Redemption Odkupienie

Advanced Information Informacje zaawansowane

Redemption is the purchase back of something that had been lost, by the payment of a ransom. Odkupienie jest powrót zakup czegoś, co zostało utracone, poprzez zapłatę okupu. The Greek word so rendered is apolutrosis, a word occurring nine times in Scripture, and always with the idea of a ransom or price paid, ie, redemption by a lutron (see Matt. 20:28; Mark 10:45). Greckie słowo tak renderowane jest apolutrosis, słowo występujące dziewięć razy w Piśmie Świętym, i zawsze z pomysłem na okup lub ceny zapłaconej, tj. umorzenia przez Lutron (zob. Mt 20:28;. Mark 10:45). There are instances in the LXX. Istnieją przypadki, w LXX. Version of the Old Testament of the use of lutron in man's relation to man (Lev. 19:20; 25:51; Ex. 21:30; Num. 35: 31, 32; Isa. 45:13; Prov. 6:35), and in the same sense of man's relation to God (Num. 3:49; 18:15). Wersja Starego Testamentu z wykorzystaniem Lutron w stosunku człowieka do człowieka (Kpł 19:20; 25:51; Ex 21:30; Num 35:. 31, 32; Iz 45:13; Prz 6...: 35), w tym samym sensie, w stosunku człowieka do Boga (Liczb 3:49; 18:15). There are many passages in the New Testament which represent Christ's sufferings under the idea of a ransom or price, and the result thereby secured is a purchase or redemption (comp. Acts 20:28; 1 Cor. 6:19, 20; Gal. 3:13; 4:4, 5; Eph. 1: 7; Col. 1:14; 1 Tim. 2:5, 6; Titus 2:14; Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18, 19; Rev. 5:9). Istnieje wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które stanowią cierpieniach Chrystusa w ramach idei okupu lub ceny, a wynik ten sposób zabezpieczona jest zakupu lub wykupu (zw. Dz 20:28; 1 ​​Kor 6:19, 20;. Gal. 3:13, 4:4, 5; Ef 1, 7; Kol. 1:14; 1 Tm 2:5, 6; Tytusa 2:14, Hbr 9:12, 1 Piotra 1:18, 19.... ; Obj. 5:9).

The idea running through all these texts, however various their reference, is that of payment made for our redemption. Idea działa na wszystkich tych tekstów, jednak różne ich odniesienia, jest to, że płatności za nasze odkupienie. The debt against us is not viewed as simply cancelled, but is fully paid. Dług wobec nas nie jest postrzegane jako po prostu anulowane, ale jest w pełni opłacone. Christ's blood or life, which he surrendered for them, is the "ransom" by which the deliverance of his people from the servitude of sin and from its penal consequences is secured. Krew Chrystusa i życie, które oddał za nich, jest "okup", przez co jego wyzwolenie ludzi z niewoli grzechu i od jego konsekwencji karnych jest zabezpieczona. It is the plain doctrine of Scripture that "Christ saves us neither by the mere exercise of power, nor by his doctrine, nor by his example, nor by the moral influence which he exerted, nor by any subjective influence on his people, whether natural or mystical, but as a satisfaction to divine justice, as an expiation for sin, and as a ransom from the curse and authority of the law, thus reconciling us to God by making it consistent with his perfection to exercise mercy toward sinners" (Hodge's Systematic Theology). To zwykły doktryna Pisma, że ​​"Chrystus oszczędza nam ani przez zwykłego wykorzystywania siły, ani przez jego doktryny, ani przez swój przykład, ani moralnego wpływu, jaki wywarł, ani przez jakiekolwiek subiektywnego wpływu na jego ludzi, fizyczną lub mistyczne, ale jako satysfakcji Bożej sprawiedliwości, jako ofiarę przebłagalną za grzech, i jako okup od klątwy i autorytetu prawa, zatem pogodzić nas z Bogiem przez co zgodne z jego doskonałości wykonywania miłosierdzia grzeszników "(Hodge'S Systematic Theology).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Redeemer, Redemption Odkupiciel, Redemption

Advanced Information Informacje zaawansowane

Though closely allied to salvation, redemption is more specific, for it denotes the means by which salvation is achieved, namely, by the payment of a ransom. Choć ściśle połączona do zbawienia, odkupienie jest bardziej konkretny, gdyż oznacza środki, poprzez które zbawienie jest osiągnięty, a mianowicie poprzez zapłatę okupu. As in the case of salvation it may denote temporal, physical deliverance. Podobnie jak w przypadku określenia zbawienia może czasowego, fizyczne wyzwolenie. In the OT the principal words are pada and ga'al, which are usually rendered by lytrousthai in the LXX, occasionally by rhyesthai. W OT główne słowa to pada i ga'al, które są zwykle świadczone przez lytrousthai w LXX, czasami przez rhyesthai. In the NT lytrousthai is the usual verb form, and nouns are lytrosis and apolytrosis. W NT lytrousthai jest zwykle forma czasownika, a rzeczowniki są lytrosis i apolytrosis. Occasionally agorazein is used, or exagorazein, denoting the act of purchase in the market, especially the slave market. Okazjonalnie agorazein jest używana, lub exagorazein, oznaczający czynność zakupu na rynku, zwłaszcza rynku niewolnikiem. For "ransom" lytron and antilytron are used. Dla "okup" Lytron i antilytron są używane.

In the OT W OT

In ancient Israel both property and life could be redeemed by making the appropriate payment. W starożytnym Izraelu zarówno własność i życie może być umarzane poprzez odpowiednią zapłatę. Since the firstborn were spared in the last plague which God visited upon Egypt, he had a special claim on these, so that the firstborn thereafter had to be redeemed by a money payment (Exod. 13:13-15). Ponieważ pierworodny oszczędzono w ostatniej plagi, które Bóg odwiedził na Egipt, miał specjalną roszczenie o nich, tak, że pierworodny następnie musiał zostać odkupiony przez zapłatę pieniędzy (Wj 13:13-15). According to the Pentateuchal legislation, if a man lost his inheritance through debt or sold himself into slavery, he and his property could be redeemed if one near of kin came forward to provide the redemption price (Lev. 25:25-27, 47-54; cf. Ruth 4:1-12). Według Pentateuchal prawnych, jeśli mężczyzna stracił swoje dziedzictwo poprzez zadłużenie lub sprzedawane się w niewolę, on i jego właściwości mogą być umarzane, jeśli jeden bliskich krewnych wystąpił zapewnić cenę wykupu (Kpł 25:25-27, 47 - 54,. por. Rut 4:1-12). The kinsman-redeemer was also the avenger of blood on occasion. Krewny-odkupiciel był również mściciel krwi przy okazji.

God's deliverance of his people from Egypt is spoken of a redemption (Exod. 6:6; 15:13), and he is Israel's Redeemer (Ps. 78:35). Boże wybawienie swego ludu z Egiptu mówił o umorzenia (Wj 06:06; 15:13), a on jest Odkupicielem Izraela (Ps 78:35). The emphasis here may well be upon the great output of strength needed to accomplish this objective, strength which itself serves as a kind of ransom price. Nacisk tutaj może okazać się na wielką wyjście siły potrzebne do osiągnięcia tego celu, siły, która sama służy jako pewnego rodzaju okup. Once again God's people are found in captivity (Babylon), and again the language of redemption is used in connection with their release (Jer. 31:11; 50:33-34). Po raz kolejny Boży ludzie znajdują się w niewoli (Babylon) i znów język odkupienia jest używany w związku z ich wydaniem (Jer. 31:11; 50:33-34). The probable meaning of Isa. Prawdopodobne znaczenie Isa. 43:3 is that the conqueror of Babylon and therefore the liberator of Judah, even Cyrus, is being promised domain in Africa as a compensation for giving up captive Judah and restoring it to its inheritance in the land of Canaan. 43:3 jest, że zwycięzca Babilonu i dlatego wyzwolicielem Judy, nawet Cyrus, jest obiecane domenę w Afryce, jako rekompensaty za rezygnację z niewoli Judy i przywrócenie go do jego dziedzictwa w ziemi Kanaan.

The individual also is sometimes the object of God's redemption, as in Job 19:25, where the sufferer expresses his confidence in a living Redeemer who will vindicate him eventually, despite all present appearance to the contrary. Osoba również jest czasem przedmiotem wykupu Boga, jak w Hioba 19:25, gdzie ofiara wyraża swoją wiarę w żyjącego Zbawiciela, który będzie bronić go w końcu, mimo wszystkich dzisiejszego wyglądu przeciwny. Prov. Przyp. 23:10-11 presents the same general cast of thought. 23:10-11 przedstawia samą ogólną obsady myśli.

It is rather surprising that redemption is verbally so little associated with sin in the OT. Jest to dość zaskakujące, że wykup jest ustnie tak mało związane z grzechu w OT. Ps. Ps. 130:8 contains the promise that Jehovah will redeem Israel from all its iniquities. 130:8 zawiera obietnicę, że Jehowa będzie odkupi Izraela ze wszystkich jego winy. Isa. Isa. 59:20, which Paul quotes in Rom. 59:20, co Paweł cytuje w Rz. 11:26, says much the same thing in more general terms (cf. Isa. 44:22). 11:26, wiele mówi to samo w bardziej ogólnym (por. Iz. 44:22). In Ps. W Ps. 49:7 the impossibility of self-ransom for one's life is emphasized. 49:7 niemożność samodzielnego okup za swojego życia jest podkreślona. It is possible that the scarcity of reference to redemption from sin in the OT is due to the ever-present proclamation of redemption through the sacrificial system, making formal statements along this line somewhat superfluous, Furthermore, redemption from the ills of life, such as the Babylonian captivity, would inevitably carry with it the thought that God redeems from sin, for it was sin which brought on the captivity (Isa. 40:2). Jest możliwe, że brak odniesienia do odkupienia od grzechu w OT jest ze względu na stale obecnego głoszenia zbawienia przez system ofiarny, co formalne oświadczenia wzdłuż tej linii nieco zbędny, Ponadto, wykup od bolączek życia, takich jak niewoli babilońskiej, nieuchronnie niesie ze sobą myśl, że Bóg dokonuje odkupienia od grzechu, bo to był grzech, który przyniósł w niewoli (Iz. 40:2).

The occurrence of numerous passages in the OT where redemption is stated in terms which do not explicitly include the element of ransom has led some scholars to conclude that redemption came to mean deliverance without any insistence upon a ransom as a condition or basis. Występowanie licznych fragmentów OT gdzie wykupu ujmuje się w warunkach, które nie są wyraźnie zawierają element okupu doprowadziła niektórych badaczy do wniosku, że wykup zaczął oznaczać wyzwolenie bez naciskiem na okup jako warunku lub podstawach. The manifestation of the power of God in the deliverance of his people seems at times to be the sole emphasis (Deut. 9:26). Przejawem mocy Boga w wyzwolenie swojego ludu zdaje się momentami być jedynym nacisk (Pwt 9:26). But on the other hand there is no hint in the direction of the exclusion of a ransom. , Ale z drugiej strony nie ma żadnej wskazówki, w kierunku wyłączenia okup. The ransom idea may well be an assumed factor which is kept in the background by the very prominence given to the element of power needed for the deliverance. Pomysł okup może okazać zakładany współczynnik, który jest trzymany w tle przez sam znaczenie zważywszy na element mocy potrzebnej do wyzwolenia.

In the NT W NT

This observation affords the necessary bridge to the NT use of redemption. Obserwacja ta daje niezbędną Most do użytku NT odkupienia. Certain passages in the Gospels reflect this somewhat vague use of the word as implying divine intervention in behalf of God's people without specific reference to any ransom to be paid (Luke 2:38; 24:21). Niektóre fragmenty w Ewangeliach odzwierciedlenia tego nieco niejasne użycie słowa jako przyznanie boskiej interwencji w imieniu ludu Bożego bez konkretnego odniesienia do jakiegokolwiek okupu do zapłaty (Łukasza 2:38; 24:21).

Mark 10:45, though it does not contain the word "redeem," is a crucial passage for the subject, because it opens to us the mind of Christ concering his mission. Mark 10:45, mimo że nie zawiera słowa "odkupienie", jest istotne dla tematu przejazd, ponieważ otwiera nam umysł Chrystusa concering swoją misję. His life of ministry would terminate in an act of self-sacrifice which would serve as a ransom for the many who needed it. Jego życie ministerstwa byłoby zakończyć w akcie poświęcenia, która służyłaby jako okup za wielu, którzy jej potrzebowali. The largest development of the doctrine in the NT comes in the writings of Paul. Największy rozwój doktryny w NT jest w pismach Pawła. Christ has redeemed from the curse of the law (Gal. 3:13; 4:5; exagorazein in both cases). Chrystus odkupił od przekleństwa prawa (Gal. 3:13; 04:05; exagorazein w obu przypadkach). In the apostle's most concentrated section on the work of Christ he couples redemption with justification and propitiation (Rom. 3:24; cf. I Cor. 1:30). W apostoła najbardziej stężonym sekcji sprawą Chrystusa on odkupienia pary z uzasadnieniem i przebłagania (Rzym. 3:24;.. Por. Kor 1:30). One prominent feature of Paul's usage is the double reference to the word, with a present application to the forgiveness of sins based on the ransom price of the shed blood of Christ (Eph. 1:7; cf. I Pet. 1:18-19), and a future application to the deliverance of the body from its present debility and liability to corruption (Rom. 8:23). Jeden dominantą użytkowania Pawła jest podwójne odniesienie do słowa, w niniejszym wniosku na odpuszczenie grzechów w oparciu o cenę okupu w przelanej krwi Chrystusa (Ef 1:7;.. Por. Piotra 1:18 - 19), a przyszłość aplikacji na wyzwolenie ciała z obecnego osłabienia i zobowiązań wobec korupcji (Rzym. 8:23). This latter event is associated with the day of redemption (Eph. 4:30), not in the sense that redemption will then be operative for the first time, but that the redemption secured by Christ and applied to the soul's forgiveness is then extended to include the body as well, so that salvation is broughtto its intended consummation. To ostatnie wydarzenie jest związane z na dzień odkupienia (Ef 4:30), a nie w tym sensie, że umorzenie następnie będzie operacyjny po raz pierwszy, ale że odkupienie zabezpieczone przez Chrystusa i stosowane do duszy przebaczenia rozszerza się następnie to ciało, jak również tak, że zbawienie jest broughtto przewidywane konsumpcja.

Redemption, though it includes the concept of deliverance, is a more precise term. Redemption, choć zawiera w sobie pojęcie wyzwolenia, jest bardziej precyzyjne określenie. Otherwise it would be expected that biblical writers would make more extensive use of words denoting deliverance per se, such as lyein or rhyesthai, to the neglect of words for redeem. W przeciwnym razie należy oczekiwać, że pisarze biblijni spowodowałoby szersze wykorzystanie słów oznaczających wybawienie per se, taką jak lyein lub rhyesthai, z pominięciem słów do umorzenia. Yet such is not the case. Jednak taka nie jest. It is significant that Paul can content himself with the use of rhyesthai when setting forth the relation of Christ's saving work for us with respect to hostile angelic powers (Col. 1:13), yet when he passes to a contemplation of the forgiveness of our sins he must change his terminology to that of redemption (Col. 1:14). Znamienne jest, że Paweł może zadowolić się z wykorzystaniem rhyesthai kiedy określającą relację zbawczego dzieła Chrystusa dla nas w stosunku do wrogich anielskich uprawnień (Kol. 1:13), ale kiedy przechodzi do kontemplacji odpuszczenie grzechy musi zmienić jego terminologii do odkupienia (Kol. 1:14). No word in the Christian vocabulary deserves to be held more precious than Redeemer, for even more than Savior it reminds the child of God that his salvation has been purchased at a great and personal cost, for the Lord has given himself for our sins in order to deliver us from them. Żadne słowo w chrześcijańskiej słownictwa zasługuje odbędzie się cenniejsza niż Odkupiciela, do nawet ponad Zbawiciela przypomina dziecka Bożego, że jego zbawienie został zakupiony za cenę wielkiego i osobiste, dla Pana wydał samego siebie za nasze grzechy, aby aby nas od nich.

EF Harrison EF Harrison
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross; J. Schneider and C. Brown, NIDNTT, III, 177ff.; O. Procksch et al., TDNT, IV, 328ff.; RJ Banks, ed., Reconciliation and Hope; V. Taylor, Forgiveness and Reconciliation; BB Warfield, The Plan of Salvation; J. Murray, Redemption, Accomplished and Applied; S. Lyonnet and L. Sabourin, Sin, Redemption, and Sacrifice. L. Morris, apostolskiego przepowiadania od Krzyża; J. Schneider i C. Brown, NIDNTT, III, 177ff;. O. Procksch wsp. TDNT, IV, 328ff;.. Banki RJ, Ed, pojednania i nadziei.; V. Taylor, przebaczenia i pojednania; BB Warfield, plan zbawienia; J. Murray, Odkupienia, jakie dokonało i Stosowanej; S. Lyonnet i L. Sabourin, Sin, Odkupienie i Ofiarą.


Redemption Odkupienie

Catholic Information Informacje Katolicki

The restoration of man from the bondage of sin to the liberty of the children of God through the satisfactions and merits of Christ. Przywrócenie człowieka z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych poprzez zadośćuczynienie i zasługi Chrystusa.

The word redemptio is the Latin Vulgate rendering of Hebrew kopher and Greek lytron which, in the Old Testament means generally a ransom-price. Odkupienia słowo łacina rendering Wulgata Hebrajski kopher i Lytron greckiego, które w Starym Testamencie oznacza ogólnie okup. In the New Testament, it is the classic term designating the "great price" (1 Corinthians 6:20) which the Redeemer paid for our liberation. W Nowym Testamencie, jest to klasyczny termin wyznaczenia "wielką cenę" (1 Koryntian 6:20), który Zbawiciel zapłacił za nasze wyzwolenie. Redemption presupposes the original elevation of man to a supernatural state and his downfall from it through sin; and inasmuch as sin calls down the wrath of God and produces man's servitude under evil and Satan, Redemption has reference to both God and man. Zakłada Redemption oryginalna elewacja człowieka do stanu nadprzyrodzonego i jego upadku z niego poprzez grzech, a skoro grzech zwraca dół gniew Boga i tworzy człowieka niewolę pod zła i szatana, Redemption ma odniesienie do Boga i człowieka. On God's part, it is the acceptation of satisfactory amends whereby the Divine honour is repaired and the Divine wrath appeased. Ze strony Boga, jest akceptacja zadowalających zadośćuczynienia której Divine honor jest naprawione i Boski gniew zaspokojony. On man's part, it is both a deliverance from the slavery of sin and a restoration to the former Divine adoption, and this includes the whole process of supernatural life from the first reconciliation to the final salvation. Strony człowieka, to zarówno wyzwolenie z niewoli grzechu i przywrócenie dawnego przyjęcia Bożego, a to obejmuje cały proces nadprzyrodzonego życia od pierwszego do ostatecznego pojednania zbawienia. That double result, namely God's satisfaction and man's restoration, is brought about by Christ's vicarious office working through satisfactory and meritorious actions performed in our behalf. Że podwójne wynik, czyli zadowolenia Boga i człowieka przywracania, jest spowodowany przez urząd Chrystusa działającej poprzez zadowalających i zasłużeni działań wykonywanych w naszym imieniu zastępczego.

I. NEED OF REDEMPTION I. potrzebuje wybawienia

When Christ came, there were throughout the world a deep consciousness of moral depravation and a vague longing for a restorer, pointing to a universally felt need of rehabilitation (see Le Camus, "Life of Christ", I, i). Kiedy Chrystus przyszedł, nie było na całym świecie głębokiej świadomości moralnej deprawacji i niejasne tęsknoty za konserwatora, wskazując ogólnie czuł potrzebę rehabilitacji (zob. Le Camus, "Życie Chrystusa", I, i). From that subjective sense of need we should not, however, hastily conclude to the objective necessity of Redemption. Z tego subiektywnego poczucia konieczności nie należy jednak pochopnie wnioskować do obiektywnej konieczności Odkupienia. If, as is commonly held against the Traditionalist School, the low moral condition of mankind under paganism or even under the Jewish Law is, in itself, apart from revelation no proof positive of the existence of original sin, still less could it necessitate Redemption. Jeżeli, jak to jest powszechnie wykorzystany przeciwko Szkole tradycjonalistą, niska kondycja moralna ludzkości pod pogaństwo lub nawet w ramach prawa żydowskiego jest sam w sobie, niezależnie od objawienia nie pozytywny dowód na istnienie grzechu pierworodnego, a tym bardziej może to wymagać Odkupienia. Working on the data of Revelation concerning both original sin and Redemption, some Greek Fathers, like St. Athanasius (De incarnatione, in PG, XXV, 105), St. Cyril of Alexandria (Contra Julianum in PG, LXXV, 925) and St. John Damascene (De fide orthodoxa, in P. G, XCIV, 983), so emphasized the fitness of Redemption as a remedy for original sin as almost to make it appear the sole and necessary means of rehabilitation. Praca na danych dotyczących zarówno Objawienia grzech pierworodny i Odkupienia, niektórzy Ojcowie greccy, podobnie jak św Atanazy (De incarnatione, w PG, XXV, 105), Święty Cyryl Aleksandria (Contra Julianum w PG, LXXV, 925) i św . Jan Damasceński (De fide orthodoxa w P. G, xciv, 983), więc podkreślił sprawność Odkupienia jako lekarstwo na grzech pierworodny jak prawie aby pojawić się jedynym i niezbędnym środkiem rehabilitacji. Their sayings, though qualified by the oft-repeated statement that Redemption is a voluntary work of mercy, probably induced St. Anselm (Cur Deus homo, I) to pronounce it necessary in the hypothesis of original sin. Ich wypowiedzi, choć kwalifikacje stwierdzeniem często powtarzał, że Odkupienie jest wolontariat miłosierdzia, prawdopodobnie wywołane św Anzelm (Cur Deus homo, I) wymawia się to za konieczne w hipotezie grzechu pierworodnego. That view is now commonly rejected, as God was by no means bound to rehabilitate fallen mankind. Ten pogląd jest obecnie powszechnie odrzucane, ponieważ Bóg nie był bynajmniej związany zrehabilitować upadłą ludzkość. Even in the event of God decreeing, out of his own free volition, the rehabilitation of man, theologians point out other means besides Redemption, vg Divine condonation pure and simple on the sole condition of man's repentance, or, if some measure of satisfaction was required, the mediation of an exalted yet created interagent. Nawet w przypadku Boga zadekretowaniem, z własnej woli wolnego, rehabilitacji człowieka, teolodzy wskazać inne możliwości oprócz odkupienia, VG Bożego darowanie czysty i prosty w jedynym warunkiem ludzkiej skruchy, lub, jeśli jakiś środek zadowolenia był wymagane, pośrednictwo podniosłym interagent jeszcze utworzone. In one hypothesis only is Redemption, as described above, deemed absolutely necessary and that is if God should demand an adequate compensation for the sin of mankind. W jednej z hipotez jest tylko Odkupienie, jak opisano powyżej, uznane za absolutnie konieczne i że jest, jeśli Bóg powinien żądać odpowiedniego odszkodowania za grzechy ludzkości. The juridical axiom "honor est in honorante, injuria in injuriato" (honour is measured by the dignity of him who gives it, offence by the dignity of him who receives it) shows that mortal sin bears in a way an infinite malice and that nothing short of a person possessing infinite worth is capable of making full amends for it. Prawne aksjomat "honor est w honorante, injuria w injuriato" (honor jest mierzona przez godności którzy mu daje to, przestępstwie godności kto go otrzymuje) pokazuje, że grzechem śmiertelnym nosi w sposób nieskończoną złość i że nic brakuje osoba posiadająca nieskończoną wartość jest w stanie w pełni wynagrodzić za to. True, it has been suggested that such a person might be an angel hypostatically united to God, but, whatever be the merits of this notion in the abstract, St. Paul practically disposes of it with the remark that "both he that sanctifieth, and they who are sanctified, are all of one" (Hebrews 2:11), thus pointing to the God-Man as the real Redeemer. To prawda, że ​​sugeruje się, że taka osoba może być aniołem hypostatically zjednoczona z Bogiem, ale, niezależnie być zasadność tego pojęcia w sposób abstrakcyjny, St Paul praktycznie unieszkodliwiał je z uwagą, że "zarówno ten, który uświęca, i ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy "(Hbr 2:11), co wskazuje na Boga-Człowieka, jako prawdziwego Odkupiciela.

II. II. MODE OF REDEMPTION TRYB odkupienia

The real redeemer is Jesus Christ, who, according to the Nicene creed, "for us men and for our salvation descended from Heaven; and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary and became man. He was also crucified for us, suffered under Pontius Pilate and was buried". Prawdziwy Odkupiciel jest Jezus Chrystus, który, zgodnie z Credo Nicejsko, "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I został wcielony przez Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem Był również ukrzyżowanego dla nas, poniósł pod Poncjuszem Piłatem i został pochowany ". The energetic words of the Greek text [Denzinger-Bannwart, n. Energetyczne słowa greckiego tekstu [Denzinger-Bannwart, n. 86 (47)], enanthropesanta, pathonta, point to incarnation and sacrifice as the groundwork of Redemption. 86 (47)], enanthropesanta, pathonta wskaż wcielenia i ofiary jako podstawy Odkupienia. Incarnation - that is, the personal union of the human nature with the Second Person of the Blessed Trinity - is the necessary basis of Redemption because this, in order to be efficacious, must include as attributions of the one Redeemer both the humiliation of man, without which there would be no satisfaction, and the dignity of God, without which the satisfaction would not be adequate. Wcielenie - to jest unia personalna ludzkiej natury z Drugą Osobą Trójcy Świętej - jest niezbędną podstawą Odkupienia, ponieważ, aby być skuteczne, muszą objąć atrybucji z jednej Odkupiciela zarówno poniżania człowieka, bez którego nie byłoby satysfakcji i godności Boga, bez którego satysfakcja nie byłby odpowiedni. "For an adequate satisfaction", says St. Thomas, "it is necessary that the act of him who satisfies should possess an infinite value and proceed from one who is both God and Man" (III:1:2 ad 2um). "Dla odpowiedniej satysfakcji", mówi Thomas, "konieczne jest, aby akt, kto spełnia powinien posiadać nieskończoną wartość i przejść od tego, który jest Bogiem i człowiekiem" (III: 1:2 ogłoszenie 2um). Sacrifice, which always carries with it the idea of suffering and immolation (see Lagrange, "Religions semitiques", 244), is the complement and full expression of Incarnation. Ofiara, która zawsze niesie ze sobą idea cierpienia i Immolation (patrz Lagrange, "religii", semitiques 244), jest uzupełnieniem i pełnej ekspresji Wcielenia. Although one single theandric operation, owing to its infinite worth, would have sufficed for Redemption, yet it pleased the Father to demand and the Redeemer to offer His labours, passion, and death (John 10:17-18). Chociaż jeden theandric operacji, ze względu na jego nieskończonej wartości, by wystarczyło dla Odkupienia, ale spodobało się Ojcu do popytu i Odkupiciela zaoferować swojej pracy, pasji i śmierci (Jana 10:17-18). St. Thomas (III:46:6 ad 6um) remarks that Christ wishing to liberate man not only by way of power but also by way of justice, sought both the high degree of power which flows from His Godhead and the maximum of suffering which, according to the human standard, would be considered sufficient satisfaction. Thomas (III: ogłoszenie 46:6 6um) zauważa, że ​​Chrystus pragnący wyzwolić człowieka nie tylko w drodze moc, ale również w drodze sprawiedliwości, zabiegać zarówno wysoki stopień mocy, która płynie z Jego Bóstwa i maksimum z cierpienia, które , zgodnie z normą człowieka, będzie wystarczająca zadowolenia. It is in this double light of incarnation and sacrifice that we should always view the two concrete factors of Redemption, namely, the satisfaction and the merits of Christ. Jest w tym podwójnym świetle Wcielenia i ofiary, że zawsze powinniśmy zobaczyć dwa konkretne czynniki Odkupienia, czyli zadowolenie i zasługi Chrystusa.

A. Satisfaction of Christ Satysfakcja A. Chrystusa

Satisfaction, or the payment of a debt in full, means, in the moral order, an acceptable reparation of honour offered to the person offended and, of course, implies a penal and painful work. Satysfakcja lub zapłaty długu w całości, środków, w porządku moralnego, dopuszczalne odszkodowanie honoru oferowane osoby urażonej i, oczywiście, oznacza karne i bolesne prace. It is the unmistakable teaching of Revelation that Christ offered to His heavenly Father His labours, sufferings, and death as an atonement for our sins. Jest niewątpliwymi nauczanie Objawienia, że ​​Chrystus ofiarował do Jego Ojca niebieskiego Jego trudy, cierpienia i śmierć jako przebłaganie za nasze grzechy. The classical passage of Isaias (lii-liii), the Messianic character of which is recognized by both Rabbinical interpreters and New Testament writers (see Condamin, "Le livre d'Isaie" Paris, 1905), graphically describes the servant of Jahveh, that is the Messias, Himself innocent yet chastized by God, because He took our iniquities upon Himself, His self-oblation becoming our peace and the sacrifice of His life a payment for our transgressions. Klasyczne przejście Isaias (LII-LIII), mesjanistyczny charakter związany jest uznawane przez obie Rabinackiej tłumaczy i pisarzy Nowego Testamentu (zob. Condamin, "Le livre d'Isaie" Paryż, 1905), graficznie opisuje sługa Jahwe, że jest messias, sam niewinny jeszcze chastized przez Boga, ponieważ On wziął na siebie nasze grzechy, Jego ofiara staje się naszym pokojem i ofiara Jego życia płatności za nasze grzechy. The Son of Man proposes Himself as a model of self-sacrificing love because He "is not come to be ministered unto, but to minister and to give his life a redemption for many" (lytron anti pollon) (Matthew 20:28; Mark 10:45). Syn Człowieczy proponuje się jako wzór ofiarnej miłości, bo On "nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Lytron anti Pollon) (Mateusza 20:28, Marka 10:45). A similar declaration is repeated on the eve of the Passion at the Last Supper: "Drink ye all of this. For this is my blood of the new testament, which shall be shed for many unto remission of sins" (Matthew 26:27, 28). Podobna deklaracja jest powtarzana w wigilię Męki podczas Ostatniej Wieczerzy: "Pijcie z niego wszyscy to bo to jest moja Krew Przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie aż grzechów." (Mateusza 26:27, 28). In view of this and of the very explicit assertion of St. Peter (1 Peter 1:11) and St. John (1 John 2:2) the Modernists are not justified in contending that "the dogma of Christ's expiatory death is not evangelic but Pauline" (prop. xxxviii condemned by the Holy Office in the Decree "Lamentabili" 3 July, 1907). W związku z tym i bardzo wyraźne stwierdzenie św Piotra (1 Piotra 1:11) i Jana (1 Jana 2:2) moderniści nie są uzasadnione twierdzenie, że "dogmat przebłagalnej śmierci Chrystusa nie jest ewangelicki ale Pauline "(WNIOSEK xxxviii skazany przez Święte Oficjum w dekrecie" Lamentabili "3 lipca, 1907). Twice (1 Corinthians 11:23, 15:3) St. Paul disclaims the authorship of the dogma. Dwukrotnie (1 Koryntian 11:23, 15:3) Paweł wyklucza autorstwo tego dogmatu. He is, however, of all the New Testament writers, the best expounder of it. On jest jednak, ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu, najlepiej expounder z niego. The redeeming sacrifice of Jesus is the theme and burden of the whole Epistle to the Hebrews' and in the other Epistles which the most exacting critics regard as surely Pauline, there is all but a set theory. Zbawczą ofiarę Jezusa jest tematem i ciężar całego List do Hebrajczyków "oraz w innych listach, które najbardziej wymagających krytyków uważają za Paulinów na pewno, nie ma wszystkich, ale teoria mnogości. The main passage is Rom., iii, 23 sq.: "For all have sinned, and do need the glory of God. Being justified freely by his grace, through the redemption, that is in Christ Jesus, Whom God hath proposed to be a propitiation, through faith in his blood, to the shewing of his justice, for the remission of former sins." Główny fragment jest Rom, iii, 23 sq:.. "Wszyscy bowiem zgrzeszyli i potrzebują chwałę Boga są usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg proponuje się przebłaganie, przez wiarę w Jego krew, do shewing jego sprawiedliwości, na odpuszczenie dawnych grzechów. " Other texts, like Eph., ii, 16; Col., i, 20; and Gal., iii, 13, repeat and emphasize the same teaching. Inne teksty, jak Ef, II, 16;. Col, i, 20,. I Gal, III, 13, powtórzyć i podkreślić samą naukę. The early Fathers, engrossed as they were by the problems of Christology have added but little to the soteriology of the Gospel and St. Paul. Wczesnych Ojców, pochłonięty, jak były przez problemy Christology zostały dodane, ale niewiele do soteriologii Ewangelii i Pawła. It is not true, however, to say with Ritschl (" Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung", Bonn, 1889), Harnack ("Precis de l'histoire des dogmes", tr. Paris, 1893), Sabatier ("La doctrine de l'expiation et son evolution historique", Paris, 1903) that they viewed Redemption only as the deification of humanity through incarnation and knew nothing of Christ's vicarious satisfaction. Nie jest jednak prawdą, powiedzieć z Ritschl ("Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung", Bonn, 1889), Harnacka ("de l'histoire Precis des dogmes", tr. Paryż, 1893), Sabatier (" La doktryna de l'expiation et son ewolucja historique ", Paryż, 1903), że oglądany Redemption tylko jako ubóstwienia człowieka poprzez wcielenie i nic nie wiedział satysfakcji zastępczej Chrystusa. "An impartial inquiry", says Riviere, "clearly shows two tendencies: one idealistic, which views salvation more as the supernatural restoration of mankind to an immortal and Divine life, the other realistic, which considers it rather as the expiation of our sins through the death of Christ. The two tendencies run side by side with an occasional contact, but at no time did the former completely absorb the latter, and in course of time, the realistic view became preponderant" (Le dogme de la redemption, p. 209). "Bezstronnego dochodzenia", mówi Riviere, "wyraźnie pokazuje dwie tendencje: jedna idealistyczne, która postrzega zbawienie bardziej jako nadprzyrodzonego przywrócenia ludzkości do nieśmiertelnego życia i Boskiej, drugi realistyczny, który uważa ją raczej jako przebłaganie za nasze grzechy poprzez śmierć Chrystusa. Obie tendencje uruchomić u boku okazjonalny kontakt, ale w żadnym momencie nie były całkowicie wchłonąć ostatnie, w czasie, realistyczny widok stał Nadrzędnym "(Le dogme de la wykupu, str. 209). St. Anselm's famous treatise "Cur Deus homo" may be taken as the first systematic presentation of the doctrine of Redemption, and, apart from the exaggeration noted above, contains the synthesis which became dominant in Catholic theology. Słynny traktat św Anzelma "homo Cur Deus" może być potraktowana jako pierwsza prezentacji systematycznej doktryny Odkupienia, i, z wyjątkiem przesady wspomniano powyżej, zawiera syntezę, która stała się dominującą w teologii katolickiej. Far from being adverse to the satisfactio vicaria popularized by St. Anselm, the early Reformers accepted it without question and even went so far as to suppose that Christ endured the pains of hell in our place. Daleki od niekorzystnych dla satisfactio Vicaria spopularyzowane przez św Anzelm, na początku reformatorów Przyjmujemy go bez pytania, a nawet posunął się tak daleko, by przypuszczać, że Chrystus zniósł bóle piekła w naszym miejscu. If we except the erratic views of Abelard, Socinus (d. 1562) in his "de Deo servatore" was the first who attempted to replace the traditional dogma of Christ's vicarious satisfaction by a sort of purely ethical exemplarism. Jeśli oprócz narzutowych poglądów Abelarda, Socyna (zm. 1562) w swoim "De Deo servatore" był pierwszym, który próbował zastąpić tradycyjny dogmat nefertari zadowolenia Chrystusa przez rodzaj exemplarism czysto etycznych. He was and is still followed by the Rationalist School which sees in the traditional theory all but defined by the Church, a spirit of vindictiveness unworthy of God and a subversion of justice in substituting the innocent for the guilty. Był i jest nadal stosowane przez Racjonalista szkoły, który widzi w tradycyjnej teorii wszystko, ale określony przez Kościół, w duchu niegodnych mściwość Boga i wywrotową sprawiedliwości w zastąpieniem niewinnych dla winnych. The charge of vindictiveness, a piece of gross anthropomorphism, comes from confounding the sin of revenge and the virtue of justice. Opłata z mściwości, kawałek brutto antropomorfizm, pochodzi z omyłkowego grzech zemsty i cnotę sprawiedliwości. The charge of injustice ignores the fact that Jesus, the juridical head of mankind (Ephesians 1:22), voluntarily offered Himself (John 10:15), that we might be saved by the grace of one Saviour even as we had been lost by the fault of the one Adam (Romans 5:15). Opłata niesprawiedliwości ignoruje fakt, że Jezus, prawną głową ludzkości (Efezjan 1:22), dobrowolnie ofiarował samego siebie (J 10:15), że możemy być zbawieni przez łaskę jednego Zbawiciela, nawet jak to zostało utracone przez wina z jednej Adama (Rzym. 5:15). It would be a crude conception indeed to suppose that the guilt or culpability of men passed from the consciences of men to the conscience of Christ: the penalty alone was voluntarily assumed by the Redeemer and, in paying it, He washed away our sins and restored us to our former supernatural state and destination. Byłoby surowy koncepcja rzeczywiście przypuszczać, że wina lub wina mężczyzn przeszedł z sumień ludzi sumienia Chrystusa: kara sama została dobrowolnie przyjęte przez Odkupiciela, w płacenia go, On zmył nasze grzechy i przywrócił nas do naszego byłego nadprzyrodzonego stanu i przeznaczenia.

B. Merits of Christ B. Meritum Chrystusa

Satisfaction is not the only object and value of Christ's theandric operations and sufferings; for these, beside placating God, also benefit man in several ways. Satysfakcja nie tylko przedmiot i wartość operacji theandric Chrystusa i cierpienia jest, dla nich, obok placating Boga, również korzyści człowieka na wiele sposobów. They possess, in the first place, the power of impetration or intercession which is proper to prayer, according to John, xi, 42: "And I knew that thou hearest me always." Posiadają oni w pierwszej kolejności, moc impetration lub wstawiennictwo, które jest właściwe do modlitwy, według Jana, XI, 42: "I wiedziałem, że mnie zawsze tylko wysłuchaj." However, as satisfaction is the main factor of Redemption with regard to God's honour, so man's restoration is due principally to the merits of Christ. Jednak, jak zadowolenie jest głównym czynnikiem Odkupienia w odniesieniu do czci Boga, tak mężczyzny przywrócenie jest głównie ze względu na zasługi Chrystusa. That merit, or the quality which makes human acts worthy of a reward at the hands of another, attaches to the works of the Redeemer, is apparent from the easily ascertained presence in them of the usual conditions of merit, namely To zasługa, czy jakość, która sprawia, że ​​ludzkie czyny godne nagrody w rękach innego, przywiązuje się do dzieła Odkupiciela, wynika z łatwością ustalonej obecności w nich w zwykłych warunkach zasług, a mianowicie

the wayfarer state (John 1:14); wayfarer stan (Jan 1:14);

moral liberty (John 10:18); moralna wolność (Jan 10:18);

conformity to the ethical standard (John 8:29); and Zgodność z normą etycznym (Jan 8:29), oraz

Divine promise (Isaiah 53:10). Boża obietnica (Izajasz 53:10).

Christ merited for Himself, not indeed grace nor essential glory which were both attached and due to the Hypostatic Union, but accidental honour (Hebrews 2:9) and the exaltation of His name (Phil., ii, 9-10). Chrystus zasłużonych dla siebie, a nie rzeczywiście łaska ani niezbędne chwała były zarówno załączony i dzięki hypostatic Unii, ale przypadkowe zaszczyt (Hebrajczyków 2:9) i wywyższenie Jego imię (Flp, ii, 9-10). He also merited for us. On również zasłużonych dla nas. Such Biblical phrases as to receive "of his fulness" (John 1:16), to be blessed with His blessings (Ephesians 1:3), to be made alive in Him (1 Corinthians 15:22), to owe Him our eternal salvation (Hebrews 5:9) clearly imply a communication from Him to us and that at least by way of merit. Takie biblijne frazy, aby otrzymywać "jego pełnię" (Jan 1:16), które mają być obdarzeni Jego błogosławieństwa (Efezjan 1:3), które mają być wykonane przy życiu w Nim (1 Kor 15:22), aby Mu winni naszym wiecznym zbawienie (Hbr 5:9) wyraźnie oznaczać komunikację od Niego do nas i że przynajmniej w drodze zasług. The Council of Florence [Decretum pro Jacobitis, Denzinger-Bannwart, n. Sobór Florencki [Decretum pro Jacobitis, Denzinger-Bannwart, n. 711 (602)] credits man's deliverance from the domination of Satan to the merit of the Mediator, and the Council of Trent (Sess. V, cc. iii, vii, xvi and canons iii, x) repeatedly connects the merits of Christ and the development of our supernatural life in its various phases. 711 (602)] kredyty wyzwolenie człowieka od dominacji szatana do zasługują na mediatora, a Sobór Trydencki (Sess. V, kan. III, VII, XVI i kanonów III, X) wielokrotnie łączy zalety Chrystusa i Rozwój naszego nadprzyrodzonego życia w różnych jego fazach. Canon iii of Session V says anathema to whoever claims that original sin is cancelled otherwise than by the merits of one Mediator, Our Lord Jesus Christ, and canon x of Session VI defines that man cannot merit without the justice through which Christ merited our justification. Canon III Sesja V mówi klątwa temu, kto twierdzi, że grzech pierworodny jest anulowane w inny sposób niż przez istoty jednego Pośrednika, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a Canon X sesji VI określa, że ​​człowiek nie może zasłużyć, bez sprawiedliwości, przez które Chrystus wysłużył naszego usprawiedliwienia.

The objects of Christ's merits for us are the supernatural gifts lost by sin, that is, grace (John 1:14, l6) and salvation (1 Corinthians 15:22); the preternatural gifts enjoyed by our first parents in the state of innocence are not, at least in this world, restored by the merits of Redemption, as Christ wishes us to suffer with Him in order that we may be glorified with Him (Romans 8:17). Przedmiotem zasługi Chrystusa są dla nas nadprzyrodzone dary utracone przez grzech, to jest łaska (Jan 1:14, l6) i zbawienia (1 Koryntian 15:22); paranormalnych, prezenty przysługujące naszych pierwszych rodziców w stanie niewinności nie są, przynajmniej w tym świecie, przywrócone przez istoty Odkupienia, tak jak Chrystus pragnie nas cierpi z Nim w porządku, że możemy być z Nim uwielbiony (Rzym. 8:17). St. Thomas explaining how Christ's merits pass on to us, says: Christ merits for others as other men in the state of grace merit for themselves (III:48:1). Tomasz wyjaśnia, jak zasługi Chrystusa przekazuje nam, mówi: Chrystus zasług dla innych jak inni ludzie w stanie łaski zasług dla siebie (III: 48:1). With us merits are essentially personal. Z nas zasługuje na to zasadniczo osobiste. Not so with Christ who, being the head of our race (Ephesians 4:15-5:23), has, on that score, the unique prerogative of communicating to the subordinate personal members the Divine life whose source He is. Nie tak z Chrystusa, który jako szef naszej rasy (Efezjan 4:15-5:23), jest na tej partyturze, wyjątkowy przywilej przekazywaniu podległym osobistych członków boskiego życia, którego źródłem jest On. "The same motion of the Holy Ghost", says Schwalm, "which impels us individually through the various stages of grace toward life eternal, impels Christ but as the leader of all; and so the same law of efficacious Divine motion governs the individuality of our merits and the universality of Christ's merits" (Le Christ, 422). "Ten sam ruch z Ducha Świętego", mówi Schwalm ", która skłania nas indywidualnie przez różne etapy łaski wobec życia wiecznego, skłania Chrystusa, ale jako lider wszystkich, i tak samo prawo skutecznego Bożego ruchu reguluje indywidualność nasze zalety i uniwersalność zasług Chrystusa "(Le Christ, 422). It is true that the Redeemer associates others to Himself "For the perfecting of the saints, . . . for the edifying of the body of Christ" (Ephesians 4:12), but their subordinate merit is only a matter of fitness and creates no right, whereas Christ, on the sole ground of His dignity and mission can claim for us a participation in His Divine privileges. Prawdą jest, że inni współpracownicy Odkupiciela do siebie "dla doskonalenia świętych, ... dla budowania Ciała Chrystusowego" (Ef 4:12), ale ich zasłudze drugorzędny to tylko kwestia kondycji i nie tworzy prawo, a Chrystusa, wyłącznie na ziemi Jego godności i misji może twierdzić dla nas udział w Jego boskiej przywilejów.

All admit, in Christ's meritorious actions, a moral influence moving God to confer on us the grace through which we merit. Wszystkie przyznać, w działaniach zasłużonych Chrystusa, moralny wpływ ruchu Bogu powierzyć nam łaskę, przez którą zasługują. Is that influence merely moral or does it effectively concur in the production of grace? Czy to wpływ jedynie moralne czy też skutecznie concur w produkcji łaski? From such passages as Luke, vi 19, "virtue went out from him", the Greek Fathers insist much on the dynamis zoopoios or vis vivifica, of the Sacred Humanity, and St. Thomas (III:48:6) speaks of a sort of efficientia whereby the actions and passions of Christ, as vehicle of the Divine power, cause grace by way of instrumental force. Od takie fragmenty jak Luke, vi 19 ", cnota wyszła od niego", Grecki Ojcowie wiele nalegać na dynamis zoopoios lub VIS vivifica, Najświętszego Człowieczeństwa i Thomas (III: 48:6) mówi o jakimś z efficientia której działania i namiętności Chrystusa, jako pojazd Boskiej mocy, przyczyną łaski w drodze instrumentalne życie. Those two modes of action do not exclude each other: the same act or set of acts of Christ may be and probably is endowed with twofold efficiency, meritorious on account of Christ's personal dignity, dynamic on account of His investment with Divine power. Te dwa tryby działania nie wykluczają się wzajemnie: sam czyn lub zestaw aktów Chrystusa może być i prawdopodobnie jest wyposażony w podwójny wydajności, zasługujący na skutek osobistej godności Chrystusa, dynamiczny z powodu swoich inwestycji z Boskiej mocy.

III. III. ADEQUACY OF REDEMPTION Adekwatność WYKUPU

Redemption is styled by the "Catechism of the Council of Trent" (1, v, 15) "complete, integral in all points, perfect and truly admirable". Odkupienie jest stylizowany przez "Katechizm Soboru Trydenckiego" (1, v, 15) "kompletny, integralnego we wszystkich punktach, doskonały i naprawdę godna podziwu". Such is the teaching of St. Paul: "where sin abounded, grace did more abound" (Romans 5:20), that is, evil as the effects of sin are, they are more than compensated by the fruits of Redemption. Taka jest nauka świętego Pawła: "gdzie grzech obfituje, łaska nie więcej obfitują" (Rzym. 5:20), to jest zła, jak skutki grzechu są, są one bardziej niż zrekompensowane przez owoców Odkupienia. Commenting on that passage St. Chrysostom (Hom. X in Rom., in PG, LX, 477) compares our liability to a drop of water and Christ's payment to the vast ocean. Wypowiadając się na temat tego fragmentu św Chryzostom (Hom. X w Rz., W PG, LX, 477) porównuje nasze zobowiązanie do kropli wody i płatności Chrystusa na rozległym oceanie. The true reason for the adequacy and even superabundance of Redemption is given by St. Cyril of Alexandria: "One died for all . . . but there was in that one more value than in all men together, more even than in the whole creation, for, beside being a perfect man, He remained the only son of God" (Quod unus sit Christus, in PG, LXXV, 135fi). Prawdziwa przyczyna nadmiaru adekwatności i nawet Odkupienia jest przez Cyryla z Aleksandrii: "Jeden umarł za wszystkich ... ale nie było w tym więcej niż jedną wartość w wszystkich ludzi razem, więcej nawet niż w całym stworzeniu, na, obok jest doskonały człowiek, On pozostał jedynym synem Bożym "(Quod unus sit Christus, w PG, LXXV, 135fi). St. Anselm (Cur Deus homo, II, xviii) is probably the first writer who used the word "infinite," in connection with the value of Redemption: "ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur et plus in infinitum". St Anselm (Cur Deus homo, II, xviii) jest prawdopodobnie pierwszym pisarzem, który użył słowa "nieskończony", w związku z wartością Odkupienia: "ut sufficere possit ogłoszenie solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur et plus w nieskończoność" . This way of speaking was strongly opposed by John Duns Scotus and his school on the double plea that the Humanity of Christ is finite and that the qualification of infinite would make all Christ's actions equal and place each of them on the same level with His sublime surrender in the Garden and on Calvary. Taki sposób mówienia był bardzo przeciwny przez Jana Dunsa Szkota i jego szkoły na podwójnym zarzutu, że człowieczeństwo Chrystusa jest skończony i że kwalifikacja nieskończoność uczyni wszystkie Chrystusa działania równy i umieścić każdy z nich na tym samym poziomie z Jego wzniosłym kapitulacji w ogrodzie i na Kalwarii. However the word and the idea passed into current theology and were even officially adopted by Clement VI (Extravag. Com. Unigenitus, V, IX, 2), the reason given by the latter, "propter unionem ad Verbum", being the identical one adduced by the Fathers. Jednakże słowo i idea przeszła w obecnej teologii i były jeszcze oficjalnie przyjęty przez Klemensa VI (Extravag. Com. Unigenitus, V, IX, 2), z powodów podanych przez niego, "propter unionem ad Verbum", jest identyczny przedstawione przez Ojców. If It is true that; according to the axiom "actiones sunt suppositorum", the value of actions is measured by the dignity of the person who performs them and whose expression and coefficient they are, then the theandric operations must be styled and are infinite because they proceed from an infinite person. Jeśli prawdą jest, że, zgodnie z aksjomatem "actiones sunt suppositorum", wartość działań jest mierzona przez godności osoby, która ich dokonuje i których ekspresja i współczynnika są one, wówczas theandric operacje muszą być urządzone i są nieskończone, ponieważ oni postępować z nieskończonej osoby. Scotus's theory wherein the infinite intrinsic worth of the theandric operations is replaced by the extrinsic acceptation of God, is not altogether proof against the charge of Nestorianism leveled at it by Catholics like Schwane and Rationalists like Harnack. Teoria Szkot w którym nieskończoną wewnętrzną wartość jednostki theandric operacji otrzymuje zewnątrzpochodnym akceptacji Boga, nie jest całkowicie odporny przed zarzutem Nestorianizm wymierzonej mu przez katolików jak Schwane i racjonalistów, jak Harnack. His arguments proceed from a double confusion between the person and the nature, between the agent and the objective conditions of the act. Jego argumenty pochodzą z podwójnym pomylenia osoby i charakteru, między agentem i obiektywne warunki ustawy. The Sacred Humanity of Christ is, no doubt the immediate principle of Christ's satisfactions and merits, but that principle (principium quo) being subordinate to the Person of the Word (principium quod), borrows from it the ultimate and fixed value, in the present case infinite, of the actions it performs. Świętym człowieczeństwie Chrystusa jest niewątpliwie natychmiastowe Zasada satysfakcji Chrystusowych i zasług, ale zasada (principium quo) jest podporządkowane osobie Słowa (principium quod), pożycza od niej ostateczną i stałą wartość, w teraźniejszości nieskończony przypadku działań wykonuje. On the other hand, there is in Christ's actions, as in our own, a double aspect, the personal and the objective: in the first aspect only are they uniform and equal while, viewed objectively, they must needs vary with the nature, circumstances, and finality of the act. Z drugiej strony, nie jest w działaniach Chrystusa, jak własny, dwukrotnie aspektem, osobiste i cel: w pierwszym aspekcie tylko są jednolite i równe a, obiektywnego tego muszą się zmieniać, jak również charakter, okoliczności i ostateczność ustawy.

From the adequacy and even superabundance of Redemption as viewed in Christ our Head, it might be inferred that there is neither need nor use of personal effort on our part towards the performance of satisfactory works or the acquisition of merits. Z nadmiaru adekwatności i nawet Odkupienia, patrząc w Chrystusa naszej głowie, można wywnioskować, że nie jest ani konieczne, ani korzystania z osobistego wysiłku z naszej strony w kierunku zadowalających wyników prac lub nabycie zasług. But the inference would be fallacious. Ale wnioskowanie byłoby błędne. The law of cooperation, which obtains all through the providential order, governs this matter particularly. Prawo współpracy, która uzyskuje przez cały opatrznościowy porządek, reguluje tę kwestię szczególnie. It is only through, and in the measure of, our co-operation that we appropriate to ourselves the satisfactions and merits of Christ. To jest tylko poprzez, w miarę naszej współpracy, że właściwe do siebie z radością i zasługi Chrystusa. When Luther, after denying human liberty on which all good works rest, was driven to the makeshift of "fiducial faith" as the sole means of appropriating the fruits of Redemption, he not only fell short of, but also ran counter to, the plain teaching of the New Testament calling upon us to deny ourselves and carry our cross (Matthew 16:24), to walk in the footsteps of the Crucified (1 Peter 2:21), to suffer with Christ in order to be glorified with Him (Rom. viii, 17), in a word to fill up those things that are wanting to the sufferings of Christ (Colossians 1:24). Kiedy Luter, po zaprzeczanie wolności człowieka, w którym wszystko jest dobre reszta działa, został doprowadzony do prowizorycznych z "Fiducial wiary" jako jedynego sposobu przydzielenia owoców Odkupienia, nie tylko spadł krótki, ale też sprzeczna, zwykły nauczanie Nowego Testamentu wzywając nas do siebie i odmówić przeprowadzenia naszego krzyża (Mt 16:24), chodzić śladami Ukrzyżowanego (1 Piotra 2:21), by cierpieć z Chrystusem, aby być z Nim uwielbiony ( Rom. VIII, 17), w słowach, aby wypełnić te rzeczy, które są chcących cierpień Chrystusa (Kol. 1:24). Far from detracting from the perfection of Redemption, our daily efforts toward the imitation of Christ are the test of its efficacy and the fruits of its fecundity. Daleko od naruszając doskonałości Odkupienia, nasze codzienne wysiłki w kierunku naśladowania Chrystusa są badania jego skuteczności i owoców jej płodności. "All our glory", says the Council of Trent, "is in Christ in whom we live, and merit, and satisfy, doing worthy fruits of penance which from Him derive their virtue, by Him are presented to the Father, and through Him find acceptance with God" (Sess. XIV, c. viii) "Cała nasza chwała", mówi Sobór Trydencki, "jest w Chrystusie w którym żyjemy, i zasług, i spełniają, robi godne owoce pokuty, które od Niego czerpie swoją cnotę, przez Niego zostały przedstawione Ojcu, a przez Niego znaleźć akceptację u Boga "(Sess. XIV, c. viii)

IV. IV. UNIVERSALITY OF REDEMPTION Powszechność odkupienia

Whether the effects of Redemption reached out to the angelic world or to the earthly paradise is a disputed point among theologians. Czy skutki Odkupienia wyciągnęli rękę do świata anielskiego lub do ziemskiego raju jest punkt sporny wśród teologów. When the question is limited to fallen man it has a clear answer in such passages as I John, ii, 2; I Tim. Kiedy pytanie jest ograniczone do upadłego człowieka, że ​​ma jasnej odpowiedzi na takie fragmenty jak John, ii, 2; Tym. ii, 4, iv, 10; II Cor., v, 16; etc., all bearing out the Redeemer's intention to include in His saving work the universality of men without exception. ii, 4, IV, 10, II Kor, v, 16,. itp., wszystkie łożyska z zamiarem Odkupiciela włączyć w Jego zbawcze dzieło powszechność ludzi bez wyjątku. Some apparently restrictive texts like Matt., xx, 28 xxvi, 28; Rom., v, 15; Heb., ix, 28, where the words "many" (Multi), "more" (plures), are used in reference to the extent of Redemption, should be interpreted in the sense of the Greek phrase no pollon, which means the generality of men, or by way of comparison, not between a portion of mankind included in, and another left out of, Redemption, but between Adam and Christ. Niektóre teksty pozornie ograniczające jak Matt, xx, 28 XXVI, 28;. Rom, v, 15,. Hbr, IX, 28, gdzie słowa "wielu" (Multi), "więcej" (plures), są używane w odniesieniu. do tego stopnia, Odkupienia, należy interpretować w sensie greckiej frazy nie Pollon, co oznacza ogólności mężczyzn, lub w drodze porównania, a nie między część ludzkości włączone, a drugi w lewo z, Odkupienia, ale między Adamem i Chrystusem. In the determination of the many problems that arose from time to time in this difficult matter, the Church was guided by the principle laid down in the Synod of Quierzy [Denzinger-Bannwart n. Przy rozstrzyganiu wielu problemów, które pojawiły się od czasu do czasu w tej trudnej materii, Kościół kierował się zasadą ustanowioną w Synodu Quierzy [Denzinger-Bannwart n. 319 (282)] and the Council of Trent [Sess. 319 (282)], a Sobór Trydencki [Sesja. VI, c. VI, c. iii, Denzinger-Bannwart, n. iii, Denzinger-Bannwart, n. 795 (677)] wherein a sharp line is drawn between the power of Redemption and its actual application in particular cases. 795 (677)], w którym ostro zarysowana jest granica pomiędzy mocą Odkupienia i jego rzeczywistego stosowania w poszczególnych przypadkach. The universal power has been maintained against the Predestinarians and Calvinists who limited Redemption to the predestinated (cf. the councils named above), and against the Jansenists who restricted it to the faithful or those who actually come to faith [prop. Uniwersalny zasilacz został utrzymany wobec Predestinarians i kalwinów, którzy ograniczone odkupienie Przeznaczone (por. rady wymienione powyżej), a przed Jansenists którzy ograniczone go do wiernych, lub tych, którzy faktycznie się do wiary [rekwizytu. 4 and 5, condemned by Alexander VIII, in Denzinger-Bannwart, 1294-5 (1161-2)] and the latter's contention that it is a Semi-Pelagian error to say that Christ died for all men has been declared heretical [Denzinger-Bannwart, n.1096 (970)]. 4 i 5, potępiony przez Aleksandra VIII w Denzinger-Bannwart, 1294-5 (1161-2)] oraz jego twierdzenie, że jest to Semi-Pelagian błędu powiedzieć, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, został uznany za herezję [Denzinger- Bannwart, n.1096 (970)]. The opinion of Vasquez and a few theologians, who placed children dying without baptism outside the pale of Redemption, is commonly rejected in Catholic schools. Opinią Vasquez i kilku teologów, którzy umieścili dzieci umierających bez chrztu poza blado Odkupienia, jest powszechnie odrzucony w katolickich szkołach. In such cases no tangible effects of Redemption can be shown, but this is no reason for pronouncing them outside the redeeming virtue of Christ. W takich przypadkach nie ma wymiernych skutków Odkupienia można wykazać, ale to nie powód wypowiedzenie je poza odkupieńczej mocy Chrystusa. They are not excluded by any Biblical text. Nie są wyłączone przez każdą tekst biblijny. Vasquez appeals to I Tim., ii, 3-6, to the effect that those children, not having any means or even possibility to come to the knowledge of the truth, do not seem to be included in the saving will of God. Vasquez odwołań do I Tim., II, 3-6, z której wynika, że ​​te dzieci, nie mając żadnych środków lub nawet możliwość, aby przyjść do poznania prawdy, nie wydają się być włączone do oszczędzania woli Bożej. If applied to infants at all, the text would exclude likewise those who, as a matter of fact, receive baptism. Jeśli stosuje się do dzieci w ogóle, tekst wyklucza również tych, którzy w rzeczywistości, przyjąć chrzest. It is not likely that Redemption would seek adults laden with personal sins and omit infants labouring under original sin only. Nie jest prawdopodobne, że będzie dążyć Odkupienia dorosłych z ładunkiem grzechów osobistych i pominąć niemowląt pracując pod grzechu pierworodnego tylko. Far better say with St. Augustine: "Numquid parvuli homines non sunt, ut non pertineat ad eos quod dictum est: vult omnes salvos fieri?" Znacznie lepiej powiedzieć za św Augustyna: "Numquid parvuli homines non sunt, ut non pertineat ad eos dictum est quod:? Vult omnes salwy Fieri" (Contra Julianum, IV, xiii). (Contra Julianum, IV, xiii). With regard to the de facto application of Redemption in particular cases, it is subject to many conditions, the principal being human liberty and the general laws which govern the world both natural and supernatural. W odniesieniu do faktycznego stosowania Odkupienia w szczególnych przypadkach, jest przedmiotem wielu warunków, kapitał jest ludzka wolność i ogólnych przepisów prawa, które rządzą światem, zarówno naturalne i nadprzyrodzone. The Universalists' contention that all should finally be saved lest Redemption be a failure is not only unsupported by, but also opposed to, the New Dispensation which far from suppressing the general laws of the natural order, places in the way of salvation many indispensable conditions or laws of a freely established supernatural order. Twierdzenie universalists "że wszystko powinno być zapisane w końcu bo Redemption być awaria jest nie tylko poparte, ale w przeciwieństwie do, Nowym Zwolnienie, które daleko od tłumienia ogólnymi prawami porządku naturalnego, miejsca na drodze zbawienia wiele warunków niezastąpione lub prawa dowolnie ustalonego porządku nadprzyrodzonego. Neither should we be moved by the reproaches of failure often flung at Redemption on the plea that, after nineteen centuries of Christianity, a comparatively small portion of mankind has heard the voice of the Good Shepherd (John 10:16) and a still smaller fraction has entered the true fold. Nie powinniśmy też być przenoszone przez zarzutom niepowodzenia często rzucił na Odkupienia na zarzut, że po dziewiętnaście wieków chrześcijaństwa, stosunkowo niewielka część ludzkości nie słyszał głos Dobrego Pasterza (Jana 10:16) i frakcji jeszcze mniejszym weszła prawdziwe krotnie. It was not within God's plan to illumine the world with the light of the Incarnate Word at once, since he waited thousands of years to send the Desired of the Nations. To nie było w planie Bożym, aby oświecić świat w świetle Słowa Wcielonego na raz, bo czekaliśmy tysięcy lat, aby wysłać Pożądany Narodów. The laws of progress which obtain everywhere else govern also the Kingdom of God. Przepisy ustawowe postępu, który uzyskania wszędzie rządzą również Królestwo Boże. We have no criterion whereby we can tell with certainty the success or failure of Redemption, and the mysterious influence of the Redeemer may reach farther than we think in the present as it certainly has a retroactive effect upon the past. Nie mamy żadnego kryterium, za pomocą którego możemy powiedzieć z całą pewnością do sukcesu lub niepowodzenia Odkupienia i tajemniczy wpływ Odkupiciela może sięgać dalej niż myślimy w teraźniejszości, jak to z pewnością ma moc wsteczną na przeszłość. There can be no other meaning to the very comprehensive terms of Revelation. Nie może być żadnych innych sens bardzo wszechstronne pod względem Objawienia. The graces accorded by God to the countless generations preceding the Christian era, whether Jews or Pagans, were, by anticipation, the graces of Redemption. Łask przyznanych przez Boga do niezliczonych pokoleń poprzedzających erę chrześcijańską, czy Żydzi czy poganie, byli, poprzez przewidywanie, łask Odkupienia. There is little sense in the trite dilemma that Redemption could benefit neither those who were already saved nor those who were forever lost, for the just of the Old Law owed their salvation to the anticipated merits of the coming Messias and the damned lost their souls because they spurned the graces of illumination and good will which God granted them in prevision of the saving works of the Redeemer. Nie ma sensu w banalne dylemat, że może korzystać ani odkupienie tych, którzy byli już zapisane, ani tych, którzy zostali na zawsze stracone, na tylko na Starym ustawy należnych ich zbawienie przewidywanych zasług najbliższych messias i potępionych stracili swoje dusze, ponieważ oni odrzucili łask oświetlenia i dobrej woli, które Bóg udzielił im w przewidywaniu prac ratujących Odkupiciela.

V. TITLE AND OFFICES OF THE REDEEMER V. TYTUŁ I BIURA Odkupiciela

Besides the names Jesus, Saviour, Redeemer, which directly express the work of Redemption, there are other titles commonly attributed to Christ because of certain functions or offices which are either implied in or connected with Redemption, the principal being Priest, Prophet, King and Judge. Oprócz nazwy Jezusa, Zbawiciela, Odkupiciela, które bezpośrednio wyrażają pracy Odkupienia, istnieją inne tytuły powszechnie przypisywane do Chrystusa, ponieważ z pewnych funkcji i biur, które są albo wynikających z lub związanych z Odkupienia, jako głównego Kapłana, Proroka i Króla Judge.

Priest Ksiądz

The sacerdotal office of the Redeemer is thus described by Manning (The Eternal Priesthood, 1): Kapłański urząd Odkupiciela jest więc opisany przez Manning (Wieczne Kapłaństwo, 1):

What is the Priesthood of the Incarnate Son? Co to jest kapłaństwo Wcielonego Syna? It is the office He assumed for the Redemption of the world by the oblation of Himself in the vestment of our manhood. To biuro Założył dla Odkupienia świata przez ofiary z siebie w szacie naszej męskości. He is Altar, Victim and Priest by an eternal consecration of Himself. Jest ołtarz, ofiarą i kapłanem przez wieczną konsekrację siebie. This is the priesthood forever after the order of Melchisedek who was without beginning of days or end of life &151; a type of the eternal priesthood of the son of God. To kapłaństwo na wieki według porządku Melchizedeka, który był bez początku dni lub końca życia &151; typu odwiecznego kapłaństwa syna Bożego.

As sacrifice, if not by the nature of things, at least by the positive ordinance of God, is part of Redemption, the Redeemer must be a priest, for it is the function of the priest to offer sacrifice. Jako ofiary, jeśli nie przez naturę rzeczy, a przynajmniej pozytywnym zarządzenia Boga, jest częścią Odkupienia, Odkupiciel musi być księdzem, bo to jest funkcja kapłana, żeby składać ofiary. In an endeavour to induce the newly converted Jews to abandon the defective Aaronic priesthood and to cling to the Great High Priest who entered heaven, St. Paul in his Epistle to the Hebrews, extols the dignity of Christ's sacerdotal office. W celu doprowadzenia do wywoływać nowo przeliczone Żydów do opuszczenia wadliwe Kapłaństwa Aarona i przylgnąć do arcykapłana wielkiego, który wszedł do nieba, Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków, wychwala godności kapłańskiej urzędzie Chrystusa. His consecration as a priest took place, not from all eternity and through the procession of the Word from the Father, as some of the theologians seem to imply, but in the fulness of time and through the Incarnation, the mysterious unction which made Him priest being none else than the Hypostatic Union. Jego konsekracji jako kapłan miał miejsce, nie z całą wieczność i przez procesja Słowo od Ojca, jak niektórzy z teologów wydaje się sugerować, ale w pełni czasów i poprzez Wcielenie, tajemniczy namaszczenie, które mu ksiądz jest nikt inny niż hypostatic Unii. His great sacrificial act was performed on Calvary by the oblation of Himself on the Cross, is continued on earth by the Sacrifice of the Mass and consummated in heaven through the sacrificial intention of the priest and the glorified wounds of the victim. Jego wielkie ofiary akt przeprowadzono na Kalwarii przez ofiary z siebie na krzyżu, jest nadal na ziemi przez Ofierze Mszy i skonsumowane w niebie przez ofiary zamiarem kapłana i uwielbiony rany ofiary. The Christian priesthood, to which is committed the dispensation of the mysteries of God, is not a substitute for, but the prolongation of, the priesthood of Christ: He continues to be the offerer and the oblation; all that the consecrated and consecrating priests do in their ministerial capacity, is to "show forth the death of the Lord" and apply the merits of His Sacrifice. Kapłaństwo chrześcijańskie, do których jest zobowiązana dyspensy tajemnic Bożych, nie zastąpi, ale przedłużenie, kapłaństwa Chrystusa: On nadal jest oferentem, a ofiara, wszystko, konsekrowany i poświęcenia kapłani czynią w swoim ministerialnym pojemności, jest "ukazywać śmierci Pana" i stosuje się do istoty Jego ofiary.

Prophet Prorok

The title of Prophet applied by Moses (Deuteronomy 18:15) to the coming Messias and recognized as a valid claim by those who heard Jesus (Luke 7:10), means not only the foretelling of future events, but also in a general way the mission of teaching men in the name of God. Tytuł Prorok stosowane przez Mojżesza (Powtórzonego Prawa 18:15) do najbliższych messias i uznane za ważne roszczenia tych, którzy słuchali Jezusa (Łk 7:10), oznacza nie tylko zapowiedź przyszłych wydarzeń, ale także w sposób ogólny misja nauczania ludzi w imię Boga. Christ was a Prophet in both senses. Chrystus był prorokiem w obu znaczeniach. His prophecies concerning Himself, His disciples, His Church, and the Jewish nation, are treated in manuals of apologetics (see McIlvaine, "Evidences of Christianity", lect. V-VI, Lescoeur, "Jésus-Christ", 12e conféer.: Le Prophète). Jego proroctwa dotyczące siebie, Jego uczniowie, Jego Kościoła, i narodu żydowskiego, są traktowane w podręcznikach apologetyki (patrz McIlvaine'a, "Dowody chrześcijaństwa", lect V-VI, Lescoeur, "Jezusa Chrystusa", 12e conféer..: Le Prophete). His teaching power (Matthew 7:29), a necessary attribute of His Divinity, was also an integrant part of Redemption. Jego moc nauczania (Mt 7:29), niezbędnym atrybutem Jego Divinity, był również integralny element odkupienia. He who came "to seek and to save that which was lost" (Luke 19:10) should possess every quality, Divine and human, that goes to make the efficient teacher. On, który przyszedł, "aby szukać i zbawić to, co zginęło" (Łk 19:10) powinien posiadać każdy jakości, Boskie i ludzkie, że idzie do skutecznego nauczyciela. What Isaias (Iv, 4) foretold, "Behold I have given him for a witness to the people, for a leader and a master to the Gentiles", finds its full realization in the history of Christ. Co Isaias (IV, 4) przepowiedział: "Oto dałem go za świadka do osób, dla lidera i mistrza do pogan", znajduje swoje pełne urzeczywistnienie w historii Chrystusa. A perfect knowledge of the things of God and of man's needs, Divine authority and human sympathy, precept and example combine to elicit from all generations the praise bestowed on Him by His hearers - "never did man speak like this man" (John 7:46). Doskonała znajomość rzeczy Bożych i ludzkich potrzeb, organ Boskiej i sympatię ludzi, przykazanie i przykład łączą się wydobyć z wszystkich pokoleń chwalą przyznany mu przez Jego słuchaczy - "nigdy nie człowiek mówił jak ten człowiek" (Jan 7: 46).

King Król

The kingly title frequently bestowed on the Messias by the Old Testament writers (Ps. ii, 0; Is. ix, 6, etc.) and openly claimed by Jesus in Pilate's Court (John 18:37) belongs to Him not only in virtue of the Hypostatic Union but also by way of conquest and as a result of Redemption (Luke 1:32). Tytuł królewski często obdarzył messias przez pisarzy Starego Testamentu (Ps. ii, 0,. Czy ix, 6, itd.) oraz otwarcie twierdził, przez Jezusa w sądzie Piłata (Jan 18:37) należy do Niego nie tylko w mocy Unii z hypostatic ale także sposób podboju i w wyniku Odkupienia (Łk 1:32). Whether or not the temporal dominion of the universe belonged to His royal power, it is certain that He understood His Kingdom to be of a higher order than the kingdoms of the world (John 18:36). Czy doczesne królestwo wszechświata należał do Jego Królewskiej władzy, pewne jest, że rozumie swoje Królestwo być wyższego rzędu niż królestwa świata (Jan 18:36). The spiritual kingship of Christ is essentially characterized by its final object which is the supernatural welfare of men, its ways and means which are the Church and the sacraments, its members who are only such as, through grace, have acquired the title of adopted children of God. Duchowe królestwo Chrystusa jest zasadniczo charakteryzuje jego ostatecznego obiektu, który jest nadprzyrodzonego dobrobytu ludzi, jego sposoby i środki, które Kościół i sakramenty, jej członkowie, którzy są tylko takie jak, poprzez łaskę, uzyskały tytuł przyjętych dzieci Boga. Supreme and universal, it is subordinate to no other and knows no limitations of either time or place. Najwyższy i uniwersalna, jest podporządkowana żadnej innej i nie zna ograniczeń ani czasu ani miejsca. While the kingly functions of Christ are not always performed visibly as in earthly kingdoms, it would be wrong to think of His Kingdom as a merely ideal system of thought. Podczas gdy królewskie funkcje Chrystusa nie zawsze są wykonywane w sposób widoczny, jak w ziemskich królestw, błędem byłoby myśleć o Jego Królestwie jako jedynie idealnego systemu myślenia. Whether viewed in this world or in the next, the "Kingdom of God" is essentially hierarchic, its first and last stage, that is, its constitution in the Church and its consummation in the final judgment, being official and visible acts of the King. Czy oglądane w tym świecie, ani w przyszłym, "Królestwo Boże" jest zasadniczo hierarchiczną, jego pierwszy i ostatni etap, czyli konstytucji w Kościele i jego konsumpcja w ostatecznym orzeczeniu jest oficjalne i widoczne akty króla .

Judge Sędzia

The Judicial office so emphatically asserted in the New Testament (Matthew 25:31; 26:64; John 5:22 sq.; Acts 10:42) and early symbols [Denzinger-Bannwart, nn. Sądowych tak dobitnie zapewnił w Nowym Testamencie (Mt 25:31; 26:64, Jan 5:22 sq; Dz 10:42) i na początku symboli [Denzinger-Bannwart, nn. 1-41 (1-13)] belongs to Christ in virtue of His Divinity and Hypostatic Union and also as a reward of Redemption. 1-41 (1-13)] należy do Chrystusa w mocy Jego Bóstwo i Unią hypostatic a także jako nagroda Odkupienia. Seated at the right hand of God, in token not only of rest after the labours of His mortal life or of glory after the humiliations of His Passion or of happiness after the ordeal of Golgotha, but also of true judicial power (St. Augustine, "De fide et symbolo", in PL, XL, 188), He judges the living and the dead. Siedzi po prawicy Boga, w dowód nie tylko na odpoczynek po trudach Jego ziemskiego życia i chwały po upokorzeń męki i szczęścia po przeprawą na Golgocie, ale także prawdziwej władzy sądowej (św. Augustyn, "De fide et symbolo", w PL, XL, 188), sądzi żywych i umarłych. His verdict inaugurated in each individual conscience will become final at the particular judgment and receive a solemn and definitive recognition at the assizes of the last judgment. Jego werdykt zainaugurował w poszczególnych sumienia będzie końcowy w szczególności wyrok i otrzymują uroczyste i ostateczne uznanie na przysięgłych z ostatniego wyroku. (See ATONEMENT.) (Patrz obrzędu.)

Publication information Written by JF Sollier. Publikacja informacji napisanej przez JF Sollier. Transcribed by William O'Meara. Przepisane przez Williama O'Meara. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Encyklopedia Katolicka, Tom XII. Published 1911. Opublikowano 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil obstat, 1 czerwca 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

OXENHAM, The Atonement (London, 1881); RlVIERE, Le dogme de la Redemption (Paris 1905); HUGON, Le mystere de la Redemption (Paris, 1910); GRIMAL, Le sacerdoce et 1e sacrifice (Paris, 1911); HUNTER, Outlines of dogmatic theology (New York 1894); WILHELM AND SCANNELL, Manual of Catholic theology (London, ;901); TANQUERET, Synopsis theologiae dogmaticae specialis (Rome, Tournai Paris, 1909); with a good bibliography II, 404, and passim; RITTER, Christus der Erloser (Linz, 1903); MUTH, Heilstadt Christi als stelloertretende Genugthuung (Ratisbon, 1904). Oxenham, Atonement (Londyn, 1881); RlVIERE, Le dogme de la Redemption (Paryż 1905); HUGON, Le Mystere de la Redemption (Paryż, 1910); Grimal, Le sacerdoce et 1e ofiara (Paryż, 1911); HUNTER, Zarysy teologii dogmatycznej (New York 1894); Wilhelm i Scannell, Podręcznik Teologii Katolickiej (Londyn,, 901);, TANQUERET Synopsis theologiae dogmaticae specialis (Rzym, Tournai Paryż, 1909); z dobrej bibliografii II, 404 i passim ; RITTER, Christus der Erloser (Linz, 1903); MUTH, Heilstadt Christi als stelloertretende Genugthuung (Ratisbon, 1904).This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest