Book of Zechariah, Zacharias Księga Zachariasza, Zachariasza

General Information Informacje ogólne

The Book of Zechariah, one of the so - called Minor Prophets or shorter books of the Old Testament of the Bible, takes its name from a priest who returned to Jerusalem with the exiles from Babylon. Księga Zachariasza, jeden z tak - zwany Minor Prophets lub krótszy ksiąg Starego Testamentu z Biblii, bierze swoją nazwę od księdza, którzy wrócili do Jerozolimy od wygnańców z Babilonii. Scholars generally acknowledge, however, that only the first eight chapters of the book, which date from 520 to 518 BC, were written by Zechariah. These chapters are apocalyptic in character, consisting principally of a series of eight visions devoted to eschatological themes. Uczonych generalnie jednak przyznać, że tylko w pierwszych ośmiu rozdziałów książki, których datę, od 520 do 518 pne, zostały napisane przez Zachariasza. Te rozdziały są apokaliptyczny charakter, składający się głównie z serii ośmiu eschatologicznym widziadła poświęcone tematom. Chapters 9 to 11 come from the hand of another author, "Second Zechariah" (c. 300 BC), and consist of sayings against foreign nations together with promises of power for the returning exiles. Rozdziały 9 do 11 pochodzą z rąk innego autora "Drugiej Zachariasza" (ok. 300 pne), a składają się słowa wobec obcych narodów wraz z obietnic władzy na powrót uchodźców. Chapters 12 to 14, which continue the message of Second Zechariah, are sometimes regarded as a separate unit labeled "Third Zechariah" and dated c. Rozdziały 12 do 14, które nadal wiadomość drugiej Zachariasza, są czasami postrzegane jako odrębną jednostką oznaczane "Trzeci Zachariasza" i datowany c. 250 BC. 250 BC.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
George W Coats George W Coats

Bibliography Bibliografia
D Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (1918); PD Hanson, The Dawn of Apocalypse (1975). D Baron, wizje i Proroctwa Zachariasza (1918); PD Hanson, The Dawn of Apocalypse (1975).


Book of Zechariah, Zacharias Księga Zachariasza, Zachariasza

Brief Outline Krótki zarys

  1. Series of eight symbolic night-visions (1-6) Seria ośmiu symboliczne noc-wizje (1-6)
  2. Prophecies, spoken two years later than the above; exhortations and warnings (7-8) Proroctwa, wypowiedziane dwa lata później niż powyżej; nawoływań i ostrzeżenia (7-8)
  3. Judgment and mercy; the coming Day of the Lord (9-14) Wyrok i miłosierdzia; najbliższych Dzień Pana (9-14)


Zechari'ah

Advanced Information Informacje zaawansowane

Zechariah, Jehovah is renowned or remembered. Zachariasz, Jehowa to znana lub zapamiętane.

(1.) A prophet of Judah, the eleventh of the twelve minor prophets. (1). Proroka Judy, jedenastym z dwunastu proroków moll. Like Ezekiel, he was of priestly extraction. Podobnie jak Ezechiel, był kapłańskiego ekstrakcji. He describes himself (1:1) as "the son of Berechiah." On sam opisuje (1:1) jako "syn Berekiasza." In Ezra 5:1 and 6:14 he is called "the son of Iddo," who was properly his grandfather. W Ezdrasz 5:1 i 6:14 jest on nazywany "syna Iddo", który był właściwie jego dziadek. His prophetical career began in the second year of Darius (BC 520), about sixteen years after the return of the first company from exile. Prophetical Jego kariera rozpoczęła się w drugim roku panowania Dariusza (BC 520), o szesnaście lat po powrocie z pierwszej spółki z wygnania. He was contemporary with Haggai (Ezra 5:1). Był współczesny z Aggeusza (Ezdrasz 5:1).

His book consists of two distinct parts, (1) chapters 1 to 8, inclusive, and (2) 9 to the end. Jego książka składa się z dwóch odrębnych części (1), rozdziały od 1 do 8 włącznie oraz (2) 9 do końca. It begins with a preface (1:1-6), which recalls the nation's past history, for the purpose of presenting a solemn warning to the present generation. Rozpoczyna się ona od Wstępu (1:1-6), który przypomina o historii narodu przeszłości, w celu przedstawienia uroczyste ostrzeżenie dla obecnej generacji. Then follows a series of eight visions (1:7-6:8), succeeding one another in one night, which may be regarded as a symbolical history of Israel, intended to furnish consolation to the returned exiles and stir up hope in their minds. Potem następuje seria ośmiu wizji (1:7-6:8), w kolejnych sobą jedną noc, która może być traktowana jako symboliczny historii Izraela, przeznaczonych do dostarczenia pociechy do zwróciło wygnańców i wzniecać nadzieję, że w ich umysłach . The symbolical action, the crowning of Joshua (6:9-15), describes how the kingdoms of the world become the kingdom of God's Christ. W symboliczny działania, zwieńczeniem Joshua (6:9-15), opisuje w jaki sposób królestwa tego świata staną się królestwa Bożego Chrystusa.

Chapters 7 and 8, delivered two years later, are an answer to the question whether the days of mourning for the destruction of the city should be any longer kept, and an encouraging address to the people, assuring them of God's presence and blessing. Rozdziałach 7 i 8, wydana dwa lata później, jest odpowiedź na pytanie, czy dni żałoby na zniszczenie miasta powinno być dłużej przechowywane, oraz adres na zachęcenie ludzi, zapewniając im Bożej obecności i błogosławieństwa. The second part of the book (ch. 9-14) bears no date. Druga część książki (rozdział 9-14) nie ponosi daty. It is probable that a considerable interval separates it from the first part. Jest prawdopodobne, że znaczny odstęp oddziela go od pierwszej części. It consists of two burdens. Składa się z dwóch dużych obciążeń. The first burden (ch. 9-11) gives an outline of the course of God's providential dealings with his people down to the time of the Advent. Pierwszy obciążeń (rozdział 9-11) daje zarys przedmiotu Bożego opatrznościowy kontaktach ze swoim ludem, aż do tego czasu Adwentu. The second burden (ch. 12-14) points out the glories that await Israel in "the latter day", the final conflict and triumph of God's kingdom. Drugi obciążeń (rozdział 12-14) wskazuje, że czeka Glories Izraela w "ostatnie dni", konfliktu i ostatecznego triumfu królestwa Bożego.


(2.) The son or grandson of Jehoiada, the high priest in the times of Ahaziah and Joash. (2). Syna lub wnuka Jojady, arcykapłan w czasach Ochozjasza i Joasza. After the death of Jehoiada he boldly condemned both the king and the people for their rebellion against God (2 Chr. 24:20), which so stirred up their resentment against him that at the king's commandment they stoned him with stones, and he died "in the court of the house of the Lord" (24:21). Po śmierci Jojady on odważnie potępiony zarówno króla i naród do ich buntu przeciw Bogu (2 Chr. 24:20), które tak podburzyli ich oburzenie przeciwko niemu, że na rozkaz króla one ukamienowany go z kamieni, i umarł "na dziedzińcu domu Pana" (24:21). Christ alludes to this deed of murder in Matt. Chrystus nawiązuje do niniejszego aktu zabójstwa w Matt. 23:35, Luke 11:51. 23:35, Łukasza 11:51. (See ZACHARIAS [2].) (Patrz Zacharias [2]).

(3.) A prophet, who had "understanding in the seeing of God," in the time of Uzziah, who was much indebted to him for his wise counsel (2 Chr. 26:5). (3). Prorok, który "widząc zrozumienia w Boga", w czasie Ozjasza, który miał wiele mu do zadłużonymi jego mądrą radę (2 Chr. 26:5). Besides these, there is a large number of persons mentioned in Scripture bearing this name of whom nothing is known. Oprócz tego, istnieje duża liczba osób wymienionych w Piśmie noszące tę nazwę z których nic nie jest znana.

(4.) One of the chiefs of the tribe of Reuben (1 Chr. 5:7). (4). Jeden z wodzów, z pokolenia Rubena (1 Chr. 5:7).

(5.) One of the porters of the tabernacle (1 Chr. 9:21). (5). Jeden z tragarzy z tabernakulum (1 Chr. 9:21).

(6.) 1 Chr. (6.) 1 Chr. 9:37.

(7.) A Levite who assisted at the bringing up of the ark from the house of Obededom (1 Chr. 15:20-24). (7). Lewita, którzy wspomaga na wychowywanie Arki z domu Obed-(1 Chr. 15:20-24).

(8.) A Kohathite Levite (1 Chr. 24:25). (8). Kohathite A lewita (1 Chr. 24:25).

(9.) A Merarite Levite (1 Chr. 27:21). (9). Merarite A lewita (1 Chr. 27:21).

(10.) The father of Iddo (1 Chr. 27:21). (10). Ojciec Iddo (1 Chr. 27:21).

(11.) One who assisted in teaching the law to the people in the time of Jehoshaphat (2 Chr. 17:7). (11). Jeden którzy wspomaga w nauczaniu prawa do ludzi w czasie Jozafat (2 Chr. 17:7).

(12.) A Levite of the sons of Asaph (2 Chr. 20:14). (12). Lewita z synów Asafa (2 Chr. 20:14).

(13.) One of Jehoshaphat's sons (2 Chr. 21:2). (13). Jednym z jego synów Jozafata (2 Chr. 21:2).

(14.) The father of Abijah, who was the mother of Hezekiah (2 Chr. 29:1). (14). Ojciec Abiasz, która była matką Ezechiasza (2 Chr. 29:1).

(15.) One of the sons of Asaph (2 Chr. 29:13). (15). Jeden z synów Asafa (2 Chr. 29:13).

(16.) One of the "rulers of the house of God" (2 Chr. 35:8). (16). Jednym z "przełożeni świątyni Bożej" (2 Chr. 35:8).

(17.) A chief of the people in the time of Ezra, who consulted him about the return from captivity (Ezra 8:16); probably the same as mentioned in Neh. (17). A szef ludzi w czasie Ezdrasz, którzy go konsultacje na temat powrotu z niewoli (Ezdrasz 8:16); prawdopodobnie takie same jak wymienione w Neh. 8:4,

(18.) Neh. (18). Neh. 11:12. (19.) Neh. (19). Neh. 12:16. (20.) Neh. (20). Neh. 12:35,41. (21.) Isa. (21). Isa. 8:2.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Zacharias

Catholic Information Informacje Katolicki

(Hebrew zekharyahu and zekharyah; meaning "Yahweh remembers", Sept. Zacharia and Zacharias), son of Barachias, son of Addo, a Prophet who rose in Israel in the eighth month of the seventh year of the reign of King Darius, 520 BC (Zechariah 1:1) just two months after Aggeus began to prophesy (Agg., i, 1). (Hebr. zekharyahu i zekharyah; rozumieniu "Jahwe pamięta", wrzesień Zacharia i Zachariasza), syn Barachias, syn Addo, proroka, który wzrósł w Izraelu w ósmym miesiącu siódmym roku panowania króla Dariusza, 520 BC (Zachariasza 1:1) zaledwie dwa miesiące po Aggeus zaczęli prorokować (Agg., I, 1). The urgings of the two Prophets brought about the building of the second temple (Ezra 5 and 6). W urgings z dwóch proroków doprowadził do budowy drugiej świątyni (Ezra 5 i 6). Addo was one of the chief priests who, in the first year of the reign of Cyrus 538 BC, returned with Zorobabel from captivity (Nehemiah 12:4). Sixteen years thereafter, during the high priesthood of Joacim (verse 12), Zacharia, of the family of Addo (Heb. of verse 16), is listed as a chief priest. This Zacharia is most likely the Prophet and author of the canonical book of the same name. Addo był jednym z kapłanów, którzy w pierwszym roku panowania Cyrusa 538 pne, z Zorobabela powrócił z niewoli (Nehemiasza 12:4). Szesnaście lat później, podczas wysokiego kapłaństwa Joacim (werset 12), Zacharia, z rodziny Addo (Heb. z werset 16), jest wymieniony jako arcykapłana. Zacharia To jest najbardziej prawdopodobne, Proroka i autor książki kanoniczna o tej samej nazwie. It is not at all probable that the Prophet Zacharias is referred to by Christ (Matthew 23:35; Luke 11:51) as having been slain by the Jews in the Temple; that Zacharias was the son of Joiada (2 Chronicles 24:20). Nie jest prawdopodobne, że na wszystkich proroka Zachariasza jest określone przez Chrystusa (Mateusza 23:35; Łk 11:51) za zabici przez Żydów w świątyni, że Zachariasz był synem Jojady (2 Kronik 24:20 ). Moreover, the Jews of Zorobabel's time obeyed the Prophet Zacharias (Zechariah 6:7); nor is there, in the Books of Esdras, any trace of so heinous a crime perpetrated in the Temple court. Co więcej, Żydzi Zorobabela czas słuchaliśmy proroka Zachariasza (Zachariasza 6:7), ani też nie istnieje, w Książki z Księgi Ezdrasza, żadnych śladów tak haniebne przestępstwo popełnione w świątyni sądu.

The prophecy of Zacharias is one of the books admitted by both Jews and Christians into their canon of Sacred Writings, one of the Minor Prophets. Proroctwa Zachariasza jest jedną z książek przyjęci zarówno przez Żydów i chrześcijan w ich kanon Pisma Świętego, jednego z Proroków Mniejszych. This article will treat its contents and interpretation, canonicity, author, time, place, and occasion. Ten artykuł będzie traktować jego treści i interpretacji, canonicity, autor, czas, miejsce i okazję.

I. CONTENTS AND INTERPRETATION I. treści i interpretacji

A. Part First (Chapters 1-8) A. Część pierwsza (rozdziały 1-8)

Introduction. Wprowadzenie. The purpose of the book, the return of the people to Yahweh (i, 1-6). Celem książki, powrót ludzi do Jahwe (I, 1-6).

(1) The eight visions of the Prophet, on the night of the twenty-fourth day of the eleventh month of the second year of the rule of Darius in Babylon (i, 7-vi, 8). (1) Osiem wizje Proroka, w nocy z dwudziestego czwartego dnia jedenastego miesiąca od drugiego roku rządów Dariusza w Babilonie (I, 7 VI, 8).

The horsemen in the myrtle grove (i, 7-17). Jeźdźców w Myrtle Grove (I, 7-17). Their mounts are chestnut, bay, and white. Ich elementy mocujące są kasztanowca, bay, i białych. They bring the news from far and wide; all lands are at rest, nor is there any sign of an impending upheaval of the nations such as is to precede the liberation of Israel from thraldom. Jakie niosą ze sobą te wiadomości z daleka i szeroki; wszystkich krajów są w stanie spoczynku, ani też żadnych objawów o zbliżającym się przewrót w narody, takie jak ma poprzedzać wyzwolenia Izraela z niewola. And yet Yahweh will comfort Sion, He will rebuild the city and the Temple. I jeszcze Pan będzie komfort Sion, On będzie odbudować miasto i świątynię.

The four horns and four smiths (i, 18-21). Cztery rogi i czterech kowali (I, 18-21). The former are the nations that have tossed to the winds Juda and Israel and Jerusalem; the latter are the powers that in their turn will batter down the foes of Yahweh. The man with the measuring line (ii, 1-13). Te pierwsze są narody, które tossed na wiatry Judy i Jerozolimy i Izraela; te ostatnie są kompetencje, które z kolei będą zdemolować z wrogami Jahwe. Mężczyzna z linii pomiarowych (II, 1-13). He is bidden not to measure Jerusalem. On nie jest zaproszony do środka Jerozolimie. The new Jerusalem will have no need of walls; Yahweh Himself will be unto it a wall of fire, He will dwell within it. Nowe Jeruzalem nie będzie miał potrzebę ścian; Jahwe sam będzie do niego ściany ognia, kto zamieszkam w nim. The vision now becomes Messianic, extends far beyond the immediate future, and represents all the nations of the world about the new Jerusalem. Wizja staje się teraz mesjanistyczny, wykracza daleko poza najbliższej przyszłości, i reprezentuje wszystkie narody świata, o nowej Jerozolimy.

Jesus the high priest before the angel of Yahweh (iii, 1-10). Jezus arcykapłana przed Anioł Jahwe (iii, 1-10). Clothed in filthy garments, accused by Satan, the high priest stands in shame. Odziany w szaty brudne, oskarżonego przez Szatana, najwyższy kapłan stoi w wstydu. His shame is taken away. Jego wstyd jest zabrane. Clean raiment is put upon him. Czystość jest odzienie włożył na niego. The promise is made to the rehabilitation of the high priest in the temple that Zorobabel is to build; and the Messianic forecast is uttered of the sprout (Hebrew çémáh), the servant of Yahweh (cf. Isaiah 4:2; Jeremiah 23:5; 33:15), who will be sent in the stead of the Levitic priesthood. Obietnica się do rekultywacji arcykapłana w świątyni, że jest Zorobabela budować, a prognoza jest mesjanistyczny wypowiedziane z kiełkowy (hebr. çémáh), sługa Jahwe (por. Izajasza 4:2; Jeremiasz 23:5 ; 33:15), który zostanie wysłany w Stead z Levitic kapłaństwa.

The seven branched lamp of the temple (iv, 1-14). Siedmiu rozgałęziony światła w świątyni (IV, 1-14). An olive tree on either side feeds the lamp. Oliwne drzewa po obu stronach kanały światła. The seven lamps and their lights are the seven eyes of Yahweh that run to and fro over the whole earth (verse 10). Siedem lamp i świateł są ich siedmiu oczach Jahwe, które działają tam i z powrotem na całej ziemi (werset 10). The olive trees are "the two sons of oil", the anointed priest Jesus and King Zorobabel. Drzew oliwnych są "dwóch synów ropy naftowej", namaszczony na króla i kapłana Jezusa Zorobabela. The picture is that of the providence of Yahweh and His two agents in the theocratic government of restored Jerusalem; this providence is a type of the economy of grace in the Messianic kingdom. Obraz jest, że z Providence z Jahwe i Jego dwie agentów w teokratyczny rząd przywrócił Jerozolimy; tej opatrzności jest rodzajem gospodarki karencji w mesjanistyczny królestwo. Verses 6b-10a seem to be out of place and to belong rather to the end of the chapter or after iii, 10; this latter is the opinion of Van Hoonacker, "Les douze petits prophètes" (Paris, 1908). The flying parchment-roll (v, 1-4). 6b-10a znaki wydają się być obecnie miejsce i należą raczej do końca tego rozdziału lub po III, 10; ta ostatnia jest opinią Van Hoonacker, "Les Petits prophètes douze" (Paryż, 1908). Latający pergamin -roll (V, 1-4). Upon it is the curse of Yahweh that enters in to consume the house of every thief and perjurer. Po to jest przekleństwo z Jahwe, że wejdzie do spożywają w domu każdego złodzieja i krzywoprzysięzca. The scene of the prophetic vision has shifted backward several hundred years to the days of the thunderings and denunciations of Isaias, Amos, and Osee; from that distant viewpoint are seen the effects of Israel's sins and Yahweh's maledictions -- the Babylonian exile. Scena prorockiej wizji przesunął się do tyłu kilkaset lat dniami i thunderings wypowiedzenia Isaias, Amos, a Osee; z tego punktu widzenia, postrzegane są odległe skutki Izraela z Jahwe i grzechy maledictions - na wygnaniu babilońskiej.

The woman in the epha (v, 5-11). Kobieta w EPHA (V, 5-11). She is forced into the measure, the lid is shut to, a leaded weight is laid thereon; she is hurried off the land of Sennaar. Ona jest zmuszony do środka, do zamknięcia pokrywy, do takiej wagi ołowiowej jest mowa w tej sprawie; ona pośpieszny off ziemi Sennaar. The picture is symbolic of the wickedness of Israel transported perforce to Babylon. Obraz jest symboliczny z nieprawości Izraela transportowane z konieczności do Babilonu.

The four chariots (vi, 1-8). Cztery rydwany (VI, 1-8). Bearing the wrath of Yahweh, to the four corners of the earth they are driven; and the one that goes to the north takes the vengeance of Yahweh upon the nations of the North who have kept His chosen people in captivity. Mając gniew Jahwe, na czterech narożnikach ziemi są napędzane, a jedno z nich trafia do północnej trwa pomstę Jahwe na narodów Północy, którzy hodowali Jego lud wybrany w niewoli. It is to be noted that this series of eight visions begins and ends with similar pictures -- the horses of varied hues whose riders bring back work that all the earth is at rest and whose drivers, in like manner, are the bearers of the message of Yahweh. Należy zauważyć, że tej serii ośmiu wizji zaczyna się i kończy o podobnych zdjęć - konie różnych kolorach, których jeźdźców przywrócić pracę, że cała ziemia jest w stanie spoczynku i kierowców, których w podobny sposób, są nośnikami wiadomości z Jahwe.

(2) Sequel to the eight visions (2) Sequel do ośmiu wizje

As a sequel to the eight visions, especially to the fourth and fifth, Yahweh bids Zacharias take of the gold and silver brought from Babylon by a deputation of Jews of the captivity, and therewith to make crowns; to place these crown upon the head of Jesus the high priest, and then to hang them as a votive-offering in the Temple (vi, 9-15). W serii ośmiu wizje, zwłaszcza w czwartym i piątym, Jahwe ofert Zacharias brać złoto i srebro przywiezione z Babilonu przez delegacja Żydów z niewoli, a nimi, aby korony; na miejsce tych koronę na głowę Jezus arcykapłana, a następnie zawiesza się je jako wotywny-oferując w Świątyni (VI, 9-15). The critics generally insist that it was Zorobabel and not Jesus who was to be crowned. Krytyka generalnie nalegać, że Zorobabela, a nie Jezus, który miał być koronowany. They err in missing the prophetic symbolism of the action. Err brakuje ich w prorockiej symbolikę działania. It is the high priest rather than the king that is the type of the priest of the Messianic kingdom, "the Man Whose name is the Sprout" (Heb. text), Who shall build up the Temple of the Church and in Whom shall be united the offices of priest and king. Jest to najwyższy kapłan, zamiast króla, że jest to rodzaj kapłana z mesjanistyczny królestwo, "Człowieku, którego nazwa jest Sprout" (Heb. tekst), który będzie budować świątyni Kościoła i kogo są zjednoczonej biur kapłana i króla.

(3) The prophecy of the fourth day of the ninth month of the fourth year of the rule of Darius in Babylon (vii and viii) (3) proroctwa czwartego dnia dziewiątego miesiąca, w czwartym roku rządów Dariusza w Babilonie (VII i VIII)

Almost two years after the eight visions, the people ask the priests and Prophets if it be required still to keep the fasts of the exile. Prawie dwa lata po ośmiu wizji, ludzie zwracają się do kapłanów i proroków, jeśli jest wymagane, aby nadal na bieżąco postów na uchodźstwie. Zacharias makes answer as revealed to him; they should fast from evil, show mercy, soften their hard hearts; abstinence from fraud and not from food is the service Yahweh demands. Odpowiedzi, jak czyni Zachariasza objawił mu, powinny one szybko od zła, wykazują miłosierdzie, zmiękczają ich twarde serca; abstynencji od nadużyć, a nie od żywności jest Jahwe żąda usługi. As a motive for this true service of God, he pictures to them the glories and the joys of the rebuilt Jerusalem (vii, 1-9). Jako motyw tej prawdziwej służby Bogu, że zdjęcia im Uwielbienia i radości z odbudowana Jerozolima (vii, 1-9). The Prophet ends with a Messianic prediction of the gathering of the nations to Jerusalem (viii, 20-23). Prorok kończy się mesjanistyczny przewidywanie gromadzenia narodów do Jerozolimy (VIII, 20-23).

B. Part Second (Chapters 9-14): The Two Burdens B. Część druga (rozdziały 9-14): Dwie obciążeń

Many years have gone by. Wiele lat byli przez. The temple of Zorobabel is built. Świątynia zbudowana jest Zorobabela. The worship of Yahweh is restored. Kultu Jahwe jest przywrócona. Zacharias peers into the faraway future and tells of the Messianic kingdom. Zacharias rówieśników w dalekiej przyszłości i opowiada o mesjanistyczny królestwo.

(1) First burden, in Hadrach (ix-xi) (1) Po pierwsze ciężar, w Chadraku (IX-XI)

The coming of the king (ix-x). Przyjście króla (IX-X). The nations round about will be destroyed; the lands of the Syrians, Phoenicians, and Philistines will fall into the hands of invaders (ix, 1-7). Narody wokoło zostanie zniszczone; ziemie Aramejczycy, Phoenicians, Filistynów i mieszczą się w rękach zaborców (IX, 1-7). Israel will be protected for the sake of her king, Who will come to her "poor and riding upon an ass". Izrael będą chronione ze względu na jej króla, który wejdzie do niej "ubogich i jedzie na oślicy". He Who was spoken of as the Sprout(iii, 8; vi, 12) will be to the new Jerusalem both priest and king (iii, 8; vi, 3). Kto z was zna jak Sprout (III, 8, VI, 12) będzie nowym Jeruzalem zarówno kapłana i króla (III, 8, VI, 3).

The shepherds of the nations (xi). Pasterze z narodów (xi). The literal, and typical meanings of this passage are very obscure, and variously interpreted by commentators. Dosłowne, a typowym znaczeniu tego pasażu są bardzo niejasnych i różnorodnie interpretowane przez komentatorów. The spoilation of the pride of the Jordan, the destruction of the land from the cedars of Lebanon to the oaks of Basan, south of the Sea of Galilee (verses 1-3) seems to refer to an event long passed -- the breaking up of the independence of the Jewish state 586 BC -- in the same was as does Jer., xxii, 6, 7. W spoilation do dumy z Jordanii, zniszczenie kraju cedrów z Libanu do dębów z Basan, na południe od Jeziora Galilejskiego (znaki 1-3) Wydaje się, że odnoszą się do zdarzenia, przeszedł długą - do złomowania o niezależności państwa żydowskiego 586 pne - w taki sam sposób, jak robi Jr., XXII, 6, 7. The allegory of the three shepherds cut off in one month (verses 4-8) is remarkably like to Jer., xxii and xxiii. W alegoria z trzech pasterzy wycięty w jednym miesiącu (znaki 4-8) jest zadziwiająco podobny do Jr., XXII i XXIII. Probably these wicked rulers are: Sellum, who was deported into Egypt (Jeremiah 22:10-12); Joakim, son of Josias, who was "buried with the burial of an ass" (ibid., 12-19); and his son Jechonias who was cast out into the land of the stranger (ibid., 24-30). Prawdopodobnie tych bezbożnych władców są: Sellum, który został deportowany do Egiptu (Jeremiasz 22:10-12), Joakim, syn Josias, który został "pochowany z pochówku w dupę" (tamże, 12-19); i jego Jechonias syna, który był wyrzuceni do ziemi obcym (tamże, 24-30). The foolish shepherd (verses 15-17) is probably Sedecias. Głupim pasterza (wersety 15-17) jest prawdopodobnie Sedecias. In verses 9-14 we have Zacharias impersonating the shepherd of Juda and Israel, trying to be a good shepherd, falling outcast, sold for thirty pieces of silver, and in all this typifying the Good Shepherd of the Messianic kingdom. W wersety 9-14 mamy Zacharias pod pasterzem Izraela i Judy, starając się być dobrym pasterzem, objętych wyrzutkiem, sprzedawane za trzydzieści srebrników, a wszystko to w typifying Dobrego Pasterza z mesjanistyczny królestwo.

(2) Second burden, the apocalyptic vision of Jerusalem's future (xii-xiv) (2) Po drugie obciążenie, w apokaliptyczny wizji przyszłości Jerozolimy (XII-XIV)

The nations shall be gathered against Jerusalem (xii, 1-3); but Yahweh shall smite them in His power, by means of the house of David (verses 4-9); and the inhabitants of Jerusalem will mourn as one mourneth for an only son (verses 10-14). Narody będą zebrane przeciw Jerozolimie (XII, 1-3), ale Pan dotknie ich w Jego moc, w drodze do domu Dawida (znaki 4-9), a mieszkańcy Jerozolimy będzie opłakiwać jako jeden mourneth dla tylko syn (wersety 10-14). The prayers of the people of Jerusalem to Yahweh, Who says "they shall look upon me, whom they have pierced", and their grief at the wrongs that they have done Him are all typical of the Messianic kingdom. Modlitwy ludu do Jerozolimy, Jahwe, który mówi "Będą patrzeć na mnie, którego przebili", a ich smutek na krzywd, że jest Sporządzono Nim wszystkie typowe dla mesjanistyczny królestwo. Yahweh is the type of Jesus, the prayers and mourning of Jerusalem are the type of the prayers and mourning that Jesus will inspire in the Church while its members look upon Him Whom they have pierced (cf. John 19:37). Jahwe jest typem Jezusa, modlitwy i żałoby z Jerozolimy to rodzaj modlitwy i żałoby, że Jezus będzie inspirować w Kościele, podczas gdy jej członkowie patrzeć na Tego, którego przebili (por. Jana 19:37). As a result of Yahweh's victory over the nations, idolatry will be stamped out of Juda (xiii, 1-6). W wyniku Jahwe jest zwycięstwo nad poganami, bałwochwalstwo zostaną opieczętowane obecnie Judy (xiii, 1-6).

The theme of the shepherds is taken up again. Tematem pasterzom została podjęta ponownie. Yahweh's shepherd shall be smitten; the sheep shall be scattered; two-thirds of them shall perish; one-third shall be gathered, to be refined as silver and tested as gold (xiii, 7-9). Pan jest pasterzem są pobici, a owce są rozproszone, dwie trzecie z nich zginie, jedna trzecia są gromadzone, które mają być poprawiona w srebro i złoto, jak testowane (xiii, 7-9). The prophetic scene suddenly shifts. Prorockiej scena nagle zmiany. Zacharias vividly depicts the details of the destruction of Jerusalem. Zacharias obrazowo przedstawia szczegóły zniszczenia Jerozolimy. In the first part of his burden, he had foreseen the transference of the Holy City from Seleucids to Ptolemys and back again, the hellenizing and paganizing of Judaism under Antiochus Epiphanes (168 Bc), the profanation of the temple by Pompey and its sacking by Crassus (47 BC). W pierwszej części jego ciężar, miał przewidziane przenoszenie Świętego Miasta z Seleucydami do Ptolemys iz powrotem, z hellenizing i paganizing judaizmu pod Antioch Epifanes (168 pne), o profanacji świątyni przez Pompejusza i jego workowy przez Crassus (47 pne). Now, after the casting out of the shepherd of Yahweh, the city is again in the power of the enemy; but, as of after "the Lord shall be king over all the earth: in that day there shall be one Lord, and his name shall be one". Teraz, po odlewania z pasterzem Jahwe, miasto jest ponownie w moc wroga, ale, jak w po "Pan będzie królem nad całą ziemią: w tym dniu nie będzie jedynego Pana, i jego Nazwa powinna być jednym ". The punishment of the foe shall be terrible (verses 8-19). Kary z wrogiem są straszne (wersety 8-19). All things shall be holy to Yahweh (verses 20-21). Wszystkie rzeczy są święte do Jahwe (wersety 20-21).

II. CANONICITY

Zacharias is contained in the canons of both Palestine and Alexandria; Jews and all Christians accept it as inspired. Zachariasz jest zawarte w kanonach zarówno Palestynie i Aleksandrii; wszystkich Żydów i chrześcijan, jak zainspirował go zaakceptować. The book is found among the Minor Prophets in all the canonical lists down to those of Trent and the Vatican. W książce znajduje się wśród Minor Prophets we wszystkich kanonicznych listach do tych Trydencki i Sobór Watykański. The New Testament writes often refer to the prophecies of the Book of Zacharias as fulfilled. W Nowym Testamencie pisze często odnoszą się do proroctwa z Księgi Zachariasza jako spełnione. Matthew (xxi, 5) says that in the triumphal entrance of Jesus into Jerusalem on Palm Sunday, the details were brought to pass that Zacharias (ix, 9) had predicted; and John (xii, 15) bears like witness. Matthew (XXI, 5) mówi, że w triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, szczegóły zostały doprowadzone do przekazania, że Zachariasz (IX, 9) miał przewidywane; i Jana (XII, 15) nosi jak świadek. Although, in xxvii, 9, Matthew makes mention of Jeremias only-yet he refers to the fulfilment of two prophecies, that of Jeremias (xxxii, 6-9) about the purchase of the potter's field and that of Zacharias (xi, 12, 13) about the thirty pieces of silver, the price set upon the type of the Messias. Chociaż, w XXVII, 9, Matthew czyni wzmiankę o Jeremias tylko jeszcze odnosi się on do realizacji dwóch proroctwa, że Jeremias (XXXII, 6-9) na temat zakupu Pole Garncarza i Zachariasza (XI, 12, 13) o trzydzieści srebrników, cenę zestawu na tego typu messias. John (xix, 37) sees in the Crucifixion a fulfilling of Zacharias's words, "they shall look upon me, whom they have pierced" (xii, 10). John (XIX, 37) widzi w Ukrzyżowania jeden spełniający Zachariasza słowa: "Będą patrzeć na mnie, którego przebili» (XII, 10). Matthew (xxvi, 31) thinks that the Prophet (xiii, 7) foretold the scattering of the Lord's disciples. Matthew (XXVI, 31) uważa, że Prorok (XIII, 7) zapowiedział rozrzut Pana uczniów.

III. AUTHOR AUTOR

In the foregoing analysis of the contents of Zacharias, we have stated the author, time, place and occasion of the book. W powyższej analizie zawartości Zachariasza, musimy stwierdzić autora, czasu, miejsca i okazji książkę. The author of the entire prophecy is Zacharias. Autorem całego proroctwa Zachariasza jest. The time of part first is the second and fourth years of the reign of Darius in Babylon (520 and 522 BC). W czasie pierwszej części jest drugim i czwartym roku panowania Dariusza, w Babilonie (520 i 522 pne). The time of part second is probably toward the end of the reign of Darius or the beginning of that of Xerxes (485 BC). Czasie część druga osoba jest prawdopodobnie pod koniec panowania Dariusza ani początku, że z Kserkses (485 pne). The place of the entire prophecy is Jerusalem. Miejscem całego proroctwa jest Jerozolima. The occasion of the first part is to bring about the building of the second Temple; that of the second part is perhaps the approach of the Prophet's death. Z okazji pierwszej części, jest doprowadzenie do budowy drugiej świątyni, że z drugiej strony może być podejście do śmierci Proroka. The traditional view taken by Catholic exegetes on the unity of authorship of the book is due in part to the witness of all manuscripts of the original text and of the various versions; this unanimity shows that both in Judaism and the Church there has never been a serious doubt in the matter of the unity of authorship of Zacharias. Tradycyjny pogląd katolicki exegetes na jedności autorstwa książka jest w części ze względu na świadectwo wszystkim rękopisy oryginalnego tekstu i różnych wersji, to jednomyślność pokazuje, że zarówno w judaizmie i Kościoła tam nigdy nie było poważne wątpliwości w kwestii jedności autorstwa Zachariasza. Solid reason, and not mere conjecture, are necessary to shake confidence in this traditional view. Stałe powodu, a nie zwykłe przypuszczeń, są niezbędne, aby wstrząsnąć zaufania w tym tradycyjny pogląd. No such solid reasons are forthcoming. Nie ma takiego solidne powody są zbliżające się. Internal evidence is appealed to; but internal evidence does not here favour divine criticism. Wewnętrznych dowodów na to, aby odwołać, ale nie ma dowodów wewnętrznych tutaj rzecz boska krytyki. Quite the reverse; scope and style are one in the prophecy. Wręcz przeciwnie, zakres i styl są jednym z proroctwa.

A. Unity of scope A. Jedność z zakresu

The entire prophecy has the same scope; it is permeated throughout with the very same Messianic forecasting. Całego proroctwa ma taki sam zakres, jest w całej permeated z samego mesjanistyczny prognozowania. The kingdom and priesthood of the Messias are obscurely depicted in the visions of the first part; vividly in the two burdens of the second part. Królestwo i kapłaństwa z messias mroczno są przedstawiani w wizje pierwszej części; żywo w dwóch obciążeń z drugiej strony. Both sections insist upon the vengeance to be wrought against foes of Juda (cf. i, 14, and vi, 8, with ix, 1 sq.); the priesthood and kingship united in the Christ (cf. iii, 8 and vi, 12 with ix, 9-17); the conversion of the gentiles (cf. ii, 11; vi, 15, and viii, 22, with xiv, 16, 17); the return of Israel from captivity (cf. viii, 7, 8, with ix, 11-16; x, 8 sq.); the holiness of the new kingdom (cf. iii, 1, and v, 1 sq., with xiii, 1); its prosperity (cf. i, 17; iii, 10; viii, 3 sq., with xi, 16; xiv, 7 sq.). Obie sekcje nalegać na pomstę być obrobione przed wrogami Judy (por. I, 14, i VI, 8, z IX, 1 sq); kapłaństwa i królestwo zjednoczeni w Chrystusie (por. III, 8 i VI, 12 z IX, 9-17); nawrócenie pogan (por. II, 11; VI, 15 i VIII, 22, z XIV, 16, 17); powrotu Izraela z niewoli (por. VIII, 7 , 8, z IX, 11-16; x, 8 sq); świętości nowego królestwa (por. III, 1, i przeciwko, 1 kw., z XIII, 1); jego dobrobytu (por. I, 17, III, 10 VIII, 3 kw., z XI, 16, XIV, 7 sq).

B. Unity of style B. Jedność stylu

Whatever slight differences there are in the style of the two sections can be readily enough explained by the fact that the visions are in prose and the burdens in poetry. Niezależnie istnieją niewielkie różnice w stylu dwie sekcje można łatwo wystarczająco wytłumaczyć fakt, że wizje są w prozie i obciążeń w poezji. We can understand that one and the same writer may show differences in form and mode of expression, if, after a period of thirty-five years, he works out in exultant and exuberant poetical form the theme which, long before and under very different circumstances, he had set forth in calmer language and prosaic mould. Możemy zrozumieć, że jeden i ten sam pisarz może wykazywać różnice w formie i trybie wypowiedzi, jeżeli po upływie trzydziestu pięciu lat, pracuje obecnie w radosny i nieokiełznany poetyckiej formie tematu, które na długo przed i na bardzo różnych okolicznościach , Miał określone w calmer języka i formy prozaiczny. To counterbalance these slight stylistic differences, we have indubitable evidence of unity of style. Aby zrównoważyć te niewielkie różnice stylistyczne, mamy niewątpliwy dowód jedności stylu. Modes of expression occur in both parts which are distinctive of Zacharias. Tryby słowa występują w obu częściach, które są wyróżniające Zachariasza. Such are, for instance: the very pregnant clause "and after them the land was left desolate of any that crossed over and of any that returned into it" -- Hebrew me'ober umisshab (vii, 14, ad ix, 8); the use of the Hiphil of 'abar in the sense of "taking away iniquity" (iii, 4, and xiii, 2); the metaphor of "the eye of God" for His Providence (iii, 9; i, 10; and ix, 1); the designations of the chosen people, "house of Juda and house of Israel", "Juda, Israel, Jerusalem", "Juda and Ephraim", "Juda and Joseph" (cf. i, 2, 10; vii, 15 etc., and ix, 13; x, 6; xi, 14 etc.). Takie są na przykład: bardzo ciąży klauzuli "i po nich ziemi pustynię została wystawiona wszelkich że przeszli i wszelkich że zwróciło się do niego" - Hebrajski me'ober umisshab (vii, 14, ad IX, 8); korzystanie z Hiphil z "abar w sensie" pozbawianie nieprawości "(III, 4 i XIII, 2); metaforą" oko Boga "na Jego Opatrzności (III, 9, I, 10; i IX, 1); nazw wybranych osób, "domu Judy i domu Izraela", "Juda, Izrael, Jerozolima", "Judy i Efraima", "Judy i Józefa" (por. I, 2, 10; VII, 15 itd., i IX, 13 X, 6; XI, 14 itd.). Moreover, verses and portions of verses of the first part are identical with verses and portions of verses of the second part (cf. ii, 10, and ix, 9; ii, 6, and ix, 12, 13; vii, 14, and ix, 8; viii, 14, and xiv, 5). Ponadto, znaki i fragmenty wierszy z pierwszej części są identyczne z wierszy i fragmentów znaki drugiej strony (por. II, 10 i IX, 9, II, 6, i IX, 12, 13, VII, 14, i IX, 8 VIII, 14, i XIV, 5).

C. Divisive Criticism C. dzieląca krytykę

It is generally allowed that Zacharias is the author of the first part of the prophecy (chapters i-viii). To jest generalnie dozwolone, że Zachariasz jest autorem pierwszej części tego proroctwa (rozdziały I-VIII). The second part (ix-xiv) is attributed by the critics to one or many other writers. Druga część (IX-XIV) jest nadany przez krytyków do jednej lub wielu innych pisarzy. Joseph Mede, and Englishman, started the issue, in his "Fragmenta sacra" (London, 1653), 9. Joseph Mede, i Anglika, rozpoczął wydawanie w jego "Fragmenta Sacra" (Londyn, 1653), 9. Wishing to save from error Matt., xxvii, 9, 19, he attributed the latter portion of Zacharias to Jeremias. In this exegesis, he was seconded by Kidder, "The demonstration of the Messias" (London, 170), 199, and Whiston, "An essay towards restoring the true text of the Old Testament" (London, 1722), 92. Chcący zapisać z błędem Matt., XXVII, 9, 19, nadany mu w ostatniej części Zachariasz do Jeremias. W tym egzegezy, był oddelegowany przez Kidder, "Pikieta z messias" (Londyn, 170), 199, a Whiston, "Esej w kierunku przywrócenia prawdziwego tekst Starego Testamentu" (Londyn, 1722), 92. In this way was the Deutero-Zacharias idea begotten. W ten sposób była Deutero-Zacharias pomysł zrodzony. The idea waxed strong as was prolific. Pomysł woskowany silny jak był płodnym. Divisive criticism in due time found many different authors for ix-xiv. Dzielącym krytyki w odpowiednim czasie znaleźć wiele różnych autorów na IX-XIV. By the end of the eighteenth century, Flugge, "Die Weissagungen, welche den Schriften des Zacharias beigebogen sind" (Hamburg, 1788), had discovered nine disparate prophecies in these six chapters. Pod koniec XVIII w., Flugge, "Die Weissagungen, welche den Schriften des Zacharias beigebogen sind" (Hamburg, 1788), miał odkryto dziewięć różnorodnych proroctwa w tych sześciu rozdziałów. A single or a manifold Deutero-Zacharias is defended also by Bauer, Augusti, Bertholdt, Eichorn (4th. ed.), De Wette (though not after 3rd ed.), Hitzig, Ewald, Maurer, Knobel, Bleck, Stade, Nowack, Wellhousen, Driver etc. A jednym lub w kolektorze Deutero-Zachariasz jest bronił również przez Bauera, sie, Bertholdt, Eichorn (4th. ed.) De Wette (choć nie po 3rd ed.) Hitzig, Ewald, Maurer, Knobel, Bleck, Stade, Nowack , Wellhousen, sterowników itp. The critics are not agreed, however, as to whether the disputed chapters are pre-exilic or post-exilic. Krytyków nie są uzgodnione, jednak co do tego, czy sporne rozdziały są wstępnie exilic lub po exilic. Catholic Biblical scholars are almost unanimous against this view. Katolicka Federacja Biblijna naukowcy są niemal jednomyślne z tym poglądem. The arguments in its favour are given by Van Hoonacker (op. cit., pp. 657 sq.) and answered convincingly. Argumentów na swoją korzyść podane są przez Van Hoonacker (op. cit.., Pp. 657 sq) i odpowiedział przekonująco.

Publication information Written by Walter Drum. Publikacja informacji napisanej przez Waltera Drum. Transcribed by Michael T. Barrett. The Catholic Encyclopedia, Volume XV. Przepisywane przez Michael T. Barrett. Encyklopedia Katolicka, Tom XV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1912. Nihil obstat, 1 października 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

The prophecy of Zacharias has been interpreted by ST. Proroctwa Zachariasza został zinterpretowany przez ST. EPHRAIM and ST. Efraim i ST. JEROME; cf. the commentaries on the Minor Prophets by RIBERA (Antwerp, 1571, etc.); MONTANUS (Antwerp, 1571, 1582); DE PALACIO (Cologne, 1588); MESSAN (Antwerp, 1597); SANCTIUS (Lyons, 1621); DE CASTRO (Lyons, 1615, etc.); DE CALANO (Palermo, 1644); MAUCORPS (Paris, 1614); SCHOLZ (Frankfurt, 1833); SCHEGG (Ratisbon, 1854 and 1862); TROCHON (Paris, 1883); KNABENBAUER (Paris, 1886); GRIESBACH (Lille, 1901); LEIMBACH in Bibl. w komentarzach dotyczących Minor Prophets przez RIBERA (Antwerpia, 1571, itd.); montanus (Antwerpia, 1571, 1582); DE PALACIO (Kolonia, 1588); MESSAN (Antwerpia, 1597); SANCTIUS (Lyon, 1621); DE CASTRO (Lyon, 1615, itd.); DE CALANO (Palermo, 1644); MAUCORPS (Paryż, 1614); SCHOLZ (Frankfurt, 1833); SCHEGG (Ratisbon, 1854 i 1862); TROCHON (Paryż, 1883); KNABENBAUER (Paryż , 1886); Griesbach (Lille, 1901); Leimbach w Bibl. Volksbucher, IV (Fulda, 1908), PATRIZI (Rome, 1852) treated the Messianic prophecies of Zacharias. Volksbucher, IV (Fulda, 1908), Patrizi (Rzym, 1852) traktowane mesjanistyczny proroctwa Zachariasza. The Protestant commentaries have been mentioned in the course of the article. Protestanckiej komentarze zostały wymienione w trakcie tego artykułu. The Catholic writers of general introductions are of service in regard to the authorship of Zacharias; cf. Katolickich pisarzy ogólnego wprowadzenia usługi są w odniesieniu do autorstwa Zachariasza; cf. CORNELY; KAULEN, GIGOT. CORNELY; KAULEN, GIGOT.


Book of Zechariah Księga Zachariasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

ARTICLE HEADINGS: ARTYKUŁ z treścią:

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Contents. Spis treści.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

The Second Zechariah. Drugi Zachariasz.

Date of the Second Zechariah. Data Drugi Zachariasz.

-Biblical Data: -Biblijna Data:

Prophetical book composed of fourteen chapters; the eleventh in the order of the Minor Prophets, following Haggai and preceding Malachi. Ch. Prophetical Książka składa się z czternastu rozdziałów; jedenasty w kolejności od Minor Prophets, po poprzednim Aggeusza i Malachiasza. Ch. i.-viii. I-VIII. comprise three prophecies: (1) an introduction (i. 1-6); (2) a complex of visions (i. 7-vi.); and (3) the seed of Peace (vii.-viii.). trzy proroctwa: (1) Wprowadzenie (1-6 I.); (2) kompleks wizji (I. 7-VI.) oraz (3) materiał siewny Pokoju (VII.-viii.).

(1) The introduction, dated in the eighth month of the second year of King Darius, is an admonition to repentance addressed to the people and rendered impressive by reference to the consequences of disobedience, of which the experience of the fathers is a witness. Contents. (1) wprowadzenie, w ramach ósmego dnia miesiąca drugiego roku króla Dariusza, to napomnienie do pokuty skierowana do osób i imponujące świadczonych przez odniesienie do konsekwencje nieposłuszeństwa, którego doświadczenie z ojców jest świadkiem. Spis treści.

(2) This introductory exhortation is followed on the twenty-fourth day of the month of Shebaṭ by eight symbolic visions: (a) angel-horsemen (i. 7-17); (b) the four horns and the four smiths (i. 18-21 [English], ii. 1-4 [Hebrew]); (c) the city of peace (ii. 1-5 [English]); (d) the high priest and the Satan (iii.); (e) the Temple candlestick and the olive-trees (iv.); (f) the winged scroll (v. 1-4); (g) the woman in the barrel (v. 5-11); (h) the chariots of the four winds (vi. 1-8). To these is added a historical appendix, in which the prophet speaks of the divine command to turn the gold and silver offered by some of the exiles into a crown for Joshua (or Zerubbabel ?), and reiterates the promise of the Messiah (vi. 9-15). (2) Ta wstępna wezwania następuje na dwudziesty czwarty dzień miesiąca Shebaṭ przez osiem symboliczne wizje: (a) anioł-jezdnych (i. 7-17), (b) cztery rogi i czterech kowali (I . 18-21 [angielski], ii. 1-4 [hebr.]), (c) miasto pokoju (II. 1-5 [Angielski]), (d) arcykapłana i Szatan (III.); (e) świątyni świecznik i drzewami oliwnymi (IV.), (f) skrzydlate przewijania (v. 1-4), (g) kobieta w baryłkę (v. 5-11), (h) rydwany czterech wiatrów (VI. 1-8). W tych dodaje się dodatek historyczny, w którym prorok mówi Bożego polecenia, aby włączyć złota i srebra oferowane przez niektóre z wygnańców do korony dla Joshua (lub Zorobabel ?), A powtarza obietnicę Mesjasza (VI. 9-15).

(3) The next two chapters (vii.-viii.) are devoted to censuring fasting and mourning (vii.) when obedience to God's moral law is essential, and to describing the Messianic future. Ch. (3) W kolejnych dwóch rozdziałach (VII.-VIII). Censuring są przeznaczone na czczo i żałoby (VII.), kiedy posłuszeństwa Bożym prawem moralnym jest niezbędna, i opisujące mesjanistyczny przyszłości. Ch. ix.-xiv. IX.-XIV. contain: zawierać:

(1) A prophecy concerning the judgment about to fall upon Damascus, Hamath, Tyre, Zidon, and the cities of the Philistines (ix.). (1) proroctwa dotyczące orzeczenia o spadnie na Damaszek, Chamat, Tyru, Sydonu, i miast Filistynów (IX.).

(2) Exhortation of the people to seek help not from Teraphim and diviners but from Yhwh. (2) Adhortacja o ludzi do szukania pomocy nie z terafim i wróżbitów, ale z Yhwh.

(3) Announcement of war upon unworthy tyrants, followed by an allegory in which the faithless people is censured and the brotherhood between Israel and Judah is declared to be at an end; fate of the unworthy shepherd (xi.). (3) Ogłoszenie wojny na niegodne tyranów, a następnie przez alegoria, w którym niewierny lud jest cenzurowany i braterstwa między Izraelem i Juda jest uznane za na koniec; losu w niegodny pasterza (XI.). To this chapter xiii. W tym rozdziale XIII. 7-9 seems to belong, as descriptive of a process of purification by the sword and fire, two-thirds of the people being consumed. 7-9 wydaje się należeć, jak opisuje proces oczyszczania od miecza i ognia, dwie trzecie ludzi są konsumowane.

(4) Judah versus Jerusalem (xii. 1-7). (4) Judy wobec Jerozolima (XII. 1-7).

(5) Results, four in number, of Jerusalem's deliverance (xii. 8-xiii. 6). (5) Wyniki, cztery w liczbie, w Jerozolimie w wyzwolenie (XII. 8-XIII. 6).

(6) The judgment of the heathen and the sanctification of Jerusalem (xiv.). (6) orzeczenie pogan i uświęcenia Jerozolimy (XIV.).

-Critical View: -Krytyczne Widok:

Inspection of its contents shows immediately that the book readily divides into two parts; namely, i.-viii. Kontroli jego treści wynika, że od razu książki łatwo dzieli się na dwie części, a mianowicie, i.-VIII. and ix.-xiv., each of which is distinguished from the other by its method of presenting the subject and by the range of the subject presented. i IX.-XIV., z których każdy jest oddzielony od innych przez jej metodę prezentacji tematu i zakresu przedmiotu przedstawiane. In the first part Israel is the object of solicitude; and to encourage it to proceed with the rearing of the Temple and to secure the recognition of Zerubbabel and Joshua are the purposes of the prophecy. W pierwszej części Izraela jest przedmiotem troski; i zachęcić je do kontynuowania hodowli świątyni i zapewnienia uznawania Zorobabel i Joshua są celów proroctwa. Visions, which are described and construed so as to indicate Yhwh's approval of the prophet's anxiety, predominate as the mediums of the prophetic message, and the lesson is fortified by appeals to Israel's past history, while stress is laid on righteousness versus ritualism. Wizje, które są opisywane i interpretowane w taki sposób, aby wskazać, zatwierdzeniu Yhwh proroka jest lęk, jak media dominują w prorockiej wiadomość, a lekcja jest wzmacniane przez odwołań do przeszłości historii Izraela, a nacisk kładzie się na sprawiedliwość wobec rytualizm. The date is definitely assigned to the second year of King Darius Hystaspes. Data jest przyporządkowany do drugiego roku króla Dariusza Hystaspes. The historical background is the condition which confronted the Jews who first returned from the Exile (see, however, Koster's "Herstel von Israel," 1894). Historyczne tło, które jest w stanie konfrontacji z Żydami, którzy po raz pierwszy wrócił z wygnania (por. jednak, Koster's "Herstel von Izraela", 1894). Some event-according to Stade, the revolt of Smerdis; but more probably the second conquest of Babylon under Darius-seems to have inspired buoyant hopes in the otherwise despondent congregation in Jerusalem, thus raising their Messianic expectations (Zech. ii. 10 [AV 6] et seq. vi. 8) to a firm belief in the reestablishing of David's throne and the universal acknowledgment of the supremacy of Yhwh. Niektóre zdarzenia zgodnie z Stade, Bunt Smerdis, ale bardziej prawdopodobnie drugi podboju Babilonu pod Darius-Wydaje się, że ma nadzieję, inspirowane prężny w inny sposób przybity zgromadzenie w Jerozolimie, a tym samym podniesienie ich mesjanistyczny oczekiwań (ii Zech.. 10 [AV 6] i nast. VI. 8) do głębokiego przekonania, w reestablishing na tronie Dawida i powszechne uznanie panowanie Yhwh. Angels and Satan are intermediaries and actors. Aniołowie i Szatan są pośrednicy i aktorów.

The Second Zechariah. Drugi Zachariasz.

In the second part the method is radically different. W drugiej części jest radykalnie odmienne metody. Apocalyptic visions are altogether lacking, and historical data and chronological material are absent. Apocalyptic wizje są całkowicie brakuje, a dane historyczne i chronologicznym materiału są nieobecne. The style is fantastic and contains many obscure allusions. Styl jest fantastyczny i zawiera wiele niejasnych aluzje. That the two parts are widely divergent in date and authorship is admitted by all modern critics, but while there is general agreement that the first part is by the prophet Zechariah, no harmony has yet been attained concerning the identity or the date of the second part. Że z dwóch części znacznie się różnią w datę i autora jest dopuszczone przez wszystkie nowoczesne krytyków, ale jednocześnie istnieje ogólna zgoda, że pierwsza część jest przez proroka Zachariasza, harmonia nie została jeszcze osiągnięta dotyczące tożsamości lub daty drugiej części .

Many recent commentators regard the second part as older than the first, and as preexilic in date. Wielu komentatorów ostatnich odniesieniu do drugiej części, jak starsze niż pierwszy, i jak preexilic w terminie. They would divide it, furthermore, into at least two parts, ix.-xi. Oni podzielić ją ponadto, w co najmniej dwóch części, ix.-xi. and xii.-xiv., the former by an author contemporary with Amos and Hosea. i XII.-XIV., byłego przez autora współczesnego z Amosa i Ozeasza. This assignment is based on the facts that both Israel and Judah are mentioned, and that the names of Assyria, Egypt, and the contiguous nations are juxtaposed, much as they are in Amos. To jest oparte na faktach, że zarówno Izraela i Judy są wymienione, i że nazwiska Asyrii, Egiptu, a przyległe są zestawionych narodów, tak jak są one w Amos. The sins censured are falseprophecy and idolatry (xiii. 1-6). Grzechy są falseprophecy cenzurowany i bałwochwalstwo (XIII. 1-6). This group of chapters (xii.-xiv.), containing the denunciations familiar in all preexilic prophets, is regarded as later than the other division, since only Judah is mentioned. Ta grupa rozdziałów (XII.-XIV). Zawierające wypowiedzenia preexilic znane we wszystkich proroków, jest uważany za później niż do innego działu, ponieważ tylko Judy jest wymieniona. It is therefore assigned to the period after the fall of the Northern Kingdom, and more specifically, on account of xii. Dlatego jest przypisany do okresu po upadku Królestwa Północnego, a dokładniej, ze względu na XII. 11, to the last days of the Southern Kingdom after the battle of Megiddo and the death of King Josiah. 11, do ostatniego dni Południowych Brytania po bitwie pod Megiddo i śmierci króla Jozjasza.

Date of the Second Zechariah. Data Drugi Zachariasz.

Other scholars have argued with much plausibility for the hypothesis that the second part belongs to a very late period of Jewish history. Inni naukowcy twierdzili, ze mają dużo wiarygodności dla hipotezy, że druga część należy do bardzo późnego okresu historii żydowskiej. In the first place, the theology (see Eschatology) of these chapters shows tendencies which are not found in Amos, Hosea, Isaiah, or Jeremiah, but are due to Ezekiel's influence, such as the war on Jerusalem preceding the Messianic triumph. W pierwszej kolejności teologii (patrz eschatologia) tych rozdziałach pokazuje tendencje, które nie występują w Amosa, Ozeasza, Izajasza, Jeremiasza lub, ale ze względu na Ezechiela wpływu, takie jak wojna z Jerozolimy poprzedzających mesjanistyczny triumfu. Again, the Temple service (xiv.) is focal even in the Messianic age, and this suggests the religious atmosphere of the Sadducean and Maccabean theocracy with Zion as its technical designation. Również w tym przypadku usługę świątyni (XIV.) jest ogniskowej nawet w mesjanistyczny wiek, a to sugeruje religijną atmosferę w Sadducean i Maccabean teokracja z Syjonu jako techniczne nazwy. A mixture of races is also mentioned, a reminiscence of conditions described by Nehemiah (Neh. xiii. 23 et seq.), while deliverance from Babylonian exile underlies such promises as occur in ix. Mieszanina ras jest również wymieniona, A wspomnienie z warunkami opisanymi przez Nehemiasza (Neh. XIII. 23 i nast.), A wyzwolenie z wygnania babilońskiej podstawą takich jak obiecuje pojawić się w IX. 12. The advent of a king is expected, though as yet only a Davidic family is known in Jerusalem (xii. 7, 12). Nadejście króla oczekuje się, choć jak dotąd tylko Davidic rodziny jest znany w Jerozolimie (XII. 7, 12).

The second part of the book may thus be recognized to be a compilation rather than a unit, all its components being post-exilic in character. Druga część książki może więc być uznane za kompilacji, a nie jednostki, wszystkie jej elementy są po exilic charakter. Two groups, ix.-xi. Dwóch grup, ix.-xi. and xii.-xiv., are clearly indicated. i XII.-XIV., są wyraźnie wskazane. The second group (xii.-xiv.) is eschatological and has no individual coloring, although from the contrast between Jerusalem and the country of Judah a situation may be inferred which recalls the conditions of the early stages of the Maccabean rebellion. Druga grupa (XII.-XIV). Eschatologiczny jest i nie ma indywidualny koloryt, chociaż z kontrastu między Jerozolimie, a kraj judzkiej sytuacji można wywnioskować, które przypomina o warunkach wczesnych etapach prac Maccabean buntu. The first group may likewise be subdivided into two sections, ix. Pierwsza grupa może również zostać podzielony na dwie sekcje, IX. 1-xi. 3 and xi. 1-XI. 3 i XI. 4-17 and xiii. 4-17 i XIII. 7-9. The Greeks (see Javan) are described in ix. Grecy (patrz Jawan) są opisane w IX. 13 as enemies of Judea, and the Assyrians and Egyptians are similarly mentioned in x., these names denoting the Syrians (Seleucidæ) and the Ptolemies. 13 wrogów Judei, i Asyryjczyków i Egipcjan są również wymienione w x., te nazwy, oznaczający w Aram (Seleucidæ) i Ptolemies. In ix. W IX. 1-2 Damascus, Hamath, and Hadrach are seats of the Seleucid kings, a situation which is known to have existed in 200-165 BC The internal conditions of the Jewish community immediately before the Maccabean uprising appear in the second subdivision, where the shepherds are the tax-farmers (see Tobiads; Menelaus). 1-2 Damaszku, Chamat i Chadraku są miejsca w Seleucid królów, sytuacji, o których wiadomo, że istnieje w Wewnętrzne 200-165 pne warunki społeczności żydowskiej tuż przed Maccabean powstania pojawia się w drugiej części pola, gdzie pasterze są podatkowych rolników (patrz Tobiads; Menelaus). In xi. W XI. 13 there seems to be an allusion to Hyrcanus, son of Tobias, who was an exception among the rapacious shepherds. 13 nie wydaje się być aluzja do Hyrcanus, syna Tobiasza, który był wyjątkiem wśród pasterzy chciwy.

Emil G. Hirsch Emil G. Hirsch

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Wright, Zechariah and His Prophecies, 2d ed., London, 1879, which gives earlier literature; Stade, Deuterozachariah, in Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft, 1881-82; the commentaries by Marti, Nowack, and Wellhausen; GA Smith, Twelve Prophets, ii.; Bredenkamp, Der Prophet Sacharya, 1879; Sellin, Studien zur Entstehungszeit der Jüdischen Gemeinde, 1901; Stärk, Untersuchungen über die Komposition und Abfassungszeit von Zachariah, 1891, ix.-xiv.EGH Wright, Zachariasz i Jego Proroctwa, 2d ed., Londyn, 1879, co daje wcześniejszej literatury, Stade, Deuterozachariah, w Zeitschrift für Wissenschaft Alttestamentliche, 1881-82; w komentarzach przez Marti, Nowack, a Wellhausen; GA Smith, Dwunastu proroków, II. Bredenkamp, Der Prophet Sacharya, 1879; Sellin, Studien zur Entstehungszeit der Jüdischen Gemeinde, 1901; Stark, Untersuchungen über die Komposition und von Abfassungszeit Zachariasza, 1891, IX.-xiv.EGH


Zechariah Zachariasz

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

One of the Minor Prophets, to whom is attributed the collection of prophecies and apocalyptic visions constituting the book bearing his name. Jednym z Mniejszych Proroków, do których przypisana jest zbieranie apokaliptycznego proroctwa i wizje stanowiące książka nosząca jego imię. He was a son of Berechiah and a grandson of Iddo (Zech. i. 1), and was loosely called the son of Iddo (Ezra v. 1, vi. 14); the latter was possibly identical with the Iddo mentioned as high priest in Neh. Był synem Berekiasz i wnuk Iddo (Zech. I. 1), i został luźno nazwał syna Iddo (Ezra v. 1, vi. 14); ta ostatnia była prawdopodobnie identyczne z Iddo wymienionych jako arcykapłana w Neh. xii. XII. 4, which would make the prophet himself the high priest named in Neh. 4, która spowodowałaby, że sam prorok arcykapłana w nazwie Neh. xii. XII. 16. Zechariah was probably born during the Captivity, but was brought back early to Palestine. Zachariasz był prawdopodobnie urodzony w niewoli, lecz został na początku powrót do Palestyny. He began his prophetic ministry in the second year of King Darius Hystaspes, a little later than Haggai (Zech. i. 1; Hag. i. 1), his preoccupation being the rebuilding of the Temple. Zaczął jego posługi prorockiej w drugim roku króla Dariusza Hystaspes, nieco później niż Aggeusza (Zech. I. 1; Hag. I. 1), jego sens ich odbudowy świątyni. According to the contents of that part of the book which without doubt is by him (i.-viii.; see Zechariah, Book of-Critical View), Zechariah received Yhwh's messages largely through the medium of visions (i. 8; ii. 2, 5; and elsewhere), which excited his curiosity, and which, in answer to his inquiries, were interpreted to him as significant monitions bearing on the condition of the colony and the timeliness of proceeding with the rearing of the sanctuary (i. 16, ii. 14). Zgodnie z treścią tej części książki, która bez wątpienia jest przez niego (I-VIII. Patrz Zachariasza, Księga-Critical View), Zachariasz otrzymał Yhwh wiadomości w dużej mierze za pośrednictwem wizji (I. 8; ii. 2, 5 i gdzie indziej), które podekscytowany swoją ciekawość, a które, w odpowiedzi na jego pytania, były interpretowane jako znaczące dla niego monitions wpływ na stan kolonii i terminowości postępowania z hodowli sanktuarium (i. 16, II. 14). He appeals for loyalty on the part of Joshua the high priest toward the Messianic prince, the "Branch" (iii. 8) or Zerubbabel (iv. 9). On odwołań do lojalności ze strony arcykapłana Jozuego, który ku mesjanistyczny księcia, w "Oddział" (III. 8) lub Zorobabel (IV. 9). As the mediator of his visions, theprophet names an angel of Yhwh, called sometimes "the" angel, and it is he who introduces also "the" Satan in the rôle of a mischief-maker confirming the people's hesitation and discouraged mood (iii. 1, 2). Jako mediator z jego wizji, Nazwy theprophet anioła Yhwh, zwane niekiedy "na" anioła, i to jest ten, kto wprowadza także "z" Szatana w roli z decydent intrygant potwierdzające ludzi zniechęconych i wahania nastroju (III. 1, 2). His method thus borders on the apocalyptic. Jego metoda w ten sposób granice na apokaliptyczny. His style is not lacking in directness in some passages, but in others it leans toward involved obscurity. Jego styl jest nie brakuje bezpośredniości w niektórych fragmentach, ale w innych oprze kierunku zaangażowanych niezrozumiałość. Zechariah, however, proves himself to be an uncompromising critic of the ritual substitutes for true piety, such as fasting and mourning (vii. 5); and he reiterates the admonitions for mercy and righteousness, which according to the Prophets constitute the essence of the service of Yhwh (vii. 8, 9). For neglect of this service Israel was visited with the sufferings that befell it (vii. 13, 14). Zachariasz, jednak okazuje się być bezkompromisowy krytyk z rytuału substytuty prawdziwej pobożności, takie jak post i żałoby (VII. 5), a on powtarza admonitions o miłosierdzie i sprawiedliwość, które według proroków stanowią istotę tego służby Yhwh (VII. 8, 9). W przypadku zaniedbania tej usługi Izrael został odwiedzony z cierpień, które go befell (VII. 13, 14). Jerusalem is to be called the city of truth (viii. 3), and shall dwell in peace, so that old men and old women shall be found in its streets (verse 4), together with boys and girls (verse 5), and prosperity shall abound in the land (verses 7 et seq.). Jerozolima jest nazywany miastem prawdy (VIII. 3), i będziecie mieszkać w pokoju, tak że stare mężczyzn i starych kobiet znajdzie się w jego ulic (werset 4), wraz z chłopców i dziewcząt (werset 5), oraz dobrobytu będzie obfitować w kraju (znaki 7 i nast.).

While Zechariah lacks originality, he is distinguished from his contemporaries by the "gift of plain speech" (GA Smith). Zachariasz natomiast brakuje oryginalności, jest on odróżnić od jego współczesnych przez "zwykły dar mowy" (GA Smith). But while some of the obscurities and repetitions which mark his visions are probably due to other hands, there remain enough of these defects that come from him to indicate that the visions were not the spontaneous outflow of ecstasy, but the labored effort of a strained and artificial imagination. Ale podczas gdy niektóre z obscurities i powtórzeń, które są znakiem jego wizji prawdopodobnie ze względu na inne ręce, nie pozostaje wystarczająco dużo tych wad, które pochodzą od niego, aby wskazać, że wizje nie były spontaniczne wypływu ekstazy, ale z trudem wysiłku i napiętej sztuczne wyobraźni. He was a prophet, but of a period when prophecy was rapidly running to its own extinction. Był prorokiem, ale w okresie, kiedy proroctwa był szybko uruchomione z własnymi wyginięciem. EGH

Emil G. Hirsch Emil G. Hirsch

Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest