Scripture Pismo

Advanced Information Informacje zaawansowane

The rendering of graphe, a Greek term occurring in the NT in reference to the canonical OT literature. Rendering graphe, grecki termin występujący w NT w odniesieniu do kanonicznej OT literaturze. Its plural form denotes the entire collection of such compositions (Matt. 21:42; I Cor. 15:3-4), but when used in the singular, graphe can mean either a specified passage (Mark 12:10) or the constituent body of writings (Gal. 3:22). Jego forma mnoga oznacza cały zbiór takich kompozycji (Mat. 21:42;. Kor 15,3-4), ale użyte w liczbie pojedynczej, graphe może oznaczać albo określonego fragmentu (Mark 12:10) lub składnika Ciało pism (Gal. 3:22). The (Holy) Scriptures were referred to by the term hiera grammata on one occasion (II Tim. 3:15), while in the Pauline literature the word gramma ("writing") refers consistently to the Hebrew Torah or law. The (Holy) Pismo Święte zostało określone terminem hiera grammata przy jednej okazji (II Tym. 3:15), podczas gdy w literaturze Pawłowej słowo gramma ("pisanie") odnosi się stale do hebrajskiej Tory lub prawa. The content of a particular verse, or group of verses, is sometimes described as to gegrammenon (Luke 20:17; II Cor. 4:13). Zawartość poszczególnych wierszy lub grupy wersetów, jest czasem określana jako do gegrammenon (Łk 20:17;. II Kor 4:13).

The term "book" can describe a single composition (Jer. 25:13; Nah. 1:1; Luke 4:17), while the plural could indicate a collection of prophetic oracles (Dan. 9:2; II Tim. 4:13), both forms being used as a general designation of Scripture. Termin "książka" można opisać jedną kompozycję (Jer. 25:13; Nah 1:1;. Łukasza 4:17), natomiast w liczbie mnogiej może wskazywać kolekcję proroczych oracles (Dan. 9:02; II Tim 4. : 13), obie formy są używane jako ogólne nazwy Pisma. The divine author of this material is the Holy Spirit (Acts 28:25), and the writings that are the result of divine revelation and communication to the various biblical authors are said to be inspired (theopneustos, II Tim. 3:16). Boski autor tego materiału jest Duch Święty (Dz 28:25), a pisma, które są wynikiem boskiego objawienia i komunikacji do różnych autorów biblijnych mówi się być inspirowane (theopneustos, II Tim. 3:16). Though grammatically passive, this term is dynamic in nature, meaning literally "God-breathed" in an outward rather than an inward direction. Choć gramatycznie pasywne, termin ten jest dynamiczny charakter, co oznacza dosłownie "natchnione przez Boga" na zewnątrz, a nie wewnątrz. God has "breathed out" Scripture as a function of his creative activity, making the revealed word of God authoritative for human salvation and instruction in divine truth. Bóg "wydychane" Pisma jako funkcja jego twórczej aktywności, co objawione słowo Boga autorytatywny dla zbawienia człowieka i nauki w boskiej prawdy.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
RK Harrison RK Harrison
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
EJ Young, Thy Word Is Truth; R. Mayer, NIDNTT, III, 482-97. EJ Young, Twoje słowo jest prawdą, R. Mayer, NIDNTT, III, 482-97.


Scripture Pismo

Advanced Information Informacje zaawansowane

Scripture invariably in the New Testament denotes that definite collection of sacred books, regarded as given by inspiration of God, which we usually call the Old Testament (2 Tim. 3:15, 16; John 20:9; Gal. 3:22; 2 Pet. 1:20). Pismo zawsze w Nowym Testamencie oznacza, że ​​określony zbiór ksiąg świętych, uważany za natchnione przez Boga, które my zwykle nazywamy Stary Testament (2 Tm 3:15, 16;. Jana 20:9;. Gal 3:22; 2 Pet. 1:20). It was God's purpose thus to perpetuate his revealed will. To był cel Boga w ten sposób utrwalić swą objawił wolę. From time to time he raised up men to commit to writing in an infallible record the revelation he gave. Od czasu do czasu on wzbudził ludzi do zaangażowania się w formie pisemnej w rekordzie nieomylnego objawienia dał. The "Scripture," or collection of sacred writtings, was thus enlarged from time to time as God saw necessary. "Pismo Święte" albo kolekcją świętych writtings, została więc powiększona od czasu do czasu, jak Bóg widział potrzeby. We have now a completed "Scripture," consisting of the Old and New Testaments. Mamy już wypełniony "Pisma", składający się z Starego i Nowego Testamentu. The Old Testament canon in the time of our Lord was precisely the same as that which we now possess under that name. Kanonu Starego Testamentu w czasach naszego Pana było dokładnie takie samo jak to, które obecnie posiadają pod tą nazwą. He placed the seal of his own authority on this collection of writings, as all equally given by inspiration (Matt. 5:17; 7:12; 22:40; Luke 16: 29, 31). Położył pieczęć własnej władzy na tym zbiorze pism, jak wszyscy jednakowo natchnione (Mt 5:17; 7:12; 22:40, Łk 16: 29, 31).

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Scripture Pismo

Catholic Information Informacje Katolicki

Sacred Scripture is one of the several names denoting the inspired writings which make up the Old and New Testament. Pismo Święte jest jednym z kilku nazw oznaczających natchnionych pism, które składają się na Stary i Nowy Testament.

I. USE OF THE WORD ZASTOSOWANIE I. WORD

The corresponding Latin word scriptura occurs in some passages of the Vulgate in the general sense of "writing"; eg, Ex., xxxii, 16: "the writing also of God was graven in the tables"; again, II Par., xxxvi, 22: "who [Cyrus] commanded it to be proclaimed through all his kingdom, and by writing also". Odpowiada łaciński scriptura słowo występuje w niektórych fragmentach z Wulgaty w ogólnym sensie "na piśmie", np., Ex, XXXII, 16: "pisanie również Boży wyrytym w tabelach", ponownie, II Par, XXXVI.. , 22: "Kto [Cyrus] polecił mu być ogłoszona przez wszystkich jego królestwo, a także poprzez pisanie". In other passages of the Vulgate the word denotes a private (Tob., viii, 24) or public (Ezra 2:62; Nehemiah 7:64) written document, a catalogue or index (Ps. lxxxvi, 6), or finally portions of Scripture, such as the canticle of Ezechias (Isaiah 38:5), and the sayings of the wise men (Ecclus., xliv, 5). W innych fragmentach z Wulgaty słowo oznacza prywatny (Tob., VIII, 24) lub publiczne (Ezd 2:62; Nehemiasza 7:64) dokument pisemny, katalog lub indeksu (Ps lxxxvi, 6), czy wreszcie fragmenty Pisma, takie jak Kantyk Ezechias (Iz 38:5), i powiedzeń mędrców (Ecclus., XLIV, 5). The writer of II Par., xxx, 5, 18, refers to prescriptions of the Law by the formula "as it is written", which is rendered by the Septuagint translators kata ten graphen; para ten graphen, "according to Scripture". . Pisarz II Par, xxx, 5, 18, odnosi się do wymagań ustawy o wzorze ", jak jest napisane", które jest świadczone przez Septuaginta tłumaczy kata dziesięć graphen; para dziesięć graphen ", zgodnie z Pismem Świętym". The same expression is found in I Esdr., iii, 4, and II Esdr., viii, 15; here we have the beginning of the later form of appeal to the authority of the inspired books gegraptai (Matthew 4:4, 6, 10; 21:13; etc.), or kathos gegraptai (Romans 1:11; 2:24, etc.), "it is written", "as it is written". Samo wyrażenie znajduje się w I Esdr, III, 4 i II Esdr, VIII, 15,.. Tutaj mamy początek późniejszej postaci odwołania do organu natchnionego książki gegraptai (Mateusza 4:4, 6, 10, 21:13, itp.), lub kathos gegraptai (Rzymian 1:11; 2:24, itp.), "jest napisane", "jak to jest napisane."

As the verb graphein was thus employed to denote passages of the sacred writings, so the corresponding noun he graphe gradually came to signify what is pre-eminently the writing, or the inspired writing. Jako czasownik graphein został zatem zatrudniony w celu określenia fragmentów świętych pism, więc odpowiadający mu rzeczownik graphe stopniowo zaczęło oznaczać to, co jest wybitnie pisanie, lub inspirowane piśmie. This use of the word may be seen in John, vii, 38; x, 35; Acts, viii, 32; Rom., iv, 3; ix, 17; Gal., iii, 8; iv, 30; II Tim., iii, 16; James, ii, 8; I Pet., ii, 6; II Pet., i, 20; the plural form of the noun, ai graphai, is used in the same sense in Matt., xxi, 42; xxii, 29; xxvi, 54; Mark, xii, 24; xiv, 49; Luke, xxiv, 27, 45; John, v, 39; Acts, xvii, 2, 17; xviii, 24, 28; I Cor., xv, 3, 4. Takie użycie tego słowa może być postrzegane w Jana, VII, 38, x, 35, Dz, VIII, 32, Rz, IV, 3,. Ix, 17;. Gal, III, 8, IV, 30, II Tim. , III, 16, Jakub, ii, 8; Piotra, ii, 6,. II Pet, i, 20,. mnoga rzeczownika, ai graphai, jest stosowany w tym samym sensie, w Matt, XXI, 42. , XXII, 29, XXVI, 54, Marka, XII, 24, XIV, 49, Łukasza, XXIV, 27, 45, Jana, V, 39, Dz, XVII, 2, 17, XVIII, 24, 28, I Kor. , XV, 3, 4. In a similar sense are employed the expressions graphai hagiai (Romans 1:2), ai graphai ton propheton (Matthew 26:56), graphai prophetikai (Romans 16:26). W podobnym sensie są stosowane wyrażenia graphai hagiai (Rzymian 1:2), AI graphai ton propheton (Mat. 26:56), graphai prophetikai (Rz 16:26). The word has a somewhat modified sense in Christ's question, "and have you not read this scripture" (Mark 12:10). Słowo ma nieco zmodyfikowany sens pytanie Chrystusa ", a nie czytaliście tego Pisma" (Mk 12:10). In the language of Christ and the Apostles the expression "scripture" or "scriptures" denotes the sacred books of the Jews. W języku Chrystusa i Apostołów wyrażenie "Pisma" lub "Pisma" oznacza świętych ksiąg Żydów. The New Testament uses the expressions in this sense about fifty times; but they occur more frequently in the Fourth Gospel and the Epistles than in the synoptic Gospels. Nowy Testament używa wyrażenia w tym sensie około pięćdziesiąt razy, ale występują one częściej w Czwartej Ewangelii i Epistles niż w Ewangeliach synoptycznych. At times, the contents of Scripture are indicated more accurately as comprising the Law and the Prophets (Romans 3:21; Acts 28:23), or the Law of Moses, the Prophets, and the Psalms (Luke 24:44). Czasami zawartość Pisma są wskazane dokładniej jako składający Prawo i Prorocy (Rzymian 3:21, Dz 28:23), lub prawie Mojżesza, proroków, i Psalmy (Łukasza 24:44). The Apostle St. Peter extends the designation Scripture also to tas loipas graphas (2 Peter 3:16), denoting the Pauline Epistles; St. Paul (1 Timothy 5:18) seems to refer by the same expression to both Deuteronomy 25:4 and Luke 10:7. Apostoł Piotr rozszerza Pisma oznaczenie również TAS loipas graphas (2 Piotra 3:16), oznaczający listów Pawła, St Paul (1 Tymoteusza 5:18) wydaje się odnosić tej samej wypowiedzi zarówno Powtórzonego 25:4 i Łukasza 10:07.

It is disputed whether the word graphe in the singular is ever used of the Old Testament as a whole. Sporne jest to, czy graphe słowo w liczbie pojedynczej jest zawsze używany w Starym Testamencie jako całości. Lightfoot (Galatians 3:22) expresses the opinion that the singular graphe in the New Testament always means a particular passage of Scripture. Lightfoot (Galatów 3:22) wyraża opinię, że pojedyncza graphe w Nowym Testamencie zawsze oznacza konkretnego fragmentu Pisma Świętego. But in Rom., iv, 3, he modifies his view, appealing to Dr. Vaughan's statement of the case. Ale w Rz., IV, 3, zmienia on swój pogląd, odwołując się do wypowiedzi doktora Vaughana sprawy. He believes that the usage of St. John may admit a doubt, though he does not think so, personally; but St. Paul's practice is absolute and uniform. Uważa on, że korzystanie z St John może dopuścić wątpliwości, choć nie sądzę, osobiście, ale praktyka św Pawła jest bezwzględny i jednolite. Mr. Hort says (1 Peter 2:6) that in St. John and St. Paul he graphe is capable of being understood as approximating to the collective sense (cf. Westcott, "Hebr.", pp. 474 sqq.; Deissmann, "Bibelstudien", pp. 108 sqq., Eng. tr., pp. 112 sqq., Warfield, "Pres. and Reform. Review", X, July, 1899, pp. 472 sqq.). Pan mówi Hort (1 Piotra 2:6), że w Jana i Pawła graphe on jest zdolny rozumieć go jako zbliżenie się do zbiorowego poczucia (por. Westcott,, s. 474 sq "Hebr.";. Deissmann , "Bibelstudien", ss. 108 sqq. inż. tr., s. 112 nn., Warfield, "Pres. Reform. Review", X, lipiec, 1899, s. 472 nn.). Here arises the question whether the expression of St. Peter (II, Pet., iii, 16) tas loipas graphas refers to a collection of St. Paul's Epistles. Tu powstaje pytanie, czy wyrażenie Piotra (II, Pet., III, 16) tas loipas graphas odnosi się do zbioru listów św Pawła. Spitta contends that the term graphai is used in a general non-technical meaning, denoting only writings of St. Paul's associates (Spitta, "Der zweite Brief des Petrus und der Brief des Judas", 1885, p. 294). Spitta twierdzi, że termin graphai jest używany w ogólnym znaczeniu nietechnicznym, oznaczający tylko pisma współpracowników Świętego Pawła (Spitta "Der zweite Brief des Petrus und der Brief des Judas", 1885, str. 294). Zahn refers the term to writings of a religious character which could claim respect in Christian circles either on account of their authors or on account of their use in public worship (Einleitung, pp. 98 sqq., 108). Zahn odnosi się termin do pism o charakterze religijnym, które mogą domagać się szacunek w kręgach chrześcijańskich albo ze względu na ich autorów lub z powodu ich użycia w kulcie publicznym (Einleitung, s. 98 nn., 108). But Mr. FH Chase adheres to the principle that the phrase ai graphai used absolutely points to a definite and recognized collection of writings, ie, Scriptures. Ale pan FH Chase przestrzega zasady, że zdanie ai graphai używane absolutnie punktów do określonego i uznanych zbiór pism, tj. Pisma. The accompanying words, kai, tas loipas, and the verb streblousin in the context confirm Mr. Chase in his conviction (cf. Dict. of the Bible, III, p. 810b). Towarzyszące słowa, Kai, tas loipas, a czasownik streblousin w kontekście potwierdzają pana Chase'a w jego skazania (por. Dict. Biblii, III, cz. 810B).

II. II. NATURE OF SCRIPTURE CHARAKTER PISMA

A. According to the Jews A. Zgodnie z Żydami

Whether the terms graphe, graphai, and their synonymous expressions to biblion (Nehemiah 8:8), ta biblia (Dan., ix, 2), kephalis bibliou (Psalm 39:8), he iera biblos (2 Maccabees 8:23), ta biblia ta hagia (1 Maccabees 12:9), ta iera grammata (2 Timothy 3:15) refer to particular writings or to a collection of books, they at least show the existence of a number of written documents the authority of which was generally accepted as supreme. Czy graphe terminy, graphai i ich synonimy wyrażenia biblion (Nehemiasza 8:8), Ta Biblia (Dan., IX, 2), kephalis bibliou (Psalm 39:8), on Iera Biblos (2 Księga Machabejska 8:23) , ta biblia ta Hagia (1 Machabejska 12:9), ta Iera grammata (2 Tymoteusza 3:15) odnoszą się do poszczególnych pism lub do kolekcji książek, to przynajmniej wskazują na istnienie wielu dokumentach, które organ było powszechnie akceptowane jako Najwyższego. The nature of this authority may be inferred from a number of other passages. Charakter tego organu można wywnioskować z wielu innych fragmentów. According to Deut., xxxi, 9-13, Moses wrote the Book of the Law (of the Lord), and delivered it to the priests that they might keep it and read it to the people; see also Ex., xvii, 14; Deut., xvii, 18-19; xxvii, 1; xxviii, 1; 58-61; xxix, 20; xxx, 10; xxxi, 26; 1 Samuel 10:25; 1 Kings 2:3; 2 Kings 22:8. . Według Deut, XXXI, 9-13, Mojżesz napisał Księgę Prawa (Pana) i wydał ją do kapłanów, że mogą one trzymają go i przeczytać go do ludzi, patrz również Ex, XVII, 14. ; Pwt, XVII, 18-19; XXVII, 1, XXVIII, 1, 58-61; XXIX, 20, xxx, 10, XXXI, 26, 1 Księga Samuela 10:25; 1 Kings 2:3; 2 Krl 22.: 8. It is clear from 2 Kings 23:1-3, that towards the end of the Jewish kingdom the Book of the Law of the Lord was held in the highest honour as containing the precepts of the Lord Himself. Jak wynika z 2 Królów 23:1-3, że pod koniec żydowskiej królestwo Księgi Prawa Pańskiego odbyło się w najwyższy zaszczyt jako zawierające nakazy Samego Pana. That this was also the case after the Captivity, may be inferred from II Esdr., viii, 1-9, 13,14, 18; the book here mentioned contained the injuctions concerning the Feast of Tabernacles found in Lev., xxiii, 34 sq.; Deut., xvi, 13 sq., and is therefore identical with the pre-Exilic Sacred Books. Że to było w przypadku po niewoli, można wywnioskować z II Esdr, VIII, 1-9, 13,14, 18,. Książka tutaj wspomniano zawierała injuctions dotyczące Święto Namiotów znalezionych w Lev, XXIII, 34. sq;. Pwt, XVI, 13 m², a zatem jest identyczne z sprzed wygnania świętych ksiąg. According to I Mach., i, 57-59, Antiochus commanded the Books of the Law of the Lord to be burned and their retainers to slain. Według I Mach., I, 57-59, Antioch nakazał Księgi Prawa Pana, aby być spalone, a ich elementy ustalające do zabity. We learn from II Mach., ii, 13, that at the time of Nehemias there existed a collection of books containing historical, prophetical, and psalmodic writings; since the collection is represented as unifrom, and since the portions were considered as certainly of Divine authority, we may infer that this characteristic was ascribed to all, at least in some degree. Uczymy się od II Mach, ii, 13, że w momencie Nehemias istniał zbiór książek zawierających historyczne, prophetical i psalmodic pisma,. Ponieważ kolekcja jest reprezentowana jako unifrom, a ponieważ te części zostały uznane za oczywiście z Divine organ, możemy wywnioskować, że ta cecha przypisano wszystkim, co najmniej w pewnym stopniu. Coming down to the time of Christ, we find that Flavius Josephus attributes to the twenty-two protocanonical books of the Old Testament Divine authority, maintaining that they had been written under Divine inspiration and that they contain God's teachings (Contra Appion., I, vi-viii). Przechodząc do czasów Chrystusa, odkrywamy, że Flawiusz atrybuty Józef Flawiusz do dwudziestu dwóch protocanonical ksiąg Starego Testamentu władzy Bożej, twierdząc, że został napisany zgodnie z Bożego natchnienia i że zawierają one Bożej nauki (Appion Contra., I, VI-VIII). The Hellenist Philo too is acquainted with the three parts of the sacred Jewish books to which he ascribes an irrefragable authority, because they contain God's oracles expressed through the instrumentality of the sacred writers ("De vit. Mosis", pp. 469, 658 sq.; "De monarchia", p. 564). Hellenist Philo też zapoznał się z trzech części świętych ksiąg żydowskich, któremu przypisuje się irrefragable autorytet, ponieważ zawierają wyrocznie Boże wyrażone poprzez środek świętych pisarzy ("De vit. MOSIS", s. 469, 658 sq ., "De Monarchia", str. 564)..

B. According to Christian Living B. Zgodnie z życia chrześcijańskiego

This concept of Scripture is fully upheld by the Christian teaching. Ta koncepcja jest w pełni Pisma podtrzymane przez chrześcijańskiego nauczania. Jesus Christ Himself appeals to the authority of Scripture, "Search the scriptures" (John 5:39); He maintains that "one jot, or one tittle shall not pass of the law, till all be fulfilled" (Matthew 5:18); He regards it as a principle that "the Scripture cannot be broken" (John 10:35); He presents the word of Scripture as the word of the eternal Father (John 5:33-41), as the word of a writer inspired by the Holy Ghost (Matthew 22:43), as the word of God (Matthew 19:4-5; 22:31); He declares that "all things must needs be fulfilled which are written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me (Luke 24:44). The Apostles knew that "prophecy came not by the will of man at any time: but the holy men of God spoke, inspired by the Holy Ghost" (2 Peter 1:21); they regarded "all scripture, inspired of God" as "profitable to teach, to reprove, to correct, to instruct in justice" (2 Timothy 3:16). They considered the words of Scripture as the words of God speaking in the inspired writer or by the mouth of the inspired writer (Hebrews 4:7; Acts 1:15-16; 4:25). Finally, they appealed to Scripture as to an irresistible authority (Rom., passim), they supposed that parts of Scripture have a typical sense such as only God can employ (John 19:36; Hebrews 1:5; 7:3 sqq.), and they derived most important conclusions even from a few words or certain grammatical forms of Scripture (Galatians 3:16; Hebrews 12:26-27). It is not surprising, then, that the earliest Christian writers speak in the same strain of the Scriptures. St. Clement of Rome (I Cor., xlv) tells his readers to search the Scriptures for the truthful expressions of the Holy Ghost. St. Irenæus (Adv. haer., II, xxxviii, 2) considers the Scriptures as uttered by the Word of God and His Spirit. Origen testifies that it is granted by both Jews and Christians that the Bible was written under (the influence of) the Holy Ghost (Contra Cels., V, x); again, he considers it as proven by Christ's dwelling in the flesh that the Law and the Prophets were written by a heavenly charisma, and that the writings believed to be the words of God are not men's work (De princ., iv, vi). St. Clement of Alexandria receives the voice of God who has given the Scriptures, as a reliable proof (Strom., ii). Jezus Chrystus przemawia do autorytetu Pisma Świętego, "Szukaj Pisma" (J 5:39), On twierdzi, że "jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko spełni" (Mt 5:18) , On uważa to za zasadę, że "Pismo nie może być naruszone" (Jan 10:35), On prezentuje słowa Pisma Świętego jako Słowa odwiecznego Ojca (Jana 5:33-41), jako słowo pisarza inspirowane przez Ducha Świętego (Mt 22:43), jako słowo Boże (Mateusza 19:4-5; 22:31), On oświadcza, że ​​"wszystkie rzeczy muszą być spełnione potrzeby, które są napisane w Prawie Mojżesza, i . proroków, iw psalmach, dotyczące mnie (Łukasza 24:44) Apostołowie wiedzieli, że "proroctwo nie przyszedł z woli człowieka w każdym czasie, lecz święci ludzie Boży mówił, inspirowane przez Ducha Świętego" ( 2 Piotra 1:21),. uważali "Całe Pismo natchnione przez Boga," jako "opłaca się uczyć, ganić, poprawiania, pouczyć w sprawiedliwości" (2 Tymoteusza 3:16) Uważali słowa Pisma Świętego jako słowa Boga przemawiające natchnionego pisarza albo przez usta natchnionego pisarza (Hebrajczyków 4:07, Dz 1:15-16; 4:25). Wreszcie, odwołanie do Pisma Świętego jako do nieodpartej władzy (Rz, passim ), to zakłada się, że części Pisma Świętego mają typowy sens takich jak tylko Bóg może zatrudniać (Jana 19:36; Hebr. 1:5;. 07:03 sqq), i pochodzą najważniejsze wnioski nawet z kilku słów lub niektórych gramatyczne Formularze Pisma (Galatów 3:16, Hebr. 12:26-27). Nie dziwi zatem, że najwcześniej chrześcijańskich pisarzy mówić w ten sam szczep Pisma Klemens Rzymski (Kor, XLV.). mówi swoim czytelnikom do wyszukiwania Pisma do prawdomównych przejawów Ducha Świętego. Święty Ireneusz z Lyonu (Adv. Haer., II, xxxviii, 2) uważa Pisma jako wypowiedziane przez Słowo Boże i Jego Ducha. Orygenes świadczy, że jest to przyznane zarówno przez Żydów i chrześcijan, że Biblia została napisana pod (wpływ) Ducha Świętego (Contra Cels, V, X.); kolejny, uzna to za czym mieszkania Chrystusa w ciele, że Prawo i Prorocy byli napisany przez niebieskich charyzma, i że pisma uważa się, że słowa Boga nie są prace męskie (De princ., IV, VI). Święty Klemens z Aleksandrii odbiera głos Boga, który dał Pisma, jako wiarygodne dowód (Strom., ii).

C. According to Ecclesiastical Documents C. Według dokumentów kościelnych

Not to multiply patristic testimony for the Divine authority of Scripture, we may add the official doctrine of the Church on the nature of Sacred Scripture. Nie mnożyć patrystycznych świadectwo dla Bożego organ Pisma, możemy dodać oficjalną doktrynę Kościoła na charakter Pisma Świętego. The fifth ecumenical council condemned Theodore of Mopsuestia for his opposition against the Divine authority of the books of Solomon, the Book of Job, and the Canticle of Canticles. Piąty Sobór potępił Theodore z Mopsuestia za jego sprzeciw wobec Bożego organ ksiąg Salomona, Księga Hioba i Pieśń nad Pieśniami. Since the fourth century the teaching of the Church concerning the nature of the Bible is practically summed up in the dogmatic formula that God is the author of Sacred Scripture. Od czwartego wieku nauczanie Kościoła dotyczące charakteru Biblii jest praktycznie streszcza się w formule dogmatycznej, że Bóg jest autorem Pisma Świętego. According to the first chapter of the Council of Carthage (AD 398), bishops before being consecrated must express their belief in this formula, and this profession of faith is exacted of them even today. Zgodnie z pierwszym rozdziale Rady w Kartaginie (AD 398), biskupów przed konsekrowane, muszą wyrazić swoją wiarę w tym wzorze, i to wyznanie wiary egzekwował z nich do dziś. In the thirteenth century, Innocent III imposed this formula on the Waldensians; Clement IV exacted its acceptance from Michael Palaeologus, and the emperor actually accepted it in his letter to the Second Council of Lyons (1272). W XIII w., Innocenty III nałożone na tę formułę waldensów, Klemens IV egzekwował swoją zgodę od Michaela Paleolog, a cesarz rzeczywiście przyjęły go w swoim piśmie do Sobór w Lyonie (1272). The same formula was repeated in the fifteenth century by Eugenius IV in his Decree for the Jacobites, in the sixteenth century by the Council of Trent (Sess. IV, decr. de can. Script.), and in the nineteenth century by the Vatican Council. Ta sama formuła została powtórzona w XV wieku przez Eugeniusza IV w jego dekret dla Jacobites, w XVI wieku przez Sobór Trydencki (Sess. IV, decr. De kan. Script.), W XIX wieku przez Watykan Rady. What is implied in this Divine authorship of Sacred Scripture, and how it is to be explained, has been set forth in the article INSPIRATION. Co jest domniemanych w tej Boskiej autorstwa Pisma Świętego, i jak to ma być wyjaśnione, zostało określone w artykule inspiracji.

III. III. COLLECTION OF SACRED BOOKS KOLEKCJA świętych ksiąg

What has been said implies that Scripture does not refer to any single book, but comprises a number of books written at different times and by different writers working under the inspiration of the Holy Ghost. Co zostało powiedziane wynika, że ​​Pismo Święte nie odnosi się do pojedynczej książki, ale składa się z wielu książek napisanych w różnym czasie i przez różnych pisarzy pracujących pod natchnieniem Ducha Świętego. Hence the question, how could such a collection be made, and how was it made in point of fact? Stąd pytanie, jak można takie zbieranie być, i jak zostało to dokonane w istocie?

A. Question of Right Pytanie A. Prawo

The main difficulty as to the first question (quoestio juris) arises from the fact that a book must be Divinely inspired in order to lay claim to the dignity of being regarded as Scripture. Główna trudność co do pytania pierwszego (quoestio juris) wynika z faktu, że książka musi być bosko inspirowane, aby pretendować do godności jest traktowany jako Pisma. Various methods have been suggested for ascertaining the fact of inspiration. Różne metody były sugerowane do ustalenia fakt wdechu. It has been claimed that so-called internal criteria are sufficient to lead us to the knowledge of this fact. Twierdzi, że tak zwane wewnętrzne kryteria są wystarczające, aby doprowadzić nas do poznania tego faktu. But on closer investigation they prove inadequate. Ale przy bliższym badaniu okazują niewystarczające.

Miracles and prophecies require a Divine intervention in order that they may happen, not in order that they may be recorded; hence a work relating miracles or prophecies is not necessarily inspired. Cuda i proroctwa wymagają Boską interwencję w celu ewentualnego wydarzyć, a nie w celu, że mogą one być rejestrowane, stąd prace związane cuda i proroctwa niekoniecznie jest inspirowane.

The so-called ethico-aesthetic criterium is inadequate. Tzw etyczno-estetyczne kryterium jest niewystarczające. It fails to establish that certain portions of Scripture are inspired writings, eg, the genealogical tables, and the summary accounts of the kings of Juda, while it favours the inspiration of several post-Apostolic works, eg, of the "Imitation of Christ", and of the "Epistles" of St. Ignatius Martyr. Nie udowodniła, że ​​niektóre fragmenty Pisma są natchnione pisma, np. tablice genealogiczne oraz zbiorczych rachunków królów Judy, gdy sprzyja inspiracji kilku prac post-apostolskim, np. z "naśladowania Chrystusa" oraz z "Listów" św Ignacego Męczennika.

The same must be said of the psychological criterium, or the effect which the perusal of Scripture produces in the heart of the reader. To samo należy powiedzieć o psychologiczne kryterium lub efekt, który Lektura Pisma Świętego wywołuje w sercu czytelnika. Such emotions are subjective, and vary in different readers. Takie emocje są subiektywne, i różnią się w różnych czytelników. The Epistle of St. James appeared strawlike to Luther, divine to Calvin. List św Jakuba pojawił strawlike Luter, boskie do Kalwina.

These internal criteria are inadequate even if they be taken collectively. Te wewnętrzne kryteria są niewystarczające, nawet jeśli one być podejmowane wspólnie. Wrong keys are unable to open a lock whether they be used singly or collectively. Złe klawisze nie można otworzyć zamka, czy stosuje się pojedynczo lub łącznie.

Other students of this subject have endeavored to establish Apostolic authorship as a criterium of inspiration. Inni studenci tej starali się ustalić apostolskiego autorstwa jako kryterium inspiracji. But this answer does not give us a criterium for the inspiration of the Old Testament books, nor does it touch the inspiration of the Gospels of St. Mark and St. Luke, neither of whom was an Apostle. Ale ta odpowiedź nie daje nam kryterium dla inspiracji ksiąg Starego Testamentu, ani nie dotykaj inspirację z Ewangelii świętego Marka i św Łukasza, z których żaden nie był Apostoł. Besides, the Apostles were endowed with the gift of infallibility in their teaching, and in their writing as far as it formed part of their teaching; but infallibility in writing does not imply inspiration. Poza tym, Apostołowie zostali obdarzeni darem nieomylności w nauczaniu, w ich piśmie o ile stanowią część ich nauczanie, ale infallibility na piśmie nie oznacza inspiracji. Certain writings of the Roman pontiff may be infallible, but they are not inspired; God is not their author. Niektóre pisma Biskupem Rzymu może być nieomylny, ale nie są one inspirowane, Bóg nie jest ich autorem. Nor can the criterium of inspiration be placed in the testimony of history. Nie może kryterium inspiracji być umieszczone w świadectwo historii. For inspiration is a supernatural fact, known only to God and probably to the inspired writer. Do inspiracji nadprzyrodzonej rzeczywistości, znany tylko Bogu i prawdopodobnie do natchnionego pisarza. Hence human testimony concerning inspiration is based, at best, on the testimony of one person who is, naturally speaking, an interested party in the matter concerning which he testifies. Stąd ludzkie zeznania dotyczące inspiracji jest oparty na najlepszych, na zeznaniach jednej osoby, która jest naturalnie rzecz biorąc, zainteresowany w tej sprawie co do których zeznaje. The history of the false prophets of former times as well as of our own day teaches us the futility of such testimony. Historia się fałszywych proroków z dawnych czasów, jak i naszego własnego dzień uczy nas daremności takich zeznań. It is true that miracles and prophecy may, at times, confirm such human testimony as to the inspiration of a work. Prawdą jest, że cuda i proroctwa może, czasami, potwierdzają zeznania takich ludzi jak do inspiracji dzieła. But, in the first place, not all inspired writers have been prophets or workers of miracles; in the second place, in order that prophecies or miracles may serve as proof of inspiration, it must be clear that the miracles were performed, and the prophecies were uttered, to establish the fact in question; in the third place, if this condition be verified, the testimony for inspiration is no longer merely human, but it has become Divine. Ale, po pierwsze, nie wszystkie zostały zainspirowane pisarzy proroków lub pracowników cudów, w drugim miejscu, aby proroctwa i cuda mogą służyć jako dowód inspiracji, musi być jasne, że cuda były wykonywane, i proroctwa zostały wypowiedziane, w celu ustalenia faktu, o którym mowa, na trzecim miejscu, jeśli ten stan się potwierdzić zeznania inspiracji nie jest już tylko człowiekiem, ale stało się Boska. No one will doubt the sufficiency of Divine testimony to establish the fact of inspiration; on the other hand, no one can deny the need of such testimony in order that we may distinguish with certainty between an inspired and a non-inspired book. Nikt nie będzie wątpił, wystarczalności Bożego zeznania w celu ustalenia faktu inspiracji, z drugiej strony, nikt nie może zaprzeczyć, potrzebę takich zeznań w porządku, że możemy z całą pewnością odróżnić między inspirowane i nie-inspirowane książką.

B. Question of Fact Pytanie B. Faktu

It is a rather difficult problem to state with certainty, how and when the several books of the Old and the New Testament were received as sacred by the religious community. Jest dość trudny problem do stanu z pewnością, w jaki sposób i kiedy kilka ksiąg Starego i Nowego Testamentu otrzymano jako święty przez wspólnoty zakonnej. Deut., xxxi, 9, 24 sqq., informs us that Moses delivered the Book of the Law to the Levites and the ancients of Israel to be deposited "in the side of the ark of the covenant"; according to Deut., xvii, 18, the king had to procure for himself a copy of at least a part of the book, so as to "read it all the days of his life". .. Pwt, XXXI, 9, 24 sq, informuje nas, że Mojżesz wydał Księgę Prawa do lewitów i starożytni Izraela być zdeponowane "na stronie Arki Przymierza",. Zgodnie z Deut, xvii , 18, król musiał pozyskać dla siebie kopię przynajmniej części tej książki, tak aby "odczytać go przez wszystkie dni jego życia". Josue (xxiv, 26) added his portion to the law-book of Israel, and this may be regarded as the second step in the collection of the Old Testament writings. Josue (XXIV, 26) dodaje swoją część do prawa książki Izrael, a to może być traktowane jako drugi etap gromadzenia pism Starego Testamentu. According to Is., xxxiv, 16, and Jer., xxxvi, 4, the prophets Isaias and Jeremias collected their respective prophetic utterances. Według Is., XXXIV, 16 i Jer., XXXVI, 4, prorocy Izajasz i Jeremias zebrane swoje proroctwa. The words of II Par., xxix, 30, lead us to suppose that in the days of King Ezechias there either existed or originated a collection of the Psalms of David and of Asaph. Słowa II Par., XXIX, 30, prowadź nas do przypuszczenia, że ​​w czasach króla Ezechias istnieje albo istniało lub pochodzi zbiór Psalmów Dawida i Asafa. From Prov., xxv, 1, one may infer that about the same time there was made a collection of the Solomonic writings, which may have been added to the collection of psalms. Z Prow., XXV, 1, jeden może wywnioskować, że w tym samym czasie nie powstał zbiór Solomonic pism, które mogły zostać dodane do kolekcji psalmy. In the second century BC the Minor Prophets had been collected into one work (Ecclus., xlix, 12) which is cited in Acts, vii, 42, as "the books of the prophets". W II wieku pne Minor Prophets zostały zebrane w jednym miejscu pracy (Ecclus., XLIX, 12), które jest cytowane w aktach, VII, 42, jako "księgach proroków". The expressions found in Dan., ix, 2, and I Mach., xii, 9, suggest that even these smaller collections had been gathered into a larger body of sacred books. Wyrażenia znalezione w Dan., IX, 2, i masz., XII, 9, sugerują, że nawet te mniejsze zbiory zostały zebrane w większe ciała świętych ksiąg. Such a larger collection is certainly implied in the words II Mach., ii, 13, and the prologue of Ecclesiasticus. Taka jest z pewnością większy zbiór domniemanych w słowach II Mach., Ii, 13, a prolog Ecclesiasticus. Since these two passages mention the main divisions of the Old-Testament canon, this latter must have been completed, at least with regard to the earlier books, during the course of the second century BC Ponieważ te dwa fragmenty wspomnieć głównych działów kanonu Starego Testamentu, to muszą one być ukończone, co najmniej w odniesieniu do wcześniejszych książek, w trakcie drugiego wieku pne

It is generally granted that the Jews in the time of Jesus Christ acknowledged as canonical or included in their collection of sacred writings all the so-called protocanonical books of the Old Testament. Powszechnie pewnik, że Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa uznana za kanoniczną lub włączone do ich zbierania świętych pism wszystkie tzw protocanonical ksiąg Starego Testamentu. Christ and the Apostles endorsed this faith of the Jews, so that we have Divine authority for their Scriptural character. Chrystus i Apostołowie poparła tę wiarę Żydów, tak, że mamy Boską władzę za ich biblijnego bohatera. As there are solid reasons for maintaining that some of the New-Testament writers made use of the Septuagint version which contained the deuterocanonical books of the Old Testament, these latter too are in so far attested as part of Sacred Scripture. Ponieważ istnieją solidne argumenty na rzecz zachowania, że ​​niektórzy z autorów Nowego Testamentu wykorzystały wersji Septuaginta, która zawierała Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, te ostatnie też są tak dalece potwierdzone jako część Pisma Świętego. Again, II Pet., iii, 15-16, ranks all the Epistles of St. Paul with the "other scriptures", and I Tim., v, 18, seems to quote Luke, x, 7, and to place it on a level with Deut., xxv, 4. Ponownie II Pet., III, 15-16, zajmuje wszystkie listy Pawła z "innych" Pisma, i Tim., V, 18, wydaje się cytatem Luke, x, 7 i umieścić go na poziomu z Deut., XXV, 4. But these arguments for the canonicity of the deuterocanonical books of the Old Testament, of the Pauline Epistles, and of the Gospel of St. Luke do not exclude all reasonable doubt. Ale te argumenty za canonicity z Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, z listów Pawła, i Ewangelii św Łukasza nie wykluczają wszelką wątpliwość. Only the Church, the infallible bearer of tradition, can furnish us invincible certainty as to the number of the Divinely inspired books of both the Old and the New Testament. Jedynie Kościół, nieomylnym okaziciela tradycji, może dostarczyć nam niezłomną pewność co do liczby natchnionych ksiąg zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. See CANON OF THE HOLY SCRIPTURES. Patrz kanon Pisma Świętego.

IV. IV. DIVISION OF SCRIPTURE DIVISION Pisma

A. Old and New Testaments A. Stary i Nowy Testament

As the two dispensations of grace separated from each other by the advent of Jesus are called the Old and the New Testament (Matthew 26:28; 2 Corinthians 3:14), so were the inspired writings belonging to either economy of grace from the earliest times called books of the Old or of the New Testament, or simply the Old or the New Testament. Ponieważ dwa zwolnień łaski oddzielone od siebie przez nadejście Jezusa są powołani do Starego i Nowego Testamentu (Mt 26:28; 2 Kor 3:14), tak były inspirowane pism należących do jednej gospodarki łaski od najstarszego razy nazwie ksiąg Starego i Nowego Testamentu, lub po prostu Starego lub Nowego Testamentu. This name of the two great divisions of the inspired writings has been practically common among Latin Christians from the time of Tertullian, though Tertullian himself frequently employs the name "Instrumentum" or legally authentic document; Cassiodorus uses the title "Sacred Pandects", or sacred digest of law. Ta nazwa z dwóch wielkich podziałów natchnionych pism został praktycznie powszechne wśród łacińskich chrześcijan od czasów Tertuliana, choć Tertulian sam często zatrudnia nazwy "Instrumentum" lub autentyczny dokument prawnie; Cassiodorus używa tytuł "Sacred Pandects", lub święte strawić prawa.

B. Protocanonical and Deuterocanonical B. Protocanonical i deuterokanoniczne

The word "canon" denoted at first the material rule, or instrument, employed in various trades; in a metaphorical sense it signified the form of perfection that had to be attained in the various arts or trades. Słowo "kanon" oznaczony w pierwszym zasady materialnej, lub instrumentu, zatrudnionych w różnych branżach, w metaforycznym sensie oznaczał formę doskonałości, które musiały zostać osiągnięte w różnych sztukach lub dziedzin. In this metaphorical sense some of the early Fathers urged the canon of truth, the canon of tradition, the canon of faith, the canon of the Church against the erroneous tenets of the early heretics (St. Clem., "I Cor.", vii; Clem. of Alex., "Strom.", xvi; Orig., "De princip.", IV, ix; etc.). W tym sensie metaforycznym niektóre z wczesnych Ojców wezwał do kanonu prawdy, kanon tradycji, kanonu wiary, kanon Kościoła wobec błędne założenia na początku heretyków (St. Clem. "I Kor." vii,.. Clem z Alex, "Strom.", XVI, Oryginalne, "De Princip.", IV, IX,. itp.). St. Irenæus employed another metaphor, calling the Fourth Gospel the canon of truth (Adv. haer., III, xi); St. Isidore of Pelusium applies the name to all the inspired writings (Epist., iv, 14). Ireneusza zatrudniony inną metaforę, nazywając czwarta Ewangelia kanon prawdy (Adv. Haer, III, XI.); Św Izydor z Peluzjum stosuje nazwy do wszystkich pism natchnionych (Epist. IV, 14). About the time of St. Augustine (Contra Crescent., II, xxxix) and St. Jerome (Prolog. gal.), the word "canon" began to denote the collection of Sacred Scriptures; among later writers it is used practically in the sense of catalogue of inspired books. O czasie St Augustine (. Contra Crescent, II, XXXIX) i św Jerome (. Prolog. gal), słowo "kanon" zaczął oznaczać zbiór Pisma Świętego, wśród późniejszych pisarzy jest używany praktycznie w poczucie katalogu inspirowane książkami. In the sixteenth century, Sixtus Senensis, OP, distinguished between protocanonical and deuterocanonical books. W XVI wieku, Sykstus Senensis OP, rozróżnia książek protocanonical i deuterokanoniczne. This distinction does not indicate a difference of authority, but only a difference of time at which the books were recognized by the whole Church as Divinely inspired. To rozróżnienie nie wskazują na różnicę organu, ale tylko różnica czasu, w którym książki zostały uznane przez cały Kościół jako natchnione. Deuterocanonical, therefore, are those books concerning the inspiration of which some Churches doubted more or less seriously for a time, but which were accepted by the whole Church as really inspired, after the question had been thoroughly investigated. Deuterokanoniczne, dlatego są te książki dotyczące inspiracji z których niektóre Kościoły wątpił mniej lub bardziej poważnie do czasu, ale które zostały przyjęte przez cały Kościół, jak naprawdę inspirowane, po pytanie zostały dokładnie zbadane. As to the Old Testament, the Books of Tobias, Judith, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, I, II, Machabees, and alos Esther, x, 4- xvi, 24, Daniel, iii, 24-90, xiii, 1-xiv, 42, are in this sense deuterocanonical; the same must be said of the following New- Testament books and portions: Hebrews, James, II Peter, II, III John, Jude, Apocalypse, Mark, xiii, 9-20, Luke, xxii, 43-44, John, vii, 53-viii, 11. Co do Starego Testamentu, Księgi Tobiasza, Judyty, Mądrości, Ecclesiasticus, Baruch, I, II, i Machabees Alos Esther, x, 4 -, XVI 24, Daniel, III, 24-90, XIII, 1-XIV , 42, są w tym sensie deuterokanoniczne, to samo trzeba powiedzieć o następujących Nowym Testamencie i fragmenty książek: Hebrajczyków, James, Peter II, II, III John, Jude, Apocalypse, Mark, XIII, 9-20, Luke, XXII, 43-44, John, VII, 53-VIII 11. Protestant writers often call the deuterocanonical Books of the Old Testament the Apocrypha. Pisarzy protestanckich często nazywają Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu apokryfy.

C. Tripartite Division of Testaments C. trójpodział Testamentu

The prologue of Ecclesiasticus shows that the Old-Testament books were divided into three parts, the Law, the Prophets, and the Writings (the Hagiographa). Prolog Ecclesiasticus pokazuje, że Stary Testament książki zostały podzielone na trzy części, prawo, proroków i pism (Hagiographa). The same division is mentioned in Luke, xxiv, 44, and has been kept by the later Jews. Ten sam podział jest mowa w Ewangelii Łukasza, XXIV, 44 i został zachowany przez późniejszych Żydów. The Law or the Torah comprises only the Pentateuch. Ustawa lub Tory obejmuje tylko Pięcioksiąg. The second part contains two sections: the former Prophets (Josue, Judges, Samuel, and Kings), and the latter Prophets (Isaias, Jeremias, Ezechiel, and the Minor Prophets, called the Twelve, and counted as one book). Druga część składa się z dwóch części: Prorocy byli (Josue, sędziowie, Samuela oraz Kings), a prorocy ostatnie (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, a Minor Prophets, przywołał Dwunastu i liczone jako jedna książka). The third division embraces three kinds of books: first poetical books (Psalms, Proverbs, Job); secondly, the five Megilloth or Rolls (Canticle of Canticles, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther); thirdly, the three remaining books (Daniel, Esdras, Paralipomenon). Trzeci podział obejmuje trzy rodzaje książek: po pierwsze książki poetyckie (Psalmów, Przysłów, Hioba), po drugie, pięć Megilloth lub Rolls (Pieśń nad Pieśniami, Rut, Treny, Kaznodziei Esther), po trzecie, trzy pozostałe książki (Daniel, Księgi Ezdrasza, Paralipomenon). Hence, adding the five books of the first division to the eight of the second, and the eleven of the third, the entire Canon of the Jewish Scriptures embraces twenty-four books. Stąd, dodając pięć ksiąg pierwszej ligi do ośmiu sekund i jedenaście trzeciego, cały kanon Pisma żydowskiego obejmuje dwadzieścia cztery książki. Another arrangement connects Ruth with the Book of Judges, and Lamentations with Jeremias, and thus reduces the number of the books in the Canon to twenty-two. Kolejny układ łączy Ruth z Księgi Sędziów i Lamentations z Jeremias, a tym samym zmniejsza liczbę książek w Kanonie do dwudziestu dwóch. The division of the New-Testament books into the Gospel and the Apostle (Evangelium et Apostolus, Evangelia et Apostoli, Evangelica et Apostolica) began in the writings of the Apostolic Fathers (St. Ignatius, "Ad Philad.", v; "Epist. ad Diogn., xi) and was commonly adopted about the end of the second century (St. Iren., "Adv. haer.", I, iii; Tert., "De praescr.", xxxiv; St. Clem. of Alex., "Strom.", VII, iii; etc.); but the more recent Fathers did not adhere to it. It has been found more convenient to divide both the Old Testament and the New into four, or still better into three parts. The four parts distinguish between legal, historical, didactic or doctrinal, and prophetic books, while the tripartite division adds the legal books (the Pentateuch and the Gospels) to the historical, and retains the other two classes, ie, the didactic and the prophetic books. Podział Nowym Testamencie książki do Ewangelii i Apostoła (Evangelium et Apostolus, Evangelia et Apostoli, Evangelica i apostolski) rozpoczął się w pismach Ojców Apostolskiej (św. Ignacy,, v "Ad Philad."; "Epist .. Diogn ogłoszenie, xi) i została powszechnie przyjęta o końcu II w. (św. Iren, "Adv haer..", I, III,. Tert, "De praescr.", XXXIV,. St Clem. Alex, "Strom.", VII, III,. itp.);. jednak nowsze Ojcowie nie przystąpią do niej Stwierdzono wygodniejsza do dzielenia zarówno Stary Testament i Nowy na cztery, lub jeszcze lepiej do trzy części. czterech części odróżnić prawnych, historycznych, dydaktycznych lub doktrynalne, i książek prorocze, a trójpodział dodaje prawnych książek (Pięcioksiąg i Ewangelie) to historyczne i zachowuje pozostałe dwie klasy, czyli dydaktyczne oraz księgi prorockie.

D. Arrangement of Books Arrangement D. Książek

The catalogue of the Council of Trent arranges the inspired books partly in a topological, partly in a chronological order. Katalog Sobór Trydencki organizuje inspirowane książki częściowo w topologiczne, częściowo w porządku chronologicznym. In the Old Testament, we have first all the historical books, excepting the two books of the Machabees which were supposed to have been written last of all. W Starym Testamencie, musimy najpierw wszystkie historyczne książki, z wyjątkiem dwie książki Machabees które miały zostały napisane ostatnio wszystkich. These historical books are arranged according to the order of time of which they treat; the books of Tobias, Judith, and Ester, however, occupy the last place because they relate personal history. Te historyczne książki są ułożone według kolejności czasu które traktują; księgi Tobiasza, Judyty, i Ester, jednak zajmują ostatnie miejsce, ponieważ dotyczą one osobistą historię. The body of didactic works occupies the second place in the Canon, being arranged in the order of time at which the writers are supposed to have lived. Ciało dydaktycznych dzieł zajmuje drugie miejsce w Canon, są ułożone w kolejności od czasu, w którym pisarze mają żyć. The third place is assigned to the Prophets, first the four Major and then the twelve Minor Prophets, according to their respective chronological order. Na trzecim miejscu jest przypisany do proroków, pierwsze cztery główne, a potem dwunastu Minor Prophets, zgodnie z ich odpowiednim porządku chronologicznym. The Council follows a similar method in the arrangement of the New- Testament books. Rada jest podobny sposób w układzie ksiąg Nowego Testamentu. The first place is given to the historical books, ie, the Gospels and the Book of Acts; the Gospels follow the order of their reputed composition. Pierwsze miejsce zajmuje książkach historycznych, tj. Ewangelie i Dzieje Apostolskie, Ewangelie zgodnie z kolejnością ich rzekomy kompozycji. The second place is occupied by the didactic books, the Pauline Epistles preceding the Catholic. Drugie miejsce zajmuje dydaktycznych książek, listów Pawła poprzedzające katolikiem. The former are enumerated according to the order of dignity of the addresses and according to the importance of the matter treated. Pierwsze z nich, zgodnie z wymienionymi rzędu godności adresów i według wagi leczonego materii. Hence results the series: Romans; I, II Corinthians; Galatians; Ephesians; Philippians; Colossians; I, II, Thessalonians; I, II Timothy; Titus; Philemon; the Epistle to the Hebrews occupies the last place on account of its late reception into the canon. Stąd wynika serii: Rzymian, I, II List do Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, I, II, List do Tesaloniczan, I, II List do Tymoteusza, Tytusa, Filemona, List do Hebrajczyków zajmuje ostatnie miejsce ze względu na jego koniec recepcji do kanonu. In its disposition of the Catholic Epistles the Council follows the so- called western order: I, II Peter; I, II, III John; James; Jude; our Vulgate edition follows the oriental order (James; I, II, III, John; Jude) which seems to be based on Gal., ii, 9. W swojej dyspozycji Katolickiego Epistles Rady następuje tzw zachodnich kolejności: I, II Piotrem I, II, III John, James, Judy, nasza wydanie Wulgaty następujący porządek orientalną (James, I, II, III, John , Judy), który wydaje się być oparte na gal, II, 9.. The Apocalypse occupies in the New Testament the place corresponding to that of the Prophets in the Old Testament. Apocalypse zajmuje w Nowym Testamencie miejsce odpowiadające że z proroków Starego Testamentu.

E. Liturgical Division E. Division liturgiczny

The needs of liturgy occasioned a division of the inspired books into smaller parts. Potrzeby liturgii wynikłe podział natchnionych ksiąg na mniejsze części. At the time of the Apostles it was a received custom to read in the synagogue service of the sabbath-day a portion of the Pentateuch (Acts 15:21) and a part of the Prophets (Luke 4:16; Acts 13:15, 27). W czasie Apostołów było otrzymała zwyczaj czytać w służbie synagoga-szabatu dni część z Pięcioksiąg (Dz 15:21), a część z proroków (Łk 4:16, Dz 13:15, 27). Hence the Pentateuch has been divided into fifty-four "parashas" according to the number of sabbaths in the intercalary lunar year. Stąd Pentateuch został podzielony na pięćdziesiąt cztery "parashas" według liczby szabaty w intercalary roku księżycowego. To each parasha corresponds a division of the prophetic writings, called haphtara. Do każdej parasha odpowiada podział pisma prorockie, zwanych haphtara. The Talmud speaks of more minute divisions, pesukim, which almost resemble our verses. Talmud mówi więcej minut podziałów, pesukim, które niemal przypominają nasze wiersze. The Church transferred to the Christian Sunday the Jewish custom of reading part of the Scriptures in the assemblies of the faithful, but soon added to, or replaced, the Jewish lessons by parts of the New Testament (St. Just., "I Apol.", lxvii; Tert., "De praescr.", xxxvi, etc.). Kościół przeniesiony do chrześcijańskiej niedziela żydowskiego zwyczaju czytania część Pisma w zgromadzeniach wiernych, ale szybko dodaje, lub zastąpione, żydowscy lekcjach częściach Nowego Testamentu (St Just., "I Apol. "lxvii;. tert" De praescr ", XXXVI, itp.).. Since the particular churches differed in the selection of the Sunday readings, this custom did not occasion any generally received division in the books of the New Testament. Ponieważ poszczególne Kościoły różniły w doborze czytań niedzielnych ten zwyczaj nie okazji wszelkich uznawanych otrzymała podziału w księgach Nowego Testamentu. Besides, from the end of the fifth century, these Sunday lessons were no longer taken in order, but the sections were chosen as they fitted in with the ecclesiastical feasts and seasons. Poza tym, od końca V w. lekcji niedziela te nie były wykonane w celu, ale części te były wyposażone wybrany z kościelnych świąt i pory roku.

F. Divisions to facilitate reference Dywizje Prędkość ułatwienia odniesienia

For the convenience of readers and students the text had to be divided more uniformly than we have hitherto seen. Dla wygody czytelników i studentów tekst miał być podzielony bardziej równomiernie niż mamy do tej pory widziałem. Such divisions are traced back to Tatian, in the second century. Takie podziały sięgają Tatian, w drugim wieku. Ammonius, in the third, divided the Gospel text into 1162 kephalaia in order to facilitate a Gospel harmony. Ammonius, w trzecim, dzieli tekst Ewangelii w 1162 kephalaia w celu ułatwienia harmonię Ewangelii. Eusebius, Euthalius, and others carried on this work of division in the following centuries, so that in the fifth or sixth the Gospels were divided into 318 parts (tituli), the Epistles into 254 (capitula), and the Apocalypse into 96 (24 sermones, 72 capitula). Euzebiusz, Euthalius i inne realizowane na tej pracy podziału w następnych wiekach, tak, że w piątym lub szóstym Ewangelii zostały podzielone na 318 części (tituli), listy do 254 (Capitula) i Apokalipsy (24 do 96 Sermones, 72 capitula). Cassiodorus relates that the Old Testament text was divided into various parts (De inst. div. lit., I, ii). Cassiodorus odnosi się, że Stary Testament tekst został podzielony na kilka części (De inst. Div. Oświetlone., I, II). But all these various partitions were too imperfect and too uneven for practical use, especially when in the thirteenth century concordances (see CONCORDANCES) began to be constructed. Ale wszystkie te różne partycje były zbyt niedoskonałe i zbyt nierówna dla praktycznego wykorzystania, zwłaszcza, gdy w XIII w. konkordancji (patrz konkordancji) zaczęły być zbudowane. About this time, Card. O tej porze, Card. Stephen Langton, Archbishop of Canterbury, who died 1228, divided all the books of Scripture uniformly into chapters, a division which found its way almost immediately into the codices of the Vulgate version and even into some codices of the original texts, and passed into all the printed editions after the invention of printing. Stephen Langton, arcybiskup Canterbury, który zmarł 1228, podzielony wszystkich ksiąg Pisma jednolicie na rozdziały, podział, który znalazł się niemal natychmiast w kodeksach z Wulgaty wersji, a nawet w niektórych kodeksach oryginalnych tekstów, i przeszedł do wszystkich drukowanych wydań po wynalezieniu druku. As the chapters were too long for ready reference, Cardinal Hugh of St. Cher divided them into smaller sections which he indicated by the capital letters A, B, etc. Robert Stephens, probably imitating R. Nathan (1437) divided the chapters into verses, and published his complete division into chapters and verses first in the Vulgate text (1548), and later on also in the Greek original of the New Testament (1551). Jak rozdziały były zbyt długie dla gotowy odniesienia, kardynał Hugh św Cher podzielił je na mniejsze części, którą wskazane przez literami A, B, itd. Robert Stephens, prawdopodobnie naśladując R. Nathan (1437) dzieli rozdziały na znaki i opublikował swój pełny podział na rozdziały i wersety pierwszy w tekście Wulgaty (1548), a później także w Grecki oryginał Nowego Testamentu (1551).

V. SCRIPTURE V. PISMO ŚWIĘTE

Since Scripture is the written word of God, its contents are Divinely guaranteed truths, revealed either in the strict or the wider sense of the word. Ponieważ Pismo jest napisane słowo Boże, jego zawartość są gwarantowane Divinely prawdy, ujawnił też w ścisłym lub szerszym znaczeniu tego słowa. Again, since the inspiration of a writing cannot be known without Divine testimony, God must have revealed which are the books that constitute Sacred Scripture. Znowu, ponieważ inspiracją do pisania nie może być znane bez Boskiego świadectwa, Bóg musi wykazały które są książki, które stanowią Pismo Święte. Moreover, theologians teach that Christian Revelation was complete in the Apostles, and that its deposit was entrusted to the Apostles to guard and to promulgate. Ponadto, teologów nauczyć, że chrześcijańskie Objawienie był kompletny w Apostołów, i że jego depozyt został powierzony Apostołom do pilnowania i ogłosić. Hence the apostolic deposit of Revelation contained no merely Sacred Scripture in the abstract, but also the knowledge as to its constituent books. Dlatego apostolskie depozyt Objawienia zawarty nie tylko Pismo Święte w sposób abstrakcyjny, ale także wiedzę z jej składowych książek. Scripture, then, is an Apostolic deposit entrusted to the Church, and to the Church belongs its lawful administration. Pismo Święte, a następnie, jest apostolski depozytu powierzył Kościołowi, i do Kościoła należy jego prawowitego administracji. This position of Sacred Scripture in the Church implies the following consequences: To stanowisko Pisma Świętego w Kościele oznacza następujące skutki:

(1) The Apostles promulgated both the Old and New Testament as a document received from God. (1) Apostołowie ogłoszone zarówno Stary i Nowy Testament jako dokument otrzymał od Boga. It is antecedently probable that God should not cast his written Word upon men as a mere windfall, coming from no known authority, but that he should entrust its publication to the care of those whom he was sending to preach the Gospel to all nations, and with whom he had promised to be for all days, even to the consummation of the world. Jest prawdopodobne, że antecedently Bóg nie powinny oddać zapisane Słowo na ludzi jako zwykłe windfall, pochodzących z nie znanych organowi, lecz że powinien powierzyć jej publikację w opiekę tych, których wysłał do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, i z którą obiecał być dla wszystkich dni, aż do skończenia świata. In conformity woth this principle, St. Jerome (De script. eccl.) says of the Gospel of St. Mark: "When Peter had heard it, he both approved of it and ordered it to be read in the churches". Zgodnie wart tej zasady, St Jerome (De skryptu Eccl..) Mówi o Ewangelii świętego Marka: "Kiedy Piotr usłyszał, jak on zatwierdzony i nakazał go odczytać w kościołach". The Fathers testify to the promulgation of Scripture by the Apostles where they treat of the transmission of the inspired writings. Ojcowie świadczą o ogłaszaniu Pismo przez Apostołów, gdy traktują o przekazaniu natchnionych pism.

(2) The transmission of the inspired writings consists in the delivery of Scripture by the Apostles to their successors with the right, the duty, and the power to continue its promulgation, to preserve its integrity and identity, to explain its meaning, to use it in proving and illustrating Catholic teaching, to oppose and condemn any attack upon its doctrine, or any abuse of its meaning. (2) przekazanie pism natchnionych polega na dostawę Pismo przez Apostołów ich następcom z prawem, obowiązek, oraz o siłę do kontynuowania jej ogłoszenie, zachowanie jego integralności i tożsamości, aby wyjaśnić jego znaczenie, w użyciu to w dowodzeniu i ilustrujących katolicką naukę, aby sprzeciwić się i potępiają wszelkie atak na swoją doktrynę, bądź nadużywania jej znaczenia. We may infer all this from the character of the inspired writings and the nature of the Apostolate; but it is also attested by some of the weightiest writers of the early Church. Możemy wywnioskować, wszystko to z charakteru natchnionych pism i charakteru apostolstwie, ale to jest również potwierdzone przez niektóre z Najistotniejszym pisarzy wczesnego Kościoła. St. Irenæus insists upon these points against the Gnostics, who appealed to Scripture as to private historical documents. Święty Ireneusz z Lyonu nalega na tych punktów przed Gnostics, który apelował do Pisma Świętego jako do prywatnych dokumentów historycznych. He excludes this Gnostic view, first by insisting on the mission of the Apostles and upon the succession in the Apostolate, especially as seen in the Church of Rome (Haer., III, 3-4); secondly, by showing that the preaching of the Apostles continued by their successors contains a supernatural guarantee of infallibility through the indwelling of the Holy Ghost (Haer., III, 24); thirdly, by combining the Apostolic succession and the supernatural guarantee of the Holy Ghost (Haer., IV, 26). On wyklucza taką gnostyckiej, po pierwsze poprzez naleganie na misji Apostołów i po sukcesji w apostolstwie, szczególnie widocznego w Kościele rzymskim (Hær., III, 3-4), po drugie, poprzez wykazanie, że głoszenie Apostołowie kontynuowane przez ich następców zawiera nadprzyrodzonego gwarancji nieomylności poprzez zamieszkanie Ducha Świętego (Hær., III, 24), po trzecie, poprzez połączenie sukcesji apostolskiej i nadprzyrodzonego gwarancji Ducha Świętego (Hær., IV, 26 ). It seems plain that, if Scripture cannot be regarded as a private historical document on account of the official mission of the Apostles, on account of the official succession in the Apostolate of their successors, on account of the assistance of the Holy Ghost promised to the Apostles and their successors, the promulgation of Scripture, the preservation of its integrity and identity, and the explanation of its meaning must belong to the Apostles and their legitimate successors. Wydaje się jasne, że jeśli Pismo nie może być traktowana jako dokument prywatny historycznym ze względu na oficjalnej misji Apostołów, w związku z oficjalnym spadkowego w apostolstwie ich następców, w związku z pomocą Ducha Świętego, obiecał Apostołowie i ich następcy, z ogłoszeniem Świętego, zachowanie jego integralności i tożsamości, oraz wyjaśnienie jego znaczenia musi należeć do Apostołów i ich następców uzasadnione. The same principles are advocated by the great Alexandrian doctor, Origen (De princ., Praef.). Te same zasady są popierane przez wielkiego aleksandryjskiego lekarza, Orygenes (De princ., Praef.). "That alone", he says, "is to be believed to be the truth which in nothing differs from the ecclesiastical and Apostolical tradition". "To sam", mówi, "ma być uznawane za prawdę, która w niczym nie różni się od tradycji kościelnej i Apostolical". In another passage (in Matth. tr. XXIX, n. 46-47), he rejects the contention urged by the heretics "as often as they bring forward canonical Scriptures in which every Christian agrees and believes", that "in the houses is the word of truth"; "for from it (the Church) alone the sound hath gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world". W innym fragmencie (w Matth. Tr. XXIX, n. 46-47), odrzuca twierdzenie wezwał przez heretyków "tak często, jak przedstawi kanoniczne Pisma Świętego, w którym każdy chrześcijanin zgadza się i uważa", że "w domach jest słowa prawdy "," na z niego (Kościoła) sam dźwięk hath wyszło na całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata ". That the African Church agrees with the Alexandrian, is clear from the words of Tertullian (De praescript., nn, 15, 19). Że Kościół afrykański zgadza się z aleksandryjskiej, jest jasne od słów Tertuliana (De praescript., Nn, 15, 19). He protests against the admission of heretics "to any discussion whatever touching the Scriptures". Protestuje przeciwko przyjmowania heretyków "do dyskusji, co dotyka Pisma". "This question should be first proposed, which is now the only one to be discussed, `To whom belongs the faith itself: whose are the Scriptures'?. . .For the true Scriptures and the true expositions and all the true Christian traditions will be wherever both the true Christian rule and faith shall be shown to be". "To pytanie należy najpierw zaproponował, który obecnie jest tylko jeden do dyskusji,` Do kogo należy samej wiary: Pismo Święte, którego są "... Dla prawdziwego Pisma i prawdziwe wystaw i wszystkich prawdziwych tradycji chrześcijańskich będzie? być wszędzie tam, gdzie zarówno prawdziwy chrześcijanin zasada i wiara są wykazywane być ". St. Augustine endorses the same position when he says: "I should not believe the Gospel except on the authority of the Catholic Church" (Con. epist. Manichaei, fundam., n. 6). Augustyn popiera tej samej pozycji, kiedy mówi: "Ja nie wierzę Ewangelii z wyjątkiem władzy Kościoła katolickiego" (Con. Epist Manichaei, fundam, n 6...).

(3) By virtue of its official and permanent promulgation, Scripture is a public document, the Divine authority of which is evident to all the members of the Church. (3) Na mocy jej ogłoszeniu oficjalnej i stałe, Pismo jest dokumentem publicznym, Boski autorytet, który jest widoczny dla wszystkich członków Kościoła.

(4) The Church necessarily possesses a text of Scripture, which is internally authentic, or substantially identical with the original. (4) posiada w Church muszą tekst Pisma, które jest wewnętrznie autentyczny, lub zasadniczo identyczne z oryginału. Any form or version of the text, the internal authenticity of which the Church has approved either by its universal and constant use, or by a formal declaration, enjoys the character of external or public authenticity, ie, its conformity with the original must not merely be presumed juridically, but must be admitted as certain on account of the infallibility of the Church. Każda forma lub wersja tekstu, wewnętrznej autentyczności, które Kościół zatwierdzonych albo przez jego wykorzystania powszechnej i stałej, lub formalnej deklaracji, cieszy charakter zewnętrzny lub publicznego autentyczności, czyli jego zgodność z oryginałem musi nie tylko Domniemywa się prawnie, ale muszą być dopuszczone jako pewna ze względu na nieomylność Kościoła.

(5) The authentic text, legitimately promulgated, is a source and rule of faith, though it remains only a means or instrument in the hands of the teaching body of the Church, which alone has the right of authoritatively interpreting Scripture. (5) Autentyczny, legalnie opublikowane, jest źródłem i regułą wiary, mimo że pozostaje tylko środkiem lub instrument w rękach organu nauczania Kościoła, który jako jedyny ma prawo autorytatywnie interpretacji Pisma.

(6) The administration and custody of Scripture is not entrusted directly to the whole Church, but to its teaching body, though Scripture itself is the common property of the members of the whole Church. (6) Administracja i opieki Pisma nie jest powierzone bezpośrednio do całego Kościoła, ale do jego ciała nauczyciela, choć Pismo Święte jest wspólną własnością członków całego Kościoła. While the private handling of Scripture is opposed to the fact that it is common property, its administrators are bound to communicate its contents to all the members of the Church. Podczas prywatnego obsługi Pismo sprzeciwia się fakt, że jest wspólną własnością, jego administratorzy zobowiązani są do komunikowania się jego zawartość do wszystkich członków Kościoła.

(7) Though Scripture is the property of the Church alone, those outside her pale may use it as a means of discovering or entering the Church. (7) Chociaż Pismo jest własnością Kościoła samodzielnie, poza tym jej blado mogą wykorzystać je jako sposób poznania lub wprowadzanych do Kościoła. But Tertullian shows that they have no right to apply Scripture to their own purposes or to turn it against the Church. Ale Tertulian wskazuje, że nie przysługuje im prawo do stosowania Pismo do własnych celów lub włączyć je przeciwko Kościołowi. He also teaches Catholics how to contest the right of heretics to appeal to Scripture at all (by a kind of demurrer), before arguing with them on single points of Scriptural doctrine. Uczy też katolików, jak konkurs na prawo do odwołania się do heretyków Pisma w ogóle (przez rodzaju demurrer), przed dyskutować z nimi na pojedynczych punktów biblijne doktryny.

(8) The rights of the teaching body of the Church include also that of issuing and enforcing decrees for promoting the right use, or preventing the abuse of Scripture. (8) Uprawnienia organu nauczania Kościoła obejmuje również, że wydawania i egzekwowania dekretów za promowanie właściwego stosowania, lub zapobiegania nadużywaniu Pisma. Not to mention the definition of the Canon (see CANON), the Council of Trent issued two decrees concerning the Vulgate, and a decree concerning the interpretation of Scripture (see EXEGESIS, HERMENEUTICS), and this last enactment was repeated in a more stringent form by the Vatican Council (sess. III, Conc. Trid., sess. IV). Nie wspominając o definicję Canon (patrz kanon), Sobór Trydencki wydał dwa dekrety dotyczące Wulgaty, oraz dekret w sprawie interpretacji Pisma Świętego (por. egzegeza, hermeneutyka), a ten ostatni uchwalenia została powtórzona w formie bardziej rygorystycznych przez Sobór Watykański (Sess. III, Conc. Musi., Sesja. IV). The various decisions of the Biblical Commission derive their binding force from this same right of the teaching body of the Church. Poszczególne decyzje biblijnej Komisji czerpią moc obowiązującą z tego samego prawo organu nauczania Kościoła. (Cf. Stapleton, Princ. Fid. Demonstr., X-XI; Wilhelm and Scannell, "Manual of Catholic Theology", London, 1890, I, 61 sqq.; Scheeben, "Handbuch der katholischen Dogmatik", Freiburg, 1873, I, 126 sqq.). (Por. Stapleton, Princ Fid Demonstr, X-XI;... Wilhelm i Scannell, "Podręcznik Teologii Katolickiej", Londyn, 1890, I, 61 sq;. Scheeben, "Handbuch der katholischen Dogmatik", Freiburg, 1873, I, 126 sq.).

VI. VI. ATTITUDE OF THE CHURCH TOWARDS THE READING OF THE BIBLE IN THE VERNACULAR Postawa Kościoła wobec czytania Biblii w języku narodowym

The attitude of the Church as to the reading of the Bible in the vernacular may be inferred from the Church's practice and legislation. Postawa Kościoła co do czytania Biblii w języku ojczystym można wywnioskować z praktyką Kościoła i prawodawstwa. It has been the practice of the Church to provide newly-converted nations, as soon as possible, with vernacular versions of the Scriptures; hence the early Latin and oriental translations, the versions existing among the Armenians, the Slavonians, the Goths, the Italians, the French, and the partial renderings into English. To była praktyka Kościoła, aby zapewnić nowo przeliczone narodów, tak szybko, jak to możliwe, z vernacular wersji Pisma Świętego, stąd na początku łacina i orientalne tłumaczenia, wersje istniejących wśród Ormian, w Slawonii, Gotów, Włosi francuskie, a częściowe renderingi na angielski. As to the legislation of the Church on this subject, we may divide its history into three large periods: Zgodnie z prawodawstwem Kościoła na ten temat, możemy podzielić swoją historię na trzy duże okresy:

(1) During the course of the first millennium of her existence, the Church did not promulgate any law concerning the reading of Scripture in the vernacular. (1) W trakcie pierwszego tysiąclecia swego istnienia, Kościół nie ogłosić wszelkie prawa dotyczące czytania z Pisma Świętego w języku ojczystym. The faithful were rather encouraged to read the Sacred Books according to their spiritual needs (cf. St. Irenæus, "Adv. haer.", III, iv). Wierni były raczej zachęcać do zapoznania się z świętych ksiąg w zależności od ich potrzeb duchowych (por. Święty Ireneusz z Lyonu, "Adv. Haer.", III, IV).

(2) The next five hundred years show only local regulations concerning the use of the Bible in the vernacular. (2) W następnych pięćset lat pokazują tylko lokalnych przepisów dotyczących korzystania z Biblii w języku narodowym. On 2 January, 1080, Gregory VII wrote to the Duke of Bohemia that he could not allow the publication of the Scriptures in the language of the country. 2 stycznia, 1080, Grzegorz VII pisał do księcia Czech, że nie mógł pozwolić na publikację Pisma w języku danego kraju. The letter was written chiefly to refuse the petition of the Bohemians for permission to conduct Divine service in the Slavic language. List został napisany głównie do odmowy petycję z Bohemians o zezwolenie na prowadzenie nabożeństwa w języku słowiańskim. The pontiff feared that the reading of the Bible in the vernacular would lead to irreverence and wrong interpretation of the inspired text (St. Gregory VII, "Epist.", vii, xi). Papież obawiał się, że czytanie Biblii w językach narodowych doprowadzi do interpretacji szacunku i złe z natchnionego tekstu (Grzegorz VII "Epist.", VII, XI). The second document belongs to the time of the Waldensian and Albigensian heresies. Drugi dokument należy do czasu herezji waldensów i Albigensian. The Bishop of Metz had written to Innocent III that there existed in his diocese a perfect frenzy for the Bible in the vernacular. Biskup Metzu zwrócił się do papieża Innocentego III, który istniał w jego diecezji doskonałe szał na Biblii w językach narodowych. In 1199 the pope replied that in general the desire to read the Scriptures was praiseworthy, but that the practice was dangerous for the simple and unlearned ("Epist., II, cxli; Hurter, "Gesch. des. Papstes Innocent III", Hamburg, 1842, IV, 501 sqq.). After the death of Innocent III, the Synod of Toulouse directed in 1229 its fourteenth canon against the misuse of Sacred Scripture on the part of the Cathari: "prohibemus, ne libros Veteris et Novi Testamenti laicis permittatur habere" (Hefele, "Concilgesch", Freiburg, 1863, V, 875). In 1233 the Synod of Tarragona issued a similar prohibition in its second canon, but both these laws are intended only for the countries subject to the jurisdiction of the respective synods (Hefele, ibid., 918). The Third Synod of Oxford, in 1408, owing to the disorders of the Lollards, who in addition to their crimes of violence and anarchy had introduced virulent interpolations into the vernacular sacred text, issued a law in virtue of which only the versions approved by the local ordinary or the provincial council were allowed to be read by the laity (Hefele, op. cit., VI, 817). W 1199 papież odpowiedział, że w ogóle chęć do zapoznania się z Pisma Świętego była godna pochwały, ale to praktyka niebezpieczna dla prosty i niewykształcony ("Epist, II, cxli;. Hurter," Gesch des Papstes III Innocent ", Hamburg.. , 1842, IV, 501 sq) Po śmierci Innocentego III, Synod w Tuluzie w 1229 wyreżyserował jej kanonu 14-ga przed nadużywaniem Pisma Świętego ze strony katarów:. ". prohibemus, ne libros veteris et Novi testamenti laicis permittatur Habere "(Hefele" Concilgesch ", Freiburg, 1863, V, 875). W 1233 Synod Tarragona wydał podobny zakaz w drugim kanonie, ale oba te prawa są przeznaczone tylko dla krajów podlegających jurysdykcji poszczególne synody (Hefele, jw., 918). Trzeci Synod Oxfordzie, w 1408, ze względu na zaburzenia Lollards, którzy oprócz swoich zbrodni przemocy i anarchii wprowadziły zjadliwe interpolations do vernacular tekstu świętego, wystawione prawo na mocy którego tylko wersje zatwierdzone przez ordynariusza lub rady prowincji mogły być odczytywane przez świeckich (Hefele, op. cit., VI, 817).

(3) It is only in the beginning of the last five hundred years that we meet with a general law of the Church concerning the reading of the Bible in the vernacular. (3) Jest to tylko na początku ostatnie pięćset lat, które spotykają się z ogólnym prawem Kościoła dotyczące czytania Biblii w językach narodowych. On 24 March, 1564, Pius IV promulgated in his Constitution, "Dominici gregis", the Index of Prohibited Books. Dnia 24 marca 1564 roku, Pius IV ogłosił w swojej konstytucji "Dominici gregis" Indeks ksiąg zakazanych. According to the third rule, the Old Testament may be read in the vernacular by pious and learned men, according to the judgment of the bishop, as a help to the better understanding of the Vulgate. Zgodnie z trzecią zasadą, Stary Testament może być odczytany w języku ojczystym przez ludzi pobożnych i dowiedziałem się, zgodnie z wyrokiem biskupa, by przyczynić się do lepszego zrozumienia Wulgaty. The fourth rule places in the hands of the bishop or the inquisitor the power of allowing the reading of the New Testament in the vernacular to laymen who according to the judgment of their confessor or their pastor can profit by this practice. Czwarta zasada miejsca w rękach biskupa lub Inkwizytor mocą umożliwiając czytanie z Nowego Testamentu w języku ojczystym do świeckich, którzy zgodnie z wyrokiem ich spowiednikiem lub ich pastor może zyskać dzięki tej praktyce. Sixtus V reserved this power to himself or the Sacred Congregation of the Index, and Clement VIII added this restriction to the fourth rule of the Index, by way of appendix. Sykstus V zastrzeżone tę moc dla siebie lub Kongregacji Indeksu, a Klemens VIII dodaje to ograniczenie do czwartej zasady indeksu, w drodze dodatku. Benedict XIV required that the vernacular version read by laymen should be either approved by the Holy See or provided with notes taken from the writings of the Fathers or of learned and pious authors. Benedykt XIV wymagane że vernacular wersja czytana przez laików należy albo zatwierdzony przez Stolicę Apostolską lub dostarczona z notatek z pism Ojców lub uczonych i pobożnych autorów. It then became an open question whether this order of Benedict XIV was intended to supersede the former legislation or to further restrict it. I wtedy stało się pytanie, czy ta kolejność Benedykta XIV miała zastąpić dawną przepisów lub do dalszego ograniczenia go. This doubt was not removed by the next three documents: the condemnation of certain errors of the Jansenist Quesnel as to the necessity of reading the Bible, by the Bull "Unigenitus" issued by Clement XI on 8 Sept., 1713 (cf. Denzinger, "Enchir.", nn. 1294-1300); the condemnation of the same teaching maintained in the Synod of Pistoia, by the Bull "Auctorem fidei" issued on 28 Aug., 1794, by Pius VI; the warning against allowing the laity indiscriminately to read the Scriptures in the vernacular, addressed to the Bishop of Mohileff by Pius VII, on 3 Sept., 1816. Ta wątpliwość nie został usunięty przez następne trzy dokumenty: potępienie pewnych błędów Jansenist Quesnel co do konieczności czytania Biblii, przez byka "Unigenitus" wydanego przez Klemensa XI dnia 8 września 1713 (por. Denzinger, "Enchir.", nn 1294-1300);. potępienie samego nauczania prowadzonego w Synodu Pistoia, przez byka "Auctorem fidei" wydanym 28 sierpnia 1794, przez Piusa VI, ostrzeżenie przed pozwalając świeckich bezkrytycznie czytać Pismo Święte w języku narodowym, skierowanym do biskupa Mohileff przez Piusa VII, na 03 września 1816. But the Decree issued by the Sacred Congregation of the Index on 7 Jan., 1836, seems to render it clear that henceforth the laity may read vernacular versions of the Scriptures, if they be either approved by the Holy See, or provided with notes taken from the writings of the Fathers or of learned Catholic authors. Ale dekret Kongregacji Indeksu na 7 stycznia 1836, wydaje się, aby była ona wyraźnie, że odtąd świeccy mogą odczytać języki narodowe wersje Pisma, albo jeżeli są one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską lub dostarczona z notatek z pism Ojców lub uczonych katolickich autorów. The same regulation was repeated by Gregory XVI in his Encyclical of 8 May, 1844. To samo rozporządzenie zostało powtórzone przez Grzegorza XVI w encyklice z dnia 8 maja 1844 roku. In general, the Church has always allowed the reading of the Bible in the vernacular, if it was desirable for the spiritual needs of her children; she has forbidden it only when it was almost certain to cause serious spiritual harm. Ogólnie rzecz biorąc, Kościół zawsze dozwolone czytania Biblii w języku narodowym, jeśli to było pożądane dla potrzeb duchowych swoich dzieci, ona zabroniła jej tylko kiedy to było niemal pewne, spowodować poważne szkody duchowe.

VII. VII. OTHER SCRIPTURAL QUESTIONS INNE PYTANIA biblijne

The history of the preservation and the propagation of the Scripture-text is told in the articles MANUSCRIPTS OF THE BIBLE; CODEX ALEXANDRINUS (etc.); VERSIONS OF THE BIBLE; EDITIONS OF THE BIBLE; CRITICISM (TEXTUAL); the interpretation of Scripture is dealt with in the articles HERMENEUTICS; EXEGESIS; COMMENTARIES ON THE BIBLE; and CRITICISM (BIBLICAL). Historia ochrony i propagowanie Pisma-tekście powiedziano w artykułach rękopisy Biblii; Kodeks Aleksandryjski (itp.), wersje Biblii; wydaniach Biblii, krytyki (tekstowej); interpretacja Pisma jest uregulowane w artykułach hermeneutyka, egzegeza, komentarze do Biblii, i krytyka (biblijne). Additional information on the foregoing questions is contained in the articles INTRODUCTION; OLD TESTAMENT; NEW TESTAMENT. Dodatkowe informacje na powyższe pytania zawarte we wstępie artykułów; Starego Testamentu, Nowy Testament. The history of our English Version is treated in the article VERSIONS OF THE BIBLE. Historia naszej wersji angielskiej jest traktowana w artykule wersje Biblii.

Publication information Written by AJ Maas. Publikacja informacji napisanej przez AJ Maas. Transcribed by Robert B. Olson. Przepisane przez Roberta. Offered to Almighty God for Timothy and Kris Gray, and for a holy love and understanding of Sacred Scripture for all members of Our Blessed Lord's Church. Oferowane do Boga Wszechmogącego do Tymoteusza i Kris Gray, a dla świętej miłości i zrozumienia Pisma Świętego dla wszystkich członków Kościoła, Matka Pana. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Encyklopedia Katolicka, Tom XIII. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil obstat, 1 lutego 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Remy Lafort, DD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

A list of Catholic literature on Scriptural subjects has been published in the American Ecclesiastical Review, xxxi (August, 1904), 194-201; this list is fairly complete up to the date of its publication. Wykaz literatury na temat Pisma Świętego Katolickiego pacjentów zostały opublikowane w American Ecclesiastical Review, XXXI (sierpień 1904), 194-201; lista ta jest dość ukończyć do dnia jego publikacji. See also the works cited throughout the course of this article. Zobacz także prace cytowane w trakcie trwania tego artykułu. Most of the questions connected with Scripture are treated in special articles throughout the course of the ENCYCLOPEDIA, for instance, in addition to those mentioned above, JEROME; CANON OF THE HOLY SCRIPTURES; CONCORDANCES OF THE BIBLE; INSPIRATION OF THE BIBLE; TESTAMENT, etc. Each of these articles has an abundant literary guide to its own special aspect of the Scriptures. Większość pytań związanych z Pisma Świętego są traktowane w specjalnych artykułów w trakcie trwania Encyklopedii, na przykład, oprócz tych wymienionych powyżej, JEROME; kanonu Pisma Świętego; konkordancji do Biblii; natchnienie z Biblii, TESTAMENT, etc . Każdy z tych artykułów ma bogate literacki przewodnik własnym specjalnym aspekcie Pisma.This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest