Adam Adam

General Information Informacje ogólne

According to the Bible, Adam was the first man. Według Biblii, Adam był pierwszym człowiekiem. His name, which means "man" in Hebrew, is probably derived from the Hebrew word for "earth." Jego imię oznacza "człowiek" w języku hebrajskim, jest prawdopodobnie pochodzi od hebrajskiego słowa "ziemia". The first three chapters of Genesis relate that God created Adam from dust, breathed life into him, and placed him in the Garden of Eden, where he lived with his wife, Eve, until they ate the forbidden fruit from the tree of knowledge of good and evil. Trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył odnoszą się Adam z prochu, tchnął w niego życie, i umieścił go w ogrodzie Eden, gdzie mieszkał z żoną, Eve, dopóki nie zjedli zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. The biblical account is similar to Egyptian and Mesopotamian accounts, in which the first man was made from clay, infused with life by a divine being, and placed in a paradise of delight. Biblijny konto jest podobne do egipskich i mezopotamskich kont, w którym pierwszy człowiek został stworzony z gliny, podawać z życia boskiego bytu, a umieszczone w raju rozkoszy.


Adam Adam

Advanced Information Informacje zaawansowane

Adam, red, a Babylonian word, the generic name for man, having the same meaning in the Hebrew and the Assyrian languages. Adam, czerwony, babilońskiej słowo, ogólna nazwa dla ludzi, mających to samo znaczenie w języku hebrajskim i języku asyryjskim. It was the name given to the first man, whose creation, fall, and subsequent history and that of his descendants are detailed in the first book of Moses (Gen. 1:27-ch. 5). Był to nazwa nadana pierwszy człowiek, którego stworzeniu, upadku i późniejszej historii i że jego potomkowie są wyszczególnione w pierwszej księdze Mojżesza (Gen. 1:27-ch. 5). "God created man [Heb., Adam] in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them." "Bóg stworzył człowieka [. Hbr, Adam] na swój obraz, na obraz Boży go stworzył mężczyznę i niewiastę stworzył ich." Adam was absolutely the first man whom God created. Adam był absolutnie pierwszym człowiekiem, którego Bóg stworzył. He was formed out of the dust of the earth (and hence his name), and God breathed into this nostrils the breath of life, and gave him dominion over all the lower creatures (Gen. 1:26; 2:7). On powstał z pyłu ziemi (i stąd jego nazwa), a Bóg tchnął w tym nozdrza tchnienie życia, i dał mu władzę nad wszystkimi stworzeniami, niższe (Gen. 1:26; 02:07).

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
He was placed after his creation in the Garden of Eden, to cultivate it, and to enjoy its fruits under this one prohibition: "Of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it; for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Był umieszczony po jego utworzenia w ogrodzie Eden, aby pielęgnować i cieszyć się jego owocami pod ten zakaz: "Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść z niego, bo w dzień, abyś jego jesz pewno umrzesz ". The first recorded act of Adam was his giving names to the beasts of the field and the fowls of the air, which God brought to him for this end. Pierwszy zarejestrowany akt Adam był jego podając nazwy na zwierzęta polne i ptaki powietrzne, które Bóg powołał go do tego celu. Thereafter the Lord caused a deep sleep to fall upon him, and while in an unconscious state took one of his ribs, and closed up his flesh again; and of this rib he made a woman, whom he presented to him when he awoke. Następnie Pan spowodował głęboki sen spadnie na niego, a jednocześnie w stan nieświadomości wyjął jedno z jego żeber, i zamknął swoje ciało ponownie, a tego żebra zrobił kobietę, którą mu przedstawione, kiedy się obudzi. Adam received her as his wife, and said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man." Adam otrzymał ją za żonę, i powiedział: "Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała: Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta została podjęta z Man". He called her Eve, because she was the mother of all living. Nazwał ją Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

Being induced by the tempter in the form of a serpent to eat the forbidden fruit, Eve persuaded Adam, and he also did eat. Wywołanej przez kusiciel w postaci węża do zjedzenia zakazanego owocu, Adam Eve przekonany, i on też jadł. Thus man fell, and brought upon himself and his posterity all the sad consequences of his transgression. Tak więc człowiek upadł, i sprowadził na siebie i jego potomstwa wszystkie smutne konsekwencje swojego przestępstwa. The narrative of the Fall comprehends in it the great promise of a Deliverer (Gen. 3:15), the "first gospel" message to man. Opowiadanie o Fall pojmuje w nim wielki obietnica wybawiciela (Gen. 3:15), "pierwszej Ewangelii" wiadomość dla człowieka. They were expelled from Eden, and at the east of the garden God placed a flame, which turned every way, to prevent access to the tree of life (Gen. 3). Zostali wygnani z Edenu, i na wschód od ogrodu Bóg umieścił płomień, który okazał każdy sposób, aby uniemożliwić dostęp do drzewa życia (Rdz 3). How long they were in Paradise is matter of mere conjecture. Jak długo byli w Raju jest kwestią jedynie domniemaniem.

Shortly after their expulsion Eve brought forth her first-born, and called him Cain. Wkrótce po ich wydalenia Eve wyprowadzeni jej pierworodny, i nazwał go Cain. Although we have the names of only three of Adam's sons, viz., Cain, Abel, and Seth yet it is obvious that he had several sons and daughters (Gen. 5:4). Mimo że nazwiska tylko trzech synów Adama, a mianowicie., Kaina, Abla i Seta jeszcze jest oczywiste, że miał kilku synów i córki (Rdz 5:4). He died aged 930 years. Zmarł w wieku 930 lat. Adams and Eve were the progenitors of the whole human race. Adams i Ewa byli protoplastów całego rodzaju ludzkiego. Evidences of varied kinds are abundant in proving the unity of the human race. Dowody zróżnicowane rodzaje są bogate w potwierdzające jedności rodzaju ludzkiego. The investigations of science, altogether independent of historical evidence, lead to the conclusion that God "hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth" (Acts 17:26. Comp. Rom. 5:12-12; 1 Cor. 15:22-49). Badania nauki, całkowicie niezależne od historycznych dowodów, prowadzą do wniosku, że Bóg "uczynił z jednej krwi wszystkie narody mężczyzn, aby mieszkać na wszystkich oblicze ziemi" (Dz 17:26 Comp Rz 5,...: 12/12; 1 Kor 15:22-49)..

(Easton Illustrated Dictionary) (Ilustrowany słownik)


Adam Adam

Advanced Information Informacje zaawansowane

The Hebrew word transliterated "Adam" is found about 560 times in the OT. Hebrajskie słowo transliteracji "Adam" znajduje się około 560 razy w OT. In the overwhelming majority of cases it means "man" or "mankind." W przeważającej większości przypadków oznacza to "człowiek" lub "ludzkości". This is true of some of the references at the beginning of Genesis (in the creation and Eden stories), and many scholars hold that up to Gen. 4:25 all occurrences of "Adam" should be understood to refer to "man" or "the man." To jest prawda niektóre odniesienia na początku Genesis (w tworzeniu i historie Eden), a liczni naukowcy utrzymują, że do Gen. 4:25 wszystkich wystąpień "Adam" należy rozumieć jako "człowiek" lub "człowiek". But there is no doubt that the writer on occasion used the word as the proper name of the first man, and it is with this use that we are concerned. Ale nie ma wątpliwości, że pisarz na okazję używane słowa jako właściwe imię pierwszego człowieka, i to z tego korzystać, że jesteśmy zaniepokojeni. It is found outside Genesis in 1 Chr. Okazuje się, poza Genesis w 1. 1:1 and possibly in other passages such as Deut. 1:1 i ewentualnie w innych fragmentach takich jak Deut. 32:8 (where "the sons of men" may be understood as "the sons of Adam"), and in some important NT passages. 32:8 (gdzie "synów ludzkich" może być rozumiane jako "synowie Adama"), oraz w niektórych istotnych fragmentów NT.

Adam in OT Teaching Adam w OT nauczania

We are told that God created man "in his own image" and that he created them "male and female" (Gen. 1:27), statements made about no other creature. Powiedziano nam, że Bóg stworzył człowieka "na swój obraz" i że je stworzył "mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1,27), oświadczenia o żadne inne stworzenie. Man was commanded to "be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it" (Gen. 1:28). Mężczyzna został rozkaz, aby "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28). He was not to be idle but was given the task of tending the Garden of Eden. Był nie jest bezczynny, ale otrzymał zadanie zmierzającym do Ogrodu Eden. He was forbidden to eat "of the tree of the knowledge of good and evil" (Gen. 2:15-17). Był zabronione jeść "z drzewa poznania dobra i zła" (Rdz 2:15-17). The man was given the privilege of naming all the animals (Gen. 2:20), but no suitable help for him was found among them, so God made woman from a rib taken from the man's body (Gen. 2:21-23). Człowiek otrzymał przywilej nazywania wszystkich zwierząt (Rdz 2:20), ale nie nadaje pomoc dla niego było znaleźć pośród nich, tak Bóg stworzył kobietę z żebra pobranych z ciała człowieka (Gen. 2:21-23 ). The serpent beguiled the woman into breaking God's command not to eat of the tree of the knowledge of good and evil, and she then persuaded her husband to do likewise. Wąż uwiódł kobietę do złamania Bożego polecenia, aby nie jeść z drzewa poznania dobra i zła, i to Ona namówiła męża, aby zrobić to samo. They were punished by being expelled from the garden, and in addition the woman was to have pain in childbirth and be subject to her husband, while Adam would find the ground cursed so that it would bring forth thorns and thistles and he would have to toil hard all his days (Gen. 3). Zostali ukarani przez wydalony z ogrodu, a ponadto kobieta miała mieć ból porodu i podlegać jej męża, podczas gdy Adam będzie znaleźć grunt przeklęty tak, by rodzić ciernie i osty i musiałby trud trudno wszystkie dni jego (Rdz 3). But curse is not all; there is the promise of a Deliverer who will crush the serpent (Gen. 3:15). Ale przekleństwo nie wszystko, jest obietnica wybawiciela którzy będą sympatii węża (Rdz 3,15). We are told of the birth of two sons of Adam, Cain and Abel; of Cain's murder of Abel (Gen. 4:1-16); and of the birth of Seth (Gen. 4:25). Mówi się o narodzinach dwóch synów Adama, Kain i Abel; morderstwa Kaina Abel (Rdz 4:1-16); i narodzin Seth (Gen. 4:25).

The meaning of these passages is disputed. Znaczenie tych fragmentów jest kwestionowana. Some OT scholars regard them as primitive myth, giving early man the answers to such questions as "Why do snakes lack legs?" Niektórzy badacze OT odniesieniu je jako prymitywne mit, wczesnego człowieka odpowiedzi na takie pytania jak "Dlaczego węże brak nogi?" or "Why do men die?" lub "Dlaczego mężczyźni umierają?" Others see them as mythological, but as expressing truths of permanent validity concerned with man's origin and constitution or, as others hold, with "a fall upward." Inni widzą je jako mitologicznych, ale jak wyrażania prawd stałe ważności dotyczy pochodzenia człowieka i konstytucji lub, jak inni posiadają, z "spadek w górę". This latter view sees man as originally no more than one of the animals. Ten ostatni pogląd człowiek widzi, jak pierwotnie nie więcej niż jednego z tych zwierząt. At this stage he could no more sin than any other animal could. Na tym etapie mógł nie więcej niż jakikolwiek inny grzech zwierząt może. It was accordingly a significant step forward when man became aware of something he was doing as wrong. To był odpowiednio duży krok naprzód, gdy człowiek dowiedziała się coś robi za złe. But it is highly doubtful whether the writer had in mind any such ideas. Jednak jest wysoce wątpliwe, czy pisarz miał na myśli wszelkie takie pomysły. Clearly he thought of Adam and Eve as the first parents of the human race, and he is telling us of God's purpose that those into whom he had breathed "the breath of life" should live in fellowship with him. Oczywiście pomyślał Adam i Ewa jako pierwszy rodziców rodzaju ludzkiego, a on mówi nam o Bożym celem, że ci, do których miał duszy "tchnienie życia" powinna żyć w komunii z nim. But Adam and Eve fell from their original blissful state as a result of their first sin. Ale Adam i Ewa spadła z ich pierwotnego stanu błogości w wyniku ich pierwszego grzechu. And that sin has continuing consequences for the whole human race. A że grzech nadal konsekwencje dla całego rodzaju ludzkiego. In later times the magnitude of the fall has sometimes been emphasized by affirming that Adam was originally endowed with wonderful supernatural gifts, lost when he sinned (in Sir. 49:16 Adam is honored "above every living being in the creation"; cf. the medieval stress on Adam's supernatural graces). W czasach późniejszych wielkości spadek czasami był podkreślił, potwierdzając, że Adam był pierwotnie obdarzony wspaniałym nadprzyrodzonych darów, stracił kiedy zgrzeszył (w Sir 49:16 Adam jest honorowane "powyżej każdego życia w tworzeniu". Cf. średniowiecznego nacisk na Adama nadprzyrodzonej łaski). But this is speculation. Ale to spekulacje.

The creation narratives tell us at least that man is related to the rest of creation (he is made "of dust from the ground," Gen. 2:7; for the beast and the birds cf. vs. 19), and that he is related also to God (he is "in the image of God," Gen. 1:27; cf. 2:7). Tworzenie narracji powiedz nam przynajmniej, że człowiek jest powiązany z resztą tworzenia (on się "z prochu ziemi", Gen. 2:7; dla bestii i por. ptaków i 19). I że jest związane także z Bogiem (jest on "na obraz Boga" Gen. 1:27, por. 2:7).. He has "dominion" over the lower creation (Gen. 1:26, 28), and this is symbolized by his naming of the other creatures. On "panowanie" nad dolną stworzenia (Rdz 1:26, 28), i to jest symbolizowane przez jego nazewnictwa innych stworzeń. The fall passage speaks of the seriousness of his sin and of its permanent effects. Fragment mówi spadek wagi swego grzechu i jego trwałe skutki. This is not a topic to which there is frequent reference in the OT, but it underlies everything. To nie jest temat, do którego nie jest częste odniesienia w OT, ale u podstaw wszystkiego. It is a fundamental presupposition that man is a sinner, and this marks off the literature of the Hebrews from other literatures of antiquity. Jest to podstawowe założenie, że człowiek jest grzesznikiem, a to znaki off literatura Hebrajczyków z innych literatury starożytności. The solidarity of Adam with his descendants is in the background throughout the OT writings, as is the thought that there is a connection between sin and death. Adam solidarność z jego potomków jest w tle całej OT pism, jak to jest myśl, że istnieje związek pomiędzy grzechem i śmiercią. Whatever problems this poses for modern expositors, there can be no doubt about the fact that the OT takes a serious view of sins or that sin is seen as part of man's nature. Niezależnie od problemów, to stawia na nowoczesne ekspozytory, nie może być żadnych wątpliwości co do faktu, że OT zajmuje poważne względu na grzechy lub że grzech jest postrzegany jako część natury człowieka.

Adam in Intertestamental and NT Thought Adam myśli i NT Międzytestamentalnej

During the intertestamental period there are some striking expressions of solidarity with Adam, such as Ezra's impassioned exclamation: "O Adam, what have you done? For though it was you who sinned, the fall was not yours alone, but ours also who are your descendants" (II Esd. 7:48 [118]; cf. 3.21; 4:30; Wis. 2:23-24; the blame is assigned to Eve in Sir. 25:24). W okresie intertestamental istnieją pewne uderzające wyrażenia solidarności z Adamem, takich jak namiętny wykrzyknik Ezdrasz: "O Adamie, co zrobiłeś, bo chociaż, że to ty, którzy zgrzeszyli, spadek nie tylko twoja, ale nasze również, którzy są waszymi potomstwo "(II ESD 07:48 [118];. por. 3,21;. 4:30; Wis 2:23-24; winy jest przypisany do Eve w Sir 25:24.). Adam was seen not as a lone sinner, but as one who influenced all mankind. Adam nie był postrzegany jako samotnych grzesznika, ale jako ten, który pod wpływem wszystkich ludzi.

In the NT Adam is mentioned in Luke's genealogy (Luke 3:38) and in a similar reference in Jude, where Enoch is "the seventh from Adam" (Jude 14). W NT Adam jest wymieniona w genealogii Łukasza (Łk 03:38) i podobne odniesienie w Jude, Enoch, gdzie jest "siódmy po Adamie" (Jud 14). Little need be said about these passages. Niewiele trzeba powiedzieć o tych fragmentów. They simply mention the name of Adam to locate him in his genealogical place. Oni po prostu wspomnieć nazwisko Adama, aby zlokalizować go w jego miejsce genealogicznych. There is perhaps an implied reference to Adam but without mention of his name (Matt. 19:4-6; Mark 10:6-8). Nie ma chyba domniemanej odniesienie do Adama, ale bez wzmianki o jego nazwisko (Mt 19:4-6; Marka 10:6-8). Then there are three important passages with theological import (1 Tim. 2:13-14; Rom. 5:12-21; 1 Cor. 15:22, 45). Następnie istnieją trzy istotne fragmenty z teologicznych import (1 Tm 2:13-14;.. Rz 5:12-21; 1 Kor 15:22, 45)..

In 1 Tim. W 1 Tm. 2:13-14 the subordinate place of woman is argued from two facts: (1) Adam was created first, and (2) Eve was deceived though Adam was not. 2:13-14 podrzędnego miejsce kobiety jest argumentował z dwóch faktów: (1) Adam został pierwszy ukształtowany, oraz (2) Eve został zwiedziony choć Adam nie był. This passage presumes that the Genesis stories tell us something of permanent significance about all men and women. Fragment ten zakłada, że ​​Genesis historie opowiedzieć nam coś o stałych znaczenie wszystkich mężczyzn i kobiet.

Romans 5 stresses the connection of mankind at large with Adam. Rzymianie 5 podkreśla połączenie ludzkości w ogóle z Adamem. It was through that one man that sin came into the world, and the consequence of his sin was death. To dzięki, że jeden człowiek, że grzech wszedł na świat, a konsekwencją grzechu była śmierć. This happened long before the law was given, so death cannot be put down to law-breaking. To zdarzyło się na długo przed prawem zostało wydane, więc śmierć nie mogą znaleźć się w dół do łamania prawa. And even though people did not sin in the same way as Adam, they were caught in the consequences of sin: "death reigned from Adam to Moses" (Rom. 5:12-14). I chociaż ludzie nie grzech w ten sam sposób, jak Adam, były złowione w konsekwencji grzechu: "śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza" (Rz 5,12-14). This brings Paul to the thought that Adam was a "type" of Christ, and he goes on to a sustained comparison of what Adam did with what Christ did. Daje to Paweł na myśli, że Adam był "typ" Chrystusa, a On idzie do trwałej porównanie tego, co zrobił Adam z tym, co Chrystus uczynił. There are resemblances, mainly in that both acted representatively so that what each did has incalculable consequences for those he heads. Są podobieństwa, głównie tym, że zarówno działał reprezentatywny że to, co każdy zrobił ma nieobliczalne konsekwencje dla tych, których głowy. But the differences are more significant. Ale różnice są bardziej znaczące. Adam's sin brought death and condemnation to all; it made people sinners. grzech Adama przyniósł śmierć i potępienie dla wszystkich, to się ludzie grzeszni. When law came in, that only increased the trespass. Gdy ustawa weszła w to, że tylko zwiększenie zadośćuczynienia. It showed up sin for what it was. Okazało się grzechu, co to było. The end result is disaster. Rezultatem jest katastrofą. By contrast Christ brought life and acquittal; such words as "free gift," "grace," and "justification" emphasize the significance of Christ's death. Natomiast Chrystus przyniósł życie i uniewinnienia, takich słów jak "dar", "łaski" i "uzasadnienie" podkreślają znaczenie śmierci Chrystusa. The end result is blessing. Rezultatem jest błogosławieństwem. Paul concludes by contrasting the reign of sin in death with the reign of grace "through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord." Paweł stwierdza przez kontrastujące panowania grzech jest śmierć z łaski panowania "przez sprawiedliwość do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana".

In Paul's magnificent treatment of the resurrection we read: "As in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive" (1 Cor. 15:22). W wspaniałe leczenie Pawła o zmartwychwstaniu czytamy: "Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 15,22).. The thought is not unlike that in Rom. Myśl nie jest, w przeciwieństwie do Rom. 5. 5. Adam was the head of the race and brought death to everyone in it; Christ is the head of the new humanity and brought life to all within it. Adam był głową wyścigu i przyniósł śmierć, aby wszyscy w nim Chrystus jest głową nowego człowieka i dałeś życie wszystkich jego obrębie. Some have argued that the two uses of "all" must refer to the same totality, the entire human race. Niektórzy twierdzą, że używa dwóch "wszyscy" musi odnosić się do tej samej całości, całego rodzaju ludzkiego. There is no question but that this is the meaning in respect to Adam. Nie ma wątpliwości, że jest to znaczenie w odniesieniu do Adama. The argument runs that similarly Christ raises all from the grave, though some are raised only for condemnation. Argument, że działa podobnie jak Chrystus rodzi wszystkich z grobu, chociaż niektóre są podniesione tylko na potępienie. However, "made alive" seems to mean more than "raised to face judgment." Jednak "w życiu" wydaje się oznaczać więcej niż "podniesiona do twarzy wyroku." It is probably best to understand "made alive" to refer to life eternal, so that "all" will mean "all who are in Christ." Jest prawdopodobnie najlepiej zrozumieć "w życiu" odnieść się do życia wiecznego, tak, że "wszystkie" oznacza "wszyscy, którzy są w Chrystusie". All these will be made alive, just as all who are in Adam die. Wszystkie te zostaną ożywieni, tak jak wszyscy, którzy są w Adam umiera.

A little later Paul writes, "the first man Adam became a living being'; the last Adam became a life-giving spirit" (I Cor. 15:45). Nieco później Paweł pisze: "Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, a ostatni Adam stał się duchem ożywiającym" (I Kor 15:45).. Adam became "a living being" when God breathed life into him (Gen. 2:7). Adam stał się "istotą żywą", gdy Bóg tchnął w niego życie (Rdz 2,7). Physical life was all the life Adam had and all he could bequeath to his posterity. Fizyczne życie całe życie Adama i wszystko, co mógł zapisać jego potomstwa. But "the last Adam" gave life in the fullest sense, eternal life. Ale "ostatni Adam" oddał życie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, życie wieczne. Again there is the thought that Christ cancels out the evil Adam did. Również tam jest myśl, że Chrystus odwołuje się zło Adam zrobił. But the emphasis is not negative. Ale nacisk nie jest negatywna. It is on the life Christ gives. To w życiu Chrystusa daje.

The scriptural use of Adam, then, stresses the solidarity of the human race, a solidarity in sin. Pisma wykorzystania Adam, a następnie, podkreśla solidarność rodzaju ludzkiego, solidarności w grzechu. It reminds us that the human race had a beginning and that all its history from the very first is marked by sin. Przypomina nam, że rasa ludzka miał początek i że wszystkie jego historię od samego początku jest naznaczone grzechem. But "the last Adam" has altered all that. Ale "ostatni Adam" zmienił wszystko. He has replaced sin with righteousness and death with life. On ma zastąpić sprawiedliwość z grzechu i śmierci z życia.

L Morris L Morris

(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
CK Barrett, From First Adam to Last; K. Barth, Christ and Adam; BS Childs, IDB, I, 42-44; WD Davies, Paul and Rabbinic Judaism; J. Jeremias, TDNT, I, 141-43; A. Richardson, An Introduction to the Theology of the NT; H. Seebass, NIDNTT, 1, 84-88; AJM Weddeburn, IBD, I, 14-16. CK Barrett, From First to Last Adam; K. Barth, Chrystusa i Adama; BS Childs, IDB, I, 42-44; WD Davies, judaizm rabiniczny i Pawła, J. Jeremias, TDNT, I, 141-43; A. Richardson, Wprowadzenie do teologii NT; H. Seebass, NIDNTT, 1, 84-88; Weddeburn AJM, IBD, I, 14-16.


Adam Adam

Advanced Information Informacje zaawansowane

Ad'am, a type. Ad'am, typ.

The apostle Paul speaks of Adam as "the figure of him who was to come." Apostoł Paweł mówi Adam jako "postać tego, który miał przyjść." On this account our Lord is sometimes called the second Adam. Na tym koncie naszego Pana jest czasami nazywany drugim Adamem. This typical relation is described in Rom. Ten typowy związek jest opisane w Rz. 5:14-19. 5:14-19.

(Easton Illustrated Dictionary) (Ilustrowany słownik)


The Last Adam Ostatni Adam

Advanced Information Informacje zaawansowane

In I Cor. W I Kor. 15:45 Paul refers to Jesus Christ as "the last Adam" (ho eschatos Adam) in contrast to "the first man Adam" (ho protos anthropos Adam). 15:45 Paweł odnosi się do Jezusa Chrystusa jako "ostatniego Adama" (ho eschatos Adam) w przeciwieństwie do "pierwszego człowieka, Adama" (ho protos Anthropos Adam). In this antithetic paralelism there is a continuity of humanity, but the second person who represents the new humanity so far excels the first that he is described as the one who became an active "life-giving spirit" (pneuma zoopoioun), where the original Adam (Gen. 2:7) became only "a natural living being" (psychen zosan). W różny paralelism istnieje ciągłość ludzkości, ale druga osoba, która reprezentuje nową ludzkość do tej pory wyróżnia się przede wszystkim, że jest on opisany jako ten, który stał się aktywnym "duchem ożywiającym" (pneuma zoopoioun), gdzie oryginał Adam (Rdz 2:7) stał się tylko "naturalnych istot żywych" (psychen zosan). The contrast is heightened by Paul's pointed antithetic style, setting Adam as over against Christ in I Cor. Kontrast jest podwyższone przez Pawła wskazał styl przeciwstawny, ustawienia jak Adam przed Chrystusem w I Kor. 15:46-49: 15:46-49:

First Adam 46: "natural" (psychikon) 47: "the first man" (ho protos anthropos) "from the earth, of dust" (ek ges, choikos) 48: "as was the man of dust, so are those who are of dust" (hoios ho choikos, toioutoi kai hoi choikoi) 49: "as we have borne the image of the man of dust" (kathos ephoresamen ten eikona tou choikou) Pierwszy Adam 46: "naturalnych" (psychikon) 47: "pierwszego człowieka" (ho protos Anthropos) "z ziemi, pyłu" (ek ges, choikos) 48: "jak był człowiekiem kurzu, tak tych, którzy są pyłu "(hoios ho choikos, toioutoi kai hoi choikoi) 49:" jak nosiliśmy obraz człowieka z prochu "(kathos ephoresamen dziesięć eikona choikou tou)

Second Adam 46: "spiritual" (pneumatikon) 47: "the second man" (ho deuteros anthropos) "from heaven" (ex ouranou) 48: "as is the man of heaven, so are those who are of heaven" (hoios ho epouranios, toioutoi kai hoi epouranioi) 49: "we shall also bear the image of the man of heaven" (phoresomen kai ten eikona tou epouraniou) Drugi Adam 46: "duchowe" (pneumatikon) 47: "Drugi człowiek" (ho deuteros Anthropos) "z nieba" (ex ouranou) 48: "jak jest człowiek z nieba, tak tych, którzy są w niebie" (hoios ho epouranios, toioutoi kai hoi epouranioi) 49: "tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego" (phoresomen kai tou dziesięć eikona epouraniou)

The same contrast was also made earlier in I Cor. Ten sam kontrast był również wcześniej w I Kor. 15:21-22 and linked with death and resurrection: 15:21-22 i związane z śmierci i zmartwychwstania:

First Adam 21: "since by a man came death" (epeide gar di' antropou thanatos) 22: "For as in Adam all die" (hosper gar en to Adam pantes apothneskousin) Pierwszy Adam 21: "ponieważ przez człowieka śmierć" (epeide gar di "thanatos antropou) 22:" Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają "(hosper gar en Adam pantes apothneskousin)

Second Adam 21: "so also by a man has come the resurrection of the dead" (kai di' anthropou anastasis nekron) 22: "so also in Christ shall all be made alive" (houtos kai en to Christo pantes zoopoiethesontai) Drugi Adam 21: "tak również człowiek ma przyjść zmartwychwstanie umarłych" (kai di "Nekrona anastasis anthropou) 22:" tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni "(houtos kai en Christo pantes do zoopoiethesontai)

The contrast is expressed again in Rom. Kontrast jest znowu wyrażona w Rz. 5:14-19, where Paul describes the first Adam as follows: disobedience, trespass, judgement, condemnation, death, many = all. 5:14-19, gdzie Paweł opisuje pierwszy Adam następująco: nieposłuszeństwo, wykroczenie, wyrok, potępienie, śmierć, wiele = wszystkie. But Jesus Christ as the second Adam is described in the following antithetic terms: obedience, grace, free gift, justification, acquittal, righteousness, life, many/all. Ale Jezus Chrystus jako drugi Adam jest opisane w następujący sposób przeciwstawny: posłuszeństwa, łaski, dar, uzasadnienie, uniewinnienia, sprawiedliwości, życia, wielu / wszystkich. The powerful effect of Christ as the second Adam is summed up in one of Paul's favorite expressions, "how much more" (pollo mallon, 5:15, 17, and 8, 10), which makes explicit the Christological implications of the "how much more" in Jesus' own proclamation (Matt. 6:30; 7:11). Potężny wpływ Chrystusa jako drugi Adam streszcza się w jednym z ulubionych wyrażeń Paul's, "o ileż bardziej" (pollo Mallon, 05:15, 17 i 8, 10), która wyraźnie chrystologiczne konsekwencje ", jak znacznie bardziej "we własnym głoszenie Jezusa (Mt 06:30; 07:11). These ideas may also be found in John 5:21-29; Rom. Te pomysły mogą być również znaleźć w Ewangelii Jana 5:21-29, Rz. 1:3-5; 6:5-11; II Cor. 1:3-5; 6:5-11, II Kor. 5:1-4, 17; Phil. 5:1-4, 17; Phil. 2:5-11. 2,5-11.

RG Gruenler RG Gruenler
Elwell Evangelical Dictionary Ewangelicki Słownik

Bibliography Bibliografia
CK Barrett, From Adam to Last; O. Cullmann, The Christology of the NT; R. Scroggs, The Last Adam; WD Davis, Paul and Rabbinic Judaism. CK Barrett, od Adama do Ostatnia; O. Cullmann, chrystologii NT; Scroggs R., Adam Ostatnie; WD Davis, Paul i judaizm rabiniczny.


Adam Adam

Catholic Information Informacje Katolicki

The first man and the father of the human race. Pierwszym człowiekiem, a ojciec rodzaju ludzkiego.

ETYMOLOGY AND USE OF WORD Etymologia i użycie słowa

There is not a little divergence of opinion among Semitic scholars when they attempt to explain the etymological signification of the Hebrew adam (which in all probability was originally used as a common rather than a proper name), and so far no theory appears to be fully satisfactory. Nie trochę rozbieżności opinii wśród uczonych semickich, gdy próbują wyjaśnić znaczenie etymologiczne Adama hebrajski (które z całą pewnością było pierwotnie używane jako wspólne, a nie imię), i jak dotąd żadna teoria nie wydaje się być w pełni zadowalające. One cause of uncertainty in the matter is the fact that the root adam as signifying "man" or "mankind" is not common to all the Semitic tongues, though of course the name is adopted by them in translations of the Old Testament. Jedną przyczyną niepewności w tej sprawie jest fakt, że głównym adam jako oznaczający "człowiek" lub "ludzkość" nie jest wspólne dla wszystkich języków semickich, choć oczywiście nazwa jest przyjęta przez nich w tłumaczenia Starego Testamentu. As an indigenous term with the above signification, it occurs only in Phoenician and Sabean, and probably also in Assyrian. Jako rodzime termin z wyżej znaczenie, występuje tylko w fenickich i Sabean, a prawdopodobnie również w asyryjska. In Genesis 2:7, the name seems to be connected with the word ha-adamah ("the ground"), in which case the value of the term would be to represent man (ratione materiæ) as earthborn, much the same as in Latin, where the word homo is supposed to be kindred with humus. W Księdze Rodzaju 2:7, nazwa wydaje się być związane z ha słowa Adama ("ziemi"), w którym to przypadku wartość tego terminu będzie reprezentować człowiek (rzeczowo) w earthborn, tak samo jak w Łacińskiej, gdzie słowo homo ma być krewnych z próchnicą. It is a generally recognized fact that the etymologies proposed in the narratives which make up the Book of Genesis are often divergent and not always philologically correct, and though the theory (founded on Genesis 2:7) that connects adam with adamah has been defended by some scholars, it is at present generally abandoned. Jest to powszechnie uznane, że zaproponowane w etymologii opowieści, które składają się z Księgi Rodzaju są często rozbieżne i nie zawsze poprawne filologicznej i chociaż teoretycznie (założona w Genesis 2:7), który łączy ze adam Adama została obroniona przez niektórych badaczy, jest obecnie powszechnie zarzucony. Others explain the term as signifying "to be red", a sense which the root bears in various passages of the Old Testament (eg Genesis 25:50), as also in Arabic and Ethiopic. Inni wyjaśniają jako termin oznaczający "jest czerwony", w sensie, który nosi root w różnych fragmentów Starego Testamentu (np. Genesis 25:50), jak również w Arabski i etiopski. In this hypothesis the name would seem to have been originally applied to a distinctively red or ruddy race. W tej hipotezy nazwa wydaje się być pierwotnie stosowana do wyścigu wyraźnie czerwone lub rumiany. In this connection Gesenius (Thesaurus, sv, p. 25) remarks that on the ancient monuments of Egypt the human figures representing Egyptians are constantly depicted in red, while those standing for other races are black or of some other colour. W tym Gesenius połączenia (Thesaurus, sv, str. 25) zauważa, że ​​w starożytnych zabytków Egipt człowieka reprezentującego dane Egipcjanie są stale umieszczonych w kolorze czerwonym, podczas gdy te stały dla innych ras są czarne lub innego koloru. Something analogous to this explanation is revealed in the Assyrian expression çalmât qaqqadi, ie "the black-headed", which is often used to denote men in general. Coś analogiczne do tych wyjaśnień jest objawione w asyryjska wypowiedzi calmat qaqqadi, czyli "Black-headed", który jest często używany do określenia mężczyzn w ogóle. (Cf. Delitsch, Assyr. Handwörterbuch, Leipzig, 1896, p. 25.) Some writers combine this explanation with the preceding one, and assign to the word adam the twofold signification of "red earth", thus adding to the notion of man's material origin a connotation of the color of the ground from which he was formed. (Por. Delitzsch, Assyr. Handwörterbuch, Lipsk, 1896, str. 25). Niektórzy pisarze wyjaśnienie tego łączyć z poprzednim, i przypisać słowo adam dwojaki z "czerwonej ziemi", w ten sposób dodając do pojęcia człowieka pochodzenia materiału konotacji na kolor ziemi, z której powstał. A third theory, which seems to be the prevailing one at present (cf. Pinches, The Old Testament in the Light of the Historical Records and Legends of Assyria and Babylonia, 1903, pp. 78, 79), explains the root adam as signifying "to make", "to produce", connecting it with the Assyrian adamu, the meaning of which is probably "to build", "to construct", whence adam would signify "man" either in the passive sense, as made, produced, created, or in the active sense, as a producer. Trzecia teoria, która wydaje się dominować jednej chwili obecnej (por. Pinches, Starego Testamentu w świetle Akt Dawnych i Legends Asyrii i Babilonii, 1903, s. 78, 79), wyjaśnia główny adam jako oznaczający "zrobić", "do produkcji", łączące go z asyryjska Adamu, sens, który jest prawdopodobnie "budować", "na budowę", Adam skąd oznaczałoby "człowiek" ani w sensie biernym, jak wykonane, wyprodukowane , stworzony, lub w sensie czynnym, jako producent.

In the Old Testament the word is used both as a common and a proper noun, and in the former acceptation it has different meanings. W Starym Testamencie słowo to używane jest zarówno jako wspólne i rzeczownika, w byłej akceptacji ma różne znaczenia. Thus in Genesis 2:5, it is employed to signify a human being, man or woman; rarely, as in Genesis 2:22, it signifies man as opposed to woman, and, finally, it sometimes stands for mankind collectively, as in Genesis 1:26. Tak więc w Genesis 2:5, jest zatrudnionych do człowieka, mężczyzny lub kobiety rzadko, jak w Księdze Rodzaju 2:22, to oznacza człowieka, w przeciwieństwie do kobiety, i wreszcie, czasami stoi dla ludzi zbiorowo, jak w Księga Rodzaju 1:26. The use of the term, as a proper as well as a common noun, is common to both the sources designated in critical circles as P and J. Thus in the first narrative of the Creation (P) the word is used with reference to the production of mankind in both sexes, but in Genesis 5:14, which belongs to the same source, it is also taken as a proper name. Użycie tego terminu, jako właściwego, jak i rzeczownikiem pospolitym, jest wspólny dla obu źródeł wskazanych w kręgach jako krytyczne P i J. Tak więc w pierwszej narracji o stworzeniu świata (P) słowo to używane jest w odniesieniu do produkcji ludzi w obu płci, ale w Księdze Rodzaju 5:14, który należy do tego samego źródła, jest również traktowane jako właściwą nazwę. In like manner the second account of the creation (J) speaks of "the man" (ha-adam), but later on (Genesis 4:25) the same document employs the word as a proper name without the article. W podobny sposób drugiego rachunku o utworzeniu (J) mówi o "człowieku" (ha-adam), ale później (Genesis 4:25) ten sam dokument zatrudnia słowa jako właściwe nazwisko bez tego artykułu.

ADAM IN THE OLD TESTAMENT ADAM w Starym Testamencie

Practically all the Old Testament information concerning Adam and the beginnings of the human race is contained in the opening chapters of Genesis. Praktycznie wszystkie informacje dotyczące Starego Testamentu Adam i początków ludzkiego zawarta jest w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. To what extent these chapters should be considered as strictly historical is a much disputed question, the discussion of which does not come within the scope of the present article. W jakim stopniu te rozdziały powinny być traktowane jako ściśle historycznych jest wiele spornych kwestii, dyskusja o tym, które nie wchodzą w zakres niniejszego artykułu. Attention, however, must be called to the fact that the story of the Creation is told twice, viz. Uwaga jednak, muszą być wezwani do tego, że opowieść o stworzeniu jest dwa razy powtarzać, a mianowicie. in the first chapter and in the second, and that while there is a substantial agreement between the two accounts there is, nevertheless, a considerable divergence as regards the setting of the narrative and the details. w rozdziale pierwszym i drugim, i że podczas gdy istnieje znaczne porozumienia pomiędzy dwoma kontami jest, jednak, znaczne rozbieżności w odniesieniu do ustalania narracji i szczegóły. It has been the custom of writers who were loath to recognize the presence of independent sources or documents in the Pentateuch to explain the fact of this twofold narrative by saying that the sacred writer, having set forth systematically in the first chapter the successive phases of the Creation, returns to the same topic in the second chapter in order to add some further special details with regard to the origin of man. To był zwyczaj pisarzy, którzy byli niechętnie uznają obecność niezależnych źródeł lub dokumentów w Pentateuch wyjaśnić fakt ten dwojaki narracji mówiąc, że święty pisarz, posiadające określone systematycznie w pierwszym rozdziale kolejnych faz Tworzenie, wraca do tego samego tematu w drugim rozdziale, aby dodać dalsze szczegółowe informacje w odniesieniu do pochodzenia człowieka. It must be granted, however, that very few scholars of the present day, even among Catholics, are satisfied with this explanation, and that among critics of every school there is a strong preponderance of opinion to the effect that we are here in presence of a phenomenon common enough in Oriental historical compositions, viz. Należy przyjąć jednak, że bardzo niewielu uczonych z dnia dzisiejszego, nawet wśród katolików, są zadowoleni z tego wyjaśnienia, i że wśród krytyków w każdej szkole istnieje silna przewaga opinię stwierdzającą, że jesteśmy tutaj, w obecności zjawisko na tyle popularne, w orientalnej kompozycji historycznych, a mianowicie. the combination or juxtaposition of two or more independent documents more or less closely welded together by the historiographer, who among the Semites is essentially a compiler. połączenie lub zestawienie dwóch lub więcej niezależnych dokumentów, mniej lub bardziej ściśle ze sobą zespawane przez historiograf, którzy wśród Semites jest zasadniczo kompilatora. (See Guidi, L'historiographie chez les Sémites in the Revue biblique, October, 1906.) The reasons on which this view is based, as well as the arguments of those who oppose it, may be found in Dr. Gigot's Special Introduction to the Study of the Old Testament, Pt. (Patrz Guidi, L'historiographie chez les Semitów w biblique Revue, październik 1906). Powody, na których opiera się ten pogląd, a także argumenty tych, którzy się temu sprzeciwiają, można znaleźć w dr Gigot specjalne Wprowadzenie do Studium w Starym Testamencie, Pt. I. Suffice it to mention here that a similar repetition of the principal events narrated is plainly discernible throughout all the historic portions of the Pentateuch, and even of the later books, such as Samuel and Kings, and that the inference drawn from this constant phenomenon is confirmed not only by the difference of style and viewpoint characteristic of the duplicate narratives, but also by the divergences and antinomies which they generally exhibit. I. Wystarczy wspomnieć, że podobne powtórzenia z głównych wydarzeń opowiadane jest wyraźnie zauważalny we wszystkich części zabytkowego Pięcioksiąg, a nawet późniejszych książek, takich jak Samuel i królów, i że wniosek wyciągnięty z tej stałym zjawiskiem jest potwierdzone nie tylko przez różnicę styl i charakterystyczne punktu widzenia dwóch egzemplarzach narracji, ale także rozbieżności i antynomie, które zazwyczaj wykazują. Be that as it may, it will be pertinent to the purpose of the present article to examine the main features of the twofold Creation narrative with special reference to the origin of man. Niezależnie od tego, jak może, będzie to istotne dla celów niniejszego artykułu w celu zbadania głównych cech dwojaki tworzenia narracji, ze szczególnym odniesieniem do pochodzenia człowieka.


In the first account (Ch. i, ii, 4a) Elohim is represented as creating different categories of beings on successive days. W pierwszym koncie (Ch. i, ii, 4a) Elohim jest reprezentowany jako tworzenie różnych kategorii istot na kolejne dni. Thus the vegetable kingdom is produced on the third day, and, having set the sun and moon in the firmament of heaven on the fourth, God on the fifth day creates the living things of the water and the fowls of the air which receive a special blessing, with the command to increase and multiply. Tak więc królestwo warzyw produkowany jest na trzeci dzień, i po ustawić słońce i księżyc na sklepieniu nieba, na czwartym, Bóg w piątym dniu tworzy żywe wody i ptaki powietrzne, które otrzymują specjalne błogosławieństwo, z polecenia do zwiększenia i rozmnażajcie się. On the sixth day Elohim creates, first, all the living creatures and beasts of the earth; then, in the words of the sacred narrative, W szóstym dniu Bóg tworzy, po pierwsze, wszystkich żywych stworzeń i dzikich zwierząt na ziemi, a następnie w słowa sacrum narracji,

he said: Let us make man to our image and likeness: and let him have dominion over the fishes of the sea, and the fowls of the air, and the beasts, and the whole earth, and every creeping creature that moveth upon the earth. powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i zwierząt, i całą ziemię, i wszelkiej gadziny stworzenie, które się poruszają po ziemi . And God created man to his own image: to the image of God he created him: male and female he created them. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz: na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Then follows the blessing accompanied by the command to increase and fill the earth, and finally the vegetable kingdom is assigned to them for food. Potem następuje błogosławieństwo towarzyszy komenda na wzrost i napełniajcie ziemię, i wreszcie warzyw królestwo jest przypisany do nich żywności. Considered independently, this account of the Creation would leave room for doubt as to whether the word adam, "man", here employed was understood by the writer as designating an individual or the species. Rozpatrywane niezależnie, tym rachunku o utworzeniu byłoby pozostawić miejsce na wątpliwości, czy słowo adam, "człowiek", o zatrudnionych było rozumiane przez pisarza jako wyznaczenie indywidualnego lub gatunku. Certain indications would seem to favour the latter, eg the context, since the creations previously recorded refer doubtless to the production not of an individual or of a pair, but of vast numbers of individuals pertaining to the various species, and the same in case of man might further be inferred from the expression, "male and female he created them." Niektóre wskazania wydają się za tym drugim, np. w kontekście, ponieważ wcześniej zapisane twórczości odnoszą się niewątpliwie nie do produkcji indywidualnych lub parę, ale z ogromnej liczby osób należących do różnych gatunków, a tym samym w przypadku człowiek może dalej wynika z wypowiedzi, "mężczyznę i niewiastę stworzył ich." However, another passage (Genesis 5:15), which belongs to the same source as this first narrative and in part repeats it, supplements the information contained in the latter and affords a key to its interpretation. Jednak inny fragment (Rdz 5,15), który należy do tego samego źródła co ten pierwszy narracji i częściowo powtarza, uzupełnia informacje zawarte w drugiej i daje klucz do jego interpretacji. In this passage which contains the last reference of the so-called priestly document to Adam, we read that God W tym fragmencie, który zawiera odniesienie do ostatniego tzw kapłańskiego dokument do Adama, czytamy, że Bóg

created them male and female . stworzył mężczyznę i niewiastę. . . . . and called their name adam, in the day when they were created. i wezwał ich nazwy adam, w dniu, gdy zostały one utworzone.

And the writer continues: A pisarz kontynuuje:

And Adam lived a hundred and thirty years, and begot a son to his own image and likeness, and called his name Seth. I Adam żył sto trzydzieści lat, i zrodził syna na swój obraz i podobieństwo, i dała mu imię Set. And the days of Adam, after he begot Seth, were eight hundred years and he begot sons and daughters. A dni Adama po zrodził Seth, osiemset lat i zrodził synów i córki. And all the time that Adam lived came to nine hundred and thirty years, and he died. I cały czas, że Adam żył przyszedł do dziewięćset trzydzieści lat, i umarł.

Here evidently the adam or man of the Creation narrative is identified with a particular individual, and consequently the plural forms which might otherwise cause doubt are to be understood with reference to the first pair of human beings. Tutaj ewidentnie Adama lub człowiek z opowieści o stworzeniu utożsamia się z konkretną osobą, a tym samym liczby mnogiej, które mogłyby powodować wątpliwości mają być rozumiane w odniesieniu do pierwszej pary ludzkiej.

In Genesis, ii, 4b-25 we have what is apparently a new and independent narrative of the Creation, not a mere amplification of the account already given. W Genesis, ii, 4b-25 mamy to, co jest najwyraźniej nowe i niezależne opowieści o stworzeniu świata, a nie jedynie wzmacnianie już podane konto. The writer indeed, without seeming to presuppose anything previously recorded, goes back to the time when there was yet no rain, no plant or beast of the field; and, while the earth is still a barren, lifeless waste, man is formed from the dust by Yahweh, who animates him by breathing into his nostrils the breath of life. Pisarz rzeczywiście, bez pozornego do zakładają niczego wcześniej zapisane, sięga do czasów, kiedy nie było jeszcze nie deszcz, nie roślin lub zwierzęciu polnemu, i, podczas gdy ziemia jest nadal niepłodna, martwe odpadów, człowiek tworzy się z pyłu przez Jahwe, który go ożywia oddech w jego nozdrza tchnienie życia. How far these terms are to be interpreted literally or figuratively, and whether the Creation of the first man was direct or indirect, see GENESIS, CREATION, MAN. Jak daleko te warunki mają być interpretowane dosłownie lub w przenośni, i czy utworzenie pierwszego człowieka był bezpośredni lub pośredni, patrz GENESIS, tworzenie, MAN. Thus the creation of man, instead of occupying the last place, as it does in the ascending scale of the first account, is placed before the creation of the plants and animals, and these are represented as having been produced subsequently in order to satisfy man's needs. Dlatego stworzenie człowieka, zamiast zajmować miejsce ostatnio, jak ma to w rosnącej skali pierwszego rachunku, jest umieszczony przed stworzenie roślin i zwierząt, a te są reprezentowane jako wyprodukowanego następnie w celu spełnienia człowieka potrzeb. Man is not commissioned to dominate the whole earth, as in the first narrative, but is set to take care of the Garden of Eden with permission to eat of its fruit, except that of the tree of the knowledge of good and evil, and the formation of woman as a helpmeet for man is represented as an afterthought on the part of Yahweh in recognition of man's inability to find suitable companionship in the brute creation. Człowiek nie jest zlecone dominować na całej ziemi, tak jak w pierwszej narracji, ale jest do podjęcia opieki nad Garden of Eden z uprawnień do jej jeść owoce, chyba że z drzewa poznania dobra i zła, a formacji kobieta jako helpmeet dla człowieka jest reprezentowana jak musztarda po obiedzie na część Pan w uznaniu człowieka niemożność znalezienia odpowiedniej towarzystwa w brutalnej tworzenia. In the preceding account, after each progressive step "God saw that it was good", but here Yahweh perceives, as it were, that it is not good for man to be alone, and he proceeds to supply the deficiency by fashioning the woman Eve from the rib of the man while he is in a deep sleep. W poprzednim koncie, po każdym kroku stopniowe "widział Bóg, że było dobre", ale tutaj Pan postrzega, jak to było, że to nie jest dobre dla człowieka jest sam, a jego wpływy do dostarczania przez niedobór fashioning kobieta Eve z żebra mężczyzny, podczas gdy on jest w głębokim śnie. According to the same narrative, they live in childlike innocence until Eve is tempted by the serpent, and they both partake of the forbidden fruit. Według tej samej narracji, w którym żyją dziecięcej niewinności aż Eve jest kuszony przez węża, i oboje bierzemy z tego zakazanego owocu. They thereby become conscious of sin, incur the displeasure of Yahweh, and lest they should eat of the tree of life and become immortal, they are expelled from the Garden of Eden. Oni w ten sposób stać się świadomym grzechu, ponoszą gniew Pana, i żeby nie spożywać z drzewa życia i stać się nieśmiertelnym, są one wydalone z ogrodu Eden. Henceforth their lot is to be one of pain and hardship, and man is condemned to the toilsome task of winning his sustenance from a soil which on his account has been cursed with barrenness. Stąd ich partii jest jednym z bólu i trudności, a człowiek jest skazany na żmudne zadanie wygranej jego zaopatrzenie z gleby, które na jego konto zostało przeklęte z bezpłodności. The same document gives us a few details connected with our first parents after the Fall, viz.: the birth of Cain and Abel the fratricide, and the birth of Seth. Ten sam dokument daje nam kilka szczegółów związanych z naszych pierwszych rodziców, po upadku, a mianowicie:. Narodzinach Kaina i Abla bratobójstwo i narodziny Seta. The other narrative, which seems to know nothing of Cain or Abel, mentions Seth (Chap. v, 3) as if he were the first born, and adds that during the eight hundred years following the birth of Seth Adam begat sons and daughters. Innych narracji, która zdaje się nie wiedzieć nic Kaina lub Abel, wspomina Seth (Rozdz. v, 3) tak, jakby był pierwszy rocznik, i dodaje, że w trakcie osiemset lat po urodzeniu się Seta Adam spłodził synów i córki.

Notwithstanding the differences and discrepancies noticeable in the two accounts of the origin of mankind, the narratives are nevertheless in substantial agreement, and in the esteem of the majority of scholars they are easiest explained and reconciled if considered as representing two varying traditions among the Hebrews -- traditions which in different form and setting embodied the selfsame central historic facts, together with a presentation more or less symbolical of certain moral and religious truths. Niezależnie od różnic i rozbieżności widoczne w dwóch kont o pochodzeniu ludzkości, narracja są jednak w znacznej umowy, w szacunku do większości uczonych są najłatwiejsze wyjaśnione i pogodzić, jeśli uznać za reprezentujące dwa różne tradycje wśród Hebrajczyków - - tradycje, które w różnej formie i ustawienie zawarte tę samą centralnego faktów historycznych, wraz z podaniem mniej lub bardziej symboliczny pewnych prawd moralnych i religijnych. Thus in both accounts man is clearly distinguished from, and made dependent upon, God the Creator; yet he is directly connected with Him through the creative act, to the exclusion of all intermediary beings or demigods such as are found in the various heathen mythologies. Tak więc w obu kont człowiek jest wyraźnie odróżnić od, i uzależniać, Boga Stwórcy, jednak jest on bezpośrednio związany z Nim poprzez akt twórczy, z wyłączeniem wszystkich istot pośrednich lub półbogów, takich jak znajdują się w różnych mitologii pogańskich. That man beyond all the other creatures partakes of the perfection of God is made manifest in the first narrative, in that he is created in the image of God, to which corresponds in the other account the equally significant figure of man receiving his life from the breath of Yahweh. Ten człowiek poza wszystkimi innymi stworzeniami czas na doskonałość Boga przejawia się w pierwszej narracji, że jest on stworzony na obraz Boga, który odpowiada w innych równie istotne uwagę postać człowieka otrzymującego jego życia od oddech Jahwe. That man on the other hand has something in common with the animals is implied in the one case in his creation on the same day, and in the other by his attempt, though ineffectual, to find among them a suitable companion. Ten człowiek z drugiej strony ma coś wspólnego ze zwierzętami jest domniemanych w jednym przypadku w jego utworzenia w tym samym dniu, w innych jego próbę, chociaż bezskuteczna, aby wśród nich znaleźć odpowiedniego towarzysza. He is the lord and the crown of creation, as is clearly expressed in the first account, where the creation of man is the climax of God's successive works, and where his supremacy is explicitly stated, but the same is implied no less clearly in the second narrative. On jest Panem i koroną stworzenia, jak to jasno wyrażone w pierwszym rachunku, gdzie stworzeniu człowieka jest punktem kulminacyjnym prac kolejnych Boga, a gdzie jego wyższość jest powiedziane wprost, ale to samo domniemanych nie mniej wyraźnie w Drugi narracji. Such indeed may be the significance of placing man's creation before that of the animals and plants, but, however that may be, the animals and plants are plainly created for his utility and benefit. Taka rzeczywiście może być znaczenie wprowadzania stworzenia człowieka przed tym zwierząt i roślin, ale jednak, że może być, zwierzęta i rośliny są po prostu stworzone dla jego użyteczności i korzyści. Woman is introduced as secondary and subordinate to man, though identical with him in nature, and the formation of a single woman for a single man implies the doctrine of monogamy. Kobieta jest wprowadzony jako wtórne i podporządkowane człowiekowi, choć identyczne z nim w przyrodzie i tworzenie jednolitego kobieta dla pojedynczego człowieka wiąże się z doktryną monogamii. Moreover, man was created innocent and good; sin came to him from without, and it was quickly followed by a severe punishment affecting not only the guilty pair, but their descendants and other beings as well. Co więcej, człowiek został stworzony niewinnych i dobrych; grzech przyszedł do niego z zewnątrz, i to szybko po surowe kary wpływ nie tylko winnych parę, ale ich potomków i innych istot, jak również. (Cf. Bennett in Hastings, Dict. of the Bible, sv) The two accounts, therefore, are practically at one with regard to didactic purpose and illustration, and it is doubtless to this feature that we should attach their chief significance. (Por. Bennett w Hastings, Dict. Biblii, sv) dwa konta, więc są praktycznie w jednym w odniesieniu do celów dydaktycznych i ilustracji, i to jest niewątpliwie do tej funkcji, że należy dołączyć ich szef znaczenie. It is hardly necessary to remark in passing that the loftiness of the doctrinal and ethical truths here set forth place the biblical narrative immeasurably above the extravagant Creation stories current among the pagan nations of antiquity, though some of these, particularly the Babylonian, bear a more or less striking resemblance to it in form. Trudno się konieczne, aby uwaga na marginesie, że wzniosłość doktrynalnych i etycznych prawd o określone miejsce narracji biblijnej niezmiernie powyżej ekstrawaganckich opowieści utworzenia obecnego wśród narodów pogańskich starożytności, chociaż niektóre z nich, szczególnie w babilońskiej, opatrzone więcej lub mniej uderzające podobieństwo do niej w formie. In the light of this doctrinal and moral excellence, the question of the strict historical character of the narrative, as regards the framework and details, becomes of relatively slight importance, especially when we recall that in history as conceived by the other biblical authors, as well as by Semitic writers generally, the presentation and arrangement of facts -- and indeed their entire role -- is habitually made subordinate to the exigencies of a didactic preoccupation. W świetle tej doktryny i moralnej doskonałości, kwestia ścisłego historycznego charakteru narracji, w odniesieniu do ram i informacji, staje się stosunkowo niewielkie znaczenie, zwłaszcza, gdy przypomnimy sobie, że w historii jako wysunięty przez innych autorów biblijnych, jak także przez semickich autorów ogólnie, prezentacji i układ faktów - a nawet całego rolę - jest zwykle podporządkowane wymogom dydaktyczną sens.

As regards extra-biblical sources which throw light upon the Old Testament narrative, it is well known that the Hebrew account of the Creation finds a parallel in the Babylonian tradition as revealed by the cuneiform writings. Jeśli chodzi o źródła pozabiblijne, które rzucają światło na Starego Testamentu, to jest dobrze znane, że konto Hebrajski Creation znajdzie równolegle w tradycji babilońskiej co wynika z pisma klinowego. It is beyond the scope of the present article to discuss the relations of historical dependence generally admitted to exist between the two cosmogonies. To jest poza zakresem niniejszego artykułu w celu omówienia stosunków historycznych zależności generalnie dopuszczone do istnienia pomiędzy dwoma kosmogonii. Suffice it to say with regard to the origin of man, that though the fragment of the "Creation Epic", which is supposed to contain it, has not been found, there are nevertheless good independent grounds for assuming that it belonged originally to the tradition embodied in the poem, and that it must have occupied a place in the latter just after the account given of the production of the plants and the animals, as in the first chapter of Genesis. Wystarczy powiedzieć, ze względu na pochodzenie człowieka, że ​​chociaż fragment "Tworzenie Epic", który ma go zawierać, nie stwierdzono, istnieją jednak dobre niezależne podstawy do przypuszczeń, że pierwotnie należał do tradycji zawartych w poemacie, i że musi być zajmowane miejsce w drugiej zaraz po konto podane w produkcji roślin i zwierząt, jak w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Among the reasons for this assumption are: Wśród przyczyn tego założenia są następujące:

the Divine admonitions addressed to men after their creation, towards the end of the poem; Bożego admonitions skierowana do ludzi po ich utworzeniu, do końca wiersza;

the account of Berosus, who mentions the creation of man by one of the gods, who mixed with clay the blood which flowed from the severed head of Tiamat; a non-Semitic (or pre-Semitic) account translated by Pinches from a bilingual text, and in which Marduk is said to have made mankind, with the cooperation of the goddess Aruru. rachunek Berosus, który wspomina o stworzeniu człowieka przez jednego z bogów, który miesza się z gliną krew, która wypłynęła z odciętą głowę Tiamat; non-semickie (lub pre-semickich) Pinches konto w tłumaczeniu z dwujęzycznym tekstem , w którym Marduk powiedział, że jest się ludzkości, we współpracy z bogini Aruru.

(Cf. Encyclopedia Biblica, art. "Creation", also Davis, Genesis and Semitic Tradition, pp. 36-47.) As regards the creation of Eve, no parallel has so far been discovered among the fragmentary records of the Babylonian creation story. (Por. Encyklopedia Biblica, sztuki. "Creation", również Davis, Genesis i semickich Tradycja, s. 36-47.) Jeżeli chodzi o tworzenie Eve, równolegle nie jak dotąd odkryto wśród fragmentarycznie historii babilońskiej tworzenia . That the account, as it stands in Genesis, is not to be taken literally as descriptive of historic fact was the opinion of Origen, of Cajetan, and it is now maintained by such scholars as Hoberg (Die Genesis, Freiburg, 1899, p. 36) and von Hummelauer (Comm. in Genesim, pp. 149 sqq.). To konto, gdyż stoi w Genesis, nie należy rozumieć dosłownie jako opis historyczny fakt był zdania, Orygenes, Kajetan, i to jest teraz prowadzony przez uczonych, takich jak Hoberg (Die Genesis, Freiburg, 1899, str. 36) i Hummelauer von (Comm. w Genesim, s. 149 sqq.). These and other writers see in this narrative the record of a vision symbolical of the future and analogous to the one vouchsafed to Abraham (Genesis 15:12 sqq.), and to St. Peter in Joppe (Acts 10:10 sqq.). Te i inne pisarzy zobaczyć w tej narracji zapisu wizji symbolical w przyszłości i analogiczne do jednej vouchsafed do Abrahama (Genesis 15:12 sqq.) I Świętego Piotra w Joppe (Dz 10:10 sqq.). (See Gigot, Special Introduction to the Study of the Old Testament, pt. I, p. 165, sqq.) (Patrz Gigot, specjalne Wstęp do Starego Testamentu, pt. I, s. 165, sqq.)

References to Adam as an individual in the later Old Testament books are very few, and they add nothing to the information contained in Genesis. Odniesienia do Adama indywidualnej, jak w późniejszych ksiąg Starego Testamentu jest bardzo mało, a oni nic dodać do informacji zawartych w Księdze Rodzaju. Thus the name stands without comment at the head of the genealogies at the beginning of I Paralipomenon; it is mentioned likewise in Tobias, viii, 8; Osee, vi, 7; Ecclus., xxxv, 24, etc. The Hebrew adam occurs in various other passages, but in the sense of man or mankind. Stąd nazwa bez komentarza stoi na czele z rodowodów na początku I Paralipomenon, jest mowa również w Tobias, VIII, 8; Osee, vi, 7;. Ecclus, XXXV, 24, itd. Hebrajski adam występuje w różne inne fragmenty, ale w sensie człowieka lub ludzkości. The mention of Adam in Zacharias, xiii, 5, according to the Douay version and the Vulgate, is due to a mistranslation of the original. Wspomnieć Adama w Zachariasz, XIII, 5, w zależności od wersji Douay i Wulgaty, wynika z błędnego tłumaczenia oryginału.

ADAM IN THE NEW TESTAMENT ADAM w Nowym Testamencie

In the New Testament references to Adam as an historical personage occur only in a few passages. W Nowym Testamencie odniesienia do Adama jako historyczna postać występuje tylko w nielicznych fragmentach. Thus in the third chapter of St. Luke's Gospel the genealogy of the Saviour is traced back to "Adam who was of God". Tak więc w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Łukasza genealogii Zbawiciela jest wstecz do "Adam, który był z Bogiem". This prolongation of the earthly lineage of Jesus beyond Abraham, who forms the starting point in St. Matthew, is doubtless due to the more universal spirit and sympathy characteristic of our third Evangelist, who writes not so much from the viewpoint of Jewish prophecy and expectation as for the instruction of the Gentile recruits to Christianity. To przedłużenie ziemskiego rodowodu Jezusa poza Abrahama, który stanowi punkt wyjścia w St Matthew, jest niewątpliwie ze względu na bardziej uniwersalnego ducha i charakterystyczne sympatię nasza trzecia Ewangelista, którzy nie pisze tak z punktu widzenia żydowskiego proroctwa i oczekiwania co do instrukcji z Gentile rekrutów do chrześcijaństwa. Another mention of the historic father of the race is found in the Epistle of Jude (verse 14), where a quotation is inserted from the apocryphal Book of Enoch, which, rather strange to say, is attributed to the antediluvian patriarch of that name, "the seventh from Adam." Kolejna wzmianka o historycznym ojca wyścigu znajduje się w List Judy (werset 14), gdzie dodaje się cytat z Dziękujemy! Księga Henocha, który dość dziwny do powiedzenia, jest przypisana do przedpotopowy patriarcha, że ​​nazwa, "siódmy po Adamie". But the most important references to Adam are found in the Epistles of St. Paul. Ale najważniejsze są odniesienia do Adama znaleźć w listach św. Thus in 1 Timothy 2:11-14, the Apostle, after laying down certain practical rules referring to the conduct of women, particularly as regards public worship, and inculcating the duty of subordination to the other sex, makes use of an argument the weight of which rests more upon the logical methods current at the time than upon its intrinsic value as appreciated by the modern mind: Tak więc w 1 Tymoteusza 2:11-14, apostoł, po ustanawiające pewne praktyczne zasady postępowania odnoszące się do kobiet, w szczególności w odniesieniu do kultu publicznego, wpajać obowiązek podporządkowania się innej płci, korzysta z argumentem wagi których opiera się bardziej na logicznej metody aktualne w czasie, niż na jej wartości wewnętrznej, jak doceniane przez nowoczesne uwadze:

For Adam was first formed; then Eve. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. And Adam was not seduced; but the woman being seduced, was in the transgression. I nie Adam został uwieść, ale jest uwieść kobietę, był w przestępstwo.

A similar line of argument is pursued in I Cor., xi, 8, 9. Podobny sposób jest realizowane w I Kor., XI, 8, 9. More important is the theological doctrine formulated by St. Paul in the Epistle to the Romans, v, 12-21, and in I Cor., xv, 22-45. Ważniejsze jest teologicznej doktryny sformułowanej przez Pawła w Liście do Rzymian, v, 12-21, w I. Kor, xv, 22-45. In the latter passage Jesus Christ is called by analogy and contrast the new or "last Adam." W ostatnim fragmencie Jezus Chrystus jest nazywany przez analogię i kontrast nowych lub "Adam ostatni". This is understood in the sense that as the original Adam was the head of all mankind, the father of all according to the flesh, so also Jesus Christ was constituted chief and head of the spiritual family of the elect, and potentially of all mankind, since all are invited to partake of His salvation. Jest to rozumieć w tym sensie, że jak oryginał Adam był szefem całej ludzkości, ojca wszystkich według ciała, tak również Jezus Chrystus był stanowiły główny i kierownik duchowy z rodziną wybiera, i potencjalnie wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy są zaproszeni do udziału w Jego zbawienie. Thus the first Adam is a type of the second, but while the former transmits to his progeny a legacy of death, the latter, on the contrary, becomes the vivifying principle of restored righteousness. Tak więc pierwszy Adam jest typu drugiego, ale jednocześnie były przekazuje do jego potomstwa dziedzictwo śmierci, ten ostatni, wręcz przeciwnie, staje się ożywiającą zasadę przywrócić sprawiedliwość. Christ is the "last Adam" inasmuch as "there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved" (Acts 4:12); no other chief or father of the race is to be expected. Chrystus jest "ostatni Adam", ponieważ "nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4:12); żaden inny szef lub ojciec wyścigu należy się spodziewać. Both the first and the second Adam occupy the position of head with regard to humanity, but whereas the first through his disobedience vitiated, as it were, in himself the stirps of the entire race, and left to his posterity an inheritance of death, sin, and misery, the other through his obedience merits for all those who become his members a new life of holiness and an everlasting reward. Zarówno pierwszy jak i drugi Adam zajmują stanowisko kierownika w odniesieniu do ludzkości, ale mając na uwadze, najpierw przez jego nieposłuszeństwo dotknięta, jak to było w sam stirps całego wyścigu i opuścił jego potomstwa dziedzictwo śmierci, grzechu , i nędzy, z drugiej poprzez posłuszeństwo Jego zasługi dla wszystkich tych, którzy stają się jego członkami nowego życia w świętości i wieczną nagrodę. It may be said that the contrast thus formulated expresses a fundamental tenet of the Christian religion and embodies in a nutshell the entire doctrine of the economy of salvation. Można powiedzieć, że kontrast ten sposób sformułowane wyraża podstawową elementem religii chrześcijańskiej i urzeczywistnia w skrócie cała doktryna ekonomii zbawienia. It is principally on these and passages of similar import (eg Matthew 18:11) that is based the fundamental doctrine that our first parents were raised by the Creator to a state of supernatural righteousness, the restoration of which was the object of the Incarnation. Jest to głównie na te i podobne fragmenty import (np. Matthew 18:11), który opiera się podstawową doktryną, że nasz pierwszy rodziców zostały podniesione przez Stwórcę do stanu nadprzyrodzonego sprawiedliwości, przywrócenie która była przedmiotem Wcielenia. It need hardly be said that the fact of this elevation could not be so clearly inferred from the Old Testament account taken independently. To potrzeba trudno powiedzieć, że fakt ten wzrost nie może być tak jasno wywnioskować ze Starego Testamentu uwagę brane samodzielnie.

ADAM IN JEWISH AND CHRISTIAN TRADITION Adam w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej

It is a well-known fact that, partly from a desire to satisfy pious curiosity by adding details to the too meagre biblical accounts, and partly with ethical intent, there grew up in later Jewish as well as in early Christian and Mohammedan tradition a luxuriant crop of legendary lore around the names of all the important personages of the Old Testament. Jest to dobrze znany fakt, że częściowo z chęci zaspokojenia ciekawości pobożnych poprzez dodanie szczegółów na zbyt skromnych biblijnych, a częściowo z zamiarem etycznych, nie później dorastał w żydowskiej, jak również we wczesnej tradycji chrześcijańskiej i Mohammedan wspaniałe Wole legendarnego lore wokół nazwy wszystkich ważnych osobistości ze Starego Testamentu. It was therefore only natural that the story of Adam and Eve should receive special attention and be largely developed by this process of embellishment. Dlatego też naturalne, że historia Adama i Ewy, należy zwrócić szczególną uwagę i być w znacznej mierze opracowane przez ten proces ozdobę. These additions, some of which are extravagant and puerile, are chiefly imaginary, or at best based on a fanciful understanding of some slight detail of the sacred narrative. Te dodatki, z których niektóre są śmiałe i naiwne, są przede wszystkim wyobraźni, lub w najlepszym razie oparte na fantazyjną zrozumienia pewne niewielkie szczegóły sacrum narracji. Needless to say that they do not embody any real historic information, and their chief utility is to afford an example of the pious popular credulity of the times as well as of the slight value to be attached to the so-called Jewish traditions when they are invoked as an argument in critical discussion. Trzeba powiedzieć, że nie zawierają żadnych rzeczywistych informacji historycznych, a ich głównym narzędziem jest zapewnienie przykład pobożnych łatwowierność popularne w czasach, jak również niewielkie wagę należy przywiązywać do tzw żydowskiej tradycji, gdy są one przywoływane jako argument w krytycznej dyskusji. Many rabbinical legends concerning our first parents are found in the Talmud, and many others were contained in the apocryphal Book of Adam now lost, but of which extracts have come down to us in other works of a similar character (see MAN). Wiele rabinicznych legend dotyczących naszych pierwszych rodziców znajdują się w Talmud, i wiele innych zostały zawarte w Dziękujemy! Książka Adama teraz stracił, ale w których wyciągi przyjść do nas w inne prace o podobnym charakterze (patrz: MAN). The most important of these legends, which it is not the scope of the present article to reproduce, may be found in the Jewish Encyclopedia, I, art. Najważniejszą z tych legend, które nie jest zakresem niniejszego artykułu odtworzyć, można znaleźć w Encyklopedii Żydowskiej, I, art. "Adam", and as regards the Christian legends, in Smith and Wace, Dictionary of Christian Biography, sv "Adam", oraz w odniesieniu do chrześcijańskiej legendy, Smith i Wace, Dictionary of Christian Biography, sv

Publication information Written by James F. Driscoll. Publikacja informacji napisanej przez Jamesa F. Driscoll. The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. W Encyklopedii Katolickiej, Tom I. wydania 1907. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert XV. Nihil Obstat, March 1, 1907. Nihil obstat, 1 marca 1907 roku. Remy Lafort, STD, Censor. Opublikowany Remy, STD, Censor. Imprimatur. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Kardynał, arcybiskup Nowego Jorku

Bibliography Bibliografia

PALIS in VIG., Dict. Palis w VIG., Dict. de la Bible, sv; BENNETT and ADENEY in HAST., Dict. de la Bible, sv, Bennett i ADENEY w HAST, Greckie.. of the Bible, sv For New Testament references, see commentaries; for Old Testament, GIGOT, Special Introduction to the Study of the Old Testament, I, iv; VON HUMMELAUER, Comm. z Biblii, sv Nowym Testamencie odniesienia, patrz komentarze; do Starego Testamentu, GIGOT, specjalne Wstęp do Starego Testamentu, I, IV; von Hummelauer, Comm. in Genesis. w Księdze Rodzaju.


Adam Adam

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

-Biblical Data: -Biblijna Data:

The Hebrew and Biblical name for man, and also for the progenitor of the human race. Hebrajskie imię biblijne i dla człowieka, a także za protoplastę ludzkiego. In the account of the Creation given in Gen. i. W rachunku o utworzeniu się w Gen. i. man was brought into being at the close of the sixth creative day, "made in the image of God," and invested with dominion over the rest of the animate world. człowieka, została powołana na zakończenie szóstego dnia twórcze, "stworzonego na obraz Boży", i zainwestował w panowanie nad resztą świata animacji. Man was thus created, male and female, charged to replenish the earth with his own kind and to subdue it to his own uses. Człowiek został stworzony w ten sposób, samiec i samica, opłata do odtworzenia na ziemi z własnej naturze i opanowania go do własnego użytku. In Gen.ii. W Gen.ii. a more particular account of man's creation is given. więcej szczególnym uwzględnieniem stworzenia człowieka jest udzielana. The scene is in Babylonia, near the confluence of the Euphrates and Tigris rivers, in the country of Eden. Scena jest w Babilonii, w pobliżu zbiegu rzek Eufratu i Tygrysu, w kraju Eden. After the soil had been prepared by moisture "God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul" (Gen. ii. 7). Po gleby zostały przygotowane przez wilgoć "Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą" (Gen. ii. 7.). He was then placed in a garden planted for him in Eden, to "till and tend it." Następnie został umieszczony w ogrodzie posadzone dla niego w Eden, aby "i często do niego." Of all that grew in the garden he was permitted to eat freely, except "the fruit of the tree of the knowledge of good and evil." Spośród wszystkich, które rosły w ogrodzie był dopuszczony do swobodnego jeść, z wyjątkiem "owoc z drzewa poznania dobra i zła". Man next made the acquaintance of all the lower animals, learning their qualities, and giving them names. Człowiek obok poznał wszystkich niższych zwierząt, ich jakości nauczania i nadanie im nazw. But among these he found no fit companion. Ale wśród tych nie znalazł pasuje do towarzystwa. Hence God, by express creative act, made for him a mate, by taking a rib from his side and constructing it into a woman. Dlatego Bóg, by wyrazić akt twórczy, dla niego mate, w drodze żebra z boku i konstruowania go w kobietę.

Curse of Disobedience. Klątwa nieposłuszeństwa.

In Gen. iii. W Gen. iii. the first chapter in the moral history of mankind is given. pierwszy rozdział w historii ludzkości moralny jest podana. The woman was tempted by the serpent, who told her that if she and her husband would partake of the forbidden fruit their eyes would be opened, and they "would be as gods, knowing good and evil" (Gen. iii. 5). Kobieta była kuszony przez węża, który powiedział jej, że jeśli ona i jej mąż bowiem bierzemy z tego zakazanego owocu ich oczy będą otwarte, a one "będzie jak bogowie, znając dobro i zło" (Gen. iii. 5). She ate of the fruit, and gave to her husband, who also ate of it. Jadła owoców, i dał jej mąż, który także jadł z niego. This act of disobedience was followed by a divine judgment. Ten akt nieposłuszeństwa był śledzony przez sąd Boży. The serpent was cursed because he had tempted the woman, and between his and her descendants there was to be perpetual enmity. Wąż był przeklęty, bo miał ochotę niewiastę, pomiędzy jego i jego potomstwo nie miało być wieczystą wrogami. The woman was condemned to the pangs of child-bearing and to subjection to her husband. Kobieta został skazany na męki rodzenia dzieci i poddanie jej mąż. As a punishment for the man the ground was cursed: thorns and thistles were to spring up; hard labor would be needed to insure the production of human food; and toil would be the lot of man from childhood to the grave. Jako kara dla człowieka, ziemia była przeklęta: ciernie i osty były aż do wiosny; ciężkiej pracy byłaby konieczna do zapewnienia produkcji żywności dla ludzi, i trud byłaby dużo człowiek od dzieciństwa do grobu. Finally, the man and his wife were expelled from the garden "to till the ground from which he was taken." Wreszcie, mężczyzna i jego żona zostali wypędzeni z ogrodu ", aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty". Of Adam and his wife, now called "Eve" () because she was the mother of all living () it is only known that after their exile from the garden they had children born to them (see Gen. v. 3, 4). Adam i jego żona, teraz nazywany "Eve" () bo ona stała się matką wszystkich żyjących () jest tylko, że po ich wygnaniu z ogrodu mieli do nich dzieci urodzonych (patrz Gen. v. 3, 4) . JF McC. McC JF.

-In Apocryphal and Rabbinical Literature: -W literaturze apokryficznej i rabinicznych:

While the generic character that the name of Adam has in the older parts of Scripture, where it appears with the article ("the man"), was gradually lost sight of, his typical character as the representative of the unity of mankind was constantly emphasized (compare Sanh. iv. 5; the correct reading in Tosef., Sanh. viii. 4-9): Choć ogólny charakter, że imię Adam ma w starej części Pisma Świętego, gdzie wydaje się z tego artykułu ("człowiek"), była stopniowo zapominać, jego typowego charakteru jako przedstawiciel jedności ludzkości była stale podkreślali (porównaj Sanh iv 5; poprawnego czytania w Tosef, Sanh viii 4-9.....):

"Why was only a single specimen of man created first? To teach us that he who destroys a single soul destroys a whole world and that he who saves a single soul saves a whole world; furthermore, in order that no race or class may claim a nobler ancestry, saying, 'Our father was born first'; and, finally, to give testimony to the greatness of the Lord, who caused the wonderful diversity of mankind to emanate from one type. And why was Adam created last of all beings? To teach him humility; for if he be overbearing, let him remember that the little fly preceded him in the order of creation." "Dlaczego tylko jeden wzór człowiek stworzył pierwszy, aby nauczyć nas, że kto niszczy jednej duszy niszczy cały świat i że ten, kto ratuje jedną duszę ratuje cały świat? Ponadto, aby nie rasy lub klasy mogą ubiegać się pochodzenie szlachetniejsze, mówiąc: "Nasz ojciec urodził się pierwszy", i wreszcie, aby dać świadectwo wielkości Pana, który spowodował wspaniałą różnorodność ludzi do pochodzić od jednego rodzaju i dlaczego Adam stworzony ostatnio wszystkich istot. ? Aby nauczyć go pokory, bo jeśli on jest pyszny, niech pamiętać, że mała mucha przed nim w celu stworzenia ".

In a dispute, therefore, as to which Biblical verse expresses the fundamental principle of the Law, Simon ben 'Azkai maintained against R. Akiba-who, following Hillel, had singled out the Golden Rule (Lev. xix. 18)-that the principle of love must have as its basis Gen. v. 1, which teaches that all men are the offspring of him who was made in the image of God (Sifra, Ḳedoshim, iv.; Yer. Ned. ix. 41c; Gen. R. 24). W sporze, więc, jak do wersetów biblijnych, które wyraża podstawową zasadę prawa, Simon ben "Azkai utrzymane przeciwko R. Akiba, którzy po Hillela, miał wyróżniane Golden Rule (Lev. XIX. 18), że Zasada miłości musi mieć za podstawę Gen. K. 1, która uczy, że wszyscy ludzie są potomkami tego, który został stworzony na obraz Boga (kod, Ḳedoshim, iv;.. Yer Ned ix 41c;.. gen. R. 24). This idea, expressed also by Paul in his speech at Athens, "[God] hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth" (Acts, xvii. 26), found expression in many characteristic forms. Pomysł ten, wyrażony również przez Paula w swoim przemówieniu w Atenach, "[Bóg] uczynił z jednej krwi wszystkie narody mężczyzn, aby mieszkać na wszystkich oblicze ziemi" (Dz, XVII. 26), znalazło wyraz w wielu charakterystycznych formy. According to Targ. Według Targu. Yer. Yer. to Gen. ii. gen. II. 7, God took dust from the holy place (as "the center of the earth"; compare Pirḳe R. Eliezer xi., xx.) and the four parts of the world, mingling it with the water of all the seas, and made him red, black, and white (probably more correctly Pirḳe R. El. xi. and Chronicle of Jerahmeel, vi. 7: "White, black, red, and green-bones and sinews white; intestines black; blood red; skin of body or liver green"); compare Philo, "Creation of the World," xlvii.; Abulfeda, "Historia Ante-Islámica." 7, Bóg wziął kurz z miejsca świętego (jako "centrum ziemi";. Porównać Pirḳe R. Eliezer xi, xx.) I czterech części świata, łącząc go z wody wszystkich mórz, wykonane mu czerwone, czarne i białe (prawdopodobnie bardziej poprawnie Pirḳe R. El xi i Chronicle Jerachmeela, vi 7:... "Biały, czarny, czerwony, zielony i kości i ścięgna biały; jelit czarny, czerwony krwi, skóry ciała lub wątroby zielony "); porównać Philo," Stworzenie świata. "xlvii;. Abulfeda," Historia Ante-Islamica " The Sibylline Oracles (iii. 24-26) and, following the same, the Slavonian Book of Enoch find the cosmopolitan nature of Adam, his origin from the four regions of the earth, expressed in the four letters of his name: Anatole (East), Dysis (West), Arktos (North), and Mesembria (South). Sibylline Oracles (III. 24-26), a po tej samej, Księga Henocha bałkańskich znaleźć kosmopolityczny charakter Adam, jego pochodzenie z czterech regionów ziemi, wyrażonych w cztery litery jego nazwy: Anatole (Wschód ), Dysis (Zachód), Arktos (Północ) i Mesembria (południe). R. Johanan interprets as being an acrostic of (ashes), (blood), and (gall; see Soṭah, 5a). R. Jochanana interpretuje jako akrostych z (popiół), (krew), oraz (żółcią; patrz Soṭah, 5a). But this interpretation seems to have originated in other circles; for we find Isidor of Seville ("De Natura Rerum," ix.) declare that Adam was made of blood (sanguis), gall (cholē), black gall (melancholia), and phlegm: the four parts constituting the temperaments, which correspond to the four elements of nature, as does the microcosm to the macrocosm (see Piper, "Symbolik der Christlichen Kirche," 90, 469). Ale taka interpretacja wydaje się, że pochodzą z innych środowisk, bo znajdujemy Isidor z Sewilla ("De Rerum Natura" ix.) Oświadczam, że Adam został wykonany z krwi (sanguis), żółć (chole), czarna żółć (melancholia), oraz phlegm: cztery części, stanowiące temperamentów, które odpowiadają cztery elementy przyrody, podobnie jak mikrokosmos do makrokosmos (patrz: Piper, "Symbolik der Kirche Christlichen, 90, 469). R. Meir (second century) has the tradition that God made Adam of the dust gathered from the whole world; and Rab (third century) says: "His head was made of earth from the Holy Land; his main body, from Babylonia; and the various members from different lands" (Sanh. 38a et seq.; compare Gen. R. viii.; Midr. Teh. cxxxix. 5; and Tan., Peḳude, 3, end). R. Meir (II w.) jest tradycja, że ​​Bóg stworzył Adama z prochu zebrane z całego świata, i Rab (III w.) mówi: "Jego głowa została wykonana z ziemi z Ziemi Świętej, jego głównym organem, z Babilonii; i poszczególnych członków z różnych stron świata "(Sanh. 38a i nast. porównać Gen. R. VIII;. Midr cxxxix 5;... i Tan, Peḳude, 3, koniec.).

Two Natures in Adam. Dwóch naturach w Adamie.

There are, however, two points of view regarding man's nature presented in the two Biblical stories of man's creation; and they are brought out more forcibly in the Haggadah, and still more so in the older Hellenistic literature. Istnieją jednak dwa punkty widzenia na temat natury człowieka przedstawione w dwie historie biblijne stworzenia człowieka, a są one wyrwać więcej wymuszenie w Haggadah, a jeszcze bardziej w starszej literaturze hellenistycznej. "Both worlds, heaven and earth, were to have a share in man's creation; hence the host of angels were consulted by the Lord when He said, 'Let us make man'" (Gen. i. 26, Gen. R. viii.). "Oba światy, nieba i ziemi, aby mieć udział w stworzeniu człowieka, dlatego wojsko aniołów były konsultowane przez Pana, gdy powiedział:" Uczyńmy człowieka "(Gen. i. 26, Gen. R. VIII .). But the old haggadists loved especially to dwell on the glory of God's first-created before his fall. Ale stary haggadists szczególnie umiłował mieszkać na chwałę Bożą pierwszy utworzone przed jego upadku. He was "like one of the angels" (Slavonic Book of Enoch, xxx. 11; compare Christian Book of Adam, i. 10; also Papias in Gen. R. xxi.; Pirḳe R. El. xii.; Ex. R. xxxii.; Targ. Yer. Gen. iii. 22). Był "jak jeden z aniołów" (Księga Henocha słowiańskiej, xxx. 11; porównać Christian Książka Adama, i. 10; również Papiasz w Gen. R. XXI;. Pirḳe R. El XII... Ex R . XXXII;... Targ Yer iii Gen. 22).. "His body reached from earth to heaven [or from one end of the world to the other] before sin caused him to sink" (Ḥag. 12a, Sanh. 38b; compare also Philo, "Creation of the World," ed. Mangey, i. 33, 47). "Jego ciało osiągnął z ziemi do nieba [lub z jednego końca świata na drugi], zanim grzech spowodował go do zlewu" (Ḥag. 12a, Sanh 38b;. Porównać także Philo, "Stworzenie świata", wyd Mangey. , i. 33, 47). "He was of extreme beauty and sunlike brightness" (BB 58a). "Był wyjątkowo piękna i jasność jak słońce" (BB 58a). "His skin was a bright garment, shining like his nails; when he sinned this brightness vanished, and he appeared naked" (Targ. Yer. Gen. iii. 7; Gen. R. xi.; Adam and Eve, xxxvii.). "Jego skóra była jasnym ubraniu, jaśniejące jak jego paznokcie, kiedy zgrzeszył tej jasności zniknął, a pojawił się nagi" (Targ. Yer Gen. iii. 7;. Xi Gen. R.;. Adam i Ewa, xxxvii.) . When God said: "Let us make man in our image," the angels in heaven, filled with jealousy, said: "What is man that Thou thinkest of him? A creature full of falsehood, hatred, and strife!" Kiedy Bóg powiedział: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz," aniołowie w niebie, pełni zazdrości, powiedział: "! Czym jest człowiek, że Ty myślisz o nim stworzenie pełnego fałszu, nienawiści i walki" But Love pleaded in his favor; and the Lord spoke: "Let truth spring forth from the earth!" But Love powołała na jego korzyść, a Pan mówił: "Niech prawda wiosna wychodzi z ziemi!" (Gen. R. viii.; Midr. Teh. viii.). (Gen. R. VIII;. Midr viii...). Far older, and blended with Babylonian mythology (Isa. xiv. 12), is the story preserved in Adam and Eve, the Slavonic Book of Enoch, xxxi. Far starszych, i miesza z mitologii babilońskiej (xiv Iz. 12), jest zachowany w historii Adama i Ewy, Księga Henocha słowiańskiej, XXXI. 3-6 (compare Bereshit Rabbati, ed. Epstein, p. 17; Pirḳe R. El. xiii.; Chronicle of Jerahmeel, xxii.; and Koran, sura ii. 34; xv. 30), according to which all the angels were commanded by Michael the archangel to pay homage to the image of God; whereupon all bowed before Adam except Satan, who, in punishment for his rebelliousness, was hurled from his heavenly heights to the depth of the abyss, while his vacant throne was reserved for Adam, to be given to him at the time of the future resurrection. 3-6 (Bereszit porównać Rabbati, ed Epstein, str. 17;. Pirḳe R. El XIII.. Kronika Jerachmeela, XXII;. I Koran, sura II 34,.. Xv 30), zgodnie z którym wszystkie anioły były dowodzone przez Michała Archanioła, aby oddać hołd na obraz Boga, po czym wszyscy z wyjątkiem Adama skłonił się przed Szatanem, który, w kary za bunt, rzucił się z jego niebiański wysokości do głębokości w otchłań, a jego tron ​​było nieobsadzone zastrzeżone dla Adama, aby mieć do niego w czasie przyszłego zmartwychwstania. Henceforth, Satan became the enemy of man, appearing to him in the guise of an angel of light to seduce him (compare II Cor. xi. 14). Stąd, szatan stał się wrogiem człowieka, pojawia mu się pod postacią anioła światłości go uwiesc (porównaj II Kor. Xi. 14). A somewhat modified midrashic legend (Gen. R. viii.) relates that the angels were so filled with wonder and awe at the sight of Adam, the image of God, that they wanted to pay homage to him and cry "Holy!" Nieco zmodyfikowane midrashic legendy (Gen. R. VIII.) Odnosi się, że anioły zostały tak pełen zachwytu i podziwu w oczach Adama, na obraz Boży, że chcą mu hołd i krzyk "Święty!" But the Lord caused sleep to fall upon him so that he lay like a corpse, and the Lord said: "Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?" Ale Pan spowodował sen spadnie na niego, tak aby leżał jak trup, i Pan powiedział: "Przestań wy z człowiekiem, którego oddech jest w jego nozdrza: na czym on będzie rozliczany z" (Isa. ii. 22). (Ks. II. 22). Another version (Pirḳe R. El. xi.; Tan., Peḳude, 3) is that all other creatures, marveling at Adam's greatness, prostrated themselves before him, taking him to be their creator; whereon he pointed upward to God, exclaiming: "The Lord reigneth, He is clothed with majesty!" Inna wersja (... Pirḳe R. El XI; Tan, Peḳude, 3) jest to, że wszystkich innych stworzeń, podziwiając wielkość Adama, upadli przed nim, biorąc go za ich twórca, na którym wskazał w górę do Boga, wołając: "króluje Pan jest odziany w majestat!" (Ps. xciii. 1). (XCIII Ps. 1). Still, the Book of Wisdom (ii. 23, 24) seems to allude to the older legend when saying, "God created man for immortality, but through the envy of Satan death entered the world" (compare Josephus, "Ant." i. 1, § 4; Ab. RN i.; Gen. R. xviii., where the serpent is represented as moved by jealousy). Mimo to, Księgi Mądrości (II. 23, 24) wydaje się wskazywać także na starszych legendy, kiedy mówi: "Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności, ale przez zazdrość szatana śmierć weszła na świat" (por. Józef Flawiusz, "Ant." I . 1, § 4;. Ab RN i.;. Gen. R. XVIII, gdzie węża jest reprezentowany jako przeniesiony przez zazdrość).

The Fall. The Fall.

Adam in paradise had angels (agathodæmons or serpents) to wait upon and dance before him (Sanh. 59b, BB 75a, Pirḳe R. El. xii.). Adam w raju miał aniołów (agathodæmons lub węże) i czekać na taniec przed nim (Sanh. 59b, BB 75a, Pirḳe R. El. Xii.). He ate "angel's bread" (compare Ps. lxxiii. 26; Yoma, 75b; Vita Adæ et Evæ, § 4). Zjadł "anioła chleba" (por. Ps lxxiii 26;.. Yoma, 75b; Vita Adæ et Evæ, § 4). All creation bowed before him in awe. Całe stworzenie skłonił się przed nim respekt. He was the light of the world (Yer. Shab. ii. 5b); but sin deprived him of all glory. Był światłem świata (Yer. Shab ii 5b..), Ale grzech pozbawił go wszelkiej chwały. The earth and the heavenly bodies lost their brightness, which will come back only in the Messianic time (Gen. R. xii.; Vita Adæ et Evæ, § 21; Philo, "Creation of the World," p. 60; Zohar, iii. 83b). Ziemi i ciał niebieskich stracili jasność, które będą wracać tylko w mesjańskim (Gen. R. XII;. Vita Adæ et Evæ, § 21; Philo, "Stworzenie świata", s. 60; Zohar, iii. 83B). Death came upon Adam and all creation. Śmierć pojawia się na Adama i całe stworzenie. God's day being a thousand years (Ps. xc. 4), Adam was permitted to live 930 years-threescore and ten less than one thousand (Book of Jubilees, iv. 28, and Gen. R. xix.), so that the statement "in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die" might be fulfilled. Boży dzień za tysiąc lat (Ps. XC. 4), Adam został dopuszczony do żyć 930 lat-siedemdziesięciu mniej niż tysiąc (Księga Jubileusze, iv. 28 i Gen. R. XIX.) tak, aby stwierdzenie "w dzień, że jego jesz, będziesz na pewno umrze" mogą być spełnione. The brutes no longer stood in awe of man as their ruler; instead, they attacked him. Bestie nie stanął w bojaźni człowieka jako ich władcy, zamiast ich zaatakowali go. But while sin was of fatal consequence, and the effect of the poison of the serpent is still felt by all following generations, unless they should be released from it by the covenant of Sinai ('Ab. Zarah, 22b; IV Book of Esdras; Apoc. Mosis, xx.; see articles Sin and Fall), the Jewish haggadists emphasize one point not mentioned in the Bible, but of great doctrinal importance in comparison with the teachings of Paul and his followers. Ale podczas gdy grzech był śmiertelny konsekwencji i skutków trucizny węża jest wciąż odczuwalne przez wszystkich następnych pokoleń, chyba że powinny one być zwolnione z niego przez przymierze na Synaju ("Ab Zarah, 22b;. IV Księgi Ezdrasza; . Apoc MOSIS, xx;. zob. art Sin and Fall), żydowski haggadists podkreślić jeden punkt nie wymienione w Biblii, ale wielkie znaczenie doktrynalne w porównaniu z nauczaniem Pawła i jego zwolenników. The deadly effect of sin can be removed by repentance. Śmiertelny skutek grzechu mogą być usunięte przez pokutę. Hence, Adam is represented as a type of a penitent sinner. Stąd, Adam jest reprezentowany jako typ skruszonego grzesznika. Thus, he is described in Vita Adæ et Evæ, as well as by the rabbis of the second century ('Er. 18b; 'Ab. Zarah, 8a; Ab. RN i.; Pirḳe R. El.), as undergoing a terrible ordeal while fasting, praying, and bathing in the river for seven and forty days (seven weeks, Pirḳe R. El.), or twice seven weeks-the shortening of the days after Tishri being taken by Adam as a sign of God's wrath, until after the winter solstice the days again grew longer, when he brought a sacrifice of thanksgiving. Tak więc, jest on opisany w Vita et Evæ Adæ, jak również przez rabinów z drugiego wieku ("Er 18b;".. Ab Zarah, 8a;. Ab RN i.;. Pirḳe R. El), jak w trakcie okropne doświadczenia podczas postu, modlitwy i kąpiele w rzece przez siedem i czterdzieści dni (siedem tygodni, Pirḳe R. El.) lub dwa razy siedem tygodnie-skrócenie dni po Tishri podejmowanych przez Adama jako znak gniewu Bożego , aż po dzień przesilenia zimowego ponownie wzrosła już, kiedy przyniósł ofiarę dziękczynną. Another view is that when the sun rose the following morning he offered his thanksgiving, in which the angels joined him, singing the Sabbath Psalm (Ps. xcii.). Inny pogląd głosi, że gdy słońce wzeszło następnego dnia rano złożył jego dziękczynienia, w którym aniołowie dołączył do niego, śpiew szabatu Psalm (Ps. XCII.). About Adam and the one-horned ox (the Persian gaiomarth), see Kohut, in "ZDMG" xxv. O Adama i jednego wołu rogata (gaiomarth Perskiej), patrz Kohut, w "ZDMG" XXV. 78, n. 78, n. 6. 6.

On account of the Sabbath the sun retained its brightness for the day; but as darkness set in Adam was seized with fear, thinking of his sin. Ze względu na szabat słońce zachowało swoją jasność na dzień, ale jak ustawić w ciemności Adam zląkł się, myśląc o jego grzechu. Then the Lord taught him how to make fire by striking stones together. Następnie Pan nauczył go jak ognia przez uderzanie kamieniami razem. Thenceforth the fire is greeted with a blessing at the close of each Sabbath day (Pesiḳ. R. xxiii.; Pirḳe R. El. xx.; similarly, Pes. 54a). Odtąd ognia jest witany z błogosławieństwem na zakończenie każdego dnia Sabbath (Pesiḳ. XXIII R.;.. Pirḳe R. El xx;. Podobnie, Pes 54a.).

When Adam heard the curse, "Thou shalt eat of the herbs of the earth," he staggered, saying: "O Lord, must I and my ass eat out of the same manger?" Gdy Adam usłyszał przekleństwa, "Nie będziesz jadł z ziół na ziemi", rozłożone, mówiąc: "Panie, muszę i mój tyłek jeść z tego samego żłobie?" Then the voice of God came reassuringly: "With the sweat of thy brow shalt thou eat bread!" Następnie głos Boży przyszedł uspokajająco: "W pocie czoła twego będziesz jadł chleb!" There is comfort in work. Nie ma komfort w pracy. The angels taught Adam the work of agriculture, all the trades, and also how to work in iron (Book of Jubilees, iii. 12; Gen. R. xxiv.; Pes. 54a). Aniołów nauczał Adam pracy w rolnictwie, wszystkich branż, a także jak pracować w żelazo (Księga Jubileusze, iii. 12; Gen. R. XXIV;. Pes 54a.). The invention of writing was ascribed to Adam. Wynalazek pisma zostało przypisane do Adama.

Adam in the Future World. Adam w przyszłym świecie.

On the day Adam covered his naked body for the first time, he beheld in clothing a mark of human dignity, and offered God a thanksgiving of incense (Book of Jubilees, iii. 22). W dniu Adam objętych jego nagie ciało po raz pierwszy, ujrzał w odzieży znak godności ludzkiej, a oferowane Bogu dziękczynienie kadzidła (Księga Jubileusze, iii. 22). The garments made by God were not of skin, but of light (Gen. R. xx.), and robes of glory were made of the serpent's skin (Targ. Yer. Gen. iii. 21). Odzież wykonana przez Boga nie były skóry, ale światła (Gen. R. xx.), A szaty chwały zostały wykonane z węża skóry (Targ. Yer. Gen. iii. 21). Adam, "the first to enter Hades" (Sibylline Oracles, i. 81), was also the first to receive the promise ofresurrection (Gen. R. xxi. 7, after Ps. xvii. 15). Adam, pierwszy wejść Hades "(Sibylline Oracles, i. 81), był również pierwszym otrzymać ofresurrection obietnica (Gen. R. XXI. 7, po Ps. XVII. 15). According to the Testament of Abraham, Adam sits at the gates, watching with tears the multitude of souls passing through the wide gate to meet their punishment, and with joy the few entering the narrow gate to receive their reward. Zgodnie z Testamencie Abrahama, Adam siedzi w bramie, patrząc ze łzami wielu dusz przechodzącej przez szeroką bramę do zaspokojenia ich kara, i radość z niewielu wprowadzanych wąską bramę, aby otrzymać nagrodę. The Jewish view concerning Adam's sin is best expressed by Ammi (Shab. 55a, based upon Ezek. xviii. 20): "No man dies without a sin of his own. Accordingly, all the pious, being permitted to behold the Shekinah (glory of God) before their death, reproach Adam (as they pass him by at the gate) for having brought death upon them; to which he replies: 'I died with but one sin, but you have committed many: on account of these you have died; not on my account'" (Tan., Ḥuḳḳat, 16). Żydowski pogląd dotyczący grzechu Adama jest najlepiej wyrażony przez Ammi (Shab. 55a, na podstawie Ez xviii 20..): "Nikt nie umiera bez grzechu swego związku z tym wszyscy pobożni, są dopuszczone do oto Shekinah (chwała. Boga) przed śmiercią, hańbę Adama (jak oni przechodzą przez niego w bramie) za to, że przyniósł śmierć na nich, na co on odpowiada: "I umarł z wyjątkiem jednego grzechu, ale zobowiązały się wiele: na konto tych można padły, nie na moje konto "(, Tan. Ḥuḳḳat, 16).

To Adam are ascribed Ps. Dla Adama są przypisane Ps. v., xix., xxiv., and xcii. v., xix., XXIV. i XCII. (Midr. Teh. v. 3; Gen. R. xxii., end; Pesiḳ. R. xlvi.; see Bacher, "Ag. Pal. Amor." ii. 337 et seq.). (Midr. v. 3;. Gen. R. XXII, koniec;. Pesiḳ XLVI R.;.. Patrz Bacher, "Ag Pal Amor..." II 337 i nast.).. His body, made an object of worship by some semi-pagan Melchisedician sect, according to the Christian Book of Adam, was shown in Talmudic times at Hebron, in the cave of Machpelah (BB 58a, Gen. R. lviii.), while Christian tradition placed it in Golgotha near Jerusalem (Origen, tract 35 in Matt., and article Golgotha). Jego ciało, stał się przedmiotem kultu przez niektóre pół-pogańskiej sekty Melchisedician, zgodnie z chrześcijańskim Książka Adama, został pokazany w talmudyczne razy w Hebronie, w jaskini Machpelah (BB 58a, Gen. R. LVIII.), Podczas gdy Tradycja chrześcijańska umieścił go na Golgocie w pobliżu Jerozolimy (Orygenes, drogi 35 w Matt. oraz art Golgocie). It is a beautiful and certainly an original idea of the rabbis that "Adam was created from the dust of the place where the sanctuary was to rise for the atonement of all human sin," so that sin should never be a permanent or inherent part of man's nature (Gen. R. xiv., Yer. Naz. vii. 56b). To jest piękne i na pewno oryginalny pomysł rabinów, że "Adam został stworzony z pyłu w miejscu, gdzie w sanktuarium było powstanie zadośćuczynienia za wszystkie grzechy ludzi," tak, że grzech nigdy nie powinien być stały lub nieodłączną część natury człowieka (Gen. R. XIV., Yer. Naz. vii. 56b). The corresponding Christian legend of Golgotha was formed after the Jewish one. Odpowiednie chrześcijańskiej legendy Golgocie powstał po żydowskiej.

Bibliography: Bibliografia:
Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern, in Monatsschrift, 1899; Kohut, in ZDMG xxv. Ginzberg, Die Haggada Kirchenvätern bei den, w Monatsschrift, 1899; Kohut, w ZDMG XXV. 59-94; Grünbaum, Neue Beiträge zur Semitischen Sagenkunde, pp. 54,79; Dillman, Das Christliche Adambuch; Malan, Book of Adam and Eve, 1882; Bezold, Die Schatzhöhle, 1883, 1888; Siegfried, Philo von Alexandrien. 59-94; Grünbaum, Neue Beiträge zur Sagenkunde Semitischen, s. 54,79; Dillman, Adambuch Christliche Das; Malan, Księga Adama i Ewy, 1882; Bezold, Die Schatzhöhle, 1883, 1888; Siegfried, Philo Alexandrien von. For further bibliographical references see Schürer, Geschichte, 3d ed. Więcej bibliograficznych patrz Schürer, Geschichte, 3d ed. iii. iii. 288-289.K. 288-289.K.

-In Mohammedan Literature: -W literaturze Mohammedan:

No mention is made of Adam in the early suras of the Koran. Nie wspomina się Adama na początku suras z Koranu. Though Mohammed speaks of the creation of man in general from a "clot of blood" or a "drop of water" (suras lxxv. 34, lxxvii. 20, xcvi. 1), it is only in the later Meccan suras that the original creation of man is connected with a particular individual. Choć Mohammed mówi o stworzeniu człowieka w ogóle z "skrzepu krwi" lub "Kropla wody" (suras LXXIII. 34, LXXV. 20, xcvi. 1), to tylko w suras później Mekki, że oryginalne Stworzenie człowieka jest związane z konkretną osobą. But in these suras the theory is already developed that Satan's designs against man are consequent upon the expulsion of the former from paradise at the time of man's creation. Ale w tych suras teorii jest już opracowane, że szatana przeciw człowiekowi projekty są z chwilą wypędzenia z raju były w chwili stworzenia człowieka. Geiger has incorrectly remarked ("Was Hat Mohammed aus dem Judenthume Aufgenommen?" p. 100) that this is not a Jewish idea (see Vita Adæ et Evæ, § 16). Geiger nieprawidłowo zauważył ("Czy Hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?", Str. 100), że nie jest to pomysł żydowski (patrz Vita Adæ et Evæ, § 16). It belongs also to the cycle of the Christian-Syriac Midrash (see Budge, "The Book of the Bee," p. 21, trans.; Bezold, "Die Schatzhöhle," pp. 5, 6, trans.). Należy również do cyklu chrześcijańskiej-Syryjski Midrasz (zob. Budge, "The Book of the Bee", str. 21, trans;. Bezold, "Die Schatzhöhle", s. 5, 6, trans.). In the earliest account the name Adam does not occur; nor does Iblis vow vengeance upon a single individual, but rather upon the whole race of mankind: W najbliższej uwagę Adam nazwa nie występuje, ani też nie zemsta ślub Iblis na jedną osobę, lecz na cały wyścig ludzkości:

Iblis, the Devil, Respited. Iblis, diabeł, dana zwłoka.

"When thy Lord said to the angels, 'Verily, I am about to create a mortal out of clay; and when I have fashioned him, and breathed into him of My spirit, then fall ye down before him adoring.' "Kiedy twój Pan do aniołów:" Zaprawdę, Ja stwarzam czlowieka z gliny, a gdy mam uksztaltowal go i tchnął w niego Mojego Ducha, a następnie spadek wy przed Nim uwielbienia ". And the angels adored, all of them save Iblis, who was too big with pride, and was of the misbelievers. Said He, 'O Iblis! what prevents thee from adoring what I have created with My two hands? Art thou too big with pride? or art thou amongst the exalted?' I anioły adorowany, wszystkie z nich zapisać Iblis, który był zbyt duży, z dumą, i był misbelievers. Powiedział, że "O Iblis! Co zapobiega cię od uwielbienia co mam utworzone Moje dwie ręce? Ty jesteś zbyt duże z ty dumy? lub sztuki wśród wywyższony? Said he, 'I am better than he; Thou hast created me from fire, and him Thou hast created from clay.' Powiedział, że "jestem lepszy od niego, Tyś mnie stworzył z ognia, a Ty stworzył go z gliny." Said He, 'Then go forth therefrom; for verily thou art pelted, and verily upon thee is My curse unto the day of judgment.' Powiedział, że "Wtedy wyjdzie z nich, boś ty obrzucony Zaprawdę, zaprawdę i nad tobą jest moje przekleństwo aż w dzień sądu". Said he, 'My Lord! then respite me until the day when they are raised.' Powiedział, że "Panie mój! Następnie wytchnienia mnie aż do dnia, kiedy są podniesione. Said He, 'Then thou art amongst the respited until the day of the stated time.' Powiedział, że "A Ty wśród dana zwłoka do dnia określonego czasu." Said he, 'Then, by Thy might, I will surely seduce them all together, except Thy servants amongst them who are sincere!' Powiedział, że "Następnie, przez Twój może, na pewno będę uwodzić ich wszystkich razem, z wyjątkiem twoich sług spośród nich, którzy są szczerzy! Said He, 'It is the truth, and the truth I speak; I will surely fill hell with thee and with those who follow thee amongst them all together'" (sura xxxviii. 70-85). Powiedział, że "To jest prawda, a prawda mówię, na pewno będę z tobą wypełnić piekła i tych, którzy pójdą za tobą wśród nich wszystkich razem" (sura xxxviii 70-85.).

At a later period Mohammed develops the personal character of the first man and his direct relationship to God, whose vicegerent (khalifah, calif) he is to be on earth. W późniejszym okresie Mohammed rozwój osobisty charakter pierwszego człowieka i jego bezpośredni związek z Bogiem, którego namiestnikiem (Chalifa, Kalifornia), ma być na ziemi. At the same time Satan is represented as being the one who drove Adam from paradise: Adam as Vicegerent of God. Jednocześnie szatan jest przedstawiony jako ten, który jechał z raju Adam: Adam jako namiestnik Boga.

"And when thy Lord said unto the angels, 'I am about to place a vicegerent in the earth,' they said, 'Wilt Thou place therein one who will do evil therein and shed blood? We celebrate Thy praise and hallow Thee.' "A kiedy twój Pan rzekł do aniołów:" Ja jestem o miejsce namiestnikiem na ziemi ", oni powiedzieli:" Ty się w nim ten, kto zrobi w nim zło i rozlewu krwi? Cieszymy się z Twoją chwałę i poświęci Tobie ". Said [the Lord], 'I know what ye know not.' Said [Pana] "Wiem, co wy nie wiecie." And He taught Adam the names, all of them; then He propounded them to the angels and said, 'Declare to Me the names of these, if ye are truthful.' I On nauczył Adama nazwy, wszystkie z nich, potem zaproponowali im do aniołów i powiedział: "stwierdzenie do mnie imiona, jeśli jesteście prawdomówni". They said, 'Glory be to Thee! no knowledge is ours but what Thou Thyself hast taught us; verily, Thou art the knowing, the wise.' Oni powiedzieli: "Chwała Tobie nie wiedzą, co jest nasze, ale Ty Sam nauczył nas!. Zaprawdę, Ty, wiedząc, że mądry" Said the Lord, 'O Adam, declare to them their names'; and when he had declared to them their names He said, 'Did I not say to you, I know the secrets of the heavens and of the earth, and I know what ye show and what ye are hiding?' Pan powiedział: "O Adamie, zgłaszają do nich swoje imiona", a gdy miał zadeklarowanych do nich ich nazwy On powiedział: "Czyż nie powiedziałem wam, wiem, co skryte w niebiosach i na ziemi, i wiem, co wy i pokazać to, co wy ukrywa? " And when He said to the angels, 'Adore Adam,' they adored him save only Iblis, who refused and was too proud, and became one of the misbelievers. A kiedy powiedział do aniołów, "Adore Adam," oni adorowany go zapisać tylko On, który odmówił i był zbyt dumny, i stał się jednym z misbelievers.

"And He said, 'O Adam, dwell, thou and thy wife, in paradise, and eat therefrom amply as you wish; but do not draw near this tree or ye will be of the transgressors.' "I rzekł:" O Adamie, mieszkać, ty i twoja żona, w raju, i jeść z nich obszernie, jak chcesz;. Ale nie zbliżamy się do tego drzewa lub bedziecie z przestępcami " And Satan made them backslide therefrom, and drove them out from what they were in, and He said, 'Go down, one of you the enemy of the other; and in the earth there are an abode and a provision for a time.' A szatan je z nich zejść na złą drogę i doprowadził je od co oni, a on powiedział: "Idź w dół, jeden z was wroga z drugiej strony;. I na ziemi są tam mieszkać i przepis na czas" And Adam caught certain words from his Lord, and He turned toward him; for He is the Compassionate One easily turned. He said, 'Go down therefrom altogether, and haply there may come from Me a guidance, and whoso follows My guidance no fear is theirs, nor shall they grieve'" (sura ii. 29-36). I Adam złowionych niektórych słów od swego Pana, a On się ku niemu, bo On jest litościwy jeden łatwo się powiedział: "Idź w dół z nich całkowicie, a Byc może pochodzić ode mnie wytyczne, a kto następująco moje wskazówki nie strach. jest ich, nie będą się smucić "(sura II. 29-36).

In sura vii. W sura vii. 10 et seq. 10 i nast. the same story is repeated, though with several additions. ta sama historia powtarza się, choć z kilkoma dodatkami. In particular, Mohammed has now learned the manner in which Satan tempted Adam: W szczególności, Mohammed ma teraz dowiedziałem się, w jaki sposób Szatan kusi Adam:

Satan Beguiles Adam. Szatan Beguiles Adam.

"But Satan whispered to them to display to them what was kept back from them of their shame, and he said, 'Your Lord has only forbidden you this tree lest ye should be twain angels or should become of the immortals'; and he swore to them both, 'Verily, I am unto you a sincere adviser'; and he beguiled them by deceit, and when they twain tasted of the tree their shame was shown them, and they began to stitch upon themselves the leaves of the garden. And their Lord called unto them, 'Did I not forbid you from that tree there, and say to you, Verily, Satan is to you an open foe?' "Ale szatan szeptał do nich, aby wyświetlić, co do nich był powrót z nimi ich wstyd, i rzekł:" Twój Pan ma tylko zabronił ci tego drzewa, bo wy należy dwoje aniołów lub powinien stać z nieśmiertelnych ", a on poprzysiągł do nich zarówno "Zaprawdę, Ja wam szczerą doradcą", a on zwiódł ich podstępnie, a gdy obydwaj skosztowali z tego drzewa ich wstydem wykazano ich, a oni zaczęli ściegu na siebie liście z ogrodu. A ich Pan powołał do nich: "Czyż nie zabrania wam z tego drzewa, i powie ci: Zaprawdę, szatan jest dla was otwarty wróg?" They said, 'O our Lord, we have wronged ourselves-and if Thou dost not forgive us and have mercy on us, we shall surely be of those who are lost!' Oni powiedzieli: "Panie nasz, mamy pokrzywdzone się, a jeśli Ty nie przebacz nam i zmiłuj się nad nami, my na pewno tych, którzy są zgubieni!" He said, 'Go ye down, one of you to the other a foe; but for you in the earth there are an abode and a provision for a season.' Powiedział: "Idźcie w dół, jeden z was do innych wróg. Ale dla ciebie na ziemi są tam mieszkać i przepis na sezon" He said, 'Therein shall ye live and therein shall ye die; from it shall ye be brought forth'" (sura vii. 19-24).In suras xvii. Powiedział: "W nim i wy żyć będziecie w nim i umrzeć; z niej bedziecie wyprowadzeni." (. Sura vii 19-24) W suras XVII. 63, xviii. 63, XVIII. 48, references are also made to the refusal of Iblis to worship Adam. 48, odwołuje się również do odmowy Iblis do kultu Adama. The latter was created from earth (iii. 51) or from clay (xxxii. 5). Ten ostatni powstał z ziemi (III. 51) lub z gliny (xxxii. 5). That Adam is the first of the prophets is only hinted at in the Koran. To Adam jest pierwszym z proroków jest jedynie zasygnalizowane w Koranie. In the passage (ii. 35) cited above, "And Adam caught certain words [kalimat] from his Lord," the reference may be to a supposed revelation to Adam. W pasażu (II. 35) cytowane powyżej, "Adam złowionych niektórych słów [Kalimat] od swego Pana," odniesienia może być rzekome objawienia się Adam. For this reason, in iii. Z tego powodu w iii. 30, Mohammed says, "Verily, God has chosen Adam, and Noah, and Abraham's people, and Imram's people [the Christians]"; making Adam the representative of the antediluvian period. 30, Mohammed mówi: "Zaprawdę, Bóg wybrał Adama i Noego, Abrahama, ludzie, ludzie i Imram [chrześcijan]", co sprawia, Adam przedstawiciel przedpotopowe okresie.

Adam's Creation. Adam's Creation.

To these somewhat meager accounts later Arabic writers and commentators have added various details which find their parallel in the Jewish and Christian Midrash. Do tego nieco później skromny kont Arabski pisarzy i komentatorów zostały dodane różnych szczegółów, które znaleźć ich równolegle w Midrasz żydowskiej i chrześcijańskiej. Ḥamzah al-Ispahani expressly says that a Jewish rabbi in Bagdad, Zedekiah by name, told him, among other things, that Adam was created in the third hour of the sixth day, and Eve in the sixth hour; that they were made to dwell in Gan-Eden (), from which they were expelled after the ninth hour; that God sent an angel to them, who taught Adam how to sow and to perform all the other work connected with agriculture. Hamzah al-Ispahani wyraźnie mówi, że rabin w Bagdad, Sedecjasz przez nazwę, powiedział mu, między innymi, że Adam został stworzony w trzeciej godzinie szóstego dnia, a Wigilia w szóstym godzin; że zostały one wykonane na mieszkanie w Gan-Eden (), z których zostali wysiedleni po dziewiątej godziny, że Bóg posłał anioła do nich, który uczył Adam jak siać i wykonywać wszystkie inne prace związane z rolnictwem. The same angel instructed Eve how to perform all manner of household duties. To samo polecił anioł Eve sposobu wykonywania wszelkiego rodzaju prac domowych. The historians Tabari, Masudi, Al-Athir, etc., have evidently culled from similar sources. Historycy Tabari, Masudi, Al-Athir, itd., oczywiście ubite z podobnych źródeł. They tell us that when God wished to form Adam He sent first Gabriel, then Michael, to fetch soil for that purpose. Mówią nam, że kiedy Bóg chciał formularz Adam Gabriel pierwszy posłał, a następnie Michael, aby pobrać gleby do tego celu. The earth, however, refused to give the soil, and yielded only to the Angel of Death, who brought three kinds of soil, black, white, and red. Ziemi, jednak odmówił gleby, a przyniosły tylko do Angel of Death, który przyniósł trzy rodzaje gleby, czarny, biały i czerwony. Adam's descendants, therefore, belong either to the white, the black, or the red race. Potomkowie Adama, dlatego należy ani do biały, czarny, czerwony lub wyścigu.

The soul of Adam had been created thousands of years previously, and at first refused to enter the body of clay. Dusza Adama została utworzona tysiące lat wcześniej, i na pierwszy odmówiono wejścia na ciało z gliny. God forced it violently through Adam's nose, which caused him to sneeze. Bóg go brutalnie zmuszeni przez Adama nosa, który doprowadził go do kichania. As it descended into his mouth, he commenced to utter the praises of God. Jak zstąpił w jego usta, rozpoczął się wypowiem chwale Boga. He tried to rise; but the soul had not yet descended into his feet. On próbował wstać, ale dusza jeszcze nie zstąpił do jego stóp. When he did stand upright, he reached from earth up to the throne of God, and had to shade his eyes with his hand because of the brilliancy of God's throne. Gdy nie stać prosto, dotarł od ziemi aż do tronu Boga, i miał cieniu jego oczy ręką ze względu na błyskotliwość tronu Boga. His height was gradually diminished, partly as a punishment for his sin, and partly through grieving at the death of Abel. Jego wysokość została stopniowo zmniejszane, częściowo jako kara za jego grzech, a częściowo poprzez grieving na śmierć Abla.

The Future Unveiled to Him. Przyszłość odsłonięty do niego.

Adam wished to see the generations which were to come from him. Adam chciał zobaczyć pokoleń, które miały pochodzić od niego. God drew them all from out of his back; they stood in two rows-one of the righteous, the other of the sinners. Bóg zwrócił ich wszystkich z poza jego plecami, oni stali w dwóch rzędach, jeden z prawego, drugą grzeszników. When God told Adam the span of life given to each, he was surprised to find that only a small number of years had been allotted to David, and made him a present of forty years; of which present, says the Mohammedan Midrash, a formal document was drawn up and signed. Kiedy Bóg powiedział do Adama span życia uwagę na każdego, był zaskoczony tym, że tylko niewielka liczba z roku został przydzielony do Dawida, i uczynił go w prezencie czterdzieści lat, z których obecny, mówi Mohammedan Midrasz, formalne dokument został sporządzony i podpisany.

When Adam was driven from paradise, he first alighted on the island of Sarandib (Ceylon). Gdy Adam był prowadzony od raju, po raz pierwszy wylądował na wyspie Sarandib (Cejlon). Here his footprint (seventy ells long) is still to be seen, as is that of Abraham in Mecca. Tutaj jego ślad (siedemdziesiąt łokci długości) jest nadal być postrzegane, jako że jest Abrahama w Mekce. From Ceylon Adam journeyed to the holy city in Arabia, where he built the Kaaba, having through fasting and silence gained the partial forgiveness of God. Od Cejlon Adam wyruszył do świętego miasta w Arabii, gdzie zbudował Kaaba, mając poprzez post i milczenie uzyskał częściowe przebaczenie Boga.

Another legend connects the building of the Kaaba with Abraham. Inna legenda łączy budynek z Kaaba z Abrahamem. When the time came for Adam to die, he had forgotten the gift of forty years to David, and had to be reminded of it by the Angel of Death. Gdy przyszedł czas na Adama na śmierć, on zapomniał o dar czterdziestu lat do Dawida, i miał być przypomniał jej przez Angel of Death. He is said to have been buried in the "Cave of Treasures"-a Christian, rather than a Jewish, idea. Mówi się, że zostały pochowane w "Jaskinia skarbów"-chrześcijańskiego, a nie żydowskiej, pomysł. Several of these peculiar features are found again in the Pirḳe de-Rabbi Eliezer, a work that was compiled under Arabic influence (Zunz, "GV" 2d ed., pp. 289 et seq.). Kilka z tych specyficznych cech znajdują się ponownie w Pirḳe de Rabbi Eliezer, prac, które zostały opracowane pod wpływem arabski (Zunz "GV" 2d ed., S. 289 i nast.).

J. Frederic McCurdy, Kaufmann Kohler, Richard Gottheil J. Frederic McCurdy, Kohler Kaufmann, Richard Gottheil
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Koran, suras xxxviii. Koran, suras xxxviii. 71-86. 71-86. ii. ii. 28-32, vii. 28-32, vii. 10-18, xv. 10-18, xv. 28-44, xvii. 28-44, XVII. 63-68, xviii. 63-68, XVIII. 48, xx. 48, xx. 115, and the commentaries on these passages; Gottwaldt, HamzœIspahanensis Annalium Libri x. 115 i komentarze na temat tych fragmentów; Gottwaldt, HamzœIspahanensis Annalium Libri x. pp. 84 et seq.; Tabari, Annales, ii. s. 84 i nast. Tabari, Annales, II. 115 et seq.; Ibn al-Athir, Chronicon, ed. 115 i nast. Ibn al-Athir, Kronika, ed. Tornberg, i. Tornberg, i. 19 et seq.; Al-Nawawi, Biographical Dict. 19 i nast. Al Nawawi, biograficzny Dict. of Illustrious Men, ed. z wybitnych ludzi, wyd. Wüstenfeld, pp. 123 et seq.; Yakut, Geographisches Wörterbuch, ed. Wüstenfeld, s. 123 i nast. Jakucki, Wörterbuch Geographisches, wyd. Wüstenfeld, vi. Wüstenfeld, vi. 255 (index). 255 (wskaźnik). Compare Geiger, Was Hat Mohammed aus dem Judenthume Aufgenommen ? Porównaj Geiger, był Hat Mohammed aus dem aufgenommen Judenthume? pp. 100 et seq.; Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, pp. 12 et seq.; Grünbaum, Neue Beiträge zur Semitischen Sagenkunde, pp. 54 et seq., where a large number of rabbinical parallels will be found.G. str. 100 nast et;. Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, s. 12 i nast.. Grünbaum, Neue Beiträge zur Semitischen Sagenkunde, s. 54 i nast, gdzie duża liczba rabinicznych paralele będzie found.G.

-Critical View: -Krytyczne Widok:

According to modern critics, the story of the creation of man is presented in two sources. Według współczesnych krytyków, opowieść o stworzeniu człowieka jest przedstawiona w dwóch źródeł. One of these forms the beginning of the document known as the Priestly Code (P), and the other is written by the so-called Jahvist (J). Jedną z tych form początku dokument znany jako Kodeks kapłańskiej (P), a drugi został napisany przez tzw Jahvist (J). The former makes the Creation to be the first of a series of stages in the development of the history of Israel and the theocracy, which is the great end of the divine government. Była sprawia, że ​​tworzenie się pierwszy z serii etapów w rozwoju historii Izraela i teokracja, który jest wielkim koniec Boskiego rządu. Each event is to man a gradation leading up to a final act of Providence. Każde wydarzenie jest dla człowieka gradacja prowadzące do Aktu Końcowego Opatrzności. This first stage fitly ends with the making of man in the image of God, which follows upon the creation of light, the sky, the earth, and the sea; of plants, and of animals of the water, the air, and the land. Ten pierwszy etap kończy się fitly co człowieka na obraz Boga, który następuje na tworzenie światła, nieba, ziemi i morza, roślin i zwierząt z wody, powietrza i ziemi . This narrative as found in the final form of the Hexateuch is interrupted in Gen. ii. Tę narracji, jak znaleźć w ostatecznej formie z Hexateuch jest przerwany w Gen. ii. 4 by the second narrator, and is not resumed till Gen. v. 1, where the second stage begins with the "generations [toledot] of Adam." 4 przez drugiego narratora, i nie wznowione do Gen. K. 1, gdzie rozpoczyna się drugi etap z "pokolenia [toledot] Adam".

The second narrative (Gen. ii. 4-iv.) is the beginning of a history written much earlier than the priestly document. Drugi narracji (Gen. ii. 4-iv.) Jest początkiem historii pisemne dużo wcześniej niż kapłańskie dokumentu. Its interest centers in Adam not as the first link in the chain of the history of Israel, but as the founder of the human race. Jego zainteresowania nie w centrach Adam pierwsze ogniwo w łańcuchu historii Izraela, ale jako założyciel ludzkiego. The descriptions are naive and anthropomorphic, telling of man's home in Eden, his divinely given mate, his progress in knowledge, his sin, his banishment from paradise, and the fate of his children. Opisy są naiwne i antropomorficzne, mówiące człowieka w domu Eden, jego kolega z danego przez Boga, jego postępy w wiedzy, jego grzech, jego wygnania z raju, a los jego dzieci.

Etymology of "Adam." Etymologia "Adam".

The etymology of the word "Adam" is of importance. Etymologia słowa "Adam" ma znaczenie. The writer of Gen. ii. Pisarz Gen. ii. 7 gives his own explanation when he says: "God formed man of dust of the ground." 7 powoduje jego wyjaśnienie, kiedy mówi: "Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi". That is to say, the man was called "Man" or "Adam" because he was formed from the ground (adamah). To znaczy, człowiek nazywany był "człowiek" lub "Adam", bo powstała z ziemi (Adama). Compare Gen. iii. Porównaj Gen. iii. 19. 19. This association of ideas is more than an explanation of the word: it is also suggestive of the primitive conception of human life. To stowarzyszenie pomysłów jest więcej niż wyjaśnienie tego słowa: to również wskazują na prymitywne koncepcja życia ludzkiego. According to the oldest Semitic notions, all nature was instinct with life; so that men not only came from and returned to the earth, but actually partook of its substance. Według najstarszych pojęć semickich, wszystkie z natury był instynkt życia, tak, że mężczyźni nie tylko przyszli i wrócił do ziemi, ale faktycznie uczestnikiem jego istoty. The same notion declares itself in the Latin homo and humanus, as compared with humus and the Greek χαμαί, in the German gam (in Bräutigam), and the English groom; also in the Greek έπιχθόνιος and similar expressions. To samo pojęcie deklaruje się w łacina homo i humanus, w porównaniu z próchnicą i χαμαί greckim, w niemieckim gam (w Bräutigam), a pan młody angielski, także w języku greckim έπιχθόνιος i podobne wyrażenia. Modern critics are the less inclined to ridicule this as a mere barbaric fancy now that the doctrine of evolution has made them familiar with the unity of nature. Nowoczesne krytycy mniej skłonni do drwiny z tego jedynie jako barbarzyńskie fantazyjnych teraz, że doktryna ewolucji uczyniła je znać jedności natury. This view of the word implies that it was originally not a proper name; for names of persons (for which fanciful etymologies are often given by the sacred writers) are not made up after such a fashion. Ten widok słowa oznacza, że ​​nie zostało pierwotnie właściwą nazwę, bo nazwiska osób (dla których fantazyjny etymologii często traktowane są przez świętych pisarzy) nie składa się po takiej mody.

A closer examination of the narrative will show that the word is primarily used in a generic sense, and not as the name of an individual. Bliższym przyjrzeniu się narracji pokaże, że słowo to jest używane przede wszystkim w sensie ogólnym, a nie jak nazwa jednostki. In Gen. i. W Gen. i. its use is wholly generic. jej stosowanie jest całkowicie generycznych. In Gen. ii. W Gen. ii. and iii. i III. the writer weaves together the generic and the personal senses of the word. pisarz splotów wraz ogólnej i osobistej znaczeniach tego słowa. In all that pertains to the first man as the passive subject of creative and providential action the reference is exclusively generic. We wszystkim, co odnosi się do pierwszego człowieka jako biernego przedmiotem twórczego działania i providential odniesienia jest wyłącznie nazwą rodzajową. Indeed, it is doubtful whether "Adam" as a proper name is used at all before Gen. iv. Rzeczywiście, jest wątpliwe, czy "Adam" jako właściwe nazwisko jest stosowane na wszystkich przed Gen. iv. 25 (J) and v. 3 (P). 25 (J) i v. 3 (P). Here the same usage is manifest: for in the two opening verses of chap. Tutaj ten sam użycie jest oczywisty: w dwóch otwarcia znaki chap. v. the word is used generically. v. słowo używane jest ogólnie. It may also be observed that the writer in Gen. ii., iii. Może być również zauważyć, że pisarz w Gen. ii. III. always says "the man" instead of "Adam," even when the personal reference is intended, except after a preposition, where, however, a vowel has probably been dropped from the text. zawsze mówi "człowiek" zamiast "Adam", nawet wtedy, gdy osobistego odniesienia są przeznaczone, z wyjątkiem po przyimek, gdzie jednak, samogłoska ma prawdopodobnie zostały usunięte z tekstu. The explanation of the variation of usage apparently is that, as in the case of most of the early stories of Genesis, the material of popular tradition, which started with the forming of man out of the earth, was taken up and worked over for higher religious uses by thinkers of the prophetic school. Wyjaśnienie tej zmiany użytkowania pozornie jest to, że tak jak w przypadku większości wczesnych opowiadań Rodzaju, tworzywo popularnych tradycji, która rozpoczęła się wraz z kształtowaniem człowieka z ziemi, została podjęta i pracował nad wyższych religijnych zastosowań przez myślicieli prorockiej szkoły. Adam is not referred to in the later Old Testament books, except in the genealogy of I Chron. Adam nie jest wymieniona w późniejszych ksiąg Starego Testamentu, z wyjątkiem w genealogii I Kron. JF McC. McC JF.


Book of Adam Książka Adama

Jewish Viewpoint Information Żydowskiego punktu widzenia informacji

The Talmud says nothing about the existence of a Book of Adam, and Zunz's widely accepted assertion to the contrary ("GV" 2d ed., p. 136) is erroneous, as appears upon an inspection of the passage in 'Ab. Talmud nie mówi nic o istnieniu Książka Adama i Zunz jest powszechnie akceptowane twierdzenie do sprzeczne ("GV" 2d ed., S. 136) jest błędne, gdyż pojawia się na inspekcję fragment "Ab. Zarah, 5a, and Gen. R. xxiv. Zarah, 5a, i Gen. R. XXIV. 2. 2. There can be no doubt, however, that there existed at an early date, perhaps even before the destruction of the Second Temple, a collection of legends of Adam and Eve which have been partially preserved, not in their original language, but somewhat changed. Nie ma jednak wątpliwości, że istniały w krótkim czasie, być może nawet przed zniszczeniem Drugiej Świątyni, kolekcja legendy Adam i Ewa, które zostały częściowo zachowany, a nie w ich oryginalnym języku, ale nieco zmieniony. It is possible to prove that the apocryphas, Apocalypsis Mosis- as Tischendorf, following a copyist's erroneous inscription, called the book-and Vita Adæ et Evæ, and to a certain degree even their Slavonic, Syriac, Ethiopic, and Arabic offshoots, are of identical Jewish origin. Jest to możliwe do udowodnienia, że ​​apokryfy, Apocalypsis MOSIS-jak Tischendorf, po kopista jest błędne napis, zwany książki i Vita Adæ et Evæ, i do pewnego stopnia nawet ich słowiańskich, syryjski, etiopski i arabski odrosty, są identyczne żydowskiego pochodzenia. According to these apocryphal works and to the Eastern and Western forms of the Apocalypsis, the Jewish portion of the Book of Adam must have read somewhat as follows (the parallels in apocryphal and rabbinical literature are placed in parentheses): Według tych Dziękujemy! Budowlanych oraz Wschodniej i Zachodniej form Apocalypsis, żydowskiej części Księgi Adam musi przeczytać nieco w następujący sposób (paralele w literaturze apokryficznej i rabinicznych są umieszczone w nawiasach):

Adam in the Garden of Eden. Adam w ogrodzie Eden.

Adam, the handiwork of the Lord (Ab. RN i., end), lived with Eve in the Garden of Eden, which was situated in the East (Book of Enoch, xxxii.; BB 84a). Adam, dziełem Pana (ok. RN i., koniec), mieszka z Ewą w ogrodzie Eden, który został położony na Wschodzie (Księga Henocha, XXXII;. BB ​​84a). Their food, which they also distributed to the lower animals (Gen. R. xix. 5), consisted of the fruit of the trees in the garden, the only nourishment then allowed to living beings (Sanh. 59b). Ich żywności, które rozpowszechniał również w niższych zwierząt (Gen. R. XIX. 5), składał się z owoców drzewa w ogrodzie, tylko pożywienia następnie dopuszczone do istot żywych (Sanh. 59b). For their protection two angels were set apart (Ḥag. 16a), known (Ber. 60b) as or the partakers of the majesty () (kabod), called in Latin virtutes, from virtus, corresponding to kabod. Dla ich ochrony dwóch aniołów zostały ustalone niezależnie (Ḥag. 16a), znany (Ber. 60b), jak i uczestnikami majestat () (kabod), zwany po łacinie virtutes, z virtus, odpowiadające kabod. But one day when the guarding angels had ascended to heaven to sing their hymn () to the Lord (Ḥul. 91b), Satan thought the time opportune to carry out his evil designs against Adam. Ale pewnego dnia, kiedy aniołowie kontroli wstąpił do nieba, aby śpiewać hymn (), aby Pana (Ḥul. 91b), szatan myśli czasie okazja do przeprowadzenia jego złe zamiary wobec Adama. Satan hated Adam, for he regarded him as the cause of his fall. Szatan nienawidzi Adama, bo uważał go za przyczynę jego upadku. After God had created man, He ordered all the angels to prostrate themselves before Adam, but Satan rebelled against God's command, despite the direct bidding of Michael "to worship the image of YHW" (), and answered proudly: "If God be angry against me, I will exalt my throne above the stars of God" (compare Isa. xiv. 13). Po Bóg stworzył człowieka, Kazał wszystkich aniołów poklonów przed Adamem, lecz szatan zbuntował się przeciwko Bożego polecenia, mimo bezpośredniego licytacji Michael "czcić wizerunek YHW" (), i odpowiedział z dumą: "Jeśli Bóg jest zły przeciwko mnie, ja postawię mój tron ​​wyniosę ponad gwiazdy Boże "(por. Iz. xiv. 13). Whereupon God "cast him out from heaven with all his host of rebellious angels" (Slavonic Book of Enoch, xxxi. 18, and Mek., Shirah, § 2). Po czym Bóg "oddać go z nieba z całym swoim wojskiem zbuntowanych aniołów" (Księga Henocha słowiańskiej, XXXI. 18 i Mek., Shirah, § 2). And Satan the Adversary (Suk. 52a) selected the serpent for his tool, as it was not only the most subtle of all animals, but also very similar to man, for it had been endowed with hands and legs like him (Gen. R. xix. 1). I szatan Przeciwnika (Suk. 52a) wybrane węża na jego narzędzie, gdyż był nie tylko najbardziej subtelne wszystkich zwierząt, ale również bardzo podobne do człowieka, bo został wyposażony w rękach i nogach jak go (Gen. R . XIX. 1). And Satan spoke to the serpent: "Be my instrument, and through thy mouth will I utter a word which shall enable thee to seduce man" (Pirḳe R. El. xiii.). I szatan mówił do węża: "Bądź moim instrumentem, a przez twoich ustach będę wypowiedzieć słowo, które umożliwią ci uwodzić człowieka" (Pirḳe R. El XIII..). After some pleading the serpent succeeded in persuading Eve to eat of the forbidden fruit of the tree of knowledge-a fig-tree (Gen. R. xv. 7)-which the serpent had shaken for her (Ab. RN i. 4, ed. Schechter). Po pewnym pisma węża udało się przekonać Eve jeść z zakazanego owocu z drzewa wiedzy drzewo figowe (Gen. R. xv. 7)-węża, który miał wstrząsnąć dla niej (ok. RN i. 4, ed. Schechter). But the serpent had infused lust into the fruit, and when Eve had eaten of it the sexual desire awoke in her (Slavonic Book of Baruch, xcvii.; Apoc. Abraham, xxiii., and Pirḳe R. El. xxi.), and at the same moment she became aware that she had been undone and "had lost the garment of righteousness in which she had been clothed" (Gen. R. xix. 6, Pirḳe R. El. xiv.). Ale węża, który miał podawać pożądania do owoców, a gdy Ewa zjadła jej pożądania seksualnego obudził się w niej (słowiańskich Księga Barucha, XCVII;... Apoc Abrahama, XXIII, i Pirḳe R. El XXI..), A w tym samym momencie uświadomiła sobie, że została cofnięta i "stracił szaty sprawiedliwości, w którym została ona odziany" (Gen. R. XIX. 6, Pirḳe R. El. XIV.). Adam, too, after he had eaten of the forbidden fruit, experienced a sense of loss and cried out: "What hast thou done? Thou hast removed me from the glory of the Lord" (Ab. RN i. 6, ed. Schechter). Adam, również, po zjadł zakazanego owocu, doświadczonych poczucie straty i wołał: "Co uczyniłeś Tyś mnie usuwane z chwałę Pana?" (Ok. RN i. 6, wyd Schechter. ).

The Divine Verdict. Bożego wyroku.

Soon after they had sinned they heard the trumpet-blast (shofar) of Michael ("BH" ed. Jellinek, ii. 61) calling the angels: "Thus saith the Lord, 'Come with me into the Garden of Eden and hear the sentence which I will pass on Adam'" (Gen. R. xix. 8). Wkrótce po zgrzeszyli usłyszeli na trąbce-blast (szofar) Michael ("BH" ed Jellinek, ii 61..), Wzywające aniołów: "Tak mówi Pan:" Chodź ze mną do ogrodu Eden i słuchać zdanie, które będę przekazywać "Adam" (Gen. R. XIX. 8). And the Lord then spoke to Adam, saying: "Where art thou hidden? Dost thou think I can not find thee? Can a house hide itself from its builder? [Targ. Yer. to Gen. iii. 9]. Because thou hast broken my commandment I will inflict seventy-two ailments upon thy body" (Mishnah Neg. i. 4). I Pan przemówił do Adama, mówiąc:? [... Targ Yer do Gen. iii 9]. "Gdzie ty ukryte Czy ty myślisz nie mogę znaleźć ciebie Czy dom ukrywać się z jej budowniczego Boś złamane moje przykazanie będę zadawać siedemdziesiąt dwa dolegliwości na twoje ciało "(Miszny Neg. i. 4). And to the woman He said: "Because thou didst not hearken to my commandment I shall multiply thy labor-pains, and vainly [ἐν ματαιοīς of the Greek, by a mistake in reading (habalim) for (ḥabalim) in the Hebrew] thou wilt then confess and cry: 'Lord, save me, and I will not turn any more to carnal sin.' A do kobiety powiedział: "Bo żeś Ty nie wysłuchał moje przykazanie I pomnożyć pracy twój ból, i na próżno [ἐν ματαιοīς greckich, przez pomyłkę w czytaniu (habalim) for (ḥabalim) w języku hebrajskim] ty więdnięcia następnie wyznać i wołanie: "Panie, ratuj mnie, nie będę się już więcej do cielesny grzechu. But thy desire shall be again to thy husband" (a midrashic explanation of Gen. iii. 16, based on the hermeneutic rule of semikot-explanation by context-and to be found word for word in Gen. R. xx. 7). Ale twoje pragnienie się ponownie do swego męża "(midrashic wyjaśnienie Gen. iii. 16, w oparciu o zasady hermeneutyki semikot-wyjaśnienie kontekstu i słowo w słowo znajduje się w Gen. R. xx. 7). Nor did the serpent escape punishment, for it lost its hands and legs (Gen. R. xx. 5), and a spirit of enmity was established between it and man unto the day of judgment; according to Targ. Ani nie kara ucieczki węża, bo stracił ręce i nogi, i ducha wrogość powstała między nim a ludźmi na dzień sądu (Gen. R. xx 5.) Zgodnie z Targu. Yer. Yer. Gen. iii. Gen. iii. 15, "until the time of Messiah" (see Soṭah, 49b). 15, "do czasu Mesjasz" (patrz Soṭah, 49b).

Adam Exiled from the Garden of Eden. Adam wygnany z Ogrodu Eden.

However, the heaviest punishment for Adam was his expulsion from the Garden of Eden. Jednak najcięższe kara dla Adama był jego wydalenie z ogrodu Eden. All his supplications, as well as those of the angels, to mitigate the sentence only induced God to promise him, saying: "If after having left the Garden of Eden thou wilt guard against evil until thou diest" ["be prepared to die" is not correct, being based on the confusion of the Hebrew (wilt die) with the Aramaic (prepared)], "I will raise thee at the time of resurrection" (an old haggadic Targum to Gen. iii. 17, 22, which is also found in Targ. Yer. i. and Gen. R. xx. 10; compare the benediction meḥayye ha-metim (He raises the dead), in Apost. Const. vii. chap. xxxiv). Wszystkie jego prośby, jak również aniołów, w celu złagodzenia kary jedynie wywołane Boga, aby przyrzekła mu, mówiąc: "Jeśli po lewej Garden of Eden straży ty ze złem, aż ty Diest" ["być przygotowany na śmierć" nie jest poprawne, oparte na zamieszanie z hebrajskiego (więdnięcie umrzeć) z aramejskiego (przygotowane)], "Ja wzbudzę ci w czasie zmartwychwstania" (stary haggadic Targum do Gen. iii. 17, 22, które Występuje także w Yer Targ i. Gen. R. i xx 10;..... porównać meḥayye błogosławieństwo ha-metim (On wskrzesza umarłych), w Apost Const vii facet xxxiv)... In the future world God will be among men (Tan., Num. 145, ed. Buber), and the Evil Spirit will be no more (Gen. R. xlviii. 11). W przyszłości świat Bóg będzie wśród mężczyzn (Tan., Num. 145, wyd. Buber), a zły duch nie będzie więcej (Gen. R. XLVIII. 11).

The sentence of God was carried into effect. Zdanie Boga została przeprowadzona w życie. Banished from the garden, which was henceforward surrounded by a sea of ice (Book of Enoch, Hebrew version; "BH" iv. 132), Adam and Eve settled in the neighborhood of Eden in the East (Gen. R. xxi. 9). Wypędzeni z ogrodu, który był odtąd otoczony morze lodu (Księga Henocha, Hebrajski wersji;. "BH" IV 132), Adam i Ewa osiadł w okolicy Eden (East Gen. R. XXI 9. ). They were no sooner out of their blissful abode than a paralyzing terror befell them. Oni nie byli wcześniej z ich blissful niż strach paraliżuje ich spotkało. Unaccustomed to the earthly life and unfamiliar with the changes of the day and of the weather-in paradise an eternal light had surrounded them (Gen. R. xi. 2)-they were terrified when the darkness of night began to fall upon the earth ('Ab. Zarah, 8a), and the intercession of God's word () was necessary to explainto them the new order of things. Nieprzyzwyczajone do ziemskiego życia i nieznanych ze zmianami dnia i pogoda w raju wiecznego światła było otoczone nich (Gen. R. xi. 2)-zlękli się, gdy ciemność nocy zaczął spadać na ziemię ("Ab. Zarah, 8a), a wstawiennictwo Bożego słowa () było konieczne explainto im nowy porządek rzeczy. From this moment the sufferings of life began; for Adam and Eve were afraid to partake of earthly food, and fasted for the first seven days after their expulsion from paradise, as is prescribed in Talmudic law before an imminent famine (Mishnah Ta'anit, i. 6). Od tego momentu rozpoczęła się cierpień życia, bo Adam i Ewa byli obawiają się bierzemy z ziemskiego żywności, i pościli przez pierwsze siedem dni po ich wydalenia z raju, jak to określono w prawo talmudyczne przed nieuchronna klęska głodu (Miszny Taanit Ester, i. 6).

Repentance of Adam. Pokuta Adama.

Humiliated and weakened by hunger and suffering, Adam became conscious of the gravity of his sin, for which he was now prepared to atone ('Er. 18b, Gen. R. xxii. 13). Upokorzony i osłabiony przez głód i cierpienie, Adam stał się świadomy wagi swego grzechu, który był już przygotowany, by odpokutować ("Er. 18b, Gen. R. XXII. 13). He, therefore, like Moses, Elijah, and Abraham (Apoc. Abraham, 12), fasted for forty days, during which he stood up to his neck in the waters of the river Gihon (), the name of which is etymologically connected by the writer with the roots "to stoop" and "to pray aloud" (Pirḳe R. El. xx.). On więc, jak Mojżesz, Eliasz, i Abraham (Ap Abraham, 12), pościł przez czterdzieści dni, podczas których stanął na jego szyi w wodach rzeki Gichon (), której nazwa jest etymologicznie związane z pisarza z korzeni "schylać się" i "głośno się modlić" (Pirḳe R. El. xx.). According to the Vita Adæ et Evæ, Adam stood in the Jordan-a version which may be ascribed to the Christian copyists, who, for obvious reasons, wished to represent Adam as having had his baptism in the Jordan, forgetting that since Eve, as they themselves stated, bathed in the Tigris, Adam would have selected another of the rivers of paradise for that purpose. Według Vita Adæ et Evæ, Adam stanął w Jordania-wersji, które mogą być przypisane do chrześcijańskich kopistów, którzy z oczywistych powodów, chce reprezentować Adam miał jego chrztu w Jordanie, zapominając, że od Eve, jak sami stwierdzić, skąpany w Tygrysem, Adam miałby innego wybranego z rzeki raj dla tego celu.

The days of repentance having passed, the twins Cain and Abel were born to Adam and Eve (Gen. R. xxii. 2). Dzień pokuty, które przeszły, bliźniaków Kaina i Abla, którzy urodzili się Adam i Ewa (Gen. R. XXII. 2). And soon Cain rose, ran away, and brought a reed to his mother (; compare Gen. R. xxii. 8): "Cain killed his brother with a reed ()"; for, according to the unanimous opinion of the Haggadah, the children of Adam and Eve were born fully developed (Gen. R. xxii. 2). I wkrótce Kain rzucił, uciekł, i przyniósł trzciny do jego matki (; porównać Gen. R. XXII 8).: "Kain zabił swego brata z trzciny ()", bo, zgodnie z jednomyślną opinią Haggadah, dzieci Adam i Ewa urodzili się w pełni rozwinięte (Gen. R. XXII. 2). Eve saw in a dream that Cain had assassinated his brother, and Abel was found slain with a stone (Gen. R. xxii. 8; Book of Jubilees, iv. 31); but the earth refused to receive his blood (Giṭ. 57b). Eve widział we śnie, że Kain zamordował swojego brata, i Abel znaleziono zabitego z kamienia (Gen. R. XXII. 8; Księga Jubileusze, IV 31)., Ale ziemi nie przyjął jego krwi (Giṭ. 57b ). As a compensation for the murdered Abel, God promised Adam a son who should "make known everything that thou doest." Jako rekompensatę za zamordowanego Abla, Bóg obiecał Adam syn, który "uczynił wszystko, co wiadomo, czynisz".

Illness and Death of Adam. Choroba i śmierć Adama.

Adam, at the age of nine hundred and thirty years, became very ill; for God had cursed him with seventy-two ailments. Adam, w wieku dziewięćset trzydzieści lat, stało się bardzo źle, bo Bóg przeklął go siedemdziesiąt dwa dolegliwości. He sent his son Seth, with Eve, to the Garden of Eden for the oil of healing, to restore him to health (Pirḳe R. El. xxxv). On posłał swego syna Seta, z Eve, do ogrodu Eden do oleju uzdrawiania, aby przywrócić go do zdrowia (Pirḳe R. El. XXXV). On his way to paradise Seth was attacked by a wild animal. W drodze do raju Seth został zaatakowany przez dzikie zwierzę. Upon Eve's demanding how an animal could dare to attack an image of God, the animal replied that she herself, through her sin, had forfeited the right to rule over the animal kingdom (Pesiḳ. v. 44b, ed. Buber, and Sanh. 106b). Po Eve's wymagający, jak zwierzę może odważą się zaatakować obraz Boga, zwierząt odpowiedział, że ona sama, przez swój grzech, utraciła prawo do panowania nad królestwem zwierząt (Pesiḳ. v. 44b, ed. Buber i Sanh. 106b). Not until Seth exclaimed: "Wait until the day of judgment !" Dopiero Seth wykrzyknął: "Poczekaj, aż w dzień sądu" or, "Stop! If not, thou wilt be brought to judgment before God" (both readings based on ) did the animal let him go. lub "Stop! Jeśli nie chcesz być doprowadzone do wyroku przed Bogiem" (zarówno w oparciu o odczyty) zwierzę nie pozwolić mu odejść. However, the mission of Seth was in vain, for the angel Michael, to whom God had given the control over the human body-for he it was who had gathered the dust for Adam's creation (Midr. Konen, in "BH" ii. 27), told him that his father's life was at an end, and his soul would depart from him within the course of a week. Jednakże, misji Seth był na próżno, anioł, Michael, któremu Bóg dał kontroli nad ludzkiego ciała, bo to było, którzy zebrali się kurzu do stworzenia Adama (Midr. Konen, w "BH" II. 27), powiedział mu, że jego ojca życia był na końcu, a jego dusza będzie odejść od niego w ciągu tygodnia.

Funeral of Adam. Pogrzeb Adama.

Three days after the death of Adam (Gen. R. vii), which took place, as in the case of Moses and Aaron, in the presence of many angels and even in the presence of the Lord, his soul was handed over by God to Michael, who assigned it an abode in the third heaven (Ḥag. 12b) until the day of resurrection. Trzy dni po śmierci Adama (Gen. R. vii), które miały miejsce, jak w przypadku Mojżesza i Aarona, w obecności wielu aniołów, a nawet w obecności Pana, Jego dusza została przekazana przez Boga Michael, który przypisuje jej pobytu w trzecim niebie (Ḥag. 12b) aż do dnia zmartwychwstania. The body was interred with exceptional honors; the four archangels, Michael, Gabriel, Uriel, and Raphael (in the exact order of enumeration given by the Haggadah; see Kohut, "Angelologie," p. 25), buried it in the neighborhood of paradise, the precise spot being (Pirḳe R. El. xii. and xx.) Hebron near Jerusalem; for the site of the altar in the Temple, whence the dust of Adam was taken, is the gate to paradise. Ciało zostało pochowane z honorami wyjątkowych; czterech archaniołów, Michael, Gabriel, Uriel i Rafael (w dokładnej kolejności wyliczenia podane przez Haggadah, patrz Kohut, "Angelologie", str. 25), pochowano go w pobliżu raj, dokładne miejsce jest (Pirḳe R. El XII i XX...) Hebron w pobliżu Jerozolimy, na miejscu ołtarza w świątyni, skąd pyłu Adama została podjęta, jest brama do raju. A few days after the interment of Adam by the virtutes, Eve felt that her end was approaching. Kilka dni po pochówku Adama przez virtutes, Ewa uznała, że ​​jej koniec się zbliża. She called her children together and ordered them to write down the names of the first two human beings on two slabs of clay and stone, for she had learned from Michael that God had decided to bring a flood and a destructive fire over the earth and that only these slabs would escape destruction (Josephus, "Ant." i. 2, § 3). Dała jej dzieci razem i zamówić je zapisać nazwy dwóch pierwszych istot ludzkich na dwóch tabliczkach z gliny i kamienia, bo dowiedział się od Michała, że ​​Bóg postanowił wnieść powodzi i niszczących ogień na ziemię i że tylko te płyty unikną zniszczenia (Józef Flawiusz, "Ant." i. 2, § 3). Eve passed away after a lapse of six days-that is, after the mourning week of Adam-as the (shib'ah) may consist, according to Talmudic law, of six days only and a few moments of the seventh day (M. Ḳ. 19b). Eve zmarł po upływie sześciu dni, to jest po tygodniu żałoby, jak Adam (shib'ah) może składać się zgodnie z prawem talmudyczne, sześć dni i tylko kilka chwil siódmy dzień (M. BK. 19b). Eve was buried by the angels at the side of Adam, and the angels instructed Seth not to mourn more than six days, and to rest and rejoice on the seventh day, for on that same day God and the angels would receive in gladness the soul which is lifted above all earthly matter (Sanh. 65b), and, moreover, rest upon the seventh day was to be the symbol of the resurrection in future ages (Sanh. 97a). Eve został pochowany przez aniołów u boku Adama, i aniołowie instrukcją Seth nie rozpaczali więcej niż sześć dni, i do odpoczynku i radości dnia siódmego, w tym samym dniu Bóg i aniołowie otrzymają w radości duszy , który jest podnoszony przede wszystkim sprawy ziemskie (Sanh. 65b), a ponadto, reszta na siódmy dzień miał być symbolem zmartwychwstania w przyszłości wieku (Sanh. 97a).

The reconstruction of the Jewish Book of Adam here attempted may be hypothetical in some points, for neither the Apoc. Rekonstrukcja Książki Żydowskiej Adam próbował tutaj może być hipotetyczne w niektórych punktach, ani dla Apoc. Mosis nor the Vita can be considered to represent a true copy of the original. MOSIS ani Vita może zostać uznany za wierną kopią oryginału. But it makes clear that these two apocryphas are based on the Hebrew or Aramaic Book of Adam and that the latter belongs to the midrashic literature, as many of its allusions can only be explained by the Midrash. Ale to wyjaśnia, że ​​te dwa apokryfy oparte są na Hebrajski i Aramejski Książka Adama i że ten ostatni należy do midrashic literatury, jak wielu jego aluzje można wytłumaczyć jedynie przez Midrasz. The legends of Adam with which rabbinical literature abounds seem to point to the same source. Do legendy Adama z literatury rabinicznej, które obfituje zdają się wskazywać na to samo źródło. Thus the statement in Abot de-Rabbi Nathan (i. 6, ed. Shechter) that Eve always addressed Adam as "lord" is apparently not intelligible, until compared with the Vita and the Slavonic Book of Adam, both of which contain similar statements, which, therefore, must have existed in the original, from which they both drew independently of each other. Tak więc oświadczenie, w Abot de-Rabbi Nathan (i. 6, wyd. Shechter), że Eve zawsze skierowana Adam jako "pan" nie jest najwyraźniej zrozumiała, aż w porównaniu z Vita i słowiańskich Książka Adama, które to zawierają podobne oświadczenia , które w związku z tym musi istnieć w pierwotnym, z którego czerpały niezależnie od siebie. With regard to the alleged Christian elements and reminiscences of the New Testament in the Apoc. W odniesieniu do rzekomego chrześcijańskiego elementy i reminiscencje w Nowym Testamencie w Apoc. Mosis and Vita they will be sufficiently characterized by the following examples: Apoc. MOSIS i Vita będą wystarczająco charakteryzowane przez następujące przykłady: Apoc. Mosis, iii., "Child of Wrath," is based on a haggadic etymology of the name Cain, and has nothing to do with Eph. MOSIS, III. "Child of Wrath", opiera się na haggadic Etymologia nazwy Kaina i nie ma nic wspólnego z Ef. ii. ii. 3; and Apoc. 3, oraz Apoc. Mosis, xix., "Lust is the beginning of all sin," is thoroughly Jewish (see above), and need not therefore have been taken from such a source as James, i. MOSIS, xix. "Lust jest początkiem wszelkiego grzechu", jest całkowicie żydowską (patrz wyżej) i nie musi zatem zostały podjęte z takiego źródła jak James, i. 15. 15. This, moreover, is the case with all the other alleged Christian passages in the Apoc. To zresztą jest w przypadku wszystkich innych rzekomych chrześcijańskich fragmentów w Apoc. Mosis, which would prove nothing, even if they were of Christian origin; for it can not be surprising to find Christian allusions in the language of a book so widely read among Christians as the Apocrypha. MOSIS, który może okazać się nic, nawet jeżeli zostały one chrześcijańskiego pochodzenia, bo nie może być zaskakujące, aby znaleźć Christian aluzje w języku książki czytać tak powszechnie wśród chrześcijan jako Apokryfy. Even passages where one would expect that a Christian editor or compiler would interject Christological notions are quite free from them; all of which tends to show that neither the Apoc. Nawet fragmenty, gdzie można by się spodziewać, że chrześcijanin edytora lub kompilator wtrącić chrystologiczne pojęcia są całkowicie od nich, z których zdaje się dowodzić, że ani Apoc. Mosis nor the Vita was in any way tampered with by Christian writers. MOSIS ani Vita zostało w żaden sposób naruszone przez pisarzy chrześcijańskich.

Louis Ginzberg Louis Ginzberg
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Encyklopedia żydowskich, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Schürer, Gesch. Schürer, Gesch. 3d ed., iii., 288 et seq.; Fuchs, in Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments (trans. and ed. by E. Kautzsch), ii. . 3d ed, III, 288 i nast.. Fuchs, w Die Apokryphen und des Alten Testament Pseudepigraphen (tłum. i red. E. Kautzsch.) Ii. 506-529; Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern, in Monatsschrift, 1899, pp. 63 et seq. 506-529; Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern w Monatsschrift, 1899, s. 63 i nast. The most important editions of the Books of Adam are: Apoc. Najważniejsze wydania książki Adama są: Apoc. Mosis, in Apocalypses Apocryphœ, ed. MOSIS w apokalipsy Apocryphœ, wyd. Tischendorf, 1866; Vita Adœ et Evœ, ed. Tischendorf, 1866; Vita Adœ et Evoe, wyd. H. Meyer, in Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften; Philosophisch-Philologische Klasse, xiv. Meyer H., in der Akademie der Bayrischen Abhandlungen Wissenschaften; Philosophisch-Philologische Klasse, XIV. (1878); the Old Slavonic Book of Adam; Jagic, in Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1893), i. (1878); słowiańskim Książka Adama; Jagic w Denkschriften Wiener Akademie der Wissenschaften der Philosophisch-Historyczne Klasse (1893), i. et seq., xlii.; Malan, Book of Adam and Eve, translated from the Ethiopic, London, 1882.LG i nast, XLII,.. Malan, Księga Adama i Ewy, przetłumaczone z etiopski, Londyn, 1882.LG


Also, see: Także, zobaczyć:
Original Sin Original Sin
Eden, Eve Eden, Eve

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest