Resurrection of the Dead Zmartwychwstanie

General Information Informacje ogólne

In the OT W OT

Several considerations moved OT thought away from the early, universal, animistic ideas about postmortem survival which underlay necromancy (I Sam. 28:8-9), funeral provisions, directions for the dead, and Sheol/Hades, the shadowy underworld of ghosts (Ezek. 32:17-32). Kilka czynników przeniósł OT myślałem od początku, powszechnych, idei animistycznych o przetrwanie pośmiertnych który podkład nekromancja (I Sam. 28:8-9), przepisy, kierunki pogrzebowych za zmarłych, a Szeol / Hades, cienisty podziemia duchów ( Ezech. 32:17-32).

Everyday observation, plus the belief that God made man's body in his own image, led to the conviction that man was not "soul" imprisoned within a physical frame but embodied spirit, a unity of body and living self. Codzienne obserwacje, plus wiara, że ​​Bóg stworzył człowieka, ciało na swój obraz, doprowadziła do przekonania, że ​​człowiek nie był "duszą" uwięziony w klatce, ale fizycznej zawarte ducha, jedność ciała i własnej istoty. Sheol's disembodiment in forgetfulness, hopelessness, without knowledge or relationships (II Sam. 12:23; Job 7:9ff.; 10:20-22; Ps. 30:9; Eccles. 9:2, 5, 10) therefore struck horror, as subhuman. Rozpuszczenie wojska Szeol jest w zapomnieniem, beznadziei, bez wiedzy i relacje (II Sam 12:23,. Job 07:09 nn;. 10:20-22;. Ps 30:9;. Eccles 09:02, 5, 10) więc uderzył horror , jak podludzi. Hence Israel's care for the bodies of the dead (Gen. 23; 50:2, 25; Jer. 8:1ff.; 14:16). Stąd troska Izraela dla organów zmarłych (Rdz 23, 50:2, 25; Jer 08:01 ff,.. 14:16).

At first Yahweh's rule did not extend beyond death (Pss. 6:5; 88:10-12, Isa. 38:18), until prophetic insistence on his universal sovereignty claimed Sheol also within his jurisdiction (Ps. 139:7-8). Na zasadzie 1-ci Jahwe nie wykraczają poza śmiercią (Pss. 06:05;. 88:10-12, Iz 38:18), aż na jego prorocze naleganie powszechnej suwerenności twierdził Szeol również w jego jurysdykcji (Ps. 139:7-8 ). The emphasis of Jeremiah and Ezekiel on individual relationships with God led to more religious conceptions of the afterlife (Pss. 16:8-11; 73:23-26). Nacisk Jeremiasza i Ezechiela na poszczególnych relacjach z Bogiem prowadzi do bardziej religijnych koncepcji życia pozagrobowego (Pss. 16:8-11; 73:23-26). No shadow existence could sustain divine fellowship, but only restoration to full personality in resurrection (Matt. 22:31). Nie istnienie cień mógł utrzymać boskie współuczestnictwo, a jedynie przywrócenie pełnej osobowości w zmartwychwstaniu (Mt 22:31).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Longing for acquittal from the accusation that great suffering implies great sin made Job contemplate waiting in Sheol until God's wrath be past and he, released, would live again (Job 14:7-15). Tęsknota za uniewinnieniem z oskarżeniami, że wielkie cierpienie oznacza wielki grzech wykonane Job kontemplować czeka w Szeolu, aż Boży gniew przeminie a on zwolniony, by znowu żyć (Hioba 14:7-15). Despite its difficulties, Job 19:25-27 likewise appears to anticipate immortality in some bodily form. Pomimo swoich trudności, Job 19:25-27 również wydaje się antycypować nieśmiertelność w jakiejś formie cielesnej. Pss. PSS. 73:17; 49:14-15; Isa. 73:17, 49:14-15; Isa. 53:10ff. 53:10 nn. similarly relieve the injustice of suffering by the hope of life with God beyond Sheol. podobnie zwalnia niesprawiedliwość cierpienia nadziei życia z Bogiem poza Szeolu.

Some think the promises of national vindication and prosperity in the day of the Lord, unless confined to "the final generation," first prompted thoughts of resurrection of intervening generations, although Hos. Niektórzy sądzą, że obietnice krajowym windykacji i dobrobytu w dzień Pana, chyba że ograniczają się do "ostatecznej generacji," pierwszy monit myśli zmartwychwstanie pokoleń interweniujących, chociaż Oz. 6:2; 13:14; Ezek. 6:2; 13:14; Ez. 37:1-14 use resurrection language as already familiar. 37:1-14 zmartwychwstanie język wykorzystanie jako już znane. Isa. Isa. 24-27 (especially 25:6-8; 26:19ff.) and Dan. 24-27 (szczególnie 25:6-8;. 26:19 ff) i Dan. 12:1-4 anticipate the return of men in bodily integrity to share Israel's glory. 12:1-4 przewidywać powrót mężczyzn w integralności cielesnej do akcji chwałę Izraela. Isa. Isa. 26:14 denies resurrection to foes; Daniel includes resurrection "to life" (for Jews faithful under persecution), and "to everlasting contempt" (for Jews who joined the persecutors, 11:32ff.). 26:14 zaprzecza zmartwychwstaniu do wrogów; Daniel obejmuje zmartwychwstanie "do życia" (dla Żydów wiernych w czasie prześladowań), i "do wiecznej pogardy" (dla Żydów, którzy przystąpili do prześladowców, 11:32 nn.). No general resurrection is implied: here, too, justice is the argument. Brak ogólnego zmartwychwstania jest dorozumiany: i tu sprawiedliwość jest argument.

Zoroastrian, Egyptian, Assyrian, and Babylonian allusions may be either sources or parallels to developing Jewish thought. Zoroastrianin, egipskiej, asyryjskiej, babilońskiej i aluzje może być pochodzenie lub równoległymi do rozwoju myśli żydowskiej.

Intertestamental Apocalyptic Thought Intertestamental Apocalyptic Thought

Intertestamental apocalyptic ranged widely. Intertestamental apokaliptyczny wahała się szeroko. Some writers applied moral distinctions within Sheol, with reward and punishment implying some degree of judgment. Niektórzy pisarze stosowane moralnych rozróżnień w obrębie Szeolu, z nagrody i kary implikuje pewien stopień wyroku. Promises to the faithful, especially martyrs, included earthly glory; justice would likewise resurrect oppressors (with their deformities) to be recognized and punished (II Apoc. Bar.; cf. Mark 9:42ff.). Obietnice dla wiernych, zwłaszcza męczenników, zawartego ziemską chwałę sprawiedliwość również wskrzesić oprawców (z ich deformacji), aby uznać i karane (II Ap Bar;... Por. Mk 9:42 nn.).

Hellenized Judaism preferred immortality of the soul, more richly conceived, to resurrection of the body. Hellenized judaizm preferowanym nieśmiertelność duszy, bardziej bogato opracowane, do zmartwychwstania ciała. Palestinian Judaism clung to resurrection. Judaizm palestyński przylgnął do zmartwychwstania. "Garments of glory" (of life) were required for life beyond death (I-II Enoch), "nakedness" (disembodiment) being abhorred. "Odzież chwały" (życia) były potrzebne do życia po śmierci (I-II Enoch), "nagość" (rozpuszczenie wojska) jest wstręt. Some speak of a spiritual body, counterpart to the physical and coexistent with it. Niektórzy mówią o ciało duchowe, odpowiednikiem fizycznym i współistniejącą z nim. I Enoch says the body buried will rise "glorious"; II Apoc. I Enoch mówi pochowano ciało wzniesie się "chwalebne", II Apoc. Bar. Bar. resembles I Cor. przypomina I Kor. 15:35ff. 15:35 nn. but holds the transformation comes later; most speak of the risen body as "like angels...made of the light and glory of God"; others of its needing neither food nor marriage. ale trzyma transformacja przychodzi później, większość mówi o zmartwychwstałym ciele jako "jak anioły ... wykonane z światła i chwały Boga", inni z jej potrzeby ani jedzenia, ani małżeństwa.

Those raised to share Messiah's temporary (earthly) or final (supernatural) kingdom will be righteous (Jews). Ci, podniesiona do akcji Mesjasza tymczasowy (ziemski) lub końcowy (nadprzyrodzonej) królestwo będzie sprawiedliwy (Żydzi). Other writers assume a general resurrection; II Esdras, a resurrection of Messiah and all men after the messianic age. Inni autorzy zakładają ogólne zmartwychwstanie; II Księgi Ezdrasza, zmartwychwstanie Mesjasza i wszystkich ludzi od ery mesjańskiej. In I Enoch 22 those already punished remain in Sheol; those not punished move to torturing Gehenna; I Enoch 67 has some wicked raised for judgment. W I Henocha 22 osób już karany pozostanie w Szeolu, ci nie karze ruch do torturowania Gehenna, ja Henocha 67 ma kilka złych podniesiony wyroku. Apocalyptists invent various stages of judgment, kingdom, resurrection. Apocalyptists wymyślać różne etapy wyroku, królestwa zmartwychwstania. Test. Test. Benj. Benj. 10:6ff. 10:06 nn. makes patriarchs rise first, then sons of Jacob, then all men. sprawia, że ​​patriarchowie powstaną pierwsi, wtedy synowie Jakuba, a następnie wszystkich mężczyzn. II Macc., perhaps following hints of Isa. II Macc., Być może po ślady Isa. 24-27 and Daniel, suggests martyrs deserve priority. 24-27 i Daniel sugeruje, męczennicy zasługuje priorytet.

By the first century most Jews held to general resurrection; rabbis argued Abraham so believed (Heb. 11:19). W pierwszym wieku większość Żydów utrzymywane do ogólnego zmartwychwstania; rabini twierdzili tak Abraham uwierzył (Hbr 11:19). Pharisees expected resurrection of the just (Acts 23:8), so probably did Essenes and Qumran covenanters. Faryzeusze spodziewać zmartwychwstaniu sprawiedliwych (Dz 23:8), więc prawdopodobnie nie Essenes i Qumran Covenanters. Sadducees denied resurrection as not "Mosaic," and possibly as a foreign idea (Mark 12:18; Josephus says they believed the soul died with the body). Saduceusze zaprzeczyć zmartwychwstaniu, jak nie "Mosaic", a być może w obcej idei (Mark 12:18; Józef mówi, że wierzyli dusza umarła z organizmu). A few, holding matter evil, denied resurrection altogether. Niewiele, trzymając zło materii, zaprzeczyć zmartwychwstaniu całkowicie.

In the NT W NT

New Christian contributions include Nowe składki chrześcijańskie obejmują

Johannine reflection moves even nearer than Paul's toward incorporeal immortality. Johannine refleksji porusza nawet bliżej niż Pawła ku bezcielesnym nieśmiertelności. Eternal life is experienced now (John 3:36); the faithful never see death (8:51); believers have already "crossed over" from death to life (5:24), as have those who love (I John 3:14). Życie wieczne jest doświadczony teraz (Jan 3:36); wierni nigdy nie oglądał śmierci (08:51); wierzący już "przeszedł" ze śmierci do życia (5:24), podobnie jak ci, którzy kochają (I Jana 3: 14). Faced with Martha's talk about resurrection at the last day, Jesus replies that he himself, and relationship to him, constitute the resurrection and the life (11:25; 17:3) just as belief in him avoids judgment and unbelief is judgment (John 3:18-21). Wobec rozmowie Marty o zmartwychwstaniu na ostatni dzień, Jezus odpowiada, że ​​on sam, i stosunek do niego, stanowią zmartwychwstaniem i życiem (11:25, 17:3), tak jak wiara w niego unika wyroku i niewiara jest orzeczenie (John 3:18-21). As Christ's own life (preexistent, earthly, postmortem) passes through death unquenched, so believers will never die (8:51). Jak własne życie Chrystusa (preexistent, ziemskie, pośmiertna) przechodzi przez śmierć unquenched, więc wierzący nigdy nie umrze (08:51). Those who disobey the Son do not see life (3:36). Ci, którzy nie słuchają Syna nie ujrzy życia (3:36). As does Paul, John appears to discount physical resurrection, yet 5:25, 28ff. Tak samo jak Paul, John wydaje się dyskontować fizycznym zmartwychwstaniu, to jednak 5:25, 28ff. declare a general resurrection, and 6:39-40, 44, 54 a resurrection of believers "at the last day", hardly an accommodation to earlier views or interpolation, since Lazarus's restoration to this life and Christ's physical resurrection mean so much to John. Oświadczam ogólne zmartwychwstanie i 6:39-40, 44, 54 zmartwychwstania wierzących "w dniu ostatecznym", mało gościnne do wcześniejszych poglądów ani interpolacji, ponieważ przywrócenie Łazarza do tego życia i zmartwychwstania Chrystusa fizycznym oznacza tak wiele do Jana . Faith was still exploratory. Wiara wciąż rozpoznawcza.

Further Developments Dalsze zmiany

Later thought further illustrates the tension between Hebrew and Greek emphases. Później pomyślałem dodatkowo ilustruje napięcia między hebrajskim i akcentów greckich. Gnostic dualism infiltrated Christian teaching about God, Christ, and morality with the alien Greek principle that matter is inherently evil and must be destroyed, resurrection being impossible. Gnostycki dualizm przeniknęli chrześcijańskiego nauczania o Bogu, Chrystus, i moralność z obcym zasadą greckiej, że materia jest z natury zły i musi zostać zniszczony, zmartwychwstanie jest niemożliwe. But (except in asceticism) the church rejected dualism. Ale (z wyjątkiem ascezy) Kościół odrzucił dualizmu. I and II Clement, Barnabas ("a general resurrection"), and Tertullian ("the soul inherently immortal and death unnatural, yet the same body will be raised") express the orthodox view. I i II, Klemens, Barnaba ("ogólny zmartwychwstanie") i Tertulian ("dusza z natury nieśmiertelny i śmierć nienaturalna, ale samo ciało zostanie podniesiona") wyrażają ortodoksyjnej. Ignatius follows John: Christ is eternal life, but "flesh and spirit" will be raised through the Eucharist ("medicine of immortality") and the Spirit. Ignacego Jana następująco: Chrystus jest życiem wiecznym, ale "ciało i duch" zostanie podniesiona poprzez Eucharystię ("lekarstwem nieśmiertelności") i Ducha. Origen insists that the natural body is dissolved into dust, but will be raised and "advance to a spiritual body", so striving to reconcile Hebrew and Platonic ideas. Orygenes twierdzi, że fizyczne ciało rozpuszcza się w proch, ale zostanie podniesiony i "przejść do duchowego ciała", więc stara się pogodzić i hebrajskie platońskiej idei. Aquinas, too, held our fleshly bodies rise and remain fleshly; like Tertullian, he finds spiritual uses for redundant physical organs. Akwinu też odbyło się nasze cielesne ciała wzrośnie i pozostanie cielesne, jak Tertulian, odnajduje duchowych zastosowań dla zwalnianych fizycznych narządów.

A typical modern statement runs: "The term immortality is preferable. The argument that religious experience implies personal survival points to the immortality of the soul and its values rather than to resurrection of the body." Typowy współczesny stwierdzenie brzmi: "Termin nieśmiertelność jest korzystne argument, że doświadczenie religijne zakłada osobiste punkty przetrwania do nieśmiertelności duszy i jej wartości, a nie do zmartwychwstania ciała.". This attracts many, who do not always realize the values conserved by the traditional resurrection emphasis: the permanence not only of abstract personality and values but of the individual, with consciousness, relationships, memories, and love, against theories of absorption ("a drop in the eternal ocean of being"), racial survival ("continuing to contribute to ongoing humanity"), or sentimental immortality ("to live in the hearts of those we love is not to die"). To przyciąga wielu, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z wartości, na straży których tradycyjnym naciskiem zmartwychwstania: trwałość nie tylko abstrakcyjną osobowością i wartościami, ale jednostki, ze świadomością, relacje, wspomnienia, i miłości, przeciw teorii absorpcji ("drop w odwiecznym oceanie bytu "), rasowe przeżycia (" nadal przyczyniać się do ciągłego ludzkości "), albo sentymentalna nieśmiertelność (" żyć w sercach tych, których kochamy nie umrzeć "). Essentially, Christians believe that he who called men into being and into fellowship with himself can sustain all persons under eternal conditions, in complete and enriched humanity, in such bodily garment as eternal life requires. Zasadniczo, chrześcijanie wierzą, że ten, kto nazywa się ludzi do życia i do wspólnoty z sobą może utrzymać wszystkie osoby pod wiecznych warunkach, w ludzkości pełnej i wzbogacony w takim ubraniu ciała jak wieczne życie wymaga.

REO White REO Biały
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
DS Russell, Between the Testaments; J. Baillie, And the Life Everlasting; JH Leckie, World to Come and Final Destiny; Tertullian, On the Resurrection of the Flesh. DS Russell, Między Testamentu, J. Baillie, żywot wieczny; JH Leckie, przyszłego świata i ostatecznego przeznaczenia; Tertulian, O zmartwychwstaniu ciała.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest