Christian Zionism chrześcijański Syjonizm

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Christians have had an important part in supporting the Jewish people's restoration to "Zion." Chrześcijan miały istotny udział we wspieraniu żydowskiej ludzi do przywrócenia "Syjon". Within the millenarian tradition the conviction that the Jews would return to Palestine became an important dogma. W millenarian tradycji przekonanie, że powrót Żydów do Palestyny by stał się ważnym dogmatem. As premillennialism gained ground during the nineteenth century, forming the core of the early fundamentalist movement, adherents not only believed that the Jewish people would return, but also vocally supported the right of the Jews to be restored to their former homeland. W premillennialism zdobyte podczas terenie XIX wieku, stanowiących trzon początku ruch fundamentalistów, wyrażających się nie tylko wierzył, że to powrót Żydów, ale również vocally poparli prawo do Żydów, które mają być przywrócone do ich dawnej ojczyzny.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Even before Theodor Herzl's Der Judenstaat fundamentalist - evangelical William E Blackstone advocated the reestablishment of a Jewish state and circulated a petition urging the United States to return the land of Palestine to the Jewish people. Jeszcze przed Theodor Herzl's Der Judenstaat fundamentalistów - ewangeliczne William Blackstone E opowiedziało się za reestablishment do państwa żydowskiego i rozesłaniem petycji wzywającej Stany Zjednoczone do powrotu do kraju Palestyny do Żydów. The Blackstone Petition of 1891 was signed by 413 outstanding Christian and Jewish leaders and through the State Department was distributed to the principal nations of the world. The Blackstone Petycja w 1891 została podpisana przez 413 wybitnych żydowskich i chrześcijańskich liderów i za pośrednictwem Departamentu Stanu wśród głównych narodów na świat. During World War I, Blackstone urged a new petition on Woodrow Wilson, and in 1918 he was invited to address a Zionist mass meeting in Los Angeles. Podczas I wojny Świat, Blackstone wezwał nową petycję w sprawie Woodrow Wilson, aw 1918 roku został zaproszony do zajęcia się syjonistycznej masa spotkania w Los Angeles.

Other Christians, such as Herzl's close friend William H Hechler, worked diligently to promote political Zionism as the ultimate solution to the Jewish question. Innych chrześcijan, takich jak Herzla, bliski przyjaciel William H Hechler, pracował wszelkich starań, aby promować politycznych Syjonizm jako ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Hechler tried to encourage heads of state (including the Turkish sultan who controlled Palestine) to support Herzl's proposals, and he accompanied Herzl to Palestine in 1898 to meet with the kaiser. Hechler starał się zachęcić szefów państw (w tym Turecki sułtana którzy kontrolowane Palestyny) w celu wsparcia propozycji Herzla, a on wraz Herzla do Palestyny w 1898 roku, aby spotkać się z Kaisera. The active support of such Christian Zionists in many countries influenced political action, and even the Balfour Declaration of 1917 was the product of religious as well as political activity. Aktywnego wsparcia takich chrześcijańskich syjonistów w wielu krajach pod wpływem działań politycznych, a nawet Balfour Declaration of 1917 był produktem religijnych, jak również działalności politycznej. Individual Christian Zionists came from a broad spectrum of theological traditions. Indywidualne chrześcijańskich syjonistów pochodzi z szerokiego spektrum teologicznej tradycji. Even liberal Protestantism, which has historically opposed Zionism, contributed clergymen through organizations such as the Christian Council of Palestine during World War II. Nawet liberalny protestantyzm, który historycznie przeciwieństwie Syjonizm, clergymen się za pośrednictwem organizacji takich jak Christian Rady Palestynie podczas II wojny Świat.

Nevertheless, because of their premillennial eschatology fundamentalist evangelicals have been particularly supportive of the restoration of the Jewish people to Israel and of Israel itself in the twentieth century. Niemniej jednak, ze względu na ich premillennial eschatologia fundamentalistów evangelicals zostały szczególnie popiera przywrócenie do Żydów i Izrael Izrael się w XX wieku. In his periodical Our Hope, Arno C Gaebelein advocated from 1894 to 1945 that the Jewish people would not only return to Palestine, but that they had an inherent right to that land as well. W swoich okresowych Mamy nadzieję, Arno C Gaebelein zalecał od 1894 do 1945 Żydów, że nie tylko wrócić do Palestyny, lecz, że nieodłącznym prawo do tej ziemi, jak również. When Israel became a state in 1948, prophetically minded Christians viewed it as a miracle of God. Gdy Izrael stał się państwem w 1948 r., prophetically myślącymi chrześcijanami ona postrzegana jako cud Boga. In the 1960s liberal Protestantism called for the "internationalization" of the city of Jerusalem, but the fundamentalist evangelical declared that the Bible gave it to the Jewish people. W roku 1960 liberalne protestantyzm wezwał do "internacjonalizacji" z miasta Jerozolima, ale fundamentalistów ewangelicznej oświadczył, że w Biblii oddał go do Żydów. After the 1967 Six Day War the National Council of Churches denounced Israel's annexation of the old city of Jerusalem. Po 1967 Six Day War Krajowej Rady Kościołów wypowiedziana Izrael w aneksji starego miasta Jerozolima. In contrast, fundamentalist evangelicals rejoiced and insisted that God had seen to it that the Jewish people had come out on top in spite of world oppression and obstacle. W przeciwieństwie, fundamentalistyczne evangelicals cieszyli się i utrzymywali, że Bóg jeszcze nie widział jej, że lud żydowski miał przyjść na górę pomimo ucisku świat i przeszkody.

On October 30, 1977, Billy Graham enhanced decades of support for Israel by addressing the National Executive Council meeting of the American Jewish committee and calling for the rededication of the United States to the existence and safety of Israel. W dniu 30 października 1977, Billy Graham wzmocnione wsparcie dla dekad Izrael poprzez zwrócenie się do Krajowej Rady Wykonawczej posiedzenia Rady z American Jewish Committee i wzywając do rededication Stanów Zjednoczonych do istnienia i bezpieczeństwa Izrael. At the Bicentennial Congress of Prophecy in Philadelphia the year before, a proclamation in support of Israel had been signed by eleven prominent fundamentalist evangelicals. Na Bicentennial Kongres Prophecy roku w Filadelfii, przed, ogłaszając w celu wsparcia Izrael został podpisany przez jedenastu czołowych fundamentalistów evangelicals. It then quickly received seven thousand additional signatures and was presented to the ambassador of the State of Israel. Następnie szybko otrzymała dodatkowe siedem tysięcy podpisów i została przedstawiona na ambasadora państwa Izrael. Statements of support have also appeared in full page newspaper advertisements, several in the New York Times. Oświadczenia o wsparcie również pojawiła się w stronę pełnego ogłoszenia w gazetach, kilku w New York Times.

Such unequivocable Christian Zionism has not gone without attack. Takie unequivocable Christian Syjonizm nie odszedł bez ataku. It has been criticized even within evangelicalism as an erroneous political philosophy based on a spurious interpretation of the Bible which dictates that modern Palestine is the Jew's own special piece of real estate. Został on krytykował nawet Ewangelikalizm jako błędne filozofii politycznej opartej na Dziękujemy! Interpretacji Biblii, która dyktuje, że nowoczesne Palestyny jest Żydem własnych specjalnych kawałek nieruchomości. These critics argue that Christian Zionism totally ignores the rights of the Palestinian Arab people and that the Jews forfeited their title to the Promised Land through unfaithfulness long ago. Te krytycy twierdzą, że chrześcijańskiego syjonizmu całkowicie ignoruje prawa palestyńskich i arabskich ludzie Żydzi umorzone, że ich tytuł do Ziemia obiecana przez unfaithfulness dawno temu.

DA Rausch DA Rausch
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
H Fishman, American Protestantism and a Jewish State; DA Rausch, Zionism Within Early American Fundamentalism. O Fishman, amerykański protestantyzm i żydowskiego państwa; Rausch DA, Syjonizm ramach systemu wczesnego amerykańskiego fundamentalizmu.


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest