdzie indziej, myśli regeneracji jest wyrażone w różny sposób.

In OT prophecies regeneration is depicted as the work of God renovating, circumcising, and softening Israelite hearts, writing his laws upon them, and thereby causing their owners to know, love, and obey him as never before (Deut. 30:6; Jer. 31:31-34; 32:39-40; Ezek. 11:19-20; 36:25-27). W OT proroctwa regeneracji jest przedstawiona jako dzieło Boga renowacji, obrzezania, i zmiękczania serc Izraelita, w piśmie swoje prawa na nich, a tym samym do ich właścicieli wiedzieć, miłości, a są Mu posłuszne jak nigdy dotąd (Deut. 30:6; Jr . 31:31-34; 32:39-40; Ez. 11:19-20; 36:25-27). It is a sovereign work of purification from sin's defilement (Ezek. 36:25; cf. Ps. 51:10), wrought by the personal energy of God's creative outbreathing the personal energy of God's creative outbreathing ("spirit": Ezek. 36:27; 39:29). To jest suwerenne dzieło oczyszczania z grzechu na pohańbienie (Ezek. 36:25; cf. Ps. 51:10), obrobione przez osobiste Bożej energii twórczej outbreathing osobowych Bożej energii twórczej outbreathing ( "duch": Ez. 36 : 27; 39:29). Jeremiah declares that such renovation on a national scale will introduce and signal God's new messianic administration of his covenant with his people (Jer. 31:31; 32:40). Jeremiasz oświadcza, że takie remonty w skali krajowej i sygnał będzie wprowadzenie nowego Boga swego mesjańskiego administracji przymierze ze swoim ludem (Jer. 31:31, 32:40).

In the NT the thought of regeneration is more fully individualized, and in John's Gospel and First Epistle the figure of new birth, "from above" (anothen: John 3:3, 7, Moffatt), "of water and the Spirit" (ie, through a purificatory operation of God's Spirit: see Ezek. 36:25-27; John 3:5; cf. 3:8), or simply "of God" (John 1:13, nine times in I John), is integral to the presentation of personal salvation. W NT myśli regeneracji jest bardziej zindywidualizowane, w Janowej Ewangelii i Pierwszej List liczba nowych urodzeń, "z góry" (anothen: John 3:3, 7, Moffatt), "z wody iz Ducha" ( tj. poprzez purificatory działanie Ducha Bożego: patrz Ez. 36:25-27; Jana 3:5; cf. 3:8), lub po prostu "Boga" (Jan 1:13, dziewięć razy w I John), jest integralną do prezentacji indywidualnego zbawienia. The verb gennao (which means both "beget" and "bear") is used in these passages in the aorist or perfect tense to denote the once-for-all divine work whereby the sinner, who before was only "flesh," and as such, whether he knew it or not, utterly incompetent in spiritual matters (John 3:3-7), is made "spirit" (John 3:6), ie, is enabled and caused to receive and respond to the saving revelation of God in Christ. Czasownik gennao (co oznacza zarówno "zrodzić" i "niedźwiedzia") jest stosowany w tych fragmentów w aoryst lub doskonałe napięta do oznaczenia raz dla wszystkich Boskich pracy którą grzesznik, który zanim został tylko "ciałem", jak i takich, czy on wiedział czy nie, doszczętnie niekompetentnych w sprawach duchowych (Jan 3:3-7), jest wykonane "duchem" (Jan 3:6), czyli jest włączona i spowodował, aby odbierać i reagować na oszczędności objawienie Bóg w Chrystusie. In the Gospel, Christ assures Nicodemus that there are no spiritual activities, no seeing or entering God's kingdom, because no faith in himself, without regeneration (John 3:1ff.); and John declares in the prologue that only the regenerate receive Christ and enter into the privileges of God's children (John 1:12-13). W Ewangelii Chrystus zapewnia Nikodem, że nie istnieją żadne duchowej działalności, nie widząc ani wprowadzania królestwa Bożego, z powodu braku wiary w siebie, bez regeneracji (John 3:1 nn.); I John oświadcza, że w prologu tylko zregenerować otrzymywać Chrystusa i wejść w uprawnienia dzieci Bożych (Jana 1:12-13). Conversely, in the Epistle John insists that there is no regeneration that does not issue in spiritual activities. Odwrotnie, w List Jana podkreśla, że nie ma regeneracji, że nie problem w duchowej działalności. The regenerate do righteousness (I John 2:29) and do not live a life of sin (3:9; 5:18: the present tense indicates habitual law-keeping, not absolute sinlessness, cf. 1:8-10); they love Christians (4:7), believe rightly in Christ, and experience faith's victory over the world (5:4). Na odbudowanie zrobić sprawiedliwość (I Jana 2:29) i nie żyć życiem grzechu (3:9, 5:18: czas teraźniejszy wskazuje na prawo do utrzymywania stałego, a nie bezwzględne sinlessness, cf. 1:8-10); ich miłość chrześcijan (4:7), słusznie wierzą w Chrystusa, a doświadczenie wiary w zwycięstwo nad światem (5:4). Any who do otherwise, whatever they claim, are still unregenerate children of the devil (3:6-10). Kto zrobić inaczej, niezależnie od ich roszczenia są nadal unregenerate dzieci diabła (3:6-10).

Paul specifies the Christological dimensions of regeneration by presenting it as (1) a lifegiving coresurrection with Christ (Eph. 2:5; Col. 2:13; cf. I Pet. 1:3); (2) a work of new creation in Christ (II Cor. 5:17; Eph. 2:10; Gal. 6:15). Paweł określa wymiar chrystologiczny regeneracji przedstawiając go jako (1) lifegiving coresurrection z Chrystusem (Ef 2:5; Col 2:13; cf. I Pet. 1:3), (2) dzieło stworzenia nowych w Chrystusie (II Kor. 5:17; Ef. 2:10, Ga. 6:15). Peter and James make the further point that God "begets anew" (anagennao: I Pet. 1:23) and "brings to birth" (apokyeo: James 1:18) by means of the gospel. Piotra, Jakuba uczynić kolejny punkt, że Bóg "rodzi na nowo" (anagennao: I Pet. 1:23) i "sprowadza się do narodzin" (apokyeo: James 1:18) za pomocą Ewangelii. It is under the impact of the word that God renews the heart, so evoking faith (Acts 16:14-15). Jest pod wpływem słowa, że Bóg odnawia serce, więc wywołując wiary (Dz 16:14-15).

Historical Discussion Historycznych dyskusja

The fathers did not formulate the concept of regeneration precisely. Ojcowie nie formułuje koncepcję rewitalizacji właśnie. They equated it, broadly speakin, with baptismal grace, which to them meant primarily (to Pelagius, exclusively) remission of sins. One utożsamiane go, szeroko speakin, z łaski chrzcielnej, co oznaczało przede wszystkim do nich (do Pelagiusz, wyłącznie) odpuszczenie grzechów. Augustine realized, and vindicated against Pelagianism, the necessity for prevenient grace to make man trust and love God, but he did not precisely equate this grace with regeneration. Augustyn zrealizowane, i uświadomiły przeciwko Pelagianism, konieczność prevenient łaski, aby człowiek zaufania i miłości Boga, ale nie utożsamia właśnie z tej łaski regeneracji. The Reformers reaffirmed the substance of Augustine's doctrine of prevenient grace, and Reformed theology still maintains it. Calvin used the term "regeneration" to cover man's whole subjective renewal, including conversion and sanctification. W reformatorów potwierdziła treść Augustyn z doktryną prevenient łaski, Odnowa teologii i nadal utrzymuje go. Calvin używany termin "regeneracji" na pokrycie całego człowieka subiektywne odnowienia, w tym nawrócenia i uświęcenia. Many seventeenth century Reformed theologians equated regeneration with effectual calling and conversion with regeneration (hence the systematic mistranslation of epistrepho, "turn," as a passive, "be converted," in the AV); later Reformed theology has defined regeneration more narrowly, as the implanting of the "seed" from which faith and repentance spring (I John 3:9) in the course of effectual calling. Arminianism constructed the doctrine of regeneration synergistically, making man's renewal dependent on his prior cooperation with grace; liberalism constructed it naturalistically, identifying regeneration with a moral change or a religious experience. Siedemnastego wieku wielu teologów Reformatów na równi z praktycznego regeneracji połączeń i konwersji z regeneracji (stąd systematyczne błędnego tłumaczenia epistrepho, "kolei" jako pasywny ", zostaną przeliczone", w AV), później Odnowa teologii określił regeneracji bardziej wąsko, jako na wszczepienie do "materiał siewny", z którego wiarę i skruchę wiosną (I Jana 3:9) w trakcie praktycznego rozmów. Arminianizm skonstruowane doktryna regeneracji synergistycznie, co czyni człowieka zależy od jego odnowieniu współpracy z karencji przed; liberalizm skonstruowane ją naturalistycznie , Określając regeneracji z moralnego zmienić lub religijne doświadczenie.

The fathers lost the biblical understanding of the sacraments as signs to sir up faith and seals to confirm believers in possession of the blessings signified, and so came to regard baptism as conveying the regeneration which it signified (Titus 3:5) ex opere operato to those who did not obstruct its working. Ojcowie stracił biblijne rozumienie sakramentów jako znaków sir aż do wiary i uszczelnienia w celu potwierdzenia wierzących w posiadaniu tego błogosławieństwa oznaczał, i tak przyszli do chrztu jako przekazu odniesieniu do regeneracji, które wyraziły (Tytusa 3:5) ex Opere do operato tych, którzy nie zakłóca jej pracy. Since infants could not do this, all baptized infants were accordingly held to be regenerated. Ponieważ niemowlęta nie mógł to zrobić, wszystkich ochrzczonych niemowląt były odpowiednio do posiadanych być regenerowane. This view has persisted in all the non-Reformed churches of Christendom, and among sacramentalists within Protestantism. Pogląd ten trwali we wszystkich kościołach non-Reformowany w chrześcijaństwo, a wśród sacramentalists obrębie protestantyzm.

JI Packer Packer JI
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
J. Orr, "Regeneration," HDB; J. Denney, HDCG; BB Warfield, Biblical and Theological Studies; systematic theologies of C. Hodge, III, 1-40, and L. Berkhof, IV, 465-79; A. Ringwald et al., NIDNTT, I, 176ff.; F. Buchsel et al., TDNT, I, 665ff.; B. Citron, The New Birth. J. Orr, "Regeneracja", HDB, J. Denney, HDCG; BB Warfield, biblijnych i studiów teologicznych; systematyczne theologies C. Hodge, III, 1-40, i L. Berkhof, IV, 465-79; A. Ringwald et al., NIDNTT, I 176ff.; Buchsel F. et al., TDNT, I 665ff.; B. Citron, The New Birth.


Regeneration Regeneracja

Advanced Information Informacje zaawansowane

Scripture terms by which this work of God is designated: Pismo, w którym warunki te prace Boga jest wyznaczony:

Proof that there is such a thing as is commonly called regeneration. Dowód, że istnieje coś takiego jak powszechnie nazywany jest regeneracji.

Proofs that believers are subjects of supernatural, or spiritual illumination. Dowody, że wierni są tematy nadprzyrodzonej, duchowej lub oświetlenia.

Proof of the absolute necessity of regeneration Dowód na absolutną konieczność regeneracji


Regeneration Regeneracja

Catholic Information Informacje Katolicki

(Latin regeneratio; Greek anagennesis and paliggenesia). Regeneration is a Biblico-dogmatic term closely connected with the ideas of justification, Divine sonship, and the deification of the soul through grace. Confining ourselves first to the Biblical use of this term, we find regeneration from God used in indissoluble connection with baptism, which St. Paul expressly calls "the laver of regeneration" (Titus, iii, 5). (Łacina regeneratio; greckie anagennesis i paliggenesia). Regeneracja jest Biblico-dogmatyczne pojęcie ściśle związane z wyobrażeniami o uzasadnienie, synostwa Bożego i deifikacja w duszy przez łaskę. Ograniczenie nas najpierw do biblijnej używać tego terminu, znajdujemy regeneracji od Boga używane w nierozerwalnego związku z chrztu, które Apostoł wyraźnie nazywa "kadź regeneracji" (Tytus, III, 5). In His discourse with Nicodemus (John 3:5), the Saviour declares: "Unless a man be born again of water and the Holy Ghost, he cannot enter into the kingdom of God." Jego dyskurs z Nikodema (Jan 3:5), Zbawiciela oświadcza, że: "Jeżeli ktoś nie narodzi z wody i ponownie Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego". In this passage Christianity from its earliest days has found the proof that baptism may not be repeated, since a repeated regeneration from God is no less a contradiction than repeated physical birth from a mother. W tym fragmencie chrześcijaństwa, od najwcześniejszych dni jego znalazła dowód, że chrzest nie może być powtórzone, ponieważ powtarzające się regeneracji od Boga nie jest mniej niż powtórzone sprzeczność fizycznego urodzenia z matką. The idea of "birth from God" enjoys a special favour in the Joannine theology. Idea "narodziny z Boga" cieszy się szczególną korzyść w Joannine teologii. Outside the Fourth Gospel (i, 12 sq.; iii, 5), the Apostle uses the term in a variety of ways, treating "birth of God" as synonymous now with the "doing of justice" (1 John 5:1, 4 sq.), and elsewhere deducing from it a certain "sinlessness" of the just (1 John 3:9; 5:18), which, however, does not necessarily exclude from the state of justification the possibility of sinning (cf. Bellarmine, "De justificatione", III, xv). Poza czwartej Ewangelii (I, 12 sq; III, 5), Apostoł używa terminu na wiele różnych sposobów, traktując "narodzin Boga" jako synonimem teraz z "robi sprawiedliwości" (1 Jana 5:1, 4 kw.), i gdzie indziej wyciągania z niej pewien "sinlessness" z zaledwie (1 Jana 3:9, 5:18), które jednak nie koniecznie wyłączyć ze stanu uzasadnienie możliwości sinning (por. Bellarmin, "De justificatione", III, XV). It is true that in all these passages there is no reference to baptism nor is there any reference to a real "regeneration"; nevertheless, "generation from God", like baptismal "regeneration", must be referred to justification as its cause. Both terms effectually refute the Protestant notion that there is in justification not a true annihilation, but merely a covering up of the sins which still continue (covering-up theory), or that the holiness won is simply the imputation of the external holiness of God or Christ (imputation theory). The very idea of spiritual palingenesis requires that the justified man receive through the Divine generation a quasi-Divine nature as his "second nature", which cannot be conceived as a state of sin, but only as a state of interior holiness and justice. Prawdą jest, że we wszystkich tych fragmentów nie ma odniesienia do chrztu ani nie ma żadnego odniesienia do prawdziwego "regeneracji", niemniej jednak, "pokolenie od Boga", jak chrzestny "regeneracji", musi być określone jako uzasadnienie jego przyczyną. Obie warunki effectually odeprzeć protestanckiej pojęcia, że uzasadnienie nie jest w prawdziwym zagłada, ale obejmujące tylko z grzechów, które nadal (w teorii-up), lub że świętość jest po prostu wygrał kalkulacja zewnętrznych świętości Boga lub Chrystus (przypisywania teorii). Sam pomysł duchowej palingenesis wymaga, aby człowiek uzasadnione otrzymywać za pośrednictwem Bożego generacji quasi-Boskiej natury, jak jego "drugą naturą", które nie mogą być pojmowane jako stan grzechu, ale tylko jako stan Wnętrze świętości i sprawiedliwości. Thus alone can we explain the statements that the just man is assured "participation in the divine nature" (cf. 2 Peter 1:4: divinæ consortes naturæ), becomes "a new creature" (Galatians 5:6; 6:15), effects which depend on justifying faith working by charity, not on "faith alone" (sola fides). W ten sposób możemy samodzielnie wyjaśnić stwierdzenia, że tylko człowiek jest zapewniona "uczestnictwa w Boskiej naturze" (por. 2 Piotra 1:4: divinć consortes Naturae), staje się "nowym stworzeniem" (Galatów 5:6, 6:15) , Które zależą od efektów uzasadniających wiara, która działa przez miłość, a nie na "sama wiara" (sola fides). When the Bible elsewhere refers regeneration to the Resurrection of Jesus Christ (1 Peter 1:3) or to "the word of God who liveth and remaineth forever" (1 Peter 1:23), it indicates two important external factors for justification, which have nothing to do with its formal cause. Gdy Biblii gdzie indziej odnosi się do regeneracji Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (1 Piotra 1:3) lub "słowo Boga, który żyje i trwa na wieki" (1 Piotra 1:23), oznacza to dwa ważne czynniki zewnętrzne, do uzasadnienia, które nie mają nic wspólnego z jego formalne przyczyny. The latter text shows that the preaching of the Word of God is for the sinner the introductory step towards justification, which is impossible without faith, whereas the former text mentions the meritorious cause of justification, inasmuch as, from the Biblical standpoint, the Resurrection was the final act in the work of redemption (cf. Luke 24:46 sq.; Romans 4:25; 6:4; 2 Corinthians 5:16). Ten ostatni tekst wskazuje, że głoszenie Słowa Bożego jest dla grzesznika wprowadzające krok w kierunku uzasadnienie, które jest niemożliwe bez wiary, mając na uwadze, że dawny tekst wymienia zasługi przyczyną uzasadnienie, ponieważ, z punktu widzenia biblijnej, została Zmartwychwstania Aktu Końcowego w dziele odkupienia (por. Łk 24:46 sq; Rzymian 4:25; 6:4; 2 Koryntian 5:16). To the above-mentioned ideas of regeneration, generation out of God, participation in the Divine nature, and re-creation, a fifth, that of Divine sonship, must be added; this represents the formal effect of justification and is crowned by the personal indwelling of the Holy Ghost in the justified soul (cf. Romans 5:5; 8:11; 1 Corinthians 3:16 sq.; 6:19, etc.). Do wyżej wymienionych idei rewitalizacji, obecnie pokolenie Bożego, uczestnictwa w Boskiej naturze, i ponownego tworzenia jest piąty, że Boskiego synostwa, należy dodać, co stanowi formalnego wpływu i uzasadnienie jest koronowany przez osobiste zamieszkiwanie z Duchem Świętym w uzasadnionych duszę (por. Rzymian 5:5, 8:11, 1 Koryntian 3:16 sq; 6:19, itp.). Since, however, this Divine sonship is expressly described as a mere adoptive sonship (filiatio adoptiva, ouiothesis; cf. Romans 8:15 sqq.; Galatians 4:5), it is evident that "regeneration from God" implies no substantial emerging of the soul from the nature of God as in the case of the eternal generation of the Son of God (Christ), but must be regarded as an analogical and accidental generation from God. Ponieważ jednak tego Boskiego synostwa jest wyraźnie opisane jako zwykłe adoptującymi synostwa (filiatio adoptiva, ouiothesis; cf. Rzymian 8:15 sqq.; Galatów 4:5), jest oczywiste, że "regeneracji od Boga" nie pociąga za sobą znaczne pojawiających się w duszy z natury Boga, jak w przypadku wiecznego generacji Synem Boga (Chrystusa), ale należy uznać za analogiczne i przypadkowych generacji od Boga.

As regards the use of the term in Catholic theology, no connected history of regeneration can be written, as neither Christian antiquity nor medieval Scholasticism worked consistently and regularly to develop this pregnant and fruitful idea. Jeśli chodzi o użycie terminu w teologii katolickiej, nie związane z historią regeneracji może być napisane, jak nie chrześcijańskiej starożytności, ani średniowieczna scholastyka pracował konsekwentnie i regularnie do rozwijania tego pomysłu w ciąży i owocne. At every period, however, the Sacrament of Baptism was regarded as the specific sacrament of regeneration, a concept that was not extended to the Sacrament of Penance. W każdym okresie, jednak sakrament chrztu została uznana za szczególny sakramentu regeneracji, koncepcja, która nie została przedłużona do Sakramentu Pokuty. Irenæus repeatedly interprets the Pauline term "re-creation" as the universal regeneration of mankind through the incarnation of the Son of God in the womb of the Blessed Virgin. Ireneusz wielokrotnie Pauline interpretuje pojęcie "ponownego utworzenia" jako powszechnej odnowy ludzkości przez Wcielenie Syna Bożego w łonie Najświętszej Dziewicy z. The idea of regeneration in the sense of individual justification is most conspicuous in the writings of St. Augustine. Pomysł rewitalizacji w rozumieniu uzasadnienie jest najbardziej wyrazistym w pismach świętego Augustyna. With an unrivalled keenness, he evolved the essential distinction between the birth of the Son of God from the substance of the Father and the generation of the soul from God through grace, and brought together into an organic association regeneration, with its kindred ideas, and justification (cf. eg "Enarr. in Ps. xlix", n. 2 in "PL", XXXVI, 565). Z bezkonkurencyjną zapał, ewoluował on zasadnicze rozróżnienie pomiędzy narodzin Syna Bożego z istoty Ojca i wytwarzania duszy z Bogiem przez łaskę, a zebrane w regeneracji stowarzyszenie ekologiczne, z jego krewnych pomysłów, a uzasadnienie (por. np. "Enarr. in Ps. XLIX", n. 2 "PL", XXXVI, 565). Like the Church, St. Augustine associates justification with faith working through charity, and refers its essence to the interior renewal and sanctification of the soul. Podobnie jak Kościół, Święty Augustyn uzasadnienie stowarzyszonych z wiara, która działa przez miłość, a jej istota odnosi się do odnowienia wnętrza i uświęcenie duszy. Thus, St. Tak więc, St Augustine is not only the precursor, but also the model of the Scholastics, who worked mainly on the ideas inherited from the great doctor, and contributed essentially to the speculative understanding of the mysterious process of justification. Augustyn jest nie tylko prekursorem, ale również model z Szkolnictwa, którzy pracowali głównie na myśli odziedziczony z wielkiego lekarza, i przyczyniły się zasadniczo do spekulacyjnych zrozumienia tajemniczego procesu uzasadnienie. Adhering strictly to the Bible and tradition, the Council of Trent (Sess. VI, capp. iii-iv, in Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 10th ed., 1908, nn. 795-6) regarded regeneration as fundamentally nothing else than another name for the justification acquired through the Sacrament of Baptism. Ściśle przylegającą do Biblii i tradycji, Sobór Trydencki (Sess. VI, capp. III-IV, w Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 10th ed., 1908, nn. 795-6) traktowane jako fundamentalnie regenerację nic więcej inną nazwę niż dla uzasadnienia nabytych poprzez sakrament chrztu. A characteristic view was that of the German Mystics (Eckhart, Tauler, Suso), who prefer to speak of a "birth of God in the soul", meaning thereby the self-annihilation of the soul submerging itself in the Divinity, and the resulting mystical union with God through love. Charakterystyczną cechą pogląd, że z niemieckiego Mystics (Eckhart, Tauler, Suso), którzy wolą mówić o "narodzinach Boga w duszy", czyli tym samym własnej zagładzie duszy zanurzenie się w Bóstwo, a wynikające mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez miłość.

In Protestant theology, since the time of the Reformation, we meet great differences of opinion, which are of course to be referred to the various conceptions of the nature of justification. W teologii protestanckiej, od czasu reformacji, spotykamy wielkie różnice opinii, które są oczywiście zostać określone różne koncepcje natury uzasadnienie. In entire accordance with his doctrine of justification by faith alone, Luther identified regeneration with the Divine "bestowal of faith" (donatio fidei), and placed the baptized infant on the same footing as the adult, although he could give no precise explanation as to the way in which the child at its regeneration in baptism could exercise justifying faith (cf. H. Cremer, "Taufe, Wiedergeburt und Kindertaufe", 2nd ed., 1901). W całej zgodnie z jego doktryną uzasadnienie sama wiara, Luther identyfikowane z regeneracji Bożego "obdarowanie wiary" (Donatio fidei), a umieszczone na chrzest niemowląt na tych samych zasadach jak osoby dorosłe, choć może udzielić żadnych dokładnych wyjaśnień co do w jaki sposób dziecko na jego regeneracji w chrzcie może wykonywać uzasadniające wiary (por. H. Cremer, "Taufe, Wiedergeburt und Kindertaufe", 2nd ed., 1901). Against the shallow and destructive efforts of Rationalism, which made its appearance among the Socinians about the end of the sixteenth century and later received a mighty impulse from English Deism, the German "Enlightenment", and French Encyclopedism, a salutary reaction was produced by the Pietists during the seventeenth and eighteenth centuries. Przeciwko płytkie i destrukcyjnych wysiłków racjonalizm, który w swoim wyglądem wśród Socinians o końcu XVI wieku i później otrzymała potężny impuls deizm z języka angielskiego, niemieckiego "Oświecenia", a francuski encyklopedyzm, otrzeźwiającym reakcji został wyprodukowany przez Pietists w XVII i XVIII wieku. Leaving far behind the old Protestant view, the Pietists (Spener, AH Francke, Zinzendorf) referred regeneration to the personal experience of justification in union with a sincere conversion to a new life, consisting especially in charitable activity. Pozostawiając daleko w tyle stary protestancki widzenia, Pietists (Spener, AH Francke, Zinzendorf) określonych regeneracji do osobistego doświadczenia w uzasadnienie zjednoczenie ze szczerego nawrócenia do nowego życia, składający się głównie w działalności charytatywnej. German Pietism, systematically cultivated by the so-called Hernhuter, exercised a beneficial effect on English Methodism, which went about securing and strengthening regeneration in "methodical fashion", and which undoubtedly performed good service in the revival of Christian piety. Niemiecki pietyzm, systematycznie uprawiana przez tzw Hernhuter, wywierając korzystny wpływ na angielski Metodyzm, który udał się na temat zabezpieczania i wzmacniania regeneracji w "sposób metodyczny", a które z pewnością dobre usługi wykonywane w odrodzenie chrześcijańskiej pobożności. Especially those sudden conversions--such as are even today striven for and highly prized in Methodist circles, the American revivals and camp meetings, the Salvation Army, and the German Gemeinschaftsbewegung, with all its excrescences and eccentricities--are preferentially given the title of regeneration (cf. E. Wacker, "Wiedergeburt und Bekehrung", 1893). Zwłaszcza te nagłe konwersji - jak to dziś starała się i bardzo cenionego w kręgach Metodystyczny, amerykańskiego obozu revivals i spotkań, Armia Zbawienia, a niemiecki Gemeinschaftsbewegung, ze wszystkimi jego excrescences i eccentricities - są preferencyjnie ze względu na tytuł regeneracji (por. E. Wacker, "Wiedergeburt und Bekehrung", 1893). Since Schleiermacher the variety and confusion of the views concerning the character of regeneration in learned literature have increased rather than diminished; it is indeed almost a case of everyone to his own liking. Ponieważ Schleiermacher odmiany i pomieszania poglądów dotyczących charakteru regeneracji nauczyłem się w literaturze wzrósł zamiast zmniejszył, ale jest rzeczywiście przypadku prawie każdego do jego własnych potrzeb. The greatest favour in Liberal and modern Positive theology is enjoyed by the theory of Albert Ritschl, according to which the two distinct moments of justification and reconciliation hold the same relation to each other as forgiveness and regeneration. Największe w sprzyjać liberalne i nowoczesne pozytywnych teologii cieszy się teoria Alberta Ritschl, zgodnie z którym dwa odrębne momenty uzasadnienie i pojednania trzymaj stosunku do samego siebie jako przebaczenie i regeneracji. As soon as resistance to God is done away with in justification, and lack of trust in God--or, in other words, sin--is overcome in the forgiveness of sin, reconciliation with God and regeneration enter into their rights, thus inaugurating a new life of Christian activity which reveals itself in the fulfilment of all the obligations of one's station. Tak szybko, jak odporność na Boga odbywa się z dala w uzasadnieniu, i brak wiary w Boga - lub, innymi słowy, grzech - jest pokonać w przebaczenie grzechu, pojednanie z Bogiem i regeneracji wejść w ich prawach, inaugurując w ten sposób nowego życia chrześcijańskiego działalności, która ujawnia się w wypełnianie wszystkich zobowiązań własnych stacji.

Turning finally to the non-Christian use of the term, we find "regeneration" in common use in many pagan religions. Przechodząc wreszcie do niechrześcijańskich użycie terminu, znajdujemy "regeneracji" w powszechnym użyciu w wielu religiach pogańskich. In Persian Mithraism, which spread widely in the West as a religion of the soldiers and officials under the Roman Empire, persons initiated into the mysteries were designated "regenerated" (renatus). While here the word retains its ethico-religious sense, there was a complete change of meaning in religions which taught metempsychosis or the transmigration of souls (Pythagoreans, Druids, Indians), in these the reincarnation of departed souls was termed "regeneration". W Perski Mithraism, który rozprzestrzenił się szeroko na Zachodzie jako religia żołnierzy i urzędników w ramach Imperium Rzymskiego, do osób wszczęte zostały wyznaczone tajemnic "regenerowane" (Renatus). Choć tutaj słowo zachowuje swoje ethico-religijnym sensie, nie było pełną zmianę w rozumieniu, który nauczał religii metempsychoza lub wędrówka dusz (Pythagoreans, Druids, Hindusów), w nich odeszła reinkarnacja dusz był określany jako "regeneracji". This usage has not yet entirely disappeared, as it is current among the Theosophists (cf. ER Hull, "Theosophy and Christianity", Bombay, 1909; and in connection therewith "Stimmen aus Maria-Laach", 1910, 387 sqq., 479 sqq.). Ten użytkowania jeszcze nie zanikła całkowicie, jak to jest wśród obecnych Theosophists (por. ER Hull, "Chrześcijaństwo i teozofii", Bombaju, 1909; w związku z nimi "Stimmen aus Maria-Laach", 1910, 387 sqq., 479 sqq.). This view should not be confounded with the use dating from Christ Himself, who (Matthew 19:18) speaks of the resurrection of the dead on the last day as a regeneration (regeneratio). Ten widok nie powinien być zdezawuowane z wykorzystaniem poczynając od samego Chrystusa, który (Matthew 19:18) mówi o zmartwychwstaniu na ostatni dzień jako regeneracji (regeneratio).

Publication information Written by J. Pohle. Publikacja informacji napisanej przez J. Pohle. Transcribed by Karli Nabours. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Przepisywane przez Karli Nabours. Encyklopedia Katolicka, Tom XII. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil obstat, 1 czerwca 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York


Also, see: Również zobaczyć:
Conversion Konwersja
Sanctification Uświęcenie
Justification Uzasadnienie
Confession Spowiedź
Salvation Zbawienie

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest