Book of Zephaniah, Sophonias Księga Sofoniasza, Sophonias

General Information Informacje ogólne

Ninth of the 12 Minor Prophets of the Old Testament of the Bible, the Book of Zephaniah draws its name from the prophet Zephaniah, whose ministry places its authorship at c. Dziewiąty z 12-moll proroków Starego Testamentu do Biblii, Księga Sofoniasza wywodzi swoją nazwę od proroka Sofoniasza, których posługa w miejscach jego autorstwa C. 630 BC in Jerusalem. 630 pne w Jerozolimie. The book comprises sayings attacking imitations of foreign religious practices, idolatry, and those who doubt the threat of the Lord's wrath. Książka składa się słowa atakowanie imitacji zagranicznych praktykach religijnych, bałwochwalstwo, i tych, którzy wątpią w groźba gniewu Pana. The day of the Lord is thus a key concept, with possibility for deliverance if the people repent. Dzień Pański jest więc kluczowym pojęciem, z możliwością na ocalenie, jeśli ludzie nawrócą. The judgment on the day of the Lord will leave a humble remnant that will seek its refuge in the Lord. Wyroku w dniu Pan będzie zostawić resztę pokorny, że będzie dążyć do jej schronienia w Panu. The oracles against foreign nations (chaps. 2 - 3) are believed to contain some genuine sayings of the prophet, but other sayings in these chapters probably date from the postexilic period. W oracles wobec obcych narodów (chaps. 2 - 3) są uznawane zawierać prawdziwego słowa proroka, ale inne słowa w tych rozdziałach prawdopodobnie pochodzą z okresu postexilic.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
George W Coats George W Coats

Bibliography Bibliografia
JH Eaton, Obadiah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah (1969); JA Soggin, Introduction to the Old Testament (1976). JH Eaton, Abdiasza, Nahuma, Habakuka, i Sofoniasza (1969); Soggin JA, Wstęp do Starego Testamentu (1976).


Book of Zephaniah, Sophonias Księga Sofoniasza, Sophonias

Brief Outline Krótki zarys

  1. Judgment on Judah and Jerusalem (1-2:3) Wyrok w sprawie Judy i Jerozolimy (1-2:3)
  2. Judgment on Philistia, Moab, Ammon, Assyria (2:4-15) Wyrok w sprawie Philistia, Moab, Ammon, Asyrii (2:4-15)
  3. Judgment on Jerusalem (3:1-8) Wyrok w sprawie Jerozolimy (3:1-8)
  4. Effects of Judgment (3:9-13) Skutki Wyrok (3:9-13)
  5. Restoration of Israel (3:14-20) Przywrócenie Izraela (3:14-20)


Zephani'ah

Advanced Information Informacje zaawansowane

Zephaniah, Jehovah has concealed, or Jehovah of darkness. Sofoniasza, Jehowa jest ukryta, lub Jehowa ciemności. (1.) The son of Cushi, and great-grandson of Hezekiah, and the ninth in the order of the minor prophets. (1). Syna Kusziego, a pra-prawnuk Ezechiasza, a dziewiątym w kolejności małoletniego proroków. He prophesied in the days of Josiah, king of Judah (BC 641-610), and was contemporary with Jeremiah, with whom he had much in common. On był prorokiem w czasach Jozjasza, króla judzkiego (BC 641-610), i był współczesny z Jeremiasza, z którymi miał wiele wspólnego.

The book of his prophecies consists of: (a) An introduction (1:1-6), announcing the judgment of the world, and the judgment upon Israel, because of their transgressions. Książka jego proroctwa składa się z: (a) Wprowadzenie (1:1-6), ogłaszając wyrok na świecie, a wyrok na Izraela, ze względu na ich grzechy. (b) The description of the judgment (1:7-18). (b) opis wyroku (1:7-18). (c) An exhortation to seek God while there is still time (2:1-3). (c) wezwanie do poszukiwania Boga, póki nie jest jeszcze czas (2:1-3). (d) The announcement of judgment on the heathen (2:4-15). (e) The hopeless misery of Jerusalem (3:1-7). (d) ogłoszenie wyroku w sprawie pogańskich (2:4-15). (e) beznadziejnej nędzy Jerozolimy (3:1-7). (f) The promise of salvation (3:8-20). (f) obietnica zbawienia (3:8-20).


(2.) The son of Maaseiah, the "second priest" in the reign of Zedekiah, often mentioned in Jeremiah as having been sent from the king to inquire (Jer. 21:1) regarding the coming woes which he had denounced, and to entreat the prophet's intercession that the judgment threatened might be averted (Jer. 29:25, 26, 29; 37:3; 52:24). He, along with some other captive Jews, was put to death by the king of Babylon "at Riblah in the land of Hamath" (2 Kings 25:21). (2). Syna Maasejasza, "drugiego kapłana" w panowania Sedecjasza, często o których mowa w Jeremiasza za wysłany od króla, aby zapytać (Jer. 21:1) w odniesieniu do najbliższych woes, które miał wypowiedzieć, a , aby błagać o wstawiennictwo w proroka, że orzeczenie może być zagrożone odwrócona (Jer. 29:25, 26, 29, 37:3, 52:24). On, wraz z kilkoma innymi Żydami niewoli, został skazany na śmierć przez króla babilońskiego "do Ribla w kraju Chamat" (2 Królów 25:21).

(3.) A Kohathite ancestor of the prophet Samuel (1 Chr. 6:36). (3). Kohathite A przodkiem proroka Samuela (1 Chr. 6:36).

(4.) The father of Josiah, the priest who dwelt in Jerusalem when Darius issued the decree that the temple should be rebuilt (Zech. 6:10). (4). Ojciec Jozjasza, kapłana, którzy osiedlili się w Jerozolimie, gdy Dariusza wydał dekret, że świątynia powinna być przebudowany (Zech. 6:10).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Sophonias (Zephaniah) Sophonias (Sofoniasza)

Catholic Information Informacje Katolicki

The ninth of the twelve Minor Prophets of the Canon of the Old Testament; preached and wrote in the second half of the seventh century BC He was a contemporary and supporter of the great Prophet Jeremias. Dziewiątego z dwunastu proroków Drobne do kanonu Starego Testamentu, głosił i pisał w drugiej połowie siódmego wieku pne Był zwolennikiem współczesnej i wielkiego Proroka Jeremias. His name (Hebrew Zephanja, that is "the Lord conceals", "the Lord protects") might, on the analogy of Gottfried, be most briefly translated by the words God protect. Jego imię (hebr. Zephanja, że jest "Panem ukrywa", "Pan chroni") może, na zasadzie analogii z Gottfried być najbardziej krótko przekład słowa Bożego ochrony. The only primary source from which we obtain our scanty knowledge of the personality and the rhetorical and literary qualities of Sophonias, is the short book of the Old Testament (containing only three chapters), which bears his name. Jedynym podstawowym źródłem, z którego mamy otrzymać nasz ubogi wiedzy o osobowości i retoryczne i literackie jakości Sophonias, jest krótkie księgę Starego Testamentu (zawierające tylko trzy rozdziały), który nosi jego imię. The scene of his activity was the city of Jerusalem (i, 4-10; iii, 1 sqq.; 14 sqq.). Sceny z jego działalności było miasto Jeruzalem (I, 4-10; III, 1 sqq.; 14 sqq.).

I. DATE I. DATA

The date of the Prophet's activity fell in the reign of King Josias (641-11). Sophonias is one of the few Prophets whose chronology is fixed by a precise date in the introductory verse of the book. Data Proroka działalności spadły w panowania króla Josias (641-11). Sophonias jest jednym z kilku proroków, którego jest ustalana przez chronologii dokładnej daty w wprowadzająca werset z książki. Under the two preceding kings, Amon and Manasse, idolatry had been introduced in the most shameful forms (especially the cult of Baal and Astarte) into the Holy City, and with this foreign cult came a foreign culture and a great corruption of morals. W ramach dwóch poprzednich królów, Amona i Manasse, bałwochwalstwo zostały wprowadzone w najbardziej karygodne formy (zwłaszcza kult Baala i Astarte) do Miasta Świętego, w tym zagranicznych i kult przybył obcej kultury i ogromna korupcja moralności. Josias, the king with the anointed sceptre, wished to put an end to the horrible devastation in the holy places. Josias, król z namaścił berło, pragnął położyć kres opustoszenie do strasznych w świętych miejscach. One of the most zealous champions and advisers of this reform was Sophonias, and his writing remains one of the most important documents for the understanding of the era of Josias. Jednym z najbardziej gorliwy mistrzów i doradców tej reformy było Sophonias, a jego pisanie pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów dla zrozumienia epoki Josias. The Prophet laid the axe at the root of the religious and moral corruption, when, in view of the idolatry which had penetrated even into the sanctuary, he threatened to "destroy out of this place the remnant of Baal, and the names of the . . . priests" (i, 4), and pleaded for a return to the simplicity of their fathers instead of the luxurious foreign clothing which was worn especially in aristocratic circles (i, 8). Proroka położył siekiery u podstaw religijnych i moralnych, korupcji, gdy z uwagi na bałwochwalstwo, które przeniknęły nawet do sanktuarium, on groził "zniszczyć to miejsce obecnie w Reszty Baala, i nazwiska lub nazwy. .. Kapłanów "(I, 4), i prosiło o powrót do prostoty swych ojców na luxurious zamiast zagranicznych odzieży, która została zużyta w szczególności w kręgach arystokratycznych (I, 8). The age of Sophonias was also a most serious and decisive period, because the lands of Anterior Asia were overrun by foreigners owing to the migration of the Seythians in the last decades of the seventh century, and because Jerusalem, the city of the Prophets, was only a few decades before its downfall (586). Wiek Sophonias był również najpoważniejszych i decydujący okres, ponieważ ziemie Poprzedni Azji były przekroczenia przez cudzoziemców w związku z migracją do Seythians w ostatnich dziesięcioleciach w siódmym wieku, a ponieważ Jerozolima, miasto proroków, był tylko kilka dziesięcioleci przed jego upadek (586). The far-seeing watchman on Sion's battlements saw this catastrophe draw near: "for the day of the Lord is near" is the burden of his preaching (i, 7). W Dalekowzroczne stróż na Sion's blank zobaczył to katastrofa zbliżać się: "na dzień Pan jest blisko" jest ciężar jego przepowiadanie (I, 7). "The great day of the Lord is near, it is near and exceeding swift: . . . That day is a day of wrath, a day of tribulation and darkness and obscurity, a day of clouds and whirlwinds" (i, 14-15). "Wielki dzień Pana jest blisko, jest w pobliżu i powyżej SWIFT:... Ten dzień jest dniem gniewu, dniem ucisku i ciemność i mrok zapomnienia, dniem chmury i trąby" (I, 14-15 ).

II. CONTENTS SPIS TREŚCI

The book of the Prophet naturally contains in its three chapters only a sketch of the fundamental ideas of the preaching of Sophonias. Księgę proroka naturalnie zawiera w trzech rozdziałach tylko szkic podstawowych idei głoszenie Sophonias. The scheme of the book in its present form is as follows: Systemu książki w jego obecnej formie jest następująca:

(a) i, 2-ii, 3 (a) i 2-II, 3

The threatening of the "day of the Lord", a Dies irae dies illa of the Old Testament. W zagrażające na "dzień Pański", a Dies irae dies illa w Starym Testamencie. The judgment of the Lord will descend on Juda and Jerusalem as a punishment for the awful degeneracy in religious life (i, 4-7a); it will extend to all classes of the people (i, 7b-13), and will be attended with all the horrors of a frightful catastrophe (i, 14-18); therefore, do penance and seek the Lord (ii, 1-3). Wyrok będzie zniżyć się do Pana w sprawie Judy i Jerozolimy jako kara za straszne zwyrodnienie w życiu religijnym (I, 4-7a); będzie rozciągać się na wszystkie kategorie ludzi (i, 7b-13), i będzie uczestniczył wszystkie okropności straszliwego katastrofy (I, 14-18), dlatego nie pokuty i szukać Pana (II, 1-3).

(b) ii, 4-15 (b) II, 4-15

Not only over Jerusalem, but over the whole world (urbi et orbi), over the peoples in all the four regions of the heavens, will the hand of the Lord be stretched--westwards over the Philistines (4-7), eastwards over the Moabites and Ammonites (8-11), southwards over the Ethiopians (12), and northwards over the Assyrians and Ninivites (13-15). Nie tylko nad Jerozolimą, ale na całym świecie (Urbi et Orbi), ponad narodami we wszystkich czterech regionach niebios, będzie ręka Pańska być naciągnięte - zachód przez Filistynów (4-7), na wschód ponad Moabitów i Ammonitów (8-11), na południe ponad etiopskiej (12), i na północ przez Asyryjczyków i Ninivites (13-15).

(c) With a special threat (iii, 1-8) (c) ze szczególnym zagrożeniu (III, 1-8)

The Prophet then turns again to Jerusalem: "Woe to the provoking, and redeemed city. . . She hath not hearkened to the voice, neither hath she received discipline"; the severest reckoning will be required of the aristocrats and the administrators of the law (as the leading classes of the civil community), and of the Prophets and priests, as the directors of public worship. Proroka następnie włącza ponownie do Jeruzalem: "Biada do prowokując i odkupił miasto... Ona bowiem nie słuchali głosu, bowiem nie otrzymała dyscypliny"; najostrzejsze rachunku będą wymagane od arystokratów i administratorów z prawem (jako wiodącej klasy społeczeństwie), a także kapłanów i proroków, jak dyrektorzy publicznego kultu.

(d) iii, 9-20 (d) III, 9-20

A consolatory prophecy, or prophetic glance at the Kingdom of God of the future, in which all the world, united in one faith and one worship, will turn to one God, and the goods of the Messianic Kingdom, whose capital is the daughter of Sion, will be enjoyed. A kojący proroctwo, lub prorocze spojrzenie na Królestwo Boże w przyszłości, w której cały świat, zjednoczona w jednej wierze i jednym kultu, będzie zwracać się do jednego Boga, a towary z mesjanistyczny Brytania, której kapitał jest córką Sion, będzie cieszył. The universality of the judgment as well as of the redemption is so forcibly expressed in Sophonias that his book may be regarded as the "Catholic Epistle" of the Old Testament. Powszechność tego wyroku, jak również odkupienia jest więc wymuszenie wyrażone w Sophonias, że jego książka może być uznana jako "katolicki List" w Starym Testamencie.

(e) The last exhortation of Sophonias (3:9-20 (e) ostatni adhortację Sophonias (3:9-20

also has a Messianic colouring, although not to an extent comparable with Isaias. posiada także koloryzujących mesjanistyczny, chociaż nie w stopniu porównywalnym z Isaias.

III. CHARACTER OF THE PROPHET Charakter proroka

Sophonias' prophecy is not strongly differentiated from other prophecies like that of Amos or Habacuc, it is confined to the range of thought common to all prophectic exhortations: threats of judgment, exhortation to penance, promise of Messianic salvation. Sophonias "proroctwa nie jest silnie zróżnicowana od innych, że jak proroctwa Amosa lub Habacuc, jest ograniczona do zakresu myśli wspólne dla wszystkich prophectic nawoływań: zagrożenia wyroku, wezwanie do pokuty, z mesjańska obietnicy zbawienia. For this reason Sophonias might be regarded as the type of Hebrew Prophets and as the final example of the prophetic terminology. Z tego powodu Sophonias mogą być traktowane jako rodzaj Hebrajski proroków, jak i końcowego przykład prorockiej terminologii. He does not seek the glory of an original writer, but borrows freely both ideas and style from the older Prophets (especially Isaias and Jeremias). On nie ma chwały oryginalnego pisarza, ale pożycza swobodnie zarówno pomysłów i stylu od starszych proroków (zwłaszcza Isaias i Jeremias). The resemblances to the Book of Deuteronomy may be explained by the fact that this book, found in the Josian reform, was then the centre of religious interest. W resemblances do Księgi Powtórzonego może być tłumaczona faktem, że tę książkę, znaleźć w josian reformy, było wówczas centrum zainteresowania religijne. The language of Sophonias is vigorous and earnest, as become the seriousness of the period, but is free from the gloomy elegiac tone of Jeremias. Język Sophonias jest energicznym i serio, jak stać się poważnym problemem, jakim jest okres, ale jest wolny od mrocznego elegijny ton Jeremias. In some passages it becomes pathetic and poetic, without however attaining the classical diction or poetical flight of a Nahum or Deutero-Isaias. W niektórych fragmentach staje się żałosny i poetycki, jednak bez osiągnięcia klasycznego lub dykcja poetycka lotu z Nahum lub Deutero-Isaias. There is something solemn in the manner in which the Lord is so frequently introduced as the speaker, and the sentence of judgment falls on the silent earth (i, 7). Istnieje coś w sposób uroczysty, w którym Pan jest tak często, jak wprowadzono głośnika, a zdanie wyroku spada na ziemie wyciszony (I, 7). Apart from the few plays on words (cf. especially ii, 4), Sophonias eschews all rhetorical and poetical ornamentation of language. Oprócz kilku gra na słowa (por. zwłaszcza II, 4), Sophonias eschews wszystkie retoryczne i języka poetyckiego zdobnictwa. As to the logical and rhythmical build of the various exhortations, he has two strophes of the first sketch (i, 7 and 14) with the same opening ("the day of the Lord is near"), and closes the second sketch with a hymn (ii, 15)--a favourite practice of his prototype, Jeremias. Jeśli chodzi o logiczne i rytmiczne kompilacji różnych nawoływań, on ma dwa strophes z pierwszego szkicu (I, 7 i 14) z tego samego otwarcia ( "dzień Pan jest blisko"), i zamyka drugi szkic z hymn (II, 15) - ulubionym praktyce jego prototyp, Jeremias. A graduated development of the sentiment to a climax in the scheme is expressed by the fact that the last sketch contains an animated and longer lyrical hymn to Jerusalem (iii, 14 sqq.). A absolwent rozwoju tego sentyment do kulminacyjny w systemie wyrażana jest przez fakt, że ostatni szkic zawiera animowane i już liryczny Hymnu do Jerozolimy (III, 14 sqq.). In Christian painting Sophonias is represented in two ways; either with the lantern (referring to i, 12: "I will search Jerusalem with lamps") or clad in a toga and bearing a scroll bearing as text the beginning of the hymn "Give praise, O daughter of Sion" (iii, 14). W chrześcijańskiej Sophonias obraz reprezentowany jest na dwa sposoby, albo z latarnią (odnosząc się do I, 12: "Ja wyszukiwania Jerozolimy z lampy") lub platerowane w Toga i posiadających przewiń mając jako tekst początku w hymnie "Daj chwałę , Córo Syjonu "(III, 14).

IV. CRITICAL PROBLEMS OFFERED BY SOPHONIAS Krytycznych problemów stwarzanych przez SOPHONIAS

The question of authorship is authoritatively answered by the introductory verse of the book. Zagadnienie autorstwa jest bezapelacyjnie odrzekł przez wprowadzająca werset z książki. Even radical higher critics like Marti acknowledge that no reason exists for doubting that the author of this prophecy is the Sophonias (Zephaniah) mentioned in the title ("Das Dodekapropheton"), Tübingen, 1904, 359). Nawet wyższe radykalnych krytyków jak Marti potwierdzić, że nie istnieje powód do wątpliwości, że autor tego proroctwa jest Sophonias (Sofoniasza) wymienione w tytule ( "Das Dodekapropheton"), Tübingen, 1904, 359). The fact that this Prophet's name is mentioned nowhere else in the Old Testament does not affect the conclusive force of the first verse of the prophecy. Fakt, że ten Prorok nazwisko jest wymienione nigdzie indziej w Starym Testamencie nie ma wpływu na moc z pierwszych werset z proroctwa. Sophonias is the only Prophet whose genealogy is traced back into the fourth generation. Sophonias jest tylko Prorok, którego genealogia jest wstecz do czwartego pokolenia. From this has been inferred that the fourth and last ancestor mentioned Ezechias (Hizkiah) is identical with the king of the same name (727-698). Z tego wywnioskować, że był czwarty i ostatni przodek wymienione Ezechias (Hizkiah) jest identyczny z królem o tej samej nazwie (727-698). In this case, however, the explanatory phrase "King of Judah" would undoubtedly have been put in apposition to the name. W tym przypadku jednak, wyjaśniającym wyrażenie "król Judy" niewątpliwie zostały wprowadzone w dopowiedzenie do nazwy. Consequently the statement concerning the author of the book in the first part of the introductory verse appears entirely worthy of belief, because the statement concerning the chronology of the book given in the second half of the same verse is confirmed by internal criteria. W związku z oświadczeniem dotyczącym autorem książki w pierwszej części wprowadzającej werset wydaje się całkowicie godne wiary, ponieważ oświadczenie dotyczące chronologii książki wydane w drugiej połowie tego samego wersetu jest potwierdzone przez wewnętrzne kryteria. The descriptions of customs, especially in the first chapter, showing the state of religion and morals at Jerusalem are, in point of fact, a true presentation of conditions during the first years of the reign of King Josias. Opisy celnych, szczególnie w pierwszym rozdziale, pokazujące stan religii i moralności w Jerozolimie są, w istocie, prawdziwym przedstawieniu warunków w pierwszych latach panowania króla Josias. The worship of the stars upon the flat roofs, mentioned in i, 5, and imitation of the Babylonian worship of the heavens that had become the fashion in Palestine from the reign of Manasses is also mentioned by the contemporary Prophet, Jeremias (xix, 13; xxxii, 29), as a religious disorder of the Josianic era. Kultu gwiazd na płaskich dachach, o których mowa w I, 5 i imitacje z babilońskiej kultu niebiosa, że stał się modny w Palestynie z czasów panowania Manassesa jest również wymienione przez współczesnych Proroka, Jeremias (xix, 13 , XXXII, 29), jako religijne zaburzenia Josianic z epoki. All this confirms the credibility of the witness of i, 1, concerning authorship of Sophonias. Wszystko to potwierdza wiarygodność świadka I, 1, dotyczące autorstwa Sophonias.

Critical investigations, as to where the original texts in the Book of Sophonias end and the glosses, revisions of the text, and still later revisions begin, have resulted in a unanimous declaration that the first chapter of the book is the work of Sophonias; the second chapter is regarded as not so genuine, and the third still less so. Krytyczna dochodzeń, co do tego, gdzie oryginalne teksty w Księdze Sophonias końca i glosses, zmiany tekstu, a jeszcze później rozpocząć zmiany, doprowadziły do jednomyślnego oświadczenie, że pierwszy rozdział książki jest dziełem Sophonias; w Rozdział drugi jest uważany za nie tak prawdziwe, a trzecia jeszcze mniej. In separating what are called the secondary layers of the second chapter nearly all the higher critics have come to different conclusions -- quot capita, tot sensus. W oddzielania tego, co nazywane są wtórne warstwy drugim rozdziale prawie wszystkie wyższe krytycy dojść do różnych wniosków - quot capita, tot Sensus. Each individual verse cannot be investigated here as in the detailed analysis of a commentator. Każdy pojedynczy werset nie może być badane tutaj w szczegółowe analizy, komentator. However, it may be pointed out in general that the technical plan in the literary construction of the speeches, especially the symmetrical arrangement of the speeches mentioned in section II, and the responses spoken of in section III, forbid any large excisions. Jednakże może on być w ogóle zauważył, że w planie technicznym literackiego budowy wystąpieniach, zwłaszcza symetryczny układ z wypowiedzi, o których mowa w rozdziale II, i zna odpowiedzi w sekcji III, zakazuje wszelkich dużych excisions. The artistic form used in the construction of the prophetic addresses is recognized more and more as an aid to literary criticism. Artystyczny w postaci użytych do budowy prorockiej adresów jest coraz bardziej rozpoznawany jako pomoc dla krytyki literackiej.

The passage most frequently considered an addition of a later date is iii, 14-20, because the tone of a herald of salvation here adopted does not agree with that of the prophecies of the threatening judgment of the two earlier chapters. Przejazd najczęściej uważane za dodanie późniejszym terminie jest III, 14-20, ponieważ sygnał o Herald zbawienia przyjął tutaj nie zgadza się z tym do proroctwa z zagrażające wyroku z dwóch poprzednich rozdziałach. It is, however, the custom of the Prophets after a terrifying warning of the judgments of Jahve to close with a glimpse of the brilliant future of the Kingdom of God, to permit, as it were, the rainbow to follow the thunder-storm. Joel first utters prophetic denunciations which are followed by prophetic consolations (Joel in Vulgate, i-ii, 17; ii, 19-iii); Isaias in ch. Jest to jednak, że zwyczaj proroków po straszne ostrzeżenie wyroki Jahve aby zamknąć z spojrzenie w przyszłość genialny Królestwa Bożego, do wydania zezwolenia, jak to było, tęczy się do grzmotu-burzę. Joel pierwszy utters prorocze wypowiedzenia, które są następnie prorocze pociech (Joel w Wulgaty, I-II, 17 II, 19-III); Isaias w rozdz. i calls Jerusalem a city like Sodom and directly afterwards a city of justice, and Micheas, whose similarity to Sophonias is remarked upon by critics, also allows his threats of judgment to die away in an announcement of salvation. I wzywa Jerozolimie miasto jak Sodoma i bezpośrednio potem miasto sprawiedliwości, a Micheas, których podobieństwo do Sophonias jest po przez krytyków zauważył, umożliwia także jego zagrożeń umierają z dala do wyroku w ogłoszeniu zbawienia. One of the guiding eschatological thoughts of all the Prophets is this: The judgment is only the way of transition to salvation and the consummation of the history of the world will be the salvation of what is left of the seed. Jedną z myśli przewodnich eschatologicznym wszystkich proroków jest to Orzeczenie jest tylko drogą do zbawienia i przejście do konsumpcja historii świata będzie zbawienie, co jest po lewej stronie materiału siewnego. For this reason, therefore, Sophonias, iii, 14-20 cannot be rejected. Z tego powodu, dlatego, Sophonias, III, 14-20 nie może być odrzucony. The entire plan of the book seems to be indicated in a small scale in the first address, which closes ii, 1-3, with an exhortation to seek the Lord that is with a consolatory theme directly after the terrible proclamation of the Day of the Lord. Całego planu książka wydaje się być wskazane w małej skali w pierwszym adresem, który zamyka II, 1-3, z wezwania do ubiegania się o Panu, że jest w kojący tematu bezpośrednio po tragicznych głoszenie Dnia Pana.

The queries raised by the textual criticism of the Book of Sophonias are far simpler and nearer solution than those connected with the higher criticism. Zapytania podniesionych przez krytykę w tekście Księgi Sophonias są znacznie prostsze rozwiązanie i bliżej niż te związane z wyższym krytyki. The conditions of the text, with exception of a few doubtful passages, is good and there are few books of the Biblical canon which offer so few points of attack to Biblical hypercriticism as the Book of Sophonias. Warunków tekstu, z wyjątkiem kilku fragmentów wątpliwe, jest dobre i istnieje kilka książek z kanonu biblijnych, które oferują tak kilka punktów ataku hypercriticism do biblijnej Księgi jako Sophonias.

Written by M. Faulhaber. Napisany przez M. Faulhaber. Transcribed by Thomas M. Barrett. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV. Przepisywane przez Thomasa M. Barrett. Encyklopedia Katolicka, Tom XIV. Published 1912. Opublikowany 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, July 1, 1912. Nihil obstat, 1 lipca 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + Kardynał John Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

REINKE, Der Prophet Zephanja (Munster, 1868); KNABENBAUER, Comment. Reinke, Der Prophet Zephanja (Munster, 1868); KNABENBAUER, komentuj. In proph. min. W proph. Min. (Paris, 1886); VAN HOONACKER, Les douze pet. (Paryż, 1886); VAN HOONACKER, Les douze domowych. proph. (Paris, 1908); LIPPL, Das Buch des Proph. (Paryż, 1908); LIPPL, Das Buch des Proph. Sophon. (Freiburg, 1910), containing (pp. ix-xvi) an excellent bibliography; SCHWALLY, Das Buch Zephanja (Giessen, 1890); SCHULZ, Comment uber den Proph. (Freiburg, 1910), zawierający (str. IX-XVI) znakomitą bibliografię; SCHWALLY, Das Buch Zephanja (Giessen, 1890); SCHULZ, komentuj über den Proph. Zephanja (Hanover, 1892); ADAMS, The Minor Proph. Zephanja (Hanower, 1892); ADAMS, minor Proph. (New York, 1902); DROVER, The Min. (Nowy Jork, 1902); Drover, min. Proph. (Nahum, Habakkuk, Zephaniah)(Edinburgh, 1907); the complete commentaries of STRACK-ZOCKLER, NOWACK; MARTI; and GA SMITH. (Nahuma, Habakuka, Sofoniasza) (Edinburgh, 1907); pełny komentarze Strack-ZOCKLER, Nowack; MARTI; i GA Smith.


Zephaniah Sofoniasza

Jewish Perspective Information Perspektywy żydowskiej informacji

One of the twelve Minor Prophets who describes himself as "the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Amon, King of Judah" (Zeph. i. 1). Jeden z dwunastu proroków, którzy Drobne opisuje siebie jako "syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego" (Zeph. i . 1). He seems, therefore, to have been a descendant of Hezekiah, King of Judah, since otherwise only the name of his father would have been given (comp. Isa. i. 1; Ezek. i. 3; Joel i. 1). On wydaje się zatem, aby był potomkiem Ezechiasza, króla judzkiego, gdyż w przeciwnym razie tylko nazwisko ojca byłyby podane (Comp. Isa. I. 1; Ez. I. 3; Joel I. 1). If he was of royal descent, he probably lived in Jerusalem; and evidence of this is seen in his prophecies, where he describes various parts of the city. Jeśli był królewskiego pochodzenia, prawdopodobnie mieszkał w Jerozolimie, a dowód jest to postrzegane w jego proroctwa, gdzie opisano różne części miasta. According to the first verse of the book which bears his name, he flourished during the reign of Josiah, and on the basis of his utterances the majority of modern scholars date his activity prior to the reforms so rigorously inaugurated and promulgated after 621, the pictures of corruption and the approaching foe being most appropriately referred to the situation in Judah during the early years of Josiah and the Scythian invasion. The contents of the book of this prophet fall into two parts: i. 1-iii. Według pierwszych wersetów z książki, która nosi jego imię, on rozkwitły w czasie panowania Jozjasza, i na podstawie jego wypowiedzi większości współczesnych uczonych daty jego działalności sprzed reformy, tak rygorystycznie zainaugurował i ogłoszone po 621, zdjęcia korupcji i zbliża się wróg jest najbardziej odpowiedni do sytuacji, o której mowa w Judy ciągu pierwszych latach Jozjasza i scytyjski inwazji. Zawartość książki tego proroka dzielą się na dwie części: I. 1-III. 8, the coming judgment on the world, including Israel and the nations; and iii. 8, w najbliższych wyroku na świecie, w tym Izrael i narody, i III. 9-20, a promise of universal salvation. 9-20, obietnicy powszechnego zbawienia.

Zephaniah's special denunciations are directed against false worship and irreligion. Sofoniasza specjalne wypowiedzenia są skierowane przeciwko fałszywe kultu i niezbożność. The calamity will find every one, even in the hiding-places of Jerusalem; Philistia, Moab, Ammon, Cush, and Assyria shall be overwhelmed by punishment and disaster; Jerusalem in particular, being rebellious, corrupt, and disobedient to the word of Yhwh, shall fall under the divine wrath. Na nieszczęście znaleźć każdy, nawet w miejscach, ukrywając-Jerozolima; Philistia, Moab, Ammon, Kusz, i Asyria jest kara i zmiażdżony przez klęski; Jerozolimie, w szczególności, jest buntowniczy, uszkodzony, a nieposłuszni słowu Yhwh , Są objęte Bożego gniewu. Yet, on the other hand, God's promise is made known to the nations, that He will so purify them that they may call on Him, and all shall bring Him offerings. Jednak z drugiej strony, Boża obietnica jest znany narodów, że On tak oczyścić je, że mogą one zadzwonić na Niego, i wszyscy go ofert. After the storm of judgment Israel shall be humble, and shall trust in Yhwh alone. Po burzy z wyroku Izrael jest pokorny i zaufania w Yhwh samodzielnie. New social conditions shall arise, and justice and righteousness shall prevail, so that the redeemed shall rejoice in the Lord. Nowych warunków społecznych powstaje, a prawo i sprawiedliwość ma pierwszeństwo, tak aby odkupił się radujcie się w Panu.

Zephaniah is a forceful book. Sofoniasza jest energiczne książki. Its language is vigorous and picturesque, and betrays an acquaintance with the Earlier Prophets. The ideas most emphasized are the providential control of the nations of the world, the necessity of purity and justice as opposed to the prevalent corruption and injustice of the day, and the refining value of judgment and suffering. Jej język jest energicznym i malownicze, i zdradza znajomego z wcześniejszych proroków. Koncepcje są najbardziej podkreślił opatrznościowy kontroli narodów świata, potrzebę czystości i sprawiedliwości, w przeciwieństwie do powszechnie korupcji i niesprawiedliwości dnia, a rafinacji wartość wyroku i cierpienia.

Emil G. Hirsch, Ira Maurice Price Emil G. Hirsch, Ira Maurice Cena
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:

Davidson, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, in The Cambridge Bible for Schools, 1896; Nowack, Die Kleinen Propheten, in Handkommentar zum Alten Testament, 1897; Smith, The Book of the Twelve Prophets, ii., in The Expositor's Bible, 1898.EGHIMP Davidson, Nahuma, Habakuka, i Sofoniasza, w Cambridge Biblia dla Szkoły, 1896; Nowack, Die Kleinen Propheten, w Handkommentar zum Alten Testament, 1897; Smith, The Book of Dwunastu proroków, II., W Expositor w Biblii, 1898 . EGHIMP


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest