Authority in the Bible Urząd w Biblii

Advanced Information Informacje zaawansowane

Authority is the concept of rightful power. Urząd jest pojęcie słusznej władzy. It is used in the Bible with a good deal of elasticity. Stosowany jest w Biblii z dozą elastyczności. Although the English term itself is not used of God in the OT as it is in the NT (usually for exousia), the assumption permeating both testaments is that God alone is the ultimate authority and he alone the ultimate source of authority for others. Chociaż polski termin ten nie jest używany przez Boga w Starym Testamencie, jak to jest w NT (zazwyczaj exousia), założenie przenikający obu testamentów jest, że tylko Bóg jest ostatecznym autorytetem, a on sam ostatecznym źródłem władzy dla innych.

God's Authority Boże Authority

His sovereign, universal, and eternal rule over the entire universe gives evidence of his authority (eg, Exod. 15:18; Job 26:12; Pss. 29:10; 47; 93:1-2; 95:3-5; 103:19; 146:10; 147:5; Isa. 40:12ff.; 50:2). Jego suwerenna, uniwersalne i wieczne panowanie nad całym wszechświatem daje dowody swojej władzy (np. Wj 15:18;. 26:12 Pracy; Pss 29:10;. 47; 93:1-2; 95:3-5 ; 103:19; 146:10; 147:5; Isa 40:12 ff,.. 50:2). He has fixed by his authority times or epochs (Acts. 1:7) and "does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth" (Dan. 4:34-35). On ustala jego czasów władzy lub epok (Acts. 1:7) i "nie według swojej woli w wojsku niebieskiemu i wśród mieszkańców ziemi" (Dan. 4:34-35). This authority over man is compared to that of a potter over his clay (Rom. 9:20-23). Ta władza nad człowiekiem jest w porównaniu do tego z potter nad jego gliny (Rz 9:20-23). So ultimate is God's authority that all authority among humans comes from God alone (Rom. 13:1). Więc ostatecznym jest władza Boga, że ​​wszelka władza pochodzi od wśród ludzi jedynie Bogu (Rz 13:1). God's authority includes not only the authority of providence and history, but also the demand for submission and accountability from man, expressed, eg, in the garden of Eden, the Ten Commandments, the gospel and its evangelical demands. Władza Boża obejmuje nie tylko organ opatrzności i historii, ale także popyt na przedłożenie i odpowiedzialności od człowieka, wyrażoną np. w ogrodzie Eden, dziesięć przykazań, Ewangelii i jego ewangeliczne wymagania. Inherent in God's authority is the awesome power to cast the one who does not fear him into hell (Luke 12:5) and the glorious power to forgive sins and declare righteous those in Christ (Rom. 3:21-26). Nieodłącznym elementem władzy Boga jest awesome do oddania, kto nie boi się go do piekła (Łk 12:5) i chwalebne moc odpuszczania grzechów i deklarują ci sprawiedliwi w Chrystusie (Rzym. 3:21-26). In the day of God's wrath and mercy, God's rightful authority as Creator (Rev. 4:11) and Redeemer in Christ (Rev. 5:12-13) will be acknowledged in an undisputed way. W dzień Bożego gniewu i miłosierdzia, prawowity autorytet Boga jako Stwórcy (Obj. 4:11) i Odkupiciela w Chrystusa (Obj. 5:12-13) zostanie uznana w niekwestionowany sposób.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Jesus Christ's Authority Jezusa Chrystusa Urząd

As the God-man, the incarnate Son of God, Jesus Christ manifests his authority in a dual capacity. Jako Bóg-Człowiek wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus objawia swoją władzę w podwójnym charakterze. On the one hand, his authority is that of one who is the Son of God and is intrinsic to him and not derived. Z jednej strony, jego autorytet jest jeden, który jest Synem Bożym i jest nierozerwalnie z nim i nie pochodzi. On the other hand, as the incarnate Son, who is the Son of man, he acts in submission and obedience to the Father. Z drugiej strony, jako wcielonego Syna, który jest Syn Człowieczy, działa on w uległości i posłuszeństwa wobec Ojca. So he can say in one and the same breath concerning his plans to lay down his life: "No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again," and "this commandment I received from my Father" (John 10:18). Więc można powiedzieć, w jednym i tym samym oddechu dotyczące jego planów oddać życie:. "Nikt nie wziął go z dala ode mnie, ale ja kładę je z własnej inicjatywy mam władzę je oddać i mam uprawnienia do podejmowania go ponownie "i" to przykazanie otrzymałem od Ojca mego "(J 10:18). But because his life as the promised Son of man is one of acting representatively for God on behalf of men as one who is also a man (cf. Dan. 7:13-14), Jesus speaks almost always of his authority in terms of acting for God the Father. Ale ponieważ jego życie jako obiecanego Syna Człowieczego jest jednym z działających w sposób reprezentatywny dla Boga w imieniu ludzi, jak ten, który jest również człowiekiem (por. Dan. 7:13-14) Jezus mówi prawie zawsze z jego upoważnienia w zakresie działając na Boga Ojca. In doing so he exercises all the prerogatives of God eg, forgives sins (Mark 2:5-8), heals (Mark 1:34), exorcises demons (Mark 1:27), controls the power of nature (Luke 8:24-25), raises the dead (Luke 7:11-17; John 11:38-44), teaches with authority (Matt. 7:28-29; cf. his "I say," Matt. 5:21-48), and demands that men submit to his authority both on earth (Luke 14:25-35) and at the judgment (Matt. 7:22-23). Postępując w ten sposób, że wykonuje wszystkie prerogatywy Boga np., grzechy odpuszcza (Mk 2:5-8), uzdrawia (Marka 1:34), egzorcyzmuje demony (Mk 1:27), kontroluje moc natury (Łukasza 8:24 -25), wskrzesza umarłych (Łk 7:11-17; Jana 11:38-44), naucza z autorytetem (Mt 7:28-29;.. por. jego ", mówię," Matt 5:21-48 ), i domaga się, by ludzie poddają się jego władzy, zarówno na ziemi (Łk 14:25-35) oraz w wyroku (Mat. 7:22-23). As the obedient Son he acknowledges and follows the word of his Father, the Scriptures, and appeals to them as the final authority (Matt. 4:1-10; 22:23-46; John 10:33-36). Jako posłuszny syn on uznaje i następujące słowa Ojca, Pismo Święte, i odwołań do nich, jako ostatecznego autorytetu (Mt 4,1-10; 22:23-46; Jana 10:33-36).

By Christ's victory over sin and death in his death and resurrection, the usurped authority of the evil one and his angels is broken (Heb. 2:14-15; I John 3:8; Col. 2:15). By zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, uzurpował organ Złego i jego aniołów jest uszkodzony (Hbr 2,14-15; I Jana 3:8; Kol. 2:15). Thus all authority in heaven and on earth is given to Jesus to exercise in his messianic role (Matt. 28:18-20) until he has completed his task of finally subduing all God's enemies and delivering up the kingdom to God the Father (I Cor. 15:24-28). Zatem wszelka władza w niebie i na ziemi dane Jezusowi do wykonywania w jego mesjańskiej roli (Mt 28:18-20), dopóki nie ukończył zadanie ostatecznie podporządkowywaniu boskich wrogów i zapewniając królestwo Boga Ojca (I Kor. 15:24-28). In the interim Christ exercises leadership and authority in a providential way over all things for the good of his church (Eph. 1:20-23). W międzyczasie kierownictwo ćwiczenia Chrystusa i autorytet w opatrznościowy sposób ponad wszystko dla dobra Jego Kościoła (Ef 1:20-23). With a redeeming authority and power that enables as well as commands, he authoritatively demands both evangelization of all the nations and obedience to all his commandments (Matt. 28:19-20; Acts 1:8; Rom. 6:1ff.; 8:1ff.; Phil. 2:12-13). Z władzą i mocą odkupieńczej, która umożliwia jak i poleceń, on autorytatywnie wymaga zarówno ewangelizacji wszystkich narodów i posłuszeństwo do wszystkich jego przykazań (Mt 28:19-20, Dz 1:08, Rz 6:01 nn;.. 8 : 1FF; Flp 2:12-13)...

The Apostles' Authority Urząd Apostolski

The authority of God is exercised in the OT not only by various direct means but also through those to whom he gave authority to act in his behalf priests, prophets, judges, and kings. Władza Boga jest wykonywane w OT nie tylko różnych środków bezpośredniego, ale także przez tych, którym dał upoważnienie do działania w jego imieniu, księży, sędziów, proroków i królów. In the NT the authority of the Father and especially of Jesus Christ is expressed in a unique way through the apostles, who are by definition the direct and personal ambassadors of Jesus Christ (Matt. 10:1, 40; Mark 3:14; John 17:18; 20:21; Acts 1:1-8; II Cor. 5:20; Gal. 1:1; 2:8), speaking and acting with his authority (Ga. 1:11ff.; 2:7-9). W NT władza Ojca i Jezusa Chrystusa, szczególnie wyraża się w sposób szczególny poprzez apostołów, którzy z definicji są bezpośrednie i osobiste ambasadorami Jezusa Chrystusa (Mat. 10:01, 40; Mark 3:14, Jan 17:18, 20:21, Dz 1:1-8;. II Kor 5:20; Gal 1:1, 2:8)., mówienia i działania jego organu (Ga 1:11 nn;. 02:07 -9). They claim to speak authority (Gal. 1:11ff.; 2:7-9). Oni twierdzą, że mówią władzę (Gal. 1:11 nn;. 2:7-9). They claim to speak for Christ and under the Spirit's direction in terms of both content and form of expression (I Cor. 2:10-13; I Thess. 2:13), to give the permanent norm for faith (Gal. 1:8; II Thess. 2:15) and conduct (I Cor. 11:2; II Thess. 3:4, 6, 14), as is indicated also by the self-conscious reference to "all the churches" (cf., eg, I Cor. 7:17; 14:34), and even to designate their rulings on a question as "the commandment of the Lord" (I Cor. 14:37). Oni twierdzą, że mówią do Chrystusa i mocy Ducha kierunku zarówno pod względem treści i formy wypowiedzi (Kor 2:10-13; Tes 2:13..), Otrzymując stałą normę wiary (Gal. 1: 8; II Tes 2:15) i zachowanie (I Kor 11:2;... Tes II 3:4, 6, 14), jak to jest wskazane również przez samoświadomy odniesieniu do "wszystkich Kościołów" (por. np. I Kor 7:17;. 14:34), a nawet do wyznaczenia ich orzeczeń na pytanie jak "przykazania Pana" (I Kor 14:37)..

They establish the order or government of the church so that a shared rule by a group of men, often but not always designated as bishops or elders, is universal in the NT period, as evidenced not only in the meeting at Jerusalem (Acts 15) but also in the various writings and geographical locations (Acts 14:23; I Tim. 3:1ff.; I Pet. 5:1ff.; cf. 1:1; Phil. 1:1; I Thess. 5:12-13; Heb. 13:7, 17; James 5:14). Są ustalenia kolejności lub rząd kościoła tak, że wspólne reguły przez grupę mężczyzn, często, ale nie zawsze oznaczone jako biskupów lub starszych, jest powszechne w okresie NT, o czym świadczy nie tylko w spotkaniu w Jerozolimie (Dz 15) ale także w różnych pismach i lokalizacjach geograficznych (Dz 14,23; I Tim 03:01 FF; Piotra 5:01 nn; por. Flp 1:1, 1:1;....... Tes 5:12 - 13; Hbr 13:7, 17;. Jakuba 5:14). Alongside this leadership a diaconal ministry is established by the apostles (Acts 6:1-6; Phil. 1:1; I Tim. 3:8-13). Oprócz tego przywództwa diakonalnej ministerstwo jest ustanowiona przez Apostołów (Dz 6:1-6;. Phil 1:1;. I Tim 3:8-13). Not only do they set the order of the church, they also prescribe discipline in Christ's name and with his authority (I Cor. 5:4; II Thess. 3:6). Nie tylko ustawić kolejność kościoła, ale także zdecydować, dyscyplinę w imię Chrystusa i Jego władzy (I Kor 05:04;. Tes II 03:06.). In so acting they have functioned as the foundation of the church (Eph. 2:20; 3:5; cf. I Cor. 12:28) who have no successors and whose foundational authority has been put permanently in place by their writings, which have conveyed, at Christ's command and in fullment of his promise, the truth he would have the church always teach and obey (cf. John 14:26; 16:13). W tym charakterze one funkcjonowały jako fundament Kościoła (Ef 2:20; 3:5;.. Por. I Kor 12:28), którzy nie mają następców i których podstawową władzę zostało wprowadzone na stałe w miejscu ich pism, które przekazane na polecenie Chrystusa iw fullment jego obietnicy, prawda musiałby Kościół zawsze uczyć i słuchać (por. J 14:26; 16:13). So they are recognized as authoritative alongside "the rest of the Scripture," ie, the OT (II Pet. 3:15-16). Więc są uznane za wiarygodne obok "reszty Pisma", czyli OT (II Pet. 3:15-16).

Various Spheres of Authority Różnych sferach życia Urzędu

The Bible recognizes within its pages various spheres in which God has entrusted authority into the hands of leaders. Biblia uznaje, w ramach swoich stron różnych sfer, w którym Bóg powierzył władzę w ręce przywódców.

The Church Kościół

Christ has given authority to certain men to be leaders (often termed elders or bishops) in his church. Chrystus dał władzę do niektórych ludzi, aby być liderami (często określane jako starsi lub biskupów) w swoim kościele. Their task is to shepherd the church with love and humility as the servants of Christ and his people (I Tim. 3:5; I Pet. 5:1-4). Ich zadaniem jest pasterzem Kościoła z miłością i pokorą, jako sługi Chrystusa i jego ludzi (I Tim 3:5;. Piotra 5:1-4.). A loving submission to their leadership is urged on Christians (I Thess. 5:12-13; Heb. 13:7, 17). Loving przedkładanie ich przywództwem ożywia chrześcijan (I Tes 5:12-13;.. Hbr 13:7, 17).

Marriage and the Family Małżeństwo i Rodzina

Women as equals of men in both creation and redemption (cf. I Pet. 3:7; Gal. 3:28) are asked to submit to their own husbands as heads of the home because of the pattern established by God at creation (I Cor. 11:3, 8-9; I Tim. 2:12-15; Eph. 5:22; I Pet. 3:1-6). Kobiety na równi z mężczyznami, zarówno stworzenia i odkupienia (PET I por. 3:7;.. Gal 3:28) proszeni są o składanie do swoich mężów, jak głowami domu, bo wzoru ustanowionego przez Boga w stworzeniu (I . Kor 11:3, 8-9; Tm 2:12-15;.. Ef 5:22; Piotra 3:1-6).. Both husbands and wives are asked to offset the effects of sin on this God-ordained authority relationship by their attitude and conduct, ie, the husband exercising headship with love, honor, and without bitterness (Eph. 5:28; Col. 3:19; I Pet. 3:7) and the wives, with respect, as unto the Lord, and with a gentle spirit (Eph. 5:22, 33; I Pet. 3:4). Obaj mężowie i żony są proszeni, aby zrównoważyć skutki grzechu na tego Boga-wyświęconego relacji władzy przez ich postawy i zachowania, tj. męża wykonywania headship miłości, honoru i bez goryczy (Ef 5:28; Kol 3: 19; Piotra 3:7) i żony, z szacunkiem, jak Panu, oraz z delikatnym duchu (Ef 5:22, 33;. Piotra 3:4).. Children are commanded to obey their parents (Eph. 6:1-3; Col. 3:20) and to care for them in times of need (I Tim. 5:4). Dzieci są nakazane posłuszne rodzicom (Ef 6:1-3; Kol. 3:20) i do opieki nad nimi w potrzebie (I Tim 5:4.).

Civil Government Civil Government

Christians are to recognize that God has granted authority in this realm to those who by his providence "exist" (Rom. 13:1; cf. John 19:11). Chrześcijanie są do uznania, że ​​Bóg dał autorytet w tej dziedzinie, aby ci, którzy przez Jego opatrzności "istnieć" (Rzym. 13:1;. Por. J 19:11). Thus they are called dutifully to subject themselves to civil authorities (I Pet. 2:13-17) who are described as God's servants to prevent evildoers and to encourage good behavior (Rom. 13:1ff.). Dlatego nazywa się je sumiennie poddania się władz cywilnych (I Pet. 2:13-17), które są opisane jako sług Bożych, aby zapobiec złoczyńców i zachęcanie do dobrego zachowania (Rz 13:1 nn.). This authority requires not only subjection but also the rendering of various taxes, respect, and honor (Rom. 13:7). Organ ten wymaga nie tylko poddaństwa, ale także na świadczeniu różnego rodzaju podatków, szacunek i cześć (Rz 13:7).

Other Authorities in Human Life Innych organów w ludzkim życiu

The NT recognizes human institutions that will exist within human society, among which civil government is the prime example. NT rozpoznaje ludzkie instytucje, które istnieją w społeczeństwie ludzkim, wśród których cywilny rząd jest najlepszym przykładem. Its word of instruction is that Christians, for the Lord's sake, should submit to every appropriate human institution (I Pet. 2:13). Jego słowo nauczania jest, że chrześcijanie, na miłość Pana, powinna przedłożyć każdym odpowiednim ludzi instytucji (I Pet. 2:13). The word of qualification assumed but not stated in every one of these spheres is found explicitly in Acts 5:29 in reference to the civil and religious sphere; namely, "we must obey God rather than men" (cf.4:19). Słowo kwalifikacji założyć, ale nie stwierdzono w każdym z tych sfer występuje wyraźnie w Dz 5:29 w odniesieniu do sfery obywatelskiej i religijnej, a mianowicie, "trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (cf.4 19). When the human authority clearly contravenes one's allegiance to God's authority, one is authorized to appeal to God's authority and obey it in contradistinction to that of any human authority. Kiedy ludzka władza wyraźnie narusza własnej wierność władzy Bożej, jeden ma prawo odwołać się do władzy Bożej i słuchać go w przeciwieństwie do tego z jakiejkolwiek ludzkiej władzy. For in that situation the authority structure has so opposed the one who gives it its validity that it forfeits its authority. W tej sytuacji struktura organ tak przeciwny, kto daje mu jego ważności, że traci swój autorytet.

Satan's Authority Szatana Authority

The exercise of power by the evil one and the demons is also regarded as a power or authority, but a usurped one which is only under God's ultimate authority (Luke 4:6; Acts 26:18; Col. 1:13; cf. Job 1). Sprawowanie władzy przez Złego i demonów jest również traktowane jako pełnomocnictwa lub upoważnienia, ale taki, który jest zawłaszczony tylko pod najwyższą władzą Boga (Łk 4:06, Dz 26:18; Kol. 1:13; cf. Zadanie 1). Such angelic beings, who are called powers or authorities, have been disarmed by Christ (Col. 2:15) and have no other final outcome than that of the devil's final doom (Rev. 20:10). Takie anielskie istoty, które nazywane są uprawnienia lub organy, zostały rozbrojone przez Chrystusa (Kol. 2:15) i nie mają innego ostatecznego wyniku niż diabła ostatecznej zagłady (Obj 20:10).

GW Knight, III GW Knight, III
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
W. Foerster, TDNT, II, 562-75; O. Betz and C. Blendingen, NIDNTT, II, 606-11; T. Rees, ISBE, I, 333-40; J. Denney, "Of Christ," HDCG; WM McPheeters, "In Religion," HDCG; J. Rea, WBE, I, 179-80; HD McDonald, ZPEB,I, 420-21; JI Packer, IBD; GW Bromiley, ISBE (rev.), I, 364-70; JN Geldenhuys, Supreme Authority; B. Ramm, Patterns of Authority. W. Foerster, TDNT, II, 562-75; O. Betz i C. Blendingen, NIDNTT, II, 606-11; T. Rees, ISBE, I, 333-40; J. Denney, "Chrystusa" HDCG ; WM McPheeters "W religii" HDCG; J. Rea, WBE, I, 179-80; HD McDonald, ZPEB, I, 420-21; JI Packer, IBD, GW Bromiley, ISBE (rev.), I, 364-70; JN Geldenhuys, Najwyższy Urząd; B. Ramm, Wzory Urzędu.


Authority of the Bible Autorytet Biblii

Advanced Information Informacje zaawansowane

In its personal reference authority is the right and capacity of an individual to perform what he wills and who, by virtue of his position or office, can command obedience. W jego autorytetu osobistego odniesienia ma prawo i zdolność osoby do wykonywania tego, co chce, i którzy, z racji zajmowanego stanowiska lub biurze, może rozkazać posłuszeństwa. It has also an application to words spoken or written whose accuracy has been established and whose information can consequently be trusted. Posiada również zastosowanie do wypowiedzi ustnych lub pisemnych, których dokładność została założona, a którego informacje mogą być zatem zaufać.

In the NT the Greek word exousia is sometimes translated "right" (NEB), or "power" (AV; eg, Matt. 9:6; John 1:12; 17:2; 19:10), and sometimes "authority" (eg Matt. 7:29; 8:9; 21:23; John 5:27; Acts 9:14). W NT Grecki exousia czasami słowa tłumaczone jako "prawo" (KOW), lub "moc" (AV, np., Matt 9:6;. Jana 1:12, 17:2, 19:10), a czasami "władzę "(np. Mt 7:29;. 8:9; 21:23, Jan 5:27, Dz 9:14). What emerges from its various occurrences is that the possession of exousia is of a power held by right. Co wynika z jego różnych zdarzeń jest to, że posiadanie exousia jest o mocy posiadanych przez prawo. In some contexts the emphasis falls on the authority which the possession of power rightfully gives; in other instances it falls on the reality of the power which conditions the right use of authority. W niektórych kontekstach nacisk spada na organ, który zgodnie z prawem posiadanie władzy daje, w innych przypadkach spada na rzeczywistość władzy, które warunki do właściwego korzystania z władzy.

Authority may be bestowed or inherent. When Jesus was asked by what authority he taught and acted (Matt. 21:23-24) the implication was that his authority was external. Urząd może być przyznany lub nieodłączne. Gdy Jezus zapytał, jakim prawem uczył i działał (Mt 21:23-24) implikacja, że jego władza była zewnętrznych. His questioners supposed him to be exercising a representative in the declaration that Jesus taught with authority (Matt. 7:29) and "with authority and power" expelled unclean spirits (Luke 4:36) the locus of such authority was in his own being. Jego pytających ma mu być sprawowania swojego przedstawiciela w deklaracji, że Jezus nauczał z mocą (Mt 7:29) i "Z władzą i mocą" wypędzonych duchów nieczystych (Łk 4:36) locus tego organu był w jego bycie . It was, that is to say, an ontological authority. To jest, to jest, organ ontologiczny. Thus, while the authority for his words and acts was not his own but came from the one who sent him (John 14:10; 17:8), yet these same words and acts had their raison d'etre in his own person because grounded in his filial relationship with God his Father. Tak więc, gdy organ do jego słów i czynów nie był sam, ale pochodzi od Tego, który Go posłał (Jana 14:10; 17:8), ale te same słowa i czyny miały rację bytu we własnej osobie, ponieważ uziemiony w swojej synowskiej relacji z Bogiem, Jego Ojca.

As in the case of Christ in whom both aspects of authority, the bestowed and the inherent, combined, so is it with the Bible. Tak jak w przypadku Chrystusa, w którym oba aspekty władzy, przyznany i nieodłączne, kombinowane, więc jest to z Biblią. Because the Bible points beyond itself to God, it has a conferred authority. Ponieważ Biblia wskazuje poza siebie do Boga, ma przyznane uprawnienia. Yet the Bible has a real authority in itself as the authentic embodiment of God's self-disclosure. Jednak Biblia ma rzeczywistą władzę w sobie jako autentycznej postaci Bożej self-ujawnienie. Liberal theologians refuse the Bible this ontological authority, granting it at most a borrowed authority. Liberalni teologowie odmawiają Biblii to ontologiczna organ przyznawania najwyżej organ zapożyczone. Some, like Karl Barth, allow this authority to be bestowed by God while insisting that the Bible itself is essentially a human product. Niektórzy, jak Karl Barth, pozwalają ten organ być przyznany przez Boga, nalegając jednocześnie, że Biblia jest w istocie ludzkiej produkt. Others, eg, Rudolf Bultmann and Paul Tillich, regard the Bible as a fallible collection of religious writings on which the early church arbitarily imposed an authority which evangelical piety has continued to uphold. Inni, np., Rudolf Bultmann i Paul Tillich, traktują Biblię jako fallible kolekcji religijnych pism, na których pierwszy Kościół arbitarily nałożonych organ, który pobożność ewangelicka jest nieprzerwanie do utrzymania. But by refusing to the Bible an ontological authority, liberal theology uncovers its fundamental inconsistency, thereby pronouncing its own condemnation. Ale odmawiając Biblii ontologiczny autorytet, liberalna teologia odkrywa swoją fundamentalną niespójność, co wypowiedzenie własnego potępienia. For insofar as it wishes the acceptance of its own unbiblical speculations, it has to decry the authority of the Bible. Na ile pragnie akceptacji własnych spekulacjach niebiblijnych, musi potępiać autorytet Biblii. Yet insofar as it is concerned to retain the label Christian, it appeals to the Bible as its authoritative source. Jednak, o ile dotyczy ona zachować etykiety chrześcijaninem, to odwołuje się do Biblii jako autorytatywne źródło.

An approach to the subject of biblical authority must begin with God himself. For in him all authority is finally located. Podejście do tematu biblijnego władze muszą zacząć z samym Bogiem. Bo w Nim wszelka władza w końcu znajduje. And he is his own authority for there is nothing outside him on which his authority is founded. A on jest jego władza nie ma nic poza nim, na których jego władza opiera. Thus, in making his promise to Abraham, he pledged his own name since he had no greater by whom to swear (Heb. 6:13). Tak więc, w co jego obietnicę Abrahamowi, zobowiązał swojego nazwiska, ponieważ nie miał przez kogo większego przysiąc (Hbr 6:13). This authority of God is, then, the authority of what God is. Ta władza Boga jest więc władza, czym jest Bóg. But what God is, is made known in his self-disclosure, since only in his revelation can God be known. Ale co to jest Bóg, jest znany w Jego ujawnienia, ponieważ tylko w jego objawienie Bóg może być znana. Revelation is therefore the key to God's authority, so that the two, revelation and authority, may be regarded as two sides of the same reality. Objawienie jest więc kluczem do władzy Bożej, tak, że dwa, objawienie i autorytet, może zostać uznane jako dwie strony tej samej rzeczywistości. In revelation God declares his authority. W objawieniu Bóg oznajmia autorytet.

The prophets of the OT found their certainty in God's revelation. In uttering their message they knew themselves to be declaring God's authoritative will. Prorocy Starego Testamentu znalazły pewności Bożego objawienia. W wypowiadając swoje przesłanie znali się do deklarowania autorytatywny wolę Bożą. As God's ambassadors they proclaimed what God required of his people. Jako ambasadorów Boga głosili to, co Bóg wymaga od swego ludu. For Christian faith Christ is known as God's final revelation. Chrześcijańskiej wiary Chrystusa jest znany jako ostateczne objawienie Boga. In him God's imperial authority is most graciously expressed. W Nim Bóg władza cesarska jest najbardziej łaskawie wyrażona. Thus is Christ the sum of all that is divinely authoritative for the life of man. Tak więc Chrystus jest sumą wszystkiego, co jest bosko autorytatywny dla życia człowieka. But this progressive unveiling of God, which culminated in Christ, has been given perpetual form in the biblical writings. Ale to stopniowe odsłonięcie Boga, który zakończył się w Chrystusie, nadano formę wieczystego w biblijnych pism. Scripture consequently participates in God's authority, so that Christ's relation thereto is decisive as vindicating its authority. Pismo konsekwencji uczestniczy we władzy Boga, tak że do niego Chrystusa relacja jest decydująca vindicating władzy.

Jesus read "all the Scriptures" of the OT as a prophetic outline of what he came to accomplish; and he took its very language to be the natural, and at the same time the supernatural, expression of his Father's will. Jezus przeczytać "wszystkie Pisma" z OT jako proroczy zarys tego, co przyszedł do osiągnięcia, i wziął jego język być bardzo naturalny, a jednocześnie nadprzyrodzonego, wyrazem woli Ojca. By his attitude to and use of the OT Christ truly validated its divinity. Swoją postawą i korzystania z OT Chrystus prawdziwie potwierdzone jego boskość. With the same conviction of its divine authority the NT writers accepted it and quoted it; and in its light they themselves, as the inspired interpreters of the saving significance of Christ's person and work, put their own writings on an equal footing with the OT Scriptures as divinely authoritative. Z takim samym przekonaniem o swojej boskiej władzy pisarzy NT przyjęła ją i cytował go, aw jego świetle oni sami, jako natchnionych tłumaczy znaczenia zbawczej osoby Chrystusa i pracy, umieścić swoje własne pisma na równi z OT Pisma jak bosko autorytatywny. In the words of his elect apostles the full measure of God's revelation in Christ was brought to completion so that Paul could declare, "In the sight of God speak we in Christ" (II Cor. 12:19). W słowach jego wybranych apostołów pełny środek objawienia Bożego w Chrystusie zostało doprowadzone do końca tak, że Paweł mógł oświadczyć: "W oczach Boga mówić my w Chrystusa" (II Kor. 12:19). Thus do the apostles claim an absolute authority for their writings (eg, II Cor. 10:11; 1 Thess. 2:13; 5:27; II Thess. 2:15; 3:14). Zatem nie apostołowie twierdzą absolutną władzę w swoich pismach (np. II Kor 10:11;.. 1 Tes 2:13, 5:27; II Tes 2:15;. 3:14).

The authority of the Bible is established by its own claims. It is the word of God. Autorytet Biblii jest ustanowiona przez własnych roszczeń. Jest słowem Boga. Such declarations as, "Thus says the Lord," or its equivalent, occur so frequently in the OT that it can confidently be asserted that the whole account is dominated by the claim. Oświadczenia takie jak: "Tak mówi Pan" lub jej odpowiednik, zdarzają się tak często w OT, że może śmiało twierdzić, że całe konto jest zdominowany przez roszczenia. The NT writers also refer to these Scriptures as having God for their source. Pisarze NT również odnosić się do tych Pism jako mające Boga za ich źródła. In the NT itself both Christ and the gospel are spoken of as "the word of God" and so demonstrate the fact that the tie between the two is a vital and necessary one. W NT sam Chrystus i Ewangelia mówi się jako "słowo Boże", a więc wykazać, że więź między nimi jest istotnym i koniecznym. Specifically is the gospel in its central content and many aspects, through the action of the Holy Spirit, brought into written form by Christ's appointees as God's authoritative word for the church and in the world. Konkretnie jest ewangelia w jego centralnej treści i aspektów wielu, dzięki działaniu Ducha Świętego, przyniósł w formie pisemnej przez mianowanych Chrystusa jako autorytatywne Słowo Boże dla Kościoła i świata. Both testaments therefore belong together under the one designation, "the word of God." Obu Testamentów dlatego należą razem pod jednej nazwy, "Słowo Boże". As God's word the Bible consequently carries in itself God's authority. Jako słowa Bożego Biblia konsekwencji niesie w sobie władzę Boga.

It is the scripture of truth. In the OT the Hebrew word 'emet, rendered "truth" in the AV and frequently translated "faithfulness" in the RSV (eg, Deut. 32:4; Ps. 108:4; Hos. 2:20), is constantly predicted of God. Jest Pismo prawdy w OT hebrajskiego słowa emet, świadczonych "prawdę" w AV i często tłumaczone "wierność" w RSV (np. Pwt 32:4;.. Ps 108:4;. Oz 2. 20), jest stale przewidywane Boga. God as true is absolutely faithful (cf. Ps. 117:2), and this absolute faithfulness of God assures his complete trustworthiness. Bóg tak samo prawdziwe jest absolutnie wierny (por. Ps. 117:2), a to absolutna wierność Boga zapewnia jego pełne zaufania. This truthfulness of God passes over as an attribute of what God is in himself to characterize all his works (cf. Ps. 57:3) and especially his word. Ta prawdomówność Boga przechodzi nad jako atrybut jaki jest Bóg sam w sobie, aby scharakteryzować wszystkie jego dzieła (por. Ps. 57:3), a zwłaszcza jego słowo. Thus is his word both true and faithful (cf. Ps. 119:89). Tak jest jego słowo zarówno wierną (por. Ps. 119:89). The whole OT, then, as "the word of God" is to be designated "the scripture of truth" (Dan. 10:21 AV). Cały OT, a następnie, jako "słowo Boże" ma być oznaczony "Pismo prawdy" (Dan. 10:21 AV). It partakes of God's own chracter, of the fundamental truthfulness of him who declares himself to be "not a man, that he should lie" (Num. 23:19; cf. 1 Sam. 15:29; Ps. 89:35). To Uczestniczy własnej chracter Boga, fundamentalnej prawdziwości tego, który deklaruje, że "nie jest człowiekiem, że powinien leżeć" (Lb 23:19, por. 1 Sam 15:29,... Ps 89:35) . Ps. Ps. 31:5 declares that the Lord is the God of truth, while Ps. 31:5 oświadcza, że ​​Pan jest Bogiem prawdy, a Ps. 119:160 affirms his word as the word of truth. 119:160 potwierdza jego słowa jako słowa prawdy. In both places the same Hebrew term is employed. W obu miejscach same Hebrajski termin jest zatrudniony. The same truth is thus predicated of God and his word. Sama prawda jest zaplanowane w ten sposób Boga i Jego Słowa.

In the NT the word aletheia has the same fundamental meaning of genuineness and truthfulness as opposed to what is false and unreliable. W NT aletheia słowo ma to samo znaczenie fundamentalne z autentyczności i prawdomówności, w przeciwieństwie do tego, co jest fałszywe i niewiarygodne. So God is both true (1 John 5:20; John 3:33; 7:28; 8:26; 17:3; 1 Thess. 1:9) and truthful (Rom. 3:7; 15:8, etc.). Tak więc Bóg jest zarówno prawdziwe (1 Jana 5:20, Jana 3:33, 7:28, 8:26, 17:3;. 1 Tes 1:9) i prawdziwe (Rzym. 3:7; 15:8, itp. .). And as God is, so too is his word. I tak jak Bóg jest, tak też jest jego słowo. His word is truth (John 17:17). Jego słowo jest prawdą (Jana 17:17). The gospel is presented with truthful words (II Cor. 6:7; cf. Col. 15; James 1:18), and the truth of the gospel (Gal. 2:5) is identical with the truth of God (Rom. 3:7). Ewangelia jest przedstawiona z prawdomównych słowa (II Kor 6:7;.. Por. Kol. 15, Jakub 1:18), a prawda Ewangelii (Gal. 2:5) jest identyczny z prawdy o Bogu (Rz 3:7).

The Bible is, then, the book of God's truth; and such truth is, as the Westminster Catechism says, "infallible truth." Biblia jest więc książka Bożej prawdy, a prawda jest taka, takie, jak Katechizm Westminster mówi "Prawda nieomylny". As it is wholly trustworthy regarding its truth, so must it be wholly reliable regarding its facts. Jako, że jest całkowicie wiarygodne dotyczących jej prawdę, więc to musi być całkowicie wiarygodne, jeśli chodzi jej faktów. And because it is both, it is our divine authority in all things that pertain to life and godliness. A ponieważ jest to zarówno, to jest nasz Boski autorytet we wszystkich sprawach, które odnoszą się do życia i pobożności.

HD McDonald HD McDonald
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
R. Abba, The Nature and Authority of the Bible; H. Cunliffe-Jones, The Authority of the of the Bible; H. Cunliffe-Jones, The Authority of the Biblical Revelation; RE Davies, The Problem of Authority in the Continental Reformers; CH Dodd, The Authority of the Bible; PT Forsyth, The Principle of Authority; N. Geldenhuys, Supreme Authority; FJA Hort, The Authority of the Bible; GH Hospers, The Reformed Principle of Authority; RC Johnson, Authority in Protestant Theology; DM Lloyd-Jones, Authority; HD McDonald, Theories of Revelation; L. Oswald, The Truth of the Bible; B. Ramm, Patterns of Authority; A. Richardson and W. Schweitzer, eds., Biblical Authority for Today; J. Rogers, ed., Biblical Authority; JWC Wand, The Authority of the Scriptures; BB Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible; RR Williams, Authority in the Apostolic Age. R. Abba, Przyroda i Autorytet Biblii; H. Cunliffe-Jones, Autorytet Biblii; H. Cunliffe-Jones, Urząd biblijnego Objawienia; RE Davies, problem władzy w kontynentalne reformatorów ; CH Dodd, Autorytet Biblii; PT Forsyth, Zasada Urzędu; N. Geldenhuys, Najwyższy Urząd; FJA Hort, Autorytet Biblii; GH Hospers, zreformowanej Zasada Urzędu; RC Johnson, Urząd w protestanckiej teologii ; DM Lloyd-Jones, Urząd; HD McDonald, Theories Objawienia; L. Oswald, Prawda o Biblii B. Ramm, Wzory Urzędu; A. Richardson i W. Schweitzer, eds., biblijne Władza dzisiaj. J . Rogers, ed, biblijne Urząd;. JWC Wand, Autorytet Pisma; BB Warfield, Inspiracje i Autorytet Biblii; RR Williams, Urząd w apostolskim Wieku.


Inspiration of the Bible Inspiracja z Biblii

Advanced Information Informacje zaawansowane

The theological idea of inspiration, like its correlative revelation, presupposes a personal mind and will, in Hebrew terminology, the "living God", acting to communicate with other spirits. Teologiczna idea inspiracji, podobnie jak jego korelacyjnym Objawienia, zakłada osobistą umysłu i woli, po hebrajsku terminologii, "Boga żywego", działającego w celu komunikowania się z innymi duchami. The Christian belief in inspiration, not alone in revelation, rests both on explicit biblical assertions and on the pervading mood of the scriptural record. Chrześcijańska wiara w inspiracji, nie tylko w objawieniu, spoczywa zarówno na wyraźnych stwierdzeń biblijnych i na nastrój przenikającej z biblijnego zapisu.

Biblical Terminology Terminologia biblijna

Today the English verb and noun "inspire" and "inspiration" bear many meanings. Dziś polski czasownik i rzeczownik "inspirować" i "inspiracja" ponosi wiele znaczeń. This diverse connotation is already present in the Latin inspiro and inspiratio of the Vulgate Bible. Ten zróżnicowany konotacja jest obecna w łacińskiej inspiro i inspiratio z Wulgaty. But the technical theological sense of inspiration, largely lost in the secular atmosphere of our time, is clearly asserted by the Scriptures with a special view to the sacred writers and their writings. Ale techniczne teologiczne poczucie inspiracji, w dużej mierze stracił w świeckiej atmosferze naszych czasów, jest wyraźnie potwierdziła przez Pismo ze specjalną myślą o świętych pisarzy i ich pism. Defined in this sense, inspiration is a supernatural influence of the Holy Spirit upon divinely chosen men in consequence of which their writings become trustworthy and authoritative. Zdefiniowane w tym sensie, inspiracją jest nadprzyrodzony wpływ Ducha Świętego na divinely wybranych mężczyzn w wyniku czego ich pisma stają się wiarygodne i miarodajne.

In the AV the noun appears twice: Job 32:8, "But there is a spirit in man; and the inspiration of the Almighty giveth them understanding"; and 11 Tim. W AV rzeczownik pojawia się dwukrotnie: 32:8 robotę "Ale jest duch w człowieku, i tchnienie Wszechmocnego czynią ich rozumnymi", a 11 Tim. 3:16, "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." 3:16: "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości". In the former instance both the ASV and the RSV substitute "breath" for "inspiration," an interchange which serves to remind us of the dramatic fact that the Scriptures refer the creation of the universe (Ps. 33:6), the creation of man for fellowship with God (Gen. 2:7), and the production of the sacred writings (11 Tim. 3:16) to the spiration of God. W pierwszym wypadku zarówno ASV i substytutem RSV "oddech" dla "inspiracji", który służy do wymiany przypominają nam dramatyczne okoliczności, że Pismo Święte dotyczą tworzenia wszechświata (Ps 33:6), tworzenie człowiek dla społeczności z Bogiem (Rdz 2:7), oraz produkcji świętych pism (11 Tim. 3:16) do tchnienie Boga. In the latter instance, the ASV renders the text "Every scripture inspired of God is also profitable," a translation abandoned as doubtful by the RSV, "All scripture is inspired by God and profitable." W tym ostatnim przypadku, ASV świadczy tekst "Co Pismo natchnione przez Boga, jest również korzystne," tłumaczenie porzucone jako wątpliwy przez RSV, "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i zyski."

Biblical Teaching Nauczanie biblijne

Although the term "inspiration" occurs infrequently in modern versions and paraphrases, the conception itself remains firmly embedded in the scriptural teaching. Chociaż określenie "inspiracja", występuje często w nowoczesnych wersjach i parafrazy, koncepcja sama pozostaje mocno osadzone w biblijne nauczanie. The word theopneustos (11 Tim. 3:16), literally God, "spirated" or breathed out, affirms that the living God is the author of Scripture and that Scripture is the product of his creative breath. W theopneustos słowo (11 Tim. 3:16), dosłownie Bogiem ", spirated" lub wydychane, potwierdza, że ​​żywy Bóg jest autorem Pisma Świętego i że Pismo jest wytworem twórczej oddechu. The biblical sense, therefore, rises above the modern tendency to assign the term "inspiration" merely a dynamic or functional significance (largely through a critical dependence on Schleiermacher's artificial disjunction that God communicates life, not truths about himself). Sensie biblijnym, dlatego wzrośnie powyżej nowoczesnej tendencja do przypisywania termin "natchnienie" tylko dynamiczne i funkcjonalne znaczenie (głównie poprzez krytyczną zależność od alternatywy sztucznej Schleiermachera że Bóg komunikuje się życie, a nie prawdy o sobie). Geoffrey W. Bromiley, translator of Karl Barth's Church Dogmatics, points out that whereas Barth emphasizes the "inspiring" of Scripture, that is, its present use by the Holy Spirit toward hearers and readers, the Bible itself begins further back with the very "inspiredness" of the sacred writings. Geoffrey W. Bromiley, tłumacz Karl Barth dogmatyki Kościół, zwraca uwagę, że podczas gdy Barth podkreśla "inspirujące" Pisma, czyli jego obecne wykorzystanie przez Ducha Świętego wobec słuchaczy i czytelników, sama Biblia zaczyna się dalej z powrotem z bardzo " inspiredness "świętych pism. The writings themselves, as an end product, are assertedly God-breathed. Pisma sami, jako produktu końcowego, są assertedly natchnione przez Boga. Precisely this conception of inspired writings, and not simply of inspired men, sets the biblical conception of inspiration pointedly over against pagan representations of inspiration in which heavy stress is placed on the subjective psychological mood and condition of those individuals overmastered by divine afflatus. Właśnie ta koncepcja pism natchnionych, a nie tylko z natchnionych ludzi, ustawia biblijną koncepcję inspiracji ostentacyjnie naprzeciw pogańskich przedstawień inspiracji, w których ciężki akcent jest położony na subiektywnym nastroju psychicznego i stanu tych osób overmastered przez boskie afflatus.

While the Pauline passage already noted lays proximate emphasis on the spiritual value of Scripture, it conditions this unique ministry upon a divine origin, in direct consequence of which the sacred record is profitable (cf. opheleo, "to advantage") for teaching, reproof, correction, and instruction in righteousness. Chociaż przejście Pauline już zauważyć stanowi bliższe nacisk na wartości duchowej Pisma, to warunki tej wyjątkowej posługi upon boskiego pochodzenia, w bezpośrednim następstwie którego święty zapis jest opłacalne (por. opheleo "na korzyść") do nauczania, przekonywania , korekta, oraz instrukcja w sprawiedliwości. The apostle Paul does not hesitate to speak of the sacred Hebrew writings as the veritable "oracles of God" (Rom. 3:2). Apostoł Paweł nie waha się mówić o świętych pism hebrajskich, jak prawdziwe "wyrocznie Boże" (Rzym. 3:2). James S. Stewart does not overstate the matter when he asserts that Paul as a Jew and later as a Christian held the high view that "every word" of the OT was "the authentic voice of God" (A Man in Christ, p. 39). James S. Stewart nie wyolbrzymiać sprawy, kiedy twierdzi, że Paweł jako Żyd, a później jako chrześcijanin zajmował wysokie, że "każde słowo" z OT był "autentycznym głosem Boga" (Człowiek w Chrystusie, str. 39).

Emphasis on the divine origin of Scripture is found also in the Petrine writings. Nacisk na boskie pochodzenie Biblii znajduje się również w pismach Piotrowej. The "word of prophecy" is declared to be "more sure" than that even of the eyewitnesses of Christ's glory (11 Pet. 1:17ff.). "Słowo proroctwa" jest uznane za bardziej "pewny" niż, że nawet z naocznych świadków chwały Chrystusa (11 Pet. 1:17 nn.). A supernatural quality all its own, therefore, inheres in Scripture. Nadprzyrodzoną jakość wszystkie swoje własne, dlatego tkwi w Piśmie. While involving the instrumentality of "holy men," Scripture is affirmed nonetheless to owe its origin not to human but to divine initiative in a series of statements whose proximate emphasis is the reliability of Scripture: Chociaż zaangażowanie instrumentality "świętych mężów" Pismo jest potwierdziła jednak zawdzięczają swoje pochodzenie nie do człowieka, ale do inicjatywy Boga w serii oświadczeń, których bliższe nacisk wiarygodność Pisma Świętego:

Jesus' View of Scripture Jezusa Zobacz Pisma

If the passages already cited indicate something not only of the nature but of the extent of inspiration ("all scripture"; "the word of prophecy," elsewhere a summary term for the entirety of Scripture), a verse from the Johannine writings indicates something of the intensity of inspiration and at the same time enables us to contemplate Jesus' view of Scripture. Jeśli już cytowane fragmenty wskazują coś nie tylko o charakterze, ale w stopniu inspiracji ("całe Pismo", "słowo proroctwa," gdzie indziej określenie sumy dla całości Pisma Świętego), werset z Johannine pism wskazuje na coś intensywności inspiracji i jednocześnie pozwala nam kontemplować widok Jezusa z Pisma Świętego. In John 10:34-35, Jesus singles out an obscure passage in the Psalms ("ye are gods," Ps. 82:6) to reinforce the point that "the Scripture cannot be broken." W Ewangelii Jana 10:34-35, single Jezus z tajemniczy korytarz w Psalmów ("jesteście bogami" Ps. 82:6) w celu wzmocnienia tego stopnia, że ​​"Pismo nie może być naruszone." The reference is doubly significant because it also discredits the modern bias against identifying Scripture as the word of God, on the ground that this assertedly dishonors the supreme revelation of God in the incarnate Christ. Odniesienie jest podwójnie znaczące, ponieważ również dyskredytuje nowoczesne nastawienie przeciwko identyfikacji Pismo jako słowo Boga, na to, że to assertedly hańbi supreme objawienie Boga w ciało Chrystusa. But in John 10:35 Jesus of Nazareth, while speaking of himself as indeed the one "the Father consecrated and sent into the world," nonetheless refers to those in a past dispensation "to whom the word of God came (and scripture cannot be broken)." Ale w Jana 10:35 Jezus z Nazaretu, mówiąc o sobie jako istocie jeden "Ojciec poświęcił i posłał na świat", jednak odnosi się do tych, które w ostatnich dyspensy ", do której słowo Boże (a Pismo nie może być broken). " The unavoidable implication is that the whole of Scripture is of irrefragable authority. Implikacja jest nieuniknione, że całe Pismo jest irrefragable organu.

This is the viewpoint also of the Sermon on the Mount reported in Matthew's Gospel: "Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfil them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven" (Matt. 5:17-19 RSV). To jest punkt widzenia również z Kazania na Górze, zgłoszone w Ewangelii Mateusza:. "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani na jotę nie, a nie kropką, przejdzie w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek następnie relaksuje jednego z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie najmniejszy w królestwie niebieskim "(Mt 5:17-19 RSV). Attempts to turn the repeated declarations, "You have heard that it was said...But I say to you" into a sustained criticism of the Mosaic law have not made their case convincingly against the probability that Jesus' protest is leveled rather against traditional reductions of the actual claim and inner intention of that law. Próby kolei powtarzające się deklaracje, "Słyszeliście, że powiedziano ... A Ja wam powiadam:" do trwałego krytyki prawa Mojżeszowego nie podjęły sprawę przekonująco wobec prawdopodobieństwa, że ​​protest Jezusa jest wymierzonej raczej przeciw tradycyjnym redukcje rzeczywistych roszczenia i wewnętrznej intencji tej ustawy. Indeed, the necessary fulfillment of all that is written is a frequent theme on our Lord's lips (Matt. 26:31; 26:54; Mark 9:12-13; 14:19, 27; John 13:18; 17:12). Rzeczywiście, konieczne spełnienie wszystkiego, co jest napisane jest częstym tematem na ustach naszego Pana (Mat. 26:31; 26:54, Marka 9:12-13; 14:19, 27; Jan 13:18; 17:12 ). Whoever searches the Gospel narratives faithfully in view of Jesus' attitude toward the sacred writings will be driven again and again to the conclusion of Reinhold Seeberg: "Jesus himself describes and employs the Old Testament as an infallible authority (eg, Matt. 5:17; Luke 24:44)" (Text-book of the History of Doctrines, I, 82). Kto szuka ewangelicznych wiernie w świetle postawy Jezusa wobec świętych pism będzie napędzany ponownie do zawarcia Reinhold Seeberg: "Sam Jezus opisuje i zatrudnia Stary Testament jako organ nieomylnym (np. Matt 5:17. , Łk 24:44) "(Text-book Historii Doktryn, I, 82).

OT View OT View

In both speech and writing the OT prophets are marked off by their unswerving assurance that they were spokesmen for the living God. Zarówno w mowie i piśmie OT prorocy oznaczonymi ich niezachwianej pewności, że byli rzecznicy Boga żywego. They believed that the truths they uttered about the Most High and his works and will, and the commands and exhortations they voiced in his name, derived their origin from him and carried his authority. Wierzyli oni, że prawdy te wypowiedziane około Najwyższego i jego prace i będzie, a polecenia i nawoływań Wyrazili w Jego imię, pochodzi ich pochodzenie od niego i przeprowadza jego autorytet. The constantly repeated formula "thus saith the Lord" is so characteristic of the prophets as to leave no doubt that they considered themselves chosen agents of the divine self-communication. Stale powtarzane formuły "tak mówi Pan" jest tak charakterystyczne dla proroków, aby nie pozostawić wątpliwości, że uważali się za wybranych agentów boski self-komunikacja. Emil Brunner acknowledges that in "the words of God which the Prophets proclaim as those which they have received directly from God, and have been commissioned to repeat, as they have received them...perhaps we find the closest analogy to the meaning of the theory of verbal inspiration" (Revelation and Reason, p. 122). Emil Brunner przyznaje, że w "słowa Bożego, które Prorocy głoszą, jak te, które zostały otrzymane bezpośrednio od Boga i zostały zlecone powtórzyć, jak oni je przyjęli ... może znaleźć najbliższą analogię do znaczenia teoria słownej inspiracji "(Objawienie i rozum, str. 122). Whoever impugns the confidence of the prophets that they were instruments of the one true God in their disclosure of truths about his nature and dealings with man is driven, consistently if not necessarily, to the only possible alternative of their delusion. Ktokolwiek zamach zaufania proroków, że byli narzędziami jedynego prawdziwego Boga w ich ujawnienia prawdy o jego naturze i przestając z człowiekiem powodują, konsekwentnie, jeśli nie zawsze, do jedynej możliwej alternatywy ich złudzenia.

From this same prophetic tradition it is impossible to detach Moses. Z tej samej tradycji prorockiej niemożliwe jest odłączyć Mojżesza. Himself a prophet, rightly called "the founder of prophetic religion," he mediates the law and the priestly and sacrificial elements of revealed religion in the firm belief that he promulgates the veritable will of Jehovah. Sam prorok, słusznie nazywany "założycielem prorocze religii", że pośredniczy w prawo i kapłańskie i ofiary elementy religii objawionej w przekonaniu, że ogłasza się prawdziwą wolę Jehowy. God will be the prophet's mouth (Exod. 4:14ff.); Moses is to be God, as it were, to the prophet (Exod. 7:1). Bóg będzie proroka ustach (Exod. 4:14 nn.), Mojżesz jest być Bogiem, jak to było, do proroka (Wj 7:1).

The Old and the New Stary i Nowy

The NT observations about Scripture apply primarily, of course, to the OT writings, which existed in the form of a unitary canon. Obserwacje NT o Pisma odnoszą się głównie, oczywiście, do OT pism, które istniały w formie jednolitego kanonu. But the apostles extended the traditional claim to divine inspiration. Ale apostołowie rozszerzyć tradycyjne roszczenia do boskiego natchnienia. Jesus their Lord had not only validated the conception of a unique and authoritative corpus of sacred writings, but spoke of a further ministry of teaching by the Spirit (John 14:26; 16:13). Jezus ich Pan nie tylko zatwierdził koncepcję unikalnej i autorytatywny korpusu świętych pism, ale mówił o dalszej posługi nauczania przez Ducha (Jan 14:26; 16:13). The apostles assert confidently that they thus speak by the Spirit (I Pet. 1:12). Apostołowie śmiało stwierdzić, że w ten sposób mówić przez Ducha (I Pet. 1:12). They ascribe both the form and matter of their teaching to him (I Cor. 2:13). Przypisują zarówno formy i materii ich nauczania do niego (I Kor. 2:13). They not only assume a divine authority (I Thess. 4:2, 14; II Thess. 3:6, 12), but they make acceptance of their written commands a test of spiritual obedience (I Cor. 14:37). Oni nie tylko zakładają boski autorytet (I Tes 4:02, 14;.. Tes II 3:6, 12), ale one z akceptacją swoich pisemnych poleceń testowych duchowego posłuszeństwa (I Kor 14:37).. They even refer to each other's writings with the same regard as for the OT (cf. the identification in I Tim. 5:18 of a passage from Luke's Gospel, "The laborer is worthy of his hire" [Luke 10:7] as Scripture, and the juxtaposition of the Pauline epistles in II Pet. 3:16 with "the other scriptures"). Oni nawet odnoszą się do pism wzajemnie z takim samym zakresie, jak w OT (por. identyfikacji w I Tim. 5:18 o fragmencie z Ewangelii Łukasza, "robotnik jest godzien swojej wynajem" [Łk 10:07] jako Pisma, a zestawienie listów Pawła w II Pet. 3:16 z "Pisma innych").

Historical View Historyczne Widok

The traditional theory, that the Bible as a whole and in every part is the word of God written, held currency until the rise of modern critical theories a century ago. Tradycyjna teoria, że ​​Biblia jako całość oraz w każdej części jest słowo Boże pisemnej, waluty odbyło się aż powstanie współczesnych teorii krytycznych wieku temu. W. Sanday, affirming that the high view was the common Christian belief in the middle of the last century, comments that this view is "substantially not very different from that...held two centuries after the Birth of Christ," indeed, that "the same attributes" were predicated of the OT before the New (Inspiration, pp. 392-93). W. Sanday, potwierdzając, że wysoki widok był wspólny wiara chrześcijańska w połowie ubiegłego wieku, komentarze, że ten pogląd jest "zasadniczo nie różni się od ... orzekł dwa stulecia po narodzeniu Chrystusa", a nawet, że "te same atrybuty" zostały zaplanowane na OT przed Nowym (Inspiration, s. 392-93). Bromiley notes certain rationalizing tendencies that have arisen on the rim of the high view: the Pharisees' rejection of Jesus of Nazareth as the promised Messiah despite their formal acknowledgment of the divine inspiration of Scripture; the attribution of inspiration to the vowel points and punctuation by seventeenth century Lutheran dogmaticians; and a depreciation (eg, in the Middle Ages) of the role of illumination in the interpretation of Scripture ("The Church Doctrine of Inspiration" in Revelation and the Bible, ed. CFH Henry, pp. 213ff.). Bromiley odnotował pewną racjonalizację tendencje, które pojawiły się na krawędzi wysokiego widzenia: Odrzucenie faryzeuszy "Jezusa z Nazaretu jako obiecanego Mesjasza, mimo ich formalnego potwierdzenia Bożego natchnienia Pisma Świętego, przypisanie inspiracji do punktów samogłosek i interpunkcji przez 17-gie dogmaticians luterańskich wieku, a amortyzacja (np. w średniowieczu) roli oświetlenia w interpretacji Pisma Świętego ("Doktryna Kościoła Inspiracji" w Objawieniu i Biblia, ed CFH Henry, ss. 213ff..) .

The Protestant Reformers guarded their view of the Bible from the errors of rationalism and mysticism. W protestanckich reformatorów strzeżony swój pogląd Biblii z błędami racjonalizmu i mistycyzmu. To prevent Christianity's decline to mere metaphysics they stressed that the Holy Spirit alone gives life. Aby uniknąć upadku chrześcijaństwa na same metafizyki podkreślili, że sam Duch Święty daje życie. And to prevent decline of the Christian religion to formless mysticism they emphasized the Scriptures as the only trustworthy source of the knowledge of God and his purposes. I zapobiec spadkowi religii chrześcijańskiej do bezkształtnej mistycyzmu podkreślali Pismo jako jedyne źródło wiarygodnej wiedzy o Bogu i jego celów. The historic evangelical view affirms that alongside the special divine revelation in saving acts, God's disclosure has taken the form also of truths and words. Zabytkowy ewangelicki widok stwierdza, że ​​obok specjalnego objawienia Bożego w aktach, oszczędnościowych, ujawnienie Bożym miały formę także prawdy i słowa. This revelation is communicated in a restricted canon of trustworthy writings, deeding fallen man an authentic exposition of God and his relations with man. Objawienie to jest przekazywane w ograniczonym kanon wiarygodnych pism deeding upadły człowiek autentyczny wykład Boga i Jego relacji z człowiekiem. Scripture itself is viewed as an integral part of God's redemptive activity, a special form of revelation, a unique mode of divine disclosure. Pismo Święte jest postrzegana jako integralna część odkupieńczej działalności Boga, szczególną formą objawienia, unikalny tryb boskiej ujawnienia. In fact, it becomes a decisive factor in God's redemptive activity, interpreting and unifying the whole series of redemptive deeds, and exhibiting their divine meaning and significance. W rzeczywistości, staje się czynnikiem decydującym w odkupieńczej działalności Bożej, interpretowania i jednoczącym cały szereg zbawiennych czynów i wystawia ich Boski sens i znaczenie.

Critical Theories Teorie krytyczne

The postevolutionary criticism of the Bible carried on by Julius Wellhausen and other modern scholars narrowed the traditional confidence in infallibility by excluding matters of science and history. Postevolutionary krytyka Biblii prowadzone przez Julius Wellhausen i innych uczonych współczesnych zwęziły tradycyjną wiarę w nieomylność wyłączając spraw nauki i historii. How much was at stake in a weakening of trust in the historical reliability of Scripture was not at first obvious to those who placed the emphasis on reliability of the Bible in matters of faith and practice. Ile było stawką w osłabienia zaufania do historycznej wiarygodności Pisma Świętego nie był na początku oczywiste dla tych, którzy położyła nacisk na wiarygodność Biblii w sprawach wiary i praktyki. For no distinction between historical and doctrinal matters is set up by the NT view of inspiration. Bez rozróżnienia między historycznym i sprawach doktrynalnych jest ustawiony przez widok NT inspiracji. No doubt this is due to the fact that the OT history is viewed as the unfolding of God's saving revelation; the historical elements are a central aspect of the revelation. Nie ulega wątpliwości, to ze względu na to, że jest OT Historia przeglądanych w rozłożeniu objawienia oszczędności Boga; historyczne elementy centralne aspekt objawienia. It was soon apparent that scholars who abandoned the trustworthiness of biblical history had furnished an entering wedge for the abandonment of doctrinal elements. Wkrótce stało się oczywiste, że naukowcy, którzy porzucili wiarygodność biblijnej historii było urządzone o wprowadzanych klin dla rezygnacji z elementów doktrynalnych.

Theoretically such an outcome might perhaps have been avoided by an act of will, but in practice it was not. Teoretycznie takie rozwiązanie być może było uniknąć poprzez akt woli, ale w praktyce nie było. William Newton Clark's The Use of the Scriptures in Theology (1905) yielded biblical theology and ethics to the critics as well as biblical science and history, but reserved the teaching of Jesus Christ as authentic. William Clark znajduje Newton Wykorzystanie Pisma z teologii (1905) przyniosły teologii biblijnej i etyki do krytyków, jak i biblijnej nauki i historii, ale zastrzeżone nauczanie Jezusa Chrystusa jako autentyczne. British scholars went further. Brytyjscy uczeni poszli dalej. Since Jesus' endorsement of creation, the patriarchs, Moses, and the giving of the law involved him in an acceptance of biblical science and history, some influential critics accepted only the theological and moral teaching of Jesus. Ponieważ poparcie Jezusa stworzenia, patriarchów, Mojżesza, i nadanie Prawa zaangażować go w przyjęciu biblijnej nauki i historii, kilka wpływowych krytyków Przyjmujemy tylko teologiczne i moralne nauczanie Jezusa. Contemporaries swiftly erased even this remainder, asserting Jesus' theological fallibility. Współcześni szybko usuwane nawet to resztę, twierdząc teologiczną omylności Jezusa. Actual belief in Satan and demons was insufferable to the critical mind, and must therefore invalidate his theological integrity, while the feigned belief in them (as a concession to the times) would invalidate his moral integrity. Rzeczywista wiara w szatana i demonów był nieznośny dla krytycznego umysłu, a zatem musi unieważnić jego integralności teologiczną, natomiast udawał wiarę w nich (jako ustępstwo do czasów) będzie unieważnić swoją moralną integralność. Yet Jesus had represented his whole ministry as a conquest of Satan and appealed to his exorcism of demons in proof of his supernatural mission. Jednak Jezus reprezentował całe posługę jako podbój szatana i zaapelował do jego egzorcyzmu demonów w dowód jego nadprzyrodzonej misji. The critics could infer only his limited knowledge even of theological and moral truths. Krytycy mogą wnioskować tylko jego ograniczoną wiedzę nawet prawd teologicznych i moralnych. The so-called Chicago school of empirical theologians argued that respect for scientific method in theology disallows any defense whatever of Jesus' absoluteness and infallibility. Tzw. szkoła Chicago empirycznych teologowie twierdzili, że szacunek dla metody naukowej w teologii uniemożliwia jakiekolwiek cokolwiek obrona absolutności Jezusa i nieomylności. Harry Emerson Fosdick's The Modern Use of the Bible (1924) championed only "abidingly valid" experiences in Jesus' life that could be normatively relived by us. Harry Emerson Fosdick znajduje Nowoczesne Korzystanie z Biblii (1924) bronił tylko "abidingly ważne" doświadczenia w życiu Jezusa, które mogłyby być normatywnie przeżywane przez nas. Gerald Birney Smith went another step in Current Christian Thinking (1928); while we may gain inspiration from Jesus, our own experience determines doctrine and a valid outlook on life. Gerald Birney Smith poszedł kolejny krok w bieżącym myśli chrześcijańskiej (1928), podczas gdy możemy czerpać inspirację od Jezusa, nasze własne doświadczenie określa doktrynę i poprawny światopogląd.

Simultaneously many critical writers sought to discredit the doctrine of an authoritative Scripture as a departure from the view of the biblical writers themselves, or of Jesus of Nazareth before them; or, if admittedly Jesus' view, they sought to dismiss it nonetheless as a theological accommodation, if not an indication of limited knowledge. Jednocześnie wiele krytycznych pisarze próbowali zdyskredytować doktrynę autorytatywnego Pisma jako odejście od punktu widzenia pisarzy biblijnych, samodzielnie lub Jezusa z Nazaretu przed nimi, lub, jeśli widok wprawdzie Jezusa, starali się go jednak odrzucić jako teologiczne zakwaterowanie, jeżeli nie wskazanie ograniczonej wiedzy. The internal difficulties of such theories were stated with classic precision by Benjamin B. Warfield ("The Real Problem of Inspiration," in The Inspiration and Authority of the Bible). Wewnętrzne trudności takich teorii stwierdzono w klasycznym precyzją przez Benjamin B. Warfield ("The Real Problem Inspiracji", w natchnienie i autorytet Biblii). This attempt to conform the biblical view of inspiration to the looser modern critical notions may now be said to have failed. Ta próba zgodne biblijny pogląd inspiracji do luźniejszych współczesnych krytycznych pojęć mogą być teraz mówi się, że nie. The contemporary revolt strikes more deeply. Współczesny bunt uderza głębiej. It attacks the historic view of revelation as well as of inspiration, affirming in deference to the dialectical philosophy that divine revelation does not assume the form of concepts and words, a premise that runs directly counter to the biblical witness. Atakuje historyczny widok objawienia, jak również inspiracji, potwierdzając, z szacunku do dialektycznej filozofii, że boskie objawienie nie przyjmuje formę pojęć i słów, założenie, że działa bezpośrednio sprzeczne z biblijnym świadka.

Whatever must be said for the legitimate rights of criticism, it remains a fact that biblical criticism has met the test of objective scholarship with only qualified success. Niezależnie należy powiedzieć o słusznych praw krytyki, pozostaje faktem, że krytyki biblijnej spotkał próbę obiektywnej stypendium z sukcesem tylko kwalifikowaną. Higher criticism has shown itself far more efficient in creating a naive faith in the existence of manuscripts for which there is no overt evidence (eg, J, E, P, D, Q, first century nonsupernaturalistic "gospels" and second century supernaturalistic redactions) than in sustaining the Christian community's confidence in the only manuscripts the church has received as a sacred trust. Wyższy krytycyzm okazał się znacznie bardziej skuteczny w tworzeniu naiwną wiarę w istnienie rękopisy, dla których nie ma jawnych dowodów (np. J, E, P, D, Q, pierwszy wiek nonsupernaturalistic "ewangelie" i drugiego wieku supernaturalistic redactions) niż w podtrzymywaniu chrześcijańskiej wspólnoty zaufania niewielu rękopisów Kościół otrzymał jako sacrum zaufania. Perhaps the most significant gain in our generation is the new disposition to approach Scripture in terms of primitive witness instead of remote reconstruction. Być może najbardziej znaczący przyrost w naszym pokoleniu to nowe podejście do Pisma dyspozycja w zakresie pierwotnej świadek zamiast zdalnego odbudowy.

While it can shed no additional light on the mode of the Spirit's operation on the chosen writers, biblical criticism may provide a commentary on the nature and extent of that inspiration, and on the range of the trustworthiness of Scripture. Choć może to nie rzucić dodatkowe światło na tryb Ducha operacji na wybranych pisarzy, krytyki biblijnej mogą stanowić komentarz do charakteru i zakresu tej inspiracji, a na przedziale wiarygodności Pisma Świętego. The admittedly biblical view has been assailed in our generation especially by an appeal to such textual phenomena of Scripture as the Synoptic problem and apparent discrepancies in the reporting of events and numbers. Wprawdzie biblijny pogląd został atakowany w naszym pokoleniu, zwłaszcza przez odwołanie się do takich zjawisk tekstowych Pisma jako synoptyczne problemu i widocznych rozbieżności w zgłaszaniu zdarzeń i cyfr. Evangelical scholars have recognized the danger of imputing twentieth century scientific criteria to the biblical writers. Ewangelicki uczonych uznały niebezpieczeństwo wyliczenia XX wieku kryteriów naukowych do biblijnych pisarzy. They have noted also that the OT canon so unqualifiedly endorsed by Jesus contains many of the difficulties of the Synoptic problem in the features of the books of Kings and Chronicles. Oni również zauważyć, że OT kanon więc bezwzględnie potwierdzone przez Jezusa zawiera wiele trudności synoptyczne problem w funkcji ksiąg Królów i Kronik. And they concede the proper role of an inductive study of the actual phenomena of Scripture in detailing the doctrine of inspiration derived from the teaching of the Bible. I przyznać właściwej roli indukcyjnego badania rzeczywistych zjawisk w Piśmie wyszczególnieniem doktryny inspiracji pochodzących z nauczania Biblii.

CFH Henry CFH Henry
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
K. Barth, The Doctrine of the Word of God; C. Elliott, A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures; T. Engelder, Scripture Cannot Be Broken; L. Gaussen, Theopneustia: The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures; CFH Henry, God, Revelation, and Authority,4 vols., and (ed.), Revelation and the Bible; J. Orr, Revelation and Inspiration; NB Stonehouse and P. Woolley, eds., The Infallible Word; J. Urquhart, The Inspiration and Accuracy of the Holy Scriptures; JF Walvoord, ed., Inspiration and Interpretation; BB Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible; JC Wenger, God's Word Written; JI Packer, God Has Spoken; HD McDonald, What the Bible Teaches About the Bible; P. Achtemeier, The Inspiration of Scripture; FE Greenspan, ed., Scripture in Jewish and Christian Tradition. K. Barth, Doktryna Słowa Bożego; C. Elliott, Traktat o inspiracji Pisma Świętego; T. Engelder Pismo nie może być naruszone; L. Gaussen, Theopneustia: Plenarne inspiracji Pisma Świętego; CFH Henry, Bóg, Objawienie, a organ, 4 tomy, a (red.), Objawienie i Biblii;. J. Orr, Objawienia i inspiracji; NB Stonehouse i P. Woolley, eds., nieomylnym Słowem;. J. Urquhart, Inspiracje i dokładność Pisma Świętego; JF Walvoord, ed, Natchnienie i interpretacja;. BB ​​Warfield, Inspiracje i Autorytet Biblii; JC Wenger, Słowo Boże napisane JI Packer, Bóg przemówił; HD McDonald, Co Biblia naucza o Biblii; P. Achtemeier, inspiracji Pisma Świętego; FE Greenspan, ed, Pismo Święte w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej..This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest