Muslim Calendar Calculator Kalkulator Kalendarz Muzułmański

General Information Informacje ogólne

(Western) Year: (Zachodniopomorskie) Rok:
Muslim Month and Year Begins: - - - Western Miesiąc i rok muzułmański Begins --- Zachodnią
There is a rare chance that this table will have a month start one day different than in Muslim practice. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ten stół będzie miał miesiąc rozpoczęcia jeden dzień inny niż w muzułmańskiej praktyce. Muslims do not use the moment of the New Moon but the moment when the crescent Moon is first visible. Muzułmanie nie używać moment nowiu, ale w momencie, kiedy sierp Księżyca to pierwsza widoczna. That depends on many things, including the weather and the longitude on Earth, which has the general effect of causing time zones. To zależy od wielu rzeczy, w tym od pogody i długości geograficznej na Ziemi, która ma ogólny wpływ powodując stref czasowych. The crescent Moon is only visible very shortly before sunrise in any location. Sierp Księżyca jest widoczne tylko bardzo krótko przed wschodem słońca, w dowolnym miejscu. For these table entries, we have assumed that the crescent Moon is first visible exactly 1.5 days after the moment of the New Moon. Z tych wpisów tabeli, musimy założyć, że sierp Księżyca jest pierwszy widoczny dokładnie 1,5 dni po momencie nowiu. However, some locations on Earth will not have a sunrise and the opportunity to observe the crescent Moon for a number of extra hours, again due to their longitude. Jednak niektórych miejscach na Ziemi nie będzie miał wschodów i możliwość obserwować Księżyc z kilku dodatkowych godzin, ponownie ze względu na ich długości.

The Muslim New Year is on Muharram 1. Muzułmański Nowy Rok jest na Muharram 1. The Hajj pilgrimage is to be done during the first ten days of the last lunar month of the year, Dhu al-Hijja. Hajj pielgrzymki ma być zrobione w ciągu pierwszych dziesięciu dni od ostatniej miesięcy księżycowych w roku, Dhu al-Hijja. The month of Ramadan involves fasting regarding eating, drinking and smoking, from dawn to the moment of sunset. Miesiąc Ramadan polega na czczo dotyczące jedzenia, picia i palenia, od świtu do momentu wygaśnięcia. The Night of Determination occurs on the night of Ramadan 26, during which, the Koran says that God/Allah determines the course of the world for the following year. Noc Określenie nastąpi w nocy z 26 Ramadan, podczas którego, Koran mówi, że Boga / Bóg określa przebieg świat na następny rok. Shawwal 1 to 3 is the Festival of the Fast-Breaking and is celebrated with special prayers and festivities. Shawwal 1 do 3 jest Festiwal Fast-łamanie i obchodzony jest w specjalnych modlitwach i uroczystości. Dhu al-Hijja 10 to 12 is the Festival of the Sacrifice, which indicates the end of the Hajj period. Dhu al-Hijja 10 do 12 jest Święto Ofiary, co wskazuje na koniec okresu Hadżdż.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Also, see: Także, zobaczyć:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koran, Koran
Pillars of Faith Filary Wiary
Abraham Abrahama
Testament of Abraham Testament Abrahama
Allah Bóg
Hadiths Hadiths
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Objawienie - Książka Hadiths od 1 al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Wiara - Hadiths z Księgi 2 al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Wiedza - Książka Hadiths z 3 al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Godziny modlitw - Hadiths z 10 Książka al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Skrócenie Modlitwy (AT-Taqseer) - Hadiths z 20 Książka al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pielgrzymka (Hajj) - Hadiths z 26 Książka al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Walka na drodze Boga (Dżihad) - Hadiths książki 52 al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ONENESS, wyjątkowość Boga (TAWHEED) - Hadiths książki 93 al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah Szkoły Teologicznej (sunnickiej)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah Teologia (sunnickiej)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah Teologia (sunnickiej)
Mutazilah Theology Mutazilah Teologia
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari Teologia (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah Teologia (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah Teologia (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamów (Shia)
Druze Druzowie
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Izmael, Ismail
Early Islamic History Outline Wczesne Islamskiej Zarys historii
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunnites, sunnickiej
Shiites, Shia Shiites, Shia
Mecca Mekka
Medina Medyna
Sahih, al-Bukhari Sahih, al-Bukhari
Sufism Sufizm
Wahhabism Wahhabizm
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasids
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyads
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimids (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seldżukowie
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Kalendarz islamski
Interactive Muslim Calendar Interaktywny Kalendarz muzułmańskiThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku Angielski


Send an e-mail question or comment to us: E-mail Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: e-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at http://mb-soft.com/believe/beliepla.html Głównym BELIEVE stronie (i tematy do indeksu) jest http://mb-soft.com/believe/beliepla.html