Sermon on the Mount Kazanie na Górze

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Sermon on the Mount is the discourse of Jesus in Matt. Kazanie na Górze jest dyskurs Jezusa w Ew. 5-7, containing the epitome of his ethical teaching. 5-7, zawierające uosobieniem jego etycznego nauczania. The shorter but parallel sermon in Luke 6:20-49 is usually known as the Sermon on the Plain, because of a different description of the setting. Krótsze, ale równolegle w Łukasza 6:20-49 kazanie jest zazwyczaj znany jako Kazanie na Równinie, bo innego opisu ustawień. No other block of Jesus' teaching has enjoyed such wide influence and intense examination. Żaden inny blok nauczania Jezusa cieszy takie szerokie wpływy i intensywne przesłuchania. Its uniqueness derives not only from its impact as a whole, but also from the fact that some of its parts have attained classical status on their own. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z jego wpływ jako całość, ale również z faktu, że niektóre jego części ukończyli klasyczny stan na własną rękę.

The sermon has been called anything from essential Christianity to Jesus' manifesto, but it is best seen as the height of Jesus' ethical demands on his disciples occasioned by the nearness of the kingdom. Kazanie zostało nazwane nic z zasadniczych chrześcijaństwa do Jezusa manifestu, ale najlepiej jest postrzegane jako wysokość Jezusa etyczne wymagania na swoich uczniów, spowodowanych przez bliskości królestwa. Since Matt. Ponieważ Matt. portrays Jesus as seated in rabbinic posture teaching his disciples, the term "sermon" is an unfortunate, though now unavoidable, one. przedstawia Jezusa jako osadzony w rabinicznej postawy uczy swoich uczniów, określenie "kazanie" jest niefortunne, choć obecnie nieuniknione, jeden.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Contexts of the Sermon Konteksty Kazaniu

Matthew Matthew

(1) Structure. (1) Struktura. The body of Matt. Ciało Matta. is organized around five discourses of Jesus, each ending with a transitional formula beginning, "When Jesus finished...." organizowany jest około pięć dyskursy Jezusa, każdy kończąc przejściowym początku formuły, "Gdy Jezus skończył ...." The sermon is the first of these discourses, and, coupled with the narrative section which follows in chs. Kazanie jest pierwszym z tych dyskursów, i, w połączeniu z części opisowej, która następuje w CHS. 8-9, forms a characterization of Jesus' early Galilean ministry. 8-9, tworzy charakterystykę początku Jezusa posługi Galilejczykiem. Some of the Beautitudes have corresponding woes in ch. Niektóre Beautitudes mają odpowiednie woes w rozdz. 23, whereas in Luke these appear in the sermon itself. 23, natomiast w Łukasza pojawiają się one w kazaniu sama.

(2) Theology. (2) Teologia. The sermon meshes well with the theology of Matt. Oczka kazań oraz z teologii Matt. in several respects, especially in parallels with the Pentateuch and emphasis on the kingdom. w wielu aspektach, zwłaszcza w paralele z Pięcioksiąg i nacisk na królestwo. The initial verse calls to mind early statements in Gen., and as he presents Jesus' preadult life, certain similarities with Moses are quite striking. Początkowy werset przywodzi na myśl wczesne oświadczenia w Gen., i jak on prezentuje preadult życie Jezusa, pewne podobieństwa z Mojżeszem są dość znaczące. The sermon is set on a mountain, and Jesus comes to fulfill the law (5:17) and sets himself up as the authoritative interpreter of its true meaning in the antitheses of ch. Kazanie jest ustawiona na górze, a Jezus przychodzi do wypełnienia prawa (5:17) i określa siebie jako autorytatywnego interpretatora jego prawdziwego znaczenia w antytez Ch. 5. 5. The kingdom theme combines with that of righteousness in 5:20 and 6:33, but its importance is seen above all in the Beatitudes, which begin and end with a promise of the kingdom, thus indicating that this is their overriding focus. Królestwo łączy się z tematem, że sprawiedliwości w 5:20 i 6:33, ale jego znaczenie jest postrzegana przede wszystkim w Błogosławieństw, który rozpoczyna i kończy się z obietnicy królestwa, wskazując tym samym, że jest to ich nadrzędnym celem.

Synoptic Gospels Ewangelie synoptyczne

Various attempts to place the sermon precisely in Jesus' ministry have proven problematic, but it certainly belongs early. Różne próby wprowadzają kazanie właśnie w posłudze Jezusa okazały się problematyczne, ale z pewnością należy wcześnie. That it bears some relationship to Luke's Sermon on the Plain is evident, especially from the overall agreement in the ordering of parallel material. Że nosi jakiś stosunek do Łukasza Kazania na Równinie jest oczywiste, szczególnie z ogólnego porozumienia w równoległych zamawiania materiałów. The greatest difference is the absence in Luke of the Palestinian Jewish or OT background to the sayings and of the whole block of material where Jesus' teaching is set over against some of contemporary Judaism (5:17-6:18). Największą różnicą jest brak w Luke w Palestynie Kontekst wypowiedzi żydowskiego lub OT i całego bloku materiału, jeżeli nauczanie Jezusa jest ustawiony na przeciwko niektórym współczesnym judaizmie (5:17-6:18). Of the various explanations of the relationship between the two sermons, the most satisfactory one is that they represent two separate teaching occassions reflecting different versions of a discourse Jesus gave on several occasions, but adapted to each situation. Spośród różnych wyjaśnienia relacji między dwoma kazaniach, najbardziej zadowalające jeden jest to, że stanowią one dwie odrębne nauczanie okazjach odzwierciedlające różne wersje na dyskurs Jezus dał wielokrotnie, ale dostosowane do każdej sytuacji. This allows for the redactional activity in Matt., but ascribes the basic sermon as it stands to Jesus himself. Pozwala to na redactional działalności Matt., Ale przypisuje podstawową kazanie jak stoi do samego Jezusa.

NT as a Whole NT jako całości

The position of the sermon on the continuum of NT theology may be seen in light of the commonly perceived extremes, James and Paul. Stanowisko Kazaniu na kontinuum NT teologii może być postrzegana w świetle powszechnie postrzegane skrajności, James i Paul. There are more close parallels between the sermon and James than with any other NT writing, and both of them belong in the Wisdom tradition. Istnieją bardziej bliskie paralele pomiędzy Kazania i James niż z jakimkolwiek innym piśmie NT, i jak z nich należą do tradycji Mądrości. Because of the widespread belief that Paul and Jesus, in the sermon, taught faith-righteousness versus works-righteousness, the two are often seen as poles apart theologically. Ze względu na powszechne przekonanie, że Paweł i Jezus w Kazaniu, nauczał wiary sprawiedliwość kontra roboty-sprawiedliwość, dwie są często postrzegane jako Poles Apart teologicznie.

Theological Assessment Theological Assessment

Famous Sections Znani Sekcje

Three parts of the sermon have wielded considerable influence in their own right on Christian consciousness and liturgy. Trzy części kazania władać znaczny wpływ na ich prawa w świadomości chrześcijańskiej i liturgii. The Beatitudes have the kingdom as their primary theme, but they also introduce other of the sermon's emphases. Błogosławieństwa mają królestwo jako główny motyw, ale również wprowadzić inne z Kazania na akcenty. In contrast to their consoling nature in Luke, in Matt. W przeciwieństwie do ich pocieszającym natury w Łukasza, w Matt. they assume the character of ethical demands, and the focus of the blessings themselves is eschatological. zakładają one charakter etyczne wymagania, i koncentruje się na błogosławieństwa jest eschatologicznym. The Matthean version of the Lord's Prayer is poetic with beautiful symmetry and has heavily influenced Christian liturgy. Matthean wersji Modlitwy Pańskiej jest poetycki z pięknym symetrii i silnym wpływem chrześcijańskiej liturgii. Jesus uses it as an illustration of the need for simplicity in prayer, and some of its words suggest his follow-up principle of reciprocal forgiveness. Jezus używa go jako ilustracja potrzeby prostoty w modlitwie, a niektóre jego słowa wskazują na jego uzupełniającą zasadę wzajemnego przebaczenia. The Golden Rule (7:12) brings to their apex the sermon's earlier teachings on interpersonal relations. Golden Rule (7:12) doprowadza do ich wierzchołka Kazania na wcześniejsze nauki o stosunkach międzyludzkich. Its interpreters have often stressed Jesus' positive mode of formulating this principle in contrast to the negative way by other great religious teachers. Jego tłumacze często podkreślał pozytywny tryb Jezusa sformułowania tej zasady w przeciwieństwie do negatywny sposób przez innych wielkich nauczycieli religijnych. In the context of Jesus' thought as a whole, the Golden Rule is his way of expressing Lev. W kontekście myśli Jezusa jako całość, Złota zasada jest jego sposób wyrażania Lev. 19:18b, which he elsewhere calls the second great commandment (Matt. 22:39), for he sees both as the epitome of the law and the prophets. 19:18 b, które gdzie indziej zwraca drugiego wielkiego przykazania (Mt 22:39), bo widzi zarówno jako uosobienie prawa i proroków.

Troublesome Passages Kłopotliwe Passages

Several of Jesus' precepts are presented in such an absolute form that many interpreters have questioned the sermon's applicability to the average Christian. Kilka przykazań Jezusa są przedstawione w takiej formie bezwzględnej, że wielu tłumaczy kwestionowali Kazania na stosowanie do średniej chrześcijańskiej. Tolstoi, on the other hand, while failing to recognize Jesus' use of such techniques as hyperbole, found here maxims the serious person must literally observe. Tołstoj, z drugiej strony, chociaż nie uznają Jezusa wykorzystanie takich technik jak hiperbola, tutaj maksymy poważny człowiek musi dosłownie obserwować. Certainly the person who literally destroys an eye or a hand (5:29-30) has not solved his problem, because he still has another left. Oczywiście osoba, która dosłownie niszczy oko lub ręka (5:29-30) nie rozwiązała swój problem, bo wciąż ma innego lewo. Hyperbole here serves to underscore the urgency of radical action to remove the source of a temptation. Hiperbola służy tu podkreślić pilną potrzebę radykalnych działań, aby usunąć źródło pokusa. Jesus' forbidding of judging (7:1) has led some to conclude that a Christian cannot be a judge or serve on a jury; however, he is not giving the word a legal meaning, but is talking about being judgmental in interpersonal relations. Jezusa zakaz osądzania (7:1) doprowadził niektórych do wniosku, że chrześcijanin nie może być sędzią lub służyć na jury, ale on nie daje tego słowa znaczenia prawnego, ale mówi się o osądzania w relacjach interpersonalnych. The prohibition against swearing (5:34) has led some to refuse to swear, even in court, but Jesus' words are best seen against the background of the elaborate rabbinic system of loopholes that precluded simple honesty in personal dealings. Zakaz przeklinania (05:34) doprowadził niektórych do odmowy przysięgam, nawet w sądzie, ale słowa Jezusa są najlepiej widoczne na tle tego złożonego systemu rabiniczny z otworami strzelniczymi, które uniemożliwiły prosta uczciwość w kontaktach osobistych. Jesus himself took an oath (Mark 8:12). Jezus sam złożył przysięgę (Mark 8:12). Finally, Jesus' principle of nonresistance (Matt. 5:39) has been applied even to military and police force, whereas, again, Jesus relates it to interpersonal relationships. Wreszcie zasada Jezusa z nonresistance (Mt 5:39) została zastosowana nawet do wojska i służb policyjnych, a znowu, Jezus odnosi się do relacji międzyludzkich.

Influence and Interpretation Wpływ i interpretacja

Influence Wpłynąć

Since the second century no block of Scripture of comparable size has exerted as great an influence as the sermon. Od drugiego wieku nie blok Pisma porównywalnej wielkości wywarł równie wielkim wpływem, jak kazania. In the pre-Nicene period, passages from this discourse were quoted or alluded to more than from any other part of the Bible. W okresie przed-Nicejsko, fragmenty z tej dyskusji były notowane lub alluded więcej niż z jakiejkolwiek innej części Biblii. To the present day these words still profoundly challenge Christians and non-Christians alike. Do dziś te słowa wciąż głęboko wyzwanie chrześcijan i niechrześcijan, zarówno. They caused Tolstoi to change completely his social theory and influenced the development of Gandhi's use of nonviolence as a political force. Spowodowały one Tołstoj zmienić całkowicie jego teorii społecznej i wpływ na rozwój wykorzystania Gandhiego niestosowania przemocy jako siła polityczna. Even Nietzche, who objected to the teachings of the sermon, did not ignore them. Nawet Nietzschego, który sprzeciwił się nauczaniu kazania, nie ignoruj ​​ich.

History of Interpretation Historia interpretacji

The arresting nature of the sermon has produced numerous diverging efforts to explain, or even explain away, Jesus' words. Aresztując charakter kazania wyprodukował wiele rozbieżnych starań, aby wyjaśnić, czy nawet wytłumaczyć słowa Jezusa. Many have resisted efforts to limit the sermon's applicability. Wielu opór starań, aby ograniczyć Kazania na zastosowanie. One approach sees Jesus teaching an obedience-righteousness that cannot be reconciled with Paul. Jedno podejście widzi Jezus uczy się posłuszeństwa-sprawiedliwość, który nie może się pogodzić z Pawłem. Anabaptists did not go so far, but insisted that Jesus' words are so absolute that their obedience precludes Christian participation in certain social and political institutionss. Anabaptyści nie poszedł tak daleko, ale podkreślił, że słowa Jezusa są tak absolutne, że ich posłuszeństwo chrześcijańskie wyklucza udziału w niektórych institutionss społecznych i politycznych. Bonhoeffer reacted against those who would analyze and interpret but fail to do the sermon. Bonhoeffer zareagowała wobec tych, którzy analizować i interpretować, ale nie udaje się kazanie. It must be done, but the power to do it comes only from the cross. To musi być zrobione, ale moc to zrobić pochodzi tylko z krzyża. Luther attempted to avoid what he regarded as the extremes of both the Roman and Anabaptist interpretations and stressed the obligation to keep the sermon's commandments. Luter starał się uniknąć tego, co uważał za skrajnych zarówno rzymskie i Anabaptist interpretacje i podkreślał obowiązek prowadzenia Kazania przykazań. Liberal Protestantism has seen the sermon as the heart of the gospel and as Jesus' program for reforming society. Liberalny protestantyzm widział kazanie jako serce Ewangelii i Jezusa jako program reformowania społeczeństwa.

Others have attempted to limit the sermon's applicability. Inni próbowali ograniczyć Kazania jego stosowania. The predominant Lutheran view, though not of Luther himself, is that the sermon presents an impossible ideal which cannot be realized, so its function is to show man his inadequacy so he will be prepared for the gospel. Przeważający Lutheran widok, choć nie od samego Lutra jest to, że kazanie zawiera niemożliwy ideał, który nie może być zrealizowany, więc jego zadaniem jest pokazać człowiekowi jego nieadekwatność więc on być przygotowany do Ewangelii. What is sometimes called the existential position sees Jesus as attempting to change attitudes, not actions. Co jest czasami nazywany egzystencjalne pozycji widzi Jezusa jako próby zmiany postaw, a nie akcje. The medieval Catholic interpretation called these precepts "evangelical counsels" for the few who would seek perfection, rather than commandments for every Christian. Średniowieczna katolicka interpretacja nazywa te przykazania "radami ewangelicznymi" dla nielicznych, którzy szukają doskonałości, a nie przykazania dla każdego chrześcijanina. Two approaches limit the full applicability of the sermon to the breaking in of the kingdom, but with different results: Schweitzer saw Jesus primarily as an eschatological figure, so he coined the term "interim ethics" to emphasize that the stringent requirements of the sermon could apply only to the stress-packed times immediately before God introduced his kingdom, an event which never occurred, so the sermon does not apply to our modern situation. Dwa podejścia ograniczenia pełnego stosowania Kazania do zerwania z królestwa, ale z różnymi wynikami: Schweitzer zobaczył Jezusa przede wszystkim jako postać eschatologicznej, więc on ukuł termin "tymczasowe etyki", aby podkreślić, że rygorystyczne wymogi Kazania może stosuje się tylko do czasów stres opakowaniach bezpośrednio przed Bóg wprowadził swoje królestwo, które nigdy nie wystąpiły zdarzenia, więc kazanie nie stosuje się do naszej współczesnej sytuacji. Dispensationalists also limit the sermon's focus to the kingdom, so for them Jesus' teachings will fully apply only at its future coming. Dispensationalists również ograniczyć Kazania na skoncentrowanie się do królestwa, więc dla nich nauki Jezusa w pełni zastosowanie tylko w jej przyszłość najbliższych.

Meaning of the Sermon Znaczenie Kazania

Jesus concludes the sermon by setting up certain requirements that relate directly to one's being saved or lost. Jezus kończy kazanie poprzez ustanowienie pewnych wymagań, które odnoszą się bezpośrednio do czyjegoś zbawienia lub utracone. He divides mankind into three classes: those who (1) follow him (7:13-14, 17, 21, 24-25), (2) do not follow him (vss. 13-44, 26-27), and (3) pretend to follow him (vss. 15-20, 21-23). On dzieli ludzkość na trzy grupy: tych, którzy (1) za nim (7:13-14, 17, 21, 24-25), (2) nie za nim (w. 13-44, 26-27), a (3) udają się do niego (w. 15-20, 21-23). To be saved one must actually follow the teachings of the sermon, but Jesus does not say they must be performed perfectly. Aby zapisać trzeba podążać za naukami kazania, ale Jezus nie mówi, muszą być wykonane perfekcyjnie. The saved are those who accept and actually attempt to direct their lives by the sermon; the lost are those who pretend to follow or who reject these teachings. Zapisywane są ci, którzy akceptują i rzeczywiście próbują kierować swoje życie poprzez kazania; zaginionej są ci, którzy udają, że śledzić lub którzy odrzucają te nauki. Is this any different from Paul's man of faith? To się różni od człowieka Pawła wiary? Was Paul not scandalized by the notion that a person may live the way he wants? Paweł nie był zgorszony pojęcia, że ​​człowiek może żyć tak, jak chce? The person who rests his faith in Jesus determines to follow him. Osoba, która opiera swoją wiarę w Jezusa określa, do naśladowania Go. This is Jesus and Paul. To jest Jezus i Paweł. Mere profession of belief, without the following, will secure Jesus' condemnation, "I never knew you. You evildoers, depart from me" (vs. 23). Mere wyznanie wiary, bez czynności, zapewni potępienie Jezusa: "Nigdy was nie znałem. You złoczyńców, odejdź ode mnie" (w. 23). An unfortunate feature of much post-Reformation Christianity has been the interpretation of Jesus in light of Paul rather than the converse. Niefortunny cechą znacznie poreformacyjnym chrześcijaństwa była interpretacja Jezusa w świetle Paul raczej niż odwrotnie. One of the contributions of Bonhoeffer's treatment of this sermon is his insistence on reading Paul in light of Jesus and, hence, his stressing the necessity of doing the sermon. Jednym z wkładów Bonhoeffera traktowania tego kazania to jego nacisk na czytanie Pawła w świetle Jezusa, a tym samym jego podkreślając konieczność robi kazanie. Perfection is not demanded and aid is provided, but still the true disciple is "the who does the will of the Father" (vs. 21). Doskonałość nie jest wymagane i pomoc jest świadczona, ale prawdziwym uczniem jest "kto pełni wolę Ojca" (vs 21).

GT Burke (Elwell Evangelical Dictionary) GT Burke (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
Augustine, Our Lord's Sermon on the Mount; M. Luther, The Sermon on the Mount; HK McArthur, Understanding the Sermon on the Mount; WS Kissinger, The Sermon on the Mount; A Dictionary of the Bible, extra vol., 1-45; K. Grayston, IDB, IV, 279-89; G. Friedlander, The Jewish Sources of the Sermon on the Mount; CG Montefiore, Rabbinic Literature and Gospel Teachings; D. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship; AN Wilder, IB, VII, 155-64; J. Jeremias, The Sermon on the Mount; WD Davies, The Setting of the Sermon on the Mount and The Sermon on the Mount; RM Grant, "The Sermon on the Mount in Early Christianity," Sem 12:215-31; R. Guelich, The Sermon on the Mount; JRW Stott, Christian Counter-Culture. Augustine, naszego Pana Kazanie na Górze, M. Luter, Kazanie na Górze; HK McArthur, Zrozumieć Kazanie na Górze, WS Kissinger, Kazanie na Górze; Słownik Biblii, extra vol. 1 -. 45 K. Grayston, IDB, IV, 279-89; G. Friedlander, Żydowscy Źródła Kazania na Górze; CG Montefiore, Literatura rabiniczny i Ewangelii nauki, D. Bonhoeffer, Koszt uczniem; Wilder, IB , VII, 155-64; J. Jeremias, Kazanie na Górze; WD Davies, Ustawienie Kazaniu na Górze i Kazania na Górze; RM Grant, "Kazanie na Górze we wczesnym chrześcijaństwie," Sem 12:215-31; R. Guelich, Kazanie na Górze; JRW Stott, Christian kontrkultury.


Sermon on the Mount Kazanie na Górze

Advanced Information Informacje zaawansowane

After spending a night in solemn meditation and prayer in the lonely mountain-range to the west of the Lake of Galilee (Luke 6:12), on the following morning our Lord called to him his disciples, and from among them chose twelve, who were to be henceforth trained to be his apostles (Mark 3:14, 15). Po spędzeniu nocy w uroczystej medytacji i modlitwie w samotna góra-range na zachód od Jeziora Galilejskiego (Łk 6:12), następnego dnia rano nasz Pan zawołał na niego swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, którzy miały być odtąd wyszkolony do swoich apostołów (Marka 3:14, 15). After this solemn consecration of the twelve, he descended from the mountain-peak to a more level spot (Luke 6:17), and there he sat down and delivered the "sermon on the mount" (Matt. 5-7; Luke 6:20-49) to the assembled multitude. Po tej uroczystej konsekracji z Dwunastu, zstąpił z góry szczytem na poziomie bardziej spot (Łk 6:17), i tam usiadł i wydał "Kazania na Górze" (Mt 5-7; Łk 6 :20-49) do licznych zmontowanym. The mountain here spoken of was probably that known by the name of the "Horns of Hattin" (Kurun Hattin), a ridge running east and west, not far from Capernaum. Góra tutaj mówił, że prawdopodobnie był znany pod nazwą "Hattin rogi" (Kurun Hattin), grzbiet działa na wschód i zachód, niedaleko od Kafarnaum. It was afterwards called the "Mount of Beatitudes." Został on później nazywany "Góra Błogosławieństw".

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)Also, see: Także, zobaczyć:
Beatitudes Błogosławieństwa


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest