Epistles to the Thessalonians Listy do Tesaloniczan

General Information Informacje ogólne

The two Epistles to the Thessalonians, books of the New Testament of the Bible, are the first of Saint Paul's letters, written about AD 50 from Corinth to his recently founded community of Christians at Thessalonika. Dwóch Epistles do Tesaloniczan, ksiąg Nowego Testamentu z Biblii, jest pierwszym z King's litery, napisane na temat AD 50 z Koryntu do jego niedawno założył wspólnotę chrześcijan na Saloniki. Paul reviews his stay with them, expresses concern for their welfare, and encourages them in suffering. Paul pobytu gości z nimi, wyraża obawy dotyczące ich dobrostanu, i zachęca ich do cierpienia. Paul also instructs them on the Second Coming of Jesus, which he expected imminently at this early stage in his career, and reassures them that those already dead will rise and that certain signs will precede the end. Paul również zobowiązuje je na drugie przyjście Jezusa, które spodziewane imminently na tym wczesnym etapie swojej kariery, a także zapewnienie ich, że te już martwy wzrośnie i że pewne oznaki będzie poprzedzać koniec. Some scholars hold that 2 Thessalonians is by a later disciple of Paul. Niektórzy badacze posiadają 2 Tesaloniczan, że jest uczniem później przez Pawła.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Anthony J Saldarini Anthony J Saldarini

Bibliography Bibliografia
E Best, A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians (1972); GH Giblin, The Threat to Faith (1967). Najlepsze E, A Commentary na pierwszym i drugim Epistles do Tesaloniczan (1972); GH Giblin, zagrożenie dla Wiary (1967).


Epistles to the Thessalonians Listy do Tesaloniczan

Brief Outline Krótki zarys

First Epistle List pierwszy

  1. Conversion of the Thessalonians (1:1-10) Konwersja Tesaloniczan (1:1-10)
  2. The Ministry of Paul at Thessalonica (2) Ministerstwo Pawła w Salonikach (2)
  3. Paul's concern and prayer for the Church (3) Paul's troski i modlitwy za Kościół (3)
  4. Problems of the Church, moral instruction, the Lord's coming, ethical duties (4:1-5:22) Problemy Kościoła, moralne instrukcji, na Pana, etycznego obowiązków (4:1-5:22)
  5. Conclusion (5:23-28) Wnioski (5:23-28)

Second Epistle List drugi

  1. Comfort in persecution (1) Komfort w prześladowania (1)
  2. Signs of the Day of Christ; apostasy, revelation of the man of sin, preservation of God's people (2) Signs of the Day Chrystusa; apostazji, objawienie człowiek grzechu, zachowanie Ludu Bożego (2)
  3. Spiritual counsel (3) Duchowej rady (3)


Epistles to the Thessalo'nians Listy do Thessalo'nians

Advanced Information Informacje zaawansowane

The first epistle to the Thessalonians was the first of all Paul's epistles. Pierwszy List do Tesaloniczan był przede wszystkim Paul's listy. It was in all probability written from Corinth, where he abode a "long time" (Acts 18:11, 18), early in the period of his residence there, about the end of AD 52. To był z całą pewnością napisany z Koryntu, gdzie mieszkać a "długi czas" (Dzieje Apostolskie 18:11, 18), we wczesnym okresie jego pobytu w tym państwie, na temat końca AD. 52. The occasion of its being written was the return of Timotheus from Macedonia, bearing tidings from Thessalonica regarding the state of the church there (Acts 18:1-5; 1 Thess. 3:6). Przy okazji jego powrotu został napisany w Macedonii Tymoteusz od noszące wiesci z Salonik dotyczące stanu kościoła (Dz 18:1-5; 1 Thess. 3:6). While, on the whole, the report of Timothy was encouraging, it also showed that divers errors and misunderstandings regarding the tenor of Paul's teaching had crept in amongst them. Chociaż, w całości, raport został Timothy zachęcające, ale również wykazała, że nurkowie błędy i nieporozumienia dotyczące treści nauczania Pawła crept miał w nich. He addresses them in this letter with the view of correcting these errors, and especially for the purpose of exhorting them to purity of life, reminding them that their sanctification was the great end desired by God regarding them. On ich adresy w tym piśmie w celu korygowania tych błędów, a zwłaszcza do celów zachęcając do czystości życia, przypominając im, że ich uświęcenia była wielka koniec pożądanego przez Boga w odniesieniu do nich.

The subscription erroneously states that this epistle was written from Athens. Subskrypcji błędnie stwierdza, że ten list został napisany z Aten. The second epistle to the Thessalonians was probably also written from Corinth, and not many months after the first. Drugi List do Tesaloniczan został napisany prawdopodobnie również z Koryntu, a nie wiele miesięcy po pierwszej. The occasion of the writing of this epistle was the arrival of tidings that the tenor of the first epistle had been misunderstood, especially with reference to the second advent of Christ. Przy okazji pisania tego listu był przyjazd nowinę, że tenor z pierwszych list był niezrozumiany, zwłaszcza w odniesieniu do powtórnego przyjścia Chrystusa. The Thessalonians had embraced the idea that Paul had taught that "the day of Christ was at hand", that Christ's coming was just about to happen. Tesaloniczan miał tę ideę, że miał Paweł naucza, że "dzień Chrystusa było pod ręką", że Chrystusa była już tak bardzo. This error is corrected (2:1-12), and the apostle prophetically announces what first must take place. Ten błąd został skorygowany (2:1-12), a apostoł prophetically ogłasza pierwsze co musi mieć miejsce. "The apostasy" was first to arise. "W apostazji" został po raz pierwszy wyniknąć. Various explanations of this expression have been given, but that which is most satisfactory refers it to the Church of Rome. Różne wyjaśnienia tej wypowiedzi zostały podane, ale to, co jest najbardziej satysfakcjonujące odnosi się on do Kościoła w Rzymie.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Thessaloni'ca

Advanced Information Informacje zaawansowane

Thessalonica was a large and populous city on the Thermaic bay. Salonik był wielkim obszarze i liczbie ludności miasta na Thermaic zatoce. It was the capital of one of the four Roman districts of Macedonia, and was ruled by a praetor. Było stolicą jednego z czterech okręgów Roman Macedonii, i rządził przez pretor. It was named after Thessalonica, the wife of Cassander, who built the city. Został on nazwany po Salonikach, żona Cassander, który zbudował miasto. She was so called by her father, Philip, because he first heard of her birth on the day of his gaining a victory over the Thessalians. Była tak zwanym przez jej ojca, Filipa, ponieważ Bóg sam pierwszy dowiedział się o jej urodzenia w dniu jego uzyskania zwycięstwa nad Thessalians. On his second missionary journey, Paul preached in the synagogue here, the chief synagogue of the Jews in that part of Macedonia, and laid the foundations of a church (Acts 17: 1-4; 1 Thes. 1:9). Na swoją drugą podróż misyjną, Paweł głosił w synagodze tutaj, główny synagogi Żydów w tej części Macedonii, i założył Kościół (Dz 17, 1-4; 1 thes. 1:9). The violence of the Jews drove him from the city, when he fled to Berea (Acts 17:5-10). Wobec przemocy stosowanej przez Żydów doprowadził go z miasta, gdy uciekł do Berea (Dz 17:5-10). The "rulers of the city" before whom the Jews "drew Jason," with whom Paul and Silas lodged, are in the original called politarchai, an unusual word, which was found, however, inscribed on an arch in Thessalonica. W "władców tego miasta" przed którymi żydowskim "zwrócił Jason", z którymi Pawła i Sylasa składane są w oryginalnej nazwie politarchai, niezwykłe słowa, które uznano jednak, wpisanych na łuku w Salonikach.

This discovery confirms the accuracy of the historian. To odkrycie potwierdza prawidłowość danych historyk. Paul visited the church here on a subsequent occasion (20:1-3). Paweł odwiedził kościół tutaj przy kolejnej okazji (20:1-3). This city long retained its importance. Długo to miasto zachowało swoją wagę. It is the most important town of European Turkey, under the name of Saloniki, with a mixed population of about 85,000. To jest najważniejsze miasta Europy Turcja, pod nazwą Saloniki, z mieszaną ludnością około 85.000.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Epistles to the Thessalonians Listy do Tesaloniczan

Catholic Information Informacje Katolicki

Two of the canonical Epistles of St. Paul. Dwa z kanonicznych Epistles Apostoła. This article will treat the Church of Thessalonica, the authenticity, canonicity, time and place of writing, occasion, and contents of the two Epistles to that Church. Ten artykuł będzie traktować Kościół Salonikach, autentyczność, canonicity, godzina i miejsce pisania, okazji, a zawartość dwóch Epistles do tego Kościoła.

I. THE CHURCH OF THESSALONICA I. kościół Salonikach

After Paul and Silas had, during the Apostle's second missionary journey, left Philippi, they proceeded to Thessalonica (Thessalonike, the modern Saloniki), perhaps because there was in the city a synagogue of the Jews (Acts 17:2). Thessalonica was the capital of the Roman Province of Macedonia; it was a free city, ruled by a popular assembly (cf. Acts 17:5, eis ton demon) and magistrates (cf. verse 6, epi tous politarchas). Po Pawła i Sylasa miał, w trakcie drugiego Apostoła podróż misyjną, w lewo Filippi, które przystąpiły do Salonikach (Thessalonike, nowoczesnej Saloniki), być może dlatego, że nie było w mieście synagogę Żydów (Dz 17:2). Salonikach była stolica prowincji rzymskich Macedonii; była to wolne miasto, rządzonym przez popularne montażu (por. Dz 17:5, eis ton demon) i sędziów (por. werset 6, epi tous politarchas). St. Paul at once began to preach the Gospel to the Jews and proselytes. Święty Paweł od razu zaczął głosić Ewangelię do Żydów i proselytes. For three successive sabbaths he explained the Scriptures in the synagogue, opening up the way and gradually leading his hearers to the tremendous truth that there was need the Christ should die and rise again from the dead, and that Jesus whom Paul preached was in very truth this Christ. Trzy kolejne szabaty dla wyjaśnił Pisma w synagodze, otwierając drogę i stopniowo prowadząc do jego słuchaczy ogromną prawdę, że nie było potrzeby Chrystusa powinien umrzeć i powstać z martwych, a Paweł głosił Jezusa, którego był w bardzo prawdy tego Chrystusa. Some of the Jews believed and took sides with Paul and Silas. It would seem that Paul stayed in the city some time thereafter, for, according to the reading of Codex Bezæ (fifth century), and the Vulgate and Coptic Versions (Acts 17:4), he converted a large number not only of proselytes (ton te sebomenon) but of Gentile Greeks (kai Hellenon). Niektórzy z Żydów i uwierzyło wziął stron Pawła i Sylasa. Wydaje się, że Paweł przebywał w mieście jakiś czas później, do, odpowiednio do lektury Kodeksu Bezæ (piąty w.), i Wulgaty i koptyjski wersje (Dz 17: 4) on przekonwertowany duża liczba nie tylko proselytes (Mg te sebomenon), ale Grecy Gentile (kai Hellenon). In the first place, it is unlikely that a large number of these latter were won over to the Faith during the three weeks devoted to the synagogues; for Paul did manual labour night and day, so as not to be burdensome to his converts (1 Thessalonians 2:9). W pierwszej kolejności, jest mało prawdopodobne, że duża liczba tych ostatnich było pozyskać do Wiary w ciągu tych trzech tygodni poświęconych synagogach, bo Paweł nie podręcznik pracy w dzień i w nocy, tak aby nie być uciążliwe dla jego konwertuje (1 Tesaloniczan 2:9). Secondly, these converts from idolatry (1 Thessalonians 1:9) would scarcely have become, after so brief an apostolate, a "pattern to all that believe in Macedonia and in Achaia" (1 Thessalonians 1:7). Po drugie, te konwertuje z bałwochwalstwo (1 Tesaloniczan 1:9) to dopiero mają stać się, po tak krótki jeden apostolstwa, a "wzoru dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai" (1 Tesaloniczan 1:7). Thirdly, the Church of Philippi sent alms twice to Paul at Thessalonica (Phil., iv, 16), a fact which seems to indicate that his sojourn there was longer than three weeks. Po trzecie, Kościół Filippi jałmużnę dwa razy wysłał do Pawła w Salonikach (Phil., IV, 16), co wydaje się wskazywać, że jego pobyt tam był dłuższy niż trzy tygodnie.

Be this as it may, the signal success of Paul's apostolate among Jews, proselytes, and Hellenes together with the conversion of "not a few noble ladies" (Acts 17:4), aroused the Jews to a fury of envy; they gathered together a mob of idlers from the agora and set the whole city in tumult; they beset the home of Jason, found the Apostle away, dragged his host to the tribunal of the politarchs and charged him with harbouring traitors, men who set Jesus up as king in place of Cæsar. Bądź tym, jak może, sygnał sukces Pawła apostolat wśród Żydów, proselytes i Hellenes wraz z konwersji "nie kilka szlachetny panie" (Dz 17,4), wzbudził Żydów do wściekłość zazdrości; oni zebrali mob jeden z idlers z Agora i całego zestawu miastem w zgiełk, ale nagabywany domu Jason, znalazł sie Apostoła, jego gospodarzem przeciągnięty do trybunału w politarchs i opłata mu ukrywanie zdrajców, ludzi którzy Jezusa jako króla w miejsce Cezara. That night the brethren made good the escape of their teacher to Berea. Tej nocy bracia w dobrej ucieczkę ich nauczycieli do Berea. There the Gospel of Paul met with a much more enthusiastic reception than that accorded to it by the synagogue of Thessalonica. Nie Ewangelii Paweł spotkał się z dużo bardziej entuzjastyczny odbiór niż przyznane przez synagogę Salonikach. The Jews of that city drove Paul to Berea and there, too, stirred up the mob against him. Żydów z tego miasta pojechaliśmy do Pawła Berea i tam też, podburzyli tłum przeciwko niemu. He left Silas and Timothy to complete his work and went to Athens (Acts 17:1-15). Wyjechał Sylasa i Tymoteusza, aby zakończyć swoją pracę i udał się do Aten (Dz 17:1-15).

II. FIRST EPISTLE PIERWSZA List

A. Authenticity A. Autentyczności

(1) External Evidence (1) Dowody zewnętrzne

(a) II Thessalonians. (a) II Tesaloniczan. The strongest external evidence in favour of the authenticity of I Thessalonians is II Thessalonians which, whatsoever be its date of composition, is the very earliest document that clearly presupposes I Thessalonians to have been written by Paul. Najsilniejsze zewnętrznych dowodów świadczących na korzyść autentyczności I Tesaloniczan II Tesaloniczan, które jest, co być data jej skład, jest bardzo jasno, że najwcześniejszy dokument zakłada I Tesaloniczan został napisany przez Pawła.

(b) Manuscripts. (b) rękopisy. The evidence of manuscripts alone is such as to set the authenticity of this letter beyond all doubt; it is in the Greek text of the Codex Sinaiticus (fourth century), Codex Vaticanus (fourth century), and Codex Alexandrinus (fifth century); it is in the Old Latin and Syriac Versions, which trace its authenticity down to the middle of the second century. Dowodów rękopisów jest taka sama jak ustawić autentyczności tego listu poza wszelkie wątpliwości, jest w tekście greckim Codex Sinaiticus (czwarty w.), Kodeks Vaticanus (czwartego wieku), oraz Kodeksu alexandrinus (piąty w.), ale jest w Starym Łacińskiej i Syryjski wersje, które śladem jego autentyczności aż do połowy drugiego stulecia.

(c) The Apostolic Fathers give evidence of very early use of the Epistle as Sacred Scripture. (c) Apostolski Ojcowie złożenia zeznań w bardzo wczesnym korzystania z List jako Pismo Święte. St. Ignatius of Antioch (d. AD 110-17, according to the chronology of Harnack which we shall follow in this article), in "Eph.", X, i, probably uses the adialeiptos proseuchesthai, "pray without ceasing", of I Thess., v, 17; and undoubtedly had in mind I Thess., ii, 4, when writing to the Romans (II, i) the distinctly Pauline thought of ou thelo hymas anthropareskein alla theo, "I will that ye please not man but God". Święty Ignacy z Antiochii (zm. AD 110-17, zgodnie z chronologią Harnack, które stosuje się w tym artykule), w "Ef"., X, I, prawdopodobnie używa adialeiptos proseuchesthai, "modlić się bez zaprzestania", I Thess., v, 17, i bez wątpienia miał na myśli I Thess., II, 4, podczas wpisywania do Rzymian (II i) wyraźnie Pauline myśli lub thelo hymas anthropareskein alla Theo, "Ja wam, że należy nie człowiek, lecz Bóg ". Because St. Ignatius, as the other Apostolic Fathers, cites from memory, without the exactness of later Fathers and without ever mentioning the name of the sacred writer quoted, Dr. Inge, the Lady Margaret professor of divinity in the University of Cambridge, says: "The evidence that Ignatius knew I Thessalonians is almost nil" (cf. "The New Testament in the Apostolic Fathers", Oxford, 1905, p. 74). Święty Ignacy, ponieważ, jak inne Apostolski Ojcowie, cytuje z pamięci, bez dokładność późniejszego Ojcowie i bez wymieniania nazwy tego pisarza przytoczona święte, dr Inge, Pani profesor Margaret boskość w University of Cambridge, mówi : "Na dowód, że Ignacy Tesaloniczan wiedziałem, że jest niemal zerowe" (por. "The New Testament Apostolic w Ojcowie", Oxford, 1905, str. 74). Against such scepticism, the clear use of St. Paul by the Apostolic Fathers is of no avail. Harnack, who cannot be accused of overmuch credulity, thinks that St. Ignatius of Antioch possessed a collection of the Pauline Epistles; and that by the year 117, St. Polycarp of Smyrna had a complete collection (eine ganze Sammlung) thereof before him and veritably lived therein (cf. Chronologie der altchristlichen Litteratur, I, 249, note 2). Przeciwko takim sceptycyzmem, jasne wykorzystania przez Pawła Ojców apostolska jest zbędne. Harnack, którzy nie mogą być oskarżeni o zbytni łatwowierność, uważa, że święty Ignacy z Antiochii posiadał kolekcję listów Pawła, i że przez rok 117, St Polikarpa ze Smyrny miał pełną kolekcję (Ganze eine Sammlung) przed nim i jego veritably mieszkał w nim (por. Chronologie der altchristlichen Litteratur, I, 249, przypis 2). In the "Pastor" of Hermas (AD 140), we find the phrase of I Thess., v, 13, "Be at peace among yourselves" (eireneuete en heautois) several times, used almost as it occurs in the Alexandrian and Vatican Codices (cf. Hermas, "Simil.", VIII, vii, 2; "Vis.", III, vi, 3; III, ix, 2, 10; III, xii, 3). W "Pastor" z Hermasa (AD 140), znajdujemy zdanie I Thess., V, 13, "Bądź w pokoju wśród was" (eireneuete en heautois) kilka razy, używany prawie jak występuje w aleksandryjski i Watykan Codices (por. Hermasa "Simil.", VIII, VII, 2; "Vis"., III, VI, 3, III, IX, 2, 10, III, XII, 3).

The Apologetic Fathers are clear and to the point. W przepraszać Ojcowie są jasne i na temat. St Irenæus (AD 181-9) cites I Thess., v, 23, expressly attributing the words to the Apostle's First Epistle to the Thessalonians ("Contra hæreses", V, vi, 1 in PG, VIII, 1138), and I Thess., v, 3, as the saying of the Apostle (ibid., V, xxx, 2 in PG, VII, 1205). St IRENEUSZ (AD 181-9) wymienia I Thess., V, 23, wyraźnie przydzielając słowa Apostoła do Pierwszej List do Tesaloniczan ( "Contra haereses, V, VI, 1, PG, VIII 1138), a ja Thess., V, 3, jako słowo Apostoła (tamże, V, xxx, PG 2, VII, 1205). Tertullian quotes at length passages from each of the five chapters of I Thess. Tertulian na długość cytuje fragmenty z każdej z pięciu rozdziałów I Thess. to prove his thesis of the resurrection of the body ("Liber de resurrectione carnis", xxiv, in PL, II, 874) and uses the Epistle against Marcion ("Adv. Marcionem", V, xv in PL, II, 541). aby udowodnić swoją tezę o zmartwychwstaniu ciała ( "Liber de resurrectione carnis", XXIV, w PL, II, 874) i używa List przeciwko Marcion ( "Adv. Marcionem", V, XV w PL, II, 541) . St Clement of Alexandria (AD 190-210) very often cites this brief letter -- cf. St Klemensa z Aleksandrii (AD 190-210) bardzo często wymienia tego krótkiego listu - zob. "Pædagogus", I, v, 19 (Stählin's ed., I, 101) and "Stromata", I, i, 6 (Stählin's ed., II, 5) for I Thess., ii, 5-7; "Stromata", II, xi, 4, IV, xii (Stählin's ed., II, 138 and 286), for an allusion to I Thess., iv, 3, and an accurate citation of six verses (3-8) of the same chapter; "Pædagogus", II, ix, III, xii, IV, xxii (Stählin's ed., I, 206 and 288, and PG, VIII, 1352) for the appeal to almost every verse of I Thess., v, ie verses 5, 8, 13, 15, 19, 22; "Stromata", I, xi (Stählin's ed., II, 34) for a quotation from the same chapter. "Pædagogus", I, V, 19 (Stählin's ed., I, 101) i "Stromata", I, I, 6 (Stählin's ed., II, 5) I Thess., II, 5-7; "Stromata ", II, XI, 4, IV, XII (Stählin's ed., II, 138 i 286), na aluzja do I Thess., IV, 3 i dokładnego cytowania sześciu znaków (3-8) tego samego rozdziale "; Pædagogus", II, IX, III, XII, IV, XXII (Stählin's ed., I, 206 i 288, i PG, VIII 1352) do odwołania się do prawie każdego wersetu I Thess., v, czyli wersety 5, 8, 13, 15, 19, 22; "Stromata", I, XI (Stählin's ed., II, 34) dla cytat z tego samego działu. So strong is the external evidence in favour of the authenticity of I Thess. Jest tak silny zewnętrznych dowodów świadczących na korzyść autentyczności I Thess. as to convince all scholars save only those who, on account of internal evidence, deny to Paul the authenticity of all his Epistles. , aby przekonać wszystkich uczonych zapisać tylko tych, którzy ze względu na wewnętrzne dowodów, aby zaprzeczyć Paul autentyczność wszystkich jego Epistles.

(2) Internal Evidence (2) Dowody wewnętrzne

In I Thessalonians all the main Pauline doctrines are taught -- the Death and Resurrection of Jesus Christ (i, 10; iv, 14; v, 10); His Divinity and Sonship of the living God (i, 9, 10); the resurrection of our bodies (iv, 15-18), the mediatorship of Christ (v, 10); the call of the nations to the Kingdom of Christ, which is the Church (ii, 12), sanctification by the indwelling of the Holy Spirit (iv, 8). W I Tesaloniczan wszystkie główne Pauline nauczania doktryny - śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (I, 10 IV, 14 V, 10); Jego Bóstwo i synostwa Boga żywego (I, 9, 10); na zmartwychwstaniu naszego ciała (IV, 15-18), w mediatorship Chrystusa (V, 10); wezwanie narodów do Królestwa Chrystusa, którym jest Kościół (II, 12), uświęcenie przez zamieszkiwanie na Świętym Ducha (IV, 8). The plain and direct style, the writer's affectionate concern for his spiritual children, his impatience of Judaizers, the preponderance of personal over doctrinal statements, the frank and honest self-revelation of the writer -- all these distinctly Pauline characteristics argue strongly for the authenticity of this letter. W prostym i bezpośrednim stylu, pisarza Affectionate troska o jego duchowych dzieci, jego niecierpliwości z Judaizers, przewaga nad osobowych doktrynalnych oświadczeń, szczery i uczciwy self-objawienie pisarza - wszystkie te cechy wyraźnie Pauline twierdzą stanowczo za autentyczność niniejszego listu.

Baur, the prime mover of neo-Tübingen ideas, was the first to wave aside recklessly all external evidence and seriously to attack the authenticity of I Thess. Baur, główną siłą z neo-Tübingen pomysłów, pierwszy zlekceważyć lekkomyślnie wszystkich zewnętrznych dowodów i do poważnego ataku autentyczności I Thess. from internal evidence (cf. "Der Apostel Paulus", ed. 2, II, 94). z wewnętrznych dowodów (por. "Der Apostel Paulus", wyd. 2, II, 94). He was followed by Nowack, "Der Ursprung des Christentums" (Leipzig, 1857), II, 313; Volkmar, "Mose, Prophezie und Himmelfahrt" (Leipzig, 1867), 114; and Van der Vries, "De beiden brieven aan de Thessalonicensen" (Leyden, 1865). Był po Nowack, "Der Ursprung des Christentums" (Lipsk, 1857), II, 313; Volkmar, "Mose, Prophezie i Ciało" (Lipsk, 1867), 114; i Van der Vries, "De beiden brieven aan de Thessalonicensen "(Lejda, 1865). The reasons which impel Baur and his followers are trivial. Z powodów, które zmuszają Baur i jego naśladowców są trywialne.

The lack of doctrine makes the letter unworthy of Paul. Brak doktryny sprawia, że pismo niegodne Pawła. We have noted that the main heads of Paul's teaching are included in this short letter. Musimy zauważyć, że główny szefów Paul's nauczania są zawarte w tej krótkiej liście. Moreover, the letter is a most touching revelation of the great heart of St. Paul and as such alone is befitting the outspoken Apostle. Ponadto pismo to najbardziej dotyka objawienie wielkie serce Apostoła i jako taki sam jest otwarty na befitting Apostoła.

The Epistle is a clumsy forgery. List falszerstwo jest niezdarny. The author has worked up his story from Acts. Paul could not have written ii, 14-16. Autor pracował jego historię od Dz. Paweł nie mógł mieć pisemne II, 14-16. It is far-fetched to compare the woes inflicted by the Jews upon the Church of Thessalonica with the ills they wrought upon the Church of Judea. Jest to, jak odległym porównać woes zadane przez Żydów na Kościół Salonikach z patologii są kute na Kościół Judei. It is un-Pauline to set Jewish Christians up as an example to Gentile converts (Baur, op. cit., 482). Jest ONZ-Pauline ustawić żydowskich chrześcijan jako przykład konwertuje Gentile (Baur, op.. Cit., 482). These purely subjective objections are worthless. Te sprzeciwy są czysto subiektywne bezwartościowe. The Apostle was too broadminded to be tied down to the narrow ideas of Baur. Apostoł był zbyt broadminded być wiązana do wąskiego idei Baur. True, in his later letters -- to the Romans end Corinthians and Galatians, for instance -- we might not look for the juxtaposition of Jewish with Gentile Christians; but the Judaizers were not so troublesome to Paul when he wrote to the Thessalonians as when he wrote to the Romans. Prawda, później w jego pismach - do końca Rzymian i Koryntian Galatów, na przykład - nie możemy patrzeć na zestawienie żydowskiej z Gentile chrześcijan, ale Judaizers nie były tak dokuczliwe, aby Paweł, gdy pisał do Tesaloniczan, jak przy pisał do Rzymian.

The expression ephthase de ep autous he orge eis telos, "the wrath hath come upon them unto the end" (ii, 16), naturally refers to the destruction of Jerusalem (AD 70) as an accomplished punishment of the Jews for killing the Lord Jesus. Wyrażenie ephthase de ep autous on orge eis telos ", bowiem gniew spadnie na nich aż do końca" (II, 16), naturalnie odnosi się do zniszczenia Jerozolimy (AD 70) jako zrealizowane kary za zabijanie Żydów Pana Jezusa. This is an unwarranted assumption. Jest to nieuzasadnione założenie. The phrase eis telos is indefinite; it has no definite article nor any defining qualificative; it modifies ephthase and refers to no definite end either accomplished or to be accomplished. Wyrażenie eis telos jest nieokreślony, ale nie ma określony artykuł, ani żadna qualificative zdefiniowania, ale zmienia ephthase i nie odnosi się do definitywnego końca albo dokonane lub mające zostać dokonane. St. Paul indefinitely but surely sees the oncoming end, reads the easily legible writing on the wall, and interprets that writing: "The wrath [of God] hath come upon them even unto making an end of them". Święty Paweł w nieskończoność, ale na pewno widzi nadchodzący koniec, czyta łatwo czytelne pisanie na ścianie, i interpretuje, że w piśmie: "gniew [Boga] ma przyjść na nich aż do końca czyniąc z nich". (iv) Baur (op. cit., 485) finds the eschatology of the Epistle un-Pauline. (iv) Baur (op. cit.., 485) znajduje eschatologia List z ONZ-Pauline. In the Epistles to the Corinthians, Romans, and Galatians, for instance, there is no diving into the future, nothing said of the Parousia, or second coming of Jesus. W Epistles do Koryntian, Rzymian i Galatów, na przykład, nie ma nurkowania w przyszłości, nic nie powiedział o Parousia, lub drugie przyjście Jezusa. But the reason is clear -- those to whom Paul wrote his great and later Epistles had not the eschatological difficulties of the Thessalonians to meet. He adapted his letters to the wants of those to whom he wrote. Ale powód jest jasny - tych, do których Paweł pisał swoje wielkie i nie później Epistles eschatologicznym trudności Tesaloniczan do spełnienia. On dostosowany do jego pism chce tych, do których pisał. The very fact that the apprehension of an immediate Parousia us not mentioned in the later letters would have prevented a forger from palming off as Pauline such an unusual topic. Sam fakt, że lęk o natychmiastowe Parousia nas nie wspomniano w pismach później musiałyby przerwało kowal z palming startu jako Pauline takiego niezwykłego tematu.

B. Canonicity B. Canonicity

The two Epistles to the Thessalonians are included among the canonical books accepted by the Councils of the Vatican, of Trent, and of Florence, and are among the homologoumena of all early lists of canonical New-Testament Scriptures; for instance, to mention only such early lists as accord with the received canon of Trent, these two Epistles are listed in the Muratorian Fragment (AD 195-205), in the canons of St. Athanasius of Alexandria (AD 373), of the Third Council of Carthage (AD 397), in which Saint Augustine took part, of St. Epiphanius (AD 403), of Innocent I (AD 405), and of Gelasius (AD 492). Dwóch Epistles do Tesaloniczan są zaliczane do kanonicznej książki zaakceptowane przez Rad Watykan, Trydencki, a we Florencji, a są wśród wszystkich homologoumena początku listy kanonicznych Pisma Nowym Testamencie, na przykład, aby wspomnieć tylko takie początku listy jako zgodne z otrzymanych kanon Trent, Epistles tych dwóch wymienionych w Muratorian Fragment (AD 195-205), w kanonach św Atanazy z Aleksandrii (AD 373), z Trzecia w Kartaginie (397 AD ), W którym wzięli udział Augustyn, św Epifaniusz (AD 403), z Innocenty I (AD 405), i Gelasius (AD 492). In fact there can be no reason whatsoever to doubt the canonicity of either letter. W rzeczywistości nie może być żadnego powodu, aby wątpić w canonicity jednej litery.

C. Time and Place C. czas i miejsce

The textus receptus, at the end of the two Epistles, gives a subscription stating that they were written from Athens (egraphe apo Athenon); and this same subscription is contained in the great uncial codices A, B2, K2, L2 -- that is, Alexandrinus (fourth century), Vaticanus (fifth century corrector), Mosquensis, and Angelicus (both of the ninth century); it is likewise translated in important Latin, Syriac and Coptic manuscripts. W Textus Receptus, pod koniec dwóch Epistles, daje subskrypcji stwierdzające, że zostały one napisane z Aten (egraphe apo Athenon), a tym samym abonamentu zawarta jest w wielkim uncial codices A, B2, K2, L2 - który jest , Alexandrinus (czwartego wieku), Vaticanus (piątego wieku korektor), Mosquensis i Angelicus (zarówno z IX wieku), jest również ważne w przetłumaczony łaciński, syryjski i koptyjski rękopisy. None the less, there can be no doubt but that the letters were written during Paul's first stay in Corinth. Timothy had been sent to Thessalonica by Paul from Athens (1 Thessalonians 3:2). Hence some Fathers inferred that, on this mission, Timothy brought along I Thess. Niemniej jednak, nie może być żadnych wątpliwości, ale że litery zostały napisane podczas pierwszego pobytu Pawła w Koryncie. Tymoteusz został wysłany do Tesaloniki przez Pawła z Aten (1 Tesaloniczan 3:2). Stąd niektórzy Ojcowie wywnioskować, że w tej misji, Timothy przyniósł wraz I Thess. The inference is wrong. Do wnioskowania jest błędna. As Rendel Harris says in "The Expositor" (1898), 174, Paul may have sent another letter from Athens by Timothy to the Thessalonians. Jak mówi Rendel Harris w "Expositor" (1898), 174, Paul może mieć wysłany kolejny list od Aten przez Timothy do Tesaloniczan. He cannot have sent I Thessalonians from there by him. On nie może mieć wysłany I Tesaloniczan stamtąd przez niego. Paul clearly states that Timothy had returned from Thessalonica before the writing of I Thessalonians. Paweł wyraźnie stwierdza, że Timothy wrócili z Salonik przed pisemnym I Tesaloniczan. (cf. iii, 6). (por. III, 6). Whither did he return? Dokąd on wrócić? I Thessalonians does not state. I Tesaloniczan nie stanie. Acts, xviii, 5, supplies answer. Aktów, XVIII, 5, dostarcza odpowiedzi. When Timothy returned from Macedonia with Silas to Paul, the Apostle was at Corinth. Gdy wrócił z Timothy Sylasa do Macedonii Pawła, Apostoła był w Koryncie. The news brought him by Timothy was the occasion of I Thessalonians. Wiadomości przyniósł mu przez Timothy został z okazji I Tesaloniczan. Moreover, in the greeting with which each letter begins, the names of Paul, Silvanus (ie Silas), and Timothy are grouped together; and we know that the three were together at Corinth (Acts 18:5) during Paul's first visit to that city (cf. also 2 Corinthians 1:19). Ponadto, w którym każdy pozdrowienia z pismem rozpoczyna, nazwiska Paweł, Sylwan (tj. Sylas), i Tymoteusz są zgrupowane razem, i wiemy, że trzej byli razem w Koryncie (Dz 18:5) podczas pierwszej wizyty Pawła do tego miasta (por. także 2 Koryntian 1:19). We have no proof that they were ever elsewhere together. Nie mamy żadnego dowodu na to, że kiedykolwiek byli razem w innym miejscu. I Thess., then, was written during the eighteen months Paul stayed. I Thess., A następnie został napisany w ciągu osiemnastu miesięcy przebywał Paul. at Corinth, ie in the year 48 or 49, according to the chronology of Harnack, "Chronologie der altchristlichen Litteratur" (Leipzig, 1897), I, 717; in the year 53 or 54 according to the commonly received scheme of Pauline chronology. w Koryncie, tj. w roku 48 lub 49, zgodnie z chronologią Harnack, "Chronologie der altchristlichen Litteratur" (Lipsk, 1897), I, 717, w roku 53 lub 54 zgodnie z powszechnie otrzymali plan Pauline chronologii. Both letters are generally considered to be the earliest extant writings of St. Paul. Oba pisma są na ogół uważa się najwcześniej istniejące pism św. Some few now deem it proved that Paul wrote to the South Galatians even before he wrote to the Thessalonians, cf. Zahn, "Einleitung in das Neue Testament" Leipzig, 1897), I, 138. Niektórzy uznają to za kilka już udowodnione, że Paweł pisał do Galatów Południowej jeszcze przed pisał do Tesaloniczan, cf. Zahn, "Einleitung w Das Neue Testament" Lipsk, 1897), I, 138.

D. Occasion D. Wydarzenie

Having arrived at Athens, Paul at once set himself to convert the Jews, proselytes and Gentiles of that city. Przybywszy w Atenach, Paweł naraz sam zestaw do konwersji Żydów, proselytes i poganie tego miasta. Among the latter he met with unusually small success. Wśród tych ostatnich on spotkał się z niezwykle mały sukces. The Epicureans and Stoics for the most part rated him as a talkative lounger in the agora and either berated him with ridicule upon the Hill of Ares or waved him aside (Acts 17:16-32). W Epicureans i Stoics w większości oceniane go jako rozmowny włóczęga w berated Agora i albo go na śmieszność Górze Ares lub zaondulowany go na bok (Dz 17:16-32). Meanwhile he trembled for the Church of Thessalonica. Tymczasem on drżą dla Kościoła w Salonikach. So long as he had been there, only the Jews strove to set his work at naught; now in his absence, the Gentiles joined the Jews (1 Thessalonians 2:14), and made a vigorous onslaught upon the faith of his children. Tak długo, jak był tam tylko Żydzi usiłowali ustawić swoją pracę na niczym, teraz w razie jego nieobecności, pogan przystąpiły do Żydów (1 Tesaloniczan 2:14), i energicznej atak na wiarę swoich dzieci. Paul yearned mightily to see their face once more. Paul yearned potężnie, aby zobaczyć jego twarz jeszcze raz. In his intense affection and concern, he breaks away from his wonted first plural: "We willed to have come to you, even I, Paul, and that once and again; but Satan hindered us" (ii, 18). W jego intensywne uczucia i obawy, że przerwy od jego zwykły pierwsze liczby mnogiej: "chcieli, aby przyjść do was, nawet ja, Paweł, i że raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan" (II, 18). The hindrance wrought by Satan was probably a security against his return given by Jason and some friends (Acts 17:9). W przeszkód obrobione przez Szatana był prawdopodobnie zabezpieczenia przed jego powrotu podane przez niektórych przyjaciół Jazona i (Dz 17:9). Being unable to follow the yearnings of his heart, Paul sent Timothy to save the flock from the ravening wolves (1 Thessalonians 2:2). Nie jest w stanie wykonać yearnings serca, Timothy Paul posłał, aby zapisać od ravening stado wilków (1 Tesaloniczan 2:2). The Acts make no mention of this legation of Timothy from Athens to Thessalonica. Akty nie wspominają o tym poselstwo z Timothy z Aten do Salonik. Not long after, Paul left for Corinth (Acts 18:1). Niedługo później, Paweł wyjechał do Koryntu (Dz 18:1). Thither Timothy, who returned from Thessalonica, brought back an eyewitness's testimony as to the conditions of the faithful of that city. Tam Tymoteusza, który wrócił z Salonik, przyniósł informację o jego zeznania jako naoczny świadek z warunkami wiernych tego miasta. Rendel Harris, in "The Expositor" (1898), 167, thinks that the Thessalonians sent Paul a letter by Timothy and, to make good his theory, appeals to I Thess., i, 2, 5; ii, 1, 5, 9-13; iii, 3-6. Rendel Harris, w "Expositor" (1898), 167, uważa, że Tesaloniczan Paweł wysłał pismo i Tymoteusza, aby jego dobrej teorii, odwołań do I Thess., I, 2, 5, ii, 1, 5, 9-13, III, 3-6. There may be some ground for such conjecture in "We also" (kai hemeis) of I, ii, 13; "Also I" (kago) of I, iii, 5, and in "you have a good remembrance of us always" (echete mneian hemon agaphen) of I, iii, 6. Nie mogą być pewne podstawy do takich przypuszczeń w "My też" (kai hemeis) I, II, 13; "Ja też" (kago) I, III, 5, oraz w "masz dobre wspomnienia z nami zawsze" (echete mneian Hemona agaphen) I, III, 6. Be this as it may, whether by letter or by word of mouth, Timothy fully informed Paul of the needs of the Christian community at Thessalonica; and these needs were the occasion of the first Epistle to that community. Bądź tym, jak może, czy w piśmie lub ustnie, Timothy Paul pełni informowany o potrzeby wspólnoty chrześcijańskiej w Salonikach, a te potrzeby zostały z okazji pierwszego List do tej wspólnoty.

E. Contents E. Zawartość

No other letter of Paul to a Church is so free and easy and epistolary as is this letter; it defies strict doctrinal analysis, and is far more personal than doctrinal. Żadne inne pismo Pawła do Kościoła jest tak proste i bezpłatne i listowy, jak jest to pismo, ale defies ścisłe doktrynalnych analiz, a jest znacznie bardziej osobiste niż doktrynalne. Merely for the sake of some division, we may consider chapters i and iii as personal, chapters iv and v as doctrinal. Tylko przez wzgląd ok. podziału, możemy rozważyć rozdziałach I i III, jak osobiste, rozdziały IV i V jako doktrynalne.

Personal part -- a missionary's free outpouring of a noble heart's yearnings. He is filled with joy at hearing how they stand fast by the faith which he preached to them (i, 2, 8); fondly talks about his labours and about his stay with them (I, 9-ii, 12); thanks God for the way they received from him the word of God (ii, 13 - 16); delicately hints at his apprehensions for them, by telling how at Athens he yearned to see them, how he sent Timothy in his stead, how relieved he now is as Timothy's message has brought him peace of mind (ii, 17-iii, 10). Osobisty udział - misjonarzem za darmo wylanie szlachetnym sercu's yearnings. On jest napełniało wesele na rozprawie w jaki sposób trwajcie w wierze, którą głosił im (i, 2, 8); czule mówi o swojej pracy oraz na temat jego pobytu z nich (I, II, 9, 12); dziękuje Bogu za sposób, w jaki otrzymała od niego słowo Boże (II, 13 - 16); delikatnie wskazówki co do jego obawy, w związku z informacją, jak w Atenach, aby zobaczyć jego yearned nich, jak Timothy posłał w jego Stead, jak on teraz jest zwolniony jako Timothy's wiadomość przyniósł mu spokoju (II, 17 III, 10). Then follows a brief and beautiful prayer which sums up the yearnings of the great soul of the Apostle (iii, 11-13). Potem następuje krótka modlitwa i piękna, które obrazują tę yearnings z wielką duszą Apostoła (III 11-13).

Doctrinal part. Doktrynalnej części. With this prayer ends what is meant to be free and epistolary. Now follows as little phrase of transition -- "For the rest, therefore, brethren" -- and a thoroughly Pauline and direct exhortation upon how they "ought to walk and to please God" by purity (iv, 1-8), brotherly love (iv, 9-10), and peaceful toil (verse 11). Z tej modlitwie końcówki, co ma być wolne i listowny. Teraz trochę jak następuje zwrot przejścia - "Dla reszty, zatem, bracia" - a dokładnie Pauline i bezpośredniego wezwania po tym, jak oni "powinni chodzić i proszę Boga "przez czystości (IV, 1-8), braterskiej miłości (IV, 9-10), trud i pokojowego (werset 11). The peace of everyday toil had been disturbed by a fanatical lethargy due to the supposed oncoming Parousia. Pokoju codziennym trudzie zostały zakłócone przez fanatycznych letarg ze względu na rzekome nadchodzący Parousia. Hence the eschatological passage that follows. Stąd wynika, że przejście eschatologicznym. The brethren who have died will have part in the Second Coming just as they that are now alive (verses 12-17); the time of the Parousia is uncertain, so that watch-fullness and not lethargy are needed (v, 1-11). Braci, którzy umarli będą mieli udział w Paruzja podobnie jak oni, że obecnie żyje (wersety 12-17); czas na Parousia jest niepewne, aby oglądać pełnię-letarg i nie są potrzebne (v, 1-11 ). The letter ends with a series of pithy and pointed exhortations to respect for their religious teachers, and to the other virtues that make up the glory of Christian life (v, 12-22); the Apostolic benediction and salutation, a request for prayers and the charge that the letter be read in public (verses 23-28). Pismo kończy się seria soczysty i wskazał nawoływań do szacunku dla ich nauczycieli religijnych, a także do innych cnót, które tworzą chwały życia chrześcijańskiego (V, 12-22); Apostolskiej pozdrowienie i błogosławieństwo, prośby o modlitwę i opłata że pismo należy czytać w miejscach publicznych (wersety 23-28).

III. SECOND EPISTLE Drugi List

A. Authenticity A. Autentyczności

(1) External Evidence (1) Dowody zewnętrzne

Manuscript evidence is the same for II Thessalonians as for I Thessalonians; so, too, the evidence of the ancient versions. Rękopis dowodów jest taki sam jak dla II do Tesaloniczan I Tesaloniczan, tak też dowodów starożytnej wersji. The Apostolic and Apologetic Fathers are more clearly in favour of II Thess. Apostolskiego i przepraszający Ojcowie są bardziej wyraźnie na korzyść II Thess. than of I Thess. niż w I Thess. St. Ignatius, in Rom., x, 3, cites a phrase of II Thess., iii, 5, eis ten hypomonen tou Christou, "in the patience of Christ". Święty Ignacy, w Rz., X, 3, wymienia frazy II Thess., III, 5, eis dziesięć hypomonen tou CHRISTOU ", w cierpliwości Chrystusowej". St. Polycarp (XI, 3) refers the letter expressly to Paul, although, by a slip of the memory, he takes it that the Apostle glories (2 Thessalonians 1:4) in another Macedonian Church, that of the Philippians; elsewhere (XI, 1) Polycarp uses II Thess., iii, 15. St Polikarpa (XI, 3) odnosi się wyraźnie do listu Pawła, chociaż przez przejęzyczenie pamięci, on bierze to, że Apostoł Glories (2 Tesaloniczan 1:4) w innym Macedoński Kościół, że do Filipian, gdzie indziej ( XI, 1) Polikarpa używa II Thess., III, 15. St. Justin (about AD 150), in "Dialog.", xxxii (PG, VI, 544), seems to have in mind the eschatological language of this letter. Święty Justyn (ok. AD 150), "Dialog." XXXII (PG, VI, 544), wydaje się mieć na uwadze eschatologicznym język niniejszego listu. Besides it is set down as Pauline in the Canon of Marcion (about AD 140). Poza tym jest to określone jako Pauline w kanon Marcion (ok. AD 140).

(2) Internal Evidence (2) Dowody wewnętrzne

The literary dependence of II Thessalonians on I Thessalonians cannot be gainsaid. Literackiego zależność II Tesaloniczan na Tesaloniczan I nie może być gainsaid. The writer of the former must have written the latter, and that too not very long thereafter. Pisarza z nich muszą mieć pisemną tym ostatnim, i że nie za bardzo długich odstępach czasu. II Thess., ii, 15, and iii, 6, are to be explained by I Thess., iv, 1-8 and 11. II Thess., II, 15 i III, 6, mają zostać wyjaśnione przez I Thess., IV, 1-8 i 11. The style of the two letters is admittedly identical; the prayers (I, iii 11, v, 23; II, ii, 16, iii, 16), greetings (I, i, 1; II, i, 1, 2) thanks (I, i, 2; II, i, 3), and transitions (I, iv, 1; II, iii, 1) are remarkably alike in form. Styl tych dwóch liter jest wprawdzie identyczne; modlitwy (I, III, 11 przeciwko, 23, II, II, 16 III, 16), pozdrowienia (I, I, 1, II, I, 1, 2) dzięki (I, I, 2, II, I, 3) i Transitions (I, IV, 1, II, III, 1) są zadziwiająco podobne w formie. Two-thirds of II Thess. Dwie trzecie II Thess. is like to I Thess. jest podobny do I Thess. in vocabulary and style. w słownictwo i styl. Moreover, the structure of the Epistle, its subject-matter, and its affectionate outbursts of prayer for the recipients and of exhortation are all decidedly Pauline characteristics. Co więcej, struktura tego List, jej tematu, a jej Affectionate wybuchy modlitwy dla odbiorców i zachęty są zdecydowanie Pauline cechy. The argument from internal evidence is so strong as to have won over such critics as Harnack (Chronologie, I, 238) and Jülicher (Einleitung, 40). Argument z wewnętrznych dowodów jest tak silna, jak się pozyskać takich krytyków, jak Harnack (Chronologie, I, 238) i Jülicher (Einleitung, 40). Schmiedel, Holtzmann, Weizacker, and others deny the force of this argument from internal evidence. Its very similarity to I Thess. Schmiedel, Holtzmann, Weizacker, a inni zaprzeczają życie tego argumentu z wewnętrznych dowodów. Jego podobieństwo do I bardzo Thess. in vocabulary and style is made to militate against the authenticity of II Thess.; the letter is too Pauline; the author was a clever forger, who, some sixty years later, took up I Thess. w słownictwo i styl się sprzeciwiają się autentyczność II Thess.; pismo jest zbyt Pauline; autorem był sprytny kowal, który sześćdziesiąt kilka lat później podjął I Thess. and worked it over. i pracował on nad. There has been no motive assigned for such a forgery; no proof given that any post-Apostolic writer was so cunning as to palm off thus letter as a Pauline imitation. Nie było motywem przypisane do takiego fałszerstwa, nie biorąc pod uwagę, że wszelkie dowody po apostolski pisarz był tak przebiegli jak wkręcać w ten sposób do listu jako Pauline imitacja.

Eschatology of Paul. Eschatologia Pawła. The chief objection is that the eschatology of II Thess. contradicts that of I Thess.: the letter is in this un-Pauline. Główny sprzeciw jest, że eschatologia II Thess. Sprzeczny z I Thess.: Pismo jest w tym ONZ-Pauline. In I Thess., iv, 14-v, 3, the writer says the Parousia is imminent; in II Thess., ii, 2-12, iii, 11, the writer sets the Parousia a long time off. I w Thess., IV, 14 V, 3, pisarz mówi Parousia jest nieuchronne; w II Thess., II, 2-12, III, 11, pisarz ustawia Parousia długi czas startu. Non-Catholics who hold the Pauline authorship of the two letters generally admit that Paul predicted the second coming would be within his own lifetime and deem that the signs narrated in II Thess., ii, as preludes to that coming do not imply a long interval nor that Paul expected to die before these signs occurred. Nie-katolików, którzy posiadają Pauline autorstwa dwóch liter ogólnie przyznać, że Paweł przewidywane drugi będzie w ciągu najbliższych własnego życia i uważają, że znaki opowiadane w II Thess., II, preludia, że do najbliższych nie oznacza długi odstęp Paul oczekiwać, że ani umrzeć, zanim pojawiły się te objawy. Catholics insist that Paul cannot have said the Parousia would be during his lifetime. Katolików nalegać, że Paul może nie powiedział Parousia byłoby w trakcie jego trwania. Had he said so he would have erred; the inspired word of God would err; the error would be that of the Holy Spirit more than of Paul. Gdyby powiedział tak musiałby on popełnił błąd; Słowo natchnione przez Boga będzie błądzić; błąd będzie, że z Ducha Świętego bardziej niż Paula. True, the Douay Version seems to imply that the Parousia is at hand: "Then we who are alive, who are left, shall be taken up together with them in the clouds to meet Christ, into the air, and so shall we always be with the Lord" (1 Thessalonians 4:16). True, Douay Wersja zdaje się sugerować, że Parousia jest pod ręką: "Potem my, którzy są żywi, którzy pozostali, są uwzględnione razem z nimi w obłokach, aby spotkać Chrystusa, w powietrzu, i tak będziemy zawsze zostanie z Panem "(1 Tesaloniczan 4:16). The Vulgate is no clearer: "Nos, qui vivimus, qui residui sumus" etc. (iv, 15-17). Z Wulgaty nie jest jaśniejszy: "Nos, kto vivimus, kto residui sumus" itp. (IV, 15-17). The original text solves the difficulty: hemeis oi zontes oi paraleipomenoi, ama syn autois arpagesometha. Oryginalny tekst rozwiązuje trudności: hemeis oi zontes oi paraleipomenoi, ama syn autois arpagesometha. Here the Hellenistic syntax parallels the Attic. Tutaj helleńskiego składnia równoleżników na poddaszu. The sentence is conditional. Jest zdania warunkowego. The two participles present stand for two futures preceded by ei; the participles have the place of a protasis. Imiesłowy dwóch obecnych stanąć na dwa futures poprzedzone ei; w Imiesłowy mieć miejsce w protasis. The translation is: "We, if we be alive -- if we be left -- [on earth], shall be taken up" etc. A similar construction is used by Paul in I Cor., xi, 29 (cf. Moulton "Grammar of New Testament Greek", Edinburgh, 1906, I, 230). Tłumaczenie to: "My, jeśli mamy zostać przy życiu - jeśli mamy być w lewo - [na ziemi], powinny być uwzględnione" itp. Podobna konstrukcja jest używana przez Paweł w I Kor., XI, 29 (por. Moulton "Gramatyka Grecki Nowy Testament", Edinburgh, 1906, I, 230). St. Paul is here no more definite about the time of the Parousia than he was in I Thess., v, 2, when he wrote "that the day of the Lord shall so come, as a thief in the night." St Paul nie jest tutaj więcej o określonym czasie trwania Parousia niż był w I Thess., V, 2, gdy pisał, że "dzień Pański będzie się tak, jak złodziej w nocy". There is in St. Istnieje w St Paul's eschatology the very same indefiniteness about the lime of the Parousia that there is in the eschatological sayings of Jesus as related in the Synoptics (Matthew 24:5-45; Mark 13:7-37; Luke 21:20-36). Paul's eschatologia tym samym indefiniteness o wapno z Parousia, że istnieje w eschatologicznym słowa Jezusa jako związane w Synoptyków (Mateusza 24:5-45; Marka 13:7-37; Łukasza 21:20-36). "Of that day or hour no man knoweth, neither the angels in heaven, nor the Son, but the Father" (Mark 13:32). "Z tego samego dnia lub godziny nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" (Mark 13:32). In the deposit of faith given by the Father to the Son, to be given by the Son to the Church, the time of the Parousia was not contained. W depozytu wiary danego przez Ojca do Syna, który zostanie podany przez Syna do Kościoła, w czasie Parousia nie została zawarta. We readily admit that St. Paul did not know the time of the Parousia; we cannot admit that he knew it wrong and wrote it wrong as the inspired Word of God and a part of the deposit of faith. Mamy łatwo przyznać, że Paweł nie wiedział w momencie Parousia; nie możemy przyznać, że znał ją błędne i napisał ją źle jak inspirowane Słowem Bożym, a część depozytu wiary.

As for the further objection that the apocalyptic character of ii, 2-12, is post-Pauline and dependent upon so late a composition as the Apocalypse of John (AD 93-96) or, worse still upon the Nero redivivus story (Tacitus "Hist.", II, viii), we answer that this assertion is entirely gratuitous. Jeśli chodzi o dalsze sprzeciwu, że apokaliptyczny charakter II, 2-12, jest post-Pauline i zależy od składu tak późno, jak Apokalipsa Jana (AD 93-96) lub, co gorsza na Nero redivivus historia (Tacyt " Hist. ", II, VIII), ale odpowiedź, że to stwierdzenie jest całkowicie nieodpłatne. St. Paul got his apocalyptic ideas from the very same source as John, that is either from revelation to himself or from the Old Testament or from tradition. St Paul dostał jego apokaliptyczny pomysły z tego samego źródła, jak John, że jest z objawieniem się do siebie ani Starego Testamentu lub z tradycją. Most of the details of his apocalyptic description of the Parousia are given in other apocalypses (1 John 2:18; Matthew 24:24; Luke 21:8; Mark 13:22; Deuteronomy 13:1-5; Ezekiel 38 and 39; Daniel 7, 8, 9, 11, 12 etc.). Większość szczegółów jego apokaliptyczny opis z Parousia podano w innych apocalypses (1 Jana 2:18; Mateusza 24:24; Łukasza 21:8; Mark 13:22; Powtórzonego Prawa 13:1-5; Ezechiela 38 i 39; Daniel 7, 8, 9, 11, 12 itd.). The man of sin, Antichrist, Belial, the well-nigh complete triumph of evil just before the end of time, the almost general apostasy, the portents, and other items are features familiar to Old-Testament and New-Testament apocalyptic writings. Człowiek grzechu, Antychryst, Belial, dobrze noc pełny triumfu zła tuż przed końcem czasu, w ogólnym prawie apostazji, w znaki i inne przedmioty są funkcje znane-Stary Testament i Nowy Testament pism apokaliptycznego.

B. Canonicity B. Canonicity

The canonicity of 2 Thessalonians has been treated together with that of 1 Thessalonians. W canonicity 2 Tesaloniczan został potraktowany, że wraz z 1 Tesaloniczan.

C. Time and Place C. czas i miejsce

II Thessalonians was written at Corinth not long after I Thessalonians, for both Timothy and Silas are still with Paul (i, 1), and the silence of the Acts shows that, once Paul left Corinth, Silas was not again his companion in the ministry. There seem to be allusions in iii, 2, to the troublous stay of a year and a half at Corinth (Acts 18); in ii, 14, to the letter quite recently written to the Thessalonians; and in iii, 7-9, to the ministry of Paul among them as not long passed. II Tesaloniczan został napisany w Koryncie nie długo po I Tesaloniczan, zarówno dla Sylasa i Tymoteusza są nadal z Paulem (i, 1), a milczenie ustawy wskazuje, że po lewej Koryncie Paweł, Sylas nie został ponownie jego towarzyszem w ministerstwie . Nie wydaje się aluzje w III, 2, w niespokojny pobytu półtora roku w Koryncie (Dz 18); w II, 14, w piśmie napisane całkiem niedawno do Tesaloniczan; i III, 7-9 , Do posługi wśród nich Paweł długo jak nie przeszedł.

D. Occasion D. Wydarzenie

The eschatology of I Thessalonians had been misunderstood by the Thessalonians; they took it, the day of the Lord was at hand (ii, 2); they were overwrought by the exaggerations of some meddlers and perhaps by a forged letter which purported to have come from Paul (ii, 2; iii, 17). W eschatologia I Tesaloniczan został niezrozumiany przez Tesaloniczan; oni go, w dzień Pana było pod ręką (ii, 2); byli wymęczony przez exaggerations niektórych meddlers i być może przez fałszywego listu, który w domniemaniu, że pochodzą od Pawła (II, 2, III, 17). Moreover the disorderly conduct of some (iii, 6, 11) gave the Apostle no little concern; this concern he showed by the letter. Ponadto do prowadzenia niektórych nieuporządkowany (III, 6, 11) wydał Apostoł nie mało troski; on tę troskę wykazało przez pismo.

E. Contents E. Zawartość

The three chapters into which the letter is now divided, aptly analyze the thought. Trzech rozdziałów, w których pismo jest już podzielony, trafnie analizować myśli. In the first chapter are a greeting, thanksgiving for the faith and love of the Thessalonians, and an assurance of Divine recompense to them and to their persecutors. W pierwszym rozdziale są pozdrowienia, dziękczynienie za wiarę i miłość Tesaloniczan i zapewnienie Bożej nagroda im i ich prześladowców. In the second chapter is the main thought of the letter -- the eschatology. W drugim rozdziale jest główną myślą tego listu - w eschatologia. Certain signs are detailed which must precede the Parousia. Until these signs appear, there is no reason for terror or taking leave of their senses. Niektóre znaki są szczegółowe, które musi poprzedzać Parousia. Do tych objawów pojawiają się, nie ma powodu do strachu lub pozostawić przy ich zmysły. The third chapter is the usual Pauline request for prayers, a charge to avoid the disorderly, a truly Pauline allusion to the example he set them, and the final identification of the letter by a greeting written with his own hand. Trzeci rozdział jest zwykle Pauline wniosek o modlitwę, aby uniknąć opłaty w nieuporządkowany, prawdziwie Pauline aluzja do niego przykład ustawić je, a ostatecznej identyfikacji pisma przez pisemne pozdrowienia z własnej strony.

Publication information Written by Walter Drum. Publikacja informacji napisanej przez Waltera Drum. Transcribed by Vernon Bremberg. Przepisywane przez Vernon Bremberg. Dedicated to the Cloistered Dominican Nuns of the Monastery of the Infant Jesus, Lufkin, Texas The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Dedykowane do klasztorny dominikanów zakonnice z klasztoru od Dzieciątka Jezus, Lufkin, Texas Encyklopedia Katolicka, Tom XIV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

Of the Greek Fathers whose commentaries on I and II Thess. Z greckiego, którego Ojcowie komentarzem na I i II Thess. have come down to us, ST. mają przyjść do nas, ST. JOHN CHRYSOSTOM is by far the most scholarly; THEODORET is pithy and to the point. Jan Chryzostom jest zdecydowanie najbardziej naukowych; Teodoret jest treściwy i na temat. THEODORE OF MOPSUESTLA (about AD 415) forces the Apostle to his ideas. EUTHALIUS THE DEACON depends on THEODORE; ST. Teodor z MOPSUESTLA (ok. AD 415) sił Apostoła do jego pomysłów. EUTHALIUS diakon zależy od Theodore; ST. JOHN DAMASCENE on ST. JOHN DAMASCENE na ST. JOHN CHRYSOSTOM. Jana Chryzostoma. Among the Latin Fathers AMBROSIASTER (about 730) at times errs in matters of faith; PRIMASIUS (about 556) collated the expositions of AMBROSIASTER, PELAGIUS, ST. Wśród Ojców AMBROSIASTER Łacińskiej (około 730) w godzinach errs w sprawach wiary; PRIMASIUS (około 556) zebranych z wystaw z AMBROSIASTER, Pelagiusz, ST. AUGUSTINE, and ST. Augustyna i ST. JEROME. The great Catholic commentators of more recent time are: JUSTINIANI (Lyons, 1612), A LAPIDE (Antwerp, 1614), CAJETAN (Rome, 1529), SALMERÓN (Madrid, 1602), KISTEMAKER (Münster, 1822), McEVILLY (Dublin, 1875), BISPING (Münster, 1873), MAUNOURY (Paris, 1878), ROEHM (Passau, 1885), JOHANNES (Dillingen, 1898), PANEK (Ratisbon, 1886), PRAT, La théologie de Saint Paul (Paris, 1908), PICONIO (Pans, 1837), PERONNE (Paris, 1881), TOUSSAINT (Paris, 1910). Wielkiego katolickiego komentatorów nowszych czasu są: JUSTINIANI (Lyon, 1612), A LAPIDE (Antwerpia, 1614), Kajetan (Rzym, 1529), Salmeron (Madryt, 1602), KISTEMAKER (Münster, 1822), McEVILLY (Dublin, 1875), BISPING (Münster, 1873), Maunoury (Paryż, 1878), ROEHM (Passau, 1885), Johannes (Dillingen, 1898), PANEK (Ratisbon, 1886), Prat, La Theologie de Saint Paul (Paryż, 1908) , PICONIO (garnki, 1837), PERONNE (Paryż, 1881), Toussaint (Paryż, 1910). The chief Protestant commentaries are those of LIGHTFOOT (Notes, 1895), DRUMMOND (1899), FINDLAY (1904), MILLIGAN (1908), SCHMIEDEL (1892), B. WEISS (1896). Szef protestanckich komentarze są te Lightfoot (Notes, 1895), Drummond (1899), FINDLAY'a (1904), Milligan (1908), SCHMIEDEL (1892), B. Weiss (1896).


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest