Hadiths, Sahih al-Bukhari Hadis, Sahih al-Bukhari - Volume 4 - Volume 4

Actual Text, Translated into English Rzeczywista Tekst, w języku angielskim

. .

Translation of Sahih Bukhari, Book 52: Fighting for the Cause of Allah (Jihad) Tłumaczenie Sahih Bukhari, Book 52: Walka powodować dla Boga (Dżihad)

(Around 285 Hadiths) (Około 285 Hadiths)

Volume 4, Book 52, Number 41 Tom 4, Book 52, Number 41

Narrated Abdullah bin Masud Opowiadane Abdullah bin Masud

I asked Allah's Apostle, "O Allah's Apostle! What is the best deed?" Poprosiłem Apostoła Allaha, "apostoła wyjść Allaha! Jaki jest najlepszy uczynek?" He replied, "To offer the prayers at their early stated fixed times." On odpowiedział: "Aby zaoferować modlitwy w ich wcześnie ustalonych terminach ustalonych". I asked, "What is next in goodness?" I zapytał: "Co dalej w dobroci?" He replied, "To be good and dutiful to your parents." On odpowiedział: "Aby być dobrym i posłusznym swoim rodzicom." I further asked, what is next in goodness?" He replied, "To participate in Jihad in Allah's Cause." I did not ask Allah's Apostle anymore and if I had asked him more, he would have told me more. I dalej pytanie, co będzie dalej w dobroci? "On odpowiedział:" Do udziału w Dżihad w przyczynę Boga. "Nie pytam już apostoł Allaha i gdybym zapytał go więcej, to on powiedział mi więcej.

Volume 4, Book 52, Number 42 Tom 4, Book 52, Number 42

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

Allah's Apostle said, "There is no Hijra (ie migration) (from Mecca to Medina) after the Conquest (of Mecca), but Jihad and good intention remain; and if you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately. Apostoł Allaha powiedział: "Nie ma Hijra (np. migracja) (z Mekki do Medyny) po Conquest (Mekka), ale Dżihad i dobre intencje pozostają, a jeśli są powołani (przez muzułmańskiego władcę) do walki, wyjdzie natychmiast.

Volume 4, Book 52, Number 43 Tom 4, Book 52, Number 43

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

(That she said), "O Allah's Apostle! We consider Jihad as the best deed. Should we not fight in Allah's Cause?" (To mówi), "Apostoł wyjść Allaha! Uważamy Dżihad jako najlepszy czynu. Czyż nie powinniśmy walczyć w Sprawie Boga?" He said, "The best Jihad (for women) is Hajj-Mabrur (ie Hajj which is done according to the Prophet's tradition and is accepted by Allah)." On powiedział: "najlepiej Jihad (dla kobiet) jest Hajj-Mabrur (tj. Hajj która odbywa się według tradycji Proroka i jest akceptowana przez Boga)."

Volume 4, Book 52, Number 44 Tom 4, Book 52, Number 44

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

A man came to Allah's Apostle and said, "Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward)." Człowiek przyszedł do Apostoła Allaha i powiedział: "Poproś mnie do takiego czynu jako równa dżihadu (w nagrodę)." He replied, "I do not find such a deed." On odpowiedział: "Nie uważam takiego czynu." Then he added, "Can you, while the Muslim fighter is in the battle-field, enter your mosque to perform prayers without cease and fast and never break your fast?" Potem dodał: "Można, a muzułmanin fighter jest w polu bitwy, podaj swój meczet wykonywanie modlitwy bez ustanku i szybki i nie złamać szybko?" The man said, "But who can do that?" Mężczyzna powiedział: "Ale kto może to zrobić?" Abu- Huraira added, "The Mujahid (ie Muslim fighter) is rewarded even for the footsteps of his horse while it wanders bout (for grazing) tied in a long rope." Abu-Huraira dodał, "Mujahid (czyli muzułmański bojownik) jest nagradzana nawet ślady konia gdy wędruje walkę (na wypasie) powiązana z długiej liny".

Volume 4, Book 52, Number 45 Tom 4, Book 52, Number 45

Narrated Abu Said Al-Khudri Opowiadane Abu Said Al-Khudri

Somebody asked, "O Allah's Apostle! Who is the best among the people?" Ktoś zapytał: "Apostoł wyjść Allaha! Kto jest najlepszym wśród ludzi?" Allah's Apostle replied "A believer who strives his utmost in Allah's Cause with his life and property." Apostoł Allaha odpowiedział "wierzącego, który dąży w jego mocy w Sprawie Boga z Jego życia i mienia." They asked, "Who is next?" Pytali: "Kto następny?" He replied, "A believer who stays in one of the mountain paths worshipping Allah and leaving the people secure from his mischief." On odpowiedział: "wierzący, który przebywa w jednym z górskich ścieżek uwielbienia Boga i pozostawiając ludziom zabezpieczyć od jego niegodziwości."

Volume 4, Book 52, Number 46 Tom 4, Book 52, Number 46

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

I heard Allah's Apostle saying, "The example of a Mujahid in Allah's Cause-- and Allah knows better who really strives in His Cause----is like a person who fasts and prays continuously. Allah guarantees that He will admit the Mujahid in His Cause into Paradise if he is killed, otherwise He will return him to his home safely with rewards and war booty." Słyszałem Apostoła Allaha, mówiąc: "na przykładzie Mujahid w przyczynę Boga. - A Bóg wie lepiej, kto naprawdę stara się w jego sprawy ---- jest jak człowiek, który pości i modli się stale, Bóg zapewnia, że ​​będzie on przyznać Mujahid w Jego przyczyna do raju, jeśli zostanie zabity, w przeciwnym razie będzie on powrócić go do domu bezpiecznie z nagród i łup wojenny. "

Volume 4, Book 52, Number 47 Tom 4, Book 52, Number 47

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Allah's Apostle used to visit Um Haran bint Milhan, who would offer him reals. Apostoł Allaha bywał Um Haran bint Milhan, który zapewniłby mu reals. Um-Haram was the wife of Ubada bin As-Samit. Um-Haram był żona bin Ubada As-Samit. Allah's Apostle, once visited her and she provided him with food and started looking for lice in his head. Apostoł Allaha, raz odwiedził ją i dała mu jedzenie i zaczęła szukać wszy w głowie. Then Allah's Apostle slept, and afterwards woke up smiling. Następnie Apostoł Allaha spał, a potem obudził się uśmiecha. Um Haran asked, "What causes you to smile, O Allah's Apostle?" Um Haran zapytał: "Co jest dla ciebie powodem do uśmiechu, Apostoł wyjść Boga?" He said. Powiedział. "Some of my followers who (in a dream) were presented before me as fighters in Allah's Cause (on board a ship) amidst this sea cause me to smile; they were as kings on the thrones (or like kings on the thrones)." "Niektórzy z moich uczniów, którzy (we śnie) zostały przedstawione przede mną jako bojowników w Sprawie Boga (na statku), wśród tego morza powoduje mnie do uśmiechu, byli jako królowie na tronach (lub jak królowie na tronach). " (Ishaq, a sub-narrator is not sure as to which expression the Prophet used.) Um-Haram said, "O Allah's Apostle! Invoke Allah that he makes me one of them. Allah's Apostle invoked Allah for her and slept again and woke up smiling. Once again Um Haram asked, "What makes you smile, O Allah's Apostle?" He replied, "Some of my followers were presented to me as fighters in Allah's Cause," repeating the same dream. Um-Haram said, "O Allah's Apostle! (Ishaq, sub-narrator nie jest pewien, co do których ekspresja Prorok używane.) Um-Haram powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Invoke Allaha, że ​​sprawia mi jeden z nich. Apostoł Allaha powoływać Boga dla niej i zasnął ponownie i obudził się uśmiecha. Znów Um Haram zapytał: "Co sprawia, że ​​uśmiech, Apostoła wyjść Allaha?" On odpowiedział: "Niektórzy z moich uczniów przedstawiono mi jako bojowników w Sprawie Boga", powtarzając ten sam sen. Um-Haram powiedział " Apostoł wyjść Allaha! Invoke Allah that He makes me one of them." He said, "You are amongst the first ones." It happened that she sailed on the sea during the Caliphate of Mu'awlya bin Abi Sufyan, and after she disembarked, she fell down from her riding animal and died. Wywołaj Boga, że ​​On czyni mnie jednym z nich. "Powiedział:" Jesteś wśród tych pierwszych. "Zdarzało się, że popłynął do morza podczas kalifatu Mu'awlya bin Abi Sufyan, i po tym, jak wysiadł, upadła od swojego zwierzęcia jazdy i zmarł.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Volume 4, Book 52, Number 48 Tom 4, Book 52, Number 48

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Whoever believes in Allah and His Apostle, offer prayer perfectly and fasts the month of Ramadan, will rightfully be granted Paradise by Allah, no matter whether he fights in Allah's Cause or remains in the land where he is born." Prorok powiedział: "Każdy, kto wierzy w Boga i Jego Posłańca, zaoferować modlitwę doskonale i pości w miesiącu Ramadan, będzie słusznie przyznać Raju przez Boga, bez względu na to, czy walczy w Sprawie Boga lub pozostaje w kraju, w którym się urodził." The people said, "O Allah's Apostle ! Shall we acquaint the people with the is good news?" Ludzie mówili, "Apostoł wyjść Allaha! Czy mamy zapoznanie ludzi z ma dobrych wiadomości?" He said, "Paradise has one-hundred grades which Allah has reserved for the Mujahidin who fight in His Cause, and the distance between each of two grades is like the distance between the Heaven and the Earth. So, when you ask Allah (for something), ask for Al-firdaus which is the best and highest part of Paradise." On powiedział: "Paradise ma sto stopni, które Bóg zarezerwował dla mudżahedinów walczących w jego sprawy, a odległość między każdą z dwóch gatunków jest jak odległości pomiędzy Niebem a Ziemią. Więc kiedy pytasz Boga (dla coś), poprosić o Al-Firdaus co jest najlepsze i najwyższa część Raju ". (ie The sub-narrator added, "I think the Prophet also said, 'Above it (ie Al-Firdaus) is the Throne of Beneficent (ie Allah), and from it originate the rivers of Paradise.") (Czyli sub-narrator dodaje: "Myślę, że Prorok powiedział:" Nad nim (tzn. Al-Firdaus) jest Tron Milosiernego (tj. Bóg), a od niego pochodzą rzek Raju. ")

Volume 4, Book 52, Number 49 Tom 4, Book 52, Number 49

Narrated Samura Opowiadane Samura

The Prophet said, "Last night two men came to me (in a dream) and made me ascend a tree and then admitted me into a better and superior house, better of which I have never seen. One of them said, 'This house is the house of martyrs." Prorok powiedział: "Wczoraj w nocy dwaj mężczyźni przyszli do mnie (we śnie) i kazał wznieść się na drzewo, a potem przyznał mi się do lepszego i superior domu, lepiej z nich nigdy nie widział. Jeden z nich powiedział:" Ten dom jest dom męczenników ".

Volume 4, Book 52, Number 50 Tom 4, Book 52, Number 50

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet said, "A single endeavor (of fighting) in Allah's Cause in the forenoon or in the afternoon is better than the world and whatever is in it." Prorok powiedział: "single przedsięwzięciem (walki) w Sprawie Boga przed południem lub po południu jest lepiej niż na świecie i wszystko, co jest w nim."

Volume 4, Book 52, Number 51 Tom 4, Book 52, Number 51

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "A place in Paradise as small as a bow is better than all that on which the sun rises and sets (ie all the world)." Prorok powiedział: "miejsce w Raju tak mały, jak łuk jest lepszy niż wszystko to, w którym słońce wschodzi i zachodzi (czyli cały świat)." He also said, "A single endeavor in Allah's Cause in the afternoon or in the forenoon is better than all that on which the sun rises and sets." Powiedział też, że "jeden wysiłek w Sprawie Boga w godzinach popołudniowych lub w przedpołudnie jest lepsze niż wszystko, na którym słońce wschodzi i zachodzi."

Volume 4, Book 52, Number 52 Tom 4, Book 52, Number 52

Narrated Sahl bin Sad Opowiadane Sahl bin Sad

The Prophet said, "A single endeavor in Allah's Cause in the afternoon and in the forenoon is better than the world and whatever is in it." Prorok powiedział: "Bo jedno przedsięwzięcie w Boga po południu i przed południem jest lepszy niż świat i wszystko, co jest w nim."

Volume 4, Book 52, Number 53 Tom 4, Book 52, Number 53

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet said, "Nobody who dies and finds good from Allah (in the Hereafter) would wish to come back to this world even if he were given the whole world and whatever is in it, except the martyr who, on seeing the superiority of martyrdom, would like to come back to the world and get killed again (in Allah's Cause)." Prorok powiedział: "Nikt, kto umrze i znajdzie dobra od Boga (w zyciu), chciał wrócić do tego świata, nawet gdyby dano cały świat i wszystko, co jest w nim, oprócz męczennika, który widząc przewagę męczeństwo, chciałbym wrócić do świata i zginąć ponownie (w Sprawie Boga). "

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet said, "A single endeavor (of fighting) in Allah's Cause in the afternoon or in the forenoon is better than all the world and whatever is in it. A place in Paradise as small as the bow or lash of one of you is better than all the world and whatever is in it. And if a houri from Paradise appeared to the people of the earth, she would fill the space between Heaven and the Earth with light and pleasant scent and her head cover is better than the world and whatever is in it." Prorok powiedział: "single przedsięwzięciem (walki) w Bo Boga w godzinach popołudniowych lub w przedpołudnie jest lepszy niż cały świat i wszystko, co jest w nim. Miejsce w Raju tak mały, jak łuk lub chłostać jednego z was jest lepiej niż cały świat i wszystko, co jest w nim. A jeśli Houri z Raju ukazał się ludziom na ziemi, ona wypełnić przestrzeń między niebem a Ziemią z lekkim i przyjemnym zapachu i jej pokrywę głowicy jest lepiej niż na świecie i , co jest w tym. "

Volume 4, Book 52, Number 54 Tom 4, Book 52, Number 54

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "By Him in Whose Hands my life is! Were it not for some men amongst the believers who dislike to be left behind me and whom I cannot provide with means of conveyance, I would certainly never remain behind any Sariya' (army-unit) setting out in Allah's Cause. By Him in Whose Hands my life is! I would love to be martyred in Al1ah's Cause and then get resurrected and then get martyred, and then get resurrected again and then get martyred and then get resurrected again and then get martyred. Prorok powiedział: "Przez Niego, w którego ręce moje życie jest! Gdyby nie niektórych mężczyzn wśród wierzących, którzy nie lubią być pozostawione mnie i którego nie może zapewnić w środki transportu, ja na pewno nie pozostanie za każdym Sariya '( armia-unit), określającą w Przyczyna Allaha. Przez Niego w którego rękach jest moje życie! Chciałbym być męczeńską w Cause Al1ah, a potem się wskrzeszony, a następnie dostać męczeńską, a następnie uzyskać zmartwychwstał ponownie, a następnie się męczennikiem, a następnie dostać wskrzeszony ponownie, a następnie się męczennikiem.

Volume 4, Book 52, Number 55 Tom 4, Book 52, Number 55

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet delivered a sermon and said, "Zaid took the flag and was martyred, and then Ja'far took the flag and was martyred, and then 'Abdullah bin Rawaha took the flag and was martyred too, and then Khalid bin Al-Walid took the flag though he was not appointed as a commander and Allah made him victorious." Prorok wygłosił kazanie i powiedział: "Zaid wziął flagę i został zamęczony, a potem Ja'far wziął flagę i został zamęczony, a potem 'Abdullah bin Rawaha wziął flagę i został zamęczony za, a następnie Khalid bin Al-Walid wziął flagę choć nie został mianowany dowódcą I Bóg uczynił go zwycięsko. " The Prophet further added, "It would not please us to have them with us." Prorok dalej dodał: "To nie należy do nas, aby mieć je z nami." Aiyub, a sub-narrator, added, "Or the Prophet, shedding tears, said, 'It would not p ease them to be with us." Aiyub, sub-narrator, dodaje: "A Prophet, płakać, powiedział:" To nie byłoby p ułatwić im być z nami. "

Volume 4, Book 52, Number 56 Tom 4, Book 52, Number 56

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Um Haram said, "Once the Prophet slept in my house near to me and got up smiling. I said, 'What makes you smile?' Um Haram powiedział: "Kiedy Prorok spał w moim domu się do mnie i wstał z uśmiechem. I powiedział:" Co sprawia, że ​​się uśmiechasz? " He replied, 'Some of my followers who (ie in a dream) were presented to me sailing on this green sea like kings on thrones.' On odpowiedział: "Niektórzy z moich uczniów, którzy (tj. we śnie) zostały przedstawione do mnie żeglowania na tym zielonym morzu jak królowie na tronach. I said, 'O Allah's Apostle! Invoke Allah to make me one of them." I powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Wywołaj Boga aby mi jeden z nich." So the Prophet invoked Allah for her and went to sleep again. Więc Prorok powoływać Boga dla niej i zasnął znowu. He did the same (ie got up and told his dream) and Um Haran repeated her question and he gave the same reply. On zrobił to samo (tj. wstał i powiedział, jego marzenie) i Um Haran powtórzył jej pytanie i dał tę samą odpowiedź. She said, "Invoke Allah to make me one of them." Ona powiedziała: "Wywołaj Boga, aby mi jeden z nich." He said, "You are among the first batch." Powiedział: "Jesteś wśród pierwszej partii." Later on it happened that she went out in the company of her husband 'Ubada bin As-Samit who went for Jihad and it was the first time the Muslims undertook a naval expedition led by Mu awiya. Później to się stało, że wyszła w towarzystwie męża bin Ubada As-Samit który poszedł do dżihadu i to był pierwszy raz, muzułmanie podjął wyprawę morską kierowany przez Mu awiya. When the expedition came to an end and they were returning to Sham, a riding animal was presented to her to ride, but the animal let her fall and thus she died. Gdy wyprawa dobiegła końca i wracali do Sham, zwierzę jazda został przedstawiony do niej jeździć, ale zwierzę pozwól jej spadek, a więc umarła.

Volume 4, Book 52, Number 57 Tom 4, Book 52, Number 57

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet sent seventy men from the tribe of Bani Salim to the tribe of Bani Amir. Prorok wysłał siedemdziesięciu mężczyzn z plemienia Bani Salim z plemienia Bani Amir. When they reached there, my maternal uncle said to them, "I will go ahead of you, and if they allow me to convey the message of Allah's Apostle (it will be all right); otherwise you will remain close to me." Kiedy dotarli tam, mój wuj powiedział do nich: "Ja pójdę przed tobą, a jeśli pozwoli mi przekazać wiadomość Apostoła Allaha (będzie dobrze), w przeciwnym razie możesz pozostać blisko mnie". So he went ahead of them and the pagans granted him security But while he was reporting the message of the Prophet , they beckoned to one of their men who stabbed him to death. Więc poszedł przed nimi i poganami przyznał mu bezpieczeństwa, ale gdy był sprawozdawczości przesłanie Proroka, że ​​skinął na jednego z mężczyzn, którzy pchniętego nożem go na śmierć. My maternal uncle said, "Allah is Greater! By the Lord of the Kaba, I am successful." Mój wuj powiedział: "Bóg jest większy! By Panem Kaba, jestem sukces." After that they attached the rest of the party and killed them all except a lame man who went up to the top of the mountain. Po ich załączeniu resztę partii i zabił ich wszystkich z wyjątkiem chromego, który poszedł na szczyt góry. (Hammam, a sub-narrator said, "I think another man was saved along with him)." (Łaźnia turecka, sub-narrator powiedział: "Myślę, że inny mężczyzna został zapisany wraz z nim)." Gabriel informed the Prophet that they (ie the martyrs) met their Lord, and He was pleased with them and made them pleased. Gabriel poinformował proroka, że ​​oni (czyli męczenników) spotkali swego Pana, a on był z nich zadowolony i uczynił je zadowoleni. We used to recite, "Inform our people that we have met our Lord, He is pleased with us and He has made us pleased " Later on this Quranic Verse was cancelled. Kiedyś recytować "informujemy naszych ludzi, że poznaliśmy naszego Pana, On jest zadowolony z nas i uczynił nas zadowoleni" Później to Verse koraniczna została anulowana. The Prophet invoked Allah for forty days to curse the murderers from the tribe of Ral, Dhakwan, Bani Lihyan and Bam Usaiya who disobeyed Allah and his Apostle Prorok Allaha wywoływany przez czterdzieści dni przeklinać morderców z plemienia RAL, Dhakwan, Bani Lihyan i BAM Usaiya którzy zbuntowali Bóg i Jego Posłaniec

Volume 4, Book 52, Number 58 Tom 4, Book 52, Number 58

Narrated Jundab bin Sufyan Opowiadane Jundab bin Sufyan

In one of the holy Battles a finger of Allah's Apostle (got wounded and) bled. W jednym ze świętych Battles palec Apostoła Allaha (ale ranny i) krwawił. He said, "You are just a finger that bled, and what you got is in Allah's Cause." On powiedział: "Jesteś tylko palec, który krwawił, a co masz w Sprawie Boga."

Volume 4, Book 52, Number 59 Tom 4, Book 52, Number 59

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hands my soul is! Whoever is wounded in Allah's Cause....and Allah knows well who gets wounded in His Cause....will come on the Day of Resurrection with his wound having the color of blood but the scent of musk." Boga apostoł powiedział: "Przez Niego, w którego ręce jest moja dusza! Kto jest ranny w Sprawie Boga .... i Bóg wie dobrze, kto zostanie ranny w jego sprawy .... przyjdzie w Dniu Zmartwychwstania z rana o kolor krwi, ale zapach piżma. "

Volume 4, Book 52, Number 60 Tom 4, Book 52, Number 60

Narrated Abdullah bin Abbas Opowiadane Abdullah bin Abbas

That Abu Sufyan told him that Heraclius said to him, "I asked you about the outcome of your battles with him (ie the Prophet ) and you told me that you fought each other with alternate success. So the Apostles are tested in this way but the ultimate victory is always theirs. Że Abu Sufyan powiedział mu, że Herakliusz powiedział do niego: "Poprosiłem o wyniku swoich bitew z nim (tj. Prophet) i powiedział mi, że walczyły ze sobą z zastępców sukcesu. Więc Apostołowie są testowane w ten sposób, ale ostateczne zwycięstwo jest zawsze ich.

Volume 4, Book 52, Number 61 Tom 4, Book 52, Number 61

Narrated Anas Opowiadane Anas

My uncle Anas bin An-Nadr was absent from the Battle of Badr. Mój wujek Anas bin-Nadr był nieobecny w bitwie pod Badr. He said, "O Allah's Apostle! I was absent from the first battle you fought against the pagans. (By Allah) if Allah gives me a chance to fight the pagans, no doubt. Allah will see how (bravely) I will fight." On powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Byłem nieobecny z pierwszej bitwie walczyło przeciwko poganom. (Na Boga), jeśli Bóg daje mi szansę walki pogan, nie ma wątpliwości. Allah będzie zobaczyć, jak (dzielnie) Będę walczyć. " On the day of Uhud when the Muslims turned their backs and fled, he said, "O Allah! I apologize to You for what these (ie his companions) have done, and I denounce what these (ie the pagans) have done." W dniu Uhud kiedy muzułmanie odwrócili się i uciekli, on powiedział: "O Boze! Przepraszam za to, co te (tj. jego towarzysze) zrobili, i wypowiedzieć, co to (tj. pogan) zrobić." Then he advanced and Sad bin Muadh met him. Potem zaawansowane i Sad Muadh bin go spotkałem. He said "O Sad bin Muadh ! By the Lord of An-Nadr, Paradise! I am smelling its aroma coming from before (the mountain of) Uhud," Later on Sad said, "O Allah's Apostle! I cannot achieve or do what he (ie Anas bin An-Nadr) did. We found more than eighty wounds by swords and arrows on his body. We found him dead and his body was mutilated so badly that none except his sister could recognize him by his fingers." On powiedział: "O Sad bin Muadh! Przez Pana An-Nadr, Paradise! Jestem pachnący jego aromat pochodzący z przed (góra) Uhud" Później Sad powiedział, "Apostoł wyjść Allaha, nie mogę osiągnąć lub robić to, co on (tj. Anas bin-Nadr) zrobił. Znaleźliśmy ponad osiemdziesiąt ran przez miecze i strzały na jego ciele. Znaleźliśmy go martwego a jego ciało zostało zniszczone tak bardzo, że nikt z wyjątkiem jego siostra mogła go rozpoznać przez palce. " We used to think that the following Verse was revealed concerning him and other men of his sort: "Among the believers are men who have been true to their covenant with Allah.........." Zwykliśmy myśleć, że następujący werset został objawiony w sprawie jego i innych ludzi swego rodzaju: "Wśród wierzących są ludzie, którzy są wierni swemu przymierzu z Bogiem .........." (33.23) His sister Ar-Rubbaya' broke a front tooth of a woman and Allah's Apostle ordered for retaliation. (33.23) Jego siostra Ar-Rubbaya "złamał przedni ząb kobiety i Apostoł Allaha zamawiamy dla odwetu. On that Anas (bin An-Nadr) said, "O Allah's Apostle! By Him Who has sent you with the Truth, my sister's tooth shall not be broken." On, że Anas (bin-Nadr) powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Przez Tego, który posłał was z prawdą, mojej siostry, ząb nie jest uszkodzony." Then the opponents of Anas's sister accepted the compensation and gave up the claim of retaliation. Wtedy przeciwnicy siostry Anas jest przyjąć wyrównanie i zrezygnował roszczenia odwetu. So Allah's Apostle said, "There are some people amongst Allah's slaves whose oaths are fulfilled by Allah when they take them." Więc Boga apostoł powiedział: "Są ludzie, wśród których niewolnicy Allaha przysięgi są spełnione przez Boga, gdy je wziąć."

Volume 4, Book 52, Number 62 Tom 4, Book 52, Number 62

Narrated Kharija bin Zaid Opowiadane Kharija bin Zaid

Zaid bin Thabit said, "When the Quran was compiled from various written manuscripts, one of the Verses of Surat Al-Ahzab was missing which I used to hear Allah's Apostle reciting. I could not find it except with Khuzaima bin Thabjt Al-Ansari, whose witness Allah's Apostle regarded as equal to the witness of two men. And the Verse was:-- "Among the believers are men who have been true to what they covenanted with Allah." (33.23) Zaid bin Thabit powiedział: "Kiedy Koran został skompilowany z różnych pisemnych rękopisów, jeden z wersetów Surat Al-Ahzab brakowało który kiedyś usłyszał apostoł Allaha recytował. Nie mogłem go znaleźć chyba Khuzaima bin Thabjt Al-Ansari, Apostoł, których świadek Boga uważane za równe świadectwo dwóch mężczyzn i Verse było: -. ". Wśród wierzących są ludzie, którzy są wierni, co przymierze z Bogiem" (33.23)

Volume 4, Book 52, Number 63 Tom 4, Book 52, Number 63

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

A man whose face was covered with an iron mask (ie clad in armor) came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! Shall I fight or embrace Islam first? "The Prophet said, "Embrace Islam first and then fight." Człowiek, którego twarz była pokryta żelaznej masce (tj. ubrany w zbroję) przyszedł do Proroka i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Mam walczyć, czy islam pierwszy?" Prorok powiedział: "islam, a potem walczyć." So he embraced Islam, and was martyred. Więc on przyjął islam i został zamęczony. Allah's Apostle said, A Little work, but a great reward. Apostoł Allaha powiedział, trochę pracy, ale to świetne nagrody. "(He did very little (after embracing Islam), but he will be rewarded in abundance)." "(On zrobił bardzo niewiele (zaraz po przyjęciu islamu), ale będzie on wynagrodzony w nadmiarze)."

Volume 4, Book 52, Number 64 Tom 4, Book 52, Number 64

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Um Ar-Rubai'bint Al-Bara', the mother of Hartha bin Suraqa came to the Prophet and said, "O Allah's Prophet! Will you tell me about Hartha?" Um Ar-Rubai'bint Al-Bara ", matka Hartha bin Suraqa przyszedł do Proroka i powiedział:" Prorok wyjść Allaha! Powiesz mi o Hartha? " Hartha has been killed (ie martyred) on the day of Badr with an arrow thrown by an unidentified person. Hartha został zabity (czyli męczennikiem) w dniu Badr strzałką rzucony przez nieznanego człowieka. She added, "If he is in Paradise, I will be patient; otherwise, I will weep bitterly for him." Dodała: "Jeśli on jest w raju, będę cierpliwy. Inaczej, będę gorzko płakać dla niego" He said, "O mother of Hartha! There are Gardens in Paradise and your son got the Firdausal-ala (ie the best place in Paradise)." On powiedział: "O Matko Hartha! Istnieje Ogrody Raju i twój syn dostał Firdausal-Ala (tzn. najlepsze miejsce w raju)."

Volume 4, Book 52, Number 65 Tom 4, Book 52, Number 65

Narrated Abu Musa Opowiadane Abu Musa

A man came to the Prophet and asked, "A man fights for war booty; another fights for fame and a third fights for showing off; which of them fights in Allah's Cause?" Mężczyzna przyszedł do Proroka i spytał: "człowiek walczy o łupach wojennych; kolejne walki o sławę a trzeci walczy o popisywać;?, Które z nich walczy w Sprawie Boga" The Prophet said, "He who fights that Allah's Word (ie Islam) should be superior, fights in Allah's Cause." Prorok powiedział: "Ten, który walczy, że Słowo Boga (tj. islam) powinien być lepszy, walczy w przyczynę Boga."

Volume 4, Book 52, Number 66 Tom 4, Book 52, Number 66

Narrated Abu Abs Opowiadane Abu Abs

(who is 'Abdur-Rahman bin Jabir) Allah's Apostle said," Anyone whose both feet get covered with dust in Allah's Cause will not be touched by the (Hell) fire." (Który jest Abdur-Rahman bin Jabir) Boga apostoł powiedział: "Każdy, którego obie stopy się pokryta kurzem w przyczynę Allaha nie zostanie dotknięty przez (Piekło) pożaru."

Volume 4, Book 52, Number 67 Tom 4, Book 52, Number 67

Narrated 'Ikrima Opowiadane "Ikrima

that Ibn 'Abbas told him and 'Ali bin 'Abdullah to go to Abu Said and listen to some of his narrations; So they both went (and saw) Abu Said and his brother irrigating a garden belonging to them. że Ibn 'Abbas powiedział mu i "Ali Abdullah bin', aby przejść do Abu Said i posłuchać kilku jego narracji, więc obaj poszli (i zobaczyłem) Abu Said i jego brat nawadnianie ogrodu do nich należące. When he saw them, he came up to them and sat down with his legs drawn up and wrapped in his garment and said, "(During the construction of the mosque of the Prophet) we carried the adobe of the mosque, one brick at a time while 'Ammar used to carry two at a time. The Prophet passed by 'Ammar and removed the dust off his head and said, "May Allah be merciful to 'Ammar. Kiedy je zobaczył, podszedł do nich i usiadła z nogami sporządzony i owinięte w szaty i powiedział: "(W trakcie budowy meczetu Proroka) przeprowadziliśmy Adobe z meczetu, jedna cegła na czas gdy Ammar wykorzystane do przeprowadzenia dwa na raz. Prorok przechodził Ammar i usunąć kurz z jego głową i powiedział: "Niech Bóg będzie miłosierny dla Ammar. He will be killed by a rebellious aggressive group. Zostanie zabity przez grupę zbuntowanych agresywnej. 'Ammar will invite them to (obey) Allah and they will invite him to the (Hell) fire." Ammar zaprosi ich do (posłusznym) Boga i zapraszają go do (Piekło) pożaru. "

Volume 4, Book 52, Number 68 Tom 4, Book 52, Number 68

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

When Allah's Apostle returned on the day (of the battle) of Al-Khandaq (ie Trench), he put down his arms and took a bath. Kiedy Apostoł Allaha wrócił na dzień (w bitwie) Al-Khandaq Trench (IE), odłożył broń i wziął kąpiel. Then Gabriel whose head was covered with dust, came to him saying, "You have put down your arms! By Allah, I have not put down my arms yet." Wtedy Gabriel, którego głowa była pokryta kurzem, przyszedł do niego, mówiąc: "Ty położył ręce! Na Boga, nie położył ręce jeszcze." Allah's Apostle said, "Where (to go now)?" Apostoł Allaha powiedział: "Gdzie (iść teraz)?" Gabriel said, "This way," pointing towards the tribe of Bani Quraiza. Gabriel powiedział: "W ten sposób," wskazując na plemienia Bani Quraiza. So Allah's Apostle went out towards them . Więc Boga apostoł wyszedł do nich.

Volume 4, Book 52, Number 69 Tom 4, Book 52, Number 69

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

For thirty days Allah's Apostle invoked Allah to curse those who had killed the companions of Bir-Mauna; he invoked evil upon the tribes of Ral, Dhakwan, and Usaiya who disobeyed Allah and His Apostle. Przez trzydzieści dni Boga Apostoł powoływać Boga przekląć tych, którzy zabili towarzysze Bir-Muna, on powoływać się zło na plemion RAL, Dhakwan i Usaiya którzy zbuntowali Boga i Jego Apostoła. There was reveled about those who were killed at Bir-Mauna a Quranic Verse we used to recite, but it was cancelled later on. Nie było rozkoszował o tych, którzy zostali zabici w Bir-Mauna na koraniczne Verse użyliśmy recytować, ale zostało odwołane później. The Verse was "Inform our people that we have met our Lord. He is pleased with us and He has made us pleased" Wiersz został "informujemy naszych ludzi, że poznaliśmy Pana naszego. On jest zadowolony z nas i uczynił nas zadowoleni"

Volume 4, Book 52, Number 70 Tom 4, Book 52, Number 70

Narrated Jabir bin Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

"Some people drank alcohol in the morning of the day (of the battle) of Uhud and were martyred (on the same day)." "Niektórzy ludzie pili alkohol w godzinach porannych dnia (bitwy) z Uhud i męczeńską (w tym samym dniu)." Sufyan was asked, "(Were they martyred) in the last part of the day?)" He replied, "Such information does not occur in the narration." Sufyan pytano "(Czy oni śmiercią męczeńską) w ostatniej części dnia?)" On odpowiedział: "Takie informacje nie występuje w narracji."

Volume 4, Book 52, Number 71 Tom 4, Book 52, Number 71

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

My father's mutilated body was brought to the Prophet and was placed in front of him. Mojego ojca, okaleczone ciało sprowadzono do Proroka i został umieszczony w jego oczach. I went to uncover his face but my companions forbade me. Poszedłem do odkryć twarz, ale moi towarzysze zabronił mi. Then mourning cries of a lady were heard, and it was said that she was either the daughter or the sister of Amr. Następnie żałobne krzyki pani słychać było, i to był powiedział, że był albo córka lub siostra Amr. The Prophet said, "Why is she crying?" Prorok powiedział: "Dlaczego ona płacze?" Or said, "Do not cry, for the angels are still shading him with their wings." Albo powiedział: "Nie płacz, bo aniołowie są nadal osłaniając go swoimi skrzydłami." (Al-Bukhari asked Sadqa, a sub-narrator, "Does the narration include the expression: 'Till he was lifted?' " The latter replied, "Jabir may have said it.") (Al-Bukhari zapytał Sadqa, sub-narrator, "Czy narracja zawierać wyrażenie: 'Till był podnoszony'" ta odpowiedziała: "Jabir może to powiedział.")

Volume 4, Book 52, Number 72 Tom 4, Book 52, Number 72

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet said, "Nobody who enters Paradise likes to go back to the world even if he got everything on the earth, except a Mujahid who wishes to return to the world so that he may be martyred ten times because of the dignity he receives (from Allah)." Prorok powiedział: "Nikt, kto wejdzie do Raju lubi wracać do świata, nawet jeśli masz wszystko na ziemi, z wyjątkiem Mujahid, który chce wrócić do świata, tak że może być męczennikiem dziesięć razy ze względu na godność otrzymuje on ( od Boga). " Narrated Al-Mughira bin Shu'ba: Our Prophet told us about the message of our Lord that "Whoever amongst us is killed will go to Paradise." Opowiadane Al-Mughira bin Shu'ba: Nasz Prorok powiedział nam o przesłanie naszego Pana, że ​​"Kto z nas jest zabity trafi do raju." Umar asked the Prophet, "Is it not true that our men who are killed will go to Paradise and their's (ie those of the Pagan's) will go to the (Hell) fire?" Umar zapytał Proroka: "Czy to nie prawda, że ​​nasi ludzie, którzy zabili trafi do raju, a ich jest (czyli tych z Pagan) będzie iść do (Piekło) ognia?" The Prophet said, "Yes." Prorok powiedział: "Tak."

Volume 4, Book 52, Number 73 Tom 4, Book 52, Number 73

Narrated 'Abdullah bin Abi Aufa Opowiadane Abdullah bin Abi Aufa

Allah's Apostle said, "Know that Paradise is under the shades of swords." Apostoł Allaha powiedział: "Wiesz, że Raj jest w odcieniach miecze."

Volume 4, Book 52, Number 74i Tom 4, Book 52, Number 74i

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "Once Solomon, son of David said, '(By Allah) Tonight I will have sexual intercourse with one hundred (or ninety-nine) women each of whom will give birth to a knight who will fight in Allah's Cause.' Apostoł Allaha powiedział "Kiedy Salomon, syn Dawida, powiedział:" (Na Boga) Dziś wieczorem będę miał stosunek seksualny z setką (lub dziewięćdziesiąt dziewięć) kobiet, z których każdy będzie rodzić do rycerza, którzy będą walczyć w Cause Allaha. " On that a (ie if Allah wills) but he did not say, 'Allah willing.' Na tym (tj. jeśli Allah zechce), ale nie powiedział, "Allah pozwoli". Therefore only one of those women conceived and gave birth to a half-man. By Him in Whose Hands Muhammad's life is, if he had said, "Allah willing', (he would have begotten sons) all of whom would have been knights striving in Allah's Cause." Dlatego tylko jedna z tych kobiet, poczęła i urodziła pół-człowieka. Przez Niego, w którego ręce życie Mahometa jest, jakby powiedział: "Allah pozwoli" (musiałby zrodził synów) z których byłby rycerze dążenie Bo w Boga. "

Volume 4, Book 52, Number 74n Tom 4, Book 52, Number 74n

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet was the best, the bravest and the most generous of all the people. Prorok był najlepszy, najodważniejsi i najbardziej hojny wszystkich ludzi. Once when the people of Medina got frightened, the Prophet rode a horse and went ahead of them and said, "We found this horse very fast." Kiedyś, gdy ludzie z Medyny, ale przestraszony, Prorok jechał konia i poszedł przed nimi i rzekł: "Znaleźliśmy tego konia bardzo szybko."

Volume 4, Book 52, Number 75 Tom 4, Book 52, Number 75

Narrated Muhammad bin Jubair Opowiadane Muhammad bin Jubair

Jubair bin Mut'im told me that while he was in the company of Allah's Apostle with the people returning from Hunain, some people (bedouins) caught hold of the Prophet and started begging of him so much so that he had to stand under a (kind of thorny tree (ie Samurah) and his cloak was snatched away. The Prophet stopped and said, "Give me my cloak. If I had as many camels as these thorny trees, I would have distributed them amongst you and you will not find me a miser or a liar or a coward." Jubair bin Mut'im powiedział mi, że gdy był w towarzystwie Apostoła Allaha z ludzi wracających z Hunain, niektórzy ludzie (Beduini) złapał Proroka i zaczął błagać o nim tak bardzo, że musiał stać pod ( rodzaj ciernistej drzewa (tj. Samurah) i jego płaszcz porwał. Prophet zatrzymał się i powiedział: "Daj mi płaszcz. Gdybym miał tyle wielbłądów jak tych kolczastych drzew, bym rozdzielali je między siebie i nie znajdziesz mnie skąpiec lub kłamcą lub tchórzem ".

Volume 4, Book 52, Number 76 Tom 4, Book 52, Number 76

Narrated 'Amr bin Maimun Al-Audi Opowiadane 'Amr bin Al-Audi Maimun

Sad used to teach his sons the following words as a teacher teaches his students the skill of writing and used to say that Allah's Apostle used to seek Refuge with Allah from them (ie the evils) at the end of every prayer. Sad używane do nauki jego synowie następujące słowa jako nauczyciel uczy swoich studentów umiejętności pisania i mawiał, że Apostoł Allaha używany do szukania schronienia u Boga od nich (czyli zło) na końcu każdej modlitwy. The words are: 'O Allah! Te słowa to: "O Boze! I seek refuge with You from cowardice, and seek refuge with You from being brought back to a bad stage of old life and seek refuge with You from the afflictions of the world, and seek refuge with You from the punishments in the grave.' Szukam schronienia u Ciebie z tchórzostwa, i szukać schronienia u Ciebie z przyniesieniem powrót do złej etapie starego życia i szukania schronienia w Tobie od utrapień świata i szukać schronienia u Ciebie od kary w grobie. "

Volume 4, Book 52, Number 77 Tom 4, Book 52, Number 77

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet used to say, "O Allah! I seek refuge with You from helplessness, laziness, cowardice and feeble old age; I seek refuge with You from afflictions of life and death and seek refuge with You from the punishment in the grave." Prorok mawiał, "! O Allah Szukam schronienia u Ciebie z bezradności, lenistwo, tchórzostwo i słabym starością; Szukam schronienia u Ciebie od utrapień życia i śmierci i szukać schronienia u Ciebie przed karą w grobie."

Volume 4, Book 52, Number 78 Tom 4, Book 52, Number 78

Narrated As-Sa'-ib bin Yazid Opowiadane As-Sa'-IB bin tatoo

I was in the company of Talha bin 'Ubaidullah, Sad, Al-Miqdad bin Al-Aswad and 'Abdur Rahman bin 'Auf and I heard none of them narrating anything from Allah's Apostle but Talha was talking about the day (of the battle) of Uhud. Byłem w towarzystwie 'Ubaidullah, smutny, Al-Miqdad bin Al-Aswad i' Talha bin auf Abdur Rahman bin 'i słyszałem żadnego z nich opowiadając coś z apostoła Allaha ale Talha mówił o dzień (w bitwie) z Uhud.

Volume 4, Book 52, Number 79 Tom 4, Book 52, Number 79

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

On the day of the Conquest (of Mecca) the Prophet said, "There is no emigration after the Conquest but Jihad and intentions. When you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately." W dniu Conquest (Mekka) Prorok powiedział: "Nie ma emigracja po podboju, ale Dżihad i intencje. Gdy jesteście powołani (przez muzułmańskiego władcę) do walki, wyjdzie od razu." (See Hadith No. 42) (Patrz hadis nr 42)

Volume 4, Book 52, Number 80i Tom 4, Book 52, Number 80i

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "Allah welcomes two men with a smile; one of whom kills the other and both of them enter Paradise. One fights in Allah's Cause and gets killed. Later on Allah forgives the 'killer who also get martyred (In Allah's Cause)." Boga apostoł powiedział: "Allah wita dwóch mężczyzn, z uśmiechem, z których jeden zabija drugiego i oba z nich wchodzi do Raju Jeden walczy w Sprawie Boga i zostanie zabity Później Allah wybacza" zabójcę, który również się męczenników (w przyczynę Allaha.. ). "

Volume 4, Book 52, Number 80n Tom 4, Book 52, Number 80n

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

I went to Allah's Apostle while he was at Khaibar after it had fallen in the Muslims' hands. Poszedłem do Apostoła Allaha, podczas gdy on był na Khaibar po spadła w rękach muzułmanów. I said, "O Allah's Apostle! Give me a share (from the land of Khaibar)." I powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Daj akcji (z ziemi Khaibar)." One of the sons of Sa'id bin Al-'As said, "O Allah's Apostle! Do not give him a share." Jeden z synów Sa'id bin al-'Jak powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Nie dać mu akcje." I said, "This is the murderer of Ibn Qauqal." I powiedział: "To jest morderca Ibn Qauqal". The son of Said bin Al-As said, "Strange! A Wabr (ie guinea pig) who has come down to us from the mountain of Qaduim (ie grazing place of sheep) blames me for killing a Muslim who was given superiority by Allah because of me, and Allah did not disgrace me at his hands (ie was not killed as an infidel)." Syn bin Said Al-Jak powiedział, "Strange! Wabr (np. świnka morska), który przyszedł do nas z górą Qaduim (miejsce wypasu tj. owiec) obwinia mnie za zabicie muzułmanin, który otrzymał wyższość przez Allaha przeze mnie, a Bóg nie wstyd mi w ręce (nie został zabity jako niewierzącego). " (The sub-narrator said "I do not know whether the Prophet gave him a share or not.") (Sub-narrator powiedział: "Nie wiem, czy Prorok dał mu akcje, czy nie.")

Volume 4, Book 52, Number 81 Tom 4, Book 52, Number 81

Narrated Anas bin Malik In the life-time of the Prophet, Abu Talha did not fast because of the Jihad, but after the Prophet died I never saw him without fasting except on 'Id-ul-Fitr and 'Id-ul-Aclha. Opowiadane Anas bin Malik W czasie życia Proroka, Abu Talha nie szybko, bo od dżihadu, ale po Prorok umarł nigdy nie widziałem go bez poszczenia wyjątkiem "Id-ul-Fitr i" Id-ul-Aclha.

Volume 4, Book 52, Number 82 Tom 4, Book 52, Number 82

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "Five are regarded as martyrs: They are those who die because of plague, abdominal disease, drowning or a falling building etc., and the martyrs in Allah's Cause." Apostoł Allaha powiedział: "Pięć uważane są za męczenników:. Są to ci, którzy umierają z powodu zarazy, choroby jamy brzusznej, utonięcia lub upadku budynku itp., i męczennicy w Sprawie Boga"

Volume 4, Book 52, Number 83 Tom 4, Book 52, Number 83

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet said, "Plauge is the cause of martyrdom of every Muslim (who dies because of it)." Prorok powiedział: "Plauge jest przyczyną męczeństwa każdego muzułmanina (który umiera z tego powodu)."

Volume 4, Book 52, Number 84 Tom 4, Book 52, Number 84

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

When the Divine Inspiration: "Those of the believers who sit (at home), was revealed the Prophet sent for Zaid (bin Thabit) who came with a shoulder-blade and wrote on it. Ibn Um-Maktum complained about his blindness and on that the following revelation came: "Not equal are those believers who sit (at home) except those who are disabled (by injury, or are blind or lame etc.) and those who strive hard and fight in the Way of Allah with their wealth and lives)." (4.95) Gdy Divine Inspiration:. "Ci z wierzących, którzy siedzą (w domu), została odkryta Prorok wysłał do bin Zaid (Thabit), która przyszła z łopatką i napisał na nim Ibn Um-Maktum narzekali swej ślepoty i że następujące objawienie przyszedł: "Nie równe są te wierni, którzy siedzą (w domu), z wyjątkiem tych, którzy są wyłączone (przez uraz lub są niewidome lub lame itp.) i tych, którzy starają ciężko i walczyć na drodze Boga swoim majatkiem i życie). "(4.95)

Volume 4, Book 52, Number 85 Tom 4, Book 52, Number 85

Narrated Sahl bin Sad As-Sa'idi Opowiadane Sahl bin Sad As-Sa'idi

I saw Marwan bin Al-Hakam sitting in the Mosque. Widziałem Marwan bin Al-Hakam siedzi w meczecie. So I came forward and sat by his side. Więc podszedł i usiadł obok niego. He told us that Zaid bin Thabit had told him that Allah's Apostle had dictated to him the Divine Verse: "Not equal are those believers who sit (at home) and those who strive hard and fight in the Cause of Allah with their wealth and lives.' Powiedział nam, że Zaid bin Thabit powiedział mu, że Apostoł Allaha miał podyktował mu Boską werset: "Nie równe są te ludzie wierzący, którzy siedzą (w domu), a tymi, którzy starają ciężko i walczyć na drodze Boga swoim majatkiem i mieszka ". (4.95) Zaid said, "Ibn-Maktum came to the Prophet while he was dictating to me that very Verse. (4.95) Zaid powiedział: "Ibn-Maktum przyszedł do Proroka, podczas gdy on dyktował mi się, że właśnie werset. On that Ibn Um Maktum said, "O Allah's Apostle! If I had power, I would surely take part in Jihad." On, że Ibn Um Maktum powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Gdybym miał władzę, to ja na pewno uczestniczyć w Dżihad". He was a blind man. Był niewidomy. So Allah sent down revelation to His Apostle while his thigh was on mine and it became so heavy for me that I feared that my thigh would be broken. Tak więc Bóg zesłał objawienie Jego Apostoła, podczas gdy jego udo było na kopalni i to stało się tak ciężkie dla mnie, że bałam się, że moje udo będzie złamane. Then that state of the Prophet was over after Allah revealed "...except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc.) (4.95) Następnie, że stan Proroka skończyła po Allah objawił: "... z wyjątkiem tych, którzy są wyłączone (przez uraz lub są niewidome lub lame itp.) (4.95)

Volume 4, Book 52, Number 86 Tom 4, Book 52, Number 86

Narrated Salim Abu-An-Nadr Opowiadane Salim Abu--Nadr

'Abdullah bin Abi Aufa wrote and I read what he wrote that Allah's Apostle said, "When you face them ( ie your enemy) then be patient." Abdullah bin Abi Aufa napisał i czytam, co on napisał, że Apostoł Allaha powiedział: "Kiedy spotkasz ich (czyli wroga), to uzbroić się w cierpliwość."

Volume 4, Book 52, Number 87 Tom 4, Book 52, Number 87

Narrated Anas Opowiadane Anas

Allah's Apostle went towards the Khandaq (ie Trench) and saw the Emigrants and the Ansar digging in a very cold morning as they did not have slaves to do that for them. Apostoł Allaha udał się w kierunku Khandaq Trench (np.) i zobaczył emigrantów i Ansar kopania w rano bardzo zimno jak nie mieli niewolników, aby to zrobić dla nich. When he noticed their fatigue and hunger he said, "O Allah! The real life is that of the Here-after, (so please) forgive the Ansar and the Emigrants." Kiedy zauważył ich zmęczenie i głód, powiedział, "O Boze! Prawdziwym życiu jest to, że Tu-po, (więc) wybaczyć Ansar i emigrantów." In its reply the Emigrants and the Ansar said, "We are those who have given a pledge of allegiance to Muhammad that we will carry on Jihad as long as we live." W swojej odpowiedzi Emigranci i Ansar powiedział: "Jesteśmy tymi, którzy dali przysięgę na wierność Mahometowi, że będziemy prowadzić dżihad jak długo żyjemy."

Volume 4, Book 52, Number 88 Tom 4, Book 52, Number 88

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Emigrants and the Ansar started digging the trench around Medina carrying the earth on their backs and saying, "We are those who have given a pledge of allegiance to Muhammad that we will I carry on Jihad as long as we live." Emigranci i Ansar zaczął kopać rów wokół Medina niosący ziemię na plecach, mówiąc: "Jesteśmy tymi, którzy dali przysięgę na wierność Mahometowi, że będziemy prowadzić dżihad I tak długo, jak żyjemy." The Prophet kept on replying, "O Allah, there is no good except the good of the Hereafter; so confer Your Blessings on the Ansar and the Emigrants." Prorok przechowywane na udzielenie odpowiedzi, "O Boze, nie dobre, z wyjątkiem dobra w zyciu, więc przyznawać swoje błogosławieństwa na Ansar i emigrantów."

Volume 4, Book 52, Number 89 Tom 4, Book 52, Number 89

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

The Prophet went on carrying (ie the earth) and saying, "Without You (O Allah!) we would have got no guidance." Prorok udał się do noszenia (np. ziemia) i mówiąc: "Bez Ciebie (O Allah!) Byłyby mamy żadnej wskazówki."

Volume 4, Book 52, Number 90 Tom 4, Book 52, Number 90

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

On the day (of the battle) of Al-Ahzab (ie clans) I saw the Prophet carrying earth, and the earth was covering the whiteness of his abdomen. Na dzień (w bitwie) Al-Ahzab (tj. klany) widziałem Proroka przewożenia ziemi, i ziemia została obejmujące biel brzucha. And he was saying, "Without You (O Allah!) we would have got no guidance, nor given in charity, nor prayed. So please bless us with tranquility and make firm our feet when we meet our enemies. Indeed (these) people have rebelled against (oppressed) us but never shall we yield if they try to bring affliction upon us." A on mówi: "Bez Ciebie (O Allah!) Byłoby mamy żadnych wskazówek, ani się w miłości, ani nie modlił się. Więc proszę, pobłogosław nas spokój i uczynić przedsiębiorstwo nasze stopy, gdy spotykamy naszych wrogów. Rzeczywiście (są) ludzie zbuntowali się przeciw (uciskanych) nas, ale nigdy się nie poddajemy, jeśli starają się sprowadzić nieszczęście na nas. "

Volume 4, Book 52, Number 91 Tom 4, Book 52, Number 91

Narrated Anas Opowiadane Anas

We returned from the Ghazwa of Tabuk along with the Prophet. Wróciliśmy z Ghazwa z Tabuk wraz z Proroka. (See Hadith No. 92 below) . (Patrz hadis nr 92 poniżej).

Volume 4, Book 52, Number 92 Tom 4, Book 52, Number 92

Narrated Anas Opowiadane Anas

While the Prophet was in a Ghazwa he said, "Some people have remained behind us in Medina and we never crossed a mountain path or a valley, but they were with us (ie sharing the reward with us), as they have been held back by a (legal) excuse. " Chociaż Prorok był w Ghazwa powiedział: "Niektórzy ludzie pozostają za nami w Medynie i nigdy nie przekroczył górskiej ścieżce lub dolinę, ale byli z nami (tj. dzieląc nagrodę u nas), tak jak zostały one wstrzymane przez (prawnej) wymówki. "

Volume 4, Book 52, Number 93 Tom 4, Book 52, Number 93

Narrated Abu Said Opowiadane Abu Said

I heard the Prophet saying, "Indeed, anyone who fasts for one day for Allah's Pleasure, Allah will keep his face away from the (Hell) fire for (a distance covered by a journey of) seventy years." Słyszałem Proroka mówiącego: "Istotnie, kto pości przez jeden dzień dla przyjemności Allaha, Allah zachowa twarz z dala od (Piekło) ogniu (odległość objęte podróż) siedemdziesiąt lat."

Volume 4, Book 52, Number 94 Tom 4, Book 52, Number 94

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Whoever spends two things in Allah's Cause, will be called by all the gate-keepers of Paradise who will be saying, 'O so-and-so! Come here.' Prorok powiedział: "Ten, kto spędza dwie rzeczy Bo Allaha, będzie nazwany przez wszystkich posiadaczy bramy raju, który będzie mówił:" O, to i tak! Chodź tutaj. " Abu Bakr said, "O Allah's Apostle! Such persons will never be destroyed." "Abu Bakr powiedział:" Apostoł wyjść Allaha! Takie osoby nigdy nie zostanie zniszczony. " The Prophet said, "I hope you will be one of them." Prorok powiedział: "Mam nadzieję, że będziesz jednym z nich."

Volume 4, Book 52, Number 95 Tom 4, Book 52, Number 95

Narrated Abu Said Al-Khudri Opowiadane Abu Said Al-Khudri

Allah's Apostle ascended the pulpit and said, "Nothing worries me as to what will happen to you after me, except the temptation of worldly blessings which will be conferred on you." Apostoł Allaha wstąpił na ambonę i powiedział: "Nic nie martwi mnie, co stanie się z tobą po mnie, z wyjątkiem pokusy ziemskich błogosławieństw, które zostaną przyznane na ciebie." Then he mentioned the worldly pleasures. Potem wspomniał o doczesne przyjemności. He started with the one (ie the blessings) and took up the other (ie the pleasures). Zaczął od jednego (np. błogosławieństwa) i zajął się inny (czyli przyjemności). A man got up saying, "O Allah's Apostle! Can the good bring about evil?" Mężczyzna wstał, mówiąc: "Apostoł wyjść Allaha! Czy dobry przynieść zła?" The Prophet remained silent and we thought that he was being inspired divinely, so all the people kept silent with awe. Prorok milczał i myśleliśmy, że był inspirowany przez Boga, więc wszyscy ludzie milczeli podziwem. Then the Prophet wiped the sweat off his face and asked, "Where is the present questioner?" Wtedy Prorok otarł pot z twarzy i zapytał: "Gdzie jest obecny pytający?" "Do you think wealth is good?" "Czy myślisz, że bogactwo jest dobre?" he repeated thrice, adding, "No doubt, good produces nothing but good. Indeed it is like what grows on the banks of a stream which either kills or nearly kills the grazing animals because of gluttony except the vegetation-eating animal which eats till both its flanks are full (ie till it gets satisfied) and then stands in the sun and defecates and urinates and again starts grazing. This worldly property is sweet vegetation. How excellent the wealth of the Muslim is, if it is collected through legal means and is spent in Allah's Cause and on orphans, poor people and travelers. But he who does not take it legally is like an eater who is never satisfied and his wealth will be a witness against him on the Day of Resurrection." powtórzył trzykrotnie, dodając: "Nie ulega wątpliwości, dobry produkuje nic, ale dobre. Rzeczywiście jest jak to, co rośnie na brzegu strumienia, które albo zabija albo prawie zabija wypasania zwierząt z powodu obżarstwa wyjątkiem roślinność-żywienia zwierzęcia, które zjada aż zarówno jego boki są pełne (tzn. dopóki nie zostanie spełniony) i stoi w słońcu i defecates i oddaje mocz i znowu zaczyna wypas. Ten ziemski majątek jest słodki roślinność. Jak doskonałe bogactwo muzułmanina jest, jeśli są zbierane za pomocą środków prawnych i spędził w Sprawie Boga i na sieroty, ludzi biednych i podróżnych. Lecz kto nie bierze go prawnie jest jak eater, którzy nigdy nie jest zadowolony, a jego majątek będzie świadkiem przeciwko nim w Dniu Zmartwychwstania. "

Volume 4, Book 52, Number 96 Tom 4, Book 52, Number 96

Narrated Zaid bin Khalid Opowiadane Zaid bin Khalid

Allah's Apostle said, " He who pre pares a Ghazi going in Allah's Cause is given a reward equal to that of) a Ghazi; and he who looks after properly the dependents of a Ghazi going in Allah's Cause is (given a reward equal to that of) Ghazi." Boga apostoł powiedział: "Ten, który pre pares Ghazi będzie w Sprawie Boga otrzymuje nagrodę równą) A Ghazi, a kto zajmuje się właściwie na osoby będące na utrzymaniu Ghazi będzie w Sprawie Boga jest (ze względu na nagrodę równą z) Ghazi ".

Volume 4, Book 52, Number 97 Tom 4, Book 52, Number 97

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet used not to enter any house in Medina except the house of Um Sulaim besides those of his wives when he was asked why, he said, "I take pity on her as her brother was killed in my company. " Prorok wykorzystywane nie wprowadzić dowolny dom w Medynie z wyjątkiem domu Um Sulaim oprócz tych z jego żon, kiedy został zapytany, dlaczego, powiedział: "Biorę litość nad nią, jak jej brat zginął w mojej firmie."

Volume 4, Book 52, Number 98 Tom 4, Book 52, Number 98

Narrated Ibn Aun Opowiadane Ibn Aun

Once Musa bin Anas while describing the battle of Yamama, said, "Anas bin Malik went to Thabit bin Qais, who had lifted his clothes from his thighs and was applying Hunut to his body. Anas asked, 'O Uncle! What is holding you back (from the battle)?' Po Musa bin Anas opisując bitwę Yamama, powiedział: "Anas bin Malik poszedł Thabit bin Qais, który podniósł ubrania z jego ud i stosowała Hunut do jego ciała. Anas zapytał:" O wujku Co trzyma cię back (z bitwy)? " He replied, 'O my nephew! I am coming just now,' and went on perfuming himself with Hunut, then he came and sat (in the row). Anas then mentioned that the people fled from the battle-field. On that Thabit said, 'Clear the way for me to fight the enemy. We would never do so (ie flee) in the company of Allah's Apostle. How bad the habits you have acquired from your enemies!" On odpowiedział: "O mój bratanek! Idę właśnie teraz", i poszedł na perfumowanie się z Hunut, potem przyszedł i usiadł (w rzędzie). Anas potem wspomniał, że ludzie uciekli z pola bitwy. Na które Thabit powiedział: "Z drogi dla mnie do walki z wrogiem. Nigdy nie zrobić (tj. ucieczki) w towarzystwie Apostoła Allaha. Jak złe nawyki zostały nabyte od swoich wrogów!"

Volume 4, Book 52, Number 99 Tom 4, Book 52, Number 99

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

The Prophet said, "Who will bring me the information about the enemy on the day (of the battle) of Al-Ahzab (ie Clans)?" Prorok powiedział: "Kto przyniesie mi informacje o przeciwniku na dzień (w bitwie) Al-Ahzab (tj. Klany)?" Az-Zubair said, "I will." Az-Zubair powiedział: "ja to zrobię." The Prophet said again, "Who will bring me the information about the enemy?" Prorok powiedział jeszcze: "Kto przyniesie mi informacje o nieprzyjacielu?" Az-Zubair said again, "I will." Az-Zubair powiedział jeszcze: "ja to zrobię." The Prophet said, "Every prophet had a disciple and my disciple is Az-Zubair. " Prorok powiedział: "Każdy prorok miał ucznia i mój uczeń jest Az-Zubair."

Volume 4, Book 52, Number 100 Tom 4, Book 52, Number 100

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

When the Prophet called the people (Sadqa, a sub-narrator, said, 'Most probably that happened on the day of Al-Khandaq) Az-Zubair responded to the call (ie to act as a reconnoiter). Kiedy Prorok nazywa ludzi (Sadqa, sub-narrator powiedział: "Prawdopodobnie to się stało w dniu Al-Khandaq) Az-Zubair odpowiedział na wezwanie (tj. działać jako zorientować). The Prophet) called the people again and Az-Zubair responded to the call. Prorok) wezwał ludzi ponownie i Az-Zubair odpowiedział na wezwanie. The Prophet then said, "Every prophet had a disciple and my disciple is Zubair bin Al-'Awwam." Prorok rzekł: "Każdy prorok miał ucznia i mój uczeń jest Zubair bin Al-'Awwam".

Volume 4, Book 52, Number 101 Tom 4, Book 52, Number 101

Narrated Malik bin Al-Huwairith Opowiadane Malik bin Al-Huwairith

On my departure from the Prophet he said to me and to a friend of mine, "You two, pronounce the Adhan and the Iqama for the prayer and let the elder of you lead the prayer." Na moim wyjazdem z Proroka powiedział do mnie i do mojego przyjaciela: "Wy dwaj, wymawiać Adhan i Iqama dla modlitwy i niech starszy z was poprowadzić modlitwę."

Volume 4, Book 52, Number 102 Tom 4, Book 52, Number 102

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

Allah's Apostle said, "Good will remain (as a permanent quality) in the foreheads of horses till the Day of Resurrection." Boga apostoł powiedział: "Dobry pozostanie (jako stały jakości) w czołach koni aż do Dnia Zmartwychwstania."

Volume 4, Book 52, Number 103 Tom 4, Book 52, Number 103

Narrated Ursa bin ALGA Opowiadane Ursa bin ALGA

The Prophet said, "Good will remain (as a permanent quality) in the foreheads of horses till the Day of Resurrection." Prorok powiedział: "Dobry pozostanie (jako stały jakości) w czołach koni aż do Dnia Zmartwychwstania."

And narrated Anas bin Malik: I opowiadane Anas bin Malik:

Allah's Apostle said, "There is a blessing in the fore-heads of horses." Apostoł Allaha powiedział: "Nie jest błogosławieństwem w przodka głowami koni."

Volume 4, Book 52, Number 104 Tom 4, Book 52, Number 104

Narrated 'Urwa Al-Bariqi Opowiadane "Urwa Al-Bariqi

The Prophet said, "Good will remain (as a permanent quality) in the foreheads of horses (for Jihad) till the Day of Resurrection, for they bring about either a reward (in the Hereafter) or booty (in this world." Prorok powiedział: "Dobry pozostanie (jako stały jakości) w czołach koni (dla dżihadu), aż do Dnia Zmartwychwstania, gdyż przyniesie albo nagrody (w zyciu) lub łup (w tym świecie."

Volume 4, Book 52, Number 105 Tom 4, Book 52, Number 105

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "If somebody keeps a horse in Allah's Cause motivated by his faith in Allah and his belief in His Promise, then he will be rewarded on the Day of Resurrection for what the horse has eaten or drunk and for its dung and urine." Prorok powiedział: "Jeśli ktoś trzyma konia w Sprawie Boga motywowane wiarą w Boga i Jego wiara w Jego obietnicę, a następnie zostanie on nagrodzony w Dniu Zmartwychwstania co koń zjadł lub pijany i jego odchodów i moczu . "

Volume 4, Book 52, Number 106 Tom 4, Book 52, Number 106

Narrated 'Abdullah bin Abi Qatada Opowiadane Abdullah bin Abi Qatada

(from his father) Abu Qatada went out (on a journey) with Allah's Apostle but he was left behind with some of his companions who were in the state of Ihram. (Od ojca) Abu Qatada wyszedł (na podróż), z Apostołem Allaha ale pozostało z niektórych z jego towarzyszy, którzy byli w stanie Ihram. He himself was not in the state of Ihram. On sam nie był w stanie Ihram. They saw an opener before he could see it. Widzieli, otwieracz, zanim mógł to zobaczyć. When they saw the opener, they did not speak anything till Abu Qatada saw it. Gdy ujrzeli otwieracza, nie mówili nic do Abu Qatada zobaczyłem. So, he rode over his horse called Al-Jarada and requested them to give him his lash, but they refused. Tak, jechał na koniu o nazwie Al-Jarada i poprosił ich, aby dać mu bat, ale odmówił. So, he himself took it and then attacked the opener and slaughtered it. Tak, on sam wziął go, a następnie zaatakował otwieracz i uboju to. He ate of its meat and his companions ate, too, but they regretted their eating. Zjadł jej mięsa i jego towarzysze zjedli też, ale żałował ich odżywiania. When they met the Prophet (they asked him about it) and he asked, "Have you some of its meat (left) with you?" Kiedy spotkali się Proroka (pytali go o to) i zapytał: "Czy niektóre z jego mięsa (z lewej) z tobą?" Abu Qatada replied, "Yes, we have its leg with us." Abu Qatada odpowiedział: "Tak, mamy nogę z nami." So, the Prophet took and ate it. Więc Prorok wziął i zjadł.

Volume 4, Book 52, Number 107 Tom 4, Book 52, Number 107

Narrated Sahl Opowiadane Sahl

In our garden there was a horse belonging to the Prophet called Al-Luhaif or Al-Lakhif. W naszym ogrodzie nie było koń należący do Proroka nazwie Al-Luhaif lub Al-Lakhif.

Volume 4, Book 52, Number 108 Tom 4, Book 52, Number 108

Narrated Mu'adh Opowiadane Mu'adh

I was a companion rider of the Prophet on a donkey called 'Ufair. Byłem rider towarzysz Proroka na osiołku nazwie "Ufair. The Prophet asked, "O Mu'adh! Do you know what Allah's right on His slaves is, and what the right of His slaves on Him is?" Prorok spytał: "O Mu'adh! Czy wiesz, co prawo Boga na Jego niewolnikami i jakie prawa Swoich niewolników na Nim jest?" I replied, "Allah and His Apostle know better." I odpowiedział: "Bóg i Jego Posłaniec wiedzą lepiej". He said, "Allah's right on His slaves is that they should worship Him (Alone) and should not worship any besides Him. And slave's right on Allah is that He should not punish him who worships none besides Him." On powiedział: "Prawo Boga na Jego niewolników jest, że powinni czcić Go (Alone) i nie powinien czcić każdy poza Nim. I slave prawo na Boga jest, że nie należy go ukarać, kto wielbi nikt poza Nim." I said, "O Allah's Apostle! Should I not inform the people of this good news?" I powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Czy nie muszę informować ludzi o tej dobrej wiadomości?" He said, "Do not inform them of it, lest they should depend on it (absolutely)." On powiedział: "Nie informuje ich o tym, żeby nie zależy na nim (absolutnie)."

Volume 4, Book 52, Number 109 Tom 4, Book 52, Number 109

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Once there was a feeling of fright in Medina, so the Prophet borrowed a horse belonging to us called Mandub (and he rode away on it). Gdy nie było uczucie strachu w Medina, więc Prorok wypożyczony konia należącej do nas nazwie Mandub (a on odjechał na nim). (When the Prophet returned) he said, "I have not seen anything of fright and I found it (ie this horse) very fast." (Kiedy Prorok zwróciło) powiedział: "Nie widziałem nic z przerażenia i znalazłem go (tzn. tego konia) bardzo szybko."

Volume 4, Book 52, Number 110 Tom 4, Book 52, Number 110

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

I heard the Prophet saying. Usłyszałem Prorok mówi. "Evil omen is in three things: The horse, the woman and the house." "Evil omen jest w trzech rzeczy:. Konia, kobieta i dom"

Volume 4, Book 52, Number 111 Tom 4, Book 52, Number 111

Narrated Sahl bin Sad Saidi Opowiadane Sahl bin Sad Saidi

Allah's Apostle said "If there is any evil omen in anything, then it is in the woman, the horse and the house." Apostoł Allaha powiedział: "Jeśli nie ma żadnego zła wróżba w cokolwiek, to jest w kobiecie, koń i dom."

Volume 4, Book 52, Number 112 Tom 4, Book 52, Number 112

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, " Horses are kept for one of three purposes; for some people they are a source of reward, for some others they are a means of shelter and for some others they are a source of sins. The one for whom they are a source of reward, is he who keeps a horse for Allah's Cause (ie Jihad) tying it with a long tether on a meadow or in a garden with the result that whatever it eats from the area of the meadow or the garden where it is tied will be counted as good deeds for his benefit, and if it should break its rope and jump over one or two hillocks then all its dung and its foot marks will be written as good deeds for him; and if it passes by a river and drinks water from it even though he had no intention of watering it, even then he will get the reward for its drinking. As for the man for whom horses are a source of sins, he is the one who keeps a horse for the sake of pride and pretense and showing enmity for Muslims: such a horse will be a source of sins for him. When Allah's Apostle was asked about donkeys, he replied, "Nothing has been revealed to me about them except this unique, comprehensive Verse: "Then anyone who does an atom's (or a small ant's) weight of good shall see it; And anyone who does an atom's (or a small ant's) weight of evil, shall see it.' Apostoł Allaha powiedział "Konie są trzymane w jednym z trzech celów,. Dla niektórych osób są one źródłem nagrody, dla niektórych innych są środki schronienia i niektórych innych są źródłem grzechów jeden dla których są one źródłem nagrody, jest tym, który prowadzi konia Bo Boga (tj. Dżihad) wiązanie go z długim łańcuszkiem na łące lub w ogrodzie, w wyniku czego, co zjada z obszaru na łące lub w ogrodzie, gdzie jest związany będzie liczony jako dobre uczynki na jego rzecz, a jeśli należy złamać jego liny i przeskoczyć jeden lub dwa pagórki, a następnie wszystkie jego obornika i jego ślady stóp będzie napisane za dobre uczynki dla niego, a jeśli przechodzi przez rzeki i napoje, woda z niego, mimo że nie miał zamiaru podlewania, nawet wtedy dostanie nagrodę za jego picia. Jeśli chodzi o człowieka, dla którego konie są źródłem grzechów, jest tym, który prowadzi konia ze względu na duma i udawanie i pokazano nieprzyjaźń dla muzułmanów: taki koń będzie źródłem grzechów dla niego Kiedy Apostoł Allaha został poproszony o osły, odparł. "Nic nie zostało mi objawione o nich poza tym wyjątkowym, werset kompleksowy:" Wtedy kto ma atom w (lub mały ANT) waga dobra zobaczy je, a kto robi atomu (lub niewielką ANT) waga zła, zobaczy je. " (101.7-8) (101.7-8)

Volume 4, Book 52, Number 113 Tom 4, Book 52, Number 113

Narrated Muslim from Abu Aqil from Abu Al-Mutawakkil An-Naji Opowiadane muzułmański Abu Aqil Abu Al-Mutawakkil An-Naji

I called on Jabir bin 'Abdullah Al-Ansari and said to him, "Relate to me what you have heard from Allah's Apostle ." Zadzwoniłem na Abdullaha Jabir bin 'Al-Ansari i rzekł do niego: "Odniesienie do mnie to, co usłyszałem od Apostoła Allaha." He said, "I accompanied him on one of the journeys." On powiedział: "Ja mu towarzyszył w jednym z podróży." (Abu Aqil said, "I do not know whether that journey was for the purpose of Jihad or 'Umra.") "When we were returning," Jabir continued, "the Prophet said, 'Whoever wants to return earlier to his family, should hurry up.' (Abu Aqil powiedział: "Nie wiem, czy ta podróż była dla celów Dżihad lub" Umra. ")" Kiedy wracaliśmy, "Jabir kontynuował:" Prorok powiedział: "Ktokolwiek chce wrócić wcześniej do rodziny, powinien pospieszyć. We set off and I was on a black red tainted camel having no defect, and the people were behind me. While I was in that state the camel stopped suddenly (because of exhaustion). On that the Prophet said to me, 'O Jabir, wait!' Ruszyliśmy, a ja na czarnym czerwonym wielbłądem skażonego nie mające wady, a ludzie byli za mną. Gdy byłem w tym stanie Wielbłąd zatrzymał się nagle (z powodu wyczerpania). On, że Prorok powiedział do mnie: "O Jabir , czekaj! " Then he hit it once with his lash and it started moving on a fast pace. He then said, 'Will you sell the camel?' Następnie uderzył go raz ze swoim batem i ruszył w szybkim tempie. Potem powiedział: "Czy można sprzedać wielbłąda? I replied in the affirmative when we reached Medina, and the Prophet went to the Mosque along with his companions. I, too, went to him after tying the camel on the pavement at the Mosque gate. Then I said to him, 'This is your camel.' Odpowiedziałem twierdząco, kiedy dotarliśmy do Medyny, a Prorok udał się do meczetu wraz z jego towarzyszami. Ja też poszedł do niego po przywiązaniu wielbłąda na chodniku w meczecie bramy. Potem powiedział do niego: "To jest Twój wielbłąd ". He came out and started examining the camel and saying, 'The camel is ours.' Wyszedł i zaczął badanie wielbłąda i mówi: "wielbłąd jest nasze." Then the Prophet sent some Awaq (ie an amount) of gold saying, 'Give it to Jabir.' Wtedy Prorok wysłał kilka Awaq (tj. kwota) złota, mówiąc: "Daj Jabir. Then he asked, 'Have you taken the full price (of the camel)?' Potem zapytał: "Brałeś pełną cenę (z wielbłąda)?" I replied in the affirmative. He said, 'Both the price and the camel are for you.' Odpowiedziałem twierdząco. On powiedział: "Zarówno cena i wielbłąd są dla ciebie." '' ''

Volume 4, Book 52, Number 114 Tom 4, Book 52, Number 114

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

There was a feeling of fright in Medina, so the Prophet borrowed a horse called Mandub belonging 'to Abu Talha and mounted it. Nie było uczucie strachu w Medina, więc Prorok wypożyczony konia nazwie Mandub przynależności "do Abu Talha i zamontowany. (On his return), he said, "I did not see anything of fright and I found this horse very fast." (Po powrocie), powiedział: "Nie widzę nic z przerażenia i znalazłem tego konia bardzo szybko."

Volume 4, Book 52, Number 115 Tom 4, Book 52, Number 115

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

Allah's Apostle fixed two shares for the horse and one share for its rider (from the war booty). Apostoł Allaha ustalone dwie akcje dla konia i jedną akcję dla jeźdźca (z łupów wojennych).

Volume 4, Book 52, Number 116 Tom 4, Book 52, Number 116

Narrated Abu Ishaq Opowiadane Abu Ishaq

Somebody asked Al-Bar-a bin 'Azib, "Did you flee deserting Allah's Apostle during the battle of Hunain?" Ktoś zapytał Al-Bar-bin 'Azib "Czy uciekać porzucając Apostoła Allaha podczas bitwy Hunain?" Al-Bara replied, "But Allah's Apostle did not flee. The people of the Tribe of Hawazin were good archers. When we met them, we attacked them, and they fled. When the Muslims started collecting the war booty, the pagans faced us with arrows, but Allah's Apostle did not flee. No doubt, I saw him on his white mule and Abu Sufyan was holding its reins and the Prophet was saying, 'I am the Prophet in truth: I am the son of 'Abdul Muttalib.' Al-Bara odpowiedział: "Ale Apostoł Allacha nie ucieka. Ludzie z plemienia Hawazin były dobre łuczników. Gdy spotkaliśmy je, zaatakowali ich, a oni uciekli. Gdy muzułmanie zaczął zbierać łup wojenny, poganie wobec nas . ze strzałkami, ale Apostoł Allacha nie ucieka Nie ma wątpliwości, widziałem go na białym mule i Abu Sufyan trzymał swoje wodze i Prorok mówił: "Jestem prorokiem w prawdzie: jestem synem 'Abdul Motalliba. " " "

Volume 4, Book 52, Number 117 Tom 4, Book 52, Number 117

Narrated Ibn'Umar Opowiadane Ibn'Umar

When the Prophet put his feet in the stirrup and the she-camel got up carrying him he would start reciting Talbiya at the mosque of Dhul-Hulaifa. Kiedy Prorok włożył nogi w strzemię i wielbladzica wstał przenoszenia go zaczynał recytować Talbiya w meczecie Dhul-Hulaifa.

Volume 4, Book 52, Number 118 Tom 4, Book 52, Number 118

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet met them (ie the people) while he was riding an unsaddled horse with his sword slung over his shoulder. Prorok spotkał ich (tj. osób), podczas gdy on jechał o unsaddled konia z mieczem przewieszonym przez ramię.

Volume 4, Book 52, Number 119 Tom 4, Book 52, Number 119

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Once the people of Medina were frightened, so the Prophet rode a horse belonging to Abu Talha and it ran slowly, or was of narrow paces. Gdy mieszkańcy Medyny byli przerażeni, więc Prorok jechał konia należącej do Abu Talha i biegł powoli, czy też wąskich kroków. When he returned, he said, "I found your (ie Abu Talha's) horse very fast. After that the horse could not be surpassed in running..' Kiedy wrócił, powiedział: "Znalazłem swoje (tj. Abu Talha'S) konia bardzo szybko. Potem koń nie może zostać przekroczony w prowadzeniu .. '

Volume 4, Book 52, Number 120 Tom 4, Book 52, Number 120

Narrated ('Abdullah) bin 'Umar Opowiadane (Abdullah) bin 'Umar

The Prophet arranged for a horse race amongst the horses that had been made lean to take place between Al-Hafya'' and Thaniyat Al-Wada' (ie names of two places) and the horses which had not been mad.? Prorok zorganizował dla wyścigów konnych wśród koni, które zostały dokonane chude odbędzie się między Al-Hafya'' i Thaniyat Al-Wada "(tj. nazwy dwóch miejscach), a konie, które nie zostały w szalony.? lean from Ath-Thaniyat to the mosque of Bani Zuraiq. pochylić się z ATH-Thaniyat do meczetu Bani Zuraiq. I was also amongst those who took part in that horse race. Byłem również wśród tych, którzy wzięli udział w tym wyścigu koni. Sufyan, a sub-narrator, said, "The distance between Al-Hafya and Thaniya Al-Wada' is five or six miles; and between Thaniya and the mosque of Bani Zuraiq is one mile." Sufyan, sub-narrator, powiedział: "Odległość między Al-Hafya i Centrum handlowe Thaniya Al-Wada" jest pięć czy sześć mil, pomiędzy Centrum handlowe Thaniya i meczet w Bani Zuraiq jest mile. "

Volume 4, Book 52, Number 121 Tom 4, Book 52, Number 121

Narrated Abdullah Opowiadane Abdullah

The Prophet arranged for a horse race of the horses which had not been made lean; the area of the race was from Ath-Thaniya to the mosque of Bani Zuraiq. Prorok zorganizował dla wyścigów konnych z koni, które nie zostały dokonane chude; obszar wyścigu był z ATH-Centrum handlowe Thaniya do meczetu Bani Zuraiq. (The sub-narrator said, "'Abdullah bin 'Umar was amongst those who participated in that horse race."). (Sub-narrator powiedział: "Abdullah bin 'Umar był wśród tych, którzy uczestniczyli w tym wyścigu koni.").

Volume 4, Book 52, Number 122 Tom 4, Book 52, Number 122

Narrated Abu Ishaq from Musa bin 'Uqba from Mafia from Ibn 'Umar who said Opowiadane Abu Musa Ishaq z bin 'Ukba z mafią od Ibn' Umar, który powiedział,

"Allah's Apostle arranged a horse race amongst the horses that had been made lean, letting them start from Al-Hafya' and their limit (distance of running) was up to Thaniyat-al-Wada'. I asked Musa, 'What was the distance between the two places?' "Apostoł Allaha zorganizował koni rasy wśród koni, które zostały dokonane chude, pozwalając im zacząć od Al-Hafya" i ich granicy (odległość do pracy) był do Thaniyat-al-Wada ". Poprosiłem Musa," Co było Odległość pomiędzy dwoma miejscami? Musa replied, 'Six or seven miles. He arranged a race of the horses which had not been made lean sending them from Thaniyat-al-Wada', and their limit was up to the mosque of Bani Zuraiq.' Musa odpowiedział, "Sześć lub siedem mil. On zorganizował wyścig koni, które nie zostały dokonane chudego wysyłając je z Thaniyat-al-Wada", a ich ograniczenie było do meczetu Bani Zuraiq. I asked, 'What was the distance between those two places?' I zapytał: "Jaka była odległość między tymi dwoma miejscami? He replied 'One mile or so.' On odpowiedział: "Jedna mila lub tak." Ibn 'Umar was amongst those who participated in that horse race." Ibn 'Umar był wśród tych, którzy uczestniczyli w tym wyścigu koni. "

Volume 4, Book 52, Number 123 Tom 4, Book 52, Number 123

Narrated Anas Opowiadane Anas

The she camel of the Prophet was called Al-Adba. Ona wielbłąda Proroka był nazywany Al-ADBA.

Volume 4, Book 52, Number 124 Tom 4, Book 52, Number 124

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet had a she camel called Al Adba which could not be excelled in a race. Prorok miał she wielbłąda o nazwie Al ADBA które nie mogły być perfekcyjni w wyścigu. (Humaid, a sub-narrator said, "Or could hardly be excelled.") Once a bedouin came riding a camel below six years of age which surpasses it (ie Al'Adba) in the race. (Humaid, sub-narrator powiedział: "Albo może być trudno celował.") Po beduin przyszedł konna wielbłąda poniżej sześciu lat, która przewyższa go (tj. Al'Adba) w wyścigu. The Muslims felt it so much that the Prophet noticed their distress. Muzułmanie czułem się tak bardzo, że Prorok zauważył ich cierpienie. He then said, "It is Allah's Law that He brings down whatever rises high in the world." Następnie powiedział: "To jest prawo Boga, że ​​On obniża co wznosi się wysoko w świecie."

Volume 4, Book 52, Number 125 Tom 4, Book 52, Number 125

Narrated 'Amr bin Al-Harith Opowiadane 'Amr bin Al-Harith

The Prophet did not leave anything behind him after his death except a white mule, his arms and a piece of land which he left to be given in charity. Prorok nie zostawiaj niczego za nim po jego śmierci, z wyjątkiem białego muła, jego ręce i kawałek ziemi, które opuścił podawana w miłości.

Volume 4, Book 52, Number 126 Tom 4, Book 52, Number 126

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

that a man asked him. że człowiek zapytał go. "O Abu 'Umara! Did you flee on the day (of the battle) of Hunain?" "O Abu 'Umara! Czy uciekać na dzień (w bitwie) z Hunain?" He replied, "No, by Allah, the Prophet did not flee but the hasty people fled and the people of the Tribe of Hawazin attacked them with arrows, while the Prophet was riding his white mule and Abu Sufyan bin Al-Harith was holding its reins, and the Prophet was saying, 'I am the Prophet in truth, I am the son of 'Abdul Muttalib.' On odpowiedział: "Nie, na Boga, Prorok nie uciekać, ale pośpieszne osób uciekło, a ludzie z plemienia Hawazin zaatakowali ich ze strzałkami, a Prorok jechał jego białego muła i Abu Sufyan bin Al-Harith wstrzymał lejce, a prorok mówił: "Jestem prorokiem w prawdzie, jestem synem 'Abdul Motalliba. " "

Volume 4, Book 52, Number 127 Tom 4, Book 52, Number 127

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

the mother of the faithful believers, I requested the Prophet permit me to participate in Jihad, but he said, "Your Jihad is the performance of Hajj." Matka wiernych wyznawców, poprosiłem Prorok pozwala mi uczestniczyć w Dżihad, ale powiedział: "Twój Jihad jest wykonanie pielgrzymki."

Volume 4, Book 52, Number 128 Tom 4, Book 52, Number 128

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

the mother of the faithful believers: The Prophet was asked by his wives about the Jihad and he replied, "The best Jihad (for you) is (the performance of) Hajj." Matka wiernych wierzących: Prorok został zapytany przez swoich żon temat dżihadu, a on odpowiedział: "The best dżihadu (dla ciebie) jest (wydajność) Hajj."

Volume 4, Book 52, Number 129 Tom 4, Book 52, Number 129

Narrated Anas Opowiadane Anas

Allah's Apostle went to the daughter of Milhan and reclined there (and slept) and then (woke up) smiling. Apostoł Allaha poszedł z córką Milhan i zajął tam (i spał), a następnie (obudził) uśmiecha. She asked, "O Allah's Apostle! What makes you smile?" Ona zapytała: "Apostoł wyjść Allaha! Co sprawia, że ​​się uśmiechasz?" He replied, (I dreamt that) some people amongst my followers were sailing on the green sea in Allah's Cause, resembling kings on thrones." She said, "O Allah's Apostle! On odpowiedział, (I marzyłem, że) niektórych osób wśród moich zwolenników Płynęliśmy na zielonym morzu Bo Boga, przypominający królów na trony. "Ona powiedziała:" Apostoł wyjść Allaha! Invoke Allah to make me one of them." He said, "O Allah! Wywołaj Boga, aby mnie jeden z nich. "On powiedział:" O Boze! Let her be one of them." Then he (slept again and woke up and) smiled. She asked him the same question and he gave the same reply. She said, "Invoke Allah to make me one of them." He replied, ''You will be amongst the first group of them; you will not be amongst the last." Niech będzie jednym z nich. "Potem (spoczął ponownie i obudził się i) uśmiechnął się. Zapytała mu to samo pytanie i dał tę samą odpowiedź. Powiedziała:" Wywołaj Boga, aby mi jeden z nich. "On odpowiedział: '' Będziesz wśród pierwszej grupy nich nie będzie wśród ostatni ". Later on she married 'Ubada bin As-Samit and then she sailed on the sea with bint Qaraza, Mu'awiya's wife (for Jihad). Później wyszła za mąż "bin Ubada As-Samit a następnie popłynął na morze z bint Qaraza, żony Mu'awiya się (dla dżihadu). On her return, she mounted her riding animal, which threw her down breaking her neck, and she died on falling down. Po powrocie, ona zamontowana jej konna zwierząt, który rzucił ją łamiąc jej szyję, a ona zmarła upadkiem.

Volume 4, Book 52, Number 130 Tom 4, Book 52, Number 130

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

Whenever the Prophet intended to proceed on a journey, he used to draw lots amongst his wives and would take the one upon whom the lot fell. Kiedykolwiek Prorok mają postępować w podróż, zwykł losowanie wśród jego żon i zajmie ten, na którego padł los. Once, before setting out for Jihad, he drew lots amongst us and the lot came to me; so I went with the Prophet; and that happened after the revelation of the Verse Hijab (ie veiling). Kiedyś, przed wyruszeniem do dżihadu, czerpał wiele z nas, a los padł na mnie, więc poszedłem z Prorokiem, i że się po objawieniu wersetu Hidżab (tj. zasłona).

Volume 4, Book 52, Number 131 Tom 4, Book 52, Number 131

Narrated Anas Opowiadane Anas

On the day (of the battle) of Uhad when (some) people retreated and left the Prophet, I saw 'Aisha bint Abu Bakr and Um Sulaim, with their robes tucked up so that the bangles around their ankles were visible hurrying with their water skins (in another narration it is said, "carrying the water skins on their backs"). Na dzień (w bitwie) z Uhad kiedy (niektórzy) ludzie wycofali się i wyszedł z Proroka, widziałem "Aisha bint Abu Bakr i Um Sulaim z ich szaty podciągnięty tak, że bransoletki wokół kostek były widoczne spieszył z ich wodą skórki (w innej narracji to powiedział, "torba skór wody na plecach"). Then they would pour the water in the mouths of the people, and return to fill the water skins again and came back again to pour water in the mouths of the people. Wtedy oni wlać wodę w ustach ludzi, i powrócić do wypełnienia skóry wodą ponownie i wrócił ponownie wlać wodę w ustach ludzi.

Volume 4, Book 52, Number 132 Tom 4, Book 52, Number 132

Narrated Tha'laba bin Abi Malik Opowiadane bin Abi Tha'laba Malik

'Umar bin Al-Khattab distributed some garments amongst the women of Medina. 'Umar bin Al-Khattab dystrybuowane jakieś szaty wśród kobiet z Medyny. One good garment remained, and one of those present with him said, "O chief of the believers! Give this garment to your wife, the (grand) daughter of Allah's Apostle." Jeden dobry ubiór pozostał, a jeden z obecnych z nim powiedział: "O naczelny z wierzących! Podaruj odzież dla żony, (grand) córki Apostoła Allaha." They meant Um Kulthum, the daughter of 'Ali. Mieli na myśli Um Kulthum, córka 'Ali. 'Umar said, Um Salit has more right (to have it)." Um Salit was amongst those Ansari women who had given the pledge of allegiance to Allah's Apostle.' 'Umar powiedział, Um Salit ma bardziej w prawo (to mieć). "Um Salit był wśród tych kobiet Ansari, którzy podjęli zobowiązanie do wierności Apostoła Allaha." 'Umar said, "She (ie Um Salit) used to carry the water skins for us on the day of Uhud." 'Umar powiedział: "Ona (czyli Um Salit) używane do przenoszenia skórek wody dla nas w dniu Uhud."

Volume 4, Book 52, Number 133 Tom 4, Book 52, Number 133

Narrated Ar-Rubayyi 'bint Mu'auwidh Opowiadane Ar-Rubayyi 'bint Mu'auwidh

We were in the company of the Prophet providing the wounded with water and treating them and bringing the killed to Medina (from the battle field) . Byliśmy w towarzystwie Proroka przewidującej rannych wodą i traktowanie ich i dostosowanie do Medyny zabitych (z pola bitwy).

Volume 4, Book 52, Number 134 Tom 4, Book 52, Number 134

Narrated Ar-Rabi'bint Mu'auwidh Opowiadane Ar-Rabi'bint Mu'auwidh

We used to take part in holy battles with the Prophet by providing the people with water and serving them and bringing the killed and the wounded back to Medina. Użyliśmy do udziału w świętych wojnach z Proroka, poprzez dostarczanie ludziom wody i obsługujących je i przynosząc zabitych i rannych z powrotem do Medyny.

Volume 4, Book 52, Number 135 Tom 4, Book 52, Number 135

Narrated Abu Musa Opowiadane Abu Musa

Abu 'Amir was hit with an arrow in his knee, so I went to him and he asked me to remove the arrow. Abu 'Amir został trafiony strzałą w kolanie, więc poszedłem do niego i poprosił mnie, aby usunąć strzałkę. When I removed it, the water started dribbling from it. Po usunięciu go, woda zaczęła drybling od niego. Then I went to the Prophet and told him about it. Potem poszedłem do Proroka i powiedział mu o tym. He said, "O Allah! Forgive 'Ubaid Abu 'Amir." On powiedział: "O Boze! Wybacz Amir" Ubaid Abu '. "

Volume 4, Book 52, Number 136 Tom 4, Book 52, Number 136

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

The Prophet was vigilant one night and when he reached Medina, he said, "Would that a pious man from my companions guard me tonight!" Prorok był czujny jedną noc i kiedy dotarł Medina, powiedział: "Oby pobożny człowiek z moich towarzyszy straży mi dzisiaj!" Suddenly we heard the clatter of arms. Nagle usłyszeliśmy stukot ramion. He said, "Who is that? " He (The new comer) replied, " I am Sad bin Abi Waqqas and have come to guard you." On powiedział: "Kto to jest?" On (nowy przybysz) odpowiedział: "Jestem smutny Waqqas bin Abi i doszli do strzec cię." So, the Prophet slept (that night). Więc Prorok spał (co noc).

Volume 4, Book 52, Number 137 Tom 4, Book 52, Number 137

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Let the slave of Dinar and Dirham of Quantify and Khamisa (ie money and luxurious clothes) perish for he is pleased if these things are given to him, and if not, he is displeased!" Prorok powiedział: "Niech się niewolnikiem Dinar i dirham z ilościowego i Khamisa (tj. pieniądze i luksusowe ubrania) ginie on jest zadowolony, jeśli te rzeczy są mu dane, a jeśli nie, on jest niezadowolony!"

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, " Let the slave of Dinar and Dirham, of Quantify and Khamisa perish as he is pleased if these things are given to him, and if not, he is displeased. Let such a person perish and relapse, and if he is pierced with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. Paradise is for him who holds the reins of his horse to strive in Allah's Cause, with his hair unkempt and feet covered with dust: if he is appointed in the vanguard, he is perfectly satisfied with his post of guarding, and if he is appointed in the rearward, he accepts his post with satisfaction; (he is so simple and unambiguous that) if he asks for permission he is not permitted, and if he intercedes, his intercession is not accepted." Prorok powiedział: "Niech sługę Dinar i dirham, z ilościowego i Khamisa zginąć jak on jest zadowolony, jeśli te rzeczy są mu dane, a jeśli nie, on jest niezadowolony. Niech tak giną osoby i nawrotami, a jeśli jest on przebite cierniem, niech się nie znaleźć nikogo, aby brać go na niego Raj jest dla tego, kto trzyma wodze konia dążyć w Sprawie Boga, z jego unkempt włosów i stóp, pokryte kurzem:. jeśli jest on powołany w awangarda, on jest całkowicie zadowolona z jego stanowisko ochronę, a jeśli jest on powołany w tył, przyjmuje on swoje stanowisko z zadowoleniem, (on jest tak proste i jednoznaczne, że) gdy prosi o zgodę, że nie jest dozwolone, a jeśli wstawia jego wstawiennictwo nie jest akceptowane ".

Volume 4, Book 52, Number 138 Tom 4, Book 52, Number 138

Narrated Anas Opowiadane Anas

I was in the company of Jabir bin 'Abdullah on a journey and he used to serve me though he was older than I. Jarir said, "I saw the Ansar doing a thing (ie showing great reverence to the Prophet ) for which I have vowed that whenever I meet any of them, I will serve him." Byłem w towarzystwie Abdullaha Jabir bin 'w podróż i kiedyś mi służyć choć był starszy niż I. Jarir powiedział: "Widziałem Ansar robi coś (np. pokazując wielki szacunek do Proroka), dla których mam obiecał, że gdy spotkam żadnego z nich, będę mu służyć. "

Volume 4, Book 52, Number 139 Tom 4, Book 52, Number 139

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

I went along with the Prophet to Khaibar so as to serve him. Poszedłem z Proroka do Khaibar aby mu służyć. (Later on) when the Prophet returned he, on seeing the Uhud mountain, said, "This is a mountain that loves us andis loved by us." (Później), gdy Prorok wrócił, widząc Uhud góry, powiedział: "To jest góra, która kocha nas Andis kochany przez nas." Then he pointed to Medina with his hand saying, "O Allah! I make the area which is in between Medina's two mountains a sanctuary, as Abraham made Mecca a sanctuary. O Allah! Bless us in our Sa and Mudd (ie units of measuring)." Potem zwrócił się do Medyny z ręką, mówiąc: "O Boze! Uczynić obszar, który znajduje się między górami dwa Medina w sanktuarium, jak Abraham się Mekka sanktuarium. O Boze! Błogosław nam w naszym Sa i Mudd (tj. jednostki pomiaru ). "

Volume 4, Book 52, Number 140 Tom 4, Book 52, Number 140

Narrated Anas Opowiadane Anas

We were with the Prophet (on a journey) and the only shade one could have was the shade made by one's own garment. Byliśmy z Proroka (na podróż) i tylko cień można mieć było cień przez własnej odzieży. Those who fasted did not do any work and those who did not fast served the camels and brought the water on them and treated the sick and (wounded). Ci, którzy nie pościli wykonywać żadnej pracy, a ci, którzy nie szybko serwowane wielbłądy i przyniósł wodę na nich i traktuje chorych i (rannych). So, the Prophet said, "Today, those who were not fasting took (all) the reward." Więc Prorok powiedział: "Dzisiaj, tych, którzy nie pościli wziął (wszystko) nagrodę."

Volume 4, Book 52, Number 141 Tom 4, Book 52, Number 141

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Charity is obligatory everyday on every joint of a human being. If one helps a person in matters concerning his riding animal by helping him to ride it or by lifting his luggage on to it, all this will be regarded charity. A good word, and every step one takes to offer the compulsory Congregational prayer, is regarded as charity; and guiding somebody on the road is regarded as charity." Prorok powiedział: "Miłość jest obowiązkowe codziennie na każdym styku człowieka. Jeśli ktoś pomaga osobie w sprawach dotyczących jego zwierzę konna pomagając mu do jazdy lub podnoszenia jego bagaż na nią, to wszystko będzie traktowany jałmużny. dobre słowo, a każdy krok pierwszy ma do zaoferowania obowiązkową modlitwę kongregacjonalnego, jest traktowane jako miłości, i kierowanie ktoś na drodze uważa się miłości ".

Volume 4, Book 52, Number 142 Tom 4, Book 52, Number 142

Narrated Sahl bin Sad As-Sa'di Opowiadane Sahl bin Sad As-Sa'di

Allah's Apostle said, "To guard Muslims from infidels in Allah's Cause for one day is better than the world and whatever is on its surface, and a place in Paradise as small as that occupied by the whip of one of you is better than the world and whatever is on its surface; and a morning's or an evening's journey which a slave (person) travels in Allah's Cause is better than the world and whatever is on its surface." Apostoł Allaha powiedział: "Aby ustrzec się muzułmanie z niewiernymi w przyczynę Boga na jeden dzień jest lepszy niż świat i wszystko, co jest na jego powierzchni, a miejsce w Raju tak małe jak to zajęte przez batem jednego z was jest lepszy od świata i wszystko, co jest na jego powierzchni, a ranka lub wieczorem podróż które slave (osoba) podróżuje w Boga Przyczyna jest lepszy niż świat i wszystko, co jest na jego powierzchni. "

Volume 4, Book 52, Number 143 Tom 4, Book 52, Number 143

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

The Prophet said to Abu Talha, "Choose one of your boy servants to serve me in my expedition to Khaibar." Prorok powiedział do Abu Talha "Wybierz jeden z twoich sług chłopak mi służyć w mojej wyprawy do Khaibar". So, Abu Talha took me letting me ride behind him while I was a boy nearing the age of puberty. Więc, Abu Talha wziął mnie pozwalając mi jechać za nim, gdy byłem chłopcem, zbliża się wiek dojrzewania. I used to serve Allah's Apostle when he stopped to rest. Kiedyś służył Apostoła Allaha, gdy zatrzymał się na odpoczynek. I heard him saying repeatedly, "O Allah! I seek refuge with You from distress and sorrow, from helplessness and laziness, from miserliness and cowardice, from being heavily in debt and from being overcome by men." Słyszałem, jak mówił wielokrotnie, "O Boze! Szukam schronienia u Ciebie z rozpaczy i smutku, z bezsilności i lenistwo, od skąpstwa i tchórzostwa, będąc zadłużony i od pokonania przez ludzi." Then we reached Khaibar; and when Allah enabled him to conquer the Fort (of Khaibar), the beauty of Safiya bint Huyai bin Akhtab was described to him. Potem dotarliśmy Khaibar, a gdy Bóg pozwolił mu zdobyć Fort (z Khaibar), piękno Safiya bint Huyai bin Akhtab została opisana do niego. Her husband had been killed while she was a bride. Jej mąż został zabity, gdy była narzeczona. So Allah's Apostle selected her for himself and took her along with him till we reached a place called Sad-AsSahba,' where her menses were over and he took her for his wife. Więc Apostoł Allaha wybrany ją dla siebie i wziął ją wraz z nim aż dotarliśmy do miejsca zwanego Sad-AsSahba, "gdzie jej miesiączki były nad i wziął ją za żonę. Haris (a kind of dish) was served on a small leather sheet. Haris (rodzaj naczynia) było serwowane na małej kartce skóry. Then Allah's Apostle told me to call those who were around me. Następnie Apostoł Allaha powiedział mi zadzwonić tych, którzy byli wokół mnie. So, that was the marriage banquet of Allah's Apostle and Safiya. Więc, to była uczta małżeństwo Apostoła Allaha i Safiya. Then we left for Medina. Potem wyjechał do Medyny. I saw Allah's Apostle folding a cloak round the hump of the camel so as to make a wide space for Safiya (to sit on behind him) He sat beside his camel letting his knees for Safiya to put her feet on so as to mount the camel. Widziałem Apostoł Allaha składane rundę płaszczem garb wielbłąda, tak aby szeroką przestrzeń dla Safiya (do siedzenia za nim) Usiadł obok wielbłąda najmu kolana dla Safiya położyć nogi na tak aby zamontować wielbłąda . Then, we proceeded till we approached Medina; he looked at Uhud (mountain) and said, "This is a mountain which loves us and is loved by us." Następnie przystąpiliśmy do zbliżaliśmy Medina; spojrzał na Uhud (góra) i powiedział: "To jest góra, która nas kocha i jest kochany przez nas." Then he looked at Medina and said, "O Allah! I make the area between its (ie Medina's) two mountains a sanctuary as Abraham made Mecca a sanctuary. O Allah! Bless them (ie the people of Medina) in their Mudd and Sa (ie measures)." Potem spojrzał na Medynie i powiedział: "O Boze! Uczynić obszar pomiędzy jego (tj. Medina'S) dwóch gór sanktuarium, jak Abraham się Mekka sanktuarium. O Boze! Błogosław im (tzn. ludzie Medina) w ich Mudd i SA (tj. środki). "

Volume 4, Book 52, Number 144 Tom 4, Book 52, Number 144

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Um Haram told me that the Prophet one day took a midday nap in her house. Um Haram powiedział mi, że Prorok jeden dzień zadrzemałem południa w jej domu. Then he woke up smiling. Potem obudziłem się uśmiecha. Um Haram asked, "O Allah's Apostle! What makes you smile?" Um Haram zapytał: "Apostoł wyjść Allaha! Co sprawia, że ​​się uśmiechasz?" He replied "I was astonished to see (in my dream) some people amongst my followers on a sea-voyage looking like kings on the thrones." On odpowiedział: "Byłem zaskoczony, aby zobaczyć (w moim śnie) kilka osób wśród moich zwolenników na podróż morską, patrząc jak królowie na tronach". She said, "O Allah's Apostle! Invoke Allah to make me one of them." Ona powiedziała: "Apostoł wyjść Allaha! Wywołaj Boga aby mi jeden z nich." He replied, "You are amongst them." On odpowiedział: "Jesteś wśród nich". He slept again and then woke up smiling and said the same as before twice or thrice. Spał ponownie, a następnie obudził się uśmiecha i mówi sama jak przed dwa lub trzy razy. And she said, "O Allah's Apostle! Invoke Allah to make me one of them." A ona powiedziała: "Apostoł wyjść Allaha! Wywołaj Boga, aby mnie jeden z nich." And he said, "You are amongst the first batch." A on rzekł: "Ty jesteś wśród pierwszej partii." 'Ubada bin As-Samit married her (ie Um Haram) and then he took her for Jihad. "Bin Ubada As-Samit poślubił ją (tzn. Um Haram), a potem wziął ją na Dżihad. When she returned, an animal was presented to her to ride, but she fell down and her neck was broken. Gdy wróciła, zwierzę zostało przedstawione do niej jeździć, ale upadł i szyi został złamany.

Volume 4, Book 52, Number 145 Tom 4, Book 52, Number 145

Narrated Mus'ab bin Sad Opowiadane Mus'ab bin Sad

Once Sad (bin Abi Waqqas) thought that he was superior to those who were below him in rank. Po Sad (bin Abi Waqqas) uważało, że był lepszy od tych, którzy byli pod nim w szeregu. On that the Prophet said, "You gain no victory or livelihood except through (the blessings and invocations of) the poor amongst you." On, że Prorok powiedział: "Można zdobyć zwycięstwie lub środkom egzystencji nie tylko przez (błogosławieństwa i wywołanie) biedny wśród was."

Volume 4, Book 52, Number 146 Tom 4, Book 52, Number 146

Narrated Abu Said Al-Khudri The Prophet said, "A time will come when groups of people will go for Jihad and it will be asked, 'Is there anyone amongst you who has enjoyed the company of the Prophet?' Opowiadane Abu Said Al-Khudri Prorok powiedział: "Przyjdzie czas, gdy grupy ludzi pójdzie do dżihadu i będzie pytanie:" Czy jest ktoś z was, kto cieszy się z towarzystwa Proroka? The answer will be, 'Yes.' Odpowiedź będzie: "Tak." Then they will be given victory (by Allah) (because of him). Then a time will come when it will be asked. 'Is there anyone amongst you who has enjoyed the company of the companions of the Prophet?' Następnie zostaną one podane zwycięstwo (przez Boga) (ze względu na niego). Potem przyjdzie czas, kiedy będzie to pytanie. "Czy jest ktoś wśród was, którzy korzystają firmy z towarzysze Proroka? It will be said, 'Yes,' and they will be given victory (by Allah). Then a time will come when it will be said. 'Is there anyone amongst you who has enjoyed the company of the companions of the companions of the Prophet?' Będzie on powiedział, "Tak" i będzie im dane zwycięstwo (przez Boga). Potem przyjdzie czas, kiedy będzie on powiedział. "Czy jest ktoś wśród was, którzy korzystają firmy z towarzysze towarzysze prorokiem? " It will be said, 'Yes,' and they will be given victory (by Allah)." Będzie on powiedział, "Tak" i będzie im dane zwycięstwo (przez Boga). "

Volume 4, Book 52, Number 147 Tom 4, Book 52, Number 147

Narrated Sahl bin Sad As-Sa'idi Opowiadane Sahl bin Sad As-Sa'idi

Allah's Apostle and the pagans faced each other and started fighting. Apostoł Allaha i poganie naprzeciw siebie i zaczęli walczyć. When Allah's Apostle returned to his camp and when the pagans returned to their camp, somebody talked about a man amongst the companions of Allah's Apostle who would follow and kill with his sword any pagan going alone. Kiedy Apostoł Allaha wrócił do obozu i kiedy poganie wrócili do obozu, ktoś mówił o człowieku wśród towarzyszy Apostoła Allaha, którzy śledzić i zabić mieczem każdy poganin zamiar sam. He said, "Nobody did his job (ie fighting) so properly today as that man." On powiedział: "Nikt nie jego pracy (np. walki), więc właściwie dziś tego człowieka." Allah's Apostle said, "Indeed, he is amongst the people of the (Hell) Fire." Boga apostoł powiedział: "Zaprawdę, On jest pośród ludu (Piekło) Fire". A man amongst the people said, "I shall accompany him (to watch what he does)" Thus he accompanied him, and wherever he stood, he would stand with him, and wherever he ran, he would run with him. Człowiek wśród ludzi, powiedział: "będę mu towarzyszył (do oglądania tego, co robi)" Tak więc mu towarzyszył, i wszędzie tam, gdzie stał, stawał się z nim, i tam, gdzie prowadził, będzie biegał z nim. Then the (brave) man got wounded seriously and he decided to bring about his death quickly. Następnie (odważnych) człowiek dostał poważnie ranny i postanowił doprowadzić do jego śmierci szybko. He planted the blade of the sword in the ground directing its sharp end towards his chest between his two breasts. Posadził ostrze miecza w ziemi kierując jej ostry koniec w kierunku jego klatki piersiowej między jego dwóch piersi. Then he leaned on the sword and killed himself. Potem oparł się na miecz i zabił. The other man came to Allah's Apostle and said, "I testify that you are Allah's Apostle." Drugi mężczyzna przyszedł do Apostoła Allaha i powiedział: "Ja świadczę, że jesteś Apostoł Allaha." The Prophet asked, "What has happened?" Prorok zapytał: "Co się stało?" He replied, "(It is about) the man whom you had described as one of the people of the (Hell) Fire. The people were greatly surprised at what you said, and I said, 'I will find out his reality for you.' On odpowiedział: "(To jest o) człowiek, którego trzeba było opisane jako jeden z ludzi (Piekło) Fire. Ludzie byli bardzo zaskoczeni tym, co pan powiedział, a ja powiedziałem," dowiem się swoją rzeczywistość dla Ciebie ". So, I came out seeking him. He got severely wounded, and hastened to die by slanting the blade of his sword in the ground directing its sharp end towards his chest between his two breasts. Then he eased on his sword and killed himself." Więc wyszedłem szukając Go. Został ciężko ranny, i pośpieszył na śmierć przez skośne ostrze miecza w ziemi kierując jej ostry koniec w kierunku jego klatki piersiowej między jego dwóch piersi. Potem złagodził na swój miecz i zabił się. " when Allah's Apostle said, "A man may seem to the people as if he were practising the deeds of the people of Paradise while in fact he is from the people of the Hell) Fire, another may seem to the people as if he were practicing the deeds of the people of Hell (Fire), while in fact he is from the people of Paradise." kiedy Apostoł Allaha powiedział: "Człowiek może się wydawać ludziom jakby ćwiczyli czyny ludzi w Raju, podczas gdy w rzeczywistości jest on od ludzi z piekła) ogień, innym może wydawać się do ludzi, jakby ćwiczyli czyny ludzi Hell (Fire), podczas gdy w rzeczywistości jest on od ludzi z raju. "

Volume 4, Book 52, Number 148 Tom 4, Book 52, Number 148

Narrated Salama bin Al-Akwa Opowiadane Salama bin Al-Akwa

The Prophet passed by some people of the tribe of Bani Aslam who were practicing archery. Prorok przekazywane przez niektórych ludzi z pokolenia Bani Aslam którzy uprawiania łucznictwa. The Prophet said, "O Bani Ismail ! Practice archery as your father Isma'il was a great archer. Keep on throwing arrows and I am with Bani so-and-so." Prorok powiedział: "O Bani Ismail! Łucznictwo Praktyka Twój Isma'il ojciec był wielkim łucznik. Lek na rzucanie strzałek i jestem z Bani tak a tak". So one of the parties ceased throwing. Tak więc jedna ze stron zaprzestała rzucania. Allah's Apostle said, "Why do you not throw?" Boga apostoł powiedział: "Dlaczego nie rzucisz?" They replied, "How should we throw while you are with them (ie on their side)?" Oni odpowiedzieli: "Jak należy wyrzucić, gdy jesteś z nimi (tj. na ich stronie)?" On that the Prophet said, "Throw, and I am with all of you." On, że Prorok powiedział: "Rzuć, a ja jestem z wami wszystkimi."

Volume 4, Book 52, Number 149 Tom 4, Book 52, Number 149

Narrated Abu Usaid Opowiadane Abu USAID

On the day (of the battle) of Badr when we stood in rows against (the army of) Quraish and they stood in rows against us, the Prophet said, "When they do come near you, throw arrows at them." Na dzień (w bitwie) pod Badr, kiedy stanął w rzędach przed (wojsko) Quraish i stanęli w rzędach przed nami, Prorok powiedział: "Kiedy nie pochodzą blisko ciebie, rzucać strzałkami na nich."

Volume 4, Book 52, Number 150 Tom 4, Book 52, Number 150

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

While some Ethiopians were playing in the presence of the Prophet, 'Umar came in, picked up a stone and hit them with it. Chociaż niektórzy Etiopczycy grali w obecności Proroka Omar wszedł, podniósł kamień i uderzył je z niego. On that the Prophet said, "O 'Umar! Allow them (to play)." On, że Prorok powiedział: "O 'Umar! Pozostawić je (do gry)." Ma'mar (the sub-narrator) added that they were playing in the Mosque. Ma'mar (sub-narrator) dodał, że grali w meczecie.

Volume 4, Book 52, Number 151 Tom 4, Book 52, Number 151

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Abu Talha and the Prophet used to shield themselves with one shield. Abu Talha i Proroka wykorzystywane, aby chronić się z jedną tarczą. Abu Talha was a good archer, and when he threw (his arrows) the Prophet would look at the target of his arrows. Abu Talha był dobry łucznik, a kiedy rzucił (jego strzały) Prorok spojrzeć na cel jego strzałami.

Volume 4, Book 52, Number 152 Tom 4, Book 52, Number 152

Narrated Sahl Opowiadane Sahl

When the helmet of the Prophet was smashed on his head and blood covered his face and one of his front teeth got broken, 'Ali brought the water in his shield and Fatima the Prophet's daughter) washed him. Kiedy hełm Proroka została rozbita na głowie i krew zakrył twarz i jedną z jego przednich zębów dostałem uszkodzony, "Ali przyniósł wody w jego tarczę i Fatima Proroka córka) przemywa go. But when she saw that the bleeding increased more by the water, she took a mat, burnt it, and placed the ashes on the wound of the Prophet and so the blood stopped oozing out. Ale kiedy zobaczył, że krwawienie zwiększyła się przez wodę, wzięła mat, spalił go i umieszcza prochy na rany z Proroka i tak krwi zatrzymany sączące się.

Volume 4, Book 52, Number 153 Tom 4, Book 52, Number 153

Narrated 'Umar Opowiadane Umar

The properties of Bani An-Nadir which Allah had transferred to His Apostle as Fai Booty were not gained by the Muslims with their horses and camels. Właściwości Bani-Nadir, które Bóg miał przeniesione do Jego Apostoła jako Fai Booty nie zostały zdobyte przez muzułmanów z ich koni i wielbłądów. The properties therefore, belonged especially to Allah's Apostle who used to give his family their yearly expenditure and spend what remained thereof on arms and horses to be used in Allah's Cause. Właściwości zatem należał zwłaszcza do Apostoła Allaha, którzy używali, aby dać jego rodzina ich rocznych wydatków i wydać to, co pozostało jej na ramiona i koni, które będą wykorzystywane w Cause Allaha.

Volume 4, Book 52, Number 154 Tom 4, Book 52, Number 154

Narrated Ali Opowiadane Ali

I never saw the Prophet saying, "Let my parents sacrifice their lives for you," to any man after Sad. Nigdy nie widziałem Proroka mówiącego: "Niech moi rodzice poświęcić swoje życie dla Ciebie", do każdego człowieka po Sad. I heard him saying (to him), "Throw (the arrows)! Let my parents sacrifice their lives for you." Słyszałem, jak mówił (do niego), "Throw (strzałki)! Niech moi rodzice poświęcić swoje życie dla Ciebie."

Volume 4, Book 52, Number 155 Tom 4, Book 52, Number 155

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

Allah's Apostle came to my house while two girls were singing beside me the songs of Bu'ath (a story about the war between the two tribes of the Ansar, ie Khazraj and Aus, before Islam.) The Prophet reclined on the bed and turned his face to the other side. Apostoł Allaha przyszedł do mojego domu, podczas gdy dwie dziewczyny śpiewały obok mnie pieśni Bu'ath (opowieść o wojnie pomiędzy dwoma plemionami Ansar, tj. Chazradż i Aus, przed islamem.) Prorok leżącej na łóżku i odwrócił Jego twarz na drugiej stronie. Abu Bakr came and scolded me and said protestingly, "Instrument of Satan in the presence of Allah's Apostle?" Abu Bakr przyszedł i zbeształ mnie i powiedział protestingly "instrument szatana w obecności Apostoła Boga?" Allah's Apostle turned his face towards him and said, "Leave them." Apostoł Allaha odwrócił się do niego i powiedział: "Zostaw ich." When Abu Bakr became inattentive, I waved the two girls to go away and they left. Kiedy Abu Bakr stał lekcewazy, I machnął dwie dziewczyny odejść i wyszli. It was the day of 'Id when negroes used to play with leather shields and spears. To był dzień "Id kiedy Murzyni grał w tarcze ze skóry i włócznie. Either I requested Allah's Apostle or he himself asked me whether I would like to see the display. Albo prosiłem Apostoła Allaha lub sam zapytał mnie, czy chciałbym widzieć wyświetlacz. I replied in the affirmative. Odpowiedziałem twierdząco. Then he let me stand behind him and my cheek was touching his cheek and he was saying, "Carry on, O Bani Arfida (ie negroes)!" Potem pozwól mi stanąć za nim i mój policzek dotykał go w policzek, a on mówił, "Carry on, O Bani Arfida (tj. Murzyni)!" When I got tired, he asked me if that was enough. Kiedy wróciłem zmęczony, zapytał mnie, czy to wystarczy. I replied in the affirmative and he told me to leave. Odpowiedziałem twierdząco i kazał mi wyjść.

Volume 4, Book 52, Number 156 Tom 4, Book 52, Number 156

Narrated Anas Opowiadane Anas

The 'Prophet was the best and the bravest amongst the people. "Prorok był najlepszy i najodważniejszy wśród ludzi. Once the people of Medina got terrified at night, so they went in the direction of the noise (that terrified them). Gdy mieszkańcy Medyny, ale przerażony w nocy, więc poszli w kierunku hałasu (to przerażony ich). The Prophet met them (on his way back) after he had found out the truth. Prorok spotkał ich (na plecach sposób) po tym, jak dowiedział się prawdy. He was riding an unsaddled horse belonging to Abu Talha and a sword was hanging by his neck, and he was saying, "Don't be afraid! Don't be afraid!" Jechał o unsaddled konia należącej do Abu Talha i miecz wisi za szyję, a on mówił: "Nie lękajcie się! Nie lękajcie się!" He further said, "I found it (ie the horse) very fast," or said, "This horse is very fast." On dalej powiedział: "znalazłem go (tj. konia) bardzo szybko", albo powiedział: "Ten koń jest bardzo szybki." (Qastala-ni) (Qastala-ni)

Volume 4, Book 52, Number 157 Tom 4, Book 52, Number 157

Narrated Abu Umama Opowiadane Abu Umama

Some people conquered many countries and their swords were decorated neither with gold nor silver, but they were decorated with leather, lead and iron. Niektórzy ludzie podbił wiele krajów i ich miecze były zdobione ani ze złota, ani srebra, ale zostały one ozdobione skóry, ołowiu i żelaza.

Volume 4, Book 52, Number 158 Tom 4, Book 52, Number 158

Narrated Jabir bin Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

That he proceeded in the company of Allah's Apostle towards Najd to participate in a Ghazwa. Który zaczął się w towarzystwie Apostoła Allaha wobec Najd do udziału w Ghazwa. (Holy-battle) When Allah's Apostle returned, he too returned with him. (Holy-battle) Kiedy Apostoł Allaha wrócił, też wrócił z nim. Midday came upon them while they were in a valley having many thorny trees. Południe przyszedł na nich, gdy byli w dolinie o wielu trudnych drzew. Allah's Apostle and the people dismounted and dispersed to rest in the shade of the trees. Apostoł Allaha i ludzie odinstalowany i rozproszonych do odpoczynku w cieniu drzew. Allah's Apostle rested under a tree and hung his sword on it. Apostoł Allaha odpoczywał pod drzewem i zawisł miecz na nim. We all took a nap and suddenly we heard Allah's Apostle calling us. Wszyscy sobie drzemkę i nagle usłyszeliśmy Apostoł Allaha dzwoniąc do nas. (We woke up) to see a bedouin with him. (Obudziliśmy się), aby zobaczyć Beduinów z nim. The Prophet said, "This bedouin took out my sword while I was sleeping and when I woke up, I found the unsheathed sword in his hand and he challenged me saying, 'Who will save you from me?' Prorok powiedział: "To beduin wyjąłem miecz kiedy spałem, a kiedy się obudziłem, znalazłem obnażony miecz w ręku i wyzwał mnie, mówiąc:" Kto cię zbawi ode mnie? " I said thrice, 'Allah.' Powiedziałem trzykrotnie, "Bóg". The Prophet did not punish him but sat down. Prorok nie karać go, ale usiadł.

Volume 4, Book 52, Number 159 Tom 4, Book 52, Number 159

Narrated Sahl Opowiadane Sahl

That he was asked about the wound of the Prophet on the day (of the battle) of Uhud. To, że został poproszony o rany Proroka na dzień (w bitwie) z Uhud. He said, "The face of the Prophet as wounded and one of his front teeth as broken and the helmet over his head was smashed. Fatima washed of the blood while Ali held water. When she saw that bleeding was increasing continuously, she burnt a mat (of date-palm leaves) till it turned into ashes which she put over the wound and thus the bleeding ceased." On powiedział: "Twarz Proroka jako rannych i jeden z jego przednich zębów jak zepsute i kasku na głowie została rozbita. Fatima myte krwi podczas Ali orzekł wody. Gdy zobaczyła, że ​​krwawienie rosła stale, spaliła mat (z data-palmowych liści) do niego zwrócił się w popiół którym umieszczone na ranie, a więc krwawienie ustało. "

Volume 4, Book 52, Number 160 Tom 4, Book 52, Number 160

Narrated 'Amr bin Al-Harith Opowiadane 'Amr bin Al-Harith

The Prophet did not leave behind him after his death, anything except his arms, his white mule, and a piece of land at Khaibar which he left to be given in charity . Prorok nie zostawił za nim po jego śmierci, wszystko z wyjątkiem jego ramionach, muła biały i kawałek ziemi w Khaibar które opuścił podawana w miłości.

Volume 4, Book 52, Number 161 Tom 4, Book 52, Number 161

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

as above (Hadith No. 158). jak wyżej (hadis nr 158).

Volume 4, Book 52, Number 162 Tom 4, Book 52, Number 162

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

That he participated in a Ghazwa (Holy-Battle) in the company of Allah's Apostle. Który brał udział w Ghazwa (Holy-Battle) w towarzystwie Apostoła Allaha. Midday came upon them while they were in a valley having many thorny trees. Południe przyszedł na nich, gdy byli w dolinie o wielu trudnych drzew. The people dispersed to rest in the shade of the trees. Lud rozproszony odpocząć w cieniu drzew. The Prophet rested under a tree, hung his sword on it, and then slept. Prorok odpoczywał pod drzewem, zawisł miecz na niego, a następnie spali. Then he woke up to find near to him, a man whose presence he had not noticed before. Potem obudziłem się znaleźć blisko niego, człowieka, którego obecność nie zauważył wcześniej. The Prophet said, "This (man) took my sword (out of its scabbard) and said, 'Who will save you from me.' Prorok powiedział: "Ten (człowiek) wziął swój miecz (z pochwy) i powiedział:" Kto będzie zaoszczędzić od mnie. I replied, 'Allah.' I odpowiedział: "Bóg". So, he put the sword back into its scabbard, and you see him sitting here." Tak, włożył miecz do pochwy, a zobaczysz go siedzącego tutaj. " Anyhow, the Prophet did not punish him. Tak czy inaczej, Prorok nie ukarać. (See Hadith No. 158) (Patrz hadis nr 158)

Volume 4, Book 52, Number 163 Tom 4, Book 52, Number 163

Narrated Abu Qatada Opowiadane Abu Qatada

That he was in the company of Allah's Apostle and when they had covered a portion of the road to Mecca, he and some of the companions lagged behind. Że był w towarzystwie Apostoła Allaha, a kiedy pokryła część drogi do Mekki, on i kilku kolegów opóźniają się. The latter were in a state of Ihram, while he was not. Ci ostatni byli w stanie Ihram, a on nie był. He saw an onager and rode his horse and requested his companions to give him his lash but they refused. Widział onager i jeździliśmy konia i poprosił swych towarzyszy, aby dać mu bat, ale odmówił. Then he asked them to give him his spear but they refused, so he took it himself, attacked the onager, and killed it. Potem poprosił, aby dać mu włócznię, ale nie chcieli, więc wziął to sam zaatakował onager i zabił go. Some of the companions of the Prophet ate of it while some others refused to eat. Niektórzy z towarzyszy Proroka jedli z nim, podczas gdy inni nie chciał jeść. When they caught up with Allah's Apostle they asked him about that, and he said, "That was a meal Allah fed you with." Kiedy dogonił Apostoła Allaha pytali go o to, a on powiedział: "To był posiłek Bóg żywił cię." (It is also said that Allah's Apostle asked, "Have you got something of its meat?") (Mówi się też, że Boga Apostoła zapytał: "Czy masz coś z jego mięsa?")

Volume 4, Book 52, Number 164 Tom 4, Book 52, Number 164

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

The Prophet , while in a tent (on the day of the battle of Badr) said, "O Allah! I ask you the fulfillment of Your Covenant and Promise. O Allah! If You wish (to destroy the believers) You will never be worshipped after today." Prorok, natomiast w namiocie (w dniu bitwy pod Badr) powiedział: "O Boze! Zadam ci spełnienie twojego przymierza i obietnicy. O Boze! Jeśli chcesz (niszczyć wierzących) Nigdy nie będzie czczone po dziś. " Abu Bakr caught him by the hand and said, "This is sufficient, O Allah's Apostle! You have asked Allah pressingly." Abu Bakr złapał go za rękę i powiedział: "To jest wystarczające, Apostoł wyjść Allaha! Prosisz Boga pressingly". The Prophet was clad in his armor at that time. Prorok został odziany w zbroję w tym czasie. He went out, saying to me: "There multitude will be put to flight and they will show their backs. Nay, but the Hour is their appointed time (for their full recompense) and that Hour will be more grievous and more bitter (than their worldly failure)." Wyszedł, mówiąc do mnie: "Nie tłum zostanie oddany do lotu, a oni będą się plecami Tak, ale jest ich Hour wyznaczony czas (dla ich pełnej rekompensaty) i że godzina będzie bardziej bolesna i bardziej gorzki (niż. ich doczesne awaria). " (54.45-46) Khalid said that was on the day of the battle of Badr. (54.45-46) Khalid powiedział, że był w dniu bitwy pod Badr.

Volume 4, Book 52, Number 165 Tom 4, Book 52, Number 165

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

Allah's Apostle died while his (iron) armor was mortgaged to a Jew for thirty Sas of barley. Apostoł Allaha zmarł, a jego (żelazo) Zbroja była zastawione do Żyda do trzydziestu Sas jęczmienia.

Volume 4, Book 52, Number 166 Tom 4, Book 52, Number 166

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "The example of a miser and the one who gives in charity, is like the example of two men wearing iron cloaks so tightly that their arms are raised forcibly towards their collar-bones. So, whenever a charitable person wants to give in charity, his cloak spreads over his body so much so that it wipes out his traces, but whenever the miser wants to give in charity, the rings (of the iron cloak) come closer to each other and press over his body, and his hands gets connected to his collar-bones. Abu Huraira heard the Prophet saying. "The miser then tries to widen it but in vain." Prorok powiedział: "Przykładem skąpca i ten, który daje w miłości, jest jak na przykładzie dwóch mężczyzn ubranych w płaszcze żelaza tak mocno, że ich ramiona są uniesione siłą wobec swoich kołnierz-kości. Tak więc, gdy osoba chce charytatywne dać w miłości, jego płaszcz rozprzestrzenia po całym ciele, tak bardzo, że ociera się jego ślady, ale gdy skąpiec chce dać w miłości, pierścienie (z płaszczem żelaza) zbliżyć się do siebie i naciśnij na całym ciele, a jego ręce zostanie podłączony do jego kołnierz-kości. Abu Huraira słyszał Proroka mówiąc. "skąpiec próbuje poszerzyć go, ale na próżno."

Volume 4, Book 52, Number 167 Tom 4, Book 52, Number 167

Narrated Al-Mughira bin Shu'ba Opowiadane Al-Mughira bin Shu'ba

Allah's Apostle went out to answer the call of nature and on his return I brought some water to him. Boga apostoł wyszedł odebrać połączenie natury i na jego powrót I przyniósł trochę wody do niego. He performed the ablution while he was wearing a Sha'mi cloak. Pełnił ablucji a on miał na sobie płaszcz Sha'mi. He rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out, and washed his face. On płucze usta i nos myte przez umieszczenie w nim wody, a następnie dmuchanie go i umył twarz. Then he tried to take out his hands through his sleeves but they were tight, so he took them out from underneath, washed them and passed wet hands over his head and over his leather socks. Potem próbował wyjąć ręce z rękawów, ale były mocno, więc wziął je od spodu, myje je i przeszedł mokre ręce nad głową i na jego skarpetki skórzanych.

Volume 4, Book 52, Number 168 Tom 4, Book 52, Number 168

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet allowed 'Abdur-Rahman bin 'Auf and Az-Zubair to wear silken shirts because they had a skin disease causing itching. Prorok dozwolone 'Abdur-Rahman bin' Auf i Az-Zubair nosić koszule jedwabne, bo miał chorobę skóry, powodując swędzenie.

Volume 4, Book 52, Number 169 Tom 4, Book 52, Number 169

Narrated Anas Opowiadane Anas

as above. jak wyżej.

Volume 4, Book 52, Number 170 Tom 4, Book 52, Number 170

Narrated Anas Opowiadane Anas

Abdur Rahman bin 'Auf and Az-Zubair complained to the Prophet, ie about the lice (that caused itching) so he allowed them to wear silken clothes. Abdur Rahman bin 'Auf i Az-Zubair skarżył do Proroka, czyli około wszy (który powodował swędzenie), więc pozwolił im nosić ubrania, jedwabne. I saw them wearing such clothes in a holy battle. Widziałem ich noszenie takich ubrań w świętej walce.

Volume 4, Book 52, Number 171 Tom 4, Book 52, Number 171

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet allowed 'Abdur-Rahman bin 'Auf and Az-Zubair bin Al-'Awwam to wear silk. Prorok dozwolone 'Abdur-Rahman bin' Auf i Az-Zubair bin Al-'Awwam nosić jedwabiu.

Volume 4, Book 52, Number 172 Tom 4, Book 52, Number 172

Narrated Anas Opowiadane Anas

(Wearing of silk) was allowed to them (ie 'AbdurRahman and Az-Zubair) because of the itching they suffered from. (Noszenie jedwabiu) pozostawiono do nich (tj. "Abdurrahman i Az-Zubair) z powodu świądu Cierpieli.

Volume 4, Book 52, Number 173 Tom 4, Book 52, Number 173

Narrated Umaiya Ad-Damri Opowiadane Umaiya Ad-Damri

I saw the Prophet eating of a shoulder (of a sheep) by cutting from it and then he was called to prayer and he prayed without repeating his ablution. Widziałem Proroka jedzenie z ramienia (z owiec) poprzez wycięcie z niego, a następnie został on wezwany do modlitwy i modlił się bez powtarzania jego ablucji.

Volume 4, Book 52, Number 174 Tom 4, Book 52, Number 174

Narrated Az-Zuhri Opowiadane Az-Zuhri

as above (Hadith No. 173...) and added that the Prophet put the knife down. jak wyżej (hadis nr 173 ...) i dodał, że Prorok umieścić nóż.

Volume 4, Book 52, Number 175 Tom 4, Book 52, Number 175

Narrated Khalid bin Madan Opowiadane Khalid bin Madan

That 'Umair bin Al-Aswad Al-Anasi told him that he went to 'Ubada bin As-Samit while he was staying in his house at the sea-shore of Hims with (his wife) Um Haram. To Umair bin Al-Aswad Al-Anasi powiedział mu, że poszedł do "kosza Ubada As-Samit gdy on przebywał w jego domu na brzegu morza z Hims (jego żona) Um Haram. 'Umair said. "Umair powiedział. Um Haram informed us that she heard the Prophet saying, "Paradise is granted to the first batch of my followers who will undertake a naval expedition." Um Haram poinformował nas, że usłyszała Proroka mówiącego: "Raj jest przyznawana pierwszej partii moich obserwatorów, którzy będą podejmować morskiej wyprawy." Um Haram added, I said, 'O Allah's Apostle! Um Haram dodał, powiedziałem, "Apostoł wyjść Allaha! Will I be amongst them?' Czy będzie wśród nich? " He replied, 'You are amongst them.' On odpowiedział: "Ty jesteś wśród nich." The Prophet then said, 'The first army amongst' my followers who will invade Caesar's City will be forgiven their sins.' Prorok rzekł: "Pierwszy wśród wojska" moi zwolennicy, którzy atakują miasto Cezara będzie odpuszczone grzechy. " I asked, 'Will I be one of them, O Allah's Apostle?' I zapytał: "Czy mogę być jednym z nich, Apostoł wyjść Boga?" He replied in the negative." On odpowiedział, że nie. "

Volume 4, Book 52, Number 176 Tom 4, Book 52, Number 176

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

Allah's Apostle said, "You (ie Muslims) will fight wi the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O 'Abdullah (ie slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.' Apostoł Allaha powiedział: "(tj. muzułmanie) będą walczyć wI Żydów aż niektóre z nich będą chować się za kamieniami. Kamienie będzie (ich zdradzić), mówiąc: 'O' Abdullah (slave czyli Boga)! Jest Żydem za ukrywanie mnie, więc go zabić ". " "

Volume 4, Book 52, Number 177 Tom 4, Book 52, Number 177

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! Boga apostoł powiedział: "Godzina nie zostanie ustanowiony do momentu walki z Żydami, a kamień, za którym ukrywa się Żyd powie." O muzułmanie! There is a Jew hiding behind me, so kill him." Jest Żydem, chowając się za mnie, więc go zabić. "

Volume 4, Book 52, Number 178 Tom 4, Book 52, Number 178

Narrated 'Amr bin Taghlib Opowiadane 'Amr bin Taghlib

The Prophet said, "One of the portents of the Hour is that you will fight with people wearing shoes made of hair; and one of the portents of the Hour is that you will fight with broad-faced people whose faces will look like shields coated with leather." Prorok powiedział: "Jednym z zwiastuny Godzinie jest, że będzie walczyć z osób noszących buty wykonane z włosów, a jeden z zwiastuny Godzinie jest, że będzie walczyć z szerokich twarzach ludzi, których twarze będą wyglądać tarcze powlekane ze skóry. "

Volume 4, Book 52, Number 179 Tom 4, Book 52, Number 179

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Turks; people with small eyes, red faces, and flat noses. Their faces will look like shields coated with leather. The Hour will not be established till you fight with people whose shoes are made of hair." Boga apostoł powiedział: "Godzina nie zostanie ustanowiony do momentu walki z Turkami, ludzie z małymi oczami, twarze czerwone, i nosów płaskich Ich twarze będą wyglądać tarcze pokryte skórą Hour nie zostanie ustanowiony, dopóki nie walki.. ludzie, których buty są wykonane z włosów ".

Volume 4, Book 52, Number 180 Tom 4, Book 52, Number 180

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "The Hour will not be established till you fight with people wearing shoes made of hair. And the Hour will not be established till you fight with people whose faces look like shields coated with leather. " (Abu Huraira added, "They will be) small-eyed, flat nosed, and their faces will look like shields coated with leather.") Prorok powiedział: "Godzina nie zostanie nawiązane, aż walczyć z osób noszących buty wykonane z włosów. I Hour nie zostanie ustanowiony, dopóki nie walczyć z ludźmi, których twarze wyglądają jak tarcze pokryte skórą." (Abu Huraira dodał, " Będą) small-eyed, płaskie węszył, a twarze będą wyglądać tarcze pokryte skórą. ")

Volume 4, Book 52, Number 181 Tom 4, Book 52, Number 181

Narrated Abu Ishaq Opowiadane Abu Ishaq

A man asked Al-Bara', "O Abu 'Umara! Did you all flee on the day (of the battle) of Hunain?" Mężczyzna zapytał Al-Bara "," O Abu 'Umara! Czy wszyscy uciekają na dzień (w bitwie) z Hunain? " He replied, "No, by Allah! Allah's Apostle did not flee, but his young unarmed companions passed by the archers of the tribe of Hawazin and Bani Nasr whose arrows hardly missed a target, and they threw arrows at them hardly missing a shot. So the Muslims retreated towards the Prophet while he was riding his white mule which was being led by his cousin Abu Sufyan bin Al-Harith bin 'Abdul Muttalib. The Prophet dismounted and invoked Allah for victory; then he said, 'I am the Prophet, without a lie; I am the son of 'Abdul Muttalib, and then he arranged his companions in rows." On odpowiedział: "Nie, na Boga! Apostoł Allacha nie ucieka, ale jego młody nieuzbrojonych towarzyszami przeszedł przez łuczników z pokolenia Hawazin i Bani Nasr, którego strzały mało brakowało cel, a oni rzucili strzałek na nich prawie nie brakuje strzału. Tak więc muzułmanie wycofali wobec Proroka, podczas gdy on jechał swoim białym mule, który był prowadzony przez jego kuzyna Abu Sufyan bin Al-Harith bin 'Abdul Muttalib Prorok zdemontowany i powoływać Boga o zwycięstwo,. potem powiedział: "Jestem prorokiem , bez kłamstwa,. jestem syn Abdul Motalliba, a następnie załatwił jego towarzyszy w wierszach "

Volume 4, Book 52, Number 182 Tom 4, Book 52, Number 182

Narrated 'Ali Opowiadane Ali

When it was the day of the battle of Al-Ahzab (ie the clans), Allah's Apostle said, "O Allah! Fill their (ie the infidels') houses and graves with fire as they busied us so much that we did not perform the prayer (ie 'Asr) till the sun set." Kiedy to było dzień bitwy pod Al-Ahzab (tj. klany), Apostoł Allaha powiedział: "O Boze! Wypełnij ich (tj. niewiernych") domy i groby z ognia, ponieważ zajął nam tak bardzo, że nie wykonał modlitwa (ASR tj. ") aż do słońca."

Volume 4, Book 52, Number 183 Tom 4, Book 52, Number 183

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet used to recite the following invocations during Qunut: "O Allah! Save Salama bin Hisham. O Allah! Save Al-Walid bin Al-Walid. O Allah! Save 'Aiyash bin Rabi'a O Allah ! Save the weak Muslims. O Allah! Be very hard on Mudar tribe. O Allah! Afflict them with years (of famine) similar to the (famine) years of the time of Prophet Joseph." Prorok używane recytować następujące inwokacje podczas Qunut:.!.! "O Allah Save Salama bin Hisham O Allah Save Al-Walid bin Al-Walid O Boze Zapisz" Aiyash bin Rabi'a O Allah Zapisz słabe muzułmanów. O Boze! Bądź bardzo ciężko plemienia Mudar. O Boze! nękać je rok (z głodu) podobnych do (głodu) lat z czasów Proroka Józefa. "

Volume 4, Book 52, Number 184 Tom 4, Book 52, Number 184

Narrated 'Abdullah bin Abi Aufa Opowiadane Abdullah bin Abi Aufa

Allah's Apostle invoked evil upon the pagans on the ay (of the battle) of Al-Ahzab, saying, "O Allah! The Revealer of the Holy Book, the Swift-Taker of Accounts, O Allah, defeat Al-Ahzab (ie the clans), O Allah, defeat them and shake them." Apostoł Allaha powoływać zło na pogan w Ay (bitwy) Al-Ahzab, mówiąc: "O Boze! Revealer Księgi Świętej, Swift-Taker rachunków O Allah, klęska Al-Ahzab (tj. klany), O Allah, ich pokonać i wstrząsnąć ich. "

Volume 4, Book 52, Number 185 Tom 4, Book 52, Number 185

Narrated Abdullah Opowiadane Abdullah

Once the Prophet was offering the prayer in the shade of the Ka'ba. Kiedy Prorok był oferuje modlitwę w cieniu Ka'by. Abu Jahl and some Quraishi men sent somebody to bring the abdominal contents of a shecamel which had been slaughtered somewhere in Mecca, and when he brought them, they put them over the Prophet Then Fatima (ie the Prophet's daughter) came and threw them away from him, and he said, "O Allah! Destroy (the pagans of) Quraish; O Allah! Destroy Quraish; O Allah Destroy Quraish," naming especially Abu Jahl bin Hisham, 'Utba bin Rabi'a, Shaiba bin Rabi'a, Al Walid bin 'Utba, Ubai bin Khalaf and 'Uqba bin Abi Mitt. Abu Jahl a niektórzy mężczyźni Quraishi wysłał kogoś do postawienia brzucha zawartość shecamel które zostały ubite gdzieś w Mekce, a kiedy przyniósł je, włożyli je Proroka Potem Fatima (tj. Proroka córka) przyszedł i rzucił je z dala od go, a on powiedział: "O Allah Destroy (poganie z) Quraish;! O Allah Destroy Quraish;! O Allah Destroy Quraish" nazewnictwa szczególnie Abu Jahl bin Hisham "Utba bin Rabi'a, Shaiba bin Rabi'a, Al Walid bin 'Utba, Ubai bin Khalaf i "bin Abi Ukba Mitt. (The narrator, 'Abdullah added, "I saw them all killed and thrown in the Badr well). (Narrator, "Abdullah dodał:" Widziałem ich wszystkich zabić i wyrzucić w Badr dobrze).

Volume 4, Book 52, Number 186 Tom 4, Book 52, Number 186

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

Once the Jews came to the Prophet and said, "Death be upon you." Gdy Żydzi przyszli do Proroka i powiedział: "Śmierć będzie z tobą." So I cursed them. Więc przeklął je. The Prophet said, "What is the matter?" Prorok powiedział: "Co się stało?" I said, "Have you not heard what they said?" I powiedział: "Nie słyszałeś, co mówili?" The Prophet said, "Have you not heard what I replied (to them)? (I said), ('The same is upon you.')" Prorok powiedział: "Nie słyszałeś, co odpowiedział (do nich)? (Powiedziałem), (" samo jest na was. ")"

Volume 4, Book 52, Number 187 Tom 4, Book 52, Number 187

Narrated 'Abdullah bin Abbas Opowiadane Abdullah bin Abbas

Allah's Apostle wrote a letter to Caesar saying, "If you reject Islam, you will be responsible for the sins of the peasants (ie your people)." Apostoł Allaha napisał list do Cezara, mówiąc: "Jeśli odrzucisz islam, będzie odpowiedzialny za grzechy chłopów (czyli twój lud)."

Volume 4, Book 52, Number 188 Tom 4, Book 52, Number 188

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Tufail bin 'Amr Ad-Dausi and his companions came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! The people of the tribe of Daus disobeyed and refused to follow you; so invoke Allah against them." Tufail bin 'Amr Ad-Dausi i jego towarzysze przybyli do Proroka i powiedział: "O Allahu Apostoła w Ludzie z plemienia Daus zbuntowali i nie zgodził się z was! Więc powoływać Boga wobec nich." The people said, "The tribe of Daus is ruined." Ludzie mówili, "plemię Daus jest zniszczony." The Prophet said, "O Allah! Give guidance to the people of Daus, and let them embrace Islam." Prorok powiedział: "O Boze! Udzielać wskazówek ludzi Daus i niech przyjęcia islamu."

Volume 4, Book 52, Number 189 Tom 4, Book 52, Number 189

Narrated Anas Opowiadane Anas

When the Prophet intended to write a letter to the ruler of the Byzantines, he was told that those people did not read any letter unless it was stamped with a seal. Kiedy Prorok przeznaczone do napisania listu do władcy Bizancjum, powiedziano mu, że ci ludzie nie czytać każdy list, o ile nie zostało opatrzone pieczęcią. So, the Prophet got a silver ring-- as if I were just looking at its white glitter on his hand ---- and stamped on it the expression "Muhammad, Apostle of Allah". Więc Prorok dostał srebrny pierścień - jakbym po prostu patrząc na jego białym brokatem na rękę ---- i umieszczony na niej wyrażenie "Muhammad, Apostoł Allaha".

Volume 4, Book 52, Number 190 Tom 4, Book 52, Number 190

Narrated 'Abdullah bin 'Abbas Opowiadane "Abdullah bin 'Abbas

Allah's Apostle sent his letter to Khusrau and ordered his messenger to hand it over to the Governor of Bahrain who was to hand it over to Khusrau. Boga apostoł wysłał list do Khusrau i nakazał jego posłaniec, aby oddać je do gubernatora z Bahrajnu, który miał oddać go do Khusrau. So, when Khusrau read the letter he tore it. Tak więc, gdy Khusrau przeczytał list podarł go. Said bin Al-Musaiyab said, "The Prophet then invoked Allah to disperse them with full dispersion, (destroy them (ie Khusrau and his followers) severely)". Said bin Al-Musaiyab powiedział, "Prorok następnie powoływać Boga, aby rozproszyć ich pełnej dyspersji (je zniszczyć (tzn. Khusrau i jego zwolenników) poważnie)".

Volume 4, Book 52, Number 191 Tom 4, Book 52, Number 191

Narrated Abdullah bin Abbas Opowiadane Abdullah bin Abbas

Allah's Apostle wrote to Caesar and invited him to Islam and sent him his letter with Dihya Al-Kalbi whom Allah's Apostle ordered to hand it over to the Governor of Busra who would forward it to Caesar. Apostoł Allaha napisał do Cezara i zaprosił go do islamu i wysłał mu list z Dihya Al-Kalbi którego Apostoł Allaha nakazano oddać go do gubernatora Busra który przekazuje go do Cezara. Caesar as a sign of gratitude to Allah, had walked from Hims to Ilya (ie Jerusalem) when Allah had granted Him victory over the Persian forces. Cezar jako znak wdzięczności dla Boga, chodził z Hims do Ilya (tj. Jerozolima), kiedy Bóg przyznała mu zwycięstwo nad perskich sił. So, when the letter of Allah's Apostle reached Caesar, he said after reading t, 'Seek for me any one of his people! Tak więc, kiedy list Apostoła Allaha osiągnął Cezara, powiedział po przeczytaniu t, "Szukajcie dla mnie jeden z jego ludzi! (Arabs of Quraish tribe) if present here, in order to ask him about Allah's Apostle. (Arabowie Quraish plemienia), jeśli obecny tutaj, aby poprosić go o Apostoła Allaha. At that time Abu Sufyan bin Harb was in Sham with some men frown Quraish who had come (to Sham) as merchants during the truce that had been concluded between Allah's Apostle; and the infidels of Quraish. W tym czasie Abu Sufyan bin Harb był w Sham z niektórych mężczyzn Quraish boczyć, który przybył (do Sham) jako kupcy podczas rozejmu, które zostały zawarte między Apostoła Allaha, a niewiernym Quraish. Abu Sufyan said, Caesar's messenger found us somewhere in Sham so he took me and my companions to Ilya and we were admitted into Ceasar's court to find him sitting in his royal court wearing a crown and surrounded by the senior dignitaries of the Byzantine. Abu Sufyan powiedział wysłannik cezara zastał nas gdzieś w Sham więc wziął mnie i moich towarzyszy do Ilya i zostały dopuszczone do sądu Cezara znaleźć go siedzącego w jego dworze w koronie i otoczony przez wysokich rangą dostojników bizantyjskiej. He said to his translator. Powiedział do tłumacza. 'Ask them who amongst them is a close relation to the man who claims to be a prophet." Abu Sufyan added, "I replied, 'I am the nearest relative to him.' "Zapytaj ich, który z nich jest bliski związek z człowiekiem, który twierdzi, że jest prorokiem." Abu Sufyan dodał: "I odpowiedział:" Jestem najbliższego krewnego do niego. " He asked, 'What degree of relationship do you have with him?' Zapytał: "Co stopnia pokrewieństwa czy masz z nim?" I replied, 'He is my cousin,' and there was none of Bani Abu Manaf in the caravan except myself. I odpowiedział: "On jest moim kuzynem," i nie było żadnego Bani Abu Manaf w karawanie z wyjątkiem siebie. Caesar said, 'Let him come nearer.' Cezar powiedział: "Niech się podejść bliżej." He then ordered that my companions stand behind me near my shoulder and said to his translator, 'Tell his companions that I am going to ask this man about the man who claims to be a prophet. Potem nakazał moi towarzysze stoją za mną blisko moim ramieniu i powiedział do swego tłumacza: "Powiedz swoim kompanom, że mam zamiar poprosić tego człowieka o człowieka, który twierdzi, że jest prorokiem. If he tells a lie, they should contradict him immediately." Abu Sufyan added, "By Allah ! Jeśli on mówi kłamstwo, powinny one sprzeczne go natychmiast. "Abu Sufyan dodał:" Na Boga! Had it not been shameful that my companions label me a liar, I would not have spoken the truth about him when he asked me. Gdyby nie wstyd, że moi towarzysze etykieta mnie kłamcą, nie mówili prawdy o nim, kiedy zapytał mnie. But I considered it shameful to be called a liar by my companions. Ale uznała, że ​​wstyd nazwać kłamcą przez moich towarzyszy. So I told the truth. Więc powiedziałem prawdę. He then said to his translator, 'Ask him what kind of family does he belong to.' Potem powiedział do swego tłumacza, "Zapytaj go, co to za rodzina on należeć." I replied, 'He belongs to a noble family amongst us.' I odpowiedział: "Należy do rodziny szlacheckiej z nas." He said, 'Have anybody else amongst you ever claimed the same before him? On powiedział: "Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek twierdził sam przed nim? 'I replied, 'No.' "I odpowiedział:" Nie " He said, 'Had you ever blamed him for telling lies before he claimed what he claimed? On powiedział: "Gdyby kiedykolwiek obwinia go za kłamanie przed twierdził jak twierdził? ' I replied, 'No.' "I odpowiedział:" Nie " He said, 'Was anybody amongst his ancestors a king?' On powiedział: "Czy ktoś wśród swoich przodków króla?" I replied, 'No.' I odpowiedział: "Nie" He said, "Do the noble or the poor follow him?' On powiedział: "Czy szlachetny lub biedny za nim? I replied, 'It is the poor who follow him.' I odpowiedział: "To jest biednych, którzy szli za Nim." He said, 'Are they increasing or decreasing (day by day)?' On powiedział: "Czy są one zwiększenie lub zmniejszenie (z dnia na dzień)?" I replied,' They are increasing.' I odpowiedział: "Oni są coraz częstsze." He said, 'Does anybody amongst those who embrace his (the Prophet's) Religion become displeased and then discard his Religion?'. I replied, 'No. ' He said, 'Does he break his promises? I replied, 'No, but we are now at truce with him and we are afraid that he may betray us." On powiedział: "Czy ktoś wśród tych, którzy przyjmują jego (Proroka) Religia staje się niezadowolony, a następnie odrzucić jego religia? '. Odpowiedziałem:" Nie "On powiedział:" Czy on złamać swoje obietnice? Odpowiedziałem: "Nie, ale jesteśmy na rozejmu z nim i boimy się, że może nas zdradzić. " Abu Sufyan added, "Other than the last sentence, I could not say anything against him. Caesar then asked, 'Have you ever had a war with him?' Abu Sufyan dodał: "Inne niż w ostatnim zdaniu, nie mogę powiedzieć nic przeciwko niemu. Caesar następnie zapytał:" Czy kiedykolwiek wojnę z nim? I replied, 'Yes.' I odpowiedział: "Tak". He said, 'What was the outcome of your battles with him?' On powiedział: "Jaki był wynik twoich walkach z nim? I replied, 'The result was unstable; sometimes he was victorious and sometimes we.' I odpowiedział: "wynik był niestabilny, czasami był zwycięski i czasem." He said, 'What does he order you to do?' On powiedział: "Czego on zamówić można robić? I said, 'He tells us to worship Allah alone, and not to worship others along with Him, and to leave all that our fore-fathers used to worship. He orders us to pray, give in charity, be chaste, keep promises and return what is entrusted to us.' I powiedział: "On mówi nam, aby czcić Boga Jedynego, a nie czcić innych wraz z Nim, i zostawić wszystkich, że nasze przodki ojcowie czcili. Każe nam się modlić, dać w miłości, być czystym, zachować obietnic i powrót to, co jest nam powierzone. " When I had said that, Caesar said to his translator, 'Say to him: I ask you about his lineage and your reply was that he belonged to a noble family. In fact, all the apostles came from the noblest lineage of their nations. Then I questioned you whether anybody else amongst you had claimed such a thing, and your reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following a claim that had been said before him. When I asked you whether he was ever blamed for telling lies, your reply was in the negative, so I took it for granted that a person who did not tell a lie about (others) the people could never tell a lie about Allah. Then I asked you whether any of his ancestors was a king. Your reply was in the negative, and if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom. When I asked you whether the rich or the poor people followed him, you replied that it was the poor who followed him. In fact, such are the followers of the apostles. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. In fact, this is the result of true faith till it is complete (in all respects). I asked you whether there was anybody who, after embracing his religion, became displeased and discarded his religion; your reply was in the negative. In fact, this is the sign of true faith, for when its cheerfulness enters and mixes in the hearts completely, nobody will be displeased with it. I asked you whether he had ever broken his promise. You replied in the negative. And such are the apostles; they never break their promises. When I asked you whether you fought with him and he fought with you, you replied that he did, and that sometimes he was victorious and sometimes you. Indeed, such are the apostles; they are put to trials and the final victory is always theirs. Then I asked you what he ordered you. You replied that he ordered you to worship Allah alone and not to worship others along with Him, to leave all that your fore-fathers used to worship, to offer prayers, to speak the truth, to be chaste, to keep promises, and to return what is entrusted to you. These are really the qualities of a prophet who, I knew (from the previous Scriptures) would appear, but I did not know that he would be from amongst you. If what you say should be true, he will very soon occupy the earth under my feet, and if I knew that I would reach him definitely, I would go immediately to meet Him; and were I with him, then I would certainly wash his feet.' Kiedy powiedział, że, Cezar powiedział do swego tłumacza, "Powiedz do niego: proszę was o jego linii i twoja odpowiedź była, że ​​należał do szlacheckiej rodziny W rzeczywistości, wszyscy apostołowie przyszedł z najszlachetniejszych rodowodu narodów.. Następnie spytałem, czy ktoś jeszcze z was twierdził coś takiego, a Twoja odpowiedź była negatywna. Jeśli odpowiedź była twierdząca, to bym nie pomyślał, że ten człowiek po roszczenie, które zostało powiedziane przed nim. Kiedy zapytałem, czy był kiedykolwiek obwiniane za kłamanie, Twoja odpowiedź była negatywna, więc wziąłem to za pewnik, że osoba, która nie kłamać o (inne) ludzie nigdy nie kłamią na temat Boga. Następnie Pytałem, czy któryś z jego przodków był królem. Twoja odpowiedź była negatywna, a gdyby była twierdząca, to bym nie pomyślał, że ten człowiek chciał zabrać z powrotem jego przodków królestwo. Gdy zapytałem, czy bogaty czy biedni ludzie za nim, to odpowiedziała, że ​​biednych, którzy poszli za nim. W rzeczywistości takie są wyznawcami apostołów. Wtedy zapytałem, czy jego zwolennicy zwiększania lub zmniejszania. You odpowiedziały, że rośnie. Faktycznie , to jest wynikiem prawdziwej wiary, dopóki nie jest kompletna (pod każdym względem) zapytałem, czy nie było nikogo, kto, po zaadoptowaniu wyznania, stał się niezadowolony i odrzucono jego religię. Twoja odpowiedź była przecząca, W rzeczywistości, to. . jest znakiem prawdziwej wiary, gdy jego wesołość wchodzi i miesza w sercach całkowicie, nikt nie będzie niezadowolony z nią pytałem czy kiedykolwiek złamał obietnicę You odpowiedziała negatywnie I takie są apostołowie,.. one . nigdy łamać obietnic Kiedy zapytałem Cię, czy walczył z nim, a on walczył z tobą, odparł, że nie, i że czasami był zwycięski, a czasem Rzeczywiście, takie są apostołowie,. one dopuszczone do prób oraz ostateczne zwycięstwo jest zawsze ich. Wtedy zapytałem, co kazał ciebie. odpowiedział, że kazał ci czcili Boga Jedynego i nie czcić innych wraz z Nim, aby pozostawić wszystko twoje przodki ojcowie czcili, ofiarować modlitwy, mówić prawdę, być czysta, aby zachować obietnic, i do powrotu, co jest wam powierzone. Są naprawdę cechy proroka, który znałem (z poprzednich Pisma) wydaje, ale nie wiedziałem, że on byłoby spośród ciebie Jeśli to co mówisz powinno być prawdziwe, będzie on bardzo szybko zajmują ziemię pod nogami, i gdybym wiedział, że będę się z nim na pewno, chciałbym przejść od razu na spotkanie z Nim;. i gdybym się z nim, wtedy na pewno umyć nogi. " " Abu Sufyan added, "Caesar then asked for the letter of Allah's Apostle and it was read. Its contents were:-- "In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful (This letter is) from Muhammad, the slave of Allah, and His Apostle, to Heraculius, the Ruler of the Byzantine. "Abu Sufyan dodał," Cezar zapytał do listu Apostoła Allaha i to było odczytać jej zawartość: -. "W imię Allaha, najbardziej Milosierny, litościwy (Ten list jest) z Mahometa, niewolnika Boga i Jego Apostoła, do Heraculius, władca Bizancjum. Peace be upon the followers of guidance. Pokój z wyznawcami wskazówek. Now then, I invite you to Islam (ie surrender to Allah), embrace Islam and you will be safe; embrace Islam and Allah will bestow on you a double reward. A teraz zapraszam do islamu (tj. poddać się Bogu), islam i będziesz bezpieczny, islam i Bóg obdarzył was podwójną nagrodę. But if you reject this invitation of Islam, you shall be responsible for misguiding the peasants (ie your nation). Ale jeśli odrzuci zaproszenie islamu, będziecie odpowiedzialni za źle doradzając chłopów (czyli swój naród). O people of the Scriptures! O ludzie Pisma! Come to a word common to you and us and you, that we worship. Przyjdź do słowa wspólne dla Ciebie i dla nas i dla ciebie, że czcimy. None but Allah, and that we associate nothing in worship with Him; and that none of us shall take others as Lords besides Allah. Żadne ale Bóg, i że kojarzy nam nic kultu z nim, że nikt z nas podejmuje innych jako panów, poza Bogiem. Then if they turn away, say: Bear witness that we are (they who have surrendered (unto Him)..(3.64) Abu Sufyan added, "When Heraclius had finished his speech, there was a great hue and cry caused by the Byzantine Royalties surrounding him, and there was so much noise that I did not understand what they said. So, we were turned out of the court. When I went out with my companions and we were alone, I said to them, 'Verily, Ibn Abi Kabsha's (ie the Prophet's) affair has gained power. This is the King of Bani Al-Asfar fearing him." Abu Sufyan added, "By Allah, I remained low and was sure that his religion would be victorious till Allah converted me to Islam, though I disliked it " Następnie, jeśli odwrócą, to powiedz: Bądźcie świadkami, że jesteśmy (ci, którzy poddali się (dla Niego) .. (3.64) Abu Sufyan dodaje, "Kiedy Herakliusz skończył swoje przemówienie, był wielki krzyk spowodowany bizantyjskiej Tantiemy otaczające go, i nie było tak wiele hałasu, że nie rozumiem, co oni powiedzieli. Więc byliśmy okazało sądu. Gdy poszedłem z moimi towarzyszami i byliśmy sami, I rzekł do nich: "Zaprawdę, Ibn Abi Kabsha jego (tj. Proroka) sprawa zyskała moc. To jest Król Bani al-Asfar obawiając go. "Abu Sufyan dodał:" Na Boga, to pozostaje na niskim poziomie i był pewien, że jego religia będzie zwycięsko aż Allah konwertowane mnie Islam, choć mi się nie podobało to "

Volume 4, Book 52, Number 192 Tom 4, Book 52, Number 192

Narrated Sahl bin Sad Opowiadane Sahl bin Sad

That he heard the Prophet on the day (of the battle) of Khaibar saying, "I will give the flag to a person at whose hands Allah will grant victory." Że słyszał Proroka na dzień (w bitwie) z Khaibar mówiąc: "dam flagę do osoby, na którego ręce Bóg udziela zwycięstwo." So, the companions of the Prophet got up, wishing eagerly to see to whom the flag will be given, and everyone of them wished to be given the flag. Tak więc, towarzysze Proroka wstała, chcąc niecierpliwością, aby zobaczyć, do którego flaga będzie podana, i każdy z nich chciał mieć flagę. But the Prophet asked for 'Ali. Ale Prorok poprosił o "Ali. Someone informed him that he was suffering from eye-trouble. Ktoś poinformował go, że cierpi on z oczu kłopoty. So, he ordered them to bring 'Ali in front of him. Tak, kazał im przynieść "Ali przed nim. Then the Prophet spat in his eyes and his eyes were cured immediately as if he had never any eye-trouble. Wtedy Prorok splunął w jego oczach, a jego oczy były wyleczone natychmiast, jakby nigdy nie miał oko kłopoty. 'Ali said, "We will fight with them (ie infidels) till they become like us (ie Muslims)." 'Ali powiedział: "Będziemy walczyć z nimi (tj. niewiernych) aż staną się one tak jak my (tj. muzułmanów)." The Prophet said, "Be patient, till you face them and invite them to Islam and inform them of what Allah has enjoined upon them. By Allah! If a single person embraces Islam at your hands (ie through you), that will be better for you than the red camels." Prorok powiedział: "Bądź cierpliwy, aż im stawić czoła i zaprosić ich do islamu i informuje ich o tym, co Bóg nakazał im. Na Boga! Jeżeli osoba obejmuje islamu w Twoich rękach (tj. przez ciebie), że będzie lepiej dla ciebie niż czerwone wielbłądów ".

Volume 4, Book 52, Number 193 Tom 4, Book 52, Number 193

Narrated Anas Opowiadane Anas

Whenever Allah's Apostle attacked some people, he would never attack them till it was dawn. Ilekroć Apostoł Allaha zaatakował kilka osób, nigdy by ich zaatakować, aż był świt. If he heard the Adhan (ie call for prayer) he would delay the fight, and if he did not hear the Adhan, he would attack them immediately after dawn. Jeśli usłyszał Adhan (połączenia tj. modlitwy) mógłby opóźnić walkę, a jeśli on nie usłyszał Adhan, on atakować je natychmiast po świcie. We reached Khaibar at night. Dotarliśmy Khaibar w nocy.

Volume 4, Book 52, Number 194 Tom 4, Book 52, Number 194

Narrated Anas Opowiadane Anas

as Hadith No. 193 above. jako hadis nr 193 powyżej.

Volume 4, Book 52, Number 195 Tom 4, Book 52, Number 195

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet set out for Khaibar and reached it at night. Prorok wyruszył do Khaibar i osiągnęła go w nocy. He used not to attack if he reached the people at night, till the day broke. Nie wykorzystana do ataku, gdyby dotarła do osób w nocy, aż dzień się załamał. So, when the day dawned, the Jews came out with their bags and spades. Tak więc, gdy dzień zaświtał, Żydzi wyszli z ich torby i łopaty. When they saw the Prophet; they said, "Muhammad and his army!" Gdy ujrzeli Proroka, oni powiedzieli: "Muhammad i jego armii!" The Prophet said, Allahu--Akbar! Prorok powiedział: Allah - Akbar! (Allah is Greater) and Khaibar is ruined, for whenever we approach a nation (ie enemy to fight) then it will be a miserable morning for those who have been warned." (Bóg jest większy) i Khaibar jest zrujnowane, gdy zbliżamy się do narodu (czyli wrogiem walczyć) to będzie nieszczęśliwy rano dla tych, którzy zostali ostrzeżeni. "

Volume 4, Book 52, Number 196 Tom 4, Book 52, Number 196

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah 's Apostle said, " I have been ordered to fight with the people till they say, 'None has the right to be worshipped but Allah,' and whoever says, 'None has the right to be worshipped but Allah,' his life and property will be saved by me except for Islamic law, and his accounts will be with Allah, (either to punish him or to forgive him.)" Allah jest Apostoł powiedział: "Mam rozkaz do walki z ludźmi, dopóki nie mówią:" Nikt nie ma prawa być czczony, ale Bogu ", a ten, kto mówi:" nikt nie ma prawa do czci poza Allahem ", jego życie i własności zostanie zapisany przeze mnie z wyjątkiem prawa islamskiego, a jego konta będzie z Bogiem, (albo ukarać go lub mu wybaczyć.) "

Volume 4, Book 52, Number 197 Tom 4, Book 52, Number 197

Narrated Ka'b bin Malik Opowiadane bin Malik Ka'b

Whenever Allah's Apostle intended to lead a Ghazwa, he would use an equivocation from which one would understand that he was going to a different destination . Ilekroć Apostoł Allaha mają prowadzić Ghazwa, on używać dwuznaczności, z którego można by zrozumieć, że idzie do innego miejsca przeznaczenia.

Volume 4, Book 52, Number 198 Tom 4, Book 52, Number 198

Narrated Ka'b bin Malik Opowiadane bin Malik Ka'b

Whenever Allah's Apostle intended to carry out a Ghazwa, he would use an equivocation to conceal his real destination till it was the Ghazwa of Tabuk which Allah's Apostle carried out in very hot weather. Ilekroć Apostoł Allaha przeznaczone do przeprowadzenia Ghazwa, on używać dwuznaczności ukryć swoje prawdziwe miejsce aż było Ghazwa z Tabuk który Boga Apostoł przeprowadzane upałów. As he was going to face a very long journey through a wasteland and was to meet and attack a large number of enemies. Jako, że idzie do czynienia z bardzo długą podróż przez pustynię i było się spotkać i zaatakować dużą liczbę wrogów. So, he made the situation clear to the Muslims so that they might prepare themselves accordingly and get ready to conquer their enemy. Więc zrobił sytuacja jasne dla muzułmanów, aby mogli przygotować się odpowiednio i przygotować do zdobycia ich wroga. The Prophet informed them of the destination he was heading for (Ka'b bin Malik used to say, "Scarcely did Allah's Apostle set out for a journey on a day other than Thursday.") Prorok poinformował ich miejsca przeznaczenia szedł za (Ka'b bin Malik mawiał: "Ledwie nie Apostoł Allaha określone na podróż w innym dniu niż w czwartek.")

Volume 4, Book 52, Number 199 Tom 4, Book 52, Number 199

Narrated Ka'b bin Malik Opowiadane bin Malik Ka'b

The Prophet set out on Thursday for the Ghazwa of Tabuk and he used to prefer to set out (ie travel) on Thursdays. Prorok wyruszył w czwartek na Ghazwa z Tabuk i użył wolą określenie (podróży tj.) w czwartki.

Volume 4, Book 52, Number 200 Tom 4, Book 52, Number 200

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet offered a four-Rak'at Zuhr prayer at Medina and then offered a two Rak'at 'Asr prayer at Dhul-Hulaifa and I heard the companions of the Prophet reciting Talbiya aloud (for Hajj and 'Umra) altogether. Prorok zaproponował cztery Rak'at modlitwę zuhr w Medynie, a następnie oferowane dwóch Rak'at "ASR modlitwy w Dhul-Hulaifa i usłyszałem towarzysze Proroka recytujący Talbiya głośno (na pielgrzymki i" Umra) całkowicie.

Volume 4, Book 52, Number 201 Tom 4, Book 52, Number 201

Narrated 'Aisha Opowiadane "Aisha

We set out in the company of Allah's Apostle five days before the end of Dhul Qa'da intending to perform Hajj only. Wyruszyliśmy w towarzystwie Apostoła Allaha pięć dni przed końcem Dhul Qa'da zamierzająca przeprowadzić Hajj tylko. When we approached Mecca Allah's Apostle ordered those who did not have the Hadi (ie an animal for sacrifice) with them, to perform the Tawaf around the Ka'ba, and between Safa and Marwa and then finish their Ihram. Kiedy zbliżaliśmy Apostoł Mekki Allaha nakazał tym, którzy nie mają Hadi (czyli zwierzę na ofiarę) z nich, aby wykonać Tawaf wokół Ka'by oraz między Safa i Marwa a następnie zakończyć swoją Ihram. Beef was brought to us on the day of (ie the days of slaughtering) and I asked, "What is this?" Wołowina został przywieziony do nas w dzień (czyli dzień uboju) i zapytał: "Co to jest?" Somebody said, Allah's Apostle has slaughtered (a cow) on behalf of his wives." Ktoś powiedział, Apostoł Allaha został ubite (krowy) w imieniu swoich żon. "

Volume 4, Book 52, Number 202 Tom 4, Book 52, Number 202

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

Once the Prophet set out in the month of Ramadan. Gdy Prorok wyruszył w miesiącu Ramadan. He observed fasting till he reached a place called Kadid where he broke his fast. Zauważył czczo aż dotarł do miejsca zwanego Kadid gdzie złamał szybko.

Volume 4, Book 52, Number 203 Tom 4, Book 52, Number 203

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

The 'Prophet said, "It is obligatory for one to listen to and obey (the ruler's orders) unless these orders involve one disobedience (to Allah); but if an act of disobedience (to Allah) is imposed, he should not listen to or obey it." "Prorok powiedział:" To jest obowiązkowy dla jednego słuchać i być posłusznym (władca zlecenia), chyba że zlecenia te obejmują jeden nieposłuszeństwa (do Boga), ale jeśli akt nieposłuszeństwa (do Boga) jest nałożony, nie powinien słuchać lub go przestrzegać. "

Volume 4, Book 52, Number 204 Tom 4, Book 52, Number 204

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

That heard Allah's Apostle saying, "We are the last but will be the foremost to enter Paradise)." Że słyszałem Apostoła Allaha, mówiąc: "Jesteśmy ostatni, ale będzie przede wszystkim wprowadzić Raj)." The Prophet added, "He who obeys me, obeys Allah, and he who disobeys me, disobeys Allah. He who obeys the chief, obeys me, and he who disobeys the chief, disobeys me. The Imam is like a shelter for whose safety the Muslims should fight and where they should seek protection. If the Imam orders people with righteousness and rules justly, then he will be rewarded for that, and if he does the opposite, he will be responsible for that." Prorok dodaje: "Kto słucha mnie, posłuszny Bogu, a kto słucha mnie słucha Allaha. Kto jest posłuszny szefowi, słucha mnie, a kto słucha szefa, słucha mnie. Imam jest jak schronisko dla których bezpieczeństwo Muzułmanie powinni walczyć i gdzie powinni szukać ochrony. przypadku zamówienia Imam ludzie z zasadami sprawiedliwości i sprawiedliwie, a następnie zostanie on nagrodzony za to, a jeśli robi coś przeciwnego, że będzie za to odpowiedzialny. "

Volume 4, Book 52, Number 205 Tom 4, Book 52, Number 205

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

When we reached (Hudaibiya) in the next year (of the treaty of Hudaibiya), not even two men amongst us agreed unanimously as to which was the tree under which we had given the pledge of allegiance, and that was out of Allah's Mercy. Kiedy dotarliśmy (Hudaibiya) w następnym roku (Traktatu z Hudaibiya), nie ma nawet dwóch mężczyzn wśród nas jednomyślnie, co do których było drzewo pod którym dał zobowiązanie wierności, a to z miłosierdzia Boga. (The sub narrator asked Naf'i, "For what did the Prophet take their pledge of allegiance, was it for death?" Naf'i replied "No, but he took their pledge of allegiance for patience.") (Sub narrator zapytał Naf'i, "Za co nie Prorok wziąć ich zobowiązanie wierności, był to dla śmierci?" Naf'i odpowiedział: "Nie, ale on wziął ich zobowiązanie wierności o cierpliwość.")

Volume 4, Book 52, Number 206 Tom 4, Book 52, Number 206

Narrated 'Abdullah bin Zaid Opowiadane Abdullah bin Zaid

that in the time (of the battle) of Al-Harra a person came to him and said, "Ibn Hanzala is taking the pledge of allegiance from the people for death." że w tym czasie (w bitwie) Al-Harra człowiek przyszedł do niego i powiedział: "Ibn Hanzala podejmuje zobowiązanie wierności od ludzi na śmierć." He said, "I will never give a pledge of allegiance for such a thing to anyone after Allah's Apostle." On powiedział: "Nigdy nie dać zobowiązanie wierności na takie coś każdemu po Apostoła Allaha."

Volume 4, Book 52, Number 207 Tom 4, Book 52, Number 207

Narrated Yazid bin Ubaid Opowiadane Yazid bin Ubaid

Salama said, "I gave the Pledge of allegiance (Al-Ridwan) to Allah's Apostle and then I moved to the shade of a tree. When the number of people around the Prophet diminished, he said, 'O Ibn Al-Akwa ! Will you not give to me the pledge of Allegiance?' Salama powiedział: "Dałem Pledge of Allegiance (Al-Ridwan) do Apostoła Allaha, a potem przeniósł się do cieniu drzewa. Gdy liczba ludzi na całym zmniejszył Prorok powiedział," O Ibn al-Akwa! Will nie daj mi zobowiązanie do wierności? I replied, 'O Allah's Apostle! I have already given to you the pledge of Allegiance.' I odpowiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Już wam Pledge of Allegiance". He said, 'Do it again.' On powiedział: "Zrób to jeszcze raz." So I gave the pledge of allegiance for the second time." Więc dałem przyrzeczenie wierności po raz drugi. " I asked 'O Abu Muslim! Spytałem "O Abu muzułmaninem! For what did you give he pledge of Allegiance on that day?" He replied, "We gave the pledge of Allegiance for death." Po co dałeś he Pledge of Allegiance tego dnia? "On odpowiedział:" Daliśmy obietnicę wierności do śmierci. "

Volume 4, Book 52, Number 208 Tom 4, Book 52, Number 208

Narrated Anas Opowiadane Anas

On the day (of the battle) of the Trench, the Ansar were saying, "We are those who have sworn allegiance to Muhammad for Jihaid (for ever) as long as we live." Na dzień (w bitwie) z Rów, Ansar mówili: "Jesteśmy tymi, którzy przysięgli wierność Mahometa dla Jihaid (na zawsze) tak długo, jak żyjemy." The Prophet replied to them, "O Allah! There is no life except the life of the Hereafter. So honor the Ansar and emigrants with Your Generosity." Prorok powiedział do nich: "O Boze! Nie ma życia poza życiem przyszłym. Więc cześć Ansar i emigrantów z hojność." And Narrated Mujashi: My brother and I came to the Prophet and I requested him to take the pledge of allegiance from us for migration. I opowiadane Mujashi: Mój brat i ja przyszedł do Proroka i poprosiłem go, aby wziąć zobowiązanie wierności od nas do migracji. He said, "Migration has passed away with its people." On powiedział: "Migracja odszedł z jego ludzi." I asked, "For what will you take the pledge of allegiance from us then?" I zapytał: "Za co można podjąć zobowiązanie wierności od nas wtedy?" He said, "I will take (the pledge) for Islam and Jihad." On powiedział: "Wezmę (zastaw) dla islamu i dżihadu".

Volume 4, Book 52, Number 209 Tom 4, Book 52, Number 209

Narrated Abdullah Opowiadane Abdullah

Today a man came to me and asked me a question which I did not know how to answer. Dziś przyszedł do mnie i zadał mi pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. He said, "Tell me, if a wealthy active man, well-equipped with arms, goes out on military expeditions with our chiefs, and orders us to do such things as we cannot do (should we obey him?)" I replied, "By Allah, I do not know what to reply you, except that we, were in the company of the Prophet and he used to order us to do a thing once only till we finished it. And no doubt, everyone among you will remain in a good state as long as he obeys Allah. If one is in doubt as to the legality of something, he should ask somebody who would satisfy him, but soon will come a time when you will not find such a man. By Him, except Whom none has the right to be worshipped. I see that the example of what has passed of this life (to what remains thereof) is like a pond whose fresh water has been used up and nothing remains but muddy water." On rzekł: "Powiedz mi, jeśli bogaci aktywny człowiek, dobrze wyposażone, z bronią, idzie na wyprawach wojennych z naszych wodzów, a nam nakazuje takie rzeczy, jak nie możemy (powinniśmy go słuchać?)", Odpowiedziałem, "Na Boga, ja nie wiem, co odpowiedzieć ci, poza tym, że były w towarzystwie Proroka i użył zamówić nam nic zrobić tylko raz, dopóki nie skończył. I nie ma wątpliwości, każdy z was pozostanie w dobrym stanie tak długo, jak jest posłuszny Allahowi. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do legalności czegoś, powinien poprosić kogoś kto by go zadowolić, ale wkrótce nadejdzie czas, kiedy nie znajdzie takiego mężczyznę. Przez Niego, wyjątkiem kogo nikt nie ma prawa być czczony. widzę, że przykład tego, co przeszedł z tego życia (co pozostaje jej) jest jak staw, którego świeża woda została wykorzystana i nic nie pozostaje, ale mętna woda. "

Volume 4, Book 52, Number 210 Tom 4, Book 52, Number 210

Narrated Salim Abu An-Nadr Opowiadane Salim Abu-Nadr

The freed slave of 'Umar bin 'Ubaidullah who was 'Umar's clerk: 'Abdullah bin Abi Aufa wrote him (ie 'Umar) a letter that contained the following:-- "Once Allah's Apostle (during a holy battle), waited till the sun had declined and then he got up among the people and said, "O people! Uwolniony niewolnik Ubaidullah Umar bin ', który był "urzędnikiem Umar jest:' Abdullah bin Abi Aufa napisał go (tj." Umar) list, który zawierał następujące elementy: - "Gdy Boga apostoł (podczas świętej walki), czekał, aż Słońce już spadł, a następnie dostał się wśród ludzi i powiedział: "O ludzie! Do not wish to face the enemy (in a battle) and ask Allah to save you (from calamities) but if you should face the enemy, then be patient and let it be known to you that Paradise is under the shades of swords." He then said,, "O Allah! Nie chcą zmierzyć się z wrogiem (w bitwie) i prosić Boga, aby was zbawić (od katastrofy), ale jeśli trzeba zmierzyć się z wrogiem, to uzbroić się w cierpliwość i niech będzie wiadomo wam, że Raj jest pod odcieniach miecze. " Potem powiedział: "O Boze! The Revealer of the (Holy) Book, the Mover of the clouds, and Defeater of Al-Ahzab (ie the clans of infidels), defeat them infidels and bestow victory upon us." Revealer z (Holy) książka, Mover z chmur, a Defeater Al-Ahzab (tj. klany niewiernych), ich pokonać niewiernych i obdarzyć zwycięstwa na nas. "

Volume 4, Book 52, Number 211 Tom 4, Book 52, Number 211

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

I participated in a Ghazwa along with Allah's Apostle The Prophet met me (on the way) while I was riding a camel of ours used for irrigation and it had got so tired that it could hardly walk. Uczestniczyłem w Ghazwa wraz z Apostołem Allaha Prorok spotkał mnie (w drodze), a ja jechałem na wielbłądzie nasz wykorzystywanej do nawadniania i dostał tak zmęczony, że ledwo mógł chodzić. The Prophet asked me, "What is wrong with the camel?" Prorok zapytał mnie: "Co jest nie tak z wielbłądem?" I replied, "It has got tired." I odpowiedział: "To ma zmęczony". So. Tak więc. Allah's Apostle came from behind it and rebuked it and prayed for it so it started surpassing the other camels and going ahead of them. Apostoł Allaha przybył zza niego i zgromił go i modlili się za niego, więc zaczął wyprzedzając inne wielbłądy i idzie przed nimi. Then he asked me, "How do you find your camel (now)?" Potem zapytał mnie, "Jak znaleźć wielbłąda (teraz)?" I replied, "I find it quite well, now as it has received your blessings." I odpowiedział: "Uważam, że to bardzo dobrze, teraz jak otrzymał swoje błogosławieństwa." He said, "Will you sell it to me?" On powiedział: "Czy chcesz go sprzedać do mnie?" I felt shy (to refuse his offer) though it was the only camel for irrigation we had. Czułem nieśmiały (odmówić jego ofertę), choć był to jedyny wielbłąd do nawadniania mieliśmy. So, I said, "Yes." Więc powiedziałem: "Tak." He said, "Sell it to me then." On powiedział: "Sprzedaj mi go wtedy." I sold it to him on the condition that I should keep on riding it till I reached Medina. Sprzedałem mu go pod warunkiem, że należy zachować na konna to aż dotarłem do Medyny. Then I said, "O Allah's Apostle! I am a bridegroom," and requested him to allow me to go home. Potem powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Jestem Oblubieńcem", i poprosił go, by pozwolił mi iść do domu. He allowed me, and I set out for Medina before the people till I reached Medina, where I met my uncle, who asked me about the camel and I informed him all about it and he blamed me for that. On pozwolił mnie i wyruszył do Medyny przed ludźmi aż dotarłem Medina, gdzie spotkałem mojego wujka, który poprosił mnie o wielbłądzie i poinformował go o tym, a on mnie za to winić. When I took the permission of Allah's Apostle he asked me whether I had married a virgin or a matron and I replied that I had married a matron. Kiedy wziąłem zgody Apostoła Allaha spytał mnie, czy poślubił dziewicę lub matron i odpowiedziałem, że ożenił się z matron. He said, "Why hadn't you married a virgin who would have played with you, and you would have played with her?" On powiedział: "Dlaczego nie jesteś żonaty dziewicę kto by grał z tobą, a ty grałeś z nią?" I replied, "O Allah's Apostle! My father died (or was martyred) and I have some young sisters, so I felt it not proper that I should marry a young girl like them who would neither teach them manners nor serve them. So, I have married a matron so that she may serve them and teach them manners." I odpowiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Mój ojciec zmarł (lub został zamordowany) i mam kilka młodych sióstr, więc czułem, że nie wypada, że ​​powinienem poślubić młodą dziewczynę jak oni, którzy nie uczą ich manier ani im służyć. Więc, I ożenił się z matron, tak że może ona służyć im i uczyć dobrych manier. " When Allah's Apostle arrived in Medina, I took the camel to him the next morning and he gave me its price and gave me the camel itself as well. Gdy Boga apostoł przybył do Medyny, wziąłem wielbłąda do niego rano i dał mi swoją cenę i dał mi wielbłąda sam również.

Volume 4, Book 52, Number 212 Tom 4, Book 52, Number 212

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Once there was a feeling of fright at Medina, so Allah's Apostle rode a horse belonging to Abu Talha and (on his return) he said, "We have not seen anything (fearful), but we found this horse very fast." Gdy nie było uczucie strachu w Medina, więc Apostoł Allaha jechał konia należącej do Abu Talha i (po powrocie), powiedział: "Nie widzieliśmy niczego (straszne), ale okazało się, że koń bardzo szybko."

Volume 4, Book 52, Number 213 Tom 4, Book 52, Number 213

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Once the people got frightened, so Allah's Apostle rode a slow horse belonging to Abu Talha, and he set out all alone, making the horse gallop. Kiedy ludzie przestraszył się, więc Apostoł Allaha jechał powoli konia należącej do Abu Talha i wyruszył sam, czyniąc galop konia. Then the people rode, making their horses gallop after him. Wtedy ludzie jechali, co ich galop koni po nim. On his return he said, "Don't be afraid (there is nothing to be afraid of) (and I have found) this horse a very fast one." Po powrocie powiedział: "Nie bój się (nie ma się czego bać) (i znalazłem) ten koń bardzo szybko jeden." That horse was never excelled in running hence forward. Że koń nigdy nie celował w prowadzeniu więc naprzód. (Qastalani Vol. 5) (Qastalani Vol. 5)

Volume 4, Book 52, Number 214 Tom 4, Book 52, Number 214

Narrated 'Umar bin Al-Khattab Opowiadane 'Umar bin Al-Khattab

I gave a horse to be used in Allah's Cause, but later on I saw it being sold. Dałem konia do wykorzystania w Sprawie Boga, ale później zobaczyłem, że są sprzedawane. I asked the Prophet whether I could buy it. I zwrócił się do Proroka, czy mogę go kupić. He said, "Don't buy it and don't take back your gift of charity." On powiedział: "Nie kupuj tego i nie odebrać swój dar miłości".

Volume 4, Book 52, Number 215 Tom 4, Book 52, Number 215

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

'Umar gave a horse to be used in Allah's Cause, but later on he found it being sold. Umar dał konia, który będzie używany w Cause Allaha, ale później okazało się, że zostały sprzedane. So, he intended to buy it and asked Allah's Apostle who said, "Don't buy it and don't take back your gift of charity." Tak, miał zamiar go kupić i zapytał Apostoła Allaha, który powiedział: "Nie kupuj tego i nie odebrać swój dar miłości".

Volume 4, Book 52, Number 216 Tom 4, Book 52, Number 216

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "Were it not for the fear that it would be difficult for my followers, I would not have remained behind any Sariya, (army-unit) but I don't have riding camels and have no other means of conveyance to carry them on, and it is hard for me that my companions should remain behind me. No doubt I wish I could fight in Allah's Cause and be martyred and come to life again to be martyred and come to life once more." Apostoł Allaha powiedział: "Gdyby nie było obawy, że będzie to trudne dla moich obserwatorów, nie pozostawały w tyle każdej Sariya, (wojsko-unit), ale nie mają jazdy na wielbłądach i nie mają innych środków transportu do nosić je, i to jest dla mnie trudne, że moi towarzysze powinien pozostać za mną. Niewątpliwie Chciałbym walczyć w Sprawie Boga i zostać męczennikiem i ożywają ponownie zostać męczennikiem i wracają do życia jeszcze raz. "

Volume 4, Book 52, Number 217 Tom 4, Book 52, Number 217

Narrated Yali Opowiadane Yali

I participated in the Ghazwa of Tabuk along with Allah's Apostle and I gave a young camel to be ridden in Jihad and that was, to me, one of my best deeds. Brałem udział w Ghazwa z Tabuk wraz z Apostołem Allaha i dałem młodego wielbłąda do jazdy w Dżihad i to było dla mnie jednym z moich najlepszych uczynków. Then I employed a laborer who quarrelled with another person. Potem zatrudnił robotnika, który pokłócił się z inną osobą. One of them bit the hand of the other and the latter drew his hand from the mouth of the former pulling out his front tooth. Jeden z nich ugryzł w rękę innych i ostatni wyciągnął rękę z ust byłego wyciągając przedni ząb. Then the former instituted a suit against the latter before the Prophet who rejected that suit saying, "Do you expect him to put out his hand for you to snap as a male camel snaps (vegetation)?" Potem były wszczęte pozew przeciw niemu przed prorokiem, który oddalił ten pozew, mówiąc: "Nie można oczekiwać, żeby wyciągnął rękę, aby przyciągnąć jak mężczyzna camel zatrzaskami (roślinność)?"

Volume 4, Book 52, Number 218 Tom 4, Book 52, Number 218

Narrated Tha'laba bin Abi Malik Al-Qurazi Opowiadane bin Abi Tha'laba Malik Al-Qurazi

When Qais bin Sad Al-Ansari, who used to carry the flag of the Prophet, intended to perform Hajj, he combed his hair. Kiedy Qais bin Al-Ansari Sad, który zwykł nosić flagę Proroka, przeznaczone do wykonywania Hajj on czesane włosy.

Volume 4, Book 52, Number 219c Tom 4, Book 52, Number 219C

Narrated Salama bin Al-Akwa Opowiadane Salama bin Al-Akwa

Ali remained behind the Prophet during the battle of Khaibar as he way suffering from some eye trouble but then he said, "How should I stay behind Allah's Apostle?" Ali pozostał Proroka w czasie bitwy pod Khaibar jak on tak cierpi kłopoty z oczami, ale potem powiedział: "Jak należy pozostać Apostoła Boga?" So, he set out till he joined the Prophet. Więc wyruszył do wstąpił do Proroka. On the eve of the day of the conquest of Khaibar, Allah's Apostle said, "(No doubt) I will give the flag or, tomorrow, a man whom Allah and His Apostle love or who loves Allah and His apostle will take the flag. Allah will bestow victory upon him." W wigilię dnia podboju Khaibar, Apostoł Allaha powiedział: "(bez wątpienia) dam banderą lub, jutro, w człowieka, którego Bóg i Jego miłość Apostoł lub kto kocha Boga i Jego Posłańca weźmie flagę. Bóg obdarzył zwycięstwo nad nim. " Suddenly 'Ali joined us though we were not expecting him. Nagle "Ali dołączył do nas, choć nie spodziewaliśmy się go. The people said, "Here is 'Ali. "So, Allah's Apostle gave the flag to him and Allah bestowed victory upon him. Ludzie mówili: "Oto jest" Ali ". Więc Boga apostoł dał flagę do niego i Bóg obdarzył zwycięstwo nad nim.

Volume 4, Book 52, Number 219n Tom 4, Book 52, Number 219n

Narrated Nafi bin Jubair Opowiadane Nafi bin Jubair

I heard Al Abbas telling Az-Zubair, "The Prophet ordered you to fix the flag here." Usłyszałem Al Abbas mówi Az-Zubair, "Prorok nakazał, aby naprawić flagę tutaj."

Volume 4, Book 52, Number 220 Tom 4, Book 52, Number 220

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Apostoł Allaha powiedział "zostały wysłane z najkrótszym wyrażeń noszących najszersze znaczenie, i zostały dokonane zwycięsko z terrorem (oddanych w sercach wroga), a kiedy spałem, klucze skarby świata sprowadzono do mnie i położył w ręku. " Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (ie the Prophet did not benefit by them). Abu Huraira dodano: Apostoł Allaha opuścił świat i teraz ludzie są wydobywając te skarby (tj. Prorok nie korzystać przez nich).

Volume 4, Book 52, Number 221 Tom 4, Book 52, Number 221

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

Abu Sufyan said, "Heraclius sent for me when I was in 'llya' (ie Jerusalem). Then he asked for the letter of Allah's Apostle and when he had finished its reading there was a great hue and cry around him and the voices grew louder and we were asked to quit the place. When we were turned out, I said to my companions, 'The cause of Ibn Abi Kabsha has become conspicuous as the King of Bani Al-Asfar is afraid of him.' Abu Sufyan powiedział "Herakliusz wysłał do mnie, kiedy byłem w" llya "(tj. Jerozolima). Potem zapytał do listu Apostoła Allaha, a kiedy skończył czytanie nie było wielkie krzyk wokół niego i głosy wzrosła głośniej i poproszono nas, aby opuścić miejsce. Kiedy byliśmy okazało się, powiedziałem do moich towarzyszy, "przyczyną Ibn Abi Kabsha stał wyrazistym jak król Bani al-Asfar boi się go." " "

Volume 4, Book 52, Number 222 Tom 4, Book 52, Number 222

Narrated Asma Opowiadane Asma

I prepared the journey-food for Allah's Apostle in Abu Bakr's house when he intended to emigrate to Medina. Przygotowałem podróży-jedzenie dla Apostoła Allaha w domu Abu Bakr, kiedy zamierzał wyemigrować do Medyny. I could not find anything to tie the food-container and the water skin with. Nie mogłem znaleźć nic do remisu żywnościowego pojemnik i skóry na wodę. So, I said to Abu Bakr, "By Allah, I do not find anything to tie (these things) with except my waist belt." Więc powiedziałem do Abu Bakra, "Na Boga, nie znajdziesz nic do remisu (te rzeczy), z wyjątkiem mojego pasie." He said, "Cut it into two pieces and tie the water-skin with one piece and the food-container with the other (the sub-narrator added, "She did accordingly and that was the reason for calling her Dhatun-Nitaqain (ie two-belted woman))." On powiedział: "Wytnij je na dwie części i związać wodną skóry z jednego kawałka i spożywczego pojemnika z drugim (sub-narrator dodaje:" Ona nie odpowiednio i to było powodem nazywając ją Dhatun-Nitaqain (tj. dwa opasana kobieta)). "

Volume 4, Book 52, Number 223 Tom 4, Book 52, Number 223

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

During the life-time of the Prophet we used to take the meat of sacrificed animals (as journey food) to Medina. Podczas okresu życia Proroka zwykliśmy brać mięso zwierząt ofiarnych (jak jedzenie podróż) do Medyny. (See Hadith No. 474 Vol. 7) (Patrz hadis nr 474 Vol. 7).

Volume 4, Book 52, Number 224 Tom 4, Book 52, Number 224

Narrated Suwaid bin An-Nu'man Opowiadane Suwaid bin-Nu'man

That he went out in the company o; the Prophet during the year of Khaibar (campaign till they reached a place called As-Sahba', the lower part of Khaibar. They offered the 'Asr prayer (there) and the Prophet asked for the food. Nothing but Sawiq was brought to the Prophet. So, they chewed it and ate it and drank water. After that the Prophet got up, washed his mouth, and they too washed their mouths and then offered the prayer. Że wyszedł w firmie o.; Proroka ciągu roku Khaibar (kampania aż dotarli do miejsca zwanego As-Sahba modlitwę ASR (tam) i Prorok poprosił ", dolna część Khaibar one oferowane. jedzenie. Nic ale Sawiq został przywieziony do Proroka. Więc, żuć go i zjadł i napił się wody. Następnie Prorok wstał, umył usta, i oni też umyli usta a następnie zaproponował modlitwę.

Volume 4, Book 52, Number 225 Tom 4, Book 52, Number 225

Narrated Salama Opowiadane Salama

Once the journey-food of the people ran short and they were in great need. Gdy podróż-food ludzi zabrakło i byli w wielkiej potrzebie. So, they came to the Prophet to take his permission for slaughtering their camels, and he permitted them. Tak, oni przyszli do Proroka zająć jego zgody na ubój wielbłądów, a on pozwolił im. Then 'Umar met them and they informed him about it. Następnie 'Umar spotkał ich i poinformował go o tym. He said, "What will sustain you after your camels (are finished)?" On powiedział: "Co będzie podtrzymywać cię po twoich wielbłądów (zakończeniu)?" Then 'Umar went to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! What will sustain them after their camels (are finished)?" Następnie 'Umar poszedł do Proroka i powiedział: "O Allahu Apostoła w Co będzie podtrzymywać ich po ich wielbłądów (zakończeniu)?" Allah's Apostle said, "Make an announcement amongst the people that they should bring all their remaining food (to me)." Boga apostoł powiedział: "Złóż ogłoszenie wśród osób, które powinny przynieść wszystkie swoje pozostałe jedzenie (dla mnie)." (They brought it and) the Prophet invoked Allah and asked for His Blessings for it. (Przywieźli go i) Prorok powoływać Boga i poprosił o jego błogosławieństwo dla niego. Then he asked them to bring their food utensils and the people started filling their food utensils with their hands till they were satisfied. Potem poprosił ich, aby dostosować swoje naczynia żywności i ludzie zaczęli ich napełniania naczynia żywności z ich rąk, póki nie zostały spełnione. Allah's Apostle then said, "I testify that None has the right to be worshipped but Allah, and I am His Apostle. " Apostoł Allaha powiedział: "Świadczę, że nikt nie ma prawa do czci poza Allahem, a ja jestem Jego Posłaniec".

Volume 4, Book 52, Number 226 Tom 4, Book 52, Number 226

Narrated Wahb bin Kaisan Opowiadane Wahb bin Kaisan

Jabir bin 'Abdullah said, "We set out, and we were three-hundred men carrying our journey-food on our shoulders. Then we began to eat a single date each per day." Jabir bin 'Abdullah powiedział: "Postanowiliśmy, i byliśmy trzysta mężczyzn niosących naszej podróży-jedzenie na naszych barkach. Potem zaczął jeść jeden dzień na każdy dzień." A man asked (Jabir), "O Abu 'Abdullah! How could a person be satisfied with a single date?" Mężczyzna zapytał (Jabir), "O Abu Abdullah! Jak człowiek jest zadowolony z jednego dnia?" Jabir replied, "We realized the value of that one date when we could not even have that much till we reached the sea-shore, when all of a sudden we saw a huge fish cast by the sea. So, we ate of it as much as we wished for eighteen days." Jabir odpowiedział: "Zdaliśmy sobie sprawę, wartość tego jednego dnia, nie możemy mieć nawet zbyt wiele, aż dotarliśmy do brzegu, morze, kiedy nagle zobaczyliśmy ogromną obsadę ryb nad morzem. Więc, jedliśmy to jak aż szkoda na osiemnaście dni. "

Volume 4, Book 52, Number 227 Tom 4, Book 52, Number 227

Narrated Aisha Opowiadane Aisha

That she said, "O Allah's Apostle! Your companions are returning with the reward of both Hajj and 'Umra, while I am returning with (the reward of) Hajj only." To ona powiedziała: "Apostoł wyjść Allaha! Twoi towarzysze wracają z nagrodą zarówno pielgrzymki i" Umra, a ja wracam z (nagroda) Hajj tylko. " He said to her, "Go, and let 'Abdur-Rahman (ie your brother) make you sit behind him (on the animal)." Powiedział do niej: "Idź, niech Abdur-Rahman (czyli twój brat) dokonać można siedzieć za nim (na zwierzętach)." So, he ordered 'AbdurRahman to let her perform 'Umra from Al-Tan'im. Tak, kazał "Abdurrahman pozwolić jej wykonać" Umra z Al-Tan'im. Then the Prophet waited for her at the higher region of Mecca till she returned. Wtedy Prorok czekał na nią na wyższym regionie Mekki aż wróciła.

Volume 4, Book 52, Number 228 Tom 4, Book 52, Number 228

Narrated 'Abdur-Rahman bin Abi Bakr As-Siddiq Opowiadane Abdur-Rahman bin Abi Bakr As-Siddiq

The Prophet ordered me to let 'Aisha sit behind me (on the animal) and to let her perform 'Umra from At-Tan'im. Prorok kazał mi pozwól Aisha usiąść za mnie (na zwierzętach) i pozwolić jej wykonać "Umra at-Tan'im.

Volume 4, Book 52, Number 229 Tom 4, Book 52, Number 229

Narrated Anas Opowiadane Anas

I was riding behind Abu Talha (on the same) riding animal) and (the Prophet's companions) were reciting Talbiya aloud for both Hajj and 'Umra. Jechałem za Abu Talha (on sam) jazda zwierzę) i (towarzyszy Proroka) zostały recytując Talbiya głośno zarówno Hajj i "Umra.

Volume 4, Book 52, Number 230 Tom 4, Book 52, Number 230

Narrated 'Urwa from Usama bin Zaid Opowiadane "Urwa z Osamą bin Zaid

Allah's Apostle rode a donkey on which there was a saddle covered by a velvet sheet and let Usama ride behind him (on the donkey). Apostoł Allaha jechał na ośle, na których nie było siodełko pokryte arkusza aksamitu i niech Osamą jazda za nim (na osiołku).

Volume 4, Book 52, Number 231 Tom 4, Book 52, Number 231

Narrated Nafi from 'Abdullah Opowiadane Nafi od Abdullah

Allah's Apostle came to Mecca through its higher region on the day of the Conquest (of Mecca) riding his she-camel on which Usama was riding behind him. Apostoł Allaha przybył do Mekki przez wyższą regionie dniu Conquest (Mekka) jazdę na wielbladzice na której Osama jechał za nim. Bilal and 'Uthman bin Talha, one of the servants of the Ka'ba, were also accompanying him till he made his camel kneel in the mosque and ordered the latter to bring the key of the Ka'ba. Bilal i "Usman bin Talha, jeden z pracowników Ka'by były również towarzyszące mu aż uczynił jego wielbłąd klęka w meczecie i nakazał mu na przynieść klucz Ka'by. He opened the door of the Ka'ba and Allah's Apostle entered in the company of Usama, Bilal and 'Uthman, and stayed in it for a long period. Otworzył drzwi i Apostoł Allaha Ka'by wszedł w towarzystwie Osamy, Bilal i "Usman i przebywał w nim przez dłuższy czas. When he came out, the people rushed to it, and 'Abdullah bin 'Umar was the first to enter it and found Bilal standing behind the door. Kiedy wyszedł, ludzie rzucili się do niego i "Abdullah bin 'Umar był pierwszym, aby je otworzyć i znaleźć Bilal stoi za drzwiami. He asked Bilal, "Where did the Prophet offer his prayer?" Zapytał Bilal "Skąd Proroka oferta jego modlitwę?" He pointed to the place where he had offered his prayer. Zwrócił uwagę na miejsce, gdzie miał oferowanego jego modlitwę. 'Abdullah said, "I forgot to ask him how many Rakat he had performed." Abdullah powiedział: "Nie pamiętam, aby zapytać go, jak wiele Rakat miał wykonać."

Volume 4, Book 52, Number 232 Tom 4, Book 52, Number 232

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "There is a (compulsory) Sadaqa (charity) to be given for every joint of the human body (as a sign of gratitude to Allah) everyday the sun rises. To judge justly between two persons is regarded as Sadaqa, and to help a man concerning his riding animal by helping him to ride it or by lifting his luggage on to it, is also regarded as Sadaqa, and (saying) a good word is also Sadaqa, and every step taken on one's way to offer the compulsory prayer (in the mosque) is also Sadaqa and to remove a harmful thing from the way is also Sadaqa." Apostoł Allaha powiedział: "Nie jest (obowiązkowe) Sadaqa (dobroczynną), należy podawać dla każdego stawu ciała ludzkiego (jako znak wdzięczności dla Boga) codziennie wschodzi słońce. Aby ocenić sprawiedliwie między dwoma osobami jest traktowane jako Sadaqa, i pomocy człowieka dotyczące jego zwierzę konna pomagając mu do jazdy lub podnoszenia jego bagaż na nią, jest również uważane za Sadaqa i (powiedzenie) dobre słowo jest również Sadaqa, a każdy krok na własnej drodze do oferowania obowiązkowa modlitwa (w meczecie) jest również Sadaqa i usunąć szkodliwe rzeczy od drogi jest również Sadaqa ".

Volume 4, Book 52, Number 233 Tom 4, Book 52, Number 233

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

Allah's Apostle forbade the people to travel to a hostile country carrying (copies of) the Quran. Apostoł Allaha zabronił ludzie podróż do wrogiego kraju noszenia (kopie) Koran.

Volume 4, Book 52, Number 234 Tom 4, Book 52, Number 234

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet reached Khaibar in the morning, while the people were coming out carrying their spades over their shoulders. Prorok osiągnął Khaibar rano, podczas gdy ludzie przychodzili przeprowadzania ich łopaty na ramiona. When they saw him they said, "This is Muhammad and his army! Muhammad and his army!" Kiedy go zobaczyli oni powiedzieli: "To jest Muhammad i jego armia! Muhammad i jego wojsko!" So, they took refuge in the fort. Więc, schronił się w twierdzy. The Prophet raised both his hands and said, "Allahu Akbar, Khaibar is ruined, for when we approach a nation (ie enemy to fight) then miserable is the morning of the warned ones." Prorok podniósł obie ręce i powiedział: "Allah Akbar, Khaibar jest zniszczony, bo gdy podchodzimy do narodu (czyli wrogiem walczyć), a następnie jest nieszczęśliwy rano z ostrzegł tych." Then we found some donkeys which we (killed and) cooked: The announcer of the Prophet announced: "Allah and His Apostle forbid you to eat donkey's meat." Następnie znaleźliśmy kilka osły, które my (zabitych i) gotowane: spiker Proroka ogłosił: ". Bóg i Jego Posłaniec zabraniam ci jeść mięsa osła" So, all the pots including their contents were turned upside down. Tak więc, wszystkie garnki łącznie z ich zawartością zostały wywrócone do góry nogami.

Volume 4, Book 52, Number 235 Tom 4, Book 52, Number 235

Narrated Abu Musa Al-Ashari Opowiadane Abu Musa Al-Ashari

We were in the company of Allah's Apostle (during Hajj). Byliśmy w towarzystwie Apostoła Allaha (podczas hadżdż). Whenever we went up a high place we used to say: "None has the right to be worshipped but Allah, and Allah is Greater," and our voices used to rise, so the Prophet said, "O people! Be merciful to yourselves (ie don't raise your voice), for you are not calling a deaf or an absent one, but One Who is with you, no doubt He is All-Hearer, ever Near (to all things)." Gdy poszliśmy się wysokie miejsce zwykliśmy mówić: "nikt nie ma prawa do czci poza Allahem, a Bóg jest większy", a nasze głosy używane wzrasta, więc Prorok powiedział: "O ludzie Bądźcie miłosierni dla siebie (! tzn. nie podnoś głosu), bo nie dzwonią niesłyszących lub nieobecnego jeden, ale ten, który jest z tobą, nie ma wątpliwości On jest All-Slyszacy, nigdy w pobliżu (do wszystkiego). "

Volume 4, Book 52, Number 236 Tom 4, Book 52, Number 236

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

Whenever we went up a place we would say, "Allahu--Akbar (ie Allah is Greater)", and whenever we went down a place we would say, "Subhan Allah." Gdy poszliśmy do miejsca chcielibyśmy powiedzieć: "Allah - Akbar (tzn. Bóg jest Wielkopolska)", i kiedy poszliśmy miejsce moglibyśmy powiedzieć: "Subhan Allah".

Volume 4, Book 52, Number 237 Tom 4, Book 52, Number 237

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

Whenever we went up a place we would say Takbir, and whenever we went down we would say, "Subhan Allah." Gdy poszliśmy do miejsca powiedzielibyśmy Takbir, i gdy zeszliśmy powiedzielibyśmy "Subhan Allah".

Volume 4, Book 52, Number 238 Tom 4, Book 52, Number 238

Narrated Abdullah bin Umar Opowiadane Abdullah bin Umar

Whenever the Prophet returned from the Hajj or the 'Umra or a Ghazwa, he would say Takbir thrice. Kiedykolwiek Prorok wrócił z pielgrzymki lub "Umra lub Ghazwa, powiedziałby Takbir trzykrotnie. Whenever he came upon a mountain path or wasteland, and then he would say, "None has the right to be worshipped but Allah, Alone Who has no partner. All the Kingdom belongs to Him and all the praises are for Him and He is Omnipotent. We are returning with repentance, worshipping, prostrating ourselves and praising our Lord. Allah fulfilled His Promise, granted victory to His slave and He Alone defeated all the clans." Ilekroć natknął się na górskiej ścieżce lub nieużytków, a potem mówił: "Nikt nie ma prawa być czczony, ale Boga, którzy samodzielnie nie ma partnera. Wszystkie Brytania należy do Niego, a wszystkie pochwały są dla Niego, a On jest wszechmocny . Wracamy z pokuty, wielbienie, pokłony się i chwaląc Pana naszego. Bóg wypełnił swoją obietnicę, przyznane zwycięstwo jego niewolnikiem a on sam pokonał wszystkich klanów. "

Volume 4, Book 52, Number 239 Tom 4, Book 52, Number 239

Narrated Ibrahim Abu Isma'il As-Saksaki Opowiadane Ibrahim Abu Isma As-Saksaki

I heard Abu Burda who accompanied Yazid bin Abi Kabsha on a journey. Słyszałem Abu Burda który towarzyszył Yazid bin Abi Kabsha w podróż. Yazid used to observe fasting on journeys. Yazid używane do obserwacji czczo na podróże. Abu Burda said to him, "I heard Abu Musa several times saying that Allah's Apostle said, 'When a slave falls ill or travels, then he will get reward similar to that he gets for good deeds practiced at home when in good health." Abu Burda powiedział do niego: "Słyszałem, Abu Musa kilka razy mówiąc, że Apostoł Allaha powiedział:" Kiedy niewolnik zachoruje lub podróżuje, wtedy dostać nagrody podobny do tego dostaje do dobrych uczynków uprawianych w domu, gdy w dobrym zdrowiu. "

Volume 4, Book 52, Number 240 Tom 4, Book 52, Number 240

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

On the day of the battle of the Trench, the Prophet wanted somebody from amongst the people to volunteer to be a reconnoitre. Na dzień bitwy Rowu, Prorok chciał ktoś z ludu na ochotnika się zorientować. Az-Zubair volunteered. Az-Zubair ochotnika. He demanded the same again and Az-Zubair volunteered again. Domagał się same ponownie i Az-Zubair ochotnika ponownie. Then he repeated the same demand (thrice) and AzZubair volunteered once more. Potem powtórzył ten sam popyt (trzykrotnie) i AzZubair ochotnika raz. The Prophet then said, " Every prophet has a disciple and my disciple is Az-Zubair." Prorok rzekł: "Każdy prorok ma ucznia i mój uczeń jest Az-Zubair."

Volume 4, Book 52, Number 241 Tom 4, Book 52, Number 241

Narrated Ibn' Umar Opowiadane Ibn 'Umar

from the Prophet the following Hadith (No. 242). od Proroka następujący hadis (nr 242).

Volume 4, Book 52, Number 242 Tom 4, Book 52, Number 242

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

The Prophet said, "If the people knew what I know about traveling alone, then nobody would travel alone at night." Prorok powiedział: "Gdyby ludzie wiedzieli, co wiem o podróżujących w pojedynkę, to nikt by nie podróżować samotnie w nocy."

Volume 4, Book 52, Number 243 Tom 4, Book 52, Number 243

Narrated Hisham's father Opowiadane ojca Hisham w

Usama bin Zaid was asked at what pace the Prophet rode during Hajjat-ul-Wada' "He rode at a medium pace, but when he came upon an open way he would go at full pace." Osama bin Zaid został poproszony jakim tempie Prorok jechał podczas Hajjat-ul-Wada '"Jechał w średnim tempie, ale gdy przyszedł na otwartej drodze szedł pełną parą".

Volume 4, Book 52, Number 244 Tom 4, Book 52, Number 244

Narrated Aslam Opowiadane Aslam

While I was in the company of 'Abdullah bin 'Umar on the way to Mecca, he received the news of the severe illness of Safiya bint Abi Ubaid (ie his wife), so he proceeded at greater speed, and when the twilight disappeared, he dismounted and offered the Maghrib and 'Isha 'prayers together and said, " I saw the Prophet delaying the Maghrib prayer to offer it along with the 'Isha' when he was in a hurry on a journey." Gdy byłem w towarzystwie Umara "Abdullah bin 'na drodze do Mekki, otrzymał wiadomość o ciężkiej chorobie Safiya bint Abi Ubaid (czyli jego żona), więc zaczął na większą prędkość, a kiedy zmierzch zniknął, zsiadł i zaproponował Maghrib i 'Isha' modlitwy razem i powiedział: "Widziałem Proroka opóźniania Maghrib modlitwy do zaoferowania go wraz z 'Isha' gdy był w pośpiechu na drodze".

Volume 4, Book 52, Number 245 Tom 4, Book 52, Number 245

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle said, "Journey is a piece of torture, for it disturbs one's sleep, eating and drinking. So, when you fulfill your job, you should hurry up to your family." Boga apostoł powiedział: "Journey to kawałek tortur, gdyż zakłóca jeden sen, jedzenie i picie. Więc, kiedy spełniają swoje zadanie, należy spieszyć się do swojej rodziny."

Volume 4, Book 52, Number 246 Tom 4, Book 52, Number 246

Narrated 'Abdullah bin 'Umar Opowiadane "Abdullah bin 'Umar

Umar bin Al-Khattab gave a horse to be ridden in Allah's Cause and then he found it being sold. Umar bin Al-Khattab oddał konia do jazdy w Sprawie Boga, a potem okazało się, że zostały sprzedane. He intended to purchase it. Chciał go kupić. So, he consulted Allah's Apostle who said, "Don't buy it and don't take back your gift of charity." Więc on konsultowany Apostoła Allaha, który powiedział: "Nie kupuj tego i nie odebrać swój dar miłości".

Volume 4, Book 52, Number 247 Tom 4, Book 52, Number 247

Narrated Aslam Opowiadane Aslam

I heard 'Umar bin Al-Khattab saying, "I gave a horse to be ridden in Allah's Cause and the person who got it intended to sell it or neglected it. So, I wanted to buy it as I thought he would sell it cheap. I consulted the Prophet who said, "Do not buy it even if for one Dirham, because he who takes back his gift is like a dog swallowing its vomit." Usłyszałem 'Umar bin Al-Khattab powiedział: "Dałem konia do jazdy w Sprawie Boga i osobę, która dostał zamierza go sprzedać lub zaniedbane. Więc, chciałem go kupić, jak myślałem, że sprzedam tanio . Konsultowałem Proroka, który powiedział: "Nie kupuj go, nawet jeśli dla jednego dirham, bo kto zabiera jego dar jest jak pies połykania swoich wymiocin".

Volume 4, Book 52, Number 248 Tom 4, Book 52, Number 248

Narrated 'Abdullah bin 'Amr Opowiadane "Abdullah bin 'Amr

A man came to the Prophet asking his permission to take part in Jihad. Mężczyzna przyszedł do Proroka prosząc go o pozwolenie wzięcia udziału w Dżihad. The Prophet asked him, "Are your parents alive?" Prorok zapytał go: "Czy twoi rodzice żyją?" He replied in the affirmative. On odpowiedział twierdząco. The Prophet said to him, "Then exert yourself in their service." Prorok powiedział do niego: "Właśnie wysilać na ich usługi."

Volume 4, Book 52, Number 249 Tom 4, Book 52, Number 249

Narrated Abu Bashir Al-Ansari Opowiadane Abu Al-Bashira Ansari

That he was in the company of Allah's Apostle on some of his journeys. Że był w towarzystwie Boga Apostoła na niektóre z jego podróży. (The sub-narrator 'Abdullah adds, "I think that Abu Bashir also said, 'And the people were at their sleeping places.") Allah's Apostle sent a messenger ordering: "There shall not remain any necklace of string or any other kind of necklace round the necks of camels except it is cut off." (Sub-narrator "Abdullah dodaje:" Myślę, że Abu Bashir powiedział również: "A ludzie byli na swoich miejscach do spania.") Apostoł Allaha wysłał posłańca zamawiania: "Nie pozostaje każdy naszyjnik z łańcucha lub innego rodzaju naszyjnik zaokrąglić szyje wielbłądów wyjątkiem jest odcięta ".

Volume 4, Book 52, Number 250 Tom 4, Book 52, Number 250

Narrated Ibn Abbas Opowiadane Ibn Abbas

That he heard the Prophet saying, "It is not permissible for a man to be alone with a woman, and no lady should travel except with a Muhram (ie her husband or a person whom she cannot marry in any case for ever; eg her father, brother, etc.)." Że usłyszał Prorok mówiąc: "To nie jest dopuszczalne dla człowieka, aby być sam na sam z kobietą, a nie pani powinna podróżować z wyjątkiem z Muhram (tj. jej mąż lub osoba, której ona nie może ożenić się w każdym przypadku na wieki, np. jej ojciec, brat, itp.). " Then a man got up and said, "O Allah's Apostle! I have enlisted in the army for such-and-such Ghazwa and my wife is proceeding for Hajj." Potem wstał i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Mam do wojska dla Ghazwa taki a taki i moja żona jest przejściem dla pielgrzymki." Allah's Apostle said, "Go, and perform the Hajj with your wife." Apostoł Allaha powiedział: "Idź, i wykonać Hajj z twoją żoną".

Volume 4, Book 52, Number 251 Tom 4, Book 52, Number 251

Narrated 'Ubaidullah bin Abi Rafi Opowiadane 'bin Abi Rafi Ubaidullah

I heard 'Ali saying, "Allah's Apostle sent me, Az-Zubair and Al-Miqdad somewhere saying, 'Proceed till you reach Rawdat Khakh. There you will find a lady with a letter. Take the letter from her.' Usłyszałem "Ali powiedział:" Apostoł Allaha wysłał mnie, Az-Zubair i Al-Miqdad gdzieś mówiąc: "Dalej, aż dojdziesz Rawdat Khakh. Znajdziesz tam pani z listu. Weź list od niej." " So, we set out and our horses ran at full pace till we got at Ar-Rawda where we found the lady and said (to her). "Tak, mamy określone i nasze konie prowadził pełną parą, aż dotarliśmy na Ar-Rawda, gdzie okazało się, że pani i powiedziała (do niej). "Take out the letter." "Weź ten list." She replied, "I have no letter with me." Ona odpowiedziała: "Nie mam list ze mną." We said, "Either you take out the letter or else we will take off your clothes." Powiedzieliśmy: "Albo wyjąć list albo będziemy zdejmować swoje ubrania." So, she took it out of her braid. Więc wzięła go z jej warkocz. We brought the letter to Allah's Apostle and it contained a statement from Hatib bin Abi Balta a to some of the Meccan pagans informing them of some of the intentions of Allah's Apostle. Przywieźliśmy list do Apostoła Allaha i zawierał oświadczenie bin Abi Balta Hatib do niektórych Meccan pogan, informując je o kilka intencji Apostoła Allaha. Then Allah's Apostle said, "O Hatib! What is this?" Następnie Boga apostoł powiedział: "O Hatib Co to jest?" Hatib replied, "O Allah's Apostle! Don't hasten to give your judgment about me. I was a man closely connected with the Quraish, but I did not belong to this tribe, while the other emigrants with you, had their relatives in Mecca who would protect their dependents and property . So, I wanted to recompense for my lacking blood relation to them by doing them a favor so that they might protect my dependents. I did this neither because of disbelief not apostasy nor out of preferring Kufr (disbelief) to Islam." Hatib odpowiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Nie spieszę przekaż Twój sąd o mnie. Byłem człowiekiem ściśle związane z Quraish, ale nie należał do tego pokolenia, podczas gdy inni emigranci z wami, miał krewnych w Mekce kto by chronić ich utrzymaniu i mienia. Więc chciałem odpłacić mojej relacji brakuje krwi do nich robi im przysługę, tak że mogą one chronić swoje żywiciela. Zrobiłem to nie z powodu niewiary nie apostazji ani z woli kufr (niewiara ) do islamu ". Allah's Apostle, said, "Hatib has told you the truth." Apostoł Allaha powiedział: "Hatib powiedział ci prawdę." Umar said, O Allah's Apostle! Umar powiedział Apostoł wyjść Allaha! Allow me to chop off the head of this hypocrite." Allah's Apostle said, "Hatib participated in the battle of Badr, and who knows, perhaps Allah has already looked at the Badr warriors and said, 'Do whatever you like, for I have forgiven you." Pozwól mi odrąbać głowę tego hipokryty. "Boga apostoł powiedział:" Hatib uczestniczył w bitwie pod Badr, a kto wie, może Bóg już wyglądał na wojowników Badr i powiedział: "Zróbcie wszystko, cokolwiek chcesz, bo mam odpuszczone. "

Volume 4, Book 52, Number 252 Tom 4, Book 52, Number 252

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

When it was the day (of the battle) of Badr, prisoners of war were brought including Al-Abbas who was undressed. Kiedy to było dzień (w bitwie) z Badr, jeńców przyniósł w tym Al-Abbas, który został rozebrany. The Prophet looked for a shirt for him. Prorok spojrzał na koszulce dla niego. It was found that the shirt of 'Abdullah bin Ubai would do, so the Prophet let him wear it. Okazało się, że koszulka z "bin Abdullah Ubai zrobi, więc Prorok niech go nosić. That was the reason why the Prophet took off and gave his own shirt to 'Abdullah. To był powód, dla którego Prorok zdjął i dał własne koszulkę 'Abdullaha. (The narrator adds, "He had done the Prophet some favor for which the Prophet liked to reward him.") (Narrator dodaje: "On zrobił prorok jakiś przysługę dla którego Prorok lubił nagradzać go.")

Volume 4, Book 52, Number 253 Tom 4, Book 52, Number 253

Narrated Sahl Opowiadane Sahl

On the day (of the battle) of Khaibar the Prophet said, "Tomorrow I will give the flag to somebody who will be given victory (by Allah) and who loves Allah and His Apostle and is loved by Allah and His Apostle." Na dzień (w bitwie) z Khaibar Prorok powiedział: "Jutro dam flagę do kogoś, kto otrzyma zwycięstwo (przez Boga), a kto kocha Boga i Jego Apostoła i jest kochany przez Boga i Jego Posłańca." So, the people wondered all that night as to who would receive the flag and in the morning everyone hoped that he would be that person. Tak więc, ludzie zastanawiali się przez całą noc, kto otrzyma flagę i na każdego ranka miał nadzieję, że będzie, że osoba. Allah's Apostle asked, "Where is 'Ali?" Apostoł Allaha spytał: "Gdzie jest Ali?" He was told that 'Ali was suffering from eye-trouble, so he applied saliva to his eyes and invoked Allah to cure him. Powiedziano mu, że 'Ali cierpi oko-kłopoty, więc stosowane ślina na jego oczach i powoływać Allah go wyleczyć. He at once got cured as if he had no ailment. Natychmiast mnie wyleczyć, jak gdyby nie miał dolegliwości. The Prophet gave him the flag. Prorok dał mu flagę. 'Ali said, "Should I fight them till they become like us (ie Muslim)?" 'Ali powiedział: "Czy mam z nimi walczyć, aż staną się one tak jak my (czyli muzułmański)?" The Prophet said, "Go to them patiently and calmly till you enter the land. Then, invite them to Islam, and inform them what is enjoined upon them, for, by Allah, if Allah gives guidance to somebody through you, it is better for you than possessing red camels." Prorok powiedział: "Idź do nich cierpliwie i spokojnie, aż wpiszesz ziemię. Potem zaprosi je do islamu, i informuje ich, co jest zabronione na nich, bo, na Boga, jeżeli Bóg daje wskazówki do kogoś przez ciebie, to lepiej dla Ciebie niż posiadających czerwone wielbłądów ".

Volume 4, Book 52, Number 254 Tom 4, Book 52, Number 254

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Allah wonders at those people who will enter Paradise in chains." Prorok powiedział: "Allah zastanawia na tych ludzi, którzy wejdą do Raju w kajdanach."

Volume 4, Book 52, Number 255 Tom 4, Book 52, Number 255

Narrated Abu Burda's father Opowiadane ojca Abu Burdy

The Prophet said, "Three persons will get their reward twice. (One is) a person who has a slave girl and he educates her properly and teaches her good manners properly (without violence) and then manumits and marries her. Such a person will get a double reward. (Another is) a believer from the people of the scriptures who has been a true believer and then he believes in the Prophet (Muhammad). Such a person will get a double reward. (The third is) a slave who observes Allah's Rights and Obligations and is sincere to his master." Prorok powiedział: "Trzy osoby otrzymają nagrodę dwukrotnie. (Jeden jest) osoba, która ma niewolnicę, a on jej właściwie kształci i uczy swoje dobre maniery prawidłowo (bez przemocy) i potem manumits i poślubia ją. Taka osoba będzie dostać podwójną nagrodę. (inny jest) wierzącego od ludzi z Pisma, który został prawdziwym wierzącym i wierzy w Proroka (Muhammada). Taka osoba otrzyma podwójną nagrodę. (Trzeci) niewolnik który przestrzega Allaha prawa i obowiązki i jest szczera do swego pana. "

Volume 4, Book 52, Number 256 Tom 4, Book 52, Number 256

Narrated As-Sab bin Jaththama Opowiadane As-Sab bin Jaththama

The Prophet passed by me at a place called Al-Abwa or Waddan, and was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. Prorok przechodził obok mnie w miejscu o nazwie Al-Abwa lub Waddan, został zapytany, czy to było dopuszczalne do ataku pogańskich wojowników w nocy z prawdopodobieństwem narażając ich kobiety i dzieci na niebezpieczeństwo. The Prophet replied, "They (ie women and children) are from them (ie pagans)." Prorok odpowiedział: "Oni (tj. kobiety i dzieci) są od nich (tzn. pogan)." I also heard the Prophet saying, "The institution of Hima is invalid except for Allah and His Apostle." Słyszałem też Proroka mówiącego: "Instytucja Hima jest nieważne, z wyjątkiem Allaha i Jego Posłańca."

Volume 4, Book 52, Number 257 Tom 4, Book 52, Number 257

Narrated 'Abdullah Opowiadane Abdullah

During some of the Ghazawat of the Prophet a woman was found killed. Podczas niektórych Ghazawat Proroka kobiety stwierdzono zabitych. Allah's Apostle disapproved the killing of women and children. Apostoł Allaha odrzucona zabijanie kobiet i dzieci.

Volume 4, Book 52, Number 258 Tom 4, Book 52, Number 258

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

During some of the Ghazawat of Allah's Apostle a woman was found killed, so Allah's Apostle forbade the killing of women and children. Podczas niektórych Ghazawat apostoła Allaha kobieta została znaleziona zabity, więc Apostoł Allaha zakazał zabijania kobiet i dzieci.

Volume 4, Book 52, Number 259 Tom 4, Book 52, Number 259

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle sent us in a mission (ie am army-unit) and said, "If you find so-and-so and so-and-so, burn both of them with fire." Apostoł Allaha wysłał nas w misji (np. am armia-unit) i powiedział: "Jeśli znajdziesz to i tak i tak a tak, palić obie ogniem". When we intended to depart, Allah's Apostle said, "I have ordered you to burn so-and-so and so-and-so, and it is none but Allah Who punishes with fire, so, if you find them, kill them." Kiedy chcieliśmy odejść, Apostoł Allaha powiedział: "Kazałem spalić to i tak i tak a tak, i to jest żaden, ale Bóg, który karze z ogniem, więc, jeśli znajdziesz je zabić. "

Volume 4, Book 52, Number 260 Tom 4, Book 52, Number 260

Narrated Ikrima Opowiadane Ikrima

Ali burnt some people and this news reached Ibn 'Abbas, who said, "Had I been in his place I would not have burnt them, as the Prophet said, 'Don't punish (anybody) with Allah's Punishment.' Ali spalony niektórzy ludzie i to wiadomości osiągnął Ibn Abbasa, który powiedział: "Gdybym był na jego miejscu bym nie spalone ich, jak Prorok powiedział:" Nie karać (ktoś) z karą Allaha. " No doubt, I would have killed them, for the Prophet said, 'If somebody (a Muslim) discards his religion, kill him.' Nie ulega wątpliwości, że zabiłem ich, Prorok powiedział: "Jeśli ktoś (Muslim) odrzuca religię, zabij go". " "

Volume 4, Book 52, Number 261 Tom 4, Book 52, Number 261

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

A group of eight men from the tribe of 'Ukil came to the Prophet and then they found the climate of Medina unsuitable for them. Grupa ośmiu mężczyzn z plemienia 'Ukil przyszedł do Proroka, a potem okazało się, że klimat Medina nieodpowiednich dla nich. So, they said, "O Allah's Apostle! Provide us with some milk." Tak, oni powiedzieli: "Apostoł wyjść Allaha! Przekaż nam trochę mleka." Allah's Apostle said, "I recommend that you should join the herd of camels." Boga apostoł powiedział: "Polecam, że należy przyłączyć się do stada wielbłądów." So they went and drank the urine and the milk of the camels (as a medicine) till they became healthy and fat. Poszli więc i pili mocz i mleko z wielbłądów (jako lek), aż stały się one zdrowe i tłuszczu. Then they killed the shepherd and drove away the camels, and they became unbelievers after they were Muslims. Potem zabili pasterza i odjechał na wielbłądy i stały się one po niewierzący byli muzułmanie. When the Prophet was informed by a shouter for help, he sent some men in their pursuit, and before the sun rose high, they were brought, and he had their hands and feet cut off. Kiedy Prorok został poinformowany przez shouter o pomoc, wysłał kilku ludzi w ich dążeniu, i zanim słońce wzeszło wysoko, zostały one wniesione, a on miał ręce i nogi obcięte. Then he ordered for nails which were heated and passed over their eyes, and whey were left in the Harra (ie rocky land in Medina). Następnie kazał na gwoździe, które były podgrzewane i przeszedł ich oczach, i serwatki pozostawiono w Harra (tj. skalista ziemia w Medynie). They asked for water, and nobody provided them with water till they died (Abu Qilaba, a sub-narrator said, "They committed murder and theft and fought against Allah and His Apostle, and spread evil in the land.") Poprosili o wodę, i nikt ich pod wodą, dopóki nie umarł (Abu Qilaba, sub-narrator powiedział: "Oni popełnił morderstwo i kradzież i walczył przeciw Bogu i Jego Posłańca, i szerzenia zła na ziemi.")

Volume 4, Book 52, Number 262 Tom 4, Book 52, Number 262

Narrated Jarir Opowiadane Jarir

Allah's Apostles said to me, "Will you relieve me from Dhul-Khalasa? Dhul-Khalasa was a house (of an idol) belonging to the tribe of Khath'am called Al-Ka'ba Al-Yama-niya. So, I proceeded with one hundred and fifty cavalry men from the tribe of Ahmas, who were excellent knights. It happened that I could not sit firm on horses, so the Prophet , stroke me over my chest till I saw his finger-marks over my chest, he said, 'O Allah! Make him firm and make him a guiding and rightly guided man.' Apostołowie Allaha powiedział do mnie: "Czy zwalnia mnie od Dhul-Khalasa? Dhul-Khalasa był dom (z idola), należące do plemienia Khath'am nazwie Al-Ka'ba Al-Yama-Niya. Więc przystąpił sto pięćdziesiąt kawalerii mężczyzn z plemienia Ahmas, którzy byli doskonałymi rycerzami. Zdarzyło się, że nie mogę siedzieć mocno na koniach, więc Prorok, udar mnie na klatce piersiowej aż widziałem jego palca ślady na mojej klatce piersiowej, powiedział: "O Boze! Niech firma i zrobić mu kierowanie i słusznie kierować człowiek. " Jarir proceeded towards that house, and dismantled and burnt it. "Jarir przystąpił do tego domu, a zdemontowane i spalił go. Then he sent a messenger to Allah's Apostle informing him of that. Potem wysłał posłańca do Apostoła Allaha informując go o tym. Jarir's messenger said, "By Him Who has sent you with the Truth, I did not come to you till I had left it like an emancipated or gabby camel (ie completely marred and spoilt)." Messenger Jarir powiedział: "Przez Niego, który wysłał cię z Prawdy, nie przyjdzie do ciebie, dopóki nie opuścił go jak wyemancypowanej lub gabby wielbłąda (czyli całkowicie zepsuty i zepsuty)." Jarir added, "The Prophet asked for Allah's Blessings for the horses and the men of Ahmas five times." Jarir dodał, "Prorok spytał o błogosławieństwo Allaha dla koni i mężczyzn Ahmas pięć razy."

Volume 4, Book 52, Number 263 Tom 4, Book 52, Number 263

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

The Prophet burnt the date-palms of Bani An-Nadir. Prorok spalony miejscu daty dłonie Bani-Nadir.

Volume 4, Book 52, Number 264 Tom 4, Book 52, Number 264

Narrated Al-Bara bin Azib Opowiadane Al-Bara bin Azib

Allah's Apostle sent a group of Ansari men to kill Abu-Rafi. Apostoł Allaha wysłał grupę mężczyzn Ansari zabić Abu-Rafi. One of them set out and entered their (ie the enemies) fort. Jeden z nich określone i wprowadzone ich (tzn. wrogów) fort. That man said, "I hid myself in a stable for their animals. They closed the fort gate. Later they lost a donkey of theirs, so they went out in its search. I, too, went out along with them, pretending to look for it. They found the donkey and entered their fort. And I, too, entered along with them. They closed the gate of the fort at night, and kept its keys in a small window where I could see them. When those people slept, I took the keys and opened the gate of the fort and came upon Abu Rafi and said, 'O Abu Rafi. When he replied me, I proceeded towards the voice and hit him. He shouted and I came out to come back, pretending to be a helper. I said, 'O Abu Rafi, changing the tone of my voice. He asked me, 'What do you want; woe to your mother?' Ten człowiek powiedział: "ukryłem się w stajni dla swoich zwierząt. Zamknęli bramę fortu. Później stracił osioł nich, więc oni poszli w jego poszukiwaniach. Ja też, wyszedł razem z nimi, udając, że wyglądają za to. Znaleźli osła i wszedł do ich twierdzy. I ja, wszedł wraz z nimi. Zamknęli bramę fortu w nocy, i utrzymywała swoje klucze w małym okienku, gdzie mogę je zobaczyć. Gdy ci ludzie spali , wziąłem klucze i otworzył bramę fortu i natknął Abu Rafi i powiedział: "O Abu Rafi. Gdy odpowiedział mi, że przystąpił do głosu i uderzył go. Krzyknął i wyszedłem wrócić, udając . być pomocnikiem powiedziałem. "O Abu Rafi, zmiany tonu mojego głosu Zapytał mnie:" Co chcesz, biada twojej matki? " I asked him, 'What has happened to you?' Zapytałem go: "Co się z tobą stało? He said, 'I don't know who came to me and hit me.' On powiedział: "Nie wiem, który podszedł do mnie i uderzył mnie. Then I drove my sword into his belly and pushed it forcibly till it touched the bone. Then I came out, filled with puzzlement and went towards a ladder of theirs in order to get down but I fell down and sprained my foot. I came to my companions and said, 'I will not leave till I hear the wailing of the women.' Potem pojechałem na mój miecz w brzuch i odepchnął go na siłę, aż dotknął kości. Potem wyszedł, pełen zdziwienia i poszedł w kierunku drabiny ich, aby dostać się, ale upadł i skręcił nogę. Przyszedłem moi towarzysze i powiedział: "I nie opuszczę aż słyszę płacz z kobiet." So, I did not leave till I heard the women bewailing Abu Rafi, the merchant pf Hijaz. Then I got up, feeling no ailment, (and we proceeded) till we came upon the Prophet and informed him." Tak więc, nie zostawił aż usłyszałem kobiet bewailing Abu Rafi, sklep pf Hijaz. Potem wstałem, nie czując dolegliwość (i przystąpiliśmy) aż natknęliśmy Proroka i poinformował go. "

Volume 4, Book 52, Number 265 Tom 4, Book 52, Number 265

Narrated Al-Bara bin Azib Opowiadane Al-Bara bin Azib

Allah's Apostle sent a group of the Ansar to Abu Rafi. Apostoł Allaha wysłał grupę Ansar do Abu Rafi. Abdullah bin Atik entered his house at night and killed him while he was sleeping. Abdullah bin Atik wszedł do jego domu w nocy i zabił go, gdy spał.

Volume 4, Book 52, Number 266l Tom 4, Book 52, Number 266l

Narrated Salim Abu An-Nadr Opowiadane Salim Abu-Nadr

(the freed slave of 'Umar bin 'Ubaidullah) I was Umar's clerk. (Uwolniony niewolnik Ubaidullah Umar bin ') Byłem urzędnikiem w Umar. Once Abdullah bin Abi Aufa wrote a letter to 'Umar when he proceeded to Al-Haruriya. Gdy Abdullah bin Abi Aufa napisał list do 'Umara, kiedy przystąpiliśmy do Al-Haruriya. I read in it that Allah's Apostle in one of his military expeditions against the enemy, waited till the sun declined and then he got up amongst the people saying, "O people! Do not wish to meet the enemy, and ask Allah for safety, but when you face the enemy, be patient, and remember that Paradise is under the shades of swords." Przeczytałem w nim, że Apostoł Allaha w jednym ze swoich wyprawach wojennych przeciwko wrogowi, czekał, aż słońce spadła, a następnie wstał wśród ludzi, mówiąc: "O ludzie! Nie chcą spotkać wroga, i prosić Boga o bezpieczeństwo, ale kiedy w obliczu wroga, bądź cierpliwy i pamiętaj, że Raj jest pod odcieniach miecze. " Then he said, "O Allah, the Revealer of the Holy Book, and the Mover of the clouds and the Defeater of the clans, defeat them, and grant us victory over them." Potem powiedział: "O Allah, Revealer Świętej Księgi, i Mover z chmur i Defeater rodów, pokonać je, i daj nam zwycięstwo nad nimi."

Volume 4, Book 52, Number 266c Tom 4, Book 52, Number 266c

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said: "Do not wish to meet the enemy, but when you meet face) the enemy, be patient." Prorok powiedział: "Nie chcemy, aby spotkać wroga, ale kiedy spotkasz twarzy) wroga, bądź cierpliwy."

Volume 4, Book 52, Number 267 Tom 4, Book 52, Number 267

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet said, "Khosrau will be ruined, and there will be no Khosrau after him, and Caesar will surely be ruined and there will be no Caesar after him, and you will spend their treasures in Allah's Cause." Prorok powiedział: "Khosrau zostanie zniszczony, a nie będzie Khosrau po nim, i Cezar z pewnością zostanie zniszczony i nie będzie po nim Cezar, a można spędzić swoje skarby w przyczynę Boga." He called, "War is deceit'. Wezwał, "Wojna jest oszustwem".

Volume 4, Book 52, Number 268 Tom 4, Book 52, Number 268

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle called,: "War is deceit". Apostoł Allaha zawołał: "Wojna jest oszustwem".

Volume 4, Book 52, Number 269 Tom 4, Book 52, Number 269

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

The Prophet said, "War is deceit." Prorok powiedział: "Wojna to oszustwo."

Volume 4, Book 52, Number 270 Tom 4, Book 52, Number 270

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

The Prophet said, "Who is ready to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has really hurt Allah and His Apostle?" Prorok powiedział: "Kto jest gotowy zabić Ka'b bin Al-Ashraf, który naprawdę boli Boga i Jego apostołem?" Muhammad bin Maslama said, "O Allah's Apostle! Do you like me to kill him?" Muhammad bin Maslama powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Lubisz mnie zabić?" He replied in the affirmative. On odpowiedział twierdząco. So, Muhammad bin Maslama went to him (ie Ka'b) and said, "This person (ie the Prophet) has put us to task and asked us for charity." Tak, Muhammad bin Maslama poszedł do niego (tj. Ka'b) i powiedział: "Ta osoba (tj. Prophet) wprowadziła nas do zadania i poprosiła nas o miłości". Ka'b replied, "By Allah, you will get tired of him." Ka'b odpowiedział: "Na Boga, otrzymasz zmęczony nim." Muhammad said to him, "We have followed him, so we dislike to leave him till we see the end of his affair." Mahomet powiedział do niego: "Mamy za nim, więc nie lubimy go opuścić aż widzimy koniec jego sprawy." Muhammad bin Maslama went on talking to him in this way till he got the chance to kill him. Muhammad bin Maslama mówił dalej do niego w ten sposób, aż dostał szansę, by go zabić.

Volume 4, Book 52, Number 271 Tom 4, Book 52, Number 271

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

The Prophet said, "Who is ready to kill Ka'b bin Ashraf (ie a Jew)." Prorok powiedział: "Kto jest gotowy zabić bin Ka'b Ashraf (tzn. Żydem)." Muhammad bin Maslama replied, "Do you like me to kill him?" Muhammad bin Maslama odpowiedział: "Czy podoba mi się go zabić?" The Prophet replied in the affirmative. Prorok odpowiedział twierdząco. Muhammad bin Maslama said, "Then allow me to say what I like." Muhammad bin Maslama powiedział: "Wtedy pozwólcie mi powiedzieć, co mi się podoba." The Prophet replied, "I do (ie allow you)." Prorok odpowiedział: "Ja (tzn. pozwalają)."

Volume 4, Book 52, Number 272 Tom 4, Book 52, Number 272

Narrated Al-Bara Opowiadane Al-Bara

I saw Allah's Apostle on the day (of the battle) of the Trench carrying earth till the hair of his chest were covered with dust and he was a hairy man. Widziałem Apostoła Allaha na dzień (w bitwie) Rowu przewożenia ziemi aż włosy piersi były pokryte kurzem i był owłosiony. He was reciting the following verses of 'Abdullah (bin Rawaha): "O Allah, were it not for You, We would not have been guided, Nor would we have given in charity, nor prayed. So, bestow on us calmness, and when we meet the enemy. Then make our feet firm, for indeed, Yet if they want to put us in affliction, (ie want to fight against us) we would not (flee but withstand them)." Był recytujący następujące wersety "Abdullah (bin Rawaha):" O Boze, gdyby nie ty, nie były prowadzone, ani nie dały się w miłości, ani nie modlił się więc obdarzyć nas spokojem, i. kiedy spotykamy wroga. Następnie zrób naszą firmę stopy, dla osiągnięcia, ale jeśli chcą się nas w utrapieniu, (tj. chcą walczyć przeciwko nam) nie byłoby (uciekać ale wytrzymać je). " The Prophet used to raise his voice while reciting these verses. Prorok wykorzystywane podnieść głos recytując te wersety. (See Hadith No. 432, Vol. 5). (Patrz hadis nr 432, cz. 5).

Volume 4, Book 52, Number 273 Tom 4, Book 52, Number 273

Narrated Jarir Opowiadane Jarir

Allah's Apostle did not screen himself from me since my embracing Islam, and whenever he saw me he would receive me with a smile. Apostoł Allaha nie przeglądu się od mnie, ponieważ mój islamu obejmując, a gdy mnie zobaczył chciał mnie przyjąć z uśmiechem. Once I told him that I could not sit firm on horses. Gdy powiedziałem mu, że nie mogę siedzieć mocno na koniach. He stroke me on the chest with his hand and said, "O Allah! Make him firm and make him a guiding and a rightly-guided man." On głaskał mnie na piersi ręką i powiedział: "O Boze! Niech firma i go prowadzenie i słusznie prowadzone człowiekiem."

Volume 4, Book 52, Number 274 Tom 4, Book 52, Number 274

Narrated Abu Hazim Opowiadane Abu Hazim

The people asked Sahl bin Sad As-Sa' idi "With what thing (medicine) was the wound of Allah's Apostle treated?" Ludzie pytali bin Sahl smutne-SA IDI '"co z rzeczą (medycyna) była rana Apostoła Allaha leczyć?" He replied, "There is none left (living) amongst the people who knows it better than. 'Ali used to bring water in his shield and Fatima (ie the Prophet's daughter) used to wash the blood off his face. Then a mat (of palm leaves) was burnt and its ash was inserted in the wound of Allah's Apostle." On odpowiedział: "Nie ma w lewo brak (dzienny) wśród ludzi, kto wie lepiej niż". Ali używane przynieść wody w jego tarczę i Fatimy (tj. Proroka córka) używane do mycia krew z jego twarzy. Następnie mat ( z liści palmowych) został spalony, a jego popiół został dodany w rany Apostoła Allaha. "

Volume 4, Book 52, Number 275 Tom 4, Book 52, Number 275

Narrated Abu Burda Opowiadane Abu Burda

That his father said, "The Prophet sent Mu'adh and Abu Musa to Yemen telling them. 'Treat the people with ease and don't be hard on them; give them glad tidings and don't fill them with aversion; and love each other, and don't differ." Że jego ojciec powiedział: "Prorok wysłał Mu'adh i Abu Musa do Jemenu mówiąc im" Traktuj ludzi z łatwością i nie trudno na nich. Dać im dobrą nowinę i nie wypełnić je z niechęcią, a miłość siebie, i nie różni się. "

Volume 4, Book 52, Number 276 Tom 4, Book 52, Number 276

Narrated Al-Bara bin Azib Opowiadane Al-Bara bin Azib

The Prophet appointed 'Abdullah bin Jubair as the commander of the infantry men (archers) who were fifty on the day (of the battle) of Uhud. Prorok powołany 'Abdullah bin Jubair jako dowódca żołnierzy piechoty (łucznicy), którzy pięćdziesiąt danego dnia (bitwy) z Uhud. He instructed them, "Stick to your place, and don't leave it even if you see birds snatching us, till I send for you; and if you see that we have defeated the infidels and made them flee, even then you should not leave your place till I send for you." Polecił im: "Trzymaj się swojego miejsca, i nie pozostawić nawet jeśli zobaczysz ptaki wyrywając nas, aż wyślę dla Ciebie, a jeśli widzisz, że mamy pokonał niewiernych i kazał im uciekać, nawet wtedy nie należy zostawić miejsce do wyślę dla Ciebie. " Then the infidels were defeated. Następnie niewierni zostali pokonani. By Allah, I saw the women fleeing lifting up their clothes revealing their leg-bangles and their legs. Na Allaha, widziałem kobiety uciekają podnosząc swoje ubrania ujawnili swoje nogi bransoletki i ich nogi. So, the companions of 'Abdullah bin Jubair said, "The booty! O people, the booty ! Your companions have become victorious, what are you waiting for now?" Tak więc, towarzysze "Abdullah bin Jubair powiedział:" O ludzie! Dobra, dobra! Twoi towarzysze stają się zwycięsko, co czekasz teraz? " 'Abdullah bin Jubair said, "Have you forgotten what Allah's Apostle said to you?" Abdullah bin Jubair powiedział: "Zapomniałeś, co Apostoł Allaha powiedział do ciebie?" They replied, "By Allah! We will go to the people (ie the enemy) and collect our share from the war booty." Oni odpowiedzieli: "Na Boga! Pójdziemy do ludzi (czyli wroga) i zebrać nasze akcje z łupów wojennych". But when they went to them, they were forced to turn back defeated. Ale kiedy poszedłem do nich, byli zmuszeni do odwrotu pokonany. At that time Allah's Apostle in their rear was calling them back. W tym czasie Apostoł Allaha w ich tylnej wzywał ich z powrotem. Only twelve men remained with the Prophet and the infidels martyred seventy men from us. Tylko dwunastu mężczyzn pozostał z Proroka i niewiernych męczeńską siedemdziesięciu mężczyzn od nas. On the day (of the battle) of Badr, the Prophet and his companions had caused the 'Pagans to lose 140 men, seventy of whom were captured and seventy were killed. Na dzień (w bitwie) pod Badr, Proroka i jego towarzyszy spowodowała "Poganie stracić 140 mężczyzn, z czego siedemdziesiąt przechwycone siedemdziesiąt zginęło. Then Abu Sufyan asked thrice, "Is Muhammad present amongst these people?" Następnie zapytał Abu Sufyan trzykroć "Czy Muhammad obecny wśród tych ludzi?" The Prophet ordered his companions not to answer him. Prorok nakazał swoim towarzyszom, aby nie odpowiedzieć. Then he asked thrice, "Is the son of Abu Quhafa present amongst these people?" Potem zapytał trzykrotnie, "Czy syn Abu Quhafa Obecnie wśród tych ludzi?" He asked again thrice, "Is the son of Al-Khattab present amongst these people?" Zapytał ponownie trzy razy, "Czy syn Al-Khattab obecny wśród tych ludzi?" He then returned to his companions and said, "As for these (men), they have been killed." Następnie powrócił do swych towarzyszy i powiedział: "Jeśli chodzi o te (mężczyźni), zostali zabici." 'Umar could not control himself and said (to Abu Sufyan), "You told a lie, by Allah! O enemy of Allah! All those you have mentioned are alive, and the thing which will make you unhappy is still there." Omar nie może kontrolować siebie i rzekł (do Abu Sufyan), "Powiedziałeś kłamstwo, Na Boga! Wroga O Boga! Wszystkie te, które zostały wymienione są żywe, a rzecz, która sprawi, że będziesz nieszczęśliwa nadal tam jest." Abu Sufyan said, "Our victory today is a counterbalance to yours in the battle of Badr, and in war (the victory) is always undecided and is shared in turns by the belligerents, and you will find some of your (killed) men mutilated, but I did not urge my men to do so, yet I do not feel sorry for their deed" After that he started reciting cheerfully, "O Hubal, be high! (1) On that the Prophet said (to his companions), "Why don't you answer him back?" They said, "O Allah's Apostle What shall we say?" He said, "Say, Allah is Higher and more Sublime." (Then) Abu Sufyan said, "We have the (idol) Al Uzza, and you have no Uzza." The Prophet said (to his companions), "Why don't you answer him back?" They asked, "O Allah's Apostle! Abu Sufyan powiedział: "Nasze zwycięstwo jest dziś przeciwwagi do Ciebie w bitwie pod Badr, w wojnę (zwycięstwo) jest zawsze niezdecydowany i dzieli się na przemian przez wojujących, a znajdziesz kilka z (zabitych) mężczyzn zniszczone , ale ja nie wzywam moich ludzi do tego, ale nie czuję się przepraszam za ich czyn "Potem zaczął recytować wesoło:" O Hubal, być wysoko! (1) Dnia, że ​​Prorok powiedział (do towarzyszy), "Dlaczego nie odbierzesz go z powrotem?" Mówili, "Apostoł O Boze, co mamy powiedzieć?" On powiedział: "Słuchaj, Bóg jest wyższy i Sublime." (Następnie) Abu Sufyan powiedział: "Mamy ( idol) Al Uzza, i nie masz Uzza. "Prorok powiedział (do towarzyszy)," Dlaczego nie odbierzesz go z powrotem? "Pytali," Apostoł wyjść Allaha! What shall we say?" He said, "Says Allah is our Helper and you have no helper." Co mamy powiedzieć? "On powiedział:" Allah jest naszym Says Helper i nie masz pomocnika. "

Volume 4, Book 52, Number 277 Tom 4, Book 52, Number 277

Narrated Anas Opowiadane Anas

Allah's Apostle was the (most handsome), most generous and the bravest of all the people. Apostoł Allaha był (najbardziej przystojny), najbardziej obfite i najdzielniejszy z wszystkich ludzi. Once the people of Medina got frightened having heard an uproar at night. Gdy mieszkańcy Medyny, ale przestraszył słysząc wrzawę w nocy. So, the Prophet met the people while he was riding an unsaddled horse belonging to Abu Talha and carrying his sword (slung over his shoulder). Więc Prorok spotkał ludzi, podczas gdy on jechał o unsaddled konia należącego do Abu Talha i przeprowadzenie jego miecz (przewieszonym przez ramię). He said (to them), "Don't get scared, don't get scared." Powiedział (do nich), "Nie daj się bać, nie bać." Then he added, "I found it (ie the horse) very fast." Potem dodał: "znalazłem go (tj. konia) bardzo szybko."

Volume 4, Book 52, Number 278 Tom 4, Book 52, Number 278

Narrated Salama Opowiadane Salama

I went out of Medina towards Al-Ghaba. Wyszedłem z Medyny do Al-Ghaba. When I reached the mountain path of Al-Ghaba, a slave of 'Abdur-Rahman bin 'Auf met me. Kiedy dotarłem do ścieżki górskie Al-Ghaba, niewolnik Auf Abdur-Rahman bin 'spotkał mnie. I said to him, "Woe to you! What brought you here?" I rzekł do Niego: "Biada wam! Co cię tu przyprowadził?" He replied, "The she-camels of the Prophet have been taken away." On odpowiedział: "ona-wielbłądy Proroka zostały zabrane." I said, "Who took them?" I powiedział: "Kto je zrobił?" He said, "Ghatafan and Fazara." On powiedział: "Ghatafan i Fazara". So, I sent three cries, "O Sabaha-h ! O Sabahah !" Więc wysłał trzy krzyki "O Sabaha-h! O Sabahah!" so loudly that made the people in between its (ie Medina's) two mountains hear me. tak głośno, że się ludzie w między jego (tj. Medina'S) dwóch gór mnie usłyszeć. Then I rushed till I met them after they had taken the camels away. Potem rzucili się aż poznałem je po zabrali wielbłądy dalej. I started throwing arrows at them saying, "I am the son of Al-Akwa"; and today perish the mean people!" So, I saved the she-camels from them before they (ie the robbers) could drink water. When I returned driving the camels, the Prophet met me, I said, "O Allah's Apostle Those people are thirsty and I have prevented them from drinking water, so send some people to chase them." The Prophet said, "O son of Al-Akwa', you have gained power (over your enemy), so forgive (them). Zacząłem strzałki do rzucania na nich, mówiąc: "Jestem synem Al-Akwa";! A dziś zginął średnie ludzi "Tak, ja uratowała ona-wielbłądy z nich przed (czyli rabusie) może pić wodę Kiedy. zwróciło jazdy na wielbłądach, Prorok spotkał mnie, powiedziałem, "Apostoł wyjść Allaha Ci ludzie są spragnieni i mam uniemożliwił im wodę pitną, więc wysłać kilka osób do ich ścigać." Prorok powiedział: "O synu Al-Akwa ', to zyskały moc (ponad wroga), więc odpuść (ich). (Besides) those people are now being entertained by their folk." (Poza) tych osób są obecnie rozpatrywane przez ich ludu. "

Volume 4, Book 52, Number 279 Tom 4, Book 52, Number 279

Narrated Abu Ishaq Opowiadane Abu Ishaq

A man asked Al-Bara "O Abu 'Umara! Did you flee on the day (of the battle) of Hunain?" Mężczyzna zapytał Al-Bara "O Abu 'Umara! Czy uciekać na dzień (w bitwie) z Hunain?" Al-Bara replied while I was listening, "As for Allah's Apostle he did not flee on that day. Abu Sufyan bin Al-Harith was holding the reins of his mule and when the pagans attacked him, he dismounted and started saying, 'I am the Prophet, and there is no lie about it; I am the son of 'Abdul Muttalib.' Al-Bara odpowiedział, a ja słuchałem, "Jak dla Apostoła Allaha, że ​​nie ucieknie w tym dniu. Abu Sufyan bin Al-Harith trzyma wodze muła i kiedy poganie zaatakował go, zsiadł z konia i zaczął mówić:" Ja jestem prorokiem i nie jest kłamstwo o tym, ". Abdul Motalliba" Jestem synem On that day nobody was seen braver than the Prophet W tym dniu nikt nie widział odważniejszy niż Proroka

Volume 4, Book 52, Number 280 Tom 4, Book 52, Number 280

Narrated Abu Sa'id Al-Khudri Opowiadane Abu Sa'id Al-Khudri

When the tribe of Bani Quraiza was ready to accept Sad's judgment, Allah's Apostle sent for Sad who was near to him. Gdy plemię Bani Quraiza był gotowy zaakceptować wyrok smutny jest, Apostoł Allaha posłał Sad, który był blisko niego. Sad came, riding a donkey and when he came near, Allah's Apostle said (to the Ansar), "Stand up for your leader." Sad przyszedł, jazda na osiołku, a gdy się zbliżył, Apostoł Allaha powiedział (do Ansar), "Stand up dla lidera." Then Sad came and sat beside Allah's Apostle who said to him. Wtedy Sad przyszedł i usiadł obok Apostoła Allaha, który powiedział do niego. "These people are ready to accept your judgment." "Ci ludzie są gotowi zaakceptować wyrok." Sad said, "I give the judgment that their warriors should be killed and their children and women should be taken as prisoners." Sad powiedział: "Ja daję wyroku, że ich wojownicy powinny być zabijane, a ich dzieci i kobiety powinny być traktowane jako więźniów." The Prophet then remarked, "O Sad! You have judged amongst them with (or similar to) the judgment of the King Allah." Prorok następnie zauważył, "O Sad! Masz oceniana wśród nich (lub podobny do) wyroku króla Boga."

Volume 4, Book 52, Number 281 Tom 4, Book 52, Number 281

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Allah's Apostle sent a Sariya of ten men as spies under the leadership of 'Asim bin Thabit al-Ansari, the grandfather of 'Asim bin Umar Al-Khattab. Apostoł Allaha wysłał Sariya dziesięciu mężczyzn jako szpiegów pod kierownictwem "Asim bin al-Ansari Thabit, dziadek" Asim bin Umar Al-Khattab. They proceeded till they reached Hadaa, a place between 'Usfan, and Mecca, and their news reached a branch of the tribe of Hudhail called Bani Lihyan. Przeszli do dotarli Hadaa, miejsce między "Usfan i Mekki, a ich wiadomości osiągnął oddział plemienia Hudhail nazwie Bani Lihyan. About two-hundred men, who were all archers, hurried to follow their tracks till they found the place where they had eaten dates they had brought with them from Medina. Około dwustu mężczyzn, którzy byli wszyscy łucznicy, pospieszył do naśladowania ich utworów, dopóki nie okazało się, że miejsce, gdzie zjedli daty przynieśli ze sobą z Medyny. They said, "These are the dates of Yathrib (ie Medina), "and continued following their tracks When 'Asim and his companions saw their pursuers, they went up a high place and the infidels circled them. Oni powiedzieli: "To są terminy Yathrib (tj. Medina)," i dalej po ich utwory Kiedy 'Asim i jego towarzysze zobaczył swoich prześladowców, udali się tam wysokie miejsce i niewierni okrążył je. The infidels said to them, "Come down and surrender, and we promise and guarantee you that we will not kill any one of you" 'Asim bin Thabit; the leader of the Sariya said, "By Allah! I will not come down to be under the protection of infidels. O Allah! Convey our news to Your Prophet. Then the infidels threw arrows at them till they martyred 'Asim along with six other men, and three men came down accepting their promise and convention, and they were Khubaib-al-Ansari and Ibn Dathina and another man So, when the infidels captured them, they undid the strings of their bows and tied them. Then the third (of the captives) said, "This is the first betrayal. Niewierni rzekł do nich: "Chodźcie na dół i poddać, i obiecujemy, a gwarantuję Ci, że nie będziemy zabijać żadnego z was" 'bin Asim Thabit; lider Sariya powiedział: "Na Allaha, że ​​nie zejdą! być pod ochroną niewiernych. O Boze! Convey nasze wiadomości do swojego proroka. Następnie niewierni rzucił strzałek na nich aż się męczennikiem "Asim wraz z sześcioma innymi mężczyznami, i trzech mężczyzn zstąpił akceptując obietnicę i konwencja, i były Khubaib -al-Ansari i Ibn Dathina i inny mężczyzna Więc, kiedy niewierni zdobył je, rozpiął strun ich łuki i związał je. Następnie trzeci (jeńców) powiedział, "To jest pierwsza zdrada. By Allah! Na Boga! I will not go with you. Ja z Panem nie pójdę. No doubt these, namely the martyred, have set a good example to us." So, they dragged him and tried to compel him to accompany them, but as he refused, they killed him. They took Khubaid and Ibn Dathina with them and sold them (as slaves) in Mecca (and all that took place) after the battle of Badr. Khubaib was bought by the sons of Al-Harith bin 'Amir bin Naufal bin 'Abd Manaf. It was Khubaib who had killed Al-Harith bin 'Amir on the day (of the battle of) Badr. So, Khubaib remained a prisoner with those people. Narrated Az-Zuhri: 'Ubaidullah bin 'Iyyad said that the daughter of Al-Harith had told him, "When those people gathered (to kill Khubaib) he borrowed a razor from me to shave his pubes and I gave it to him. Bez wątpienia te, czyli męczeństwo, mają dawać dobry przykład dla nas. "Tak, wyciągnął go i próbował zmusić go do towarzyszenia im, ale jak on odmówił, zabili go. Zabrali Khubaid i Ibn Dathina z nimi i sprzedawane im (jako niewolników) w Mekce (i wszystkich, które miały miejsce) po bitwie pod Badr. Khubaib kupił synów Manaf Abd Al-Harith bin "Amir bin Naufal bin '. Było Khubaib który zabił bin Al-Harith '. Amir na dzień (bitwy) Badr Więc Khubaib pozostał więźniem z tych ludzi Opowiadane Az-Zuhri:. Iyyad Ubaidullah bin' powiedział, że córka Al-Haritha powiedział mu: "Kiedy ci ludzie zebrali (zabić Khubaib) pożyczył ode mnie brzytwa do golenia jego pubes i dałem mu go. Then he took a son of mine while I was unaware when he came upon him. Potem wziął mój syn, a ja nie wiedział, kiedy przyszedł na niego. I saw him placing my son on his thigh and the razor was in his hand. Widziałem go umieszczenie mojego syna na jego udzie i brzytwa była w jego ręku. I got scared so much that Khubaib noticed the agitation on my face and said, 'Are you afraid that I will kill him? Przestraszyłem się tak bardzo, że Khubaib zauważył poruszenie na mojej twarzy i powiedział: "Czy boisz się, że będzie go zabić? No, I will never do so.' Nie, nigdy nie będzie to zrobić. " By Allah, I never saw a prisoner better than Khubaib. Na Allaha, nigdy nie widziałem więźnia lepiej niż Khubaib. By Allah, one day I saw him eating of a bunch of grapes in his hand while he was chained in irons, and there was no fruit at that time in Mecca." The daughter of Al-Harith used to say, "It was a boon Allah bestowed upon Khubaib." When they took him out of the Sanctuary (of Mecca) to kill him outside its boundaries, Khubaib requested them to let him offer two Rakat (prayer). They allowed him and he offered Two Rakat and then said, "Hadn't I been afraid that you would think that I was afraid (of being killed), I would have prolonged the prayer. Na Boga, jeden dzień widziałem go jeść z kiść winogron w dłoni, podczas gdy był przykuty w kajdany, i nie było w tym czasie owoce w Mekce ". Córka Al-Haritha mawiał:" To był dobrodziejstwem Allah obdarzył Khubaib. "Kiedy zabrali go z Sanktuarium (z Mekki), by go zabić poza jego granicami, Khubaib zwróciła im niech oferują dwa Rakat (modlitwa). Pozwolili mu i podał Two Rakat i powiedział , "nie Gdybym obawiał się, że można by pomyśleć, że się boję (z zabiciem), bym przedłużył modlitwę. O Allah, kill them all with no exception." (He then recited the poetic verse):-- "I being martyred as a Muslim, Do not mind how I am killed in Allah's Cause, For my killing is for Allah's Sake, And if Allah wishes, He will bless the amputated parts of a torn body" Then the son of Al Harith killed him. So, it was Khubaib who set the tradition for any Muslim sentenced to death in captivity, to offer a two-Rak'at prayer (before being killed). Allah fulfilled the invocation of Asim bin Thabit on that very day on which he was martyred. The Prophet informed his companions of their news and what had happened to them. Later on when some infidels from Quraish were informed that Asim had been killed, they sent some people to fetch a part of his body (ie his head) by which he would be recognized. (That was because) 'Asim had killed one of their chiefs on the day (of the battle) of Badr. So, a swarm of wasps, resembling a shady cloud, were sent to hover over Asim and protect him from their messenger and thus they could not cut off anything from his flesh. O Allah, zabić ich wszystkich bez wyjątku "(Następnie recytowane poetycki werset): -". I zostały męczeńską jako muzułmanin, nie przeszkadza jak jestem zabity w Sprawie Boga, dla mojej zabijanie jest na miłość Boga, I jesli zechce Allah, On błogosławi amputowane części ciała rozdarty "Wtedy syn Al Harith go zabił. Więc, to było Khubaib który założył tradycję za każdy muzułmanin skazany na karę śmierci w niewoli, do zaoferowania dwa-Rak'at modlitwa (przed zabiciem). Allah spełnione wywoływanie Asim bin Thabit jeszcze tego samego dnia, w którym został zamęczony. Prorok poinformował swoich towarzyszy ich nowości i co się z nimi stało. Później, gdy niektórzy z niewiernych Quraish zostali poinformowani, że Asim zostały zabite, wysłali kilka osób, aby pobrać część jego ciała (np. głowę), w którym będzie on rozpoznany. (To dlatego) "Asim zabił jednego z ich wodzów na dzień (w bitwie) z dnia Badr. Więc rój os, przypominający zacieniony chmurę, zostały wysłane do najechaniu na Asim i chronić go od swojego posłańca, a więc nie mogli odciąć coś z jego ciała.

Volume 4, Book 52, Number 282 Tom 4, Book 52, Number 282

Narrated Abu Musa Opowiadane Abu Musa

The Prophet said, "Free the captives, feed the hungry and pay a visit to the sick." Prorok powiedział: "Uwolnij jeńców, nakarmić głodnych i wizytą do chorych".

Volume 4, Book 52, Number 283 Tom 4, Book 52, Number 283

Narrated Abu Juhaifa Opowiadane Abu Juhaifa

I asked Ali, "Do you have the knowledge of any Divine Inspiration besides what is in Allah's Book?" Poprosiłem Ali, "Czy masz wiedzę o każdym boskiej inspiracji, poza to, co jest w Księdze Allaha?" 'Ali replied, "No, by Him Who splits the grain of corn and creates the soul. I don't think we have such knowledge, but we have the ability of understanding which Allah may endow a person with, so that he may understand the Qur'an, and we have what is written in this paper as well." 'Ali odparł: "Nie, przez Tego, który dzieli ziarno kukurydzy i tworzy duszę. Nie sądzę, mamy taką wiedzę, ale mamy możliwość zrozumienia, co Bóg może obdarzyć osobę z, tak że może on zrozumieć Koran, i mamy to, co jest napisane w tym artykule, jak również. " I asked, "What is written in this paper?" I zapytał: "Co jest napisane w tym artykule?" He replied, "(The regulations of) blood-money, the freeing of captives, and the judgment that no Muslim should be killed for killing an infidel." On odpowiedział: "(Przepisy) blood-money, uwolnienie jeńców, a orzeczenie, że żaden muzułmanin powinien zostać zabity za zabicie niewiernego".

Volume 4, Book 52, Number 284 Tom 4, Book 52, Number 284

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Some Ansari men asked permission from Allah's Apostle saying, "O Allah's Apostle! Allow us not to take the ransom of our nephew Al Abbas. The Prophet replied, "Do not leave a single Dirham thereof." (In another narration) Anas said, "Some wealth was brought to the Prophet from Bahrain. Niektórzy mężczyźni Ansari poprosił pozwolenie od Apostoła Allaha, mówiąc: "Apostoł wyjść Allaha! Pozwól nam nie brać okup naszego bratanka Al Abbas. Prorok odpowiedział:" Nie zostawiaj jednego dirham tej decyzji. "(W innej narracji) Anas powiedział: "Niektóre bogactwo został przywieziony do Proroka z Bahrajnu. Al Abbas came to him and said, 'O Allah's Apostle! Al Abbas przybył do niego i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Give me (some of it), as I have paid my and 'Aqil's ransom.' Daj mi (niektóre z nich), a zapłaciłem moje i 'okup Aqil w ". The Prophet said, 'Take,' and gave him in his garment." Prorok powiedział: "Weź," i dał mu w jego ubraniu. "

Volume 4, Book 52, Number 285 Tom 4, Book 52, Number 285

Narrated Jubair Opowiadane Jubair

(who was among the captives of the Battle of Badr) I heard the Prophet reciting 'Surat-at-Tur' in the Maghrib prayer. (Który był jednym z jeńców w bitwie pod Badr) usłyszałem Prorok recytuje "Surat-at-Tur" w Maghrib modlitwy.

Volume 4, Book 52, Number 286 Tom 4, Book 52, Number 286

Narrated Salama bin Al-Akwa Opowiadane Salama bin Al-Akwa

"An infidel spy came to the Prophet while he was on a journey. The spy sat with the companions of the Prophet and started talking and then went away. The Prophet said (to his companions), 'Chase and kill him.' "Szpieg niewierny przyszedł do Proroka, podczas gdy był w podróży. Spy siedział z towarzyszy Proroka i zaczął mówić, a potem odszedł. Prorok powiedział (do towarzyszy)," Chase i go zabić. " So, I killed him." Tak, ja go zabiłem. " The Prophet then gave him the belongings of the killed spy (in addition to his share of the war booty). Prorok następnie dał mu dobytek zabitym szpiega (oprócz jego udziału w łupach wojennych).

Volume 4, Book 52, Number 287 Tom 4, Book 52, Number 287

Narrated 'Amr bin Maimun Opowiadane 'Amr bin Maimun

Umar (after he was stabbed), instructed (his would-be-successor) saying, "I urge him (ie the new Caliph) to take care of those non-Muslims who are under the protection of Allah and His Apostle in that he should observe the convention agreed upon with them, and fight on their behalf (to secure their safety) and he should not over-tax them beyond their capability." Umar (po tym, jak został pchnięty nożem), pouczony (jego niedoszły następca-), mówiąc: "Wzywam go (tj. nowy kalif) dbać o tych, którzy nie-muzułmanów, którzy są pod opieką Boga i Jego Posłańca, że ​​w powinny przestrzegać konwencji uzgodnionej z nimi, i walczyć w ich imieniu (w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa), a on nie powinien nad opodatkowaniem je poza ich możliwości. "

Volume 4, Book 52, Number 288 Tom 4, Book 52, Number 288

Narrated Said bin Jubair Opowiadane Said bin Jubair

Ibn 'Abbas said, "Thursday! What (great thing) took place on Thursday!" Ibn Abbas powiedział: "Czwartek Co (świetna rzecz) odbyła się w czwartek!" Then he started weeping till his tears wetted the gravels of the ground . Potem zaczął płakał aż łzy zwilża się żwiry ziemi. Then he said, "On Thursday the illness of Allah's Apostle was aggravated and he said, "Fetch me writing materials so that I may have something written to you after which you will never go astray." The people (present there) differed in this matter and people should not differ before a prophet. They said, "Allah's Apostle is seriously sick.' Potem powiedział: "W czwartek choroba Apostoła Allaha pogarszała, a on powiedział:" Przynieś mi materiały piśmienne, abym mógł mieć coś napisane do ciebie, po którym nigdy nie błądzą. "Ludzi (obecnie nie) różniły się w tym materia i ludzie nie powinny różnić się przed prorokiem. Oni powiedzieli: "Apostoł Allaha jest poważnie chory." The Prophet said, "Let me alone, as the state in which I am now, is better than what you are calling me for." Prorok powiedział: "Zostaw mnie w spokoju, jako stan, w którym jestem teraz, jest lepsze niż to, co nazywają mnie". The Prophet on his death-bed, gave three orders saying, "Expel the pagans from the Arabian Peninsula, respect and give gifts to the foreign delegates as you have seen me dealing with them." Prorok na łożu śmierci, wydał trzy zamówienia, mówiąc: "wypędzić pogan z Półwyspu Arabskiego, szacunek i dać prezenty dla zagranicznych delegatów, jak widzieliście mnie radzenia sobie z nimi." I forgot the third (order)" (Ya'qub bin Muhammad said, "I asked Al-Mughira bin 'Abdur-Rahman about the Arabian Peninsula and he said, 'It comprises Mecca, Medina, Al-Yama-ma and Yemen." Ya'qub added, "And Al-Arj, the beginning of Tihama.") Zapomniałem trzecia (order) "(Muhammad bin Ya'qub powiedział:" Spytałem Al-Mughira bin 'Abdur-Rahman o Półwyspie Arabskim, a on powiedział: "To obejmuje Mekka, Medyna, Al-yama-MA i Jemen. "Ya'qub dodał:" A Al-ARJ, początek Tihamie. ")

Volume 4, Book 52, Number 289 Tom 4, Book 52, Number 289

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

'Umar saw a silken cloak being sold in the market and he brought it to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Buy this cloak and adorn yourself with it on the 'Id festivals and on meeting the delegations." Umar zobaczył płaszcz silken są sprzedawane na rynku i zaprowadził go do Boga i apostoł powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Kup ten płaszcz i zdobią się z nim na" ID i festiwalach na spotkanie delegacji. " Allah's Apostle replied, "This is the dress for the one who will have no share in the Hereafter (or, this is worn by one who will have no share in the Hereafter)." Apostoł Allaha odpowiedział: "To jest sukienka dla tego, kto nie będzie miał udziału w zyciu (lub jest to noszone przez kogoś, kto nie będzie miał udziału w zyciu)." After sometime had passed, Allah's Apostle sent a silken cloak to 'Umar. Po pewnym czasie minął, Apostoł Allaha wysłał płaszcz jedwabny do 'Umar. 'Umar took it and brought it to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! You have said that this is the dress of that who will have no share in the Hereafter (or, this is worn by one who will have no share in the Hereafter), yet you have sent me this!" Umar wziął go i przyniósł do Apostoła Allaha i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Powiedział pan, że jest to sukienka, że ​​kto nie będzie miał udziału w zyciu (lub jest to noszone przez kogoś, kto nie będzie miał udziału w Hereafter), jednak już wysłał mi to! " The Prophet said," I have sent it) so that you may sell it or fulfill with it some of your needs." Prorok powiedział: "Wysłałem go), tak aby można go sprzedać lub wypełnienia z nią część swoich potrzeb."

Volume 4, Book 52, Number 290d Tom 4, Book 52, Number 290d

Narrated Ibn 'Umar Opowiadane Ibn 'Umar

Umar and a group of the companions of the Prophet set out with the Prophet to Ibn Saiyad. Umar i grupą towarzyszy Proroka określone z Proroka Ibn Saiyad. He found him playing with some boys near the hillocks of Bani Maghala. Znalazł go grającego z niektórych chłopców pobliżu pagórki Bani Maghala. Ibn Saiyad at that time was nearing his puberty. Ibn Saiyad w tym czasie był bliski jego dojrzewania. He did not notice (the Prophet's presence) till the Prophet stroked him on the back with his hand and said, "Ibn Saiyad! Do you testify that I am Allah's Apostle?" Nie zauważył (Proroka obecności) do Prophet pogłaskał go po plecach z ręką i powiedział: "Ibn Saiyad! Czy świadczą, że jestem apostołem Boga?" Ibn Saiyad looked at him and said, "I testify that you are the Apostle of the illiterates." Ibn Saiyad spojrzał na niego i powiedział: "Ja świadczę, że jesteś Apostoł analfabetów". Then Ibn Saiyad asked the Prophet. Następnie Ibn Saiyad zapytał Proroka. "Do you testify that I am the apostle of Allah?" "Czy świadczą, że jestem apostołem Boga?" The Prophet said to him, "I believe in Allah and His Apostles." Prorok powiedział do niego: "Ja wierzę w Boga i Jego Apostołów." Then the Prophet said (to Ibn Saiyad). Wtedy Prorok powiedział (Ibn Saiyad). "What do you see?" "Co widzisz?" Ibn Saiyad replied, "True people and false ones visit me." Ibn Saiyad odpowiedział: "Prawdziwi ludzie i fałszywi mnie odwiedzić". The Prophet said, "Your mind is confused as to this matter." Prorok powiedział: "Twój umysł jest zdezorientowany co do tej kwestii." The Prophet added, " I have kept something (in my mind) for you." Prorok dodaje: "Ja zachowałem coś (w moim umyśle) dla Ciebie." Ibn Saiyad said, "It is Ad-Dukh." Ibn Saiyad powiedział: "To jest Ad-Dukh". The Prophet said (to him), "Shame be on you! You cannot cross your limits." Prorok powiedział (do niego), "Wstyd być na Ciebie! Nie można przekroczyć swoje granice." On that 'Umar said, "O Allah's Apostle! Allow me to chop his head off." On, że 'Umar powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Pozwólcie posiekać mu głowę." The Prophet said, "If he should be him (ie Ad-Dajjal) then you cannot overpower him, and should he not be him, then you are not going to benefit by murdering him." Prorok powiedział: "Jeśli on powinien być mu (tj. Ad-Dajjal) to nie można go pokonują, i nie powinien on być on, to nie będziesz korzystać przez zamordowanie go."

Volume 4, Book 52, Number 290 Tom 4, Book 52, Number 290

Narrated Ibn Umar Opowiadane Ibn Umar

(Later on) Allah's Apostle (once again) went along with Ubai bin Ka'b to the garden of date-palms where Ibn Saiyad was staying. (Później) Boga apostoł (ponownie) udał się wraz z Ubai Ka'b bin do ogrodu Data-palm gdzie Ibn Saiyad przebywał. When the Prophet entered the garden, he started hiding himself behind the trunks of the date-palms as he wanted to hear something from the Ibn Saiyad before the latter could see him. Kiedy Prorok wszedł do ogrodu, zaczął ukrywać się za pniami miejscu daty palmami jak chciał usłyszeć coś od Saiyad Ibn zanim ten mógł go zobaczyć. Ibn Saiyad was lying in his bed, covered with a velvet sheet from where his murmurs were heard. Ibn Saiyad leżał w swoim łóżku, kryty blachą z aksamitu, gdzie jego pomruki zostały wysłuchane. Ibn Saiyad's mother saw the Prophet while he was hiding himself behind the trunks of the date-palms. Ibn Saiyad matka zobaczyła Proroka kiedy ukrywał się za pniami miejscu daty palm. She addressed Ibn Saiyad, "O Saf!" Zwróciła Ibn Saiyad "O SAF!" (And this was his name). (I to było jego imię). Ibn Saiyad got up. Ibn Saiyad wstał. The Prophet said, "Had this woman let him to himself, he would have revealed the reality of his case." Prorok powiedział: "Gdyby ta kobieta niech do siebie, to on ujawnił rzeczywistość jego sprawie." Then the Prophet got up amongst the people, glorifying Allah as He deserves, he mentioned Ad-Dajjal, saying, "I warn you about him (ie Ad-Dajjal) and there is no prophet who did not warn his nation about him, and Noah warned his nation about him, but I tell you a statement which no prophet informed his nation of. You should understand that he is a one-eyed man and Allah is not one-eyed." Wtedy Prorok wstał wśród ludzi, wielbiąc Boga tak, jak On zasługuje, wspominał Ad-Dajjal, mówiąc: "Ostrzegam was o nim (np. Ad-Dajjal) i nie ma proroka, który nie ostrzegł swój naród o nim, a Noah ostrzegł swój naród o nim, ale powiem ci oświadczenie, w którym żaden prorok nie poinformował naród. Musisz zrozumieć, że jest jednooki i Allah nie jest jednooki. "

Volume 4, Book 52, Number 291 Tom 4, Book 52, Number 291

Narrated Usama bin Zaid Opowiadane Osamą bin Zaid

I asked the Prophet during his Hajj, "O Allah's Apostle! Where will you stay tomorrow?" I zwrócił się do Proroka w czasie jego pielgrzymki, "Apostoł wyjść Allaha! Gdzie się zatrzymać jutro?" He said, "Has Aqil left for us any house?" On powiedział: "Czy Aqil pozostawił nam żadnych dom?" He then added, "Tomorrow we will stay at Khaif Bani Kinana, ie Al-Muhassab, where (the Pagans of) Quraish took an oath of Kufr (ie to be loyal to heathenism) in that Bani Kinana got allied with Quraish against Bani Hashim on the terms that they would not deal with the members of the is tribe or give them shelter." Po czym dodał: "Jutro będziemy w Khaif Bani Kinana, tj. Al-Muhassab, gdzie (poganie z) Quraish odbył przysięgę kufr (tj. być lojalni wobec pogaństwa) w tym Bani Kinana dostałem sprzymierzony z Quraish przed Bani Hashim na warunkach, że nie zajmują się członkowie plemienia jest lub dać im schronienie. " (Az-Zuhri said, "Khaif means valley.") (See Hadith No. 659, Vol. 2) (Az-Zuhri powiedział "Khaif oznacza dolinę.") (Patrz hadis nr 659, cz. 2)

Volume 4, Book 52, Number 292 Tom 4, Book 52, Number 292

Narrated Aslam Opowiadane Aslam

Umar bin Al-Khattab appointed a freed slave of his, called Hunai, manager of the Hima (ie a pasture devoted for grazing the animals of the Zakat or other specified animals). Umar bin Al-Khattab mianowany uwolnił niewolnikiem swego, zwanego Hunai, kierownik Hima (tj. pastwisko oddany do wypasu zwierząt z Zakat lub innych zwierząt określone). He said to him, "O Hunai! Don't oppress the Muslims and ward off their curse (invocations against you) for the invocation of the oppressed is responded to (by Allah); and allow the shepherd having a few camels and those having a few sheep (to graze their animals), and take care not to allow the livestock of 'Abdur-Rahman bin 'Auf and the livestock of ('Uthman) bin 'Affan, for if their livestock should perish, then they have their farms and gardens, while those who own a few camels and those who own a few sheep, if their livestock should perish, would bring their dependents to me and appeal for help saying, 'O chief of the believers! O chief of the believers!' , On rzekł do niego: "O Hunai nie ciemiężą muzułmanów i odpędzić ich przekleństwa (inwokacje przeciwko tobie) na pw uciśnionych jest odpowiedź (przez Boga), i pozwalają pasterz o kilka wielbłądów i te mające kilka owiec (do wypasu zwierząt), i dbać, aby nie dopuścić do żywego inwentarza Auf Abdur-Rahman bin 'i inwentarza Affan (' Usman) bin ', bo jeśli ich żywy inwentarz zginął, to mają swoje gospodarstwa i ogrody, podczas gdy ci, którzy posiadają kilka wielbłądów i tych, którzy posiadają kilka owiec, jeżeli ich żywy inwentarz zginął, przyniesie ich utrzymaniu do mnie i zaapelować o pomoc mówiąc, "szef Õ wierzących! szef O z wierzących! Would I then neglect them? (No, of course). So, I find it easier to let them have water and grass rather than to give them gold and silver (from the Muslims' treasury). By Allah, these people think that I have been unjust to them. This is their land, and during the pre-lslamic period, they fought for it and they embraced Islam (willingly) while it was in their possession. By Him in Whose Hand my life is! Were it not for the animals (in my custody) which I give to be ridden for striving in Allah's Cause, I would not have turned even a span of their land into a Hima." Chciałbym wtedy zaniedbują je? (Nie, oczywiście). Więc łatwiej niech wodę i trawę, zamiast dać im złoto i srebro (od skarbu muzułmanów). Do Boga, ci ludzie myślą, że zostały niesprawiedliwie im. To jest ich ziemia, a także w okresie pre-lslamic, walczyli o to i islam (dobrowolnie), a było to w ich posiadaniu. Przez Niego, w którego rąk moje życie jest! Gdyby nie zwierzęta (w moim areszcie), które daję do jazdy na dążenie w Sprawie Boga, bym nie zwrócił nawet rozpiętość ich ziemi do Hima ".

Volume 4, Book 52, Number 293 Tom 4, Book 52, Number 293

Narrated Hudhaifa Opowiadane Hudhaifa

The Prophet said (to us), " List the names of those people who have announced that they are Muslims." Prorok powiedział (dla nas), "Lista nazwisk tych ludzi, którzy ogłosili, że są muzułmanie." So, we listed one thousand and five hundred men. Więc wietlane tysięcy pięciuset ludzi. Then we wondered, "Should we be afraid (of infidels) although we are one thousand and five hundred in number?" Potem zastanawiał się, "Czy mamy się bać (niewiernych), choć jesteśmy jednym tysięcy pięćset liczby?" No doubt, we witnessed ourselves being afflicted with such bad trials that one would have to offer the prayer alone in fear. Nie ulega wątpliwości, że sami są świadkami dotknięty tak złych prób, które trzeba by zaoferować modlitwę sam w strachu.

Volume 4, Book 52, Number 294 Tom 4, Book 52, Number 294

Narrated Al-Amash Opowiadane Al-Amash

"We (listed the Muslims and) found them five hundred." "My (wymienione muzułmanów i) znaleźć ich pięćset." And Abu Muawiya said, "Between six-hundred to seven-hundred." I Abu Muawiya powiedział: "Między sześćset do siedmiu-sto".

Volume 4, Book 52, Number 295 Tom 4, Book 52, Number 295

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

A man came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! I have enlisted in the army for such-and-such Ghazwa, and my wife is leaving for Hajj." Mężczyzna przyszedł do Proroka i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Mam do wojska dla Ghazwa taki a taki, a moja żona wyjeżdża na pielgrzymki." Allah's Apostle said, "Go back and perform Hajj with your wife." Boga apostoł powiedział: "Wróć i wykonywać Hajj z twoją żoną".

Volume 4, Book 52, Number 296 Tom 4, Book 52, Number 296

Narrated Az-Zuhri Opowiadane Az-Zuhri

as follows in Hadith 297. w następujący sposób w 297 hadisy.

Volume 4, Book 52, Number 297 Tom 4, Book 52, Number 297

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

We were in the company of Allah's Apostle in a Ghazwa, and he remarked about a man who claimed to be a Muslim, saying, "This (man) is from the people of the (Hell) Fire." Byliśmy w towarzystwie Boga Apostoła w Ghazwa, a on zauważył, o człowieku, który twierdził, że jest muzułmaninem, mówiąc: "Ten (człowiek) jest od ludu (Piekło) Fire". When the battle started, the man fought violently till he got wounded. Kiedy bitwa zaczęła, mężczyzna gwałtownie walczył aż dostał rannych. Somebody said, "O Allah's Apostle! The man whom you described as being from the people of the (Hell) Fire fought violently today and died." Ktoś powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Człowiek którego opisane jako od ludzi (Piekło) Ogień gwałtownie walczył dziś i umarł." The Prophet said, "He will go to the (Hell) Fire." Prorok powiedział: "On pójdzie do (Piekło) Fire". Some people were on the point of doubting (the truth of what the Prophet had said) while they were in this state, suddenly someone said that he was still alive but severely wounded. Niektórzy ludzie byli na miejscu zwątpienia (prawda, co powiedział prorok), podczas gdy były one w tym stanie, nagle ktoś powiedział, że on wciąż żyje, ale poważnie ranny. When night fell, he lost patience and committed suicide. Gdy zapadła noc, stracił cierpliwość i popełnił samobójstwo. The Prophet was informed of that, and he said, "Allah is Greater! I testify that I am Allah's Slave and His Apostle." Prorok został poinformowany o tym, a on powiedział: "Allah jest większy! Świadczę, że jestem podrzędny Allaha i Jego Posłaniec". Then he ordered Bilal to announce amongst the people: 'None will enter Paradise but a Muslim, and Allah may support this religion (ie Islam) even with a disobedient man.' Następnie kazał Bilal ogłosić wśród ludzi: "Nikt wejdzie do Raju, ale muzułmański, a Bóg może wspierać tę religię (np. islam), nawet z nieposłusznego człowieka".

Volume 4, Book 52, Number 298 Tom 4, Book 52, Number 298

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

Allah's Apostle delivered a sermon and said, "Zaid received the flag and was martyred, then Ja'far took it and was martyred, then 'Abdullah bin Rawaha took it and was martyred, and then Khalid bin Al-Walid took it without being appointed, and Allah gave him victory." Apostoł Allaha wygłosił kazanie i powiedział: "Zaid otrzymała flagę i został zamęczony, a potem Ja'far wziął i został zamęczony, a następnie 'Abdullah bin Rawaha wziął i został zamęczony, a potem Khalid bin Al-Walid wziął go bez mianowaniem , a Bóg dał mu zwycięstwo. " The Prophet added, "I am not pleased (or they will not be pleased) that they should remain (alive) with us," while his eyes were shedding tears. Prorok dodaje: "Ja nie jestem zadowolony (lub nie będą zadowoleni), że powinny one pozostać (żywych) z nami", a jego oczy były płakać.

Volume 4, Book 52, Number 299 Tom 4, Book 52, Number 299

Narrated Anas Opowiadane Anas

The people of the tribes of Ril, Dhakwan, 'Usiya and Bani Lihyan came to the Prophet and claimed that they had embraced Islam, and they requested him to support them with some men to fight their own people. Ludzie z pokolenia Ril, Dhakwan, "Usiya i Bani Lihyan przyszedł do Proroka i twierdził, że oni przyjęli islam, i prosili go, aby wspierać ich w niektórych mężczyzn do walki własnych ludzi. The Prophet supported them with seventy men from the Ansar whom we used to call Al-Qurra'(ie Scholars) who (out of piety) used to cut wood during the day and pray all the night. Prorok wspierane je siedemdziesięciu ludzi z Ansar którego nazywaliśmy Al-Qurra "(tj. Scholars), którzy (z pobożności) używane do cięcia drewna w ciągu dnia i modlić się całą noc. So, those people took the (seventy) men till they reached a place called Bi'r-Ma'ana where they betrayed and martyred them. Tak, ci ludzie wziął (siedemdziesiąt) mężczyzn aż dotarli do miejsca zwanego Bi'r-Ma'ana gdzie zdradził i umęczonego ich. So, the Prophet invoked evil on the tribe of Ril, Dhakwan and Bani Lihyan for one month in the prayer. Więc Prorok powoływać zło na pokolenia Ril, Dhakwan i Bani Lihyan na jeden miesiąc w modlitwie.

Narrated Qatada Opowiadane Qatada

Anas told us that they (ie Muslims) used to recite a Quranic Verse concerning those martyrs which was Anas powiedział nam, że oni (tj. muzułmanie) używane recytować Koranu Verse dotyczące tych męczenników, który był

-- "O Allah! Let our people be informed on our behalf that we have met our Lord Who has got pleased with us and made us pleased." - "! O Allah Niech nasi ludzie być informowani w naszym imieniu, że poznaliśmy Pana kto ma z nas zadowolony i nas zadowoleni." Then the Verse was cancelled. Wtedy Verse został odwołany.

Volume 4, Book 52, Number 300 Tom 4, Book 52, Number 300

Narrated Abu Talha Opowiadane Abu Talha

Whenever the Prophet conquered some people, he would stay in their town for three days. Kiedykolwiek Prorok podbił kilka osób, on pozostanie w ich mieście przez trzy dni.

Volume 4, Book 52, Number 301 Tom 4, Book 52, Number 301

Narrated Anas Opowiadane Anas

The Prophet performed 'Umra, setting out from Al-Jarana where he distributed the war booty of Hunain. Prorok wykonywane "Umra, określający z Al-Jarana gdzie rozprowadzane zdobycz wojenną Hunain.

Volume 4, Book 52, Number 302 Tom 4, Book 52, Number 302

Narrated Nafi Opowiadane Nafi

Once a slave of Ibn 'Umar fled and joined the Byzantine. Po niewolnikiem Umara Ibn 'uciekł i przyłączył bizantyjskiej. Khalid bin Al-Walid got him back and returned him to 'Abdullah (bin 'Umar). Khalid bin Al-Walid dostałem go z powrotem i wrócił mu Abdullah (bin 'Umar). Once a horse of Ibn 'Umar also ran away and followed the Byzantines, and he (ie Khalid) got it back and returned it to 'Abdullah. Gdy koń Ibn 'Umar też uciekł i po Bizancjum, a on (tj. Khalid) dostał ją z powrotem i zwrócił go do' Abdullaha.

Volume 4, Book 52, Number 303 Tom 4, Book 52, Number 303

Narrated Ibn Umar Opowiadane Ibn Umar

That he was riding a horse on the day, the Muslims fought (against the Byzantines), and the commander of the Muslim army was Khalid bin Al-Walid who had been appointed by Abu Bakr. Że był na koniu, w dniu, muzułmanie walczyli (przeciw Bizancjum), a dowódca muzułmańskiej armii Khalid bin Al-Walid, który został wyznaczony przez Abu Bakra. The enemy took the horse away, and when the enemy was defeated, Khalid returned the horse to him. Wróg wziął konia z dala, a gdy wróg został pokonany, Khalid zwrócił konia do niego.

Volume 4, Book 52, Number 304 Tom 4, Book 52, Number 304

Narrated Jabir bin Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

I said, "O Allah's Apostle! We have slaughtered a young sheep of ours and have ground one Sa of barley. So, I invite you along with some persons." I powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Mamy ubite młodą owce nasze i mają gruntowych One SA jęczmienia. Więc zapraszam wraz z niektórych osób." So, the Prophet said in a loud voice, "O the people of the Trench! Jabir had prepared "Sur" so come along." Więc Prorok powiedział donośnym głosem: "O ludu Rowu! Jabir przygotował" Sur "więc chodź."

Volume 4, Book 52, Number 305 Tom 4, Book 52, Number 305

Narrated Um Khalid Opowiadane Um Khalid

(the daughter of Khalid bin Said) I went to Allah's Apostle with my father and I was Nearing a yellow shirt. (Córki Khalida bin Said) poszedłem do Apostoła Allaha z ojcem i był bliski żółtą koszulkę. Allah's Apostle said, "Sanah, Sanah!" Boga apostoł powiedział: "Sanah, Sanah!" ('Abdullah, the narrator, said that 'Sanah' meant 'good' in the Ethiopian language). ('Abdullah, narrator, powiedział, że "Sanah" oznaczało "dobry" w etiopskim języku). I then started playing with the seal of Prophethood (in between the Prophet's shoulders) and my father rebuked me harshly for that. I wtedy zaczął grać z pieczęcią proroctwo (między Proroka ramiona) i mój ojciec skarcił mnie surowo za to. Allah's Apostle said. Apostoł Allaha powiedział. "Leave her," and then Allah's Apostle (invoked Allah to grant me a long life) by saying (thrice), "Wear this dress till it is worn out and then wear it till it is worn out, and then wear it till it is worn out." "Zostaw ją", a następnie Boga apostoł (powoływane Bóg udzielić mi długie życie) mówiąc (trzy razy), "nosić tę sukienkę aż się zużyje, a następnie go nosić aż się zużyje, a następnie go nosić do niej jest zużyty. " (The narrator adds, "It is said that she lived for a long period, wearing that (yellow) dress till its color became dark because of long wear.") (Narrator dodaje: "Mówi się, że żyła przez długi okres, na sobie, że (żółty) sukienka do jego kolor stał się ciemny z powodu długo nosić.")

Volume 4, Book 52, Number 306 Tom 4, Book 52, Number 306

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

Al-Hasan bin 'All took a date from the dates of the Sadaqa and put it in his mouth. Al-Hasan bin "Wszystko miało datę, od daty tych Sadaqa i umieścić go w ustach. The Prophet said (to him) in Persian, "Kakh, kakh! (ie Don't you know that we do not eat the Sadaqa (ie what is given in charity) (charity is the dirt of the people))." Prorok powiedział (do niego) w Perski, "Kakh, kakh! (Czyli nie wiesz, że nie jeść Sadaqa (czyli to, co znajduje się w miłości) (miłość jest brud z ludzi))."

Volume 4, Book 52, Number 307 Tom 4, Book 52, Number 307

Narrated Abu Huraira Opowiadane Abu Huraira

The Prophet got up amongst us and mentioned Al Ghulul, emphasized its magnitude and declared that it was a great sin saying, "Don't commit Ghulul for I should not like to see anyone amongst you on the Day of Ressurection, carrying over his neck a sheep that will be bleating, or carrying over his neck a horse that will be neighing. Such a man will be saying: 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me,' and I will reply, 'I can't help you, for I have conveyed Allah's Message to you Nor should I like to see a man carrying over his neck, a camel that will be grunting. Such a man will say, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me, and I will say, 'I can't help you for I have conveyed Allah's Message to you,' or one carrying over his neck gold and silver and saying, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me,' and I will say, 'I can't help you for I have conveyed Allah's Message to you,' or one carrying clothes that will be fluttering, and the man will say, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me.' Prorok wstał wśród nas i wspomniał Al Ghulul podkreślił, jej wielkości i oświadczył, że to wielki grzech, mówiąc: "Nie popełnić Ghulul bo nie chciałbym widzieć nikogo z was w Dniu Zmartwychwstania, noszenia na szyi owca, który będzie beczenie, lub przeniesienia jego szyi konia, który będzie rżenie Taki człowiek będzie się mówić: ".! Apostoł wyjść Allaha wstawiennictwo u Boga dla mnie, a ja będę odpowiadał:" Nie mogę ci pomóc , bo ja się przekazanie wiadomości Allaha do was Nie chciałbym zobaczyć człowieka niosącego na szyi, wielbłąda, który będzie chrząkanie. Taki człowiek powie: "Apostoł wyjść Allaha! wstawiennictwo u Boga dla mnie, i powiem "Ja nie mogę ci pomóc bo ja się przekazanie wiadomości Allaha do was," lub jedno bilansowej nad jego złota szyi i srebra i mówiąc: "Apostoł wyjść Allaha! wstawiennictwo u Boga dla mnie, i powiem," nie mogę 't pomóc bo się przekazanie wiadomości Allaha do was, "lub jedno noszenia ubrań, które będą fruwające i człowiek powie:" Apostoł wyjść Allaha! wstawiennictwo u Boga dla mnie. " And I will say, 'I can't help you, for I have conveyed Allah's Message to you." I powiem: "Nie mogę ci pomóc, bo się przekazanie wiadomości Allaha do was".

Volume 4, Book 52, Number 308 Tom 4, Book 52, Number 308

Narrated 'Abdullah bin 'Amr Opowiadane "Abdullah bin 'Amr

There was a man who looked after the family and the belongings of the Prophet and he was called Karkara. Był tam człowiek, który opiekował się rodziną i dobytku Proroka i został nazwany Karkara. The man died and Allah's Apostle said, "He is in the '(Hell) Fire." Mężczyzna zmarł, a Apostoł Allaha powiedział: "On jest w" (Piekło) Fire ". The people then went to look at him and found in his place, a cloak he had stolen from the war booty. Lud poszedł na niego spojrzeć i znaleźć na jego miejscu, płaszcz miał skradziony z łupów wojennych.

Volume 4, Book 52, Number 309 Tom 4, Book 52, Number 309

Narrated Abaya bin Rifaa Opowiadane Abaya bin Rifaa

My grandfather, Rafi said, "We were in the company of the Prophet at DhulHulaifa, and the people suffered from hunger. We got some camels and sheep (as booty) and the Prophet was still behind the people. They hurried and put the cooking pots on the fire. (When he came) he ordered that the cooking pots should be upset and then he distributed the booty (amongst the people) regarding ten sheep as equal to one camel then a camel fled and the people chased it till they got tired, as they had a few horses (for chasing it). So a man threw an arrow at it and caused it to stop (with Allah's Permission). On that the Prophet said, 'Some of these animals behave like wild beasts, so, if any animal flee from you, deal with it in the same way." Mój dziadek, Rafi powiedział: "Byliśmy w towarzystwie Proroka w DhulHulaifa, a ludzie cierpieli głód. Mamy kilka wielbłądów i owiec (jako łup) i Prorok był jeszcze za ludzi. Pospieszyli i umieścić gotowania garnki na ogniu. (Kiedy przyszedł) rozkazał, że garnki powinny być zdenerwowany, a on przekazał łup (wśród ludzi) dotyczące dziesięć owiec jako równy jeden wielbłąd następnie wielbłąd uciekł i ludzie ścigali go, póki nie dostał zmęczony, gdyż miał kilka koni (na goni go). Więc mężczyzna wyrzucił strzałkę na niego i spowodował jego zatrzymanie (z pozwoleniem Allaha). On, że Prorok powiedział: "Niektóre z tych zwierząt zachowują się jak dzikie bestie, więc jeśli każde zwierzę ucieknie od was, radzić sobie z nim w ten sam sposób. " My grandfather asked (the Prophet ), "We hope (or are afraid) that we may meet the enemy tomorrow and we have no knives. Can we slaughter our animals with canes?" Mój dziadek zapytał (Prorok): "Mamy nadzieję (lub boją się), które mogą się spotkać wroga jutro i nie mamy noży. Możemy ubój nasze zwierzęta z laski?" Allah's Apostle replied, "If the instrument used for killing causes the animal to bleed profusely and if Allah's Name is mentioned on killing it, then eat its meat (ie it is lawful) but won't use a tooth or a nail and I am telling you the reason: A tooth is a bone (and slaughtering with a bone is forbidden ), and a nail is the slaughtering instrument of the Ethiopians." Apostoł Allaha odpowiedział: "Jeżeli przyrząd stosowany do zabijania przyczyny zwierząt obficie krwawić i jeśli imię Allaha jest wymienione na zabicie go, a następnie zjeść jego mięso (tzn. jest to zgodne z prawem), ale nie będzie używać ząb lub gwóźdź i jestem informacją, powód: ząb jest w kości (i uboju z kością jest zabronione) i paznokci jest ubój instrumentem Etiopczyków ".

Volume 4, Book 52, Number 310 Tom 4, Book 52, Number 310

Narrated Qais Opowiadane Qais

Jarir bin 'Abdullah said to me, "Allah's Apostle said to me, 'Won't you relieve me from Dhul-Khalasa?' Jarir bin 'Abdullah powiedział do mnie: "Apostoł Allaha powiedział do mnie:" nie będziesz zwalnia mnie od Dhul-Khalasa? Dhul-Khalasa was a house where the tribe of Khatham used to stay, and it used to be called Ka'bat-ul Yamaniya. So I proceeded with one hundred-and-fifty (men) from the tribe of Ahmas who were good cavalry. I informed the Prophet that I could not sit firm on horses, so he stroke me on the chest with his hand and I noticed his finger marks on my chest. He invoked, 'O Allah! Make him firm and a guiding and rightly-guided man." Dhul-Khalasa był dom, gdzie plemię Khatham stosowane do pobytu, a to kiedyś nazywane Ka'bat-ul Yamaniya. Więc przystąpił sto-i-pięćdziesiąt (mężczyźni), z plemienia Ahmas którzy byli dobrej kawalerii . poinformowałem Proroka, że ​​nie mogę siedzieć mocno na koniach, więc udar mnie na klatce piersiowej z jego strony i zauważyłem palcem ślady na mojej piersi. On powoływać "O Boze! Niech firma i prowadzenie i słusznie guided człowiekiem. " Jarir set out towards that place, dismantled and burnt it, and then sent the good news to Allah's Apostle . Jarir określone kierunku tego miejsca, rozebrane i spalone, a następnie posłał dobrą nowinę Apostoła Allaha. The messenger of Jarir said to Allah's Apostle. Posłańcem Jarir powiedział Apostoł Allaha. "O Allah's Apostle! By Him Who has sent you with the Truth, I did not come to you till it (ie the house) had been turned (black) like a scabby camel (covered with tar)." "Apostoł wyjść Allaha! Przez Tego, który posłał was z prawdą, że nie przyjdzie do was aż (np. dom) zostało włączone (czarny) jak parszywy wielbłąd (pokryte smołą)." So the Prophet invokes Allah to Bless the horses of the men of Ahmas five times. Więc Prorok przywołuje Boga, aby pobłogosławił konie mężów Ahmas pięć razy.

Volume 4, Book 52, Number 311 Tom 4, Book 52, Number 311

Narrated Ibn 'Abbas Opowiadane Ibn 'Abbasa

The Prophet said, on the day of the Conquest of Mecca, "There is no migration (after the Conquest), but Jihad and good intentions, and when you are called for Jihad, you should immediately respond to the call." Prorok powiedział w dniu podboju Mekki, "Nie ma migracji (po Conquest), ale Dżihad i dobre intencje, a kiedy wezwał do dżihadu, należy natychmiast odpowiedzieć na wezwanie."

Volume 4, Book 52, Number 312 Tom 4, Book 52, Number 312

Narrated Abu Uthman An-Nahdi Opowiadane Abu Usman-Nahdi

Mujashi (bin Mas'ud) took his brother Mujalid bin Musud to the Prophet and said, "This is Mujalid and he will give a pledge of allegiance to you for migration." Mujashi (bin Mas'ud) zajął jego brat Mujalid bin Musud do Proroka i powiedział: "To jest Mujalid a on da przysięgę wierności Państwu do migracji." The Prophet said, "There is no migration after the Conquest of Mecca, but I will take his pledge of allegiance for Islam." Prorok powiedział: "Nie ma migracji po podboju Mekki, ale wezmę swoje zobowiązanie wierności dla islamu".

Volume 4, Book 52, Number 313 Tom 4, Book 52, Number 313

Narrated 'Ata' Opowiadane "Ata"

I and 'Ubai bin 'Umar went to 'Aisha while she was staying near Thabir (ie a mountain). I i 'Ubai bin' Umar poszedł do "Aisha, a ona przebywała blisko Thabir (tj. góra). She said, "There is no Migration after Allah gave His Prophet victory over Mecca." Ona powiedziała: "Nie ma migracji po Allah dał Jego zwycięstwo nad Mekki proroka."

Volume 4, Book 52, Number 314 Tom 4, Book 52, Number 314

Narrated Sad bin 'Ubaida Opowiadane Sad bin 'Ubaida

Abu Abdur-Rahman who was one of the supporters of Uthman said to Abu Talha who was one of the supporters of Ali, "I perfectly know what encouraged your leader (ie 'Ali) to shed blood. I heard him saying: Once the Prophet sent me and Az-Zubair saying, 'Proceed to such-and-such Ar-Roudah (place) where you will find a lady whom Hatib has given a letter. So when we arrived at Ar-Roudah, we requested the lady to hand over the letter to us. She said, 'Hatib has not given me any letter.' . Abu Abdur-Rahman, który był jednym z kibiców Osmana powiedział Abu Talha, który był jednym z zwolenników Alego "Ja doskonale wiem, co zachęca twój lider (tj." Ali) do rozlewu krwi usłyszałem powiedzenie: Gdy Prorok Mnie posłał i Az-Zubair mówiąc: "Przejdź do takiego a takiego Ar-Roudah (miejsca), gdzie znajdą Państwo pani kogo Hatib dał list. Więc kiedy przyjechaliśmy w Ar-Roudah, poprosiliśmy panią do ręki na piśmie do nas. Powiedziała: "Hatib nie dał mi żadnego listu." We said to her. 'Take out the letter or else we will strip off your clothes.' Mówiliśmy do niej. "Wyjmij list albo będziemy zdejmować swoje ubrania." So she took it out of her braid. So the Prophet sent for Hatib, (who came) and said, 'Don't hurry in judging me, for, by Allah, I have not become a disbeliever, and my love to Islam is increasing. (The reason for writing this letter was) that there is none of your companions but has relatives in Mecca who look after their families and property, while I have nobody there, so I wanted to do them some favor (so that they might look after my family and property).' Więc wziął go z jej warkocz. Więc Prorok wysłał do Hatib, (którzy przybyli) i powiedział: "Nie spiesz się w ocenie mnie, przez Boga, nie stały się niedowiarkiem, a moja miłość do islamu wzrasta. (powodem napisania tego listu było), że nie ma żadnego z twoich towarzyszy, ale ma krewnych w Mekce, którzy się ich rodziny i mienia, a mam tam nikogo, więc chciałem zrobić im jakąś przysługę (tak by mogli opiekować się moją rodziną i nieruchomości). " The Prophet believed him. 'Umar said, 'Allow me to chop off his (ie Hatib's) neck as he has done hypocrisy.' Prorok uwierzyli mu. 'Umar powiedział: "Pozwólcie mi odrąbać mu (tj. Hatib'S) szyi jak uczynił hipokryzję. The Prophet said, (to 'Umar), 'Who knows, perhaps Allah has looked at the warriors of Badr and said (to them), 'Do whatever you like, for I have forgiven you.' Prorok powiedział (do 'Umar), "Kto wie, może Bóg spojrzał na Badr wojowników i rzekł (do nich)," Rób co chcesz, bo nie odpuścił. " 'Abdur-Rahman added, "So this is what encouraged him (ie Ali)." "Abdur-Rahman dodaje:" Tak to jest to, co zachęca go (tj. Ali). "

Volume 4, Book 52, Number 315 Tom 4, Book 52, Number 315

Narrated Ibn Abi Mulaika Opowiadane Ibn Abi Mulaika

Ibn Az-Zubair said to Ibn Ja'far "Do you remember when I, you and Ibn 'Abbas went out to receive Allah's Apostle?" Ibn Az-Zubair powiedział Ibn Ja'Far "Czy pamiętasz, kiedy Ja, ty i Ibn 'Abbas wyszedł otrzymywać Apostoła Allaha?" Ibn Ja'far replied in the affirmative. Ibn Ja'far odpowiedział twierdząco. Ibn Az-Zubair added, "And Allah's Apostle made us (ie I and Ibn 'Abbas) ride along with him and left you." Ibn Az-Zubair dodał: "I Apostoł Boga uczynił nas (tj. ja i Ibn 'Abbas) jechać razem z nim i opuścił cię."

Volume 4, Book 52, Number 316 Tom 4, Book 52, Number 316

Narrated As-Sa'ib bin Yazid Opowiadane As-Sa'ib bin tatoo

I along with some boys went out to receive Allah's Apostle at Thaniyatal-Wada'. I wraz z kilkoma chłopcami wyszedł otrzymywać Apostoła Allaha na Thaniyatal-Wada '.

Volume 4, Book 52, Number 317 Tom 4, Book 52, Number 317

Narrated Abdullah Opowiadane Abdullah

When the Prophet returned (from Jihad), he would say Takbir thrice and add, "We are returning, if Allah wishes, with repentance and worshipping and praising (our Lord) and prostrating ourselves before our Lord. Allah fulfilled His Promise and helped His Slave, and He Alone defeated the (infidel) clans." Kiedy Prorok powrócił (od dżihadu), powiedziałby Takbir trzykroć i dodać: "Wracamy, jeśli pragnie Boga, o nawrócenie i uwielbienia i chwaląc (Pan) i pokłony się przed Panem. Bóg wypełnił swoją obietnicę i pomógł Slave, a on sam pokonał (niewierny) klany ".

Volume 4, Book 52, Number 318 Tom 4, Book 52, Number 318

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

We were in the company of the Prophet while returning from 'Usfan, and Allah's Apostle was riding his she-camel keeping Safiya bint Huyay riding behind him. Byliśmy w towarzystwie Proroka podczas powrotu z "Usfan i Apostoł Allaha jechał jego wielbladzice utrzymanie Safiya bint Huyay jedzie za nim. His she-camel slipped and both of them fell down. Jego wielbladzica poślizgnął się i obaj upadli. Abu Talha jumped from his camel and said, "O Allah's Apostle! May Allah sacrifice me for you." Abu Talha skakał z wielbłąda i powiedział: "Apostoł wyjść Allaha! Niech Allah poświęcić mnie dla ciebie." The Prophet said, "Take care of the lady." Prorok powiedział: "Dbaj o pani." So, Abu Talha covered his face with a garment and went to Safiya and covered her with it, and then he set right the condition of their shecamel so that both of them rode, and we were encircling Allah's Apostle like a cover. Więc, Abu Talha zakrył twarz w szatę i poszedł do Safiya i przykrył ją z nim, a potem tuż stanu jego shecamel tak, że obaj jechali, i byliśmy okrężne Apostoła Allaha jak okładki. When we approached Medina, the Prophet said, "We are returning with repentance and worshipping and praising our Lord." Kiedy zbliżył Medyna, Prorok powiedział: "Wracamy z pokuty i czci i chwaląc Pana naszego." He kept on saying this till he entered Medina. Trzymał się na tych słowach wszedł do Medyny.

Volume 4, Book 52, Number 319 Tom 4, Book 52, Number 319

Narrated Anas bin Malik Opowiadane Anas bin Malik

That he and Abu Talha came in the company of the Prophet and Safiya was accompanying the Prophet, who let her ride behind him on his she-camel. Że on i Abu Talha przyszedł w towarzystwie Proroka i Safiya towarzyszył Proroka, który pozwolił jej jeździć za nim w jego wielbladzica. During the journey, the she-camel slipped and both the Prophet and (his) wife fell down. Podczas podróży, wielbladzica poślizgnął się i zarówno Prorok i (jego) żona upadła. Abu Talha (the sub-narrator thinks that Anas said that Abu Talha jumped from his camel quickly) said, "O Allah's Apostle! May Allah sacrifice me for your sake! Did you get hurt?" Abu Talha (sub-narrator uważa, że ​​Anas powiedział, że Abu Talha skakał z jego wielbłąda szybko) powiedział, "Apostoł wyjść Allaha! Niech Allah poświęcić mnie dla was! Czy ranny?" The Prophet replied,"No, but take care of the lady." Prorok odpowiedział: "Nie, ale dbać o pani." Abu Talha covered his face with his garment and proceeded towards her and covered her with his garment, and she got up. Abu Talha zakrył twarz jego szaty i udał się do niej i okrył ją jego szaty, i wstała. He then set right the condition of their she-camel and both of them (ie the Prophet and his wife) rode and proceeded till they approached Medina. Następnie ustawić odpowiedni stan ich wielbladzica i oba z nich (tj. Prorok i jego żona) i przystąpił do Rode podeszli Medina. The Prophet said, "We are returning with repentance and worshipping and praising our Lord." Prorok powiedział: "Wracamy z pokuty i czci i chwaląc Pana naszego." The Prophet kept on saying this statement till he entered Medina. Prorok powtarzała to stwierdzenie aż wszedł Medina.

Volume 4, Book 52, Number 320 Tom 4, Book 52, Number 320

Narrated Jabir bin 'Abdullah Opowiadane Jabir bin Abdullah

I was on a journey in the company of the Prophet and when we reached Medina, he said to me, "Enter the Mosque and offer two Rakat." Byłem w podróż w towarzystwie Proroka i gdy dotarliśmy Medina, powiedział do mnie: "Podaj Meczetu i oferuje dwa Rakat".

Volume 4, Book 52, Number 321 Tom 4, Book 52, Number 321

Narrated Ka'b Opowiadane Ka'b

Whenever the Prophet returned from a journey in the forenoon, he would enter the Mosque and offer two Rakat before sitting. Kiedykolwiek Prorok wrócił z podróży w przedpołudnie, to on wchodzi do meczetu i oferują dwa Rakat przed posiedzeniem.

Volume 4, Book 52, Number 322 Tom 4, Book 52, Number 322

Narrated Muharib bin Dithar Opowiadane Muharib bin Dithar

Jabir bin 'Abdullah said, "When Allah's Apostle arrived at Medina, he slaughtered a camel or a cow." Jabir bin 'Abdullah powiedział: "Gdy Boga apostoł przybył do Medyny, to ubite wielbłąda lub krowę." Jabir added, "The Prophet bought a camel from me for two Uqiyas (of gold) and one or two Dirhams. When he reached Sirar, he ordered that a cow be slaughtered and they ate its meat. When he arrived at Medina, he ordered me to go to the Mosque and offer two Rakat, and weighed (and gave) me the price of the camel." Jabir dodał, "Prorok kupił wielbłąda ode mnie dwa Uqiyas (złota) oraz jednego lub dwóch dirhamów. Gdy dotarł Sirar nakazał że krowa zostać ubite i jedli jego mięso. Gdy przybył do Medyny, rozkazał mi iść do meczetu i oferują dwa Rakat i zważono (i dał) mi cenę wielbłąda. "

Volume 4, Book 52, Number 323 Tom 4, Book 52, Number 323

Narrated Jabir Opowiadane Jabir

Once I returned from a journey and the Prophet said (to me) "Offer two Rakat." Po powrocie z podróży i powiedział Prorok (dla mnie) "oferuje dwa Rakat". (Sirar is a place near Medina). (Sirar to miejsce w pobliżu Medyny).


Also, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest