Witness, Witnessing Świadek, Świadka

Advanced Information Informacje zaawansowane

Properly, a "witness" (martys) is "one who testifies" (martyreo) by act or word his "testimony" (martyrion) to the truth. Prawidłowo, "świadek" (Martys) jest "kto świadczy" (martyreo) poprzez działanie lub jego słowo "świadectwo" (martyrion) do prawdy. This act of testifying is called his "testimony" (martyria). Ten akt zeznania nazywa się jego "świadectwo" (martyria). In ancient days, as at the present, this was a legal term designating the testimony given for or against one on trial before a court of law. W dawnych dni, jak w chwili obecnej, to termin prawny wyznaczająca zeznania złożone za lub przeciwko jednemu na rozprawie przed sądem. In Christian usage the term came to mean the testimony given by Christian witnesses to Christ and his saving power. W chrześcijańskiej użycia termin przybyli oznacza świadectwo wydane przez chrześcijańskich świadków Chrystusa i jego zbawczą moc. Because such testimony often means arrest and scourging (cf. Matt. 10:18; Mark 13:9), exile (Rev. 1:9), or death (cf. Acts 22:20; Rev. 2:13; 17:6) the Greek was transliterated to form the English word "martyr," meaning one who suffers or dies rather than give up his faith. Ponieważ takie świadectwo często oznacza aresztowania i biczowania (. Por. Mt 10:18; Mark 13:9), wygnanie (Obj. 1:9) lub śmierć (por. Dz 22:20; Obj. 2:13, 17: 6) Grecki był transliteracji tworząc angielskie słowo "męczennik", czyli ten, który cierpi lub umiera, niż porzucić wiarę. However, in the NT suffering was an incidental factor in the word. Jednakże, w cierpieniu NT było przypadkowe czynnikiem słowa.

A thorough study of witnessing would necessitate a study of the whole Bible. Dopracowanie świadkiem będzie wymagało analizy całej Biblii. Such words as preaching, teaching, and confessing would have to be included. Takie słowa jak przepowiadanie, nauczanie, i wyznając musiałyby zostać włączone. Greek words (fifteen in number) stemming from "witness" (martys) are used over two hundred times in the NT. Greckie słowa (piętnaście liczby) wynikające z "świadka" (Martys) są używane ponad dwieście razy w NT. The most common usage is found in the Johannine writings, in which seventy-six instances are found. Najczęściej używany jest znaleziony w Johannine pism, w których siedemdziesiąt sześć wystąpień znajdują. Acts has thirty-nine instances and the Pauline writings thirty-five. Akty ma trzydzieści dziewięć wystąpień i pism Pauline trzydzieści pięć.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Leaving aside those uses of the word that refer to man's witness to men (cf. III John 12), God's witness to men (cf. Acts 13:22), man's witness against men (cf. Matt. 18:16), and miscellaneous uses (cf. John 2:25), we will consider the distinctively Christian use of the words. Pomijając te zastosowania słowa, które odnoszą się do człowieka świadka do ludzi (por. Jana III 12), świadków Boga do ludzi (por. Dz 13:22), człowieka dowód przeciwko ludziom (por. Mt. 18:16), a różne zastosowania (por. Jan 2:25), rozważymy wyraźnie chrześcijańską użycie słów.

First, there are those testimonies which are meant to establish the incarnation and the truth of Christianity. Po pierwsze, nie są te zeznania, które mają na celu ustanowienie Wcielenia i prawdy chrześcijaństwa. In John's Gospel, where this is primary, we find instances of all the main witnesses. W Ewangelii Jana, gdzie jest to podstawowy, znajdujemy wystąpienia wszystkich głównych świadków. John the Baptist "bears testimony" (martyreo) to Jesus as the coming Savior of the world (John 1:7-8, 15, 32, 34; 3:26; 5:32). Jan Chrzciciel "daje świadectwo" (martyreo) do Jezusa jako Zbawiciela nadchodzących świat (Jana 1:7-8, 15, 32, 34, 3:26, 5:32). The works that Jesus did were a testimony that he came from the Father (John 5:36); this explains why John called the miracles "signs" (semeion). Prace, że Jezus był świadectwem, że przyszedł od Ojca (Jan 5:36), co wyjaśnia, dlaczego Jan zwany cuda "znaki" (Semeion). The OT Scriptures are a testimony to Jesus (John 5:39); this thought is behind most of the NT quotations from the OT. OT Pisma są świadectwem Jezusa (Jana 5:39), to myśl jest za większość NT notowań z OT. After the resurrection the main evidences of the truth of Christianity are the ministry of the Holy Spirit (John 15:26), the witness of the disciples to the resurrection (Acts 1:22), and the signs and wonders by which God attested the ministry of the apostles and the churches (Heb. 2:4). Po zmartwychwstaniu główne dowody prawdy chrześcijaństwa są posługa Ducha Świętego (Jan 15:26), świadectwo uczniów do zmartwychwstania (Dz 1:22), a znaki i cuda przez które Bóg potwierdzone dokumentem Posługa Apostołów i kościoły (Hbr 2:4).

The pattern of Christian missionary and evangelistic activity is set in the NT. Wzór chrześcijańskiego misjonarza i działalności ewangelizacyjnej jest w NT. Several principles emerge. Kilka zasad emerge.

FL Fisher FL Fisher
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)


Witness of the Spirit Świadectwo Ducha

Advanced Information Informacje zaawansowane

Witness of the Spirit (Rom. 8:16), is the consciousness of the gracious operation of the Spirit on the mind, "a certitude of the Spirit's presence and work continually asserted within us", manifested "in his comforting us, his stirring us up to prayer, his reproof of our sins, his drawing us to works of love, to bear testimony before the world," etc. Świadectwo Ducha (Rzym. 8:16), jest świadomość łaskawy działanie Ducha na umysł, "pewność w obecności Ducha i pracy nieustannie twierdzili w nas", objawia się "w jego pocieszając nas, jego mieszanie nas do modlitwy, jego wyrzutem naszych grzechów, jego rysunku nas do dzieł miłości, na świadectwo przed światem ", itp.

(Easton Illustrated Dictionary) (Easton Ilustrowany słownik)


Witness Świadek

Catholic Information Informacje Katolicki

One who is present, bears testimony, furnishes evidence or proof. Ktoś, kto jest obecny, daje świadectwo, dostarcza dowodów lub dowód. Witnesses are employed in various ecclesiastical matters, as in civil, in proof of a statement, fact, or contract. Świadkowie są zatrudnieni w różnych sprawach kościelnych, jak w sprawach cywilnych, w dowód oświadczenia, fakt, czy zamówienia. According to various circumstances a witness is one who is personally present and sees some act or occurrence and can bear testimony thereto; one who on request or in behalf of a party subscribes his name to an instrument to attest the genuineness of its execution; one who gives testimony on the trial of a cause, appearing before a court, judge, or other official to be examined under oath. Według różnych okolicznościach świadek jest ten, kto jest osobiście obecny i widzi pewne czynności lub wystąpienia i może znieść niego zeznania, który na żądanie lub w imieniu strony podpisuje swoje imię instrumentu potwierdzają prawdziwość jego realizacji; kto daje świadectwo w procesie przyczyną, występując do sądu, sędziego lub innego urzędnika mają zostać zbadane pod przysięgą. The espousals of Catholics ("Ne temere") to be binding must be in writing, signed by the contracting parties and ordinarily by two witnesses, or by a pastor or ordinary, each within his own territory, as sole witnesses. Na zaręczyny katolików ("Ne temere") wiążące musi być w formie pisemnej, podpisane przez strony i zazwyczaj przez dwóch świadków, lub przez proboszcza lub zwykłej, w ramach własnego terytorium, jako jedynych świadków. In case either or both parties are unable for any cause to write, an additional witness is necessary. W przypadku jednej lub obu stron nie są w stanie z jakiegokolwiek powodu do pisania, dodatkowe świadka jest konieczne. Catholics are incapable of entering into lawful wedlock ("Ne temere") except in the presence of a parish priest, or ordinary, or other priest duly delegated, and two witnesses. Katolicy są w stanie wejść w legalnym związku małżeńskim ("Ne temere"), z wyjątkiem, w obecności proboszcza, lub zwykłą, lub innego kapłana należycie delegowanych, i dwóch świadków. Though not necessary for validity of the act, the Church desires in both cases that these witnesses be Catholics (SO, 19 Aug., 1891). Choć nie jest to konieczne dla ważności aktu, Kościół pragnie w obu przypadkach, że ci świadkowie być katolicy (SO, 19 sierpnia 1891). Witnesses of a marriage sign no ecclesiastical document, though they may be called upon by the state to attest by their own hand certain civil records. Świadkowie małżeństwa kościelnego nie podpisać dokument, choć może być wezwany przez państwo w celu potwierdzenia przez własne strony niektórych zapisów cywilnego. Sponsors at baptism and confirmation are not properly witnesses; they assist for other purposes (see RELATIONSHIP). Sponsorzy na chrzest i bierzmowanie nie są właściwie świadków; pomagają do innych celów (patrz STOSUNEK). A canonical precept, when employed, must be delivered in the presence of the vicar general or two others as witnesses (Cum magnopere, VII). Kanoniczny nakaz, jeżeli jest zatrudniony, muszą być dostarczone w obecności wikariusza generalnego lub dwa inne jako świadków (Cum magnopere, VII). Ecclesiastical documents are attested or witnessed as circumstances require, eg, by the chancellor, clerk of the court, prothonotary apostolic. Kościelne dokumenty są potwierdzone lub świadkiem, jak wymagają tego okoliczności, np. przez kanclerza, sekretarza sądu, prothonotary apostolski. Expert witnesses to some extent have a place in canon law. Biegli do pewnego stopnia mają miejsce w prawie kanonicznym. In ecclesiastical trials witnesses are adduced to prove a fact directly, or indirectly, ie, by establishing the falsity of the contrary. W kościelnych prób świadków dostarczyła do udowodnienia faktu, bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez ustanowienie fałszywości przeciwnie.

The essential qualifications of a witness are knowledge of the fact at issue and truthfulness: he must be an eye-witness and trustworthy. Zasadnicze kwalifikacje świadka jest znajomość faktu spornego i prawdziwość: musi on być świadkiem i godna zaufania. Hearsay witnesses, however, are admitted, if necessary, in matters not of a criminal nature, eg, in proof of consanguinity or other relationship, baptism, etc. Anyone not expressly prohibited may testify. Świadków ze słyszenia, jednak są dopuszczone, jeśli to konieczne, w sprawach nie mających charakteru karnego, np. w dowód pokrewieństwa lub innego związku, chrzest, itd. Każdy, kto nie zabronione może zaświadczyć. Some, as the insane, infants, the blind or deaf, where sight or hearing is necessary for a knowledge of the facts in question, are excluded by the natural law; others by canon law, as those who are bribed or suborned, those who are infamous in law or in fact, convicted perjurors, excommunicated persons, all in a word whose veracity may be justly suspected. Niektóre z nich, jak szalony, niemowlęta, niewidomych lub niesłyszących, gdzie wzroku lub słuchu jest niezbędne do wiedzy o faktach, o których mowa, są wykluczone przez prawo naturalne, inni przez prawo kanoniczne, jako tych, którzy są przekupieni lub suborned, którzy są niesławny w prawie lub w praktyce, skazani perjurors, excommunicated osoby, wszystko w słowa, których prawdziwość może być słusznie podejrzewał. The law likewise rejects those who on account of affection or enmity may be biased, as well as those who may be specially interested in the case. Prawo odrzuca również tych, którzy ze względu na uczucia lub wrogość może być nieobiektywna, jak również tych, którzy mogą być szczególnie zainteresowane w sprawie. Parents as a rule are not admitted for their children, particularly when the rights of a third party are at stake, or against them and vice-versa; relatives for one another; lawyers for their clients; accomplices or enemies for or against one another; Jews or heretics against Christians; lay persons against clerics, except their own interests are at stake, or there are no clerics to testify; minors or women in criminal cases tried criminally, unless their testimony is necessary, or they testify in favor of the accused. Rodzice z reguły nie są dopuszczone do swoich dzieci, szczególnie, gdy prawa osoby trzeciej są zagrożone, albo przeciwko nim i odwrotnie; krewnych do siebie; prawników dla swoich klientów; współsprawców czy wrogowie za czy przeciw siebie; Żydów lub heretyków wobec chrześcijan; świeccy przeciwko duchownym, z wyjątkiem ich własne interesy są zagrożone, czy nie ma duchownych do składania zeznań; nieletnich i kobiet w sprawach karnych próbował karnej, chyba że ich zeznania są niezbędne, lub one świadczą na korzyść oskarżonego . Clerics, unless compelled by civil authorities, are not allowed to testify against the accused when sentence of death is to be imposed (see IRREGULARITY). Duchowni, chyba zmuszeni przez władze cywilne, nie mogą zeznawać przeciwko oskarżonemu, gdy wyrok śmierci zostanie nałożone (patrz nieprawidłowości). There are many exceptions to these general statements. Jest wiele wyjątków od tych ogólnych stwierdzeń. A witness is more easily admitted in favour of a person than against him, and in civil than in criminal trials. Świadek przyznał, łatwiej jest na rzecz osoby, niż przeciwko niemu, w sprawach cywilnych, niż w procesie karnym. No one is tolerated as a witness in his own case. Nikt nie jest tolerowane w charakterze świadka w swojej sprawie. Hence, those who are engaged in a similar cause, a judge who has adjudicated a like case, etc. are excluded. Dlatego ci, którzy są zaangażowani w podobnej sprawie, sędzia, który orzekł w podobny przypadek, itp., są wyłączone. False witnesses are those who under oath prevaricate or conceal the truth that they are bound to tell: they are guilty of perjury, and if convicted are infamous in law. Fałszywych świadków, którzy pod przysięgą wymijająco lub ukryć prawdę, że są one związane powiedzieć: oni są winni fałszywych zeznań, a jeśli skazani są niesławny prawa. Notaries or others by altering or falsifying documents substantially become guilty of forgery. Notariuszy lub innych przez zmianę lub fałszowania dokumentów znacznie się winnym fałszerstwa.

Publication information Written by Andrew B. Meehan. Publikacja informacji napisanej przez Andrew B. Meehan. Transcribed by Michael T. Barrett. Przepisane przez Michaela T. Barrett. Dedicated to Jerry F. Kobelin The Catholic Encyclopedia, Volume XV. Dedykowane do Jerry F. Kobelin Encyklopedii Katolickiej, Tom XV. Published 1912. Opublikowano 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1912. Nihil obstat, 1 października 1912. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

Decret. Dekret. L., II, tit. L., II, tit. 20, De testibus et Attestationibus; SANTI, Praelect. 20, De testibus et Attestationibus; SANTI, Praelect. Juris Can.; TAUNTON, The Law of the Church, sv Juris Can;. Taunton, prawo Kościoła, svThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest