Avicenna Avicenna

Catholic Information Informacje Katolicki

(Abn Ali al Hosain ibn Abdallah ibn Sina, called by the Latins Avicenna). (ABN Ali al Hosain ibn Abdallah ibn Sina, zwany przez łacinników Awicenny). Arabian physician and philosopher, born at Kharmaithen, in the province of Bokhara, 980; died at Hamadan, in Northern Persia, 1037. Arabski lekarz i filozof, urodzony w Kharmaithen, w prowincji Buchary, 980, zmarł w Hamadan, w północnej Persji, 1037. Avicenna was actually Persian, not Arabian Avicenna był rzeczywiście Perski, nie Arabian

From the autobiographical sketch which has come down to us we learn that he was a very precocious youth; at the age of ten he knew the Koran by heart; before he was sixteen he had mastered what was to be learned of physics, mathematics, logic, and metaphysics; at the age of sixteen he began the study and practice of medicine; and before he had completed his twenty-first year he wrote his famous "Canon" of medical science, which for several centuries, after his time, remained the principal authority in medical schools both in Europe and in Asia. Z autobiograficznym szkicu, który zstąpił do nas dowiadujemy się, że był on bardzo przedwczesne młodzież, w wieku dziesięciu lat znał Koran na pamięć, zanim miał szesnaście lat opanował co było się nauczyć z fizyki, matematyki, logiki i metafizyka, w wieku szesnastu lat zaczął studium i praktykę medycyny, a zanim jeszcze ukończył 21-sze lat napisał swój słynny "kanonu" nauk medycznych, które przez kilka stuleci, po nim pozostał główny organ w szkołach medycznych, zarówno w Europie, jak iw Azji. He served successively several Persian potentates as physician and adviser, travelling with them from place to place, and despite the habits of conviviality for which he was well known, devoted much time to literary labours, as is testified by the hundred volumes which he wrote. Był kilkakrotnie perskie potentaci jako lekarz i doradca, podróżując z nimi z miejsca na miejsce, i pomimo zwyczajów towarzyskiego dla których był znany, poświęcił wiele czasu na literackie trudy, jak zeznał przez sto tomów, które pisał. Our authority for the foregoing facts is the "Life of Avicenna,", based on his autobiography, written by his disciple Jorjani (Sorsanus), and published in the early Latin editions of his works. Nasz organ do powyższych faktów jest "Życie Avicenna", oparty na autobiografii, napisanej przez jego ucznia Jorjani (Sorsanus) i opublikowane w pierwszych edycjach łacińskich jego dzieł.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Besides the medical "Canon," he wrote voluminous commentaries on Arisotle's works and two great encyclopedias entitled "Al Schefa", or "Al Chifa" (ie healing) and "Al Nadja" (ie deliverance). Oprócz medycznych "Canon", pisał obszerne komentarze do dzieł Arisotle i dwa wielkie encyklopedie uprawnionych "Al Schefa" lub "Al Chifa" (czyli uzdrowienie) i "Al Nadja" (tzn. wyzwolenie). The "Canon" and portions of the encyclopedias were translated into Latin as early as the twelfth century, by Gerard of Cremona, Dominicus Gundissalinus, and John Avendeath; they were published at Venice, 1493-95. "Canon" i części encyklopedii zostały przetłumaczone na łacinę już w XII wieku, przez Gerarda z Cremony, Dominicus Gundissalinus i Johna Avendeath, zostały one opublikowane w Wenecji, w 1493/95. The complete Arabic texts are said to be are said to be in the manuscript in the Bodleian Library. Pełne teksty arabskie mówi się, że mówi się, że w rękopisie w Bodleian Library. An Arabic text of the "Canon" and the "Nadja" was published in Rome, 1593. Arabski tekst "Canon" i "Nadja" została opublikowana w Rzymie, 1593.

Avicenna's philosophy, like that of his predecessors among the Arabians, is Aristoteleanism mingled with neo-Platonism, an exposition of Aristotle's teaching in the light of the Commentaries of Thomistius, Simplicius, and other neo-Platonists. Filozofia Avicenna, podobnie jak jego poprzednicy, wśród Arabów, jest Aristoteleanism wymieszane z neoplatonizmu, wystawa nauczania Arystotelesa w świetle tych komentarzy z Thomistius, Simplicius i innych neo-Platonists.

His Logic is divided into nine parts, of which the first is an introduction after the manner of Porphyry's "Isagoge"; then follow the six parts corresponding to the six treatises composing the "Organon"; the eighth and ninth parts consists respectively of treatises on rhetoric and poetry. Jego logika jest podzielony na dziewięć części, z których pierwszym jest wprowadzenie po sposób "Isagoge" porfir to, a następnie stosuj się z sześciu części odpowiadających sześciu traktatów składających się na "Organon", ósmego i dziewiątego części składa się odpowiednio z traktatów o retoryka i poezja. Avicenna devoted special attention to definition, the logic of representation, as he styles it, and also to the classification of sciences. Avicenna zwrócić szczególną uwagę na definicji logicznej reprezentacji, tak jak style go, a także do klasyfikacji nauk. Philosophy, he says, which is the general name for scientific knowledge, includes speculative and practical philosophy. Filozofia, jak mówi, co jest ogólną nazwą dla wiedzy naukowej, zawiera spekulatywną i praktyczną filozofię. Speculative philosophy is divided into the inferior science (physics), and middle science (mathematics), and the superior science (metaphysics including theology). Spekulatywna filozofia dzieli się na gorszej nauki (fizyka), a pośrodku nauki (matematyka), i najwyższej nauki (metafizyka w tym teologii). Practical philosophy is divided into ethics (which considers man as an individual); economics (which considers man as a member of domestic society); and politics (which considers man as a member of civil society). Praktyczna filozofia dzieli się na etykę (który uważa człowieka jako jednostki); Ekonomia (który uważa człowieka jako członka społeczeństwa krajowej) i polityka (który uważa, człowiek jako członek społeczeństwa obywatelskiego). These divisions are important on account of their influence on the arrangement of sciences in the schools where the philosophy of Avicenna preceded the introduction of Aristotle's works. Podziały te są istotne ze względu na ich wpływ na układ nauk w szkołach, w których filozofia Awicenny poprzedzały wprowadzenie dzieł Arystotelesa.

A favourite principle of Avicenna, which is quoted not only by Averroes but also by the Schoolmen, and especially by St. Albert the Great, was intellectus in formis agit universalitatem, that is, the universality of our ideas is the result of the activity of the mind itself. Ulubioną zasadę Awicenny, który jest notowany nie tylko Awerroesa ale także przez Schoolmen, a zwłaszcza przez św Alberta Wielkiego, była intellectus w formis agit universalitatem, czyli powszechność naszych pomysłów jest wynikiem działalności sam umysł. The principle, however, is to be understood in the realistic, not in the nominalistic sense. Zasada, jednak należy rozumieć, w realistyczny, a nie w sensie nominalistic. Avicenna's meaning is that, while there are differences and resemblances among things independently of the mind, the formal constitution of things in the category of individuality, generic universality, specific universality, and so forth, is the work of the mind. Znaczenie Avicenna jest to, że choć istnieją różnice i podobieństwa między rzeczami, niezależnie od umysłu, której formalny skład rzeczy w kategorii indywidualności, ogólna powszechność, specyficzny uniwersalność, i tak dalej, to dzieło umysłu. Avicenna's physical doctrines show him in the light of a faithful follower of Aristotle, who has nothing of his own to add to the teaching of his master. Fizyczne doktryny Avicenna mu pokazać w świetle wiernego naśladowcy Arystotelesa, który nie ma nic własnego, aby dodać do nauczania swego pana. Similarly, in psychology, he reproduces Aristotle's doctrines, borrowing occasionally an explanation, or an illustration, from Alfarabi. Podobnie w psychologii, on powtarza doktryny Arystotelesa, zapożyczając okazyjnie, wyjaśnienie lub ilustrację z Alfarabi. On one point, however, he is at pains to set the true meaning, as he understands it, of Aristotle, above all the exposition and elaboration of the Commentators. Na jeden punkt, jednak jest on na bóle w określonych prawdziwego znaczenia, jak on ją rozumie, Arystotelesa, przede wszystkim wystawy i opracowania z komentatorów. That point is the question of the Active and Passive Intellect. Ten punkt jest kwestia intelektu czynnego i biernego. (See ARABIAN SCHOOL OF PHILOSOPHY). (Patrz SCHOOL Arabian filozofii). He teaches that the latter is the individual mind in the state of potency with regard to knowledge, and that the former is the impersonal mind in the state of actual and perennial thought. On uczy, że ta ostatnia jest indywidualny umysł w stanie możności w odniesieniu do wiedzy, a że były to bezosobowe umysł w stan myślenia rzeczywistego i wieloletnich. In order that the mind acquire ideas, the Passive Intellect must come into contact with the Active Intellect. W porządku, że umysł zdobyć pomysły, pasywny Intellect musi stykać się z Active Intelektu. Avicenna, however, insists most emphatically that a contact of that kind does not interfere with the independent substantiality of the Passive Intellect, and does not imply that it is merged with the Active Intellect. Awicenna, jednak podkreśla, że ​​najdobitniej kontakt tego rodzaju, nie koliduje z niezależnego substancjalności pasywnego intelektu, i nie oznacza, że ​​jest ona połączona z Active Intelektu. He explicitly maintains that the individual mind retains its individuality and that, because it is spiritual and immaterial, it is endowed with personal immortality. On wyraźnie twierdzi, że indywidualny umysł zachowuje swoją indywidualność i to, bo to jest duchowe i niematerialne, jest obdarzony osobistej nieśmiertelności. At the same time, he is enough of a mystic to maintain that certain choice souls are capable of arriving at a very special kind of union with the Universal, Active, Intellect, and of attaining thereby the gift of prophecy. Jednocześnie, jest on dość mistyk utrzymać, że niektóre dusze wyboru są zdolne przybyciu bardzo szczególnego rodzaju zjednoczenia z Universal, Active, intelekt i osiągnięcia w ten sposób dar proroctwa.

Metaphysics he defines as the science of supernatural (ultra-physical) being and of God. Metafizyka on definiuje jako nauka o nadprzyrodzonej (ultra-fizyczny) bytu i Boga. It is, as Aristotle says, the theological science. Jest to, jak mówi Arystoteles, teologicznej nauki. It treats of the existence of God, which is proved from the necessity of a First Cause; it treats of the Providence of God, which, as all the Arabians taught, is restricted to the universal laws of nature, the Divine Agency being too exalted to deal with singular and contingent events; it treats of the hierarchy of mediators between God and material things, all of which emanated from God, the Source of all sources, the Principle of all principles. Traktuje on o istnieniu Boga, o czym świadczy z konieczności Pierwszej Przyczyny, traktuje z Opatrzności Bożej, która, jak wszyscy Arabowie nauczał, ogranicza się do uniwersalnych praw natury, Boska Agencja zbyt egzaltowany do czynienia z wydarzeniami osobliwych i warunkowych, traktuje hierarchii pośredników między Bogiem a rzeczy materialne, z których pochodziły od Boga, źródło wszystkich źródeł, zasada wszystkich zasad. The first emanation from God is the world of ideas. Pierwszą emanacją Boga jest świat idei. This is made up of pure forms, free from change, composition, or imperfection; it is akin to the Intelligible world of Plato, and is, in fact, a Platonic concept. To składa się z czystych form, wolny od zmian, skład, lub niedoskonałości, jest zbliżona do zrozumiałej świata Platona, i jest, w rzeczywistości, koncepcja platońska. Next to the world of ideas is the world of souls, made up of forms which are, indeed, intelligible, but not entirely separated from matter. Obok świata idei to świat dusz, składa się z formularzy, które są, rzeczywiście, zrozumiałym, ale nie całkowicie oddzielonych od materii. It is these souls that animate and energize the heavenly spheres. To właśnie te dusze, które ożywiać i pobudzać sfer niebieskich. Next to the world of souls is the world of physical forces, which are more or less completely embedded in terrestrial matter and obey its laws; they are, however, to some extent amenable to the power of intelligence in so far as they may be influenced by magic art. Dalej do świata dusz jest świat sił fizycznych, które są mniej lub bardziej osadzone w ziemskiej materii i przestrzegania prawa tego państwa, są one jednak w pewnym stopniu podatne na mocy inteligencji w jakim może znajdować się pod wpływem przez magicznej sztuki. Lastly comes the world of corporeal matter; this, according to the neo-Platonic conception which dominates Avicenna's thought in this theory of emanation, is of itself wholly inert, not capable of acting but merely of being acted upon (Occasionalism). Wreszcie przychodzi świat cielesnej materii, to, zgodnie z neo-platońskiej koncepcji, która dominuje myśl Awicenny w tej teorii emanacji, jest samo w sobie całkowicie obojętny, nie może działać, a jedynie z czym działał na (occasionalism). In this hierarchical arrangement of beings, the Active Intellect, which, as was pointed out above, plays a necessary role in the genesis of human knowledge, belongs to the world of Ideas, and is of the same nature as the spirits which animate the heavenly spheres. W tym układzie hierarchicznym istot aktywny Intelekt, który, jak już wspomniano, odgrywa niezbędną rolę w genezie ludzkiej wiedzy, należy do świata idei, i jest tego samego rodzaju, jak duchy, które animowany rajskie sfer. From all this it is apparent that Avicenna is no exception to the general description of the Arabian Aristoteleans as neo-Platonic interpreters of Aristotle. Z tego wszystkiego wynika, że ​​Awicenna nie jest wyjątkiem od ogólnego opisu arabskich Aristoteleans jak neo-platońskie tłumaczy Arystotelesa.

There remain two other doctrines of general metaphysical nature which exhibit him in the character of an original, or rather an Arabian, and not a neo-Platonic interpreter. Pozostają dwa inne doktryny metafizycznej natury ogólnej, które wykazują go w charakterze pierwotnym, czy raczej arabskich, a nie neo-platońskiej tłumacza. The first is his division of being into three classes: (a) what is merely possible, including all sublunary things; (b) what is itself merely possible but endowed by the First Cause with necessity; such are the ideas that rule the heavenly spheres; (c) what is of its own nature necessary, namely, the First Cause. Pierwszym jest jego podział jest na trzy klasy: (a) to, co jest tylko możliwe, w tym wszystkie podksiężycowy rzeczy, (b) to, co jest tylko możliwe, ale sam obdarzony przez Pierwszej Przyczyny z konieczności; takie są pomysły, które rządzą sfer niebieskich , (C), co jest konieczne na swój charakter, a mianowicie pierwszej przyczyny. This classification is mentioned and refuted by Averroes. Klasyfikacja ta jest wymieniona i potwierdzona przez Averroes. The second doctrine, to which also Averroes alludes, is a fairly outspoken system of pantheism which Avicenna is said to have elaborated in a work, now lost, entitled "Philosophia Orientalis". Druga doktryna, do którego nawiązuje również Averroes, jest dość otwarty system Panteizm Avicenna który powiedział, że opracowany w pracy, teraz stracił, zatytułowany "Philosophia Orientalis". The Scholastics, apparently, know nothing of the special work on pantheism; they were, however, aware of the pantheistic tendencies of Avicenna's other works on philosophy, and were, accordingly, reluctant to trust in his exposition of Aristotle. Szkolnictwa, najwyraźniej, nie wiedzą nic o pracy na specjalnej panteizmu, byli jednak świadomi pantheistic tendencje Avicenna innych dzieł o filozofii, i były, odpowiednio, niechętnie zaufania w jego ekspozycja Arystotelesa.

Publication information Written by William Turner. Publikacja informacji napisanej przez Williama Turnera. Transcribed by Geoffrey K. Mondello, Amy M. Mondello, and Stephen St. Damian Mondello. Przepisane przez Geoffrey K. Mondello, Amy M. Mondello, i Stephen St Damian Mondello. The Catholic Encyclopedia, Volume II. Encyklopedia Katolicka, Tom II. Published 1907. Opublikowano 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Nihil obstat, 1907. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia
Avicenna Peripatetici...Opera (Venice, 1495); MUNK in Dict. Avicenna Peripatetici ... Opera (Wenecja, 1495); MUNK w Dict. des sciences phil. des Sciences phil. (Paris,1844-52), art. (Paris ,1844-52), art. Ibn-Sina; CARRA DE VAUX, Avicenne (Paris, 1900); UEBERWEG-HEINZE, Gesch. Ibn-Sina; CARRA de Vaux, Avicenne (Paryż, 1900); UEBERWEG-Heinze, Gesch. der Phil., 9th ed. der Phil., 9. ed. (Berlin, 1905), II,247, 248; tr. (Berlin, 1905), II, 247, 248, tr. MORRIS (New York, 1890), 412, 413; STOCKL, Lehrb. MORRIS (Nowy Jork, 1890), 412, 413; Stockl, Lehrb. der Gesch. der Gesch. der Phil. der Phil. (Mainz, 1888), I, 329 sqq., tr. (Mainz, 1888), I, 329 sq., Tr. FINLAY (Dublin, 1903) 293 sqq.; TURNER, Hist. FINLAY (Dublin, 1903), 293 sq;. TURNER, Hist. of Phil. z Philem. (Boston, 1903), 312, 313. (Boston, 1903), 312, 313.



Also, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmański


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest