Ash'ariyyah Theology, Ashariyyah, Ashari Teologia Ash'ariyyah, Ashariyyah, Ashari

Advanced Information Informacje zaawansowane

Doctrines Doktryny

Ash'ariyyah theology represents a reaction against the extreme rationalism of the Mu'tazilah. It holds that human reason should fall under the authority of divine revelation. Human reason is incapable of discerning good and evil; the goodness or evil of a particular action depends upon God's declaring it to be so. Teologia Ash'ariyyah stanowi reakcję przeciwko skrajnej racjonalizm z Mu'tazilah Utrzymuje, że rozum ludzki, powinny podlegać władzy boskiego objawienia Ludzki rozum nie jest zdolny do rozróżniania dobra i zła.. Dobroci lub złu danego działania zależy od Boga, to stwierdzenie, że tak jest. Humanity can only acquire religious truths through revelation. Ludzkość może nabyć tylko prawd religijnych poprzez objawienie.

A second aspect of Ash'ariyyah theology concerned the nature of the divine attributes. Contrary to the Mu'tazilites, who understood Qur'anic references to God's physical attributes metaphorically, Ash'ari theology argued for the veracity of these attributes while rejecting all crudely anthropomorphic conceptions of God. Drugi aspekt teologii Ash'ariyyah dotyczyła charakteru boskich atrybutów. Wbrew Mu'tazilites, który rozumiał Qur'anic odniesienia do fizycznej Bożych atrybutów metaforycznie, teologia Ash'ari argumentowali za prawdziwością tych atrybutów odrzucając wszystko prymitywnie antropomorficzne koncepcje Boga.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Thirdly, contrary to Mu'tazilah theology, Ash'ariyyah taught that the Qur'an was eternal and, therefore, uncreated. Human actions, however, are entirely dependent upon God's providing the means and power to act. Po trzecie, w przeciwieństwie do teologii Mu'tazilah, Ash'ariyyah nauczał, że Koran jest wieczny, a więc nie stworzonym. Ludzkie działania, jednak są całkowicie uzależnione od Boga zapewnienie środków i siły do działania. This teaching had the purpose of preserving the doctrine of divine omnipotence, but gradually led to the formation of a deterministic outlook. Nauka ta miała na celu ochronę doktryny Bożej wszechmocy, ale stopniowo doprowadziło do powstania deterministycznego perspektywy.

History Historia

The systematization of Sunni theology in the tenth century was done in reaction to the emergence of heterodox schismatic groups in previous centuries, particularly Mu'tazilah. Usystematyzowanie teologii sunnickiej w dziesiątym wieku wykonano w reakcji na pojawienie heterodox schizmatyckich grup w poprzednich wiekach, szczególnie Mu'tazilah. The founder of Ash'ariyyah, Abu al-Hasan (873-935), was formerly a Mu'tazilite. Założyciel Ash'ariyyah, Abu al-Hasan (873-935), był dawniej Mu'tazilite. He wrote a number of important books which became the foundation of Ash'arite theology such as the Kitab al-Ibanah (The Book of Elucidations) and also an extensive work on the views of various Islamic schools and sects called Maqalat al-Islamiyyin (Doctrines of the Muslims). Napisał wiele ważnych książek, które stały się fundamentem Ash'arite teologii, takich jak Kitab al-Ibanah (Księga Elucidations), a także obszerną pracę na temat poglądów różnych islamskich szkół i sekt nazywa Maqalat al-Islamiyyin (Doktryny z muzułmanów).

Another major figure in the development of Ash'arite theology was the Sufi theologian and jurist al-Ghazzali (1058-1111). Inną ważną postacią w rozwoju Ash'arite teologii miał Sufi teolog i prawnik al-Ghazzali (1058-1111). Through al-Ghazzali and other prominent theologians - such as Al-Baqillani (d.1013), al-Baghdadi (d.1038), al-Djuwayni (d.1085) and al-Shahrastani (d.1153) - Ashariyyah spread throughout the Sunni Islamic world. Przez al-Ghazzali i innych wybitnych teologów - takich jak Al-Baqillani (d.1013), Al-Bagdadi (d.1038), Al-Djuwayni (d.1085) i al-Shahrastani (d.1153) - Spread Ashariyyah całej sunnickiej świat islamski. It is now dominant in Iraq, Syria, Egypt and Northwest Africa, and has a strong presence in Central Asia and Anatolia and to a lesser extent in India and Pakistan. Jest to obecnie dominujący w Iraku, Syrii, Egipcie i Afryce Północno i posiada silną pozycję w Azji Środkowej i Anatolii oraz w mniejszym stopniu w Indiach i Pakistanie.

Along with the Maturidiyyah school of theology, Ashariyyah remains the dominant source of theology in the Sunni world. Wraz z Maturidiyyah szkoły teologii Ashariyyah pozostaje dominującym źródłem teologii w świecie sunnickim.

Symbols Symbolika

As a school of theology, Ash'ariyyah does not identify itself through the use of symbols. Jako szkoła teologii Ash'ariyyah nie identyfikuje się za pomocą symboli.

Adherents Zwolennicy

The majority of those who follow the Malikite jurisprudential madhhab, which is comprised of 13% of worldwide Sunni Muslims, and some 75% of those who follow the Shafi'ite jurisprudential madhhab, which constitutes some 33% of worldwide Sunni Muslims, and a very small proportion of those who follow the Hanafite and Hanbalite jurisprudential madhhabs follow the Ash'arite school of theology. Większość z tych, którzy podążają Malikite madhhab orzeczniczej, która składa się z 13% światowej sunnickich muzułmanów, a około 75% tych, którzy idą madhhab orzeczniczej Shafi'ite, co stanowi około 33% światowego sunnickich muzułmanów, i bardzo niewielki odsetek tych, którzy idą Hanafite i Hanbalite madhhabs orzeczniczej śledzić Ash'arite szkołę teologii.

Headquarters / Main Centre Siedziba / Główne Centrum

The school has no headquarters or main centre. W szkole nie ma głównej siedziby lub ośrodka.

Bülent Þenay Bülent Þenay
Overview of World Religions Project Przegląd Świat ReligieAlso, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest