Shi'a Imams of Islam Shi'a imamów islamu

Advanced Information Informacje zaawansowane

Ali (AS), The First Imam Ali (AS), Pierwszy Imam

It was Friday 13th of Rajab 30 Amulfeel Hazrat Fatima binte Asad, the wife of Hazrat Abu Talib entered the precincts of the Kaaba and prayed to Allah saying O'my protector ease my pain.'All of a sudden the wall of the Kaaba opened up and she, as if by some unseen force went inside the Kaaba and the wall closed. To był piątek 13-radżaba 30 Amulfeel Hazrat Fatimie Binte Asad, żona Hazrat Abu Talib wszedł na teren z Kaaba i modlił się do Boga mówiąc O'my protector ukoić mój ból. "Nagle na ścianie z Kaaba otwarte a ona, jakby przez jakąś niewidzialną siłę poszedł wewnątrz Kaaba i ściany zamknięte. Ali (AS) the youngest son of Abu Talib was born inside the Holy Kaaba. Ali (AS) najmłodszy syn Abu Talib urodził się wewnątrz Świętego Kaaba. She stayed inside for three days. Przebywała wewnątrz na trzy dni. On the 3rd day she came out through the door and Muhammad was waiting outside. Na 3 dni wyszła przez drzwi i Muhammad czekał na zewnątrz. She told Muhammad (SA) that the boy had not taken any milk. Powiedziała Muhammad (SA), że chłopiec nie podjęli mleko. Muhammad gave him the first feed from his mouth and afterwards asked his uncle Abu Talib that he wished to adopt the baby. Muhammad dał mu pierwszy kanał z jego ust, a potem poprosił swojego wuja Abu Talib, że chce przyjąć dziecko. Ali entered the house of Muhammad from the very first day of his birth. Ali wszedł do domu Muhammada od pierwszego dnia jego narodzin. Ali's mother Fatima binte Assad Also lived there who looked after his own son as well as Muhammad(SA) so much so that later the Holy Prophet used to say that she was like his own mother. Ali matka Fatima binte Assad również tam mieszkał, który opiekował się własnego syna jak Muhammad (SA) tak bardzo, że później Prorok mówił, że była jak własnej matki.

Shah Waliullah, Mohadith-e-Dehlvi writes in the book “Izalatul Kholafa” giving reference from Imam Hakim in his Mustadrak Part 3, Page 483. Shah Waliullah, Mohadith-e-Dehlvi pisze w książce "Izalatul Kholafa" dawania referencji od Imam Hakim w jego części Mustadrak 3, strona 483. Qud Tawatarul Akhbar Inna Fatimah Binte Asad woledat Aliyan Fi Jaufil Kaaba”. Qud Tawatarul Akhbar Inna Fatimah Binte Asad woledat Aliyan Fi Jaufil Kaaba ". Another writer of the old school Sibtel Jauzi in his book Tazkeratul Khawas ul Umma, page 7 mentions the same fact that Ali was born inside the Kaaba. Inny pisarz starej szkoły Sibtel Jauzi w książce Tazkeratul Khawas ul Umma, strona 7 wspomina ten sam fakt, że Ali urodził się wewnątrz Kaaba.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Masoodi the famous historian writes in his book of history Muruj el Zahab, that Ali was born inside the Kaaba on the orders of Muhammad the Messenger of God. Masoodi słynny historyk pisze w swojej książce o historii Muruj el Zahab, że Ali urodził się wewnątrz Kaaba na rozkaz Mahometa posłańcem Boga.

It was after the adoption of Ali(AS) that he lived with the Holy Prophet in his house. To było po przyjęciu Ali (AS), który mieszkał w Świętego Proroka w jego domu.

Some historians try to show that when Muhammad(SA) declared his prophethood Ali(AS) was the first among male children who accepted Islam. Niektórzy historycy starają się pokazać, że kiedy Muhammad (SA) zadeklarowała jego proroctwo Ali (AS) był pierwszym wśród dzieci płci męskiej, którzy przyjęli islam. The implication here is that both Muhammad(SA) and Ali(AS) were non -believers before this declaration. Implikacją jest to, że zarówno Muhammad (SA) i Ali (AS) były niewierzący przed tym oświadczeniem. This is against the Qur'anic verdict which says that Ibrahim was a muslim and he taught his children to be muslims so that when the Prophet was born among the descendents of Ibrahim through the line of Ismael he was born a muslim and so was Ali. Jest to niezgodne z Koranu, który mówi, że werdykt był Muslim Ibrahim i uczył jego dzieci są muzułmanami, tak, że kiedy Prorok urodził się wśród potomków Abrahama przez linię Ismael urodził muslim i tak był Ali. The correct thing to say would be that when Muhammad (SA)declared his prophethood openly Ali (AS) immediately adhered to the declaration without hesitation. Poprawna rzecz do powiedzenia to, że kiedy Muhammad (SA) zadeklarowała jego proroctwo otwarcie Ali (AS) natychmiast przystąpiła do deklaracji bez wahania.

The three persons seen in prayers in the Kaaba were Muhammad, Khadija and Ali before anyone else accepted Islam. Trzy osoby widziane w modlitwach w Kaaba były Muhammad, Khadija i Ali zanim ktokolwiek inny przyjął islam. For 3 years young and poor persons of Makka were accepting Islam secretly. Przez 3 lata młode i słabe osoby z Mekki byli przyjmując islam potajemnie. The first open declaration came when the Qora'anic verse tells the Prophet to "come out openly and warn the people of your own clan." Pierwsza deklaracja otwarta przyszedł kiedy Qora'anic werset mówi Prorok "wyjdzie otwarcie i ostrzec ludzi z własnego klanu." Invitations were sent to leaders of the Banu Hashim to come to the house of Muhammad (SA)for Dinner. Zaproszenia zostały wysłane do przywódców Banu Hashim przyjechać do domu Muhammad (SA) na kolację. Forty of them came, ate food and then heard Muhammad (SA)about his mission of ' No god but Allah and Muhammad(SA) as the messenger of Allah and whoever offers his help to propagate this religion will be his deputy and successor. Czterdziestu z nich przyszedł, zjadł jedzenie i wtedy usłyszał Muhammad (SA) o swojej misji "ma boga prócz Allaha, a Muhammad (SA), jako posłaniec Boga i kto oferuje swoją pomoc w propagowaniu tej religii będzie jego zastępcą i następcą. No one stood up except Ali(AS). Nikt nie stał się wyjątkiem Ali (AS). After announcing this 3 times Muhammad(SA) declared that Ali (AS)will be his deputy to his mission and will be his successor after him. Po ogłoszeniu tego 3 razy Muhammad (SA) oświadczył, że Ali (AS) będzie jego zastępcą do jego misji i będzie jego następcą po nim. People thought it as a joke that a 13 year old boy was to be a deputy of this prophetic mission. Ludzie myśleli, że jako żart, że 13-letni chłopiec miał być zastępcą tej prorockiej misji. Even Abu Lahab jokingly told Abu Talib, go and obey your son to which AbuTalib smilingly accepted. Nawet Abu Lahab żartem powiedział Abu Talib, idź słuchać swojego syna, do którego AbuTalib uśmiechem przyjęta. Ali(AS) promissed to help Muhammad(SA) in his mission and kept this promise all his life. Ali (AS) promissed pomóc Muhammad (SA) w jego misji i przechowywane tej obietnicy całe życie.

Once the family settled in the newly adopted city of Madina their first task was to complete the mosque around which their houses were also built. Gdy rodzina osiedliła się w nowo przyjętych miasta Madina ich pierwszym zadaniem było dokończyć meczet, wokół których ich domy zostały również zbudowane. Ali initially stayed with his mother but when he married Fatima the daughter of the Prophet he was given a house next to the Prophet by the side of the mosque. Ali początkowo przebywał z matką, ale kiedy mąż Fatimy córkę Proroka dostał dom obok Proroka z boku meczetu. He had been betrothed to her several days before the battle of Badr. Był zaręczony z nią kilka dni przed bitwą pod Badr. But the marriage was celebrated three months later. Ale małżeństwo było obchodzone trzy miesiące później. Ali was about 23 years old and Fatima was 18. Ali był o 23 lat i Fatima była 18. This was most happy and celebrated marriage. To był najbardziej zadowolony i obchodzony małżeństwa. The distinctiveness of their respectivecharacters blended so well with each other that they never quarrelled and complained of one another and led a happy and most contended life. Odróżniający ich respectivecharacters mieszane tak dobrze ze sobą, że nigdy nie kłócili się i narzekali od siebie i prowadził szczęśliwe i najbardziej podniosła życie. Materially the couple did not posses much, spiritually they were at the highest level of assent. Materialnie para nie nie posiadają wiele, duchowo byli na najwyższym poziomie zgody. They had no worries if they go hungry or their clothes had patches.They would be more concerned if an orphan goes away from their door without receiving any food. Nie mieli żadnych zmartwień jeśli głodny lub ich ubrania miał patches.They byłoby więcej zainteresowanych, jeśli sierota odchodzi od ich drzwi bez otrzymania jakiejkolwiek żywności.

Ibne Abil Hadid, the Motazelli commentator of Nahjul Balagha says that: Ali(AS) had a personality in which opposite characteristics had so gathered that it was difficult to believe a human mind could manifest such a combination. Ibne Abil Hadid, komentator Motazelli z Nahjul Balagha mówi, że: Ali (AS) miał osobowość, w którym przeciwstawne cechy miał tak zebranych, że trudno było uwierzyć, umysł ludzki może przejawiać taką kombinację. He was the bravest man that history could cite and such brave men are always hard hearted, cruel and eager to shed blood. Był najodważniejszy człowiek, że historia może przytoczyć i takie dzielni mężczyźni zawsze są twardego serca, okrutny i chętny do rozlewu krwi. On the contrary Ali was kind, sympathetic, responsive and warmhearted person, qualities quite contrary to the other phase of his character and more suited to pious and God fearing persons.Ali's bravery and piety both became legendry.Life in Madina while the Holy Prophet was alive was the most busy for Ali. Wręcz przeciwnie Ali był miły, sympatyczny, czuły i warmhearted osoba, cechy zupełnie sprzeczne z drugiej fazie jego charakter i bardziej odpowiednie dla pobożnych i Bóg obawiając odwagę persons.Ali 's i pobożności zarówno stała legendry.Life w Madina podczas Święty Prorok żywy był najbardziej pracowity dla Ali. But he remembers these times as the best times of his life. Ale pamięta te czasy, jak w najlepszych czasach jego życia. He says in Nehjul Balagha ' Life with my brother was a life of ease and happiness.' On mówi w Nehjul Balagha "Życie z moim bratem było łatwe życie i szczęście."

Hasan (AS), The Second Imam Hasan (AS), drugie Imam

Born in Madina 15th Ramazan 3rd year of Hijri. Urodził się w Madina 15-cie 3-gie Ramazan roku Hidżry. Elder son of Ali and Fatima, grandson of the Prophet of Islam. Starszy syn Alego i Fatimy, wnuk proroka islamu. When he was born and the news of the birth of a grandson was conveyed to the Holy Prophet he came to the house of Fatima, took hold of the baby in his arms, said Azan and Iqamah in his ears and said, this is a beautiful child, I name him Hasan. Kiedy się urodził, a wieść o narodzinach wnuka były przekazywane do Świętego Proroka przyszedł do domu z Fatimy, chwycił dziecko w ramionach, powiedział Azan i Iqamah w uszach i powiedział: to jest piękne dziecko, nazwij go Hasan. He will keep Islam and muslims safe from the hands of its destroyers. On będzie na bieżąco islamu i muzułmanów bezpieczne z rąk jego niszczycieli. Historians note that this child looked like his grand father the Holy Prophet in looks and in manners. Historycy pamiętać, że to dziecko wyglądało jego wielkiego ojca Świętego Proroka w wygląd i maniery.

Hussain Ibn Ali (AS), The Third Imam Hussain Ibn Ali (AS), trzecie Imam

Second son of Fatima (SA) and Ali (AS) Hussain (AS) was born on 3rd Shabaan, 4th year of Hijri (10.1.626 AD) When he was born the Holy Prophet was given the news of the birth of his 2nd grandson. Drugi syn z Fatimy (SA) i Ali (AS) Hussain (AS) urodził się 3 Shabaan, 4. rok z Hidżry (10.1.626 AD), gdy się urodził Świętego Proroka otrzymał wiadomość o narodzinach jego 2-sze wnuka . He arrived at the house of his daughter, took the little baby in his arms, said the Azan and Iqamah in his ears. Przybył do domu swojej córki, wziął małe dziecko w ramionach, powiedział Azan i Iqamah w uszach. People around the Prophet saw tears in his eyes. Ludzie wokół Proroka zobaczyłem łzy w jego oczach. Fatimah asked what was the reason for this, he told her that this boy of hers will achieve martyrdom, but consoled her by adding that God will create a nation who will mourn Hussain till the Day of Judgement. Fatimah zapytał co było powodem tego, powiedział jej, że to jej chłopak osiągnie męczeństwo, ale pocieszył ją, dodając, że Bóg stworzy naród, który będzie opłakiwać Hussain do Dnia Sądu Ostatecznego. Another famous saying of the Prophet at the same time became synonymous with the name of his grandson Hussain. Kolejny słynny powiedzenie Proroka jednocześnie stała się synonimem nazwy wnuka Hussain. “Hussian-o-Minni wa Ana Minul Hussain”. "Hussian-o-wa Ana Minul Minni Hussain". Hussain is from me and I am from Hussain. Hussain jest ode mnie i jestem z Hussain. One can explain this Hadith that Hussain, being the grand son of the Prophet was from him biologically. Można wyjaśnić ten Hadith że Hussain, będąc wielki syn Proroka było od niego biologicznie. How a grandfather was from his grand son needs to be explained. Jak dziadek był z jego wielkiego syna musi być wyjaśnione. Prophets of God speak spiritually rather than materially. Prorocy Boga mówić duchowo niż materialnie. He was talking about Islam the Deen he was assigned by God to propagate God's religion.. Mówił o Islamie Deen był przydzielony przez Boga, aby propagować religię Boga .. He was for Islam and his whole life was for Islam and its establishment on earth. Był dla islamu i jego całe życie było dla islamu i jego ustanowieniu na ziemi. Any break in this mission would subvert this mission which was the purpose of his creation. Jakakolwiek przerwa w tej misji będzie obalić tę misję, która była celem jego utworzenia. The message of the Holy Prophet in this saying was that Hussain will, in some near future save this mission from destruction, hence the very purpose of his being will be saved by the sacrifice of his grandson. Przesłanie Świętego Proroka w to powiedzenie, że Hussain będzie w najbliższej przyszłości jakiś zapisać tę misję od zniszczenia, a zatem sam cel jego istnienia będzie zbawiony przez ofiarę swojego wnuka. He was giving the news of a future occurrence. Dawał wiadomości przyszłego zdarzenia. The story of Kerbala unfolds. Historia Kerbala rozwija.

Ali Ibn el Hussain, Zainul Abedeen (AS), The Fourth Imam Ali Ibn el Hussain, Zainul Abedeen (AS), czwarta Imam

When the young Ali took the mantle of Imamat, times were hard on the Ahlulbayt of the Prophet. Kiedy młody Ali wziął płaszcz imamatu, czasy były trudne na Ahlulbayt Proroka. His is the saddest story of all time. Jego jest najsmutniejsza historia wszechczasów. On the 10th of Muharram at the time of Asr Prayers, when his father Hussain(AS) was alone in the battlefield ready to do battle, he withdrew to the camp of his ailing son, came beside hibed, woke him and told him that the story of Kerbala was over, that he was about to go to sacrifice his own life for the cause of Islam. W dniu 10 Muharram momencie Asr modlitwach, gdy jego ojciec Hussain (AS) był sam w polu bitwy gotowy do walki, wycofał się do obozu jego chorego syna, przyszedł obok hibed, obudził go i powiedział mu, że historia Kerbala była skończona, że ​​miał zamiar iść do poświęcenia własnego życia dla sprawy islamu. It was at that time that the father transferred the mantle of Imamat, the spiritual guidance, to his son to lead the muslim Ummah towards the Right Path. To właśnie w tym czasie, że ojciec przekazał płaszcz imamatu, poradnictwa duchowego, do syna prowadzić muzułmańskiej Ummah ku właściwej drodze.

He was born in Madina some 22 years ago, on 5th Shabaan 38 year of Hijra. Urodził się w Medynie jakieś 22 lat temu, w dniu 5 38 Shabaan roku Hijra. In some history books his date of birth is shown as 15th Jamadiul Awwal 38 AH. W niektórych książkach jego data urodzenia jest pokazany jako 15-gi Jamadiul Awwal 38 AH. His mother was Shahr Bano the daughter of Yazdjurd II, the last of the Persian Kings before Islam. Jego matka była Shahr Bano córka Yazdjurd II, ostatniego z królów perskich przed islamem. She was taken prisoner when muslim armies conquered Persia. Ona została wzięta do niewoli, kiedy armie muzułmańskie podbili Persję. When she was brought in Madina Imam Ali(AS) spoke to her and she embraced Islam and was married to his 2nd son Imam Hussain.(AS) She had died after giving birth to her only son. Kiedy przywieziono Madina Imam Ali (AS) mówił do niej, a ona islam i została żoną jego syna 2-ci Imam Hussain. (AS) Umarła po urodzeniu swego jedynego syna. He was only two years old when his grand father Ali (AS) was martyred in the Mosque at Kufa. Był tylko dwa lata, gdy jego dziadek Ali (AS) męczeńską w Meczecie w Kufa. After that the whole family of the Prophet returned to live in Madina. Potem cała rodzina Proroka powrócił do życia w Medynie. For the next 10 years under Imam Hasan(AS) as Imam and after his martyrdom, his father Imam Hussain(AS) as the Imam, the young Ali was growing in their shadow and watching the workings of the Imamat without the wordly authority. Przez następne 10 lat w Imam Hasan (AS), jak i po jego Imam męczeństwa, jego ojciec Imam Hussain (AS) Imama, młody Ali rosła w ich cieniu i oglądanie w funkcjonowanie imamatu bez wordly organu. People knew they were the grand sons of the Holy Prophet and followed them by their hearts but outwardly because of the fear of the Ummayad ruler in Damascus, there was very little following of the Ahlulbayt of the Prophet. Ludzie wiedzieli, że są wielcy synowie Proroka, a po nich przez ich sercach, ale na zewnątrz, ze względu na obawy przed Ummayad władcy w Damaszku, było bardzo mało następnych Ahlulbayt Proroka. In 60 Hijri when his father Imam Hussain(AS) had to leave Madina for Makka and then for Kerbala, he was with him all the time. W 60 Hidżry gdy jego ojciec Imam Hussain (AS) musiał opuścić Madina do Mekki, a następnie w Karbali, był z nim cały czas. In Kerbala all male children of Ali(AS) and Hussain(AS) were killed except Ali Ibn el Hussain who with providence became so ill that he was unable to participate in the Jihad with his father and survived the massacre. W Karbali wszystkie dzieci płci męskiej Ali (AS) i Hussain (AS) zginęło z wyjątkiem Ali Ibn el Hussain którzy z opatrzności stał się tak chory, że nie mógł uczestniczyć w Dżihad z ojcem i przeżył masakrę. His life and with that the line of descendents of Hussain(AS) survived because the Imamat had to go on. Jego życie i że linia potomków Hussain (AS) przeżył, bo imamatu było iść dalej. He became the 4th Imam on the 10th of Muharram 61 Hijri. Stał 4-cia Imam się 10 Muharram 61 Hidżry. He was taken captive and was brought to Kufa and then to Damascus in chains. Dostał się do niewoli i został przywieziony do Kufa, a następnie do Damaszku w łańcuchy. In spite of his illness and humiliating position in front of Yazid the Ummayad ruler, when Yazid addressed him in an insulting manner saying that his father wasted his life by refusing to give the oath of allegiance to Yazid, Imam replied, it was to save Islam. Pomimo swojej choroby i sytuacji upokarzającej przed Yazid Ummayad władcy, gdy Yazid zwrócił się do niego w obelżywy sposób, mówiąc, że jego ojciec marnuje swoje życie odmawiając przysięgi lojalny do tatoo, Imam odpowiedział, było zapisać islamu . They were wondering how Islam was saved. Oni zastanawiali się jak islam został zapisany. When time for Azan came and the Moazzin screamed from the minaret” I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah, Imam shouted to Yazid, this is the way Islam was saved. Kiedy przyszedł czas na Azan i Moazzin krzyknęła z minaretu "świadectwo, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha, Imam krzyknął do tatoo, jest to sposób Islam został zapisany. People would have forgotten the name of Muhammad as the Messenger of Allah if his grand son would not have shown the world that you were a ruler by default. Ludzie zapomnieli imienia Muhammada jako Wysłannika Allaha, jeśli jego wielki syn nie pokazały światu, że jesteś władcą domyślnie. Yazid ordered his swordsman to kill this young man, but by the intervention of his aunt Zainab his life was spared. Yazid kazał szermierza zabić tego młodego człowieka, ale dzięki interwencji jego ciotka Zainab jego życie zostało oszczędzone. He remained in prison for one year with the whole family. On pozostał w więzieniu na okres jednego roku z całą rodziną. There was turmoil in all parts of the Islamic empire on this brutal killing. Było zamieszanie we wszystkich częściach imperium islamskiego sprawie tego brutalnego zabójstwa. In the end Yazid was afraid that if he kept the family of the Prophet in prison any longer, he will loose his kingdom. W końcu Yazid obawiał się, że gdyby trzymał rodzinę Proroka w więzieniu dłużej, będzie on stracić swoje królestwo. So he sent orders to bring the family before him and told him that he was releasing them. Więc wysłał rozkazy do rodziny przed nim i powiedział mu, że zostało ich uwolnienia. He also asked what they wish to do now. Zapytał również, co chcą robić. In reply to this His aunt Zainab said that they would wish to hold a gathering in Damascus so that she can tell the people what happened in Kerbala. W odpowiedzi na to Ciotka Zainab powiedział, że chcą zorganizować spotkanie w Damaszku, tak że można powiedzieć ludziom, co się stało w Karbali. Yazid agreed and the first Majlis was held in Damascus. Yazid uzgodnione i pierwsze Majlis odbyło się w Damaszku. In this Majlis most of the women of Damascus took part who were secretly following the path of Ahlulbayt which included Yazid's wife Hind. W tym Majlis większość kobiet Damaszku uczestniczył którzy potajemnie po ścieżkę Ahlulbayt która zawierała żona tatoo w Hind. Then they all returned to Kerbala to pay homage over the graves of their beloved father, uncles and brothers. Potem wszyscy wrócili do Karbali, aby oddać hołd nad grobami ich ukochany ojciec, wujkowie i braci. It was on the 20th of the month of Safar 62 Hijri that they arrived back in Kerbala. To było w dniu 20 miesiąca Safar 62 Hidżry że dotarliśmy z powrotem w Karbali. The first Majlis of Arbaeen was held in Kerbala in which his aunt Zainab and all the surviving family attended. Pierwsze Majlis Arbaeen odbyło się w Karbali, w którym jego Zainab ciotka i cała rodzina życiu uczęszcza. It was at that time that one of the companions of the Prophet Jabir Ibn Abullah Ansari visited the grave of Hussain(AS) who later narrated the whole story of Kerbala to many of his listeners in Madina and many other towns he visited. To było w tym czasie, że jeden z towarzyszy proroka jabir Ibn Abullah Ansari odwiedził grób Hussain (AS), który później opowiedział całą historię Karbali do wielu jego słuchaczy w Madina i wielu innych miastach, które odwiedził. The message of Hussain(AS) was spreading from town to town and from country to country. Przesłanie Hussain (AS) przenosi się z miasta do miasta, z kraju do kraju.

Muhammed Ibn Ali el-Baqir (AS), The Fifth Imam Muhammed Ali Ibn el-Baqir (AS), Fifth Imam

Born in Madina on Ist Rajab 57 Hijri, died in Madina on 7th Zilhijja 114 Hijri (31.1.733AD) at the age of 57 years. Urodził się w Medynie na Ist radżaba 57 Hidżry, zmarł w Medynie na 7. Zilhijja 114 Hidżry (31.1.733AD) w wieku 57 lat. Period of Imamat 19 years. Okres imamatu 19 lat.

On the evidence of the most authentic Hadith narrated by Sunni and Shia historians, one of the companions of the Holy Prophet Jabir Ibn Abdallah Ansari was in the presence of the Holy Prophet. Na dowodach z najbardziej autentycznych hadisów narratorem sunnickiej i historyków szyickich, jeden z towarzyszy Proroka Ibn Abdallah Ansari jabir był w obecności Proroka. He asked the Prophet about the names of descendants from his daughter Hazrat Fatima and Ali (AS). Poprosił Proroka o nazwiska potomkowie jego córki Hazrat Fatimie i Ali (AS). The Prophet told him, Prorok powiedział mu:

“O Jabir, you will have a long life, and although you will go blind, but you will meet the 5th in line of my descendants whose name will be my name, who will walk like me and who will be the 5th Imam of the time. "O Jabir będziesz mieć długie życie, i choć można oślepnąć, ale można spotkać 5. w linii moich potomków, którego nazwa będzie moje imię i nazwisko, które będą chodzić jak ja i którzy będą 5-ta Imam czas. When you will meet him, give my salaams to him”. Kiedy się z nim spotkać, dać moje salaams do niego. "
As predicted by the Holy Prophet Jabir ibn Abdullah Ansari had a long life and became blind in his old age. Zgodnie z przewidywaniami przez Świętego Proroka Abdullaha ibn jabir Ansari długą żywotność i oślepł na starość. But he devoutly waited for the time when he would meet the 5th Imam. Ale on pobożnie czekał na czas, kiedy będzie spełniać 5-szy imama. Each morning he would come out from his house, sit by the road side and wait for the sound of the footsteps to recognise the 5th Imam. Każdego ranka chciał wyjść z domu, usiąść przy poboczu drogi i poczekaj na dźwięk śladami uznania 5-gie imama. One such day while he was waiting in the street of Madina, he heard someone walking towards him, the sound of footsteps reminded him of the way Holy Prophet used to walk. Jeden z takich dni, podczas gdy czekał na ulicy Madina, usłyszał ktoś idąc ku nim, dźwięk śladami przypomniała mu z drogi Święty Prorok chodził. Jabir stood up, stopped the man and asked his name. Jabir wstał, zatrzymał mężczyznę i zapytał, jak się nazywa. He replied,”Muhammad”, Jabir asked, whose son?, he replied “Ali Ibnul Hussain”. On odpowiedział: "Muhammad", Jabir zapytał, którego syn?, Odpowiedział: "Ali Ibnul Hussain". Jabir immediately recognised the man he was talking to was the 5th Imam. Jabir natychmiast rozpoznał mężczyznę rozmawiał był 5-sze Imam. He kissed his and told him the message from the Holy Prophet and that the Prophet sent his salaams to him. Pocałował jego i powiedział mu wiadomość od Świętego Proroka i że Prorok wysłał salaams do niego. Imam took him to his home, asked his friends to gather as many people as they can. Imam zabrał go do swojego domu, poprosił swoich znajomych, aby zebrać jak najwięcej ludzi, jak mogą. When they all assembled in his house, the Imam asked Jabir to tell the whole story again. Kiedy wszyscy montowane w jego domu, Imam poprosił Jabir opowiedzieć całą historię jeszcze raz. Jabir narrated the story, they all cried and attested in unison of the Imamat of the Fifth Imam and also the names of the other Seven Imams in his line up to the Twelvth Imam. Jabir opowiadane historie, wszyscy krzyczeli i potwierdzone w harmonii z imamatu piątej Imam, a także nazwiska pozostałych siedmiu imamów w jego linii prostej do Twelvth Imam.

After the death of the 4th Imam in 95 Hijri, the caliphs in Damascus were so preoccupied with their conquests of foreign lands that they did not have time to worry about the people in Madina, their loyalties or their hostilities. Po śmierci 4. Imam w 95 Hidżry, namiestnikami w Damaszku byli tak zajęci swoimi podbojów obcych ziemiach, że nie masz czasu, aby martwić się o ludzi w Medynie, ich lojalności lub ich wojennych. They were also satisfied that the Imams of the Ahlulbayt would not divulge in any rebellion against them due to the most peaceful and quite life of the 4th Imam Zainul Abedeen (AS). Byli również zadowoleni, że imamów z Ahlulbayt nie ujawniać w jakikolwiek bunt wobec nich, ze względu na najbardziej spokojnej i dość życia 4. Imam Zainul Abedeen (AS). They left the people of Madina to their activities in some peace. Zostawili ludzi z Medyny do ich działalności w jakimś pokoju. This was the time Imams of Ahlulbayt were waiting for. To był czas, imamów z Ahlulbayt czekaliśmy. Our 5th Imam opened a school to teach Qor'an and Hadith as it was taught by the Holy Prophet and Imam Ali AS). Nasz 5 Imam otworzył szkołę uczyć Qor'an i hadisy jak to było prowadzone przez Proroka i Imam Ali AS).

Ja'afar Ibn Muhammad el-Sadiq (AS), The Sixth Imam Muhammad Ibn Ja'afar el-Sadiq (AS), Szósty Imam

The 6th Imam, Ja'afar Ibn Muhammad el Sadiq(AS) was Born in Madinah on 17th Rabiul Awwal 83 Hijiri (23.4.702 AD). 6-ta imam, Muhammad Ibn el Ja'afar Sadiq (AS) urodził się w Medynie na 17 Rabiul Awwal 83 Hijiri (23.4.702 AD). Died in Madinah on 15th Shawwal, 148 Hijri (7.12.765 AD) at the age of 63. Zmarł w Medynie w dniu 15 Shawwal, Hijri 148 (7.12.765 AD) w wieku 63 lat. Period of Imamat 34 years. Okres imamatu 34 lat.

Musa Ibn Ja'afar al-Kasim (AS), The Seventh Imam Musa Ibn al-Kasim Ja'afar (AS), siódma Imam

Born in Madina on 7th Safar 128 Hijri (10.11.745AD). Urodził się w Medynie na 7. Safar 128 Hidżry (10.11.745AD). Died in Baghdad Iraq 25th Rajab 183 Hijri (4.9.799 AD) Period of Imamat was 35 years. Zmarł w Bagdadzie Irak 25-cie radżaba 183 Hidżry (4.9.799 AD) Okres imamatu wynosił 35 lat.

Imam Musa Ibn Ja'afar was born during the struggle between the Ummayads and the Abbasids. Imam Musa Ibn Ja'afar urodził się podczas walki pomiędzy Ummayads i Abbasydów. He was only four years old when Abul Abbas “Saffah”, “The Shedder of Blood”, came to the throne as the first Abbasid caliph. Miał zaledwie cztery lata, kiedy Abul Abbas "Saffah", "przegrodą of Blood", wstąpił na tron ​​jako pierwszego Abbasydów kalif. For twenty years he was under the authority of his father, who died ten years before the end of the long reign of Mansur. Przez dwadzieścia lat był pod władzą ojca, który zmarł dziesięć lat przed końcem długiego panowania Mansur. The Imamat of the 7th Imam extended through the ten remaining years of the caliphat of Mansur, and included the ten years of the rule of Mahdi, one year and some months of Hadi and about twelve years of the reign of Harun al- Rashid. Imamatu z 7. Imam przedłużony do dziesięciu lat pozostałych caliphat z Mansur, a zawarte dziesięć lat rządów Mahdiego, rok i kilka miesięcy od Hadi i około dwunastu lat panowania Haruna al-Raszida. Thus for thirty five years he was the Imam. Tak więc przez trzydzieści pięć lat był Imam. He held this coveted distinction as the longest period of Imamat of the Eleven Imams. Pełnił tę prestiżową rozróżnienia jak najdłuższy okres imamatu z jedenastu imamów.

With six brothers and nine sisters Imam Musa (AS) grew up in a large family. Z sześciu braci i dziewięć sióstr Imam Musa (AS) wychował się w rodzinie wielodzietnej. Ismail the oldest brother died at a young age and Musa was chosen by Divine providence to succeed his father as the Imam. Ismail najstarszy brat zmarł w młodym wieku i Musa został wybrany przez Opatrzność do sukcesu swego ojca jako Imam. There were those among the followers of the 6th Imam who thought that Imamat should be hereditary and therefore the eldest son of the 6th Imam should succeed. Byli tacy, wśród wyznawców 6. Imam którzy uważali, że powinna być dziedziczna imamatu a więc najstarszy syn 6. Imam powinien odnieść sukces. They misunderstood the whole concept of Imamat which was neither hereditary nor mandatory for any one person. Oni niezrozumiany całej koncepcji imamatu co było ani dziedziczne, ani obowiązkowe dla jednej osoby. It was divinely selected and the Imam at his death bed reveals the name of the next Imam. Było bosko wybrane i Imam na łożu śmierci ujawnia nazwę następnej Imam.

The Abasid caliphs were always on the alert with this distinctive source of Imamat and our 7th Imam was fully aware of this danger. Namiestnikami Abasid były zawsze w pogotowiu z tym charakterystycznym źródła imamatu i naszej 7-gie Imam był w pełni świadomy tego niebezpieczeństwa. The Caliphs were on the alert to discover any real or imaginary disloyalty with the Imam or his followers and they would immediately put them under arrest. Kalifów były w pogotowiu, aby odkryć wszelkie prawdziwe lub wyimaginowane nielojalność z Imam lub jego zwolenników, a oni od razu umieścić je w areszcie. This natural anxiety, however, does not appear to have seriously interrupted his life as an Imam. Ten naturalny niepokój, jednak nie wydaje się, aby poważnie przerwała jego życie jako Imam. He continued to disseminate Qora'anic teachings as his father Imam Ja'afar al-Sadiq (AS) used to do through the Islamic schools opened in Madina during the life of the 5th Imam. On nadal rozpowszechniać Qora'anic nauki jak jego ojciec Imam al-Sadiq Ja'afar (AS) czynili przez islamskich szkół otwartych w Medynie w życiu 5-ga Imam.

Ali Ibn Musa, al-Reza (AS), The Eighth Imam Ali Ibn Musa al-Reza (AS), ósma Imam

Born in Madina 11th Zeeqaad 148 Hijri (1.1.766 AD). Urodził się w Madina 11 Zeeqaad 148 Hidżry (1.1.766 AD). Died in the city of Tus Iran on 17th Safar 203 Hijri (26.5.819 AH) Period of Imamat 20 years. Zmarł w mieście Tus Iranu na 17 Safar 203 Hidżry (26.5.819 AH) Okres imamatu 20 lat.

His grandfather Imam Ja'afar Al-sadiq (AS) died one month before the birth of Imam Reza(AS) The family must have been consoled by his birth which took place after such a great loss. Jego dziadek Al-Imam Ja'afar Sadiq (AS) zmarł jeden miesiąc przed narodzeniem Imam Reza (AS) rodzina musi być pocieszony jego urodzin, która odbyła się po tak wielkiej straty. He was brought up and instructed by his affectionate father under whose supervision he passed his boyhood and youth. Wychowywał się i polecił jego kochający ojciec, pod którego nadzorem zdał jego dzieciństwa i młodości. He availed himself of the instructions of his learned father for thirty one years till the later was taken to Baghdad to suffer the hardship of imprisonment for four years till his death. On skorzystał z instrukcjami swojego nauczyłem ojca za trzydzieści jeden lat później, aż trafił do Bagdadu znosić trudności pozbawienia wolności na okres czterech lat aż do śmierci.

It is thought in some historical circles that the 8th Imam involved himself in politics while his ancestors up to the 7th Imam after the martyrdom of Imam Ali(AS) refrained from this journey. Uważa się, że w niektórych kręgach historycznych 8-sza Imam zaangażował się w politykę, podczas gdy jego przodkowie do 7. Imam po męczeństwo Imam Ali (AS) wstrzymał się od tej podróży. Outwardly it looks like the Imam was abandoning the policy of his predecessors for the Imam could not be the heir- apparent to the caliphate without becoming involved in the politics of the day. Pozornie wygląda jak Imam został porzucenie polityki jego poprzedników na Imam nie może być tronu do kalifatu, bez angażowania się w politykę dnia. The Imam took pains, however, to indicate that it was not his desire, but that he was acting only in accord with the summons he had received from Mamoun. Imam miała bóle, jednak wskazują, że nie było jego pragnienie, ale to, że działa tylko w zgodzie z wezwania otrzymał od Mamoun. He seemed to have no choice but to proceed on this hazardous journey. Wydawało się, że nie mają wyboru, aby przejść w tej niebezpiecznej podróży. Indeed if he had refused to proceed or shown any reluctance, force would surely have been used which would have been more humiliating for the Imam and his family. Rzeczywiście, gdyby chciał kontynuować lub okazywali niechęć, siła z pewnością były używane, które byłyby bardziej upokarzające dla Imama i jego rodziny.

It is mentioned by various historians, Both of Shia and Sunni schools of thought, that when Mamoun initially offered the Imam his throne, the Imam declined the offer firmly and resolutely. Jest to wspomniany przez różnych historyków, zarówno szyickich i sunnickich szkół myślenia, że ​​kiedy Mamoun początkowo oferowane imam tron, Imam odrzucił ofertę mocno i zdecydowanie. After several attempts to bring the Imam to accept the offer failed, Mamoun told him to accept the offer of being his heir- apparent to succeed him after Mamoun's death. Po kilku próbach przynieść Imama do przyjęcia oferty nie powiodło się, Mamoun kazał mu przyjąć propozycję bycia jego tronu mu powodzenia po śmierci Mamoun się. Imam replied to this offer, “ I will accept this to console you, but this will never happen for I will leave this world before you.” Once Mamoun achieved his desire to get the consent of the Imam as his successor, he declared this openly to all in order to see the reaction of the Abbasid clan who were favouring his half brother Amin. Imam odpowiedział na tę ofertę, "Ja to przyjąć cię pocieszyć, ale nie będzie to dla odejdę z tego świata przed tobą." Po Mamoun osiągnąć swoje pragnienie, aby uzyskać zgodę imama jako swojego następcę, oświadczył to otwarcie wszystkim, aby zobaczyć reakcję Abbasydów klanu którzy faworyzując swoją Amin brata pół.

Muhammad Ibn Ali al-Taqi al-Jawad (AS), The Ninth Imam Muhammad Ibn al-Ali al-Jawad Taqi (AS), Ninth Imam

Born in Madina, 10th Rajab 195 Hijri (12.4.811 AD). Urodził się w Medynie, 10. Rajab 195 Hijri (12.4.811 AD). Died in Baghdad Iraq 29th Zeeqad 220 Hijiri (27.11.835, aged 25 years, Period of Imamat 17 years. Zmarł w Bagdadzie Irak 29-cia Zeeqad 220 Hijiri (27.11.835, w wieku 25 lat, okres imamatu 17 lat.

At the time of the death of Imam Ali Al-Reza (AS) our 9th Imam was only 9 years old. W chwili śmierci Al-Imam Ali Reza (AS) nasz 9. Imam miał zaledwie 9 lat. Some people from among the followers of Ahlulbayt and others, doubted Imam's eligibility to become Imam at this young age. Niektórzy spośród zwolenników Ahlulbayt i innych, wątpił kwalifikowalności Imama stać Imam w tak młodym wieku. Kulaini in his Kafi relates that the Mutawalli of the Holy Ka'aba questioned Imam for several days before he was satisfied and accepted him as the Imam of the Time. Kulaini w jego Kafi, że odnosi się Mutawalli Świętego Ka'aba wątpliwość Imama na kilka dni przed był zadowolony i przyjmuje go jako Imam czasu.

Ali Ibn Muhammad (Al-Naqi, Al-Hadi) (AS), The Tenth Imam Ali Ibn Muhammad (Al-Naqi, Al-Hadi) (AS), Tenth Imam

Born in Madina 5th Rajab 214 Hijri ( 8.9.829 AD). Urodził się w Madina 5-te radżaba 214 Hidżry (8.9.829 AD). Died in Samarrah, Iraq 3rd Rajab 254 Hijri ( 1.7.868) aged 40 years. Zmarł w Samarrah, Irak 3-szy Rajab 254 Hijri (1.7.868) w wieku 40 lat. Period of Imamat 34 years. Okres imamatu 34 lat.

The period of Imamat of our 10th Imam coincided with the decline of the power of the Abbasid Empire. Okres imamatu z naszą 10. Imam zbiegł się z upadkiem potęgi imperium Abbasydów. They were threatened by the Turks and had to move the Capital from Baghdad to Samarrah. Zostały one zagrożone przez Turków i musiał przenieść stolicę z Bagdadu do Samarrah. He was only 6 years old when his father Imam Muhammad Taqi (AS) was martyred in Baghdad when poisoned by Mu'tasim Billah Abbasi. Miał zaledwie 6 lat, gdy jego ojciec Imam Muhammad Taqi (AS) męczeńską w Bagdadzie, gdy zatruty Mu'tasim Billah Abbasi. Our Imam lived in Madina for the remaining 8 years of the reign of Mu'tasim and 5 years of the reign of Wathiq Billah. Nasza Imam mieszkał w Medynie na pozostałe 8 lat panowania Mu'tasima i 5 lat panowania Wathiq Billah. It was when Mutawakkil became caliph in 236 Hijiri (847 AD) the Imam was called over to the Abbasid capital Baghdad. To było kiedy Mutawakkil stał kalif w 236 Hijiri (847 AD) Imam był nazywany przez Abbasydów stolicy do Bagdadu. Mutawakkil, was the most cruel and deadly enemy of the Ahlulbayt (AS), who tried to drown the Grave of Imam Hussain (AS) in Kerbala by diverting the waters of the Eupheretes River. Mutawakkil, była najbardziej okrutna i śmiertelnie wrogiem Ahlulbayt (AS), który próbował utopić grobie Imam Hussain (AS) w Karbali przez skierowanie wód rzeki Eupheretes. But by a miracle the river water encircled the grave and did not go over it in spite of the fact that the surrounding ground was higher. Ale cud wody rzecznej otoczony grób i nie przejść nad nim, mimo faktu, że grunt wokół wyższa. When the Caliph failed in his action of drowning the grave he ordered that the whole area should be turned into farmland but when horses failed to take the plough over the grave, he realised his folly. Kiedy kalif nie powiodło się w jego działania utonięcia grób kazał, że cały obszar powinien być włączony w pola uprawne, ale kiedy konie nie podjęły pługa nad grobem, uświadomił sobie swoją głupotę. Eventually he left the hallowed ground as it was but as long as he lived he forbade any pilgrimage to the Shrine of Imam Hussain (AS). Ostatecznie opuścił święta ziemia, jak to było, ale tak długo jak żył zakazał jakichkolwiek pielgrzymkę do sanktuarium Imam Hussain (AS). History tells us that pilgrims to the grave of Sayyidush Shohada (AS) did continue to go in spite of the danger to their lives. Historia uczy nas, że pielgrzymów do grobu Sayyidush Shohada (AS) nie idź dalej, mimo zagrożenia życia. Indeed many were killed on their way to the Shrine but the enthusiasm to visit the grave never subsided. Rzeczywiście wielu zginęło w drodze do sanktuarium, ale entuzjazm, aby odwiedzić grób nigdy nie ustąpi.

Hasan ibn Ali (al-Askari) (AS), The Eleventh Imam Hasan ibn Ali (al-Askari) (AS), Eleventh Imam

Born in Madina on the 10th of Rabuil Akhar 232 Hijri ( 6.12.846 AD) Died in Samarrah Iraq on 8th of Rabiul Awwal 260 Hijri (4.1.874) aged 28 years. Urodził się w Medynie w dniu 10 Rabuil Akhar 232 Hidżry (6.12.846 AD) zmarł w Samarrah Iraku się 8 Rabiul Awwal 260 Hidżry (4.1.874) w wieku 28 lat. Period of Imamat 6 years. Okres imamatu 6 lat.

Muhammad ibn al-Hasan (Al-Mahdi-Sahibuz Zaman) (AS), The Twelfth Imam Muhammad ibn al-Hasan (Al-Mahdi-Sahibuz Zaman) (AS), Dwunasta Imam

(The hidden Imam who is expected to return) (Ukryty Imam, który ma wrócić)

“The world will not come to an end,” said the Prophet Muhammad, “ until a man from my family (Ahlulbayt) and of my name shall be master of the world, When you see a green ensign coming from the direction of Khorasan, then join them, for the Imam of God will be with the standards who will be called al-Mahdi.” "Świat nie dobiegła końca", powiedział prorok Mahomet ", aż ktoś z mojej rodziny (Ahlulbayt) i moje imię będzie mistrzem świata, Kiedy widzisz zielony chorąży nadchodzi z kierunku Khorasan, następnie dołączyć je do Imam Boga będzie z normami, które będą zwany al-Mahdi. "

“The Mahdi will be descended from me, he will be a man with an open countenance and a face with a high nose. "Mahdi będzie pochodzić ode mnie, będzie on człowiekiem z otwartym obliczem i twarz z dużym nosem. He will fill the earth with equity and with justice, just as it has been filled with tyranny and oppression.” (Biharul Anwar, Majlisi) On napełnić ziemię kapitale własnym i ze sprawiedliwością, tak jak została ona wypełniona tyranii i uciskowi. "(Biharul Anwar, Majlisi)

Imam Muhammad Abul Qasim (al Mahdi)(AS), the last in the line of the Twelve Ithna Ashari Imams was born on 15th Shaban 255 Hijri in Samarra, Iraq. Imam Muhammad Abul Kasim (al Mahdi) (AS), ostatni w linii Twelve Ithna Ashari imamów urodził się 15 Shaban 255 Hidżry w Samarze, w Iraku. His father was the Eleventh Imam Hasan al-Askari (AS) and his mother was Nargis Khatoon, grand daughter of the Emperor of Rum. Jego ojciec był jedenasty Imam Hasan al-Askari (AS) i jego matka była Nargis Khatoon, córka wielkiego cesarza rumu.

It was 8th Rabiul Awwal 260 Hijri when our Twelfth Imam led the funeral prayer of his father Imam Hasan al-Askari (AS). To był 8 Rabiul Awwal 260 Hijri kiedy nasze Dwunasta Imam poprowadził modlitwę pogrzebową ojca Imam Hasan al-Askari (AS). He was only Five years old, yet the whole crowd of muslims including the Abbasid caliph of that time Al-Mu'tamid followed the young Imam without question. Miał zaledwie pięć lat, a cały tłum muzułmanów kalifa Abbasydów tym tego czasu Al-Mu'tamida z dynastii następnie młodego Imama bez pytania. Once the prayers were over and the Imam went inside the house, that the Caliph realised the full implication and significance of the occasion and he immediately ordered his soldiers to enter the house and search for the young Imam. Gdy modlitwy były nad i Imam weszła do domu, że kalif realizowany pełną wpływu i znaczenie okazji i natychmiast nakazał swoim żołnierzom wejść do domu i poszukiwanie młodych Imam. They did not find any one inside the house. Nie znaleźli nikogo wewnątrz domu. The Caliph was very angry at this incompetence of ministers and other officials who were unable to find a boy of five who had just led the prayers and had just disappeared. Kalif był bardzo zły na tym niekompetencji ministrów i innych urzędników, którzy nie byli w stanie znaleźć chłopca pięciu którzy właśnie poprowadził modlitwę i właśnie zniknął. The caliph had no inkling of the secrets that God did not want to reveal. Kalif nie miał pojęcia o tajemnicach, że Bóg nie chce się ujawnić. He went back to his palace and into the luxurious life of a playboy king while the world around him squeezed his empire into oblivion. Wrócił do swego pałacu i do luksusowego życia playboya króla, podczas gdy świat wokół niego wyciska swoje imperium w zapomnienie.

This is an essential belief that Imam Muhammad al-Mahdi (AS) Sahibuz zaman, is alive and guide's his followers whenever such need arises. Jest to istotne przekonanie, że imam Muhammad al-Mahdi (AS) Sahibuz zaman, jest żywe i obsługi znajduje się jego zwolennicy zawsze gdy zajdzie taka potrzeba. This is based on the verses of the Holy Qur'an that express the idea of Divine Guidance through the Prophets and Imams. To jest oparte na wersetów Koranu, które wyrażają ideę Bożego Orientacji poprzez proroków i imamów. “ And among those whom we have created are a people who guide others with truth, and in accordance therewith act justly” . "A wśród tych, których stworzyliśmy są ludzie, którzy kierują ludzi o prawdę i zgodnie z nią postępować sprawiedliwie". (Sura vii V 180) (Sura vii V 180)

As in the above saying of Imam Hussain (AS) that due to the excessive length of the concealment of the 12th Imam many believers will have doubts about his existence. Podobnie jak w wyżej powiedzenie Imam Hussain (AS), że z powodu nadmiernej długości ukrycia 12th Imam wielu wiernych będzie miał wątpliwości co do jego istnienia. Many will question the very longevity of his life and the usefulness of his presence as an Imam. Wiele będzie kwestionować samą długowieczność życia i przydatność jego obecności jako Imam.

To the question of existence, we have seen above the many Verses from the Qora'an and Hadith of the Prophet and all the Eleven Imams. Do kwestii istnienia, widzieliśmy powyżej wielu wersetów z Qora'an i Hadith Proroka i wszystkich Eleven imamów. We have also read quotations from the Books of Ahlul Sunna wal Jama'a and many scholars and philosophers from the earliest times to the present. Mamy również przeczytać cytaty z Księgi Ahlul Sunna wal Jama'a i wielu uczonych i filozofów od czasów najdawniejszych do współczesności.

Although absent and unrepresented, Imam al-Mahdi (AS) still guides people and defends the faith. Choć obecni i reprezentowani, Imam al-Mahdi (AS) nadal prowadzi ludzi i broni wiary. Even though unseen, the Imam supervises the world affairs and guides it. Chociaż skryte, Imama nadzoruje sprawy globalne i prowadzi ją. This curtain will exist as long as Providence deems it necessary. Ta kurtyna będzie istnieć tak długo, jak uzna to za konieczne w Providence. The time will come, which may be too late for many of us, but when the curtain of absence will be removed, Imam al-Mahdi (AS) will reappear and as predicted by the Prophet, fill the world with justice and equity, discarding the prevailing injustices and oppressions. Przyjdzie czas, który może być już za późno dla wielu z nas, ale gdy kurtyna nieobecności, zostanie usunięta, Imam al-Mahdi (AS) pojawi się ponownie i jak przewidywane przez Proroka, wypełnić świat sprawiedliwości i słuszności, odrzucając przeważające niesprawiedliwości i ucisku. May God bring about his early reappearance and ease his coming. Niech Bóg doprowadzić do jego ponownego pojawienia się na początku i łatwość jego przybycie.


Editor's Notes Uwagi Redaktora

The texts above are excerpts from much more complete scholarly presentations from the web-site: al-islam.org Teksty powyżej są fragmenty bardziej kompletne prezentacje naukowe ze strony internetowej: Al-islam.org

They represent well researched and well-documented information, presented from the perspective of Twelver Shi'a Muslims. Stanowią one dobrze zbadane i dobrze udokumentowane informacje, przedstawione z perspektywy Twelver szyickiego muzułmanów. Fiver and Sevemer Shi'a generally agree on the first Imams, but disagree regarding how many Imams have been valid. Piątka i Sevemer szyici ogół zgadzają się na pierwszym imamów, ale nie zgadzają się w sprawie, ile imamów były ważne. Sunni Muslims only accept the Prophets (until Ali, the First Imam) and do not accept the validity of the Imamates of those after him. Sunnici akceptować tylko proroków (do Ali, imam First) i nie akceptuje ważności Imamates tych po nim.Also, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest