Early Christian Manuscripts, Patristic Literature Wczesne Chrześcijańskiego Rękopisy, Patrologia Literatura

General Information Informacje ogólne

(Links to subject listings) (Linki do przedmiotu aukcji)
Clement of Rome, Barnabas, Polycarp, Ignatius, Justin Martyr, Irenæus, Hermas, misc Klemens Rzymski, Barnaba, Polikarpa, Ignacy, Justyn Męczennik, Ireneusz, Hermasa, misc
Tatian, Papias, Theophilus, Athenagoras, Clement of Alexandria, Tertullian Tatian, Papiasz, Teofil, Atenagoras, Klemensa z Aleksandrii, Tertulian
Origen, Hippolytus, Cyprian, Novatian, miscThaumaturgus, Dionysius the Great, Africanus, misc Orygenes, Hipolit, Cyprian, Nowacjan, misc - Cudotwórca, Dionizy Wielki, Afrykański, misc
Methodius, Arnobius, Lactantius, miscApost. Metodego, Arnobius, Lactantius, misc - Apost. Constitutions, Early Homilies, Early Creeds, Early Liturgies Konstytucje, Wczesne Homilie, wczesne wyznanie, Wczesne liturgii
The Twelve Patriarchs, Theodotus, Clement of Romeimportant misc texts, Decretals, other misc Dwunastu Patriarchów, Theodotus, Klemens Rzymski - ważne teksty misc, Decretals inne misc
Early Syriac texts, texts related to Gospels, miscHistory of Eusebius, History of Socrates, History of Sozomen, Theodoret (incl. History of Theodoret), Rufinus/Jerome Wczesne Syryjski teksty, teksty związane z Ewangelii, misc - Historia Euzebiusz, Historia Sokratesa Historia Sozomen, Teodoret (z Historia Teodoret), Rufin / Jerome
AthanasiusGregory of Nyssa, JeromeCyril, Nazianzen, Basil Atanazy - Grzegorz z Nyssy, Jerome - Cyril, Nazjanzu, Bazyli
Hilary of Poitiers, John of Damascus, AmbroseSulpitius Severus, Vincent of Lerins, John Cassian Hilary z Poitiers, Jan z Damaszku, Ambroży - Sulpitius Severus, Wincenty z Lerins, Jan Kasjan
Leo the Great (A)(B)(C)Gregory the Great (A)(B)Ephraim the Syrian Leon Wielki (A) - (B) - (C) - Grzegorz Wielki (A) - (B) - Efrem Syryjczyk
Early Ecum. Early Ecum. CouncilsSecond through Sixth Ecum. Rady - Second przez szóstej Ecum. CouncilsTrullo and Seventh Ecum. Rady - Trullo i siódmy Ecum. Councils Rad
Saint Augustine (A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)(I)(J) Saint Augustine (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (C) - (G) - (H) - (I) - (J)
Saint John Chrysostom (A)(B)(C)(D)(E)(F)(G) Jan Chryzostom (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (C) - (G)


Patristic literature refers to the writings of the Fathers of the Christian church (the Greek word patristikos means "relating to the fathers") between the latter part of the 1st century AD and the middle of the 8th century. Patrystycznych literatura odwołuje się do pism Ojców Kościoła chrześcijańskiego (greckie patristikos słowo oznacza "odnoszący się do ojców") pomiędzy drugiej połowie 1 wieku naszej ery do połowy 8 wieku. It can therefore be distinguished from New Testament theology at one end and from medieval scholasticism and Byzantine systematization at the other. Można zatem odróżnić od teologii Nowego Testamentu w jednym końcu i od średniowiecznego scholastyki i systematyzacji bizantyjskiego na drugim. It reflects the philosophical and religious thought of the Hellenistic and Roman world from which it derived the bulk of its concepts and vocabulary. Odzwierciedla ona myśli filozoficznej i religijnej świata hellenistycznego i rzymskiego, z której uzyskane większość jego pojęć i słownictwa. The themes of this vast literature are manifold, but the theological reflection of the Fathers focused for the most part on questions of Christology and the Trinity. Tematyka tej ogromnej literatury są wielorakie, ale refleksja teologiczna Ojców skupia w większości na zagadnienia chrystologii i Trójcy.

Although writers of the East and West had much in common, perceptible shades of difference can be found in their theologies. A scientific theology developed in the East and was marked by a blend of biblical theology and Platonic idealism (especially in Alexandria) or Aristotelian realism (especially in Antioch) . Chociaż pisarzy Wschodu i Zachodu miały wiele wspólnego, odcieni widocznych różnic można znaleźć w ich teologii. Naukowej teologii opracowane na Wschodzie i został oznaczony przez mieszankę teologii biblijnej i platońskiej idealizm (zwłaszcza w Aleksandrii) lub realizmu Arystotelesa (zwłaszcza w Antiochii). In the West, Christian writers generally depended on the Greek theological tradition, which they often clarified in definitions or interpreted in juridical categories, until the emergence in the late 4th century of a sophisticated Latin theology. Na Zachodzie, pisarzy chrześcijańskich zazwyczaj zależy od greckiej tradycji teologicznej, która często wyjaśnić w definicjach lub interpretowane w kategoriach prawnych, aż do pojawienia się w późnym wieku 4th wyrafinowanej teologii łacińskiej.

Patristic literature falls into three main periods. The ante-Nicene period (before AD 325) includes the writings of the Apostolic Fathers, the apologetic and antiheretical literature, and the beginnings of speculative Greek theology. Patrystycznych literatura dzieli się na trzy główne okresy. Ante-Nicejsko Okres (przed AD 325) obejmuje pism Ojców Apostolskiej, z przeprosinami i antiheretical literatury i zaczątki spekulacyjnego greckiej teologii. The major figures of this period include Clement of Alexandria, Cyprian, Irenæus, Justin Martyr, Origen, and Tertullian. Głównymi postaciami tego okresu to Klemens Aleksandryjski, Cyprian, Ireneusz, Justyn Męczennik, Orygenes i Tertulian. The period between the councils of Nicæa (325) and Chalcedon (451) was the golden age of the Nicene fathers (including Eusebius of Cæsarea, the first major church historian) the Alexandrians (most notably Athanasius and Cyril of Alexandria), the Cappadocians (Basil the Great, Gregory of Nazianzus, and Gregory of Nyssa), and the Antiochenes (John Chrysostom and Theodore of Mopsuestia). Okres między radach Nicejski (325) i Chalcedoński (451) był złoty wiek Nicejsko ojców (w tym Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła) Aleksandryjczyków (zwłaszcza Atanazy i Cyryl z Aleksandrii), Cappadocians ( Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy), a Antiochenes (Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestia) Basil.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
This was also the period of the great Latin fathers: Hilary of Poitiers, Ambrose, Jerome, and, above all, Augustine. Był to również okres wielkich Ojców łacińskich: Hilary z Poitiers, Ambroży, Hieronim, i, przede wszystkim, Augustine. The final period of patristic literature ends with Gregory I (the Great) in the West and John Damascene in the East. Końcowy okres patrystycznych literatury kończy Grzegorza I (Wielki) na Zachodzie i Jan Damasceński na Wschodzie.

Ross Mackenzie Ross Mackenzie
Bibliography: Bibliografia:
Altaner, Berthold, Patrology, 5th ed. Altaner, Berthold, patrologii, 5th ed. (1960); DiBerardino, Angelo, eds., Patrology, trans. (1960); DiBerardino, Angelo, eds., patrologii, trans.. by P. Solari, 4 vols. P. Solari, 4 vols. (1986); Goodspeed, EJ, A History of Early Christian Literature, rev. (1986); Goodspeed, EJ, Historia starożytnej literatury chrześcijańskiej, rev. ed. wyd. (1966); Hamell, Patrick J., Handbook of Patrology (1968); Kelly, JND, Early Christian Doctrines, rev. (1966); Hamell, Patrick J., Handbook of Patrologii (1968); Kelly, JND, Early chrześcijańskich doktryn, rev. ed. wyd. (1978); Leigh-Bennett, E., Handbook of the Early Christian Fathers (1980); Quasten, Johannes, and Plumpe, Joseph C., eds., Ancient Christian Writers (1946- ). (1978), Leigh-Bennett, E., Podręcznik z wczesnych Ojców chrześcijańskich (1980); Quasten, Johannes i Plumpe, Joseph C., eds., starożytnych pisarzy chrześcijańskich (1946 -)..


Since we are trying to include EVERY early Church document in this presentation, there are around 4,000 of them now included! Ponieważ staramy się obejmować wszystkich wczesny dokument Kościoła w tej prezentacji, istnieje około 4.000 z nich teraz w zestawie! It is not practical to place them all in a single link listing, so we have divided them up into smaller listings roughly as follows: To nie jest praktyczne, aby umieścić je wszystkie w jednej aukcji link, więc podzieliliśmy je na mniejsze ofert z grubsza następująco:


Advanced Information Informacje zaawansowane

Collected together are the English translations of the actual texts of many known early Christian manuscripts. Zebrane razem są angielskie tłumaczenia rzeczywistych tekstów wielu znanych wczesnych rękopisów chrześcijańskich. These works form an important part of the foundation for virtually every Christian Church. Prace te stanowią ważną część fundamentu praktycznie każdym Kościele chrześcijańskim.

In Christianity, as in all other religions, interpretation by authors and speakers and Clergy is invariably involved. W chrześcijaństwie, jak we wszystkich innych religii, interpretacja przez autorów i mówców i duchownych niezmiennie zaangażowany. Since different people have sometimes interpreted the wording of early manuscripts in different ways, (as also is true of the Bible), there developed many different "human opinions" on many important subjects, which initiated many heresies, many schisms and a large number of Denominations and other Churches, each which have their own human opinions on those important subjects. Ponieważ różne ludzie mają czasami interpretowane brzmienia wczesnych rękopisów na różne sposoby, (jak również jest w przypadku Biblii), rozwinęła różne "ludzkie opinie" o wielu ważnych tematów, które zainicjowanych wiele herezji, wiele schizm i dużą liczbę innych wyznań i kościołów, z których każda, które mają swoje własne ludzkie opinie na temat tych ważnych tematów.

Since much of the argument seems to arise over interpretation of the meanings of works of the early Church Fathers, we are presenting the works here, WITHOUT significant commentary or interpretation. Ponieważ wiele z argumentów wydaje się pojawić na interpretacji znaczeń dzieł Ojców Kościoła, jesteśmy prezentująca prace tutaj, bez znacznej komentarzu lub interpretacji. The exceptions generally have to do with historical facts which are relevant. Wyjątki mają zazwyczaj do czynienia z faktami historycznymi, które są istotne. For example, there are some short letters which appear to have been written to Mary, the Mother of Jesus, but the author appears to have lived many years after her! Na przykład, istnieje kilka krótkich listów, które wydają się być napisane do Maryi, Matki Jezusa, ale wydaje się, że autor mieszkał wiele lat po niej! Such notes include a brief reference to being "spurious". Takie notatki zawierać krótkie odniesienie do bycia "nieprawdziwy".

There are also assorted "fragments" of manuscripts included. Istnieją również mieszane "fragmenty" rękopisów zawarte. In some cases, these fragments result from the illegibility of much of a manuscript, where only certain sentences are readable. W niektórych przypadkach, fragmenty te wynikają z nieczytelność dużej części rękopisu, gdzie tylko niektóre zdania są czytelne. In other cases, they are truly fragments, torn portions of manuscripts. W innych przypadkach są one naprawdę fragmenty, podarte fragmenty rękopisów.

Being English translations, one must remember the need to consult the original language texts for any critical study. Bycie angielskich tłumaczeń, należy pamiętać o konieczności skonsultowania się z oryginalnych tekstów językowych dla każdego krytycznego badania. Similarly, we must remember that, at the time these letters and books were written, even the Bible was written in Scriptua continua , continuous text without spaces for paragraphs, sentences or even words, and there was no capitalization, punctuation or other formatting. Podobnie, musimy pamiętać, że w czasie, te listy i książki zostały napisane, nawet Biblia została napisana w Scriptua ciągłych, tekst ciągły bez spacji na akapity, zdania, a nawet słowa, a nie było liter, znaki interpunkcyjne lub inne formatowanie. Therefore, the paragraph numbering and Chapter headings in these texts were obviously additions by later copyists or translators to clarify the texts. Dlatego ustęp numeracji i nagłówków rozdziałów w tych tekstów były oczywiście dodane przez późniejszych kopistów lub pisemnych do wyjaśnienia tekstów. However, without those improvements, these texts are nearly impossible to read or understand, and so it seems tolerable to accept them. Jednak bez tych ulepszeń, te teksty są prawie niemożliwe do odczytania lub zrozumienia, a więc wydaje się dopuszczalna ich przyjąć.

This listing is approximately in chronological order, as is currently understood. Ta aukcja jest w przybliżeniu w kolejności chronologicznej, co jest obecnie rozumiane. We hope to eventually include all known existing Manuscripts. Mamy nadzieję, że w końcu to wszystkie znane istniejące manuskrypty.

. .Saint Clement I Saint Clement I

Clement, d. Clement, d. AD 101, called Clement of Rome, was the bishop of Rome, or pope, from c.92 to 101. AD 101, zwany Klemens z Rzymu, był biskupem Rzymu, czyli papieża, od c.92 do 101. According to Irenæus, he was the third successor of St. Peter. Według Ireneusza, był trzecim następcą św Piotra. Little is known of his life; the main source of information is his Epistle to the Corinthians (c.96), the earliest piece of Christian literature other than New Testament writings for which the name of the author is certain. Niewiele wiadomo o jego życiu, głównym źródłem informacji jest jego List do Koryntian (c.96), najwcześniej kawałek literatury chrześcijańskiej inne niż pism Nowego Testamentu, dla których nazwisko autora jest pewne. The high esteem in which Clement was held is evident from the fact that until the 4th century his letter was accepted by some as Scripture. Wielki szacunek, w którym odbyło się Klemens wynika z faktu, że aż do 4 wieku jego pismo zostało przyjęte przez niektórych jako Pisma. He is one of the Apostolic Fathers of the church. On jest jednym z Ojców Apostolskiej Kościoła. The epistle was written because of internal discord and division in the Corinthian church. List został napisany z powodu wewnętrznej niezgody i podziału w kościele w Koryncie. Clement intervened in the name of the church at Rome and appealed for restoration of peace, harmony, and order. Klemens interweniował w imieniu Kościoła w Rzymie i zaapelował o przywrócenie pokoju, harmonii i porządku. The document, which demonstrates Clement's familiarity with Greek Stoic philosophy and mythology, gives a valuable picture of early church organization, belief, and practice. Dokument, który pokazuje, Klemensa znajomość greckiej filozofii stoickiej i mitologii, daje cenny obraz wczesnego kościoła organizacji, przekonania i praktyki. Feast day: Nov. 23 (Western); Nov. 24 or 25 (Eastern). Święto: 23 listopada (Zachodniopomorskie); 24 listopada lub 25 (Wschodniej).

Agnes Cunningham Agnes Cunningham

. .

. .

Saint Polycarp Św Polikarpa

Polycarp, c.69-c.155, bishop of Smyrna, was a living link between the Apostles and the church of the later 2d century. Polikarpa, c.69-c.155, biskupa Smyrny, był żywy związek pomiędzy Apostołów i Kościoła wieku później 2d. As a leader of the church in Anatolia, he visited (155) Rome to discuss with its bishop the disputed date for the celebration of Easter. Jako lider kościoła w Anatolii, odwiedził (155) Rzym, aby omówić ze swoim biskupem spornej daty obchodów Wielkanocy. It was agreed that the Eastern and Western churches would continue their divergent usages. Zgodzono się, że wschodnie i zachodnie kościoły nadal swoje odrębne zwyczaje. After his return to Smyrna, Polycarp was arrested and burned to death. Po powrocie do Smyrny, Polikarpa został aresztowany i spalony na śmierć. A letter from the church of Smyrna, the oldest known narrative of a Christian martyr, gives an account of his trial and death. List z kościoła Smyrna, najstarszy znany narracyjnej chrześcijańskiego męczennika, daje konto jego procesu i śmierci.

A defender of orthodoxy--Irenæus says that he was a disciple of Saint John--Polycarp opposed Marcion and other gnostic teachers. Obrońcą ortodoksji - Ireneusz mówi, że był uczniem świętego Jana - Polikarpa przeciwieństwie Marcion i innych nauczycieli gnostyckich. A letter addressed to him by Ignatius survives, in addition to one (or perhaps two combined) by Polycarp to the Philippians that throws light on early Christian doctrine, organization, and use of Scripture. Pismo skierowane do niego przez Ignacego przetrwa, oprócz jednego (lub być może dwa połączone) przez Polikarpa do Filipian, że rzuca światło na początku chrześcijańskiej doktryny, organizacji i korzystanie z Pisma Świętego. Feast day: Jan. 25 (Eastern); Feb. 23 (Western). Święto: 25 stycznia (wschodnia); 23 lutego (Zachodniopomorskie).

Ross Mackenzie Ross Mackenzie
Bibliography: Bibliografia:
Altaner, Berthold, Patrology, (1960); Harrison, PN, Polycarp's Two Epistles to the Philippians (1936); Musurillo, HA, comp., Acts of the Christian Martyrs (1972). Altaner, Berthold, patrologii, (1960); Harrison, PN, Polikarpa Dwa listy do Filipian (1936),. Musurillo, HA, zarys, Dzieje chrześcijańskiego Męczenników (1972).

. .

. .

Marcus Aurelius Marcus Aurelius

Roman Emperor Cesarz rzymski

Marcus Aurelius, b. Marek Aureliusz, ur. Apr. 26, 121, d. 26 kwietnia, 121, zm. Mar. 17, 180, ruled Rome from 161 until his death. 17 marca, 180, orzekł Rome od 161 aż do śmierci. Born Marcus Annius Verus, he was adopted by the emperor AntoniusS Pius in 138 and married to his daughter Annia Galeria Faustina a few years later. Urodzony Marcus Annius Verus, został przyjęty przez cesarza AntoniusS Piusa w 138 i ożenił się z jego córką Annia Galerii Faustyny ​​kilka lat później. He succeeded to the throne without difficulty on Antoninus's death. On wstąpił na tron ​​po śmierci bez trudu w Antonina. Marcus insisted on sharing power equally with Lucius Verus, whom Antoninus had also adopted, even though Verus, who died in 169, was clearly less competent. Marcus nalegał na wymianę na równi z Verus Lucjusz, którego Antoninus miał również przyjęte, mimo Verus, który zmarł w 169, był wyraźnie mniej kompetentne.

Educated by the best tutors in Rome and Athens, Marcus was a devotee of Greek learning and of the philosophy of Stoicism. Wykształcony przez najlepszych instruktorów w Rzymie i Atenach, Marcus był wielbicielem greckiej nauki i filozofii stoicyzmu. Even during his campaigns (167-175, 178-180) against the Marcomanni and other Danubian tribes he kept a "spiritual diary." Nawet w czasie jego kampanii (167-175, 178-180) przeciwko Marcomanni i innych plemion naddunajskich trzymał "duchowy pamiętnik." This document, the Meditations, reflects Marcus's attempt to reconcile his Stoic philosophy of virtue and self-sacrifice with his role as a warrior-sovereign. Dokument ten, Medytacje, odzwierciedla próbę Marcusa do pogodzenia jego stoickich filozofię cnoty i poświęcenia z jego roli jako wojownika-suwerena.

Marcus's wars and benevolences--he lowered taxes and was charitable toward the less fortunate--were expensive and often ineffective. Marcus jest wojen i benevolences - spuścił podatki i był charytatywną ku mniej szczęścia - były drogie i często nieskuteczne. His son Commodus, who succeeded him, inherited the Danubian war, which Rome could not win, and a treasury that had been seriously depleted. Jego Commodus syn, który zastąpił go, odziedziczyła wojnę naddunajskich, co Rzym nie mógł wygrać, i skarb, który został poważnie przetrzebiona.

John Eadie John Eadie

Bibliography: Bibliografia:
Birley, AR, Marcus Aurelius (1966) and rev. Birley, AR, Marek Aureliusz (1966) i rev. ed. wyd. (1987); Farquharson, Arthur, Marcus Aurelius, His Life and His World, ed. (1987); Farquharson, Arthur, Marcus Aurelius, jego życia i świata, ed. by DA Rees (1951; repr. 1975); Sedgwick, Henry D., Marcus Aurelius (1921; repr. 1971 przez DA Rees (1951; repr 1975.); Sedgwick, Henry D., Marek Aureliusz (1921; repr 1971.

Saint Ignatius of Antioch Ignacy z Antiochii

The third bishop of Antioch, Ignatius, dc107, was brought to Rome under Trajan and thrown to wild beasts. Trzecim biskupem Antiochii, Ignacy, dc107, został przywieziony do Rzymu pod Trajana i wrzucony do dzikich bestii. On the way to Rome he wrote to the Christians at Ephesus, Magnesia, Tralles, Rome, Philadelphia, and Smyrna and to Polycarp, bishop of Smyrna. W drodze do Rzymu, pisał do chrześcijan w Efezie, Magnezja, Tralles, Rzymie, Filadelfii i Smyrnie i Polikarpa, biskupa Smyrny. These seven letters give an enlightening glimpse not only of the beliefs and internal conditions of early Christian communities, but also of the character of their author. Te siedem liter dać pouczające spojrzenie nie tylko wierzeń i warunków wewnętrznych wczesnych wspólnot chrześcijańskich, ale także od charakteru ich autora.

Ignatius wrote about the virgin birth and divinity of Christ, but stressed especially Christ's human nature. Ignacy napisał o narodzinach pierwszego tłoczenia i boskość Chrystusa, ale podkreślił, zwłaszcza ludzką naturę Chrystusa. The first writer to call the church "catholic," Ignatius described it as a society of love, presided over in love by a bishop with his presbyters and deacons, and assembled "in grace, in one faith and one Jesus Christ" (Eph. 20). Pierwszym pisarzem, aby zadzwonić kościół "katolicki", Ignacy określił je jako społeczeństwo miłości, której przewodniczył w miłości przez biskupa z jego kapłanów i diakonów, a zmontowane "w łasce, w jednej wierze i jednym, Jezusa Chrystusa" (Ef 20).

Called Theophoros ("God-bearer"), Ignatius considered martyrdom a great honor and asked the Roman Christians not to save him. Called Theophoros ("Bóg-okaziciela"), Ignacy uznać męczeństwa wielki zaszczyt i zapytał rzymskich chrześcijan, nie żeby go uratować. "Let me be given to the wild beasts," he wrote, "for through them I can attain unto God" (Rom. 4). "Pozwól mi zwrócić na dzikie zwierzęta", pisał, "bo przez nich mogę osiągnąć Bogu" (Rz 4). Feast day: Oct. 17 (Western); Dec. 17 (Antioch); Dec. 20 (other Eastern). Święto: 17 października (Zachodniopomorskie); 17 grudnia (Antioch), 20 grudnia (inne Wschodniej).

Bibliography: Bibliografia:
Corwin, Virginia, Saint Ignatius and Christianity in Antioch (1960); Kleist, JA, ed., The Epistles of St. Clement of Rome and St. Ignatius of Antioch (1946); Richardson, Cyril, The Christianity of Ignatius of Antioch (1935); Schoedel, William, Ignatius of Antioch: A Commentary on the Seven Letters of Ignatius (1985). Corwin, Virginia, Ignacy i chrześcijaństwa w Antiochii (1960); Kleist, JA, ed, Listów Klemensa Rzymskiego i święty Ignacy z Antiochii (1946),. Richardson, Cyryl, chrześcijaństwo Ignacego z Antiochii ( 1935); Schoedel, William, Ignacy z Antiochii: Komentarz Siedem listów Ignacego (1985).

Works of St. Ignatius of Antioch Dzieła św Ignacy z Antiochii

Saint Justin Martyr Święty Justyn Męczennik

Saint Justin Martyr, c.100-c.165, is recognized as one of the most important early Christian writers. Święty Justyn Męczennik, c.100-c.165, jest uznawany za jedną z najważniejszych wczesnych pisarzy chrześcijańskich. A Samarian, he studied in different schools of philosophy--Stoic, Peripatetic, Pythagorean, and Platonic--before becoming a Christian. Samarii, studiował w różnych szkół filozoficznych - stoickich, objazdowy, Pitagorasa, a platońska - zanim stał się chrześcijaninem. Justin took up the task of making a reasoned defense of Christianity to outsiders. Justin podjął zadanie dokonanie uzasadnionej obrony chrześcijaństwa z zewnątrz. He went to Rome and opened a school of philosophy. On udał się do Rzymu i otworzył szkołę filozofii. Justin is the reputed author of a vast number of treatises, but the only authentic remaining works are two Apologies, his Dialogue with Trypho the Jew, and fragments of On the Resurrection. Justin jest uznanym autorem ogromnej liczby rozpraw, ale tylko autentyczne pozostałych utworów są dwa Apologies, jego Dialog z Tryfonem Żydem, fragmenty na temat zmartwychwstania. Justin was beheaded, probably in 165. Justin został ścięty, prawdopodobnie w 165. Feast day: June 1. Święto: 01 czerwca.

Bibliography: Bibliografia:
Barnard, LW, Justin Martyr: His Life and Thought (1967). Barnard, LW, Justyn Męczennik: Jego Życie i Myśl (1967).

Works of St. Justin Martyr Dzieła św Justyn Męczennik

Saint Irenæus, Irenaeus Ireneusz Ireneusz

Saint Irenæus, b. Ireneusz, ur. Anatolia, c.140-60, dc200, known as the father of Catholic theology, is the most important theologian of the 2d century AD. Anatolia, c.140-60, DC200, znany jako ojciec teologii katolickiej, jest najważniejszym teologiem 2d wne. In his youth, he became a disciple of Saint Polycarp of Smyrna. W młodości, stał się uczniem świętego Polikarpa ze Smyrny. Later he served as bishop of Lugdunum (Lyon) in Gaul. Później służył jako biskup Lugdunum (Lyon) w Galii.

Irenæus is known through several extant works, as well as by his influence on later Christian writers of the patristic era. IRENEUSZ znany jest dzięki kilku zachowanych dzieł, jak również jego wpływ na późniejszych pisarzy chrześcijańskich patrystycznych ery. He was a man of peace and of tradition. Był człowiekiem pokoju i tradycji. His major efforts were spent in combating Gnosticism, and his great work, Adversus hæreses (Against Heresies), was written for this purpose. Jego główne wysiłki spędził w walce Gnostycyzm, a jego wielkie dzieło, hæreses Adversus (Przeciw herezjom), został napisany w tym celu. He developed the doctrine of recapitulation (anakephalaiosis) of all things in Jesus Christ in opposition to the teachings of gnostics such as Valentinus and Basilides. Rozwinął doktrynę rekapitulacji (anakephalaiosis) wszystkich rzeczy w Jezusa Chrystusa w opozycji do nauk gnostyków, takich jak Valentinus i Bazylidesa. A staunch defender of the apostolic tradition, Irenæus was the first Father of the Church to systematize the religious and theological traditions of the church, so far as they existed. Zagorzałym obrońcą tradycji apostolskiej Ireneusz był pierwszym Ojcem Kościoła usystematyzować religijnych i teologicznych tradycji Kościoła, o ile istnieje. In the Quartodeciman controversy over the date for the observance of Easter, he argued for diversity of practice in the unity of faith. W sporze Quartodeciman nad datą przestrzegania Wielkanoc, twierdził różnorodności praktyki w jedności wiary. Feast day: June 28. Święto: 28 czerwca.

Agnes Cunningham Agnes Cunningham
Bibliography: Bibliografia:
Nielsen, Jan Tjierd, Adam and Christ in the Theology of Irenæus of Lyons (1968); Wingren, Gustaf, Man and the Incarnation: A Study in the Biblical Theology of Irenæus, trans. Nielsen, Jan Tjierd, Adam i Chrystus w teologii Ireneusza z Lyonu (1968); Wingren, Gustaf, Mężczyzna i Wcielenia: Studia w teologii biblijnej IRENEUSZ, trans. by Ross MacKenzie (1959). Ross MacKenzie (1959).

Works of St. Irenæus Dzieła św IRENEUSZ

Hermas Hermas

One of the Apostolic Fathers, Hermas was a 2d-century Christian who was sold in Rome as a slave. Jeden z Ojców Apostolskiej, Hermas był 2d wieku chrześcijanin, który został sprzedany w Rzymie jako niewolnika. He was freed, married, and became successful in business, but was denounced by his children during a persecution. Został zwolniony, ożenił się i stał się sukces w biznesie, ale wypowiedziana przez jego dzieci podczas prześladowań. His famous work, The Shepherd, divided into three parts (Visions, Mandates, Similitudes), is a series of revelations granted by an old woman (representing the church) and a shepherd (an angel) about sin, repentance, and the moral precepts that lead to a new life. Jego słynne dzieło, Shepherd, podzielony na trzy części (Visions, mandatów, przypowiesci), to seria objawień udzielonych przez starą kobietę (reprezentujący kościół) i pasterza (anioł) o grzechu, pokucie, a nakazy moralne które prowadzą do nowego życia. Many early Christians considered it part of Scripture. Wiele wczesnych chrześcijan za to część Pisma Świętego.

Works of Hermas Dzieła Hermasa


For Later Manuscripts, /believe/txv/earlych7.htm Na później Rękopisów, / believe/txv/earlych7.htm


About 87 Manuscripts included here, plus fragments O 87 Rękopisy włączonych tutaj, plus fragmenty

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest