Divine Immanence Bożego Immanencja

Advanced Information Zaawansowane Informacje

In philosophy and theology, divine immanence refers to the omnipresence of God in the universe. W filozofii i teologii, Boski immanence odnosi się do wszechobecność Boga we Wszechświecie. The theory in its extreme form is Pantheism, in which God and the world are virtually identical. Proponents of Monotheism, however, have tempered the concept of immanence by positing the parallel doctrine of divine Transcendence. Thus, in Judaism and Christianity, God is considered omnipresent and active in human affairs as creator, sustainer, judge, and redeemer, but is also considered elevated above and distinguished from the universe. W teorii w jej skrajnej formie jest Panteizm, w którym Bóg i świat są praktycznie identyczne. Wnioskodawcy z Monoteizm, jednakże, łagodniejszą pojęcia immanence przez positing równoleżnika doktryny Bożej przemijaniu. Zatem, judaizmu i chrześcijaństwa, Bóg jest uważane wszechobecna i aktywnych ludzi w sprawy jako twórca, sustainer, sędzia, i Odkupiciela, ale jest również uważane za podwyższone powyżej i odróżnić od wszechświata.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Immanence Immanencja

Advanced Information Zaawansowane Informacje

Immanence is a conception in philosophy and theology that the intelligent and creative force or being that governs the universe pervades the natural world. Immanencja jest koncepcja w filozofii i teologii, że inteligentne i twórcze życie lub jest, że reguluje wszechświata pervades naturalny świat. Immanence is a fundamental doctrine of pantheism and can be contrasted with transcendence, which conceives of the intelligent and creative force as existing outside the natural world. In pantheistic systems of thought, for example, all material objects in the universe are pervaded with the infinite divine presence. Immanencja jest podstawową doktryną Panteizm i mogą być zestawione z transcendencji, które conceives z inteligentne i twórcze życie, istniejące poza świat naturalny. Pantheistic systemów myśli, na przykład, wszystkie materiały obiekty we Wszechświecie są pervaded z nieskończoną boską obecności.

In Judeo-Christian religions, however, God both participates in the universe, that is, is present and active in the natural world; and at the same time, transcends, that is, figuratively, rises above, the universe he created. W religii judeo-chrześcijańskich, jednak, jak Bóg uczestniczy w uniwersum, to jest obecne i aktywne w naturalny świat, a jednocześnie nie zna, że jest przenośnym, wzrośnie powyżej, stworzył wszechświat.


Immanence Immanencja

Advanced Catholic Information Zaawansowane Informacje Katolicki

(Lat. in manere , to remain in) (Łac. w manere, aby pozostać w)

Immanence is the quality of any action which begins and ends within the agent. Immanencja jest jakość wszelkich działań, które zaczyna i kończy się w agenta. Thus, vital action, as well in the physiological as in the intellectual and moral order, is called immanent, because it proceeds from that spontaneity which is essential to the living subject and has for its term the unfolding of the subject's constituent energies. Tak, istotne działania, jak również w fizjologicznych jak w porządku moralnego i intelektualnego, nazywany jest immanentne, gdyż wpływy z tego spontaniczności, która jest niezbędna do życia podlega i za jego kadencji nadchodzących przedmiotu na składowe energii. It is initiated and is consummated in the interior of the same being, which may be considered as a closed system. To jest inicjowana i skonsumowane w wnętrza są takie same, które mogą być uznane za zamknięte. But is this system so shut in as to be self-sufficient and incapable of receiving anything from without? Ale ten system jest tak jak w zamknął się samowystarczalna i niezdolny do otrzymania od niczego bez? -- or can it enrich itself by taking up elements which its environment offers and which are at times even necessary, as nourishment is to the immanent activity of the body? -- Czy może wzbogacić się o podjęcie elementy, które oferuje swoim środowisku i które są czasami nawet konieczne, jako pożywienia jest na immanentne aktywności ciała? This is the problem which the philosophies of immanence propose and attempt to solve, not only in respect to man considered as a particular being, but also in respect to the universe considered as a whole. Jest to problem, z którym filozofie immanence zaproponować i próbować rozwiązać, nie tylko w odniesieniu do człowieka uważane są za szczególnie, ale także w odniesieniu do wszechświata traktowane jako całość. It is, indeed, with reference to this latter aspect that the controversy arose in ancient times. Jest, rzeczywiście, w odniesieniu do tego ostatniego aspektu, że kontrowersje powstały w czasach starożytnych.

HISTORICAL SKETCH Szkic HISTORYCZNE

The doctrine of immanence came into existence simultaneously with philosophical speculation. Nauki immanence wszedł w życie równocześnie z filozoficznych spekulacji. This was inevitable, since man first conceived all things after his own likeness. Było to nieuniknione, ponieważ pierwszy człowiek pomyślany wszystko po własne podobieństwo. He regarded the universe, then, as a living thing, endowed with immanent activity, and working for the full unfolding of its being. On uznać wszechświata, a następnie, jako żyjących, wyposażony w immanentne działalności i pracy dla pełnego rozwijania swojego bytu. Under the veil of poetic fictions, we find this view among the Hindus, and again among the sages of Greece. Pod zasłoną poetyckiej Literaturę piękną, znajdujemy ten pogląd wśród Hindusów, i ponownie wśród mędrcy z Grecja. The latter hold a somewhat confused Hylozoism: as they see it, the cosmos results from the evolution of a single principle (water, air, fire, unity), which develops like an animal organism. Te ostatnie posiadają nieco mylić Hylozoism: jak oni go zobaczyć, kosmos wynika z ewolucji jednego zasada (woda, powietrze, ogień, jedności), który rozwija się jak zwierzę organizmu. But Socrates, coming back to the study "of things human", refuses to look upon himself as merely part and parcel of the Great All. Ale Sokrates, wróciło do badania "rzeczy ludzkiej", odmawia patrzeć na siebie tylko jako część Wielkiej wszystko. He asserts his independence and declares himself distinct from the universe; and thus he shifts the pivotal problem of philosophy. On twierdzi, jego niezależność i oświadcza się w odróżnieniu od wszechświata, a zatem jego zmiany decydującą problem filozofii. What he professes is, indeed, the immanence of the subject, but that immanence he does not conceive as absolute, for he recognizes the fact that man is subject to external influences. Co on professes jest, rzeczywiście, immanence przedmiotu, ale on nie immanence wyobrazić jako absolutne, bo uznaje, że człowiek jest uzależnione od wpływów zewnętrznych. Thenceforward, these two conceptions of immanence are to alternate in ascendancy and decline. Thenceforward, te dwie koncepcje immanence mają zastępców w Ascendancy i spadku. After Socrates, Plato, and Aristotle, absolute immanence regains its sway through Zeno of Cittium, who gives it its clearest expression. Po Sokrates, Platon, Arystoteles, odzyska swoją absolutną immanence kołysać przez Zeno z Cittium, którzy daje jej klarowne wypowiedzi. In turn it falls back before the preaching of Christianity, which sets forth clearly the personality of man and the distinction between God and the world. Z kolei on wchodzi z powrotem przed głoszenie chrześcijaństwa, które wyraźnie określa osobowość człowieka i rozróżnienie między Bogiem i świat. The Alexandrians, in the wake of Philo, impart a new lustre to the doctrine of absolute immanence; but St. Augustine, borrowing from Plotinus the Stoic notion of "seminal principles", contends for relative immanence which in the Middle Ages triumphs with St. Thomas. W Aleksandryjczyków, w wyniku Philo, nadają połysk nową doktrynę do absolutnej immanence, ale St Augustine, pożyczki z Plotinus w stoickich pojęcie "seminal zasad", utrzymuje w stosunku do immanence, które w średniowieczu sukcesów z St Thomas. With the Renaissance comes a renewal of life for the theory of absolute immanence. Z renesansu pochodzi odnowy życia teorii absolutnej immanence. In the seventeenth and eighteenth centuries, on the contrary, Descartes and Kant maintain the transcendency of God, though recognizing the relative immanence of man. W XVII i XVIII w., wręcz przeciwnie, Descartes i Kant utrzymania transcendency Boga, uznając, chociaż względna immanence człowieka. But their disciples exaggerate this latter fact and thus fall into subjective monism: the ego is shut up in its absolute immanence; it posits the non-ego. Ale ich uczniowie exaggerate ten ostatni fakt, i tym samym spadek do subiektywnych monism: ja się zamknę w absolutnej immanence; podaje się nie-ja. After Fichte, Schelling, and Hegel, the same path is taken by Cousin, Vacherot, Bergson, and many others. Po Fichte, Schelling, Hegel, jest tą samą ścieżką podjęte przez Cousin, Vacherot, Bergson, i wiele innych. The principle of absolute immanence becomes a dogma which they seek to impose upon contemporary philosophy. Zasada absolutnej immanence staje się dogmatem, które starają się nałożyć na współczesną filozofią. It confronts revealed religion, and appears as one of the sources of modernism, which it thus brings into close proximity with liberal Protestantism. To konfrontuje ujawniła religii, i pojawia się jako jedno ze źródeł modernizmu, który tym samym sprowadza na bliskość z liberalnych protestantyzm. The notion of immanence is at the present day one of the centres around which the battle is being fought between the Catholic religion and monism. Pojęcie immanence jest dzisiaj jednym z ośrodków, wokół których w bitwie jest walczyli między religii katolickiej i monism.

Before passing on to larger development, we note that; Przed przejściem na większy rozwój, będziemy pamiętać, że;

(1) under its various aspects, the conception of immanence is the interpretation and extension of a fact observed in the living subject; (1) na podstawie jego różne aspekty, koncepcja immanence jest interpretacja i rozszerzenie fakt odnotowany w życie z zastrzeżeniem;

(2) in every age it takes on two parallel and opposite forms, which the Encyclical "Pascendi gregis" defines in an eminently philosophical way, as follows: "Etenim hoc quærimus; an ejusmodi 'immanentia' Deum ab homine distinguat necne? Si distinguit, quid tum a catholica doctrina differt aut doctrinam de revelatione cur rejicit? Si non distinguit, pantheismum habemus. Atqui immanentia haec modernistarum vult atque admittit omne conscientiæ phenomenon ab homine, ut homo est, proficisci" (For, we ask, does this "immanence" make God and man distinct or not? If it does, then in what does it differ from the Catholic doctrine? or why does it reject what is taught in regard to revelation? If it does not make God and man distinct, it is Pantheism. But this immanence of the Modernists would claim that every phenomenon of consciousness proceeds from man as man). (2) w każdym wieku trwa dwa równoległe i przeciwstawne formy, które encykliki "Pascendi gregis" definiuje w sposób wybitnie filozoficznej, jak następuje: "Etenim hoc quærimus; jeden ejusmodi" immanentia "Deum ab homine distinguat albo nie? Jeśli distinguit , Quid Tum jeden catholica Nauki różnić się obaj doctrinam de revelatione bież rejicit? Jeśli nie distinguit, pantheismum Habemus. Immanentia jeszcze haec modernistarum vult atque admittit omne conscientiæ zjawisko ab homine, wobec homo est, proficisci "(W, zapytać, czy ten" immanence "Marka Boga i człowieka różnią się, czy nie? Jeśli to zrobi, wtedy w to, co nie różnią się od doktryny katolickiej? Lub dlaczego nie odrzuca to, co jest nauczane w odniesieniu do objawienia? Jeśli nie czyni Boga i człowieka, odrębna, jest Panteizm . Ale to immanence z Moderni byłoby twierdzenie, że każde zjawisko świadomości wpływy z człowiekiem, jak człowiek).

DIVISION DZIAŁ

From this general consideration of the subject the following division arises. Od tej ogólnej uwagę przedmiotu pojawia się następujący podział.

A. The doctrine of immanence, A. Nauki immanence,

(1) absolute, (1) bezwzględnych,

(2) relative. (2) względne.

And, as this doctrine has of late years given birth to a new method in apologetics, we shall next consider: I, jak w tym doktryny późnego lata rodziły się nowe metody apologetyki, będziemy obok rozważyć:

B. The employment of the method of immanence, B. zatrudnienia metody immanence,

(1) absolute, (1) bezwzględnych,

(2) relative. (2) względne.

A. The Doctrine of Immanence A. Nauki Immanencja

(1) Absolute Immanence (1) Absolute Immanencja

(a) Its Historical Evolution (a) historyczna ewolucja

At its outset the doctrine of immanence, properly so called, was concerned with solving the problem of the world's origin and organization: the universe was the resultant of an absolutely necessary, immanent evolution of one only principle. Na początku nauki immanence, właściwie tzw został dotyczy rozwiązania problemu na świat pochodzenia i organizacji: wszechświat został wyniku absolutnie niezbędne, immanentne ewolucji jednej tylko zasady. The Stoics, who gave it its first exact formula, virtually revived the pre-Socratic cosmogonies. The Stoics, którzy dał jej dokładnej formuły pierwszej, praktycznie ożywił pre-Socratic cosmogonies. But they shut up in matter first the "Demiurgic Word", in which Plato saw the efficient cause of the cosmos; and, then, the transcendently lovable and desirable "Supreme Intelligence", postulated by Aristotle as the final cause of universal activity. Ale zamknął sprawę w pierwszej "Demiurgic Word", w którym Platon widział skutecznego przyczyną kosmosu, a następnie, transcendently lovable i pożądane "Najwyższy Wywiadu", postulowanej przez Arystotelesa jako ostatecznej przyczyny powszechnej. There existed, then, but one principle under a seeming duality; it was corporeal, though it expressed itself sometimes in terms of passivity, when it was called matter, and sometimes in terms of activity, when it was called force, or cause. Nie istniała, a następnie, ale zgodnie z zasadą pozornego dualizm; był cielesnym, choć sama czasami wyrażone w kategoriach bierność, kiedy to został powołany sprawy, a czasami w odniesieniu do działalności, kiedy to został powołany życie, lub przyczyny. It was the technic fire presiding over the genesis of the world; it was the Divine seminal principle from which all things were born (pyr technikon, Logos spermatikos). To był Technika pożaru składu na genezę w świat; było Bożego seminal zasadą, od której wszystko urodzonych (Pyr technikon, Logos spermatikos). This principle, which is the first to move, is also the first to be moved, since nothing is outside of it; all beings find in it their origin and their end, they are but successive moments in its evolution, they are born and they die through its perpetual becoming. Zasada ta, która jest pierwszym przenieść, jest również pierwszym, który zostanie przeniesiony, ponieważ nie ma nic poza nią; wszystkich istot ją znaleźć w ich pochodzenia i ich zakończeniu, są one jednak kolejne chwile w jego rozwoju, są one urodzone i poprzez jego śmierć staje się wieczystą. The fiery spirit seems to move the chaotic mass as the soul moves the body, and this is why it is called the "soul of the world". The fiery duch wydaje się przenieść chaotycznej masy jak dusza porusza ciało, i dlatego jest nazywany "duszą na świat". Human souls are but sparks from it, or rather its phenomena, which vanish at death and are re-absorbed into the bosom of nature. Ludzkie dusze są, ale iskry z niego, czy raczej jego zjawisk, które zniknie po śmierci i są ponownie wchłaniane do łonie natury. This is Hylozoism carried to its ultimate expression. To jest Hylozoism przeprowadzane na jego ostatecznego wyrazu.

The Greek and Roman Stoics changed nothing in this conception. W Grecki i Roman Stoics nic nie zmieniło w tej koncepcji. Philo alone, before Christianity, attempted to transform it. Philo samodzielnie, przed chrześcijaństwem, próbował przekształcić go. Pursuing the syncretic method which he brought into repute in the School of Alexandria, he undertook to harmonize Moses, Plato, and Zeno. Realizując syncretic metody, które weszły w opinii w szkole Aleksandria, zobowiązała się do harmonizacji Mojżesza, Platona, Zeno. Thus he was led into a sort of inverted Stoicism, setting up at the origin of all things no longer a corporeal seminal principle, but a spiritual God, perfect, anterior to matter, from whom everything is derived by a process of outflow and downflow continued without limit. W ten sposób był prowadzony w rodzaju odwróconego Stoicyzm, powołanie na źródło wszystkich rzeczy, nie jest już cielesnym seminal zasady, lecz duchowej Bóg, doskonały, do wcześniejszej sprawy, od którego wszystko pochodzi przez proces odpływu i nadal downflow bez limitu. Proclus, Porphyry, Jamblicus, and Plotinus adopted this emanationist Pantheism, which formed the basis of their neo-Platonism. Proklos, porfir, Jamblicus, Plotinus i przyjęła tę emanationist Panteizm, które stanowiły podstawę ich neo-Platonism. From Egypt the Alexandrian ideas spread over the West through two channels. Od Egipt Alexandrian pomysły na rozłożone na Zachodzie poprzez dwa kanały. First, in the fourth century, they entered Spain with a certain Mark, who had lived at Memphis; in Spain they developed by amalgamating with Manichæism under the influence of Priscillian, and after the German conquest of Spain they passed into Gaul. Po pierwsze, w czwartym wieku, Hiszpania one wprowadzone z pewnym Mark, którzy mieli mieszkał w Memfis; w Hiszpania one opracowane przez amalgamating z Manichæism pod wpływem Pryscylian, a po podboju Niemiecki Hiszpania one przekazywane do Galia. In the latter country, moreover, they were propagated by the Latin translations of Boethius. W tym ostatnim kraju, ponadto były one propagowane przez łacina tłumaczenia Boecjusz. Later on, we find traces of them in Scotus Eriugena (ninth century), then in Abelard (twelfth century), Amaury of Bêne, and David of Dinant (twelfth and thirteenth centuries), and especially in the celebrated Meister Eckhart (fourteenth century). Później, znajdujemy w nich ślady Szkot Eriugena (IX w.), następnie w Abelard (XII w.), Amaury z Bêne, a Dawid z Dinant (dwunastego i trzynastego wieku), a zwłaszcza w obchodzony Johannes Eckhart (XIV w.) . Soon after this the Renaissance restores the ancient doctrines to honourable consideration, and the philosophy of immanence reappears in the commentaries of Pomponatius on Aristotle and those of Marsilio Ficino on Plotinus. Wkrótce po tym okresie renesansu przywraca do starożytnych doktryn honorowy uwagę, i filozofii immanence ponownie w komentarzach do Arystotelesa i Pomponatius na tych Marsilio Ficino na Plotinus. Giordano Bruno saw in God the monad of monads, who by an inward necessity produces a material creation which is inseparable from Himself. Giordano Bruno, widząc w Bogu Monada z Monady, którzy przez wewnętrzne wytwarza konieczność tworzenia materiału, który jest nierozerwalnie związane z Siebie. Vanini made God immanent in the forces of nature, while, according to Jacob Böhme, God acquires reality only through the evolution of the world. Vanini dokonane w Bogu immanentne siły natury, podczas gdy, zdaniem Jakuba Böhme, Bóg nabywa rzeczywistości jedynie poprzez zmiany w świat. By an unbroken tradition, then, the doctrine of immanence comes down to modern times. Do nieprzerwanego tradycji, a następnie, doktryna immanence pochodzi aż do czasów nowożytnych. The Cartesian revolution seems even to favour its development. W kartuzów rewolucja wydaje się nawet na rzecz jego rozwoju. Exaggerating the distinction between soul and body, the former of which moves the latter by means of the pineal gland, the mechanical theories prepared the way for Malebranche's occasionalism: God alone acts; "there is but one true cause, because there is but one true God." Exaggerating rozróżnienie między duszy i ciała, które były w ostatnim przenosi w drodze do pineal gland, mechaniczne teorie przygotował drogę dla Malebranche's occasionalism: Bóg sam działa, "istnieje tylko jeden prawdziwy powód, ponieważ istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg ". Spinoza, too, admits only one cause. Spinoza, zbyt, przyznaje tylko jeden powód. A disciple of Descartes in the geometrical rigour of his deductive processes, but still more a disciple of the rabbis and of Giordano Bruno in the spirit of his system, he sets up his natura naturans unfolding its attributes by an immanent progression. Uczeń Descartes w geometryczny rygor jego procesy dedukcyjne, ale jeszcze bardziej uczniem rabinów i Giordano Bruno w duchu swojego systemu, ustanawia jego natura naturans rozwijania swoich atrybutów przez immanentne progresji. This is all but the revival of Alexandrian thought. Jest to jednak ożywienie Alexandrian myśli.

True Cartesianism, however, was not favourable to theories of this sort, for it is based on personal evidence, and it distinguishes sharply between the world and its transcendent cause. Prawda Cartesianism, jednak nie było korzystne dla tego typu teorie, bo jest w oparciu o dowody osobiste, i to ostro rozróżnia między świat i jego transcendentnej przyczyny. With its vivid realization of the importance and independence of the individual, it follows, rather, the Socratic tradition. Z jego realizacji żywe znaczenie i niezależność jednostki, wynika raczej z tradycji Socratic. That insight, defined and purified by Christianity, had all along served as a barrier against the encroachment of the doctrine of absolute immanence. To spojrzenie, zdefiniowane i oczyszczona przez chrześcijaństwo, miał wszystkie razem służył jako zapory przeciwko ingerencję w doktrynie absolutnej immanence. It could not but derive fresh strength from the philosophy of Cogito, ergo sum, and it was indeed strengthened even to excess. To nie może jednak czerpać świeże siły z filozofią Cogito, ergo sum, i owszem, nawet wzmocnione w nadmiarze. Jealous of its own immanence, which it had learned to know better than ever, the human mind overshot its first intention and turned the doctrine of absolute immanence to its own profit. Jealous własnych immanence, który miał nauczyć się lepiej niż kiedykolwiek, ludzkiego umysłu zamiarze przekroczenia swój pierwszy i włączone do doktryny absolutnej immanence do własnego zysku. At first it sought only to solve the problem of knowledge, while keeping entirely clear of empiricism. Na początku starał się tylko do rozwiązania problemu wiedzy, przy jednoczesnym zachowaniu całkowicie jasne, z empiryzm. In the Kantian epoch it still claimed for itself only a relative immanence, for it believed in the existence of a transcendent Creator and admitted the existence of noumena, unknowable, to be sure, but with which we maintain relations. W Kantian epoki nadal twierdził, dla siebie tylko w stosunku immanence, gdyż uwierzyli w istnienie transcendentnego o Stwórcy i dopuszczone istnienie noumena, unknowable, aby upewnić się, ale z którymi utrzymujemy stosunki. Soon the temptation becomes stronger; having hitherto pretended to impose its own laws on knowable reality, thought now credits itself with the power of creating that reality. Wkrótce pokusa staje się silniejsza, posiadający dotychczas pretended narzucić własne prawa na rzeczywistość knowable, teraz myśli się o kredyty moc tworzenia tej rzeczywistości. For Fichte, in fact, the ego not only posits knowledge, it also posits the non-ego. Dla Fichte, w rzeczywistości, ja nie tylko posits wiedzy, ale również nie podaje się ja. It is the pre-eminent form of the Absolute (Schelling). To jest górujący formy Absolutu (Schelling). No longer is it the Substance that, as natura naturans, produces the world by a process of derivation and degradation without limit; it is an obscure germ, which in its ceaseless becoming, rises to the point of becoming man, and at that point becomes conscious of itself. Nie jest już ona substancji, które, jak natura naturans, tworzy świat poprzez proces pozyskiwania i degradacji bez ograniczeń; jest niejasny zarodek, który w swoim ceaseless staje, wznosi się do punktu staje się człowiekiem, iw tym momencie staje się świadomy. The absolute becomes Hegel's "idea", Schopenhauer's "will", Hartmann's "unconscious", Renan's "time joined to the onward tendency" (le Temps joint à la tendance au progrès), Taine's "eternal axiom", Nietzsche's "superman", Bergson's "conscience". Bezwzględna Hegel staje się "idei", Schopenhauer, "będzie", Hartmann "nieświadomych", Renan "czas dołączył do dalszego tendencja" (Le Temps wspólnych à la tendance au progres), Taine "wieczne axiom" Nietzsche "superman", Bergson, "sumienia". Under all the forms of evolutionistic monism, lies the doctrine of absolute immanence. W ramach wszystkich form evolutionistic monism, leży doktryna absolutnej immanence.

Considering the religious tendencies of our age, it was inevitable that this doctrine should have its corresponding effect in theology. Biorąc pod uwagę tendencje religijne naszych czasów, było nieuniknione, że doktryna powinna mieć odpowiedni efekt w teologii. The monism which it preaches, setting aside the idea of separateness between God and the world, also removes entirely the distinction between the natural order and the supernatural. W monism, które głosi, nie zważając na pomysł odrębność między Boga i świat, całkowicie usuwa również rozróżnienie pomiędzy naturalnymi i porządku nadprzyrodzonego. It denies anything transcendent in the supernatural, which, according to this theory, is only a conception springing from an irresistible need of the soul, or "the ceaseless palpitation of the soul panting for the infinite" (Buisson). To wszystko zaprzecza transcendentnej w nadprzyrodzonej, które zgodnie z tą teorią, jest tylko koncepcja elastycznych z nieodpartej potrzeby duszy, lub "ceaseless kołatanie serca z duszy panting na nieskończoną" (Buisson). The supernatural is but the product of our interior evolution; it is of immanent origin, for "it is in the heart of mankind that the Divine resides". Supernatural jest jednak produktem ewolucji naszego wnętrza, jest z pochodzenia immanentne, "jest w sercu człowieka przez Boskiego, że mieszka". "I am a man, and nothing Divine is foreign to me" (Buisson). "Ja jestem człowiek, i nic Bożego jest mi obce" (Buisson). Such is the origin of religion in this view. Takie jest pochodzenie religii w tym widoku. And herein we recognize the thesis of liberal Protestantism as well as that of the Modernists. A tu Zdajemy sobie sprawę z tego tezy liberalnej protestantyzm jak również Modernistów.

(b) The actual content of the doctrine of Absolute Immanence (b) rzeczywistą treść nauki absolutnej Immanencja

As it is nowadays presented, the doctrine of absolute immanence is the resultant of the two great currents of contemporary thought. Jak to jest dzisiaj prezentowane, doktryny absolutnej immanence jest wypadkową tych dwóch wielkich prądów współczesnej myśli. Kant, reducing everything to the individual consciousness, and declaring all metaphysical investigation to be illusory, locks the human soul in its own immanence and condemns it thenceforth to agnosticism in regard to transcendent realities. Kant, redukując wszystko do indywidualnej świadomości, oraz uznającej wszystkich metafizycznych dochodzenia, które mają być iluzoryczna, zamki duszy ludzkiej we własnym immanence i potępia go do thenceforth Agnostycyzm w odniesieniu do transcendentnej rzeczywistości. The Positivist movement reaches the same terminus. W pozytywistycznej ruch osiągnie tego samego końca. Through mistrust of that reason which Kant had exalted to such a degree, Comte rejects as worthless every conclusion that goes beyond the range of experience. Dzięki nieufności z tego powodu, który miał wywyższony Kanta do tego stopnia, Comte odrzuca jako bezwartościowe każdego wniosku, że wykraczają poza zakres doświadczenia. Thus the two systems, setting out from opposite exaggerations, arrive at one and the same theory of the unknowable: nothing is left us now but to fall back upon ourselves and contemplate the phenomena which emerge from the depths of our own ego. Tak więc dwa systemy, określający z exaggerations naprzeciwko, przy jednej i tej samej teorii z unknowable: nic nie pozostaje nam teraz, ale spadek o powrót na siebie i kontemplacji zjawisk, które wynikają z głębi naszej ego. We have no other means of information, and it is from this inner source that all knowledge, all faith, and all rules of conduct flow out by the immanent evolution of our life, or rather of the Divine which thus manifests itself through us. Nie mamy innych środków informacji, i to z tego, że wszystkie wewnętrzne źródło wiedzy, wiary wszystkich, a wszystkie zasady postępowania przepływu przez immanentne ewolucji naszego życia, czy raczej z Opatrzności Bożej, która objawia się w ten sposób przez nas. This initial position determines the solutions which the doctrine of immanence furnishes for the problems concerning God and Man. To pierwotne stanowisko określa rozwiązań, które w doktrynie immanence dostarczyła do problemów dotyczących Boga i człowieka.

(i) God (i) Bóg

The problems of the Divine life and action are among the foremost to interest the partisans of absolute immanence. Problemy z Boskiego życia i działania są jednymi z zainteresowaniem przede wszystkim do partyzantów absolutnej immanence. They talk incessantly of Trinity, Incarnation, and Redemption, but only, as they claim, to do away with the mysteries and to see in these theological terms merely the symbols that express the evolution of the first principle. Oni nieustannie mówić o Trójcy, Wcielenia i Odkupienia, ale tylko, jak twierdzą oni, pozbycie się z tajemnic i widzieć w tych kategoriach teologicznych jedynie symbole, które są odzwierciedleniem zmian w pierwszej zasady. Philo's Trinity, like that of neo-Platonism, was an attempt to describe this evolution, and the moderns have only resuscitated the Alexandrian allegory. Philo's Trinity, podobnie jak w neo-Platonism, była próba opisania tej ewolucji i nowoczesne mają tylko resuscitated z Alexandrian alegoria. The great being, the great fetish, and the great medium (Comte), the evolving idea, the evolved idea, and their relation (Hegel), unity, variety and their relation (Cousin) -- all these, in the thought of their originators, are but so many revivals of the Oriental myths. Wielki jest, wielki fetysz, wielkie i średnie (Comte), zmieniających się pomysł, pomysł ewoluował i ich relacji (Hegel), jedności, odmiany i ich relacji (Cousin) - wszystkie te, w myśl ich twórców, ale tak wielu z revivals Wschodnią mity. But conscience now demands the abolition of all such symbols. Ale teraz sumienie domaga się zniesienia wszystkich tych symboli. "The religious soul is in fact forever interpreting and transforming the traditional dogmas" (Sabatier), because the progress of the absolute reveals to us new meanings as it makes us more fully conscious of the Divinity that is immanent in us. "Religijnych dusza jest w rzeczywistości zawsze interpretacji i transformacji tradycyjnych dogmatów" (Sabatier), ponieważ postępy w absolutnej objawia nam nowe znaczenie, ponieważ pozwala nam w pełni świadomą Divinity immanentne, że jest w nas. Through this progress the incarnation of God in humanity goes on without ceasing, and the Christian mystery (they make the blasphemous assertion) has no other meaning. Dzięki tej postępu wcielenie Boga w ludzkości idzie bez zaprzestania i chrześcijańskiej tajemnicy (one twierdzenie, że bluźniercze) ma inne znaczenie. There can be no further question of a redemption; nor could there have been an original fall, since in this view, disobedient Adam would have been God Himself. Nie może być mowy o dalszej wykupu, ani nie może zostały oryginalne spadek, ponieważ w tym widoku, nieposłuszni Adam byłby Bogiem. At most the pessimists admit that the Supreme will, or the unconscious, which blundered into the production of the world, will recognize its blunder as it rises to consciousness in individuals, and will repair that blunder by annihilating the universe. Na większość z pesymiści Przyznam, że będzie Najwyższego, lub nieświadomych, które blundered do produkcji na świat, będzie jej blunder, gdyż do wzrostu świadomości w osób, i że będzie naprawa blunder przez annihilating wszechświata. In that hour of cosmic suicide, according to Hartmann, the Great Crucified will have come down from his cross. W tym godziny kosmicznego samobójstwo, zgodnie z Hartmann, Wielka Ukrzyżowanego będzie musiał zejść ze swego krzyża. Thus is Christian terminology incessantly subjected to new interpretations. Tak jest chrześcijańskiej terminologii nieustannie poddawane nowe interpretacje. "We still speak of the Trinity . . ., of the Divinity of Christ, but with a meaning more or less different from that of our forefathers". "Jesteśmy ciągle mówić o Trójcy..., W Bóstwo Chrystusa, ale o znaczeniu mniej lub bardziej różni się od naszych przodków". Buisson, in his "La Religion, la Morale et la Science", thus explains the influence of the doctrine of immanence upon the interpretation of dogmas in liberal Protestantism. Buisson, w jego "La Religia, la Morale et la Science", co wyjaśnia wpływ nauki na immanence interpretacji dogmatów w wolnych protestantyzm.

(ii) The World, Life, and the Soul (ii) Świat, Życie, i duszy

To explain the origin of the world, the evolution of the Divine principle is put forward. Aby wyjaśnić pochodzenie na świat, ewolucji Bożego zasadą jest wysunięte. This hypothesis would also account for the organization of the cosmos. Hipoteza ta byłaby również uwagę na organizację kosmosu. Hence the universal order is considered as the outcome of the action of blind energies, and no longer as the realization of a plan conceived and executed by a providence. Stąd powszechne zamówienie jest traktowane jako wynik działania niewidomych energii, a nie jako realizację planu opracowane i wykonane przez Opatrzności. From the physico-chemical forces life issues; the absolute slumbers in the plant, begins to dream in the animal, and at last awakens to full consciousness in man. Od fizyko-chemicznych sił zagadnień życia; bezwzględna slumbers w zakładzie, rozpoczyna się w sen zwierząt, a ostatnio budzi się w pełnej świadomości człowieka. Between the stages of this progress there is no breach of continuity; it is one and the same principle which clothes itself in more and more perfect forms, yet never withdraws from any of them. Między etapach tego postępu nie jest naruszeniem ciągłości, jest jedną i tę samą zasadę, która sama w ubrania coraz bardziej doskonałe formy, jeszcze nigdy nie wycofuje się z żadnego z nich. Evolutionism and transformism, therefore, are but parts of that vast system of absolute immanence in which all beings enfold one another, and none is distinct from the universal substance. Evolutionism i transformism, dlatego, ale znaczna część tego systemu, w którym bezwzględny immanence wszystkich istot enfold się nawzajem, i nikt nie różni się od powszechnej substancji. Consequently, there is no longer any abyss between matter and the human soul; the alleged spirituality of the soul is a fable, its personality an illusion, its individual immortality an error. W związku z tym nie ma już żadnych otchłań między sprawy i duszy ludzkiej; domniemanego duchowości duszy jest fable, jego osobowość iluzja, jej nieśmiertelność błąd.

(iii) Dogma and Moral (iii) Dogma i moralne

When the Absolute reaches its highest form in the human soul, it acquires self-consciousness. Gdy Absolute osiągnie najwyższy w postaci ludzkiej duszy, nabiera własnej świadomości. This means that the soul discovers the action of the Divine principle, which is immanent in it as constituting its essential nature. Oznacza to, że odkrywa duszą działania Bożego zasadą, która jest immanentne w nim jako jego zasadniczy charakter. But the perception of this relation with the Divine -- or, rather, of this "withinness" of the Divine -- is what we are to call Revelation itself (Loisy). Jednak postrzeganie tego związku z Bożego - lub raczej z tego "withinness" Bożego - jest to, co mamy, aby połączyć się Objawienie (Loisy). At first confused, perceptible only as a vague religious feeling, it develops by means of religious experience (James), it becomes clearer through reflexion, and asserts itself in the conceptions of the religious consciousness. Na pierwszy mylić, odczuwalne tylko jako niejasne religijnej, rozwija się poprzez doświadczenie religijne (James), staje się jaśniejszy poprzez refleksja, i utrzymuje się w koncepcji religijnej świadomości. These conceptions formulate dogmas -- "admirable creations of human thought" (Buisson) -- or rather of the Divine principle immanent in human thought. Te koncepcje formułować dogmaty - "podziwu tworów ludzkiej myśli" (Buisson) - czy raczej na zasadzie immanentne Bożego w ludzkich myśli. But the expression of dogmas is always inadequate, for it marks but one moment in the religious development; it is a vesture which the progress of Christian faith and especially of Christian life will soon cast off. Ale wyraz dogmaty zawsze jest niewystarczające, gdyż znaki tylko jeden moment w rozwoju religijnym, ale jest vesture których postępy zwłaszcza wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego wkrótce odtrącić. In a word all religion wells up from the depths of the sub-conscious (Myers, Prince) by vital immanence; hence the "religious immanence" and the more or less agnostic "symbolism" with which the Encyclical "Pascendi gregis" reproaches the Modernists. Jednym słowem wszystkich religii studni z głębi podprogramów świadomy (Myers, Prince) istotne immanence; stąd "immanence religijnych" i mniej lub bardziej agnostyczne "symbolika", z którym encykliki "Pascendi gregis" reproaches Modernistów .

The human soul, creator of dogmas, is also the creator of moral precepts, and that by an absolutely autonomous act. Duszy ludzkiej, twórca dogmaty, jest również twórcą nakazów moralnych, i że absolutnie autonomiczne działania. Its will is the living and sovereign law, for in it is definitively expressed the will of the God immanent in us. Jego będzie się życia i suwerenne prawa, w to ostatecznie wyraził woli Boga immanentne w nas. The Divine flame, which warms the atmosphere of our life, will enevitably cause those hidden germs of morality to develop which the absolute has implanted. Bożego płomień, który ogrzewa atmosferę naszego życia, będzie enevitably przyczyną tych ukrytych zarazki moralności opracowania, które ma wszczepiony absolutną. Hence, there can be no longer any question of effort, of virtue, or of responsibility; these words have lost their meaning, since there is neither original sin nor actual and freely willed transgression. Stąd nie może być już kwestia wysiłku, z racji, lub odpowiedzialności; te słowa straciły swoje znaczenie, ponieważ nie jest ani grzech pierworodny, ani rzeczywistego i swobodnie sie przestępstwa. There is no longer any blameworthy concupiscence; all our instincts are impregnated with Divinity, all our desires are just, good, and holy. Nie ma już żadnych blameworthy concupiscence; wszystkie nasze instynkty są impregnowane Divinity, wszystkie nasze pragnienia są po prostu, dobre, i święte. To follow the impulse of passion, to rehabilitate the flesh (Saint-Simon, Leroux, Fourrier), which is one form under which the Divinity manifests itself (Heine), this is duty. Aby wykonać impuls z pasją, których celem jest odnowa ciała (Saint-Simon, Leroux, Fourrier), który jest jednym formularzu zgodnie z którym boskość przejawia się (Heine), jest to obowiązek. In this way, indeed, we cooperate in the redemption which is being accomplished day by day, and which will be consummated when the absolute shall have completed its incarnation in humanity. W ten sposób, rzeczywiście, mamy współpracować w odkupienie, które jest osiągnięty z dnia na dzień, i które zostaną skonsumowane gdy bezwzględna ukończyli jego wcielenie w ludzkości. The part which moral science has to play consists in discovering the laws which govern this evolution, so that man in his conduct may conform to them (Berthelot) and thus ensure the collective happiness of humanity; social utility is to be hence-forward the principle of all morality; solidarity (Bourgeois), which procures it, is the most scientific form of immanent morality, and of this man is, in the universe, the beginning and the end. Ta część nauki moralne, które ma do odegrania składa się z odkrycia prawa, które regulują tej ewolucji, tak że człowiek w jego zachowanie może zgodne z nich (Berthelot), a tym samym zapewnienia zbiorowego szczęścia ludzkości; użyteczność społeczną jest tym samym, przekazuje zasady wszystkich moralności; solidarności (Bourgeois), które nabywa, jest najbardziej naukowej formie immanentne moralności, i ten człowiek jest w uniwersum, początek i koniec.

(2) Relative Immanence (2) względne Immanencja

(a) Its Historical Evolution (a) historyczna ewolucja

Since the day when Socrates, abandoning the useless cosmogonic hypotheses of his predecessors, brought philosophy back to the study of the human soul, whose limits and whose independence he defined -- since that time the doctrine of relative immanence has held its ground in conflict with the doctrine of absolute immanence. Od tego dnia, kiedy Sokrates, rezygnując w ten sposób bezużyteczne cosmogonic hipotez jego poprzedników, przyniosły powrót do filozofii badanie duszy ludzkiej, którego granice, których niezależność i on zdefiniowany - od tego czasu doktryna w stosunku immanence przeprowadziła swoją ziemię w sprzeczności z doktryna immanence absolutną. Relative immanence recognizes the existence of a transcendant God, but it also recognizes, and with remarkable precision, the immanence of Psychical life. Względna immanence uznaje istnienie na transcendencję Boga, ale także rozpoznaje, z zadziwiającą precyzją, immanence z Psychical życia. It is upon the evidence of this fact, indeed, that the admirable pedagogical method, known as maieutic, is founded. Jest to dowód na to, rzeczywiście, że podziwu metody pedagogiczne, znany jako maieutic, jest zasadny. Socrates thoroughly understood that knowledge does not enter our minds ready made from without; that it is a vital function, and therefore immanent. Socrates dokładnie wiedzą, że nie wchodzi nasze umysły z gotowych bez; że jest to funkcja niezbędna, a więc immanentne. He understood that a cognition is not really ours until we have accepted it, lived it, and in some sort made it over for ourselves. On rozumie, że poznanie nie jest nasze, dopóki mamy przyjęte, mieszkał, i pewnego rodzaju dokonanych go dla siebie. This certainly attributes to the life of thought a real immanence, not, however, an absolute immanence; for the soul of the disciple remains open to the master's influence. To na pewno przywiązanie do życia myśli immanence realne, ale nie bezwzględną immanence; dla duszy ucznia pozostaje otwarty do pana wpływ.

Again we find this conception of relative immanence in Plato. Znowu znaleźliśmy tej koncepcji w stosunku immanence w Platona. He transports it, in a rather confused manner, into the cosmological order. On transportu, w sposób raczej pomylić, w celu kosmologicznych. He thinks, in fact, that, if there are things great and good and beautiful, they are such through a certain participation in the ideas of greatness, goodness, and beauty. On myśli, fakt, że, jeżeli istnieją rzeczy wielkie i dobre i piękne, one są takie, poprzez uczestnictwo w niektórych pomysłów z wielkości, dobroci i piękna. But this participation does not result from an emanation, an outflowing from the Divinity into finite beings; it is only a reflection of the ideas, a resemblance, which the reasonable being is in duty bound to perfect, as far as possible, by his own energy. Ale ten udział nie w wyniku emanacji, outflowing z Divinity do skończonych istot, jest tylko odbiciem idei, postaci, które są uzasadnione jest obowiązek, aby doskonalić, tak dalece jak to możliwe, przez własną energii. With Aristotle this notion of an immanent energy in individuals acquires a new definiteness. Z tego Arystotelesa pojęcie o immanentne energii w nowych osób nabywa definiteness. The very exaggeration with which he refuses to admit in God any efficient causality, as something unworthy of His beatitude, leads him to place at the heart of finite being the principle of the action which it puts forth with a view to that which is supremely lovable and desirable. Bardzo przesady z którym odmawia się dopuścić w Boga skutecznego związku przyczynowego, jako coś niegodne Jego beatitude, prowadzi go do miejsca w sercu skończonych jest zasada działania, które stawia dalej w związku z tym, co jest supremely lovable i pożądane. Now, according to him, these principles are individualized; their development is limited; their orientation determined to a definite aim; and they act upon one another. Teraz, według niego, zasady te są indywidualne; ich rozwoju są ograniczone, ich orientację ustalona na określony cel i działają one na siebie. It is, therefore, a doctrine of relative immanence which he maintains. Jest, zatem, doktryny względnej immanence który utrzymuje. After him the Stoics, reviving the physics of Heraclitus, came back to a system of absolute immanence with their theory of germinal capacities. Po nim Stoics, Spotkać fizyki HERAKLIT, wrócił do systemu absolutnej immanence z ich teorii germinal możliwości. The Alexandrian Fathers borrowed this term from them, taking out of it, however, its pantheistic sense, when they set themselves to search in the writings of the pagans for "the sparks of the light of the Word" (St. Justin), and, in human souls, for the innate capacities which render the knowledge of God so easy and so natural. Alexandrian W tej perspektywie Ojcowie wypożyczony z nich, biorąc z niego, jednak jego pantheistic sens, gdy postawiły sobie do wyszukiwania w pismach z pogan do "iskrzenia w świetle Słowa" (św. Justyn), oraz , W ludzkich dusz, dla wrodzonych zdolności, które powodują, że poznanie Boga, tak prosta i tak naturalnym. St. Augustine, in his turn defines these capacities as "the active and passive potentialities from which flow all the natural effects of beings", and this theory he employs to demonstrate the real, but relative, immanence of our intellectual and moral life. Święty Augustyn, w swoim kolei definiuje tych zdolności jako "aktywne i pasywne, które wynikają z potencjału wszystkich naturalnych skutków ludźmi", i to on zatrudnia teorii do wykazania rzeczywistego, lecz względne, immanence naszego życia intelektualnego i moralnego. Our natural desire to know and our spontaneous sympathies do not germinate in us unless their seeds are in our soul. Nasze naturalne dążenie do poznania i nasze spontaniczne sympatie nie kiełkować w nas, chyba że ich nasiona są w naszej duszy. These are the first principles of reason, the universal precepts of the moral consciousness. Są to pierwsze z powodu zasad, podanych w powszechnej świadomości moralnej. St. Thomas calls them "habitus principiorum", "seminalia virtutum" "dispositiones naturales", "inchoationes naturales". Thomas wzywa ich "habitus principiorum", "seminalia virtutum" dispositiones naturales "," inchoationes naturales ". He sees in them the beginnings of all our physiological, intellectual, and moral progress, and, following the course of their development, he carries to the highest degree of precision the concept of relative immanence. On widzi w nich wszystkie nasze początki fizjologicznych, intelektualnej, moralnej i postępu, oraz po trakcie ich rozwoju, prowadzi do najwyższego stopnia precyzji pojęcia względne immanence. The Thomist tradition -- continuing after him the struggle against empiricism and positivism on the one side and, on the other, against rationalism carried to the extreme of monism -- has always defended the same position. The Thomist tradycji - kontynuuje po nim walka z empiryzm i pozytywizm z jednej strony, az drugiej, przeprowadzone przed racjonalizm do ekstremalnych z monism - zawsze bronił tej samej pozycji. It recognizes the fact of immanence, but rejects every exaggeration on either side. Uznaje fakt immanence, ale odrzuca każdy przesady po obu stronach.

(b) Actual Content of the Doctrine of Relative Immanence (b) rzeczywistej zawartości Nauki względne Immanencja

This doctrine rests upon that innermost experience which reveals to man his individuality, that is to say his inward unity, his distinctness from his environment, and which makes him conscious of his personality, that is to say, of his essential independence with respect to the beings with which he is in relation. Ta doktryna, że opiera się na wewnętrznym doświadczeniu człowieka, który ujawnia się jego indywidualność, to znaczy jego jedności wewnątrz, jego odrębności od swojego środowiska, i która czyni go świadomy jego osobowość, to znaczy, jego zasadnicze znaczenie niezależności w stosunku do ludźmi, z którymi jest on w związku. It, moreover, avoids all imputation of monism, and the manner in which it conceives of immanence harmonizes excellently with Catholic teaching. To więcej, unika wszystkich kalkulacja monism, w jaki sposób conceives z immanence doskonale harmonizuje z katolickim nauczaniem. "An ejusmodi immanentia Deum ab homine distinguat, necne? Si distinguit, quid tum a catholica doctrina differt?" "Ejusmodi immanentia Deum ab homine distinguat, albo nie? Jeśli distinguit, quid Tum jeden catholica Nauki różnić?" (Encycl. "Pascendi"). (Encycl. "Pascendi").

(i) God (i) Bóg

God, then, transcends the world which He has created, and in which He manifests His power. Bóg, a następnie, na świat, który przerasta On stworzył, w którym objawia On Jego moc. We know His works; through them we can demonstrate His existence and find out many of His attributes. Wiemy Jego dzieła, za ich pośrednictwem możemy udowodnić Jego istnienie i dowiedzieć się wielu jego atrybuty. But the mysteries of His inner life escape us; Trinity, Incarnation, Redemption are known to us only by revelation, to which revelation the immanence of our rational and moral life presents no obstacle whatever. Ale tajemnice Jego życie wewnętrzne nam uciec; Trójcy, Wcielenia, Odkupienia są nam znane tylko przez objawienie, do którego objawienia się naszego immanence racjonalne i moralne życie nie przedstawia żadnej przeszkody cokolwiek.

(ii) The World, Life, and the Soul (ii) Świat, Życie, i duszy

The organization of the world is governed by Divine Providence, whose ordering action can be conceived in diverse ways, whether we suppose successive interventions for the formation of various beings, or whether, following St. Augustine, we prefer to maintain that God created all things at the same time -- "Deus simul omnia creavit" (De Genesi ad lit.). Organizacja na świat jest regulowana przez Opatrzność, których zamówienia mogą zostać opracowane działania w różnych sposobów, czy załóżmy kolejnych interwencji na tworzenie różnych istot, czy po St Augustine, dlatego wolimy utrzymywać, że Bóg stworzył wszystko w tym samym czasie - "Deus creavit omnia simul" (De Genesi ad lit.). In the latter case we should invoke the hypothesis of germinal capacities, according to which hypothesis God must have deposited in nature energies of a determinate sort -- "Mundus gravidus est causis nascentium" (ibid.) -- the evolution of which at favourable junctures of time would organize the universe. W tym ostatnim przypadku należy odwołać się do hipotezy germinal możliwości, zgodnie z którymi hipotezy Boga musi mieć złożony charakter energii do określania rodzaju - "Mundus gravidus jest causis nascentium" (tamże) - ewolucji, które w korzystny junctures czasu będzie organizować wszechświata. This organization would be due to an immanent development, indeed, but one proceeding under external influences. Ta organizacja będzie ze względu na immanentne rozwoju, rzeczywiście, ale postępowanie pod wpływem czynników zewnętrznych. Thus did plants, animals, and men appear in succession, though there could be no question of attributing to them a common nature; on the contrary, the doctrine of relative immanence draws a sharp line of demarcation between the various substances, and particularly between matter and soul; it is extremely careful to maintain the independence of the human person. Tak zrobił roślin, zwierząt i ludzi wyświetlane kolejno, choć nie może być mowy o przypisywanie ich wspólnego charakteru, wręcz przeciwnie, doktryny względnej immanence zwraca ostry linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi substancjami, a szczególnie między sprawy i duszy, jest bardzo ostrożny, aby zachować niezależność osoby ludzkiej. Not only does this doctrine, joining issue with sensualism, demonstrate that the mind is a living energy, which, far from letting itself be absorbed by influences from without, forms its necessary and universal principles by its own action under the pressure of experience -- not only this, but it also safeguards the autonomy of human reason against that encroachment of the Divine which the ontologists maintained. Nie tylko tej doktryny, łączącą problem z sensualism, udowodnić, że umysł jest energia życia, które dotychczas z najmu sama zostać wchłonięty przez wpływy z zewnątrz, formy jego potrzeby i uniwersalnych zasad przez własne działania pod presją doświadczenie -- nie tylko tej, ale także gwarancje autonomii ludzkiego rozumu, że przed ingerencję w którym Bożego ontologists utrzymane.

(iii) Dogma and Moral (iii) Dogma i moralne

The human soul, then, enjoys an immanence and an autonomy which are relative indeed but real, and which Divine Revelation itself respects. Duszy ludzkiej, a następnie, korzystającym z immanence i autonomii, które rzeczywiście są względne, ale prawdziwe, Boskie Objawienie, które sam szanuje. Supernatural truth is, in fact, offered to an intelligence in full possession of its resources, and the reasonable assent which we give to revealed dogmas is by no means "a bondage" or "a limitation of the rights of thought". Supernatural prawdy jest w rzeczywistości, oferowanych do pełnego wywiadu w posiadaniu jego zasobów, oraz rozsądne zgody, które dajemy do ujawniła dogmaty to nie oznacza "niewoli" lub "ograniczenia praw myślenia". To oppose Revelation with "a preliminary and comprehensive demurrer" ("une fin de non-recevoir préliminaire et globale" -- Le Roy) in the name of the principle of immanence, is to misinterpret that principle, which, rightly understood, involves no such exigencies (see below, "The Method of Immanence"). Aby sprzeciwić Objawienia "wstępne i kompleksowe demurrer" ( "une fin de non-et recevoir PRÉLIMINAIRE globale" - Le Roy) w imię zasady immanence, że jest niewłaściwie interpretują zasady, które słusznie rozumieć, nie obejmuje takie wymogi (patrz poniżej, "metoda Immanencja"). Nor does the fact of relative immanence stand in the way of progress in the understanding of dogmas "in eodem sensu eademque sententia" (Conc. Vatic., sess. III). Nie fakt względnej immanence stanąć na drodze postępu w zrozumieniu dogmatów "eodem sensu eademque myśli" (koncentrat Vatic., Sess. III). The human soul, then, receives the Divine verities as the disciple receives his master's teaching; it does not create those verities. Duszy ludzkiej, a następnie otrzyma Boskiego verities jako uczeń otrzymuje swego pana nauczania; nie tworzyć tych verities. Neither does it create principles of moral conduct. Nie utworzyć zasady moralnego postępowania. The natural law is certainly not foreign to it, being graven upon the very foundation of man's constitution. Prawem naturalnym z pewnością nie jest obce, jest bardzo wyrytym na fundamencie konstytucji człowieka. It lives in the heart of man. Mieszka ona w sercu człowieka. This law is immanent to the human person, which consequently enjoys a certain autonomy. Prawo to jest immanentne dla osoby ludzkiej, która w konsekwencji cieszy się pewną autonomią. No doubt it recognizes its relation to a transcendent legislator, but none the less true is it that no prescription coming from another authority would be accepted by the conscience if it was in opposition to the primordial law, the requirements of which are only extended and clearly defined by positive laws. Nie ulega wątpliwości, uznaje jego stosunku do transcendentnego ustawodawcy, ale nie mniej prawdą jest, że recepty nie pochodzących z innego organu byłoby zaakceptowane przez sumienie, jeżeli została ona w opozycji do prawa primordial, wymagania, które są tylko rozszerzony i wyraźnie określonych przez prawa pozytywnego. In this sense the human will preserves its autonomy when, in obeying a Divine law, it acts with a fundamentally inviolable liberty. W tym sensie ludzkiego będzie zachowuje swoją niezależność, gdy posłuszeństwa jeden Boskiego prawa, działa ona zasadniczo z nienaruszalnych wolności. This liberty, however, may be aided by natural and supernatural helps. Ta wolność, jednakże, może być wspomagane przez naturalnych i nadprzyrodzonych pomaga. Conscious of its weakness, it seeks and obtains the assistance of grace, but grace does not absorb nature; it only adds to nature, and in no way infringes upon our essential immanence. Świadoma swoich słabości, stara i uzyska pomoc łaski, ale łaski nie wchłonąć charakter, ale tylko przyczynia się do natury, w żaden sposób nie narusza nasze zasadnicze immanence.

B. Employment of the Method of Immanence B. zatrudnienia metody Immanencja

The notion of immanence occupies so large a place in contemporary philosophy that many make an axiom of it. Pojęcie immanence tak duża, zajmuje miejsce we współczesnej filozofii, że wiele dokonać Aksjomat. It is held to be a directing principle of thought and Le Roy makes bold to write that "to have acquired a clear consciousness of the principle of immanence is the essential result of modern philosophy" (Dogme et Critique, 9). Jest w posiadaniu kierując się zasadą myślenia i Le Roy sprawia, że ośmielamy się napisać, że "uzyskały wyraźną świadomość zasadą immanence jest niezbędna wyniku filozofią" (Dogme et Critique, 9). Now it is in the name of this principle that "a preliminary and comprehensive demurrer" (ibid.) is presented in bar of all Revelation, for in the light of it "a dogma has the appearance of a subjection to bondage, a limitation of the rights of thought, a menace of intellectual tyranny" (ibid.). Teraz jest w imię tej zasady, że "wstępne i kompleksowe demurrer" (tamże) jest przedstawiony w barze wszystkich Objawienia, w świetle "dogmat ma wygląd na poddanie się do niewoli, ograniczenia praw myślenia, a Menace intelektualnej tyranii "(tamże). And this creates a religious situation with which apologetics is deeply concerned, and with good reason. A to stwarza sytuację religijną z apologetyki, która jest głęboko zaniepokojony, z powodu dobrego. All the efforts of this science will be vain, all its arguments inconclusive, if it cannot, first of all, compel minds imbued with the prejudice of absolute immanence to take under consideration the problem of the transcendent. Wszystkie wysiłki w tej dziedzinie nauki będzie daremne, wszystkie jego argumenty niejednoznaczny, jeśli nie może, przede wszystkim, zmusić umysły nasycony szkody całkowitej immanence wziąć pod uwagę problem transcendencji. Without this precaution, antinomy is inevitable: on the one hand, it is claimed, the mind cannot receive a heterogeneous truth; on the other, revealed religion proposes to us truths which go beyond the range of any finite intelligence. Bez tej ostrożności, Antynomia jest nieunikniony: z jednej strony twierdzi się, umysł nie może pojawić się niejednorodne prawda, z drugiej strony, ujawniła religii proponuje nam prawdy, które wykraczają poza zakres wszelkich skończonych wywiadu. To solve this difficulty we have recourse to the method of immanence. Aby rozwiązać ten trudnej sytuacji musimy odwołać się do metody immanence. But this method has been understood in two different ways which lead to diametrically opposite results. Jednak ta metoda była rozumiana w dwóch różnych sposobów, które prowadzą do diametralnie przeciwstawne wyniki.

(1) Method Based on the Idea of Absolute Immanence (1) metoda oparta na idei absolutnej Immanencja

This is the positivist and subjectivist method. Jest to metoda subjectivist i pozytywistycznej. It consists in accepting off-hand the postulate of an absolute immanence of the rational and moral life. Składa się na przyjmowaniu off-strony postulat bezwzględny immanence z racjonalnego i życia moralnego. It is therefore obliged to lower revealed truth to the level of scientific truths which the mind attains solely by its own energy. Jest zatem zobowiązana do prawdy objawionej przy niższym poziomie naukowej prawdy, które umysł osiąga jedynie przez własną energię. Thus, some, like Lechartier, have proposed to modify dogmatic formulæ and "dissolve the symbols" of them in order to harmonize both with the aspirations of the soul which thinks them. Tak, niektóre, jak Lechartier, proponuje się zmodyfikować i dogmatycznej formulæ "rozpuścić symbole" z nich w celu zharmonizowania zarówno z aspiracji duszy, które ich zdaniem. By this means "the higher realities, which religious myths have for so many centuries striven to express, will be found identical with those which positive science has just established". W ten sposób "w rzeczywistości wyższe, mitów religijnych, które mają tak wiele stuleci starała się wyrazić, będzie można znaleźć identyczne z tymi, które ma tylko pozytywne nauki ustanowiony". Revealed truth will then appear as coming from us; it will present itself as the reflexion of our soul, which changes its formulæ according as it can or cannot find itself in them. Prawdy objawionej będzie wyświetlane jako pochodzących z nas; zaprezentuje się jako refleksja naszej duszy, która zmienia jej formulæ jak on może lub nie może odnaleźć się w nich. In this way there will no longer be any antinomy, since human reason will be the principle of dogmas. W ten sposób nie będzie już żadnych Antynomia, że rozum ludzki będzie zasada dogmaty. Others following Loisy, hope to find in themselves, through a psychological analysis, the expression of revelation. Inni następujące Loisy, nadzieję znaleźć w sobie, poprzez analizę psychologiczną, wypowiedzi Objawienia. This would be the outcome of an immanent progress, "the consciousness which man has acquired of his relations with God". To byłby wynik na immanentne postępu, "świadomość człowieka, który nabył jego relacji z Bogiem". Revelation is realized in man, but it is "the work of God in him, with him, and by him". Objawienie jest realizowany w człowieku, ale jest to "dzieło Boże w Nim, z Nim i przez Niego". Thus the difficulty arising out of the opposition between the natural order and the supernatural would disappear -- but at the price of a return to the doctrine of absolute immanence. W związku z tym trudności wynikające z opozycji między naturalnym porządku nadprzyrodzonego i zniknie - ale za cenę powrotu do nauki absolutnej immanence. It seems, too, that Laberthonnière, though in spite of his principles, ends by accepting this very same doctrine which he had undertaken to combat, when he writes that "since our action is at once ours and God's, we must find in it the supernatural element which enters into its constitution". Wydaje się również, że Laberthonnière, ale pomimo jego zasadami, akceptując tym kończy się dokładnie w tym samym doktryny, które miał na celu walkę, kiedy pisze, że "od naszych działań jest jednocześnie nasze i Boga, musimy znaleźć w nim nadprzyrodzonego elementem, który wchodzi w życie konstytucji ". According to this view, psychological analysis will discover the Divine element immanent in our action, the inward God "more present to us than we ourselves". Zgodnie z tym poglądem, psychologiczne analizy będzie odkrywanie Bożego immanentne elementem w naszych działaniach, uszlachetniania czynnego Boga "przedstawia nam więcej niż my sami". Now this "living God of conscience" can be discerned only through an intuition which we get by a sort of moral and dynamic ontologism. Teraz ten "Boga żywego sumienia" może być dostrzegła jedynie poprzez intuicję, które otrzymujemy przez rodzaj moralnego i dynamiczne ontologism. But how will this presence of the Divine manifest itself in us? Ale jak to obecność Bożego manifestem się w nas? By the true and imperative demand of our nature which calls for the supernatural. Do prawdziwego popytu i imperatyw naszego charakteru, która wzywa do nadprzyrodzonego. -- Such is the abuse of the method of immanence which the Encyclical "Pascendi gregis" points out and deplores: "And here again we have reason for grievous complaint, because among Catholics there are to be found men who, while repudiating the doctrine of immanence as a doctrine, make use of it nevertheless for apologetic purposes, and do this so recklessly that they seem to admit in human nature a genuine exigency properly so called in regard to the supernatural order." -- To jest nadużycie metody immanence które encykliki "Pascendi gregis" wskazuje, i ubolewa: "I tu znowu mamy powód do bolesnej skargi, ponieważ wśród katolików nie znajdują się ludzie którzy, gdy repudiating doktryna immanence jako doktryna, wykorzystują go jednak dla celów apologetic, i tym, że tak lekkomyślnie wydają się dopuścić w ludzką naturę prawdziwego exigency tzw właściwie w odniesieniu do porządku nadprzyrodzonego ". With still tess reserve, those whom the Encyclical calls inteqralistœ boast of showing the unbeliever the supernatural germ which has been transmitted to humanity from the consciousness of Christ, and hidden in the heart of every man. Z jeszcze tess rezerwy, których w encyklice zwraca inteqralistœ pochwalić pokazano na niewiernego nadprzyrodzonej zarodek, który został przekazany ludzkości od świadomości Chrystusa, i ukryte w sercu każdego człowieka. This is the thought of Sabatier and of Buisson, theologians of the liberal Protestant school -- "I am a man, and nothing Divine is foreign to me" (Buisson). Jest to myśl Sabatier i Buisson, z liberalnych teologów protestanckich szkoły - "Ja jestem człowiek, i nic Bożego jest mi obce" (Buisson).

(2) Method Based on the Idea of Relative Immanence (2) metoda oparta na idei względne Immanencja

There is another application of the method of immanence much more reserved than the one just described since it keeps within the natural order and confines itself to stating a philosophic problem, viz.: Is man sufficient for himself? Nie ma innego zastosowania metody immanence zastrzeżone znacznie więcej niż tylko opisane, gdyż prowadzi w naturalny porządek i ogranicza się do podania filozoficznego jeden problem, mianowicie.: Człowiek jest wystarczające dla siebie? or is he aware of his insufficiency in such a way as to realize his need of some help from without? lub jest on świadomy jego niewydolności w taki sposób, aby zrealizować swoją potrzebę pomocy z zewnątrz? Here we are not at all concerned -- as the Encyclical "Pascendi gregis" reproaches the Modernists -- "with inducing the unbeliever to make trial of the Catholic religion"; we are concerned only with; Tutaj nie jesteśmy na wszystkich zainteresowanych - w encyklice "Pascendi gregis" reproaches Modernistów - "nakłaniania do niewiernego, aby proces religii katolickiej", ale to dotyczy tylko;

(1) compelling a man who analyzes his own being to break through the circle within which, supposedly, the doctrine of immanence confines him, and which makes him reject a priori, as out of the question, the whole argument of objective apologetics; and then (1) przekonujące człowiek analizuje własną którzy są do przerwy w okręgu, w którym, rzekomo, doktryna immanence ogranicza go, co czyni go odrzucić a priori, tak jak obecnie na pytanie, cały argument cel apologetyki; wtedy

(2) with bringing him to recognize in his soul "a capacity and fitness for the supernatural order which Catholic apologists, using the proper reservations, have demonstrated" (Encycl. "Pascendi gregis"). (2) z wprowadzenia go rozpoznać w jego duszy "zdolności i przydatność do porządku nadprzyrodzonego, które apologists katolickiej, za pomocą odpowiedniego zastrzeżenia, wykazały" (Encycl. "Pascendi gregis").

In other words, this method has in itself nothing that calls for condemnation. Innymi słowy, metoda ta ma w sobie nic, że wzywa do potępienia. It consists, says Maurice Blondel, its inventor, "in equating within our own consciousness, what we seem to think, to wish, and to do with what we really do, wish and think, in such a way that in the fictitious negations, or the ends artificially desired, those profound affirmations and irrepressible needs which they imply shall still be found" (Lettre sur les exigences). Składa się, mówi Maurice Blondel, jej wynalazcy, "equating w obrębie naszej własnej świadomości, co wydaje się myśleć, chcieć, a nie z tym, co naprawdę chcemy zrobić, chcieć i myśleć w taki sposób, że w fikcyjnych negations, lub kończy się sztucznie potrzeby tych głębokich affirmations i niezniszczalne, które musi oznaczać będzie w dalszym ciągu można znaleźć "(Lettre sur les wymogów). This method endeavours to prove that man cannot shut himself up in himself, as in a little world which suffices unto itself. Metoda ta stara się udowodnić, że człowiek nie może sam się zamknął w sobie, jak niewiele wystarczy, które świat ku sobie. To prove this, it takes an inventory of our immanent resources; it brings to light, on the one hand, our irresistible aspirations towards the infinitely True, Good, and Beautiful, and, on the other hand, the insufficiency of our means to attain these ends. Aby udowodnić, zajmuje spis naszych zasobów immanentne; przynosi do światła, z jednej strony, nasze aspiracje do nieodpartej nieskończenie Prawda, dobro i piękne, i, z drugiej strony, niewydolność naszych środków w celu osiągnięcia tych celów. This comparison shows that our nature, left to itself, is not in a state of equilibrium; that, to achieve its destiny, it needs a help which is essentially beyond it -- a transcendent help. To porównanie pokazuje, że nasz charakter, od lewej do siebie, nie jest w stanie równowagi, aby osiągnąć swoje przeznaczenie, potrzebuje pomocy, która jest zasadniczo poza nim - transcendentną pomóc. Thus, "a method of immanence developed in its integrity becomes exclusive of a doctrine of immanence". Tak więc, "metoda immanence opracowane w jego uczciwość staje się wyłącznym na doktrynie immanence". In fact, the internal analysis which it prescribes brings the human soul to recognize itself as relative to a transcendent being, thereby setting before us the problem of God. W istocie, analiza wewnętrznego, które zakłada przynosi duszy ludzkiej, aby rozpoznać się w stosunku do transcendentnego bytu, a tym samym ustawienie przed nami problem Boga. Nothing more is needed to make it evident that the "preliminary and comprehensive demurrer", which it sought to set up against Revelation in the name of the principle of immanence, is an unwarranted and arrogant exaggeration. Nic nie jest bardziej potrzebne, aby oczywiste, że "wstępne i kompleksowe demurrer", które miało na celu utworzenie wobec Objawienia w imię zasady immanence, jest nieuzasadnione i arogancki przesady. The psychologic examination of conscience which is just now being made, far from ruling out the traditional apologetic, rather appeals to it, opens the way for it, and demonstrates its necessity. W psychologic rachunek sumienia, który jest obecnie po prostu się z dala od wykluczając tradycyjnych apologetic, a odwołania do niego, otwiera drogę do niego, i pokazuje jego konieczność.

To this preliminary clearing of the ground the method adds a subjective preparation which shall dispose the individual for the act of faith by exciting in him the desire to enter into relations with the transcendent God. W tym wstępnym rozliczeń z podłoża metodą dodaje subiektywne preparat, który zbywa jednostki do akt wiary przez ekscytujące w nim pragnienie, aby wejść w relacje z transcendencję Boga. And the result of this preparation will be not only intellectual and theoretical, but also moral and practical. I wynik tego preparatu będzie nie tylko intelektualne i teoretyczne, ale również moralnego i praktycznego. Arousing in him a more vivid consciousness of his weakness and his need of help, the method will impel a man to acts of humility which inspire prayer and attract grace. Budził w nim bardziej żywa świadomość jego słabości i potrzeby jego pomocy, metody będzie zmuszają człowieka do aktów pokory i modlitwy, które inspirują przyciągnąć łaski.

Such is the twofold service which the method based on the idea of relative immanence can render. Takie jest w dwojaki sposób, który opiera się na koncepcji względnej immanence może uczynić. Within these limits, it is rigorous. W ramach tych granic, jest rygorystyczny. But could it not go farther, and open to us a view of the nature of this transcendent being whose existence it compels us to recognize? Ale on nie mógł iść dalej, i otwarte dla nas względu na charakter tej transcendentnej, których istnienia zmusza nas rozpoznać? Might it not, for example, bring the unbeliever to hear and heed "the appeal of preventive or sanctifying grace" which would then express itself in psychologic facts discernible by observation and philosophical analysis (Cardinal Dechamps)? Nie mogą one, na przykład, doprowadzić do niewiernego słuchać i słuchać "odwołanie zapobiegawczych lub łasce uświęcającej", które następnie wyrazić się w psychologic fakty dostrzegalne przez obserwacji i analizy filozoficznej (Kardynał Dechamps)? Would it not enable us to experience God, or at least "to find in our action the supernatural element which is said to enter into His Constitution" (Père Laberthonnière)? Czy nie pozwalają nam doświadczenie Boga, lub przynajmniej ", aby znaleźć w naszych działań nadprzyrodzonego jest elementem, który powiedział do wejść do swej konstytucji" (Père Laberthonnière)? Would it not, finally, justify us in affirming with certainty that the object of our "irrepressible aspirations" is a "supernatural Unnamed" (Blondel), an object which is "beyond and above the natural order" (Ligeard)? Czy nie, w końcu, potwierdzając w uzasadnić nas z całą pewnością, że obiekt naszych "niezniszczalne aspiracje" jest "nadprzyrodzonego Unnamed" (Blondel), obiektu, który jest "poza i ponad naturalny porządek" (Ligeard)?

At this point the method of immanence stirs the delicate problem of the relation between nature and the supernatural; but it is doubtful whether the method can solve this problem by its immanent analysis. W tym momencie metoda immanence pobudza delikatny problem relacji między charakterem i nadprzyrodzonej, lecz jest wątpliwe, czy metoda może rozwiązać ten problem przez jego immanentne analizy. All the attempts referred to above when they lead to anything, seem to do so only at the price of confounding the notion of the transcendent with that of the preternatural, or even of the supernatural -- or, again, at the price of confounding the Divine co-operation and Divine grace. Wszystkie próby, o których mowa powyżej, jeżeli prowadzą one do niczego, wydaje się to zrobić tylko na cenę mylących pojęcia transcendencji, że z tego preternatural, lub nawet do nadprzyrodzonego - albo, znowu, w cenie do mylących Bożego współpracy i łaski bożej. In a word, if the psychologic analysis of the tendencies of human nature ends in "showing, without recourse to what Revelation gives us, that man desires infinitely more than the natural order can give him" (Ligeard), it does not follow that we can say with any certainty that this "desired increase" is a supernatural Unnamed. Jednym słowem, jeżeli psychologic analizy tendencje natury ludzkiej kończy się w "pokazano, bez odwoływania się do Objawienia, co daje nam, że człowiek pragnie nieskończenie więcej, niż naturalny porządek może dać mu" (Ligeard), nie wynika, że Można powiedzieć, ze wszelkie pewność, że ten "pożądanego wzrostu" jest nadprzyrodzonego Unnamed. As a matter of fact, W rzeczywistości,

(1) the natural order far exceeds in vastness the object of my analysis; (1) naturalnych w celu znacznie przekracza Ogrom obiektu mojej analizy;

(2) between my nature and the supernatural there is the preternatural; (2) pomiędzy moim charakterem i nadprzyrodzonej nie jest preternatural;

(3) the aids to which my nature aspires, and which God gives me, are not necessarily of the supernatural order. (3) pomocy, do których aspiruje mój charakter, i które daje mi Bóg, nie zawsze są w porządku nadprzyrodzonym.

Besides, even if a supernatural action does in fact manifest itself under these religious aspirations, immanent analysis, apprehending only psychological phenomena, cannot detect it. Poza tym, nawet jeśli nie nadprzyrodzonego działania w rzeczywistości manifestem się w ramach tych dążeń religijnych, immanentne analizy, apprehending tylko psychologiczne zjawiska, nie może go wykryć. But the question is still under consideration; it is not for us to solve the mystery of the transcendent in a definitive manner and from the point of view of the method of immanence. Ale pytanie wciąż jest pod uwagę, nie jest dla nas do rozwiązania tajemnicy transcendencji w sposób ostateczny i z punktu widzenia metody immanence.

Publication information Written by E. Thamiry. Publikacja informacji w formie pisemnej przez E. Thamiry. Transcribed by Douglas J. Potter. Przepisywane przez Douglas J. Potter. Dedicated to the Sacred Heart of Jesus Christ The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Dedykowane do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Encyklopedii Katolickiej, Tom VII. Published 1910. Opublikowany 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1910. NIHIL OBSTAT, 1 czerwca 1910. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York

Bibliography Bibliografia

MYERS, Human Personality and its Survival of Bodily Death (London, 1903); PRINCE, Dissociation of Personality (New York, 1906); JAMES, Varieties of Religious Experience (New York, 1902); THAMIRY, De rationibus seminalibus et Immanentia (Lille, 1905); SABATIER, Esquisse d'une philosophie de la religion . Myers, osobowości ludzkiej i jej przetrwanie ciała śmierci (Londyn, 1903); PRINCE, Dysocjacja osobowości (Nowy Jork, 1906); JAMES, odmiany Doświadczenie religijne (Nowy Jork, 1902); THAMIRY, De rationibus seminalibus et Immanentia (Lille , 1905); Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la religion. . . (Paris, 1898); BUISSON, La Religion, la Morale et la Science (Paris, 1904); LOISY, Autour d'un petit livre (Paris, 1904); LABERTHONNIÈRE, Essais de philosophie religieuse (Paris, 1904); LE ROY, Dogme et critique (Paris, 1907); MAISONNEUVE in VACANT, Dict. (Paryż, 1898); Buisson, Religia La, la Morale et la Science (Paryż, 1904); LOISY, autour d'un petit livre (Paryż, 1904); LABERTHONNIÈRE, essais de philosophie religieuse (Paryż, 1904); Le Roy , Dogme et critique (Paryż, 1907); Maisonneuve w wolnych, Dict. de théologie catholique, sv Apologétique; BERTHELOT, La science et la morale (Revue de Paris, 1 February, 1895); BOURGEOIS, Solidarité (Paris, 1903); SAINT AUGUSTINE, De Genesi ad litteram in PL, XLVII; de Trinitate in PL, XLII; BLONDEL, Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique (Saint-Dizier, 1896); DECHAMPS, Entretien (Mechlin, 1860); LIGEARD, La théologie catholique et la transcendance du surnaturel (Paris, 1908); THAMIRY, Les deux aspects de l'immanence et le problème religieux (Paris, 1908); MICHELET, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paris, 1909); ILLINWORTH, Divine Immanence (London, 1898). de théologie catholique, sv Apologétique; Berthelot, la Science et la morale (Revue de Paris, 1 lutego, 1895); Bourgeois, solidarité (Paryż, 1903); Augustyn, De Genesi ad litteram w PL, XLVII, De Trinitate w PL , XLII; Blondel, Lettre sur les wymogów de la Pensée contemporaine w dziedzinie d'apologétique (Saint-Dizier, 1896); DECHAMPS, Entretien (Mechlin, 1860); LIGEARD, La théologie catholique et la transcendencji du wymaga uzupełnienia i weryfikacji (Paryż, 1908) ; THAMIRY, Les Deux aspekty de l'immanence religieux et le problème (Paryż, 1908); Michelet, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paryż, 1909); ILLINWORTH, Bożego Immanencja (Londyn, 1898).


Also, an entirely different concept is: Ponadto, zupełnie różne pojęcia:
Imminence Nieuchronnością

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest