Eschatology Eschatologia

General Information Informacje ogólne

Eschatology, a term of Greek derivation meaning literally "discourse about last things," typically refers to the Judeo Christian doctrine of the coming of the kingdom of God and the transformation or transcendence of history. Eschatologia, okres Grecki pozyskiwania rozumieniu dosłownie "dyskurs na temat ostatnich rzeczy", zazwyczaj odnosi się do judeo chrześcijańskiej doktryny o przyjście królestwa Bożego i transcendencji transformacji lub historii.

The distinction between transformation and transcendence reflects the difference between Old Testament messianism, which looked for the coming of the kingdom of God within a historical framework, and New Testament apocalypticism, which expected the total dissolution of the world at the last judgment. Rozróżnienie między transformacji i transcendencji odzwierciedla różnicę między Starym Testamencie mesjanizm, który wyglądał na przyjście królestwa Bożego w historycznych ramach, apocalypticism i Nowego Testamentu, które oczekiwać całkowitego rozpuszczenia w świat na Sąd Ostateczny.

The end of history in Western religions, however, is not a cyclical return to a primordial world outside history as it is in the eschatologies of non Western religions, such as Buddhism and Hinduism. W końcu w historii religii Zachodniej, jednak nie jest cykliczny powrót do pierwotnej poza świat historii, jak to jest w eschatologies braku religii zachodnich, takich jak Buddyzm i Hinduizm. In the Judeo Christian tradition, even the dissolution of history is based in a historical future. W chrześcijańskiej tradycji judeo, nawet rozpadu historia oparta jest w historycznej przyszłości. The New Testament concept of Parousia ("coming presence") appears to refer to both the present and the continuing Salvation among believers in Jesus Christ and the literal Second Coming of Christ that will bring an evil world to judgment before salvation. W Nowym Testamencie pojęcie Parousia ( "Coming obecności") wydaje się odnosić zarówno do obecnych, a utrzymujący się wśród wiernych zbawienia w Jezusie Chrystusie i dosłowne drugie przyjściem Chrystusa, które spowodują zła świat do wyroku przed zbawienia. The latter view is reflected in Millenarianism, which also teaches an Antichrist. Ten ostatni pogląd znajduje odzwierciedlenie w Millenarianism, która także uczy jeden Antychrystem.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Eschatology has been a revived theme among theologians in the 20th century. Eschatologia jest ponownie tematem wśród teologów w 20. wieku. The "consistent eschatology" of Johannes Weiss and Albert Schweitzer, the "realized eschatology" of CH Dodd and Rudolf Otto; the "dialectic eschatology" of Karl Barth and Rudolf Bultmann, and the "death of God" eschatology of Thomas JJ Altizer and other radical theologians may represent the gamut of interpretation of the biblical concept. "Spójne eschatologia" Johannes Weiss, Albert Schweitzer, "realizowany eschatologia" CH Dodd i Rudolf Otto; "dialektyki eschatologia" Karl Barth i Rudolf Bultmann, i "śmierci Boga" eschatologia Thomasa JJ Altizer i inne radykalnych teologów, mogą stanowić gama interpretacji biblijnego pojęcia.

Bibliography Bibliografia
TJJ Altizer, The Descent into Hell (1970); RK Bultmann, The Presence of Eternity: History and Eschatology (1957); RH Charles, Eschatology: The Doctrine of the Future Life in Israel, Judaism and Christianity (1899 - 1963); M Eliade, Cosmos and History (1959); WH Gloer, ed., Eschatology and the New Testament (1988); D Gowan, Eschatology in the Old Testament (1985); PC Phan, Eternity in Time (1988). TJJ Altizer, Zejście do piekła (1970); RK Bultmann, obecność wieczności: historia i eschatologia (1957); RH Charles, eschatologia: Nauki o życiu w przyszłości Izrael, judaizmu i chrześcijaństwa (1899 - 1963); M Eliade, Kosmos i historia (1959); WH Gloer, ed., Eschatologia i Nowego Testamentu (1988); D Gowan, eschatologia w Starym Testamencie (1985); PC Phan, Eternity in Time (1988).


Eschatology Eschatologia

General Information Informacje ogólne

Eschatology is literally "discourse about the last things," doctrine concerning life after death and the final stage of the world. Eschatologia jest dosłownie "dyskurs na temat ostatnich rzeczy," doktryny dotyczące życia po śmierci i ostatni etap na świat. The origin of this doctrine is almost as old as humanity; archaeological evidence of customs in the Old Stone Age indicates a rudimentary concept of immortality. Pochodzenie tej doktryny jest prawie tak stare jak ludzkość; archeologicznych dowodów celnych w Starym epoka kamienia wskazuje podstawowej koncepcji nieśmiertelności. Even in early stages of religious development, speculation about things to come is not wholly limited to the fate of the individual. Nawet we wczesnych etapach rozwoju religijnego, spekulacji na temat rzeczy, aby całkowicie nie jest ograniczony do losu indywidualnych. Such devastating natural phenomena as floods, conflagrations, cyclones, earthquakes, and volcanic eruptions have always suggested the possibility of the end of the world. Takie katastrofalne zjawisk naturalnych jak powodzie, gwałtowne, cyklony, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i zawsze sugerował możliwość zakończenia w świat. Higher forms of eschatological thought are the product of a complex social organism and an increased knowledge of natural science. Wyższe formy myślenia są eschatologicznym produktu złożonego organizmu społecznego i zwiększenia wiedzy na temat nauki. Often myths of astrological origin, the concept of retribution, or the hope of deliverance from present oppressions provided the material or motive for highly developed eschatologies. Często mitów astrologiczna pochodzenia, pojęcie retribution, lub nadziei wybawienie od obecnego uciski, pod warunkiem że materiał lub motywem eschatologies wysoko rozwiniętych. Prolonged observation of planetary and solar movement made possible the conception of a recurrence, at the end of the present cycle, of the events connected with the origin of the world and a renovation of the world after its destruction. Długotrwałej obserwacji planetarnych i słonecznych przepływu możliwe koncepcji ponownego wystąpienia, na końcu niniejszego cyklu, o wydarzeniach związanych z pochodzenia na świat i remonty na świat po jego zniszczeniu.

The development of eschatological speculation, therefore, generally reflects the growth of human intellectual and moral perceptions, the larger social experience of men and women, and their expanding knowledge of nature. Rozwój eschatologicznym spekulacji, w związku z tym, generalnie odzwierciedla wzrost ludzkiej percepcji intelektualnej i moralnej, tym większe doświadczenie społecznych mężczyzn i kobiet, oraz rozszerzenie ich wiedzy na temat natury. The outward forms of the doctrine of eschatology vary, however, according to the characteristics of the environment and of the peoples. Zewnętrznych form nauki eschatologia różnią się jednak w zależności od cech środowiska i narodów.

Ancient Explanations Ancient Wyjaśnienia

Belief in a life of the spirit, a substance inhabiting the dead body as long as food and drink are furnished, is typical of primitive eschatology. Wiara w życiu ducha, substancja zamieszkujących ciało tak długo, jak jedzenie i picie są umeblowane, jest typowe dla prymitywnych eschatologia. The concept of the future life grew richer as civilization advanced and cosmic forces became objects of worship associated with departed spirits. Koncepcja przyszłego życia zwiększyła się bogatsze, jak i zaawansowanych cywilizacji kosmicznych sił stał obiektów kultu związane z odeszła wódki. The belief in judgment after death was introduced when standards of right and wrong were established according to particular tribal customs; the spirits themselves were made subject to the laws of retribution. Wiara w wyroku po śmierci została wprowadzona, gdy normy dobra i zła zostały ustalone zgodnie z plemiennych szczególności celnych; duchy się zostały dokonane zgodnie z prawem retribution. Through this twofold development the future life was thus made spiritual and assumed a moral character, as in the eschatology of ancient Egypt. Poprzez ten dwojaki przyszłego rozwoju życia duchowego dokonane zostało w ten sposób założyć i moralny charakter, jak w dawnych eschatologia Egipt. In Persia and Israel, the old conception of a shadowy existence in the grave, or in some subterranean realm, in general retained its hold. W Persji i Izrael, stare szare pomysłu na istnienie w grobie, lub w niektórych podziemne sferę, w ogóle zatrzymywane jego posiadania. Escape from such an existence, however, into larger life, with the possibility of moral distinctions among individuals, was provided by the conception of a restoration and reanimation of the old body, thus ensuring personal identity. Ucieczka z takiego istnienia, jednak do większych życia, z możliwością wyróżnienia moralnego wśród osób, został dostarczony przez pomysłu na przywrócenie i reanimacji w starych ciała, zapewniając w ten sposób osobistej tożsamości. In other cultures, as in India, the spirit was conceived as entering immediately upon death into another body, to live again and die and become reincarnated in new forms. W innych kultur, jak Indie, duch został pomyślany jako wchodzące natychmiast po śmierci do innego organu, żyć i umrzeć i ponownie się reincarnated w nowych formach. This concept of transmigration, or metempsychosis, made possible the introduction into the future life of subtle moral distinctions, involving not only punishments and rewards for conduct in a previous stage of existence but also the possibility of rising or falling in the scale of being according to present conduct. Ta koncepcja transmigration lub Metempsychosis, co było możliwe do wprowadzenia w przyszłości życia subtelnych rozróżnień moralnych, z udziałem nie tylko kary i nagrody dla postępowania w poprzedniej fazie istnienia, ale także możliwość wzrostu lub spadku w skali są zgodnie z obecnego postępowania. In spite of the seemingly perfect justice thus administered on every level of being, the never-ending series of births and deaths of the individual may come to appear as an evil; in which case deliverance may be sought from the infinite wheel of existence in Nirvana. Pomimo pozornie doskonałej sprawiedliwości więc podawać na każdym poziomie jest, nigdy nie kończy cykl narodzin i śmierci indywidualne mogą pochodzić do stawienia się jako zło, które w przypadku uwolnienia mogą być pozyskiwane od nieskończonej koło istnienia w Nirvana . The ancient Greeks arrived at their eschatology by considering the functions of the mind as a purely spiritual essence, independent of the body, and having no beginning or end; this abstract concept of immortality led to the anticipation of a more concrete personal life after death. Starożytni Grecy przylecieli na ich eschatologia, biorąc pod uwagę funkcje umysłu jako czysto duchowa istota, niezależny od organu, bez początku i końca, to abstrakcyjne pojęcie nieśmiertelności doprowadziły do oczekiwaniu na bardziej konkretne osobistego życia po śmierci.

The ideas held throughout history concerning the future of the world and of humanity are only imperfectly known today. W całej historii, która odbyła się pomysły dotyczące przyszłości w świat i ludzkość są jedynie niedoskonałym znanym dziś. The belief in a coming destruction of the world by fire or flood is found among groups in the Pacific islands as well as among American aborigines; this belief probably did not originate in astronomical speculation, but was rather engendered by some terrifying earthly experience of the past. W wiarę w najbliższych zniszczenia na świat przez pożar lub powódź znajduje się wśród grupy wysp na Pacyfiku, jak również wśród amerykańskich aborigines; tej wiary prawdopodobnie nie pochodzą z astronomicznych spekulacji, ale był raczej wywołana przez niektóre ziemskie straszne doświadczenia z przeszłości . The ancient Persians, who adopted the doctrines of their religious teacher Zoroaster, developed the basic idea of the coming destruction of the world by fire into the concept of a great moral ordeal. W starożytnych Persów, którzy przyjęli ich doktryny religijnej nauczyciel Zaratusztra, opracowane podstawowe informacje na temat nadchodzących świat do zniszczenia przez ogień do koncepcji wielkiego moralnego przeprawą. According to this belief, at the end of the world the worshipers of the lord Mazda will be distinguished from all other people by successfully enduring the ordeal of molten metal, and the good will then be rewarded. Według tego przekonania, na koniec tego świat czcicieli pan Mazda będzie odróżniać od wszystkich innych ludzi, by z powodzeniem na trwałe przeprawą stopionego metalu, a następnie być dobrej woli nagrodzone. This concept is found in the Gathas, the earliest part of the Avesta, the bible of Zoroastrianism. Koncepcja ta znajduje się w Gathas, najwcześniej w ramach Avesta, Biblię na Zoroastrianizm. It is not certain that the idea of a resurrection from death goes back to the period represent ed by the Gathas. Nie jest pewne, że pomysł na zmartwychwstanie od śmierci sięga do okresu reprezentowania przez Gathas ed. But the Greek historian Herodotus seems to have heard of such a Persian belief in the 5th century BC, and Theopompus of Chios, the historian of Philip II, king of Macedon, described it as a Mazdayasnian doctrine. Ale Grecki historyk Herodot Wydaje się, że dowiedział się o takiej Perski wiary w 5 wieku pne, a Theopompus of Chios, historyk Philip II, Król Macedoński, określił je jako Mazdayasnian doktryny.

Similarities can be seen between the ancient Greek concepts of heaven and hell and those of Christian doctrine. Podobieństwa można zobaczyć między starożytną Grecki pojęcia nieba i piekła i tych z doktryny chrześcijańskiej. The Homeric poems and those of Hesiod show how the Greek mind conceived of the future of the soul in Elysium or in Hades. W homeric wiersze i tych hesiod pokazać w jaki sposób Grecki opracowane z myślą o przyszłości duszy w Elysium lub Hades. Through the Orphic and Eleusinian mysteries this thought was deepened. Poprzez orphic i Eleusinian tajemnice tej myśli został pogłębiony. That the future of nations and the world also played an important role in Greek and Roman thought is evident from the prophecies of the Sibyls. Że przyszłość narodów i świat również odgrywa ważną rolę w Grecki i Roman myśli wynika z proroctwa z Sibyls. An eschatological philosophy dominated the epoch ushered in by the conquests of Alexander the Great, and Greco-Roman thought became suffused with Oriental ideas in its speculation upon the future of the world. W eschatologicznym filozofii epoki ushered zdominowany przez podbojów Aleksandra Wielkiego, Greco-Roman myśli stał suffused ze Wschodu pomysłów w jego spekulacji na temat przyszłości na świat. In a similar manner the Scandinavian idea of the destruction of the earth by fire and its subsequent renovation under higher heavens-to be peopled by the descendants of the surviving pair, Lif and Lifthrasir (as set forth in the Elder Edda) - reflects an early Nordic interpretation of the idea of hell and heaven. W podobny sposób skandynawskich idei zniszczenia przez ogień na ziemię i jej późniejszej renowacji pod niebiosa-wyższe, które mają być peopled przez potomków w życiu pary, Lif i Lifthrasir (jak określono w Elder Edda) - odzwierciedla wczesnym Nordic interpretacji idei piekło i niebo.

Jewish and Christian Beliefs Żydowskie i chrześcijańskie wierzenia

In early Israel the "Day of Yahweh" was a coming day of battle that would decide the fate of the people. Na początku Izrael "Dzień Pan" był nadchodzący dzień bitwy, które mogłyby decydować o losie ludzi. Although the people looked forward to it as a day of victory, prophets such as Amos, Hosea, Isaiah, Micah, Zephaniah, and Jeremiah feared that it would bring near or complete destruction, associating it with the growing military threat from Assyria. Chociaż ludzi oczekuje się go jako dzień zwycięstwa, proroków, takich jak Amos, Ozeasz, Izajasz, Micheasz, Sofoniasza, Jeremiasza i obawa, że wprowadzą w pobliżu lub całkowite zniszczenie, łączące go z rosnącym zagrożeniem wojskowych z Asyrii. To Jeremiah, this forecast of judgment was the criterion of true prophethood. Do Jeremiasza, w tym prognozy orzeczenie zostało kryterium prawdziwe proroctwo. Later, the books containing their pronouncements were interpolated with prophecies of prosperity, which themselves constituted significant signs of the expansion of eschatological hopes. Później, książki zawierające ich wypowiedzi były interpolowana proroctwa z dobrobytu, które same w sobie stanowią znaczne oznaki ekspansji eschatologicznej nadziei. The Book of Daniel voices the hope that the kingdom of the world will be given to the saints of the Most High, the Jewish people. Księga Daniela głosy nadzieję, że w świat królestwo zostanie podana do świętych Najwyższego, Żydów. A celestial representative, probably the archangel Michael, is promised, who, after the destruction of the beast representing the Hellenistic kingdoms of the Middle East, will come with the clouds and receive the empire of the world. A celestial przedstawiciela, prawdopodobnie Michała Archanioła, jest obiecane, którzy po zniszczeniu Bestii reprezentujących helleńskiego królestwa na Bliskim Wschodzie, będzie pochodzić z chmury i pojawić się na świat imperium. No messiah appears in this apocalypse. Nr mesjasza pojawia się w tym apocalypse. The first distinct appearance of this deliverer and king is in the Song of Solomon. Pierwszy odrębny wygląd tego wybawiciela i król jest w Song of Salomon.

After the conquest of Palestine by the Roman general Pompey the Great in 63 BC, the Jews longed for a descendant of the line of David, king of Israel and Judah, who would break the Roman yoke, establish the empire of the Jews, and rule as a righteous king over the subject nations. Po podboju Palestyny przez Pompejusza Roman ogólne Wielkiego w 63 pne, Żydzi pragnienie na linii potomkiem Dawida, króla Izrael i Juda, którzy będą łamać rzymskie jarzmo, ustanowienie imperium Żydów, a także zasady jako prawego króla nad tematem narodów. This desire ultimately led to the rebellion in AD 66-70 that brought about the destruction of Jerusalem. To pragnienie ostatecznie doprowadziło do buntu w AD 66-70, które doprowadziły do zniszczenia Jerozolima. When Jesus Christ proclaimed the coming of the kingdom of heaven, it was natural, therefore, that despite his disavowal, he should be understood by some to be a claimant to the kingship of the Jews. Gdy Jezusa Chrystusa głosili przyjście królestwa nieba, było naturalne, dlatego, że pomimo jego disavowal, powinien on być rozumiany przez niektórych za powód do królestwa przed Żydami. His disciples were convinced that he would return as the Messiah upon the clouds of heaven. Jego uczniowie byli przekonani, iż chciał powrócić jako Mesjasza na obłokach niebieskich. It is unlikely, however, that the final judgment and the raising of the dead were ever conceived by an adherent of the Jewish faith as functions of the Messiah. Jest mało prawdopodobne, jednak, że ostateczny wyrok i gromadzenia martwych kiedykolwiek zostały opracowane przez przylegające do wiary żydowskiej jako funkcje Mesjasza.

In Christian doctrine, eschatology has traditionally included the second advent of Christ, or Parousia, the resurrection of the dead, the last judgment, the immortality of the soul, concepts of heaven and hell, and the consummation of the kingdom of God. W chrześcijańskiej doktryny, eschatologia tradycyjnie obejmował sekund nadejściem Chrystusa, lub Parousia, zmartwychwstania, Sąd Ostateczny, w nieśmiertelność duszy, pojęcia nieba i piekła, a konsumpcja o królestwie Bożym. In the Roman Catholic church, eschatology includes, additionally, the beatific vision, purgatory, and limbo. W kościół rzymskokatolicki, eschatologia obejmuje, dodatkowo, beatific wizji, czyśćcu, i otchłań.

Although the great creeds of Christendom affirm the belief in a return to the son of God to judge the living and the dead, and in a resurrection of the just and the unjust, Christianity through the centuries has shown wide variation in its interpretation of eschatology. Chociaż wielkie wyznanie z Christendom wyrażają wiarę w powrót do syna Bożego, aby sądzić żywych i umarłych, i na zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, Chrześcijaństwo przez wieki wykazała dużą różnorodność w jego interpretacji eschatologia. Conservative belief has usually emphasized a person's destiny after death and the way in which belief in the future life affects one's attitude toward life on earth. Konserwatywny światopogląd ma zwykle podkreślił osoby losu po śmierci oraz w jaki sposób wiara w przyszłości życia wpływa na jej stosunek do życia na ziemi. Occasionally certain sects have predicted the imminent end of the world. Czasami niektóre sekty są przewidywane do nieuchronnego końca tego świat.

Islam adopted from Judaism and Christianity the doctrine of a coming judgment, a resurrection of the dead, and everlasting punishments and rewards. Przyjęła islam i judaizm od chrześcijaństwa nauki o nadchodzących wyroku, zmartwychwstanie umarłych, i wieczne kary i nagrody. Later, contact with Persian thought greatly enriched Islamic eschatology. Później, skontaktuj się z Perski myśli znacznie wzbogacony Islamskiej eschatologia. Especially important was the belief in the reincarnation of some great prophet from the past. Szczególnie ważna była wiara w reincarnation niektórych wielki prorok z przeszłości. Time and again the world of Islam has been stirred by the expectation of Mahdi, the Muslim messiah, to reveal more fully the truth, or to lead the faithful into better social conditions on earth. Czas i ponownie świat islamu był przez oczekiwanie miesza się z Mahdi, muzułmańskich Mesjasz, do ujawnienia w pełni prawdy, lub prowadzić wiernych do poprawy warunków socjalnych na ziemi. Iran and Africa have had many such movements. Iran i Afryka miał wiele takich ruchów.

Current Attitudes Aktualna Postawy

Liberal Christian thought has emphasized the soul and the kingdom of God, more often seeing it as coming on earth in each individual (evidenced by what was believed to be the steady upward progress of humankind) than as an apocalyptic event at the end of time. Liberalna myśl chrześcijańska podkreślił duszy i królestwa Bożego, często widzą go jako najbliższych na ziemi w każdym indywidualnym (świadczy o tym, co było, że się stały postęp ludzkości w górę) niż w przypadku apocalyptic na koniec czasu. Twentieth-century theological thought has tended to repudiate what many scholars have felt to be an identification of Christian eschatology with the values of Western civilization. XX wieku myśli teologicznej ma tendencję do tego, co wielu badaczy repudiate poczuli się chrześcijańska eschatologia identyfikacji z wartościami cywilizacji zachodniej. In the second half of the 20th century, eschatology was equated by some theologians with the doctrine of Christian hope, including not only the events of the end of time but also the hope itself and its revolutionizing influence on life in the world. W drugiej połowie 20. wieku, eschatologia było utożsamiane przez niektórych teologów z doktryny chrześcijańskiej nadziei, w tym nie tylko wydarzeń z końca czasu, ale również nadzieję, że i jego rewolucyjny wpływ na życie w świat. The most eloquent exponent of this eschatology is the German theologian Jürgen Moltmann. Najbardziej wymowne wykładnik tego eschatologia jest Niemiecki teolog Jürgen Moltmann.

In modern Judaism the return of Israel to its land, the coming of the Messiah, the resurrection of the dead, and everlasting retribution are still expected by the Orthodox, but the more liberal base the religious mission of Israel upon the regeneration of the human race and upon hope for immortal life independent of the resurrection of the body. W nowoczesnych Judaizm Izrael powrotu do swojej ziemi, do przyjścia Mesjasza, zmartwychwstanie umarłych, i wieczne retribution są wciąż oczekiwane przez prawosławnego, ale bardziej liberalne podstawy religijnej misji Izrael po regeneracji ludzkiego oraz na nadziei na nieśmiertelnego życia niezależny od zmartwychwstanie ciała.


Eschatology Eschatologia

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Eschatology is traditionally defined as the doctrine of the "last things" (Gr. eschata), in relation either to human individuals (comprising death, resurrection, judgment, and the afterlife) or to the world. Eschatologia jest tradycyjnie definiowana jako doktryna "ostatnie rzeczy" (gr. eschata), w odniesieniu zarówno do człowieka osób (w tym śmierci, zmartwychwstania, wyrok, a Afterlife) lub na świat. In this latter respect eschatology is sometimes restricted to the absolute end of the world, to the exclusion of much that commonly falls within the scope of the term. W tym ostatnim względzie eschatologia jest czasem ograniczone do bezwzględnego końca w świat, do wykluczenia dużo, że często wchodzi w zakres tego pojęcia. This restriction is unwarranted by biblical usage: the Hebrew be'aharit hayyamim (LXX en tais eschatais hemerais, "in the last days") may denote the end of the present order or even, more generally, "hereafter." To ograniczenie jest nieuzasadnione użycie przez biblijne: Hebrajski be'aharit hayyamim (LXX en tais eschatais hemerais, "w ostatnich dniach") może oznaczać koniec obecnego porządku lub nawet bardziej ogólnie ", zwany dalej".

The biblical concept of time is not cyclical (in which case eschatology could refer only to the completion of a cycle) or purely linear (in which case eschatology could refer only to the terminal point of the line); it envisions rather a recurring pattern in which divine judgment and redemption interact until this pattern attains its definitive manifestation. Biblijny pojęcie czasu nie jest cykliczny (eschatologia, w których przypadku może odnosić się wyłącznie do zakończenia cyklu) lub czysto liniowych (w tym przypadku eschatologia może odnosić się jedynie do terminalu punktu linii); envisions raczej powtarzające się w strukturze Boski wyrok, który tłumaczymy i odkupienia do tego wzoru uzyska ostateczne manifestacją. Eschatology may therefore denote the consummation of God's purpose whether it coincides with the end of the world (or of history) or not, whether the consummation is totally final or marks a stage in the unfolding pattern of his purpose. Eschatologia może więc oznaczać konsumpcja Bożego celu, czy zbiega się z końcem tego świat (lub historii), czy też nie, czy konsumpcja jest całkowicie lub stanowi końcowy etap w jego strukturze rozwijania celów.

Individual Eschatology in the OT Indywidualne eschatologia w OT

A shadowy existence after death is contemplated in much of the OT. A szare istnienia po śmierci jest planowana w dużej części OT. Jesus indeed showed that immortality was implicit in men and women's relation to God: the God of the fathers "is not God of the dead, but of the living; for all live to him" (Luke 20:38). Jezus rzeczywiście wykazało, że była domniemana nieśmiertelność u mężczyzn i kobiet w odniesieniu do Boga: Bóg ojców "nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; dla wszystkich żywych do Niego" (Łk 20:38). But this implication was not generally appreciated in OT times. Ale to wpływu nie była powszechnie doceniana w OT razy. Perhaps in reaction against Canaanite cults of the dead, the OT lays little emphasis on the afterlife. Być może w reakcji na Kananejczyka kulty z martwych, OT stanowi mały nacisk na Życie. Sheol is an underworld where the dead dwell together as shades; their former status and character are of little account there. Szeol jest podziemia, gdzie mieszkają razem, jak martwe odcieni; ich dawnego stanu i charakteru są mało konta. The praises of Yahweh, which engaged so much of a pious Israelite's activity on earth, remained unsung in Sheol, which was popularly thought to be outside Yahweh's jurisdiction (Ps. 88:10 - 12; Isa. 38:18). Chwale Pan, który tak bardzo zaangażowany w pobożnym Izraelitą działalności na ziemi, pozostał w unsung Szeol, która została potocznie myśli się poza jego jurysdykcją Pan (Ps. 88:10 - 12; ISA. 38:18). Occasionally a more hopeful note is struck. Czasem jest więcej nadzieję pamiętać, uderzył.

According to Pss. Zgodnie z PSS. 73 and 139 one who walks with God in life cannot be deprived of his presence in death: "If I make my bed in Sheol, thou art there!" 73 i 139, jeden którzy spacery z Bogiem w życiu nie może być pozbawiony swojej obecności na śmierć: "Jeśli mam złożyć łóżko w Szeol, ty tam!" (Ps. 139:8). (Ps. 139:8). While Job and his friends generally discount the possibility of life after death (Job 14:10 - 12) and do not suppose that the comforts of a future existence can compensate for the sufferings of the present, Job asserts, in a moment of triumphant faith, that if not in this life then after death he will see God rise up to vindicate him (Job 19:25 - 27). Podczas pracy i jego przyjaciółmi zniżki na ogół możliwość życia po śmierci (Job 14:10 - 12) i nie podejrzewam, że udogodnienia w przyszłości istnienie może zrekompensować cierpienia z obecnej oferty twierdzi, w momencie triumfie wiary , Że jeżeli nie w tym życiu następnie po śmierci Boga oglądać będą podstawę do niego vindicate (Job 19:25 - 27).

The hope of national resurrection finds earlier expression than that of individual resurrection. Nadzieja zmartwychwstania krajowy stwierdza, że wcześniejsze wypowiedzi, niż poszczególnych zmartwychwstanie. In Ezekiel's vision of the valley of dry bones, where the divine breath breathes new life into corpses, a national resurrection is in view: "These bones are the whole house of Israel" (Ezek. 37:11). W wizji Ezechiela dolinie suchych kości, gdy Boski oddech oddycha nowe życie zwłok, krajowy zmartwychwstanie jest w świetle: "Te kości są cały dom Izrael" (Ezek. 37:11). National resurrection may also be promised in Isa. Krajowe zmartwychwstanie może być również obiecał w Isa. 26:19: "Thy dead shall live, their bodies shall rise." 26:19: "Twój umarli żywych, ich organy wzrost". Individual resurrection first becomes explicit in Dan. Indywidualne pierwsze zmartwychwstanie staje się wyraźne w Dan. 12:2.

The persecution of martyrs under Antiochus Epiphanes gave a powerful impetus to the resurrection hope. W ramach prześladowań męczenników Antioch Epifanes dał potężny impuls do zmartwychwstania nadziei. Henceforth belief in the future resurrection of at least the righteous dead became part of orthodox Judaism, except among the Sadducees, who claimed to champion the oldtime religion against Pharisaic innovations. Stąd wiara w przyszłości co najmniej zmartwychwstanie sprawiedliwych zmarłych stała się częścią ortodoksyjnych judaizmu, z wyjątkiem wśród saduceusze, którzy twierdzili, mistrz w oldtime przeciwko religii pharisaic innowacji. With this new emphasis goes a sharper distinction between the posthumous fortunes of the righteous and the wicked, in Paradise and Gehenna respectively. Z tego nowego nacisk idzie większa różnica między pośmiertnego losu sprawiedliwych i grzeszników, w Raju i Gehenna.

World Eschatology in the OT Świat eschatologia w OT

The day of Yahweh in early Israel was the day when Yahweh would publicly vindicate himself and his people. W dniu Pan na początku Izrael był dzień, kiedy Pan będzie publicznie vindicate siebie i swojego ludu. It was possibly associated with an autumnal festival which Yahweh's kingship was celebrated. To było prawdopodobnie związane z jesiennych festiwalu, który Pan na królestwo było obchodzone. If the "enthronement psalms" (Pss. 93; 95 - 100) provide evidence for this festival, his kingship was commemorated in his work of creation, his seasonal gifts of fertility and harvest, his dealings of mercy and judgment with Israel and other nations. Jeśli "enthronement psalmy" (Pss. 93, 95 - 100) dostarczają dowodów na tym festiwalu, jego królestwo zostało upamiętnione w swoim dziele stworzenia, jego sezonowy dary płodności i zbiorów, jego relacje miłosierdzia i wyrok z Izrael i inne państwa . His sovereignty in these spheres would be fully manifested at his coming to "judge the world in righteousness" (Pss. 96:13; 98:9). Jego suwerenności w tych sferach będzie w pełni objawia się w chwili Jego przyjścia "sądzić świat w sprawiedliwości" (Pss. 96:13, 98:9).

In the earliest significant mention of this "day of the Lord" (Amos 5:18 - 20) the Israelites are rebuked for desiring it so eagerly because it will bring not light and joy (as they hope) but darkness and mourning. W najbliższej znaczące wzmianki o tym "dzień Pana" (Amos 5:18 - 20) Izraelici są skarcony za pragnąc ją tak chętnie, gdyż nie przyniesie światła i radości (jak oni nadzieję), lecz ciemność i smutek. Since Yahweh is utterly righteous, his intervention to vindicate his cause must involve his judgment on unrighteousness wherever it appears, especially among his own people, who had exceptional opportunities of knowing his will. Ponieważ Pan jest zupełnie sprawiedliwy, jego interwencji, aby jego przyczyną vindicate musi obejmować swoim wyroku w sprawie nieprawości tam, gdzie wydaje się, szczególnie wśród swoich ludzi, którzy mieli wyjątkową możliwość poznania Jego woli.

Psalmists and prophets recognized that, while Yahweh's kingship was exercised in many ways, the reality which they saw fell short of what they knew to be the ideal. Psalmists proroków i uznane, że chociaż Pan na królestwo było wykonywane na wiele sposobów, rzeczywistość, którą zobaczył spadł krótki, co oni wiedzieli, które mają być idealny. Even in Israel Yahweh's sovereignty was inadequately acknowledged. Nawet w Izrael Pan suwerenności była niedostatecznie potwierdzone. But one day the tension between ideal and reality would be resolved; on the day of Yahweh his kingship would be universally acknowledged, and the earth would be filled with "the knowledge of the Lord" (Isa. 11:9; Hab. 2:14). Ale jeden dzień napięcie między ideałem i rzeczywistością będzie rozwiązany; w dniu Pan jego królestwo zostanie powszechnie uznana, a ziemia zostanie wypełniona "znajomości Pana" (Isa. 11:9; hab. 2: 14). His effective recognition as "king over all the earth" is portrayed in terms of a theophany in Zech. Jego skuteczne uznanie jako "królem nad całą ziemią" portretował w postaci Teofania w EPUBLIKA. 14:3 - 9. 14:3 - 9.

The decline of the Davidic monarchy emphasized the contrast between what was and what ought to be. Spadek o Davidic monarchii podkreślił kontrast między tym, co było i co powinno by być. That monarchy represented the divine kingship on earth, but its capacity to do so worthily was impaired by political disruption, social injustice, and foreign oppression. To monarchia stanowiła królestwa Bożego na ziemi, ale jego pojemność to godny był ograniczony przez zakłócenia politycznej, społecznej niesprawiedliwości, uciskowi i zagranicznych. As the fortunes of David's house sank ever lower, however, there emerged with increasing clarity the figure of a coming Davidic king in whom the promises made to David would be fulfilled and the vanished glories of earlier times would be restored and surpassed (Isa. 9:6 - 7; 11:1 - 10; 32:1 - 8; Mic. 5:2 - 4; Amos 9:11 - 12; Jer. 23:5 - 6; 33:14 - 22). Ponieważ los Dawida dom zatonął coraz niższe, jednak nie pojawiły się wraz ze wzrostem jasności postać w najbliższych Davidic króla w której obiecuje się do Dawida byłyby spełnione i zniknął Glories wcześniejszych razy będzie przywrócone i przewyższał (Isa. 9 : 6 - 7; 11:1 - 10; 32:1 - 8; Mic. 5:2 - 4; Amos 9:11 - 12; Jr. 23:5 - 6; 33:14 - 22).

This hope of a Davidic Messiah, Yahweh's permanent vicegerent, dominates much subsequent Jewish eschatology. Tę nadzieję na Davidic Mesjasz, Pan stałe vicegerent, dominuje wiele kolejnych żydowskich eschatologia. In some portrayals of the new age, however, the Davidic ruler is overshadowed by the priesthood, as in Ezekiel's new commonwealth (Ezek. 46:1 - 10) and later in the Dead Sea Scrolls, where the Davidic Messiah is subordinate to the chief priest, who will be head of state in the coming age. W niektórych portrety w nowym wieku, jednak Davidic władcy jest przysłonięte przez kapłaństwo, jak w Ezechiel nowego Commonwealth (Ezek. 46:1 - 10) i później w Dead Sea Scrolls, gdzie Davidic Mesjasz jest podrzędny w stosunku do głównego Kapłan, którzy będą głowy państwa w ciągu najbliższych lat.

Another form of eschatological hope appears in Daniel. Inną formą eschatologicznej nadziei pojawia się w Daniela. No king reigns in Jerusalem, but the Most High still rules the kingdom of men and successive world emperors attain power by his will and hold it so long as he permits. Nr król panuje w Jerozolima, ale nadal Najwyższego zasady królestwa ludzi i świat kolejnych cesarzy osiągnięcia przez moc Jego wolę i przytrzymaj go tak długo, jak on pozwala. The epoch of pagan dominion is limited; on its ruins the God of heaven will set up an indestructible kingdom. W epoce panowania pogańskich jest ograniczona, na jej ruinach Bóg nieba ustanowi królestwo niezniszczalne. In Dan. W Dan. 7:13 this eternal and universal dominion is given at the end time to "one like a son of man," who is associated, if not identified, with "the saints of the Most High" (Dan. 7:18, 22, 27). 7:13 tego wieczne i powszechne królestwo jest podana na końcu czas na "przedmiot podobny do Syna Człowieczego," którzy są powiązane, jeśli nie jest określona, ze "świętych Najwyższego" (Dan. 7:18, 22, 27).

NT Eschatology NT eschatologia

OT eschatology is forward looking, its dominant notes being hope and promise. OT eschatologia jest przyszłościowe, jego dominującej zauważa, nadziei i obietnicy. These notes are present in the NT, but here the dominant note is fulfillment, fulfillment in Jesus, who by his passion and resurrection has begotten his people anew to a living hope (1 Pet. 1:3), because he has "abolished death and brough life and immortality to light through the gospel" (2 Tim. 1:10). Uwagi te są obecne w NT, ale tu zauważyć dominującą jest spełnienie, wypełnienie w Jezusie, którzy przez swoją mękę i zmartwychwstanie swego ludu zrodził się na nowo do żywej nadziei: (1 Pet. 1:3), bo "śmierć i brough życia i nieśmiertelność na światło przez Ewangelię "(2 Tim. 1:10).

Jesus' Galilean preaching, summarized in Mark 1:15 ("The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel"), declares the fulfillemnt of Daniel's vision: "The time came when the saints received the kingdom" (Dan. 7:22). Jezus Galilejczyk głosząc, podsumowane w Mark 1:15 ( "Czas jest spełniony, a królestwo Boże jest na rękę, nawrócą się i wierzcie w Ewangelię"), deklaruje fulfillemnt Daniela wizji: "W czasie, gdy święci otrzymali królestwo "(Dan. 7:22). In one sense the kingdom was already present in Jesus' ministry: "If it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you" (Luke 11:20; cf. Matt. 12:28). W pewnym sensie królestwa był już obecny w Jezusie "posługi:" Jeśli to jest palcem Bożym, że wypędzam demony, a następnie królestwo Boże zstąpi na was "(Łukasza 11:20; cf. Matta. 12: 28). But in another sense it was yet future. Ale w innym sensie był on jeszcze w przyszłości. Jesus taught his disciples to pray, "Thy kingdom come" (Luke 11:2). Jezus nauczał swoich uczniów, aby się modlić, "niech przyjdzie Twoje królestwo!" (Łukasza 11:2). In this sense it would come "with power" (Mark 9:1), an event variously associated with the resurrection of the Son of man or with his advent "with great power and glory" (Mark 13:26). W tym sensie, że pochodzą "z elektrowni" (Mark 9:1), wydarzenia związane z różnorodnie zmartwychwstania Syna Człowieczego, lub z jego nadejściem "z wielką mocą i chwałą" (Mark 13:26).

The expression "the Son of man" figures prominently in Jesus' teaching about the kingdom of God, especially after Peter's confession at Caesarea Philippi (Mark 8:29). Wyrażenie "Syn Człowieczy" zajmuje w Jezusie "nauczanie o królestwie Bożym, zwłaszcza po spowiedzi Piotra w Cezarei Filipowej (Marka 8:29). It echoes Daniel's "one like a son of man" (Dan. 7:13). Podtrzymuje Daniel "podobny do Syna Człowieczego" (Dan. 7:13). In Jesus' teaching he himself is the Son of man. W Jezusie "nauczanie on sam jest Syn Człowieczy. But while he speaks occasionally, in Daniel's terms, of the Son of man as "coming with the clouds of heaven" (Mark 14:62), he more often speaks of the Son of man as destined to suffer, in language reminiscent of the servant of Yahweh in Isa. Ale gdy on mówi sporadycznie, w warunkach Daniel's, Syn Człowieczy "nadchodzi z obłokami niebieskimi" (Mark 14:62), coraz częściej mówi się o Syna Człowieczego jako przeznaczone do cierpieć, w języku przypomina o sługa Pan w Isa. 52:13 - 53:12. 52:13 - 53:12. This protrayal of the Son of man in terms of the servant is quite distinctive, in that Jesus undertook to fulfill personally what was written of both. Tę protrayal z Synem Człowieczym w odniesieniu do pracownika jest dość charakterystyczne, że Jezus osobiście zobowiązała się do spełnienia tego, co zostało napisane w obu. As Daniel's "one like a son of man" receives dominion from the Ancient of Days, so Jesus receives it from his Father. Jak Daniel "podobny do Syna Człowieczego" otrzyma królestwo od starożytnego dni, więc Jezus otrzyma go od ojca. As Daniel's "saints of the Most High" receive dominion, so Jesus shares his dominion with his followers, the "little flock" (Luke 12:32; 22:29 - 30). Jak Daniel "świętych Najwyższego" otrzymają królestwo, więc akcja jego królestwo Jezusa z jego zwolenników, "małe stado" (Łukasza 12:32, 22:29 - 30). But its fullness must await the suffering of the Son of man (Luke 17:25). Ale swoją pełnię musi poczekać na cierpienie Syna Człowieczego (Łukasza 17:25).

Sometimes Jesus uses "life" or "eternal life" (the life of the age to come) as a synonym for "the kingdom of God"; to enter the kingdom is to enter into life. Czasami używa Jezus "życie" lub "życie wieczne" (życia do wieku) jako synonim "królestwo Boże"; wejść do królestwa ma wejść w życie. This links the kingdom with the new age, when the righteous are brought back from death to enjoy resurrection life. To linki do królestwa z nowym wieku, gdy prawi są sprowadzeni ze śmierci do życia korzysta zmartwychwstanie.

In the apostolic teaching this eternal life may be enjoyed here and now, although its full flowering awaits a future consummation. W tym apostolskiego nauczania życie wieczne może być korzystają tu i teraz, choć jego pełni kwitnienia czeka w przyszłości konsumpcja. The death and resurrection of Christ have introduced a new phase of the kingdom, in which those who believe in him share his risen life already, even while they live on earth in mortal body. Śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wprowadziły nową fazę królestwa, w którym tych którzy uwierzyli w Niego Jego akcje wzrosły już życia, nawet gdy one mieszkają na ziemi w śmiertelnym ciele. There is an indeterminate interval between Christ's resurrection and parousia, and during this interval the age to come overlaps the present age. Nie jest nieokreślony między zmartwychwstaniem Chrystusa i parousia, i podczas tej przerwy w wieku do pokrywania obecnego wieku. Christians live spiritually in "this age" while they live temporally in "this age"; through the indwelling Spirit of God they enjoy the resurrection life of "that age" in anticipation. Chrześcijan żyć duchowo w "tym wieku", podczas gdy one mieszkają czasowego w "tym wieku"; indwelling przez Ducha Bożego, które korzystają z zmartwychwstanie życia "tego wieku" w oczekiwaniu.

This outlook has been called "realized eschatology." To perspektywy nazwany został "realizowany eschatologia". But the realized eschatology of the NT does not exclude an eschatological consummation to come. Ale realizowany eschatologia w NT nie wykluczyć eschatologicznym konsumpcja przyjść.

Realized Eschatology Wykonany eschatologia

If the eschaton, the "last thing" which is the proper object of eschatological hope, came in the ministry, passion, and triumph of Jesus, then it cannot be the absolute end of time, for time has gone on since then. Jeśli eschaton, "Ostatnią rzeczą", która jest właściwym celem eschatologicznej nadziei, wszedł w ministerstwie, pasja, i triumf Jezusa, to nie może być bezwzględna końcu czas, czas odszedł od tamtej pory w sprawie. In the NT the "last thing" is more properly the "last one," the eschatos (cf. Rev. 1:7; 2:8; 22:13). W NT "Ostatnią rzeczą" jest właściwie "ostatnio" eschatos (por. Ks 1:7, 2:8, 22:13). Jesus is himself his people's hope, the Amen to all God's promises. Jezus sam jest jego nadzieją ludzi, Amen wszystkich Bożych obietnic.

According to Albert Schweitzer's "consistent eschatology," Jesus, believing himself to be Israel's Messiah, found that the consummation did not come when he expected it (cf. Matt. 10:23) and embraced death in order that his parousia as the Son of man might be forcibly brought to pass. Według Albert Schweitzer "spójne eschatologia," Jezus, uważając się za Mesjasza, Izrael, stwierdzono, że konsumpcja nie kiedy on oczekiwanych (por. Matt. 10:23) i obejmuje śmierć, aby jako jego parousia Syna człowiek może być wymuszenie doprowadzone do przekazania. Since the wheel of history would not respond to his hand and turn round to complete its last revolution, he threw himself on it and was broken by it, only to dominate history more decisively by his failure than he could have done by attaining his misconceived ambition. Ponieważ koło historii nie reagować na jego strony i skręcić w rundzie, aby zakończyć jego ostatniej rewolucji, on wyrzucony na siebie i został uszkodzony przez nią, tylko do historii dominują zdecydowanie więcej niż jego brak mógłby mieć wykonane przez jego realizacji ambicji misconceived . His message, Schweitzer held, was thoroughly eschatological in the sense exemplified by the crudest contemporary apocalypticism. Jego przesłanie, które odbyło się Schweitzer, został gruntownie eschatologiczne w sensie np. przez crudest współczesnej apocalypticism. His ethical teaching was designed for the interim between the beginning of his ministry and his manifestation in glory. Jego etyczne nauczania został zaprojektowany do tymczasowego od początku jego posługi i jego manifestacją w chwale. Later, when his death was seen to have destroyed the eschatological conditions instead of bringing them in, the proclamation of the kingdom was replaced by the teaching of the church. Później, kiedy jego śmierć była postrzegana mają zniszczone w eschatologicznym warunki zamiast wprowadzenia w nich, ogłaszając królestwa została zastąpiona przez nauczanie Kościoła.

Schewitzer's interpretation of Jesus's message was largely a reaction against the liberal nineteenth century interpretation, but it was equally one sided and distorted in its selection from the gospel data. Schewitzer interpretacji Jezusa na wiadomość została w dużej mierze reakcją przeciwko liberalnej interpretacji XIX wieku, ale był również jeden bocznych i zniekształcony w jego wybór z Ewangelii danych.

Later Rudolf Otto and CH Dodd propounded a form of realized eschatology. Później Rudolf Otto i CH Dodd propounded formie realizowanych eschatologia. Dodd interpreted Jesus' parables in terms of the challenge to decision which confronted his hearers in his announcement that the kingdom of God had arrived. Dodd interpretować Jezusa w przypowieści chodzi o wyzwanie do konfrontacji decyzji, która jego słuchaczy w jego zapowiedź, że królestwo Boże miał wylądować. Dodd viewed the kingdom as coming in Jesus' life, death, and resurrection; to proclaim these events in their proper perspective was to proclaim the good news of the kingdom of God. Dodd postrzegane jako królestwo Jezusa, nadchodzącego w życiu, śmierci i zmartwychwstania; głosić te wydarzenia w ich prawidłowego widzenia było głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym. Jesus' future coming did not, at first, come into the picture. Jezusa przyszłości najbliższych nie w pierwszym, przyjdź do hotelu. His redeeming work constituted the decisive or eschatological manifestation of the power of God operating for the world's salvation; the later concentration on a further "last thing" in the future betokened a relapse into Jewish apocalypticism, which relegated to a merely "preliminary" role those elements of the gospel which were distinctive of Jesus' message. Jego odkupieńczą pracy stanowiły decydujący lub eschatologiczną manifestacją mocy Boga, działających na świat w zbawienie; później koncentracji na dalsze "Ostatnią rzeczą" w przyszłości betokened jeden nawrót do apocalypticism żydowskiej, która degradowała jedynie do "wstępnej" roli tych elementy Ewangelii, które były charakterystyczne Jezusa ".

(As time went on, Dodd made more room for a future consummation: what came to earth with Christ's incarnation was finally decisive for the meaning and purpose of human existence, so that, at the ultimate winding up of history, humankind will encounter God in Christ.) (W czasie poszedł na Dodd się więcej miejsca dla przyszłości konsumpcja: co przyszedł na ziemię z wcielenia Chrystusa ostatecznie decydującym o sens i cel ludzkiej egzystencji, tak, że w ostatecznej likwidacji historii, ludzkość będzie spotkanie z Bogiem Chrystusa).

Joachim Jeremias, who acknowledges indebtedness to Dodd, found that Jesus' parables express an eschatology "in process of realization"; they proclaim that the hour of fulfillment has struck and compel hearers to make up their minds about Jesus' person and mission. Joachim Jeremias, którzy przyznaje zadłużenia do Dodd, stwierdziliśmy, że Jezus "przypowieści wyrazić eschatologia" w procesie realizacji ", głoszą, że godzina wypełnienia dotknęła i słuchaczy, aby zmusić ich umysły o Jezusie" osoby i misji.

Dodd's pupil, JAT Robinson, interprets Christ's parousia not as a literal event of the future but as a symbolical or mythological presentation of what happens whenever Christ comes in love and power, displaying the signs of his presence and the marks of his cross. Dodd's ucznia, JAT Robinson, interpretuje parousia Chrystusa nie jako dosłowne wydarzenia w przyszłości, ale jako symbolical lub mitologiczne prezentacji tego, co się dzieje, gdy Chrystus przyjdzie w mocy i miłości, wyświetlając znaki swojej obecności i znaki Jego krzyża. Judgment day is a dramatic picture of every day. Wyrok dzień jest dramatyczna obraz co dzień. Robinson denies that Jesus used language implying his return to earth from heaven. Robinson zaprzecza, że Jezus używany język sugeruje jego powrotu na ziemię z nieba. His sayings which have been so understood express the twin themes of vindication and visitation, notably his reply to the high priest's question at his trial (Mark 14:62), where the added phrase "from now on" (Luke 22:69) or "hereafter" (Matt. 26:64) is taken to be an authentic part of the reply. Jego słowa, które zostały w ten sposób rozumiane są odzwierciedleniem twin tematów windykacji i nawiedzenia, w szczególności jego odpowiedź na pytanie najwyższego kapłana w jego okres próbny (Mark 14:62), gdzie dodano wyrażenie "od teraz" (Łk 22:69) lub "zwane dalej" (Matt. 26:64) ma być podjęte w celu autentyczne część odpowiedzi. The Son of man, condemned by earthly judges, will be vindicated in the divine law court; his consequent visitation of his people in judgment and redemption will take place "from now on" as surely as his vindication. Przyszedł Syn Człowieczy, skazany przez ziemskiego sędziów, będą uświadomiły w boskie prawo sądu; jego skutkiem nawiedzenia swego ludu w wyroku i umorzenia odbędzie się "od teraz" na pewno w jego windykacji.

Instead of realized eschatology, Robinson (following Georges Florovsky) speaks of an "inaugurated eschatology", an eschatology inaugurated by Jesus' death and resurrection, which released and initiated a new phase of the kingdom in which "hereafter" God's redeeming purpose would achieve its fulfillment. Zamiast realizowany eschatologia, Robinson (po Gieorgij Florowski) mówi o "zainaugurował eschatologia", eschatologia zainaugurowane przez Jezusa, śmierć i zmartwychwstanie, która wydała i rozpoczęła nowy etap w królestwie, w którym "zwane dalej" Boże odkupieńczą byłoby osiągnąć swój cel fulfillment. To Jesus' ministry before his passion Robinson applies the term "proleptic eschatology" because in that ministry the signs of the age to come were visible in anticipation. Aby Jezus "ministerstwo przed jego pasja Robinson stosuje termin" eschatologia proleptic ", ponieważ w tym ministerstwie znaki życia, aby były widoczne z góry.

Conclusion Wnioski

Jesus' use of OT language was creative and cannot be confined to the meaning which that language had in its original context. Jezus korzystania z OT język był twórczy i nie może być ograniczone do znaczenia tego języka, który miał w swoim pierwotnym kontekście. He probably did point forward to his personal coming to earth, not only to manifest his glory but to share that glory with his people, raised from the dead by his quickening shout. On prawdopodobnie nie przesyła do punktu jego osobiste przybycie do ziemi, nie tylko manifestem Jego chwały, lecz chwały, że akcje z jego ludzi, wskrzesił z martwych przez jego szybsza krzyku. When the consummation to which his people look forward is described as their "hope of glory," it is their participation in Jesus' resurrection glory that is in view; that hope is kept bright within them by his indwelling presence (Col. 1:27) and sealed by the Spirit (Eph. 1:13 - 14, 18 - 21). Gdy konsumpcja, do których jego ludzie cieszymy się ich opisać jako "nadzieja chwały", to ich udział w Jezusa chwały zmartwychwstania, że jest w świetle; nadzieję, że jasne jest trzymane przez nich w jego obecności indwelling (kol. 1:27 ) I opieczętowanych przez Ducha (Eph. 1:13 - 14, 18 - 21).

There is a tension between the "already" and the "not yet" of the Christian hope, but each is essential to the other. Istnieje napięcie między "już" i "nie" chrześcijańskiej nadziei, ale każda ma zasadnicze znaczenie dla innych. In the language of the seer of Patmos, the Lamb that was slain has by his death won the decisive victory (Rev. 5:5), but its final outworking, in reward and judgment, lies in the future (Rev. 22:12). W języku Widzący z Patmos, Baranek, który został zabity przez jego śmierci, zdobył decydujące zwycięstwo (Rev 5:5), ale jego końcowy outworking, nagrody i wyroku, leży w przyszłości (Rev 22:12 ). The fact that we now "see Jesus crowned with glory and honor" is guarantee enough that God "has put all things under his feet" (Heb. 2:8 - 9). Fakt, że mamy teraz "zobaczyć Jezusa koronowany chwałę i cześć" jest wystarczająco gwarancji, że Bóg "położył wszystko pod jego stopy" (Heb. 2:8 - 9). His people already share his risen life, and those who reject him are "condemned already" (John 3:18). Jego ludzie już jego akcji wzrosła życia, i tych, którzy odrzucają go to "skazany już" (Jan 3:18). For the Fourth Evangelist, the judgment of the world coincided with the passion of the incarnate Word (John 12:31); yet a future resurrection to judgment is contemplated as well as a resurrection to life (John 5:29). Na czwarty Ewangelista, wyrok w świat zbiegła się z pasją do Słowa Wcielonego (Jan 12:31); jeszcze przyszłego zmartwychwstania jest planowana do wyroku, jak również zmartwychwstanie do życia (Jan 5:29).

Some much canvassed questions, such as the chronological relation of the parousia to the great distress of Mark 13:19, to the manifestation of the man of lawlessness of 2 Thess. Niektóre canvassed wiele pytań, takich jak chronologicznym związku z parousia na wielkim niebezpieczeństwie Marka 13:19, do manifestacją męża bezprawia z dnia 2 Thess. 2:3 - 8, or to the millennial reign of Rev. 20, are marginal to the main course of NT eschatological teaching, belonging rather to the detailed exegesis of the passages concerned. 2:3 - 8, lub do tysiącletniego panowania Rev 20, mają charakter marginalny w stosunku do głównego toku nauczania NT eschatologicznym, a należące do szczegółowej egzegezy fragmenty. The eschatological outlook of the NT is well summed up in the words: "Christ Jesus our hope" (1 Tim. 1:1). W eschatologicznej perspektywy w NT jest również podsumować w słowach: "Jezus Chrystus nasza nadzieja" (1 Tm. 1:1).

FF Bruce Bruce FF
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
GR Beasley - Murray, Jesus and the Future and The Coming of God; RH Charles, A Critical History of the Doctrine of a Future Life; O Cullmann, Christ and Time; CH Dodd, The Parables of the Kingdom, The Apostolic Preaching and Its Developments, and The Coming of Christ; JE Fison, The Christian Hope; TF Glasson, The Second Advent; J Jeremias, The Parables of Jesus; WG Kummel, Promise and Fulfilment; GE Ladd, The Presence of the Future; R Otto, The Kingdom of God and the Son of Man; H Ridderbos, The Coming of the Kingdom; JAT Robinson, In the End, God. GR Beasley - Murray, Jezusa i przyszłość i przyjście Boga; RH Charles, A Critical Historii Nauki o przyszłości życia; O Cullmann, Chrystusa i godzina; CH Dodd, przypowieści o Królestwie, apostolskiego przepowiadania i Jego Rozwój i przyjście Chrystusa; JE Fison, chrześcijańskiej nadziei; TF Glasson, drugi Adwent; J Jeremias, przypowieści Jezusa; WG Kummel, Promise oraz samorealizację; GE Ladd, obecność w przyszłości; R Otto, Królestwa Bożego i Syna Człowieczego, H Ridderbos, przyjście Królestwa; JAT Robinson, w końcu, Bóg. . . and Jesus and His Coming; A Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus; EF Sutcliffe, The OT and the Future Life; G Vos, The Pauline Eschatology. i Jezusa i Jego przyjścia; Schweitzer, Quest dziedzictwa historycznego Jezusa; EF Sutcliffe, OT i Przyszłość życia; G Vos, Pauline eschatologia.


Realized Eschatology Wykonany eschatologia

Advanced Information Zaawansowane Informacje

This concept should be contrasted with futurist or thoroughgoing eschatology, in which the teaching of Jesus about the kingdom of God is viewed as significantly influenced by Jewish apocalyptic. Koncepcja ta powinna być skontrastowane z futurist lub szczegółowej eschatologia, w których nauczanie Jezusa o królestwie Bożym jest postrzegane jako znaczący wpływ żydowskich apokaliptycznym. While continental scholarship has focused on the latter, the Anglo-American tradition has often urged that the futurist aspects of the kingdom be reduced to a bare minimum. Podczas stypendium kontynentalnej skupiła się na tym ostatnim, anglo-amerykańskiej tradycji, często wzywał że futurist aspekty królestwo być zredukowane do minimum. Some have dismissed this apocatyptic note as an early Christian accretion, but many NT scholars have viewed the apocalyptic language as symbolic of a profound theological reality. Niektóre z nich oddalone apocatyptic tym pamiętać, jako wczesnego chrześcijaństwa akrecji, NT, ale wielu naukowców uważało, że mają apokaliptycznego języka symbolicznego z głęboką teologiczną rzeczywistością. Instead, they argue, Jesus viewed his ministry as inaugurating the kingdom: that is, this eschatological reality was realized within Christ's own ministry. Zamiast, oni twierdzą, Jezus oglądany jego posługi, jak inaugurujący królestwa: to jest ten eschatologiczny rzeczywistości był realizowany w ramach własnej posługi Chrystusa.

CH Dodd is often identified with realized eschatology because of his epoch-making challenge to the apocalytic interpreters of Jesus. CH Dodd jest często utożsamiany z eschatologia zrealizowane ze względu na jego epoki podejmowania wyzwanie dla tłumaczy apocalytic Jezusa. Dodd's chief contribution was published in 1935 (The Parables of the Kingdom), in which he examined various texts that spoke of the kingdom as already present. Dodd's główny wkład został opublikowany w 1935 r. (przypowieści o Królestwie), w którym badane różne teksty, że mówił o królestwie jako już obecne. This does not mean that Jesus merely pointed to the sovereignty of God in human history and labeled this the kingdom, but rather that Jesus viewed the kingdom as arriving in an unparalleled, decisive way. To nie oznacza, że tylko Jezus zwrócił się do suwerenności Boga w ludzką historię i oznaczone tym królestwie, ale raczej, że Jezus postrzegane jako królestwo przybywających w niezrównanym, decydujący sposób. The eschatological power of God had come into effective operation within his present life and was released through his death. W eschatologicznym moc Boga miał przyjść do skutecznego działania w jego obecnym życiu i została wydana przez jego śmierci. Hence in Luke 11:20 we learn that Jesus himself is revealing this new power: "If it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you." Stąd w Łukasza 11:20 dowiemy się, że Jezus jest jednoznaczne tej nowej elektrowni: "Jeśli to jest palcem Bożym, że wypędzam demony, a następnie królestwo Boże zstąpi na Ciebie". Luke 17:20ff. Łukasza 17:20 ff. is similar in that Jesus seems to deny the observable signs of apocalyptic: "for behold, the kingdom of God is in the midst of you." jest podobny, że Jezus wydaje się zaprze się zaobserwować oznaki apocalyptic: "Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was." Dodd particularly stressed the parables of growth (the weeds among wheat, the mustard seed, the sower; see esp. Matt. 13), which find their meaning in a this-wordly event of decisive importance. Dodd szczególnie podkreślił przypowieści wzrostu (chwast wśród pszenicy, nasiona gorczycy, siewcy; patrz esp. Matta. 13), które znajdują swoje znaczenie w tym przypadku-wordly decydujące znaczenie.

To be sure, this alters the entire scheme of futurist eschatology wherein the kingdom ushers in the end. Aby mieć pewność, to zmienia cały system futurist eschatologia gdzie królestwo strażników w końcu. "The eschaton has moved from the future to the present, from the sphere of expectation into that of realized experience" (Parables of the Kingdom, p. 50). "Eschaton została przeniesiona z przyszłości do chwili obecnej, ze sfery oczekiwań w tym realizowanych doświadczenia" (przypowieści o Królestwie, str. 50). For Dodd, this must become a fixed point in interpretation because it is these teachings of Jesus that are explicit and unequivocal. Dla Dodd, musi stać się stałym punktem w interpretacji, ponieważ jest on te nauki Jezusa, które są wyraźne i jednoznaczne. "It represents the ministry of Jesus as 'realized eschatology'; as the impact upon this world of the 'powers of the world to come' in a series of events, unprecedented and unrepeatable, now in actual progress" (ibid., p. 51). "Jest to posługa Jezusa jako" realizowany eschatologia ", jak wpływ na ten świat z" uprawnienia do świat się w szereg imprez, bezprecedensowe i niepowtarzalny, obecnie w rzeczywisty postęp "(tamże, str. 51). Thus when Jesus says, "Blessed are the eyes which see what you see" (Luke 10:23), he is referring to his messianic acts which in themselves are ushering in the eschatological kingdom of God. Tak więc, gdy Jezus mówi: "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co widzisz" (Łk 10:23), odnosząc się do swego mesjańskiego aktów, które same w sobie są ushering w eschatologicznym królestwie Bożym. "It is no longer imminent; it is here" (ibid., p. 49). "To nie jest już bliskie, jest tutaj" (tamże, str. 49).

It must be said at once that realized eschatology has suffered many criticisms. Należy jednocześnie powiedział, że realizowana eschatologia poniósł wiele krytyki. Scholars have quickly pointed out that Dodd was less than fair in his exegesis of many futurist texts (eg, Mark 9:1; 13:1ff.; 14:25). Scholars szybko zwrócił uwagę, że Dodd był mniejszy niż w uczciwych jego egzegezy futurist wielu tekstów (np. Mark 9:1, 13:1 nn.; 14:25). Still, in a later response to his critics (The Coming of Christ, 1951) Dodd accepted the futurist sayings but reinterpreted them as predictions of a transcendent age. Jednak w późniejszym odpowiedzi na jego krytykę (przyjście Chrystusa, 1951) Dodd przyjęła futurist mów, ale jak je reinterpreted prognoz na transcendencję wieku. Norman Perrin for one has successfully shown how Judaism employed no such transcendent concept of the kingdom and that Dodd again has misrepresented the text by applying a foreign Greek category to Jesus' Hebrew teaching. Norman Perrin dla jednego z powodzeniem, jak judaizm zatrudnionych nie takie transcendentną koncepcję królestwa i Dodd, że znowu ma złego tekstu poprzez zastosowanie obcych Grecki kategorii do Jezusa "Hebrajski nauczania.

Most interpreters have argued for a synthesis of realized and futurist components in eschatology. Większość tłumaczy argumentowały na syntezę i realizowany futurist elementów w eschatologia. Dodd convincingly demonstrated that Jesus' appearance brought to bear on history an eschatological crisis in the present; however, we would add that history still awaits its consummation in the future, when the kingdom will come in apocalyptic power. Dodd przekonująco wykazać, że Jezus "wygląd doprowadzone do poniesienia w historii jeden eschatologicznym kryzysu w obecnej, jednak chcielibyśmy dodać, że historia wciąż czeka na jego konsumpcja w przyszłości, gdy wejdzie do królestwa w apokaliptycznym moc.

GM Burge GM Burge
(Elwell Evangelical Dictionary) (Słownik Elwell ewangelicki)

Bibliography Bibliografia
GE Ladd, Crucial Questions About the Kingdom of God; WG Kummel, Promise and Fulfillment; G. Lundstrom, The Kingdom of God in the Teaching of Jesus; N. Perrin, The Kingdom of God in the Teaching of Jesus; R. Schnackenburg, God's Rule and Kingdom. GE Ladd, kluczowe pytania dotyczące Królestwa Bożego; WG Kummel, Promise i realizowania; G. Lundstrom, Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa; N. Perrin, Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa; R. Schnackenburg, Boże Królestwo i art.


Eschatology Eschatologia

Catholic Information Informacje Katolicki

That branch of systematic theology which deals with the doctrines of the last things (ta eschata). Ta gałąź teologii systematycznej, która zajmuje się doktryny z ostatnich rzeczy (w eschata). The Greek title is of comparatively recent introduction, but in modern usage it has largely supplanted its Latin equivalent De Novissimis. W Grecki tytuł jest stosunkowo niedawne wprowadzenie, ale w wykorzystywaniu nowoczesnych ona w dużej mierze jego supplanted łacina równoważne De Novissimis. As the numerous doctrinal subjects belonging to this section of theology will be treated ex professo under their several proper titles, it is proposed in this article merely to take such a view of the whole field as will serve to indicate the place of eschatology in the general framework of religion, explain its subject-matter and the outlines of its content in the various religions of mankind, and illustrate by comparison the superiority of Christian eschatological teaching. W licznych zagadnień doktrynalnych należących do tej sekcji teologii będą traktowane ex professo w ramach ich odpowiedniego kilka tytułów, proponuje się w niniejszym artykule jedynie do podjęcia takiej widok na całe pole jako posłuży do wskazania miejsca w ogólnym eschatologia ramy religii, wyjaśnić jego tematu i opisuje jego zawartość w różnych religii ludzkości, i zilustrować w porównaniu wyższości chrześcijańskiej eschatologii nauczania.

As a preliminary indication of the subject-matter, a distinction may be made between the eschatology of the individual and that of the race and the universe at large. Jako wstępne wskazanie przedmiotu sporu, mogą być dokonywane rozróżnienie między eschatologia w indywidualnych i że z wyścigu i wszechświata w ogóle. The former, setting out from the doctrine of personal immortality, or at least of survival in some form after death, seeks to ascertain the fate or condition, temporary or eternal, of individual souls, and how far the issues of the future depend on the present life. Były, określający z doktryną osobowych nieśmiertelność, lub przynajmniej przetrwania w innej formie po śmierci, dąży do ustalenia losu lub stanu, czasowego lub wieczne, indywidualnych dusz, i jak daleko w kwestii przyszłości zależy od obecnego życia. The latter deals with events like the resurrection and the general judgment, in which, according to Christian Revelation, all men will participate, and with the signs and portents in the moral and physical order that are to precede and accompany those events. Ten ostatni zajmuje się wydarzenia, takie jak zmartwychwstanie i ogólnego wyroku, w którym, zgodnie z chrześcijańskiego Objawienia, wszyscy ludzie będą uczestniczyć, oraz znaki i znaki w porządku moralnym i fizycznym, które mają poprzedzać i towarzyszyć tych wydarzeń. Both aspects -- the individual and the universal -- belong to the adequate concept of eschatology; but it is only in Christian teaching that both receive due and proportionate recognition. Oba aspekty - indywidualne i powszechnej - należą do odpowiednich pojęcie eschatologia, ale to tylko w chrześcijańskim nauczaniu, że otrzymają zarówno z powodu uznania i proporcjonalne. Jewish eschatology only attained its completion in the teaching of Christ and the Apostles; while in ethnic religion eschatology seldom rose above the individual view, and even then was often so vague, and so little bound up with any adequate notion of Divine justice and of moral retribu- tion, that it barely deserves to be ranked as religious teaching. Żydowski eschatologia osiągnięte tylko jego zakończenia w nauczaniu Chrystusa i Apostołów, podczas gdy w etnicznych religii eschatologia rzadko wzrosła powyżej indywidualnych, a nawet wtedy był często tak niejasne, a tak mało związana z żadną Bożego odpowiedni pojęcie sprawiedliwości i moralnej retribu-, że ledwie zasługuje na rankingu religii.

I. ETHNIC ESCHATOLOGIES I. ETHNIC ESCHATOLOGIES

Uncivilized societies Uncivilized społeczeństw

Even among uncivilized cultures the universality of religious beliefs, including belief in some kind of existence after death, is very generally admitted by modern anthropologists. Nawet wśród kultur uncivilized powszechności religijnych, w tym wiarę w jakiś rodzaj istnienia po śmierci, jest bardzo ogólnie dopuszczone przez nowoczesne antropolodzy. Some exceptions, it is true, have been claimed to exist; but on closer scrutiny the evidence for this claim has broken down in so many cases that we are justified in presuming against any exception. Niektóre wyjątki, prawdą jest, zostały twierdził istnieją, ale w bliższym dowodów na to twierdzenie jest podzielone w wielu przypadkach tak, że jesteśmy w uzasadnione przypuszczenia, przed jakimkolwiek wyjątku. Among the uncivilized the truth and purity of eschatological beliefs vary, as a rule, with the purity of the idea of God and of the moral standards that prevail. Wśród uncivilized prawdy i czystości eschatologicznym przekonania różnią się co do zasady, o czystość idei Boga i norm moralnych, które przeważają. Some savages seem to limit existence after death to the good (with extinction for the wicked), as the Nicaraguas, or to men of rank, as the Tongas; while the Greenlanders, New Guinea negroes, and others seem to hold the possibility of a second death, in the other world or on the way to it. Niektóre wydają się dzikimi ograniczyć istnienie po śmierci na dobre (wyginięciem dla grzeszników), jak Nicaraguas, lub ludzi z rankingu, jak shadow; natomiast Greenlanders, Nowa Gwinea negroes, a inne wydają się posiadać możliwość wprowadzenia śmierć druga, w świat lub innych na drodze do niego. The next world itself is variously located -- on the earth, in the skies, in the sun or moon -- but most commonly under the earth; while the life led there is conceived either as a dull and shadowy and more or less impotent existence, or as an active continuation in a higher or idealized form of the pursuits and pleasures of earthly life. Następne świat jest różnie usytuowany - na ziemi, w niebie, na słońcu lub księżyca - ale najczęściej pod ziemią, podczas gdy nie ma życia doprowadziły albo pomyślany jako nudne i szare i mniej lub bardziej niemocy istnienia , Lub jako aktywną kontynuację w postaci wyższej lub idealized z działaniami i przyjemności życia ziemskiego. In most savage religions there is no very high or definite doctrine of moral retribution after death; but it is only in the case of a few of the most degraded cultures, whose condition is admittedly the result of degeneration, that the notion of retribution is claimed to be altogether wanting. W większości serenense religii nie jest bardzo wysoka lub określony doktryny moralnej retribution po śmierci, ale jest tylko w przypadku kilku z najbardziej zdegradowanych kultur, których warunkiem jest, w wyniku degeneracji, że pojęcie to retribution twierdził chcąc być razem. Sometimes mere physical prowess, as bravery or skill in the hunt or in war, takes the place of a strictly ethical standard; but, on the other hand, some savage religions contain unexpectedly clear and elevated ideas of many primary moral duties. Czasem sam fizyczny prowess, jak odwagą i umiejętności w polowanie lub wojnę, ma miejsce w ściśle etycznych standardowe, ale z drugiej strony, niektóre zawierają serenense religii niespodziewanie jasnych i podwyższonym wielu podstawowej idei moralnych obowiązków.

Civilized Cultures Cywilizowanego Kultur

Coming to the higher or civilized societies, we shall glance briefly at the eschatology of the Babylonian and Assyrian, Egyptian, Indian, Persian, and Greek religions. Jadąc do wyższej lub cywilizowanego społeczeństwa, jest spojrzenie na krótko eschatologia w babilońskiej i asyryjskiej, egipskiej, indyjskiej, Perski, Grecki i religii. Confucianism can hardly be said to have an eschatology, except the very indefinite belief involved in the worship of ancestors, whose happiness was held to depend on the conduct of their living descendants. Confucianism Trudno powiedzieć mieć eschatologia, z wyjątkiem bardzo zaangażowani w wiarę nieokreślony kultu przodków, którego odbyło się na szczęście zależy od przebiegu ich życia potomstwo. Islamic eschatology contains nothing distinctive except the glorification of barbaric sensuality. Islamska eschatologia zawiera nic oprócz charakterystycznego sławienia barbarzyńskie zmysłowości.

(a) Babylonian and Assyrian (a) babilońskiej i asyryjskiej

In the ancient Babylonian religion (with which the Assyrian is substantially identical) eschatology never attained, in the historical period, any high degree of development. W starożytnej religii babilońskiej (z którym asyryjska jest znacznie identyczne) eschatologia nigdy osiągnięte, w historycznym okresie, każdy wysoki stopień rozwoju. Retribution is confined almost, if not quite, entirely to the present life, virtue being rewarded by the Divine bestowal of strength, prosperity, long life, numerous offspring, and the like, and wickedness punished by contrary temporal calamities. Retribution ogranicza się prawie, jeśli nie całkiem, całkiem do obecnego życia, mocy jest nagradzane przez Boskiego bestowal siły, dobrobytu, długie życie, liczne potomstwo, i tym podobne, i zło ukarane przez sprzeczne czasowego katastrofy. Yet the existence of an hereafter is believed in. A kind of semi-material ghost, or shade, or double (ekimmu), survives the death of the body, and when the body is buried (or, less commonly, cremated) the ghost descends to the underworld to join the company of the departed. Jednak istnienie zwane dalej jest uwierzyli in rodzaj materiału pół-ducha, lub cieniu, lub podwójne (ekimmu), przetrwa śmierć ciała, a gdy ciało jest pochowany (lub, mniej powszechnie, cremated) ghost schodzi do podziemia, aby dołączyć do spółki z odeszła. In the "Lay of Ishtar" this underworld, to which she descended in search of her deceased lover and of the "waters of life", is described in gloomy colours; and the same is true of the other descriptions we possess. W "Wygra z Isztar" tego podziemia, do którego zstąpił w poszukiwaniu swojego zmarłego kochanka i "wody życia", jest opisana w mrocznych kolorach, i to samo będzie z innymi opisy posiadamy. It is the "pit", the "land of no return", the "house of darkness", the "place where dust is their bread, and their food is mud"; and it is infested with demons, who, at least in Ishtar's case, are empowered to inflict various chastisements for sins committed in the upper world. Jest to "pit", "kraj bez powrotu", "dom z ciemności", "miejsce, gdzie kurz jest ich chleb, a ich jedzenie jest błoto"; i jest zarażonych demonów, którzy, przynajmniej w Isztar przypadku, są uprawnione do zadawania różnych chastisements za grzechy popełnione w górnej świat.

Though Ishtar's case is held by some to be typical in this respect, there is otherwise no clear indication of a doctrine of moral penalties for the wicked, and no promise of rewards for the good. Choć Isztar przypadku odbywa się przez niektórych za typowe w tym względzie, nie inaczej jest wyraźne wskazanie na doktryny moralnej kary dla grzeszników, a nie obietnicy nagrody za dobre. Good and bad are involved in a common dismal fate. Dobre i złe są zaangażowane w dismal wspólnego losu. The location of the region of the dead is a subject of controversy among Assyriologists, while the suggestion of a brighter hope in the form of a resurrection (or rather of a return to earth) from the dead, which some would infer from the belief in the "waters of life" and from references to Marduk, or Merodach, as "one who brings the dead to life", is an extremely doubtful conjecture. Położenie regionu zmarłych jest przedmiotem kontrowersji wśród Assyriologists, podczas gdy sugestia w jaśniejszy nadzieję, że w postaci w zmartwychwstanie (lub raczej o powrocie do ziemi) z martwych, które mogłyby wyprowadzić niektóre z wiary w "wody życia" i odniesienia do Marduk, lub Merodak, jako "jeden którzy przynosi martwych do życia", jest bardzo wątpliwe, przypuszczeń. On the whole there is nothing hopeful or satisfying in the eschatology of this ancient religion. Na całość nie ma nic nadziei i spełniające w eschatologia tej starożytnej religii.

(b) Egyptian (b) egipski

On the other hand, in the Egyptian religion, which for antiquity competes with the Babylonian, we meet with a highly developed and comparatively elevated eschatology. Z drugiej strony, w egipskiej religii, które dla starożytnych konkuruje z babilońskiej, mamy spotkać się z wysoko rozwiniętych i stosunkowo podwyższonym eschatologia. Leaving aside such difficult questions as the relative priority and influence of different, and even conflicting, elements in the Egyptian religion, it will suffice for the present purpose to refer to what is most prominent in Egyptian eschatology taken at its highest and best. Pomijając takie trudne pytania, jak względne pierwszeństwo i wpływy z różnych, a nawet sprzecznych elementów w egipskiej religii, będzie wystarczające dla celów niniejszego odnieść się do tego, co jest najbardziej widoczne w egipskich eschatologia podejmowane na jej najwyższym i najlepszym. In the first place, then, life in its fullness, unending life with 0siris, the sun-god, who journeys daily through the underworld, even identification with the god, with the right to be called by his name, is what the pious Egyptian looked forward to as the ultimate goal after death. W pierwszej kolejności, a następnie życia w pełni, unending z życia 0siris, boga-słońce, którzy codziennie podróży przez podziemia, a nawet identyfikacji z bogiem, z prawem być zwołane przez jego nazwisko, co jest pobożnym egipska oczekuje, aby w ostatecznym celem po śmierci. The departed are habitually called the "living"; the coffin is the "chest of the living", and the tomb the "lord of life". The Departed są zwykle nazywane "życia"; do trumny jest "skrzynia z życia", oraz grób "pana życia". It is not merely the disembodied spirit, the soul as we understand it, that continues to live, but the soul with certain bodily organs and functions suited to the conditions of the new life. Jest to nie tylko disembodied ducha, duszy, jak rozumiemy to, że nadal żywe, ale dusza z ciała niektórych organów i funkcje dostosowane do nowych warunków życia. In the elaborate anthropology which underlies Egyptian eschatology, and which we find it hard to understand, several constituents of the human person are distinguished, the most important of which is the Ka, a kind of semi-material double; and to the justified who pass the judgment after death the use of these several constituents, separated by death is restored. W opracowanie antropologii, która jest podstawą egipskiego eschatologia, które trudno zrozumieć, kilka składników osoby ludzkiej jest odróżnić, z których najważniejszym jest Ka, rodzaj materiału semi-double; i uzasadnione którzy przechodzą Po wyroku śmierci na korzystanie z tych kilku składników, oddzielając je przecinkami śmierci jest przywrócona. This judgment which each undergoes is described in detail in chapter 125 of the Book of the Dead. Ten wyrok, który podlega każda jest opisana szczegółowo w rozdziale 125 z Księgi Umarłych. The examination covers a great variety of personal, social, and religious duties and observances; the deceased must be able to deny his guilt in regard to forty-two great categories of sins, and his heart (the symbol of conscience and morality) must stand the test of being weighed in the balance against the image of Maat, goddess of truth or justice. Badanie obejmuje wiele różnych osobistych, społecznych i religijnych obowiązków i observances; zmarłego musi być w stanie odmówić jego winy w odniesieniu do czterdzieści dwa wielkie kategorii grzechów, a jego serce (symbol sumienia i moralności) muszą test ważone są w bilansie w stosunku do obrazu Maat, bogini prawdy i sprawiedliwości. But the new life that begins after a favourable judgment is not at first any better or more spiritual than life on earth. Ale nowe życie, które rozpoczyna się po uzyskaniu pozytywnej oceny nie jest w pierwszej lepszej lub bardziej duchowe niż życie na ziemi. The justified is still a wayfarer with a long and difficult journey to accomplish before he reaches bliss and security in the fertile fields of Aalu. Uzasadnione jest nadal wayfarer z długą i trudną drogę do osiągnięcia, zanim osiągnie on błogości i bezpieczeństwa w urodzajne pola Aalu. On this journey he is exposed to a variety of disasters, for the avoidance of which he depends on the use of his revivified powers and on the knowledge he has gained in life of the directions and magical charms recorded in the Book of the Dead, and also, and perhaps most of all, on the aids provided by surviving friends on earth. Na tej podróży jest on narażony na różnego rodzaju klęsk żywiołowych, co pozwoli na uniknięcie którym zależy na korzystanie z jego uprawnień i revivified na wiedzy ma zdobyte w życiu kierunków i magiczne uroki zapisane w Księdze Umarłych, oraz również, a może przede wszystkim, w sprawie pomocy przewidzianej przez znajomych życiu na ziemi. It is they who secure the preservation of his corpse that he may return and use it, who provide an indestructible tomb as a home or shelter for his Ka, who supply food and drink for his sustenance, offer up prayers and sacrifices for his benefit, and aid his memory by inscribing on the walls of the tomb, or writing on rolls of papyrus enclosed in the wrappings of the mummy, chapters from the Book of the Dead. Jest którzy są bezpieczne zachowania jego zwłoki, że może on powrócić i go używać, którzy stanowią niezniszczalne grób jako schronienie w domu lub na jego Ka, którzy dostaw żywności i napojów dla jego zaopatrzenie, oferta na modlitwy i ofiary na jego korzyść, i pomoc w jego pamięci inscribing na ścianach grobu, na piśmie lub rolkach z papirusu zamknięty w opakowanie z mumii, rozdziały z Księgi Umarłych. It does not, indeed, appear that the dead were ever supposed to reach a state in which they were independent of these earthly aids. Nie, rzeczywiście, wydaje się, że kiedykolwiek były martwe na celu osiągnięcie stanu, w którym zostały one niezależne od tych ziemskich pomocy. At any rate they were always considered free to revisit the earthly tomb, and in making the journey to and fro the blessed had the power of transforming themselves at will into various animal-shapes. W każdym razie zawsze były one uznane za wolne, aby ponownie ziemskie grób, w podróż do podejmowania i błogosławionych m² miał moc przekształcania się będą w różnych kształtach zwierząt. It was this belief which, at the degenerate stage at which he encountered it, Herodotus mistook for the doctrine of the transmigration of souls. To był taki światopogląd, które w degenerate etap, na którym on napotkał, Herodot mistook do doktryny o transmigration dusz. It should be added that the identification of the blessed with Osiris ("Osiris NN" is a usual form of inscription) did not, at least in the earlier and higher stage of Egyptian religion, imply pantheistic absorption in the deity or the loss of individual personality. Należy dodać, że określenie błogosławionych z Ozyrysa ( "Ozyrys NN" jest zwykle formę wpisowe) nie, przynajmniej w starszych i wyższym etapie egipskiej religii, oznaczać pantheistic absorpcji w bóstwo lub utrata poszczególnych osobowość. Regarding the fate of those who fail in the judgment after death, or succumb in the second probation, Egyptian eschatology is less definite in its teaching. Jeśli chodzi o los tych, którzy nie w wyroku, po śmierci, lub succumb w drugim okresie próbnym, egipskie eschatologia jest mniej określony w jego nauczanie. "Second death" and other expressions applied to them might seem to suggest annihilation; but it is sufficiently clear from the evidence as a whole that continued existence in a condition of darkness and misery was believed to be their portion. "Druga śmierć" i innych wyrażeń może być stosowane do nich wydają się sugerować, zagłada, ale jest to wystarczająco jasny z dowodów jako całość, że dalsze istnienie w stan nędzy i ciemność była uważana za ich część. And as there were degrees in the happiness of the blessed, so also in the punishment of the lost (Book of the Dead, tr. Budge, London, 1901). A jak było stopni w szczęściu błogosławionych, tak również w karania utracony (Księga Umarłych, tr. Budge, Londyn, 1901).

(c) Indian (c) indyjskie

In the Vedic, the earliest historical form of the Indian religion, eschatological belief is simpler and purer than in the Brahministic and Buddhistic forms that succeeded it. W Vedic, najwcześniej historycznych postaci indyjskich religii, eschatologicznym wiary jest prostsze i czystszą niż w Brahministic i Buddhistic, że udało jej form. Individual immortality is clearly taught. Indywidualne nieśmiertelności jest wyraźnie nauczał. There is a kingdom of the dead under the rule of Yama, with distinct realms for the good and the wicked. Nie jest królestwo umarłych w ramach zasad Yama z rzędu odrębne dla dobrego i grzesznika. The good dwell in a realm of light and share in the feasts of the gods; the wicked are banished to a place of "nethermost darkness". Dobra mieszkać w sferę światła i udział w uroczystości z bogów; grzesznika są wypędziła na miejscu "nethermost ciemności". Already, however, in the later Vedas, where these beliefs and developed expression, retribution begins to be ruled more by ceremonial observances than by strictly moral tests. Już jednak w późniejszym Vedas, gdzie tych przekonań i wypowiedzi rozwiniętych, retribution zaczyna być rządzonym przez uroczyste observances więcej niż przez ściśle moralnych testów. On the other hand, there is no trace as yet of the dreary doctrine of transmigration, but critics profess to discover the germs of later pantheism. Z drugiej strony, nie ma śladu, jak jeszcze w dreary transmigration doktryny, ale krytycy wyznawania odkrycia zarazki późniejszego Panteizm.

In Brahminism retribution gains in prominence and severity, but becomes hopelessly involved in transmigration, and is made more and more dependent either on sacrificial observances or on theosophical knowledge. W Brahminism retribution wzrost wagi i powagi, ale staje się beznadziejnie zaangażowanych w transmigration, i jest coraz bardziej zależne zarówno na ofiary observances lub theosophical na wiedzy. Though after death there are numerous heavens and hells for the reward and punishment of every degree of merit and demerit, these are not final states, but only so many preludes to further rebirths in higher or lower forms. Choć po śmierci istnieją liczne niebiosa i hells do nagrody i kary każdy stopień zasług i Smiths, to nie stanowi końcowy, ale tylko tyle preludiów do dalszego rebirths w wyższych lub niższych form. Pantheistic absorption in Brahma, the world- soul and only reality, with the consequent extinction of individual personalities - this is the only final solution of the problem of existence, the only salvation to which man may ultimately look forward. Pantheistic absorpcji w Brahmy, dusza i świat, tylko rzeczywistość, z konsekwencji wyginięcie poszczególnych osobistości - to tylko ostatecznego rozwiązania problemu istnienia, tylko do zbawienia człowieka, który może ostatecznie oczekujemy. But it is a salvation which only a few may hope to reach after the present life, the few who have acquired a perfect knowledge of Brahma. Ale jest to zbawienie, który zaledwie kilka maja nadzieję, że do osiągnięcia po obecnym życiu, którzy kilka uzyskały doskonałe wiedzy Brahmy. The bulk of men who cannot rise to this high philosophic wisdom may succeed, by means of sacrificial observances, in gaining a temporary heaven, but they are destined to further births and deaths. Większość ludzi którzy nie mogą prowadzić do wysokiego filozoficznego mądrość może skutecznie, za pomocą ofiary observances, w uzyskaniu czasowego nieba, ale są one przeznaczone do dalszej urodzeń i zgonów.

Buddhist eschatology still further develops and modifies the philosophical side of the Brahministic doctrine of salvation, and culminates in what is, strictly speaking, the negation of eschatology and of all theology -- a religion without a God, and a lofty moral code without hope of reward or fear of punishment hereafter. Buddyjski eschatologia nadal rozwija i zmienia filozoficzne na stronie Brahministic doktryna zbawienia, a culminates w to, co jest, ściśle mówiąc, negacja wszystkich i eschatologia teologia - religia bez Boga, a wzniośli moralny kod bez nadziei wynagrodzeniem lub strachu przed karą poniżej. Existence itself, or at least individual existence, is the primary evil; and the craving for existence, with the many forms of desire it begets, is the source of all the misery in which life is inextricably involved. Egzystencji, lub przynajmniej istnienia indywidualnego, jest głównym złem, a Żšdza dla istnienia, z wielu form begets jej pragnienie, jest źródłem wszystkich nędzy, w której życie jest nierozerwalnie związane. Salvation, or the state of Nirvana, is to be attained by the utter extinction of every kind of desire, and this is possible by knowledge -- not the knowledge of God or the soul, as in Brahminism, but the purely philosophical knowledge of the real truth of things. Zbawienie lub stanu Nirvana, ma być osiągnięty przez wypowiem wyginięcia wszelkiego rodzaju pragnienie, a jest to możliwe dzięki wiedzy - nie jest poznanie Boga i duszy, jak w Brahminism, ale czysto filozoficznej wiedzy o rzeczywistym prawda rzeczy. For all who do not reach this state of philosophic enlightenment or who fail to live up to its requirements -- that is to say for the vast bulk of mankind -- there is nothing in prospect save a dreary cycle of deaths and rebirths with intercalated heavens and hells; and in Buddhism this doctrine takes on a still more dread and inexorable character than pre-Buddhistic Brahminism. Dla wszystkich którzy nie osiągają ten stan filozoficznego oświecenia lub którzy nie mieszkają na jego wymagania - to znaczy dla zdecydowanej większość ludzi - nie ma nic w perspektywie zapisać dreary cyklu śmierci i rebirths z niebios intercalated i hells; i Buddyzm w tej doktryny bierze na jeszcze bardziej bać i inexorable charakter niż wstępnie Buddhistic Brahminism. (See BUDDHISM) (Patrz: Buddyzm)

(d) Persian (d) Perski

In the ancient Persian religion (Zoroastrianism, Mazdaism, Parseeism) we meet with what is perhaps, in its better elements, the highest type of ethnic eschatology. W starożytnej religii Perski (Zoroastrianizm, Mazdaism, Parseeism) spotykamy się z tym, co jest być może, w lepszych elementów, najwyższy rodzaj etniczne eschatologia. But as we know it in the Parsee literature, it contains elements that were probably borrowed from other religions; and as some of this literature is certainly post-Christian, the possibility of Jewish and even Christian ideas having influenced the later eschatological developments is not to be lost sight of. Ale jak wiemy w Parsee literatury, zawiera on elementy, które prawdopodobnie zostały zapożyczone z innych religii, jak i niektórzy z tego literatura jest z pewnością post-chrześcijańskim, możliwość żydowskiej, a nawet chrześcijańskiej koncepcji mających wpływ na rozwój później eschatologii jest nie do należy zapominać. The radical defect of the Persian religion was its dualistic conception of deity. Radykalne wady w Perski religii był jego dualistycznej koncepcji bóstwa. The physical and moral world is the theatre of a perpetual conflict between Ahura Mazda (Ormuzd), the good, and Angra-Mainyu (Ahriman), the evil, principle, co-creators of the universe and of man. Fizyczne i moralne świat jest teatrem wiecznym konflikcie między Ormuzd (Ormuzd), dobre, i-Angra Mainyu (Ahriman), zło, zasady, współpracy twórców z wszechświata i człowieka. Yet the evil principle is not eternal ex parte post; he will finally be vanquished and exterminated. Jednak zło nie jest wieczne zasadzie ex parte post; on zostanie ostatecznie vanquished i grudnia. A pure monotheistic Providence promises at times to replace dualism, but never quite succeeds -- the latest effort in this direction being the belief in Zvran Akarana, or Boundless Time as the supreme deity above both Ahriman and Ormuzd. Czystego monoteistycznych Opatrzności obietnice czasami zastąpić dualizm, ale nie całkiem się powiedzie - ostatnie wysiłki w tym kierunku jest wiara w Zvran Akarana lub bezgraniczną czasu najwyższego bóstwa, jak powyżej Ormuzd i Ahriman. Morality has its sanction not merely in future retribution, but in the present assurance that every good and pious deed is a victory for the cause of Ahura Mazda; but the call to the individual to be active in this cause, though vigorous and definite enough, is never quite free from ritual and ceremonial conditions, and as time goes on becomes more and more complicated by these observances, especially by the laws of purity. Moralność ma sankcji, nie tylko w przyszłości retribution, ale w obecnej pewność, że każdy pobożny i dobry uczynek jest zwycięstwo za przyczyną Ormuzd, ale wezwanie do jednostki, które mają być aktywne w tej przyczyny, pomimo energicznych i wystarczająco precyzyjnych, nigdy nie jest całkiem wolne od rytualnych i obrzędowych warunki, i jak idzie w czasie staje się coraz bardziej skomplikowane, przez te observances, zwłaszcza przez prawo czystości. Certain elements are holy (fire, earth, water), certain others unholy or impure (dead bodies, the breath, and all that leaves the body, etc.); and to defile oneself or the holy elements by contact with the impure is one of the deadliest sins. Niektóre elementy są święte (ognia, ziemi, wody), niektóre inne unholy lub nieczyste (trupy, oddech, i wszystko, co pozostawia ciało, itp.); i splugawili siebie lub przez święte elementy kontakt z nieczyste jest jednym z deadliest grzechy. Consequently corpses could not be buried or cremated, and were accordingly exposed on platforms erected for the purpose, so that birds of prey might devour them. W związku zwłok nie może być pochowany lub cremated, i były odpowiednio eksponowane na platformach wzniesiony w celu, tak że ptaki drapieżne mogą pożerać je. When the soul leaves the body it has to cross the bridge of Chinvat (or Kinvad), the bridge of the Gatherer, or Accountant. Kiedy dusza opuszcza ciało musi to przejedź przez most z Chinvat (lub Kinvad), most z zbioru lub księgowego. For three days good and evil spirits contend for the possession of the soul, after which the reckoning is taken and the just men is rejoiced by the apparition, in the form of a fair maiden, of his good deeds, words, and thoughts, and passes over safely to a paradise of bliss, while the wicked man is confronted by a hideous apparition of his evil deeds, and is dragged down to hell. Na trzy dni dobre i złe duchy do czynienia z posiadaniem duszy, po których zostanie podjęta zaliczanie i mężczyzn jest po prostu cieszyli się przez objawienie, w postaci uczciwego panieńskie, jego dobre czyny, słowa i myśli, i przechodzi nad bezpiecznie do raju rozkoszy, gdy człowiek stoi wobec grzesznika przez hideous objawienie jego złe czyny, i jest przeciągnięty w dół do piekła. If the judgment is neutral the soul is reserved in an intermediate state (so at least in the Pahlavi books) till the decision at the last day. Jeżeli wyrok jest neutralny dusza jest w stanie pośrednim (tak przynajmniej w Pahlavi książki) aż do decyzji na ostatni dzień. The developed conception of the last days, as it appears in the later literature, has certain remarkable affinities with Jewish Messianic and millennial expectations. W opracowanych koncepcji z ostatnich dni, gdyż pojawia się później w literaturze, ma pewne zadziwiające powiązane z Messianic Jewish tysiącletniego i oczekiwań. A time during which Ahriman will gain the ascendancy is to be followed by two millennial periods, in each of which a great prophet will appear to herald the coming of Soshyant (or Sosioch), the Conqueror and Judge who will raise the dead to life. A czas, podczas którego będzie Ahriman uzyskać Ascendancy ma być stosowana przez dwa tysiącletniego okresy, z których każdy będzie wielkim prorokiem, wydaje się zwiastować przyjście Soshyant (lub Sosioch), Zdobywca i sędzia którzy będą wskrzeszajcie umarłych do życia. The resurrection will occupy fifty-seven years and will be followed by the general judgement, the separation of the good from the wicked, and the passing of both through a purgatorial fire gentle for the just, terrible for sinners, but leading to the restoration of all. Zmartwychwstania Pańskiego będzie zajmować pięćdziesiąt siedem lat i będzie stosowana przez walne wyroku, oddzielenia dobra od grzeszników, i przekazując zarówno poprzez delikatne purgatorial ognia do zaledwie, groźna dla grzeszników, ale prowadzące do przywrócenia wszyscy. Next will follow the final combat between the good and the evil spirits, in which the latter will perish, all except Ahriman and the serpent Azhi, whose destruction is reserved to Ahura Mazda and Scraosha, the priest-god. Dalej będą następujące ostatecznej walki pomiędzy dobrem i złem w duchy, w którym ten ostatni będzie zginie, wszystkie z wyjątkiem Ahriman i węża Azhi, których zniszczenie jest zastrzeżone dla Ormuzd i Scraosha, kapłan boga. And last of all hell itself will be purged, and the earth renewed by purifying fire. A ostatnio wszystkich piekła sam będzie oczyszczony i ziemi odnowionej przez oczyszczający ogień.

(e) Greek (e) Grecki

Greek eschatology as reflected in the Homeric poems remains at a low level. Grecki eschatologia jako odzwierciedlenie w homeric wiersze pozostaje na niskim poziomie. It is only very vaguely retributive and is altogether cheerless in its outlook. Jest to tylko bardzo niejasno retributive i jest całkowicie cheerless w swojej perspektywy. Life on earth, for all its shortcomings, is the highest good for men, and death the worst of evils. Życia na Ziemi, dla wszystkich swoich niedociągnięć, jest dobra dla ludzi, śmierć i najgorsze zło. Yet death is not extinction. Ale śmierć nie jest wyginięciem. The psyche survives - not the purely spiritual soul of later Greek and Christian thought, but an attenuated, semi-material ghost, or shade, or image, of the earthly man; and the life of this shade in the underworld is a dull, impoverished, almost functionless existence. Psychiki przetrwa - nie czysto duchowa dusza później Grecki i myśli chrześcijańskiej, ale osłabione, pół-ghost materiału, lub cieniu, lub obrazu, z ziemskiego człowieka i życia w cieniu tego podziemia jest nudne, zubożała , Prawie functionless istnienia. Nor is there any distinction of fates either by way of happiness or of misery in Hades. Nie jest jakieś rozróżnienie losu albo w drodze szczęścia lub nieszczęścia w Hades. The judicial office of Minos is illusory and has nothing to do with earthly conduct; and there is only one allusion to the Furies suggestive of their activity among the dead (Iliad XIX, 258-60). Sądowych urzędu Minos jest iluzoryczna i nie ma nic wspólnego z ziemskiego postępowania, a tam jest tylko jeden allusion do Furies wskazują na ich aktywność wśród umarłych (ILIADY XIX, 258-60). Tartarus, the lower hell, is reserved for a few special rebels against the gods, and the Elysian Fields for a few special favourites chosen by divine caprice. Tartar, niższe piekła, jest zarezerwowana dla kilku specjalnych buntuje się przeciwko bogom i Elysian Fields na kilka specjalnych ulubionych wybranym przez Boskiego caprice.

In later Greek thought touching the future life there are notable advances beyond the Homeric state, but it is doubtful whether the average popular faith ever reached a much higher level. W późniejszym Grecki myśli dotykania przyszłego życia istnieją znaczne postępy poza homeric państwa, ale jest wątpliwe, czy kiedykolwiek średnia wybieranych wiary osiągnęła znacznie wyższy poziom. Among early philosophers Anaxagoras contributes to the notion of a purely spiritual soul; but a more directly religious contribution is made by the Eleusinian and Orphic mysteries, to the influence of which in brightening and moralizing the hope of a future life we have the concurrent witness of philosophers, poets, and historians. Wśród wczesnych filozofów Anaksagoras się do pojęcia czysto duchowej duszy, ale bardziej bezpośredni wkład religijnych jest dokonywane przez Eleusinian orphic i tajemnic, na które wpływ w rozjaśniania i moralizing nadziei przyszłego życia mamy współbieżne świadkiem filozofów, poetów, historyków. In the Eleusinian mysteries there seems to have been no definite doctrinal teaching - merely the promise or assurance for the initiated of the fullness of life hereafter. W Eleusinian tajemnic nie wydaje się, że nie było precyzyjnych doktrynalnych nauczania - jedynie obietnicę lub ubezpieczeń na wszczęte w pełnię życia poniżej. With the Orphic, on the other hand, the divine origin and pre- existence of the soul, for which the body is but a temporary prison, and the doctrine of a retributive transmigration are more or less closely associated. Z orphic, az drugiej strony, boskiego pochodzenia i pre-istnienie duszy, do których jednostka jest tylko tymczasowe więzienie, a doktryna o retributive transmigration są mniej lub bardziej ściśle powiązane. It is hard to see how far the common belief of the people was influenced by these mysteries, but in poetical and philosophical literature their influence is unmistakable. Trudno jest zobaczyć, jak daleko wspólnej wiary w ludzi pod wpływem tych tajemnic, ale w poetycką i filozoficzną literaturę ich wpływ jest niewątpliwymi. This is seen especially in Pindar among the poets, and in Plato among the philosophers. Jest to szczególnie postrzegać w Pindar wśród poetów, w Platon wśród filozofów. Pindar has a definite promise of a future life of bliss for the good or the initiated, and not merely for a few, but for all. Pindar ma precyzyjnych obietnica przyszłego życia rozkoszy dla dobra lub wszczęte, a nie tylko na kilka, ale dla wszystkich. Even for the wicked who descend to Hades there is hope; having, purged their wickedness they obtain rebirth on earth, and if, during three successive existences, they prove themselves worthy of the boon, they will finally attain to happiness in the Isles of the Blest. Nawet dla grzeszników którzy pochodzą z Hades ma nadzieję, posiadające czyścić ich niegodziwości ich uzyskania odrodzenia na ziemi, i jeżeli, w ciągu trzech kolejnych existences, one okazać się godnym tego boon, będą ostatecznie do osiągnięcia szczęścia w Isles w Blest. Though Plato's teaching is vitiated by the doctrine of pre-existence, metempsychosis, and other serious errors it represents the highest achievement of pagan philosophic speculation on the subject of the future life. Choć w nauczaniu jest Plato dotknięta nauki z góry istnienie, Metempsychosis, i innych poważnych błędów, jakie reprezentuje najwyższe osiągnięcia pogańskich filozoficznego spekulacji na temat przyszłości życia. The divine dignity, spirituality, and essential immortality of the soul being established, the issues of the future for every soul are made clearly dependent on its moral conduct in the present life in the body. Boski godności, duchowości, a istotne z nieśmiertelności duszy jest ustanowiony, problemy w przyszłości dla każdej duszy są wyraźnie zależne od jego moralnego postępowania w życiu obecne w organizmie. There is a divine judgment after death, a heaven, a hell, and an intermediate state for penance and purification; and rewards and punishments are graduated according to the merits and demerits of each. Jest Boski wyrok po śmierci, niebo, piekło, a stan pośredni do pokuty i oczyszczenia, a nagrody i kary są zróżnicowane zgodnie z wartościami i wadami każdego. The incurably wicked are condemned to everlasting punishment in Tartarus; the less wicked or indifferent go also to Tartarus or to the Acherusian Lake, but only for a time; those eminent for goodness go to a happy home, the highest reward of all being for those who have purified themselves by philosophy. W nieuleczalnie grzesznika jest skazany na wieczne kary w Tartar, mniej lub grzesznika obojętni go również do Tartar lub do Acherusian Lake, ale tylko na pewien czas, dla dobra tych wybitnych przejdź do szczęśliwego domu, najwyższa nagroda jest dla wszystkich tych którzy są oczyszczane przez siebie filozofii.

From the foregoing sketch we are able to judge both of the merits and defects of ethnic systems of eschatology. Z powyższego szkicu jesteśmy w stanie ocenić, zarówno pod względem merytorycznym i wady systemów etniczne eschatologia. Their merits are perhaps enhanced when they are presented, as above, in isolation from the other features of the religions to which they belonged. Ich zalety są być może większe, jeżeli są one przedstawiane, jak wyżej, w oderwaniu od innych funkcji w religii, do którego należał. Yet their defects are obvious enough; and even those of them that were best and most promising turned out, historically, to be failures. Jednak ich wady są oczywiste, wystarczy, a nawet tych, które były najlepsze i najbardziej obiecujące okazało się, historycznie, które mają być niepowodzeń. The precious elements of eschatological truth contained in the Egyptian religion were associated with error and superstition, and were unable to save the religion from sinking to the state of utter degeneration in which it is found at the approach of the Christian Era. Do cennych elementów eschatologicznej prawdy zawarte w religii egipskiej były związane z błędem i przesąd, i nie byli w stanie zapisać religii od zatonięcia do stanu zwyrodnienie wypowiem, w którym znajduje się na podejście do ery chrześcijańskiej. Similarly, the still richer and more profound eschatologies of the Persian religion, vitiated by dualism and other corrupting influences, failed to realize the promise it contained, and has survived only as a ruin in modern Parseeism. Podobnie, jeszcze bogatsza i bardziej głęboki eschatologies z Perski religii, dotknięta dualizm zgorszenie i innych wpływów, nie udało się zrealizować obietnica ona zawarta, i przetrwały tylko jako ruiny w nowoczesną Parseeism. Plato's speculative teaching failed to influence in any notable degree the popular religion of the Greco-Roman world; it failed to convert even the philosophical few; and in the hands of those who did profess to adopt it, Platonism, uncorrected by Christianity ran to seed in Pantheism and other forms of error. Plato's spekulacyjnych nauczania nie wpływać w żadnym stopniu godne popularnych religii z Greco-Roman świat, ale nie do zamiany nawet kilka filozoficznych, a w rękach tych, którzy nie przyjmują do wyznawania, Platonism, niepoprawiony przez chrześcijaństwo pobiegł do materiału siewnego w Panteizm i innych form błąd.

II. OLD-TESTAMENT ESCHATOLOGY STARY TESTAMENT-eschatologia

Without going into details either by way of exposition or of criticism, it will be sufficient to point out how Old Testament eschatology compares with ethnic systems, and how notwithstanding its deficiencies in point of clearness and completeness, it was not an unworthy preparation for the fullness of Christian Revelation. Bez wchodzenia w szczegóły zarówno w formie ekspozycji lub krytykę, będzie wystarczające, aby wskazać, w jaki sposób Stary Testament eschatologia porównania etnicznych systemów, jak i bez względu na jego braki w punkcie clearness i kompletność, nie było niegodne przygotowania do pełni chrześcijańskiego Objawienia.

(1) Old Testament eschatology, even in its earliest and most imperfect form, shares in the distinctive character which belongs to Old Testament religion generally. (1) eschatologia Starego Testamentu, nawet w swojej najbliższej i najbardziej składnia formie akcji w zakresie charakteru odróżniającego, który należy do Starego Testamentu religii w ogóle. In the first place, as a negative distinction, we note the entire absence of certain erroneous ideas and tendencies that have a large place in ethnic religions. W pierwszej kolejności, jako negatywne rozróżnienia, uwaga całego braku niektórych błędnych koncepcji i tendencji, które mają miejsce w dużej etnicznej religii. There is no pantheism or dualism no doctrine of pre-existence (Wisdom 8:17-20 does not necessarily imply this doctrine, as has sometimes been contended) or of metempsychosis; nor is there any trace, as might have been expected, of Egyptian ideas or practices. Nie ma Panteizm lub dualizm nie doktryną pre-egzystencji (8:17-20 Mądrość nie musi koniecznie oznaczać, w tym doktryny, jak czasem utrzymywali) lub Metempsychosis; nie ma żadnych śladów, jak mogłoby się tego spodziewać, egipskich idei lub praktyk. In the next place, on the positive side, the Old Testament stands apart from ethnic religions in its doctrine of God and of man in relation to God. W kolejnym miejscu, na pozytywne strony, w Starym Testamencie wyróżnia się z religii etnicznych w jego doktryna Boga i człowieka w stosunku do Boga. Its doctrine of God is pure and uncompromising monotheism; the universe is ruled by the wisdom, Justice, and omnipotence of the one, true God. Jego doktryna Boga jest czysta i bezkompromisowy monoteizm; wszechświata jest regulowana przez mądrość, sprawiedliwość, i wszechmocą z jednego, prawdziwego Boga. And man is created by God in His own image and likeness, and destined to relations of friendship and fellowship with Him. A człowiek jest stworzony przez Boga na swój obraz i podobieństwo, i przeznaczony do stosunków przyjaźni i wspólnoty z Nim. Here we have revealed in clear and definite terms the basal doctrines which are at the root of eschatological truth, and which, once they had taken hold of the life of a people, were bound, even without new additions to the revelation, to safeguard the purity of an inadequate eschatology and to lead in time to richer and higher developments. Mamy tutaj objawia się w jasnych i precyzyjnych warunki podstawowe doktryny, które znajdują się w katalogu głównym eschatologicznej prawdy, i która, gdy miał posiadać w życiu ludzi, byli zobowiązani, nawet bez nowych dodatków do objawienia, w celu zabezpieczenia czystości nieodpowiedniego eschatologia oraz w czasie doprowadzić do rozwoju bogatsze i wyższe. Such additions and developments occur in Old Testament teaching; but before noticing them it is well to call attention to the two chief defects, or limitations, which attach to the earlier eschatology and continue, by their persistence in popular belief, to hinder more or less the correct understanding and acceptance by the Jewish people as a whole of the highest eschatological utterances of their own inspired teachers. Takie dodatki i rozwoju występują w Starym Testamencie nauczania, ale przed ich uwagę jest również zwrócić uwagę na dwa naczelny wady, lub ograniczenia, które przywiązują do wcześniejszych eschatologia i nadal, przez ich utrzymywanie w popularnych wierzeń, aby utrudnić mniej lub bardziej poprawnego zrozumienia i akceptacji przez Żydów jako całości najwyższej eschatologiczne wypowiedzi własnych inspirowane nauczycieli.

(2) The first of these defects is the silence of the earlier and of some of the later books on the subject of moral retribution after death, or at least the extreme vagueness of such passages in these books as might be understood to refer to this subject. (2) W pierwszym z tych wad jest milczenie wcześniejszych i niektórych późniejszych książek na temat moralnych retribution po śmierci, lub co najmniej skrajnych niedokładności takich fragmentów tych książek, może być rozumiane jako odniesienia do niniejszej temat. Death is not extinction; but Sheol, the underworld of the dead, in early Hebrew thought is not very different from the Babylonian Aralu or the Homeric Hades, except that Jahve is God even there. Śmierć nie jest wyginięciem, ale Szeol, podziemia z martwych, na początku Hebrajski myśli nie jest bardzo różni się od Aralu babilońskiej lub homeric Hades, chyba że jest Bóg, nawet Jahve. It is a dreary abode in which all that is prized in life, including friendly intercourse with God, comes to an end without any definite promise of renewal. Jest to dreary miejsce, w którym wszystko, co jest cenionego w życiu, w tym przyjazne stosunku z Bogiem, dobiega końca, bez żadnych precyzyjnych obietnica odnowy. Dishonour incurred in life or in death, clings to a man in Sheol, like the honour he may have won by a virtuous life on earth; but otherwise conditions in Sheol are not represented as retributive, except in the vaguest way. Dishonour poniesione w życiu lub śmierci, clings do człowieka w Szeol, jak on może mieć zaszczyt wygrał przez cnotliwe życie na ziemi, ale inaczej w warunkach Szeol nie są reprezentowane jako retributive, z wyjątkiem w vaguest sposób. Not that a more definite retribution or the hope of renewal to a life of blessedness is formally denied and excluded; it simply fails to find utterance in earlier Old Testament records. Nie tym bardziej precyzyjnych retribution lub nadziei na odnowienie życia blessedness jest oficjalnie zaprzeczył i wykluczone; go po prostu nie znaleźć wcześniejsze wypowiedzi w Starym Testamencie rekordy. Religion is pre-eminently an affair of this life, and retribution works out here on earth. Religia jest nade jeden sprawe z tego życia, a retribution działa tu na ziemi. This idea which to us seems so strange, must, to be fairly appreciated, be taken in conjunction with the national as opposed to the individual viewpoint [see under (3) of this section]; and allowance must also be made for its pedagogic value for a people like the early Hebrews. Ta idea, która nam wydaje się to dziwne, musi być dość cenione, w powiązaniu z krajowymi w przeciwieństwie do indywidualnego punktu widzenia [patrz (3) niniejszej sekcji]; i dieta musi być również wykonane dla jego wartości pedagogiczne dla ludzi, jak na początku Hebrajczyków. Christ himself explains why Moses permitted divorce ("by reason of the hardness of your heart", Matthew 19:8); revelation and legislation had to be tempered to the capacity of a singularly practical and unimaginative people, who were more effectively confirmed in the worship and service of God by a vivid sense of His retributive providence here on earth than they would have been but a higher and fuller doctrine of future immortality with its postponement of moral rewards. Chrystus wyjaśnia, dlaczego Mojżesz dopuszcza rozwód ( "ze względu na twardości serca", Mateusza 19:8); objawienia i prawne, które mają być podgrzanej do zdolności do praktycznego pojedynczo i unimaginative ludzi, którzy byli bardziej skutecznie potwierdzone w kultu i służby Bożej przez żywe poczucie Jego opatrzności retributive tutaj na ziemi, niż byłby, ale wyższy i pełniejszy doktryna przyszłości nieśmiertelności z odroczenia moralnego nagród. Nor must we exaggerate the insufficiency of this early point of view. Nie muszą nas exaggerate z niewydolnością początku tego punktu widzenia. It gave a deep religious value and significance to every event of the present life, and raised morality above the narrow, utilitarian standpoint. Dała głęboko religijnego znaczenia i wartości dla każdego przypadku obecnego życia, moralności i podniesione powyżej wąskie, utylitarne widzenia. Not worldly prosperity as such was the ideal of the pious Israelite, but prosperity bestowed by God as the gracious reward of fidelity in keeping His Commandments. Nie swiecie dobrobytu jako takie było idealne z pobożnym Izraelitą, ale dobrobyt przyznany przez Boga jako nagroda łaskę wierności w zachowaniu Jego przykazań. Yet, when all has been said, the inadequacy of this belief for the satisfaction of individual aspirations must be admitted; and this inadequacy was bound to prove itself sooner or later in experience. Jednak, gdy wszystko zostało powiedziane, na niestosowność tego przekonania w celu zaspokojenia indywidualnych aspiracji muszą być dopuszczone; i niedoskonałości tego było zobowiązane do udowodnienia sobie prędzej czy później w doświadczenia. Even the substitution of the national for the individual standpoint could not indefinitely hinder this result. Nawet zastąpienie krajowych do indywidualnych punktu widzenia nie można w nieskończoność hamują tego wyniku.

(3) The tendency to sink the individual in the nation and to treat the latter as the religious unit was one of the most marked characteristics of Hebrew faith. (3) W tendencja do zlewu indywidualnych w kraju i traktować jako ostatnie religijnego jednostki było jednym z najbardziej oznaczone cechy Hebrajski wiary. And this helped very much to support and prolong the other limitation just noticed, according to which retribution was looked for in this life. A to bardzo pomógł w celu wspierania i przedłużyć inne ograniczenia tylko zauważyliśmy, zgodnie z którym został retribution spojrzał w tym życiu. Deferred and disappointed personal hopes could be solaced by the thought of their present or future realization in the nation. Odroczone rozczarowany osobowych i ma nadzieję, może być solaced przez myśl ich obecnej lub przyszłej realizacji w kraju. It was only when the national calamities, culminating in the exile, had shattered for a time the people's hope of a glorious theocratic kingdom that the eschatology of the individual became prominent; and with the restoration there was a tendency to revert to the national point of view. Dopiero gdy krajowe katastrofy, doprowadzając do wygnania, miał zrujnowanych przez pewien czas ludzi z nadzieją chwały królestwa teokratyczny, że eschatologia w poszczególnych stał się widocznym; i przywrócenie istniała tendencja do powrotu do krajowego punktu przeglądać. It is true of the 0.T. Jest prawdą, z 0.T. as a whole that the eschatology of the people overshadows that of the individual, though it is true at the same time that, in and through the former, the latter advances to a clear and definite assurance of a personal resurrection from the dead, at least for the children of Israel who are to share, if found worthy, in the glories of the Messianic Age. jako całość, że eschatologia z osób, które nakłada na osoby, choć prawdą jest, jednocześnie, że w drodze i były, jego zaliczki na jasnych i precyzyjnych zapewnienia osobistego zmartwychwstania z martwych, co najmniej dla dzieci Izrael którzy są do akcji, gdy znalazł się godzien, w Uwielbienia mesjańskim wiek.

It is beyond the scope of this article to attempt to trace the growth or describe the several phases of this national eschatology, which centres in the hope of the establishment of a theocratic and Messianic kingdom on earth (see MESSIAS). To jest poza zakresem niniejszego artykułu w celu podjęcia próby odnalezienia wzrostu lub opisać kilka etapów tego krajowego eschatologia, które ośrodki w nadziei na stworzenie i teokratyczny Messianic królestwo na ziemi (por. messias). However spiritually this idea may be found expressed in Old Testament prophecies, as we read them now in the light of their progressive fulfillment in the New Testament Dispensation, the Jewish people as a whole clung to a material and political interpretation of the kingdom, coupling their own domination as a people with the triumph of God and the worldwide establishment of His rule. Jednak duchowo ten pomysł może być wyrażona w proroctwa Starego Testamentu, jak czytamy je teraz w świetle ich stopniowe spełnienie w Nowym Testamencie Zwolnienie, Żydów jako całość clung do materiałów i politycznych interpretacji królestwo, sprzęganie ich własnej dominacji jako ludzie z triumf Boga i na całym świecie ustanowienia panowania. There is much, indeed, to account for this in the obscurity of the prophecies themselves. Jest wiele rzeczy, rzeczywiście, w celu uwzględnienia tego w nieprzejrzystych z proroctwa. The Messias as a distinct person is not always mentioned in connexion with the inauguration of the kingdom, which leaves room for the expectation of a theophany of Jahve in the character of judge and ruler. W messias jako odrębna osoba nie zawsze jest wymieniony w związku z inauguracji królestwo, które pozostawia miejsca na oczekiwanie na Teofania z Jahve w charakterze sędziego i władcy. But even when the person and place of the Messias are distinctly foreshadowed, the fusion together in prophecy of what we have learned to distinguish as His first and His second coming tends to give to the whole picture of the Messianic kingdom an eschatological character that belongs in reality only to its final stage. Ale nawet wtedy, gdy osoby i miejsca z messias są wyraźnie foreshadowed, syntezy jądrowej wraz z proroctwem tego, co mamy nauczyłam się, jak odróżnić Jego pierwszym i Jego drugi nadchodzący zmierza do tego, aby cały obraz mesjańskim królestwie jeden eschatologiczny charakter, że należy w rzeczywistości stanowi jedynie jej końcowej fazie. It is thus the resurrection of the dead in Isaias, xxvi, 19, and Daniel, xii, 2, is introduced; and many of the descriptions foretelling "the day of the Lord", the judgment on Jews and Gentiles, the renovation of the earth and other phenomena that usher in that day while applicable in a limited sense to contemporary events and to the inauguration of the Christian Era, are much more appropriately understood of the end of the world. Jest zatem zmartwychwstanie umarłych w Isaias, xxvi, 19, Daniel, XII, 2, została wprowadzona i wiele opisów foretelling "dzień Pana", wyrok na Żydów i pogan, do renowacji ziemi i innych zjawisk woźnego, że w tym dniu, podczas gdy zastosowanie w ograniczonym znaczeniu dla współczesnych wydarzeń i do inauguracji chrześcijańskiej ery, są o wiele bardziej właściwie rozumieć w końcu na świat. It is not, therefore, surprising that the religious hopes of the Jewish nation should have be come so predominantly eschatological, and that the popular imagination, foreshortening the perspective of Divine Revelation, should have learned to look for the establishment on earth of the glorious Kingdom of God, which Christians are assured will be realized only in heaven at the close of the present dispensation. Nie jest zatem dziwić, że religijne nadzieje narodu żydowskiego powinny pochodzić mają być więc przede wszystkim eschatologiczny, że popularne i wyobraźni, foreshortening perspektywy Bożego Objawienia, powinien wiedzieć, aby do ustanowienia na ziemi do chwały Królestwa Boże, które chrześcijanie mają zapewnione zostanie zrealizowane tylko w niebie na zamknięciu obecnego dyspensy.

(4) Passing from these general observations which seem necessary for the true understanding of Old Testament eschatology, a brief reference will be made to the passages which exhibit the growth of a higher and fuller doctrine of immortality. (4) Przejście od tych ogólnych uwag, które wydają się niezbędne do prawdziwego zrozumienia Starego Testamentu eschatologia, krótkie odniesienie będzie dokonywane na fragmenty, które wykazują wzrost wyższy i pełniejszy doktryny nieśmiertelności. The recognition of individual as opposed to mere corporate responsibility and retribution may be reckoned, at least remotely, as a gain to eschatology, even when retribution is confined chiefly to this life; and this principle is repeatedly recognized in the earliest books. Uznanie indywidualnych w przeciwieństwie do zwykłej odpowiedzialności i retribution może być uznana, co najmniej na odległość, jak uzyskać do eschatologia, nawet wtedy, gdy retribution ogranicza się głównie do tego życia, a zasada ta jest wielokrotnie uznane w najbliższej książki. (See Genesis 18:25; Exodus 32:33; Numbers 16:22; Deuteronomy 7:10; 24:16; 2 Kings 24:17; 2 Kings 14:6; Isaiah 3:10 sq.; 33:15 sqq.; Jeremiah 12:1 sq.; 17:5-10; 32:18 sq.; Ezekiel 14:12-20; 18:4, 18 sqq.; Psalms, passim; Proverbs 2:21 sq.; 10:2; 11:19, 31; etc.) It is recognized also in the very terms of the problem dealt with in the Book of Job. (Patrz: Genesis 18:25, 32:33 Exodus; Numery 16:22; Powtórzonego Prawa 7:10, 24:16; 2 Kings 24:17; 2 Królów 14:6; Izajasza 3:10 sq; 33:15 sqq. ; Jeremiasz 12:1 sq; 17:5-10; 32:18 sq; Ezechiela 14:12-20, 18:4, 18 sqq.; Psalmów, passim; przysłowia 2:21 sq; 10:2; 11:19, 31; itp.) Uznaje się również w kategoriach bardzo problem rozpatrywane w Księga Hioba.

But, coming to higher things, we find in the Psalms and in Job the clear expression of a hope or assurance for the just of a life of blessedness after death. Ale, przybywających do wyższych rzeczy, znajdujemy w Psalmy i Praca w jasnym wyrazem nadziei lub tylko do ubezpieczeń na życie po śmierci blessedness. Here is voiced, under Divine inspiration, the innate craving of the righteous soul for everlasting fellowship with God, the protest of a strong and vivid faith against the popular conception of Sheol. Tutaj jest wyrażona, zgodnie z Bożego natchnienia, wrodzone craving sprawiedliwych duszy na wieczne wspólnoty z Bogiem, protest silną i żywa wiara wobec popularnych koncepcji Szeol. Omitting doubtful passages, it is enough to refer to Psalms xv (AV xvi), xvi (AV xvii), xlviii (AV xlix ), and lxxii (AV lxxiii). Pominięcie wątpliwe fragmenty, wystarczy odwołać się do Psalmów XV (AV xvi), XVI (AV xvii), XLVIII (AV XLIX), a LXX (AV LXXI). Of these it is not impossible to explain the first two as prayers for deliverance from some imminent danger of death, but the assurance they express is too absolute and universal to admit this interpretation as the most natural. Spośród nich nie jest niemożliwe do wyjaśnienia, jak dwóch pierwszych modlitw za ocalenie od niektórych bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, lecz zapewnienie ich wyrażania jest zbyt powszechne i absolutne dopuścić do takiej interpretacji jak najbardziej naturalne. And this assurance becomes still more definite in the other two psalms, by reason of the contrast which death is asserted to introduce between the fates of the just and the impious. A to staje się jeszcze bardziej ubezpieczeń określony w pozostałych dwóch psalmów, ze względu na kontrast, który jest śmierć potwierdziła wprowadzenie między los sprawiedliwego i ludzie bezbozni. The same faith emerges in the Book of Job, first as a hope somewhat questionably expressed, and then as an assured conviction. Ta sama wiara jawi się w Księga Hioba, najpierw jako questionably wyraził nadzieję, że trochę, a następnie jako Zapewniamy przekonanie. Despairing of vindication in this life and rebelling against the thought that righteousness should remain finally unrewarded, the sufferer seeks consolation in the hope of a renewal of God's friendship beyond the grave: "O that thou wouldest hide me in Sheol, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me. If a man die, shall he live again? All the days of my warfare would I wait, till my release should come" (xiv, 13 sq.). Despairing z windykacji w tym przeciwko życiu i rebelling myśli, że sprawiedliwość powinna być ostatecznie unrewarded, Cierpiącego szuka pocieszenia w nadziei na odnowienie przyjaźni z Bogiem poza grobem: "O że ty chciałeś ukryć mnie w Szeol, że Ty chcesz zachować do mnie tajne, aż gniew Twój przeminie, że ty chciałeś mnie mianuje określonego czasu, i wspomnij na mnie. Jeśli człowiek umiera, on ma żyć? Wszystkie dni mojego warfare miałbym czekać, aż moje prasowa powinny pochodzić "(XIV, 13 sq). In xvii, 18 - xvii, 9, the expression of this hope is more absolute; and in xix, 23-27, it takes the form of a definite certainty that he will see God, his Redeemer: "But I know that my Redeemer liveth and that he shall stand up at the last upon the earth [dust]; and after this my skin has been destroyed, yet from [al. without] my flesh shall I see God, whom I shall see for myself and my eyes shall behold, and not another" (25 - 27). W XVII, 18 - XVII, 9, wyraz tej nadziei jest bardziej bezwzględny, a w XIX, 23-27, przybiera formę ostateczną pewność, że zobaczą Boga, swego Zbawiciela: "Ale wiem, że mój Odkupiciel żyje i że jest wstanie na ostatnim na ziemi [pyłu], a po tym moja skóra została zniszczona, ale z [al. bez] moje ciało widzę Boga, którego I patrz na mnie i moje oczy są oto, a nie innego "(25 - 27). In his risen body he will see God, according to the Vulgate (LXX) reading: "and in the last day I shall rise out of the earth. And I shall be clothed again with my skill, and in my flesh I shall see my God" (25 - 26). W jego ciała wzrosła on zobaczyć Boga, zgodnie z Wulgaty (LXX) przeczytać: "w ostatnim dniu I powstaną z ziemi. I znowu jest odziany w mojej umiejętności, a na moim ciele I nie widzę mojej Boga "(25 - 26).

The doctrine of the resurrection finds definite expression in the Prophets; and in Isaiah 26:19: "thy dead shall live, my dead bodies shall rise again. Awake and sing, ye that dwell in the dust" etc.; and Daniel 12:2: "and many of those that sleep in the dust of the earth shall awake: some unto everlasting life, and others to everlasting shame and contempt" etc., it is clearly a personal resurrection that is taught -- in Isaias a resurrection of righteous Israelites; in Daniel, of both the righteous and the wicked. Nauki zmartwychwstaniu znajdzie wyraz w określonym proroków, aw Izajasza 26:19: "martwe twoje żyć będzie, moje martwe organy zmartwychwstanie. Awake and Sing, wy, którzy mieszkają w pył" itp.; i Daniel 12: 2: "i wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi z awake: niektóre aż życie wieczne, a inni do wieczną hańbę i pogardę" itp., jest wyraźnie osobistego zmartwychwstania nauczał, że jest - w Isaias jeden zmartwychwstanie prawych Izraelitów; Daniel, zarówno prawych i nieprawych. The judgment, which in Daniel is connected with the resurrection, is also personal; and the same is true of the judgment of the living (Jews and Gentiles) which in various forms the prophecies connect with the "day of the Lord". W wyroku, w której Daniel jest połączony z zmartwychwstania, również osobowych, i to samo będzie w wyroku z życia (Żydów i pogan), które w różnych formach w proroctwa połączyć z "dzień Pana". Some of the Psalms (eg 48) seem to imply a judgment of individuals, good and bad, after death; and the certainty of a future judgment of "every work, whether it be good or evil", is the final solution of the moral enigmas of earthly life offered by Ecclesiastes (xii, 13-14; cf. iii, 17). Niektóre z Psalmów (np. 48) wydaje się oznaczać wyrok osób, dobrych i złych, po śmierci; i pewności przyszłego wyroku "co działa, czy jest dobra lub zła", to ostatecznego rozwiązania moralnego enigmas z ziemskiego życia oferowane przez Ecclesiastes (XII, 13-14; cf. III, 17). Coming to the later (deuterocanonical) books of the 0. Jadąc na później (deuterokanoniczne) książki do 0. T. we have clear evidence in II Mach. T. mamy jasne dowody w II Mach. of Jewish faith not only in the resurrection of the body (vii, 9-14), but in the efficacy of prayers and sacrifices for the dead who have died in godliness (xi, 43 sqq.). żydowskiej nie tylko wiary w zmartwychwstanie ciała (VII, 9-14), ale w skuteczności modlitwy i ofiary za zmarłych, którzy padły w pobożności (XI, 43 sqq.). And in the second and first centuries BC, in the Jewish apocryphal literature, new eschatological developments appear, chiefly in the direction of a more definite doctrine of retribution after death. A w drugim i pierwszym wieku pne, w Dziękujemy! Literatury żydowskiej, pojawiają się nowe eschatologicznym rozwoju, głównie w kierunku bardziej precyzyjnych doktryny retribution po śmierci. The word Sheol is still most commonly understood of the general abode of the departed awaiting the resurrection, this abode having different divisions for the reward of the righteous and the punishment of the wicked; in reference to the latter, Sheol is sometimes simply equivalent to hell. Słowo Szeol jest nadal najczęściej rozumiane w ogólnym miejsce zamieszkania odszedł w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, w tym mających siedziby w różnych podziałów nagroda dla sprawiedliwych i karania złoczyńców, w odniesieniu do tych ostatnich, czasami po prostu Szeol jest równoznaczne z piekła . Gehenna is the name usually applied to the final place of punishment of the wicked after the last judgment, or even immediately after death; while paradise is often used to designate the intermediate abode of the souls of the just and heaven their home of final blessedness. Gehenna to nazwa zazwyczaj stosowane do ostatecznego miejsca karania złoczyńców po ostatnim wyroku, lub nawet od razu po śmierci, natomiast raj jest często używany do wyznaczenia pośrednich miejsce dusze do nieba i po prostu ich domu końcowy blessedness. Christ's use of these terms shows that the Jews of His day were sufficiently familiar with their New Testament meanings. Chrystusa korzystania z tych warunków wynika, że Żydzi Jego dni były wystarczająco znane z Nowego Testamentu ich znaczeń.

III. CATHOLIC ESCHATOLOGY KATOLICKIE eschatologia

In this article there is no critical discussion of New Testament eschatology nor any attempt to trace the historical developments of Catholic teaching from Scriptural and traditional data; only a brief conspectus is given of the developed Catholic system. W tym artykule nie ma krytycznej dyskusji eschatologia w Nowym Testamencie, ani jakiekolwiek próby odnalezienia historycznego rozwoju katolickiej nauki biblijne z tradycyjnych i danych; tylko krótkie konspekty podana jest w krajach rozwiniętych katolickiego systemu. For critical and historical details and for the refutation of opposing views the reader is referred to the special articles dealing with the various doctrines. Dla krytycznych i historycznych szczegółów i do odrzucenia przeciwstawnych poglądów czytelnik ma określone specjalne artykuły związane z różnych doktryn. The eschatological summary which speaks of the "four last things" (death, judgment, heaven, and hell) is popular rather than scientific. W eschatologicznym podsumowanie, które mówi o "cztery ostatnie rzeczy" (śmierć, sąd, niebo, piekło i) jest popularne niż naukowe. For systematic treatment it is best to distinguish between (A) individual and (B) universal and cosmic eschatology, including under (A): Systematycznego leczenia jest najlepszy do odróżnienia (A) i indywidualnych (B) eschatologia powszechnego i kosmicznego, w tym na mocy (A):

death; the particular judgment; heaven, or eternal happiness; purgatory, or the intermediate state; hell, or eternal punishment; śmierci; w szczególności wyrok; niebie, ani wiecznej szczęśliwości; czyśćcu, lub pośredni stan, piekło, wieczne lub kara;

and under (B): i mocy (B):

the approach of the end of the world; the resurrection of the body; the general judgment; and the final consummation of all things. podejście do końca na świat, w zmartwychwstanie ciała; ogólne wyroku, a ostateczna konsumpcja wszystko.

The superiority of Catholic eschatology consists in the fact that, without professing to answer every question that idle curiosity may suggest, it gives a clear, consistent, satisfying statement of all that need at present be known, or can profitably be understood, regarding the eternal issues of life and death for each of us personally, and the final consummation of the cosmos of which we are a part. Wyższości katolickiego eschatologia polega na fakt, że bez professing odpowiedzieć na każde pytanie, które bezczynne ciekawość może sugerować, że daje jasne, spójne, spełniające wszystkie oświadczenia, które muszą być znane w chwili obecnej, albo mogą korzystnie należy rozumieć, w odniesieniu do wiecznego kwestie życia i śmierci dla każdego z nas osobiście, a ostateczna konsumpcja kosmosu, których jesteśmy częścią.

(A) Individual Eschatology (A) indywidualna eschatologia

Death Śmierć

Death, which consists in the separation of soul and body, is presented under many aspects in Catholic teaching, but chiefly Śmierć, która polega na rozdzielenie duszy i ciała, jest przedstawiony jako w wielu aspektach nauczania katolickiego, ale przede wszystkim

as being actually and historically, in the present order of supernatural Providence, the consequence and penalty of Adam's sin (Genesis 2:17; Romans 5:12, etc.); jako faktycznie i historycznie, w obecnym porządku nadprzyrodzonego Providence, konsekwencji i kary grzech Adama (Genesis 2:17; Rzymian 5:12, itp.);

as being the end of man's period of probation, the event which decides his eternal destiny (2 Corinthians 5:10; John 9:4; Luke 12:40; 16:19 sqq.; etc.), though it does not exclude an intermediate state of purification for the imperfect who die in God's grace; and jako człowieka końca okresu próbnego, w przypadku których decyduje jego przeznaczenie wieczne (2 Koryntian 5:10; Jana 9:4; Łukasza 12:40; 16:19 sqq.; itp.), choć nie wykluczyć pośredni stan oczyszczania do składnia którzy umierają w łasce Bożej;

as being universal, though as to its absolute universality (for those living at the end of the world) there is some room for doubt because of I Thess., iv, 14 sqq.; I Cor., xv, 51; II Tim., iv, 1. jako uniwersalny, choć co do swojej absolutnej uniwersalności (dla osób mieszkających na końcu w świat) istnieją pewne wątpliwości, ponieważ pokój I Thess., IV, 14 sqq., I Kor., XV, 51; Tim II. , IV, 1.

Particular Judgment Szczegółowe Wyrok

That a particular judgment of each soul takes place at death is implied in many passages of the New Testament (Luke 16:22 sqq.; 23:43; Acts 1:25; etc.), and in the teaching of the Council of Florence (Denzinger, Enchiridion, no. 588) regarding the speedy entry of each soul into heaven, purgatory, or hell. Że szczególności wyrok z każdej duszy odbywa się na domniemaną śmierć jest w wielu fragmentach z Nowego Testamentu (Łukasza 16:22 sqq.; 23:43; Dz 1:25; itp.), oraz w nauczaniu Rady Florencja (Denzinger, Enchiridion, nie. 588) dotyczące szybkiego wprowadzenia każdej duszy w niebie, czyśćcu, piekle.

Heaven Niebo

Heaven is the abode of the blessed, where (after the resurrection with glorified bodies) they enjoy, in the company of Christ and the angels, the immediate vision of God face to face, being supernaturally elevated by the light of glory so as to be capable of such a vision. Niebo jest miejsce na błogosławiony, gdy (po zmartwychwstaniu z uwielbiony organy), jakim się cieszą, w towarzystwie Chrystusa i aniołów, bezpośrednie widzenie Boga twarzą w twarz, będąc supernaturally podwyższone przez świetle chwały, tak aby być zdolny do takiej wizji. There are infinite degrees of glory corresponding to degrees of merit, but all are unspeakably happy in the eternal possession of God. Istnieje nieskończona stopni chwały odpowiadające stopni zasług, lecz wszyscy są zadowoleni unspeakably w wiecznym posiadaniu Boga. Only the perfectly pure and holy can enter heaven; but for those who have attained that state, either at death or after a course of purification in purgatory, entry into heaven is not deferred, as has sometimes been erroneously held, till after the General Judgment. Tylko idealnie czysty i święty może wprowadzić nieba, ale dla tych, którzy mają osiągnąć tego stanu, albo na śmierć lub po trakcie oczyszczania w czyśćcu, wejścia w niebie nie jest odroczona, jak czasami błędnie orzekł, aż po ogólne Wyrok .

Purgatory Czyściec

Purgatory is the intermediate state of unknown duration in which those who die imperfect, but not in unrepented mortal sin, undergo a course of penal purification, to qualify for admission into heaven. Czyściec jest pośredni stan nieznany czas, w którym tych którzy umierają niedoskonałą, ale nie w unrepented grzechu śmiertelnego, poddane trakcie oczyszczania karnego, kwalifikują się do dopuszczenia do nieba. They share in the communion of saints and are benefited by our prayers and good works (see DEAD, PRAYERS FOR THE). Ich udział w komunii świętych i korzystał przez naszych modlitw i dobrych dzieł (patrz martwe, modlitwy DO). The denial of purgatory by the Reformers introduced a dismal blank in their eschatology and, after the manner of extremes, has led to extreme reactions. Odmowy czyśćcu przez reformatorów wprowadziła dismal pusty w ich eschatologia, a po sposób skrajności, doprowadził do skrajnych reakcji.

Hell Piekło

Hell, in Catholic teaching, designates the place or state of men (and angels) who, because of sin, are excluded forever from the Beatific Vision. Hell, w katolickiej nauki, wyznacza miejsce lub stan mężczyzn (i aniołów) którzy z powodu grzechu, są zawsze wyłączone z beatific Vision. In this wide sense it applies to the state of those who die with only original sin on their souls (Council of Florence, Denzinger, no. 588), although this is not a state of misery or of subjective punishment of any kind, but merely implies the objective privation of supernatural bliss, which is compatible with a condition of perfect natural happiness. W tym szerokim sensie ma ona zastosowanie do stanu tych którzy umierają z grzechu pierworodnego tylko na ich dusze (Rada Florencja, Denzinger, nie. 588), chociaż nie jest to stan nędzy lub subiektywnych karania wszelkiego rodzaju, ale jedynie Oznacza cel nadprzyrodzony privation z rozkoszy, która jest zgodna z warunkami naturalnymi doskonałego szczęścia. But in the narrower sense in which the name is ordinarily used, hell is the state of those who are punished eternally for unrepented personal mortal sin. Ale w węższym sensie, w których nazwa jest zwykle używany, piekła jest stan tych, którzy wiecznie są karane za unrepented osobistego grzechu śmiertelnego. Beyond affirming the existence of such a state, with varying degrees of punishment corresponding to degrees of guilt and its eternal or unending duration, Catholic doctrine does not go. Poza potwierdzając istnienie takiego stanu, z różnym stopniem kary odpowiadającej stopnie winy i jego wieczne lub unending czas, doktryny katolickiej nie wychodzi. It is a terrible and mysterious truth, but it is clearly and emphatically taught by Christ and the Apostles. To jest okropne i tajemnicze prawdy, ale jest to jasno i dobitnie nauczanych przez Chrystusa i Apostołów. Rationalists may deny the eternity of hell in spite of the authority of Christ, and professing Christians, who are unwilling to admit it, may try to explain away Christ's words; but it remains as the Divinely revealed solution of the problem of moral evil. Rationalists może odmówić udzielenia wieczność w piekle, pomimo władzy Chrystusa, i professing chrześcijan, którzy chcą się przyznać, może próbować wyjaśnić od słów Chrystusa, lecz pozostaje jako Divinely ujawniły rozwiązanie problemu moralnego zła. (See HELL.) Rival solutions have been sought for in some form of the theory of restitution or, less commonly, in the theory of annihilation or conditional immortality. (Patrz piekła.) Rival zostały poszukiwać rozwiązań w postaci niektórych teorii zwrotu lub, mniej powszechnie, w teorii zagłada lub warunkowego nieśmiertelność. The restitutionist view, which in its Origenist form was condemned at the Council of Constantinople in 543, and later at the Fifth General Council (see APOCATASTASIS), is the cardinal dogma of modern Universalism, and is favoured more or less by liberal Protestants and Anglicans. W restitutionist widok, który w swojej formie Origenist został skazany na posiedzeniu Rady w Konstantynopolu w 543, a później na piątym Rady Generalnej (patrz APOCATASTASIS), jest kardynał dogmat współczesnej uniwersalizm, i jest bardziej lub mniej uprzywilejowanych przez liberalnych protestantów i Anglicans . Based on an exaggerated optimism for which present experience offers no guarantee, this view assumes the all-conquering efficacy of the ministry of grace in a life of probation after death, and looks forward to the ultimate conversion of all sinners and the voluntary disappearance of moral evil from the universe. Na podstawie nadmiernego optymizmu, dla których obecne doświadczenie daje żadnej gwarancji, ten pogląd zakłada, że wszystkie zwycięzca skuteczności w Ministerstwie łaski w życiu próbnego po śmierci, i oczekuje na ostateczne nawrócenie wszystkich grzeszników i dobrowolne zniknięcie moralnego zło od wszechświata. Annihilationists, on the other hand, failing to find either in reason or Revelation any grounds for such optimism, and considering immortality itself to be a grace and not the natural attribute of the soul, believe that the finally impenitent will be annihilated or cease to exist -- that God will thus ultimately be compelled to confess the failure of His purpose and power. Annihilationists, az drugiej strony, nie znaleźć albo w jakiejkolwiek przyczyny lub Objawienia podstawy do takiego optymizmu, i biorąc się do nieśmiertelności jest łaską, a nie naturalnym przymiotem duszy, wierzę że ostatecznie będzie impenitent kolokacje lub przestaje istnieć -- Że Bóg w ten sposób ostatecznie być zmuszany do wyznać niepowodzenia Jego cel i moc.

(B) Universal and Cosmic Eschatology (B) i Universal Kosmiczna eschatologia

The Approach of the End of the World Podejście do końca danego Świat

Notwithstanding Christ's express refusal to specify the time of the end (Mark 13:32; Acts 1:6 sq.), it was a common belief among early Christians that the end of the world was near. Bez względu na Chrystusa odmowy wyrażenia, aby określić czas do końca (Mark 13:32; Akty sq 1:6), była wspólną wiarę wśród pierwszych chrześcijan, że w końcu świat był w pobliżu. This seemed to have some support in certain sayings of Christ in reference to the destruction of Jerusalem, which are set down in the Gospels side by side with prophecies relating to the end (Matthew 24; Luke 21), and in certain passages of the Apostolic writings, which might, not unnaturally, have been so understood (but see 2 Thessalonians 2:2 sqq., where St. Paul corrects this impression). To wydawało się pewne wsparcie w niektórych słowach Chrystusa w odniesieniu do niszczenia Jerozolima, które są określone w Ewangeliach obok proroctwa odnoszące się do końca (Mateusza 24; Luke 21), aw niektórych fragmentach Apostolskiej pism, które mogłyby, nie unnaturally, zostały tak rozumiana (ale patrz 2 Tesaloniczan 2:2 sqq., gdzie św rozwiązuje ten wrażenie). On the other hand, Christ had clearly stated that the Gospel was to be preached to all nations before the end (Matthew 24:14), and St. Paul looked forward to the ultimate conversion of the Jewish people as a remote event to be preceded by the conversion of the Gentiles (Romans 11:25 sqq.). Z drugiej strony, Chrystus miał wyraźnie stwierdził, że Ewangelia miała być głosili Ewangelię wszystkim narodom przed końcem (Matthew 24:14), i Pawła oczekuje na ostateczną nawrócenia narodu żydowskiego jako zdalne zdarzenia, które mają być poprzedzone przez nawrócenie pogan (Rzymian 11:25 sqq.). Various others are spoken of as preceding or ushering in the end, as a great apostasy (2 Thessalonians 2:3 sqq.), or falling away from faith or charity (Luke 18:8; 17:26; Matthew 24:12), the reign of Antichrist, and great social calamities and terrifying physical convulsions. Różne inne zna jako poprzedzających lub ushering w końcu, jak wielki apostazji (2 Tesaloniczan 2:3 sqq.) Lub objętych z dala od wiary i miłości (Łukasza 18:8, 17:26; Matthew 24:12), panowania Antychrystem, i wielkie katastrofy społecznej i fizycznej straszne drgawki. Yet the end will come unexpectedly and take the living by surprise. Jednak w końcu przyjdzie niespodziewanie i podjęcia życia przez zaskoczenie.

The Resurrection of the Body Zmartwychwstanie Ciała

The visible coming (parousia) of Christ in power and glory will be the signal for the rising of the dead (see RESURRECTION). Widoczna najbliższych (parousia) Chrystusa w mocy i chwale będzie sygnałem dla rosnącego of the Dead (patrz: RESURRECTION). It is Catholic teaching that all the dead who are to be judged will rise, the wicked as well as the Just, and that they will rise with the bodies they had in this life. Jest nauczania katolickiego, że wszystkie martwe którzy mają być sądzeni wzrośnie, grzesznika, jak również Wystarczy, że będą prowadzić z organami, które w tym życiu. But nothing is defined as to what is required to constitute this identity of the risen and transformed with the present body. Ale nic nie jest zdefiniowane co do tego, co jest wymagane do tego stanowi o tożsamości wzrosły i przekształcone z obecnego ciała. Though not formally defined, it is sufficiently certain that there is to be only one general resurrection, simultaneous for the good and the bad. Chociaż formalnie nie określono, jest wystarczająco pewne, że tam jest tylko jeden ogólny zmartwychwstanie, symultaniczne na dobre i na złe. (See MILLENNIUM.) Regarding the qualities of the risen bodies in the case of the just we have St. Paul's description in 1 Corinthians 15 (cf. Matthew 13:43; Philippians 3:21) as a basis for theological speculation; but in the case of the damned we can only affirm that their bodies will be incorruptible. (Patrz Millennium.) Jeżeli chodzi o jakość zmartwychwstałego organów w przypadku właśnie mamy St Paul's opisu w 1 Koryntian 15 (por. Mateusza 13:43; Filipian 3:21) jako podstawę do spekulacji teologicznych, lecz w w przypadku of the Damned możemy tylko stwierdzić, że ich organy będą niezłomnymi.

The General Judgment Ogólne Wyrok

Regarding the general judgment there is nothing of importance to be added here to the graphic description of the event by Christ Himself, who is to be Judge (Matthew 25, etc.). Jeśli chodzi o ogólne wyroku nie ma nic znaczenie dla tu zostać dodany do grafiki opis zdarzenia przez samego Chrystusa, którzy się sędzia (Mt 25, itd.). (See JUDGMENT, GENERAL.) (Patrz orzeczenie, OGÓLNE).

The Consummation of All Things W konsumpcja wszystko

There is mention also of the physical universe sharing in the general consummation (2 Peter 3:13; Romans 8:19 sqq.; Revelation 21:1 sqq.). Istnieje również wspomnieć o uniwersum fizycznego podziału w ogólnym consummation (2 Piotra 3:13; Rzymian 8:19 sqq.; Objawienie 21:1 sqq.). The present heaven and earth will be destroyed, and a new heaven and earth take their place. Obecny niebo i ziemia zostanie zniszczona, a niebo nowe i ziemię ich podjęcia. But what, precisely, this process will involve, or what purpose the renovated world will serve is not revealed. Ale co, właśnie, ten proces będzie obejmować, lub w jakim celu służyć będzie odnowiony świat się nie ujawniły. It may possibly be part of the glorious Kingdom of Christ of which "there shall be no end". Może to być może część chwalebne Królestwo Chrystusa, który "nie będzie końca". Christ's militant reign is to cease with the accomplishment of His office as Judge (1 Corinthians 15:24 sqq.), but as King of the elect whom He has saved He will reign with them in glory forever. Zbrojny panowania Chrystusa jest do zaprzestania z powierzonej Jego urząd jako sędzia (1 Koryntian 15:24 sqq.), Ale jako król wybiera na którym zapisane On będzie królować z nimi w chwale na zawsze.

Publication information Written by PJ Toner. Publikacja informacji Napisane przez PJ toneru. Transcribed by Michael C. Tinkler. Przepisywane przez Michaela C. Tinkler. The Catholic Encyclopedia, Volume V. Published 1909. W Encyklopedii Katolickiej, Tom V. wydania 1909. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, May 1, 1909. NIHIL OBSTAT, 1 maj 1909. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, cenzor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York + John M. Farley, Archbishop of New York


Eschatology Eschatologia

Jewish Viewpoint Information Żydowski Opinia Informacje

The Day of the Lord. Dzień Pana.

Gen. xlix. Gen. XLIX. 1; comp. 1; comp. Gen. R. xcviii., "the Messianic end" ; Isa. Gen. R. XCVI. "Mesjańskim końca"; ISA. ii. 1; also "the end," Dent. 1; również "koniec" Dent. xxxii. XXXII. 20; Ps. 20; Ps. lxxiii. LXXI. 17; Ben Sira vii. 17; Mądrość Syracha vii. 36, xxviii. 36, XXVIII. 6; comp. 6; comp. "Didache," xvi. "Didache", XVI. 3): The doctrine of the "last things." 3): Nauki "ostatnie rzeczy." Jewish eschatology deals primarily and principally with the final destiny of the Jewish nation and the world in general, and only secondarily with the future of the individual; the main concern of Hebrew legislator, prophet, and apocalyptic writer being Israel as the people of God and the victory of His truth and justice on earth. Eschatologia dotyczy przede wszystkim żydowskie i głównie z końcowym losie narodu żydowskiego i świat w ogóle, a dopiero wtórnie z przyszłości indywidualnych; głównych obaw Hebrajski ustawodawcy, prorok, i pisarz, apocalyptic Izrael jako lud Boży i Jego zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości na ziemi. The eschatological view, that is, the expectation of the greater things to come in the future, underlies the whole construction of the history of both Israel and mankind in the Bible. W świetle eschatologicznym, to oczekiwanie na większe rzeczy, aby w przyszłości, u podstaw całej historii budowy zarówno Izrael i ludzi w Biblii. The patriarchal history teems with such prophecies (Gen. xii. 3, 16; xv. 14; xviii. 18; xxii. 18; xxvi. 4); the Mosaic legislation has more or less explicitly in view the relation of Israel to the nations and the final victory of the former (Ex. xix.. 5; Lev. xxvi. 45; Num. xxiii. 10, xxiv. 17-24; Deut. iv. 6; vii. 6 et seq. ; xxviii. 1, 10; xxx. 3 et seq. ; xxxii. 43; xxxiii. 29). W patriarchalnej historii teems z takimi proroctwa (Gen. xii. 3, 16; xv. 14; XVIII. 18; XXII. 18; XXVI. 4); Mozaika ustawodawstwo ma mniej lub bardziej wyraźnie w celu Izrael w stosunku do narodów i ostatecznego zwycięstwa były (np. xix .. 5; Lev. XXVI. 45; Num. XXIII. 10, XXIV. 17-24; Deut. iv. 6; vii. 6 i nast. XXVIII. 1, 10; xxx. 3 i nast. XXXII. 43; XXXIII. 29). But it was chiefly the Prophets who dwelt with great emphasis upon the Day of the Lord as the future Day of Judgment. Ale to było głównie proroków którzy mieszkali z dużym naciskiem na dzień Pana jako przyszłego Dnia Zmartwychwstania. Originally spoken of as the day when Yhwh as the God of heaven visits the earth with all His terrible powers of devastation (comp. Gen. xix. 24; Ex. ix. 23, xi. 4, xii. 12; Josh. x. 11), the term was employed by the Prophets in an eschatological sense and invested with a double character: on the one hand, as the time of the manifestation of God's punitive powers of justice directed against all that provokes His wrath, and, on the other hand, as the time of the vindication and salvation of the righteous. Początkowo mówił jako dzień, kiedy Yhwh jako Bóg nieba wizyty na ziemi ze wszystkimi Jego straszliwym uprawnień dewastacji (Comp. Gen. XIX. 24; Ex. Ix. 23, XI. 4, XII. 12; Josh. X. 11), termin został zatrudniony przez proroków w sensie eschatologicznym i zainwestowały w podwójnym charakterze: z jednej strony, jak w czasie objawienia Bożego represyjne uprawnienia wymiaru sprawiedliwości skierowanych przeciwko wszystkim, co prowokuje Jego gniew, a na drugiej strony, jak w czasie windykacji i zbawienia sprawiedliwych. In the popular mind the Day of the Lord brought disaster only to the enemies of Israel; to His people it brought victory. W popularnych uwadze Dzień Pan sprowadził się jedynie do klęski wrogów Izrael; do swego ludu przyniósł jej zwycięstwo. But this is contradicted by the prophet Amos (iii. 2, v. 20). Ale jest to sprzeczne z prorok Amos (III. 2, v. 20). For Isaiah, likewise, the Day of the Lord brings terror and ruin to Judah and Israel (Isa. ii. 12, x. 3, xxii. 5; comp. Micah i. 3) as well as to other nations (Isa. xiv. 25, xxiv.-xxv.). Do Izajasza, podobnie, w Dniu Pana przynosi terroru i ruiny do Judy i Izrael (Isa. ii. 12, X. 3, XXII. 5; comp. Miki i. 3), jak również do innych narodów (Isa. xiv . 25, xxiv.-XXV.). In the same measure, however, as Israel suffers defeat at the hand of the great world-powers, the Day of the Lord in the prophetic conception becomes a day of wrath for the heathen world and of triumph for Israel. W ten sam środek, jednak, jak pokonać Izrael cierpi na ręce-świat wielkich uprawnień, dzień Pana w prorocze koncepcji staje się dzień gniewu na świat pogańskich i triumfu na Izrael. In Zeph. W Zeph. i-iii. I-III. it is a universal day of doom for all idolaters, including the inhabitants of Judea, but it ends with the glory of the remnant of Israel, while the assembled heathen powers are annihilated (iii. 8-12). Jest to uniwersalny dzień kary dla wszystkich balwochwalców, w tym mieszkańców Judei, ale kończy się chwała Reszty Izrael, podczas gdy uprawnienia są montowane pogańskie kolokacje (III. 8-12). This feature of the final destruction, before the city of Jerusalem, of the heathen world-empires becomes prominent and typical in all later prophecies (Ezek. xxxviii., the defeat of Gog and Magog; Isa. xiii. 6-9, Babel's fall; Zech. xii. 2 et seq., xiv. 1 et seq.; Hag. i. 6; Joel iv. [iii.] 2 et seq.; Isa. lxvi. 15 et seq.), the Day of the Lord being said to come as "a fire which refines the silver" (Mal. iii. 2 et seq., 9; comp. Isa. xxxiii. 14 et seq.). Ta funkcja ostatecznego zniszczenia, zanim miasto Jerozolima, pogańskie imperium-świat staje się widocznym i typowe we wszystkich później proroctwa (Ezek. xxxviii., Pokonaniu Gog; ISA. Xiii. 6-9, Babel, spadek ; EPUBLIKA. Xii. 2 i nast., XIV. 1 i nast. Hag. I. 6; Joel iv. [Iii.] 2 i nast. ISA. LXIV. 15 i nast.), Dzień Pana jest, aby jak powiedział "ognia, który oczyszcza srebro" (Mal. iii. 2 i nast., 9; comp. ISA. XXXIII. 14 i nast.). Especially strong is the contrast between the fate which awaits the heathen and the salvation promised Israel in Isa. Szczególnie silne jest kontrast między losu, który czeka na pogan i zbawienie obiecane Izrael w jeden. xxxiv.-xxxv., whereas other prophecies accentuate rather the final conversion of the heathen nations to the belief in the Lord (Isa. ii. 1 et seq., xlix. lxvi. 6-21, Zech. viii. 21 et seq., xiv. 16 et seq.). xxxiv.-XXXV., podczas gdy inne proroctwa raczej akcentować ostatecznej konwersji z narodów pogańskich do wiary w Pana (Isa. ii. 1 i nast., XLIX. LXIV. 6-21, EPUBLIKA. viii. 21 i nast. , XIV. 16 i nast.).

Resurrection of the Dead. Zmartwychwstania.

In addition to this conception of the Day of the Lord, the Prophets developed the hope of an ideal Messianic future through the reign of a son of the house of David-the golden age of paradisiacal bliss, of which the traditions of all the ancient nations spoke (see Dillmann's commentary to Gen. ii-iii., p. 46). Oprócz tego pomysłu w Dniu Pana, proroków rozwiniętych nadziei idealnym Messianic przyszłości poprzez panowania syna z domu Dawida-złoty wiek paradisiacal błogości, którego tradycje wszystkich starożytnych narodów Głos zabrał (patrz komentarz do Dillmann's Gen. II-III., str. 46). It would come in the form of a world of perfect peace and harmony among all creatures, the angelic state of man before his sin (Isa. xi. 1-10, lxv. 17-25: "new heavens and a new earth"). Będzie się w postaci w świat doskonałego pokoju i harmonii wśród wszystkich stworzeń, angelic stanu człowieka przed jego grzechu (Isa. xi. 1-10, LXIII. 17-25: "nowe niebo i nowa ziemia") . It was only a step further to predict the visitation of all the kingdoms of the earth, to be followed by the swallowing up of death forever and a resurrection of the dead in Israel, so that all the people of the Lord might witness the glorious salvation (Isa. xxiv. 21-xxv. 8, xxvi. 19). To był tylko krok do dalszych odwiedzin przewidzieć wszystkich królestw ziemi, które mają być stosowane przez połykania do śmierci na zawsze i zmartwychwstania w Izrael, tak że cały lud Pana świadek może chwalebne zbawienia (Isa. XXIV. 21-XXV. 8, XXVI. 19). The hope of resurrection had been expressed by Ezekiel only with reference to the Jewish nation as such (Ezek. xxxvii.). W nadziei na zmartwychwstanie zostały wyrażone przez Ezechiel tylko w odniesieniu do narodu żydowskiego jako takie (Ezek. xxxvii.). Under Persian influence, however, the doctrine of resurrection underwent a change, and was made part of the Day of Judgment; hence in Dan. Pod wpływem Perski, jednak doktryna zmartwychwstania uległy zmianie, i stał się częścią Dzien Sadu; stąd w Dan. xii. 2 the resurrection is extended to both the wicked and the righteous: the latter "shall awake to everlasting life," the former "to shame and everlasting horror" (AV "contempt"). 2, jest rozszerzone na zmartwychwstanie zarówno prawych i nieprawych: ostatnie "obudzą się na życie wieczne," byłego "do horroru wstyd i wieczne" (AV "pogardę").

The Formation of an Eschatological System. Formacji o eschatologicznym systemu.

It is certainly incorrect to speak of an eschatological system of the Bible, in which there is no trace of an established belief in the future life. Jest to z pewnością błędem mówić o eschatologicznym systemu Biblii, w którym nie ma śladu na utrwalone w przyszłości życia. Both Ben Sira and Tobit still adhere to the ancient view of Sheol as the land of the shades (see Sheol). Obie Mądrość Syracha i Tobit nadal stosować się do starożytnego widok jak Szeol ziemi w odcieniach (patrz Szeol). It was the future destiny of the nation which concerned the Prophets and the people; and the hope voiced by prophet, psalmist, and liturgical poet was simply that the Lord as the Only One will establish His kingdom over the whole earth (Ex. xv. 18; Micah ii. 13, iv. 7; Obad. 21; Zech. xiv. 9; Isa. xxiv. 23; Ps. xciii. 1, xcvi. 10, xcvii. 1, xcix. 1). To było w przyszłości los narodu, które dotyczyły proroków i ludzi, i wyraziła nadzieję, że przez proroka, psalmist, liturgicznej i poeta był po prostu, że Pan jako jedyny utwierdzę jego królestwo na całej ziemi (np. xv. 18; Miki ii. 13, IV. 7; Obad. 21; EPUBLIKA. XIV. 9; ISA. XXIV. 23; Ps. XCI. 1, XCVI. 10, XCVII. 1, xcix. 1). This implied not only the reunion of the twelve tribes (Ezek. xxxvii. 16 et seq.; Zeph. iii. 20), but the conversion of the heathen surviving the divine day of wrath as well as the downfall of the heathen powers (Zeph. iii. 8-9; Zech. xiv. 9-19; Isa. lvi. 6, lxiii. 1-6; Ps. ii. 8-12). To nie tylko domniemanych reunion z dwunastu plemion (Ezek. xxxvii. 16 i nast. Zeph. Iii. 20), lecz konwersja pogańskie w życiu dzień Bożego gniewu, jak i upadku narodów uprawnień (Zeph . Iii. 8-9; EPUBLIKA. XIV. 9-19; ISA. LVI. 6, LXIII. 1-6; Ps. Ii. 8-12). It seems that, because of the tribulation which the house of Zerubbabel had to undergo-not, as Dalman ("Die Worte Jesu," p. 243) thinks, "because the Messiah was not an essential part of the national hope"-the expectation of a Messiah from the house of David was kept in the background, and the prophet Elijah, as the forerunner of the great Day of the Lord who would reassemble all the tribes of Israel, was placed in the foreground (Ecclus. [Sirach] xlviii. 10; I Mace. xiv. 41). Wydaje się, że ze względu na ucisk, który dom Zorobabel miał do poddania-nie, jak Dalman ( "Die Worte Jesu", str. 243) uważa, że Mesjasz nie był istotną częścią krajowych nadzieję, że "na oczekiwania na Mesjasza z rodu Dawida był trzymany w tle, i proroka Eliasza, jako prekursora na wielki dzień Pana, którzy ponownie będą wszystkie pokolenia Izrael, został umieszczony w planie (Ecclus. [Sirach] XLVIII. 10; Ja Mace. XIV. 41). See Elijah. Zobacz Eliasza.

The "Kingdom of God." "Królestwo Boże".

It is difficult to say how far the Sadducees or the ruling house of Zadok shared in the Messianic hope of the people (see Sadducees). Trudno jest powiedzieć, jak daleko saduceusze lub orzeczenia domu Sadoka udostępniony w mesjańskim nadziei ludzi (patrz saduceuszów). It was the class of the Ḥasidim and their successors, the Essenes, who made a special study of the prophetical writings in order to learn the future destiny of Israel and mankind (Dan. ix. 2; Josephus, "BJ" ii. 8, §§ 6, 12; idem, "Ant." xiii. 5, § 9, where the term εἱμαρμένη is to be taken eschatologically). To była klasa z Ḥasidim i ich następców, Esseńczycy, którzy w specjalnym badaniu z prophetical pism w celu poznania przyszłości losie Izrael i ludzi (Dan. ix. 2; Józef Flawiusz, "BJ" II. 8, § 6, 12; idem ", Ant." Xiii. 5, § 9, gdy termin εἱμαρμένη ma być podjęte eschatologically). While announcing the coming events in visions and apocalyptic writings concealed from the multitude (see Apocalyptic Literature), they based their calculations upon unfulfilled prophecies such as Jeremiah's seventy years (Jer. xxv. 11, xxix. 10), and accordingly tried to fix "the end of days" (Dan. ix. 25 et seg.; Enoch, lxxxix. 59). Chociaż ogłaszając najbliższych wydarzeń w wizji i apocalyptic pism ukryte z tłumu (patrz Apocalyptic Literature), oparte na obliczeniach ich niezrealizowanego takich jak proroctwa Jeremiasza, siedemdziesiąt lat (Jer. XXV. 11, XXIX. 10), a zatem próbował naprawić " do końca dni "(Dan. ix. 25 i seg.; Enoch, LXXXVII. 59). The Talmud reproachingly calls these men, who frequently brought disappointment and wo upon the people, "mahshebe ḳeẓim" (calculators of the [Messianic] ends: Sanh. 97b; comp. 92b, 99a; Ket. 111a; Shab. 138b; 'Eduy. ii. 9-10; for the expression , see Dan. xii. 4, 13; Assumptio Mosis, i. 18, xii. 4; II Esd. iii. 14; Syriac Apoc. Baruch, xxvii. 15; Matt. xiii. 39, xxiv. 3). Talmudu reproachingly wzywa tych ludzi, którzy często przyniósł rozczarowanie i komisji na ludzi, "mahshebe ḳeẓim" (z kalkulatorów [Messianic] kończy: Sanh. 97b; comp. 92b, 99a; Ket. 111a; Shab. 138b "; Eduy . Ii. 9-10; do wypowiedzi, patrz Dan. Xii. 4, 13; Assumptio Mosis, i. 18, XII. 4; II ESD. Iii. 14; Syryjski Apoc. Baruch, XXVII. 15; Matt. Xiii . 39, XXIV. 3). It can not be denied, however, that these Ḥasidean or apocalyptic writers took a sublime view of the entire history of the world in dividing it into great worldepochs counted either after empires or millenniums, and in seeing its consummation in the establishment of "the kingdom of the Lord," called also, in order to avoid the use of the Sacred Name, ("the kingdom of heaven"). Nie można zaprzeczyć jednak, że te Ḥasidean lub apocalyptic pisarzy miało cudownym widokiem na całą historię na świat w dzieląc je na wielkim worldepochs liczone albo po imperiów lub millenniums, a widząc w jego konsumpcja w zakładzie "królestwo od Pana ", zwany również, w celu uniknięcia stosowania Najświętszego Nazwa (" Królestwo niebieskie "). This prophetic goal of human history at once lent to all struggle and suffering of the people of God a higher meaning and purpose, and from this point of view new comfort was offered to the saints in their trials. To prorocze cel ludzkiej historii na raz pożyczył wszystkim walka i cierpienie ludu Bożego wyższy sens i cel, i z tego punktu widzenia nowych komfort oferowany był do świętych w ich próbach. This is the idea underlying the contrast between the "kingdoms of the powers of the earth" and "the kingdom of God" which is to be delivered over at the end of time to the saints, the people of Israel (Dan. ii. 44; vii. 14, 27). To jest pomysł podstaw kontrast pomiędzy "królestwa uprawnień ziemi" i "królestwo Boże", która ma być wydana w ciągu końcu czas na świętych, ludzie Izrael (ii Dan.. 44 ; Vii. 14, 27). It is, however, utterly erroneous to assert, as do Schürer ("Geschichte," ii. 504 et seq.) and Bousset (" Religion des Judenthums," pp. 202 et seq.), that this kingdom of God meant a political triumph of the Jewish people and the annihilation of all other nations. Jest, jednak zupełnie błędne dochodzenie, jak Schürer ( "Geschichte", ii. 504 i nast.) Bousset ( "Religia des Judenthums", pp. 202 i nast.), Że królestwo Boże oznaczało polityczne triumfu narodu żydowskiego i zagłady wszystkich innych narodów. As may be learned from Tobit xiii. Jak może zostać wyciągnięte z Tobit xiii. 11 et seq., xiv. 11 i nast., XIV. 6, quoted by Schürer (lc ii. 507), and from the ancient New-Year's liturgy (see also 'Alenu), "the conversion of all creatures to become one single band to do, God's will" is the foremost object of Israel's Messianic hope; only the removal of "the kingdom of violence" must precede the establishment of God's kingdom. 6, cytowany przez Schürer (LC ii. 507), a od starożytnych Nowym Roku liturgii (patrz również "Alenu)," konwersji wszystkich stworzeń, aby stać się jednym paśmie zrobić z wolą Bożą "to przede wszystkim obiekt, Izrael Mesjanistyczna nadzieja; tylko usunięcie "królestwo przemocy" musi poprzedzać ustanowienia Królestwa Bożego. This hope for the coming of the kingdom of God is expressed also in the Ḳaddish (comp. Lord's Prayer) and in the eleventh benediction of the "Shemoneh 'Esreh," whereas the destruction of the kingdom of wickedness first found expression in the added (nineteenth) benediction (afterward directed chiefly against obnoxious informers and heretics; see Liturgy), and was in the Hellenistic propaganda literature, the Sibyllines (iii. 47, 767 et al.), emphasized especially with a view to the conversion of the heathen. Tę nadzieję na przyjście królestwa Bożego jest również wyrażone w Ḳaddish (Comp. Ojcze nasz) i jedenaste w benediction z "Shemoneh" Esreh ", mając na uwadze, że zniszczenie królestwa zła pierwszy znalazło wyraz w brzmieniu ( XIX) benediction (potem skierowane głównie przeciwko okropnych informatorów i heretyków; patrz liturgii), i był w helleńskiego propagandy literatury, Sibyllines (III. 47, 767 i in.) podkreślił, zwłaszcza z myślą o konwersji pogan.

World-Epochs. Świat-epok.

In contrasting the future kingdom of God with the kingdom of the heathen powers of the world the apocalyptic writers were undoubtedly influenced by Parsism, which saw the world divided between Ahuramazda and Angro-mainyush, who battle with each other until finally the latter, at the end of the fourth period of the twelve world-millenniums, is defeated by the former after a great crisis in which the bad principle seems to win the upper hand (see Plutarch, "On Isis and Osiris," ch. 47; Bundahis, xxxiv. 1; "Bahman Yasht," i. 5, ii. 22 et seq. ; "SBE" v. 149, 193 et seq. ; Stade, "Ueber den Einfluss, des Parsismus auf das Judenthum," 1898, pp. 145 et seq.). W kontrastujące przyszłości królestwa Bożego w królestwie pogan uprawnień w świat na apokaliptycznym pisarze byli niewątpliwie pod wpływem Parsism, który ujrzał świat podzielony pomiędzy Ahuramazda i Angro-mainyush, którzy walka ze sobą, aż wreszcie ten ostatni, na końca czwartego okresu dwunastu świat-millenniums, pokonany przez byłego po wielkim kryzysie, w którym zła zasada wydaje się wygrać górnej strony (zob. Plutarch, "Na Izydy i Ozyrysa," ch. 47; Bundahis, xxxiv . 1; "Bahman Yasht," I. 5, II. 22 i nast. "SBE" V. 149, 193 i nast. Stade "ueber den Einfluss, Parsismus des auf das Judenthum", 1898, pp. 145 i nast.). The idea of four world-empires succeeding one another and represented by the four metals (Dan. ii., vii.), which also has its parallel in Parsism ("Bahman Yasht," i. 3), and in Hindu, Greek, and Roman traditions ("Laws of Manes," i. 71 et seq. ; Hesiod, "Works and Days," pp. 109 et seq. ; Ovid, "Metamorphoses," i. 89), seems to rest upon an ancient tradition which goes back to Babylonia (see Gunkel's commentary on Genesis, 1902, p. 241). Pomysł z czterech kolejnych imperiów świat, siebie i reprezentowany przez czterech metali (ii Dan.., Vii.), Który także ma swoją równolegle w Parsism ( "Bahman Yasht," I. 3), aw hinduskie, Grecki, Roman i tradycji ( "Prawa Manes," I. 71 i nast. hesiod, "Prace i dni", pp. 109 i nast. Ovid, "Metamorfozy", i. 89), wydaje się reszty na starożytnej tradycji , który sięga do Babilonii (patrz komentarz na Gunkel, Genesis, 1902, str. 241). Gunkel finds in the twelve millenniums of Persian belief an astronomical world-year with four seasons, and sees the four Babylonian world-epochs reproduced in the four successive periods of Adam, Noah, Abraham, and Moses. Gunkel znajdzie w dwunastu millenniums Perski wiarę w jeden świat-astronomiczne roku z czterech pór roku, i widzi czterech babilońskiej epok-świat przedstawiony w czterech kolejnych okresów Adam, Noe, Abraham, Mojżesz. The four periods occur again in Enoch, lxxxix. Cztery okresy wystąpić ponownie w Enoch, LXXXVII. et seq. i nast. (see Kautzsch, "Pseudepigraphen," p. 294) and Rev. vi. (patrz Kautzsch, "Pseudepigraphen", str. 294) oraz vi Rev. 1; also in Zech. 1, również w EPUBLIKA. ii. 1 (AV i. 18), vi.1; and Dan. 1 (AV i. 18), VI.1; i Dan. viii. 22; and the four undivided animals in the vision of Abraham (Gen. xv. 9) were by the early haggadists (Johanan b. Zakkai, in Gen. R. xliv.; Apoc. Abraham, xv., xxviii.) referred to the four world-empires in an eschatological sense. 22; i czterech niepodzielnej zwierząt w wizji Abraham (Gen. xv. 9) zostały przez wczesne haggadists (ur. Zakkai Jochanana, w Gen. R. XLIV.; Apoc. Abrahama, xv., XXVIII.), O których mowa cztery-świat imperium w sensie eschatologicznym.

A World-Week. A Świat tygodni.

The Perso-Babylonian world-year of twelve millenniums, however, was transformed in Jewish eschatology into a world-week of seven millenniums corresponding with the week of Creation, the verse "A thousand years in thy sight are but as yesterday" (Ps. xc. 5 [AV 4]) having suggested the idea that the present world of toil ("'olam ha-zeh") is to be followed by a Sabbatical millennium, "the world to come" ("'olam ha-ba'": Tamid vii. 4; RH 31a; Sanh. 97a; Ab. RN i., ed. Schechter, p. 5; Enoch, xxiii. 1; II Esdras vii. 30, 43; Testament of Abraham, A. xix., B. vii.; Vita Adæ et Evæ, 42; Rev. xx. 1; II Peter iii. 8; Epistle of Barnabas, xv.; Irenæus, v. 28, 3). The Babylonian Perso-świat-millenniums lat dwunastu, jednak został przekształcony w żydowskiej eschatologia w świat-siedmiu tygodni millenniums odpowiada tygodnia Stworzenia, werset "tysiąc lat w Twoich oczach jest, ale jak wczoraj" (Ps. XC. 5 [AV 4]), które zaproponował koncepcję, że obecny świat w trudzie ( "Olam ha-zeh") ma być stosowana przez tysiąclecia sabbatical "świat się" ( "Olam ha-ba" ": Tamid vii. 4; RH 31a; Sanh. 97a; Ab. RN i., ed. Schechter, str. 5; Enoch, XXIII. 1; II Esdras vii. 30, 43; Testamencie Abrahama, A. XIX. B. vii.; Adæ et Vita Evæ, 42; xx Rev. 1; II Peter III. 8; List Barnaby, xv.; Irenæus, v. 28, 3). Of these the six millenniums were again divided, as in Parsism, into three periods: the first 2,000 years devoid of the Law; the next 2,000 years under the rule of the Law; and the last 2,000 years preparing amid struggles and through catastrophes for the rule of the Messiah (Sanh. 97a; 'Ab. Zarah 9a; Midr. Teh. xc. 17); the Messianic era is said to begin 4,291 years after Creation (comp. the 5,500 years after Creation, after the lapse of which the Messiah is expected, in Vita Adæ et Evæ, 42; also Assumptio Mosis, x. 12). Spośród tych sześciu millenniums zostały ponownie podzielone, jak w Parsism, na trzy okresy: pierwszy od 2000 roku pozbawiony prawa; następnym 2000 roku na podstawie przepisu prawa, a ostatnie przygotowania 2000 roku wśród walk i katastrof na drodze rządów Mesjasza (Sanh. 97a; "Ab. Zarah 9a; Midr.. XC. 17); mesjańskim ery powiedział, aby rozpocząć 4291 rok po stworzeniu (Comp. w 5500 roku po stworzeniu, po upływie którego Mesjasz jest spodziewane w Adæ et Vita Evæ, 42; Assumptio Mosis, X. 12). On a probably similar calculation, which placed the destruction of the Second Temple at 3828 (Sanh. lc), rests also the division of the world into twelve epochs of 400 years, nine and a half of which epochs had passed at the time of the destruction of the Temple (II Esdras xiv. 11; comp. vii. 28). Na prawdopodobnie podobnych obliczeń, które umieszczone zniszczenia Drugiej Świątyni w 3828 (Sanh. dz. cyt.), spoczywa również podział na świat w dwanaście epok w 400 roku, dziewięć i pół epok, które miał na czas przeszły z niszczenie świątyni (II Esdras XIV. 11; comp. vii. 28). Twelve periods occur also in the Syriac Apocalypse of Baruch (xxvii., liii.) and the Apocalypse of Abraham (xxix.); the ten millenniums of Enoch xxi. Dwanaście okresy występują również w Syryjski Apokalipsy Barucha (xxvii., LIII.) I Apokalipsy Abrahama (xxix.); dziesięciu millenniums of Enoch XXI. 6, however, appear to be identical with the ten weeks in ch. 6, jednak wydaje się być identyczne z dziesięć tygodni w rozdz. xciii., that is, 10 x 700 years. XCI., to jest 10 x 700 lat. As a matter of course, Biblical chronology was always so construed as to bring the six millenniums into accord with the Messianic expectations of the time; only by special favor would the mystery of the end, known only to God, be revealed to His saints (Dan. xii. 9; II Esd. iv. 37, xi. 44; Syriac Apoc. Baruch, liv. 1, lxxxi. 4; Matt. xxiv. 36; Pes. 54b). W kwestii oczywiście, biblijnej chronologii, tak było zawsze traktowane jako do sześciu millenniums w zgodzie z mesjańskie oczekiwania na czas, tylko przez specjalne korzyść byłaby tajemnicy do końca, znany tylko Bogu, aby objawić się Jego świętych ( Dan. Xii. 9; II ESD. Iv. 37, XI. 44; Syryjski Apoc. Baruch, wątr. 1, LXXXI. 4; Matt. XXIV. 36; Pes. 54b). The end was believed to be brought about by the merit of a certain number of saints or martyrs (Enoch, xlvii. 4; II Esd. iv. 36; Rev. vii. 4), or by the completion of the number of human souls sent from their heavenly abode to the earth, the number of created souls being fixed (Syriac Apoc. Baruch, xxiii. 4; 'Ab. Zarah 5a; Yeb. 63b). W końcu była uważana za spowodowaną przez tę zaletę, że pewna liczba świętych i męczenników (Henoch, xlvii. 4; II ESD. Iv. 36; vii Rev. 4), lub zakończenia liczby ludzkich dusz wysłał ich z nieba pozostał na ziemi, liczbę utworzonych dusze są ustalane (Syryjski Apoc. Baruch, XXIII. 4; "Ab. Zarah 5a; Yeb. 63b). Finally, it was taught that "he who announces the Messianic time based on calculation forfeits his own share in the future" (R. Jose, in Derek Ereẓ R. xi.) and that "the advent of the Messiah is dependent upon general repentance brought about by the prophet Elijah" (Sanh. 97b; Pirḳe R. El. xliii.; Assumptio Mosis, i. 18). Wreszcie, był on nauczał, że "On zapowiada, którzy mesjańskim czas oparte na kalkulacji traci swoje własne akcje w przyszłości" (R. Jose, Derek Ereẓ R. xi.) Oraz że "z nadejściem Mesjasza jest uzależnione od ogólnego nawrócenia wywołane przez proroka Eliasza "(Sanh. 97b; Pirḳe R. El. xliii.; Assumptio Mosis, i. 18).

Travail of the Messianic Time. Travail o mesjańskim czas.

There prevails a singular harmony among the apocalyptic writings and traditions, especially regarding the successive stages of the eschatological drama. Nie panuje osobliwy harmonii między apocalyptic pism i tradycji, szczególnie w odniesieniu do kolejnych etapów w eschatologicznym dramatem. The first of these is the "travail" of the Messianic time (; literally, "the suffering of the Messiah"; comp. Pesiḳ. R. 21, 34; Shab. 118a; Pes. 118a; Sanh. 98b; Mek., Beshallaḥ, Wayassa', 4, 5; or , Matt. xxiv. 8; Mark xiii. 9, taken from Hosea xiii. 13). Pierwszym z nich jest "travail" mesjańskim (; dosłownie, "cierpienia Mesjasza"; comp. Pesiḳ. R. 21, 34; Shab. 118a; Pes. 118a; Sanh. 98b; mek., Beshallaḥ, Wayassa ", 4, 5, lub Matt. XXIV. 8; Mark xiii. 9, zaczerpnięte z Ozeasz xiii. 13). The idea that the great redemption shall be preceded by great distress, darkness, and moral decline seems to be based on such prophetic passages as Hosea xiii. Pomysł, że wielkie wykupu jest poprzedzona wielkim niebezpieczeństwie, ciemności, upadku moralnego i wydaje się opierać na takich prorocze fragmenty jak Ozeasz xiii. 13 et seq.; Joel ii. 13 i nast. Joel ii. 10 et seq.; Micah vii. 10 i nast. Miki vii. 1-6; Zech. 1-6; EPUBLIKA. xiv. XIV. 6 et seq.; Dan. 6 i nast. Dan. xii. 1. The view itself, however, is not that of the Prophets, whose outlook is altogether optimistic and eudemonistic (Isa. xi. 1-9, lxv. 17-25), but more in accordance with the older non-Jewish belief in a constant decline of the world, from the golden and silver to the brass and iron age, until it ends in a final cataclysm or conflagration, contemplated alike by old Teuton and Greek legend. Na sam widok, jednak nie jest, że z proroków, którego prognozy są optymistyczne i zupełnie eudemonistic (Isa. xi. 1-9, LXIII. 17-25), ale bardziej zgodne ze starszymi nie-Żydów, wiara w stałej spadek o świat, od złotych i srebrnych z brązu i epoka żelaza, dopóki nie zakończy się w ostatecznej kataklizm lub conflagration, rozważane zarówno przez stare Teuton Grecki i legendy. It was particularly owing to Persian influence that the contrast between this world, in which evil, death, and sin prevail, and the future world, "which is altogether good" (Tamid lc), was so strongly emphasized, and the view prevailed that the transition from the one to the other could be brought about only through a great crisis, the signs of decay of a dying world and the birth-throes of a new one to be ushered into existence. To było szczególnie ze względu na wpływ Perski, że kontrast między tym świat, w którym zło, śmierć, grzech i pierwszeństwo, a świat przyszłości ", która jest całkiem dobra" (dz. cyt. Tamid), była tak silnie podkreślał, dominował pogląd, że przejścia z jednej do drugiej może być spowodowany tylko poprzez wielki kryzys, oznaki rozpadu na świat i umierają urodzenia-throes z nową ushered się do istnienia. Persian eschatology had no difficulty in utilizing old mythological and cosmological material from Babylonia in picturing the distress and disorder of the last days of the world (Bundahis, xxx. 18 et seq.; Plutarch, lc 47; Bahman, lc ii. 23 et seq., iii. 60); Jewish eschatology had to borrow the same elsewhere or give Biblical terms and passages a new meaning so as to make all terrestrial and celestial powers appear as participants in the final catastrophe. Perski eschatologia nie miał trudności z wykorzystaniem starego mitologicznych i kosmologiczne z materiału w Babilonia zdjęciowej do niepokoju i zaburzeń w ostatnich dniach na świat (Bundahis, xxx. 18 i nast. Plutarch, dz. cyt. 47; Bahman, dz. cyt. ii. 23 i nast . III. 60); żydowskiej eschatologia musiał pożyczyć tym samym lub w innym miejscu daje biblijne terminy i fragmenty nowego znaczenia, tak aby wszystkie lądowe i niebieskich uprawnień wyświetlane jako uczestników w ostatnim katastrofy. This world, owing to the sin of the first man (II Esd. iv. 30), or through the fall of the angels (Enoch, vi.-xi.), has been laden with curses and is under the sway of the power of evil, and the end will accordingly be a combat of God with these powers of evil either in the heavens above or on earth (Isa. xxiv. 21 et seq., xxv. 7, xxvii. 1; Dan. vii. 11, viii. 9; Book of Jubilees, xxiii. 29; Test. Patr., Asher, 7, Dan. 5; Assumptio Mosis, x. 1; Psalms of Solomon, ii. 25 et seq.; and see Gunkel, "Schöpfung und Chaos," pp. 171-398). To świat, ze względu na grzech pierwszego człowieka (II ESD. Iv. 30), lub poprzez upadku aniołów (Henoch, vi.-xi.), został obciążony z curses i jest pod kołysać się na siłę zła, i do końca będą walki Boga z tych uprawnień zła albo w niebiosach, powyżej lub na ziemi (Isa. XXIV. 21 i nast., XXV. 7, XXVII. 1; Dan. vii. 11, viii. 9; Księga Jubileusze, XXIII. 29; Test. patr., Aser, 7, Dan. 5; Assumptio Mosis, X. 1; Psalmy Salomona, ii. 25 i nast. Gunkel i zobaczyć, "Schöpfung und Chaos ", pp. 171-398). The whole world, then, appears as in a state of rebellion before its downfall. Cały świat, a następnie pojawia się w stanie buntu przed jego upadku. A description of these Messianic woes is given in the Book of Jubilees, xx. Opis tych Messianic woes podany jest w Księdze Jubileusze, xx. 11-25; Sibyllines, ii. 11-25; Sibyllines II. 154 et seq., iii. 154 i nast. III. 796 et seq.; Enoch, xcix. 796 i nast. Enoch, xcix. 4 et seq., c. 4 i nast., C. 1 et seq.; II Esd. 1 i nast.; II ESD. v.-vi.; Syriac Apoc. v.-vi.; Syryjski Apoc. Baruch xxv.-xxvii., xlviii. Baruch xxv.-XXVII., XLVIII. 31 et seq., lxx.; Matt. 31 i nast., LXX.; Matt. xxiv. XXIV. 6-29; Rev. vi.-ix.; Soṭah ix. 6-29; Rev vi.-ix.; Soṭah ix. 15; Derek Ereẓ Zuṭa x.; Sanh. 15; Derek Ereẓ Zuṭa x.; Sanh. 96b-97a. "A third part of all the world's woes will come in the generation of the Messiah" (Midr. Teh. Ps. ii. 9). "Jedna trzecia wszystkich świat's woes wejdzie w generacji Mesjasza" (The Midr.. Ps. Ii. 9). In all these passages evil portents are predicted, such as visions of swords, of blood, and of warfare in the sky (Sibyllines, iii. 795; comp. Luke xxi. 21; Josephus, "BJ", vi. 5, § 3), disorder in the whole celestial system (Enoch,lxxx. 4-7; II Esd. v. 4; comp. Amos viii. 9; Joel ii. 10), in the produce of the earth (Enoch, lxxx. 2; Book of Jubilees, xxiii. 18; II Esd. vi. 22; Sibyllines, iii. 539), and in human progeny (Book of Jubilees, xxiii. 25; Sibyllines, ii. 154 et seq.; II Esd. v. 8, vi. 21). We wszystkich tych fragmentów przewidywane są złe znaki, takie jak wizje miecze, krwi i działań wojennych w niebie (Sibyllines, III. 795; comp. Luke XXI. 21; Józef Flawiusz, "BJ", VI. 5, § 3 ), Zaburzeń w całym systemie celestial (Henoch, LXXX. 4-7; II ESD. V. 4; comp. Amos viii. 9; Joel ii. 10), w produkcji ziemi (Henoch, LXXX. 2; Księga Jubileusze, XXIII. 18; II ESD. Vi. 22; Sibyllines, III. 539), a także w ludzkich potomstwa (Księga Jubileusze, XXIII. 25; Sibyllines II. 154 i nast.; II ESD. V. 8 , VI. 21). Birds and beasts, trees, stones, and wells will cease to act in harmony with nature (II Esd. v. 6-8, vi. 24). Ptaki i zwierzęta, drzewa, kamienie, studnie i przestanie działać w harmonii z przyrodą (II ESD. V. 6-8, vi. 24).

Particularly prominent among the plagues of the time, of which Baruch xxviii. Szczególnie widoczna wśród plag w czasie, którego Baruch XXVIII. 2-3 counts twelve, will be "the sword, famine, earthquake, and fire"; according to Book of Jubilees, xxiii. 2-3 liczy Dwunastu, będzie "miecza, głodu, trzęsienia ziemi i ognia", zgodnie z Księgi Jubileusze, XXIII. 13, "illness and pain, frost and fever, famine and death, sword and captivity"; but greater than the terror and havoc caused by the elements will be the moral corruptionand perversion, the wickedness and unchastity anticipated in prophetic visions, and the power of evil spirits (Syriac Apoc. Baruch, lc and lxx. 2-8; Book of Jubilees, xxiii. 13-19). 13, "choroba i ból, gorączka i mrozu, głodu i śmierci, miecz i niewoli", ale większa niż strach i Havoc spowodowane przez elementy będą moralne corruptionand perversion, niegodziwość i unchastity przewidywanych w proroczej wizji, a moc złe duchy (Syryjski Apoc. Baruch, dz. cyt. i LXX. 2-8; Księga Jubileusze, XXIII. 13-19). This view of the prevalence of the spirit of evil and seduction to sin in the last days received special emphasis in the Ḥasidean schools; hence the striking resemblance between the tannaitic and the apocalyptic picture of the time preceding the Messianic advent: "In the last days false prophets [pseudo-Messiahs] and corrupters will increase and sheep be turned into wolves, love into hatred; lawlessness [see Belial] will prevail, causing men to hate, persecute, and deliver up each other; and Satan, 'the world-deceiver' (see Antichrist), will in the guise of the Son of God perform miracles, and as ruler of the earth commit unheard-of crimes" ("Didache," xvi. 3 et seq.; Sibyllines, ii. 165 et seq., iii. 63; Matt. xxiv. 5-12; II Tim. iii. 1 et seq.). Tę względu na powszechność występowania stanów ducha zła i grzechu seduction się w ostatnich dniach otrzymała szczególny nacisk w szkołach Ḥasidean; stąd uderzające podobieństwa między tannaitic i apokaliptycznego obrazu w czasie poprzedzającym nadejście mesjańskim: "W ciągu ostatnich dni fałszywi prorocy [pseudo-Messiahs] i zgorszenie zwiększy owiec i przekształcić się w wilki, miłości do nienawiści; bezprawia [patrz Belial] będą mieć znaczenie rozstrzygające, powodując ludzi do nienawiści, prześladują, i wydaje się nawzajem, a szatan, "świat - oszust "(patrz Antichrist), w formie z Synem Bożym wykonywać cuda, i jako władca ziemi mało znanemu popełnienia przestępstw" ( "Didache", XVI. 3 i nast. Sibyllines II. 165 i nast . III. 63; Matt. XXIV. 5-12; Tim II. Iii. 1 i nast.). The rabbinic description is similar: "The footsteps of the Messiah [, taken from Ps. lxxxix. 52; comp. the term , "the last days of the rule of Esau"="Edom-Rome"; II Esd. vi. 8-10; comp. Gen. R. lxiii.; Yalḳut and Midrash ha-Gadol, ed. Schechter, on Gen. xxv. 26; Pirḳe R. El. xxxii.] are seen in the turning of the schoolhouse into a brothel, the desolation of Galilee and Gaulanitis, the going about of the scribes and saints as despised beggars, the insolence and lawlessness of the people, the disrespect of the younger generation toward the older, and the turning of the rulers to heresy" (Soṭah ix. 15; Derek Ereẓ Zuṭa x.; Sanh. 97b; Cant. R. ii. 13; Ket. 112b; in these passages amoraim of the second and third centuries are often credited with the views of tannaim of the first; comp. also Shab. 118a with Mek., Beshallaḥ, lc). W rabbinic opis jest podobny: "Śladami Mesjasza [, zaczerpnięte z Ps. LXXXVII. 52; comp. Pojęcia" ostatnie dni rządów Ezawa "=" Edomu-Rzym "; II ESD. Vi. 8 -10; Comp. Gen. R. LXIII.; Yalḳut i Midrasz ha-Gadol, ed. Schechter, Gen. XXV. 26; Pirḳe R. El. XXXII.] Są postrzegane w zwrotnym w schoolhouse do burdelu, spustoszenie w Galilei i Gaulanitis, na temat bieżących i uczonych w Piśmie świętym jako gardzą beggars, insolence i bezprawia na ludzi, niespełnieniem młodego pokolenia w kierunku starszych, i zwrotny z władców do herezji "(ix Soṭah. 15; Derek Ereẓ Zuṭa x.; Sanh. 97b; Cant. R. ii. 13; Ket. 112b; amoraim w tych fragmentów z drugiego i trzeciego wieku są często zapisywane z widokiem tannaim z pierwszych; comp. Shab również . 118a z mek., Beshallaḥ, dz. cyt.). Simon ben Yoḥai (comp. Derek Ereẓ Zuṭa x. with Sanh. lc) counts seven periods of tribulation preceding the advent of the son of David. Szymona ben Yoḥai (Comp. Derek Ereẓ Zuṭa X. Sanh. Dz. cyt.) liczy siedmiu okresów w ucisku poprzedzających nadejście syna Dawida. The Abraham Apocalypse (xxx.) mentions ten plagues as being prepared for the heathen of the time: (1) distress; (2) conflagration; (3) pestilence among beasts; (4) famine; (5) earthquakes and wars; (6) hail and frost; (7) wild beasts; (8) pestilence and death among men; (9) destruction and flight (comp. Isa. xxvi. 20; Zech. xiv. 5); and (10) noises and rumblings (comp. in the sixth period of Simon b. Yoḥai; comp. Test. Patr., Levi, 17, where also seven periods precede the kingdom of God). W Abrahama Apocalypse (xxx.) wymienia dziesięć plag, jak są przygotowane do pogan w czasie: (1) niebezpieczeństwie; (2) conflagration; (3) zarazy wśród dzikich zwierząt; (4) głód; (5) trzęsienia ziemi i wojny; ( 6) gradu i mrozu; (7) dzikie zwierzęta; (8) zarazy i śmierci wśród mężczyzn; (9) niszczenia i lotu (Comp. ISA. XXVI. 20; EPUBLIKA. XIV. 5) i (10) hałas i rumblings (Comp. w szóstym okresie Simon b. Yoḥai; comp. testu. patr., Lewi, 17, gdzie również siedmiu okresów poprzedzać królestwo Boże).

The War of Gog and Magog. Wojna Gog.

An important part in the eschatological drama is assigned to Israel's final combat with the combined forces of the heathen nations under the leadership of Gog and Magog, barbarian tribes of the North (Ezek. xxxviii-xxxix.; see Gog and Magog). Ważnym elementem w eschatologicznym dramatem Izrael jest przypisany do ostatecznej walki z siłami pogańskich narodów pod kierownictwem Gog, barbarzyńskich plemion z Północy (Ezek. xxxviii-XXXIX.; Patrz Gog). Assembled for a fierce attack upon Israel in the mountains near Jerusalem, they will suffer a terrible and crushing defeat, and Israel's land will thenceforth forever remain the seat of God's kingdom. Assembled na okrutny napad na Izrael w górach w pobliżu Jerozolima, będą cierpieć straszna i kruszenia pokonać, a Izrael będzie thenceforth w ziemi na zawsze pozostanie w siedzibie Królestwa Bożego. Whether originally identical or identified only afterward by Biblical interpretation with the battle in the valley of Jehoshaphat (Joel iv. [AViii.] 12; comp. Zech. xiv. 2 and Isa. xxv. 6, where the great warfare against heathen armies is spoken of), the warfare against Gog and Magog formed the indispensable prelude to the Messianic era in every apocalyptic vision (Sibyllines, iii. 319 et seq., 512 et seq., 632 et seq.; v. 101; Rev. xx. 8; Enoch, lvi. 5 et seq., where the place of Gog and Magog is taken by the Parthians and Medes; II Esd. xiii. 5, "a multitude of men without number from the four winds of the earth"; Syriac Apoc. Baruch, LXX. 7-10; Targ. Yer. to Num. xi. 26, xxiv. 17, Ex. xl. 11, Deut. xxxii. 39, and Isa. xxxiii. 25; comp. Num. xxiv. 7 [Septuagint, Γὼγ for "Agag"]; see Eldad and Medad). Niezależnie od tego, czy pierwotnie identyczne lub zidentyfikowane tylko potem przez biblijnej interpretacji z bitwy w dolinie Jozafata (Joel iv. [AViii.] 12; comp. EPUBLIKA. XIV. 2 i ISA. XXV. 6, gdzie wielkie działania wojenne przeciwko armii jest pogańskie religia), działania wojenne przeciwko Gog stanowiły nieodzowny preludium do mesjańskim era w każdym apocalyptic vision (Sibyllines, III. 319 i nast., 512 i nast., 632 i nast.; w. 101; Rev xx. 8; Enoch, LVI. 5 i nast. Przypadku, gdy miejsce Gog zostanie podjęta przez Partowie i Medowie, II ESD. Xiii. 5, "wielu ludzi bez numeru z cztery wiatry ziemi"; Syryjski Apoc. Baruch, LXX. 7-10; Targu. Yer. Celu Num. Xi. 26, XXIV. 17, ex. XL. 11, Deut. XXXII. 39 i ISA. XXXIII. 25; comp. Num. XXIV. 7 [Septuaginta, Γὼγ "Agaga"]; patrz: Eldad i Medad).

R. Eliezer (Mek., Beshallaḥ, lc) mentions the Gog and Magog war together with the Messianic woes and the Last Judgment as the three modes of divine chastisement preceding the millennium. R. Eliezer (Mek., Beshallaḥ, dz. cyt.) wspomina o Gog wojny wraz z mesjańskim woes i Sąd Ostateczny w trzech trybach Bożej kara poprzedzającym tysiącleciu. R. Akiba assigns both to the Gog and Magog war and to the Last Judgment a duration of twelve months ('Eduy. ii. 10); Lev. R. Akiba przypisuje się zarówno do Gog wojny i Sąd Ostateczny okres dwanaście miesięcy ( "Eduy. Ii. 10); Lev. R. xix. R. XIX. has seven years instead, in accordance with Ezek. ma siedem lat zamiast, zgodnie z Ezek. xxxix. XXXIX. 9; Ps. 9; Ps. ii. 1-9 is referred to the war of Gog and Magog ('Ab. Zarah 3b; Ber. 7b; Pesiḥ. ix. 79a; Tan., Noah, ed. Buber, 24; Midr. Teh. Ps. ii.). 1-9 jest mowa o wojnie z Gog ( "Ab. Zarah 3b; Bera. 7b; Pesiḥ. Ix. 79a; Tan., Noe, ed. Buber, 24; Midr.. Ps. Ii.).

The destruction of Gog and Magog's army implies not, as falsely stated by Weber ("Altsynagogale Theologie," 1880, p. 369), followed by Bousset ("Religion des Judenthums," p. 222), the extermination of the Gentile world at the close of the Messianic reign, but the annihilation of the heathen powers who oppose the kingdom of God and the establishing of the Messianic reign (see Enoch, lvi.-lvii., according to which the tribes of Israel are gathered and brought to the Holy Land after the destruction of the heathen hosts; Sifre, Deut. 343; and Targ. Yer. to Num. xi. 26). Zniszczenie Gog wojska nie oznacza, jak błędnie podana przez Webera ( "Altsynagogale Theologie", 1880, str. 369), a następnie przez Bousset ( "Religia des Judenthums", str. 222), eksterminacji na świat w Gentile zamknięcia mesjańskim panowania, ale zagładzie narodów uprawnień którzy sprzeciwianiu się królestwo Boże i ustanowienia mesjańskim panowania (patrz: Henoch, lvi.-LVII., zgodnie z którym Izrael pokoleń są gromadzone i podawane do Ziemia Święta po zniszczeniu pogan Zastępów; Sifre, Deut. 343; Targu. Yer. Celu Num. Xi. 26).

The Gentiles who submit to the Law are expected to survive (Syriac Apoc. Baruch, lxxii. 4; Apoc. Abraham, xxxi.); and those nations that did not subjugate Israel will be admitted by the Messiah into the kingdom of God (Pesiḥ. R. 1, after Isa. lxvi. 23). Pogan którzy przedkładają ustawy Oczekuje się przetrwać (Syryjski Apoc. Baruch, LXX. 4; Apoc. Abrahama, XXXI.); I tych narodów, które nie podporządkowania Izrael będzie dopuszczone przez Mesjasza do królestwa Bożego (Pesiḥ . R. 1, po ISA. LXIV. 23). The Messiah is called "Hadrach" (Zech. ix. 1), as the one who leads the heathen world to repentance (), though he is tender to Israel and harsh toward the Gentiles (: Cant. R. vii. 5). Mesjasz jest nazywany "Chadraku" (ix Zech.. 1), jako jednej którzy prowadzi świat do nawrócenia pogańskich (), choć jest on do składania ofert, Izrael i trudnych do pogan (: Cant. R. vii. 5). The loyalty of the latter will be severely tested ('Ab. Zarah 2b et seq.), while during the established reign of the Messiah the probation time of the heathen will have passed over (Yeb. 24b). Lojalność będzie ono poważnie testowane ( "Ab. Zarah 2b i nast.), Natomiast w okresie panowania siedzibę Mesjasza w czasie próbnego pogan będą musiały przeprawili (Yeb. 24b). "A third part of the heathen world alone will survive" (Sibyllines, iii. 544 et seq., v. 103, after Zech. xiii. 8; in Tan., Shofeṭim, ed. Buber, 10, this third part is referred to Israel, which alone, as the descendants of the three patriarchs, will escape the fire of Gehenna). "Trzecia część pogan świat sam przeżyć" (Sibyllines, III. 544 i nast., V. 103, po EPUBLIKA. Xiii. 8; w Tan., Shofeṭim, ed. Buber, 10, w tym trzecia część jest określone do Izrael, który sam, jako potomkowie trzech patriarchów, ucieczki ogień Gehenna). According to Syriac Apoc. Według Syryjski Apoc. Baruch, xl. Baruch, XL. 1, 2, it is the leader of the Gog and Magog hosts who will alone survive, to be brought bound before the Messiah on Mount Zion and judged and slain. 1, 2, jest liderem na Gog gospodarze którzy będą samodzielnie przetrwać, które mają być wniesione przed związana Mesjasza na górze Syjon i oceniana i zabici. According to II Esd. Zgodnie z II ESD. xiii. 9 et seq., fire will issue forth from the mouth of the Messiah and consume the whole army. 9 i nast., Ogień będzie dalej problem z usta Mesjasza i zużywają całe wojsko. This indicates an identification of Gog and Magog with "the wicked one" of Isa. Wskazuje to na identyfikację Gog ze "Złego" ISA. xi. 4, interpreted as the personification of wickedness, Angro - mainyush (see Armilus). 4, interpretowane jako personifikacja zła, Angro - mainyush (patrz Armilus). In Midrash Wayosha' (Jellinek, "BH" i. 56) Gog is the leader of the seventy-two nations of the world, minus one (Israel), and makes war against the Most High; he is smitten down by God. W Wayosha Midrasz "(Jellinek," BH "I. 56) Goga jest liderem na siedemdziesiąt dwa narody na świat, minus jeden (Izrael), i sprawia, że wojna przeciwko Najwyższego; jest on pobici przez Boga. Armilus rises as the last enemy of God and Israel. Armilus wzrasta w ostatnim nieprzyjacielem Boga i Izrael.

Gathering of the Exiles. Gathering z Wypędzonych.

The great event preparatory to the reign of the Messiah is the gathering of the exiles, "ḳibbuẓgaliyyot." Wielkie wydarzenie przygotowawcze do panowania Mesjasza jest gromadzenie wygnańców, "ḳibbuẓgaliyyot". This hope, voiced in Deut. Tę nadzieję, wyrażona w Deut. xxx. 3; Isa. 3; ISA. xi. 12; Micah iv. 12; Mika iv. 6, vii. 6, VII. 11; Ezek. 11; Ezek. xxxix. XXXIX. 27; Zech. 27; EPUBLIKA. xi. 10-12 and Isa. 10-12 i ISA. xxxv. XXXV. 8, is made especially impressive by the description in Isa. 8, jest szczególnie imponujące przez opis w Isa. xxvii. XXVII. 13 of the return of all the strayed ones from Assyria and Egypt, and by the announcement that "the Gentiles themselves shall carry Israel's sons and daughters on their arms to Jerusalem with presents for the Lord" (Isa. xlix. 22, lx. 4-9, lxvi. 20). 13 do zwrotu wszystkich strayed te z Asyrii i Egipt, i przez ogłoszenie, że "poganie sami przeprowadzają Izrael synów i córki na ich broni do Jerozolima z prezentów dla Pana" (Isa. XLIX. 22, LX. 4 -9, LXIV. 20). It was accordingly dwelt upon as a miraculous act in the synagogal liturgy and song (Shemoneh 'Esreh; Meg. 17a; Cant. xi. 1, xvii. 31), as well as in apocalyptic visions (Apoc. Abraham, xxxi.; II Esd. xiii. 13; Matt. xxiv. 31). To był odpowiednio mieszkali na jako cudowny akt w liturgii synagogalnej i pieśni (Shemoneh "Esreh; Meg. 17a; Cant. Xi. 1, XVII. 31), jak również w apokaliptycznym wizje (Apoc. Abrahama, XXXI.; II ESD. Xiii. 13; Matt. XXIV. 31). God shall bring them back from the East and the West (Baruch, iv. 37, v. 5 et seq.; Ecclus. [Sirach] xxxvi. 13; Tobit xiii. 13); Elijah shall gather them and the Messiah summon them together (Ecclus. [Sirach] xlviii. 10; Sibyllines, ii. 171-187; Cant. xvii. 26; Targ. Yer. to Ex. vi. 18, xl. 9-10, Num. xxiv. 7, Deut. xxx. 4, Jer. xxxiii. 13). Bóg przyprowadzi je z powrotem ze Wschodu i Zachodu (Baruch, IV. 37, v. 5 i nast. Ecclus. [Sirach] XXXVI. 13; Tobit xiii. 13); Eliasz zbierzemy ich Mesjasza i wezwać je razem (Ecclus. [Sirach] XLVIII. 10; Sibyllines II. 171-187; Cant. XVII. 26; Targu. Yer. Ex. Vi. 18, XL. 9-10, Num. XXIV. 7, Deut. Xxx . 4, Jr. XXXIII. 13). In wagons carried by the winds the exiles shall be borne along with a mighty noise (Enoch, lvii. 1 et seq.; Zeb. 116a; Cant. R. and Haggadat Shir ha-Shirim to Cant. iv. 16; Midr. Teh. to Ps. lxxxvii. 6), and a pillar of light shall lead them (Philo, "De Execrationibus," 8-9). W wagony przeprowadzone przez wiatry zesłańców ponoszone są wraz z mocną hałasu (Henoch, LVII. 1 i nast. Zeb. 116a; Cant. R. i Haggadat Shir ha-Shirim do Cant. Iv. 16; Midr. . Z Ps. LXXXV. 6), a filar światła kieruje nimi (Filon, "De Execrationibus", 8-9). The Lost Ten Tribes shall be miraculously brought back across the mighty waters of the River Euphrates (II Esd. xiii. 39-47; Syriac Apoc. Baruch, lxxvii.; Sanh. x. 13; Tan., Miḳḳez and Shelaḥ, i. 203, iii. 79, ed. Buber, after Isa. xi. 15; see Arzareth; Sambation; Ten Tribes). The Lost dziesięć pokoleń jest cudem sprowadzeni w całej potężne wody z rzeki Eufrat (II ESD. Xiii. 39-47; Syryjski Apoc. Baruch, LXXV.; Sanh. X. 13; Tan., Miḳḳez i Shelaḥ, i. 203, III. 79, opr. Buber, po ISA. Xi. 15; patrz Arzareth; Sambation; dziesięć pokoleń).

The Days of the Messiah. Dni Mesjasza.

The central place in the eschatological system is, as a matter of course, occupied by the advent of the messiah. Centralne miejsce w systemie jest eschatologicznym, jak sprawa oczywiście, zajmowanych przez nadejściem Mesjasza. Nevertheless the days of the Messiah ("yemot ha-Mashiaḥ"), the time when the prophetic predictions regarding the reign of the descendant of David find their fulfilment, do not form the end of the world's history, but are merely the necessary preparatory stage to the kingdom of God ("malkut shamayim"), which, when once established, will last forever (Dan. vii. 27; Sibyllines, iii. 47 et seq., 767 et seq.; Mek., Beshallaḥ, 'Amaleḳ, end). Niemniej dni Mesjasza ( "yemot ha-Mashiaḥ"), w momencie, gdy prorocze przewidywania dotyczące panowania potomkiem Dawida znaleźć ich spełnienia, nie wchodzą do końca w świat historii, lecz są jedynie niezbędne etapie przygotowawczym do królestwa Bożego ( "malkut shamayim"), która, gdy raz ustanowiony, będzie trwał wiecznie (vii Dan.. 27; Sibyllines, III. 47 i nast., 767 i nast. mek., Beshallaḥ "Amaleḳ, koniec). The Messiah is merely "the chosen one" (Enoch, xlv. 3, xlix. 2, li. 3 et seq.); he causes the people to seek the Lord (Hosea iii. 5; Isa. xi. 9; Zech. xii. 8; Ezek. xxxiv. 24, xxxvii. 24 et seq.), and, as "the Son of God," causes the nations to worship Him (Enoch, cv. 2; II Esd. viii. 28 et seq., xiii. 32-52, xiv. 9, after Ps. ii. 7, lxxxix. 27 et seq.). Mesjasz jest tylko "wybrańcem" (Henoch, XLV. 3, XLIX. 2,. 3 i nast.); On powoduje, że ludzie szukali Pana (Ozeasz iii. 5; ISA. Xi. 9; EPUBLIKA. xii. 8; Ezek. xxxiv. 24, xxxvii. 24 i nast.) oraz, jako "Syn Boży", powoduje, że narody oddać Mu pokłon (Henoch, CV. 2; II ESD. viii. 28 i nast. , XIII. 32-52, XIV. 9, po Ps. Ii. 7, LXXXVII. 27 i nast.). The time of his kingdom is therefore limited according to some to three generations (Mek., lc, after Ex. xvii. 16, ); according to others, to 40 or 70, to 365 or 400 years, or to 1,000, 2,000, 4,000, or 7,000 years (Sanh. 99a, 97b; Pesiḥ. R. 1, end; Midr. Teh. xc. 17); the number 400, however, based upon a combination of Gen. xv. W czasie jego królestwo jest zatem ograniczony do niektórych zgodnie z trzech pokoleń (Mek., dz. cyt., po Ex. XVII. 16,); zgodnie z innymi, do 40 lub 70, 365 lub 400 lat, do 1000, 2000, 4000 lub 7000 roku (Sanh. 99a, 97b; Pesiḥ. R. 1, koniec; Midr.. XC. 17); numer 400, jednak w oparciu o kombinację Gen. xv. 13 and Ps. 13 i Ps. xc. XC. 15 (see Pesiḥ. R. 1), is supported by II Esd. 15 (patrz Pesiḥ. R. 1), jest obsługiwana przez II ESD. vii. 28 et seq., where it is positively stated that after his 400 years' reign the Messiah will die to rise again, after the lapse of a week, with the rest of the righteous in the world's regeneration. 28 i nast., Gdzie jest pozytywnie stwierdził, że 400 lat po jego "panowania Mesjasza umrze na zmartwychwstanie, po upływie tygodnia, z resztą sprawiedliwych w świat jego regenerację. It is probably to emphasize his human character that the Messiah is frequently called the "Son of Man" (Dan. viii. 13; Enoch, xlvi. 2 et seq., xlviii. 2, lxii. 7; See Man, Son of). Jest to prawdopodobnie podkreślić jego charakter człowieka, że Mesjasz jest często nazywany "Synem Człowieczym" (Dan. viii. 13; Enoch, XLVI. 2 i nast., XLVIII. 2, LXII. 7; Zobacz Człowiek, Syn) . For it is in order to fulfil the designs of God for Israel and the whole race of man that he is to appear as the triumphant warrior-king to subjugate the nations (Sibyllines, iii. 653-655), to lead in the war against Gog and Magog (II Esd. xiii. 32; Targ. Yer. to Num. xxiv. 17, 20), to annihilate all the powers of wickedness and idolatry, cleanse the Holy Land and city from all heathen elements, build the new house of the Lord "pure and holy," and become the Redeemer of Israel (Syriac Apoc. Baruch, xxxix. 7 et seq., lxxii. 2; Cant. xvii. 21-30; Targ. Yer. to Gen. xlix. 11, Ex. xl. 9, Num. xi. 16, Isa. x. 27; comp. Philo, "De Præmiis et Pœnis," with reference to Num. xxiv. 7): "he is to redeem the entire creation by chastising the evil-doers and making the nations from all the ends of the world see the glory of God" (II Esd. xiii. 26-38; Cant. xvii. 31). Na to w celu spełnienia wzorów Boga za Izrael i cały wyścig człowieka, że on jest do stawienia się w triumfie króla-wojownika do podporządkowania narodów (Sibyllines, III. 653-655), aby prowadzić w wojnie przeciwko Gog (II ESD. Xiii. 32; Targu. Yer. Celu Num. XXIV. 17, 20), annihilate wszystkie uprawnienia niegodziwość i bałwochwalstwa, oczyścić Ziemi Świętej i miasta pogan ze wszystkich elementów, zbudować nowy dom Panie z "czystym i świętym", a stał się Odkupicielem Izrael (Syryjski Apoc. Baruch, XXXIX. 7 i nast., LXX. 2; Cant. XVII. 21-30; Targu. Yer. Gen. XLIX do 11. , Ex. XL. 9, Num. Xi. 16, ISA. X. 27; comp. Philo, "De Præmiis et Pœnis", z odniesieniem do Num. XXIV. 7): "On jest, aby wykorzystać całe stworzenie przez chastising z niesprawiedliwych i uczynienie ze wszystkich narodów kończy się na świat zobaczyć chwały Bożej "(II ESD. xiii. 26-38; Cant. XVII. 31). "Free from sin, from desire for wealth or power, a pure, wise, and holy king imbued with the spirit of God, he will lead all to righteousness and holiness (Cant. xvii. 32-43; Sibyllines, iii. 49, v. 414 et seq.; Test. Patr., Levi, 18; Midr. Teh. lxxii. 12; Targ. Yer. to Gen. xlix. 12, and Isa. xi. 2, xli. 1). "Wolny od grzechu, od pragnienie bogactwa i władzy, czystą, mądrą, i święty król nasycony Ducha Bożego, on doprowadzi wszystkich do świętości i sprawiedliwości (Cant. XVII. 32-43; Sibyllines, III. 49, v. 414 i nast. testu. patr., Lewi, 18; Midr.. LXX. 12; Targu. Yer. Gen. do XLIX. 12 i ISA. xi. 2, xli. 1).

Time of Universal Peace. Czas Universal Pokoju.

The Messianic time, accordingly, means first of all the cessation of all subjection of Israel by other powers (, Ber. 34b; Sanh. 91b), while the kingdoms and nations will bring tributes to the Messiah (Pes. 118b; Gen. R. lxxviii.; Tan., Yelamdenu, Shofeṭim; Sibyllines, iii. 350, iv. 145, all based upon Ps. lxxii. 10 and lxviii. 32); furthermore, it will be a time of conversion of the heathen world to monotheism (Tobit xiv. 6; Sibyllines, iii. 616, 624, 716 et seq.; Enoch, xlviii. 4 et seq.; 'Ab. Zarah 24a, after Zeph. iii. 9), though the Holy Land itself will not be inhabited by strangers (Cant. xvii. 28; Sibyllines, v. 264; Book of Jubilees, 1. 5). Mesjańskim czasie, odpowiednio, oznacza przede wszystkim zaprzestania poddanie wszystkich innych uprawnień przez Izrael (, Ber. 34b; Sanh. 91b), podczas gdy królestwa i narody przyniesie tributes do Mesjasza (Pes. 118b; Gen. R . LXXVI.; Tan., Yelamdenu, Shofeṭim; Sibyllines, III. 350, IV. 145, wszystkie oparte na Ps. LXX. 10 i lxviii. 32); ponadto, że będzie to czas nawrócenia pogan, aby świat monoteizm (Tobit XIV. 6; Sibyllines, III. 616, 624, 716 i nast. Enoch, XLVIII. 4 i nast. "Ab. Zarah 24a, po Zeph. Iii. 9), chociaż Ziemia Święta nie będzie zamieszkane przez cudzoziemców (Cant. XVII. 28; Sibyllines, w. 264; Księga Jubileusze, 1. 5). Both earth and man will be blessed with wondrous fertility and vigor (Enoch, x. 17-19, "They will live until they have a thousand children"; Sibyllines, iii. 620 et seq., 743; Syriac Apoc. Baruch, xxix. 5; comp. Papias' description of the millennium given as coming directly from Jesus, in Irenæus, "Adversus Hæreses," v. 33, 3-4; Ket. 111b; Shab. 30b, "The earth will produce new fruits daily, women will bear children daily, and the land will yield loaves of bread and garments of silk," all with reference to Ps. lxxii. 16; Deut. xxxii. 1; Gen. xlix. 11; comp. Targ. Yer.). Zarówno ziemia i człowiek będzie błogosławiony z wondrous płodności i vigor (Henoch, X. 17-19, "Będą oni żyć do tysiąca dzieci"; Sibyllines, III. 620 i nast., 743; Syryjski Apoc. Baruch, xxix . 5; comp. Papiasz "opis danego tysiąclecia jako pochodzące bezpośrednio od Jezusa, w Irenæus," Adversus Hæreses ", v. 33, 3-4; Ket. 111b; Shab. 30b," ziemia będzie produkować nowe owoce codziennie , Kobiet, dzieci będą nosić codziennie, a ziemia będzie plon bochenki chleba i szaty z jedwabiu, "w odniesieniu do wszystkich Ps. LXX. 16; Deut. XXXII. 1; Gen. XLIX. 11; comp. Targu. Yer.) . The days of the youth of the earth will be renewed; people will again reach the age of 1,000 years (Book of Jubilees, xxx. 27; comp. Isa. lxv. 20); the birth of children will be free from pain (Syriac Apoc. Baruch, lxxiii. 60, after Isa. xiii. 8; Philo, "De Præmiis et Pœnis," 15 et seq.); there will no longer be strife and illness, plague or trouble, but peace, health, and joy (Enoch, x. 16-22; Sibyllines, iii. 371; Syriac Apoc. Baruch, lxxiii. 1-5). Dni młodzieży na ziemi zostanie odnowione, ludzie będą znowu osiągną wiek 1000 lat (Księga Jubileusze, xxx. 27; comp. ISA. LXIII. 20); urodzenia dzieci będą wolne od bólu (Syryjski Apoc. Baruch, LXXI. 60, po ISA. Xiii. 8; Philo, "De Præmiis et Pœnis," 15 i nast.); Nie będzie już walki i chorobą, plagą lub problemy, ale pokoju, zdrowia i radości (Enoch, X. 16-22; Sibyllines, III. 371; Syryjski Apoc. Baruch, LXXI. 1-5). All physical ailments and defects will be healed (Gen. R. xcv.; Pesiḥ. R. 42 [ed. Friedmann, p. 177, note]; Midr. Teh. cxlvi. 8; Eccl. R. i. 9, after Isa. xxxv. 6; comp. Matt. xi. 5). Wszystkie dolegliwości fizyczne i wady zostanie uzdrowiona (Gen. R. xcv.; Pesiḥ. R. 42 [wyd. Friedmann, str. 177, uwaga]; Midr.. CXLVI. 8; Eccl. I. R. 9, po Isa. XXXV. 6; comp. Matta. Xi. 5). A spiritual regeneration will also take place, and Israel's sons and daughters will prophesy (Num. R. xv., after Joel iii. 1 [AV ii. 28], a passage which contradicts the statement of Bousset, lcp 229). A duchowej odnowy będzie również miało miejsce, i Izrael synów i córki będą prorokować (Num. R. xv. Po Joel iii. 1 [AV ii. 28], przejście, które jest sprzeczne z oświadczeniem Bousset, WKT 229).

Renewal of the Time of Moses. Odnowienie z czasów Mojżesza.

The Messiah will furthermore win the heathen by the spirit of wisdom and righteousness which rests upon him (Sibyllines, iii. 780; Test. Patr., Levi, 18; Judah, 24; Targ. Yer. to Gen. xlix. 12 and Isa. xli. 1). Mesjasz będzie ponadto wygrać pogan przez ducha mądrości i sprawiedliwości, która opiera się na niego (Sibyllines, III. 780; Test. Patr., Lewi, 18; Judy, 24; Targu. Yer. Gen. do XLIX. 12 i Isa . Xli. 1). He will teach the nations the Noachian laws of humanity and make all men disciples of the Lord (Midr. Teh. xxi.). On nauczy się narodów Noachian prawa człowieka i wszystkich ludzi uczniami Pana (The Midr.. XXI.). The wonders of the time of Moses will be repeated on a larger scale in the time of the Messiah (Mek., Beshallaḥ, Shirah, 8, after Micah vii. 15; comp. Hosea ii. 17; Targ.; Tan., Bo, ed. Buber, 6). Cudów czasie Mojżesz zostanie powtórzona na większą skalę w czasach Mesjasza (Mek., Beshallaḥ, Shirah, 8, po Mika vii. 15; comp. Ozeasz ii. 17; Targu.; Tan., Bo , Ed. Buber, 6). What Moses, the first redeemer, did is typical of what the Messiah as the last redeemer will do (Eccl. R. i. 9). Co Mojżesza, pierwszy Odkupiciel, zrobił to, co jest typowe dla Mesjasza jako Odkupiciel będzie to ostatni (Eccl. i. R. 9). The redemption will be in the same month of Nisan and in the same night (Mek., Bo, 14); the same pillar of cloud will lead Israel (Philo, "De Execrationibus," 8; Targ. Yer. to Isa. xxxv. 10): the same plagues will be sent upon Israel's foes (Tan., Wa'era, ed. Buber, 15; Bo, 6, 19; Midr. Wayosha'; Jellinek, "BH" i. 45); the redeemer will ride on an ass (Zech. ix. 9; comp. Ex. iv. 20); manna will again be sent down from heaven (Ps. lxxii. 16; comp. Ps. lxxviii. 24; Syriac Apoc. Baruch, xxix. 8); and water rise from beneath by miraculous power (Joel iv. [AV iii.] 18; comp. Ps. lxxviii. 15 et seq.; Eccl. R. i. 9). Umorzenie będzie w tym samym miesiącu Nisan, w tej samej nocy (Mek., Bo, 14); ten sam słup obłoku doprowadzi Izrael (Filon, "De Execrationibus," 8; Targu. Yer. Na ISA. Xxxv . 10): te same plagi będą wysyłane na jego wrogów Izrael (Tan., Wa'era, ed. Buber, 15; Bo, 6, 19; Midr. Wayosha "; Jellinek," BH "I. 45); Odkupiciel będzie jazda na osiołku (ix Zech.. 9; comp. ex. iv. 20); manna znowu będzie zeslal z nieba (Ps. LXX. 16; comp. Ps. LXXVI. 24; Syryjski Apoc. Baruch, xxix . 8); wody i wzrost spod przez cudowną moc (Joel iv. [Iii AV.] 18; comp. Ps. LXXVI. 15 i nast. Eccl. I. R. 9). Like Moses, the Messiah will disappear for 90 or 45 days after his appearance (Pesiḥ. R. 15; Pesiḥ. v. 49b, after Hosea v. 15). Podobnie jak Mojżesz, Mesjasz zniknie za 90 lub 45 dni po jego wygląd (Pesiḥ. R. 15; Pesiḥ. V. 49b, po Ozeasz v. 15). The same number of people will be redeemed (Sanh. 111a) and the Song of Moses be replaced by another song (Mek., Beshallaḥ, Shirah, 1; Rev. xv. 3). Ta sama liczba osób zostanie wykupiony (Sanh. 111a) i pieśń Mojżesza zostać zastąpiony przez innego utworu (Mek., Beshallaḥ, Shirah, 1; xv Rev. 3). But, like Moses, the Messiah will die (II Esd. lc); the opinion that the Messiah will not taste death (Midr. Teh. lxxii. 17) seems to be of later origin, and will be discussed in connection with the account of the Messiah from the tribe of Joseph or Ephraim (see below). Ale, jak Mojżesz, Mesjasz będzie umrzeć (II ESD. Dz. cyt.); opinię, że Mesjasz będzie nie zaznają śmierci (The Midr.. LXX. 17) wydaje się być później pochodzenia, i będą dyskutowane w związku z konta z Mesjasz z pokolenia Józefa i Efraima (patrz poniżej).

The Cosmic Characters of the Messianic Time. Kosmiczna znaków mesjańskim czas.

Jewish theology always insisted on drawing a sharp line between the Messianic days and the final days of God's sole kingdom. Żydowski teologia zawsze nalegał na rysunek ostry między mesjańskim dzień i końcowe dni jedynego królestwa Bożego. Hence the characteristic baraita counting ten world-rulers, beginning with God before Creation, then naming, Nimrod, Joseph, Solomon, Ahab, Nebuchadnezzar, Cyrus, Alexander the Great, the Messiah, and ending with God last as He was the first (Pirḳe R. El. xi.; Meg. 11a is incomplete). Stąd charakterystyczne Baraita liczenia dziesięć świat-władców, z Bogiem, przed rozpoczęciem tworzenia, a następnie nazewnictwa, Nimrod, Józef, Salomon, Achaba, Nabuchodonozor, Cyrus, Aleksandra Wielkiego, Mesjasza, a kończącym się z Bogiem jako ostatni był pierwszym (Pirḳe R. El. Xi.; Meg. 11a jest niekompletny). There are, however, in the personality of the Messiah supernatural elements adopted from the Persian Soshians ("Savior") which lent to the whole Messianic age a specifically cosmic character. Istnieją jednak, w osobowość nadprzyrodzonego Mesjasza elementy przyjęte z Soshians Perski ( "Zbawiciela"), które pożyczył na cały wiek Messianic specjalnie kosmicznego charakteru. An offspring of Zoroaster, born miraculously by a virgin of a seed hidden in a lake for thousands of years, Soshians is, together with a number of associates, six, or seven, or thirty, to bring about the resurrection, slay Angro-mainyush and his hosts of demons, judge the risen dead, giving each his due reward, and finally renew the whole world (Bundahis, xxx.; Windischmann, "Zoroastrische Studien," 1863, pp. 231 et seq.; Böcklen, "Die Verwandtschaft der Jüdischchristlichen mit der Parsischen Eschatologie," 1902, pp. 91 et seq.). W potomstwa Zaratusztra, urodzony przez dziewicę cudowny materiał siewny ukryte w jeziorze dla tysięcy lat, Soshians się wraz z liczbą wspólników, sześciu lub siedmiu lub trzydzieści, w celu doprowadzenia do zmartwychwstania, zabije Angro-mainyush i jego wojska demonów, sędzia z umarłych powstał, dając każdemu z powodu jego nagroda, i wreszcie odnowić cały świat (Bundahis, xxx.; Windischmann, "Zoroastrische Studien", 1863, pp. 231 i nast. Böcklen, "Die Verwandtschaft Jüdischchristlichen der mit der Parsischen eschatologie ", 1902, pp. 91 i nast.). Similarly, the Messiah is a being existing from before Creation (Gen. R. i.; Pesiḥ. R. 33; Pirḳe R. El. iii.; Pes. 54a, based on Ps. lxxii. 17), and kept hidden for thousands of years (Enoch, xlvi. 2 et seq., xlviii. 6, lxii. 7; II Esd. xii. 32, xiii, 26; Syriac Apoc. Baruch, xxix.; Midr. Teh. xxi.; Targ. to Micah iv. 8). Podobnie, Mesjasz jest bytem istniejącym przed Creation (Gen. R. I.; Pesiḥ. R. 33; Pirḳe R. El. Iii.; Pes. 54a, w oparciu o Ps. LXX. 17), i przechowywane w ukrytym tysięcy lat (Henoch, XLVI. 2 i nast., XLVIII. 6, LXII. 7; II ESD. xii. 32, XIII, 26; Syryjski Apoc. Baruch, XXIX.; Midr.. XXI.; Targu. celu Mika iv. 8). He comes "from a strange seed" (: Gen. R. xxiii., with reference to Gen. iv. 25; Gen. R. li., with reference to Gen. xix. 34; Gen. R. lxxxv.; Tan., Wayesheb, ed. Buber, 13, with reference to Gen. xxxviii. 29; comp. Matt. i. 3); or from the North (, which may also mean "concealment": Lev. R. ix.; Num. R. xiii., after Isa. xli. 25; comp. John vii. 27). On jest "dziwny materiał siewny" (: Gen. R. XXIII., Z odniesieniem do Gen. iv. 25; Gen. R.,., Z odniesieniem do Gen. XIX. 34; Gen. R. LXXXV.; Tan ., Wayesheb, ed. Buber, 13, w odniesieniu do Gen. xxxviii. 29; comp. Matta. I. 3), lub z północy (, co może również oznaczać "ukrycia": Lew. R. ix.; Num . R. xiii. Po ISA. Xli. 25; comp. Jan VII. 27).

The Messiah's immortal companions reappear with him (II Esd. xiii. 52, xiv. 9; comp. vi. 26). Mesjasz jest nieśmiertelna towarzysze z nim ponownie (II ESD. Xiii. 52, XIV. 9; comp. Vi. 26). Derek Ereẓ Zuṭa i. Derek Ereẓ Zuṭa i. mentions nine immortals (see Kohler, in "JQR" v. 407-419, and comp. the transposed [hidden] righteous ones in Mandäan lore; Brand, "Die Mandäische Religion," 1889, p. 38). wymienia dziewięć immortals (patrz Kohler, "JQR" V. 407-419, comp. transponowane do [ukryta] w prawy te Mandäan lore; marki, "Die Mandäische Religia", 1889, str. 38). They are probably identical with "the righteous who raise the dead in the Messianic time" (Pes. 68a). Są to prawdopodobnie identyczne z "prawego którzy wskrzeszajcie umarłych w czasie mesjańskim" (Pes. 68a). Prominent among the companions of the Messiah are: (1) Elijah the prophet (see Elijah in Rabbinical Literature), who is expected as high priest to anoint the Messiah (Justin, "Dialogus cum Tryphone," viii., xlix.; comp. Targ. to Ex. xl. 10; John i. 21); to bring about Israel's repentance (Pirḳe R. El. xliii.) and reunion (Targ. Yer. to Deut. xxx. 4; Sibyllines, v. 187 et seq.), and finally the resurrection of the dead (Yer. Shab. i. 5-3c; Sheḳ. iii. 47c; Agadat Shir ha-Shirim, ed. Schechter, to Cant. vii. 14); he will also bring to light again the hidden vessels of Moses' time (Mek., Beshauah, Wayassa', 5; Syriac Apoc. Baruch, vi. 8; comp., however, Num. R. xviii.: "the Messiah will disclose these"); (2) Moses, who will reappear with Elijah (Deut. R. iii.; Targ. Yer. to Ex. xii. 42; comp. Ex. R. xviii. and Luke ix. 30); (3) Jeremiah (II Macc. xv. 14; Matt. xvi. 14); (4) Isaiah (II Esd. ii. 18); (5) Baruch (Syriac Apoc. Baruch, vi. 8, xiii. 3, xxv. 1, xlvi. 2); (6) Ezra (II Esd. xiv. 9); (7) Enoch (Enoch, xc. 31; Evangelium Nicodemi, xxv.), and others (Luke ix. 8; comp. also Septuagint to Job, end). Wśród towarzysze Mesjasza są: (1) proroka Eliasza (por. Eliasz w Rabinackiej Literatura), którzy się spodziewać, jako arcykapłana, aby namaścić Mesjasza (Justin, "Dialogus cum Tryphone," VIII., XLIX.; Comp. Targ. Ex. XL. 10; John i. 21), aby doprowadzić do nawrócenia, Izrael (Pirḳe R. El. Xliii.) Reunion (Targ. Yer. Na Deut. Xxx. 4; Sibyllines, w. 187 i nast .), I wreszcie zmartwychwstanie umarłych (Yer. Shab. I. 5-3c; Sheḳ. Iii. 47c; Agadat Shir ha-Shirim, ed. Schechter, Cant. Vii. 14); on również doprowadzić do światła ponownie ukryte statki Mojżesza "(Mek., Beshauah, Wayassa", 5; Syryjski Apoc. Baruch, vi. 8; comp. jednak, Num. R. XVIII.: "Mesjasz będzie ujawniać tych"); (2) Mojżesz, którzy będą ponownie z Eliasz (Deut. R. iii.; Targu. Yer. Ex. Xii. 42; comp. Ex. R. XVIII. Ix i Łukasza. 30); (3) Jeremiasz (II Macc. Xv. 14; Matt. XVI. 14); (4) Izajasza (II ESD. Ii. 18); (5) Baruch (Syryjski Apoc. Baruch, vi. 8, XIII. 3, XXV. 1, XLVI. 2); (6) Ezra (II ESD. XIV. 9); (7) Enoch (Henoch, xc. 31; Evangelium Nicodemi, XXV.), A inni (Luke ix. 8; comp. Septuaginta również do pracy, koniec ). The "four smiths" in the vision of Zech. W "cztery kowali" w wizji EPUBLIKA. ii. 3 (i. 20, RV) were referred by the Rabbis to the four chiefs, or associates, of the Messianic time; Elijah and the Messiah, Melchizedek and the "Anointed for the War" (Messiah ben Joseph: Pesiḥ. v. 51a; comp. Suk. 55b). 3 (i. 20, RV) zostały określone przez rabinów do czterech wodzów, ani współpracownicy, mesjańskie; Eliasza i Mesjasza, Melchizedek i "namaszczony na wojnie" (Mesjasza ben Józefa: Pesiḥ. V. 51a ; Comp. Suk. 55b). The "seven shepherds and the eight princes" (Micah v. 4 [AV 5]) are taken to be: Adam, Seth, Methuselah (Enoch was stricken from the list of the saints in post-Christian times), Abraham, Jacob, and Moses, with David in the middle, forming the set of "shepherds"; Jesse, Saul, Samuel (?), Amos (?), Hezekiah, Zedekiah, Elijah, and the Messiah, forming the set of "princes" (Suk. 52b). "Siedmiu pasterzy i ośmiu książąt" (Łk 4 Miki [AV 5]) są podjęte w celu: Adam, Set, Methuselah (Henoch został dotkniętych klęską żywiołową z listy świętych w post-chrześcijańskiej razy), Abrahama, Jakuba, Mojżesz, Dawid w środku, tworząc zestaw "pasterzy"; Jessego, Saul, Samuel (?), Amos (?), Ezechiasz, Sedecjasz, Eliasz, i Mesjasza, tworzące zestaw "książąt" (Suk . 52b). These, fifteen in number, correspond to the fifteen men and women in the company of the Persian Soshians. Te, piętnaście liczby, odpowiada piętnastu mężczyzn i kobiet w spółce z Perski Soshians. The Coptic Elias Apocalypse (xxxvii., translated by Steindorf), speaks of sixty companions of the Messiah (see Bousset, lcp 221). W Koptyjski Elias Apocalypse (xxxvii., przekład Steindorf), mówi sześćdziesięciu towarzysze Mesjasza (patrz Bousset, WKT 221).

The Messiah of the Tribe of Joseph. Mesjasz z pokolenia Józefa.

The origin and character of the Messiah of the tribe of Joseph, or Ephraim, are rather obscure. Pochodzenie i charakter Mesjasza, z pokolenia Józefa, Efraima, są raczej ukrywać. It seems that the assumed superhuman character of the Messiah appeared to be in conflict with the tradition that spoke of his death, and therefore the figure of a Messiah who would come from the tribe of Joseph, or Ephraim, instead of from Judah, and who would willingly undergo suffering for his nation and fall as victim in the Gog and Magog war, was createdby the haggadists (see Pesik. R. 37; comp. 34.). Wydaje się, że zakładany superhuman charakter Mesjasza wydaje się być w sprzeczności z tradycją, że mówił o jego śmierci, i dlatego na rysunku którzy Mesjasz będzie pochodził z pokolenia Józefa, Efraima, zamiast z Judy, którzy to chętnie poddaje się cierpienia narodu i jego spadek jako ofiara w Gog wojny, był createdby w haggadists (patrz Pesik. R. 37, comp. 34.). To him was referred the passage, "They shall look unto him whom they have pierced and mourn for him" (Zech. xii. 10, Hebr.; Suk. 52a), as well as the fifty-third chapter of Isaiah (see Justin, "Dialogus cum Tryphone," lxviii. and xc.; comp. Sanh. 98b, "the Messiah's name is 'The Leper' ['ḥiwwara'; comp. Isa. liii. 4]; the passage quoted in Martini, "Pugio Fidei," p. 417, cited by Gfrörer [lc 267] and others, is scarcely genuine; see Eppstein, "Bereshit Rabbati," 1888, p. 26). The older haggadah referred also "the wild ox" who with his horns will "push the people to the ends of the earth" (Deut. xxxiii. 17, Hebr.) to the Ephraimite Messiah (Gen. R. lxxv.; comp. Num. R. xiv.). The Messiah from the tribe of Ephraim falls in the battle with Gog and Magog, whereas the Messiah from the house of David kills the superhuman hostile leader (Angro-mainyush) with the breath of his mouth; then he is universally recognized as king (Suk. 52a; comp. Targ. Yer. to Ex. xl. 9, 11; Targ. to Isa. xi. 4, Cant. iv. 5; Sefer Zerubbabel, in Jellinek, "BH" ii. 56, where he is introduced with the name of Nehemiah b. Ḥushiel; comp. lc 60 et seq., iii. 80 et seq.). Aby go było określone przejazd, "Będą patrzeć aż do Tego, którego przebili i opłakiwać go" (xii Zech.. 10, Hebr.; Suk. 52a), jak również pięćdziesiąt Trzeci rozdział Izajasza (patrz: Justin , "Dialogus cum Tryphone," lxviii. I xc.; Comp. Sanh. 98b, "Mesjasz ma nazwę" Leper "[" ḥiwwara "; comp. ISA. LIII. 4]; przejazd cytowany w Martini," Pugio Fidei ", str. 417, cytowane przez Gfrörer [dz. cyt. 267] i inne, jest mało prawdziwe, patrz Eppstein," Bereszit Rabbati ", 1888, str. 26). Starszymi haggadah określone również" dzikiego wołu "którzy z jego rogów będzie "push ludzi aż po krańce ziemi" (Deut. XXXIII. 17, Hebr). Ephraimite do Mesjasza (Gen. R. LXXIII.; comp. Num. R. XIV.). Mesjasz z pokolenia Efraim wchodzi w walce z Gog, mając na uwadze, że Mesjasz z rodu Dawida zabija superhuman wrogiego lidera (Angro-mainyush) z oddechu jego usta, a następnie jest on powszechnie uznawany za króla (Suk. 52a; comp. Targ . Yer. Ex. XL. 9, 11; Targu. Na ISA. Xi. 4, Cant. Iv. 5; Sefer Zorobabel, w Jellinek, "BH" II. 56, gdzie jest wprowadzona z nazwą Nehemiasza b . Ḥushiel; comp. Dz. cyt. 60 i nast. III. 80 i nast.).

"Great will be the suffering the Messiah of the tribe of Ephraim has to undergo for seven years at the hand of the nations, who lay iron beams upon him to crush him so that his cries reach heaven; but he willingly submits for the sake of his people, not only those living, but also the dead, for all those who died since Adam; and God places the four beasts of the heavenly throne-chariot at his disposal to bring about the great work of resurrection and regeneration against all the celestial antagonists" (Pesiḥ. R. 36). "Wielkie będzie cierpienia Mesjasza z pokolenia Efraima, do poddania się siedem lat w ręce narodów, którzy określają żelaza belki mu sympatii do niego, tak aby osiągnąć jego wola nieba, ale chętnie podnosi, ze względu na Jego ludzie, nie tylko tych żyjących, ale także martwe, dla wszystkich tych, którzy zginęli od Adama i Bóg miejscach cztery zwierzęta z nieba rydwan-tron jego dyspozycji w celu doprowadzenia do wielkiego dzieła zmartwychwstanie i regeneracja przeciw wszystkim celestial antagoniści "(Pesiḥ. R. 36). The Patriarchs will rise from their graves in Nisan and pay homage to his greatness as the suffering Messiah, and when the nations (104 kingdoms) put him in shackles in the prison-house and make sport of him, as is described in Ps. Patriarchowie wzrośnie z ich grobów w Nisan i oddają hołd dla jego wielkiego cierpienia jako Mesjasz, kiedy i narody (104 królestwa) umieścić go w okowów w więzieniu, domu i sportu z niego, jak to jest opisane w Ps. xxii. XXII. 8-16, God will address him with the words "Ephraim, My dear son, child of My comfort, I have great compassion on thee" (Jer. xxxi. 20, Hebr.), assuring him that "with the breath of his mouth he shall slay the wicked one" (Isa. xi. 4); and He will surround him with a sevenfold canopy of precious stones, place streams of wine, honey, milk, and balsam at his feet, fan him with all the fragrant breezes of paradise, and then tell the saints that admire and pity him that he has not gone through half the suffering imposed upon him from the world's beginning (Pesiḥ. R. 37). 8-16, Bóg mu adres z napisem "Efraim, mój synu, Moje dziecko komfort, mam wielkie współczucie na ciebie" (Jer. XXXI. 20, Hebr.), Zapewniając mu, że "z jego oddechu usta mu się zabić Złego "(Isa. xi. 4); i On otacza go z siedmiokrotnie baldachim z drogich kamieni, miejsce strumienie wina, miodu, mleka, i balsamu na nogi, kibic z niego wszystkie pachnące breezes z raju, a następnie świętych powiedzieć, że podziwiam i szkoda mu, że nie poszedł za pośrednictwem połowa cierpiących na niego nałożone od początku na świat (Pesiḥ. R. 37). The haggadists, however, did not always clearly discriminate between the Ephraimite Messiah, who falls a victim, and the son of David, who is glorified as victor and receives the tributes of the nations (Midr. Teh. xviii. 5, where the former is meant as being the one "insulted" according to Ps. lxxxix. 51 [AV 52]; comp. Targ. Yer. to Num. xi. 26, and Midr. Teh. lxxxvii. 6, where the two Messiahs are mentioned together). W haggadists, jednak nie zawsze wyraźnie dyskryminują pomiędzy Ephraimite Mesjasz, którzy mieści się ofiarą, i syna Dawida, którzy wsławił się jako ofiara i odbiera tributes z narodów (The Midr.. XVIII. 5, gdzie były rozumie się jako jeden "insulted" zgodnie z Ps. LXXXVII. 51 [AV 52]; comp. Targu. Yer. celu Num. xi. 26, i Midr.. LXXXV. 6, gdzie dwóch Messiahs są wymienione wraz ). According to Tan. Według Tan. Yelamdenu, Shofeṭim (end), the nations will first bring tributes to the Messiah; then, seized by a spirit of confusion ("ruaḥ tezazit"), they will rebel and make war against him; but he will burn them with the breath of his mouth and none but Israel will remain (that is, on the battle-field: this is misunderstood by Weber, lc; comp. II Esd. xiii. 9). Yelamdenu, Shofeṭim (końca), narody będą po raz pierwszy wprowadzają do tributes Mesjasza, a następnie zajęte przez ducha zamieszania ( "ruaḥ tezazit"), będą rebeliantów i wojnę przeciw niemu, ale on będzie nagrywać je z tchnienie Jego usta i nikt nie pozostanie, ale Izrael (która jest na polu bitwy-: to jest niezrozumiany przez Weber, dz. cyt.; comp. ESD II. xiii. 9).

In the later apocalyptic literature the Ephraimite Messiah is introduced by the name of Nehemiah ben Ḥushiel, and the victorious Messiah as Menahem ben 'Ammi El ("Comforter, son of the people of God": Jellinek, "BH" ii. 56, 60 et al.). W późniejszym apocalyptic w literaturze Ephraimite Mesjasz jest wprowadzony przez nazwę Nehemiasza ben Ḥushiel, a zwycięskiego Mesjasza jako Menachem ben "El Ammi (" Pocieszyciel, syn ludu Bożego ": Jellinek," BH "II. 56, 60 et al.). It appears that the eschatologists were anxious to discriminate between the fourth heathen power personified in Edom (Rome) the wicked, over whom the Ephraimite Messiah alone is destined to carry victory (Pesiḥ. R. 12; Gen. R. lxxiii.; BB 123b), and the Gog and Magog army, over which the son of David was to triumph while the son of Ephraim fell (see Otot ha-Mashiaḥ, Jellinek, lc). Wydaje się, że były eschatologists pragną dyskryminacji między czwartym pogańskie uosobieniem siły w Edomie (Rzym) grzeszników, nad którymi Ephraimite Mesjasz jest przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania zwycięstwo (Pesiḥ. R. 12; Gen. R. LXXI.; BB 123b ), A Gog wojska, nad którymi syna Dawida było triumfem, podczas gdy syn Efraima spadła (patrz Otot ha-Mashiaḥ, Jellinek, dz. cyt.). While the fall of the wicked kingdom (Rome) was taken to be the beginning of the rise of the kingdom of God (Pesiḥ. v. 51a), the belief was that between the fall of the empire of Edom = Rome and the defeat of the Gog and Magog army there would be a long interval (see Pesiḥ. xxii. 148a; comp. Pesiḥ. R. 37 [ed. Friedmann, 163b, note]). Mimo upadku grzesznika Brytania (Rzym), które mają być podjęte na początku wzrost o królestwie Bożym (Pesiḥ. v. 51a), przekonania, że od upadku imperium Edomu = Rzym i pokonaniu Gog do wojska nie będzie długa (patrz Pesiḥ. XXII. 148a; comp. Pesiḥ. R. 37 [wyd. Friedmann, 163b, uwaga]).

According to R. Eliezer of Modin (Mek., Beshallaḥ, Wayassa', 4 [ed. Weiss, p. 58b, note]), the Messiah is simply to restore the reign of the Davidic dynasty ("malkut bet Dawid"; comp. Maimonides, Commentary to Sanh. xi.: "The Messiah, the son of David, will die, and his son and grandson will follow him"; on the other hand, Baḥya ben Joseph in his commentary to Gen. xi. 11 says: "The Messiah will not die"); also "the Aaronitic priesthood and Levitic service." Według R. Eliezer z Modin (Mek., Beshallaḥ, Wayassa ", 4 [wyd. Weiss, str. 58b, uwaga]), Mesjasz jest po prostu przywrócić panowania dynastii z Davidic (" malkut zakładu Dawid "; comp . Majmonides, Komentarz do Sanh. Xi. "Mesjasz, syn Dawida, umiera, a jego syn i wnuk będzie się go"; z drugiej strony, Baḥya ben Józefa w swoim komentarzu do Gen. xi. 11 mówi : "Mesjasz będzie nie umiera"); "Aaronitic kapłaństwa i Levitic usługi".

The New Jerusalem. Nowa Jerozolima.

The apocalyptic writers and many rabbis who took a less sober view of the Messianic future expected a new Jerusalem built of sapphire, gold, and precious stones, with gates, walls, and towers of wondrous size and splendor (Tobit xiii. 15, xiv. 4; Rev. xxi. 9-21; Sibyllines, iii. 657 et seq., v. 250 et seq., 420 et seq.; BB 75a; Pes. 50a; Pesiḥ. xx. 143a; Pesiḥ. R. 32; Midr. Teh. lxxxvii.; in accordance with Isa. liv. 11 et seq., lx. 10; Hag. ii. 7; Zech. ii. 8). W apokaliptycznym pisarzy i wielu rabinów którzy wzięli mniej trzeźwi widzenia mesjańskim przyszłości spodziewać nowego Jerozolima zbudowany z Szafir, złoto i kamienie szlachetne, bramy, ściany i wieże wondrous wielkości i świetności (Tobit xiii. 15, XIV. 4; Rev XXI. 9-21; Sibyllines, III. 657 i nast., V. 250 i nast., 420 i nast.; BB 75a; Pes. 50a; Pesiḥ. Xx. 143a; Pesiḥ. R. 32; Midr.. LXXXV.; Zgodnie z ISA. Wątr. 11 i nast., LX. 10; Hag. Ii. 7; EPUBLIKA. Ii. 8). The "new" or "upper Jerusalem" (; Ta'an 5a; Ḥag. 12b; Test. Patr., Dan. 5; Rev. xxi. 2, 10; Gal. iv. 26; Heb. xii. 22) seen in visions by Adam, Abraham, and Moses (Syriac Apoc. Baruch, iv. 2-6) will in the days of the Messiah appear in all its splendor (II Esd. vii. 26, x. 50 et seq.; Syriac Apoc. Baruch, xxxii. 4); it will be reared upon the top of all the mountains of the earth piled one upon the other (Pesiḥ. xxi. 144b, after Isa. ii. 2). W "nowych" lub "górnej Jerozolima" (; Ta'an 5a; Ḥag. 12b; Test. Patr., Dan. 5; Rev XXI. 2, 10; Ga. Iv. 26; Hbr. Xii. 22) seen w wizji Adama, Abrahama, Mojżesza (Syryjski Apoc. Baruch, IV. 2-6) będzie w dniach Mesjasz pojawi się we wszystkich jego świetności (II ESD. vii. 26, X. 50 i nast. Syryjski Apoc . Baruch, XXXII. 4); będzie hodowane na górę wszystkich gór na ziemi piled jedna na drugiej (Pesiḥ. XXI. 144b, po ISA. Ii. 2).

This expectation of course includes a "heavenly temple," "miḳdash shel ma'alah" (Enoch, xc. 29 et seq.; comp. Ḥag. lc; Pes. 54, after Jer. xvii. 12). To oczekiwanie Kurs obejmuje "niebieskiej świątyni", "miḳdash szel ma'alah" (Henoch, xc. 29 i nast. Comp. Ḥag. Dz. cyt.; Pes. 54, po Jer. XVII. 12). The more sober view is that the Messiah will replace the polluted temple with a pure and holy one (Enoch, liii. 6, xc. 28, xci. 13; Sibyllines, iii. 77b; Psalms of Solomon xvii. 30; comp. Lev. R. ix.: "Coming from the North, the Messiah will erect the temple in the South"). Im więcej jest trzeźwy pogląd, że Mesjasz będzie zastąpić zanieczyszczonych świątyni z czystym i świętym jeden (Henoch, LIII. 6, xc. 28, LXXXIX. 13; Sibyllines, III. 77b; Psalmy Salomona XVII. 30; comp. Lev . R. ix.: "Jadąc z północy, Mesjasz będzie wyprostowany świątyni w południe"). The sacred vessels of the Tabernacle of Moses' time, hidden ever since, are expected to reappear (II Macc. ii. 4-8; Syriac Apoc. Baruch, vi. 7-10; Tosef., Soṭah, xiii. 1; apocryphical Masseket Kelim; Yoma 52b; Tan., Wayeḥi, ed. Buber, 3; comp. Josephus, "Ant." xviii. 4, § 1). Najświętszego statków tabernakulum Mojżesza "czas, ukryte kiedykolwiek, ponieważ oczekuje się odrodzić (II Macc. Ii. 4-8; Syryjski Apoc. Baruch, vi. 7-10; Tosef., Soṭah, XIII. 1; apocryphical Masseket Kelim; Yoma 52b; Tan., Wayeḥi, ed. Buber, 3; comp. Josephus, "Ant." XVIII. 4, § 1). There will be no sin any more, for "the Lord will shake the land of Israel andcleanse it from all impurity" (Pirḳe R. El. xxxiv. 21, after Job xxxviii. 13). Nie będzie więcej grzechu, "Pan wstrząsnąć ziemi Izrael andcleanse go ze wszystkich zanieczyszczeń" (R. Pirḳe El. Xxxiv. 21, po pracy xxxviii. 13). The Messianic time will be without merit ["zekut"] and without guilt ["ḥobah"] (Shab. 151b). Mesjańskim czas będzie bez zasług [ "zekut"] i bez winy [ "ḥobah"] (Shab. 151B). Yet "only the select ones will be allowed to go up to the new Jerusalem" (BB 75b). Jeszcze "tylko wybrać te będą mogły przejść do nowego Jerozolima" (BB 75b).

A. New Law. A. nową ustawę.

Whereas the Babylonian schools took it for granted that the Mosaic law, and particularly the sacrificial and priestly laws, will be fully observed in the Messianic time (Yoma 5b et al.), the view that a new Law of God will be proclaimed by the Messiah is occasionally expressed (Eccl. R. ii. 1; Lev. R. xiii., according to Jer. xxxi. 32)-"the thirty commandments" which comprise the Law of humanity (Gen. R. xcviii.). Mając na uwadze, że babilońskiej szkoły wziął go za pewnik, że Mozaika prawa, aw szczególności ofiary i kapłańskiego ustawowych, będą w pełni przestrzegane w mesjańskim (Yoma 5b et al.) Pogląd, że nowa ustawa o Bogu będzie ogłoszona przez Mesjasz jest czasami wyrażone (Eccl. R. ii. 1; Lev. R. xiii., Zgodnie z Jer. XXXI. 32) - "trzydzieści przykazań", które obejmują prawa człowieka (Gen. R. XCVI.). "Ye will receive a new Law from the Elect One of the righteous" (Targ. to Isa. xii. 3). "Wy się pojawić nowa ustawa z wybiera jednego sprawiedliwego" (Targ. do ISA. Xii. 3). The Holy One will expound the new Law to be given by the Messiah (Yalḳ. ii. 296, to Isa. xxvi.); according to Pes. Święty będzie przedstawienie nowej ustawy, która ma być podana przez Mesjasza (ii Yalḳ.. 296, ISA. XXVI.); Zgodnie z PES. xii. 107a, He will only infuse new ideas ("ḥiddush debarim"); or the Messiah will take upon himself the kingdom of the Law and make many zealous followers thereof (Targ. to Isa. ix. 5 et seq., and Iiii. 11-12). 107a, On tylko tchnie w niego nowe pomysły ( "ḥiddush debarim"); lub Mesjasz weźmie na siebie królestwo Prawa i wielu jego naśladowców gorliwi (Targ. do ISA. Ix. 5 i nast., I IIII 11. -12). "There will be a new covenant which shall not be broken" (Sifra, Beḥuḳḳotai, ii., after Jer. xxxi. 32). "Nie będzie nowego przymierza, które nie są łamane" (Sifra, Beḥuḳḳotai II. Po Jer. XXXI. 32). The dietary and purity laws will no longer be in force (Lev. R. xxii.; Midr. Teh. cxlvii., ed. Buber, note; R. Joseph said: "All ceremonial laws will be abrogated in the future" [Nid. 61b]; this, however, refers to the time of the Resurrection). W diecie i czystości prawa nie będzie już w życie (Lev. R. XXII.; Midr.. Cxlvii., Ed. Bubera pamiętać, Joseph R. powiedział: "Wszystkie prawa Uroczyste zostaną uchylone w przyszłości" [Nid . 61b]; tego jednak, odnosi się do czasu zmartwychwstania).

Resurrection formed part of the Messianic hope (Isa. xxiv. 19; Dan. xii. 2). Zmartwychwstania częścią mesjańskim nadzieję (Isa. XXIV. 19; Dan. Xii. 2). Martyrs for the Law were specially expected to share in the future glory of Israel (II Macc. vii. 6, 9, 23; Book of Jubilees, xxiii. 30), the term for having a share in the future life being "to inherit the land" (Ḳid. i. 10). Męczenników do ustawy zostały specjalnie oczekiwać akcji w przyszłości chwałę Izrael (II Macc. Vii. 6, 9, 23; Księga Jubileusze, XXIII. 30), termin za udział w przyszłym życiu jest "dziedziczyć ziemi "(Ḳid. i. 10). The Resurrection was therefore believed to take place solely in the Holy Land (Pesiḥ. R. 1; the "land of the living" in Ps. cxvi. 9 means "the land where the dead live again"). Zmartwychwstanie było więc, że aby mieć miejsce wyłącznie w Ziemi Świętej (Pesiḥ. R. 1; "ziemi żyjących" w Ps. CXIV. 9 oznacza "kraj w którym mieszkają martwe ponownie"). Jerusalem alone is the city whose dead will blossom forth as the grass, for those buried elsewhere will be compelled to creep through holes in the ground to the Holy Land (Ket. 3b; Pesiḥ. R. lc). Jerozolima samo miasto umarłych, których będzie dalej jak kwiat trawy, dla tych, pochowany w innym miejscu będą zmuszone do pełzania poprzez dziury w ziemi do Ziemi Świętej (Ket. 3b; Pesiḥ. Dz. cyt. R.). From this point of view the Resurrection is accorded only to Israel (Gen. R. xiii.). Z tego punktu widzenia zmartwychwstania jest tylko do Izrael (Gen. R. xiii).. The great trumpet blown to gather the tribes of Israel (Isa. xxvii. 13) will also rouse the dead (Ber. 15b; Targ. Yer. to Ex. xx. 15; II Esd. iv. 23 et seq.; I Cor. xv. 52; I Thess. iv. 16). Wielki trąbka dmuchane do zebrania pokoleń Izrael (Isa. XXVII. 13) będzie również budzą umarłych (Ber. 15b; Targu. Yer. Ex. Xx. 15; II ESD. Iv. 23 i nast. I Kor . Xv. 52, I Thess. Iv. 16).

The Last Judgment precedes the Resurrection. Sąd Ostateczny poprzedza zmartwychwstanie. Judged by the Messiah, the nations with their guardian angels and stars shall be cast into Gehenna. Uznanym przez Mesjasza, narodów z ich Aniołów Stróżów i ilość są oddane do Gehenna. According to Rabbi Eleazar of Modi'im, in answer to the protests of the princes of the seventy-two nations, God will say, "Let each nation go through the fire together with its guardian deity," when Israel alone will be saved (Cant. R. ii. 1). Według rabina Eleazara z Modi'im, w odpowiedzi na protesty z książąt z siedemdziesiąt dwa narody, Bóg powie: "Niech każdy naród przejść przez ogień wraz z jej kurator deity, gdy Izrael sam będzie zbawiony ( Cant. R. ii. 1). This gave rise to the idea adopted by Christianity, that the Messiah would pass through Hades (Test. Patr., Benjamin, 9; Yalḳ., Isa. 359; see Eppstein, "Bereshit Rabbati," 1888, p. 31). Doprowadziło to do koncepcji przyjętej przez chrześcijaństwo, że Mesjasz będzie przechodzić przez Hades (Test. patr. Benjamin, 9; Yalḳ. ISA. 359; patrz Eppstein, "Bereszit Rabbati", 1888, str. 31). The end of the judgment of the heathen is the establishment of the kingdom of God (Mek., Beshallaḥ, 'Amaleḳ). Na koniec wyroku pogan jest ustanowienie królestwa Bożego (Mek., Beshallaḥ "Amaleḳ). The Messiah will cast Satan into Gehenna, and death and sorrow flee forever (Pesiḥ. R. 36; see also Antichrist; Armilus; Belial). Mesjasz będzie oddanych do Gehenna Szatan, śmierć i smutek i uciec na zawsze (Pesiḥ. R. 36; patrz również Antichrist; Armilus; Belial).

In later times the belief in a universal Resurrection became general. W czasach późniejszych wiara w Zmartwychwstanie stało się powszechne ogólne. "All men as they are born and die are to rise again," says Eliezer ben Ḳappar (Abotiv.). "Wszyscy ludzie są urodzone i śmierć są na zmartwychwstanie", mówi Ḳappar ben Eliezer (Abotiv.). The Resurrection will occur at the close of the Messianic era (Enoch, xcviii. 10). Zmartwychwstanie nastąpi w momencie zamknięcia mesjańskim epoki (Henoch, XCVI. 10). Death will befall the Messiah after his four hundred years' reign, and all mankind and the world will lapse into primeval silence for seven days, after which the renewed earth will give forth its dead and God will judge the world and assign the evil-doers to the pit of hell and the righteous to paradise, which is on the opposite side (II Esd. vii. 26-36). Śmierć nadejdzie Mesjasz będzie po jego czterysta lat "panowania, i całą ludzkość i świat będzie wygaśnięcie pierwotnych do milczenia na siedem dni, po których odnowionej ziemi daje swe martwe i Bóg będzie sądził świat i przypisać niesprawiedliwi pit do piekła i sprawiedliwych do raju, który jest po przeciwnej stronie (II ESD. vii. 26-36). All evildoers meet with everlasting punishment. Wszystkie złoczyńców spotyka się z karą wieczną. It was a matter of dispute between the Shammaite R. Eliezer and the Hillelite R. Joshua whether the righteous among the heathen had a share in the future world or not (Tosef., Sanh. xiii. 2), the dispute hinging on the verse "the wicked shall return to Sheol, and all the Gentiles that forget God" (Ps. ix. 18 [AV 17], Hebr.). To była kwestia sporu między Shammaite R. Eliezer i Hillelite R. Jozue, czy sprawiedliwych wśród narodów miał udział w świat przyszłości, czy też nie (Tosef., Sanh. Xiii. 2), w sprawie sporu hinging werset "grzesznika jest powrót do Szeol, i wszystkie narody, aby zapomnieć o Bogu" (Ps. ix. 18 [AV 17], Hebr.). The doctrine "All Israelites have a share in the world to come" (Sanh. xi. 1) is based upon Isa. Nauki "Wszyscy Izraelici mieli udział w świat przychodzi» (Sanh. xi. 1) opiera się na jeden. Ix. IX. 21: "Thy people, all of them righteous, shall inherit the land" (Hebr.). 21: "Twego ludu, wszystkie z nich prawych, odziedziczą ziemię" (Hebr.). At first resurrection was regarded as a miraculous boon granted only to the righteous (Test. Patr., Simeon, 6; Luke xiv. 14), but afterward it was considered to be universal in application and connected with the Last Judgment (Slavonic Enoch, lxvi. 5; comp. second blessing of the "Shemoneh 'Esreh"). Na pierwszym zmartwychwstaniu był uważany za cudowny boon przyznane tylko do prawego (Test. patr., Symeon, 6; Luke XIV. 14), ale potem było uznać za powszechne w stosowaniu i związane z Sąd Ostateczny (Enoch słowiańskich, LXIV. 5; comp. sekund błogosławieństwa "Shemoneh" Esreh "). Whether the process of the formation of the body at the Resurrection is the same as at birth is a matter of dispute between the Hillelites and Shammaites (Gen. R. xiv.; Lev. R. xiv.). Niezależnie od tego, czy proces tworzenia ciała zmartwychwstanie jest takie samo jak w chwili narodzin jest kwestią sporu między Hillelites i Shammaites (Gen. R. XIV.; Lev. R. XIV.). For the state of the soul during the death of the body see Immortality and Soul. Na stan duszy w śmierci ciała i duszy patrz Nieśmiertelność.

Regeneration of the World. Regeneracja na Świat.

Owing to the gradual evolution of eschatological conceptions, the Rabbis used the terms, "'olam ha-ba" (the world to come), "le-'atid la-bo" (in the coming time), and "yemot ha-Mashiaḥ" (the Messianic days) promiscuously or often without clear distinction (see Geiger, "Lesestücke aus der Mischnah," p. 41; idem, "Jüd. Zeit." iii. 159, iv. 124). Ze względu na stopniowy rozwój eschatologiczne koncepcje, rabinów używane terminy, "Olam ha-ba" ( "świat się)," le-'atid la-Bo "(w najbliższych czasie), i" ha-yemot Mashiaḥ "(mesjańskie dni) promiscuously lub często bez wyraźnego rozróżnienia (zob. Geiger," Lesestücke aus der Mischnah ", str. 41; idem", Jüd. Zeit. "III. 159, IV. 124). Thus, for instance, the question is discussed whether there will be death for the Gentiles "in the coming time" or not (Gen. R. xxvi.). Tak więc, na przykład, kwestia jest przedmiotem dyskusji, czy będzie śmierć dla pogan "w nadchodzącym czasie", czy też nie (Gen. R. XXVI.). R. Eleazar of Modi'im, of the second century (Mek., Beshallaḥ, Wayassa', ed. Weiss, p. 59, note) distinguishes between the Messianic time("malkut bet Dawid"), the "'olam ha-ba" (the future world), which is that of the souls, and the time of the Resurrection, which he calls "'olam ḥadash" (the new world, or world of regeneration). R. Eleazar z Modi'im, w drugim wieku (Mek., Beshallaḥ, Wayassa ", wyd. Weiss, str. 59, uwaga) rozróżnia mesjańskim (" malkut zakładu Dawid ")," Olam ha - BA "(przyszły świat), które to dusze, a czas zmartwychwstania, który zwraca" Olam ḥadash "(nowy świat, świat lub regeneracji). This term, used also in the "Ḳaddish" prayer "Le-Ḥadata 'Alma" (The Renewal of the World), is found in Matt. Termin ten, stosowany również w "Ḳaddish" modlitwa "Le-Ḥadata" Alma "(odnowienie składu Świat), znajduje się w Matta. xix. XIX. 28 under the Greek name παλινγένεσις: "In the regeneration when the Son of Man shall sit on the throne of his glory" and judge the world in common with the twelve Apostles (for the last words see the twelve judges for the twelve tribes of Israel in Testament of Abraham, A. 13, and compare the seventy elders around the seat of God in heaven in Lev. R. xi.) 28 pod nazwą παλινγένεσις Grecki: "W regeneracji, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały" i oceniać świat wspólnego z dwunastu Apostołów (por. ostatnie słowa dwunastu sędziów do dwunastu pokoleń Izrael w Testamencie Abrahama, A. 13, porównać i siedemdziesięciu starszych wokół siedziby Boga w niebie w Lev. R. xi).

Concerning this regeneration of the world Pirḳe R. El. Jeśli chodzi o ten świat do regeneracji Pirḳe R. El. i. says, with reference to Isa. mówi, w odniesieniu do ISA. xxxiv. 4, li. 4,. 6, lxv. 6, LXIII. 17; Hosea vi. 17; Ozeasz vi. 2: "Heaven and earth, as well as Israel, shall be renewed; the former shall be folded together like a book or a garment and then unfolded,and Israel, after having tasted death, shall rise again on the third day." 2: "Niebo i ziemia, jak również Izrael, są odnowione; byłego są zawinięte razem jak książkę lub ubranie, a następnie unfolded, i Izrael po śmierci skosztował, zmartwychwstanie trzeciego dnia". "All the beauty of the world which vanished owing to Adam's sin, will be restored in the time of the Messiah, the descendant of Perez [Gen. R. xii.]-the fertility of the earth, the wondrous size of man [Sifra, Beḥuḳḳotai, 1-2], the splendor of sun and moon" (Isa. xxx. 26; Targ. to II Sam. xxiii. 4; comp. Apoc. Mosis, 36). "Wszystkie piękności na świat, który zniknął z powodu grzechu Adama, zostanie przywrócony w czasie Mesjasza, potomkiem Peresa [Gen. R. xii.] Płodności ziemi, wondrous wielkości człowieka [Sifra , Beḥuḳḳotai, 1-2], w blasku słońca i księżyca "(Isa. xxx. 26; Targu. Sam II. XXIII. 4; comp. Apoc. Mosis, 36). Ten things shall be renewed (according to Ex. R. xv.; comp. Tan., Wayiggash, ed. Buber, 9): The sun and moon shall regain their splendor, the former endowed with healing powers (Mal. iii. 20 [AV iv. 2]); the fountains of Jerusalem shall flow, and the trees grow (Ezek. xlvii. 12); desolate cities like Sodom shall rise from their ruins (Ezek. xvi. 55); Jerusalem, rebuilt of precious stones, shall shine like the sun (Isa. liv. 11 et seq.); peace shall reign among the beasts (Isa. xi. 7); and between them and Israel (Hosea ii. 20 [AV 18]); weeping and death shall cease (Isa. 1xv. 19, xxv. 8-10); joy only shall reign (Isa. xxxv. 10); the "yeẓer ha-ra'" (evil desire) shall be slain by God (Suk. 52a). Dziesięć rzeczy są odnowione (zgodnie z wcześniej. R. xv.; Comp. Tan., Wayiggash, ed. Buber, 9): Słońce i księżyc się odzyskać blask, były wyposażone w uzdrowienie uprawnień (Mal. iii. 20 [Iv AV. 2]); źródła Jerozolima jest przepływu, a drzewa rosną (Ezek. xlvii. 12); miastach zburzonych jak Sodoma wzrośnie z ich ruin (Ezek. XVI. 55); Jerozolima, przebudowany w kamienie szlachetne , Będą świecić jak słońce (Isa. wątr. 11 i nast.); Pokoju będzie królował wśród zwierząt (Isa. xi. 7), a między nimi i Izrael (Ozeasz ii. 20 [AV 18]); płacz i śmierć wygasa (Isa. 1xv. 19, XXV. 8-10); tylko radość będzie królował (Isa. XXXV. 10); "yeẓer ha-ra" (pragnienie zła) są zabici przez Boga (Suk. 52a) . This regeneration of the world is to be brought about by a world-conflagration ("mabbul shel esh" = "a floor of fire" = ἐκπύρωσις: Sibyllines, iii. 542, 689; iv. 174; ii. 296; Hippolytus, "Refutatio Omnium Hæresium," ix. 30). Tę regeneracji na świat ma być spowodowany przez świat-conflagration ( "mabbul szel ESH" = "piętro ognia" = ἐκπύρωσις: Sibyllines, III. 542, 689; iv. 174; ii. 296; Hipolit " Refutatio Omnium Hæresium, "ix. 30). This view, borrowed from the Stoics, is based upon Isa. Ten widok, zapożyczone z Stoics, oparta jest na ISA. xxxiv. 4 (comp. Bousset, "Der Antichrist," p. 159). 4 (Comp. Bousset, "Der Antichrist", str. 159). In this world-conflagration Belial himself will be consumed (Sibyllines, iii. 73; compare the burning up of the primeval serpent Gohithar in Bundahis, xxx. 31). W ten świat-conflagration Belial się będą konsumowane (Sibyllines, III. 73; porównać spalanie się z pierwotnych węża Gohithar w Bundahis, xxx. 31). Thus the fire of Gehenna which consumes the wicked angels and the stars (Enoch, xc. 24 et seq., et al.) was turned into a cosmic force bringing about the world's renewal. Tak więc ogień Gehenna, która zużywa grzesznika aniołów i gwiazd (Henoch, xc. 24 i nast., Et al.) Została włączona w życie kosmicznego doprowadzenia do odnowienia na świat.

The Last Judgment. Sąd Ostateczny.

The Messianic kingdom, being at best of mere earthly splendor, could not form the end, and so the Great Judgment was placed at its close and following the Resurrection. Mesjańskim królestwie, będąc w najlepszym jedynie ziemskiej splendor, nie może stanowić koniec, i tak w Wielkiej Wyrok został umieszczony na jego zamknięciu i po zmartwychwstaniu. Those that would not accept the belief in bodily resurrection probably dwelt with greater emphasis on the judgment of the souls after death (see Abraham, Testament of; Philo; Sadducees; Wisdom, Book of). Osoby, które nie akceptują wiary w zmartwychwstanie ciała prawdopodobnie mieszkał z większym naciskiem na wyrok dusze po śmierci (por. Abrahama, Testament; Philo; saduceuszów; Mądrości, Księga). Jewish eschatology combined the Resurrection with the Last Judgment: "God summons the soul from heaven and couples it again on earth with the body to bring man to judgment" (Sanh. 91b, after Ps. l. 4). Żydowski eschatologia w połączeniu ze Zmartwychwstania Sąd Ostateczny: "Boże wezwanie duszy z nieba i pary go ponownie na ziemię z ciała człowieka w celu dostosowania się do wyroku" (Sanh. 91b, po Ps. L. 4). In the tenth week, that is, the seventh millennium, in the seventh part, that is, after the Messianic reign, there will be the great eternal judgment, to be followed by a new heaven with the celestial powers in sevenfold splendor (Enoch, xci. 15; comp. lxxxiv. 4, xciv. 9, xcviii. 10, civ. 5). W okresie dziesięciu tygodni, czyli do siódmego tysiąclecia, w siódmej części, to po mesjańskim panowania, nie będzie wielkim sądzie wiecznym, które mają być stosowane przez nowego nieba z nieba uprawnień w siedmiokrotnie splendor (Enoch, XCI. 15; comp. LXXXII. 4, xciv. 9, XCVI. 10, CIV. 5). On "the day of the Great Judgment" angels and men alike will be judged, and the books opened in which the deeds of men are recorded (lxxxi. 4, lxxxix. 70 et seq., xc. 20, ciii. 3 et seq., civ. 1, cviii. 3) for life or for death; books in which all sins are written down, and the treasures of righteousness for the righteous, will be opened on that day (Syriac Apoc. Baruch, xxiv. 1). Na "dzień Wielkiego Wyrok" anioły i mężczyzn zarówno będą oceniane i książki otwarte, w których czyny mężczyzn są rejestrowane (lxxxi. 4, LXXXVII. 70 i nast., Xc. 20, CIII. 3 i nast ., CIV. 1, CVI. 3) dla życia lub śmierci; książek, w których wszystkie grzechy są zapisane, i skarby sprawiedliwość dla prawych, zostanie otwarty w tym dniu (Syryjski Apoc. Baruch, XXIV. 1) . "All the secret thoughts of men will then be brought to light." "Cały sekret myśli mężczyzn zostanie następnie ujawniło". "Not long-suffering and mercy, but rigid justice, will prevail in this Last Judgment"; Gehenna and Paradise will appear opposite each other for the one or the other to enter (II Esd. vii. 33 et seq.). "Nie długo cierpienie i miłosierdzie, lecz sztywne sprawiedliwości, będą mieć znaczenie rozstrzygające w tym Sąd Ostateczny"; Gehenna i Raj pojawi się naprzeciwko siebie w odniesieniu do jednej lub drugiej wejść (II ESD. Vii. 33 i nast.).

This end will come "through no one but God alone" (ib. vi. 6). To koniec wejdzie "poprzez nikt, tylko sam Bóg" (ib. vi. 6). "No longer will time be granted for repentance, or for prayer and intercession by saints and prophets, but the Only One will give decision according to His One Law, whether for life or for everlasting destruction" (Syriac Apoc. Baruch, lxxxv. 9-12). "Nie będzie już być przyznane na czas nawrócenia, do modlitwy i przez wstawiennictwo świętych i proroków, lecz jedynym dam decyzji zgodnie z Jego jednego prawa, czy dla życia lub zniszczenia wieczne" (Syryjski Apoc. Baruch, LXXXV. 9 -12). The righteous ones will be recorded in the Book of Life (Book of Jubilees, xxx. 22, xxxvi. 10; Abot ii. 1; "Shepherd of Hermas," i. 32; Luke x. 20; Rev. iii. 5, xiii. 8, xx. 15). Sprawiedliwy te będą zapisane w księdze życia (Księga Jubileusze, xxx. 22, XXXVI. 10; Abot ii. 1; "Pasterz Hermasa z" i. 32; Luke x 20; iii Rev. 5, xiii. 8, xx. 15). The righteous deeds and the sins will be weighed against each other in the scales of justice (Pesiḥ. R. 20; Ḳid. 40b). Sprawiedliwy czyny i grzechy będą ważone przed sobą w skali sprawiedliwości (Pesiḥ. R. 20; Ḳid. 40b). According to the Testament of Abraham (A. xiii.), there are two angels, one on either side: one writes down the merits, the other the demerits, while Doḳiel, the archangel, weighs the two kinds against each other in a balance; and another, Pyroel ("angel of fire"), tries the works of men by fire, whether they are consumed or not; then the just souls are carried among the saved ones; those found unjust, among those who will meet their punishment. Zgodnie z Testament Abrahama (A. xiii). Istnieją dwa anioły, jeden po obu stronach: jeden pisze w dół do istoty, z drugiej wadami, natomiast Doḳiel, archanioła, waży dwa rodzaje ze sobą w równowadze ; I innym, Pyroel ( "Anioł z ognia"), próbuje dzieł mężczyzn przez ogień, czy są zużyte lub nie, to tylko dusze są wśród nich zapisane; znaleźć tych niesprawiedliwych, wśród tych, którzy będą spełniać ich kara . Those whose merits and demerits are equal remain in a middle state, and the intercession of meritorious men such as Abraham saves them and brings them into paradise (Testament of Abraham, A. xiv.). Ci, których zalety i wadami są równe pozostają w środku stanu, i za wstawiennictwem zasłużeni ludzie, takich jak Abraham, zapisuje je i przynosi im do raju (Testament Abrahama, A. XIV.). According to the sterner doctrine of the Shammaites, these souls must undergo a process of purgation by fire; "they enter Gehenna, swing themselves up again, and are healed." Zgodnie z doktryną sterner z Shammaites te dusze muszą przejść proces purgation przez ogień; "wjechali Gehenna, huśtawka się ponownie, i uzdrowił". This view, based upon Zech. Ten widok, na podstawie EPUBLIKA. xiii. 9, seems to be something like the Christian purgatory. 9, wydaje się być coś chrześcijańskiego czyśćcu. According to the Hillelites, "He who is plenteous in mercy inclines the scale of justice toward mercy"-a view which shows (against Gunkel, "Der Prophet Ezra," 1900, p. 15) that Judaism believed in divine mercy independently of the Pauline faith (Tosef., Sanh. xiii. 3). Zgodnie z Hillelites, "On jest plenteous którzy w miłosierdzie inclines skali sprawiedliwości wobec miłosierdzia" w związku z których wynika (przed Gunkel, "Der Prophet Ezra", 1900, str. 15) Judaizm, że uwierzył w miłosierdzie boskie, niezależnie od Pauline wiary (Tosef., Sanh. Xiii. 3). As recorder of the deeds of men in the heavenly books, "Enoch, the scribe of righteousness," is mentioned in Testament of Abraham, xi.; Lev. Jako rejestrator z uczynków mężczyzn w niebieskich książek ", Henoch, pisarz sprawiedliwość", jest wymienione w Testamencie Abrahama, XI.; Lev. R. xiv. R. XIV. has Elijah and the Messiah as heavenly recorders, a survival of the national Jewish eschatology. Eliasz jest Mesjasz, jak i niebieskich rejestratory, przetrwania krajowych żydowskiej eschatologia.

Gehenna.

There is no Scriptural basis for the belief in retribution for the soul after death; this was supplied by the Babylonians and Persians, and received a Jewish coloring from the word "Gehinnom" (the valley of Hinnom), made detestable by the fires of the Moloch sacrifices of Manasseh (II Kings xxiii. 10). Nie ma biblijne podstawy do wiary w retribution dla duszy po śmierci, było to dostarczane przez Babilończyków i Persów, i otrzymała od żydowskich malowanki słowo "Gehinnom" (doliny Hinnom), dokonane przez pożary detestable z Moloch poświęceń Manassesa (II Królów XXIII. 10). According to 'Er. Według "Er. 19a, the smoke from subterranean fires came up through the earth in this place; "there are cast the spirits of sinners and blasphemers and of those who work wickedness and pervert the words of the Prophets" (Enoch, cviii. 6). 19a, dym z pożarami podziemnymi, wyruszyli przez ziemię w tym miejscu "; istnieją oddanych duchy grzeszników i blasphemers i tych, którzy pracy niegodziwość i wypaczenie słowa proroków" (Henoch, CVI. 6). Gehinnom has a double purpose, annihilation (Enoch, xciv. 1 et seq.) and eternal pain (II Esd. vii. 36 et seq.). Gehinnom ma podwójny cel, zagłada (Henoch, xciv. 1 i nast.) Wieczny ból i (II ESD. Vii. 36 i nast.). Gehinnom has seven names: "Sheol," "Abbadon," "Pit of Corruption," "Horrible Pit," "Mire of Clay," "Shadow of Death," and "Nether Parts of the Earth" (Jonah ii. 3; Ps. lxxxviii. 12 [AV 11], xvi. 10, xl. 3 [AV 2], cvii. 14; Ezek. xxvi. 20). Gehinnom ma siedem nazw: "Szeol", "Abbadon", "Pit Korupcji", "Horrible Pit", "błoto Clay", "Shadow of Death" i "Nether części ziemi" (Jonasz ii. 3; Ps. LXXXVI. 12 [AV 11], XVI. 10, XL. 3 [AV 2], cvii. 14; Ezek. XXVI. 20). It is also called "Tophet" (Isa. xxx. 33). Jest również nazywany "Tophet" (Isa. xxx. 33). It has seven departments, one beneath the other (Soṭah 10b). Posiada siedem departamentów, jedno pod drugim (Soṭah 10b). There are seven kinds of pains (II Esd. vii. 81 et seq.). Istnieje siedem rodzajów bólu (II ESD. Vii. 81 i nast.). According to rabbinical tradition, thieves are condemned to fill an unfillable tank; the impure sink into a quagmire; thosethat sinned with the tongue are suspended thereby; some are suspended by the feet, hair, or eyelids; others eat hot coals and sand; others are devoured by worms, or placed alternately in snow and fire. Według tradycji rabinicznych, złodzieje są potępione, aby wypełnić jeden unfillable zbiornika; nieczyste tonąć w quagmire; thosethat zgrzeszył z języka są zawieszone w ten sposób, niektóre są zawieszone przez nogi, włosy, lub powiek, inni jeść gorące węgle i piasek; inni pożarł są przez robaki, lub umieszczone na przemian w śnieg i ogień. On Sabbath they are respited (see Dumah). W szabat są respited (patrz Duma). These conceptions, ascribed chiefly to Joshua ben Levi, have their parallel in the apocalyptic literature appropriated by the Christian Church (see Gehenna). Te koncepcje, głównie przypisane do Jozuego ben Lewiego, mają swoje równoległe w sposób apocalyptic literatury chrześcijańskiej przez Kościół (patrz Gehenna). The punishment of the wicked endures twelve months, according to R. Akiba; the generation of the Flood will in time be released (Gen. R. xxviii.), but the punishment of those who have led others into heresy or dealt treacherously against the Law will never cease (Tosef., Sanh. xiii. 5). W karania złoczyńców trwa dwanaście miesięcy, zgodnie z R. Akiba; generacji powodziowym będzie w czasie zostać zwolniony (Gen. R. XXVIII.), Ale karanie tych, którzy doprowadziły do herezji lub inne traktowane treacherously przeciwko Prawo nigdy nie przestanie (Tosef., Sanh. Xiii. 5).

Gan 'Eden. Gan "Eden.

The Garden of Eden is called the "Garden of Righteousness" (Enoch, xxxii. 3), being no longer an earthly paradise (ib. lx. 8, lxi. 12, lxx. 3). The Garden of Eden jest nazywany "Ogród sprawiedliwości" (Henoch, XXXII. 3), nie jest już ziemskiego raju (ib. LX. 8, lxi. 12, LXX. 3). It is above the earth, and its inhabitants are "clothed with garments of light and eternal life, and eat of the tree of life" (ib. lviii. 3) in the company of the Lord and His anointed. Jest nad ziemią, a jej mieszkańcy są "odziany w szaty światła i życie wieczne, i spożyć owoc z drzewa życia" (ib. LVIII. 3) w towarzystwie Pana i Jego pomazańca. In Slavonic Enoch its place is in the third heaven; its four streams pour out honey and milk, oil and wine (compare Sibyllines, ii. 318). W słowiańskich Enoch jego miejsce jest w trzecim niebie; cztery strumienie wylać miód i mleko, olej i wino (porównaj Sibyllines II. 318). It is prepared for the "righteous who suffer innocently, who do works of benevolence and walk without blame before God." Jest przygotowany do "prawych innocently którzy cierpią, którzy nie działa z benevolence i chodzić bez winy przed Bogiem." It has been created since the beginning of the world, and will appear suddenly at the Judgment Day in all its glory (II Esd. vi.; comp. Pes. 54a). Została ona utworzona od początku na świat, a pojawi się nagle na Judgement Day w całej swej chwale (II ESD. Vi.; Comp. PES. 54a). The righteous dwell in those heights where they enjoy the sight of the heavenly "ḥayyot" that carry God's throne (Syriac Apoc. Baruch, li. 11). Sprawiedliwy mieszkać w tych wysokościach, gdzie korzysta z oczu niebieskich "ḥayyot", które wykonują tron Boga (Syryjski Apoc. Baruch,. 11). As the wicked have a sevenfold pain the righteous have a sevenfold joy (II Esd. vii. 88 et seq.). W grzesznika mają siedmiokrotnie ból prawego mają siedmiokrotnie radości (II ESD. Vii. 88 i nast.). There are seven divisions for the righteous, which shine like the sun (Judges v. 31; comp. Matt. xiii. 43), the moon (Ps. lxxxix. 37), the firmament (Dan. xii. 3), lightnings, torches (Nahum ii. 5 [AV 4]), and lilies (Ps. xlv. 1, Hebr.). Istnieje siedem okręgów dla prawych, które świecą jak słońce (sędziowie v. 31; comp. Matta. Xiii. 43), Księżyc (Ps. LXXXVII. 37), sklepieniem (Dan. xii. 3), błyskawice, palników (ii Nahum. 5 [AV 4]), i lilie (Ps. XLV. 1, Hebr.). Each of these divisions is placed differently before the face of God. Każdy z tych podziałów jest inaczej wprowadzane przed oblicze Boga. Each of the righteous will have a mansion, and God will walk with them and lead them in a dance (Yer. Meg. ii. 73b). Każdy z prawego będą miały dworu, a Bóg będzie chodzić z nimi i prowadzić je w tańcu (Yer. Meg. Ii. 73b). See Eden, Garden of. Zobacz Eden, Ogród.

The Banquet. The Banquet.

According to Ascensio Isaiæ, viii. Według Ascensio Isaiæ, VIII. 26, ix. 26, IX. 18, xi. 18, XI. 40, the righteous on the arrival of the Messiah receive in the seventh heaven garments of light as well as crowns and thrones. 40, prawych w momencie nadejścia Mesjasza pojawić w siódmym niebie odzieży lekkiej, jak również korony i trony. No small part in the future bliss is played by the eating of the heavenly bread or manna (Sibyllines, Proœmium, 87; Ḥag. 12b; Tan., Beshallaḥ, ed. Buber, p. 21; comp. "the mysterious food," II Esd. ix. 19), the ambrosial milk and honey (Sibyllines, ii. 318, iii. 746), and, according to R. Joshua b. Nie mały udział w przyszłych rozkoszy jest odgrywana przez jedzenia chleb z nieba lub manna (Sibyllines, Proœmium, 87; Ḥag. 12b; Tan., Beshallaḥ, ed. Buber, str. 21; comp. "Tajemnicze żywności" II ESD. Ix. 19), ambrosial mleka i miodu (Sibyllines II. 318, III. 746) oraz, zgodnie z R. Jozue b. Levi, "the wine prepared from the beginning of the world" (Ber. 34b; comp. Matt. xxvi. 29). Levi, "wina przygotowane od początku na świat" (Ber. 34b; comp. Matta. XXVI. 29). The very name for the highest bliss of the future is "the banquet" (Abot iii. 16), which is the same as "sitting at the table of the Messiah" (Rev. xix. 9; Luke xiii. 28-29, xxii. 30, et al.). Sama nazwa najwyższej rozkoszy w przyszłości "uczty" (iii Abot. 16), który jest taki sam jak "na posiedzeniu w tabeli Mesjasza" (Rev XIX. 9; Luke xiii. 28-29, XXII. 30, et al.). It is called in rabbinical literature "se'uddat ha-liwyatan" (the banquet of the leviathan), that is to say, in accordance with Job xl. Nazywa się rabinicznych w literaturze "se'uddat ha-liwyatan" (bankiet z leviathan), to znaczy, zgodnie z oferty XL. 30 (AV xli. 6) the "ha-barim, or pious ones, shall hold their meal over it" (see Leviathan). 30 (AV xli. 6) "ha-barim, lub te, pobożny, przechowują ich posiłek nad nim" (patrz Lewiatan). It seems that the Persian ox, "hadhayos," whose marrow imparts immortality to the eater (Bundahis, xxx. 25), gave rise to the idea of the behemoth and leviathan meal which is dwelt on in Enoch, lx. Wydaje się, że Perski wołu, "hadhayos", którego szpiku upośledza nieśmiertelności dla jedzącego (Bundahis, xxx. 25), doprowadziła do pomysłu z Behemoth i leviathan posiłek, który mieszkał w Enoch, LX. 7 et seq.; Syriac Apoc. 7 i nast. Syryjski Apoc. Baruch, xxix. Baruch, XXIX. 4; II Esd. 4; II ESD. vi. 52; Targ. 52; Targu. Yer. to Num. do Num. xi. 26, Ps. 26, Ps. civ. CIV. 26; BB 74b; Tan., Beshallaḥ, at end. 26; BB 74b; Tan., Beshallaḥ, na koniec.

But while this eudemonistic view is the popular one, based upon Isa. Ale jednocześnie eudemonistic ten widok jest popularne, oparte na ISA. lxv. LXIII. 13 and Ps. 13 i Ps. xxiii. XXIII. 5 (Num. R. xxi.), there is also the higher and more spiritual view taught by Rab: "In the world to come there is neither eating, drinking, nor procreation, neither barter nor envy, neither hatred nor strife; but the righteous sit with their crowns on their heads and enjoy the splendor of the Shekinah; for it is said: 'And they saw God and did eat and drink'; that is, their seeing God was meat and drink to them" (Ber. 17a). 5 (Num. R. XXI.), Jest również wyższy i bardziej duchowe widok nauczanych przez Rab: "W świat się nie ma ani jedzenia, picia, ani prokreacji, barter, ani nie zazdrość, ani nienawiści, ani kłótnie, ale prawych siedzieć z ich korony na głowach ich splendor i cieszyć się z Shekinah, bo jest ona powiedziała: "A Bóg widział, a oni jedli i pili";, że jest, skoro Bóg był ich mięso i pić z nimi "(Ber. 17a). More characteristic still is the view of Rab's Palestinian contemporary R. Johanan: All the bliss for the future promised by the Prophets refers only to the Messianic time, whereas in regard to that which is in store for the righteous in the world to come it is said: "No eye hath seen it beside thee, O God" (Isa. lxiv. 3 [AV 4]; Ber. 34b; comp., however, Ex. R. xlv., at end, according to which God showed to Moses all the treasures in store for the doers of benevolent works). Więcej charakterystyczne nadal jest zdania, Rab's palestyńskich współczesnych R. Jochanana: Wszystkie rozkoszy dla przyszłości obiecal przez proroków odnosi się tylko do czasu mesjańskim, mając na uwadze, że w odniesieniu do tego, co znajduje się w magazynie dla prawych w świat, aby to powiedział: "Nie ma oka widział go obok ciebie, Boże" (Isa. LXII. 3 [AV 4]; Bera. 34b; comp. jednak, ex. R. XLV. na koniec, zgodnie z którym Bóg wykazał się Mojżesz wszystkie skarby w magazynie dla beda z łagodnym roboty). The New Testament sentence, "Many shall be last [there] that are first [here], and first [there] that are last [here]" (Matt. xix. 30, Greek), finds its explanation in the saying of a son of R. Joshua b. W Nowym Testamencie zdanie "Wiele się ostatnio [tam], które są pierwszym [tutaj], pierwszy [tam], które ostatnio [tutaj]" (Matt. XIX. 30, Grecki), znajduje swoje wyjaśnienie w mówiąc o syn Joshua R. b. Levi: "A contrary order of things I have seen in the world beyond: the high in station are low there, the lowly are placed on high" (Ber. 50a). Levi: "sprzeczne z porządkiem rzeczy widziałem ją w świat poza: wysoki w stacji nie są niskie, lowly umieszczone są na wysokiej" (Ber. 50a).

Only in the esoteric Essene circles whence the apocalyptic literature emanated were attempted all the elaborate descriptions of paradise that found their way into the Midrash Konen, the Ma'aseh Gan 'Eden, and similar midrashim of the geonic time given in Jellinek's "BH" ii. Tylko w kręgach ezoterycznych Essene przystępujemy apocalyptic literatury pochodziły były próbował opracować wszystkie opisy raju, że znalazł drogę do Midrasz Konen, Ma'aseh Gan "Eden, i podobne midrashim z geonic Jellinek w danym czasie" BH "II . 28, 52 et seq.; iii. 28, 52 i nast. III. 131, 191 et seq.; but these descriptions can be traced through early Christian back to Jewish sources (see "JQR" vii. 595). 131, 191 i nast.; Ale opisy te można śledzić za pośrednictwem wczesnego chrześcijaństwa powrót do źródeł żydowskich (patrz "JQR" vii. 595). Mystics like Naḥmanides in his "Sha'ar ha-Gemul" adopted these views; Maimonides and his school rejected them. Mystics Naḥmanides jak w jego "Sha'ar ha-Gemul" przyjęła tych poglądów; Maimonides i jego szkoły odrzucone. The whole eschatological system of retribution through paradise and hell never assumed in Judaism the character of a dogmatic belief, and Talmudic Judaism boldly transferred the scene of the heavenly judgment from the hereafter to the annual Day of Judgment at the beginning of the year (RH 16b; see New-Year). Cały system eschatologicznym retribution przez raj i piekło nie zakłada w Judaizm charakter dogmatyczne przekonania, judaizmu i talmudyczne śmiało przenieść na scenę w wyroku z nieba zycie do rocznego Dzień Wyrok na początku roku (RH 16b ; Patrz Nowy Rok). For Samaritan eschatology see Samaritans. Aby zobaczyć Samarytanie Samarytanin eschatologia. The account above deals only with the early stages of the Jewish eschatological views, roughly speaking, down to the end of the Talmudic period. Na uwagę powyższe dotyczy jedynie z wczesnych etapach żydowskiej eschatologii poglądów, z grubsza rzecz biorąc, do końca danego okresu talmudyczne. For later development and present-day views see Immortality; Judgment, Day of; Messiah; Resurrection. W późniejszym rozwoju i dziś odsłon: Nieśmiertelność; Wyrok, Dzień, Mesjasz; Zmartwychwstania.

Kaufmann Kohler Kaufmann Kohler
Jewish Encyclopedia, published between 1901-1906. Jewish Encyclopedia, opublikowanych między 1901-1906.

Bibliography: Bibliografia:
Schürer, Gesch. Schürer, Gesch. 3d ed., ii. 3d ed. II. 496-556, where an extensive literature is given; Bousset, Die Religion des Judenthums im Neutestamentlichen Zeitalter, pp. 496-556, gdzie znajduje się obszerny literatury; Bousset, Die Religion des Judenthums im Zeitalter Neutestamentlichen, pp. 199-273, 473-483, Berlin, 1903; Charles, A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism, and in Christianity, London, 1899; E. Böcklen, Die Verwandtschaft der Jüdisch-Christlichen mit der Parsischen Eschatologie, Göttingen, 1902; Hastings, Dict. 199-273, 473-483, Berlin, 1903; Charles, A Critical Historii Nauki o życiu w przyszłości Izrael, judaizmu i chrześcijaństwa w, Londyn, 1899; Böcklen E., Die Jüdisch-Verwandtschaft der mit der Christlichen Parsischen eschatologie, Getyndze, 1902; Hastings, Dict. Bible; Cheyne and Black, Encyc. Biblia; Cheyne i Czarnego, Encyc. Bibl.; Hamburger, RBT sv Auferstehung, Wiederbelebung der Todten, Messianische Zeit, Paradies Zukunftsmahl; Weber, System der Altsynagogalen Palestinischen Theologie, pp. Bibl.; Hamburger, RBT sv Auferstehung, Wiederbelebung der Todten, Messianische Zeit, Paradies Zukunftsmahl; Weber, System der Altsynagogalen Palestinischen Theologie, pp. 322-386, Leipsic, 1880 (to be consulted with caution); Drummond, Jewish Messiah, London, 1877; P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba, Leipsic, 1903.K. 322-386, Leipsic, 1880 (być konsultowane z ostrożnością); Drummond, żydowski Mesjasz, Londyn, 1877; P. Volz, Jüdische eschatologie Daniel von bis Akiba, Leipsic, 1903.K.

Also, see: Także, zobaczyć:
Second Coming of Christ Second Coming of Christ
Dispensation, Dispensationalism Zwolnienie, Dispensationalism
Views of the Millennium Odsłon z Millennium
Last Judgement Sąd Ostateczny
Rapture, Tribulation Rapture, Tribulation
Tribulation, Great Tribulation Tribulation, Great Tribulation


This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest