The Testament of Abraham Testament Abrahama

Advanced Information Informacje zaawansowane

Translated by WA Craigie, MA, BA (Oxon.) Tłumaczone przez Waszyngton Craigie, MA, BA (Oxon.)

Text edited by Rev. Alexander Roberts and James Donaldson and first published by T&T Clark in Edinburgh in 1867. Tekst redakcją ks Alexander Roberts i James Donaldson i po raz pierwszy opublikowana przez T & T Clark w Edynburgu w 1867 roku. Additional introductionary material and notes provided for the American edition by A. Cleveland Coxe, 1886. Dodatkowe materiały i wprowadzających zauważa przewidziane dla amerykańskiej edycji A. Cleveland Coxe, 1886.


Introduction. Wstęp.

The Greek text of both the recensions of this work is published for the first time in "Texts and Studies," Vol. Grecki tekst obu recensions tej pracy została opublikowana po raz pierwszy w "Teksty i studia", Vol.. II., No. 2 (Cambridge, 1892), by Montague Rhodes James, MA None of the manuscripts are older than the thirteenth century; of the six which contain the longer version the best is a Paris ms. . II, nr 2 (Cambridge, 1892), przez Montague Rhodes James, None MA rękopisów są starsze niż XIII wieku; z sześciu, które zawierają dłuższa wersja najlepiej Paris ms. written 1315, and the principal ms. napisane 1315 i główną ms. of the shorter recension (also in Paris) belongs to the fifteenth century. z krótszym recension (również w Paryżu) należy do XV wieku. There are also versions in Roumanian, Slavonic, Ethiopic, and Arabic. Istnieją także wersje w rumuńskiej, słowiański, etiopski, arabski.

The work itself has hitherto been little noticed, and it is doubtful how far it was well known in ancient times. Praca sama w sobie do tej pory mało zauważalne i wątpliwe jest, jak daleko był dobrze znany w czasach starożytnych. It is perhaps that cited as "Abraham" in early lists of Apocryphal works, and some passages in early Christian writers may indicate their knowledge of such a work. Jest to być może, że cytowany jako "Abrahama" w pierwszych listach dzieł apokryficznych, a niektóre fragmenty wczesnych pisarzy chrześcijańskich może wskazać swoją wiedzę o takiej pracy. The evidence for this is given in full by the editor of the Greek text in his introduction (pp. 7-29). Dowodem na to jest podane w całości przez redaktora tekstu greckiego w jego wstępie (s. 29/7). The conclusions drawn by him from these notices, and from the work itself, are "that it was written in the second century, that it embodies legends earlier than that century, that it received its present form perhaps in the ninth or tenth century." Wnioski wyciągnięte przez niego z tych ogłoszeń, a od samej pracy, to ", że został napisany w drugim wieku, że jest ucieleśnieniem legendy wcześniej niż tego wieku, że otrzymała jego obecnej formie może w IX wieku lub dziesiątego". Certain features in it also "seem to point to Egypt as its birthplace," such as the conception of Death in the longer recension, which has parallels in the Coptic Apocryphal books, the weighing of souls, and the presence of recording angels at the judgment scene. Niektóre funkcje w nim również "wydają się wskazywać na Egipt jako miejsce narodzin", takich jak koncepcja śmierci w dłuższym recension, który ma paralele w Koptyjski ksiąg apokryficznych, ważenie dusz, a obecność aniołów zapisu na sądzie scena.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Neither of the two versions can be supposed to be true copies of the original work. Żaden z tych dwóch wersji można ma być oryginałem kopii oryginalnego dzieła. They differ from each other not only in length, but in arrangement. Różnią się one od siebie nie tylko w długości, ale w układzie. The shorter recension may preserve more of the original language, but it transposes certain sections, thereby confusing the order of the narrative, and in this the Arabic version generally agrees with it. Krótszy rewizja może zachować więcej z oryginalnego języka, ale przenosi pewne sekcje, co mylące kolejności narracji, w tym arabski wersja ogólnie zgadza się z nim. The most essential discrepancy begins with Chap. Najistotniejsze rozbieżności zaczyna rozdz. X. of the longer recension, where Abraham, after being taken up on the cloud, is first shown the iniquities that take place on earth. X. dłuższy recension, gdzie Abraham, po złowieniu się na obłoku, najpierw pokazano nieprawości, które mają miejsce na ziemi. The shorter text places this at the end of his journey, quite destroying the original moral of the writer, who wishes to emphasize the mercy of God, and to show how Abraham's righteous indignation is replaced by feelings of compassion for the sinner. Krótszy tekst kładzie to na koniec swojej podróży, zupełnie niszcząc oryginalny morał pisarza, który pragnie podkreślić miłosierdzie Boga, i pokazać, jak oburzenie Abrahama otrzymuje uczucia współczucia dla grzesznika. The vision of judgment is then altered in the shorter version, the doubtful soul being there condemned, instead of being saved by the intercession of Abraham. Wizja wyroku jest następnie zmienione w krótszej wersji, wątpliwe jest tam dusza potępiona, zamiast zbawienia przez wstawiennictwo Abrahama. In this point the editor thinks that the shorter recension may have been influenced by the Apocalypse of Paul, as would also seem to be the case with Michael's reason for leaving Abraham in Chap. W tym momencie redaktor uważa, że ​​krótszy rewizja może być pod wpływem Apokalipsa Pawła, jak również wydaje się być w przypadku powodu Michała na opuszczenie Abrahama w rozdz. IV, which is quite different from the pretext given in the longer text. IV, które różni się od podanej w pretekstem dłuższym tekstu. It is also remarkable that in the shorter form there is no word. Jest to również istotne, że w krótszej formie nie ma słowa. of Abraham's unwillingness to die, which is so prominent a feature of the other, and is no doubt original, as the idea is not otherwise unknown in Apocryphal literature. niechęci Abrahama na śmierć, która jest tak wybitny cechą innych, a bez wątpienia oryginalne, jak pomysł nie jest inaczej nieznane w literaturze apokryficznej. The conclusion of the shorter version is very much curtailed, compared with the longer one. Zawarcie krótszym wersji jest bardzo ograniczona, w porównaniu z dłuższego.

On account of these many differences between the recensions of this remarkable work, it has been judged best to give both of them entire, and so arranged that the reader can readily discover in what respects the one differs from the other. Z powodu tych wielu różnic między recensions tej niezwykłej pracy, uznano za najlepszy dać obaj cały, i tak rozmieszczone, że czytelnik może łatwo odkryć, co szanuje jeden różni się od drugiego.

The tone of the work is perhaps rather Jewish than Christian, but as phrases and conceptions of a New Testament character appear in it, especially in the judgment scene, it is most probably to be assigned to a Jewish Christian, who for the substance of it drew partly on older legends, and partly on his own imagination. Dźwięk pracy jest może raczej żydowski niż chrześcijanina, ale zwroty i koncepcje Nowego Testamentu postaci występują w nim, zwłaszcza w scenie sądu, to najprawdopodobniej ma być przypisany do żydowskiego chrześcijanina, który przez niego treści zwrócił częściowo na starszych legend, a częściowo na własnej wyobraźni. Some of its features are very striking, and a few of them do not seem to occur elsewhere in literature of this class; it is possible that some of these do not go further back than the medieval editors of the text. Niektóre z jego funkcji to bardzo uderzające, a kilka z nich nie wydają się występować w innym miejscu w literaturze tej klasy, to jest możliwe, że niektóre z nich nie idą dalej niż średniowiecznych redakcji tekstu. Among the most remarkable points may be noticed the age of Abraham, variously given in different mss., his hospitality, and the sending of Michael to announce his death (Chap. I.): Michael's refusal to mount a horse (Chap. II.): the tree speaking with a human voice (Chap. III.); the tears of Michael turning into precious stones (ibid.); and the devouring spirit sent to consume the food for him (Chap. IV.). Wśród najbardziej znaczących punktów może być zauważony wiek Abrahama, różnie się w różnych państwach członkowskich, a jego gościnność i wysyłanie Michael ogłosić jego śmierci (Rozdział I.):. Odmowa Michała zamontować konia (rozdz. II. ): drzewa mówią ludzkim głosem (rozdz. III); łzy Michael zamienia się w kamienie szlachetne (tamże), a Duch pożerający wysłany do spożywania żywności dla niego (rozdz. IV)... In Chap. W rozdz. VI. VI. the narrative of Genesis is recalled by Sarah's recognizing Michael as one of the three who came to Abraham at the oak of Mamre, with the added circumstance of the calf rising up whole after being eaten. narracja Rodzaju przypomnieć przez Michała uznającym Sary jako jeden z trzech, którzy przyszli do Abrahama na dąb Mamre, z dodatkową okoliczność, o łydki wznoszące się całość po zjedzeniu. The dream of Isaac in Chap. Marzenie Izaaka w rozdz. VII. VII. is perhaps remotely suggested by that of Joseph. jest być może zdalnie sugeruje, że Józefa. The whole vision of judgment, with the presence of Adam and Abel, is very noteworthy, as also the conception of Death, and the explanation of his various forms. Cała wizja wyroku, z obecności Adama i Abla, jest bardzo godne uwagi, jak również koncepcji śmierci, a wyjaśnienie jego różnych formach.

. .

The Testament of Abraham. Testament Abrahama.

Version I. Wersja I.

I. Abraham lived the measure of his life, nine hundred and ninety-five years, and having lived all the years of his life in quietness, gentleness, and righteousness, the righteous one was exceeding hospitable; for, pitching his tent in the cross-ways at the oak of Mamre, he received every one, both rich and poor, kings and rulers, the maimed and the helpless, friends and strangers, neighbors and travelers, all alike did the devout, all-holy, righteous, and hospitable Abraham entertain. I. Abraham żył miarę swojego życia, dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i przeżywszy wszystkie lata swojego życia w ciszy, łagodność, sprawiedliwość, sprawiedliwy przekraczała gościnni, bo, pitching jego namiot w krzyżu -sposoby na dąb Mamre, otrzymał każdy, zarówno bogatych i biednych, królów i władców, okaleczone i bezradny, przyjaciół i nieznajomych, sąsiadów i turystów, wszystkie do siebie podobne nie pobożny, cały święty, sprawiedliwy, i gościnni Abraham rozrywki. Even upon him, however, there came the common, inexorable, bitter lot of death, and the uncertain end of life. Nawet na niego, jednak nie przyszedł wspólnego, nieubłagany, gorzki dużo śmierci i niepewne końca życia. Therefore the Lord God, summoning his archangel Michael, said to him: Go down, chief-captain [3991] Michael, to Abraham and speak to him concerning his death, that he may set his affairs in order, for I have blessed him as the stars of heaven, and as the sand by the sea-shore, and he is in abundance of long life and many possessions, and is becoming exceeding rich. Dlatego Pan Bóg, wzywając jego Archanioła Michała, rzekł do niego: Idź w dół, szef-kapitan [3991] Michael, do Abrahama i porozmawiaj z nim w sprawie jego śmierci, że może ustawić swoje sprawy w porządku, bo pobłogosławił go jako gwiazdy na niebie i jak piasek przez morskiego brzegu, a on jest w obfitości długiego życia i posiadania wielu i staje przekraczającej bogatych. Beyond all men, moreover, he is righteous in every goodness, hospitable and loving to the end of his life; but do thou, archangel Michael, go to Abraham, my beloved friend, and announce to him his death and assure him thus: Thou shalt at this time depart from this vain world, and shalt quit the body, and go to thine own Lord among the good. Za wszystkich ludzi, co więcej, jest sprawiedliwy we wszystkich dobroci, gościnni i kochający do końca jego życia, ale ty, archanioł Michał, idź do Abrahama, przyjacielu kochany, i ogłosić mu jego śmierci i zapewnić go w ten sposób: Ty Będziesz w tym czasie odstąpić od tej próżnej świecie i będziesz opuścić ciało, i idź do twego Pana wśród dobry.

II. II. And the chief-captain departed from before the face of God, and went down to Abraham to the oak of Mamre, and found the righteous Abraham in the field close by, sitting beside yokes of oxen for ploughing, together with the sons of Masek and other servants, to the number of twelve. A szef-kapitan opuścił przed obliczem Boga i poszedł do Abrahama do dębu Mamre, a okazało się, że sprawiedliwy Abrahama w bliskim polu przy, siedzący obok jarzma wołów do orki, wraz z synami i Masek innych pracowników, do liczby dwunastu. And behold the chief-captain came to him, and Abraham, seeing the chief-captain Michael coming from afar, like to a very comely warrior, arose and met him as was his custom, meeting and entertaining all strangers. A oto szef-kapitan przyszedł do niego, i Abraham, widząc naczelnym kapitan Michael przychodzi z daleka, jak na wojownika, bardzo urodziwa, powstał i spotkał go, jak to miał w zwyczaju, spotkania i zabawne wszystkich obcych. And the chief-captain saluted him and said: Hail, most honored father, righteous soul chosen of God, true son of the heavenly one. A szef-kapitan pozdrowił go i rzekł: Bądź pozdrowiona, najbardziej szanowany ojciec, sprawiedliwy dusza wybrany przez Boga, prawdziwym synem niebiańskiego jeden. Abraham said to the chief-captain: Hail, most honored warrior, bright as the sun and most beautiful above all the sons of men; thou art welcome; therefore I beseech thy presence, tell me whence the youth of thy age has come; teach me, thy suppliant, whence and from what army and from what journey thy beauty has come hither. Abraham powiedział do szefa-Kapitan: Zdrowaś, wojownik przewyższał, jasny jak słońce i najpiękniejsze przede wszystkim synów ludzkich; ty powitanie, dlatego twoja obecność Błagam, powiedz mi, skąd młodzież twego wieku nadeszła uczyć ja, twój petent, skąd i od jakiej armii i od tego, co podróż twoje piękno doszła przychodzić. The chief-captain said: I, O righteous Abraham, come from the great city. Szef-kapitan powiedział: I, O sprawiedliwy Abraham, pochodzą z wielkiego miasta. I have been sent by the great king to take the place of a good friend of his, for the king has summoned him. Zostałem wysłany przez wielkiego króla zająć miejsce dobrego przyjaciela jego, bo król wezwał go. And Abraham said, Come, my Lord, go with me as far as my field. I rzekł: Przyjdź, Panie mój, pójdziesz ze mną w miarę mojej dziedzinie. The chief-captain said: I come; and going into the field of the ploughing, they sat down beside the company. Szef-kapitan powiedział: I przyszedł, a wchodząc w dziedzinie orki, usiedli obok firmy. And Abraham said to his servants, the sons of Masek: Go ye to the herd of horses, and bring two horses, quiet, and gentle and tame, so that I and this stranger may sit thereon. I rzekł Abraham do sług swoich, synowie Masek: Idźcie do stada koni i przynieść dwa konie, cichy i łagodny i oswojony, tak że ja i ten obcy mogą siedzieć na nim. But the chief-captain said, Nay, my Lord, Abraham, let them not bring horses, for I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. Ale szef-powiedział kapitan, Nay, Panie mój, Abraham, niech nie wprowadzają konie, bo powstrzymać się od zawsze siedzi przy każdej bestii czworonożnych. Is not my king rich in much merchandise, having power both over men and all kinds of cattle? Czy to nie jest mój król bogaty w wiele towarów, mający władzę zarówno nad ludźmi i wszelkiego rodzaju bydło? but I abstain from ever sitting upon any four-footed beast. ale powstrzymać się od zawsze siedzi przy każdej bestii czworonożnych. Let us go, then, O righteous soul, walking lightly until we reach thy house. Chodźmy więc, O sprawiedliwą duszę, chodzenie lekko aż dotrzemy twój dom. And Abraham said, Amen, be it so. I Abraham powiedział Amen, niech tak będzie.

III. III. And as they went on from the field toward his house, beside that way there stood a cypress tree, and by the command of the Lord the tree cried out with a human voice, saying, Holy, holy, holy is the Lord God that calls himself to those that love him; but Abraham hid the mystery, thinking that the chief-captain had not heard the voice of the tree. A gdy szli na z pola w stronę jego domu, obok ten sposób stał tam cyprys, i na rozkaz Pana drzewa zawołał ludzkim głosem, mówiąc: Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg, który wywołuje się do tych, którzy Go miłują, ale Abraham ukrywał tajemnicę, myśląc, że szef-kapitan nie usłyszał głos drzewa. And coming nigh to the house they sat down in the court, and Isaac seeing the face of the angel said to Sarah his mother, My lady mother, behold, the man sitting with my father Abraham is not a son of the race of those that dwell on the earth. I tak blisko do domu, usiedli w sądzie, i Izaak widząc twarz anioł rzekł do Sary matka, matka, pani, oto człowiek siedzi z mojego ojca Abrahama nie jest syn z rodu tych, które mieszkają na ziemi. And Isaac ran, and saluted him, and fell at the feet of the Incorporeal, and the Incorporeal blessed him and said, The Lord God will grant thee his promise that he made to thy father Abraham and to his seed, and will also grant thee the precious prayer of thy father and thy mother. Izaak pobiegł i pozdrowił go, padł do stóp bezcielesny i bezcielesny pobłogosławił go i powiedział: Pan Bóg da ci obietnicę, że On do swego ojca Abrahama i jego potomstwo, a także udzielić ci cenna modlitwa ojca twego i matkę swoją. Abraham said to Isaac his son, My son Isaac, draw water from the well, and bring it me in the vessel, that we may wash the feet of this stranger, for he is tired, having come to us from off a long journey. Rzekł do syna swego Izaaka, Mój syn Izaaka, czerpać wodę ze studni, i przynieść mi w naczyniu, które możemy umyć nogi tego obcego, bo jest zmęczony, który przyszedł do nas z poza długą podróż. And Isaac ran to the well and drew water in the vessel and brought it to them, and Abraham went up and washed the feet of the chief captain Michael, and the heart of Abraham was moved, and he wept over the stranger. Izaak pobiegł do studni i zaczerpnęli wody w naczyniu i przyniósł je do nich, i Abraham poszedł i umywał nogi głównego kapitana Michała i serce Abrahama został przeniesiony, a on płakał nad obcym. And Isaac, seeing his father weeping, wept also, and the chief captain, seeing them weeping, also wept with them, and the tears of the chief captain fell upon the vessel into the water of the basin and became precious stones. Izaak, widząc jego płacz ojca, płakał też, a szef kapitan, widząc ich płacz, również płakał z nimi, a łzy naczelnego dowódcy padł na statku do wody basenu i stał się kamienie szlachetne. And Abraham seeing the marvel, and being astonished, took the stones secretly, and hid the mystery, keeping it by himself in his heart. I Abraham widząc cud, i jest zdumiony, wziął potajemnie kamienie i ukrył tajemnicę, utrzymując ją przez niego w jego sercu.

IV. IV. And Abraham said to Isaac his son: Go, my beloved son, into the inner chamber of the house and beautify it. I rzekł do syna swego Izaaka: Idź, mój Syn umiłowany, w komorze wewnętrznej części domu i upiększyć go. Spread for us there two couches, one for me and one for this man that is guest with us this day. Rozłożone na nas dwa tapczany, jeden dla mnie i jeden dla tego człowieka, który jest gościem u nas tego dnia. Prepare for us there a seat and a candlestick and a table with abundance of every good thing. Przygotuj się na nas miejsce i świecznik i stół z obfitości wszelkiego dobra. Beautify the chamber, my son, and spread under us linen and purple and fine linen. Upiększyć komorę, mój synu, i rozpowszechniania pod nas pościel i fioletowy i bisior. Burn there every precious and excellent incense, and bring sweet-smelling plants from the garden and fill our house with them. Spalić tam każdego cenny i doskonały kadzidło, i przynieść pachnące rośliny z ogrodu i wypełnij nasz dom z nimi. Kindle seven lamps full of oil, so that we may rejoice, for this man that is our guest this day is more glorious than kings or rulers, and his appearance surpasses all the sons of men. Kindle siedem lamp pełne ropy, abyśmy mogli się radować, dla tego człowieka, który jest naszym gościem ten dzień jest bardziej chwalebnego niż królów i władców, a jego wygląd przewyższa wszystkich synów ludzkich. And Isaac prepared all things well, and Abraham taking the archangel Michael went into the chamber, and they both sat down upon the couches, and between them he placed a table with abundance of every good thing. Izaak wszystko dobrze przygotowane, i Abraham podejmowania Michała Archanioła poszedł do komory, i oboje usiedli na kanapach, a pomiędzy nimi umieścił tabelę z obfitości wszelkiego dobra. Then the chief captain arose and went out, as if by constraint of his belly to make issue of water, and ascended to heaven in the twinkling of an eye, and stood before the Lord, and said to him: Lord and Master, let thy power know that I am unable to remind that righteous man of his death, for I have not seen upon the earth a man like him, pitiful, hospitable, righteous, truthful, devout, refraining from every evil deed. Następnie naczelny dowódca wstał i wyszedł, jak gdyby pod przymusem jego brzuchu, aby problem wody, i wstąpił do nieba, w mgnieniu oka, i stanął przed Panem, i rzekł do niego: Panie, i Mistrzu, niech twój moc, że nie jestem w stanie przypomnieć, że człowiek sprawiedliwy jego śmierci, bo nie widziałem na ziemi człowieka, jak on, żałosne, gościnni, sprawiedliwy, prawdomówny, pobożny, powstrzymując się od wszelkiego złego czynu. And now know, Lord, that I cannot remind him of his death. I teraz wiem, Panie, że nie mogę przypomnieć mu o jego śmierci. And the Lord said: Go down, chief-captain Michael, to my friend Abraham, and whatever he say to thee, that do thou also, and whatever he eat, eat thou also with him. I rzekł Pan: Zejdź, szef-kapitan Michael, do mojego przyjaciela Abrahama, a cokolwiek powie ci, że ty również zrobić, a co jeść, jeść i ty razem z nim. And I will send my Holy Spirit upon his son Isaac, and will put the remembrance of his death into the heart of Isaac, so that even he in a dream may see the death of his father, and Isaac will relate the dream, and thou shalt interpret it, and he himself will know his end. I wyślę moje Ducha Świętego na jego syna Izaaka, i umieścić pamięć o jego śmierci w sercu Izaaka, tak, że nawet on we śnie może zobaczyć śmierć ojca, Izaaka, odnoszą sen, a ty będziesz zinterpretować go, a on sam będzie wiedział, jego koniec. And the chief-captain said, Lord, all the heavenly spirits are incorporeal, and neither eat nor drink, and this man has set before me a table with abundance of all good things earthly and corruptible. A szef-kapitan powiedział, Panie, wszystkie niebiańskie duchy są bezcielesne, ani jeść, ani pić, a ten człowiek postawiła przed sobą stół obfitości wszelkich dóbr ziemskich i zniszczalne. Now, Lord, what shall I do? Teraz, Panie, co mam robić? How shall I escape him, sitting at one table with him? Jak mam mu uciec, siedząc przy jednym stole z nim? The Lord said: Go down to him, and take no thought for this, for when thou sittest down with him, I will send upon thee a devouring spirit, and it will consume out of thy hands and through thy mouth all that is on the table. Pan powiedział: Zejdź do niego, i troszczcie się zbytnio o to, bo gdy ty siedzisz z nim w dół, poślę na cię ducha pożerającego, a będzie zużywać z twoich rąk i przez twoich ustach wszystko, co jest na tabeli. Rejoice together with him in everything, only thou shalt interpret well the things of the vision, that Abraham may know the sickle of death and the uncertain end of life, and may make disposal of all his possessions, for I have blessed him above the sand of the sea and as the stars of heaven. Cieszcie się razem z nim we wszystkim, tylko będziesz dobrze interpretują rzeczy z wizją, że Abraham poznał sierp śmierci i niepewne końca życia, a może dokonać zbycia wszystkich jego posiadłości, bo pobłogosławił go powyżej piasku morza i jak gwiazdy na niebie.

V. Then the chief captain went down to the house of Abraham, and sat down with him at the table, and Isaac served them. V. Następnie szef kapitan poszedł do domu Abrahama, i usiadła z nim przy stole, i Izaak służył mu. And when the supper was ended, Abraham prayed after his custom, and the chief-captain prayed together with him, and each lay down to sleep upon his couch. A kiedy wieczerzy Abraham modlił po swoim zwyczajem, a szef-kapitan modlili się razem z nim, a każda położyłem się spać na jego kanapie. And Isaac said to his father, Father, I too would fain sleep with you in this chamber, that I also may hear your discourse, for I love to hear the excellence of the conversation of this virtuous man. Izaak rzekł do ojca: Ojcze, ja też bym fain spać z tobą w tej izbie, że ja również może usłyszeć swój dyskurs, bo usłyszeć doskonałości rozmowy tego cnotliwego człowieka. Abraham said, Nay, my son, but go to thy own chamber and sleep on thy own couch, lest we be troublesome to this man. Abraham powiedział, Nie, mój synu, ale idź do twojej własnej komory i spać na twojej własnej kanapie, żeby nie być kłopotliwe do tego mężczyzny. Then Isaac, having received the prayer from them, and having blessed them, went to his own chamber and lay down upon his couch. Izaak, po otrzymaniu od nich modlitwę, a po ich błogosławił, poszedł do swego komory i ustanowić na jego kanapie. But the Lord cast the thought of death into the heart of Isaac as in a dream, and about the third hour of the night Isaac awoke and rose up from his couch, and came running to the chamber where his father was sleeping together with the archangel. Ale Pan rzucił myśl o śmierci w sercu Izaaka jak we śnie, a około godziny trzeciej w nocy obudził Izaaka i wstał z jego kanapie, i przybiegł do komory, gdzie jego ojciec spał razem z archanioła . Isaac, therefore, on reaching the door cried out, saying, My father Abraham, arise and open to me quickly, that I may enter and hang upon thy neck, and embrace thee before they take thee away from me. Isaac, dlatego po osiągnięciu drzwi zawołał, mówiąc: Ojciec Abraham, wstań i otwórz do mnie szybko, że mogę wejść i powiesić na szyi twojej, i objąć cię przed ich cię ode mnie. Abraham therefore arose and opened to him, and Isaac entered and hung upon his neck, and began to weep with a loud voice. Abraham więc wstał i otworzył do niego, a Izaak wszedł i zawisł na jego szyi i zaczął płakać z donośnym głosem. Abraham therefore being moved at heart, also wept with a loud voice, and the chief-captain, seeing them weeping, wept also. Abraham zatem przenoszone na sercu, również płakał z donośnym głosem, a szef-kapitan, widząc ich płacz, płakała również. Sarah being in her room, heard their weeping, and came running to them, and found them embracing and weeping. Sarah będąc w jej pokoju, usłyszał ich płacz, i przybiegł do nich, i zastał ich ogarnięcie i płacząc. And Sarah said with weeping, My Lord Abraham, what is this that ye weep? A Sara powiedziała z płaczem, My Lord Abraham, co to jest, że wy płaczecie? Tell me, my Lord, has this brother that has been entertained by us this day brought thee tidings of Lot, thy brother's son, that he is dead? Powiedz mi, mój Panie, ma ten brat, który został przez nas rozrywki to dzień przyniósł nowinę tobie Lota, brata swego syna, że ​​on nie żyje? is it for this that ye grieve thus? jest to dla tego, że w ten sposób będziecie się smucić? The chief-captain answered and said to her, Nay, my sister Sarah, it is not as thou sayest, but thy son Isaac, methinks, beheld a dream, and came to us weeping, and we seeing him were moved in our hearts and wept. Szef-kapitan odpowiedział i rzekł do niej: Nie, moja siostra Sarah, to nie jest tak mówisz, ale twój syn Izaak, methinks, ujrzał sen, i przyszedł do nas płaczem, i widząc go przeniesiono w naszych sercach i płakał.

VI. VI. Then Sarah, hearing the excellence of the conversation of the chief-captain, straightway knew that it was an angel of the Lord that spoke. Wtedy Sarah, słysząc doskonałości rozmowy naczelnego-kapitana, zaraz wiedział, że anioł Pański, który mówił. Sarah therefore signified to Abraham to come out towards the door, and said to him, My Lord Abraham, knowest thou who this man is? Sarah zatem oznaczał Abrahamowi wyjść do drzwi, i rzekł mu: Pan mój Abraham, ty wiesz, kim jest ten człowiek? Abraham said, I know not. Abraham powiedział, że nie wie. Sarah said, Thou knowest, my Lord, the three men from heaven that were entertained by us in our tent beside the oak of Mamre, when thou didst kill the kid without blemish, and set a table before them. Sarah powiedziała, Ty wiesz, Panie, trzech mężczyzn z nieba, które były rozpatrywane przez nas w naszym namiocie obok dębu Mamre, gdy Tyś zabić dziecko bez skazy, i ustawić stolik przed nimi. After the flesh had been eaten, the kid rose again, and sucked its mother with great joy. Po ciało zostało zjedzone, dzieciak zmartwychwstał, i ssać matkę z wielką radością. Knowest thou not, my Lord Abraham, that by promise they gave to us Isaac as the fruit of the womb? Ty nie wiesz, mój Panie Abraham, że obietnicy dali do nas Izaaka jako owoc łona? Of these three holy men this is one. Z tych trzech świętych mężczyzn jest to jeden. Abraham said, O Sarah, in this thou speakest the truth. Abraham powiedział, O Sarę, w tym ty mówisz prawdę. Glory and praise from our God and the Father. Chwała i cześć naszego Boga i Ojca. For late in the evening when I washed his feet in the basin I said in my heart, These are the feet of one of the three men that I washed then; and his tears that fell into the basin then became precious stones. Do późnych godzin wieczornych, kiedy umył sobie nogi w basenie powiedziałem w moim sercu, Są to stopy jednego z trzech mężczyzn, umyłem wtedy, i łzy, które spadły do ​​basenu następnie stał się kamienie szlachetne. And shaking them out from his lap he gave them to Sarah, saying, If thou believest me not, look now at these. I potrząsając je z jego kolanach dał im do Sary, mówiąc: Jeśli Ty nie wierzysz mi, spójrz teraz na to. And Sarah receiving them bowed down and saluted and said, Glory be to God that showeth us wonderful things. A Sara otrzymujących je pokłonił się i zasalutował i powiedział: Chwała Bogu, że showeth nas cudownych rzeczy. And now know, my Lord Abraham, that there is among us the revelation of some thing, whether it be evil or good! I teraz wiem, Panie mój Abrahama, że ​​nie ma wśród nas objawieniem jakiejś rzeczy, czy to złe czy dobre!

VII. VII. And Abraham left Sarah, and went into the chamber, and said to Isaac, Come hither, my beloved son, tell me the truth, what it was thou sawest and what befell thee that thou camest so hastily to us. I Abraham pozostawił Sarę, i udał się do komnaty, i rzekł do Izaaka, Come Hither, mój Syn umiłowany, powiedz mi prawdę, co to było i co widziałeś spotkało cię abyś camest więc pośpiesznie do nas. And Isaac answering began to say, I saw, my Lord, in this night the sun and the moon above my head, surrounding me with its rays and giving me light. A odpowiadając Isaac zaczął mówić, widziałem, Panie mój, w tej nocy księżyc i słońce nad głową, wokół mnie z jego promieni i daje mi światło. As I gazed at this and rejoiced, I saw the heaven opened, and a man bearing light descend from it, shining more than seven suns. Jak patrzyłem na to i cieszyli, widziałem niebo otwarte, a światło łożyska człowiek pochodzą od niego, świeci ponad siedem słońc. And this man like the sun came and took away the sun from my head, and went up into the heavens from whence he came, but I was greatly grieved that he took away the sun from me. I ten człowiek jak słońce przyszedł i zabrał słońce z moją głową i poszedł do nieba, skąd przybył, ale byłem bardzo zasmucony, że zabrał słońce ode mnie. After a little, as I was still sorrowing and sore troubled, I saw this man come forth from heaven a second time, and he took away from me the moon also from off my head, and I wept greatly and called upon that man of light, and said, Do not, my Lord, take away my glory from me; pity me and hear me, and if thou takest away the sun from me, then leave the moon to me. Po mało, jak to było jeszcze Frasobliwego i obolały zmartwiony, widziałem ten człowiek wyjdzie z nieba po raz drugi, a on wziął ode mnie księżyc też z mojej głowy, a ja płakałam bardzo i wezwała tego człowieka światła i rzekł: Nie, mój Panie, zabierz moją chwałę ode mnie żal do mnie i wysłuchaj mnie, a jeśli Ty bierzesz od słońca ode mnie, a następnie pozostawić na księżyc do mnie. He said, Suffer them to be taken up to the king above, for he wishes them there. Powiedział Suffer im wziąć do króla powyżej, bo chce je tam. And he took them away from me, but he left the rays upon me. I wziął je ode mnie, ale zostawił promienie na mnie. The chief-captain said, Hear, O righteous Abraham; the sun which thy son saw is thou his father, and the moon likewise is Sarah his mother. Szef-kapitan powiedział, Słuchaj, sprawiedliwego Abrahama, Słońce które twój syn widział to ty mu ojcem, a księżyc jest Sarah również jego matka. The man bearing light who descended from heaven, this is the one sent from God who is to take thy righteous soul from thee. Światło łożyska człowiek, który zstąpił z nieba, to jest posłany od Boga, który jest sprawiedliwy wziąć twoją duszę od ciebie. And now know, O most honored Abraham, that at this time thou shalt leave this worldly life, and remove to God. I teraz wiem, O najbardziej utytułowanych Abrahama, że ​​w tym czasie będziesz opuścić to ziemskie życie, i usunąć Boga. Abraham said to the chief captain O strangest of marvels! Abraham powiedział do starszego kapitana O najdziwniejszych cudów! and now art thou he that shall take my soul from me? i teraz ty jesteś ten, który bierze duszę ode mnie? The chief-captain said to him, I am the chief-captain Michael, that stands before the Lord, and I was sent to thee to remind thee of thy death, and then I shall depart to him as I was commanded. Szef-kapitan powiedział do niego: Ja jestem naczelnym kapitan Michael, który stoi przed Panem, i zostałem wysłany do ciebie, by przypomnieć ci o twojej śmierci, a wtedy odejdę z nim, jak mi rozkazano. Abraham said, Now I know that thou art an angel of the Lord, and wast sent to take my soul, but I will not go with thee; but do thou whatever thou art commanded. Abraham powiedział, Teraz wiem, że ty jesteś anioł Pański, i zostałeś wysłany, aby wziąć moją duszę, ale nie będę się z tobą, ale ty, co ty przykazał.

VIII. VIII. The chief-captain hearing these words immediately vanished, and ascending into heaven stood before God, and told all that he had seen in the house of Abraham; and the chief-captain said this also to his Lord, Thus says thy friend Abraham, I will not go with thee, but do thou whatever thou art commanded; and now, O Lord Almighty, doth thy glory and immortal kingdom order aught? Szef-kapitan słysząc te słowa natychmiast zniknął, a wniebowstąpieniem stanął przed Bogiem, i powiedział wszystkim, że widział w domu Abrahama, a szef-powiedział kapitan to również do swego Pana: Tak mówi twój przyjaciel Abraham, ja nie pójdzie z tobą, ale ty, co ty przykazał, a teraz, Panie wszechmogący, doth chwały swego i nieśmiertelny coś aby królestwo? God said to the chief-captain Michael, Go to my friend Abraham yet once again, and speak to him thus, Thus saith the Lord thy God, he that brought thee into the land of promise, that blessed thee above the sand of the sea and above the stars of heaven, that opened the womb of barrenness of Sarah, and granted thee Isaac as the fruit of the womb in old age, Verily I say unto thee that blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thy seed, and I will give thee all that thou shalt ask from me, for I am the Lord thy God, and besides me there is no other. Bóg powiedział do szefa-kapitan Michael Idź do mojego przyjaciela, Abrahama, ale po raz kolejny, i porozmawiaj z nim w ten sposób: Tak mówi Pan, Bóg twój, on, który przyniósł cię do ziemi obiecanej, że pobłogosławił cię nad piasek morski i powyżej gwiazdy na niebie, że otworzył łono bezpłodności Sary, Izaaka i przyznano ci jako owoc łona, w starości, zaprawdę, powiadam ci, że błogosławieństwo, będę ci błogosławił i pomnożenie będę pomnożyć twoje potomstwo, i dam ci wszystko co będziesz pytać ode mnie, bo ja jestem Pan, twój Bóg, a oprócz mnie nie ma innego. Tell me why thou hast rebelled against me, and why there is grief in thee, and why thou rebelled against my archangel Michael? Powiedz mi, dlaczego ty masz zbuntował się przeciwko mnie, i dlaczego nie ma w tobie smutek, a dlaczego ty zbuntował się przeciwko mojej archanioła Michała? Knowest thou not that all who have come from Adam and Eve have died, and that none of the prophets has escaped death? Ty nie wiesz, że wszyscy, którzy pochodzą od Adama i Ewy, umarł, i że żaden z proroków uciekł śmierci? None of those that rule as kings is immortal; none of thy forefathers has escaped the mystery of death. Żaden z tych, które królować jest nieśmiertelny, nikt z twoich przodków uciekł tajemnicy śmierci. They have all died, they have all departed into Hades, they are all gathered by the sickle of death. Wszyscy oni zginęli, oni wszyscy odeszli do Hadesu, wszystkie są zebrane przez sierp śmierci. But upon thee I have not sent death, I have not suffered any deadly disease to come upon thee, I have not permitted the sickle of death to meet thee, I have not allowed the nets of Hades to enfold thee, I have never wished thee to meet with any evil. Ale na ciebie Nie posłałem śmierci, nie poniósł żadnej śmiertelnej choroby przyjść na ciebie, nie wolno sierp śmierci spełnienia cię, nie pozwoliły sieci z Hadesu, by schwytać w tobie, nigdy nie chciał cię spotkać się z wszelkiego zła. But for good comfort I have sent my chief-captain Michael to thee, that thou mayst know thy departure from the world, and set thy house in order, and all that belongs to thee, and bless Isaac thy beloved son. Ale na dobry komfort Wysłałem mój szef-kapitan Michael do ciebie, abys znać twoje odejście od świata, i ustawić twój dom w porządku i wszystko, co należy do ciebie, i błogosławił Izaaka swego ukochanego syna. And now know that I have done this not wishing to grieve thee. I teraz wiem, że zrobiłem to nie chcąc cię smucić. Wherefore then hast thou said to my chief-captain, I will not go with thee? Dlatego potem czyś powiedział do mojego szefa-kapitana, nie pójdę z tobą? Wherefore hast thou spoken thus? Dlatego dałeś co? Knowest thou not that if I give leave to death and he comes upon thee, then I should see whether thou wouldst come or not? Ty nie wiesz, że jeśli dam zostawić na śmierć i przyjdzie na ciebie, to należy sprawdzić, czy ty go się, czy nie?

IX. IX. And the chief-captain receiving the exhortations of the Lord went down to Abraham, and seeing him the righteous one fell upon his face to the ground as one dead, and the chief-captain told him all that he had heard from the Most High. A szef-kapitan otrzymania nawoływań Pana poszedł do Abrahama, a widząc go sprawiedliwy upadł na twarz na ziemię jak martwy, a szef-kapitan opowiedział mu wszystko, co słyszał od Najwyższego. Then the holy and just Abraham rising with many tears fell at the feet of the Incorporeal, and besought him, saying, I beseech thee, chief-captain of the hosts above, since thou hast wholly deigned to come thyself to me a sinner and in all things thy unworthy servant, I beseech thee even now, O chief-captain, to carry my word yet again to the Most High, and thou shalt say to him, Thus saith Abraham thy servant, Lord, Lord, in every work and word which I have asked of thee thou hast heard me, and hast fulfilled all my counsel. Wtedy święty i sprawiedliwy Abraham wzrasta wśród wielu łez spadła pod nogi niematerialne, i prosili go, mówiąc: proszę cię, Chief-kapitana gospodarzy powyżej, ponieważ Ty masz całkowicie raczył przyjść się sam do mnie grzesznika i wszystko twój niegodny sługa, proszę cię, nawet teraz, o naczelnym kapitan prowadzić moje słowo jeszcze raz do zadasz Najwyższego, a ty powiesz mu: Tak mówi twój sługa Abrahama, Panie, Panie, w każdej pracy i słowo które poprosiłem o tobie żeś mnie wysłuchał i złożyłeś spełnione wszystkie moje rady. Now, Lord, I resist not thy power, for I too know that I am not immortal but mortal. Teraz, Panie, nie oprzeć twoja moc, bo ja też wiem, że nie jestem nieśmiertelny, ale śmiertelny. Since therefore to thy command all things yield, and fear and tremble at the face of thy power, I also fear, but I ask one request of thee, and now, Lord and Master, hear my prayer, for while still in this body I desire to see all the inhabited earth, and all the creations which thou didst establish by one word, and when I see these, then if I shall depart from life I shall be without sorrow. Ponieważ zatem twój rozkaz wszystkim wydajność rzeczy, a strach i drżeć na oblicze Twego władzy, również strachu, ale pytam jedną prośbę o tobie, a teraz, Pan i Nauczyciel, wysłuchaj mojej modlitwy, dla jeszcze w tym ciele I pragnienie, aby zobaczyć całą zamieszkaną ziemię, a wszystkie projekty, które Tyś ustanowić jednym słowem, a gdy widzę te, to jeśli mam odejść z życia I nie smutku. So the chief-captain went back again, and stood before God, and told him all, saying, Thus saith thy friend Abraham, I desired to behold all the earth in my lifetime before I died. Więc szef-kapitan wrócił ponownie i stanął przed Bogiem, i opowiedział mu wszystko, mówiąc: Tak mówi twój przyjaciel Abraham, chciałem oto całą ziemię w moim życiu, zanim umarł. And the Most High hearing this, again commanded the chief-captain Michael, and said to him, Take a cloud of light, and the angels that have power over the chariots, and go down, take the righteous Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalt him into the air of heaven that he may behold all the earth. I Najwyższego Słysząc to, ponownie nakazał naczelnym kapitana Michaela, i rzekł do niego: Weź obłok światła i aniołów, które mają władzę nad rydwanów i zejść, wziąć sprawiedliwego Abrahama na rydwanie cherubów i wywyższenia go do powietrza z nieba, że ​​może ujrzeć całą ziemię.

X. And the archangel Michael went down and took Abraham upon a chariot of the cherubim, and exalted him into the air of heaven, and led him upon the cloud together with sixty angels, and Abraham ascended upon the chariot over all the earth. X. A archanioł Michał poszedł i wziął Abraham na rydwanie cherubów, i wywyższył do powietrza z nieba, i poprowadził go na obłoku wraz z sześćdziesięciu aniołów, a Abraham wstąpił na rydwan nad całą ziemią. And Abraham saw the world as it was in that day, some ploughing, others driving wains, in one place men herding flocks, and in another watching them by night, and dancing and playing and harping, in another place men striving and contending at law, elsewhere men weeping and having the dead in remembrance. I Abraham widział świat, jak to było w tym dniu, niektóre orki, inni Wains jazdy w jednym miejscu ludzi stad pasterskich, aw innym ich oglądanie w nocy, tańczyć i grać i czepiam, w innym miejscu mężczyzn dążenie i podnosząc na prawa , gdzie indziej ludzie płaczą i po zmarłych w pamięci. He saw also the newly-wedded received with honor, and in a word he saw all things that are done in the world, both good and bad. Widział również nowo zaślubiona otrzymał z honorem, i słowem, że widział wszystko, co odbywa się w świecie, zarówno dobre i złe. Abraham therefore passing over them saw men bearing swords, wielding in their hands sharpened swords, and Abraham asked the chief-captain, Who are these? Abraham zatem przechodząc nad nimi widział mężczyzn noszących miecze, dzierżąc w dłoniach miecze naostrzone, a Abraham zapytał kapitana, szefa-Kto to jest? The chief-captain said, These are thieves, who intend to commit murder, and to steal and burn and destroy. Szef-kapitan powiedział: To są złodzieje, którzy zamierzają popełnić morderstwo, a do kradzieży i spalić i zniszczyć. Abraham said, Lord, Lord, hear my voice, and command that wild beasts may come out of the wood and devour them. Abraham rzekł: Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, i komenda dzikie zwierzęta mogą pochodzić z drewna i pożerać je. And even as he spoke there came wild beasts out of the wood and devoured them. A nawet, jak mówił przyszedł dzikie zwierzęta z lasu i pożarł je. And he saw in another place a man with a woman committing fornication with each other, and said, Lord, Lord, command that the earth may open and swallow them, and straightway the earth was cleft and swallowed them. I ujrzał w innym miejscu mężczyzna z kobietą popełnienie cudzołóstwa z sobą, i rzekł: Panie, Panie, polecenie, że ziemia może otworzyć i połknąć i zaraz ziemia rozszczep i pochłonęła ich. And he saw in another place men digging through a house, and carrying away other men's possessions, and he said, Lord, Lord, command that fire may come down from heaven and consume them. I ujrzał w innym miejscu mężczyzn kopiących pośrednictwem domu i zabierając dobytek innych mężczyzn, i powiedział: Panie, Panie, polecenie, że ogień może zstąpił z nieba i pochłonie ich. And even as he spoke, fire came down from heaven and consumed them. A nawet, jak mówił, ogień spadł z nieba i pochłonął ich. And straightway there came a voice from heaven to the chief-captain, saying thus, O chief-captain Michael, command the chariot to stop, and turn Abraham away that he may not see all the earth, for if he behold all that live in wickedness, he will destroy all creation. Zaraz rozległ się głos z nieba do głównego-kapitana, mówiąc w ten sposób, O naczelnym kapitan Michael, polecenie rydwan zatrzymać i włączyć od Abrahama, że ​​nie może zobaczyć całą ziemię, bo jeśli oto wszystko, co żyje w niegodziwość, zniszczy całe stworzenie. For behold, Abraham has not sinned, and has no pity on sinners, but I have made the world, and desire not to destroy any one of them, but wait for the death of the sinner, till he be converted and live. Bo oto, Abraham nie zgrzeszył i nie ma litości grzeszników, ale sprawiły, że świat i pragną, aby nie zniszczyć jednego z nich, ale czekać na śmierć grzesznika, dopóki on się nawrócił i żył. But take Abraham up to the first gate of heaven, that he may see there the judgments and recompenses, and repent of the souls of the sinners that he has destroyed. Ale weź Abrahama do pierwszej bramy nieba, że ​​może zobaczyć tam wyroki i rekompensuje, i pokutować dusze grzeszników, że nie zniszczone.

XI. XI. So Michael turned the chariot and brought Abraham to the east, to the first gate of heaven; and Abraham saw two ways, the one narrow and contracted, the other broad and spacious, and there he saw two gates, the one broad on the broad way, and the other narrow on the narrow way. Więc Michael odwrócił rydwan i przyniósł Abrahama na wschód do pierwszej bramy nieba, a Abraham zobaczył dwa sposoby, jeden wąski i podwykonawcom, inne szerokie i przestronne, a tam ujrzał dwie bramy, jedna szeroka na szerokie sposób, a drugi wąski na wąskiej drodze. And outside the two gates there he saw a man sitting upon a gilded throne, and the appearance of that man was terrible, as of the Lord. I poza dwoma bramami tam ujrzał człowieka siedzącego na złoconym tronie, a wygląd tego człowieka było straszne, jak w Panu. [3992]And they saw many souls driven by angels and led in through the broad gate, and other souls, few in number, that were taken by the angels through the narrow gate. [3992] I ujrzeli wiele dusz napędzane przez aniołów i doprowadziły w ramach szeroko bramy i inne dusze, nieliczne, które zostały podjęte przez aniołów przez wąską bramę. And when the wonderful one who sat upon the golden throne saw few entering through the narrow gate, and many entering through the broad one, straightway that wonderful one tore the hairs of his head and the sides of his beard, and threw himself on the ground from his throne, weeping and lamenting. A gdy cudowny, który siedział na złotym tronie widziałem kilka wprowadzania przez wąską bramę i wiele wprowadzania przez szerokie, zaraz, że cudowny wyrwał włosy na głowie i po bokach brody, i rzucił się na ziemię z tronu, płacz i lament. But when he saw many souls entering through the narrow gate, then he arose from the ground and sat upon his throne in great joy, rejoicing and exulting. Ale kiedy zobaczył wiele dusz wprowadzanych przez wąską bramę, a potem wstał z ziemi i usiadł na swoim tronie w wielkiej radości, radości i exulting. And Abraham asked the chief-captain, My Lord chief-captain, who is this most marvelous man, adorned with such glory, and sometimes he weeps and laments, and sometimes he rejoices and exults? I Abraham zapytał szef-kapitana, Panie mój szef-kapitan, kim jest ten najbardziej cudowny człowiek, ozdobiony takiej chwały, a czasami płacze i lamentuje, a czasami i raduje się raduje? The incorporeal one said: This is the first-created Adam who is in such glory, and he looks upon the world because all are born from him, and when he sees many souls going through the narrow gate, then he arises and sits upon his throne rejoicing and exulting in joy, because this narrow gate is that of the just, that leads to life, and they that enter through it go into Paradise. Incorporeal jeden powiedział: To jest pierwszy stworzył Adama, który jest w takiej chwale i patrzy na świat, ponieważ wszystkie rodzą się z nim, a kiedy widzi wiele dusz udających przez wąską bramę, a potem pojawia się i siada na jego tron radości i exulting w radości, bo to brama wąska jest to, że po prostu, która prowadzi do życia, a oni, że wejdzie przez to iść do raju. For this, then, the first-created Adam rejoices, because he sees the souls being saved. Do tego czasu, pierwszy utworzone Adam raduje się, ponieważ widzi dusze zostały zapisane. But when he sees many souls entering through the broad gate, then he pulls out the hairs of his head, and casts himself on the ground weeping and lamenting bitterly, for the broad gate is that of sinners, which leads to destruction and eternal punishment. Ale kiedy widzi wiele dusz wprowadzanych przez szeroką bramę, potem eliminuje włosy na głowie, i rzuca się na ziemię płacz i lament gorzko dla szerokiej bramie jest grzeszników, co prowadzi do zniszczenia i kary wieczne. And for this the first-formed Adam falls from his throne weeping and lamenting for the destruction of sinners, for they are many that are lost, and they are few that are saved, for in seven thousand there is scarcely found one soul saved, being righteous and undefiled. I za to pierwszy ukształtowany Adam spada z tronu płacz i lament na zniszczenie grzeszników, bo wiele takich, które zostały utracone, a jest ich niewielu, które są zapisane, w siedem tysięcy tam jest słabo znaleziono jedną duszę zapisane, będąc sprawiedliwy i nieskalany.

XII. XII. While he was yet saying these things to me, behold two angels, fiery in aspect, and pitiless in mind, and severe in look, and they drove on thousands of souls, pitilessly lashing them with fiery thongs. Gdy on jeszcze mówiąc te rzeczy do mnie, oto dwóch aniołów, ognisty w aspekcie i bezlitosny w umyśle, a surowe w wyglądzie, i pojechaliśmy na tysiące dusz, bezlitośnie mocowania ich ognistych stringi. The angel laid hold of one soul, and they drove all the souls in at the broad gate to destruction. Anioł pochwycili jednej duszy, i pojechaliśmy wszystkie dusze w szerokiej bramy do zniszczenia. So we also went along with the angels, and came within that broad gate, and between the two gates stood a throne terrible of aspect, of terrible crystal, gleaming as fire, and upon it sat a wondrous man bright as the sun, like to the Son of God. Więc również udaliśmy się wraz z aniołami, i przyszedł w tym szeroką bramę, a między dwiema bramami stał tron ​​terrible aspekcie straszliwej kryształ lśniący jak ogień, a na nim siedział cudowny człowiek jasne jak słońce, jak do Syn Boży. Before him stood a table like crystal, all of gold and fine linen, and upon the table there was lying a book, the thickness of it six cubits, and the breadth of it ten cubits, and on the right and left of it stood two angels holding paper and ink and pen. Przed nim stał stolik jak kryształ, cały ze złota i ekskluzywną pościel, a na stole leżał książkę, grubość, na sześć łokci, a wszerz niego dziesięć łokci, a na prawo i lewo od niego stały dwa aniołów trzyma papier i atrament i pióro. Before the table sat an angel of light, holding in his hand a balance, and on his left sat an angel all fiery, pitiless, and severe, holding in his hand a trumpet, having within it all-consuming fire with which to try the sinners. Przed stole siedział anioł światła, trzymając w ręku równowagi, a po jego lewej stronie sob anioł wszystkie ogniste, bezlitosny i ciężki, trzymając w ręku trąbkę, mając w nim wszystko ogniem, z którym, aby spróbować grzesznikami. The wondrous man who sat upon the throne himself judged and sentenced the souls, and the two angels on the right and on the left wrote down, the one on the right the righteousness and the one on the left the wickedness. Cudowny człowiek, który siedział na tronie sam osądzony i skazany na dusze, a dwoma aniołami po prawej i po lewej stronie napisał, jedno z prawej sprawiedliwości i jeden na lewo nikczemność. The one before the table, who held the balance, weighed the souls, and the fiery angel, who held the fire, tried the souls. Jeden przed tabeli, który trzymał wagę, waży dusze, i ognisty anioł, który trzymał ogień, próbował dusze. And Abraham asked the chief-captain Michael, What is this that we behold? I Abraham zapytał naczelnym kapitana Michaela, co to jest, że widzimy? And the chief-captain said, These things that thou seest, holy Abraham, are the judgment and recompense. A szef-kapitan powiedział, te rzeczy, które widzisz, święty Abraham, są orzeczenia i zaplata. And behold the angel holding the soul in his hand, and he brought it before the judge, and the judge said to one of the angels that served him, Open me this book, and find me the sins of this soul. A oto anioł trzyma duszę w ręce, i zaprowadził go przed sędziego, a sędzia powiedział do jednego z aniołów, który służył mu, Otwórz mi tę książkę i znajdź mi grzechy tej duszy. And opening the book he found its sins and its righteousness equally balanced, and he neither gave it to the tormentors, nor to those that were saved, but set it in the midst. I otwierając książkę znalazł swoje grzechy i swoją sprawiedliwość równie wyważone, a on nie dał jej do oprawców, ani do tych, które zostały zapisane, ale ustawić go w środku.

XIII. XIII. And Abraham said, My Lord chief-captain, who is this most wondrous judge? I rzekł Pan mój szef-kapitan, kim jest ten najbardziej zdumiewający sędzią? and who are the angels that write down? i którzy są aniołami, które zapisują w dół? and who is the angel like the sun, holding the balance? i kto jest aniołem, jak słońce, trzymając równowagę? and who is the fiery angel holding the fire? i kto jest ognisty anioł trzyma ogień? The chief-captain said, "Seest thou, most holy Abraham, the terrible man sitting upon the throne? This is the son of the first created Adam, who is called Abel, whom the wicked Cain killed, and he sits thus to judge all creation, and examines righteous men and sinners. For God has said, I shall not judge you, but every man born of man shall be judged. Therefore he has given to him judgment, to judge the world until his great and glorious coming, and then, O righteous Abraham, is the perfect judgment and recompense, eternal and unchangeable, which no one can alter. For every man has come from the first-created, and therefore they are first judged here by his son, and at the second coming they shall be judged by the twelve tribes of Israel, every breath and every creature. But the third time they shall be judged by the Lord God of all, and then, indeed, the end of that judgment is near, and the sentence terrible, and there is none to deliver. And now by three tribunals the judgment of the world and the recompense is made, and for this reason a matter is not finally confirmed by one or two witnesses, but by three witnesses shall everything be established. The two angels on the right hand and on the left, these are they that write down the sins and the righteousness, the one on the right hand writes down the righteousness, and the one on the left the sins. The angel like the sun, holding the balance in his hand, is the archangel, Dokiel the just weigher, and he weighs the righteousnesses and sins with the righteousness of God. The fiery and pitiless angel, holding the fire in his hand, is the archangel Puruel, who has power over fire, and tries the works of men through fire, and if the fire consume the work of any man, the angel of judgment immediately seizes him, and carries him away to the place of sinners, a most bitter place of punishment. But if the fire approves the work of anyone, and does not seize upon it, that man is justified, and the angel of righteousness takes him and carries him up to be saved in the lot of the just. And thus, most righteous Abraham, all things in all men are tried by fire and the balance." Szef-kapitan powiedział: "Widzisz, najświętsza Abraham, straszny człowiek siedzi na tronie? To syn pierwszego Adama, który stworzył nazywa Abla, którego zabił Kain bezbożnego, a on siedzi w ten sposób oceniać wszystkie utworzenie, oraz bada prawych ludzi i grzeszników. Albowiem Bóg powiedział, nie będę cię osądzać, ale każdy człowiek rodzi się z człowieka są oceniane. Dlatego dał mu wyroku, aby świat sądzić, dopóki jego wielkie i chwalebne przyjście, i następnie, O sprawiedliwy Abraham, jest idealnym wyroku i zaplata, wieczne i niezmienne, których nikt nie może zmienić. dla każdego człowieka pochodzi od pierwszego stworzony, a więc są one najpierw oceniać tutaj przez jego syna, a na drugie przyjście powinny one być oceniane według dwunastu pokoleń Izraela, każdy oddech i każde stworzenie. Ale trzeci raz są one oceniane przez Pana Boga wszystko, a następnie, rzeczywiście, na koniec tego wyroku jest blisko, a zdanie straszne, i nie ma zrealizować. I teraz przez trzy trybunały sąd świata i nagroda jest, i dlatego sprawa nie jest ostatecznie potwierdzona przez jednego lub dwóch świadków, ale przez trzech świadków wszystko było ustalone. dwa anioły na prawicy i na lewicy, to są ci, którzy zapisać grzechy i sprawiedliwość, jeden po prawicy spisuje się sprawiedliwością, a jedno po lewej grzechy. anioł, jak słońce, trzymając równowagi w ręku, jest archanioł, Doḳiel tylko waga, a on waży cnoty i grzechy w sprawiedliwość Bożą. ognisty i bezlitosny anioł, trzymając ogień w ręku, jest archanioł Puruel, który ma władzę nad ogniem i próbuje dzieł mężczyzn przez ogień, a jeśli pożar zużywają pracę każdego człowieka, Anioł wyroku natychmiast chwyta go, i prowadzi go do miejsca grzeszników, najbardziej gorzka miejsce kary. Ale jeśli ogień zatwierdza pracę każdemu, i nie wykorzystać na nim, że człowiek jest uzasadnione, a Anioł sprawiedliwości bierze go i przenosi go do być zapisane w wielu po prostu. I tak, najbardziej sprawiedliwy Abraham, wszystko w sumie ludzie są sądzeni przez ogień i równowagi. "

XIV. XIV. And Abraham said to the chief-captain, My Lord the chief-captain, the soul which the angel held in his hand, why was it adjudged to be set in the midst? I rzekł Abraham do głównego-kapitana, Panie mój szef-kapitan, dusza, która odbyła się w anioła ręku, dlaczego to uznane być ustawione w środku? The chief-captain said, Listen, righteous Abraham. Szef-kapitan powiedział, Słuchaj, sprawiedliwy Abraham. Because the judge found its sins. Ponieważ sędzia znalazł swoich grzechów. and its righteousnesses equal, he neither committed it to judgment nor to be saved, until the judge of all shall come. i jego cnoty równe, on nie popełnił go do sądu, ani do zbawienia, dopóki sędzia wszystko przyjdzie. Abraham said to the chief-captain, And what yet is wanting for the soul to be saved? Abraham powiedział do szefa-kapitana, I co jeszcze jest dla duszy chce być zbawiony? The chief-captain said, If it obtains one righteousness above its sins, it enters into salvation. Szef-powiedział kapitan, jeśli uzyska jeden sprawiedliwość nad jego grzechów, wejdzie ona w zbawienie. Abraham said to the chief-captain, Come hither, chief-captain Michael, let us make prayer for this soul, and see whether God will hear us. Abraham powiedział do szefa-kapitana, Come to tu, szef-kapitan Michael, niech nam się modlitwy o tej duszy, i zobaczyć, czy Bóg nas usłyszy. The chief-captain said, Amen, be it so; and they made prayer and entreaty for the soul, and God heard them, and when they rose up from their prayer they did not see the soul standing there. Szef-powiedział kapitan, Amen, niech tak będzie, a oni się modlitwę i błaganie dla duszy, a Bóg usłyszał je, a kiedy wstał z ich modlitwy nie widzieli dusza stoi. And Abraham said to the angel, Where is the soul that thou didst hold in the midst? A Abraham rzekł do Anioła, gdzie jest dusza, żeś Ty trzymaj w środku? And the angel answered, It has been saved by thy righteous prayer, and behold an angel of light has taken it and carried it up into Paradise. A anioł odpowiedział, został uratowany przez Twego prawego modlitwy, oto anioł światła wziął ją i zaniósł go do Raju. Abraham said, I glorify the name of God, the Most High, and his immeasurable mercy. Abraham powiedział, I wysławiać imię Boga Najwyższego, i Jego miłosierdziu niezmierną. And Abraham said to the chief-captain, I beseech thee, archangel, hearken to my prayer, and let us yet call upon the Lord, and supplicate his compassion, and entreat his mercy for the souls of the sinners whom I formerly, in my anger, cursed and destroyed, whom the earth devoured, and the wild beasts tore in pieces, and the fire consumed through my words. I rzekł Abraham do głównego-kapitan, proszę cię, archanioła, wysłuchaj mojej modlitwy, i niech nas jeszcze wzywają Pana i błagać jego współczucie, i błagać miłosierdzie dla dusz grzeszników którą dawniej, w moim gniew, przeklął i zniszczone, których ziemia pożarta, a dzikie zwierzęta rozerwał na kawałki, a pożar strawił w moich słowach. Now I know that I have sinned before the Lord our God. Teraz wiem, że zgrzeszyłem wobec Pana, Boga naszego. Come then, O Michael, chief-captain of the hosts above, come, let us call upon God with tears that he may forgive me my sin, and grant them to me. Przyjdź wtedy, O Michael, szef-kapitan gospodarzy powyższych, pójdźmy wzywać Boga ze łzami, że może mi wybaczy moje grzechy i daj mi je. And the chief-captain heard him, and they made entreaty before the Lord, and when they had called upon him for a long space, there came a voice from heaven saying, Abraham, Abraham, I have hearkened to thy voice and thy prayer, and forgive thee thy sin, and those whom thou thinkest that I destroyed I have called up and brought them into life by my exceeding kindness, because for a season I have requited them in judgment, and those whom I destroy living upon earth, I will not requite in death. A szef-kapitan usłyszał go, i zrobili błaganiem przed Panem, a kiedy zadzwonił na niego przez długi przestrzeni, rozległ się głos z nieba mówiący: Abrahamie, Abrahamie, mam słuchali Twego głosu i twojej modlitwy, i wybaczyć ci twój grzech, i tych, których zdaniem twoim, że zniszczone nazwałem i zaprowadził ich do życia przez moją dobroć powyżej, ponieważ na sezon mam zaplate je w sądzie, i tych, których zniszczenie życia na ziemi, będę nie odwzajemnić się śmiercią.

XV. XV. And the voice of the Lord said also to the chief-captain Michael, Michael, my servant, turn back Abraham to his house, for behold his end has come nigh, and the measure of his life is fulfilled, that he may set all things in order, and then take him and bring him to me. I głos Pana powiedział również do głównego-kapitan Michael, Michael, mój sługa, Abrahama zawrócić do domu, na jego koniec oto nadeszła noc, a miarą jego życia jest spełniony, że może ustawić wszystkie rzeczy w porządku, a potem zabrać go i przynieść go do mnie. So the chief-captain, turning the chariot and the cloud, brought Abraham to his house, and going into his chamber he sat upon his couch. Więc szef-kapitan, odwracając rydwan i chmury, przyniósł Abrahama do jego domu, i będzie do jego komory usiadł na jego kanapie. And Sarah his wife came and embraced the feet of the Incorporeal, and spoke humbly, saying, I give thee thanks, my Lord, that thou hast brought my Lord Abraham, for behold we thought he had been taken up from us. I jego żona Sarah przyszedł i objął nogi niematerialne, i mówił z pokorą, mówiąc: Dam ci dziękuję, Panie mój, że Ty przyniósł mojego Pana Abrahama, bo oto myśleliśmy, że został wzięty od nas. And his son Isaac also came and fell upon his neck, and in the same way all his men-slaves and women-slaves surrounded Abraham and embraced him, glorifying God. I jego syn Izaak również przyszedł i spadła na jego szyi, i w ten sam sposób wszystkich swoich ludzi niewolnicy i kobiety-niewolnicy otoczony Abrahama i objął go, wielbiąc Boga. And the Incorporeal one said to them, Hearken, righteous Abraham. I bezcielesny jeden powiedział do nich: Słuchajcie, sprawiedliwy Abraham. Behold thy wife Sarah, behold also thy beloved son Isaac, behold also all thy men-servants and maid-servants round about thee. Oto twoja żona Sara, oto też twój ukochany syn Izaak, oto również wszystkich swoich mężczyzn-pracowników i Maid-słudzy okrągłe o tobie. Make disposition of all that thou hast, for the day has come nigh in which thou shalt depart from the body and go to the Lord once for all. Złóż dyspozycję wszystkim, że ty masz na dzień przyszedł prawie w którym będziesz odejść od ciała i przejść do Pana raz na zawsze. Abraham said, Has the Lord said it, or sayest thou this of thyself? Abraham powiedział, Czy Pan to powiedział, czy ty mówisz to z siebie samego? The chief-captain answered, Hearken, righteous Abraham. Szef-kapitan odpowiedział: Słuchajcie, sprawiedliwy Abraham. The Lord has commanded, and I tell it thee. Pan nakazał, i mówię to tobie. Abraham said, I will not go with thee. Abraham powiedział, nie pójdę z tobą. The chief-captain, hearing these words, straightway went forth from the presence of Abraham, and went up into the heavens, and stood before God the Most High, and said, Lord Almighty, behold I have hearkened to Thy friend Abraham in all he has said to Thee, and have fulfilled his requests. Szef-kapitan, słysząc te słowa, zaraz wyszedł z obecności Abrahama, i wstąpił do nieba, i stanął przed Bogiem Najwyższym, i rzekł: Panie Wszechmogący, oto ja słuchali Twego znajomego Abrahama wszystko, powiedział do Ciebie, i spełnił swoje żądania. I have shown to him Thy power, and all the earth and sea that is under heaven. Pokazałem mu Twą moc, a cała ziemia i morze, które jest pod niebem. I have shown to him judgment and recompense by means of cloud and chariots, and again he says, I will not go with thee. Pokazałem mu wyrok i zaplata za pomocą chmury i rydwanów, i znowu mówi, nie pójdę z tobą. And the Most High said to the angel, Does my friend Abraham say thus again, I will not go with thee? I Najwyższego rzekła do anioła, Czy mój przyjaciel Abraham powiedzieć więc ponownie, nie będę się z tobą? The archangel said, Lord Almighty, he says thus, and I refrain from laying hands on him, because from the beginning he is Thy friend, and has done all things pleasing in Thy sight. Archanioł powiedział Pan Zastępów, mówi w ten sposób, i powstrzymać się od rąk na niego, bo od początku, że jest twój przyjaciel, i zrobił wszystko miłe w Twoich oczach. There is no man like him on earth, not even Job the wondrous man, and therefore I refrain from laying hands on him. Nie ma człowieka na ziemi, tak jak on, nawet nie Job cudowną człowieka, a więc powstrzymam się od rąk na nim. Command, therefore, Immortal King, what shall be done. Polecenie zatem Immortal King, co ma być zrobione.

XVI. XVI. Then the Most High said, Call me hither Death that is called the shameless countenance and the pitiless look. Następnie Najwyższego powiedział, Zadzwoń do mnie przychodzić Śmierć, która jest wywoływana oblicze bezwstydną i bezwzględnej wygląd. And Michael the Incorporeal went and said to Death, Come hither; the Lord of creation, the immortal king, calls thee. A Michael bezcielesny poszedł i powiedział to Death, Come Hither, Panem stworzenia, nieśmiertelny król, wzywa cię. And Death, hearing this, shivered and trembled, being possessed with great terror, and coming with great fear it stood before the invisible father, shivering, groaning and trembling, awaiting the command of the Lord. I śmierć, usłyszawszy to, wzdrygnęła się i drżał, jest opętany z wielkim przerażeniem, i pochodzących z wielkiego strachu stał przed niewidzialnym ojca, dreszcze, jęcząc i drżąc, czekając na polecenia Pana. Therefore the invisible God said to Death, Come hither, thou bitter and fierce name of the world, hide thy fierceness, cover thy corruption, and cast away thy bitterness from thee, and put on thy beauty and all thy glory, and go down to Abraham my friend, and take him and bring him to me. Dlatego mówi się, że niewidzialny Bóg Śmierci, Come Hither, jesteś zgorzkniały i okrutny nazwa świata, ukryć twoją wściekłość, przykryć twoje korupcji i odrzucił twoje rozgoryczenie z ciebie, i umieścić na twego piękna i wszelkiej chwały twego, i zejść do Abraham mój przyjaciel, i zabrać go i przynieść go do mnie. But now also I tell thee not to terrify him, but bring him with fair speech, for he is my own friend. Ale teraz też mówię ci, aby nie straszyć go, ale przyniesie mu godziwej mowy, bo on jest moim przyjacielem. Having heard this, Death went out from the presence of the Most High, and put on a robe of great brightness, and made his appearance like the sun, and became fair and beautiful above the sons of men, assuming the form of an archangel, having his cheeks flaming with fire, and he departed to Abraham. Słysząc to, Śmierć wyszedł z obecności Najwyższego, i umieścić na szaty wielkiej jasności, i stworzył swój wygląd jak słońce, i stał się sprawiedliwe i piękne nad synów ludzkich, przyjmując postać archanioła po policzki płonące ogniem, i odszedł do Abrahama. Now the righteous Abraham went out of his chamber, and sat under the trees of Mamre, holding his chin in his hand, and awaiting the coming of the archangel Michael. Teraz sprawiedliwy Abraham wyszedł z komnaty i usiadł pod drzew Mamre, trzymając podbródek w ręce, i oczekuje na przyjście Michała Archanioła. And behold, a smell of sweet odor came to him, and a flashing of light, and Abraham turned and saw Death coming towards him in great glory and beauty. I oto, zapach słodki zapach przyszedł do niego, a migające światła, a Abraham odwrócił się i zobaczył Śmierć przychodzi do niego w wielkiej chwale i urodzie. And Abraham arose and went to meet him, thinking that it was the chief-captain of God, and Death beholding him saluted him, saying, Rejoice, precious Abraham, righteous soul, true friend of the Most High God, and companion of the holy angels. I Abraham powstał i udał się z nim spotkać, myśląc, że to był naczelnym dowódcą Boga i Patrzeniem Śmierć go pozdrowił go, mówiąc: Radujcie się, szlachetnych Abraham, sprawiedliwy dusza, prawdziwym przyjacielem Boga Najwyższego, i towarzysz świętego aniołowie. Abraham said to Death, Hail thou of appearance and form like the sun, most glorious helper, bringer of light, wondrous man, from whence does thy glory come to us, and who art thou, and whence comest thou? Rzekł do śmierci, ty Zdrowaś wyglądu i formy jak słońce, najbardziej chwalebny pomocnik, niosącym światło, cudowny człowiek, skąd ma twój sława przychodzi do nas, a kto ty jesteś i skąd przychodzisz? Then Death said, Most righteous Abraham, behold I tell thee the truth. Wtedy śmierć powiedział, najbardziej sprawiedliwy Abraham, oto powiem ci prawdę. I am the bitter lot of death. Jestem gorzka wiele śmierci. Abraham said to him, Nay, but thou art the comeliness of the world, thou art the glory and beauty of angels and men, thou art fairer in form than every other, and sayest thou, I am the bitter lot of death, and not rather, I am fairer than every good thing. Abraham rzekł do niego: Tak, ale ty piękność świata, Tyś chwałę i piękno aniołów i ludzi, jesteś sprawiedliwy w formie niż każdy inny, a ty mówisz, jestem zgorzkniały dużo śmierci, a nie raczej jestem przystojniejszy od wszelkiego dobra. Death said, I tell thee the truth. Śmierć powiedział, powiem ci prawdę. What the Lord has named me, that also I tell thee. Co Pan nazwał mnie, że również ci powiem. Abraham said, For what art thou come hither? Abraham powiedział, W jakim ty się przychodzić? Death said, For thy holy soul am I come. Śmierć powiedział: Dla twej duszy świętej mam przyjść. Then Abraham said, I know what thou meanest, but I will not go with thee; and Death was silent and answered him not a word. Wtedy Abraham powiedział: wiem, co ty najbrzydszą, ale nie będę z tobą, a Śmierć milczał i nie odpowiedział mu ani słowa.

XVII. XVII. Then Abraham arose, and went into his house, and Death also accompanied him thither. Potem Abraham wstał i poszedł do domu, i Śmierć towarzyszyła mu tam. And Abraham went up into his chamber, and Death went up with him. I Abraham udał się do swojej komnaty, a śmierć udał się wraz z nim. And Abraham lay down upon his couch, and Death came and sat by his feet. I Abraham ustanowienie na jego kanapie, a Śmierć przyszła i usiadła za nogi. Then Abraham said, Depart, depart from me, for I desire to rest upon my couch. Wtedy Abraham powiedział: Wyjazd, odejdź ode mnie, pragnę do odpoczynku na mojej kanapie. Death said, I will not depart until I take thy spirit from thee. Śmierć powiedział, że nie odejdzie dopóki nie wezmę twoją duszę od ciebie. Abraham said to him, By the immortal God I charge thee to tell me the truth. Abraham powiedział do niego przez nieśmiertelnego Boga Zaklinam cię powiedzieć mi prawdę. Art thou death? Ty jesteś śmierci? Death said to him, I am Death. Śmierć powiedział do niego: Ja jestem Śmierć. I am the destroyer of the world. Jestem niszczycielem świata. Abraham said, I beseech thee, since thou art Death, tell me if thou comest thus to all in such fairness and glory and beauty? Abraham powiedział, proszę cię, ponieważ ty śmierci sztuki, powiedz mi, czy przyjdziesz zatem wszystko w takiej sprawiedliwości i chwały i piękna? Death said, Nay, my Lord Abraham, for thy righteousnesses, and the boundless sea of thy hospitality, and the greatness of thy love towards God has become a crown upon my head, and in beauty and great peace and gentleness I approach the righteous, but to sinners I come in great corruption and fierceness and the greatest bitterness and with fierce and pitiless look. Śmierć powiedział: Nie, panie mój Abrahama, na twych cnoty oraz bezgraniczne morze twego gościnności, a wielkość twojej miłości do Boga stała się korona na mojej głowie, a piękna i wielkiego spokoju i łagodności podchodzę sprawiedliwy, ale grzeszników wrócę w wielkiej korupcji i zaciętością i goryczy największym i wygląd zaciętej i bezlitosny. Abraham said, I beseech thee, hearken to me, and show me thy fierceness and all thy corruption and bitterness. Abraham powiedział, proszę cię, wysłuchaj mnie i pokaż mi twoją zaciętością i wszystkie twe korupcji i goryczy. And Death said, Thou canst not behold my fierceness, most righteous Abraham. Śmierć i rzekł: Ty nie możesz zobaczyć moją wściekłość, najbardziej sprawiedliwy Abraham. Abraham said, Yes, I shall be able to behold all thy fierceness by means of the name of the living God, for the might of my God that is in heaven is with me. Abraham powiedział: Tak, będę mógł oglądać wszystkie twe zaciekłością poprzez imię Boga żywego, na potędze Boga mojego, który jest w niebie, jest ze mną. Then Death put off all his comeliness and beauty, and all his glory and the form like the sun with which he was clothed, and put upon himself a tyrant's robe, and made his appearance gloomy and fiercer than all kind of wild beasts, and more unclean than all uncleanness. Wtedy śmierć odkładać całą swoją urodę i piękno, wszystkie jego chwałę i formę jak słońce, z którą był ubrany, i umieścić na siebie tyrana w szatę, i uczynił jego wygląd ponury i twardsze niż wszelkiego rodzaju dzikie zwierzęta, i więcej nieczysty niż wszystkie nieczystości. And he showed to Abraham seven fiery heads of serpents and fourteen faces, (one) of flaming fire and of great fierceness, and a face of darkness, and a most gloomy face of a viper, and a face of a most terrible precipice, and a face fiercer than an asp, and a face of a terrible lion, and a face of a cerastes and basilisk. I pokazał Abrahamowi siedem ognistych głów węży oraz czternaście twarzy, (jeden) płonący ogień i wielką zaciekłością, i lico ciemności, a najbardziej ponure oblicze żmiję i twarz przepaści najstraszliwszej i ostrzejsza twarz niż kobry, twarz strasznego lwa, twarz cerastes i bazyliszka. He showed him also a face of a fiery scimitar, and a sword-bearing face, and a face of lightning, lightening terribly, and a noise of dreadful thunder. Pokazał mu też twarz ognistym sejmitar i miecz-łożyska twarz i twarz błyskawica, rozjaśniania strasznie, i szum straszny grzmot. He showed him also another face of a fierce stormy sea, and a fierce rushing river, and a terrible three-headed serpent, and a cup mingled with poisons, and in short he showed to him great fierceness and unendurable bitterness, and every mortal disease as of the odor of Death. Pokazał mu także inną twarz zaciętej morzem burzliwym i zażartą rzeka pędzi i straszny trójgłowy wąż, i kubek zaprawioną trucizn, w skrócie on pokazał mu wielką zaciętością i nieznośną gorycz i każdą śmiertelną chorobę z zapachem śmierci. And from the great bitterness and fierceness there died servants and maid-servants in number about seven thousand, and the righteous Abraham came into indifference of death so that his spirit failed him. I z wielką goryczą i zaciętością zginęli sług i Maid-sług w liczbie około siedmiu tysięcy, a sprawiedliwy Abraham przyszedł w obojętność śmierci, tak, że jego duch nie go.

XVIII. XVIII. And the all-holy Abraham, seeing these things thus, said to Death, I beseech thee, all-destroying Death, hide thy fierceness, and put on thy beauty and the shape which thou hadst before. A wszystko święty Abraham, widząc te rzeczy w ten sposób, że do śmierci, błagam cię, wszystko niszcząc Śmierć, ukryć twoją wściekłość, i umieścić na twojej urody i kształtu, które ty hadst wcześniej. And straightway Death hid his fierceness, and put on his beauty which he had before. Śmierć i zaraz ukrył zapalczywości, i umieścić na jego piękno, które miał wcześniej. And Abraham said to Death, Why hast thou done this, that thou hast slain all my servants and maidservants? I rzekł do śmierci, co uczyniłeś to, żeś zabity wszystkie moje sługi i niewolnice? Has God sent thee hither for this end this day? Bóg wysłał ci przychodzić do tego celu ten dzień? Death said, Nay, my Lord Abraham, it is not as thou sayest, but on thy account was I sent hither. Śmierć powiedział: Nie, mój Pan Abraham, to nie jest tak mówisz, ale na twoje konto zostało wysłałem przychodzić. Abraham said to Death, How then have these died? Rzekł do śmierci, Jak więc mają te umarł? Has the Lord not spoken it? Nie Pan to powiedziałem? Death said, Believe thou, most righteous Abraham, that this also is wonderful, that thou also wast not taken away with them. Śmierć powiedział, Wierzcie ty, najbardziej sprawiedliwy Abraham, że to także jest wspaniałe, że Ty również nie zostałeś zabrany z nimi. Nevertheless I tell thee the truth, for if the right hand of God had not been with thee at that time, thou also wouldst have had to depart from this life. Jednakże mówię ci prawdę, jeśli prawa ręka Boga nie było z tobą w tym momencie, ty też wouldst miał odejść z tego życia. The righteous Abraham said, Now I know that I have come into indifference of death, so that my spirit fails, but I beseech thee, all-destroying Death, since my servants have died before their time, come let us pray to the Lord our God that he may hear us and raise up those who died by thy fierceness before their time. Sprawiedliwy Abraham powiedział: Teraz wiem, że przyszedłem w obojętność śmierci, tak, że duch mój nie, ale proszę cię, wszystkie zniszczenia śmierci, ponieważ słudzy moi zmarli przed czasem, chodź módlmy się do Pana naszego Bóg, że może nas usłyszeć i wzbudzi tych, którzy zginęli przez twoją zaciętością przed czasem. And Death said, Amen, be it so. Śmierć i rzekł: Amen, niech tak będzie. Therefore Abraham arose and fell upon the face of the ground in prayer, and Death together with him, and the Lord sent a spirit of life upon those that were dead and they were made alive again. Dlatego Abraham powstał i upadł na twarz na ziemię w modlitwie, i śmierć razem z nim, a Pan zesłał ducha życia od tych, które były martwe i zostały one wykonane żywego. Then the righteous Abraham gave glory to God. Wtedy sprawiedliwi Abraham oddał chwałę Bogu.

XIX. XIX. And going up into his chamber he lay down, and Death came and stood before him. I dzieje się w jego komorze położył się, a śmierć wszedł i stanął przed nim. And Abraham said to him, Depart from me, for I desire to rest, because my spirit is in indifference. I rzekł do Niego: Odejdź ode mnie, pragnę odpocząć, bo mój duch jest w obojętności. Death said, I will not depart from thee until I take thy soul. Śmierć powiedział, że nie odstąpi od ciebie, aż wezmę twoją duszę. And Abraham with an austere countenance and angry look said to Death, Who has ordered thee to say this? I Abraham z surową twarzą i poszukaj wściekły powiedział do śmierci, który zamówił ci to powiedzieć? Thou sayest these words of thyself boastfully, and I will not go with thee until the chief-captain Michael come to me, and I shall go with him. Mówisz te słowa samego siebie chełpliwie, a nie pójdę z tobą do szefa-kapitan Michael przyszedł do mnie, a ja z nim iść. But this also I tell thee, if thou desirest that I shall accompany thee, explain to me all thy changes, the seven fiery heads of serpents and what the face of the precipice is, and what the sharp sword, and what the loud-roaring river, and what the tempestuous sea that rages so fiercely. Ale to też mówię ci, jeśli ty desirest że będę towarzyszył ci, mi wyjaśnić wszystkie twoje zmiany, siedem ognistych głów węży i ​​co twarz przepaścią jest, a co ostry miecz, a co głośno-ryk rzeka, i to, co burzliwa morze, które tak zawzięcie szaleje. Teach me also the unendurable thunder, and the terrible lightning, and the evil-smelling cup mingled with poisons. Naucz mnie też nieznośne grzmoty, i straszne błyskawice, a zły pachnącą filiżankę zaprawioną trucizn. Teach me concerning all these. Naucz mnie o wszystko. And Death answered, Listen, righteous Abraham. Śmierć i odpowiedział Słuchaj, sprawiedliwy Abraham. For seven ages I destroy the world and lead all down to Hades, kings and rulers, rich and poor, slaves and free men, I convoy to the bottom of Hades, and for this I showed thee the seven heads of serpents. Przez siedem wieków I zniszczyć świat i doprowadzić wszystkich do Hadesu, królów i władców, bogaci i biedni, niewolnicy i wolni, I konwoju do dna Otchłani, a do tego pokazałem tobie siedem głów węży. The face of fire I showed thee because many die consumed by fire, and behold death through a face of fire. Twarz ognia pokazałem ci, ponieważ wielu umiera konsumowane przez ogień, a oto śmierć przez twarz ognia. The face of the precipice I showed thee, because many men die descending from the tops of trees or terrible precipices and losing their life, and see death in the shape of a terrible precipice. Twarz przepaścią pokazałem ci, ponieważ wielu ludzi umiera malejąco od szczytów drzew lub przepaści strasznych i utraty ich życie i zobaczyć śmierć w postaci straszliwej przepaści. The face of the sword I showed thee because many are slain in wars by the sword, and see death as a sword. Twarz miecza pokazałem ci, ponieważ wiele z nich ginie w wojnach od miecza, i zobaczyć, śmierć jako miecza. The face of the great rushing river I showed thee because many are drowned and perish snatched away by the crossing of many waters and carried off by great rivers, and see death before their time. Twarz wielkiej rzeki pędzącej pokazałem ci, ponieważ wielu z nich utonęło i giną wyrwani do pokonywania wielu wód i odprowadzane przez wielkich rzek, i zobaczyć, śmierć przed czasem. The face of the angry raging sea I showed thee because many in the sea falling into great surges and becoming shipwrecked are swallowed up and behold death as the sea. Twarz gniewnym morzu szaleje pokazałem ci, ponieważ wiele w morzu wchodzących do Wielkiej przepięciami i staje rozbitkowie są pochłaniane i oto śmierć, jak morze. The unendurable thunder and the terrible lightning I showed thee because many men in the moment of anger meet with unendurable thunder and terrible lightning coming to seize upon men, and see death thus. Nieznośny grzmot i błyskawica terrible pokazałem ci, ponieważ wielu ludzi w chwili gniewu spotkać nieznośny grzmot i błyskawica straszne przyjście do wykorzystania na ludzi i zobaczyć śmierć w ten sposób. I showed thee also the poisonous wild beasts, asps and basilisks, leopards and lions and lions' whelps, bears and vipers, and in short the face of every wild beast I showed thee, most righteous one, because many men are destroyed by wild beasts, and others by poisonous snakes, serpents and asps and cerastes and basilisks and vipers, breathe out their life and die. Pokazałem tobie również trujące dzikie zwierzęta, boleni i bazyliszki, lamparty i lwy i szczeniąt lwów, niedźwiedzi i żmije, w krótkim twarzy każdej bestii pokazałem ci, najbardziej sprawiedliwy, ponieważ wielu ludzi zostały zniszczone przez dzikie zwierzęta , a inni przez jadowite węże, węże i bolenie i cerastes i bazyliszki i żmij, oddychać ich życia i śmierci. I showed thee also the destroying cups mingled with poison, because many men being given poison to drink by other men straightway depart unexpectedly. Pokazałem ci również niszcząc filiżanek zmieszane z trucizną, bo wielu ludzi zostały podane do picia truciznę, przez innych ludzi zaraz odejść niespodziewanie.

XX. XX. Abraham said, I beseech thee, is there also an unexpected death? Abraham powiedział, proszę cię, jest tam także niespodziewana śmierć? Tell me. Powiedz mi. Death said, Verily, verily, I tell thee in the truth of God that there are seventy-two deaths. Śmierć powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci w prawdzie Bożej, że są siedemdziesiąt dwa zgony. One is the just death, buying its fixed time, and many men in one hour enter into death being given over to the grave. Jeden jest tylko śmierć, kupując swój stały czas, i wielu ludzi w ciągu jednej godziny wejść w śmierci poświęca ponad do grobu. Behold, I have told thee all that thou hast asked, now I tell thee, most righteous Abraham, to dismiss all counsel, and cease from asking anything once for all, and come, go with me, as the God and judge of all has commanded me. Oto, powiedziałem ci wszystko, co masz pytanie, teraz powiem ci, najbardziej sprawiedliwy Abrahama, aby odrzucić wszystkie rady i zaprzestać z prośbą coś raz na zawsze, a kto pójdzie ze mną, jako Bóg i sędzia wszystkich ma rozkazał mi. Abraham said to Death, Depart from me yet a little, that I may rest on my couch, for I am very faint at heart, for since I have seen thee with my eyes my strength has failed me, all the limbs of my flesh seem to me a weight as of lead, and my spirit is distressed exceedingly. Rzekł do śmierci, Odejdź ode mnie jeszcze trochę, że mogę spocząć na mojej kanapie, bo jestem bardzo słaby w sercu, ponieważ widziałem cię moje oczy moje siły nie udało mi wszystkie członki mojego ciała wydają mi waga jak z ołowiu, a duch mój dręczonej niezmiernie. Depart for a little; for I have said I cannot bear to see thy shape. Wyjazd za mało, bo powiedział, że nie może patrzeć na twoje kształty. Then Isaac his son came and fell upon his breast weeping, and his wife Sarah came and embraced his feet, lamenting bitterly. Wtedy Izaak syn przyszedł i upadł na płacz matki, i jego żona Sarah przyszedł i objął jego nogi, lamentując gorzko. There came also his men slaves and women slaves and surrounded his couch, lamenting greatly. Przyszedł też jego ludzi niewolników i kobiet niewolników i otoczony jego kanapie, lamentując znacznie. And Abraham came into indifference of death, and Death said to Abraham, Come, take my right hand, and may cheerfulness and life and strength come to thee. I Abraham przyszedł w obojętność śmierci, a śmierć powiedział do Abrahama, Chodź, weź moją prawą rękę, a może i życie radość i siły przyjść do ciebie. For Death deceived Abraham, and he took his right hand, and straightway his soul adhered to the hand of Death. For Death oszukani Abrahama, a on wziął swoją prawą rękę i zaraz jego dusza przestrzegane ręce Śmierci. And immediately the archangel Michael came with a multitude of angels and took up his precious soul in his hands in a divinely woven linen cloth, and they tended the body of the just Abraham with divine ointments and perfumes until the third day after his death, and buried him in the land of promise, the oak of Mamre, but the angels received his precious soul, and ascended into heaven, singing the hymn of "thrice holy" to the Lord the God of all, and they set it there to worship the God and Father. I natychmiast archanioł Michał przyszedł z mnóstwem aniołów i zajął się jego cenną duszę w rękach w divinely tkane płótno i dążyli do ciała tylko Abrahama boskimi maści i perfumy aż do trzeciego dnia po jego śmierci, a pochowano go w ziemi obiecanej, dąb Mamre, ale aniołowie otrzymał cenną duszę, i wstąpił do nieba, śpiewając hymn "po trzykroć święty" do Pana, Boga wszystkich, i ustawić ją tam, aby oddać pokłon Bóg i Ojciec. And after great praise and glory had been given to the Lord, and Abraham bowed down to worship, there came the undefiled voice of the God and Father saying thus, Take therefore my friend Abraham into Paradise, where are the tabernacles of my righteous ones, and the abodes of my saints Isaac and Jacob in his bosom, where there is no trouble, nor grief, nor sighing, but peace and rejoicing and life unending. I po wielkim cześć i chwała zostały podane do Pana, i Abraham pokłonił się czcić, przyszedł undefiled głos Boga i Ojca, mówiąc w ten sposób, troszczcie się więc mój przyjaciel Abraham do Raju, gdzie są przybytki moich prawych, i Siedziby mojej świętych Izaakiem i Jakubem w jego łonie, gdzie nie ma problemów, ani smutku, ani wzdychając, ale pokoju i radości życia i niekończącej się. (And let us, too, my beloved brethren, imitate the hospitality of the patriarch Abraham, and attain to his virtuous way of life, that we may be thought worthy of the life eternal, glorifying the Father, Son and Holy Ghost; to whom be glory and power forever. Amen.). (I niech też nas, bracia moi umiłowani, imitować gościnność patriarchy Abrahama, a do jego osiągnięcia pozytywnego sposobu życia, abyśmy myśleli godni życia wiecznego, wielbiąc Ojca, Syna i Ducha Świętego, do których chwała i moc na wieki. Amen.).

Footnotes Przypisy

[3991] Literally Commander-in-chief, or Chief-General. [3991] Dosłownie Commander-in-chief, lub dyrektor generalny. [3992] Two mss. [3992] Dwa mss. read, "Of our Lord Jesus Christ." przeczytać "Pana naszego Jezusa Chrystusa."

. .

Version II. Wersja II.

I. It came to pass, when the days of the death of Abraham drew near, that the Lord said to Michael: Arise and go to Abraham, my servant, and say to him, Thou shalt depart from life, for lo! I. To stało się, kiedy dni śmierci Abrahama zbliżał, że Pan powiedział do Michała: Wstań i idź do Abrahama, mojego sługę, i powiedzieć do niego: Ty będziesz odejść od życia, lo! the days of thy temporal life are fulfilled: so that he may set his house in order before he die. dni twego życia doczesnego są spełnione: aby mógł ustawić swój dom w porządku, zanim umrze.

II. II. And Michael went and came to Abraham, and found him sitting before his oxen for ploughing, and he was exceeding old in appearance, and had his son in his arms. A Michael poszedł i przybył do Abrahama, i znalazł go siedzącego przed jego woły do ​​orki, i był powyżej stary wygląd, i miał syna w ramionach. Abraham, therefore, seeing the archangel Michael, rose from the ground and saluted him, not knowing who he was, and said to him: The Lord preserve thee. Abraham, dlatego widząc Michała Archanioła, wstał z ziemi i pozdrowił go, nie wiedząc, kim był, i rzekł do niego: Pan zachować cię. May thy journey be prosperous with thee. Niech twoja podróż będzie dostatniej z tobą. And Michael answered him: Thou art kind, good father. A Michael odpowiedział mu: Ty rodzaju sztuka, dobrym ojcem. Abraham answered and said to him: Come, draw near to me, brother, and sit down a little while, that I may order a beast to be brought that we may go to my house, and thou mayest rest with me, for it is toward evening, and in the morning arise and go whithersoever thou wilt, lest some evil beast meet thee and do thee hurt. Abraham odpowiedział i rzekł do niego: Chodź, zbliżyć się do mnie, bracie, i usiąść na chwilę, że mogę zamówić bestię być wniesione, że możemy iść do domu, a reszta byś ze mną, bo to jest pod wieczór, a rano wstać i iść gdziekolwiek woli swej, żeby coś złego spotkać cię bestia i nie cię boli. And Michael enquired of Abraham, saying: Tell me thy name, before I enter thy house, lest I be burdensome to thee. I Michael zapytał Abrahama, mówiąc: Powiedz mi twoje imię, zanim wejdę twego domu, bo mogę być uciążliwe dla ciebie. Abraham answered and said, My parents called me Abram, and the Lord named me Abraham, saying: Arise and depart from thy house, and from thy kindred, and go into the land which I shall show unto thee. Abraham odpowiedział: Moi rodzice nazwali mnie Abrama, a Pan mnie nazwie Abrahama, mówiąc: Wstań i oddalić się od domu twoim, i od rodziny twojej, a idź do ziemi, którą pokażę tobie. And when I went away into the land which the Lord showed me, he said to me: Thy name shall no more be called Abram, but thy name shall be Abraham. A gdy poszedł do ziemi, którą Pan pokazał mi, powiedział do mnie: Thy name nie będzie więcej nazywane Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Michael answered and said to him: Pardon me, my father, experienced man of God, for I am a stranger, and I have heard of thee that thou didst go forty furlongs and didst bring a goat and slay it, entertaining angels in thy house, that they might rest there. Michael odpowiedział i rzekł do niego: Wybacz mi, mój ojciec, doświadczony człowiek Boży, bo jestem nagi, i słyszałem o tobie, żeś Ty idź czterdzieści stadiów i didst przynieść kozę i zabić go, zabawny aniołów w twoim domu , że mogą tam odpocząć. Thus speaking together, they arose and went towards the house. Tak mówiąc razem, wstał i udał się w kierunku domu. And Abraham called one of his servants, and said to him: Go, bring me a beast that the stranger may sit upon it, for he is wearied with his journey. I Abraham nazwał jeden ze swoich sług, i rzekł do niego: Idź, przynieś mi bestię, że obcy mogą usiąść na nim, bo on jest zmęczony z podróży. And Michael said: Trouble not the youth, but let us go lightly until we reach the house, for I love thy company. A Michael powiedział: problem nie do młodzieży, ale idźmy lekko aż dotrzemy do domu, bo kocham twoją firmę.

III. III. And arising they went on, and as they drew nigh to the city, about three furlongs from it, they found a great tree having three hundred branches, like to a tamarisk tree. I pojawiające się dalej, a gdy zbliżał się do miasta, około trzech stadiów od niego, okazało się wielkim drzewem o trzysta oddziałów, jak do drzewa tamaryszek. And they heard a voice from its branches singing, "Holy art thou, because thou hast kept the purpose for which thou wast sent." I usłyszeli głos z jego oddziałów śpiewając: "Tyś jest Święty, bo Ty zachowałeś cel, dla którego ty zostałeś wysłany". And Abraham heard the voice, and hid the mystery in his heart, saying within himself, What is the mystery that I have heard? I Abraham usłyszał głos i ukrył tajemnicę w swoim sercu, mówiąc sam do siebie: Co jest tajemnicą, że słyszałem? As he came into the house, Abraham said to his servants, Arise, go out to the flocks, and bring three sheep, and slay them quickly, and make them ready that we may eat and drink, for this day is a feast for us. Gdy przyszedł do domu, rzekł do swoich sług: Wstań, idź do stad i przynieś trzy owce, i zabić je szybko, i uczynić z nich oczekuje, że możemy jeść i pić, na ten dzień jest świętem dla nas . And the servants brought the sheep, and Abraham called his son Isaac, and said to him, My son Isaac, arise and put water in the vessel that we may wash the feet of this stranger. Słudzy przyniósł owiec, a Abraham nazwał swego syna Izaaka, i rzekł do niego: Mój syn Izaak, powstają i umieścić wody w naczyniu, że możemy umyć nogi tego nieznajomego. And he brought it as he was commanded, and Abraham said, I perceive, and so it shall be, that in this basin I shall never again wash the feet of any man coming to us as a guest. I przyprowadził go, jak był rozkazał, i rzekł, widzę, i tak musi być, że w tym zbiorniku nigdy nie jest ponownie umyć nogi każdego człowieka przychodzi do nas jako gość. And Isaac hearing his father say this wept, and said to him, My father what is this that thou sayest, This is my last time to wash the feet of a stranger? Izaak przesłuchanie ojca powiedzieć, to płakał, i rzekł do niego: Mój ojciec co to jest, że ty mówisz, to mój ostatni raz, aby umyć nogi nieznajomym? And Abraham seeing his son weeping, also wept exceedingly, and Michael seeing them weeping, wept also, and the tears of Michael fell upon the vessel and became a precious stone. I Abraham widząc jego płacz syna, również niezmiernie płakali, a Michael widząc ich płacz, płakał także, a łzy Michael padł na statku i stał się twardy kamień.

IV. IV. When Sarah, being inside in her house, heard their weeping, she came out and said to Abraham, Lord, why is it that ye thus weep? Kiedy Sara, będąc wewnątrz w jej domu, usłyszał ich płacz, wyszła i powiedział do Abrahama: Panie, dlaczego jest tak, że wy co płakać? Abraham answered, and said to her, It is no evil. Abraham odpowiedział i rzekł do niej, nie jest zła. Go into thy house, and do thy own work, lest we be troublesome to the man. Idź do domu twego, i czyń swoją własną pracę, bo możemy być groźny dla człowieka. And Sarah went away, being about to prepare the supper. I Sarah odeszła, będąc o przygotowanie kolacji. And the sun came near to setting, and Michael went out of the house, and was taken up into the heavens to worship before God, for at sunset all the angels worship God and Michael himself is the first of the angels. I słońce zbliżył się do ustawienia i Michael wyszedł z domu i został wzięty do nieba, aby oddać pokłon Bogu, o zachodzie słońca wszyscy aniołowie wielbią Boga i Michael sam jest pierwszym z aniołów. And they all worshipped him, and went each to his own place, but Michael spoke before the Lord and said, Lord, command me to be questioned before thy holy glory! I wszyscy czcili go i poszedł każdy do swego miejsca, ale Michael mówił przed Panem i rzekł: Panie, każ mi być kwestionowane przed Twym świętym chwały! And the Lord said to Michael, Announce whatsoever thou wilt! I rzekł Pan do Michała, ogłaszają jakiejkolwiek woli swej! And the Archangel answered and said, Lord, thou didst send me to Abraham to say to him, Depart from thy body, and leave this world; the Lord calls thee; and I dare not, Lord, reveal myself to him, for he is thy friend, and a righteous man, and one that receives strangers. I Archanioł odpowiedział i rzekł: Panie, żeś Ty Mnie posłał do Abrahama, aby mu powiedzieć, Wyjazd od twego ciała, i opuścić ten świat, Pan wzywa cię, i nie śmiem, Panie, ujawniają się do niego, bo jest twój przyjaciel, człowiek sprawiedliwy, a jeden, który otrzyma obcych. But I beseech thee, Lord, command the remembrance of the death of Abraham to enter into his own heart, and bid not me tell it him, for it is great abruptness to say, Leave the world, and especially to leave one's own body, for thou didst create him from the beginning to have pity on the souls of all men. Ale proszę cię, Panie, polecenia wspomnienie śmierci Abrahama, aby wejść do swego serca, a oferta nie powiem mu go, bo to jest wielki gwałtowność znaczy opuścić świat, a zwłaszcza do opuszczenia własnego ciała, dla Tyś stworzyć go od początku do ulituj się dusze wszystkich ludzi. Then the Lord said to Michael, Arise and go to Abraham, and lodge with him, and whatever thou seest him eat, eat thou also, and wherever he shall sleep, sleep thou there also. Wtedy rzekł Pan do Michała: Wstań i idź do Abrahama, i złożyć z niego, a co ty widzisz go jeść, jeść ty także, i wszędzie tam, gdzie będzie spać, spać Ty tam również. For I will cast the thought of the death of Abraham into the heart of Isaac his son in a dream. Dla rzucę myśl o śmierci Abrahama do serca jego syna Izaaka, w śnie.

V. Then Michael went into the house of Abraham on that evening, and found them preparing the supper, and they ate and drank and were merry. V. Potem Michael wszedł do domu Abrahama tego wieczoru, i znalazł ich przygotowanie wieczerzy i jedli i pili i były wesołe. And Abraham said to his son Isaac, Arise, my son, and spread the man's couch that he may sleep, and set the lamp upon the stand. I rzekł Abraham do swego syna Izaaka, Wstań, synu mój, i rozłożył kanapę mężczyzny, że może on spać, i ustawić lampę na stojaku. And Isaac did as his father commanded him, and Isaac said to his father, I too am coming to sleep beside you. Izaak nie jak jego ojciec polecił mu, Izaak rzekł do ojca, ja też idę spać obok ciebie. Abraham answered him, Nay, my son, lest we be troublesome to this man, but go to thy own chamber and sleep. Abraham odpowiedział mu, owszem, mojego syna, żeby nie być kłopotliwe do tego człowieka, ale idź do twojej własnej komory i snu. And Isaac not wishing to disobey his father's command, went away and slept in his own chamber. Izaak nie chcąc sprzeciwić ojca polecenie, wyjechał i spała we własnym komory.

VI. VI. And it happened about the seventh hour of the night Isaac awoke, and came to the door of his father's chamber, crying out and saying, Open, father, that I may touch thee before they take thee away from me. I stało się około godziny siódmej w nocy obudził Izaaka, i podszedł do drzwi swojego ojca komory, wołając i mówiąc: Otwórz, Ojcze, że mogę cię dotknąć, zanim biorę ciebie ode mnie. Abraham arose and opened to him, and Isaac entered and hung upon his father's neck weeping, and kissed him with lamentations. Abraham wstał i otworzył do niego, a Izaak wszedł i zawisł na ojca płaczem na szyję i ucałował go z biadolenie. And Abraham wept together with his son, and Michael saw them weeping and wept likewise. I Abraham płakali razem z synem, i Michael widział je płacz i płakał tak samo. And Sarah hearing them weeping called from her bed-chamber, saying, My Lord Abraham, why is this weeping? A Sara słysząc je płacząc nazywany od jej łóżko-komory, mówiąc Panie Abraham, dlaczego ten płacz? Has the stranger told thee of thy brother's son Lot that he is dead? Czy obcy ci powiedział ze swego brata Lota syna, że ​​on nie żyje? or has aught else befallen us? lub cokolwiek innego spotkało nas? Michael answered and said to Sarah, Nay, Sarah, I have brought no tidings of Lot, but I knew of all your kindness of heart, that therein ye excel all men upon earth, and the Lord has remembered you. Michael odpowiedział Sarah, Nay, Sarah, nie przyniosły wieści o wiele, ale wiedziałem z całą swoją dobrocią serca, że ​​macie w nich celują wszystkich ludzi na ziemi, a Pan wspomniał ci. Then Sarah said to Abraham, How durst thou weep when the man of God has come in to thee, and why have thy eyes [3993] shed tears for today there is great rejoicing? Wtedy Sarah powiedział do Abrahama, Jak śmiał ty płaczą, kiedy mąż Boży przyszedł w tobie, i dlaczego ma twoje oczy [3993] płakał na dzisiaj jest wielka radość? Abraham said to her, How knowest thou that this is a man of God? Abraham rzekł do niej: Jak ty wiesz, że to jest człowiek Boga? Sarah answered and said, Because I say and declare that this is one of the three men who were entertained by us at the oak of Mamre, when one of the servants went and brought a kid and thou didst kill it, and didst say to me, Arise, make ready that we may eat with these men in our house. Sarah odpowiedział Bo mówię i oświadczam, że jest to jeden z trzech mężczyzn, którzy zabawiali przez nas na dąb Mamre, gdy jeden z pracowników poszedł i przyniósł dziecko i żeś Ty go zabić, a któryś do mnie mówią Wstań, przygotuj się, że możemy jeść z tych ludzi w naszym domu. Abraham answered and said, Thou has perceived well, O woman, for I too, when I washed his feet knew in my heart that these were the feet which I had washed at the oak of Mamre, and when I began to enquire concerning his journey, he said to me, I go to preserve Lot thy brother from the men of Sodom, and then I knew the mystery. Abraham odpowiedział: Tyś jest postrzegana dobrze, kobieta O, bo ja też, kiedy umyłem nogi wiedział w moim sercu, że są to stopy, które miałem na umyte dębu Mamre, a kiedy zacząłem pytać o jego podróż , powiedział do mnie, pójdę do zachowania działki bliźniego swego od mężczyzn Sodomy, i zauważyłem, że tajemnicę.

VII. VII. And Abraham said to Michael, Tell me, man of God, and show to me why thou hast come hither. I rzekł Abraham do Michała, Powiedz mi, męża Bożego, i pokazać mi, dlaczego ty masz przyjść przychodzić. And Michael said, Thy son Isaac will show thee. A Michael powiedział, twój syn Izaaka pokaże tobie. And Abraham said to his son, My beloved son, tell me what thou hast seen in thy dream today, and wast frightened. I rzekł Abraham do swego syna, mój syn umiłowany, powiedz mi, co żeś widział w twoim śnie dzisiaj, i byłeś przestraszony. Relate it to me. Odnoszą się do mnie. Isaac answered his father, I saw in my dream the sun and the moon, and there was a crown upon my head, and there came from heaven a man of great size, and shining as the light that is called the father of light. Izaak odpowiedział ojca, widziałem w moim śnie słońce i księżyc, i nie było korona na mojej głowie, i nie przyszedł z nieba człowieka wielkiego rozmiaru, i świeci jako światło, który jest nazywany ojcem świetle. He took the sun from my head, and yet left the rays behind with me. Brał słońce z moją głową, a jednak pozostawił promienie za mnie. And I wept and said, I beseech thee, my Lord, take not away the glory of my head, and the light of my house, and all my glory. I zapłakał i powiedział: proszę cię, mój Panie, weź nie dala chwałę moją głową, a światło w moim domu, a wszystkie moje chwałę. And the sun and the moon and the stars lamented, saying, Take not away the glory of our power. A słońce i księżyc i gwiazdy, ubolewał, mówiąc: Weź nie dala chwałę naszej mocy. And that shining man answered and said to me, Weep not that I take the light of thy house, for it is taken up from troubles into rest, from a low estate to a high one; they lift him up from a narrow to a wide place; they raise him from darkness to light. I że człowiek świeci odpowiedział i rzekł do mnie, nie płacz, że biorę światło twego domu, bo jest wzięty od kłopotów w spoczynku, z niskiego do wysokiego majątku jednego, oni go podnieść od wąskiego do szerokiego miejsce, podnoszą go z ciemności do światła. And I said to him, I beseech thee, Lord, take also the rays with it. I powiedziałem mu, proszę cię, Panie, weź także promienie z nim. He said to me, There are twelve hours of the day, and then I shall take all the rays. Powiedział do mnie: Jest dwanaście godzin dnia, a potem wezmę wszystkie promienie. As the shining man said this, I saw the sun of my house ascending into heaven, but that crown I saw no more, and that sun was like thee my father. Jako mężczyzna świeci powiedział to, zobaczyłem słońce mój dom wniebowstąpieniem, ale korona nie widziałem więcej, i że słońce było jak ciebie mój ojciec. And Michael said to Abraham, Thy son Isaac has spoken truth, for thou shalt go, and be taken up into the heavens, but thy body shall remain on earth, until seven thousand ages are fulfilled, for then all flesh shall arise. A Michael powiedział do Abrahama, Twego Syna Isaac mówił prawdę, pójdziesz, i być wzięty do nieba, ale twoje ciało pozostanie na ziemi, dopiero siedem tysięcy wieku są spełnione, bo wtedy pojawiają się wszelkie ciało. Now therefore, Abraham, set thy house in order, and thy children, for thou hast heard fully what is decreed concerning thee. Teraz więc, Abraham, ustawić twój dom w porządku, a twoje dzieci, na któreś słyszał w pełni, co jest ogłoszone o tobie. Abraham answered and said to Michael, I beseech thee, Lord, if I shall depart from my body, I have desired to be taken up in my body that I may see the creatures that the Lord my God has created in heaven and on earth. Abraham odpowiedział Michael, ja cię proszę, Panie, jeśli mam odejść od mojego ciała, ja pragnąłem być podjęte w moim ciele, że mogę zobaczyć stworzenia, które Pan mój Bóg stworzył w niebie i na ziemi. Michael answered and said, This is not for me to do, but I shall go and tell the Lord of this, and if I am commanded I shall show thee all these things. Michael odpowiedział, To nie jest dla mnie do zrobienia, ale ja pójdę i powiem Panu, a jeżeli ja dowodził pokażę ci te wszystkie rzeczy.

VIII. VIII. And Michael went up into heaven, and spoke before the Lord concerning Abraham, and the Lord answered Michael, Go and take up Abraham in the body, and show him all things, and whatsoever he shall say to thee do to him as to my friend. A Michael udał się do nieba, i mówił przed Panem dotyczące Abrahama, Pan odpowiedział Michael, Idź i podjęcia Abrahama w organizmie, i pokazać mu wszystkie rzeczy, i to, co powie do ciebie czy do niego jak do przyjaciela . So Michael went forth and took up Abraham in the body on a cloud, and brought him to the river of Ocean. Więc Michael wyszedł i zajął się Abrahama w organizmie na obłoku, i zaprowadził go do rzeki Oceanu.

XII. XII. And after Abraham had seen the place of judgment, the cloud took him down upon the firmament below, and Abraham, looking down upon the earth, saw a man committing adultery with a wedded woman. A po Abraham widział miejsce wyroku obłok zabrał go na firmamencie poniżej, i Abraham, patrząc w dół na ziemię, zobaczyłem mężczyznę cudzołóstwo z poślubioną kobietą. And Abraham turning said to Michael, Seest thou this wickedness? I Abraham powiedział do Michała toczenie, Widzisz tę niegodziwość? but, Lord, send fire from heaven to consume them. ale, Panie, ześlij ogień z nieba spożywać je. And straightway there came down fire and consumed them, for the Lord had said to Michael, Whatsoever Abraham shall ask thee to do for him, do thou. Zaraz tam zstąpił ogień i pochłonął ich, gdyż Pan powiedział do Michała, Cokolwiek Abraham prosi cię do zrobienia dla niego zrobić tys. Abraham looked again, and saw other men railing at their companions, and said, Let the earth open and swallow them, and as he spoke the earth swallowed them alive. Abraham spojrzał ponownie i zobaczył innych mężczyzn Reling na swoich kompanów i rzekł: Niechaj ziemia otworzyć i połknąć, a jak mówił ziemia pochłonęła ich żywcem. Again the cloud led him to another place, and Abraham saw some going into a desert place to commit murder, and he said to Michael, Seest thou this wickedness? Znów chmury doprowadziło go do innego miejsca, i Abraham zobaczył niektóre wchodząc na miejsce pustynne do popełnienia morderstwa, a on powiedział do Michała, Widzisz tę niegodziwość? but let wild beasts come out of the desert, and tear them in pieces, and that same hour wild beasts came out of the desert, and devoured them. ale niech dzikie bestie pochodzą z pustyni, i rozerwać je na kawałki, a tym samym godzin dzikie bestie wyszły z pustyni, i pochłonął ich. Then the Lord God spoke to Michael saying, Turn away Abraham to his own house, and let him not go round all the creation that I have made, because he has no compassion on sinners, but I have compassion on sinners that they may turn and live, and repent of their sins and be saved. Wtedy Pan Bóg rzekł do Michaela, mówiąc: Odwróć się Abraham do swojego domu, i niech nie kręcą wszystkie stworzenia, które zrobiłem, bo nie ma litość nad grzesznikami, ale mam żal grzeszników, że mogą odwrócić się i żyć i pokutować za swoje grzechy i zostać zapisane.

(VIII.) And Abraham looked and saw two gates, the one small and the other large, and between the two gates sat a man upon a throne of great glory, and a multitude of angels round about him, and he was weeping, and again laughing, but his weeping exceeded his laughter seven-fold. (VIII.) Abraham spojrzał i zobaczył dwie bramy, jeden mały i drugi duży, a między dwiema bramami siedział człowiek na tronie wielkiej chwały i wielu aniołów dokoła niego, a on płakał, a znów się śmiać, ale jego śmiech płacz przekroczone siedmiokrotnie. And Abraham said to Michael, Who is this that sits between the two gates in great glory; sometimes he laughs, and sometimes he weeps, and his weeping exceeds his laughter seven-fold? I rzekł Abraham do Michaela, kim jest ten, który siedzi między dwiema bramami w wielkiej chwale, czasami śmieje się, a czasami płacze, a jego płacz przekracza jego śmiechu siedmiokrotnie? And Michael said to Abraham, Knowest thou not who it is? A Michael powiedział do Abrahama, nie wiesz ty, kto to jest? And he said, No, Lord. A on rzekł: Nie, Panie. And Michael said to Abraham, Seest thou these two gates, the small and the great? A Michael powiedział do Abrahama Widzisz te dwie bramy, mała i wielka? These are they which lead to life and to destruction. To są ci, co prowadzi do życia, a do zniszczenia. This man that sits between them is Adam, the first man whom the Lord created, and set him in this place to see every soul that departs from the body, seeing that all are from him. Ten człowiek, który siedzi między nimi jest Adam, pierwszy człowiek, któremu Pan stworzył i postawił go w tym miejscu, aby zobaczyć każdą duszę, która odbiega od ciała, widząc, że wszyscy są od niego. When, therefore, thou seest him weeping, know that he has seen many souls being led to destruction, but when thou seest him laughing, he has seen many souls being led into life. Dlatego też, kiedy go widzisz, płacz, wiem, że widział wiele dusz jest doprowadziły do ​​zniszczenia, ale kiedy go widzisz, śmiejąc się, że widział wiele dusz prowadzeni do życia. Seest thou how his weeping exceeds his laughter? Widzisz, jak jego płacz przekracza jego śmiech? Since he sees the greater part of the world being led away through the broad gate to destruction, therefore his weeping exceeds his laughter seven-fold. Ponieważ widzi większej części świata jest odprowadzany przez szeroką bramę do zniszczenia, więc jego płacz przekracza jego śmiechu siedmiokrotnie.

IX. IX. And Abraham said, And he that cannot enter through the narrow gate, can he not enter into life? I rzekł Abraham, a on, że nie może wejść przez wąską bramę, nie może on wejść w życie? Then Abraham wept, saying, Woe is me, what shall I do? Wtedy Abraham płakali, mówiąc: Biada mi, co mam robić? for I am a man broad of body, and how shall I be able to enter by the narrow gate, by which a boy of fifteen years cannot enter? bo jestem człowiekiem szerokie ciała, i jak będę mógł wejść przez wąską bramę, przez co chłopiec piętnastu lat nie może wejść? Michael answered and said to Abraham, Fear not, father, nor grieve, for thou shalt enter by it unhindered, and all those who are like thee. Michael odpowiedział i rzekł do Abrahama: Nie bój się, ojciec, ani smucić, dla będziesz przez nią wchodzą bez przeszkód, a wszyscy, którzy są jak tobie. And as Abraham stood and marveled, behold an angel of the Lord driving sixty thousand souls of sinners to destruction. I jak Abraham stał i dziwili, oto anioł Pana jazdy sześćdziesiąt tysięcy dusze grzeszników do zniszczenia. And Abraham said to Michael, Do all these go into destruction? I rzekł Abraham do Michała, ci wszyscy go do zniszczenia? And Michael said to him, Yea, but let us go and search among these souls, if there is among them even one righteous. A Michael powiedział do niego: Tak, ale idźmy i wyszukiwania wśród tych dusz, jeśli jest wśród nich nawet jeden sprawiedliwy. And when they went, they found an angel holding in his hand one soul of a woman from among these sixty thousand, because he had found her sins weighing equally with all her works, and they were neither in motion nor at rest, but in a state between; but the other souls he led away to destruction. A gdy szli, znaleźli anioła trzyma w ręku jeden duszy kobiety spośród tych sześćdziesięciu tysięcy, bo odkrył jej grzechy ważenia równi ze wszystkimi jej dzieł, a oni nie byli ani w ruchu, ani w spoczynku, ale w stan pomiędzy, ale inne dusze on odprowadzony do zniszczenia. Abraham said to Michael, Lord, is this the angel that removes the souls from the body or not? Abraham powiedział do Michała, Panie, jest to anioł, który usuwa z organizmu dusze, czy nie? Michael answered and said, This is death, and he leads them into the place of judgment, that the judge may try them. Michael odpowiedział, to jest śmierć, a on prowadzi ich do miejsca wyroku, że sędzia może ich spróbować.

X. And Abraham said, My Lord, I beseech thee to lead me to the place of judgment so that I too may see how they are judged. X. I Abraham powiedział, Panie, proszę cię, aby doprowadzić mnie do miejsca wyroku tak, że i ja mógł zobaczyć, jak są one oceniane. Then Michael took Abraham upon a cloud, and led him into Paradise, and when he came to the place where the judge was, the angel came and gave that soul to the judge. Następnie Michael wziął Abraham na obłoku, i poprowadził go do raju, a gdy doszedł do miejsca, w którym sędzia był, anioł przyszedł i dał tę duszę do sędziego. And the soul said, Lord have mercy on me. A dusza rzekł: Panie zmiłuj się nade mną. And the judge said, How shall I have mercy upon thee, when thou hadst no mercy upon thy daughter which thou hadst, the fruit of thy womb? A sędzia powiedział, Jak będę miał litość nad tobą, gdy ty hadst nie miłosierdzie twoje córki, któreś hadst, owoc twojego łona? Wherefore didst thou slay her? Przeto Miałeś zabić ją? It answered, Nay, Lord, slaughter has not been done by me, but my daughter has lied upon me. To odpowiedział, Nie, Panie, ubój nie zostało wykonane przez mnie, ale moja córka kłamała na mnie. But the judge commanded him to come that wrote down the records, and behold cherubim carrying two books. Ale sędzia nakazał mu się stało, że zapisałem rekordy, a oto cherubów przeprowadzenie dwóch książek. And there was with them a man of exceeding great stature, having on his head three crowns, and the one crown was higher than the other two. I nie było z nimi człowiek wielkiego wzrostu powyżej, mając na głowie Trzy Korony, a jedna korona była wyższa niż dwa pozostałe. These are called the crowns of witness. Są to tak zwane korony świadka. And the man had in his hand a golden pen, and the judge said to him, Exhibit the sin of this soul. A człowiek miał w ręku złote pióro, a sędzia powiedział mu Exhibit grzech tej duszy. And that man, opening one of the books of the cherubim, sought out the sin of the woman's soul and found it. I że człowiek, otwierając jeden z ksiąg cherubinów, odszukał grzech duszy kobiety i ją znalazł. And the judge said, O wretched soul, why sayest thou that thou hast not done murder? A sędzia powiedział, Nędzny dusza, dlaczego ty mówisz, że ty nie uczyniłeś morderstwo? Didst thou not, after the death of thy husband, go and commit adultery with thy daughter's husband, and kill her? Miałeś nie, po śmierci męża twego, idź i cudzołóż z twego córki męża i ją zabić? And he convicted her also of her other sins, whatsoever she had done from her youth. A on skazany ją również jej innych grzechów, cokolwiek zrobiła z jej młodości. Hearing these things the woman cried out, saying, Woe is me, all the sins that I did in the world I forgot, but here they were not forgotten. Słysząc te rzeczy kobieta wołał, mówiąc: Biada mi, wszystkie grzechy, które zrobiłem w świecie zapomniałem, ale tutaj nie zostały zapomniane. Then they took her away also and gave her over to the tormentors. Potem zabrał ją także i dał ją w ręce oprawców.

XI. XI. And Abraham said to Michael, Lord, who is this judge, and who is the other, who convicts the sins? I rzekł Abraham do Michała, Panie, kto to jest sędzia, a kto jest inny, kto przekonuje grzechy? And Michael said to Abraham, Seest thou the judge? A Michael powiedział do Abrahama Widzisz sędziego? This is Abel, who first testified, and God brought him hither to judge, and he that bears witness here is the teacher of heaven and earth, and the scribe of righteousness, Enoch, for the Lord sent them hither to write down the sins and righteousnesses of each one. To jest Abel, który pierwszy zeznał, a Bóg przyprowadził go tutaj do sędziego, a on, że świadczy o to nauczyciel nieba i ziemi, i pisarz sprawiedliwość Henoch, dla Pana wysłał im przychodzić spisać grzechy i cnoty każdego. Abraham said, And how can Enoch bear the weight of the souls, not having seen death? Abraham powiedział, I jak Enoch udźwignąć ciężar dusz, który nie widział śmierć? or how can he give sentence to all the souls? lub jak może dać zdanie do wszystkich dusz? Michael said, If he gives sentence concerning the souls, it is not permitted; but Enoch himself does not give sentence, but it is the Lord who does so, and he has no more to do than only to write. Michael powiedział, że jeśli on daje zdanie dotyczące dusze, nie jest dozwolone, ale Enoch sam nie daje zdanie, ale to jest Pan, który to robi, a on nie ma więcej do zrobienia niż tylko pisać. For Enoch prayed to the Lord saying, I desire not, Lord, to give sentence on the souls, lest I be grievous to anyone; and the Lord said to Enoch, I shall command thee to write down the sins of the soul that makes atonement and it shall enter into life, and if the soul make not atonement and repent, thou shalt find its sins written down and it shall be cast into punishment. Dla Enoch modlił się do Pana mówiąc, ja nie pragnę, Panie, aby dać zdanie na dusze, bo mogę być bolesna dla wszystkich, a Pan powiedział do Henocha, ja rozkazuję tobie spisać grzechy duszy dokonuje przebłagania i wejdzie ona w życie, a jeśli nie dusza dokonać obrzędu i nawróć się, będziesz znaleźć grzechy jej spisane i będzie wrzucony do kary. And about the ninth hour Michael brought Abraham back to his house. A o godzinie dziewiątej Michael Abraham przyniósł z powrotem do domu. But Sarah his wife, not seeing what had become of Abraham, was consumed with grief, and gave up the ghost, and after the return of Abraham he found her dead, and buried her. Ale Sara jego żona, nie widząc, co się z Abrahama, był spożywany z żalu, i oddał ducha, a po powrocie Abrahama znalazł ją martwą, a pochowano ją.

XIII. XIII. But when the day of the death of Abraham drew nigh, the Lord God said to Michael, Death will not dare to go near to take away the soul of my servant, because he is my friend, but go thou and adorn Death with great beauty, and send him thus to Abraham, that he may see him with his eyes. Ale gdy dzień śmierci Abrahama zbliżał, Pan Bóg powiedział do Michała, Śmierć nie odważą się zbliżyć, aby zabrać duszę sługi mojego, bo jest moim przyjacielem, ale ty idź i ozdabiać Śmierć z wielkiej urody , i wysłać go więc do Abrahama, że ​​może zobaczyć go z oczu. And Michael straightway, as he was commanded, adorned Death with great beauty, and sent him thus to Abraham that he might see him. I Michael zaraz, jak on dowodził, zdobione Śmierć z wielkiej urody i wysłał go więc do Abrahama, aby mógł go zobaczyć. And he sat down near to Abraham, and Abraham seeing Death sitting near to him was afraid with a great fear. I usiadł w pobliżu Abrahama i Abraham widząc Śmierć siedzący obok niego bała z wielkim strachem. And Death said to Abraham, Hail, holy soul! Śmierć i rzekł do Abrahama, Zdrowaś, świętej duszy! hail, friend of the Lord God! grad, przyjaciel Pana Boga! hail, consolation and entertainment of travelers! grad, pocieszenie i rozrywki podróżnych! And Abraham said, Thou art welcome, servant of the Most High. I rzekł: Tyś jest mile widziane, sługa Najwyższego. God. Bóg. I beseech thee, tell me who thou art; and entering into my house partake of food and drink, and depart from me, for since I have seen thee sitting near to me my soul has been troubled. Proszę cię, powiedz mi, kim jesteś ty, a wejściem do mojego domu bierzemy z jedzeniem i piciem, i odejść ode mnie, ponieważ widziałem ciebie siedzi blisko mnie moja dusza została zmartwiony. For I am not at all worthy to come near thee, for thou art an exalted spirit and I am flesh and blood, and therefore I cannot bear thy glory, for I see that thy beauty is not of this world. Bo nie jestem w ogóle godni zbliżyć tobie, boś ty wzniosły duch, a ja jestem z krwi i kości, i dlatego nie mogę znieść twoją chwałę, bo widzę, że twoje piękno nie jest z tego świata. And Death said to Abraham, I tell thee, in all the creation that God has made, there has not been found one like thee, for even the Lord himself by searching has not found such an one upon the whole earth. Śmierć i rzekł do Abrahama, mówię ci, w całym stworzeniu, że Bóg stworzył, nie stwierdzono podobny do ciebie, bo nawet sam Pan wyszukiwarką nie znalazła taki jeden na całej ziemi. And Abraham said to Death, How durst thou lie? I rzekł Abraham do śmierci, Jak śmiał ty kłamstwo? for I see that thy beauty is not of this world. bo widzę, że twoje piękno nie jest z tego świata. And Death said to Abraham, Think not, Abraham, that this beauty is mine, or that I come thus to every man. Śmierć i rzekł do Abrahama: Nie myśl, Abrahama, że ​​to piękno jest moje, i że ja się tym samym do każdego człowieka. Nay, but if any one is righteous like thee, I thus take crowns and come to him, but if it is a sinner I come in great corruption, and out of their sin I make a crown for my head, and I shake them with great fear, so that they are dismayed. Tak, ale jeśli ktoś jest sprawiedliwy jak Ty, ja w ten sposób się korony i przyjdziemy do niego, ale jeśli jest grzesznikiem, przyjdę w wielkiej korupcji, a z ich grzechu robię koronę mojej głowie, a ja je wstrząsnąć wielki strach, tak, że są przerażeni. Abraham therefore said to him, And whence comes thy beauty? Abraham zatem powiedział do Niego: A skąd pochodzi twoje piękno? And Death said, There is none other more full of corruption than I am. Śmierć i rzekł: Nie ma innego bardziej pełne korupcji niż ja. Abraham said to him, And art thou indeed he that is called Death? Abraham powiedział do niego, a ty rzeczywiście on, że nazywa się śmierci? He answered him and said, I am the bitter name. Odpowiedział mu i powiedział: Jestem gorzka nazwa. I am weeping.... Płaczę ....

XIV. XIV. And Abraham said to Death, Show us thy corruption. I rzekł do śmierci, Pokaż nam twoją korupcji. And Death made manifest his corruption; and he had two heads, the one had the face of a serpent and by it some die at once by asps, and the other head was like a sword; by it some die by the sword as by bows. Śmierć i objawiło mu korupcję i miał dwie głowy, jeden miał twarz węża i przez nią niektórzy umierają natychmiast przez bolenie, a druga głowa była jak miecz; przez nią niektórzy zginie od miecza jak przez łuki . In that day the servants of Abraham died through fear of Death, and Abraham seeing them prayed to the Lord, and he raised them up. W tym dniu słudzy Abraham umarł przez bojaźń śmierci, i widział, że Abraham modlił się do Pana, i podniósł je. But God returned and removed the soul of Abraham as in a dream, and the archangel Michael took it up into the heavens. Ale Bóg powrócił i usunięte duszę Abrahama jak we śnie, a archanioł Michał wziął go do nieba. And Isaac buried his father beside his mother Sarah, glorifying and praising God, for to him is due glory, honor and worship, of the Father, Son and Holy Ghost, now and always and to all eternity. Izaak pochowany obok swojego ojca matka Sary, wielbiąc i wysławiając Boga za niego wynika chwała, cześć i uwielbienie, z Ducha Ojca i Syna, i Ducha, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Amen.

Footnotes Przypisy

[3993] "Eyes of the fountain of light" is apparently what the text has. [3993] "Oczy fontanny światła" jest najwyraźniej to, co tekst ma.


Also, see links to 3500 other Manuscripts: Także, zobaczyć linki do 3500 innych rękopisów:
/believe/txv/earlych4.htm / Believe/txv/earlych4.htm


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest