Adoption (Religious) Przyjęcie (religijna)

Advanced Information Informacje zaawansowane

Adoption is the giving to any one the name and place and privileges of a son who is not a son by birth. Adopcja jest dając do jednego i nazwisko oraz miejsce i przywileje syna, który nie jest synem od urodzenia. (1.) Natural. (1). Natural. Thus Pharaoh's daughter adopted Moses (Ex. 2:10), and Mordecai Esther (Esther 2:7). Tak więc córka faraona przyjęła Mojżesza (Wj 2:10), a Mordecai Esther (Esther 2:7). (2.) National. (2). Narodowy. God adopted Israel (Ex. 4:22; Deut. 7:6; Hos. 11:1; Rom. 9:4). Bóg Izraela (Wj przyjęła 4:22;. Pwt 7:6; Oz 11:01,. Rom 9:04.). (3.) Spiritual. (3). Duchowy. An act of God's grace by which he brings men into the number of his redeemed family, and makes them partakers of all the blessings he has provided for them. Adoption represents the new relations into which the believer is introduced by justification, and the privileges connected therewith, viz., an interest in God's peculiar love (John 17:23; Rom. 5:5-8), a spiritual nature (2 Pet. 1:4; John 1:13), the possession of a spirit becoming children of God (1 Pet. 1:14; 2 John 4; Rom. 8:15-21; Gal. 5:1; Heb. 2:15), present protection, consolation, supplies (Luke 12:27-32; John 14:18; 1 Cor. 3:21-23; 2 Cor. 1:4), fatherly chastisements (Heb. 12:5-11), and a future glorious inheritance (Rom. 8:17,23; James 2:5; Phil. 3:21). Akt łaski Bożej przez które on przynosi mężczyzn do liczby jego odkupionej rodziny i czyni ich uczestnikami wszystkie błogosławieństwa on przewidziane dla nich. Przyjęcie reprezentuje nowe relacje, w których wierzący wprowadzone usprawiedliwienia, przywileje związane z nim, a mianowicie, zainteresowanie swoistej miłości Boga (Jan 17:23;. Rz 5:5-8)., duchowa natura (2 Piotra 1:4;. Jana 1:13), posiadanie dzieci staje się duchem Boga (1 Piotra 1:14;. 2 Jan 4, Rz 8:15-21;. Gal 5:1;. Hbr 2:15)., obecna ochrona, pociecha, zaopatrzenie (Łk 12:27-32; John 14:18, 1 Kor 3:21-23; 2 Kor 1:4), ojcowski (Hbr 12:5-11 chastisements), a przyszłe chwalebne dziedzictwo (Rzym. 8:17,23; James 2..: 5,. Flp 3:21).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Adoption (Religious) Przyjęcie (religijna)

Advanced Information Informacje zaawansowane

A relatively infrequent term in the Scriptures, "adoption" is of theological importance, for it relates to how Israel and the Christian may be "sons" and "heirs" of God although they are not uniquely or by nature so, as in the case of Christ. Stosunkowo rzadkie określenie w Piśmie, "przyjęcie" ma znaczenie teologiczne, gdyż odnosi się do tego, jak Izrael i chrześcijanin może być "synami" i "Spadkobiercy" Boga, choć nie są jednoznacznie ani przez naturę tak, jak w przypadku Chrystusa.

In the OT W OT

The term "adoption" does not appear in the OT. Pojęcie "przyjęcie" nie pojawia się w OT. There are no provisions for adoption in Israelite law, and the examples which do occur come from outside the Israelite culture (Eliezer, Gen. 15:1-4; Moses, Exod. 2:10; Genubath, 1 Kings 11:20; Esther, Esth. 2:7, 15). Nie istnieją przepisy, których przyjęcie w prawie Izraelitów, a przykłady, które nie występują pochodzić spoza kultury Izraelitów (Eliezer, Gen. 15:1-4; Mojżesza Wj 2:10;. Genubath, 1 Krl 11:20; Esther , Esth. 2:7, 15). For the Israelites polygamy and levirate marriage were the more common solutions to infertility. Dla Izraelitów poligamii i małżeństwa lewirat były bardziej popularne rozwiązania niepłodności. Yet adoption was not unknown in their literature (cf. Prov. 17:2; 19:10; 29:21, which may all refer to adoption of slaves), and it may have been the means by which children fathered by a master on a slave mother inherited property (Gen. 16:1-4; 21:1-10; 30:1-13). Jednak przyjęcie nie było wiadomo, w ich literaturze (por. Prz 17:2;. 19:10; 29:21, co może wszystkie odnoszą się do przyjęcia niewolników), a może to były środki, za pomocą których dzieci spłodził przez kapitana na Matka niewolnicą odziedziczył nieruchomość (Rdz 16:1-4; 21:1-10; 30:1-13). Outside of Israel adoption was common enough to be regulated in the law codes of Babylon (eg, Hammurabi's Code, sect. 185-86), Nuzi, and Ugarit. Poza Izraelem przyjęcie było dosyć często być uregulowane w kodeksach prawa Babilonu (np. Kodeks Hammurabiego, sekta. 185-86), Nuzi i Ugarit. Not infrequently these refer to the adoption of a slave as an heir. Nierzadko te odnoszą się do przyjęcia niewolnika jako spadkobiercy.

For Israel as a whole there was a consciousness of having been chosen by God as his "son" (Hos. 11:1; Isa. 1:2; Jer. 3:19). Dla Izraela jako całości nie było świadomości został wybrany przez Boga jako jego "syn" (Oz 11:01,. Isa 01:02,. Jer 03:19). Since Israel had no myth of descent from the gods as the surrounding cultures did, adoption was the obvious category into which this act, as well as the deliverance from slavery in Egypt, would fit, as Paul indicates in Rom. Ponieważ Izrael nie miał mit o pochodzeniu od bogów jako otaczających kultur dokonał, przyjęcie było oczywiste, kategoria, do której ten akt, jak również wyzwolenie z niewoli egipskiej, pasuje, jak Paweł wskazuje w Rz. 9:4. 09:04. Likewise the kings succeeding David were God's "son" (II Sam. 7:14; I Chr. 28:6; Ps. 89:19). Podobnie królowie Kolejne David byli Boga "syn" (II Sam 7:14,.. I Chr. 28:6, Ps 89:19.). Ps. Ps. 2:7, eg, uses "You are my son," which is probably the adoption formula used in the enthronement ceremony of each successive Davidic ruler. 2:7, np. używa "Ty jesteś moim synem", który prawdopodobnie jest przyjęcie formuły używane w ceremonii intronizacji każdego kolejnego władcy Dawidowego. Together these ideas laid the basis for later NT usage of adoption imagery. Wszystkie te pomysły się podstawą do późniejszego wykorzystania NT obrazowania adopcyjnej.

In the NT W NT

In the NT the term "adoption" (huiothesia) is strictly a Pauline idea, occurring only in Rom. W NT termin "przyjęcie" (huiothesia) jest ściśle idea Pauline, występujące tylko w Rz. 8:15, 23; 9:4; Gal. 8:15, 23; 09:04; Gal. 4:5; and Eph. 4:05 oraz Ef. 1:5. 1:5. While John and Peter prefer the picture of regeneration to portray the Christian sonship, Paul has characteristically chosen a legal image (as in justification), perhaps due to his contact with the Roman world. Podczas gdy John i Peter wolą obraz regeneracji przedstawiać chrześcijańskie synostwo, Paweł charakterystycznie wybrana prawną obraz (jak w uzasadnieniu), być może ze względu na jego kontakt ze świata rzymskiego.

In Greek and Roman society adoption was, at least among the upper classes, a relatively common practice. W greckiej i rzymskiej przyjęcia społeczeństwo było, przynajmniej wśród klas wyższych, stosunkowo powszechne. Unlike the oriental cultures in which slaves were sometimes adopted, these people normally limited adoption to free citizens. W przeciwieństwie do orientalnych kultur, w których niewolnicy byli czasami przyjętych, osoby te zwykle ograniczone przyjęcia do wolnych obywateli. But, at least in Roman law, the citizen so adopted became a virtual slave, for he came under the paternal authority of his adoptive father. Ale, przynajmniej w prawie rzymskim, obywatel więc przyjęty został wirtualny niewolnik, bo przyszedł w ramach władzy rodzicielskiej jego przybranego ojca. Adoption conferred rights, but it came with a list of duties as well. Przyjęcie przyznanych praw, ale przyszedł z listą zadań, jak również.

Paul combines several of these pictures in his thought. Paweł łączy kilka z tych zdjęć w jego myśli. While Gal. Podczas Gal. 4 begins with a picture of the law enslaving the heirs until a given date (eg, majority or the death of the father), there is a shift in vs. 4 to the adoption image in which one who was truly a slave (not a minor as in vss. 1-3) becomes a son and thus an heir through redemption. 4 zaczyna się od zdjęcia z prawem zniewolenia spadkobierców do danego dnia (np. większość lub śmierć ojca), jest zmiana w vs 4 do obrazu adopcyjnej, w której ten, kto naprawdę był niewolnikiem (nie drobne jak vss. 1-3) staje się synem i dziedzicem zatem poprzez odkupienie. The former slave, empowered by the Spirit, now uses the address of a son, "Abba! Father!" Były niewolnik, upoważniona przez Ducha, teraz używa adresu syna, "Abba, Ojcze!"

The reason for adoption is given in Eph. Powodem przyjęcia podano w Ef. 1:5: God's love. 01:05: miłość Boża. It was not due to his nature or merit that the Christian was adopted (and thus receives the Spirit and the inheritance, Eph. 1:14-15), but to God's will acting through Christ. To nie było ze względu na jego charakter lub zasługi, że Christian został przyjęty (i tym samym otrzymuje Ducha i dziedziczenia, Ef. 1,14-15), ale z wolą Bożą działającą przez Chrystusa. Adoption is a free grant to undeserving people solely from God's grace. Adopcja jest bezpłatna Udzielenie undeserving ludzi wyłącznie z łaski Boga.

As in Galatians and Ephesians, adoption is connected to the Spirit in Romans as well. Jak w Galatów i Efezjan, przyjęcie połączone z Ducha w Rzymian, jak również. It is those who are "led by the Spirit" who are sons, who have received the "spirit of sonship," not that of slavery (Rom. 8:14-15). To ci, którzy są "prowadzeni przez Ducha", którzy są synami, którzy otrzymali "ducha przybrania za synów", a nie, że z niewoli (Rz 8,14-15). Again the Spirit produces the cry "Abba!" Ponownie Duch daje wołanie "Abba, Ojcze!" and indicates by his presence the reality of the coming inheritance. i wskazuje na jego obecność rzeczywistość dziedziczenia nadchodzący.

Adoption, however, is not entirely a past event. Przyjęcie jednak, nie jest całkowicie w przeszłości wydarzenie. The legal declaration may have been made, and the Spirit may have been given as a down payment, but the consummation of the adoption awaits the future, for the adoption of sons includes "the redemption of our bodies" (Rom. 8:23). Prawne oświadczenie może zostały dokonane, a Duch nadano jako zaliczkę, ale konsumpcja przyjęcie czeka w przyszłości, na przyjęcie synów obejmuje "odkupienia naszego ciała" (Rz 8,23) . Thus adoption is something hoped for as well as something already possessed. Zatem przyjęcie jest coś nadzieję, jak coś już posiadał.

Adoption, then, is deliverance from the past (similar to regeneration and justification), a status and way of life in the present (walking by the Spirit, sanctification), and a hope for the future (salvation, resurrection). Przyjęcie, a następnie, jest wyzwolenie z przeszłości (podobne do regeneracji i uzasadnienie), status i sposób życia w teraźniejszości (chodzić w Duchu, uświęcenie) i nadzieją na przyszłość (zbawienie, zmartwychwstanie). It describes the process of becoming a son of God (cf. John 1:12; 1 John 3:1-2) and receiving an inheritance from God (cf. Col. 3:24). Opisuje proces stawania się Syna Bożego (por. Jan 1:12; 1 Jana 3:1-2) i otrzymaniem spadku od Boga (por. Kol 3:24).

PH Davids PH Davids
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
JI Cook, "The Concept of Adoption in the Theology of Paul," in Saved by Hope, ed. JI Cook, "Koncepcja Przyjęcie w teologii Pawła" w Zapisane przez Hope, ed. JI Cook; F. Lyall, "Roman Law in the Writings of Paul, Adoption," JBL 88:458-66; LH Marshall, The Challenge of NT Ethics; W. v. Martitz and E. Schweizer, TDNT, VIII, 397-99; WH Rossell, "New Testament Adoption, Graeco-Roman or Semitic?" JI Cooka; F. Lyall, "Roman Law w listach Pawła, przyjęcie" JBL 88:458-66; LH Marshalla, Wyzwanie NT etyki; W. v. Martitz i E. Schweizer, TDNT, VIII, 397 -99; WH Rossell, "New Przyjęcie Testament, grecko-rzymski lub semickie?" JBL 71:233-34; DJ Theron, "Adoption' in the Pauline Corpus," EvQ 28:6-14; J. van Seters, "The Problem of Childlessness in Near Eastern Law and the Patriarchs of Israel," JBL 87:401-8. JBL 71:233-34; DJ Theron, "Przyjęcie" w Pauline Corpus "EvQ 28:6-14; J. Seters van," Problem bezdzietność w pobliżu ustawy Wschodniej i ojców Izraela, "jbl 87: 401-8.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest