Tribulation Boleść

Advanced Information Informacje zaawansowane

General Biblical Meaning Znaczenie Ogólne Biblijny

"Tribulation" is the general term in the Bible to denote the suffering of God's people. "Ucisk" to ogólny termin w Biblii oznaczać cierpienia ludu Bożego. In the OT the words sara and sar ("straits" or "distress") pertain variously to intense inner turmoil (Pss. 25:17; 120:1; Job 7:11), the pain of childbirth (Jer. 4:31; 49:24), anguish (Job 15:24; Jer. 6:24), and punishment (I Sam. 2:32; Jer. 30:7). W OT słowa sara i sar ("bryndza" lub "cierpienie") odnoszą się różnie do intensywnego wewnętrznego zamętu (Pss. 25:17; 120:1; Job 7:11), ból porodu (Jer. 4:31 ; 49:24), cierpienie (Job 15:24;. Jer 6:24), a kara (I Sam 2:32,.. Jer 30:7). The Greek thlipsis from thlibo ("to press" or "to hem in") often serves to translate sara in the LXX, and refers generally to the oppression and affliction of the people of Israel or the righteous (Deut. 4:30; Ps. 37:39), while in the NT thlipsis is usually translated "tribulation" or "affliction." Grecki thlipsis od thlibo ("wcisnąć" lub "do brzegu w") często służy do tłumaczenia sara w LXX i odnosi się ogólnie do ucisku i nędzę ludu Izraela i sprawiedliwego (Pwt 4:30; Ps . 37:39), podczas gdy w thlipsis NT jest zwykle tłumaczone "ucisku" lub "cierpienia".

Varieties of Tribulation Odmiany Ucisku

In the NT tribulation is the experience of all believers and includes persecution (I Thess. 1:6), imprisonment (Acts 20:23), derision (Heb. 10:33), poverty (II Cor. 8:13), sickness (Rev. 2:22), and inner distress and sorrow (Phil. 1:17; II Cor. 2:4). W NT ucisku jest doświadczenie wszystkich wierzących i obejmuje prześladowania (I Tes. 1:6), więzienia (Dz 20:23), szyderstwo (Hbr 10:33), ubóstwa (II Kor. 8:13), choroba (Obj. 2:22), a wewnętrzny niepokój i smutek (Flp 1:17;. II Kor 2:4). Frequently tribulation is connected with deliverance, which implies that it is a necessary experience through which God glorifies himself in bringing his people to rest and salvation. Często wiąże się z ucisku wybawienie, co oznacza, że ​​jest to niezbędne doświadczenie, poprzez które Bóg wysławia się w doprowadzeniu swoich ludzi do odpoczynku i zbawienia.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Tribulation in the Purpose of God Ucisk w cel Boga

Tribulation may be a means by which God disciplines his people for their unfaithfulness (Deut. 4:30). Ucisk może być środkiem, za pomocą którego Bóg dyscyplinuje jego ludzie za ich niewierność (Pwt 4:30). More often, especially in the NT, tribulation occurs in the form of persecution of believers because of their faithfulness (John 16:33; Acts 14:22; Rev. 1:9). Coraz częściej, zwłaszcza w NT, ucisk występuje w formie prześladowania wierzących z powodu ich wierności (J 16:33, Dz 14:22; Obj. 1:9).

The sufferings of Christ provide the model for the believer's experience (I Pet. 2:21-25), and in some sense they participate thus in the sufferings of Christ (Col. 1:24). Cierpienia Chrystusa dostarczyć model dla wierzącego doświadczeniem (I Pet. 2:21-25), w pewnym sensie więc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa (Kol. 1:24). Tribulations are viewed by Scripture as entirely within the will of God, serving to promote moral purity and godly character (Rom. 5:3-4). Udręki są postrzegane przez Pismo jako całkowicie w woli Boga, służąc promować czystość moralną i pobożnego charakteru (Rzym. 5:3-4). As such, they must be endured with faith in the goodness and justice of God (see James 1:2-4, where "trials" or "temptations" labels what appears to be the same experience), thus serving as a test of the believer's faith and leading to greater stability and maturity. Jako takie, muszą być znosił z wiary w dobroć i sprawiedliwość Boga (zob. Jakuba 1:2-4, gdzie "próby" czy "pokusy" etykiet, co wydaje się być samo doświadczenie), co służy jako test wierzącego wiara i prowadzi do większej stabilności i dojrzałości.

Jesus promised tribulation as the inevitable consequence of his followers' presence in the evil kosmos (John 16:33), something they could expect as a way of life. Jezus obiecał ucisku jako konsekwencją obecności jego zwolenników "w złym Kosmos (Jan 16:33), coś może się spodziewać, jako sposób życia. The Apostle Paul echoes this viewpoint when he warns that godly believers will certainly suffer persecution (II Tim. 3:12-13). Apostoł Paweł powtarza ten punkt widzenia, kiedy ostrzega, że ​​pobożni wierni z pewnością cierpią prześladowanie (II Tym. 3:12-13). Jesus nevertheless encouraged his followers through his overcoming of the world to seek their victory through the application of his victory. Jezus jednak zachęcał swoich zwolenników przez jego przezwyciężenie świat szukać ich zwycięstwo dzięki zastosowaniu jego zwycięstwa.

The Great Tribulation Wielki Ucisk

The Teaching of Jesus Nauczanie Jezusa

The precise expression, "great tribulation" (Matt. 24:21; Rev. 2:22; 7:14, Gr. thlipsis megale), serves to identify the eschatological form of tribulation. Precyzyjne wyrażenie "wielki ucisk" (Mat. 24:21; Obj. 2:22;. 7:14, Gr thlipsis Megale), służy do identyfikacji eschatologicznej formę ucisku. These words are Jesus' caption for a worldwide, unprecedented time of trouble that will usher in the parousia, Jesus' return to earth in great glory (see parallels Mark 13:19, "tribulation," and Luke 21:23, "great distress"; also Rev. 3:10, "hour of trial"). Te słowa są Jezusa caption do ogólnoświatowego, czas bezprecedensowego ucisku, który wprowadzi w paruzji, Jezus powróci na Ziemię w wielkiej chwale (por. paralele Marka 13:19, "ucisk", a Luke 21:23, "wielka przykrość "; również Rev 3:10," godzina próby ").

This period of time will be initiated by the "abomination of desolation" (Matt. 24:15) predicted in Dan. Okres ten zostanie zainicjowany przez "ohydę spustoszenia" (Mt 24:15) przewidywane w Dan. 9:27, a desecration of the "holy place" by one whom many scholars believe is the same as the "man of lawlessness" of II Thess. 9:27, zbezczeszczenie "miejsca świętego" przez kogo wielu uczonych wierzy, jest taka sama jak "człowieka bezprawia" z II Thess. 2:3, 4. 2:3, 4. Jesus gives specific instructions to inhabitants of Judea for their escape and warns that the intensity of its calamities would almost decimate all life (Matt. 24:15-22). Jezus daje szczegółowe instrukcje do mieszkańców Judei do ucieczki i ostrzega, że ​​intensywność jego nieszczęść będzie prawie zdziesiątkować całe życie (Mt 24:15-22).

Views of the Great Tribulation Widoki Wielkiego Ucisku

Though some modern interpreters, along with many ancient commentators and early fathers, are inclined to regard Jesus' predictions as totally fulfilled during the destruction of Jerusalem in AD 70, the words of Matt. Choć niektórzy współcześni tłumacze, a także z wielu starożytnych komentatorów i wczesnych przodków, są skłonni do uznania Jezusa prognozy jako całkowicie spełnione podczas zburzenia Jerozolimy w 70 roku, słowa Matta. 24:29, "But immediately after the tribulation of those days," seem to connect them with the parousia. 24:29: "Ale zaraz po ucisku owych dni", zdają się łączyć je z paruzji. Jesus' words in verse 21 are probably an allusion to Dan. Słowa Jezusa w wersecie 21 to prawdopodobnie aluzja do Dan. 12:1 because of the reference there to unparalleled trouble (LXX, thlipsis). 12:01 ze względu na odniesienie do niespotykanej tam kłopoty (LXX, thlipsis). The Daniel passage strengthens the case for the eschatological view of the great tribulation, because it places this period prior to the resurrection of Daniel's people. Pasaż Daniel wzmacnia sprawę do eschatologicznego widzenia wielkiego ucisku, gdyż nakłada ten okres przed zmartwychwstaniem ludzi Daniela.

Since Jesus made this prophecy, major wars, catastrophes, and cosmic phenomena have stimulated belief in the presence of the great tribulation. Ponieważ Jezus to proroctwo, wielkich wojen, katastrof i kosmicznych zjawisk przyczyniły wiarę w obecności wielkiego ucisku. Such a tendency is typified by Hesychius of Jerusalem in some correspondence with Augustine. Taka tendencja cechuje Hesychius Jerozolimy w jakiejś korespondencji z Augustyna. Augustine disagreed, preferring to interpret such things instead as characteristics of history as a whole with no particular eschatological significance. Augustyn nie zgodził, preferując takie rzeczy, zamiast interpretować jako cech historii jako całości, bez szczególnego znaczenia eschatologicznego. In modern times some premillennialists have speculated on the trend of current events as possible precursors of the great tribulation, some even attempting to identify the antichrist with such candidates as Kaiser Wilhelm II and Mussolini. W dzisiejszych czasach niektórzy premillennialists spekulowali na temat tendencji w bieżących wydarzeniach, jak to możliwe prekursorów wielkiego ucisku, niektóre nawet próby zidentyfikowania antychrysta z takich kandydatów, jak Kaiser Wilhelm II i Mussoliniego.

Adherents of the major millennial views place the great tribulation at different points in relation to the millennium. Both postmillennialists and amillennialists regard it as a brief, indefinite period of time at the end of the millennium, usually identifying it with the revolt of Gog and Magog of Rev. 20:8-9. Postmillennialists view history as moving toward the Christianization of the world by the church and a future millennium of undetermined length on earth culminating in the great tribulation and final return of Christ. Wyznawcy głównych poglądów tysiącletnich to wielki ucisk w różnych punktach w stosunku do tysiąclecia. Oba postmillennialists i amillennialists traktują go jak krótki, nieokreślony czas pod koniec tysiąclecia, zwykle określenie to z buntu Gog z Rev 20:8-9. view Postmillennialists historia jak przemieszcza się w kierunku chrystianizacji świata przez Kościół i przyszłego tysiąclecia nieustalonej długości na ziemi zakończonego wielkiego ucisku i ostatecznego powrotu Chrystusa. In contrast, amillennialists consider the millennium to be a purely spiritual reality from the first advent to the second, a period lasting already two thousand years and to culminate in the great tribulation, a somewhat less optimistic view of history and the progress of the gospel witness. W przeciwieństwie amillennialists rozważyć tysiąclecie będzie czysto duchowa rzeczywistość od pierwszego przyjścia do sekundy, okres trwa już dwa tysiące lat, a zakończyć w wielkim ucisku, nieco mniej optymistyczny pogląd na historię i postęp ewangelicznego świadectwa .

To premillennialists the millennium is a future, literal thousand years on earth, and the great tribulation a chaotic period toward which history is even now moving, a decline, ie, to be terminated by the return of Christ before the millennium. One group, which describes itself as "historic" premillennialists, understands the great tribulation to be a brief but undetermined period of trouble. Aby premillennialists Millennium to przyszłość, dosłowne tysięcy lat na Ziemi, a wielki ucisk chaotyczny okres, do którego historia jest nawet teraz w ruchu, spadek, tj. zostać rozwiązana przez powrót Chrystusa przed milenium. Jedna grupa, która określa się jako "historycznych" premillennialists, rozumie wielki ucisk będzie krótki, ale czas nieokreślony od kłopotów. Another group, dispensational premillennialists, connects it with the seventieth week of Dan. Inna grupa, epok premillennialists, łączy go z siedemdziesiątego tygodnia Dana. 9:27, a period of seven years whose latter half pertains strictly to the great tribulation. 9:27, w okresie siedmiu lat, którego dotyczy ostatnie pół ściśle do wielkiego ucisku.

Within the premillennial movement another issue, the time of the rapture of the church, has given rise to three views. Pretribulationists (rapture prior to the seventieth week) and midtribulationists (rapture at the middle of the seventieth week) perceive the great tribulation as characterized by the wrath of God upon an unbelieving world from which the church is necessarily exempt. W ramach ruchu premillennial inny problem, czas uniesienia Kościoła, doprowadziła do trzech widoków. Pretribulationists (zachwyt przed siedemdziesiątego tygodnia) i midtribulationists (zachwyt w połowie siedemdziesiątego tygodnia) dostrzec wielki ucisk jako znamienny przez gniew Boży na niewierzącego świata, z którego Kościół jest zawsze wyłączona.

Posttribulationists believe that the great tribulation is merely an intensification of the kind of tribulation the church has suffered throughout history, through which the church logically must pass. Posttribulationists uwierzyć, że wielki ucisk jest jedynie intensyfikacja rodzaju ucisku kościół doznał w historii, przez które Kościół logicznie musi przechodzić. A more recent, novel view in the posttribulation camp seeks to maintain the imminence of the rapture despite the fact that notable tribulational events would necessarily intervene. Nowsza, powieść widok w obozie posttribulation dąży do utrzymania nieuchronnością z zachwytu, mimo że znaczące tribulational zdarzenia musiałby interweniować. In order to do so, the events of the great tribulation would be "potential" but uncertain in their fulfillment. W tym celu, wydarzenia z wielkiego ucisku będzie "potencjał", ale niepewne w ich realizacji. Jesus could come at any moment, and one could look back into recent history to see events that fulfilled the great tribulation. Jezus może przyjść w każdej chwili, i można było spojrzeć w najnowszej historii, aby zobaczyć wydarzenia, które spełniać Wielkiego Ucisku.

WH Baker WH Baker
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
R. Anderson, The Coming Prince; L. Boettner, The Millennium; MJ Erickson, Contemporary Options in Eschatology; RN Gundry, The Church and the Tribulation; SN Gundry, "Hermeneutics or Zeitgeist as the Determining Factor in the History of Eschatology," JETS 20:45-55; AA Hoekema, The Bible and the Future; JE Hartley, TWOT, II, 778-79; R. Schippers, NIDNTT, II, 807-9; H. Schlier, TDNT, III, 140-48; T. Weber, Living in the Shadow of the Second Coming; D. Wilson, Armageddon Now! R. Anderson, Coming Książę; L. Boettner, Millennium, MJ Erickson, Współczesna Opcje w eschatologia, RN Gundry, Kościoła i Tribulation; SN Gundry "Hermeneutyka lub Zeitgeist jako czynnik decydujący w historii eschatologii" JETS 20:45-55; AA Hoekema, Biblia i przyszłości; JE Hartley, TWOT, II, 778-79, R. Schippers, NIDNTT, II, 807-9; H. Schlier, TDNT, III, 140-48 ; T. Weber, Życie w cieniu drugiego przyjścia; D. Wilson, Armageddon teraz! The Premillenarian Response to Russia and Israel Since 1917; J. Walvoord, The Rapture Question. Premillenarian Odpowiedź do Rosji i Izraela od 1917 roku, J. Walvoord, Pytanie Rapture.


Tribulation Boleść

Advanced Information Informacje zaawansowane

Tribulation is trouble or affiction of any kind (Deut. 4:30; Matt. 13:21; 2 Cor. 7:4). Ucisk jest problem lub affiction dowolnego rodzaju (Pwt 4:30;. Matt 13:21,. 2 Kor 7:4). In Rom. W Rz. 2:9 "tribulation and anguish" are the penal sufferings that shall overtake the wicked. 02:09 "ucisk i udręka" są karne cierpienia które powinny wyprzedzić bezbożnych. In Matt. Matt. 24:21, 29, the word denotes the calamities that were to attend the destruction of Jerusalem. 24:21, 29, słowo oznacza nieszczęścia, które miały wziąć udział w zniszczeniu Jerozolimy.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)Also, see: Także, zobaczyć:
Second Coming of Christ Second Coming of Christ
Eschatology Eschatologia
Dispensation, Dispensationalism Zwolnienie, Dispensationalism
Views of the Millennium Odsłon z Millennium
Last Judgment Sąd Ostateczny
Rapture of the Church Rapture of Kościoła

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest