Original Sin grzech pierworodny

General Information Informacje ogólne

In Christian theology, original sin refers both to the sin of Adam and Eve by which humankind fell from divine grace and to the state of sin into which humans since the fall have been born. The scriptural foundation for original sin is found in the epistles of Saint Paul. W chrześcijańskiej teologii, grzech pierworodny odnosi się zarówno do grzechu Adama i Ewy, za pomocą których ludzkość spadła z Łaska i do stanu grzechu, do którego ludzie od upadku zostały ur. Biblijne podstawy dla grzechu pierworodnego znajduje się w listy z Saint Paul. Christian theologians have argued a wide variety of positions on the nature of original sin and its transmission and on the efficacy of Baptism in restoring grace. Chrześcijańskich teologów twierdziły, szeroki wachlarz stanowisk na charakter grzechu pierworodnego i jego transmisji i na skuteczność w przywracaniu łaski chrztu.

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

Original Sin Original Sin

Advanced Information Zaawansowane Informacje

From: Home Bible Study Commentary by James M. Gray Od: Strona główna Study Bible Commentary przez Jamesa M. Gray

Genesis Chapter 3 Genesis Rozdział 3

Introduction of Sin Wprowadzenie Sin

The Temptation Pokusa

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 1-5 That more than the serpent was present is suggested by the speech and reasoning powers displayed, but is rendered certain by a comparison of Rev. 12:9 and 20:2, where the serpent is identified with Satan. To więcej niż 1-5 węża był obecny jest sugerowane przez mowy i rozumowania uprawnień wyświetlane, ale niektóre są świadczone przez porównanie Rev 12:9 i 20:2, gdzie to określiła z węża szatana. Some think the serpent originally stood upright and was very beautiful to look upon, which, if true, would contribute to its power over the woman and further explain why Satan employed it as his instrument. Niektórzy myślą, że węża pierwotnie stał w pozycji pionowej i była bardzo piękna spojrzeć na, które, jeśli ma wartość true, przyczyni się do jej władzę nad kobietą i dalsze wyjaśnienia, dlaczego szatan zatrudniony jako swego instrumentu. Nevertheless, that Satan was the real tempter is additionally assured by John 8:44; 2 Cor. Niemniej jednak, że szatan był prawdziwym kusiciel jest dodatkowo zapewnione przez Jana 8:44; 2 Kor. 11:3; 1 John 3:8 and 1 Tim. 11:3; 1 Jana 3:8 i 1 Tm. 2:14. Read Satan's inquiry of the woman in the Revised Version, and perceive how it differs from the words of the prohibition (2:16). Przeczytaj Satan's śledczej z kobietą w zmienionej wersji, a jak postrzegają go różni się od słów zakazu (2:16). How does it prove Satan "a liar from the beginning," and how does it impugn God's wisdom and love? Jak to udowodnić, szatan "kłamcą od początku", jak to impugn Bożej mądrości i miłości? Do you think the woman made a mistake in parleying with Satan? Czy uważasz, że kobieta popełniliśmy błąd w parleying z Szatanem?

And how does her language (v. 3) deflect from the truth? A w jaki sposób jej języka (Łk 3) zniweczyła z prawda? Does she also make God a harder master than He is, and thus has sin already entered her soul? Czy ona również dokonać Bóg jeden trudniejsze niż On jest mistrzem, a więc ma już grzech wszedł jej duszy? Notice that "gods" (v. 5) is translated "God" in the Revised Version. Zauważ, że "bogowie" (Łk 5) została przetłumaczona "Bóg" w zmienionej wersji. It was in seeking to be as God that Satan fell (1 Tim. 3:6), and he tries to drag man down by the same means. To było w dąży do tego, że szatan, jak Bóg stał się bezprzedmiotowy (1 Tm. 3:6), a on próbuje przeciągnąć człowieka przez tą samą drogą. Compare the history of the Anti-Christ, Thess. Porównaj historii Anti-Christ, Thess. 2:4.

The Fall The Fall

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 6, 7 What three steps led to the open act of sin? 6, 7 Co trzy kroki doprowadziły do otwartych akt grzechu? How does 1 John 2:16 characterize these steps? Jak działa 1 Jana 2:16 charakterystyczne kroki? Compare the temptation of Jesus for the use of the same method (Luke 4:1-13). Porównaj kuszenia Jezusa na korzystanie z tej samej metody (Łukasza 4:1-13). How does the further conduct of the woman illustrate the progress and propagation of sin? W jaki sposób dalszego postępowania z kobietą ilustrują postęp rozmnażania i grzechu? Did any part of Satan's promise come true? Czy jakakolwiek część obietnicy Satan's come true? What part failed? Our first parents came into the knowledge of good and evil by coming to know evil to which they had been strangers before, the moral effect on them being shame (compare 2:25). To quote another: "What the man and woman immediately acquired was the now predominant trait of self-consciousness. God-consciousness has been lost, and henceforth self-contemplation is to be the characteristic and bane of mankind, laying the foundation for those inner feelings or mental states comprehended under the term 'unhappiness,' and for all the external strivings whereby effort is made to attain a better condition." Jaka część nie? Nasz pierwszy rodzice przyszli do poznania dobra i zła przez najbliższych wiedzieć zła, do którego był przed cudzoziemcami, moralny wpływ na czym im wstyd (porównaj 2:25). Innym cytatem: "Co człowiek i kobieta natychmiast nabytych był dominujący obecnie cecha własnej świadomości. świadomości Boga zostało utracone, i odtąd samodzielnie kontemplacji jest charakterystyczny i bane ludzi, kładąc podwaliny pod te wewnętrzne uczucia lub psychicznego stanowi comprehended w perspektywie "unhappiness, i dla wszystkich zewnętrznych wysiłki w którym podejmowane są wysiłki w celu osiągnięcia lepszego stanu".

What was the first of these efforts they made (v. 7, last clause)? Co było pierwsze z tych działań są wykonane (Łk 7, ostatnio klauzula)? And (to quote the same author again) "is not this act the germ of all subsequent human activities? Conscious of self and feeling the pressure of need, and no longer having a God to supply that need, man begins to invent and contrive" (Eccl. 7:29). A (do cytatem ponownie tego samego autora) "nie ma tego aktu zarodek wszystkich późniejszych działań człowieka? Świadomy siebie i poczucie presją konieczności, a nie o Bogu, że potrzeba dostaw, człowiek zaczyna wymyślać i contrive" (Eccl. 7:29). Nor are these inventions of a material kind merely, but chiefly a spiritual kind, since their effort to cover themselves illustrates the futile attempts of the race to save itself from the eternal effects of sin by works of morality, penance and the like. Nie są te wynalazki w rodzaju materiałów tylko, ale przede wszystkim duchowej naturze, ponieważ ich wysiłków w celu objęcia nimi ilustruje daremny próby wyścigu, aby zapisać się od skutków grzechu wiecznego dzieła przez moralność, jak i pokuty. What is the only covering that avails for the sinner (Ro. 3:22; 2 Cor. 5:21)? Co to jest tylko obejmujące że korzysta za grzesznika (Ro. 3:22; 2 Kor. 5:21)?

The Trial The Trial

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 8-13 "Voice" might be rendered by sound, and "cool" by wind. 8-13 "Głosu" mogą być świadczone przez dźwięku i "cool" przez wiatr. How does verse 8 indicate the character and degree of their shame? W jaki sposób werset 8 wskazać charakter i stopień ich wstyd? Do God's words (v. 9) express judgment only, or may they have expressed grace? Czy słowa Bożego (Łk 9) wyrażają jedynie wyroku, lub mogą one wyrażone łaski? If the latter, in what sense? Does Adam tell the exact truth (v. 10)? Was it merely shame or the sense of sin that drove him away? How does God's question (v. 11) suggest the kind of knowledge that had now come to Adam? Does verse 12 show a spirit of repentance or self-justification on his part? Jeśli ten ostatni, w jakim sensie? Czy Adam powiedzieć dokładnie prawdy (w. 10)? Czy tylko wstydu lub poczucia grzechu, że doprowadził go? Jak Bożego pytanie (Łk 11) wskazują rodzaj wiedzy, które teraz do Adama? Czy werset 12 pokaż duchu nawrócenia własny rachunek lub na uzasadnienie jego część? In the last analysis does he cast the blame on the woman or God? W ostatnim roku analizy nie oddania winy na kobietę lub Boga?

The Sentence on the Serpent Zdanie na Serpent

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 14, 15 On which of the guilty does God first pass sentence? Has the curse of verse 14 been fulfilled? 14, 15, która z grzeszników Bóg nie przechodzą pierwsze zdanie? Czy Curse of werset 14 zostały spełnione? Compare Isaiah 65:25, and notice that even in the millennium when the curse is removed from all other cattle it will still remain on the serpent. Porównaj Izajasza 65:25, i zauważyć, że nawet w przypadku, gdy tysiąclecia przekleństwem jest usuwany z wszystkich innych bydło będzie nadal na węża. But how does this curse suggest that previously the serpent did not crawl? Ale jak byś tego nie sugerują, że wcześniej nie indeksować węża? (Naturalists describe the organism of the serpent as one of extreme degradation, and say that although it belongs to the latest creations of the animal kingdom, yet it represents a decided retrogression in the scale of being, thus corroborating the Biblical explanation of its condition.) Has the curse of verse 15 been fulfilled? (Naturalists opisać organizmu z węża w jednym z skrajnego rozkładu, i powiedzieć, że chociaż należy do najnowszej twórczości do królestwa zwierząt, ale stanowi postanowiła retrogression w skali, które są w ten sposób odporność na biblijny opis jego stanu. ) Czy Curse of werset 15 zostały spełnione? But we must not suppose the curse of verse 15 to be limited to the serpent, or else Satan were exempt. Ale nie podejrzewam byś się z 15 wierszy, które mają być ograniczone do węża, albo szatan został zwolniony.

See by the marginal references that the seed of the serpent is placed by metonomy for that of Satan, and is identified as the wicked and unbelieving people of all the ages (Matt. 3:7; 13:38; 23:33; John 8:44; Acts 13:10; 1 John 3:8). Patrz przez marginalne odniesienia, że materiał siewny jest wprowadzony do węża przez metonomy do tego szatana, i została określona jako grzesznika i unbelieving ludzi wszystkich grup wiekowych (Matt. 3:7, 13:38, 23:33; John 8 : 44; Dz 13:10; 1 Jana 3:8). In the same way the seed of the woman might be supposed to stand for the righteous and believing people in all the ages, and so it does in a certain sense, but very especially it stands for our Lord Jesus Christ, the Head and Representative of that people, the One through whom they believe and by whom they become righteous. W ten sam sposób materiał siewny może być kobieta powinna stanąć na sprawiedliwych i sądzić ludzi we wszystkich grupach wiekowych, i tak to w pewnym sensie, ale bardzo go szczególnie wyróżniają się Pana naszego Jezusa Chrystusa, głowy i Przedstawiciela że ludzie, dzięki którym Jeden uwierzyli i przez kogo one stać się sprawiedliwymi. He Himself is the seed of the woman, and they in Him (Is. 7:14; Matt. 1:18-25; Luke 1:31-35; Gal. 4:4, 5). On sam jest materiał siewny z kobietą, a oni w Niego (Is. 7:14; Matt. 1:18-25; Łukasza 1:31-35, Gal. 4:4, 5). Observe how much this means to us. Obserwować, jak wiele to oznacza dla nas. It is really a promise of a Redeemer and redemption, and being the first promise, it is that out of which all subsequent promises flow. To jest naprawdę obietnicy o Odkupiciela i odkupienia, a jako pierwszy obietnica, że jest to obecnie, z których wszystkie kolejne obietnice przepływu.

The Bible refers to it again and again in one way and another, and we need to become well acquainted with it. Biblia odnosi się do niego ponownie w jeden sposób i innym, i musimy dobrze się z nim zapoznać. Indeed the rest of the Bible is just a history of the fulfilment of this promise. Rzeczywiście w pozostałej części Biblii jest tylko historia spełnienia tej obietnicy. The Bible is not a history of the world or even of man, but a history of the redemption of man from the sin into which he fell in the garden of Eden. This explains why the whole story of creation is summed up in one chapter of the Bible, and why so little is said about the history of the nations of the earth except Israel. Biblia nie jest historia o świat lub nawet człowieka, ale historia odkupienia człowieka z grzechu, w którym upadł w ogrodzie Eden. Wyjaśnia to, dlaczego całą historię tworzenia się podsumować w jednym rozdziale Biblia, i dlaczego tak mało się mówi o historii narodów ziemi wyjątkiem Izrael. But in what sense is this a promise of redemption? Ale w jakim sensie jest to obietnica odkupienia? On the supposition that Christ is the Seed of the woman, what will He do to Satan (v. 15)? Na supposition, że Chrystus jest potomkiem kobiety, co uczyni się szatan (Łk 15)? When the serpent's head is bruised is not its power destroyed? Gdy głowę węża jest bruised jego moc nie jest zniszczone? (For the parallel see Heb. 2:14, 15; Rev. 20:1-3, 7-10.) But what will Satan do to Christ? (Por. Hbr równoległego. 2:14, 15; Rev 20:1-3, 7-10.) Ale co zrobić, aby szatan Chrystusa? How may Satan be said to have bruised Christ's heel? Jak możemy być szatan powiedział do bruised Chrystusa pięty? (For answer see Isaiah 50 and 53, Psalms 22 and 69, and the chapters of the Gospels which speak of Christ's sufferings and crucifixion.) (Patrz: odpowiedź Izajasza 50 i 53, Psalmy 22 i 69 oraz rozdziałów Ewangelii, które mówią o cierpieniu Chrystusa i Ukrzyżowanie.)

The Sentence on Adam and Eve Zdanie na Adam i Ewa

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 16-21 What is the first feature of the sentence on the woman (v. 16, first clause)? 16-21 Co jest pierwszym elementem zdanie na kobietę (Łk 16, pierwsze zdanie)? With what chiefly will her sorrow be connected (second clause)? Z tego, co przede wszystkim będzie jej smutek być połączone (drugi zapis)? What second feature of her sentence is contained in the last clause? Co drugi jej zdanie jest zawarty w ostatniej klauzuli? For what is the man condemned? W jaki jest człowiek skazany? Does this show him less or more guilty than his wife? Czy to pokaż go mniej lub bardziej winni niż jego żona? What curse precedes that on the man himself? Co byś poprzedza że człowiek sam? And yet how is it shown that this too is a curse on the man? "Sorrow" is rendered toil in the Revised Version, and hence the curse on the ground entails the toil on the man. A jeszcze jak to pokazało, że ten jest zbyt klątwę na człowieka? "Sorrow" staje się trud w zmienionej wersji, a tym samym przekleństwem na terenie pociąga za sobą trud na człowieka. How does this curse on the ground express itself from the ground (v. 18)? Jak byś na tej ziemi wyrażać się od podłoża (Łk 18)? (The necessaries of life must now be forced out of the earth which before might have spontaneously yielded them.) What will this condition of things force out of man (v. 19)? (Potrzeby życia musi teraz zostać zmuszeni z ziemi, które mogą mieć przed spontanicznie przyniosły im.) Jaki będzie ten stan rzeczy w życie człowieka (Łk 19)? For how long must this normally continue? Na jak długo ten musi normalnie kontynuować? What part of man returns to the dust (Eccl. 12:7)? Jaka część człowieka, wraca do prochu (Eccl. 12:7)?

Naturalists corroborate the Bible testimony to the curse by explaining that thorns and thistles are an abortion in the vegetable world, the result of arrested development and imperfect growth. Naturalists potwierdzają zeznania Biblii do curse wyjaśniając, że przez ciernie i thistles są aborcję w świat roślinny, aresztowanych w wyniku rozwoju i wzrostu składnia. They disappear by cultivation and are transformed into branches, thus showing what their character may have been before the curse, and what it may be when through Christ the curse will have been removed (Rev. 22:1-5). How deeply significant the crown of thorns, the sign of the curse which Jesus bore for us! Oni znikają przez uprawy i że są przekształcane w oddziały, wykazując tym samym, co ich charakter może być przed przekleństwem, i co może być, gdy za pośrednictwem Chrystusa curse zostaną usunięte (Rev 22:1-5). Jak głęboko znaczna koronę z cierni, znak Klątwa, która urodziła Jezusa do nas!

The Penalty Kary

Gen. 3:vv. Gen. 3: vv. 22-24 To whom do you suppose the Lord God said this? 22-24 Do kogo Pan Załóżmy, że Pan Bóg powiedział? Who is meant by "us"? Kto rozumie się przez "nas"? Did you notice the same plural pronoun in 1:26? The use of this is one of the earliest intimations of the Trinity more fully revealed in the New Testament. Indeed the earliest intimation is in the first verse of Scripture in the name God or (Hebrew) Elohim. Czy można zauważyć ten sam artykuł w Wikipedii 1:26? Wykorzystanie jest to jeden z pierwszych INTIMATIONS z Trójcy w pełni objawione w Nowym Testamencie. Rzeczywistości najbliższej intimation jest w pierwszych wersetów Pisma Świętego w imię Boga lub ( Hebrajski) Elohim. This is a plural noun but associated with a singular verb, thus suggesting the idea of plurality in unity. Jest to język, nazwa, ale związane z pojedynczej czasownika, sugerując w ten sposób ideę pluralizmu w jedności. What reason is given for thursting Adam and Eve out of Eden (v. 22)? Has it occurred to you that there was mercy in this act? Co jest powodem do thursting Adam i Ewa z Edenu (Łk 22)? Ma ona miejsce, że nie było w tym akcie miłosierdzia? Having obtained the knowledge of evil without the power of resisting it, would it not have added to their calamity if, by eating of the tree of life, they had rendered that condition everlasting? Po uzyskaniu wiedzy zła bez mocy ustosunkowuje się, by jej nie dodaje się do ich nieszczęścia, jeżeli przez jedzenie z drzewa życia, które świadczone warunkiem, że wieczne?

What is the name of the mysterious beings placed on guard at the east of the garden? Jaka jest nazwa tajemniczej istoty wprowadzane na straży na wschód od ogrodu? (v. 24) They seem to be the special guardians of God's majesty, the vindicators of God's broken law, a thought emphasized by their symbolical position over the mercy-seat in the tabernacle at a later period. (Łk 24) wydają się być one specjalnego strażnikami Bożego majestatu, vindicators Bożego złamane prawo, by ich myśli podkreślił symbolical miejsce na miłosierdzie-siedzenie w namiocie w późniejszym okresie. "The flaming sword" has been translated by "shekinah," the name of the visible glory of God which rested on the mercy seat. "The Flaming mieczem" zostało przetłumaczone jako "shekinah," imię i nazwisko widoczne chwały Bożej, które odpoczywają na miłosierdzie siedzenia. May it be that we have here a representation of the mode of worship now established at Eden to show God's anger at sin, and to teach the mediation of a promised Saviour as the way of access to God? Może okazać się, że mamy tu przedstawienie sposobu kultu obecnie w Eden, aby pokazać gniew Boga na grzech, i nauczać o mediacji obiecał Zbawiciela jako sposób dostępu do Boga? As later, so now God seems to say: "I will commune with thee from between the cherubim" (Ex. 25:10-22). Jak później, więc teraz Boga zdaje się mówić: "będę z tobą od gminy między cherubami" (np. 25:10-22).

Questions 1. Pytania 1. How would you prove that Satan and not the serpent was the real tempter in Eden? Jak mógłby Pan udowodnić, że szatan, a nie węża był prawdziwym kusiciel w Eden? 2. In what way does the temptation of the second Adam (Christ) harmonize with this of the first Adam? W jaki sposób ta pokusa drugiego Adama (Chrystusa) zharmonizowanie z tym z pierwszych Adam? 3. What does the making of the aprons of fig leaves illustrate? Czym jest uczynienie z fartuchy z liści figowych ilustrują? 4. How does natural history throw light on the curse pronounced on the serpent? Jak historii naturalnej rzucić światło na wyraźne klątwę na węża? 5. Who especially is meant by "the Seed of the woman"? Kto jest szczególnie rozumie się przez "materiał siewny kobieta"? 6. What is the Bible? Co to jest Biblia? 7. What do naturalists say as to the nature of thorns and thistles? Co naturalists powiedzieć co do charakteru i ciernie thistles? 8. With what two or three suggestions of the Trinity have we met thus far in our lessons? Z tego, co dwa lub trzy propozycje Trójcy mają spotkaliśmy się dotąd w naszym lekcje? 9. Of what do the cherubim seem to be the vindicators, and what suggestions does this fact bring to mind? Z tego, co zrobić cherubów wydają się być vindicators, sugestie i co robi to fakt, przywodzą na myśl? 10. How many questions in the text of our lesson have you been able satisfactorily to answer? Jak wiele pytań w tekście naszych lekcji był Pan w stanie odpowiedzieć w sposób zadowalający?

Genesis Chapter 2 Genesis Rozdział 2

The Garden of Eden The Garden of Eden

The Garden Located The Garden Usytuowany

vv. 8-14. What name is given to the locality of the garden? Jaka jest nazwa zwrócić uwagę na lokalizację tego ogrodu? In which section of that locality was it planted? W sekcji tej, która lokalizację było obsadzone? What expression in verse 9 shows God's consideration for beauty as well as utility? Jakie słowa w werset 9 pokazuje Boga za piękno, jak również narzędzia? What two trees of life planted? Co dwa sadzone drzewa życia? What geographical feature of verse 10 accentuates the historical character of this narrative? Co geograficznego z wersetów 10 akcentuje historycznego charakteru tej narracji? Observe how this is further impressed by the facts which follow, viz: the names of the rivers, the countries through which they flow, and even the mineral deposits of the latter. Note: (a) the use of the present tense in this description, showing that the readers of Moses' period knew the location; (b) it must have been an elevated district, as the source of mighty rivers; (c) it could not have been a very luxuriant or fruitful locality, else why the need of planting a garden, and where could there have been any serious hardship in the subsequent expulsion of Adam and Eve? Obserwować, jak to dalej pod wrażeniem faktów, które się, a mianowicie: nazwy rzek, w krajach, przez które przepływu, a nawet złóż mineralnych tego ostatniego. Uwaga: (a) korzystanie z pola w tym opis , Wskazujący na to, że czytelnicy Mojżesz "okres wiedzieli lokalizacji; (b) musi być podwyższonej powiat, jako potężne źródło rzeki; (c) nie można było bardzo owocne luxuriant lub lokalizację, dlaczego jeszcze potrzebę sadzenia ogrodu, a tam, gdzie mogłyby zostały wszelkie poważne trudności w późniejszych wydalenia Adam i Ewa?

It is used to be thought that "Eden" was a Hebrew word meaning pleasure, but recent explorations in Assyria indicate that it may have been of Accadian origin meaning a plain, not a fertile plain as in a valley, but an elevated and sterile plain as a steppe or mountain desert. Putting these things together, the place that would come before the mind of an Oriental was the region of Armenia where the Euphrates and the Tigris (or Hiddekel) take their rise. To były myśli, że "Eden" był Hebrajski słowa znaczeniu przyjemności, ale w ostatnich badań wskazują, że Asyria może być z Accadian pochodzenia w rozumieniu zwykłego, a nie zwykły, jak w żyznej dolinie, ale i podwyższone sterylnych zwykły jako stepowych lub górskich, pustynnych. Umieszczenie tych rzeczy, wraz z miejscem, które się przed myślą o Wschodnią został regionie Armenia, gdzie Eufrat i Tygrys (lub Hiddekel) podejmuje ich wzrost. There are two other rivers taking their rise in that region, the Kur and the Araxes, thence uniting and flowing into the Caspian Sea, but whether these are identical with the Pison and Gihon of the lesson can not yet be determined. Science now corroborates this location of Eden in so far as it teaches (a) that the human race has sprung from a common centre, and (b) that this centre is the table-land of central Asia. Istnieją dwie inne rzeki, biorąc ich wzrost w tym regionie, Kur i Araxes, stąd łączenie i wpływających do Morza Kaspijskiego, ale czy są one identyczne z Pison i Gichon na lekcji nie może być jeszcze ustalone. Science teraz potwierdza tej Lokalizacja Eden w zakresie, w jakim uczy (a), że rasa ludzka jest tłumiona ze wspólnego centrum, i (b) że taki ośrodek jest w tabeli na terenach centralnych Azja.


Original Sin Original Sin

Catholic Information Informacje Katolicki

I. Meaning I. Pojęcie

II. Principal Adversaries Główny wrogów

III. Original Sin in Scripture Original Sin w Piśmie

IV. Original Sin in Tradition Original Sin w Tradycji

V. Original Sin in face of the Objections of Human Reason V. Original Sin w obliczu zastrzeżeń ludzkiego rozumu

VI. Nature of Original Sin Rodzaj Original Sin

VII. How Voluntary Jak Dobrowolne

I. MEANING I. ROZUMIENIU

Original sin may be taken to mean: (1) the sin that Adam committed; (2) a consequence of this first sin, the hereditary stain with which we are born on account of our origin or descent from Adam. Original Sin mogą być podjęte w celu oznacza: (1), że grzech Adama popełnione; (2) konsekwencją tego pierwszego grzechu, dziedziczna plam, z którymi jesteśmy urodzone ze względu na nasze pochodzenie lub pochodzenie od Adama. From the earliest times the latter sense of the word was more common, as may be seen by St. Augustine's statement: "the deliberate sin of the first man is the cause of original sin" (De nupt. et concup., II, xxvi, 43). Od najbliższej razy w drugim znaczeniu tego słowa były bardziej powszechne, które mogą być postrzegane przez St Augustine oświadczenie: "celowe grzech pierwszego człowieka jest przyczyną grzechu pierworodnego" (De nupt. Et concup., II, xxvi , 43). It is the hereditary stain that is dealt with here. To jest dziedziczna, że plama jest traktowane tutaj. As to the sin of Adam we have not to examine the circumstances in which it was committed nor make the exegesis of the third chapter of Genesis. Jeśli chodzi o grzech Adama nie mamy do zbadania okoliczności, w których była zobowiązana, ani dokonać egzegezy trzecim rozdziale Księgi Rodzaju.

II. PRINCIPAL ADVERSARIES PODSTAWOWE wrogów

Theodorus of Mopsuestia opened this controversy by denying that the sin of Adam was the origin of death. Theodorus z Mopsuestia otwarcia tej kontrowersji poprzez odmówienie, że grzech Adama był pochodzenia śmierci. (See the "Excerpta Theodori", by Marius Mercator; cf. Smith, "A Dictionary of Christian Biography", IV, 942.) Celestius, a friend of Pelagius, was the first in the West to hold these propositions, borrowed from Theodorus: "Adam was to die in every hypothesis, whether he sinned or did not sin. His sin injured himself only and not the human race" (Mercator, "Liber Subnotationem", preface). (Patrz: "Excerpta Theodori", Marius Mercator; cf. Smith, "A Dictionary of Christian Biography", IV, 942). Celestius, przyjaciel Pelagiusz, był pierwszym na Zachodzie do przechowywania tych propozycji, zapożyczone z Theodorus : "Adam był umrzeć w każdej hipotezy, czy on nie zgrzeszył lub grzechu. Grzechu samego poszkodowanego i nie tylko ludzkiego" (Mercator, "Liber Subnotationem", wstęp). This, the first position held by the Pelagians, was also the first point condemned at Carthage (Denzinger, "Enchiridion", no 101-old no. 65). To pierwsze miejsce posiadanych przez Pelagians, był również pierwszym punkcie skazany w Kartaginie (Denzinger, "Enchiridion", nr 101 lat nie. 65). Against this fundamental error Catholics cited especially Romans 5:12, where Adam is shown as transmitting death with sin. W związku z tym powołano się podstawowych błędów zwłaszcza katolików Rzymian 5:12, gdy Adam jest pokazany jako przekazywania śmierci z grzechu.

After some time the Pelagians admitted the transmission of death -- this being more easily understood as we see that parents transmit to their children hereditary diseases -- but they still violently attacked the transmission of sin (St. Augustine, "Contra duas epist. Pelag.", IV, iv, 6). Po pewnym czasie przyznał Pelagians przekazywania śmierci - tym bardziej zrozumiałe, jak widzimy, że rodzice przekazują swoim dzieciom dziedzicznej choroby - ale nadal brutalnie zaatakowali przekazywania grzechu (św. Augustyn, "Contra Duas Epist. Pelag . ", IV, IV, 6). And when St. Paul speaks of the transmission of sin they understood by this the transmission of death. A kiedy św Paweł mówi o grzechu ich przekazywania przez to rozumieć przekazywania śmierci. This was their second position, condemned by the Council of Orange [Denz., n. To był ich drugim miejscu, potępiony przez Radę Orange [Denz., N. 175 (145)], and again later on with the first by the Council of Trent [Sess. 175 (145)], a później ponownie na pierwszym z przez Sobór Trydencki [sess. V, can. V, kan. ii; Denz., n. II; Denz., n. 789 (671)]. 789 (671)]. To take the word sin to mean death was an evident falsification of the text, so the Pelagians soon abandoned the interpretation and admitted that Adam caused sin in us. Aby wziąć słowo grzech oznacza śmierć była oczywista sfałszowanie tekstu, więc wkrótce porzucony Pelagians interpretacji i przyznał, że grzech Adama spowodował w nas. They did not, however, understand by sin the hereditary stain contracted at our birth, but the sin that adults commit in imitation of Adam. Oni jednak nie rozumie tego grzechu dziedziczna barwienia zakontraktowane w naszym urodzenia, ale grzech, że dorośli zaangażować w imitacji Adama. This was their third position, to which is opposed the definition of Trent that sin is transmitted to all by generation (propagatione), not by imitation [Denz., n. Było to ich trzecie miejsce, do którego jest przeciwieństwie do definicji Trent, że grzech jest przekazywane przez wszystkie pokolenia (propagatione), a nie przez naśladownictwo [Denz., N. 790 (672)]. 790 (672)]. Moreover, in the following canon are cited the words of the Council of Carthage, in which there is question of a sin contracted by generation and effaced by generation [Denz., n. Ponadto, w następujących kanonu są cytowane słowa Rady w Kartaginie, w których nie ma mowy o grzechu zakontraktowanych przez zamazane przez pokolenia i pokolenia [Denz., N. 102 (66)]. 102 (66)].

The leaders of the Reformation admitted the dogma of original sin, but at present there are many Protestants imbued with Socinian doctrines whose theory is a revival of Pelagianism. W przywódców reformacji dopuszczone w dogmat grzechu pierworodnego, ale w chwili obecnej istnieje wiele protestantów nasycony Socinian doktryny, którego teoria jest ożywienie Pelagianizm.

III. ORIGINAL SIN IN SCRIPTURE Original Sin w SCRIPTURE

The classical text is Romans 5:12 sqq. W klasycznego tekstu Rzymian 5:12 sqq. In the preceding part the apostle treats of justification by Jesus Christ, and to put in evidence the fact of His being the one Saviour, he contrasts with this Divine Head of mankind the human head who caused its ruin. W poprzednich części traktuje o uzasadnienie apostoła przez Jezusa Chrystusa, oraz do dowodów na fakt Jego jako jedyny Zbawiciel, kontrastuje z tym Bożego Szef ludzi którzy ludzkiej głowy spowodowane jego ruiny. The question of original sin, therefore, comes in only incidentally. Kwestia grzechu pierworodnego, więc przychodzi tylko w minimalnym stopniu. St. Paul supposes the idea that the faithful have of it from his oral instructions, and he speaks of it to make them understand the work of Redemption. St Paul pomysł zakłada, że wierni mają go z jego ustne instrukcje, a on mówi jej, aby je zrozumieć dzieło Odkupienia. This explains the brevity of the development and the obscurity of some verses. To wyjaśnia krótkotrwałością rozwoju i nieprzejrzystych niektóre znaki.

We shall now show what, in the text, is opposed to the three Pelagian positions: Będziemy teraz pokazać, co w tekście, jest przeciwieństwie do trzech miejsc Pelagian:

(1) The sin of Adam has injured the human race at least in the sense that it has introduced death -- "Wherefore as by one man sin entered into this world and by sin death; and so death passed upon all men". (1) W grzech Adama jest rannych ludzkiego przynajmniej w tym sensie, że wprowadziła śmierci - "Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć, i to śmierci przeszedł na wszystkich ludzi". Here there is question of physical death. Poniżej znajduje się pytanie fizycznej śmierci. First, the literal meaning of the word ought to be presumed unless there be some reason to the contrary. Po pierwsze, dosłowne znaczenie słowa powinny być domniemanie, o ile nie są pewne powody do sprzeczności. Second, there is an allusion in this verse to a passage in the Book of Wisdom in which, as may be seen from the context, there is question of physical death. Po drugie, istnieje allusion w ten werset do przejścia w Księdze Mądrości, w których, jak wynika z kontekstu, jest kwestia fizycznej śmierci. Wisdom 2:24: "But by the envy of the devil death came into the world". 2:24 Mądrości: "Ale przez zazdrość do diabła śmierć weszła w świat z". Cf. Por. art. Genesis 2:17; 3:3, 19; and another parallel passage in St. Paul himself, 1 Corinthians 15:21: "For by a man came death and by a man the resurrection of the dead". Genesis 2:17, 3:3, 19; i inne równoległe przejście w St Paul siebie, 1 Koryntian 15:21: "Dla przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka do zmartwychwstania". Here there can be question only of physical death, since it is opposed to corporal resurrection, which is the subject of the whole chapter. Tutaj nie może być kwestia tylko śmierci fizycznej, gdyż jest przeciwna ciała zmartwychwstanie, które jest przedmiotem całego rozdziału.

(2) Adam by his fault transmitted to us not only death but also sin, "for as by the disobedience of one man many [ie, all men] were made sinners" (Romans 5:19). (2) Adam z jego winy przekazywane do nas nie tylko śmierć, ale także grzech, "jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu [tj. wszystkich ludzi] zostały dokonane grzeszników" (Rzymian 5:19). How then could the Pelagians, and at a later period Zwingli, say that St. Paul speaks only of the transmission of physical death? Jak wtedy mogłaby Pelagians, oraz w późniejszym okresie Zwingli, że Święty Paweł mówi tylko o przekazaniu fizycznej śmierci? If according to them we must read death where the Apostle wrote sin, we should also read that the disobedience of Adam has made us mortal where the Apostle writes that it has made us sinners. Jeżeli zgodnie z nimi musimy czytać śmierci Apostoła, gdy pisał grzechu, powinniśmy również przeczytać, że nieposłuszeństwo Adama uczynił nas śmiertelne, gdzie Apostoł pisze, że uczynił nas grzeszników. But the word sinner has never meant mortal, nor has sin ever meant death. Ale słowo grzesznik nigdy nie oznaczało śmiertelne, nie ma grzechu zawsze oznaczało śmierć. Also in verse 12, which corresponds to verse 19, we see that by one man two things have been brought on all men, sin and death, the one being the consequence of the other and therefore not identical with it. Również w werset 12, która odpowiada werset 19, widzimy, że jeden człowiek przez dwie rzeczy zostały wprowadzone na wszystkich ludzi, grzechu i śmierci, z których jedna jest konsekwencją innych, a zatem nie identyczne z nim.

(3) Since Adam transmits death to his children by way of generation when he begets them mortal, it is by generation also that he transmits to them sin, for the Apostle presents these two effects as produced at the same time and by the same causality. (3) Ponieważ Adam przekazuje do jego śmierci dzieci w drodze generacji, kiedy begets nich śmiertelne, to przez pokolenia również, że przekazuje je do grzechu, Apostoł przedstawia te dwa efekty są produkowane w tym samym czasie i tego samego związku przyczynowego . The explanation of the Pelagians differs from that of St. Paul. Wyjaśnienie z Pelagians różni się od tego z St Paul. According to them the child who receives mortality at his birth receives sin from Adam only at a later period when he knows the sin of the first man and is inclined to imitate it. Zgodnie z nimi dziecko odbiera którzy śmiertelność w jego urodzin otrzymuje od grzechu Adama tylko w późniejszym okresie, kiedy on wie, grzech pierwszego człowieka i jest nachylony do naśladowania. The causality of Adam as regards mortality would, therefore, be completely different from his causality as regards sin. W związku przyczynowego Adama w zakresie śmiertelności, dzięki czemu mogłaby być zupełnie różne od jego związku przyczynowego w odniesieniu do grzechu. Moreover, this supposed influence of the bad example of Adam is almost chimerical; even the faithful when they sin do not sin on account of Adam's bad example, a fortiori infidels who are completely ignorant of the history of the first man. Ponadto, w tym rzekomym wpływem złych przykład Adam jest prawie Dziękujemy, nawet wierni, gdy grzech nie ze względu na grzech Adama zły przykład, a fortiori niewiernych którzy są całkowicie w niewiedzy o dziejach pierwszych ludzi. And yet all men are, by the influence of Adam, sinners and condemned (Romans 5:18, 19). A jednak wszyscy ludzie są przez wpływ Adam, grzeszników i skazany (Rzymian 5:18, 19). The influence of Adam cannot, therefore, be the influence of his bad example which we imitate (Augustine, "Contra julian.", VI, xxiv, 75). Wpływ Adam nie może być zatem wpływać na jego zły przykład, który nas naśladować (Augustyn, "Contra Julian.", VI, XXIV, 75).

On this account, several recent Protestants have thus modified the Pelagian explanation: "Even without being aware of it all men imitate Adam inasmuch as they merit death as the punishment of their own sins just as Adam merited it as the punishment for his sin." Na tym koncie kilka ostatnich protestanci mają w ten sposób zmiany w Pelagian wyjaśnienie: "Nawet nie zdając sobie z niego wszyscy ludzie imitować Adam ponieważ oni zasługują na śmierć jako kara ich własne grzechy, podobnie jak Adam wymaga ona jako kara za jego grzech." This is going farther and farther from the text of St. Paul. Jest to będzie dalej i dalej z tekstu św. Adam would be no more than the term of a comparison, he would no longer have any influence or causality as regards original sin or death. Adam będzie nie więcej niż termin porównania, to on już nie ma żadnego wpływu ani związku przyczynowego w odniesieniu do grzechu pierworodnego i śmierci. Moreover, the Apostle did not affirm that all men, in imitation of Adam, are mortal on account of their actual sins; since children who die before coming to the use of reason have never committed such sins; but he expressly affirms the contrary in the fourteenth verse: "But death reigned", not only over those who imitated Adam, but "even over them also who have not sinned after the similitude of the transgression of Adam." Co więcej, apostoł nie potwierdzają, że wszyscy ludzie, w imitacji Adama, są śmiertelne ze względu na ich rzeczywiste grzechy, którzy od dzieci umiera przed przyjazdem do korzystania z powodu nigdy nie popełnione grzechy takich, ale wyraźnie stwierdza się w czternastego werset: "Ale śmierć", nie tylko nad tymi, którzy naśladować Adama, ale nawet na nich również którzy nie zgrzeszyli po przypowiesc o przestępstwa Adama ". Adam's sin, therefore, is the sole cause of death for the entire human race. Grzech Adama, dlatego jest jedyną przyczyną śmierci dla całego rodzaju ludzkiego. Moreover, we can discern no natural connexion between any sin and death. Ponadto, możemy rozeznać nie naturalny związek między jakąkolwiek grzechu i śmierci. In order that a determined sin entail death there is need of a positive law, but before the Law of Moses there was no positive law of God appointing death as a punishment except the law given to Adam (Genesis 2:17). W porządku, że ustalona grzech jest śmierć pociąga za sobą potrzebę pozytywnego prawa, ale przed Prawo Mojżesza nie było pozytywne prawo mianowania śmierci Boga jako kara za wyjątkiem prawa do danego Adam (Genesis 2:17). It is, therefore, his disobedience only that could have merited and brought it into the world (Romans 5:13, 14). Jest, zatem, jego nieposłuszeństwo tylko, że może mieć uzasadnione i zaprowadził go do świat (Rzymian 5:13, 14).

These Protestant writers lay much stress on the last words of the twelfth verse. Te protestanckich pisarzy świeckich wiele nacisk na ostatnie słowa dwunastego wersetu. We know that several of the Latin Fathers understood the words "in whom all have sinned", to mean, all have sinned in Adam. Wiemy, że niektórzy z Ojców łacina rozumieć wyrażenie "w którym wszyscy zgrzeszyli", oznacza, wszyscy zgrzeszyli w Adamie. This interpretation would be an extra proof of the thesis of original sin, but it is not necessary. Taka interpretacja byłaby dodatkowym dowodem tezy, grzechu pierworodnego, ale nie jest konieczne. Modern exegesis, as well as the Greek Fathers, prefer to translate "and so death passed upon all men because all have sinned". Nowoczesne egzegezy, jak również Grecki Ojcowie, wolą tłumaczyć ", a więc śmierci przeszedł na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli". We accept this second translation which shows us death as an effect of sin. Akceptujemy drugiego tłumaczenia, które pokazuje nam śmierć jako skutek grzechu. But of what sin? Ale to, co grzech? "The personal sins of each one", answer our adversaries, "this is the natural sense of the words 'all have sinned.'" It would be the natural sense if the context was not absolutely opposed to it. "Grzechy osobiste każdego z nich", odpowiedź naszych wrogów ", jest to naturalny znaczeniu tego słowa" wszyscy zgrzeszyli. "Byłoby naturalne poczucie, jeżeli nie został kontekście absolutnie przeciwieństwie do niego. The words "all have sinned" of the twelfth verse, which are obscure on account of their brevity, are thus developed in the nineteenth verse: "for as by the disobedience of one man many were made sinners." Słowa "wszyscy zgrzeszyli" dwunastego wersetu, które są w sposób niejasny ze względu na ich zwięzłości, więc są opracowane w XIX werset: "jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka dokonano wielu grzeszników". There is no question here of personal sins, differing in species and number, committed by each one during his life, but of one first sin which was enough to transmit equally to all men a state of sin and the title of sinners. Nie ma tu kwestia osobistych grzechów, różniących się gatunków i liczby, popełnione przez każdego z nich w czasie swojego życia, ale jeden pierwszy grzech, który był wystarczający, aby przekazać na równi do wszystkich ludzi stanie grzechu i tytuł grzeszników. Similarly in the twelfth verse the words "all have sinned" must mean, "all have participated in the sin of Adam", "all have contracted its stain". Podobnie w dwunastego wersetu słowa "wszyscy zgrzeszyli" musi oznaczać, "wszyscy mają udział w grzechu Adama", "wszyscy mają zakontraktowane jego plam". This interpretation too removes the seeming contradiction between the twelfth verse, "all have sinned", and the fourteenth, "who have not sinned", for in the former there is question of original sin, in the latter of personal sin. Taka interpretacja zbyt usuwa pozorną sprzeczność między dwunastego wersetu, "wszyscy zgrzeszyli", a czternasta, "którzy nie zgrzeszyli", w byłym jest kwestia grzechu pierworodnego, w ostatnim osobistego grzechu. Those who say that in both cases there is question of personal sin are unable to reconcile these two verses. Ci, którzy twierdzą, że w obu przypadkach istnieje kwestia osobistego grzechu nie są w stanie pogodzić te dwa znaki.

IV. ORIGINAL SIN IN TRADITION Original Sin w tradycji

On account of a superficial resemblance between the doctrine of original sin and the Manichaean theory of our nature being evil, the Pelagians accused the Catholics and St. Augustine of Manichaeism. Ze względu na powierzchowne podobieństwo między doktryny grzechu pierworodnego i Manichaean teorii naszej natury jest zła, Pelagians oskarżył katolików i Święty Augustyn z Manicheizm. For the accusation and its answer see "Contra duas epist. Pelag.", I, II, 4; V, 10; III, IX, 25; IV, III. Do oskarżenia i jego odpowiedź: "Contra Duas Epist. Pelag.", I, II, 4; V, 10, III, IX, 25, IV, III. In our own times this charge has been reiterated by several critics and historians of dogma who have been influenced by the fact that before his conversion St. Augustine was a Manichaean. W naszych czasów opłata ta nie została potwierdzona przez wielu krytyków i historyków dogmatu którzy zostały wpływ fakt, że przed jego konwersji Święty Augustyn był Manichaean. They do not identify Manichaeism with the doctrine of original sin, but they say that St. Augustine, with the remains of his former Manichaean prejudices, created the doctrine of original sin unknown before his time. Nie identyfikacji Manicheizm z doktryny grzechu pierworodnego, ale oni powiedzieli, że Święty Augustyn, pozostaje z jego byłych Manichaean uprzedzeń, stworzył doktrynę grzechu pierworodnego nieznany przed swoim czasem.

It is not true that the doctrine of original sin does not appear in the works of the pre-Augustinian Fathers. Nie jest prawdą, że doktryny grzechu pierworodnego, nie pojawiają się w dziełach sprzed augustianów przodków. On the contrary, their testimony is found in special works on the subject. Wręcz przeciwnie, ich zeznania są w specjalnych prace na ten temat. Nor can it be said, as Harnack maintains, that St. Augustine himself acknowledges the absence of this doctrine in the writings of the Fathers. Nie może powiedzieć, jak Harnack twierdzi, że Święty Augustyn przyznaje się do braku tej doktryny w pismach Ojców. St. Augustine invokes the testimony of eleven Fathers, Greek as well as Latin (Contra Jul., II, x, 33). Święty Augustyn powołuje się na zeznania jedenaście Ojcowie, Grecki, a także łacina (Contra lipca, II, x, 33). Baseless also is the assertion that before St. Augustine this doctrine was unknown to the Jews and to the Christians; as we have already shown, it was taught by St. Paul. Baseless jest również twierdzenie, że przed St Augustine tej doktryny był nieznany do Żydów i chrześcijan, jak już wykazano, było nauczane przez św. It is found in the fourth Book of Esdras, a work written by a Jew in the first century after Christ and widely read by the Christians. Jest w czwartym Księgi Esdras, dzieło napisane przez Żyda w pierwszym wieku po Chrystusie i szeroko czytane przez chrześcijan. This book represents Adam as the author of the fall of the human race (vii, 48), as having transmitted to all his posterity the permanent infirmity, the malignity, the bad seed of sin (iii, 21, 22; iv, 30). Ta książka stanowi Adam jako autor upadku ludzkiego (VII, 48), za przekazane do wszystkich jego potomstwa trwałe kalectwo, złośliwości, złych nasion grzechu (III, 21, 22, IV, 30) . Protestants themselves admit the doctrine of original sin in this book and others of the same period (see Sanday, "The International Critical Commentary: Romans", 134, 137; Hastings, "A Dictionary of the Bible", I, 841). Protestanci się przyznać do doktryny grzechu pierworodnego, w tym książki i inne w tym samym okresie (patrz Sanday, "The International Critical Commentary: Romans", 134, 137, Hastings, "A Dictionary of the Bible", I, 841).

It is therefore impossible to make St. Augustine, who is of a much later date, the inventor of original sin. Jest więc niemożliwe, aby Święty Augustyn, którzy są w znacznie późniejszym terminie, wynalazcy grzech pierworodny.

That this doctrine existed in Christian tradition before St. Augustine's time is shown by the practice of the Church in the baptism of children. Że doktryna istniała w tradycji chrześcijańskiej przed St Augustine's time to wynika z praktyki Kościoła w chrzcie dzieci. The Pelagians held that baptism was given to children, not to remit their sin, but to make them better, to give them supernatural life, to make them adoptive sons of God, and heirs to the Kingdom of Heaven (see St. Augustine, "De peccat. meritis", I, xviii). W Pelagians orzekł, że została podana do chrztu dzieci, nie do kompetencji ich grzech, lecz aby je lepiej, aby dać im życia nadprzyrodzonego, aby ich przybrani synowie Boży, i spadkobierców do królestwa niebieskiego (por. St Augustine " Od peccat. Meritis ", I, XVIII). The Catholics answered by citing the Nicene Creed, "Confiteor unum baptisma in remissiomen peccatorum". Katolików odpowiedział przez zamieszczenie w Credo Nicejsko, "Confiteor unum baptisma w remissiomen peccatorum". They reproached the Pelagians with introducing two baptisms, one for adults to remit sins, the other for children with no such purpose. Oni reproached w Pelagians z wprowadzając dwa chrztu, jeden dla dorosłych do kompetencji grzechy, inne dla dzieci, które nie mają takich celów. Catholics argued, too, from the ceremonies of baptism, which suppose the child to be under the power of evil, ie, exorcisms, abjuration of Satan made by the sponsor in the name of the child [Augustine, loc. Katolików argumentował również, z uroczystości chrztu, które Załóżmy, że dziecko jest pod władzą zła, tj. exorcisms, abjuration szatana dokonane przez sponsora w imieniu dziecka [Augustyn, loc. cit., xxxiv, 63; Denz., n. . cit., xxxiv, 63; Denz., n. 140 (96)]. 140 (96)].

V. ORIGINAL SIN IN FACE OF THE OBJECTIONS FROM REASON V. grzech pierworodny Wobec zastrzeżeń z powodu

We do not pretend to prove the existence of original sin by arguments from reason only. Nie udają się udowodnić istnienie grzechu pierworodnego przez argumenty tylko z powodu. St. Thomas makes use of a philosophical proof which proves the existence rather of some kind of decadence than of sin, and he considers his proof as probable only, satis probabiliter probari potest (Contra Gent., IV, lii). Thomas korzysta z filozoficznym dowód, który udowodni istnienie raczej z pewnego rodzaju dekadencji niż grzech, a on uważa za prawdopodobne, jego dowód tylko wystarczy prawdopodobnie mógł probari (Contra Gent., IV, LII). Many Protestants and Jansenists and some Catholics hold the doctrine of original sin to be necessary in philosophy, and the only means of solving the problem of the existence of evil. Wiele Jansenists protestantów i katolików, a niektóre posiadają doktryny grzechu pierworodnego, które mają być niezbędne w filozofii, a jedynym sposobem rozwiązania problemu istnienia zła. This is exaggerated and impossible to prove. To jest przesadzone i niemożliwe do udowodnienia. It suffices to show that human reason has no serious objection against this doctrine which is founded on Revelation. To wystarczy, aby pokazać, że rozum ludzki nie ma poważnych zastrzeżeń wobec tej doktryny, która opiera się na Objawieniu. The objections of Rationalists usually spring from a false concept of our dogma. W zarzutów Rationalists zwykle wiosną z naszych fałszywe pojęcie dogmatu. They attack either the transmission of a sin or the idea of an injury inflicted on his race by the first man, of a decadence of the human race. Ich atak albo przekazywania grzechem lub pomysł szkody zadane w jego pierwszym wyścigu przez człowieka, o dekadencji rodzaju ludzkiego. Here we shall answer only the second category of objections, the others will be considered under a later head (VII). Tu jest odpowiedź tylko drugiej kategorii sprzeciwu, inni będą rozpatrywane zgodnie z późniejszym głowy (VII).

(1) The law of progress is opposed to the hypothesis of a decadence. (1) Prawo postęp jest przeciwna hipoteza o dekadencji. Yes, if the progress was necessarily continuous, but history proves the contrary. Tak, jeżeli został niekoniecznie ciągły postęp, ale historia dowodzi przeciwnie. The line representing progress has its ups and downs, there are periods of decadence and of retrogression, and such was the period, Revelation tells us, that followed the first sin. Linia reprezentujące postęp ma swoją działalność i Downs, istnieją okresy dekadencji i retrogression, a takie było w okresie, Objawienie mówi nam, że po pierwszym grzechu. The human race, however, began to rise again little by little, for neither intelligence nor free will had been destroyed by original sin and, consequently, there still remained the possibility of material progress, whilst in the spiritual order God did not abandon man, to whom He had promised redemption. Ludzkiego, jednak ponownie zaczął rosnąć, stopniowo, ani inteligencji, ani woli zostały zniszczone przez grzech pierworodny, a co za tym idzie, istnieją wciąż pozostaje możliwość postęp materialny, natomiast w celu duchowego Bóg nie porzuca człowieka, do kogo on miał obiecane odkupienie. This theory of decadence has no connexion with our Revelation. Ta teoria dekadencji nie ma związku z naszą Objawienia. The Bible, on the contrary, shows us even spiritual progress in the people it treats of: the vocation of Abraham, the law of Moses, the mission of the Prophets, the coming of the Messias, a revelation which becomes clearer and clearer, ending in the Gospel, its diffusion amongst all nations, its fruits of holiness, and the progress of the Church. Biblia, wręcz przeciwnie, ukazuje nam nawet duchowego postępu w ludzi traktuje: powołanie Abrahama, Mojżesza prawo, misji proroków, pochodzących z messias, objawienie, które staje się jaśniejsze i jaśniejsze, kończące się w Ewangelii, jego dyfuzji wśród wszystkich narodów, jego owoce świętości, a także postępu w Kościele.

(2) It is unjust, says another objection, that from the sin of one man should result the decadence of the whole human race. (2) To jest niesprawiedliwe, mówi innym sprzeciwu, że od grzechu jednego człowieka powinna wynikać z dekadentyzmu z całego rodzaju ludzkiego. This would have weight if we took this decadence in the same sense that Luther took it, ie human reason incapable of understanding even moral truths, free will destroyed, the very substance of man changed into evil. Miałoby to waga, jeżeli zrobiliśmy tego dekadentyzmu w tym samym sensie, że Luter go, czyli rozum ludzki niezdolny do zrozumienia nawet prawd moralnych, wolne będą zniszczone, bardzo zmienił istoty człowieka do zła.

But according to Catholic theology man has not lost his natural faculties: by the sin of Adam he has been deprived only of the Divine gifts to which his nature had no strict right, the complete mastery of his passions, exemption from death, sanctifying grace, the vision of God in the next life. Jednak zgodnie z katolickiej teologii człowiek nie stracił swoich naturalnych wydziały: przez grzech Adama został on pozbawiony tylko Bożego prezenty, do których nie miał jego charakter ściśle prawa, pełna opanowania jego pasje, zwolnienie od śmierci, łasce uświęcającej, wizję Boga w życiu następnym. The Creator, whose gifts were not due to the human race, had the right to bestow them on such conditions as He wished and to make their conservation depend on the fidelity of the head of the family. W Twórca, którego prezenty nie były ze względu na rasę ludzką, miała prawo do bestow je na takich warunkach, jak chciał i aby ich zachowania zależy od wierności głową rodziny. A prince can confer a hereditary dignity on condition that the recipient remains loyal, and that, in case of his rebelling, this dignity shall be taken from him and, in consequence, from his descendants. A może książę przynoszą dziedzicznej godności, pod warunkiem że odbiorca pozostaje wierny, i że, w przypadku jego rebelling, w tym godności się od niego i, w konsekwencji, z jego potomków. It is not, however, intelligible that the prince, on account of a fault committed by a father, should order the hands and feet of all the descendants of the guilty man to be cut off immediately after their birth. Nie jest jednak zrozumiały, że książę, ze względu na winy popełnione przez ojca, powinien zarządzić ręce i nogi wszystkich potomków grzeszników człowiek odciął się od razu po ich urodzeniu. This comparison represents the doctrine of Luther which we in no way defend. Porównanie to stanowi doktryny Lutra, który w żaden sposób bronić. The doctrine of the Church supposes no sensible or afflictive punishment in the next world for children who die with nothing but original sin on their souls, but only the privation of the sight of God [Denz., n. Nauki Kościoła nie zakłada ani sensowne afflictive kara w następnym świat dla dzieci, którzy umierają z grzechu pierworodnego, ale nic na ich dusze, ale tylko privation w oczach Boga [Denz., N. 1526 (1389)]. 1526 (1389)].

VI. NATURE OF ORIGINAL SIN CHARAKTER grzechu pierworodnego

This is a difficult point and many systems have been invented to explain it: it will suffice to give the theological explanation now commonly received. Jest to trudne i wielu systemów punkt zostały wynalezione, aby wyjaśnić: będzie wystarczające, aby dać wyjaśnienie teologiczne obecnie powszechnie odbierane. Original sin is the privation of sanctifying grace in consequence of the sin of Adam. Grzech pierworodny jest privation w łasce uświęcającej, w związku z grzechem Adama. This solution, which is that of St. Thomas, goes back to St. Anselm and even to the traditions of the early Church, as we see by the declaration of the Second Council of Orange (AD 529): one man has transmitted to the whole human race not only the death of the body, which is the punishment of sin, but even sin itself, which is the death of the soul [Denz., n. To rozwiązanie, które polega na tym, że w St Thomas, wraca do św Anzelm, a nawet do tradycji wczesnego Kościoła, jak widzimy przez deklarację Drugiej Rady Orange (529 AD): jeden człowiek jest przekazywane do całego rodzaju ludzkiego nie tylko śmierć ciała, która jest kara za grzech, ale nawet sam grzech, który jest śmiercią duszy [Denz., n. 175 (145)]. 175 (145)]. As death is the privation of the principle of life, the death of the soul is the privation of sanctifying grace which according to all theologians is the principle of supernatural life. W śmierci jest privation z zasadą życia, śmierci dusza jest privation w łasce uświęcającej, który według wszystkich teologów jest zasadą życia nadprzyrodzonego. Therefore, if original sin is "the death of the soul", it is the privation of sanctifying grace. Dlatego, jeśli grzech pierworodny jest "śmiercią duszy", to privation w łasce uświęcającej.

The Council of Trent, although it did not make this solution obligatory by a definition, regarded it with favour and authorized its use (cf. Pallavicini, "Istoria del Concilio di Trento", vii-ix). Sobór Trydencki, choć nie jest to rozwiązanie poprzez określenie obowiązkowych, uznać go za zezwolenie i jego stosowania (por. Pallavicini, "Istoria del Concilio di Trento", VII-IX). Original sin is described not only as the death of the soul (Sess. V, can. ii), but as a "privation of justice that each child contracts at its conception" (Sess. VI, cap. iii). Grzech pierworodny jest opisany nie tylko jako śmierć duszy (Sess. V, kan. Ii), ale jako "privation sprawiedliwości, że każde dziecko kontraktów na jego pomysłowości" (Sess. VI, cap. Iii). But the Council calls "justice" what we call sanctifying grace (Sess. VI), and as each child should have had personally his own justice so now after the fall he suffers his own privation of justice. Jednak Rada domagają się "sprawiedliwości", co nazywamy łasce uświęcającej (Sess. VI), jak i każde dziecko powinno mieć osobiście miał własnej sprawiedliwości, tak teraz po upadku poniósł własnej privation sprawiedliwości.

We may add an argument based on the principle of St. Augustine already cited, "the deliberate sin of the first man is the cause of original sin". Możemy dodać argument oparty na zasadzie Święty Augustyn już cytowane, "świadome grzech pierwszego człowieka jest przyczyną grzechu pierworodnego". This principle is developed by St. Anselm: "the sin of Adam was one thing but the sin of children at their birth is quite another, the former was the cause, the latter is the effect" (De conceptu virginali, xxvi). Zasada ta jest rozwijany przez Święty Anzelm: "grzech Adama był jedną rzeczą, ale grzech dzieci w ich urodzenia jest całkiem inny, były przyczyną była, jest ono skutkiem" (De conceptu virginali, xxvi). In a child original sin is distinct from the fault of Adam, it is one of its effects. W grzechu pierworodnego dziecka różni się od winy Adama, on jest jednym z jego skutków. But which of these effects is it? Ale które z tych skutków jest? We shall examine the several effects of Adam's fault and reject those which cannot be original sin: Będziemy badać kilka skutków winy Adama i odrzucić te, które nie mogą być grzech pierworodny:

(1) Death and Suffering.- These are purely physical evils and cannot be called sin. (1) śmierć i cierpienie .- Są to czysto fizycznego i zła nie może być nazywany grzechem. Moreover St. Paul, and after him the councils, regarded death and original sin as two distinct things transmitted by Adam. Ponadto Pawła, a po nim rady, uznawane śmierci i grzechu pierworodnego jako dwie odrębne rzeczy przekazanych przez Adama.

(2) Concupiscence.- This rebellion of the lower appetite transmitted to us by Adam is an occasion of sin and in that sense comes nearer to moral evil. (2) Concupiscence .- Ten bunt na niższe apetytu przekazywane nam przez Adama jest okazją do grzechu i w tym sensie jest blizej do zło moralne. However, the occasion of a fault is not necessarily a fault, and whilst original sin is effaced by baptism concupiscence still remains in the person baptized; therefore original sin and concupiscence cannot be one and the same thing, as was held by the early Protestants (see Council of Trent, Sess. V, can. v). Jednakże, w związku z winy niekoniecznie jest błąd, podczas gdy grzech pierworodny jest zamazane przez chrzest concupiscence pozostaje w osobie chrzest, więc grzech pierworodny i concupiscence nie może być jeden i ten sam efekt, jak odbyło się na początku przez protestantów ( por. Sobór Trydencki, Sesja. V, kan. v).

(3) The absence of sanctifying grace in the new-born child is also an effect of the first sin, for Adam, having received holiness and justice from God, lost it not only for himself but also for us (loc. cit., can. ii). (3) Brak łasce uświęcającej w nowo narodzone dziecko jest również efekt pierwszego grzechu, Adam, który otrzymał świętość i sprawiedliwość od Boga, stracił on nie tylko dla siebie ale również dla nas (loc.. Cit., kan. ii). If he has lost it for us we were to have received it from him at our birth with the other prerogatives of our race. Jeśli zaś straciła ona dla nas mieliśmy do otrzymały ją od niego w naszym urodzenia z innych uprawnień naszego wyścigu. Therefore the absence of sanctifying grace in a child is a real privation, it is the want of something that should have been in him according to the Divine plan. W związku z tym braku w łasce uświęcającej dziecko jest prawdziwym privation, to chcą coś z tym powinny zostać w nim według Bożego planu. If this favour is not merely something physical but is something in the moral order, if it is holiness, its privation may be called a sin. Jeśli ta rzecz nie jest tylko czymś fizycznym, ale jest coś w porządku moralnego, jeśli jest świętość, jego privation może być nazywany grzechem. But sanctifying grace is holiness and is so called by the Council of Trent, because holiness consists in union with God, and grace unites us intimately with God. Ale łasce uświęcającej jest świętość i jest tzw przez Sobór Trydencki, że świętość polega na zjednoczenie z Bogiem, a łaska jednoczy ściśle z Bogiem z nami. Moral goodness consists in this, that our action is according to the moral law, but grace is a deification, as the Fathers say, a perfect conformity with God who is the first rule of all morality. Moralna dobroć polega na tym, że nasze działania są zgodnie z prawem moralnym, lecz łaska jest deification, jak mówią Ojcowie, doskonałe zgodności z Bogiem, którzy to pierwsza zasada wszystkich moralności. (See GRACE.) Sanctifying grace therefore enters into the moral order, not as an act that passes but as a permanent tendency which exists even when the subject who possesses it does not act; it is a turning towards God, conversio ad Deum. (Patrz łaski.) Łasce uświęcającej zatem wchodzi w porządku moralnego, a nie jako akt, które przechodzi, ale jako stałego tendencja, która występuje nawet wtedy, gdy przedmiotem którzy posiadają nie działa, jest zwrotny na drodze Boga, conversio ad Deum. Consequently the privation of this grace, even without any other act, would be a stain, a moral deformity, a turning away from God, aversio a Deo, and this character is not found in any other effect of the fault of Adam. W związku z tym privation tej łaski, nawet bez jakiegokolwiek innego działania, byłoby plam, moralny zniekształcającymi, odwrócenia się od Boga, jeden aversio Deo, i ten charakter nie znaleziono w żadnym innym skutkiem winy Adama. This privation, therefore, is the hereditary stain. Tę privation, więc jest dziedziczna plam.

VII. HOW VOLUNTARY JAK DOBROWOLNE

"There can be no sin that is not voluntary, the learned and the ignorant admit this evident truth", writes St. Augustine (De vera relig., xiv, 27). "Nie może być mowy o grzechu, że nie jest dobrowolne, doświadczenia i niewiedzy przyznać tym oczywiste prawdy", pisze św Augustyna (De vera relig., XIV, 27). The Church has condemned the opposite solution given by Baius [prop. Kościół potępił naprzeciwko rozwiązania podane przez Baius [wniosku. xlvi, xlvii, in Denz., n. XLVI, xlvii, Denz., n. 1046 (926)]. 1046 (926)]. Original sin is not an act but, as already explained, a state, a permanent privation, and this can be voluntary indirectly -- just as a drunken man is deprived of his reason and incapable of using his liberty, yet it is by his free fault that he is in this state and hence his drunkenness, his privation of reason is voluntary and can be imputed to him. Grzech pierworodny nie jest, ale jak już wyjaśniono, państwa, stały privation, i może to być dobrowolne pośrednio - tak jak pijani człowiek jest pozbawiony jego przyczyny i niezdolny korzystania z jego wolności, lecz jest jego wolne winy, że jest w tym stanie i stąd jego pijaństwo, privation z jego powodu jest dobrowolne i mogą być przypisane do niego.

But how can original sin be even indirectly voluntary for a child that has never used its personal free will? Ale jak grzech pierworodny może być nawet pośrednio dobrowolne dla dziecka, które nigdy nie używał swojego osobistego woli? Certain Protestants hold that a child on coming to the use of reason will consent to its original sin; but in reality no one ever thought of giving this consent. Niektóre posiadają protestantów, że w najbliższych dziecka do korzystania z powodu będzie zgody na jego grzech pierworodny, lecz w rzeczywistości nikt nigdy tego co myśli o zgodę. Besides, even before the use of reason, sin is already in the soul, according to the data of Tradition regarding the baptism of children and the sin contracted by generation. Poza tym, nawet przed korzystania z powodu grzechu jest już w duszy, według danych Tradycja dotyczące chrztu dzieci i grzechu zakontraktowanych przez pokolenia. Some theosophists and spiritists admit the pre-existence of souls that have sinned in a former life which they now forget; but apart from the absurdity of this metempsychosis, it contradicts the doctrine of original sin, it substitutes a number of particular sins for the one sin of a common father transmitting sin and death to all (cf. Romans 5:12 sqq.). Niektóre theosophists i spiritists przyznać sprzed istnienia dusz, które popełniłem w życiu byłego które teraz zapomnieć, ale oprócz tego absurdu Metempsychosis, to w sprzeczności z doktryną grzechu pierworodnego, substytuty wiele grzechów szczególności dla jednej grzech wspólnego ojca przekazywania grzechu i śmierci do wszystkich (por. Rzymian 5:12 sqq.). The whole Christian religion, says St. Augustine, may be summed up in the intervention of two men, the one to ruin us, the other to save us (De pecc. orig., xxiv). W całej religii chrześcijańskiej, mówi Święty Augustyn, można podsumować w interwencji dwóch mężczyzn, jeden do ruiny nas, wybaw nas do innych (De pecc. Orig., Xxiv). The right solution is to be sought in the free will of Adam in his sin, and this free will was ours: "we were all in Adam", says St. Ambrose, cited by St. Augustine (Opus imperf., IV, civ). Dobrym rozwiązaniem jest poszukiwane w wolnej woli Adama w jego grzechu, i to była nasza wolną wolę: "byliśmy wszyscy w Adamie", mówi święty Ambroży, cytowane przez św Augustyna (Opus imperf., IV, civ ). St. Basil attributes to us the act of the first man: "Because we did not fast (when Adam ate the forbidden fruit) we have been turned out of the garden of Paradise" (Hom. i de jejun., iv). Święty Bazyli atrybuty dla nas aktu pierwszego człowieka: "Ponieważ nie szybko (Adam gdy jedli zakazanego owocu), zostały włączone obecnie ogród Raj" (Hom. i de jejun. Iv). Earlier still is the testimony of St. Irenæus; "In the person of the first Adam we offend God, disobeying His precept" (Haeres., V, xvi, 3). Wcześniej wciąż jest świadectwo św Irenæus; "w osobie pierwszego Adama, obrażają Boga, Jego disobeying przykazanie" (Haeres., V, XVI, 3).

St. Thomas thus explains this moral unity of our will with the will of Adam. Thomas wyjaśnia to w ten sposób moralnej jedności naszego będzie z woli Adama.

"An individual can be considered either as an individual or as part of a whole, a member of a society . . . . Considered in the second way an act can be his although he has not done it himself, nor has it been done by his free will but by the rest of the society or by its head, the nation being considered as doing what the prince does. For a society is considered as a single man of whom the individuals are the different members (St. Paul, 1 Corinthians 12). Thus the multitude of men who receive their human nature from Adam is to be considered as a single community or rather as a single body . . . . If the man, whose privation of original justice is due to Adam, is considered as a private person, this privation is not his 'fault', for a fault is essentially voluntary. If, however, we consider him as a member of the family of Adam, as if all men were only one man, then his privation partakes of the nature of sin on account of its voluntary origin, which is the actual sin of Adam" (De Malo, iv, 1). "Osoba fizyczna może być uznane zarówno indywidualnej, jak i jako część całości, członkiem społeczeństwa.... Rozpatrywać w Drugim sposobem działania może być jego choć nie zrobić to sam, ani też nie zostały wykonane przez Jego woli, ale przez resztę społeczeństwa lub przez jego głowę, naród jest uważany za robienie tego, co robi księcia. społeczeństwie jest uznawana za jeden człowiek, którego ludzie są w różnych użytkowników (St. Paul, 1 Koryntian 12). Tak wielu ludzi którzy otrzymują z ich ludzkiej natury Adam jest uważana za jedno wspólnoty czy raczej jako jeden organizm.... Jeśli człowiek, którego privation oryginalnych sprawiedliwości ma Adam, jest uważane za osoby prywatnej, w tym privation nie jest jego "winy", na zasadzie winy jest dobrowolne. Jeśli jednak uważamy go za członka rodziny Adama, jak gdyby wszyscy ludzie byli tylko jeden człowiek, potem czas na jego privation charakter grzechu ze względu na jego pochodzenie dobrowolności, który jest rzeczywisty grzech Adama "(De Malo, IV, 1).

It is this law of solidarity, admitted by common sentiment, which attributes to children a part of the shame resulting from the father's crime. Jest to prawo do solidarności, dopuszczone przez wspólne uczucia, które atrybuty dla dzieci ramach wstydu wynikające z przestępstwa ojca. It is not a personal crime, objected the Pelagians. To nie jest osobiste przestępczości, sprzeciwił się Pelagians. "No", answered St. Augustine, " but it is paternal crime" (Op. imperf., I, cxlviii). "Nie", odpowiedział Święty Augustyn, "ale jest rodzicielskiej przestępczości" (op. imperf. Ja, CXLVIII). Being a distinct person I am not strictly responsible for the crime of another; the act is not mine. Jako odrębna osoba absolutnie nie jestem odpowiedzialny za przestępstwa innego; aktu prawnego nie jest moja. Yet, as a member of the human family, I am supposed to have acted with its head who represented it with regard to the conservation or the loss of grace. Jednak, jako członek rodziny ludzkiej, Ja służyć mają działał z jego głowę którzy stanowiła ona w odniesieniu do zachowania lub utraty łaski. I am, therefore, responsible for my privation of grace, taking responsibility in the largest sense of the word. Jestem, więc odpowiedzialny za moje privation łaski, biorąc odpowiedzialność w największym znaczeniu tego słowa. This, however, is enough to make the state of privation of grace in a certain degree voluntary, and, therefore, "without absurdity it may be said to be voluntary" (St. Augustine, "Retract.", I, xiii). To jednak wystarczy, aby stan privation łaski w pewnej dobrowolne, a zatem "bez absurdu, można stwierdzić, które mają być dobrowolne" (św. Augustyn, "Retract.", I, XIII). Thus the principal difficulties of non-believers against the transmission of sin are answered. Tak więc główne trudności nie wierzących wobec przekazywania grzechu są odpowiedzi.

"Free will is essentially incommunicable." "Wolnej woli jest w istocie incommunicable". Physically, yes; morally, no; the will of the father being considered as that of his children. Fizycznie, tak; moralnie, nie; woli ojca są traktowane jako, że jego dzieci. "It is unjust to make us responsible for an act committed before our birth." "To niesprawiedliwe, aby nas odpowiedzialnymi za działania popełnione przed naszą urodzenia". Strictly responsible, yes; responsible in a wide sense of the word, no; the crime of a father brands his yet unborn children with shame, and entails upon them a share of his own responsibility. Ściśle odpowiedzialny, tak, odpowiedzialny w szerokim znaczeniu tego słowa, nie; zbrodni ojca swojej marki jeszcze nienarodzonych dzieci ze wstydem, i wiąże się na nich udział własną odpowiedzialność.

"Your dogma makes us strictly responsible for the fault of Adam." "Twój dogmat sprawia nam ściśle odpowiedzialny za winy Adama." That is a misconception of our doctrine. To jest błędne naszej doktryny. Our dogma does not attribute to the children of Adam any properly so-called responsibility for the act of their father, nor do we say that original sin is voluntary in the strict sense of the word. Nasze dogmat nie atrybut do dzieci Adama właściwie żadnych tzw odpowiedzialności za działania ich ojca, ani nie mówimy, że grzech pierworodny jest dobrowolne w ścisłym znaczeniu tego słowa. It is true that, considered as "a moral deformity", "a separation from God", as "the death of the soul", original sin is a real sin which deprives the soul of sanctifying grace. Prawdą jest, że uznane za "moralny zniekształcającymi", "oddzielenie od Boga", jak "śmierć duszy", grzech pierworodny jest prawdziwym grzechu, który pozbawia duszy łasce uświęcającej. It has the same claim to be a sin as has habitual sin, which is the state in which an adult is placed by a grave and personal fault, the "stain" which St. Thomas defines as "the privation of grace" (I-II:109:7; III:87:2, ad 3), and it is from this point of view that baptism, putting an end to the privation of grace, "takes away all that is really and properly sin", for concupiscence which remains "is not really and properly sin", although its transmission was equally voluntary (Council of Trent, Sess. V, can. v.). Ma te same roszczenia za grzech, ma miejsce stałego grzechu, który jest stanem, w którym umieszczane przez dorosłych jest poważne i osobistej winy, "plama", Thomas definiuje jako "privation łaski" (I - II: 109:7; III: 87:2, ad 3), i jest z tego punktu widzenia, że chrzest, kładąc kres do privation łaski ", odcina wszystko, co jest naprawdę i właściwie grzechu", concupiscence który pozostaje "nie jest właściwie i grzechu", chociaż jej przesyłu był równie dobrowolne (Sobór Trydencki, Sesja. V, kan. v.). Considered precisely as voluntary, original sin is only the shadow of sin properly so-called. Zbadano dokładnie jak dobrowolne, grzech pierworodny jest tylko cień grzechu właściwie tzw. According to St. Thomas (In II Sent., dist. xxv, Q. i, a. 2, ad 2um), it is not called sin in the same sense, but only in an analogous sense. Według Thomas (W II Sent., Dist. Xxv, Pyt., a. 2, ad 2um), nie jest nazywany grzechem w tym samym sensie, ale tylko w sensie analogicznym.

Several theologians of the seventeenth and eighteenth centuries, neglecting the importance of the privation of grace in the explanation of original sin, and explaining it only by the participation we are supposed to have in the act of Adam, exaggerate this participation. Kilku teologów z XVII i XVIII w., lekceważąc znaczenie w privation karencji w wyjaśnienie grzechu pierworodnego, wyjaśniając je tylko przez uczestnictwo we mają mieć w akcie Adama, exaggerate tym udziału. They exaggerate the idea of voluntary in original sin, thinking that it is the only way to explain how it is a sin properly so-called. Oni exaggerate ideę wolontariatu w grzech pierworodny, którzy uważają, że jest to jedyny sposób, aby wyjaśnić, jak to właściwie jest grzech tzw. Their opinion, differing from that of St. Thomas, gave rise to uncalled-for and insoluble difficulties. Ich zdaniem, różniące się od tego z St Thomas, spowodowało nienależnych i nierozpuszczalne trudności. At present it is altogether abandoned. Obecnie jest zupełnie opuszczony.

Publication information Written by S. Harent. Publikacja informacji w formie pisemnej przez S. Harent. Transcribed by Sean Hyland. Przepisywane przez Sean Hyland. The Catholic Encyclopedia, Volume XI. W Encyklopedii Katolickiej, Tom XI. Published 1911. Opublikowany 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1911. NIHIL OBSTAT, 1 lutego 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, cenzor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Murphy Farley, Archbishop of New York


Also, see: Także, zobaczyć:
Adam Adam
Eden, Eve Eden, Eve

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest