Book of Tobit, Tobias Book of Tobit, Tobias

A book in the Old Testament Apocrypha Książka w Starym Testamencie Apocrypha

General Information Informacje ogólne

Tobit, or Tobias, is a book in the Old Testament Apocrypha, written (c.200 - 170 BC) in Hebrew or Aramaic and constructed as a didactic romance. Tobit, lub Tobias, książka jest w Starym Testamencie Apocrypha pisemne (c.200 - 170 pne) w języku hebrajskim lub aramejski i wykonane jako dydaktycznych romans. It became popular among Hellenistic Jews and Christians in its Greek translation. Stał się on popularny wśród helleńskiego Żydzi i chrześcijanie w jego greckim tłumaczeniu. The book relates how Tobit, a devout Jew in exile in Assyria, and his son Tobias were rewarded for their piety and good deeds. Książka dotyczy sposobu Tobit, pobożny Żyd na emigracji w Asyrii, a jego syn Tobiasz zostały nagrodzone za ich pobożności i dobrych uczynków. Tobit buried the bodies of executed Jews in Nineveh. Despite this and other good works, he was blinded. Tobit pochowany organów w Niniwie wykonane Żydów. Pomimo tego i innych dobrych uczynków, był oślepiony. As he prayed for God to end his life, Sarah, a widow whose seven husbands have each been killed by the demon Asmodeus on their wedding night, also entreats God to end her misery. Jak modlił się do Boga, do końca swego życia, Sarah, wdowa, siedmiu mężów, których zostały zabite przez demon Asmodeus na ich weselu w nocy, także entreats Bogu do końca jej nędzy.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In answer to these prayers, God sends the angel Raphael to Earth to help them. W odpowiedzi na te modlitwy, Bóg posyła anioła Rafała na Ziemię, aby pomóc im. Tobias marries Sarah and, with Raphael's help, overcomes the demon and restores his father's sight. Sarah Tobias marries i Rafała z pomocy, pokonuje Demon i przywraca jego oczach ojca. The demonology, magic, and folklore motifs in the story show affinities with ancient Near Eastern stories from 500 BC on. W demonologii, magii, folkloru i motywów w opowiadaniu pokaż powiązane ze starożytnego Bliskiego Wschodu historie od 500 pne sprawie.

Norman K Gottwald Norman K Gottwald

Bibliography Bibliografia
LH Brockington, A Critical Introduction to the Apocrypha (1961); S Zeitlin, ed., Jewish Apocryphal Literature (1958). LH Brockington, A Critical Wprowadzenie do Apocrypha (1961); S Zeitlin, ed. Żydowskie apokryficzny Literatura (1958).


Book of Tobit, Tobias Book of Tobit, Tobias

General Information Informacje ogólne

Tobit is a book of the Old Testament in those versions of the Bible following the Greek Septuagint (generally Roman Catholic and Orthodox versions). Tobit jest książką o Starym Testamencie w tych wersjach Biblii po greckim Septuaginta (ogólnie rzymsko-katolickiego i prawosławnego wersje). It does not appear in the Hebrew Bible and is placed with the Apocrypha in Protestant versions of the Bible. Nie pojawia się w Biblii hebrajskiej i jest umieszczony z Apocrypha w protestanckich wersje Biblii.

The narrative is set in the ancient Assyrian capital of Nineveh sometime between the latter part of the 8th century BC, after the defeat of the kingdom of Israel by Assyria, and the destruction of Nineveh in 612BC. Narracji jest ustawiony w starożytnej stolicy asyryjskiej Niniwy kiedyś między nimi część 8 wieku pne, po pokonaniu królestwo Izraela przez asyryjski, i zniszczeniem Niniwy w 612BC. Modern scholars generally agree, however, that Tobit reflects little that can be considered genuine history, except perhaps the names of some of the characters. Nowoczesne naukowcy generalnie zgadzają się jednak, że Tobit odzwierciedla, że niewiele można uznać za prawdziwą historię, być może z wyjątkiem nazwy niektórych znaków. A type of wisdom literature, the book was probably written as late as the 2nd or even the 1st century BC in Palestine. A rodzaj mądrości literatury, książki został napisany prawdopodobnie dopiero w 2-gim lub nawet 1 wpne w Palestynie. The author is unknown. Autor jest nieznany. The language of the original was either Aramaic or Hebrew; the oldest surviving complete text is, however, in Greek. Język oryginału albo był hebrajski lub aramejski; najstarszym zachowanym pełny tekst jest jednak w języku greckim. In 1955 fragments of the book in Aramaic and in Hebrew were recovered at Qumrân (see Dead Sea Scrolls). W roku 1955 fragmenty książki w aramejski i hebrajski zostały odzyskane w Qumrân (patrz Dead Sea Scrolls).

The narrative begins with Tobit, a pious Israelite of the tribe of Naphtali, who has become blind in Nineveh despite his good works and uprightness. Opowiadanie zaczyna się od Tobit, A pobożny Izraelita z pokolenia Neftalego, który stał się niewidomych w Niniwie, pomimo jego dobrej roboty i uczciwości. Sorely afflicted, he asks God to let him die (see 1:1-3:6). Boleśnie dotknęło, że prosi Boga, aby pozwolić mu umrzeć (patrz 1:1-3:6). On the very day of Tobit's prayer, Sarah, a young relative of Tobit living in the Median capital, Ecbatana, also prays for death. Na dzień bardzo Tobit w modlitwie, Sarah, młody krewny Tobit żyjących w środkowej kapitału, Ecbatana także modli się za śmierć. She has been married seven times, and every one of her husbands has been killed on their wedding night by the jealous demon Asmodeus. Ona była w związku małżeńskim siedem razy, a każdy z jej mężów zostało zabite na ich weselu w nocy przez Asmodeus demon zazdrości. The prayers of both are heard, and the archangel Raphael is sent to help them (see 3:7-17). Modlitwy zostały wysłuchane, jak i archanioła Rafała zostanie wysłana, aby pomóc im (patrz 3:7-17). At this point, Tobit decides to send his son Tobias to the Median city of Rages (now Shahr-e Rey, near Tehrân, Iran) to recover money left there in trust with a friend. W tym momencie, Tobit zdecyduje się wysłać swego syna Tobiasa do Mediana mieście szaleje (obecnie Shahr e-Rey, w pobliżu Teheran, Iran), aby odzyskać pieniądze w lewo tam zaufania ze znajomymi. Raphael (disguised as Azarias, another of Tobit's relatives) appears, to accompany and guide Tobias. Raphael (ukrytych za Azarias, innego Tobit krewnych) wydaje się, aby towarzyszyć i przewodnik Tobias. En route, Tobias catches a large fish in the Tigris River and is advised by his heavenly guide to keep its heart, liver, and gall because of their magical healing properties (see 6:1-8). Trasie, Tobias połowu dużych ryb w rzece Tygrys i zalecane jest jego niebiański przewodnik zachować swoje serce, wątroba i woreczek żółciowy ze względu na ich właściwości magiczne uzdrowienie (por. 6:1-8). When they reach Ecbatana, the archangel persuades Tobias to marry Sarah. Gdy osiągną one Ecbatana, archanioła persuades Tobias poślubić Sarę. On the wedding night, Tobias, using the heart and liver of the fish as instructed by the archangel, routs Asmodeus (see 6:9-8:21). Na weselu w nocy, Tobias, korzystając z serca i wątroby ryb zgodnie z instrukcją archanioła, szlaki Asmodeus (patrz 6:9-8:21). The next four chapters relate Raphael's journey to Rages, to recover the money held in trust. Następne cztery rozdziały dotyczą Raphael podróż do szaleje, w celu odzyskania pieniędzy, które odbyło się w zaufaniu. Tobias, Sarah, and Raphael return to Nineveh, where Tobias uses the gall of the fish to restore his father's sight. Tobias, Sarah, Raphael i powrócić do Niniwy, gdzie Tobias korzysta z żółcią ryby, aby przywrócić jego oczach ojca. Raphael then reveals his identity and departs. Immediately afterward, inspired by the archangel's final exhortation, Tobit composes and recites a hymn of praise to God (chap. 13). In chapter 14, the last, Tobit lives 100 years more in great happiness and, before dying, predicts the destruction of Nineveh. Raphael następnie ujawnia swoją tożsamość i odchodzi. Zaraz potem, inspirowane przez archanioła ostateczne wezwanie, Tobit komponuje i deklamuje hymnu uwielbienia Boga (Rozdz. 13). W rozdziale 14, ostatnie, Tobit więcej 100 lat życia w wielkim szczęściu i , Przed śmiercią, przewiduje zniszczenie Niniwy. Tobias departs with Sarah for Ecbatana, where they eventually hear of and rejoice over the fall of Nineveh before Tobias dies at the age of 127. Tobias odchodzi z Sarah dla Ecbatana, gdzie ostatecznie usłyszeć i radujcie się w upadku Niniwy przed Tobias umiera w wieku 127.


Tobias

Catholic Information Informacje Katolicki

We shall first enumerate the various Biblical persons and then treat the book of this name. Będziemy pierwszym wyliczyć różnych osób biblijnych, a następnie leczeniu książki o tej nazwie.

I. PERSONS I. OSOBY

A. Tobias (2 Chronicles 17:8). A. Tobias (2 Kronik 17:8).

Hebrew tobyyahu "Yahweh is good"; Septuagint Tobias - one of the Levites whom Josaphat sent to teach in the cities of Juda. Hebrajski tobyyahu "Pan jest dobry"; Tobias Septuaginta - spośród lewitów, których posłał do Jozafata uczyć w miastach Judy. The name is omitted in the Vatican and Alexandrian codices, but given in the other important Greek manuscripts and the Vulgate. Nazwisko zostało pominięte w Watykanie i aleksandryjski codices, jednak ze względu na inne ważne greckie manuskrypty i Wulgaty.

B. Tobias (Zechariah 6:10). B. Tobiasz (Zachariasza 6:10).

Hebrew tobyyahu, qeri tobyyah which is the reading also of verse 14; Septuagint chresimon (verse 10), tois chresimois autes (verse 14), which infers the reading tobeha; Vulgate Tobia - one of the party of Jews who came from Babylon to Jerusalem, in the time of Zorobabel, with silver and gold wherewith to make a crown for the head of Jesus, son of Josedec. Hebrajski tobyyahu, qeri tobyyah który jest również czytanie werset 14; Septuaginta chresimon (werset 10), tois chresimois autes (werset 14), która wyprowadza odczyt tobeha; Wulgaty Tobía - jedna z partii Żydów, którzy przybyli z Jerozolimy do Babilonu , W czasie Zorobabela, ze srebra i złota, którymi do koronę na głowę Jezusa, syna Josedec.

C. Tobia (Ezra 2:60). C. Tobía (Ezdrasz 2:60).

Hebrew tobyyah, "Jah is my good"; Septuagint Tobeia (Vatican), Tobias (Alexandrian), the same name occurring in Nehemiah 7:62, as Tobia and in the apocryphal III Esdras 5:37 as baenan (Vatican) or ban (Alexandrian) - one of the families that, on their return from exile, could show no written proof of their genealogy. Hebrajski tobyyah, "Jah jest mój dobry"; Septuaginta Tobeia (Watykan), Tobias (aleksandryjski), tej samej nazwie, występujące w Nehemiasza 7:62, jak i Tobía w apokryficzny III Księgi Ezdrasza 5:37 jak baenan (Watykan) lub zakaz ( Aleksandryjski) - jednej z rodzin, że na ich powrót z wygnania, nie może pokazać pisemny dowód swojej genealogii.

D. Tobias (Nehemiah 2:10). D. Tobias (Nehemiasza 2:10).

An Ammonite who together with Sanaballat the Horonite opposed the fortification of Jerusalem by Nehemias (Nehemiah 2:19; 4:3; 6:17; 13:4, 8). O Ammonita, którzy wraz z Sanaballat w Horonite przeciwieństwie do Jerozolimy, by obwarowań Nehemias (Nehemiasza 2:19, 4:3, 6:17, 13:4, 8). He is called "the servant"; we can only conjecture what that means. On jest nazywany "sługa", możemy tylko mniemać, co to znaczy. Cheyne (Encyclopedia Biblica, sv) thinks that haebed, servant, is a mistake for ha arbi, the Arab. Cheyne (Encyklopedia Biblica, SV) uważa, że haebed, sługa, jest błędem ha arbi, arabskim.

E. Tobias (2 Maccabees 3:11). E. Tobias (2 Księga Machabejska 3:11).

The father of Hircanus. Ojcem Hircanus.

F. Tobias (Tobit 1:29, and passim). F.: Tobias (Tobit 1:29 i passim).

The son of the following. Syn następujące.

G. Tobias the elder. G. Tobias starszy.

The chief character in the book that bears his name. Główny znak w książce, że nosi jego imię.

II. BOOK OF TOBIAS Księgi Tobiasza

A canonical book of the Old Testament. Kanonicznej księgi Starego Testamentu.

A. Name A. Nazwa

In Codex Alexandrinus, biblos logon Tobit; in Vaticanus, Tobeit; in Sinaiticus, Tobeith; in Latin manuscripts Liber Tobiae, Liber Tobit et Tobiae, Liber utriusque Tobiae. W Kodeksie alexandrinus, biblos logowania Tobit; w Vaticanus, Tobeit; w Sinaiticus, Tobeith; Łacińskiej rękopisy Tobiae Liber, Liber Tobit et Tobiae, Liber utriusque Tobiae. In the Vulgate and Hebrew Fagii both father and son have the same name, Tobias, tobyyah. W Wulgaty i hebrajskim Fagii zarówno ojciec i syn mają tę samą nazwę, Tobias, tobyyah. In other texts and versions, the name of the father varies: tobi, "my good" is Jahweh; in Hebrew Munster; Tobit or Tobeit in the Septuagint; Tobis, or Tobit, standing for tobith "goodness" of Jahweh, in the Old Latin. W innych tekstów i wersji, imię ojca różni: Tobi ", mój dobry" jest Jahweh; Munster w języku hebrajskim; Tobit lub Tobeit w Septuaginta; Tobis, lub Tobit, stojący na tobith "dobroć" z Jahweh, w Starym Łacińskiej.

B. Text and Versions B. tekst i wersje

The original text, supposed to have been Hebrew, is lost; the reasons assigned for an Aramaic original warrant only a probable opinion that an Aramaic translation influenced our present Greek versions. Oryginalnego tekstu, rzekomo zostały hebrajski, jest stracone; powodów przypisany do aramejski oryginał aresztowania jedynie opinię prawdopodobne, że wpływ aramejski tłumaczenie naszej obecnej wersji greckiej.

(1) Vulgate Versions (1) Wulgaty Wersje

St. Jerome had not yet learned Aramaic, when, with the aid of a rabbi who knew both Aramaic and Hebrew, he made the Vulgate version. St Jerome jeszcze nie nauczyłem się aramejski, kiedy, przy pomocy rabina, który wiedział, jak aramejski i hebrajski, uczynił w wersji Wulgaty. The rabbi expressed in Hebrew the thought of the Aramaic manuscripts and St. Jerome straightway put the same into Latin. Rabina, wyrażone w języku hebrajskim myśli o aramejski rękopisy i St Jerome natychmiast umieścić w tym samym Łacińskiej. It was the work of only a day (cf. Praef. in Tobiam). Była to praca tylko na dobę (por. Praef. Tobiam w). The Old Latin certainly influenced this hurried version. Stare Łacińskiej pewnością wpływ tej wersji pośpieszny. The Vulgate recension of the Aramaic version tells the story in the third person throughout, as do the Aramaic of Neubauer and the two Hebrew texts of Gaster (HL and HG), whereas all the other texts make Tobias speak in the first person up to 3:15. Z Wulgaty zrewidowanie w wersji aramejski opowiada historię w całej osobą trzecią, podobnie jak w Neubauer aramejski i hebrajski dwa teksty Gaster (HL i HG), podczas gdy wszystkie inne teksty Marka Tobias mówią w pierwszej osobie do 3 : 15. The following passages occur in the Vulgate alone: the wagging of the dog's tail (11:9); the comparison of the coating on Tobias's eye to the membrane of an egg (11:14); the wit of half an hour while the gall of the fish effected its cure (11:14); Tobias closing of the eyes of Raguel and Edna in death; also 2:12, 2:18, 3:19, 3:24, 6:16-18, 6:20-21, 8:4-5, 9:12b. Następujące fragmenty występują w monoterapii Wulgaty: machanie do tego psu ogon (11:9), w porównaniu z powłoką na Tobias Oko na membranę jajka (11:14), a dowcip o pół godziny, podczas gdy woreczka z ryb dokonane jej wyleczenia (11:14); Tobias zamykanie oczu Raguel i Edna w śmierci; także 2:12, 2:18, 3:19, 3:24, 6:16-18, 6:20 -21, 8:4-5, 9:12 b. Some parts of the Vulgate, such as the continence of Tobias (6:18; 7:4), were looked upon at times as Christian interpolations of Jerome until they were found in one of Gaster's Hebrew texts (HL). Niektóre części z Wulgaty, takich jak czystość Tobiasa (6:18, 7:4), były spojrzał na czas, jak Christian interpolations z Jerome, dopóki nie stwierdzono w jednym z tekstów Gaster w języku hebrajskim (HL). Lastly, the Vulgate and HL omit all mention of Ahikhar; Achior of Vulgate 11:20, is probably an addition to the text. Wreszcie, Wulgaty i HL pominąć wszystkie wzmianki o Ahikhar; Achior z Wulgaty 11:20, prawdopodobnie jest dodanie do tekstu.

(2) Aramaic Versions (2) aramejski Wersje

Besides the Aramaic version used by Jerome and now lost, there is the extant Aramaic text recently found in an Aramaic commentary on Genesis, "Midrash Bereshit Rabba". Oprócz aramejski wersji używanego przez Jerome, a teraz stracili istnieje pozostały tekst aramejski niedawno znalezionych w aramejski komentarz na temat Genesis, "Midrasz Bereszit Rabba". The writing of this midrash is fifteenth-century work; it contains the Book of Tobias as a haggada on the promise Jacob makes to give tithes to God (Genesis 28:22). W piśmie tym midrasz jest piętnastego wieku pracy; zawiera Księgi Tobiasza jako haggada na obietnicy Jakuba sprawia, że do nadania dziesięciny do Boga (Rodzaju 28:22). Neubauer edited the text, "The Book of Tobit, a Chaldee Text from a unique manuscript in the Bodleian Library" (Oxford, 1878). He thinks that it is a briefer form of Jerome's Aramaic text. Neubauer edycji tekstu, "The Book of Tobit, A Chaldee Tekst z rękopisu unikalny w Bodleian Library" (Oxford, 1878). On myśli, że jest to briefer formie Jerome's tekst aramejski. This is not likely. Jest to mało prawdopodobne. The language is at times a transliteration of Greek and gives evidence of being a transliteration of one or other of the Greek texts. Język jest w razy w transliteracji greckiej i daje dowód bycia transliteracja jednego lub drugiego z greckich tekstów. It agrees with the Vulgate in that from the outset the tale of Tobias is told in the third person; otherwise it is closer to Codex Vaticanus and closer still to Codex Sinaiticus. Zgadza się z Wulgaty w tym od początku bajki Tobiasa jest opowiedziana w trzeciej osobie; inaczej jest bliżej i bliżej Kodeksu Vaticanus jeszcze do Kodeksu Sinaiticus.

(3) Greek versions (3) grecki wersji

There are three Greek recensions of Tobias. Istnieją trzy greckie recensions Tobiasa. We shall refer to them by the numbers given to the Vatican and Sinaitic codices in Vigouroux, "La sainte bible polyglote", III (Paris, 1902). Będziemy odnosić się do nich przez numery podane do Watykanu i Sinaitic codices w Vigouroux, "La Sainte Bible polyglote", III (Paryż, 1902).

(a) AB, the text of the Alexandrian (fifth century) and Vatican (fourth century) codices. (a) AB, tekst z aleksandryjski (piąty w.) i Watykan (czwartego wieku) codices. This recension is found in many other codices of the Greek text, has been used for centuries by the Greek Church, is incorporated into the Sixtine edition of the Septuagint, and has been translated into Armenian as the authentic text of that rite. Ta rewizja znajduje się w wielu innych codices o tekst w języku greckim, był używany od wieków przez Grecki Kościół, jest włączona do Sixtine wydanie z Septuaginta, i został przetłumaczony na ormiański jako autentyczny tekst tego obrzędu. AB is preferred to the Sinaitic recension by Nöldeke, Grumm, and others, and yet rated by Nestle, Ewald, and Haris as a compendium rather than as a version of the entire original text. AB jest preferowany do Sinaitic zrewidowanie przez Nöldeke, Grumm, i inni, i jeszcze oceniane przez Nestle, Ewalda i Haris jako kompendium niż w wersji oryginalnej całego tekstu. It condenses Edna's Prayer (x, 13), omits the blessing of Gabael (9:6), and has three or four unique readings (3:16; 14:8-10; 11:8). Go kondensuje Edna's Prayer (x, 13), pomija błogosławieństwo Gabael (9:6) i ma trzy lub cztery unikalne odczytów (3:16; 14:8-10, 11:8).

(b) Aleph, the text of the Sinaitic (fourth-century) Codex. (b) Aleph, tekst z Sinaitic (czwartego wieku) Kodeksu. Its style is very much more diffuse than that of AB, which seems to have omitted of set purpose many stichoi of Aleph -- cf. Jej styl jest bardzo dużo bardziej rozproszone niż w AB, które zdaje się być pominięte z ustalonym celem wielu stichoi w Aleph - zob. 2:12, "on the seventh of Dustros she cut the web"; 5:3, the incident of the bond divided into two parts, one for Tobias and the other for Raguel; 5:5, the long conversation between Raphael and young Tobias; 6:8; 10:10; 12:8, etc. Aleph omits 4:7-19, and 13:6b-9, of AB. 2:12 ", na siódmej Dustros ona cięcia w internecie", 5:3, incydent z obligacji podzielony na dwie części, jedną dla Tobias i dla innych Raguel, 5:5, długie rozmowy pomiędzy Raphael i młodzieży Tobias; 6:8, 10:10, 12:8, itp. Aleph pomija 4:7-19 i 13:6 b-9, AB.

(c) The text of Codices 44, 106, 107 for 6:9-13:8.-The first portion (1:1-6:8) and the last (13:9 to end) are identical with AB; the remainder seems to be an attempt at a better version of the original text. (c) tekst Codices 44, 106, 107 do 6:9-13:8 .- Pierwsza część (1:1-6:8) i ostatniego (13:9 do końca) są identyczne z AB, a reszta wydaje się być próbą lepszą wersją oryginalnego tekstu. Independent work is shown by 6:9 to 7:17; 8:1 to 12:6, is very close to the Syriac and nearer to Aleph than to AB; 12:7-13:8 resembles each text in various small details. Niezależnych prac wskazuje na to, 6:9 do 7:17; 8:1 do 12:6, jest bardzo zbliżony do Syryjski i bliżej niż do Aleph AB; 12:7-13:8 podobny każdego tekstu w różnych małych szczegółów. Distinctive readings of these cursives are Edna's Gnostic prayer, "Let all the Æons praise thee" (8:15); and the fact that Anna saw the dog running before Tobias (11:5). (d) What seems to be a third recension of the second chapter is presented in Grenfell and Hunt, "Oxyrhyneus Papyri" (Oxford, 1911), part viii. Charakterystycznego odczyty tych cursives są Edna's gnostyk modlitwy, "Niech wszystkie Æons chwale ciebie" (8:15), oraz fakt, że Anna widząc psa uruchomiony przed Tobias (11:5). (D) Co wydaje się być trzeci zrewidowanie w drugim rozdziale jest przedstawiona w Grenfell i Hunt, "Oxyrhyneus Papyri" (Oxford, 1911), część VIII. The text differs from both AB and Aleph and consequently the Greek cursives. Tekst różni się od obu AB i Aleph, a co za tym idzie greckiej cursives.

(4) Old Latin Versions (4) Stare wersje Łacińskiej

Previous to the Latin Vulgate translation of the Aramaic recension (see above) there existed at least three Old Latin versions of a Greek text which was substantially Aleph; (a) the recension of Codex Regius Parisiensis 3654 and Codex 4 of the Library of St-Germain; (b) the recension of Cod. Poprzednia do łacińskiej Wulgaty tłumaczenie na aramejski rewizja (patrz wyżej) istniały co najmniej trzy wersje Stare łacina grecki tekst, który był znacznie Aleph; (a) rewizja Codex Regius Parisiensis 3654 i 4 Kodeksu Biblioteki St - Germain; (b) rewizja dorsza. Vat. VAT. 7, containing 1-6:12; (c) the recension of the "Speculum" of St. Augustine. 7, zawierających 1-6:12; (c) rewizja w "Speculum" świętego Augustyna.

(5) Syriac Version (5) Syryjski Version

Down to 7:9, it is a translation of AB; thereafter, it agrees with the Greek cursive text, save that 13:9-18, is omitted. Do 7:9, to tłumaczenie AB; tym, że zgadza się z greckiego tekstu kursywą, chyba że 13:9-18, jest pominięte. This second part is clearly a second recension; its proper names are not spelled as in the first part. Ta druga część jest wyraźnie druga rewizja; jego właściwego nazwiska nie są napisane w pierwszej części. Ahikhar (14:10) is Achior (2:10); 'Edna (7:14) is 'Edna (7:2) 'Arag (9:2) is Raga (4:1, 4:20). Ahikhar (14:10) jest Achior (2:10); "Edna (7:14) jest" Edna (7:2) "Arag (9:2) jest Raga (4:1, 4:20).

(6) Hebrew Versions (6) hebrajski Wersje

There are four Hebrew versions of this deuterocanonical story: Dostępne są cztery wersje tego Hebrajski deuterocanonical historię:

(a) HL, Hebrew Londinii, a thirteenth-century manuscript, found by Gaster in the British Museum, and translated by him in the "Proceedings of the Soc. of the Bibl. Archaeology" (xvii and xx). (a) HL, hebrajski Londinii, A-trzynastego wieku rękopis, znaleziony przez Gaster w British Museum, a przetłumaczone przez niego w "Proceedings of the Soc. z Bibl. Archeologia" (XVII i XX). Besides a cento of Scriptural exhortations, this manuscript contains the narrative portion of Tobias, translated, Gaster thinks, from a text that stood in closest relation to the Aramaic used by St. Jerome. Oprócz nawoływań Cento z biblijny, ten manuskrypt zawiera część narracji Tobiasa, tłumaczony Gaster uważa, że z tekstu obowiązywały w stosunku do najbliższego aramejski wykorzystywane przez St Jerome. It is just possible, though not in the least probable, that the thirteenth-century Jewish author of HL made use of the Vulgate. Jest to tylko możliwe, choć nie w najmniej prawdopodobne, że trzynastego wieku żydowski autor HL skorzystało z Wulgaty.

(b) HG, Hebrew Gasteri, a text copied by Gaster from a midrash on the Pentateuch and published in the "Proc. of the Soc. of Bib. Arch." (b) HG, hebrajski Gasteri, tekst skopiowany przez Gaster z midrasz na Pięcioksiąg i opublikowane w "Mat. na Soc. z Bib. Arch." (xix). This manuscript, now lost, agreed with the Aramaic of Neubauer and was in a compact style like that of the Vulgate recension. Ten rękopis, teraz zagubionych, uzgodnione z aramejski z Neubauer i był w kompaktowym stylu, że jak z Wulgaty zrewidowanie.

(c) HF, Hebrew Fagii, a very free translation of AB, done in the twelfth century by a Jewish scholar: it is found in Walton's "Polyglot". (c) HF, hebrajski Fagii, bardzo wolne tłumaczenie AB, sporządzona w XII wieku przez Żydowski naukowiec: okaże się w Walton's "Poliglota".

(d) HM, Hebrew Munsteri, published by Munster in Basle AD 1542, found in Walton's "Polyglot". (d) HM, hebrajski Munsteri, opublikowane przez Munster w Bazylei AD 1542 Znaleziono w Walton's "Poliglota". This text agrees as a rule with Neubauer's Aramaic, even when the latter is at variance with AB. Ten tekst zgadza się co do zasady z Neubauer's aramejski, nawet jeśli ten ostatni jest w sprzeczności z AB. It is, according to Ginsburg, of fifth-century origin. Jest to, według Ginsburg, z piątego wieku pochodzenia. The Hebrew versions together with the Aramaic omit reference to the dog, which plays a prominent part in the other versions. The foregoing review of the various and diverse recensions of the Book of Tobias shows how hard it would be to reconstruct the original text and how easily textual errors may have crept into our Vulgate or the Aramaic on which it depends. Hebrajskiej wersji wraz z aramejski pominąć odniesienia do psa, który odgrywa znaczącą część w innych wersjach. Powyższe przeglądu różnych i różnorodnych recensions z Księgi Tobiasza pokazuje, jak trudno byłoby zrekonstruować tekst oryginalny i jak łatwo błędy w tekście mogą mieć crept do naszego Wulgaty lub aramejski, od którego zależy.

C. Contents C. Zawartość

Unless otherwise stated, these references are to the Vulgate recension, whereof the Douay is a translation. O ile nie stwierdzono inaczej, odniesienia te są do Wulgaty rewizja, którego Douay jest tłumaczeniem. The story naturally divides itself into two parts: Historia naturalnie dzieli się na dwie części:

(1) The fidelity of Tobias the elder and of Sara to the Lord (1:1-3:25) (1) wierności Tobias starszego i Sara do Pana (1:1-3:25)

The fidelity of Tobias (1:1-3:6) shown by his acts of mercy to fellow captives (1:11-17) and especially to the dead (1:18-25), acts that resulted in his blindness (2:1-18), the taunts of his wife (2:19-23), and the recourse of Tobias to God in prayer (3:1-6). W wierności Tobias (1:1-3:6) pokazuje jego czyny miłosierdzia do kolegów jeńców (1:11-17), a zwłaszcza do umarłych (1:18-25), aktów prawnych, które spowodowały jego ślepota (2 :1-18), na obelgi z żoną (2:19-23) i Tobiasa uciekania się do Boga w modlitwie (3:1-6).

The fidelity of Sara, daughter of Raguel and Edna (3:7-23). W wierności Sara, córka Raguel i Edna (3:7-23). The very day that Tobias in Ninive was taunted by his wife and turned to God, Sara in Ecbatana was taunted by her maid as the murderess of seven husbands (3:7-10), and turned to God in prayer (3:11-23). Samym dniu, w Tobias Ninive był obiektem drwin przez jego żonę i odwrócił się do Boga, Sara w Ecbatana był obiektem drwin przez jej pokojówka jako morderczyni siedmiu mężów (3:7-10), i zwrócił się do Boga w modlitwie (3:11 -- 23). The prayers of both were heard (3:24-25). Modlitwy zostały wysłuchane obie (3:24-25).

(2) The fidelity of the Lord to Tobias and to Sara through the ministrations of the angel Raphael (4:1-12:22). (2) wierności Panu do Tobiasa i Sara poprzez ministrations do anioła Rafała (4:1-12:22).

Raphael cares for the young Tobias on his journey to Gabael in Rages of Media to obtain the ten talents of silver left in bond by his father (4:1-9:12). Raphael dba o młodego Tobiasa na jego podróż do Gabael w szaleje Media uzyskać dziesięć talentów srebra w lewo obligacji przez ojca (4:1-9:12). The young man set out, after long instruction by his father (4:1-23); Raphael joins him as guide (5:1-28); Tobias while bathing in the Tigris is attacked by a large fish, catches it, and, at the advice of Raphael, keeps its heart, liver, and gall (6:1-22); they pass through Ecbatana, stop at Raguel's; Tobias asks Sara for wife and receives her (7:1-20); by continence and exorcism and the odor of the burning liver of the fish and the aid of Raphael, he conquers the devil who had slain the seven previous husbands of Sara (8:1-24); Raphael gets the money of Gabael in Rages, and brings him to Ecbatana to the marriage celebration of young Tobias (9:1-23). Młody mężczyzna określone, po długich instrukcji przez ojca (4:1-23); Raphael przyłącza Go jako przewodnika (5:1-28); Tobias podczas kąpieli w Tygrysem jest zaatakowane przez duże ryby, połowy to, i Na radą Rafała, podtrzymuje swoje serce, wątroba i woreczek żółciowy (6:1-22), przechodzą one przez Ecbatana, zatrzymują się na Raguel's; Tobias pyta Sara za żonę i ją otrzyma (7:1-20); przez celibat i egzorcyzm i zapach płonących z wątroby ryb i pomocy Rafała, on zwycięża diabeł, który zabity poprzednich siedmiu mężów z Sara (8:1-24); Raphael otrzymuje pieniądze w Gabael szaleje, i przynosi Ecbatana go do celebracji małżeństwa młodych Tobias (9:1-23).

Raphael cures the blindness of the elder Tobias, on the return of his son, and manifests the truth that he is an angel (10:2-12:31). Raphael w kuracjach ślepota na starszego Tobias, na powrót swego syna, i objawia prawdę, że jest aniołem (10:2-12:31). Conclusion: the hymn of thanksgiving of Tobias the elder, and the subsequent history of both father and son (13:1-14:7). Podsumowując: na hymn dziękczynienia Tobiasa starszy, a kolejne historii zarówno ojciec i syn (13:1-14:7).

D. Purpose Cel D.

To show that God is faithful to those that are faithful to Him is evidently the chief purpose of the book, Neubauer (op. cit., p. xvi) makes out the burial of the dead to be the chief lesson; but the lesson of almsgiving is more prominent. Ewald, "Gesch. des Volkes Israel", IV, 233, sets fidelity to the Mosaic code as the main drift of the author, who writes for Jews of the Dispersion; but the book is meant for all Jews, and clearly inculcates for them many secondary lessons and one that is fundamental to the rest -- God is true to those who are true to Him. Aby pokazać, że Bóg jest wierny do tych, którzy są wierni do Niego jest oczywiście główny cel tej książki, Neubauer (op. cit.., Str. XVI) sprawia, że obecnie na grzebanie zmarłych należy do głównego lekcji, ale lekcja jalmuzne jest bardziej widoczne. Ewald, "Gesch. des Volkes Izrael", IV, 233, zestawy do wierności Mozaika kod jako główny Odchylenie autora, który pisze dla Żydów na rozproszenie, ale książka jest przeznaczona dla wszystkich Żydów, i wyraźnie inculcates dla nich wiele lekcji i wtórnego, który jest podstawą do reszty - Bóg jest prawda dla tych, którzy Mu są prawdziwe.

E. Canonicity E. Canonicity

(1) In Judaism (1) W Judaizm

The Book of Tobias is deuterocanonical, ie contained not in the Canon of Palestine but in that of Alexandria. Księgi Tobiasza jest deuterocanonical, czyli nie zawartych w Canon Palestyny, ale w tym z Aleksandrii. That the Jews of the Dispersion accepted the book as canonical Scripture is clear from its place in the Septuagint. Że Żydzi w dyspersji zaakceptowali jako książka kanonicznych Pisma Świętego wynika z jej umieścić w Septuaginta. That the Palestinian Jews reverenced Tobias as a sacred book may be argued from the existence of the Aramaic translation used by St. Jerome and that published by Neubauer, as also from the four extant Hebrew translators. Że Żydzi w Palestynie reverenced Tobias jako święty książka może być twierdzili, ze z istnienia aramejski tłumaczenia używane przez św Hieronima i opublikowane przez Neubauer, jak również z czterech istniejące hebrajski tłumaczy. Then, most of these Semitic version were found as Midrashim, or hagganda, of the Pentateuch. Następnie, że większość z tych wersji semickich znaleziono jak Midrashim lub hagganda z Pięcioksiąg.

(2) Among Christians (2) Spośród chrzescijanie

Despite the rejection of Tobias from the Protestant Canon, its place in the Christian Canon of Holy Writ is undoubted. Pomimo odrzucenia Tobias od protestanckich Canon, jego miejsce w chrześcijańskiej kanon Pismo Święte jest bezsprzeczne. The Catholic Church has ever esteemed it as inspired. Kościół katolicki nigdy ceniona jako inspirowane.

St. Polycarp (AD 117), "Ad Philippenses", x, urges almsgiving, and cites Tobit 4:10, and 12:9, as authority for his urging. Deutero-Clement (AD 150), "Ad Corinthios", xvi, has praises of almsgiving that are an echo of Tobit 12:8-9. St Polikarpa (AD 117), "Ad Philippenses", x, wzywa jalmuzne, i przytacza Tobit 4:10 i 12:9, jako organ do jego nakłaniając. Deutero-Clement (AD 150), "Ad Corinthios", XVI , Ma chwale jalmuzne, że to echo Tobit 12:8-9.

St. Clement of Alexandria (AD 190-210), in "Stromata", vi, 12 (PG, IX, 324), cites as the words of Holy Writ "Fasting is good with prayer" (Tobit 12:9); and in "Stromata", i, 21, ii, 23 (PG, VIII, 853, 1089), "What thou hatest, do not unto another" (Tobit 4:16). Święty Klemens Aleksandryjski (AD 190-210), w "Stromata", VI, 12 (PG, IX, 324), jak przytacza słowa Pismo Święte "Post jest dobry z modlitwy" (Tobit 12:9), oraz w "Stromata", I, 21 II, 23 (PG, VIII, 853, 1089), "Co ty hatest, nie ku innym" (Tobit 4:16).

Origen (about AD 230) cites as Scripture Tobit 3:24 and 12:12-15, in "De oratione", II; Tobit 2:1, in sec. Orygenes (ok. AD 230) wymienia jako Pisma Tobit 3:24 i 12:12-15, w "De Oratione", II; Tobit 2:1, w ust. 14; Tobit 12:12, in sec. 14; Tobit 12:12, w ust. 31 (cf. PG, XI, 448, 461, 553); and writing to Africanus (PG, XI, 80) he explains that, although the Hebrews do not use Tobias, yet the Church does. 31 (por. PG, XI, 448, 461, 553); i piśmie Afrykański (PG, XI, 80) wyjaśnia, że chociaż Hebrajczyków nie używać Tobiasa, ale Kościół nie.

St. Athanasius (AD 350) uses Tobit 12:7 and 4:19, with the distinctive phrase "as it is written", cf. Święty Atanazy (AD 350) wykorzystuje Tobit 12:7 i 4:19, z wyróżniających się wyrażenie "jak jest napisane", cf. "Apol. contra arianos", II, and "Apol. ad Imper. Constantium" (PG, XXV, 268, 616). "Apol. Przeciwwskazania Arianos", II, i "Apol. Reklamy Imper. Constantium" (PG, XXV, 268, 616).

In the Western Church, St. Cyprian (about AD 248) very often refers to Tobias as of Divine authority just as he refers to other books of Holy Writ; cf. W zachodniej części Kościoła, św Cyprian (ok. AD 248) bardzo często odwołuje się do Bożego Tobias jako organ podobnie jak on odnosi się do innych książek o Pismo Święte, cf. "De mortalitate", x; "De opere et eleemosynis", v, xx; "De patientia", xviii (PG, IV, 588, 606, 634); "Ad Quirinum", i, 20 for Tobit 12; iii, 1 for Tobit 2:2; and iv, 5-11; ii, 62 for Tobit 4:12 (PG, IV, 689, 728, 729, 767). "De mortalitate" x "; De Opere et eleemosynis", przeciwko, xx; "De patientia", XVIII (PG, IV, 588, 606, 634); "Ad Quirinum", I, 20 Tobit 12; III, 1 Tobit 2:2; i IV, 5-11; ii, 62 dla Tobit 4:12 (PG, IV, 689, 728, 729, 767).

St. Ambrose (about AD 370) wrote a book entitled "De Tobia" against usury (PL, XIV, 759), and introduced it by referring to the Biblical work of that name as "a prophetic book", "Scripture". Święty Ambroży (ok. AD 370) napisał książkę zatytułowaną "De Tobía" przeciwko lichwie (PL, XIV, 759), a wprowadzono go odwołując się do biblijnej pracy tej nazwy jako "prorocze książki", "Pisma".

In the entire Western Church, however, the canonicity of Tobias is clearest from its presence in the Old Latin Version, the authentic text of Scripture for the Latin Church from about AD 150 until St. Jerome's Vulgate replaced it. W całym Kościele Zachodnim, jednak canonicity Tobiasa jest czysty od jej obecności w Stary Wersja Łacińskiej, autentyczny tekst Pisma Świętego dla Kościoła łacińskiego z około AD 150, aż St Jerome's Wulgaty zastępuje go.

The canonical use of Tobias in that part of the Byzantine Church whose language was Syriac is seen in the writings of St. Ephraem (about AD 362) and of St. Archelaus (about AD 278). Kanoniczna wykorzystania Tobiasa, że w ramach Kościoła bizantyjskiego, którego język był syryjski jest postrzegany w pism św Ephraem (ok. AD 362) i św Archelaos (ok. AD 278).

The earliest canonical lists all contain the Book of Tobias; they are those of the Council of Hippo (AD 393), the Councils of Carthage (AD 397 and 419), St. Najwcześniejsze kanoniczne wymienia wszystkie zawierają Księgi Tobiasza; są pracami Rady z Hippony (AD 393), Rad Kartaginie (AD 397 i 419), St Innocent I (AD 405), St. Augustine (AD 397). Innocenty I (AD 405), Augustyn (AD 397).

Moreover, the great fourth- and fifth- century manuscripts of the Septuagint are proof that not only the Jews but the Christians used Tobias as canonical. For the Catholic the question of the canonicity of Tobias was infallibly settled by the decisions of the Councils of Trent, Session IV (8 April, 1546) and of the Vatican, Session III, ch. Ponadto, wielkie czwartego i piątego wieku rękopisy z Septuaginta to dowód, że nie tylko chrześcijanie, Żydzi, ale wykorzystywane jako Tobias kanonicznej. Katolickiego Na pytanie o canonicity Tobiasa był niezawodnie rozstrzygane przez decyzje Rad Trent , IV sesji (8 kwietnia 1546) i Watykan, Sesja III, rozdz. 2 (24 April, 1870). 2 (24 kwietnia, 1870).

Against the canonicity of Tobias are urged several rather trivial objections which would at first sight seem to impugn the inspiration of the narrative. Przeciwko canonicity Tobiasa są raczej trywialne wezwał kilka zastrzeżeń, które na pierwszy rzut oka wydaje się, aby zakwestionować inspiracją do narracji.

(a) Raphael told an untruth when he said he was "Azarias the son of the great Ananias" (5:18). (a) Rafał powiedział jeden kłamstwo, kiedy powiedział, że był "Azarias syn wielkiego Ananiasz" (5:18). There is no untruth in this. Nie ma w tym kłamstwo. The angel was in appearance just what he said he was. Anioł był w wyglądzie tylko to, co rzekł był. Besides, he may have meant by azaryah, "the healer of Jah"; and by ananyah, "the goodness of Jah". Poza tym, może on mieć rozumie się przez azaryah "na uzdrowiciela z Jah", a przez ananyah, "dobroć Jah". In this event he only told the young Tobias that he was God's helper and the offspring of the great goodness of God; in this there would be no falsehood. W tym przypadku tylko on powiedział, że młodzi Tobias był Bożego pomocnika, a potomstwo z wielką dobroć Boga, w tym nie byłoby kłamstwo.

(b) A second objection is that the angelology of Tobias is taken over from that of the Avesta either directly by Iranian influence or indirectly by the inroad of Syriac or Grecian folk-lore. (b) Drugie zastrzeżenie polega na tym, że angelology Tobiasa jest przejęty od tego z Avesta Iranu przez zarówno bezpośrednio lub pośrednio przez wpływ na podjazd z Syryjski lub Grecian folk-lore. For Raphael says: "I am the angel Raphael, one of the seven who stand before the Lord" (12:15). Dla Rafała mówi: "Ja jestem anioł Rafael, jeden z siedmiu, którzy stoją przed Panem" (12:15). These seven are the Amesha Spentas of Zoroastrianism: cf. Tych siedmiu są Amesha Spentas z Zoroastrianizm: zob. Fritzsche, "Exegetisches Handbuch zu den Apocr.", II (Leipzig, 1853), 61. Fritzsche "Exegetisches Handbuch zu den Apocr." II (Lipsk, 1853), 61. The answer is that the reading seven is doubtful; it is in Aleph, AB, Old Latin, and Vulgate; it is wanting in the Greek cursive text, Syriac, and HM. Odpowiedź jest, że czytanie jest siedem wątpliwe, jest w Aleph, AB, Stare Łacińskiej i Wulgaty, które chcą się w greckim tekście kursywą, Syryjski, i HM. Still, admitting the reading of the Vulgate, the Amesha Spentas have infiltrated into Avestic religion from the seven Angels of Hebraistic Revelation and not vice versa. Nadal, przyznając się do czytania z Wulgaty, w Amesha Spentas mają kombinacje w Avestic religii od siedmiu Hebraistic Aniołowie Apokalipsy, a nie odwrotnie. Moreover, there are not seven Amesha Spentas in the angelology of the Avesta, but only six. Ponadto, nie ma siedem Amesha Spentas w angelology z Avesta, ale tylko sześć. They are subordinated to Ahura Mazda, the first principle of good. Są one podporządkowane Ormuzd, pierwszą zasadą dobrego. True, he is, at times, grouped with the six lower spirits as seven Amesha Spentas; but in this grouping we have not by any means seven angels standing before the Deity. Prawda, że jest na czasie, zgrupowanych w sześciu niższych wódki jak siedem Amesha Spentas, ale w tym ugrupowanie mamy nie za pomocą dowolnych środków siedmiu aniołów stojących przed Diety.

F. Historical Worth F. historycznych warto

(1) To Protestants (1) Aby protestantów

The destructive criticism which, among Protestants, has striven to do away with the canonical books of the Old Testament have quite naturally had no respect for those books the critics call apocryphal. Destrukcyjnej krytyki, które wśród protestantów, dołożył wszelkich starań, by pozbyć się kanonu ksiąg Starego Testamentu mają dość naturalnie nie miał żadnego szacunku dla tych książek krytyków wezwanie apokryficzny. The Book of Tobias is to them no more than are the Testament of Job, the Book of Jubilees, and the story of Ahikhar. From the standpoint of historical criticism it is to be grouped with these three apocryphal (JT Marshall, Principal of the Baptist College, Manchester, in Hasting's "Dict. of the Bible", sv). Księgi Tobiasza jest ich nie więcej niż są Testament Hioba, Księgi Jubileusze i historia Ahikhar. Z punktu widzenia historycznego krytyka ma być zgrupowane z tych trzech apokryficzny (JT Marshall, Dyrektor Chrzciciela Kolegium, Manchester, Hasting w jego "Dict. Całej Biblii", SV). Simrock in "Der gute Gerhard und die dankbaren Todten" (Bonn, 1858) reduces the story to the folk-lore theme of the gratitude of the departed spirit; the yarn is spun out of this slim thread of fancy that the souls of the dead, whose remains Tobias buried, did not forget his benevolence. Simrock w "Der gute Gerhard und die dankbaren Todten" (Bonn, 1858) redukuje się do ludowych opowieści-wiedza na temat wdzięczności odszedł z duchem; przędzy się rozkręcać z tego wątku wąski wymyślnych, że dusze zmarłych , Którego pozostaje Tobias pochowany, nie zapomnij jego życzliwość. Erbt (Encycl. Biblica, sv) finds traces of Iranian legend in the name of the demon Asmodeus (Tobit 3:8) which is the Persian Aeshma daeva; as also in the dog -- "with the Persians a certain power over evil spirits was assigned to the dog." Erbt (Encycl. Biblica, SV) odnajduje ślady Iranu legendy w imię Pańskie Demon Asmodeus (Tobit 3:8), który jest Perski Aeshma daeva, jak również u psów - "Persowie z pewną władzę nad złe duchy został przydzielony do psa ". And again: "the Jewish nation takes up a foreign legend, goes on repeating it until it has got it into fixed oral form, in order next to pass it on to some story-writer who is able to shape it into an edifying household tale, capable of ministering comfort to many succeeding generations." Moulton, "The Iranian background of Tobit" (Expository Time, 1900, p. 257), considers the book to be Median folk-lore, in which the Semitic and Iranian elements meet. I znowu: "narodowi żydowskiemu zajmuje zagranicznych legendy, pójdzie na powtórzenie go, dopóki nie ma go w stałej doustnej postaci, w następnej kolejności, aby go przekazywać niektóre historia pisarza, który jest w stanie kształtować go na budująca opowieść domowego , Zdolnych do posługi komfort dla wielu kolejnych pokoleń. "Moulton," irańskiej tle Tobit "(Godzina wyjaśniający, 1900, str. 257), uważa, że książka się Mediana folk-lore, w którym semickich i Iranu elementy spełniają.

On the Ahikhar story, cf. Na Ahikhar historia, cf. "The Story of Ahikhar from the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek, and Slavonic versions" by Conybeare, Harris, and Mrs. Smith, a work which will be brought back to 407 BC in a new edition soon to appear (Expositor, March 1912, p. 212). "The Story of Ahikhar z syryjski, arabski, ormiański, etiopski, greckie i słowiańskie wersji" przez Conybeare, Harris, and Mrs Smith, dzieło, które zostaną sprowadzeni do 407 pne w nowej edycji pojawią się wkrótce (Expositor , Marzec 1912, str. 212).

(2) To Catholics (2) Dla katolików

Until recently there never was question among Catholics in regard to the historicity of Tobias. Do niedawna nie było tam pytanie wśród katolików w odniesieniu do historyczność Tobiasa. It was among the historical books of the Old Testament, the Fathers had always referred to both elder and younger Tobias and to the other personages of the narratives as to facts and not to fancies. Było wśród historycznych ksiąg Starego Testamentu, Ojcowie zawsze odnosił się zarówno starsi i młodsi Tobias i inne osobistości z opowiadaniami na faktach, a nie do zyczen. The stories of almsgiving, burial of the dead, angelophany, exorcism, marriage of Sara with Tobias the younger, cure of the elder Tobias -- all these incidents were taken for granted as fact-narrative; nor was there ever any question of likening them to the tales of "The Arabian Nights" and the "Fables of Æsop". Historie jalmuzne, grzebanie zmarłych, angelophany, egzorcyzm, małżeństwo z Sara Tobias młodszy, starszy uzdrowienie Tobiasza - wszystkie te incydenty zostały wzięte za udzielone jako fakt-narracji, ani też nie było tam nigdy każde pytanie z nich likening do opowieści "The Arabian Nights" i "Bajki o Ezop". Jahn, "Introductio in libros sacros", 2nd ed. Jahn, "Introductio w libros sacros", 2nd ed. (Vienna, 1814), 452, gives the stock objections to the historicity of Tobias, and suggests that either the entire composition is a parable to teach that the prayers of the upright are heard or at most only the main outline is fact-narrative. (Wiedeń, 1814), 452, nadaje stanie zastrzeżenia do historyczność Tobiasa, i sugeruje, że albo cały skład jest przypowieść nauczać, że modlitwy zostały wysłuchane pionowej lub co najwyżej tylko w głównym zarysie-narracyjnego jest fakt. His book was put on the Index (26 Aug., 1822). Jego książki zostały wprowadzone na indeks (26 sierpnia 1822). Anton Scholz, "Die heilige Schrift", II, iii, p. Anton Scholz, "Die Heilige Schrift", II, III, str. 12, and Movers in "Kirchenlexicon" (first ed., I, p. 481) hold that Tobias is a poetic fiction. Cosquin, in "Revue biblique" (1899, pp. 50-82), tries to show that the sacred writer of Tobias had before his eyes a form of the Ahikhar story and worked it over rather freely as a vehicle to carry the inspired thought of the moral he wished to convey to his readers. 12, i przeboje w "Kirchenlexicon" (pierwsze wyd., I, str. 481), które posiadają Tobias jest poetycką fikcją. Cosquin, w "Revue biblique" (1899, pp. 50-82), stara się pokazać, że święty Tobias pisarz miał przed oczami jego postać w Ahikhar historia i pracował on nad dość swobodnie jako pojazd do przewozu na myśli inspirowane moralnego chciał przekazać swoim czytelnikom. Barry, "The Tradition of Scripture" (New York, 1906), p. Barry, "Tradycje Pisma" (Nowy Jork, 1906), str. 128, says: "Its relation to other stories, such as The Grateful Dead and the tale of Ahichar, has been used in illustration of the romantic nature ascribed to it by modern readers; so, too, the symbolical names of its personages, and the borrowings, as they say, from Persian mythology of Asmodeus, etc." 128, mówi: "W stosunku do innych opowiadań, takich jak The Grateful Dead i opowieść o Ahichar, została wykorzystana w ilustracją romantyczny charakter przypisane mu przez nowoczesne czytelników, tak też w symboliczny jego nazwiska osobistości, a także z pożyczek, jak mówią, od Perski Asmodeus mitologię, itp. " Gigot, "Special introduction to the study of the Old Testament", I (New York, 1901), 343-7, gives at length the arguments in favour of the non-historical character of the book and attempts no refutation of the same. Gigot, "specjalne Wstęp do Starego Testamentu", I (Nowy Jork, 1901), 343-7, co daje długość argumentów na rzecz nie-historycznego charakteru książki i prób nie odparcie tego samego.

With these and a few other exceptions, Catholic exegetes are unanimous in clearly defending the historicity of Tobias. Z tych i kilku innych wyjątków, Katolicki exegetes są jednomyślne w obronie wyraźnie historyczność Tobiasa. Cf. Welte in "Kirchenlexikon" (first ed., sv Tobias); Reusch, "Das Buch Tobias", p. Welte w "Kirchenlexikon" (pierwsze wyd., Sv Tobias); Reusch, "Das Buch Tobias", str. vi; Vigouroux, "Manuel biblique", II (Paris, 1883), 134; Cornely, "Introd. in utriusque testamenti libros sacros", II (Paris, 1887), i, 378; Danko, "Hist. revelationis vt", 369; Haneburg, "Gesch. der bibl. Offenbarung" (3rd ed., Ratisbon, 1863), 489; Kaulen, "Einleitung in die heilige Schrift" (Freiburg, 1890), 215; Zschokke, "Hist. sacra AT", 245; Seisenberger, "Practical Handbook for the Study of the Bible" (New York, 1911), 343. VI; Vigouroux, "Manuel biblique", II (Paryż, 1883), 134; Cornely, "Introd. utriusque w testamenti libros sacros", II (Paryż, 1887), I, 378; Danko, "Hist. revelationis VT", 369; Haneburg, "Gesch. Der Bibl. Offenbarung" (3rd ed., Ratisbon, 1863), 489; Kaulen, "Einleitung in die Heilige Schrift" (Freiburg, 1890), 215; Zschokke, "Hist. Sacra AT", 245; Seisenberger, "Praktycznego podręcznika dla Study of the Bible" (Nowy Jork, 1911), 343. This almost unanimity among Catholic exegetes is quite in keeping with the decision of the Biblical Commission (23 June, 1905). Ten niemal jednomyślność wśród katolickich exegetes jest całkiem zgodne z decyzją Komisji biblijnej (23 czerwca 1905). By this Decree Catholics are forbidden to hold that a book of the Holy Writ, which has generally been looked upon as historical, is either entirely or in part not history properly so called, unless it be proven by solid arguments that the sacred writer did not wish to write history; and the solidity of the arguments against the historicity of an historical book of the Bible we are not to admit either readily or rashly. Przez ten dekret katolicy są zakazane do posiadania, że książka o Pismo Święte, które na ogół były spojrzał historycznych, jest w całości lub w części nie historii tzw prawidłowo, chyba że zostanie udowodnione przez stałe argumenty, że święty pisarz nie chcą pisać historię, a trwałość argumenty przeciwko historyczność o historyczne księgi Biblii nie jesteśmy przyznać, albo łatwo lub lekkomyślnie. Now the arguments against the historical worth of Tobias are not at all solid; they are mere conjectures, which it would be most rash to admit. Teraz argumenty przeciw historycznym warto Tobiasa nie są stałe, są one zaledwie conjectures, które byłoby najbardziej wysypka przyznać. We shall examine some of these conjectures. My bada niektóre z tych conjectures.

(a) The Ahikhar story is not in the Vulgate at all. (a) Ahikhar historia nie jest w Wulgaty na wszystkich. As it is in AB, Aleph, and the Old Latin, St. Jerome undoubtedly knew it. Jak to jest w AB, Aleph i Starego Łacińskiej, Święty Hieronim bez wątpienia wiedziałem. Why did he follow the Aramaic text to the exclusion of this episode? Dlaczego on się do aramejski tekst do wykluczenia tego odcinka? He may have looked upon it as an interpolation, which was not written by the inspired author. On może mieć spojrzał na niego jako interpolacji, który nie został napisany przez autora inspirowane. Even though it were not an interpolation, the Ahikhar episode of Tobias has not been proven to be a legend drawn from a non-canonical source. Nawet jeśli nie zostały interpolacji, w Ahikhar epizod Tobiasa nie została udowodniona jest legenda wyciągnąć z non-kanoniczne źródła.

(b) The angelic apparition and all incidents connected therewith are no more difficult to explain than the angelophanies of Genesis 18:19 and Acts 12:6. (c) The demonology is not unlike to that of the New Testament. (b) anielski objawienie i wszystkich zdarzeń związanych z nie więcej niż trudne do wyjaśnienia w angelophanies Rodzaju 18:19 i 12:6 Dz. (c) demonologii nie jest w odróżnieniu od tego z Nowego Testamentu. The name "Asmodeus" need not be of Iranian origin; but may just as readily be explained as Semitic. Nazwa "Asmodeus" nie muszą być pochodzenia irańskiego, ale może być tak łatwo wytłumaczyć semickich. The Aramaic word ashmeday is cognate with the Hebrew hashmed, "destruction". W Aramejski wyraz ashmeday jest spokrewniony z hebrajskim hashmed, "zniszczenie". And even though it be a mutilated form of some Iranian ancestor of the Persian Aeshma daeva, what more natural than a Median name for a demon whose obsession was accomplished upon Median soil? I chociaż być zniszczone postaci niektóre z Iranu przodka Perski Aeshma daeva, co jest bardziej naturalny niż Mediana nazwę demon, którego obsesją było dokonane na Mediana gleby? The slaying of the seven husbands was allowed by God in punishment of their lust (Vulgate, v. 16); it is the youth Tobias, not the sacred writer, that suggests (according to AB, Aleph, and Old Latin) the demon's lust as the motive of his killing all rivals. W zabijaniu z siedmiu mężów zostało dopuszczone przez Boga w karaniu ich pożądliwość (Wulgaty, v. 16); jest Tobias młodzieży, a nie święty pisarz, sugeruje, że (zgodnie z AB, Aleph, Stare i łacina) na Demon's pożądania jako siła jego zabicie wszystkich rywali. The binding of the devil in the desert of Upper Egypt, the farthest end of the then known world (8:3), has the same figurative meaning as the binding of Satan for a thousand years (Revelation 20:2). W wiążąca z diabłem na pustyni Górnego Egiptu, najdalej końca znany świat (8:3), ma takie samo znaczenie, jak graficzny wiązanie Szatana na tysiąc lat (Apokalipsa 20:2).

(d) The unlikelihood of the many coincidences in the Book of Tobias is mere conjecture (cf. Gigot, op. cit., 345). (d) nieprawdopodobieństwo z wielu Coincidences w Księdze Tobiasza jest zaledwie przypuszczeń (por. Gigot, op.. cit., 345). Divine Providence may have brought about these siimilarities of incident, with a view to the use of them in an inspired book. Opatrzności Bożej może być wniesione na temat tych siimilarities incydentów, w celu wykorzystania ich w inspirowana książką.

(e) Certain historical difficulties are due to the very imperfect condition in whch the text has reached us. (e) Niektóre historyczne są trudności ze względu na bardzo niedoskonały stan, w whch tekst osiągnął z nami.

It was Theglathphalasar III who led Nephthali (2 Kings 15:29) into captivity (734 BC), and not, as Tobias says (1:2), Salmanasar. Było Theglathphalasar III, który doprowadził Nephthali (2 Królów 15:29) w niewoli (734 pne), a nie, jak mówi Tobias (1:2), Salmanasar. Yet this reading of the Vulgate, Old Latin, and Aramaic is to be corrected by the name Enemesar of AB and Aleph. Jeszcze tego czytania z Wulgaty, Stare łacina, aramejski i ma być poprawiona przez nazwę Enemesar z AB i Aleph. The latter reading would be equivalent to the Hebrew transliteration of the Assyrian kenum sar. Ostatni odczyt byłoby równoznaczne z hebrajskiego w transliteracji asyryjska kenum SAR. As the appellative sar "king", may precede or follow a personal name, kenum sar is sar kenum, that is Gargon (sarru-kenu II, BC 722). Jak nazwa SAR "król", może przed lub po nazwą własną, kenum SAR SAR jest kenum, że jest Gargon (sarru-kenu II, BC 722). It can readily be that, twelve years after Theglath-phalasar III began the deportation of Israel out of Samaria, Sardon's scouts completed the work and routed some of the tribe of Nephthali from their fastnesses. Może być łatwo, że dwanaście lat po Theglath-phalasar III rozpoczął deportację Izraela z Samarii, Sardon's harcerzy ukończone prace trasowane i niektóre z pokolenia Nephthali z ich fastnesses.

A like solution is to be given to the difficulty that Sennacherib is said to have been the son of Salmanasar (1:18), whereas he was the son of the usurper Sargon. A jak rozwiązaniem jest mieć trudności Sennacheryba jest powiedziane, że zostały syna Salmanasar (1:18), mając na uwadze, że był on synem Sargona w uzurpatora. The Vulgate reading here, as in 1:2, should be that of AB and Aleph, to wit, Enemesar; and this stands for Sargon. Z Wulgaty czytania tutaj, jak w 1:2, należy, że z AB i Aleph, aby dowcip, Enemesar; a to oznacza Sargon.

In B, 14:15, Ninive is said to have been captured by Ahasuerus (Asoueros) and Nabuchodonosor. B, 14:15, Ninive to powiedział zostały zniweczone przez Aswerusa (Asoueros) i Nabuchodonosor. This is a mistake of the scribe. Jest to błąd pisarz. Aleph reads that Achiacharos took Ninive and adds that "he praised God for all He had done against the children of Ninive and Assyria". Aleph czytamy, że Achiacharos wziął Ninive i dodaje, że "on wielbi Boga dla wszystkich uczynił wobec dzieci Ninive i Asyrii". The word for Assyria is Athoureias, Hebrew asshur, Aramaic ahur: This Greek word mislead the scribe to write Lsyeros for the name of the king, Achiacharos, ie the Median King Cyaxares. Słowo jest dla Asyrii Athoureias, asshur hebrajski, aramejski ahur: To greckie słowo błąd pisarza do zapisu Lsyeros na imię króla, Achiacharos, tj. Mediana King Cyaxares. According to Berossus, Cyaxares was, in his campaign against Ninive, allied to the Babylonian King Nabopalassar, the father of Nabuchodonosor; the scribe of V has written the name for the son for that of the father, as Nabopalassar was unknown to him. Według Berossus, Cyaxares był, w jego kampanii przeciwko Ninive, wraz ze Nabopalassar król babiloński, ojciec Nabuchodonosor; pisarz V ma napisane imię dla syna w tym z ojcem, jak Nabopalassar było mu nieznane.

Rages is a Seleucid town and hence an anachronism. Szaleje jest Seleucid miasta i tym samym jeden anachronizm. Not at all; it is an ancient Median town, which the Seleucids restored. Nie na wszystkich, jest to Mediana starożytnego miasta, które Seleucydami przywrócone.

G. Origin G. pochodzenia

It is likely that the elder Tobias wrote at least that part of the original work in which he uses the first person singular, cf. Jest prawdopodobne, że starszy Tobias napisał, że przynajmniej część z oryginalnego dzieła, w których on używa pierwszej osoby liczby pojedynczej, cf. 1:1-3:6, in all texts except the Vulgate and Aramaic. 1:1-3:6, we wszystkich tekstów z wyjątkiem Wulgaty i aramejski. As the entire narrative is historical, this part is probably autobiographical. Jako całość jest narracji historycznej, ta część jest prawdopodobnie autobiograficzne. After revealing his angelic nature, Raphael bade both father and son to tell all the wonders that God had done them (Vulgate, 12:20) and to write in a book all the incidents of his stay with them (cf. same verse in AB, Aleph, Old Latin, HF, and HM). Po ujawniających jego anielski charakter, Rafael kazał zarówno ojca i syna, aby poinformować wszystkich zastanawia się, że Bóg uczynił ich (Wulgaty, 12:20) i napisz w księdze wszystkie incydenty z jego pobytu z nimi (por. werset samo w AB , Aleph, Stare Łacińskiej, HF, i HM). If we accept the story as fact-narrative, we naturally conclude that it was written originally during the Babylonian Exile, in the early portion of the seventh century BC; and that all save the last chapter was the work of the elder and younger Tobias. Jeśli przyjmie się, że historia jako fakt-narracji, ale naturalnie stwierdzić, że pierwotnie został napisany podczas babilońskiej Exile, na początku części siódmego wieku przed naszą erą, i że wszystkie zapisać był ostatnim rozdziale pracy starszego i młodszego Tobias. Almost all Protestant scholars consider the book post-Exilic. Niemal wszyscy naukowcy uważają protestanckich książki po Exilic. Ewald assigns it to 350 BC; Hgen, the bulk to 280 BC; Gratz, to AD 130; Kohut, to AD 226. Ewald przypisuje go do 350 pne; Hgen, luzem do 280 pne; Gratz, na AD 130; Kohut, na AD 226.

Publication information Written by Walter Drum. Publikacja informacji napisanej przez Waltera Drum. Transcribed by Michael T. Barrett. Przepisywane przez Michael T. Barrett. Dedicated to Sr. Anne Marie The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Poświęcone s. Anne-Marie katolickiej encyklopedii, Tom XIV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

The introductions of CORNELY, KAULEN, DANKO, GIGOT, SEISENBERGER. Z CORNELY wprowadzenia, KAULEN, Danko, GIGOT, SEISENBERGER. Although the Fathers use Tobias, only BEDE (PL, XCI, 923-38) and WALAFRID STRABO (PL, CXIII, 725) have left us commentaries thereon. Mimo, że Tobias użytku Ojcowie, tylko BEDE (PL, LXXXIX, 923-38) i WALAFRID Strabon (PL, CXI, 725) opuściły nas komentarzy w tej sprawie. During the Middle Ages, HUGH OF ST. W średniowieczu, HUGH ŚW. VICTOR, Allegoriarum in Vetus Testamentum, IX (PL, CLXXV, 725), and NICHOLAS OF LYRA, DENIS THE CARTHUSIAN, HUGH DE S. CARO, in their commentaries on all Scripture, interpreted the Book of Tobias. Victor, Allegoriarum w Vetus Testamentum, IX (PL, CLXXIII, 725), a Mikołaj z Liry, Denis kartuscy, HUGH DE S. Caro, w swoich komentarzach na wszystkie Pisma, interpretować Księgi Tobiasza. Later Commentators are SERRARI (Monza, 1599); SANCTIUS (Lyons, 1628); MAUSCHBERGER (Olmutz, 1758); JUSTINIANI (Rome, 1620); DE CELADA (Lyons, 1644); DREXEL (Antwerp, 1652); NEUVILLE (Paris, 1723); GUTBERLET (Munster, 1854); REUSCH (Freiburg, 1857); GILLET DE MOOR, Tobie et Akhiahar (Louvain, 1902); VETTER, Das Buch Tobias und die Achikar-Sage in Theol. Później komentatorzy są SERRARI (Monza, 1599); SANCTIUS (Lyon, 1628); MAUSCHBERGER (Olmütz, 1758); JUSTINIANI (Rzym, 1620); DE CELADA (Lyon, 1644); Drexel (Antwerpia, 1652); NEUVILLE (Paryż, 1723); GUTBERLET (Munster, 1854); Reusch (Freiburg, 1857); GILLET DE Moor, Tobie i Akhiahar (Louvain, 1902); VETTER, Tobias Das Buch und die Achikar-Sage w Theol. Quartalschrift (Tubingen, 1904). Quartalschrift (Tübingen, 1904). The principal Protestant authorities have been cited in the body of the article. Główne protestanckie władze były cytowane w tekście artykułu.


Book of Tobit Book of Tobit

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

Outline of the Story. Zarys historii.

Text and Original Language. Tekst i języku oryginalnym.

Time and Place. Czas i miejsce.

A late Jewish work, never received into the Jewish canon, and included in the Apocrypha by Protestants, although it was pronounced canonical by the Council of Carthage (397) and the Council of Trent (1546). A późnym żydowskich pracy, nigdy nie otrzymał do żydowskiego kanonu, a zawarte w Apocrypha przez protestantów, mimo że był wyraźny kanonicznej przez Radę w Kartaginie (397) i Soboru Trydenckiego (1546). It takes its name from the central figure, called Τωβείτ (Τωβείτ, Τωβείθ) in Greek, and Ṭobi () in a late Hebrew manuscript. Ona swą nazwę od centralnego rysunku, zwany Τωβείτ (Τωβείτ, Τωβείθ) w języku greckim, a Tobi () w późnych rękopis hebrajski.

Outline of the Story. Zarys historii.

The story of the book is as follows: Tobit, a pious man of the tribe of Naphtali, who remained faithful to Jerusalem when his tribe fell away to Jeroboam's cult of the bull, was carried captive to Nineveh in the time of Enemessar (Shalmaneser), King of Assyria. Historia książki jest następująca: Tobit, A pobożny człowiek z pokolenia Neftalego, który pozostał wierny do Jerozolimy, kiedy jego pokolenia do Jeroboama upadł daleko z kultem byka, została przeprowadzona w niewolę do Niniwy w czasie Enemessar (Salmanasar) , Król asyryjski. There, together with his wife, Anna, and his son Tobias, he gave alms to the needy, and buried the outcast bodies of the slain, keeping himself pure, moreover, from the food of the Gentiles. Tam wraz z żoną, Anna, a jego syn Tobiasz, dał jałmużnę dla potrzebujących, i pochowano wygnany organów zabitych, czysty sam prowadzenie ponadto, od żywności na pogan. He was in favor with the king, however, and so prosperous that he was able to deposit ten talents of silver in trust with a friend in Media. Był w łaski u króla, jednak i tak zamożnych, że był w stanie złożyć dziesięć talentów srebra w zaufaniu ze znajomymi w mediach. With the accession of Sennacherib (the successor of Enemessar) the situation changed. Wraz z przystąpieniem Sennacheryba (następca Enemessar) sytuacja zmieniła się. Accused of burying the dead slain by the king, he had to flee, and his property was confiscated; but when Sarchedonus (Esarhaddon) came to the throne Tobit was allowed to return to Nineveh at the intercession of his nephew Achiacharus (Aḥiḳar), the king's chancellor. Oskarżonych o grzebać zmarłych zabity przez króla, musiał uciekać, a jego własność została skonfiskowana, ale kiedy Sarchedonus (Esarhaddon) skierował do tronu Tobit był uprawniony do powrotu do Niniwy na wstawiennictwo jego bratanek Achiacharus (Aḥiḳar), w kanclerz króla. Here he continued his works of mercy; but, accidentally losing his eyesight, he fell into great poverty, so that in his dire distress he prayed that he might die. Tam kontynuował jego dzieła miłosierdzia, ale przypadkowo jego utraty wzroku, upadł na wielką biedę, tak aby w jego dire niebezpieczeństwie modlił się, że on może umrzeć. On that same day a similar prayer was offered by Sarah, the daughter of Raguel of Ecbatana (in Media), in despair because she had been married to seven husbands who had each been slain by a demon on the wedding night. W tym samym czasie podobny modlitwa była oferowana przez Sarę, córkę Raguel z Ecbatana (Media), w rozpaczy, ponieważ ona była zamężna z siedmiu mężów, którzy każdego został zabity przez demon na weselu w nocy. The same day Tobit, remembering his deposit of money in Media, determined to send his son for it. Tego samego dnia Tobit, pamiętając jego złożenia pieniędzy w Media, zdeterminowani, aby wysłać go do swego syna. A companion and guide (who turns out to be the angel Raphael) being found for him, the two proceeded on their journey. A towarzysz i przewodnik (który okazuje się anioł Rafael) znaleziono dla niego dwóch przetargu na ich podróży. At the river Tigris, Tobit caught a fish and was instructed by his companion to preserve its heart, liver, and gall. Na rzece Tygrys, Tobit złowione ryby i został poinstruowany przez swojego towarzysza, aby zachować swoje serce, wątroba i woreczek żółciowy. Conducted to Raguel's house, he asked Sarah's hand in marriage, drove away the demon by burning the heart and liver of the fish in the bridal chamber, sent Raphael (whose assumed name was Azarias) for the money, and returned, with him and Sarah, to Nineveh, where Tobit's eyesight was restored by smearing his eyes with the fish's gall. Prowadzący Raguel do domu, zapytał Sary strony w małżeństwie, pojechaliśmy w g.netz dala przez spalenie serca i wątroby ryb, w Bridal komory, wysłał Raphael (którego nazwisko było Azarias) za pieniądze, i wrócił z nim i Sarah , Do Niniwy, gdzie Tobit jego wzrok został przywrócony przez smarowanie oczy z ryb na woreczek żółciowy. Father, mother, and son reached a good old age (Tobias living to rejoice over the destruction of Nineveh), and died in peace. Ojciec, matka, syn i osiągnęła dobre starości (Tobias radujcie się do życia na zniszczenie Niniwy), a zmarł w pokoju. This brief outline does not do justice to the artistic construction of the story, or to the fine touches in its descriptions of family life, social customs, and individual experiences. Ten krótki zarys nie oddaje sprawiedliwości do budowy artystycznych historia lub grzywny dotknie jego opisy życia rodzinnego, społecznego celnych i indywidualnych doświadczeń. It may be reckoned among the most delightful of short stories. Może on być liczony wśród najbardziej zachwycający opowiadań.

Text and Original Language. Tekst i języku oryginalnym.

The text exists in Greek, Latin, Syriac, and Judæo-Aramaic, besides two late Hebrew translations. Tekst występuje w języku greckim, łaciński, syryjski, i judeo-aramejski, oprócz dwóch Tłumaczenia późno hebrajski. Of the Greek there are three versions: one given in the Vatican and Alexandrian manuscripts of the Septuagint; one in the Sinaitic; and one in Codices 44, 106, 107 of Holmes and Parsons. Z greckim istnieją trzy wersje: jedna podana w Watykanie i aleksandryjski rękopisy z Septuaginta; jeden w Sinaitic; i jeden w Codices 44, 106, 107 Holmes i Parsons. Of the Latin there are two recensions: the Old Latin, which agrees substantially with the Sinaitic Septuagint; and the Vulgate, made by Jerome from an Aramaic text, which often agrees with it, although it presents many divergencies. Z Łacińskiej istnieją dwa recensions: Stary Łacińskiej, które w znacznym stopniu zgadza się z Sinaitic Septuaginta; i Wulgaty, dokonane przez Hieronima z aramejski tekst, który często zgadza się z nim, chociaż prezentuje wiele rozbieżności. The Syriac follows the Vatican in general, although it is by no means lit-eral, while Codices 44, 106, 107 agree sometimes with this text, sometimes with that of the Sinaitic. Syryjski w następujący sposób Watykan w ogóle, choć jest to w żadnym wypadku nie świeci-nych, natomiast Codices 44, 106, 107 zgadzają się czasem z tego tekstu, z czasem, że w Sinaitic. The Aramaic text (published by Neubauer) also represents the Sinaitic recension in a general way, but is late, and can scarcely be considered the descendant of Jerome's original. W tekst aramejski (opublikowane przez Neubauer) również reprezentuje Sinaitic rewizja w sposób ogólny, ale jest za późno, i może być uznane za mało potomkiem Jerome pierwotnego. The Hebrew copies are late and of no authority. Hebrajski kopie są późno i nie ma władzy. The two chief Greek recensions are the earliest sources for the text of Tobit, though suggestions may be gained from the Latin and the Syriac. Dwóch greckich główny recensions są najwcześniej źródeł tekst Tobit, choć sugestie mogą być uzyskane z łaciny i syryjski. Of the Greek forms the Vatican is the shortest (except in ch. iv.); its style is rough and often incorrect, and it has many errors, frequently clerical in nature. Z greckiej formy Watykan jest najkrótsza (z wyjątkiem rozdz. IV.); Jego styl jest szorstka i często nieprawdziwe, a on ma wiele błędów, często urzędnicze w przyrodzie. The Sinaitic text is diffuse, but frequently gives the better readings. W Sinaitic tekst jest niejasny, ale często daje lepsze odczyty. Both of them may depend on an earlier form which has been corrupted in the Vatican and expanded in the Sinaitic, although the question is a difficult one. Obie z nich może zależeć od wcześniejszego formularza, który został uszkodzony w Watykanie i rozszerzona w Sinaitic, chociaż kwestia jest trudny. Equally problematical is the determination of the original language of the book. Równie problematyczne jest określenie w języku oryginalnym książki. The forms of the proper names, and such an expression as χάριν καὶ μορφήν (i. 13), which suggests (Esth. ii. 17), may be held to point to Hebrew, as may also the type of piety portrayed, although it must be noted that there is no mention in early times of a Hebrew text, which Jerome would doubtless have used had he known of its existence. Formularze do nazw własnych, a takie wypowiedzi jak χάριν καὶ μορφήν (I. 13), co sugeruje, (ii Esth.. 17), mogą być pociągnięte do punktu hebrajski, jak również rodzaj pobożności Aktor, mimo że Należy zauważyć, że nie pojawiła się na początku razy na hebrajski tekst, który bez wątpienia Jerome skorzystało gdyby wiedział o jego istnieniu. The Sinaitic forms "Ather" for "Asur" (xiv. 4) and "Athoureias" for "Asureias" (xiv. 15), on the other hand, are Aramaic. Sinaitic do formy "Ather" za "Asur" (XIV. 4) i "Athoureias" za "Asureias" (XIV. 15), az drugiej strony, są aramejski. The excellent Greek style of the Sinaitic may suggest a Greek original. W doskonałym stylu greckim z Sinaitic może sugerować greckiego oryginału. In view of the conflicting character of the data, it is best to reserve opinion as to the original language; the text appears to have suffered a number of revisions and misreadings. Ze względu na charakter sprzecznych danych, najlepiej jest rezerwa opinię co do oryginalnej wersji językowej; tekst wydaje się ponieśliby szereg zmian i misreadings.

Time and Place. Czas i miejsce.

The picture of religious life given in Tobit (especially the devotion to ritual details) indicates a post-Ezran date for the book. Obraz życia zakonnego w danym Tobit (zwłaszcza nabożeństwo do rytuału szczegóły) oznacza po Ezran data książki. The special significance attached to almsgiving (iv. 10; xii. 8, 9) is identical with the idea in Ecclus. Szczególne znaczenie dołączony do jalmuzne (IV. 10; XII. 8, 9) jest identyczna z pomysłem w Ecclus. (Sirach) iii. (Sirach) III. 30 (comp. also Prov. x. 2), and the injunction in iv. 30 (Comp. również Prov. X. 2), a nakaz w IV. 17, "Pour out thy bread on the burial of the just, but give nothing to the wicked," is repeated in import in Ecclus. 17, "Wylej swój chleb na pogrzeb właśnie, ale nic nie dają do grzesznika", powtarza się w imporcie w Ecclus. (Sirach) xii. (Sirach) XII. 4-5. The prediction in xiv. Przewidywanie w XIV. 5 implies a period after the building of the Second Temple, and, apparently, before the commencement of Herod's Temple. 5 pociąga okres od budowy drugiej świątyni, i, najwyraźniej, przed rozpoczęciem Herod's Temple. The prominence given to the duty of burying the outcast slain (the survival of a very ancient conception) seems to point to a time when the Jews were slaughtered by foreign enemies, as, for example, by Antiochus or by Hadrian. W rolę przyznaną obowiązku w banita pogrzeb zabitego (przetrwanie bardzo starożytnych koncepcji) wydaje się wskazywać na czas, gdy Żydzi zostały poddane ubojowi przez zagranicznych wrogów, jak, na przykład przez Antioch lub przez Hadriana. The necessity of marrying within the kin was recognized during a long period and does not define the date precisely. Konieczność ślubie w krewny został rozpoznany przez długi okres i nie określa dokładnie daty. Polycarp's saying ("Ad Phil." x.), "Almsgiving delivers from death," does not prove that he was acquainted with Tobit, since Prov. Polikarpa's mówiąc ( "Ad Phil." X), "jalmuzne dostarcza od śmierci", nie dowodzi, że był on zapoznać z Tobit, ponieważ Prov. x. 2 may have been so understood by him. 2 mogło być tak rozumiane przez niego. There is no Messianic hope expressed in the book. Nie ma mesjanistyczny nadzieję, że wyrażone w książce. The more probable view is that it was composed between 200 and 50 BC If the original language was Hebrew, the place was Palestine; if Greek, it was Egypt; but this point, too, must be left undecided. Bardziej prawdopodobny jest pogląd, że został złożony pomiędzy 200 i 50 pne Jeśli oryginalnym języku hebrajskim było miejsce, w Palestynie był, jeśli grecki, był Egipt, lecz tym momencie zbyt, należy pozostawić niezdecydowani.

The reference in xiv. Odniesienie w XIV. 10 to Achiacharus introduces new perplexities into the question of the origin of the book (see Aḥiḳar). 10 Achiacharus wprowadza nowe perplexities w kwestii pochodzenia książki (patrz Aḥiḳar). Here it need only be remarked that the reference is merely an illustration, showing acquaintance with an Aḥiḳar story; the allusion is scarcely organically connected with the story of Tobit. Tutaj trzeba tylko zauważyć, że mowa jest jedynie ilustracją, pokazano znajomy z Aḥiḳar historię, a dopiero aluzja jest organicznie związane z historią Tobit.

The original form of the book may have told simply how a pious man, doing his duty, came safe out of trouble. Oryginalnej formie książki może mieć po prostu powiedział, jak pobożny człowiek, czyniąc jego obowiązkiem, przyszedł bezpieczne obecnie kłopoty. The episode of Sarah and Asmodeus appears to be a separate story, here skilfully combined with the other. Epizod z Sarah i Asmodeus wydaje się być oddzielną historię, tu umiejętnie połączone z innymi. The advisory discourses in iv. Doradczej dyskursy w IV. (much shortened in the Sinaitic text) and xii. (znacznie skrócony w Sinaitic tekstu) i XII. look like the insertions of an editor. For the ethical tone see especially iv. wyglądać w Wkładki do edytora. etycznych Do dzwonka patrz szczególnie IV. 15, 16, and for the religious ideas, xii. 15, 16, a dla idei religijnych, XII. 8. The book is to be compared with Proverbs, Ecclesiasticus (Sirach), Daniel, and Ecclesiastes. Książka jest w porównaniu z Przysłowia, Ecclesiasticus (Sirach), Daniel, i Ecclesiastes.

Crawford Howell Toy Crawford Howell zabawka

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Swete, The Old Testament in Greek (texts of the Vatican, Alexandrian, and Sinaitic codices); Fritzsche, in Handbuch zu den Apokryphen; Neubauer, The Book of Tobit (Old Latin, Aramaic, and modern Hebrew texts); Schürer, in Herzog-Hauck, Real-Encyc. Bibliografia: Swete, W Starym Testamencie w języku greckim (teksty Watykan, aleksandryjski, a Sinaitic codices); Fritzsche, w Handbuch zu den Apokryphen; Neubauer, The Book of Tobit (Stare łacina, aramejski, hebrajski i nowoczesne tekstów); Schürer, w Herzog-Hauck, Real-Encyc. i.; Robertson Smith, in Encyc. i.; Robertson Smith, w Encyc. Brit.; Erbt, in Cheyne and Black, Encyc. Brit.; Erbt, w Cheyne i Czarnego, Encyc. Bibl.; Marshall, in Hastings, Dict. Bibl.; Marshalla, w Hastings, Dict. Bible; Schenkel, Bibel-Lexikon; Schürer, Gesch. Biblia; Schenkel, Bibel-Lexikon; Schürer, Gesch. 3d ed., iii.; Andrée, Les Apocryphes de l'Ancien Testament; Nöldeke, in Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1879; Kohut, in Geiger's Jüd. 3d ed. III.; Andrée, Les Apocryphes de l'ancien Testament; Nöldeke, w Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1879; Kohut, w Geiger's Jud. Zeit.; Grätz, Gesch. Zeit.; Gratz, Gesch. iv.; Plath, in Theologische Studien und Kritiken, 1901; Israel Lévi, in REJ 1902; Abrahams, in JQR i.; Bissell, The Apocrypha of the Old Testament (Lange series); Fuller, in Wace, Apocrypha.T. iv.; Plath, w Theologische Studien und Kritiken, 1901; Izraela Levi, w REJ 1902; Abrahams, w JQR i.; Bissell, The Apocrypha do Starego Testamentu (seria Lange); Fuller, w Wace, Apocrypha.T.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest