Ahmadiyyah, Qadiyani, Qadiyanis, Ahmadi, Ahmadis Ahmadiyyah, Qadiyani, Qadiyanis, Ahmadi, Ahmadi

Advanced Information Informacje zaawansowane

Doctrines Doktryny

Ahmadiyyah is a missionary-oriented sect of Indian origin, founded in Qadiyan by Miraz Ghulam Ahmad (1839-1908). Ahmadiyyah jest misjonarzem zorientowanych sekty pochodzenia indyjskiego, założona w Qadiyan przez Miraz Ghulam Ahmad (1839/08). The sect believes its founder to be the madhi, the Christian Messiah, an avatar of the Hindu god Krishna, and a reappearance of Muhammad. Sekta uważa, że ​​jego założycielem jest madhi, chrześcijański Mesjasz, avatar z hinduskiego boga Kryszny i ponowne pojawienie się Mahometa. The sect believes that Jesus did not die in Jerusalem but feigned death and resurrection, and escaped to India where he died at the age of 120. Sekta wierzy, że Jezus nie umarł w Jerozolimie, ale udawał śmierć i zmartwychwstanie, i uciekł do Indii, gdzie zmarł w wieku 120 lat.

Although Ahmadiyyah departs from mainstream Sunni Islamic doctrines in terms of its belief in the special status of Mirza Ghulam Ahmad, they follow most of the main duties of Islam such as prayer, fasting, pilgrimage and almsgiving, as well as the basic Sunni interpretations of Islamic theology. Chociaż Ahmadiyyah odbiega od głównego nurtu sunnickich doktryn islamskich względem wiary w specjalny status Mirza Ghulam Ahmad, podążają większości głównych obowiązków islamu, takich jak modlitwa, post i jałmużna, pielgrzymki, a także podstawowe interpretacje sunnickiej Islamskiej teologii. Of the two branches of Ahmadiyyah in existence today, the minority Lahore branch, is considered to be within mainstream Sunni theology. Z dwóch gałęzi Ahmadiyyah istniejących dziś oddział Lahore mniejszość, uważa się w ciągu głównego nurtu teologii sunnickiej. The majority Qadiyanis are, however, not considered to be part of Islam by orthodox Muslims. W Qadiyanis większość to jednak nie uważa się za część islamu przez ortodoksyjnych muzułmanów.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

History Historia

The founder of the Ahmadiyyah sect, Mirza Ghulam Ahmad, was born into the leading family of the small town of Qadiyan in the Punjab, India in about 1839. Założycielem sekty Ahmadiyyah, Mirza Ghulam Ahmad, urodził się wiodącym rodziny miasteczku Qadiyan w Pendżabie, Indie w około 1839 roku. He received a good traditional education, learning how to meditate and acquired a deep knowledge of religion. Otrzymał dobre tradycyjne wykształcenie, nauka medytacji i uzyskał głęboką wiedzę na temat religii. On 4 March 1889 he announced that he received a special revelation from God and gathered a small group of disciples around him. W dniu 4 marca 1889 roku ogłosił, że otrzymał specjalne objawienie od Boga i zebrał niewielką grupę uczniów wokół niego. Opposition from the Muslim community began two years later when he announced that he was the Messiah and the Mahdi (a figure whose arrival is believed by some Muslims to herald the end of the world). Sprzeciw społeczności muzułmańskiej rozpoczęła dwa lata później, kiedy ogłosił, że był Mesjasz i Mahdi (rysunek których przyjazd jest uważana przez niektórych muzułmanów zwiastować koniec świata). In 1896 he gave a sermon called al-Hutbat al-Ilhamiyyah which he claimed to be unique because it was divinely inspired in pure Arabic. W 1896 roku wygłosił kazanie o nazwie al-Hutbat al-Ilhamiyyah który twierdził, że jest wyjątkowa, ponieważ została natchniona przez Boga w czystym języku arabskim. After this sermon he came to be referred to by his followers as a prophet, a title which he regarded as honorary since he did not claim to bring a new revelation or new law. Po tym kazaniu doszedł do być określone przez jego zwolenników jako proroka, tytułowego, który uważał za honorowy bo nie twierdziła, aby wnieść nowe objawienie lub nowej ustawy. However, in spite of his denial of doctrinal innovation in 1900 he claimed that he was the Second Advent of Jesus and an avatar of Krishna. Jednak pomimo jego odmowę doktrynalnych innowacji w 1900 roku twierdził, że był drugim przyjściu Jezusa i avatar Kryszny.

On the death of the founder in 1908, a successor called Mawlawi Nur ad-Din was elected by the community. Po śmierci założyciela w 1908 roku, następca zwany Nur ad-Din Mawlawi został wybrany przez społeczność. In 1914 a schism occurred over whether or not Ghulam Ahmad had claimed to be a prophet (nabi) and if so how he saw his prophetic role. W 1914 roku wystąpił na schizma czy Ghulam Ahmad twierdził, że jest prorokiem (Nabi), a jeśli tak, jak widział jego proroczej roli. The secessionists, led by one of Ghulam Ahmad's sons, rejected the prophetic claims of Ghulam Ahmad, regarding him only as a reformer (mujaddid), and established their centre in Lahore (in modern day Pakistan). W secesjonistów, prowadzeni przez jednego z synów Ghulam Ahmad'S, odrzucił roszczenia prorocze Ghulam Ahmad, uważając go jedynie jako reformator (mujaddid) i ustalono ich centrum w Lahore (w nowoczesnej dni Pakistanie). The majority, however, remained at Qadiyan and continued to recognise Ghulam Ahmad as a prophet. Większość jednak pozostała na Qadiyan i nadal uznają Ghulam Ahmad jako prorok. Following the partition of India and Pakistan, the Qadiyanis, as the majority group came to be known, moved their headquarters to Rabwah in what was then West Pakistan. Po podziale Indii i Pakistanu, Qadiyanis, jak większość grupy stało się znane, przeniósł swoją siedzibę do Rabwah w ówczesnej zachodni Pakistan. They remain both highly organised and very wealthy, due largely to the monthly dues received from their members. Pozostają one zarówno bardzo zorganizowane i bardzo bogaty, głównie ze względu na miesięczne należności otrzymane od swoich członków.

The Lahore group, which is known as the Ahmadis and is considerably smaller than the Qadiyanis, has sought to win converts to Islam rather than its own particular sect. Grupa Lahore, który jest znany jako Ahmadi i jest znacznie mniejszy niż Qadiyanis, starała się zdobyć konwertytów na islam, a nie z własnej sekty szczególności. The Lahore group was also much more involved with the Indian Muslim struggle against the British presence in India. Grupa Lahore był także znacznie bardziej zaangażowany w walkę indyjskich muzułmanów przeciwko brytyjskiej obecności w Indiach.

Both groups are noted for their missionary work, particularly in the West and in Africa. Obie grupy są znani ich pracy misyjnej, szczególnie na Zachodzie i w Afryce. Within Muslim countries, however, strong opposition remains to the Qadiyani group because of its separatist identity and its claim that Ghulam Ahmad was a prophet. W obrębie krajów muzułmańskich, jednak silna opozycja pozostaje do grupy Qadiyani powodu jej separatystycznej tożsamości i swojego twierdzenia, że ​​Ghulam Ahmad był prorokiem.

Symbols Symbolika

The sects' members are identified through their wearing a red cowl and a red veil. Członkowie sekty "są identyfikowane przez ich noszenie czerwony kaptur i czerwony welon. The Qadiyanis also employ a red banner. W Qadiyanis również zatrudniać czerwony sztandar.

Adherents Zwolennicy

The Qadiyanis currently have a presence in many countries, including most western countries. W Qadiyanis aktualnie obecni w wielu krajach, w tym w większości krajów zachodnich. Their worldwide numbers are estimated as high as 10 million (Harris et al 1994, 79). Ich Ogólnoświatowa szacuje aż 10000000 (Harris i wsp. 1994, 79).

Headquarters / Main Centre Siedziba / Główne Centrum

The Qadiyanis have their headquarters in Rabwah in Pakistan; the Ahmadis have their headquarters in Lahore in Pakistan. W Qadiyanis mają swoje siedziby w Rabwah w Pakistanie, a Ahmadi mają swoje siedziby w Lahore w Pakistanie.

Bülent Þenay Bülent Þenay
Overview of World Religions Project Przegląd Świat ReligieAlso, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest