pokusa

General Information Informacje ogólne

Temptation has two separate meanings. Temptation posiada dwa odrębne znaczenie. One is as any attempt to entice one into evil. Jednym z nich jest jak wszelkie próby w celu nakłonienia jeden do zła. The other represents a testing which aims at spiritual good (Gen. 3:5; 22:1,2). Innych stanowi badanie, którego celem jest duchowe dobro (Gen. 3:5; 22:1,2).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Temptation

Advanced Information Informacje zaawansowane

Temptation is the act of tempting or the state of being tempted. Pokusa jest aktem kuszące lub stan jest kuszony. In the OT the specific verb indicating the act of tempting is the Piel form nissa. OT w szczególnych czasownik wskazujący aktu kuszące jest Piel formie nissa. In I Sam. W I Sam. 17:39 the word is used of proving or testing armor. 17:39 słowo jest użyte udowodnienia lub testy pancerza. In Gen. 22:1 nissa characterizes God's command to Abraham to offer Isaac as a burnt offering in the land of Moriah. W Gen. 22:1 nissa charakteryzuje Bożego polecenia, aby zaoferować Abrahama Izaaka jako ofiarę całopalną w kraju Moria. A similar use of the term in application to God's testing of men is found in Exod. Podobny termin wykorzystania w aplikacji do testowania Bożego mężczyzn znajduje się w Exod. 16:4; 20:20; Deut. 16:4, 20:20, Deut. 8:2, 16; 13:3; II Chr. 8:2, 16; 13:3; II Chr. 32:31; Ps. 32:31; Ps. 26:2; etc. Related to this sense of the term is that which is given to it when it is applied to the terrible and wonderful acts of God against Egypt (Deut. 4:34). 26:2; itd. Związane z tym znaczeniu tego pojęcia jest to, co daje się ją, gdy jest stosowana do terrible i cudowne czyny przeciw Bogu Egipt (Deut. 4:34).

The same technical term is applied to those acts of men which challenge God to demonstrate his veracity and justice. Ten sam termin techniczny jest stosowana do tych aktów mężczyzn wyzwanie, które Bóg do wykazania jego prawdziwości i sprawiedliwości.

The term nissa is rarely, if ever, applied in the OT to Satan's act of enticing men to sin. Termin nissa jest rzadko, jeśli kiedykolwiek, stosowane w OT do Szatana aktu kuszący ludzi do grzechu. Nevertheless, the essence of temptation in this sense is clearly revealed in the account of the fall and in the record of Satan's role in the affliction of Job (Gen. 3:1-13; Job 1:1-2:10). Eve tells God, "The serpent beguiled me (hissiani), and I did eat" (Gen. 3:13; cf. exapatao in II Cor. 11:3; I Tim. 2:14). Niemniej jednak istota pokusy w tym sensie jest wyraźnie wykazało, w związku z upadku i zapis w roli Szatana w nędzę Hioba (Gen. 3:1-13; oferty 1:1-2:10). Eve Bóg mówi, "węża Zwiodlo mnie (hissiani), i jedli" (Gen. 3:13; cf. exapatao w II Kor. 11:3; I Tim. 2:14). Deception plays an important part in satanic temptation. Deception odgrywa ważną rolę w szatańskiej pokusie. Satan avoids making a frontal attack immediately on God's probationary command and its threatened penalities. Szatan unika złożenia przednich ataku natychmiast od Boga polecenie próbny i jego zagrożone kar. Instead, he sows the seeds of doubt, unbelief, and rebellion. Zamiast on nasion macior wątpliwości, niewiary i buntu. The temptation of Eve is typical. Pokusie Eve jest typowy. She is made to feel that God has unwisely and unfairly withheld a legitimate objective good from man. Ona się czujesz, że Bóg nierozsądnie i niesprawiedliwie wstrzymane uzasadniony cel z dobrym człowiekiem. In Job's trials the strategy is different, but the end sought is the same, the rejection of God's will and way as just and good. W pracy na próbach strategia jest inna, ale w końcu o to samo, odrzucenie woli Bożej i sposób sprawiedliwy i dobry.

The NT reflects the translation of nissa with ekpeirazo, etc., in the LXX (Matt. 4:7; I Cor. 10:9; Heb. 3:8-9). NT odzwierciedla tłumaczenie nissa z ekpeirazo itp., w LXX (Matt. 4:7; I Kor. 10:9; Hbr. 3:8-9). In these passages the sinful tempting of God is referred to by way of the OT. W tych fragmentów z grzesznym Boga jest kuszące, o których mowa w drodze do OT. However, the same sense is employed by Peter in connection with the sin of Ananias and Sapphira (Acts 5:9) and the prescriptions to be given to Gentile Christians (Acts 15:10). Jednakże, ten sam sens jest zatrudniony przez Piotra w związku z grzechu i Ananiasz Sapphira (Dz 5:9) i recept, które mają być podane do Gentile chrześcijan (Dz 15:10).

The additional use of peirazo and related forms is complex. Dodatkowe wykorzystanie peirazo i związanych z nimi form jest skomplikowana. The words may refer to exterior circumstances which try the believer's faith and are designed to strengthen that faith (James 1:2; I Pet. 1:6). Słowa mogą odnosić się do zewnętrznych okoliczności, które wierzącego próby wiary i mają na celu wzmocnienie wiary, że (Jakuba 1:2; I Pet. 1:6). Although these circumstances are held to be under the absolute control of God, the explicit causal ascription of them to God is not prominent. Mimo, że są w posiadaniu tych okolicznościach, które mają być pod absolutną kontrolą Boga, wyraźny związek przyczynowy przypisanie ich do Boga, nie jest prominentnych. Perhaps some reasoning by analogy is permissible here. Być może pewne rozumowanie przez analogię dopuszczalna jest tutaj. Paul, eg, recognizes that his "thorn in the flesh" is under God's sovereign control (II Cor. 12:8-9). Pawła, np. uznaje, że jego "Cierń w ciele" jest pod kontrolą suwerennego Bożego (II Kor. 12:8-9). But the "thorn" is "a messenger of Satan" (vs. 7). Ale "Cierń" jest "posłańcem szatana" (vs 7). The same phenomenon may be viewed from two aspects. To samo zjawisko może być oglądany z dwóch aspektów. The peirasmon is a trial of one's faith controlled and, even in some sense, sent by God. Peirasmon jest na okres próbny jednego wiary kontrolowane, a nawet w pewnym sensie, posłany przez Boga. But God is not the author of the prompting to sin that such trial seems to bring with it. Ale Bóg nie jest autorem tego skłoniło do grzechu, że taki próbny wydaje się, aby z nim. The believer may rejoice in trial because he detects God's good purpose in it (James 1:2-4, 12). Wierzący cieszy się w rozprawie, ponieważ wykrywa on dobry Boże w tym celu (Jakuba 1:2-4, 12). But the subjective use of trying situations, the internal incitement to sin in connection with trials and testings, is not and cannot be the work of God Enticement to sin and to impatient rebellion is the work of Satan (I Pet. 5:8-9; Rev. 2:9; cf. I Thess. 3:5). Ale subiektywne próby wykorzystania sytuacji wewnętrznej podżegania do grzechu w związku z próby i badania, nie jest i nie może być dziełem Bożym pokusa do grzechu i buntu niecierpliwy jest dziełem szatana (I Pet. 5:8-9 ; Rev 2:9; cf. I Thess. 3:5). In this he is immensely aided by the deceptive power of epithymia, lust, in the old nature (James 1:14-15). W tym roku jest niezmiernie wspomaganych przez zwodnicze moc epithymia, pożądliwość, w starej natury (Jakuba 1:14-15). While Satan's role in temptation is usually assumed rather than stated, in I Cor. Chociaż Szatan roli w pokusie jest zazwyczaj zakłada raczej niż stwierdził w I Kor. 7:5 Paul explicitly warns Christians to observe his charge with respect to marital relationships, "that Satan tempt you not because of your incontiency" (cf. Matt. 4:1; Mark 1:13; Luke 4:2). 7:5 Paweł wyraźnie ostrzega chrześcijan do przestrzegania jego opłat w odniesieniu do relacji małżeńskich, "że Szatan kusił was nie ze względu na swój incontiency" (por. Matt. 4:1; Marka 1:13, Łukasza 4:2).

Jesus teaches the disciples to pray, "And bring us not into temptation, but deliver us from the evil one" (Matt. 6:13), and the Bible is replete with warnings to be watchful because of the ever-present danger of falling into temptation (Luke 22:40; Gal. 6:1; I Pet. 5:8-9). Jezus naucza uczniów, aby się modlić "i przyniesie nam nie ulegli pokusie, ale nas od Złego" (Matt. 6:13), a Biblia jest czymś z ostrzeżeniami, które mają być czujnym ze względu na stale obecne niebezpieczeństwo wypadnięcia ulegli pokusie (Łk 22:40; Gal. 6:1; I Pet. 5:8-9). But the Bible assures the believer that God will make a way of escape from temptation (I Cor. 10:13), and that "the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation ..." Ale Biblia zapewnia wierzącego, że Bóg uczyni sposób na ucieczkę od pokusy (I Kor. 10:13), i że "Pan wie, jak wydać pobożny obecnie pokusa ..." (II Pet. 2:9a). (II Pet. 2:9 a).

Jesus was repeatedly "tempted" by the Jewish leaders (Mark 8:11; etc.). Jezus był wielokrotnie "kuszony" przez żydowskich liderów (Marka 8:11; itp.). But these temptations were designed either to force Jesus to prove his messiahship in terms of the preconceptions of his enemies or to compel him to show himself incapable of being a true rabbi (Luke 10:25) or to cause him to make self-incriminating statements (Mark 12:15; cf. Luke 23:2). Ale te doświadczenia zostały zaprojektowane, aby życie Jezusa, albo do udowodnienia jego messiahship w odniesieniu do uprzedzeń jego wrogów lub zmusić go, aby pokazać sam niezdolny do bycia prawdziwym rabina (Łk 10:25) lub powodować go do siebie obciążające oświadczenia (Mark 12:15; cf. Łukasza 23:2).

Very likely Jesus was subject to temptation throughout his ministry (cf. Luke 4:13; 22:28). Jezus był bardzo prawdopodobne, podlega pokusie całej jego posługi (por. Łk 4:13, 22:28). But the great temptation is the crucial temptation in redemptive history (Matt. 4:1, and parallels). Ale ogromna pokusa pokusą jest kluczowe w odkupieńczej historii (Matt. 4:1, i równoleżników). This temptation confronts one with the question, How could the sinless Son of God be really tempted? Ta pokusa konfrontuje z nich na pytanie, w jaki sposób bezgrzeszny Syn Boży naprawdę być kuszony? Granted that appeal could be made to legitimate desires in his human nature, what force could temptation have on a divine person who cannot be tempted? Przyznano, że odwołanie mogłoby być uzasadnione, aby jego pragnień w ludzkiej naturze, co życie może mieć pokusę na boskie osoby, która nie może być kuszony? Efforts to solve the problem run the risk either of impairing the "without sin" of Heb. Wysiłków w celu rozwiązania problemu należy uruchomić z ryzykiem albo pogorszyć "bez grzechu" z Hbr. 4:15 or of making the temptation unreal. 4:15 lub dokonywania pokusie nierealny. Our understanding of the matter is beclouded by the fact that our awareness of being tempted immediately involves us in at least a momentary inclination to yield to the temptation. Nasze rozumienie sprawy jest beclouded przez fakt, że nasza świadomość jest kuszony natychmiast wiąże nas przynajmniej chwilowe skłonność do plonu na pokuszenie. This was not true of Jesus, and yet the temptation was real, so that he is able to "succor them that are tempted" (Heb. 2:18). Nie było to prawdą Jezusa, a jednak pokusa była rzeczywistym, dzięki czemu jest on w stanie "wspomagać tych, którzy są poddani próbom" (Heb. 2:18).

The necessity of the temptation in view of Adam's fall is evident. Jesus triumphed over Satan with his immediate and obedient use of the word of God. Konieczność pokusie w świetle upadku Adama jest oczywiste. Jezusa Szatan tryumfował nad jego natychmiastowe i posłusznym użycia słowa Bożego. He thereby proved that he was qualified to be the "last Adam." On udowodnił tym samym, że kwalifikacje, aby być "ostatni Adam". "To this end was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil" (I John 3:8b). "W tym celu został Syn Boży objawił, że on może zniszczyć dzieła diabła" (I Jana 3:8 b).

CG Kromminga CG Kromminga
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
L. Berkhof, Systematic Theology, 219-26; H. Seesemann, TDNT, VI, 23ff.; W. Schneider, et al., NIDNTT, III, 798ff.; RC Trench, Synonyms of the NT; P. Dobble, "Temptations," ExpT 72:91ff.; E. Best, The Temptation and the Passion; WJ Foxell, The Temptation of Jesus; C. Ullmmann, The Sinlessness of Jesus. L. Berkhof, Systematic Theology, 219-26; H. Seesemann, TDNT, VI, 23ff.; W. Schneider, et al., NIDNTT, III 798ff.; RC Rów, synonimów NT; Dobble P., " Pokusy, "ExpT 72:91 nn.; E. Best, The Temptation i męki; WJ Foxell, pokusy Jezusa; Ullmmann C., The Sinlessness Jezusa.


Tempta'tion

Advanced Information Informacje zaawansowane

Temptation. Pokusie.
(1.) Trial; a being put to the test. (1). Próbna; istota poddane badaniu. Thus God "tempted [Gen. 22:1; RV, 'did prove'] Abraham;" and afflictions are said to tempt, ie, to try, men (James 1:2, 12; comp. Deut. 8:2), putting their faith and patience to the test. W ten sposób Bóg "kuszony [Gen. 22:1; RV," nie okażą się "] Abrahama, i rzekł do udręk są kusić, tzn. do próby, mężczyźni (James 1:2, 12; komp. Deut. 8:2) , Oddanie ich wiarę i cierpliwość na próbę. (2.) Ordinarily, however, the word means solicitation to that which is evil, and hence Satan is called "the tempter" (Matt. 4:3). (2). Zwykle jednak, że słowo oznacza akwizycji do tego, co jest złe, a co za tym idzie, szatan jest nazywany "kusiciel" (Matt. 4:3).

Our Lord was in this way tempted in the wilderness. Nasz Pan w ten sposób był kuszony na pustyni. That temptation was not internal, but by a real, active, subtle being. Pokusie, że nie było wewnętrznego, ale prawdziwy, aktywny, jest subtelny. It was not self-sought. Nie było samodzielnie szukać. It was submitted to as an act of obedience on his part. Został on przedstawiony jako akt posłuszeństwa z jego strony. "Christ was led, driven. An unseen personal force bore him a certain violence is implied in the words" (Matt. 4:1-11). "Chrystus był spowodowały, napędzany. Wystąpił skryte życie osobiste urodziła mu pewną przemoc jest domniemanych w słowach" (Matt. 4:1-11). The scene of the temptation of our Lord is generally supposed to have been the mountain of Quarantania (qv), "a high and precipitous wall of rock, 1,200 or 1,500 feet above the plain west of Jordan, near Jericho." Scena pokusie nasz Pan jest niby ogólnie zostały góra Quarantania (QV), "wysoki i stromy ściany skalne, 1200 lub 1500 stóp nad zwykły zachód od Jordanu, naprzeciw Jerycha."

Temptation is common to all (Dan. 12: 10; Zech. 13:9; Ps. 66:10; Luke 22:31, 40; Heb. 11:17; James 1:12; 1 Pet. 1:7; 4:12). Pokusa jest wspólna dla wszystkich (Dan. 12: 10; EPUBLIKA. 13:9; Ps. 66:10, Łukasza 22:31, 40; Hbr. 11:17; Jakuba 1:12; 1 P. 1:7 4 : 12). We read of the temptation of Joseph (Gen. 39), of David (2 Sam. 24; 1 Chr. 21), of Hezekiah (2 Chr. 32:31), of Daniel (Dan. 6), etc. So long as we are in this world we are exposed to temptations, and need ever to be on our watch against them. Czytamy w pokusie Joseph (Gen. 39), Dawida (2 Sam. 24; 1 Chr. 21), Ezechiasza (2 Chr. 32:31), Daniela (Dan. 6), itp. Tak długo jak jesteśmy na tym świecie jesteśmy narażeni na pokusy, i trzeba się kiedykolwiek oglądać na naszej wobec nich.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Temptation of Christ Kuszenie Chrystusa

Catholic Information Informacje Katolicki

In the Catholic translation of the Bible, the word "temptation" is used in various senses, the principal of which are the following: W katolickiej tłumaczenie Biblii, słowo "pokusa" jest używane w różnych znaczeniach, z których główne to:

the act of testing or trying (Deuteronomy 4:34; Tobit 2:12; Luke 22:28; etc.); akt badania lub próbuje (Powtórzonego Prawa 4:34; Tobit 2:12; Łukasza 22:28; itd.);

enticement to evil (Matthew 26:41; 1 Corinthians 10:13; etc.); the state of being tempted (Matthew 6:13; Luke 4:13; etc.); that which tempts or entices to evil (James 1:12; 2 Peter 2:9; etc.); the name of a place (Exodus 17:7; Deuteronomy 6:16; etc.) pokusa do złego (Mateusza 26:41; 1 Koryntian 10:13; itd.); stan jest kuszony (Mateusza 6:13; Łukasza 4:13; itp.); to, co przyciąga do tempts lub zła (James 1: 12; 2 Peter 2:9; itp.), nazwę miejsca (Exodus 17:7; Powtórzonego Prawa 6:16; itp.)

Taken in an unfavourable sense as denoting enticement to evil, temptation cannot be referred directly to God or to Christ, so that when we read in Gen., xxii, 1, for instance, "God tempted Abraham", and in John, vi, 6, "Hoc autem dicebat tentans eum", literally: "This He [Jesus] said tempting him [Philip]", the expressions must be taken in the sense of testing, trying. Podjętych w znaczeniu jako niekorzystna oznaczający pokusa do zła, pokusa nie może być określona bezpośrednio do Boga lub do Chrystusa, tak, że kiedy czytamy w Gen., XXII, 1, na przykład, "Bóg Abrahama pokusie", i Jana, VI, 6, "Hoc autem dicebat tentans eum", dosłownie: "To On [Jezus] powiedział mu kuszące [Filip]", wyrażenia muszą być podejmowane w sensie badań, próbuje. According to St. James (i, 12 sqq.), the natural source of man's temptations is concupiscence, or that proneness to evil which is the result of the fall of Adam, and which remains in human nature after baptismal regeneration, and even though the soul is in the state of sanctifying grace (cf. Romans 8:1). Zgodnie z St James (I, 12 sqq.), W naturalnym źródłem pokusy człowieka jest żądza, lub skłonność do zła, które jest wynikiem upadku Adama, a które pozostaje w ludzkiej naturze chrzcielnej po regeneracji, a nawet jeśli dusza jest w stanie łaski uświęcającej (por. Rzymian 8:1). Concupiscence becomes sinful only when freely yielded to; when resisted with God's help it is an occasion of merit. Zmysłowość staje się grzeszny tylko wtedy, gdy przyniósł do swobodnie, gdy opór z pomocą Bożą jest okazją zasług. Together with inward concupiscence, and outward creatures, which may be the occasion of sin (I John ii, 15 sqq.), the chief cause of temptation is Satan, "the tempter" (Matthew 4:3), bent on man's eternal ruin (Ephesians 6:10 sqq.). Wraz z zmysłowość wewnętrznych, zewnętrznych i stworzeń, które mogą być okazją do grzechu (I John II, 15 sqq.) Jako główną przyczynę jest pokusa szatana, "przystąpił kusiciel" (Mateusza 4:3), psia człowieka na wieczne ruiny (Efezjan 6:10 sqq.). In the Lord's Prayer, the clause "Lead us not into temptation" is an humble and trusting petition for God's help to enable us to overcome temptation when His Fatherly Providence allows us to experience the allurements of evil. W Modlitwy, klauzula "Lead nas nie ulegli pokusie" jest pokorne i ufne petycji za pomocą Bożą, aby umożliwić nam pokonać pokusy, gdy Jego ojcowską Opatrzność pozwala nam przeżywać allurements zła. Prayer and watchfulness are the chief weapons against temptation (Mark 14:38; etc.). Modlitwa i czujność jest naczelnym broni przed pokusą (Mark 14:38; itd.). God does not allow man to be tempted beyond his strength (1 Corinthians 10:13). Bóg nie pozwala człowiekowi być kuszony poza jego wytrzymałość (1 Koryntian 10:13).

Like Adam, Christ (the second Adam) endured temptation only from without, inasmuch as His human nature was free from all concupiscence; but unlike Adam, He withstood the assaults of the Tempter on all points, thereby affording His mystical members a perfect model of resistance to their spiritual enemy, and a permanent source of victorious help (Hebrews 4:15-16). Podobnie jak Adam, Chrystus (drugi Adam) znosił pokusie tylko z zewnątrz, ponieważ jego natura ludzka była wolna od wszystkich chuć, ale w odróżnieniu od Adama, On withstood na ataki z kusiciel na wszystkie punkty, dając tym samym Jego mistycznego użytkowników doskonały model odporność na ich duchowe wroga, a także stałe źródło zwycięstwo pomoże (Hebrajczyków 4:15-16). In our first three Gospels (Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13), the narrative of Christ's temptation is placed in immediate connexion with His baptism on the one hand, and with the beginning of His public ministry on the other. W naszych pierwszych trzech Ewangelii (Mateusza 4:1-11; Mark 1:12-13; Łukasza 4:1-13), narracji kuszenie Chrystusa jest wprowadzany w bezpośrednim związek z Jego chrzest z jednej strony, a z początkiem Jego publicznej posługi na innych. The reason of this is clear. Powodem tego jest jasne. The Synoptists naturally regard the baptism of Christ as the external designation of Jesus from above for His Messianic work to be pursued under the guidance of the Holy Spirit bestowed upon Him on this occasion; and they no less naturally regard Christ's sojourn in the desert where He was tempted, as His own immediate preparation for that great work under the guidance of the same Holy Spirit. Synoptists naturalnie w odniesieniu do chrztu Chrystusa jako zewnętrzny nazwy Jezus z wyżej dla mesjanistyczny Jego prace, które mają być realizowane pod kierunkiem Ducha Świętego przyznany na niego przy tej okazji, a oni nie mniej naturalnie odniesieniu pobyt Chrystusa na pustyni, gdzie był kuszony, jak Jego własne natychmiastowe przygotowania do tego wielkiego dzieła pod kierunkiem tego samego Ducha Świętego. As our first three Gospels agree concerning the time to which they assign the temptation of Christ, so they are at one in ascribing the same general place to its occurrence, viz. Ponieważ nasze trzy pierwsze Ewangelie zgadzają dotyczące czasu, do którego należy przypisać pokusie Chrystusa, a więc są one w jednym ascribing w tej samej ogólnej miejsce jej występowania, a mianowicie. "the desert", whereby they no doubt mean the Wilderness of Judea, where Jesus would indeed be, as St. Mark says: "with beasts". "pustyni", którego bez wątpienia oznacza pustyni Judei, gdzie Jezus będzie faktycznie, jak St Mark mówi: "bydłem". From St. Mark (i, 13) -- with whom compare St. Luke iv, 2 -- we learn that Jesus Christ was tempted during the forty days which He spent in the desert (cf. St. Augustine, "Harmony of the Evangelists", II, xvi), so that the three onsets given in detail by St. Matthew and St. Luke are apparently the three final assaults of Satan against Christ. Od St Mark (I, 13) - z kim porównać St Luke IV, 2 - uczymy się, że Jezus Chrystus był kuszony w ciągu czterdziestu dni, które spędził on na pustyni (por. Augustyn, "Harmonia z Ewangeliści ", II, XVI), tak, że trzy onsets szczegółowo podane przez św Mateusza i św Łukasza są najwyraźniej trzech końcowy napaści szatana przed Chrystusem. The first of these assaults is directly connected in both St. Matthew and St. Luke with the prolonged fast of Jesus in the wilderness. Pierwszy z tych napaści jest bezpośrednio podłączony zarówno św Mateusza i św Łukasza z przedłużającym się szybko Jezusa na pustyni. The Tempter suggested to Jesus that He should use His miraculous power to relieve His hunger, by changing into bread the loaf-like flints of the desert. Przystąpił kusiciel zaproponował Jezusowi, że On powinien być używany do Jego cudownego uwolnienia mocy Jego głód, zmieniając w bochenek chleba w podobny flints na pustyni. The two other assaults are given in a different order, St. Matthew adhering probably to the order of time, and St. Luke to that of place. Dwa inne ataki są podane w innej kolejności, St Matthew prawdopodobnie przylegającą do porządku czasu, St Luke i do tego miejsca. The spot pointed out by tradition as the summit from which Satan offered to Jesus dominion over all earthly kingdoms is the "Quarantania", a limestone peak on the road from Jerusalem to Jericho. Miejscu podkreślić, przez tradycję jako szczyt, z którego Szatan oferowane Jezusa władzę nad wszystkimi królestwami ziemskiej jest "Quarantania", wapienną szczytowej na drodze z Jerozolimy do Jerycha. As regards the Temple's pinnacle from which the Tempter bade Jesus cast Himself down, it was not the top of the House of Yahweh, but probably the roof of Solomon's portico from which, at a later date, St. James was actually hurled to the pavement below (Eusebius, "Hist. eccl.", IV, xiii). W odniesieniu do świątyni na szczyt, z którego kusiciel Jezus kazał oddawać Siebie w dół, nie było z góry Domu Jahwe, ale prawdopodobnie dachu portyku Salomona, z których, w późniejszym terminie, St James był rzeczywiście hurled na bruk poniżej (Euzebiusz, "Hist. eccl.", IV, XIII).

According to St. Luke (4:13), after having subjected Christ to all kinds of temptations -- the Messianic import of which is undoubted -- Satan withdrew, awaiting a favourable opportunity like that which followed Christ's prolonged fast in the desert. Według św Łukasza (4:13), po poddane Chrystusa do wszystkich rodzajów pokusy - mesjańska importu, która jest bezsprzeczne - Szatan wycofał, w oczekiwaniu na pozytywną okazji jak ta, która następnie przedłużone szybko Chrystusa na pustyni. The later conflict thus alluded to is no other than that of Christ's Passion (cf. Luke 22:53; John 14:30). Późniejszego konfliktu w ten sposób do alluded ma inne niż męki Chrystusa (por. Łk 22:53; Jana 14:30). The ministry of angels to Jesus, in connection with His temptation, is mentioned in Mark, i, 13. Posługę aniołów do Jezusa, w związku z Jego pokusa, jest wymienione w Mark, I, 13. Satan's exact manner of appearance to Jesus is not stated by the Evangelists. Szatan w sposób dokładny wygląd do Jezusa nie jest podana przez Ewangelistów. Despite the difficulties urged, chiefly by non-Catholic scholars, against the historical character of the three temptations of Jesus, as recorded by St. Matthew and St. Luke, it is plain that these sacred writers intended to describe an actual and visible approach of Satan, to chronicle an actual shifting of places, etc., and that the traditional view, which maintains the objective nature of Christ's temptations, is the only one meeting all the requirements of the Gospel narrative. Pomimo trudności, nalegał, głównie przez nie-katolickich uczonych, w stosunku do historycznego charakteru trzy pokusy Jezusa, jak rejestrowane przez św Mateusza i św Łukasza, że jest to zwykły tych świętych pisarzy przeznaczonych do opisu rzeczywistych i widocznych podejście Szatan, aby kronika rzeczywiste przeniesienie miejsc, itp., i że tradycyjny pogląd, że cel, który utrzymuje charakter Christ's pokusy, jest tylko jedno spotkanie wszystkich wymogów Ewangelii narracji.

Publication information Written by Francis E. Gigot. Publikacja informacji napisanej przez Francisa E. Gigot. Transcribed by Douglas J. Potter. Przepisywane przez Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Dedykowane do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa Encyklopedia Katolicka, Tom XIV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

(Catholic Authors are marked with an asterisk). (Katolicki Autorzy są oznaczone gwiazdką). Life of Christ: *CIGOI (Klagenfurt, 1896-1905); *DIDON (tr. New York, 1891); EDERSHEIM (New York, 1884); FARRAR (London, 1874); *FORNARI (Rome, 1901); *FOUARD (tr. New York, 1891); GEIKIE (New York, 1886); *GRIMM (Ratisbon, 1876); HOLTZMANN (tr. London, 1904); KEIM (tr. London, 1876-83) *LE CAMUS (tr. New York, 1906-08); NEANDER (tr. London, 1871); PRESSENSÉ (Paris, 1884); ROBINS0N (London, 1898); *SCHEGG (Freiburg, 1875); *SEPPAND *HANEBERG (Ratisbon, 1898-1902); WEISS (tr. Edinburgh, 1883-4). Życie Chrystusa: * CIGOI (Klagenfurt, 1896-1905); * Didon (tr. New York, 1891); EDERSHEIM (Nowy Jork, 1884); Farrar (Londyn, 1874); * FORNARI (Rzym, 1901); * FOUARD (tr. New York, 1891); Geikie (Nowy Jork, 1886); * BRZECHWA (Ratisbon, 1876); HOLTZMANN (tr. Londyn, 1904); Keim (tr. Londyn, 1876-83) * LE Camus (tr. New York, 1906-08); Neander (tr. Londyn, 1871); PRESSENSÉ (Paryż, 1884); ROBINS0N (Londyn, 1898); * SCHEGG (Freiburg, 1875); SEPPAND * * HANEBERG (Ratisbon, 1898-1902) ; Weiss (tr. Edynburgu, 1883-4). For Commentaries see bibliographies under MATTHEW, GOSPEL OF ST.; MARK, GOSPEL OF ST.; LUKE, GOSPEL OF ST. Dla patrz komentarze pod bibliografie Mateusza, Ewangelia ST.; ZNAK, Ewangelia ST.; Łukasza, Ewangelia ST. For the literary analysis of the Synoptical accounts of Christ's temptation, see New York Review, Oct.-Nov., 1905. Do analizy literackiej z synoptyczna rachunków kuszenie Chrystusa, patrz New York Review, X-lis., 1905.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest