Orthodox Church Beliefs Prawosławny Kościół Wierzenia

General Information Informacje ogólne

The Basic Doctrines Podstawowe doktryny

Councils and Confessions Rady i Wyznania

All Orthodox credal formulas, liturgical texts, and doctrinal statements affirm the claim that the Orthodox Church has preserved the original apostolic faith, which was also expressed in the common Christian tradition of the first centuries. Wszystkie prawosławne credal formuły, teksty liturgiczne, doktrynalne i oświadczenia potwierdzają twierdzenie, że Kościół prawosławny ma zachowane oryginalne wiary apostolskiej, która została również wyrażona w wspólnej chrześcijańskiej tradycji pierwszych wieków. The Orthodox Church recognizes as ecumenical the seven councils of Nicaea I (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451), Constantinople II (553), Constantinople III (681), and Nicaea II (787) but considers that the decrees of several other later councils also reflect the same original faith (eg, the councils of Constantinople that endorsed the theology of St. Gregory Palamas in the 14th century). Kościół prawosławny uznaje za ekumenicznych siedmiu rad Nicejski I (325), Konstantynopolitański I (381), Efezie (431), chalcedon (451), Konstantynopolitański II (553), Konstantynopolitański III (681), i Nicejski II (787) uważa jednak, że dekrety kilka innych rad później również odzwierciedlać tę samą oryginalną wiary (np. rady Konstantynopola, który zatwierdził teologię św Grzegorza Palamasa w 14 wieku). Finally, it recognizes itself as the bearer of an uninterrupted living tradition of true Christianity that is expressed in its worship, in the lives of the saints, and in the faith of the whole people of God. Wreszcie, uznaje się jako nośnik nieprzerwany żywej tradycji prawdziwego chrześcijaństwa, która wyraża się w kulcie, w życiu świętych i wiary całego ludu Bożego.

In the 17th century, as a counterpart to the various "confessions" of the Reformation, there appeared several "Orthodox confessions," endorsed by local councils but, in fact, associated with individual authors (eg, Metrophanes Critopoulos, 1625; Peter Mogila, 1638; Dosítheos of Jerusalem, 1672). W 17 wieku, jako odpowiednik do różnych "konfesji" reformacji pojawiły się kilka "prawosławnych spowiedzi", zatwierdzony przez lokalne rady, ale w rzeczywistości, związane z poszczególnych autorów (np. Metrophanes Critopoulos, 1625, Piotr Mogiła, 1638; Dosítheos Jerozolimy, 1672). None of these confessions would be recognized today as having anything but historical importance. Żaden z tych wyznań będzie uznawane za mające nic, ale znaczeniu historycznym. When expressing the beliefs of his church, the Orthodox theologian, rather than seeking literal conformity with any of these particular confessions, will rather look for consistency with Scripture and tradition, as it has been expressed in the ancient councils, the early Fathers, and the uninterrupted life of the liturgy. Kiedy wyrażania przekonań jego kościoła, teolog prawosławny, a nie szuka literalnej zgodności z każdym z tych poszczególnych wyznań, będzie raczej szukać spójności z Pisma Świętego i tradycji, jak to zostało wyrażone w starożytnych rady, Ojcowie wczesnych i nieprzerwany okres liturgii. He will not shy away from new formulations if consistency and continuity of tradition are preserved. On nie boi się nowych postaci czy spójność i ciągłość tradycji są zachowane.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

What is particularly characteristic of this attitude toward the faith is the absence of any great concern for establishing external criteria of truth - a concern that has dominated Western Christian thought since the Middle Ages. Co jest szczególnie charakterystyczne dla tej postawy wobec wiary jest brak jakiejkolwiek wielkiej troski o ustanowienie zewnętrznych kryteriów prawdy - obawa, że zdominował zachodnią myśli chrześcijańskiej od czasów średniowiecza. Truth appears as a living experience accessible in the communion of the church and of which the Scriptures, the councils, and theology are the normal expressions. Prawda jawi się jako doświadczenie żywego dostępnym w komunii Kościoła i którym Pismo Święte, rady i teologii są normalnymi wyrażeniami. Even ecumenical councils, in the Orthodox perspective, need subsequent "reception" by the body of the church in order to be recognized as truly ecumenical. Nawet sobory, w prawosławnego punktu widzenia, potrzeba kolejnych "odbiór" przez ciało Kościoła, aby być uznane za prawdziwie ekumeniczny. Ultimately, therefore, truth is viewed as its own criterion: there are signs that point to it, but none of these signs is a substitute for a free and personal experience of truth, which is made accessible in the sacramental fellowship of the church. Ostatecznie więc, prawda jest postrzegana jako własne kryterium: istnieją oznaki wskazujące na to, ale żaden z tych znaków jest substytutem dla swobodnego i osobistego doświadczenia prawdy, który jest udostępniony w sakramentalnej wspólnocie Kościoła.

Because of this view of truth, the Orthodox have traditionally been reluctant to involve church authority in defining matters of faith with too much precision and detail. This reluctance is not due to relativism or indifference but rather to the belief that truth needs no definition to be the object of experience and that legitimate definition, when it occurs, should aim mainly at excluding error and not at pretending to reveal the truth itself that is believed to be ever present in the church. Z powodu tego widzenia prawdy, prawosławni tradycyjnie niechętnie angażować autorytet kościoła w określaniu spraw wiary ze zbyt dużej precyzji i szczegółowości. Ta niechęć nie wynika z relatywizmu i obojętności, ale raczej w przekonaniu, że prawda nie potrzebuje definicji być Celem doświadczenia i tej definicji legalnej, kiedy to nastąpi, powinny zmierzać przede wszystkim na bez błędu, a nie udawać, do ujawnienia prawdy, że sam uważa się zawsze obecny w Kościele.

God and Man Bóg i Człowiek

The development of the doctrines concerning the Trinity and the incarnation, as it took place during the first eight centuries of Christian history, was related to the concept of man's participation in divine life. Rozwój doktryny o Trójcy Świętej i Wcielenia, jak to miało miejsce w ciągu pierwszych ośmiu wieków historii chrześcijańskiej, był powiązany z koncepcją człowieka, uczestnictwa w życiu Bożym.

The Greek Fathers of the church always implied that the phrase found in the biblical story of the creation of man (Gen. 1:26), according to "the image and likeness of God," meant that man is not an autonomous being and that his ultimate nature is defined by his relation to God, his "prototype." Grecki Ojcowie Kościoła zawsze sugerowała, że ​​wyrażenie znaleźć w biblijnej historii stworzenia człowieka (Rdz 1:26), zgodnie z "na obraz i podobieństwo Boga", oznaczało to, że człowiek nie jest istotą autonomiczną i że jego ostateczny charakter jest określony przez jego stosunku do Boga, jego "prototyp". In paradise Adam and Eve were called to participate in God's life and to find in him the natural growth of their humanity "from glory to glory." W raju Adam i Ewa zostali wezwani do uczestnictwa w życiu Bożym i znaleźć w nim naturalny wzrost ich człowieczeństwa "od chwały do ​​chwały". To be "in God" is, therefore, the natural state of man. Się "w Boga" jest zatem w stanie naturalnym z człowieka. This doctrine is particularly important in connection with the Fathers' view of human freedom. To jest szczególnie ważne doktryny w związku z widokiem ojców ludzkiej swobody. For theologians such as Gregory of Nyssa (4th century) and Maximus the Confessor (7th century) man is truly free only when he is in communion with God; otherwise he is only a slave to his body or to "the world," over which, originally and by God's command, he was destined to rule. Dla teologów, takich jak Grzegorz z Nyssy (4 wieku) i Maksym Wyznawca (7 w.) człowiek jest naprawdę wolny tylko wtedy, gdy jest on w komunii z Bogiem, inaczej jest tylko niewolnikiem swego ciała lub do "świata", na które , oryginalnie i polecenia Bożego, był przeznaczony do rządzenia.

Thus, the concept of sin implies separation from God and the reduction of man to a separate and autonomous existence, in which he is deprived of both his natural glory and his freedom. Zatem koncepcja grzechu oznacza oddzielenie od Boga i redukcji człowieka do odrębnego i niezależnego istnienia, w którym jest on pozbawiony zarówno chwały ziemnego i jego wolności. He becomes an element subject to cosmic determinism, and the image of God is thus blurred within him. Staje się przedmiotem elementem kosmicznej determinizmu, a obraz Boga jest więc zaciera się w nim.

Freedom in God, as enjoyed by Adam, implied the possibility of falling away from God. Wolność w Bogu, jak cieszył się Adam, domniemanych możliwości upadku z dala od Boga. This is the unfortunate choice made by man, which led Adam to a subhuman and unnatural existence. To niefortunne, wybór dokonany przez człowieka, który doprowadził Adama do istnienia podludzi i nienaturalne. The most unnatural aspect of his new state was death. Najbardziej nienaturalne aspekt jego nowego państwa była śmierć. In this perspective, "original sin" is understood not so much as a state of guilt inherited from Adam but as an unnatural condition of human life that ends in death. W tej perspektywie, "grzechem pierworodnym" jest rozumiane nie tyle jako państwa winy dziedziczone od Adama, ale jako nienaturalny stan ludzkiego życia, która kończy się śmiercią. Mortality is what each man now inherits at his birth and this is what leads him to struggle for existence, to self-affirmation at the expense of others, and ultimately to subjection to the laws of animal life. Śmiertelność jest to, co każdy człowiek teraz dziedziczy po jego urodzeniu i to jest to, co prowadzi go do walki o byt, do autoafirmacji kosztem innych, a ostatecznie do poddania prawom życia zwierzęcego. The "prince of this world" (ie, Satan), who is also the "murderer from the beginning," has dominion over man. "Księcia tego świata" (tj. Szatan), który jest również "zabójcą od początku", ma władzę nad człowiekiem. From this vicious circle of death and sin, man is understood to be liberated by the death and Resurrection of Christ, which is actualized in Baptism and the sacramental life in the church. Z tego zaklętego kręgu śmierci i grzechu, człowiek rozumiany jest wyzwolony przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, który jest aktualizowany w chrzcie i życia sakramentalnego w kościele.

The general framework of this understanding of the God-man relationship is clearly different from the view that became dominant in the Christian West--ie, the view that conceived of "nature" as distinct from "grace" and that understood original sin as an inherited guilt rather than as a deprivation of freedom. Ogólne ramy tego zrozumienia Boga-człowieka relacji jest wyraźnie różni się od widoku, który stał się dominującym w chrześcijańskiego Zachodu - czyli pogląd, że wymyślił "natury", w odróżnieniu od "łaski" i że rozumie, jak grzech pierworodny odziedziczył winy, a nie pozbawienia wolności. In the East, man is regarded as fully man when he participates in God; in the West, man's nature is believed to be autonomous, sin is viewed as a punishable crime, and grace is understood to grant forgiveness. Na Wschodzie, człowiek jest uważany za w pełni człowiekiem, gdy uczestniczy w Boga na Zachodzie, natura człowieka jest uważane za autonomiczne, grzech jest postrzegany jako karalnego przestępstwa, a łaska jest rozumiane udzielenia przebaczenia. Hence, in the West, the aim of the Christian is justification, but in the East, it is rather communion with God and deification. Stąd, na Zachodzie, celem chrześcijanina jest uzasadnienie, ale na Wschodzie, jest to raczej wspólnota z Bogiem i przebóstwienia. In the West, the church is viewed in terms of mediation (for the bestowing of grace) and authority (for guaranteeing security in doctrine); in the East, the church is regarded as a communion in which God and man meet once again and a personal experience of divine life becomes possible. Na Zachodzie Kościół jest postrzegany w kategoriach mediacji (dla obdarzania łaski) i władzy (dla zapewnienia bezpieczeństwa w doktrynie), na Wschodzie, Kościół uważa się za wspólnotę, w którym Bóg i człowiek spotykają się ponownie i osobiste doświadczenie życia Bożego staje się możliwe.

Christ Chrystus

The Orthodox Church is formally committed to the Christology (doctrine of Christ) that was defined by the councils of the first eight centuries. Cerkiew jest formalnie zobowiązana do chrystologii (nauka Chrystusa), który został określony przez rady pierwszych ośmiu wieków. Together with the Latin Church of the West, it has rejected Arianism (a belief in the subordination of the Son to the Father) at Nicaea (325), Nestorianism (a belief that stresses the independence of the divine and human natures of Christ) at Ephesus (431), and Monophysitism (a belief that Christ had only one divine nature) at Chalcedon (451). Wraz z Kościoła łacińskiego Zachodu, został odrzucony Arianism (wiara w podporządkowania Syna do Ojca) w Nicei (325), Nestorianizm (przekonanie, że podkreśla niezależność Boskiej i ludzkiej natury Chrystusa) przy Efezie (431), a Monofizytyzm (wiara, że ​​Chrystus miał tylko jedną boską naturę) w Chalcedonie (451). The Eastern and Western churches still formally share the tradition of subsequent Christological developments, even though the famous formula of Chalcedon, "one person in two natures," is given different emphases in the East and West. Wschodnie i zachodnie kościoły nadal formalnie akcji tradycji chrystologiczna późniejszych wydarzeń, choć słynny wzór Chalcedoński, "jedna osoba w dwóch naturach," podano różne akcenty na Wschodzie i na Zachodzie. The stress on Christ's identity with the preexistent Son of God, the Logos (Word) of the Gospel According to John, characterizes Orthodox Christology. Nacisk na tożsamość Chrystusa z preexistent Syn Boży, Logos (Słowo) Ewangelii według Jana, charakteryzuje prawosławnego chrystologii. On Byzantine icons, around the face of Jesus, the Greek letters '' --the equivalent of the Jewish Tetragrammaton YHWH, the name of God in the Old Testament--are often depicted. Na bizantyjskich ikon, wokół twarzy Jezusa, Grecki litery'' - odpowiednik żydowskiego Jahwe YHWH, w imię Boga w Starym Testamencie - są często przedstawiani. Jesus is thus always seen in his divine identity. Jezus jest więc zawsze widoczne w jego boskiej tożsamości. Similarly, the liturgy consistently addresses the Virgin Mary as Theotokos (the "one who gave birth to God"), and this term, formally admitted as a criterion of orthodoxy at Ephesus, is actually the only "Mariological" (doctrine of Mary) dogma accepted in the Orthodox Church. Podobnie liturgia konsekwentnie rozwiązuje Dziewicę Maryję jako Theotokos ("jedna, która urodziła Boga"), a termin ten, formalnie przyjęta jako kryterium ortodoksji w Efezie, w rzeczywistości jest tylko "mariologiczna" (doktryna Maryi) dogmat przyjęta w Kościele prawosławnym. It reflects the doctrine of Christ's unique divine Person, and Mary is thus venerated only because she is his mother "according to the flesh." Odzwierciedla on doktrynę unikalnej Chrystusa Osobie Boskiej, a Maryja czczona jest więc tylko dlatego, że jest jego matką "według ciała".

This emphasis on the personal divine identity of Christ, based on the doctrine of St. Cyril of Alexandria (5th century), does not imply the denial of his humanity. Ten nacisk na osobistą tożsamość boskiego Chrystusa, opartego na doktrynie św Cyryla z Aleksandrii (5 w.), nie oznacza zaprzeczenia człowieczeństwa. The anthropology (doctrine of man) of the Eastern Fathers does not view man as an autonomous being but rather implies that communion with God makes man fully human. Antropologia (doktryna człowieka) Ojców Wschodnich nie postrzega człowieka jako autonomicznego bytu, lecz zakłada, że ​​komunia z Bogiem sprawia, że ​​człowiek w pełni człowiekiem. Thus the human nature of Jesus Christ, fully assumed by the divine Word, is indeed the "new Adam" in whom the whole of humanity receives again its original glory. Tak więc natura ludzka Jezusa Chrystusa, w pełni zakładanego przez słowo Boże, jest rzeczywiście "nowy Adam", w którym cała ludzkość otrzyma ponownie swoją pierwotną świetność. Christ's humanity is fully "ours"; it possessed all the characteristics of the human being--"each nature (of Christ) acts according to its properties," Chalcedon proclaimed, following Pope Leo--without separating itself from the divine Word. Człowieczeństwo Chrystusa jest całkowicie "nasze", posiadał wszystkie cechy człowieka - "każdy natura (Chrystusa) działa zgodnie z jego właściwościami," Chalcedon ogłoszonych po Leon - nie oddzielając się od Słowa Bożego. Thus, in death itself--for Jesus' death was indeed a fully human death--the Son of God was the "subject" of the Passion. Tak więc, w samej śmierci - za śmierć Jezusa była rzeczywiście w pełni ludzkiej śmierci - Syn Boży "temat" Pasji. The theopaschite formula ("God suffered in the flesh") became, together with the Theotokos formula, a standard of orthodoxy in the Eastern Church, especially after the second Council of Constantinople (553). Formuła theopaschite ("Bóg cierpiał w ciele") stał się, wraz z Theotokos formuły, standard ortodoksji w Kościele wschodnim, zwłaszcza po II Sobór Konstantynopolitański (553). It implied that Christ's humanity was indeed real not only in itself but also for God, since it brought him to death on the cross, and that the salvation and redemption of humanity can be accomplished by God alone--hence the necessity for him to condescend to death, which held humanity captive. To oznaczało, że człowieczeństwo Chrystusa było rzeczywiście prawdziwe nie tylko w sobie, ale także do Boga, ponieważ sprowadził go do śmierci na krzyżu, i że zbawienie i odkupienie ludzkości mogą być osiągnięte przez samego Boga - stąd konieczność, żeby zniżyć do śmierci, która przetrzymywana ludzkości.

This theology of redemption and salvation is best expressed in the Byzantine liturgical hymns of Holy Week and Easter: Christ is the one who "tramples down death by death," and, on the evening of Good Friday, the hymns already exalt his victory. Ta teologia odkupienia i zbawienia jest najlepiej wyrażona w bizantyńskich hymnów liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy: Chrystus, który "depcze dół śmierci przez śmierć", a wieczorem w Wielki Piątek, hymny sławiące już jego zwycięstwo. Salvation is conceived not in terms of satisfaction of divine justice, through paying the debt for the sin of Adam--as the medieval West understood it--but in terms of uniting the human and the divine with the divine overcoming human mortality and weakness and, finally, exalting man to divine life. Zbawienie nie jest postrzegana w kategoriach zadowolenia boskiej sprawiedliwości, poprzez spłaty długu za grzech Adama - jak średniowieczny Zachód zrozumiał - ale w warunkach jednoczącej człowieka i Boga z boską przezwyciężenia śmiertelności człowieka i słabości oraz wreszcie, wywyższając człowieka do życia Bożego.

What Christ accomplished once and for all must be appropriated freely by those who are "in Christ"; their goal is "deification," which does not mean dehumanization but the exaltation of man to the dignity prepared for him at creation. Co Chrystus dokonał raz na zawsze musi być przeznaczone swobodnie przez tych, którzy są "w Chrystusie", a ich celem jest "ubóstwienie", co nie oznacza odczłowieczenia, ale wywyższenie człowieka do godności przygotowane dla niego stworzenie. Such feasts as the Transfiguration or the Ascension are extremely popular in the East precisely because they celebrate humanity glorified in Christ--a glorification that anticipates the coming of the Kingdom of God, when God will be "all in all." Takie święta jak Przemienienia lub Wniebowstąpienia są bardzo popularne na Wschodzie, właśnie dlatego, że obchodzimy uwielbione człowieczeństwo w Chrystusie - ". Wszystkim we wszystkich" gloryfikację że przewiduje nadejście Królestwa Bożego, gdy Bóg będzie

Participation in the already deified humanity of Christ is the true goal of Christian life, and it is accomplished through the Holy Spirit. Udział w już deifikowanej człowieczeństwa Chrystusa jest prawdziwy cel życia chrześcijańskiego, a to dokonuje się przez Ducha Świętego.

The Holy Spirit Duch Święty

The gift of the Holy Spirit at Pentecost "called all men into unity," according to the Byzantine liturgical hymn of the day; into this new unity, which St. Paul called the "body of Christ," each individual Christian enters through Baptism and "chrismation" (the Eastern form of the Western "confirmation") when the priest anoints him saying "the seal of the gift of the Holy Spirit." Dar Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy "wezwał wszystkich ludzi do jedności", według bizantyjskiego hymnu liturgicznego dnia, w tej nowej jedności, co Paweł nazywa "ciałem Chrystusa", każdy chrześcijanin wchodzi przez chrzest i "bierzmowania" (Eastern forma zachodniego "Potwierdzenie"), gdy kapłan namaszcza go mówiąc: "pieczęć daru Ducha Świętego".

This gift, however, requires man's free response. Dar ten jednak wymaga wolnej odpowiedzi człowieka. Orthodox saints such as Seraphim of Sarov (died 1833) described the entire content of Christian life as a "collection of the Holy Spirit." Prawosławni święci jak Serafin z Sarowa (zmarł w 1833) opisał całą treść życia chrześcijańskiego jako "zbiór Ducha Świętego." The Holy Spirit is thus conceived as the main agent of man's restoration to his original natural state through Communion in Christ's body. Duch Święty jest zatem postrzegana jako głównego czynnika ludzkiego przywrócenia jego pierwotnego stanu naturalnego poprzez komunię w ciele Chrystusa. This role of the Spirit is reflected, very richly, in a variety of liturgical and sacramental acts. Ta rola Ducha przejawia się bardzo bogato, w różnych aktach liturgicznych i sakramentalną. Every act of worship usually starts with a prayer addressed to the Spirit, and all major sacraments begin with an invocation to the Spirit. Każdy akt kultu zazwyczaj zaczyna się modlitwą skierowaną do Ducha Świętego, sakramenty i wszystkie główne rozpocząć z wezwaniem do Ducha Świętego. The eucharistic liturgies of the East attribute the ultimate mystery of Christ's Presence to a descent of the Spirit upon the worshipping congregation and upon the eucharistic bread and wine. Eucharystycznej liturgie Wschodu przypisują najwyższą tajemnicę obecności Chrystusa do zstąpienia Ducha Świętego na kongregacji religię i na eucharystycznego chleba i wina. The significance of this invocation (in Greek epiklesis) was violently debated between Greek and Latin Christians in the Middle Ages because the Roman canon of the mass lacked any reference to the Spirit and was thus considered as deficient by the Orthodox Greeks. Znaczenie tego wywołania (w greckiej Epiklesis) została brutalnie debatowali między greckimi i łacińskimi chrześcijan w średniowieczu, ponieważ canon Roman masy brakowało jakiegokolwiek odniesienia do Ducha i została więc uznana za niewystarczające przez prawosławnych Greków.

Since the Council of Constantinople (381), which condemned the Pneumatomachians ("fighters against the Spirit"), no one in the Orthodox East has ever denied that the Spirit is not only a "gift" but also the giver--ie, that he is the third Person of the holy Trinity. Ponieważ Rada Konstantynopola (381), który potępił Pneumatomachians ("bojownicy przeciwko Ducha"), nikt w prawosławnym Wschodzie nigdy nie zaprzeczył, że Duch Święty jest nie tylko "prezent", ale także dawcą - to znaczy, że on jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. The Greek Fathers saw in Gen. 1:2 a reference to the Spirit's cooperation in the divine act of creation; the Spirit was also viewed as active in the "new creation" that occurred in the womb of the Virgin Mary when she became the mother of Christ (Luke 1:35); and finally, Pentecost was understood to be an anticipation of the "last days" (Acts 2:17) when, at the end of history, a universal communion with God will be achieved. Ojcowie greccy widzieli w Gen. 1:02 odniesienie do ducha współpracy w ramach boskiego aktu stworzenia, Duch był również postrzegane jako aktywne w "nowego stworzenia", który miał miejsce w łonie Maryi Dziewicy, kiedy została matką Chrystusa (Łk 1:35), i wreszcie, Pięćdziesiątnicy było rozumiane jako antycypacja "dni ostatnie" (Dz 2:17), kiedy na końcu historii, uniwersalna komunia z Bogiem zostanie osiągnięty. Thus, all the decisive acts of God are accomplished "by the Father in the Son, through the Holy Spirit." Tak więc, wszystkie decydujące działania Boga są realizowane "przez Ojca w Synu za sprawą Ducha Świętego."

The Holy Trinity Holy Trinity

By the 4th century a polarity developed between the Eastern and Western Christians in their respective understandings of the Trinity. Do 4 wieku polaryzacji rozwinięte między chrześcijanami Wschodu i Zachodu w ich rozumienie w Trójcy. In the West God was understood primarily in terms of one essence (the Trinity of Persons being conceived as an irrational truth found in revelation); in the East the tri-personality of God was understood as the primary fact of Christian experience. Na Zachodzie był Bóg rozumieć przede wszystkim w kategoriach jednej istoty (Trójcy osób jest postrzegane jako nieracjonalne prawda znaleźć w objawienie); na Wschodzie trój-osobowość Boga była rozumiana jako podstawowy fakt chrześcijańskiego doświadczenia. For most of the Greek Fathers, it was not the Trinity that needed theological proof but rather God's essential unity. Dla większości z Grecki Ojcowie, nie było Trójcy dowód, że potrzebne teologicznych, lecz raczej zasadniczą jedność Boga. The Cappadocian Fathers (Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, and Basil of Caesarea) were even accused of being tri-theists because of the personalistic emphasis of their conception of God as one essence in three hypostases (the Greek term hypostasis was the equivalent of the Latin substantia and designated a concrete reality). Ojcowie Kapadoccy (Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli Wielki) zostali nawet oskarżeni o tri-teiści powodu nacisk personalistic ich koncepcji Boga jako jedna istota w trzech hipostaz (Grecki termin Hipostaza był równoważny łacina treść i wyznacza konkretne rzeczywistości). For Greek theologians, this terminology was intended to designate the concrete New Testamental revelation of the Son and the Spirit, as distinct from the Father. Dla Grecki teologów, w tym terminologii był przeznaczony do wyznaczenia konkretnych Testamental Nowe objawienie Syna i Ducha Świętego, w odróżnieniu od Ojca.

Modern Orthodox theologians tend to emphasize this personalistic approach to God; they claim that they discover in it the original biblical personalism, unadulterated in its content by later philosophical speculation. Nowoczesne tendencje do ortodoksów teologów podkreślenie tego personalistic podejście do Boga, oni twierdzą, że ich odkrycia w jej pierwotnym biblijnych personalizm, bez domieszek w jego treści przez później filozoficznych spekulacji.

Polarization of the Eastern and the Western concepts of the Trinity is at the root of the Filioque dispute. The Latin word Filioque ("and from the Son") was added to the Nicene Creed in Spain in the 6th century. Polaryzacja na wschodnich i zachodnich koncepcji Trójcy leży u podstaw sporu o Filioque. Łacińskie słowo Filioque ("i od Syna") zostało dodane do Nicejsko Creed w Hiszpania w 6 wieku. By affirming that the Holy Spirit proceeds not only "from the Father" (as the original creed proclaimed) but also "from the Son," the Spanish councils intended to condemn Arianism by reaffirming the Son's divinity. Potwierdzając, że Duch Święty wpływy nie tylko "od Ojca" (jak w oryginalnej ogłoszona credo), ale także "od Syna," Hiszpański rady przeznaczone do potępienia Arianism potwierdzając Syna boskość. Later, however, the addition became an anti-Greek battle cry, especially after Charlemagne (9th century) made his claim to rule the revived Roman Empire. Później jednak, oprócz stał się anty-Grecki bitwy wołanie, zwłaszcza po Charlemagne (9 wieku) złożyli swoje roszczenie rządzić Imperium Rzymskiego. The addition was finally accepted in Rome under German pressure. Dodanie został ostatecznie przyjęty w Rzymie pod presją Niemiec. It found justification in the framework of Western conceptions of the Trinity; the Father and the Son were viewed as one God in the act of "spiration" of the Spirit. Należy znaleźć uzasadnienie w ramach Zachodniej koncepcje Trójcy, Ojca i Syna były postrzegane jako jeden Bóg w akcie "tchnienie" Ducha.

The Byzantine theologians opposed the addition, first on the ground that the Western Church had no right to change the text of an ecumenical creed unilaterally and, second, because the Filioque clause implied the reduction of the divine persons to mere relations ("the Father and the Son are two in relation to each other, but one in relation to the Spirit"). W przeciwieństwie do teologów bizantyjskiej dodatek, najpierw na to, że Kościół zachodni nie miał prawo do zmiany tekstu ekumenicznego creed jednostronnie, a po drugie, ponieważ Filioque domniemanych redukcji Bożego osób do zaledwie stosunków ("Ojciec i Syn są dwa w stosunku do siebie, ale w odniesieniu do Ducha "). For the Greeks the Father alone is the origin of both the Son and the Spirit. Dla Greków Ojca samo pochodzenie, jak i Syna, i Ducha Świętego. Patriarch Photius (9th century) was the first Orthodox theologian to explicitly spell out the Greek opposition to the Filioque concept, but the debate continued throughout the Middle Ages. Patriarcha Photius (9 wieku) był pierwszy prawosławny teolog wyraźnie określają Grecki opozycji do Filioque pojęcia, ale nadal debata na całym średniowieczu.

The Transcendence of God Transcendencja Boga

An important element in the Eastern Christian understanding of God is the notion that God, in his essence, is totally transcendent and unknowable and that, strictly speaking, God can only be designated by negative attributes: it is possible to say what God is not, but it is impossible to say what he is. Ważnym elementem w zrozumieniu chrześcijańskim wschodnim Boga jest pogląd, że Bóg, w swojej istocie, jest całkowicie transcendentny i niepoznawalny i że, ściśle rzecz biorąc, Bóg może być wyznaczony przez negatywne cechy: możliwe jest powiedzieć, czym Bóg nie jest, ale to jest niemożliwe, aby powiedzieć, co on jest.

A purely negative, or "apophatic" theology--the only one applicable to the essence of God in the Orthodox view - does not lead to agnosticism, however, because God reveals himself personally - as Father, Son, and Holy Spirit - and also in his acts, or "energies." Czysto negatywne, albo "apophatic" teologia - tylko jedna dotyczy istoty Boga w prawosławnej widzenia - nie prowadzi do agnostycyzmu, jednak, ponieważ Bóg objawia się osobiście - jako Ojca, Syna i Ducha Świętego - a także w jego aktach, lub "energii". Thus, true knowledge of God always includes three elements: religious awe; personal encounter; and participation in the acts, or energies, which God freely bestows on creation. Dlatego prawdziwe poznanie Boga zawsze obejmuje trzy elementy: religijnego zachwytu, osobistego spotkania, a udział w aktach, lub energii, które Bóg swobodnie obdarza stworzenia.

This conception of God is connected with the personalistic understanding of the Trinity. Ta koncepcja Boga jest związane z personalistycznego rozumienia Trójcy. It also led to the official confirmation by the Orthodox Church of the theology of St. Gregory Palamas, the leader of Byzantine hesychasts (monks devoted to divine quietness through prayer), at the councils of 1341 and 1351 in Constantinople. Doprowadziło to również do oficjalnego potwierdzenia przez Kościół prawosławny teologii św Grzegorza Palamasa, lidera bizantyjskich hesychasts (mnisi poświęcone boskiej ciszy poprzez modlitwę), w radach w 1341 i 1351 w Konstantynopolu. The councils confirmed a real distinction in God, between the unknowable essence and the acts, or "energies," which make possible a real communion with God. Rady potwierdzone prawdziwe rozróżnienie w Bogu, między unknowable istoty i akty, lub "energii", które umożliwiają prawdziwą komunię z Bogiem. The deification of man, realized in Christ once and for all, is thus accomplished by a communion of divine energy with humanity in Christ's glorified manhood. Ubóstwienie człowieka, realizowany w Chrystusa raz na zawsze, jest więc realizowane przez wspólnoty boskiej energii z człowieczeństwa uwielbionego człowieczeństwa Chrystusa.

Modern Theological Developments Nowoczesne Teologiczne Developments

Until the conquest of Constantinople by the Turks (1453), Byzantium was the unquestioned intellectual centre of the Orthodox Church. Dopóki zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453), Bizancjum było niekwestionowanym centrum intelektualnym Kościoła Prawosławnego. Far from being monolithic, Byzantine theological thought was often polarized by a Humanistic trend, favouring the use of Greek philosophy in theological thinking, and the more austere and mystical theology of the monastic circles. Daleki od monolitycznych, bizantyjskiej myśli teologicznej był często spolaryzowane przez trend Humanistycznej, popieranie korzystania z greckiej filozofii w myśli teologicznej, a bardziej surowym i mistyczne teologii klasztornych kręgach. The concern for preservation of Greek culture and for the the political salvation of the empire led several prominent Humanists to adopt a position favourable to union with the West. Troska o zachowanie kultury greckiej i dla zbawienia politycznego imperium doprowadziły kilka wybitnych humanistów o przyjęcie stanowiska korzystnego do unii z Zachodem. The most creative theologians (eg, Symeon the New Theologian, died 1033; Gregory Palamas, died 1359; Nicholas Cabasilas, died c. 1390), however, were found rather in the monastic party that continued the tradition of patristic spirituality based upon the theology of deification. Najbardziej kreatywne teologów (np. Symeon Nowy Teolog, zmarł 1033; Gregory Palamas, zmarł 1359;. Nicholas Cabasilas, zmarł c. 1390), jednak uznano raczej w stronę klasztornego że kontynuowała tradycję patrystycznych duchowości opartej na teologii z ubóstwienia.

The 16th, 17th, and 18th centuries were the dark age of Orthodox theology. 16., 17., i 18. stulecia były ciemny wiek teologii prawosławnej. Neither in the Middle East nor in the Balkans nor in Russia was there any opportunity for independent theological creativity. Ani na Bliskim Wschodzie, ani na Bałkanach, ani w Rosji istnieje możliwość niezależnego teologicznej twórczości. Since no formal theological education was accessible, except in Western Roman Catholic or Protestant schools, the Orthodox tradition was preserved primarily through the liturgy, which retained all its richness and often served as a valid substitute for formal schooling. Most doctrinal statements of this period, issued by councils or by individual theologians, were polemical documents directed against Western missionaries. Ponieważ nie formalne wykształcenie teologiczne było dostępne, z wyjątkiem zachodniej rzymskokatolickiego lub szkół protestanckich, prawosławnych, tradycja została zachowana przede wszystkim w ramach liturgii, która zachowała swoje bogactwo i często służył jako ważny substytut nauki szkolnej. Większość wypowiedzi doktrynalne tego okresu, wydane przez rady lub poszczególnych teologów, były polemiczne dokumenty skierowane przeciwko zachodnich misjonarzy.

After the reforms of Peter the Great (died 1725), a theological school system was organized in Russia. Po reformach Piotra Wielkiego (zm. 1725), system teologiczny szkoła została zorganizowana w Rosji. Shaped originally in accordance with Western Latin models and staffed with Jesuit-trained Ukrainian personnel, this system developed, in the 19th century, into a fully independent and powerful tool of theological education. Ukształtowane pierwotnie zgodnie z zachodnich modeli i łacińskich zatrudniać jezuita wyszkolonych ukraińskich pracowników, system opracowany, w 19 wieku, w pełni niezależne i potężne narzędzie teologicznej edukacji. The Russian theological efflorescence of the 19th and 20th centuries produced many scholars, especially in the historical field (eg, Philaret Drozdov, died 1867; VO Klyuchevsky, died 1913; VV Bolotov, died 1900; EE Golubinsky, died 1912; NN Glubokovsky, died 1937). Rosyjski teologicznych wykwity w wieku 19 i 20 produkowany wielu uczonych, zwłaszcza w historycznym polu (np. Philaret Drozdov, zmarł w 1867; VO Klyuchevsky, zmarł 1913; VV Bolotov, zmarł 1900; EE Golubinsky, zmarł 1912; NN Glubokovsky zmarł 1937). Independently of the official theological schools, a number of laymen with secular training developed theological and philosophical traditions of their own and exercised a great influence on modern Orthodox theology (eg, AS Khomyakov, died 1860; VS Solovyev, died 1900; N. Berdyayev, died 1948), and some became priests (P. Florensky, died 1943; S. Bulgakov, died 1944). Niezależnie od oficjalnych szkół teologicznych, liczba świeckich ze świeckiej szkolenia opracowany teologicznych i filozoficznych tradycji własnych i wywarł wielki wpływ na nowoczesną teologii prawosławnej (np. AS Khomyakov, umarł 1860, VS Solovyev, zmarł 1900; N. Berdyayev, zmarł 1948), a niektóre stały się kapłani (P. Florenskiego, zmarł 1943; S. Bułhakow, zmarł 1944). A large number of the Russian theological intelligentsia (eg, S. Bulgakov, G. Florovsky) emigrated to western Europe after the Russian Revolution (1917) and played a leading role in the ecumenical movement. Duża liczba rosyjskiej teologicznej inteligencji (np. S. Bułhakow, G. Florowski) wyemigrował do zachodniej Europy po rewolucji rosyjskiej (1917) i zagrał główną rolę w ruchu ekumenicznym.

With the independence of the Balkans, theological schools were also created in Greece, Serbia, Bulgaria, and Romania. Z niezależności Bałkanach teologiczne szkoły tworzone również w Grecji, Serbii, Bułgarii i Rumunii. Modern Greek scholars contributed to the publication of important Byzantine ecclesiastical texts and produced standard theological textbooks. Nowoczesne greckie uczonych przyczyniły się do publikacji ważnych bizantyjskich tekstach kościelnych i produkowane standardowe podręczniki teologiczne.

The Orthodox diaspora - the emigration from eastern Europe and the Middle East - in the 20th century has contributed to modern theological development through their establishment of theological centres in western Europe and America. Cerkiew diaspora - emigracja z Europy Wschodniej i na Bliskim Wschodzie - w 20 wieku przyczynił się do rozwoju nowoczesnej myśli teologicznej poprzez ich utworzenia ośrodków teologicznych w Europie Zachodniej i Ameryce.

Orthodox theologians reacted negatively to the new dogmas proclaimed by Pope Pius IX: the Immaculate Conception of Mary (1854) and papal infallibility (1870). Prawosławnych teologów zareagowały negatywnie do nowych dogmatów głoszonych przez papieża Piusa IX: Niepokalanego Poczęcia Maryi (1854) i papieska nieomylność (1870). In connection with the dogma of the Assumption of Mary, proclaimed by Pope Pius XII (1950), the objections mainly concerned the presentation of such a tradition in the form of a dogma. W związku z dogmatu Wniebowzięcia NMP, ogłoszony przez papieża Piusa XII (1950), zarzuty dotyczą głównie prezentacji takiej tradycji w formie dogmatu.

In contrast to the recent general trend of Western Christian thought toward social concerns, Orthodox theologians generally emphasize that the Christian faith is primarily a direct experience of the Kingdom of God, sacramentally present in the church. Without denying that Christians have a social responsibility to the world, they consider this responsibility as an outcome of the life in Christ. W przeciwieństwie do ostatnich ogólnej tendencji zachodniej myśli chrześcijańskiej wobec zagadnień społecznych, prawosławnych teologów ogólnie podkreślić, że wiara chrześcijańska jest przede wszystkim bezpośrednie doświadczenie Królestwa Bożego, sakramentalnie obecny w kościele. Nie zaprzeczając, że chrześcijanie mają społeczną odpowiedzialność świata, uznają tę odpowiedzialność za wynik życia w Chrystusie. This traditional position accounts for the remarkable survival of the Orthodox Churches under the most contradictory and unfavourable of social conditions, but, to Western eyes, it often appears as a form of passive fatalism. To tradycyjne rachunki pozycja dla niezwykłego przeżycia Kościołów prawosławnych w najbardziej sprzeczne i niekorzystne warunki społeczne, ale do zachodnich oczu, to często pojawia się jako forma biernego fatalizm.


Orthodox Church Beliefs Prawosławny Kościół Wierzenia

Advanced Information Informacje zaawansowane

Tradition in the Orthodox Church Tradycja w Kościele prawosławnym

Terminology and Meaning. Terminologia i znaczenie.

The term "tradition" comes from the Latin traditio , but the Greek term is paradosis and the verb is paradido . Termin "tradycja" pochodzi od łacińskiego traditio, ale Grecki termin jest paradosis i czasownik jest paradido. It means giving, offering, delivering, performing charity. Oznacza to, podając, oferowanie, dostarczanie, wykonywanie miłości. In theological terms it means any teaching or practice which has been transmitted from generation to generation throughout the life of the Church. W kategoriach teologicznych to oznacza naukę lub praktykę, które zostało przekazane z pokolenia na pokolenie w całym życiu Kościoła. More exactly, paradosis is the very life of the Holy Trinity as it has been revealed by Christ Himself and testified by the Holy Spirit. Dokładniej, paradosis jest samo życie Trójcy Świętej, jak to zostało objawione przez samego Chrystusa i świadczył przez Ducha Świętego.

The roots and the foundations of this sacred tradition can be found in the Scriptures. Korzenie i fundamenty tej świętej tradycji można znaleźć w Piśmie Świętym. For it is only in the Scriptures that we can see and live the presence of the three Persons of the Holy Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit. Na to jest tylko w Piśmie Świętym, że możemy zobaczyć i żyć obecności trzech Osób Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. St. John the Evangelist speaks about the manifestation of the Holy Trinity: "For the Life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us" (1 John 1:2). Święty Jan Ewangelista mówi o objawienia Trójcy Świętej: "Na życie objawił, i widzieliśmy, i świadczymy, i pokazać wam, że życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione "(1 Jana 1:2).

The essence of Christian tradition is described by St. Paul, who writes: "But now in Christ Jesus, you that used to be so far apart from us have been brought very close, by the blood of Christ. For He is peace between us, and has made the two into one and broken down the barrier which used to keep them apart, actually destroying in His own person the hostility caused by the rules and decrees of the Law. This was to create one single man in Himself out of the two of them and by restoring peace through the Cross, to unite them both in a single body and reconcile them with God. In His own person He killed the hostility. . . Through Him, both of us have in one Spirit our way to come to the Father" (Ephes. 2:13-14). Istotą tradycji chrześcijańskiej jest opisane przez Pawła, który pisze: "Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś tak daleko od nas, zostały wprowadzone bardzo blisko, przez krew Chrystusa On jest pokój między nami. i uczynił dwa w jedno i zburzył barierę, która służy do przechowywania ich na kawałki, faktycznie zniszczenia w Jego własnej osobie wrogość spowodowane zasadami i dekrety z ustawy. To było stworzenie jednego, człowiek sam w sobie z dwa z nich i przywrócenia pokoju przez Krzyż, zjednoczyć ich obu w jednym ciele i pojednać ich z Bogiem. we własnej osobie Zabił wrogość ... Przez Niego, zarówno z nas ma w jednym Duchu nasz sposób przyjść do Ojca "(Ephes. 2:13-14). He also makes clear that this Trinitarian doctrine must be accepted by all Christians: "If any man preach any other gospel to you than you have received ( parelavete ) let him be condemned" (Gal. 1:8-9). On sprawia, że jasne, że doktryna Trójcy muszą być akceptowane przez wszystkich chrześcijan: "Jeśli ktoś głosił wam, niż to zostało otrzymane (parelavete) niech będzie potępiony" (Gal. 1:8-9). Speaking about the Holy Eucharist, which is a manifestation of the Holy Trinity, he writes: "For I have received ( parelavon ) of the Lord that which I also delivered to you" ( paredoka ) (1 Cor. 11:23). Mówiąc o Eucharystii, która jest objawieniem Trójcy Świętej, pisze: "Dla Otrzymałem (parelavon) Pana to, co wam przekazałem" (paredoka) (1 Kor 11:23).. Again speaking about the death, burial and resurrection of Jesus Christ, St. Paul writes: "For I delivered to you ( paredoka ) first of all that which I also received" ( parelavon ). Znów mówił o śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Paweł pisze: "Przekazałem wam (paredoka) Przede wszystkim to, co przejąłem" (parelavon). Finally he admonishes: "Brethren, stand fast and hold the traditions ( tas paradoseis ) which you have been taught, whether by word or our epistle" (1 Thessal. 2:15). Wreszcie napomina: "bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji (TAS paradoseis) które nauczono, czy przez słowo lub list nasz" (1 Thessal 2:15.). The sole source and cause and principle of the Trinitarian unity is the Father Himself (Ephes. 4:4-6). Jedynym źródłem i przyczyną i zasadą jedności trynitarnej jest Ojciec sam (Ephes. 4:4-6).

The Apostolic Tradition Tradycja apostolska

Theologians call this teaching of the Scriptures "the Apostolic Tradition." Teolodzy nazywają to nauczanie Pisma "tradycji apostolskiej". It encompasses what the Apostles lived, saw, witnessed and later recorded in the books of the new Testament. Obejmuje to, co Apostołowie żyli, zobaczyłem, był świadkiem, a później w księgach Nowego Testamentu. The bishops and presbyters, whom the Apostles appointed as their successors, followed their teaching to the letter. Biskupów i kapłanów, którego apostołowie powołani jako swoich następców, a następnie ich nauczania do listu. Those who deviated from this apostolic teaching were cut off from the Church. Osoby, które odeszły z tego apostolskiego nauczania zostały odcięte od Kościoła. They were considered heretics and schismatics, for they believed differently from the Apostles and their successors, thus separating themselves from the Church. Zostały one uznane za heretycy i schizmatycy, ponieważ wierzyli, odmiennie od Apostołów i ich następców, w ten sposób oddzielając się od Kościoła. This brings into focus the Church as the center of unity of all Christians. To doprowadza do skupić się Kościołowi jako centrum jedności wszystkich chrześcijan. This is the ecclesiastical or ecclesiological characteristic of Tradition. To kościelnych lub eklezjalny cechą Tradycji. The Church is the image and reflection of the Holy Trinity since the three persons of the Holy Trinity live, indwell, and act in the Church. Kościół jest obrazem i odbiciem Trójcy Świętej od trzech osób Trójcy Świętej na żywo, zamieszkać, i działa w Kościele. The Father offers His love, the Son offers His obedience, the Holy Spirit His comfort. Ojciec oferuje Jego miłości, Syn jego posłuszeństwa, Ducha Świętego Jego komfort. Only in the historical Church can we see, feel, and live the presence of the Holy Trinity in the World. Tylko w zabytkowym kościele możemy zobaczyć, poczuć i żyć obecności Trójcy Świętej w świecie. In describing this reality St. Paul writes: "So he came and proclaimed the good news: peace to you who were far off, and peace to those who were near by; for through him we both alike have access to the Father in the one Spirit. Thus you are no longer aliens in a foreign land, but fellow-citizens with God's people, members of God's household. You are built upon the foundation laid by the Apostles and prophets, and Christ Jesus Himself is the cornerstone. In him the whole building is bonded together and grows into a holy temple in the Lord. In him you too are being built with all the rest into a spiritual dwelling of God" (Ephes. 2:17-22). Opisując tę ​​rzeczywistość Paweł pisze: "Poszedł więc i głosił dobrą nowinę: pokój wam, którzy byli daleko, i pokój tym, którzy byli w pobliżu, bo dzięki niemu oboje podobni mają dostęp do Ojca w jeden Duch. Zatem już nie jesteś obcy w obcym kraju, ale współobywateli z ludu Bożego, członków rodziny Bożej. Jesteś zbudowany na fundamencie położonym przez apostołów i proroków, a Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. W Nim Cały budynek jest połączone ze sobą i rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim Ty też budowane są z całą resztą do duchowego mieszkania Boga "(Ephes. 2:17-22).

The unity of the Holy Trinity, being the fundamental reality in the Church and of the Church, also requires a real unity among all its members. Jedność Trójcy Świętej, jest podstawową rzeczywistością w Kościele i Kościoła, również wymaga prawdziwej jedności wszystkich jego członków. All the members of the Church live in the bond of love and unity through the Holy Trinity. Wszyscy członkowie Kościoła żyć w więzi miłości i jedności Trójcy Świętej. This truth is described by St. Peter: "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, that you may declare the wonderful deeds of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Once you were no people, but now you are God's people; once you had not received mercy, but now you have received mercy." Prawda ta jest opisana przez Piotra: "Ale wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do cudownej swojej światłości. Kiedy nie było ludzi, ale teraz jesteście ludem Bożym, gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymali miłosierdzie ". (1 Peter 2: 9-10). (1 P 2, 9-10). This Church was established as a historical reality on the day of Pentecost, with the descent of the Holy Spirit upon the Apostles: "While the day of Pentecost was running its course they were all together in one place, when suddenly there came from the sky a noise like that of a strong driving wind, which filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues like flames of fire, dispersed among them and resting on each one. And they were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other tongues, as the Spirit gave them power of utterance" (Acts 2: 1-4). Kościół został ustanowiony jako rzeczywistości historycznej, w dniu Pięćdziesiątnicy, z zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów: "Chociaż dzień Pięćdziesiątnicy został uruchomiony jej przebieg byli wszyscy razem na jednym miejscu, gdy nagle rozległ się z nieba hałas podobnie jak silny wiatr jazdy, który napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jak płomienie ognia, rozproszonych wśród nich i odpoczynku na każdej z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić "moc (Dz 2, 1-4).

Only in this Church, where the Holy Trinity lives and acts constantly could the teaching of Christ, the very revelation of truth, as received and transmitted by the Apostles, abide and be sustained. Tylko w tym Kościele, gdzie mieszka Święty Trinity i działa nieustannie mógłby nauczania Chrystusa, bardzo objawieniem prawdy, otrzymanych i przekazanych przez Apostołów, trwać i być trwałe. Thus truth in its fullness does not exist outside the Church, for there is neither Scripture, nor Tradition. Tak więc prawda w pełni nie istnieje poza Kościołem, bo nie jest ani Pismo, ani Tradycja. This is why St. Paul admonishes the Galatians that even if an angel from heaven preaches another gospel to them, he must be condemned: "If any man preach any other gospel to you than that you have received ( parelavete ) let him be condemned" (1:8-9). Dlatego święty Paweł napomina Galatów, że nawet gdyby anioł z nieba głosi inną ewangelię do nich, musi zostać potępiony: "Jeśli ktoś głosił niż ci, że otrzymałeś (parelavete) niech będzie potępiony" (1:8-9). And he writes to his disciple Timothy to follow strictly the "precepts of our faith" and the "sound instructions" he received from him and avoid "godless myths" (1 Tim. 4: 4-7). I pisze do swojego ucznia Tymoteusza, aby ściśle przestrzegać "przykazań naszej wiary" i "Dźwięk" instrukcje, które otrzymał od niego i uniknąć "bezbożne mity" (1 Tm 4:. 4-7). He also admonishes the Colossians to avoid "merely human injunctions and teachings" (2: 22), and to follow Christ: "Therefore, since Jesus was delivered to you as Christ and Lord, live your lives in union with Him. Be rooted in Him; be built in Him; be consolidated in the faith you were taught; let your hearts overflow with thankfulness. Be on your guard; do not let your minds be captured by hollow and delusive speculations, based on traditions of man-made teaching and centered on the elemental spirits of the universe and not on Christ. For it is in Christ that the complete being of the Godhead dwells embodied, and in Him you have been brought to completion" (Col. 2: 6-8). On również admonishes Kolosan, aby uniknąć "jedynie nakazów i nauk ludzkich" (2, 22), i do naśladowania Chrystusa: "A zatem, ponieważ Jezus został dostarczony jako Chrystusa i Pana, żyją swoje życie w zjednoczeniu z Nim być zakorzeniona w. go; powstanie w Nim być konsolidowane w wierze uczono cię, niech Twój przelew serca z wdzięcznością się na baczności;. niech nie wasze umysły zostać wychwycone przez spekulacje puste i złudne, na podstawie tradycji stworzonej przez człowieka, nauczania i koncentrujące się na żywiołach świata, a nie na Chrystusie Bo to jest w Chrystusie, że pełna istota Bóstwa mieszka zawarte, a w Nim zostało doprowadzone do końca "(Kol 2, 6-8)..

This teaching or Apostolic Tradition was transmitted from the Apostles themselves to their successors, the bishops and the presbyters. Tradycja ta nauczanie lub apostolski został przekazany od samych Apostołów ich następcom, biskupów i kapłanów. St. Clement, Bishop of Rome (second century AD), and probably a disciple of the Apostles himself, described this historical truth: "The Apostles preached to us the Gospel received from Jesus Christ, and Jesus Christ was God's Ambassador. Christ, in other words, comes with a message from God, and the Apostles with a message from Christ. Both these orderly arrangements, therefore, originate from the will of God. And so, after receiving their instructions and being fully assured through the Resurrection of our Lord Jesus Christ, as well as confirmed in faith by the word of God, they went forth, equipped with the fullness of the Holy Spirit, to preach the good news that the Kingdom of God was close at hand. From land to land, accordingly, and from city to city they preached; and from among their earliest converts appointed men whom they had tested by theSpirit to act as bishops and deacons for the future believers" ( Letter to the Corinthians, ch. 42). Święty Klemens, biskup Rzymu (drugi wiek ne), i prawdopodobnie uczniem Apostołów siebie, opisał tę prawdę historyczną: "Apostołowie głosili nam Ewangelię, otrzymał od Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus był ambasadorem Boga Chrystus, w. Innymi słowy, chodzi o wiadomości od Boga, i Apostołów z wiadomości od Chrystusa. Oba te uzgodnienia porządkujące zatem pochodzą z woli Bożej. I tak, po otrzymaniu ich instrukcji i jest w pełni zagwarantowane przez Zmartwychwstania naszego Pana Jezus Chrystus, jak również potwierdzone w wierze przez słowo Boże, wyruszyli, wyposażony w pełni Ducha Świętego, by głosić dobrą nowinę, że Królestwo Boże było pod ręką. Z ziemi do ziemi, odpowiednio, i od miasta do miasta, głosili, a spośród najmłodszych konwertuje mężczyzn powołanych którego mieli testowanych theSpirit działać jako biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących "(List do Koryntian, rozdział 42).. One can clearly see how the message of salvation originating from God the Father was taught by Jesus Christ, witnessed to by the Holy Spirit, preached by the Apostles and was transmitted by them to the Church through the clergy they themselves appointed. Widać wyraźnie, jak orędzie zbawienia pochodzącego od Boga Ojca było nauczane przez Jezusa Chrystusa, świadkiem przez Ducha Świętego, głoszonej przez Apostołów i została przekazana przez nich do Kościoła poprzez duchownych sami mianowanych. This became the "unerring tradition of the Apostolic preaching" as it was expressed by Eusebius of Caesarea, bishop of the fourth century, who is considered the "father" of Church History ( Church History, IV, 8). Stało się to "nieomylny tradycja apostolskiego przepowiadania", jak to zostało wyrażone przez Euzebiusza z Cezarei, biskupa z czwartego wieku, który jest uważany za "ojca" Historii Kościoła (Church History, IV, 8).

The Patristic Tradition Tradycji patrystycznej

From what has been said so far, it can be seen that there is no theological distinctions or differences or divisions within the Tradition of the Church. Z tego, co zostało powiedziane do tej pory, można zauważyć, że nie ma rozróżnienia teologiczne lub różnice lub wydziałów w Tradycji Kościoła. It could be said that Tradition, as an historical event, begins with the Apostolic preaching and is found in Scriptures, but it is kept, treasured, interpreted, and explained to the Church by the Holy Fathers, the successors of the Apostles. Można powiedzieć, że Tradycja, jako wydarzenia historycznego, zaczyna się od nauczania apostolskiego i znajduje się w Piśmie Świętym, ale jest utrzymany, skarbem, interpretowane i wyjaśniane przez Kościół Ojców świętych, następcy Apostołów. Using the Greek term Pateres tes Ecclesias , the Fathers of the Church, this "interpretive" part of the Apostolic preaching is called "Patristic Tradition." Korzystanie z greckiego terminu Pateres tes Ecclesias, Ojcowie Kościoła, to "interpretacyjny" częścią nauczania apostolskiego nazywa się "tradycji patrystycznej."

The Fathers, men of extraordinary holiness and trusted orthodoxy in doctrine, enjoyed the acceptance and respect of the universal Church by witnessing the message of the Gospel, living and explaining it to posterity. Ojcowie, mężowie niezwykłej świętości i zaufanego prawowierność w doktrynie, cieszył się akceptacji i szacunku do Kościoła powszechnego przez świadkami orędzie Ewangelii, życia i wyjaśniając je potomności. Thus, Apostolic Preaching or Tradition is organically associated with the Patristic Tradition and vice versa. This point must be stressed since many theologians in the Western churches either distinguish between Apostolic Tradition and Patristic Tradition, or completely reject Patristic Tradition. Zatem, apostolskiego przepowiadania czy tradycja jest organicznie związana z tradycji patrystycznej i vice versa. Ten punkt należy podkreślić, ponieważ wielu teologów w zachodnich kościołach albo odróżnić Tradycji apostolskiej i tradycji patrystycznej, lub całkowicie odrzucić tradycji patrystycznej.

For the Orthodox Christian, there is one Tradition, the Tradition of the Church, incorporating the Scriptures and the teaching of the Fathers. Dla prawosławnego chrześcijanina, jest jedna Tradycja, Tradycja Kościoła, włączenie Pismo i nauczanie Ojców. This is "the preaching of the truth handed down by the Church in the whole world to Her children" (St. Irenaeus, Proof of the Apostolic Preaching , 98). To jest "głoszenie prawdy przekazanej przez Kościół na całym świecie, do swoich dzieci" (św. Ireneusz, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, 98). St. Athanasius, the Great "Pillar of Orthodoxy," who was bishop of Alexandria during the fourth century, gives the most appropriate definition of the Church's Tradition: "Let us look at the very tradition, teaching, and faith of the catholic Church from the very beginning, which the Logos gave ( edoken ), the Apostles preached ( ekeryxan ), and the Fathers preserved ( ephylaxan ). Upon this the Church is founded" ( tethemeliotai ). Święty Atanazy, Great "filar prawowierności", który był biskupem Aleksandrii w IV wieku, daje najbardziej odpowiednią definicję Tradycji Kościoła: "Spójrzmy na samym tradycji, nauki i wiary Kościoła katolickiego od samego początku, który dał Logos (edoken), apostołowie głosili (ekeryxan) i Ojcowie zakonserwowane (ephylaxan). Na tym opiera się Kościół "(tethemeliotai). (St. Athanasius, First Letter to Serapion , 28). (Św. Atanazy, Pierwszy List do Serapiona, 28). In retrospect, Tradition is founded upon the Holy Trinity, it constantly proclaims the Gospel of Christ, it is found within the boundaries of the Christian Church, and it is expounded by the Fathers. Z perspektywy czasu, Tradycja, oparta jest na Świętej Trójcy, nieustannie głosi Ewangelię Chrystusa, znajduje się w granicach chrześcijańskiego Kościoła, i to jest wyjasnione przez Ojców.

Universality and Timelessness of Tradition Uniwersalność i ponadczasowość Tradycji

Another characteristic still needs to be added, namely that the Tradition of the Church is universal in space and time. Inną cechą musi być jeszcze dodane, a mianowicie, że Tradycja Kościoła jest powszechne w czasie i przestrzeni. St. Vincent of Lerins, a bishop and writer in France during the fifth century, writes that "we must hold what has been believed everywhere, always, and by all" ( Common , 2). Wincenty z Lerins, biskup i pisarz we Francji w piątym wieku, pisze, że "musimy trzymać tego, co zostało wierzył wszędzie, zawsze i przez wszystkich" (Common, 2). Indeed, the Church with all her members, always, from the time of her inception until the end of time, accepts and teaches everywhere the redemptive work of Christ. Rzeczywiście, Kościół ze wszystkich jej członków, zawsze, od chwili jej powstania, aż do końca czasów, przyjmuje i uczy wszędzie pracy odkupieńczej Chrystusa. This does not mean that the Church and Her Tradition move within numerical, geographical or chronological limits. To nie oznacza, że ​​Kościół i Tradycja jej poruszać się w obrębie granic geograficznych, numeryczne lub chronologicznym. The Church and Her Tradition, although they live in history, are beyond history. Kościół i Tradycja, choć żyją w historii, są poza historią. They have eternal value, because Christ, the Founder of the Church, has no beginning and no end. Mają one wieczną wartość, ponieważ Chrystus, założyciel Kościoła, nie ma początku ani końca. In other words, when the universality of the Church Tradition is mentioned, it refers to the gift of the Holy Spirit, which enables the Church to preserve until the end of time the Apostolic truth unadulterated, unbroken, and unaltered. Innymi słowy, gdy powszechność Tradycji Kościoła jest mowa, odnosi się do daru Ducha Świętego, która pozwala Kościołowi zachować aż do końca czasu Apostolskiej prawda bez domieszek, nieprzerwanego, i niezmienione. This is true because Tradition expresses the common Orthodox mind ( phronema ) of the whole Church against all heresies and schisms of all times. To jest prawda, ponieważ Tradycja wyraża powszechne prawosławnego umysłu (phronema) całego Kościoła wobec wszystkich herezji i schisms wszystkich czasów.

It is important to emphasize both the temporality as well as the timelessness, two fundamental aspects of Holy Tradition. Ważne jest, aby podkreślić, zarówno doczesności, jak i ponadczasowości, dwóch podstawowych aspektów Świętej Tradycji. The late Fr. Późno Fr. Georges Florovsky wrote that "Tradition is not a principle striving to restore the past, using the past as a criterion for the present. Such a conception of tradition is rejected by history itself and by the consciousness of the Orthodox Church. . . Tradition is the constant abiding of the Spirit and not only the memory of words. Tradition is a charismatic, not a historical event" ("The Catholicity of the Church" in Bible, Church, Tradition , p. 47). Georges Florowski napisał, że "Tradycja nie jest zasadą dążenie do przywrócenia przeszłości, korzystając z przeszłości jako kryterium dla teraźniejszości. Taka koncepcja tradycji jest odrzucony przez samą historię i przez świadomość Kościoła Prawosławnego ... Tradycja jest stałe przestrzeganie przez Ducha, a nie tylko pamięć o słowach. Tradycja jest charyzmatyczny, nie wydarzenie historyczne "(" katolickość Kościoła "w Biblii, Kościół, Tradycja, str. 47). In other words, Tradition is a gift of the Holy Spirit, a living experience, which is relived and renewed through time. Innymi słowy, Tradycja jest darem Ducha Świętego, doświadczenie życia, które jest przeżywane i odnowiona w czasie. It is the true faith, which is revealed by the Holy Spirit to the true people of God. To jest prawdziwa wiara, która objawia się przez Ducha Świętego do prawdziwego ludu Bożego.

Tradition, therefore, cannot be reduced to a mere enumeration of quotations from the Scriptures or from the Fathers. Tradycja, dlatego nie może być zredukowane do samej wyliczenie cytaty z Pisma Świętego lub z Ojców. It is the fruit of the incarnation of the Word of God, His crucifixion and resurrection as well as His ascension, all of which took place in space and time. Jest to owoc wcielenia Słowa Bożego, Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania, jak i Jego wniebowstąpienie, z których wszystkie miały miejsce w czasie i przestrzeni. Tradition is an extension of the life of Christ into the life of the Church. Tradycja jest przedłużenie życia Chrystusa w życiu Kościoła. According to St. Basil, it is the continuous presence of the Holy Spirit: "Through the Holy Spirit comes our restoration to paradise, our ascension into the kingdom of heaven, our return as adopted sons, our liberty to call God our Father, our being made partakers of the grace of Christ, our being called children of light, our sharing in eternal glory, and, in a word, our being brought into a state of a "fullness of blessing" (Rom. 15: 29), both in this world and in the world to come. . ." Według św Bazyli, to ciągłe obecność Ducha Świętego: "Za sprawą Ducha Świętego pochodzi nasze przywrócenia do raju, naszego wstępowania do królestwa nieba, nasz powrót przyjętymi synów naszej wolności nazwać Bóg, nasz Ojciec, nasz czym się uczestnikami łaski Chrystusa, nasza miano dzieci światłości, nasz podział w wiecznej chwale i, jednym słowem, nasze zostały doprowadzone do stanu z "pełnią błogosławieństwa" (Rz 15, 29), zarówno w tym świecie, w przyszłym świecie ... " (St. Basil of Caesaria, On the Holy Spirit , XV.). (Basil St z Caesaria, On Ducha Świętego, XV.).

Tradition and traditions Tradycja i tradycje

This description by St. Basil gives the true "existential" dimensions of the Holy Tradition of the Church. Ten opis przez św Bazyli daje prawdziwy "egzystencjalne" wymiary Świętej Tradycji Kościoła. For the Orthodox, therefore, Tradition is not a static set of dogmatic precepts, or the uniform practices of the liturgical ritual of the Church. Dla prawosławnych, dlatego Tradycja nie statyczny zbiór dogmatycznych nakazów lub jednolite praktyki liturgicznej rytuałem Kościoła. Although Church Tradition includes both doctrinal and liturgical formulas and practices, it is more properly the metamorphosis, the continuous transfiguration of the people of God, through the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit, as experienced in the daily life of the Church. Chociaż Tradycja Kościoła obejmuje zarówno doktrynalne i liturgiczne formuły i praktyki, to jest bardziej prawidłowo metamorfoza, ciągłe Przemienienia ludu Bożego, dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i komunii Ducha Świętego , jak doświadczenie w codziennym życiu Kościoła. This does not mean that Tradition is something abstract and theoretical or that it ignores the daily needs of human nature. To nie znaczy, że tradycja jest czymś abstrakcyjnym i teoretycznym lub że ignoruje codzienne potrzeby ludzkiej natury. On the contrary, the "rule of faith" becomes every day the "rule of worship." Wręcz przeciwnie, "reguła wiary" staje się każdy dzień "reguła modlitwy." Doctrine, prayer, moral guidance, and liturgical practices are indispensable parts of Holy Tradition. Doktryna, modlitwa, moralne wytyczne i liturgicznej praktyki są niezbędne części Świętej Tradycji. Some theologians speak about traditions with a small " t ," as being the written or unwritten practices of the daily Christian life, in contrast with Tradition with capital " T ," which encompasses the basic doctrines of revelation and our salvation in Christ. Niektórzy teologowie mówią o tradycji, z małym "t", jako pisemny lub niepisanych praktyk codziennego życia chrześcijańskiego, w przeciwieństwie do tradycji z kapitału "T", które obejmuje podstawowe doktryny objawienia i naszego zbawienia w Chrystusie.

This type of distinction is rather misleading. Tego typu rozróżnienie jest dość mylące. Tradition and traditions are the integral parts of the life of the Church and they express the totality of the Christian way of life which leads to salvation. Tradycja i tradycje są nieodłączną częścią życia Kościoła i wyrażają całość chrześcijańskiego sposobu życia, która prowadzi do zbawienia. The doctrine of incarnation, the historical truth of the crucifixion and resurrection, the Eucharist, the sign of the cross, the threefold immersion in the baptismal font, the honor and respect due to the Virgin Mary and to the saints of the Church, are all important for the Christian, who wants to find himself in the "perimeter" of salvation in Christ. Doktryna wcielenia, historyczna prawda o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, Eucharystia, znak krzyża, trzykrotne zanurzenie w chrzcielnicy, honor i szacunek ze względu na Maryi Panny i świętych Kościoła, są ważne dla chrześcijanina, który chce znaleźć się w "obwodzie" zbawienia w Chrystusie. This is what the Church has taught through the centuries. To jest to, co Kościół nauczał przez wieki. "Therefore we must consider the Tradition of the Church trustworthy," St. John Chrysostom writes, "it is Tradition, seek no more" ( Second Letter to Thessal.: Homily ). "Dlatego musimy rozważyć tradycji Kościoła wiarygodnej," Święty Jan Chryzostom pisze: "to tradycja, szukać nie więcej" (Drugi List do Thessal:. Homilia).

The Ecumenical Councils Ekumenicznego rady

As has already been noted, the authority, the power, and the impact of Tradition are found in the Scriptures and the Patristic teaching as a total and unified expression of the revelation of the Holy Trinity in the world. Jak już wspomniano, władza, władza i wpływ tradycji można znaleźć w Piśmie Świętym i nauczaniu Ojców Kościoła jako całkowity i jednolity wyraz objawienia Trójcy Świętej w świecie. Christ, as the ultimate and supreme Teacher, Shepherd and King, exercises His authority in the Holy Spirit through the Apostles and their successors. Chrystus, jako ostatecznego i najwyższego Nauczyciela, Pasterza i Króla, sprawuje swoją władzę w Duchu Świętym poprzez Apostołów i ich następców. The Apostles, their successors and the whole people of God are the Body of Christ extending throughout the ages. Apostołów, ich następców i cały Lud Boży, są Ciałem Chrystusa, rozciąga się przez wieki. "There is no private teaching save the common doctrine of the Catholic Church," wrote St. Maximos the Confessor (seventh century; Migne PG , 90, 120C). "Nie ma prywatnego nauczania zapisać wspólną doktrynę Kościoła katolickiego", pisał św Maximos Wyznawca (siódmego wieku, Migne PG 90, 120C). In the reply to Pope Pius IX in 1848, the Eastern Patriarchs wrote that "the Defender of the faith is the very Body of the Church, that is the people, who want their faith kept constantly unvarying and in agreement with the Fathers." W odpowiedzi na papieża Piusa IX w roku 1848, patriarchów wschodnich napisał, że "obrońcy wiary jest bardzo ciała Kościoła, że ​​są ludzie, którzy chcą, aby ich wiara utrzymywana była stale niezmienne iw porozumieniu z Ojców". Thus the clergy and the laity are both responsible for the preservation of the authentic and genuine Holy Tradition in and through the life of the Church. Tak więc duchowni i świeccy są zarówno odpowiedzialni za zachowanie autentycznej i prawdziwej Tradycji Świętej w drodze i życiu Kościoła. In this context, particularly, the Ecumenical Councils of the Church, and more generally, the Local Councils of the Church are of great importance. W tym kontekście, szczególnie, ekumenicznego Rad Kościoła, a bardziej ogólnie, lokalnych rad Kościoła są bardzo ważne. The first Council Synod of the Church was the Apostolic Synod, which took place in Jerusalem in 51 AD Later, bishops used to meet either locally, or on the "ecumenical" or universal, the all-encompassing level of the universal Christian empire, the oikoumene , in order to discuss and solve serious dogmatic and canonical issues which had arisen. Pierwszy Synod Rada Kościoła był Apostolska Synod, który odbył się w Jerozolimie w 51 rne Później biskupi spotykali się zarówno lokalnie, lub na "ekumeniczny" lub uniwersalny, wszechogarniająca poziomu powszechnej chrześcijańskiego imperium, oikoumene, w celu omówienia i rozwiązania poważnych problemów dogmatycznych i kanonicznych, które powstały.

The Orthodox Church accepts the following seven Ecumenical Councils: Cerkiew akceptuje następujące siedem soborów powszechnych:

  1. The Council of Nicea in 325 , which discussed and condemned Arianism. Sobór Nicejski w 325, która omówiła i potępił arianizm.
  2. The Council of Constantinople in 381 which principally condemned Apollinarianism. Rada Konstantynopola w 381, które głównie skazany Apollinarianism.
  3. The Council of Ephesus in 431, which condemned Nestorianism. Sobór w Efezie w 431, który potępił Nestorianizm.
  4. The Council of Chalcedon in 451, which condemned Monophysitism. Soborze w Chalcedonie w 451, który potępił Monofizytyzm.
  5. The Second Council of Constantinople , in 553, which condemned Origen and other heretics. Sobór w Konstantynopolu w 553, który potępił Orygenesa i innych heretyków.
  6. The Third Council of Constantinople in 680-81, which condemned Monothelitism. Trzeci Sobór Konstantynopolitański w 680-81, który potępił Monoteletyzm.
  7. The Second Council of Nicea , in 787, which condemned Iconoclasm. Sobór Nicejski w 787, który potępił ikonoklazmu.

The Orthodox Church also assigns ecumenical status to The Council in Trullo in 692, which took place in Constantinople. Cerkiew również przypisuje ekumenicznego statusu do Rady Trullo w 692, który odbył się w Konstantynopolu. Eastern bishops took part in it, and they passed disciplinary canons to complete the work of the Fifth and the Sixth Ecumenical Councils and, thus, it is known as the Fifth-Sixth ( Quinisext or Penthekti ). Biskupi Wschodniej wzięli udział w nim, i mijali kanonów dyscyplinarnych, aby zakończyć pracę piąta i szósta soborów powszechnych, a zatem jest on znany jako piąta-szósta (Quinisext lub Penthekti).

These Ecumenical Councils became instruments for formulating the dogmatic teachings of the Church, for fighting against heresies and schisms and promoting the common and unifying Tradition of the Church which secures her unity in the bond of love and faith. Te ekumenicznego rady stał instrumenty do formułowania dogmatyczne nauczanie Kościoła, do walki z herezjami i schisms i promowanie wspólnej i jednoczącej Tradycja Kościoła, który zabezpiecza jej jedności w więzi miłości i wiary. Although convened by the emperors, the Church Fathers who participated came from almost all the local dioceses of the Roman Empire, thus expressing the faith and practice of the Universal Church. Chociaż zwoływane przez cesarzy, Ojcowie Kościoła, którzy uczestniczyli pochodzi z prawie wszystkich diecezji lokalnych Cesarstwa Rzymskiego, wyrażając w ten sposób wiarę i praktykę Kościoła powszechnego. Their decisions have been accepted by the clergy and the laity of all times, making their validity indisputable. Ich decyzje zostały zaakceptowane przez duchownych i świeckich wszystkich czasów, czyniąc ich ważność niepodważalne. The Fathers followed the Scriptures as well as the Apostolic and Patristic Tradition in general, meeting under the guidance of the Holy Spirit. Ojcowie po Pisma, jak i apostolskiej i tradycji patrystycznej w ogóle, spotkanie pod przewodnictwem Ducha Świętego. St. Constantine the Great, who convened the First Ecumenical Council at Nicea, wrote that "the resolution of the three hundred holy bishops is nothing else than that the determination of the Son of God, especially of the Holy Spirit, pressing upon the minds of such great men brought to light the divine purpose." Św Konstantyn Wielki, który zwołał Pierwszy Sobór w Nicei, napisał, że "uchwała trzystu świętych biskupów jest nic więcej niż to, że ustalenie w Syna Bożego, a zwłaszcza Ducha Świętego, naciskając na umysły takich wielkich ludzi ujawniło boski cel. " (Socrates, Church History , 1:9). (Sokrates, Historia Kościoła, 1:9). In the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon, it was stated that "The Fathers defined everything perfectly; he who goes against this is anathema; no one adds, no one takes away" ( Acta Concil. II, 1). W czwartej Sobór w Chalcedonie, stwierdzono, że "Ojcowie zdefiniowane wszystko doskonale, a kto jest sprzeczne to jest wyklęty, nikt nie dodaje, nikt nie odbiera" (Acta Concil II, 1).. Sabas, the bishop of Paltus in Syria in the fifth century, speaking about the Council of Nicea said: "Our Fathers who met at Nicea did not make their declarations of themselves but spoke as the Holy Spirit dictated." Sabas, biskup Paltus w Syrii w V wieku, mówiąc o Soborze Nicejskim, powiedział: "Nasi ojcowie, którzy spotkali się w Nicei nie podejmować deklaracje sobie, ale mówił tak, jak Duch Święty podyktował". "Following the Fathers . . " becomes a fixed expression in the minutes and the declarations of the Ecumenical Councils as well as of the local ones. "Po Ojców .." staje się stały wyraz w minutach i deklaracje ekumenicznego rady, jak również z tych, lokalnych. Thus, the Ecumenical Councils and also some local councils, which later received universal acceptance, express the infallible teaching of the Church, a teaching which is irrevocable. Zatem, ekumenicznego rady, a także niektórych lokalnych rad, które później otrzymał powszechnej akceptacji, wyrażenia nieomylne nauczanie Kościoła, nauczanie, które jest nieodwołalne.

Are the Ecumenical Councils of the Church the only infallible and correct instruments in proclaiming and implementing the faith of the Church? Czy ekumenicznego Rad Kościoła nieomylnego tylko i instrumentów poprawne w głoszeniu i wdrażania wiary Kościoła? Certainly, no bishops by themselves, no local churches, no theologians can teach the faith by themselves alone. Oczywiście, nie ma biskupów przez siebie, żadne lokalne kościoły, teologowie nie mogą uczyć się wiary przez siebie samego. The Ecumenical Councils are among the most important means which inscribe, proclaim, and implement the faith of the Church, but only in conjunction with Scripture, and the Tradition. Ekumenicznego rady są jednymi z najważniejszych środków, które zapisują, głosić i realizować wiarę Kościoła, ale tylko w połączeniu z Pisma Świętego i Tradycji. The Ecumenical Councils are an integral part of the ongoing Tradition of the Church. Ekumenicznego rady są integralną częścią trwającego Tradycji Kościoła. Thus, the Orthodox Church claims that she has kept intact the faith of the first seven Ecumenical Councils. Zatem Kościół prawosławny twierdzi, że zachował nienaruszone wiary pierwszych siedmiu soborów powszechnych.

Other Councils and Confessions of Faith Inne rady i Wyznania Wiary

There are also other means of re-affirming the universality of the Orthodox faith. Istnieją także inne sposoby ponownego potwierdzając powszechność prawosławia. There are, for instance, Councils which were convened during the fourteenth century in Constantinople dealing with the Palamite controversy, that is, the teaching of Gregory Palamas concerning the distinction between divine essence and divine energy. Istnieją, na przykład, rady, które zostały zwołane w XIV wieku w Konstantynopolu do czynienia z kontrowersji Palamite, czyli nauczanie Grzegorza Palamasa dotycząca rozróżnienia między boską istotę i energii boskiej. These councils are accepted as having ecumenical status. Te rady są akceptowane jako mające ekumenicznego status. There are the writings and Confessions of Faith written by great teachers of the Church during the seventeenth and eighteenth centuries. Istnieją pism i Wyznania wiary pisane przez wielkich nauczycieli Kościoła w XVII i XVIII wieku. Examples might include the letter of Mark of Ephesus (1440-1441) to all Orthodox Christians; the correspondence of Patriarch Jeremiah II of Constantinople with the German Reformers (1573-1581); the council of Jerusalem (1672) and the Confession of Faith by Patriarch Dosítheos of Jerusalem (1672), and the writings of St. Nicodemos of the Holy Mountain, who published the Rudder, a book of great canonical and theological importance (1800). Przykładami mogą zawierać litery Marka z Efezu (1440-1441) do wszystkich prawosławnych chrześcijan, korespondencja z Patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II z niemieckich reformatorów (1573-1581), Rada w Jerozolimie (1672) i wyznanie wiary przez Patriarcha Dosítheos Jerozolimy (1672), i pism Nicodemos St na szczyt Świętego, który opublikował Ster, książka o wielkiej kanonicznym i teologicznym znaczeniu (1800). Also to be included are the encyclical letters of the Ecumenical patriarchate and the other Orthodox patriarchates dealing with important and significant issues of the Church. Także należy uwzględnić to encyklika litery Patriarchatu Ekumenicznego i innych patriarchatów prawosławnych dotyczących ważnych i istotnych sprawach Kościoła. A collection of most of these Orthodox documents with ecumenical importance has been made and published by Professor John Karmires, a distinguished Orthodox theologian in Greece. Biblioteka większość tych ortodoksyjnych dokumentów z ekumenicznego znaczenia została sporządzona i opublikowana przez profesora Johna Karmires, wybitny teolog prawosławny w Grecji. There is still no English translation of this important collection. Nadal nie ma angielskie tłumaczenie tej ważnej kolekcji.

In sum, the Ecumenical Councils, together with the Scriptures and the Patristic writings, are the universal voice of the Church. W sumie, ekumenicznego rady, wraz z Pisma Świętego i pism patrystycznych, jest uniwersalny głos Kościoła. The position of the Ecumenical Councils in the Church and their universal authority is enhanced by the fact that they issued not only dogmatic definitions of faith, but also formulated important canons of the Church which concern Orthodox spiritual life and help the individual in the growth of his life in Christ. Stanowisko Rady z ekumenicznego w Kościele i ich władzy powszechnej jest wzmocniona przez fakt, że wydane nie tylko dogmatyczne definicje wiary, ale również sformułował ważne kanonów, które dotyczą Kościoła prawosławnego życia duchowego i pomóc osobie w rozwoju jego życia w Chrystusie. Not all these canons have the same value today as they had when first written; still, they are like compasses which direct our lives toward a Christian lifestyle and orient us towards a high spiritual level. Nie wszystkie te kanony mają taką samą wartość, jak dzisiaj mieli po raz pierwszy napisane jeszcze, są one jak kompasy, które kierują naszym życiem w kierunku chrześcijańskiego stylu życia i orient nas do wysokiego poziomu duchowego. Canons which concern our moral life, fasting, and Holy Communion are indeed important for our daily life as good Orthodox Christians. Kanony, które dotyczą naszego życia moralnego, post i Komunii Świętej są rzeczywiście ważne dla naszego codziennego życia jak dobre ortodoksyjnych chrześcijan.

The Living Tradition of the Eucharist Tradycja Living Eucharystii

It is interesting to emphasize another form of the Synodical system, which accentuates the importance of Tradition: the Eucharist itself. Interesujące jest to, aby podkreślić inną formę Synodical systemu, który akcentuje znaczenie Tradycji: Eucharystia sama. In the Eucharist, all Orthodox Christians meet together and in absolute agreement, in doctrine and practice witness the presence of the Holy Trinity on the altar of the Church. W Eucharystii, wszyscy prawosławni chrześcijanie spotykają się w absolutnej umowy, świadka doktryna i praktyka obecności Trójcy Świętej na ołtarzu Kościoła. The bishop and the priest pray to God the Father to send the Holy Spirit and transform the bread and wine into the very body and blood of Christ. Biskup i ksiądz modlić się do Boga Ojca, aby zesłał Ducha Świętego i przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. All the faithful present are called to receive Communion and become active members of the Body of Christ. Wszyscy wierni są powołani do obecnej Komunii i stać się aktywnymi członkami Ciała Chrystusa. In the liturgy, as it was instituted by the Lord Himself, the whole Church meets every day to proclaim and live the oneness and the unity of faith in Jesus Christ. W liturgii, jak to zostało ustanowione przez samego Pana, cały Kościół spotyka się co dzień, aby głosić i przeżywać jedność i jedność wiary w Jezusa Chrystusa. In the Orthodox liturgy, we see all the history of Tradition embodied in the body and blood of Christ. W prawosławnej liturgii, widzimy całą historię tradycji zawartych w ciało i krew Chrystusa. St. Gregory Palamas writes the following in connection with the Holy Eucharist: "We hold fast to all the Traditions of the Church, written and unwritten, and aboveall to the most mystical and sacred celebration and communion and assembly ( synaxis ), whereby all other rites are made perfect . . . " ( Letter to Dionysius , 7). Grzegorz Palamas pisze następujące w związku z Eucharystii: "Mamy trzymać się wszystkich tradycji Kościoła, pisanych i niepisanych, a aboveall do celebracji najbardziej mistycznym i świętym i komunii i montażowe (synaksą), przy czym wszystkie inne Obrzędy są idealne ... "(List do Dionizy, 7). This emphasis on the Eucharist shows that Tradition is a dynamic way of life unfolding continuously in the liturgical framework of the Church. Ten nacisk na Eucharystii pokazuje, że tradycja jest dynamiczny sposób życia rozwija się w sposób ciągły w ramach liturgicznej Kościoła. By participating in the Eucharist, we proclaim our Tradition as living and active members of the Church. Poprzez uczestnictwo w Eucharystii, wyznajemy naszą tradycję jako żywych i aktywnych członków Kościoła.

Of course, to live according to the Traditions of the Orthodox Church, to participate, fully, in the life of Tradition is not an easy task. Oczywiście, aby żyć zgodnie z tradycją Kościoła prawosławnego, do udziału, w pełni, w życiu Tradycji nie jest zadaniem łatwym. We need the imparting of the Holy Spirit, in order to live in a mystical and mysterious way the life of Christ. Potrzebujemy przekazywania Ducha Świętego, aby żyć w mistyczny i tajemniczy sposób życia Chrystusa. As St. Gregory Palamas wrote: "All those dogmas which are now openly proclaimed in the Church and made known to all alike, were previously mysteries foreseen only by the prophets through the Spirit. In the same way the blessings promised to the saints in the age to come are at the present stage of the Gospel dispensation still mysteries, imparted to and foreseen by those whom the Spirit counts worthy, yet only in a partial way and in the form of a pledge" ( Tomos of the Holy Mountain, Preface). Jak Grzegorz Palamas napisał: "Wszystkie te dogmaty, które są teraz otwarcie głoszone w Kościele i dotarło do wszystkich jednakowo, były wcześniej tajemnice przewidziane tylko przez proroków przez Ducha W ten sam sposób błogosławieństwa obiecał świętych w. wiek przyjść są na obecnym etapie Wieku Ewangelii jeszcze tajemnice, imparted i przewidziane przez tych, których Duch liczy godni, ale tylko w sposób wyrywkowy i w formie zastawu "(Tomos Świętej Góry, Prefacja) .

Thus, the Tradition of the Church is a living reality, which the Orthodox Christian must live daily in a mystical way. Tak więc Tradycja Kościoła jest żywą rzeczywistością, która musi żyć prawosławny chrześcijanin codziennie w sposób mistyczny. By adhering to the teaching of the Scriptures, the Ecumenical Councils, and the Patristic writings, by observing the canons of the Church, by frequently participating in the Eucharist, where Tradition becomes an empirical reality, we are members of the Body of Christ and are led to the "contemplation of God" to repeat a beautiful expression of St. Neilos (fifth century). Wstępując do nauczania Pisma, rady ekumeniczne, a także pism patrystycznych, przestrzegając kanonów Kościoła, przez często uczestnicząc w Eucharystii, gdzie tradycja staje się empiryczna rzeczywistość, jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, i są doprowadziły do ​​"kontemplacji Boga" powtarzania piękny wyraz św Neilos (V w.). St. Gregory Palamas, in summing up the Patristic doctrine of Christian life, suggests that the ultimate purpose of man's life is theoptia, that is, seeing God. Grzegorz Palamas, podsumowując patrystycznych doktryny chrześcijańskiego życia, sugeruje, że ostatecznym celem życia człowieka jest theoptia, czyli oglądania Boga. ( In Defense of the Hesychasts , 1, 3, 42) or to use St. Gregory of Nyssa's words, man's life is a strenuous and endless ascent towards God, that is, deification ( theosis ). (W obronie Hesychasts, 1, 3, 42) lub użyć Święty Grzegorz z Nyssy w słowach, życie człowieka jest męczący i niekończące wznoszenie się ku Bogu, czyli ubóstwienie (theosis). ( On the Life of Moses , ed. by W. Jaeger, 112ff.). (O życiu Mojżesza, wyd. W. Jaeger, 112ff.).

Orthodox Tradition, therefore, is not a dead letter, a collection of dogmas and practices of the past. Prawosławnej tradycji, więc nie martwy, zbiór dogmatów i praktyk przeszłości. It is the history of salvation. Jest to historia zbawienia. It is the life of the Holy Spirit, who constantly illuminates us in order for all Orthodox Christians to become sons and daughters of God, living in the Divine light of the All-blessed Trinity. To jest życie w Duchu Świętym, który nieustannie oświeca nas w porządku dla wszystkich ortodoksyjnych chrześcijan się synami i córkami Boga, żyjąc w Boskim świetle Trójcy All-bł.

George S. Bebis Ph.D. George S. Bebis Ph.D.
Holy Cross School of Theology Holy Cross School of Theology

Bibliography Bibliografia
G. Florovsky, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, Mass., 1972.; V. Lossky, "Tradition and Traditions", in In The Image and Likeness of God , ed. G. Florowski, Biblia, Kościół, tradycja: Prawosławny View, Belmont, Massachusetts, 1972; V. Łosski, "Tradycja i tradycje", w na obraz i podobieństwo Boga, ed.. JH Erickson and TE Bird, Crestwood, NY, 1974, pp. 141-168.; J. Meyendorff, "The Meaning of Tradition," in Living Tradition , pp. 13-26.; GS Bebis, "The Concept of Tradition in the Fathers of the Church," Greek Orthodox Theological Review , Spring 1970, Vol. JH Erickson i TE Bird, Crestwood, NY, 1974, ss. 141-168;. J. Meyendorff "Znaczenie Tradycji", w żywej tradycji, ss. 13-26;. GS Bebis "Pojęcie Tradycji Ojcowie Kościoła, "Przegląd Prawosławny Theological, Wiosna 1970, tom. XV, No. 1, pp. 22-55.; C. Scouteris, "Paradosis: The Orthodox Understanding of Tradition," Sobornost-Eastern Churches Review , Vol. . XV, nr 1, s. 22-55; C. Scouteris "paradosis: Prawosławne rozumienie Tradycji," Sobornost-Wschodniej Kościoły Review, Vol.. 4, No. 1, pp. 30-37. 4, nr 1, s. 30-37.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest