Mormon, Mormonism Mormon, Mormonism

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga

General Information Allmän information

Mormonism is a way of life practiced by members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, often called Mormons or Latter-day Saints. Although two-thirds of the church's membership is in the United States, especially the western states, members are also located in 100 other countries and 25 territories, colonies, or possessions. Mormonism är ett sätt att leva som utövas av medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga, som ofta kallas mormoner eller sista dagarna Saints. Trots att två tredjedelar av kyrkans medlemmar i USA, speciellt på västra stater, medlemmar finns också i 100 andra länder och 25 territorier, kolonier eller besittningar. In 1989, the church reported a worldwide membership of about 7 million. År 1989 kyrkan rapporterade ett globalt medlemskap på cirka 7 miljoner.

History Historia

Joseph Smith founded the church in Fayette, NY, in 1830. Joseph Smith grundade kyrkan i Fayette, NY, i 1830. Earlier he reported having visions of God and other heavenly beings in which he was told that he would be the instrument to establish the restored Christian church. According to Smith, one of the heavenly messengers directed him to some thin metal plates, gold in appearance and inscribed in a hieroglyphic language. Tidigare han rapporteras ha visioner av Gud och andra himmelska varelser där han fick veta att han skulle vara det instrument för att fastställa den restaurerade kyrkan. Enligt Smith, en av de himmelska budbärare riktas honom på några tunna metallplattor, guld i utseende och skrivas in i en SYMBOLISK språk. Smith's translation of the plates, the Book of Mormon, describes the history, wars, and religious beliefs of a group of people (c. 600 BC - AD 421) who migrated from Jerusalem to America. Smith attracted a small group of followers who settled in Kirtland, Ohio, and Jackson County, Mo. Because of persecution the church moved to northern Missouri and then to Nauvoo, Ill. In 1837 missionaries were sent to England and later to Scandinavia; most of their converts emigrated to the United States. Smiths översättning av plattor, Bok mormon, beskriver historia, krig och religiösa övertygelser i en grupp av människor (ca 600 BC - AD 421) som migrerat från Jerusalem till Amerika. Smith lockade en liten grupp anhängare som fast i Kirtland, Ohio, och Jackson County, Mo grund av förföljelse kyrkan flyttades till norra Missouri och sedan till Nauvoo, Ill Under 1837 missionärer sändes till England och senare till Skandinavien, de flesta av sina konverterar emigrerade till USA.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Although the church prospered in Nauvoo, it faced difficult times. Neighbors resented Mormons' voting as a bloc and became irate when rumors spread that Smith had secretly introduced polygamy into Mormonism. Även om kyrkan blomstrat i Nauvoo det inför svåra tider. Grannar harmades över mormoner "röstar som en klump och blev ilsken när rykten sprids om att Smith hade hemlighet infördes polygami i Mormonism. Feelings peaked on June 27, 1844, when an armed mob assassinated Smith, who had been jailed in Carthage, Illinois. Brigham Young, the head of the church's Council of the Twelve Apostles, was voted leader of the church at a special conference on Aug. 8, 1844. Känslor toppnotering den 27 juni 1844, när en beväpnad mob mördade Smith, som hade fängslats i Carthage, Illinois. Brigham Young, chef för kyrkans rådet av de tolv apostlarna, röstades ledare för kyrkan i en särskild konferens om august . 8, 1844. In 1846 he organized and directed the epic march from Nauvoo across the plains and mountains to the Great Salt Basin. Under 1846 ordnade han och riktade den episka mars från Nauvoo över slätter och berg till Great Salt Basin.

In Utah the church continued to grow but was challenged by the US government because of the acknowledgement of polygamy as a Mormon tenet. I Utah kyrkan fortsatt att växa, men utmanas av den amerikanska regeringen på grund av erkännandet av polygami som en mormon grundsats. A war almost developed, but Mormon leaders decided to compromise after only sporadic fighting. Ett krig nästan utvecklats, men mormon-ledarna beslutade att kompromissa efter bara sporadiska strider. In 1862 and 1882, Congress passed antibigamy laws, and in 1879 the Supreme Court ruled that religious freedom could not be claimed as grounds for the practice of polygamy. Under 1862 och 1882, kongressen gått antibigamy lagar, och i 1879 Högsta domstolen fast att religionsfriheten inte kan åberopas som grund för bruket av polygami. In 1890 the Mormons officially ended the practice of plural marriage. I 1890 av mormoner officiellt ut den praxis som plural äktenskap.

Not everyone supported Young's election as church leader. Inte alla stöds Youngs val som kyrkan ledare. The opposition eventually withdrew to form other Mormon churches, the largest of which (with a membership of 225,000) is the Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter - day Saints, headquartered at Independence, Mo. The Reorganized Church holds that leadership rightfully belongs to the direct descendants of Joseph Smith. Oppositionen småningom tillbaka till andra mormon kyrkor, den största av dessa (med ett medlemskap i 225000) är den omorganiserades Jesu Kristi Kyrka av de senare - dag Helgon, med huvudkontor i Independence, Mo De omorganiserades kyrkan anser att ledarskap rättmätigt tillhör i rakt nedstigande led av Joseph Smith.

Organization and Beliefs Organisation och övertygelse

A 3 - member First Presidency and a 12 - man Council of Apostles constitute the major policy - making body of the Utah - based church. A 3 - ledamot första ordförandeskap och ett 12 - mannen rådet av apostlarna utgör viktiga politiska - beslutande organ i Utah - bygger kyrka. Two Quorums of Seventy and a Presiding Bishopric are the other general authorities who provide guidelines to local units. General conferences are held semiannually in Salt Lake City and regional conferences periodically in other areas. Två beslutsförhet av Sjuttio och en ordförande biskopsstiftet är andra allmänna myndigheter som ger riktlinjer till lokala enheter. Allmänna konferenser hålls HALVÅRSVIS i Salt Lake City och regionala konferenser regelbundet på andra områden. Local and regional leadership is provided by unpaid lay clergy. Lokalt och regionalt ledarskap som obetald bestämmer präster.

Mormons use the Bible, the Book of Mormon, and two other books of revelations to Joseph Smith - Doctrine and Covenants and the Pearl of Great Price - as their standard scriptures. Thus they share most of the beliefs of traditional Christianity but with some modification. Mormons believe that God continues to reveal his word to individuals who seek it for their own benefit, to leaders of local units for their own jurisdiction, and to the President - Prophet for the church as a whole. In 1978, for example, Mormon church authorities announced that they had been instructed by revelation to strike down the church's former policy of excluding black men from the priesthood. Mormoner använda Bibeln, Bok mormon, och två andra böcker av avslöjanden till Joseph Smith - Läran och konventionerna och Pearl Stor Pris - som standard skrifterna. Således de delar de flesta av de föreställningar av traditionella kristendomen, men med vissa ändringar. mormoner tror att Gud fortsätter att avslöja hans ord till personer som söker det för egen vinning, att ledarna för lokala enheter för sin egen behörighet, och ordföranden - Prophet för kyrkan som helhet. År 1978 till exempel mormon kyrkan myndigheterna meddelade att de hade fått i uppdrag av uppenbarelsen att slå ner kyrkan tidigare politiken att utesluta svarta män från prästerskapet.

The church baptizes by immersion at age eight or older. Vicarious baptism for those who have died and marriage for eternity are two distinctive Mormon practices. Latter - day Saints believe in the eternal progress of humans from a spiritual state to mortality and then to an afterlife where resurrected individuals will receive their reward. The church lays great emphasis on genealogical research so that members may undergo baptismal rites on behalf of their ancestors. Kyrkan döper genom nedsänkning med åldern åtta år eller äldre. STÄLLFÖRETRÄDANDE dop för dem som har dött och äktenskap för evigheten finns två distinkta mormon praxis. Sista - dagen Helgon tror på den eviga framsteg för människan ur ett andligt tillstånd till dödlighet och sedan till ett liv efter döden där uppståndna individer kommer att få sin belöning. Kyrkan lägger stor betoning på släktforskning så att medlemmarna kan genomgå doplängd riter på uppdrag av deras förfäder.

Church members pay a tithe to support numerous church activities and building construction and work on welfare farms or other projects to produce items for the poor. Kyrkans medlemmar betalar en tionde att stödja många kyrkliga aktiviteter och byggnadskonstruktion och arbeta med välbefinnande gårdar eller andra projekt att ta fram ex för de fattiga. Local members operate the full program in each congregation, including individual weekly meetings for men, women, children, and young people, and two meetings - Sunday School and Sacrament - for the entire church body. Lokala medlemmar driva fullt program i varje församling, inklusive enskilda möten varje vecka för män, kvinnor, barn och ungdomar, och två möten - söndag School och Sacrament - för hela den kyrkliga organ. More than 37,000 (1989) young men and women devote two years of their lives as missionaries. The church lays great emphasis on family solidarity, which is encouraged through a weekly family evening of religious instruction and entertainment. Its strong opposition to the Equal Rights Amendment is based on its belief that the effects would prove disruptive to family life. Mer än 37.000 (1989) unga män och kvinnor ägna två år av sitt liv som missionärer. Kyrkan lägger stor betoning på familjesolidariteten, som uppmuntras genom en vecka familj kvällen religionsundervisning och underhållning. Företagets starka motstånd mot lika rättigheter Ändringsförslag baserar sig på sin övertygelse att effekterna skulle vara störande för familjelivet.

Ronald G Watt Ronald G Watt

Bibliography Bibliografi
JB Allen and GM Leonard, The Story of the Latter - day Saints (1976); LJ Arrington and D Bitton, The Mormon Experience (1979); D Bitton and M Beecher, eds., New Views of Mormon History (1987); KJ Hansen, Mormonism and the American Experience (1981); J Shipps, Mormonism: The Story of a New Religious Tradition (1984). JB Allen och GM Leonard, Historien om det senare - dag Helgon (1976), LJ Arrington och D Bitton, The mormon Experience (1979), D Bitton och M Beecher, eds., Ny syn på mormon Historia (1987), KJ Hansen, Mormonism och American Experience (1981), J Shipps, Mormonism: The Story of a New Religious Tradition (1984).


Mormonism - Latter Day Saints Mormonism - sista dagars heliga

Advanced Information Advanced Information

The Mormons, as they are usually known, represent one of the most successful of the new religious movements of the nineteenth century. De mormoner, de är oftast känd, utgör en av de mest framgångsrika i den nya religiösa rörelser av artonhundratalet. Today they are divided into two main groups, the Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, organized from Salt Lake City, Utah, and the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, based in Independence, Missouri. Idag är de indelade i två grupper, Jesu Kristi Kyrka av Sista - dagen Helgon, organiserade från Salt Lake City, Utah, och omorganiserades Jesu Kristi Kyrka av Sista - dagen Helgon, med säte i Independence, Missouri. In addition to these major groups a number of smaller "fundamentalist" groups exist. Förutom dessa större grupper ett antal mindre "fundamentalistiska" grupper finns. Today the Utah church claims over 3 million members, while the Reorganized Church claims about 600,000 adherents. Idag Utah kyrka fordringar över 3 miljoner medlemmar, medan omorganiserades kyrkan påståenden om 600000 anhängare.

The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints was first organized on April 6, 1830, at Fayette, New York, by Joseph Smith. Soon after its formation its members moved to Kirtland, Ohio, and then Jackson County, Missouri, as a result of the intense opposition they encountered. I Jesu Kristi Kyrka av Sista - dagen Helgon var första organiserade den 6 april 1830 i Fayette, New York, av Joseph Smith. Strax efter bildandet dess medlemmar flyttade till Kirtland, Ohio, och sedan Jackson County, Missouri, som en följd av den intensiva motstånd de möter. They finally settled at a place they called Nauvoo on the Mississippi River in Illinois. De slutligen avgöras på en plats de kallade Nauvoo om Mississippi River i Illinois. Here they prospered and built a thriving city. Här blomstrat och byggt upp en blomstrande stad.

On July 12, 1843, Smith received a revelation allowing for polygamy, which caused four disillusioned converts to found an anti - Mormon newspaper. Den 12 juli 1843, Smith fått en uppenbarelse tillåter polygami, vilket orsakade fyra desillusionerade konverterar bilda en anti - mormon tidningen. Smith was denounced on June 7, 1844, in this paper, the Nauvoo Expositor, in its single publication. Smith har kritiserat den 7 juni 1844, i det här papperet, Nauvoo FRAMSTÄLLARE i sin enda publikation. For that the brothers of Smith burned down the newspaper office. För att bröderna av Smith brände ner tidningsredaktion. As a result Joseph Smith and his brother Hyrum were placed in Carthage jail, where on June 27, 1844, they were brutally murdered when a mob stormed the jail. Som ett resultat av Joseph Smith och hans bror Hyrum placerades i Karthago fängelset, där den 27 juni 1844 var de brutalt mördade när en mob stormade fängelset.

Following the assassination of Joseph Smith the majority of Mormons accepted the leadership of Brigham Young. Efter mordet på Joseph Smith de flesta mormoner accepteras ledning av Brigham Young. A minority rallied around Joseph's legal wife and family to form the Reorganized Church. En minoritet samlades kring Joseph rättsliga hustru och familj för att bilda omorganiserades kyrkan. Under the leadership of Young the Mormons left Nauvoo in 1847 and trekked westward to Utah. Under ledning av Yngre de mormoner vänster Nauvoo i 1847 och trekked västerut till Utah. Here for more than thirty years Brigham Young ruled the Mormon Church and laid the foundation of its present strength. Här i mer än trettio år Brigham Young styrde mormon kyrkan och lade grunden till sin nuvarande styrka.

Mormonism has a dual foundation. Mormonism har en dubbel stiftelse. The first is the claim of Joseph Smith to have received golden plates upon which ancient scriptures are alleged to have been written. Smith claimed to have translated these plates and subsequently published them in 1830 as The Book of Mormon. The second foundation is Smith's claim to have had an encounter with the living Jesus and subsequently to receive continuing revelations from God. The substance of these continuing revelations is to be found in the Mormon publication The Doctrine and Covenants, while an account of Joseph Smith's encounter with Jesus and the discovery of The Book of Mormon is to be found in The Pearl of Great Price. Det första påståendet av Joseph Smith som fått gyllene plattor som antika skrifterna påstås ha skrivit. Smith påstås ha översatt dessa skyltar och därefter publiceras i 1830 som The Book of mormon. Den andra grunden är Smiths påstående att har haft ett möte med den levande Jesus och därefter få fortsatt uppenbarelser från Gud. Innehållet i dessa fortsatta avslöjanden finns i mormon offentliggjorts doktrinen och konventioner, men en följd av Joseph Smiths möte med Jesus och upptäckten av Book of mormon finns i pärla Stora Pris. The Pearl of Great Price also contains the text of two Egyptian papyri which Joseph Smith claimed to have translated plus his translation of certain portions of the Bible. Together The Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and The Pearl of Great Price form the basis of the Mormon continuing revelation. Since the death of Smith these revelations have been supplemented by what the church claims to be further revelations given to its leaders. Pärla Stora Pris också innehåller text av två egyptiska papyrus som Joseph Smith påstås ha översatt plus hans översättning av vissa delar av Bibeln. Tillsammans bok mormon, Läran och konventioner, och pärla Stora Pris utgöra grunden för den mormon fortsatta uppenbarelse. Sedan död Smith dessa avslöjanden har kompletterats med vad kyrkan gör anspråk på att vara ytterligare avslöjanden till sin ledare.

The Book of Mormon itself is a fairly straightforward adventure yarn written in the style of biblical history. The story concerns two ancient civilizations located on the American continent. The Book of mormon i sig är ett ganska okomplicerat äventyr garn skrivit i stil med bibliska historia. Berättelsen handlar om två urgamla civilisationer som ligger på den amerikanska kontinenten. The first was founded by refugees from the Tower of Babel. Den första grundades av flyktingar från Babels torn. These people crossed Europe and emigrated to the eastern coast of central America. Dessa människor korsade Europa och utvandrade till östra kust Centralamerika. The founders of the second civilization emigrated from Jerusalem around 600 BC. Grundarna av andra Civilizzazione utvandrade från Jerusalem omkring 600 f Kr. This group is said to have crossed the Pacific Ocean in arklike boats. Denna grupp ska ha korsat Stilla havet i arklike båtar. After their arrival in America both these groups are said to have founded the great civilizations. Efter ankomsten till Amerika båda dessa grupper sägs ha grundat den stora civilisationer. The first civilization was known as that of the Jaredites. Den första civilisationen var känd som den Jaredites. This was totally destroyed as a result of their corruption. Detta var helt förstörda på grund av deras korruption. The second group were righteous Jews under the leadership of a man named Nephi. Initially Nephi's group prospered and built great cities. Den andra gruppen var rättfärdiga judar under ledning av en man vid namn Nephi. Inledningsvis Nephi grupp blomstrat och byggde stora städer. But like their forefathers in Palestine, many apostatized and ceased to worship the true God. Men liksom sina förfäder i Palestina, många apostatized och upphörde att dyrka den sanne Guden. As a result their civilization was plagued by civil wars and eventually destroyed itself. Som ett resultat av deras civilisation var omtumlad av inbördeskrig och så småningom förstöras själv.

The descendants of the apostates remained on the North American continent as native Indians. Ättlingar till avfällingar kvar på den nordamerikanska kontinenten som indianer. In The Book of Mormon the Indians are known as the Lamanites who, as a result of the apostasy, received the curse of a dark skin. I The Book of mormon indierna är känt som Lamanites som till följd av avfall, som inkom förbannelse en mörk hud.

The Book of Mormon claims that Christ visited America after his resurrection and revealed himself to the Nephites, to whom he preached the gospel and for whom he founded a church. The Book of mormon hävdar att Kristus besökt Amerika efter sin uppståndelse och visade sig för Nephites, där han predikade evangeliet och han grundade en kyrka. The Nephites were eventually destroyed by the Lamanites in a great battle near Palmyra, New York, around AD 428. Den Nephites var slutligen förstördes av Lamanites i en hård kamp nära Palmyra, New York, runt AD 428. Almost 1,400 years later, according to Mormon claims, Joseph Smith had revealed to him the record of these civilizations in the form of "reformed Egyptian hieroglyphics" written upon golden plates. Nästan 1400 år senare, enligt mormon fordringar, Joseph Smith hade avslöjat för honom att spela in dessa civilisationer i form av "reformerad egyptiska hieroglyfer" skrivet på gyllene plattorna. With the aid of supernatural spectacles, known as the urim and thummim, he translated the unknown language into English and it became The Book of Mormon. Med hjälp av övernaturliga glasögon, det så kallade urim och thummim han översatt okänt språk till engelska och det blev bok mormon. According to the Articles of Faith of the Mormon Church and to the theology of the Book of Mormon, Mormonism is essentially Christian. Enligt artiklarna i troslära av mormon kyrkan och teologin av Bok mormon, Mormonism är i huvudsak kristna.

These present views that are similar to those of many other Christian churches, but this similarity is misleading. Dessa nuvarande åsikter som liknar många andra kristna kyrkor, men denna likhet är vilseledande. Mormon theology is not based upon its declared Articles of Faith or the teachings of The Book of Mormon. Mormon teologi är inte baserat på det angivna artiklarna i tro eller lära av boken av mormon. Rather, the essence of Mormon theology comes from the continuing revelations received by Joseph Smith and later Mormon leaders. Snarare väsen mormon teologi härrör från den fortsatta avslöjanden mottagits av Joseph Smith och senare mormon ledare.

Mormonism teaches that God the Father has a body and that man's destiny is to evolve to Godhood. Mormonism lär att Gud Fadern har en kropp och att människans öde är att utvecklas till Godhood. This teaching is summed up in the popular Mormon saying, "As man is, God once was: as God is, man may become." This belief includes the notion of preexisting souls who gain a body on earth and become human as part of the probationary experience which determines their future heavenly existence. Contrary to the teachings of the Bible man's rebellion against God, known in Christian theology as the fall, is considered necessary. Mormon theology teaches that if Adam had not eaten the forbidden fruit, he would never had children. Denna undervisning sammanfattas i den populära mormon säger: "När man är Gud en gång var som Gud är, man kan bli." Denna tro omfattar begreppet tidigare själar som får en kropp på jorden och blivit människa som en del av provanställningstiden erfarenhet som avgör deras framtid himmelska existens. motsats till läror i Bibeln människans uppror mot Gud, som är känd i kristna teologi som faller, anses nödvändig. mormon teologi lär att om Adam hade inte ätit den förbjudna frukten skulle han aldrig haft barn. Therefore, to propagate the race and fulfill his heavenly destiny Adam had to disobey God. Därför att propagera loppet och uppfylla hans himmelska öde Adam var tvungen att lyda Gud. Thus, in a very real sense it is the fall of man which saved man. Således i en mycket verklig mening är hösten mannen som räddade mannen. This doctrine is built into an evolutionary view of eternal progression which reflects popular thinking and scientific speculation at the time of Joseph Smith. Denna doktrin är inbyggt i en evolutionär bakgrund av eviga progression som speglar populära tänkande och vetenskapliga spekulationer vid tiden för Joseph Smith.

In keeping with the idea of a probationary state the doctrine of justification by faith is rejected in Mormon theology in favor of salvation by works as the basis of determining one's future mode of existence. The purpose of Christ's atonement is then said to be the assurance that humans will be raised from the dead. I linje med idén om en provanställning statliga doktrinen om motivering av tro förkastas i mormon teologi till förmån för frälsning genom verk som underlag för att fastställa en framtida läge existerat. Syftet med Kristi Försoningsdagen sägs då vara en försäkran om att människor kommer att höjas från de döda. At the resurrection, however, human beings will be assigned a place in one of three heavenly realms according to the life they have lived on earth. Vid uppståndelsen, men människor kommer att tilldelas en plats i en av tre himmelska världarna enligt de liv de har levt på jorden.

The Mormon Church claims that it is the only true church because its leaders continue to receive revelation from God. Den mormon kyrkan hävdar att det är den enda sanna kyrkan på grund av dess ledare fortsätter att få uppenbarelse från Gud. In addition it claims to possess the powers of the priesthood of Aaron and Melchizedek into which its male members are expected to be initiated. Dessutom påstår sig ha befogenhet av prästerskapet för Aron och Melchizedek där dess manliga medlemmar förväntas inledas.

As a social organization the Mormon Church exhibits many admirable qualities. Som en social organisation mormon kyrkan uppvisar många beundransvärda kvaliteter. It promotes extensive welfare programs for members, operates a large missionary and educational organization, and promotes family life. Det främjar omfattande sociala program för medlemmar, driver en stor missionär och pedagogisk organisation och främjar familjeliv. Mormons are expected to participate in what is known as "temple work." Mormoner förväntas delta i det som kallas "tempel arbete." This involves proxy baptism for deceased ancestors and "celestial marriage." Detta innebär fullmaktshavare dop för avlidna förfäder och "himmelska äktenskap." Mormons believe that in addition to temporal marriages church members may be sealed to their families "for time and eternity" through a process known as celestial marriage. Mormoner tror att utöver tidsmässiga äktenskap kyrkans medlemmar får förseglade deras familjer "för tid och evighet" genom en process som kallas himmelska äktenskapet.

During the 1960s the Mormon community was troubled by its denial of the priesthood to blacks. Under 1960-talet mormon samfundet var oroliga av dess förnekande av prästerskapet till svarta. However, in 1978 the president of the church declared that he had received a new revelation which admitted blacks to the priesthood. Men under 1978 ordförande för kyrkan förklarade att han hade fått en ny uppenbarelse som upptagits svarta till prästerskapet. Today one of the most troublesome issues within the Mormon Church is the place of women, who are also excluded from the priesthood. I dag en av de mest bekymmersamma frågor inom mormon kyrkan är platsen för kvinnor, som är undantagna från prästerskapet. In addition to these social problems a number of historical challenges have rocked Mormon intellectual life of the past two decades. Utöver dessa sociala problem ett antal historiska utmaningar rockade mormon intellektuella livet i de senaste två decennierna. These include serious questions about the translation of The Book of Abraham and The Pearl of Great Price and about Joseph Smith, visions, and historical claims. Dessa inkluderar allvarliga frågor om översättningen av boken av Abraham och pärla Stora Pris och om Joseph Smith, visioner och historiska påståenden.

Much of the criticism has come from ex-Mormons disillusioned by what they see as the refusal of the church hierarchy to face serious questioning. Mycket av kritiken har kommit från fd mormoner desillusionerad av vad de ser som vägrat kyrkans hierarki att möta allvarliga förhör. Among the more important ex-Mormon critics are Fawn Brodie, whose biography of Joseph Smith, No Man Knows My History, seriously undermines official Mormon histories, and Gerald and Sandra Tanner, whose Modern Microfilm Company has produced numerous documents challenging the official version of early Mormon history and the development of Mormon doctrine. Bland de viktigare ex-mormon kritiker är Fawn Brodie, vars biografi av Joseph Smith, No Man Knows My History, allvarligt undergräver officiella mormon historia, och Gerald och Sandra Tanner, vars Modern Mikrofilmsläsare Bolaget har producerat ett stort antal dokument som utmanar den officiella versionen av tidig mormon historia och utveckling av mormon doktrin. Within the Mormon Church itself a vigorous debate has been conducted in journals such as Dialog and Sunstone. Inom mormon kyrkan sig en livlig debatt har förts i tidskrifter som Dialog och Sunstone. The rigor with which younger Mormon scholars have addressed the study of their own history in these journals is clear indication of the power of Mormonism to survive sustained criticism. Den FROSSBRYTNING som yngre mormon forskare har tagit upp undersökningen av sin egen historia i dessa tidskrifter är tydlig indikation på styrkan i Mormonism överleva ihållande kritik.

Although young Mormon missionaries may often present Mormonism as a slightly modified American form of Christianity, this approach does little justice to either Mormon theology or the Christian tradition. As a new religious movement Mormonism represents a dynamic synthesis that combines frontier revivalism, intense religious experience, and popular evolutionary philosophies with a respect for Jesus and Christian ethics. Även unga mormon missionärer maj ofta Mormonism som en något ändrad amerikansk form av kristendomen, detta gör lite rättvisa åt antingen mormon teologi eller den kristna traditionen. Som ny religiös rörelse Mormonism är en dynamisk syntes som kombinerar gräns revivalism, intensiv religiös erfarenhet, och populära evolutionära filosofier med en respekt för Jesus och kristen etik. This combination of beliefs holds strong attraction for many people uninterested or unschooled in Christian history and theology. Denna kombination av övertygelse har en stark attraktion för många människor ointresserade eller unschooled i kristen historia och teologi.

I Hexham Jag Hexham
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
T O'Dea, The Mormons; GE Talmage, A Study of the Articles of Faith; G / S Tanner, Mormonism: Shadow or Reality. T O'Dea, The mormoner, GE Talmage, en studie av artiklarna i troslära, G / S, Tanner, Mormonism: Shadow eller verklighet.


Part of the Beginning of the Book of Mormon Follows En del av början av Bok mormon Följer

General Information Allmän information

The Book of Mormon The Book of mormon

Another Testament of Jesus Christ En annan testamentet om Jesus Kristus

An Account Written by Ett konto Skrivet av
The Hand of Mormon Hand mormon
upon Plates på skyltar
Taken from the Plates of Nephi Utarbetad utifrån Plattor av Nephi

Wherefore, it is an abridgment of the record of the people of Nephi, and also of the Lamanites - Written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel; and also to Jew and Gentile - Written by way of commandment, and also by the spirit of prophecy and of revelation - Written and sealed up, and hid up unto the Lord, that they might not be destroyed - To come forth by the gift and power of God unto the interpretation thereof - Sealed by the hand of Moroni, and hid up unto the Lord, to come forth in due time by way of the Gentile - The interpretation thereof by the gift of God. Därför är det en förkortning av de register över befolkningen i Nephi och även i Lamanites - Skriftliga till Lamanites, som är en kvarleva av huset av Israel, och även för Judisk och Gentile - Skriftliga genom budordet och också av en anda av profetian och uppenbarelse - Skriftliga och förseglade upp och gömde upp åt Herren, så att de kunde inte förstöras - Att komma vidare genom gåva och Guds kraft åt tolkning - Förseglade i handen av Moroni och gömde upp åt Herren, att komma fram i tid i form av Gentile - Den tolkning av Guds gåva. An abridgment taken from the Book of Ether also, which is a record of the people of Jared, who were scattered at the time the Lord confounded the language of the people, when they were building a tower to get to heaven - Which is to show unto the remnant of the House of Israel what great things the Lord hath done for their fathers; and that they may know the covenants of the Lord, that they are not cast off forever - En förkortning som tagits från Bok Eter också, vilket är rekord för människorna i Jared, som var utspridda på Temne Herren förbryllat språk för människor, när de bygger ett torn för att komma till himlen - vilket är att visa åt resterna av House of Israel vilka fantastiska saker Lord hath gjort för deras fäder, och att de kan känna sidovillkor av Herren, att de inte kasta loss för alltid --

And also to the convincing of the Jew and Gentile that Jesus is the Christ, the Eternal God, manifesting himself unto all nations - And now, if there are faults they are the mistakes of men; wherefore, condemn not the things of God, that ye may be found spotless at the judgment - seat of Christ. Och även de övertygande i Judisk och Gentile att Jesus är Kristus, den eviga Gud manifesterar sig åt alla nationer - Och nu, om det är fel att de är fel för män, varför, fördömer inte saker av Gud, att ni kan hittas fläckfria på dom - sätet för Kristus.

Translated by Joseph Smith, Jr. Översatt av Joseph Smith, Jr

The Testimony of Three Witnesses Vittnesbörd Tre Vittnen

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That we, through the grace of God the Father, and our Lord Jesus Christ, have seen the plates which contain this record, which is a record of the people of Nephi, and also of the Lamanites, their brethren, and also of the people of Jared, who came from the tower of which hath been spoken. Var det känt åt alla nationer, kindreds, tunga, och människor, åt vilka detta arbete skall komma, att vi genom Guds nåd Fadern, och vår Herre Jesus Kristus, har sett skyltar som innehåller denna post, vilket är en register över folk Nephi och även i Lamanites, sina bröder, och även för människorna i Jared, som kom från tornet som hath har talat. And we also know that they have been translated by the gift and power of God, for his voice hath declared it unto us; wherefore we know of a surety that the work is true. Och vi vet också att de har översatts av gåvan och makt av Gud, för hans röst hath förklarat det åt oss, varför vi känner säkerhet att arbetet är sant. And we also testify that we have seen the engravings which are upon the plates; and they have been shown unto us by the power of God, and not of man. Och vi också vittna om att vi har sett de gravyrer som på plattorna, och de har visat åt oss genom Guds kraft, och inte av mannen. And we declare with words of soberness, that an angel of God came down from heaven, and he brought and laid before our eyes, that we beheld and saw the plates, and the engravings thereon; and we know that it is by the grace of God the Father, and our Lord Jesus Christ, that we beheld and bear record that these things are true. Och vi förklara med ord soberness att en ängel hos Gud kom ner från himlen, och han förde och som inför våra ögon, som vi såg och såg skyltar och gravyrer detta, och vi vet att det är av nåd Gud Fader och vår Herre Jesus Kristus, som vi såg och bära protokollet att detta är sant.

And it is marvelous in our eyes. Och det är fantastiska i våra ögon. Nevertheless, the voice of the Lord commanded us that we should bear record of it; wherefore, to be obedient unto the commandments of God, we bear testimony of these things. Trots röst Herren befallde oss att vi bör ha register över det, varför, för att vara lydig åt budorden från Gud, vi bär vittnesbörd om dessa saker. And we know that if we are faithful in Christ, we shall rid our garments of the blood of all men, and be found spotless before the judgment - seat of Christ, and shall dwell with him eternally in the heavens. Och vi vet att om vi är trogna i Kristus, vi skall befria våra kläder i blodet hos alla män, och återfinns fläckfritt innan domen - säte Kristus och bo med honom evigt i himlen. And the honor be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, which is one God. Och äran att Fadern och Sonen och den heliga anden, som är en Gud. Amen. Amen.

Oliver Cowdery Oliver Cowdery
David Whitmer David Whitmer
Martin Harris Martin Harris

The Testimony of Eight Witnesses Vittnesbörd Åtta Vittnen

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and people, unto whom this work shall come: That Joseph Smith, Jun., the translator of this work, has shown unto us the plates of which hath been spoken, which have the appearance of gold; and as many of the leaves as the said Smith has translated we did handle with our hands; and we also saw the engravings thereon, all of which has the appearance of ancient work, and of curious workmanship. Var det känt åt alla nationer, kindreds, tunga, och människor, åt vilka detta arbete skall komma: Det Joseph Smith, Jun, översättaren av detta arbete, har visat åt oss plattorna som hath har talat, vilka har utseendet av guld, och många av bladen som sade Smith har översatt vi gjorde hantera med våra händer, och vi såg gravyrer på detta, som alla har utseendet av gamla arbete, och nyfiken tillverkningsfel. And this we bear record with words of soberness, that the said Smith has shown unto us, for we have seen and hefted, and know of a surety that the said Smith has got the plates of which we have spoken. Och det vi bär titelinformation med ord soberness, att nämnda Smith har visat åt oss, för vi har sett och hefted, och känner en säkerhet att nämnda Smith har plattorna som vi har talat. And we give our names unto the world, to witness unto the world that which we have seen. Och vi ger oss åt världen, att bevittna åt världen som vi har sett. And we lie not, God bearing witness of it. Och vi ligger inte Gud som bär vittne om det.

Christian Whitmer Christian Whitmer
Hiram Page Hiram Page
Jacob Whitmer Jacob Whitmer
Joseph Smith, Sr. Joseph Smith, Sr
Peter Whitmer, Jr. Peter Whitmer, Jr
Hyrum Smith Hyrum Smith
John Whitmer John Whitmer
Samuel H Smith Samuel H Smith

Testimony of the Prophet Joseph Smith Vittnesmål från profeten Joseph Smith

The Prophet Joseph Smith's own words about the coming forth of the Book of Mormon are: Profeten Joseph Smiths egna ord om de kommer tillbaka i bok mormon är:

"On the evening of the...twenty-first of September (1823)...I betook myself to prayer and supplication to Almighty God.... "While I was thus in the act of calling upon God, I discovered a light appearing in my room, which continued to increase until the room was lighter than at noonday, when immediately a personage appeared at my bedside, standing in the air, for his feet did not touch the floor. "He had on a loose robe of most exquisite whiteness. It was a whiteness beyond anything earthly I had ever seen; nor do I believe that any earthly thing could be made to appear so exceedingly white and brilliant. His hands were naked, and his arms also, a little above the wrists; so, also, were his feet naked, as were his legs, a little above the ankles. His head and neck were also bare. "På kvällen den ... tjugoförsta av september (1823) ... jag betook mig till bön och ödmjuk bön till allsmäktige Gud ...." När jag var alltså i lagen att begära Gud, jag upptäckte en ljus som förekommer i mitt rum, som fortsatte att öka fram till rummet var lättare än på MIDDAGSTID då omedelbart en gestalt tycktes på min säng, stående i luften, för hans fötter inte vidrör golvet. "Han hade en lös dräkt av mest utsökta vithet. Det var en vithet än något jordiska jag någonsin sett, inte heller tror jag att alla jordiska sak kan göras för att visas så mycket vita och lysande. Hans händer var naken, och hans vapen också, lite ovanför handleder , så även var hans fötter naken, som var hans ben, lite ovanför anklarna. Hans huvud och hals också bare.

I could discover that he had no other clothing on but this robe, as it was open, so that I could see into his bosom. Jag kan upptäcka att han hade inga andra kläder på, men denna dräkt, som det var öppet, så att jag kunde se in i hans famn. "Not only was his robe exceedingly white, but his whole person was glorious beyond description, and his countenance truly like lightning. The room was exceedingly light, but not so very bright as immediately around his person. When I first looked upon him, I was afraid; but the fear soon left me. "He called me by name, and said unto me that he was a messenger sent from the presence of God to me, and that his name was Moroni; that God had a work for me to do; and that my name should be had for good and evil among all nations, kindreds, and tongues, or that it should be both good and evil spoken of among all people. "Inte bara var hans dräkt ytterst vit, men hela hans person var strålande bortom beskrivning, och hans uppsyn verkligt som blixten. Rummet var mycket ljus, men inte så mycket ljus som omedelbart runt hans person. När jag först tittade på honom, jag var rädd, men rädslan snart lämnade mig. "Han kallade mig vid namn, och sa till mig att han var en budbärare som skickats från närvaro av Gud till mig, och att hans namn var Moroni, att Gud hade ett arbete för mig att göra, och att mitt namn ska tas för gott och ont mellan alla nationer, kindreds och tunga, eller att det skulle vara både gott och ont som talas av mellan alla människor. "He said there was a book deposited, written upon gold plates, giving an account of the former inhabitants of this continent, and the source from whence they sprang. "Han sade att det fanns en bok deponeras, skriven på guld plattor, med en redogörelse för hur tidigare invånare på denna kontinent, och den källa varifrån de sprang.

He also said that the fulness of the everlasting Gospel was contained in it, as delivered by the Savior to the ancient inhabitants; "Also, that there were two stones in silver bows - and these stones, fastened to a breastplate, constituted what is called the Urim and Thummim - deposited with the plates; and the possession and use of these stones were what constituted Seers in ancient or former times; and that God had prepared them for the purpose of translating the book. Han sade också att FULLHET för evigt Gospel ingick i det, som levereras av Frälsaren till forntida invånare; "också att det fanns två stenar i silver bågar - och dessa stenar, monterade på en BRÖSTPLÅT utgjorde det som kallas den Urim och Thummim - deponeras hos plattor, och om innehav och användning av dessa stenar var det som utgjorde Seers under antiken eller tidigare gånger, och att Gud hade förberett dem för att översätta boken.

"Again, he told me, that when I got those plates of which he had spoken - for the time that they should be obtained was not yet fulfilled - I should not show them to any person; neither the breastplate with the Urim and Thummim; only to those to whom I should be commanded to show them; if I did I should be destroyed. While he was conversing with me about the plates, the vision was opened to my mind that I could see the place where the plates were deposited, and that so clearly and distinctly that I knew the place again when I visited it. "After this communication, I saw the light in the room begin to gather immediately around the person of him who had been speaking to me, and it continued to do so, until the room was again left dark, except just around him, when instantly I saw, as it were, a conduit open right up into heaven, and he ascended until he entirely disappeared, and the room was left as it had been before this heavenly light had made its appearance. "Igen, han sa till mig att när jag fick dessa plattor som han hade talat - för Temne att de bör erhållas ännu inte var uppfyllda - Jag skulle inte visa dem för någon person, varken BRÖSTPLÅT med Urim och Thummim; bara dem som jag borde vara kommenderade att visa dem, om jag gjorde det jag skulle förstöras. Medan han talar med mig om plattor, visionen öppnades för mig att jag kunde se den plats där plattorna har deponerats, och att så klart och tydligt att jag kände den plats igen när jag besökte den. "Efter detta meddelande, jag såg ljuset i rummet börjar samla närmast på den person som av honom som hade sett mig, och det fortsatte att göra ja, till och var rummet igen vänster mörk, utom just runt honom, då direkt jag såg, så att säga, en kanal öppen ända upp till himlen, och han uppstigit tills han helt försvunnit, och det utrymme som fanns kvar som den hade varit innan denna himmelska ljuset hade gjort sitt utseende.

"I lay musing on the singularity of the scene, and marveling greatly at what had been told to me by this extraordinary messenger; when, in the midst of my meditation, I suddenly discovered that my room was again beginning to get lighted, and in an instant, as it were, the same heavenly messenger was again by my bedside. "He commenced, and again related the very same things which he had done at his first visit, without the least variation; which having done, he informed me of great judgments which were coming upon the earth, with great desolations by famine, sword, and pestilence; and that these grievous judgments would come on the earth in this generation. Having related these things, he again ascended as he had done before. "Jag bestämmer GRUBBEL på Singularity på scenen och marveling mycket på vad som hade berättat för mig av denna extraordinära budbärare, när, mitt i min meditation, jag plötsligt upptäckte att mitt rum var återigen börjar bli upplysta, och i ett ögonblick, så att säga samma himmelska budbärare återigen av min säng. "Han påbörjade och igen relaterade precis samma saker som han gjort vid sitt första besök, utan minsta variation, vilket har gjort, han informerade mig om stor domar som kom på jorden, med stor desolations av svält, svärd och pest, och att dessa svåra avgöranden skulle komma på jorden i denna generation. med tillhörande dessa saker, han återigen stigit som han gjort tidigare. "By this time, so deep were the impressions made on my mind, that sleep had fled from my eyes, and I lay overwhelmed in astonishment at what I had both seen and heard. "Genom den här gången, så djupt var det intryck på mig att sova hade flytt från mina ögon, och jag bestämmer överväldigad av förvåning över vad jag hade både sett och hört.

But what was my surprise when again I beheld the same messenger at my bedside, and heard him rehearse or repeat over again to me the same things as before; and added a caution to me, telling me that Satan would try to tempt me (in consequence of the indigent circumstances of my father's family), to get the plates for the purpose of getting rich. Men vad var min förvåning när jag såg samma bud på min säng och hörde honom repetera eller upprepa om igen för mig samma saker som tidigare, och lagt till en försiktighet till mig, berättade att Satan skulle försöka fresta mig (i följd av de fattiga omständigheter i min fars familj), att få plattorna för att bli rika. This he forbade me, saying that I must have no other object in view in getting the plates but to glorify God, and must not be influenced by any other motive than that of building His kingdom; otherwise I could not get them. Han förbjöd mig att säga att jag måste ha något annat föremål i syfte att få plattorna utan att förhärliga Gud och får inte påverkas av något annat motiv än att bygga hans rike, annars kunde jag inte få dem. "After this third visit, he again ascended into heaven as before, and I was again left to ponder on the strangeness of what I had just experienced; when almost immediately after the heavenly messenger had ascended from me the third time, the cock crowed, and I found that day was approaching, so that our interviews must have occupied the whole of that night. "Efter detta tredje besök, han igen uppstigit till himlen som tidigare, och jag var återigen slutat att fundera på BESYNNERLIGHET av vad jag just hade upplevt, när nästan omedelbart efter det himmelska budbärare hade stigit från mig den tredje gången, kuk crowed, och jag konstaterade att dagen närmar sig, så att våra intervjuer måste ha ockuperat hela den natten.

"I shortly after arose from my bed, and, as usual, went to the necessary labors of the day; but, in attempting to work as at other times, I found my strength so exhausted as to render me entirely unable. My father, who was laboring along with me, discovered something to be wrong with me, and told me to go home. I started with the intention of going to the house; but, in attempting to cross the fence out of the field where we were, my strength entirely failed me, and I fell helpless on the ground, and for a time was quite unconscious of anything. "The first thing that I can recollect was a voice speaking unto me, calling me by name. "Jag strax efter uppstod från min säng, och som vanligt gick till nödvändiga labors i dag, men att försöka arbeta som vid andra tillfällen har jag hittat min styrka så utmattad att göra mig helt omöjligt. Min far, som arbetade tillsammans med mig, upptäckte något vara fel med mig, och sa åt mig att gå hem. Jag började med avsikt att gå till hus, men i försök att passera stängslet utanför området där vi var, min styrka helt misslyckats med mig och jag föll hjälplös på marken, och för en tid var ganska omedveten om vad som helst. "Det första som jag kan minnas var en röst som talar till mig, kalla mig vid namn. I looked up, and beheld the same messenger standing over my head, surrounded by light as before. Jag tittade upp och såg samma bud stående över mitt huvud, omgiven av ljus som tidigare. He then again related unto me all that he had related to me the previous night, and commanded me to go to my father and tell him of the vision and commandments which I had received. Han igen relaterade till mig att han hade anknytning till mig föregående natt, och kommenderade mig att gå till min far och säga till honom av visionen och som jag fått. "I obeyed; I returned to my father in the field, and rehearsed the whole matter to him. He replied to me that it was of God, and told me to go and do as commanded by the messenger. "Jag lydde, återvände jag till min far i fält, och repeterat hela frågan till honom. Han svarade mig att det var Gud, och sa åt mig att gå och göra som under befäl av budbäraren.

I left the field, and went to the place where the messenger had told me the plates were deposited; and owing to the distinctness of the vision which I had had concerning it, I knew the place the instant that I arrived there. Jag lämnade fältet och gick till den plats där budbäraren sagt mig plattorna sattes in, och på grund av skillnad i den vision som jag hade haft om det, jag visste att placera ögonblick att jag kom dit. "Convenient to the village of Manchester, Ontario county, New York, stands a hill of considerable size, and the most elevated of any in the neighborhood. On the west side of this hill, not far from the top, under a stone of considerable size, lay the plates, deposited in a stone box. This stone was thick and rounding in the middle on the upper side, and thinner towards the edges, so that the middle part of it was visible above the ground, but the edge all around was covered with earth. "Having removed the earth, I obtained a lever, which I got fixed under the edge of the stone, and with a little exertion raised it up. "Bekvämt till byn Manchester, Ontario County, New York, är en kulle av betydande storlek, och de mest förhöjda av något i närheten. På västra sidan av den här backen, inte långt från toppen, på en sten av stor storlek, lägga plattor, deponeras i en sten rutan. Denna sten var tjock och avrundning i mitten på den övre sidan och tunnare mot kanterna, så att den mellersta delen av det synliga ovanför marken, men kanten runt täcktes med jord. "ha bort jorden, jag fick en spak, som jag fick fast under kanten av sten, och med lite ansträngning tog upp det. I looked in, and there indeed did I behold the plates, the Urim and Thummim, and the breastplate, as stated by the messenger. Jag tittade på, och det faktiskt har jag skåda plattorna, det Urim och Thummim och BRÖSTPLÅT, i likhet med Messenger.

The box in which they lay was formed by laying stones together in some kind of cement. Rutan där de bestämmer bildades genom att lägga stenar tillsammans i någon slags cement. In the bottom of the box were laid two stones crossways of the box, and on these stones lay the plates and the other things with them. I botten av lådan lades två stenar crossways i rutan, och på dessa stenar lägga plattor och andra saker med dem. "I made an attempt to take them out, but was forbidden by the messenger, and was again informed that the time for bringing them forth had not yet arrived, neither would it, until four years from that time; but he told me that I should come to that place precisely in one year from that time, and that he would there meet with me, and that I should continue to do so until the time should come for obtaining the plates. "Accordingly, as I had been commanded, I went at the end of each year, and at each time I found the same messenger there, and received instruction and intelligence from him at each of our interviews, respecting what the Lord was going to do, and how and in what manner His kingdom was to be conducted in the last days. "Jag gjorde ett försök att ta ut dem, men var förbjuden av budbärare, och återigen informerade om att tiden för att föra dem vidare hade ännu inte anlänt, skulle det heller inte, till fyra år från den tiden, men han sa till mig att jag bör komma till den platsen just i ett år från den tidpunkten, och att han skulle det klara med mig och att jag skulle fortsätta med det tills Temne bör komma för att få plattorna. "Därför, eftersom jag hade befallt, jag gick i slutet av varje år, och varje gång jag hittade samma bud där, och fått instruktioner och underrättelser från honom i alla våra intervjuer, med respekt för vad Herren skulle göra och hur och på vilket sätt hans rike var som skall genomföras under de sista dagarna.

"At length the time arrived for obtaining the plates, the Urim and Thummim, and the breastplate. On the twenty-second day of September, one thousand eight hundred and twenty-seven, having gone as usual at the end of another year to the place where they were deposited, the same heavenly messenger delivered them up to me with this charge: That I should be responsible for them; that if I should let them go carelessly, or through any neglect of mine, I should be cut off; but that if I would use all my endeavors to preserve them, until he, the messenger, should call for them, they should be protected. "I soon found out the reason why I received such strict charges to keep them safe, and why it was that the messenger had said that when I had done what was required at my hand, he would call for them. "Länge Temne kom för att få plattorna, det Urim och Thummim och BRÖSTPLÅT. På tjugoandra dagen i september, ettusen åttahundratjugoosyv, har gått som vanligt i slutet av ett år till plats där de sattes in, samma himmelska budbärare levererade dem till mig med denna avgift: Att jag ska ha ansvaret för dem, att om jag skulle låta dem gå slarvigt, eller någon försummelse av mig, jag ska skära av, men att om jag skulle använda all min strävan att bevara dem, tills han, budbäraren, bör ringa till dem, de bör skyddas. "Jag snart fick reda på anledningen till att jag fått så stränga avgifter för att skydda dem, och varför det var att budbäraren hade sagt att när jag hade gjort vad som krävdes i min hand, han skulle ringa till dem. For no sooner was it known that I had them, than the most strenuous exertions were used to get them from me. För ej tidigare var det känt att jag hade dem, än de mest ihärdiga ansträngningar har använts för att få dem från mig.

Every stratagem that could be invented was resorted to for that purpose. Varje knep som kan uppfinnas har använt sig av för detta ändamål. The persecution became more bitter and severe than before, and multitudes were on the alert continually to get them from me if possible. Förföljelsen blev bitter och allvarligare än tidigare, och många var på alert hela tiden för att få dem från mig om det är möjligt. But by the wisdom of God, they remained safe in my hands, until I had accomplished by them what was required at my hand. When, according to arrangements, the messenger called for them, I delivered them up to him; and he has them in his charge until this day, being the second day of May, one thousand eight hundred and thirty-eight." Men med vishet av Gud, de förblev säker i mina händer, tills jag fick genom dem vad som krävs i min hand. När, enligt villkoren, budbäraren kallas för dem, jag lade upp dem till honom, och han har dem i sin avgift fram till denna dag, är det andra dagen i maj, ettusen åttahundratrettiooåtta. "

For the complete record, see Joseph Smith - History, in the Pearl of Great Price, and History of The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints, volume 1, chapters 1 through 6. För den fullständiga post, se Joseph Smith - Historik i Pearl Great Price, och historien om Jesu Kristi Kyrka av Sista - dagen Helgon, volym 1, kapitel 1 till 6.

The ancient record, thus brought forth from the earth as the voice of a people speaking from the dust, and translated into modern speech by the gift and power of God as attested by Divine affirmation, was first published to the world in the year 1830 as The Book of Mormon. De gamla rekord, vilket lett fram ur jorden som en röst för ett människor som talar från damm, och översattes till moderna tal av gåvan och kraften hos Gud som styrks genom gudomlig bekräftelse, publicerades första gången till världen under år 1830 som The Book of mormon.

A Brief Explanation about the Book of Mormon En kort förklaring om boken av mormon

The Book of Mormon is a sacred record of peoples in ancient America, and was engraved upon sheets of metal. The Book of mormon är en helig titelinformation av folk i det antika Amerika och var ingraverat på blad av metall. Four kinds of metal record plates are spoken of in the book itself: Fyra typer av metall titelinformation plåtar talas om i boken själv:

1. The Plates of Nephi, which were of two kinds: the Small Plates and the Large Plates. 1. Plattor av Nephi, som var av två slag: de små plattor och stora plåtar. The former were more particularly devoted to the spiritual matters and the ministry and teachings of the prophets, while the latter were occupied mostly by a secular history of the peoples concerned (1 Nephi 9:2 - 4). Den tidigare var särskilt ägnas åt andliga frågor och ministeriet och lära profeterna, medan den senare ockuperades mest av en sekulär folkens historia berörda (1 Nephi 9:2 - 4). From the time of Mosiah, however, the large plates also included items of major spiritual importance. Från tidpunkten för Mosiah dock det stora plåtar även ex av stor andlig betydelse.

2. The Plates of Mormon, which consist of an abridgment by Mormon from the Large Plates of Nephi, with many commentaries. 2. Plattor av mormon, som består av en förkortning av mormon från Stora plattor av Nephi, med många kommentarer. These plates also contained a continuation of the history by Mormon and additions by his son Moroni. Dessa skyltar innehöll också en fortsättning på den historia som mormon och tillägg av sin son Moroni.

3. The Plates of Ether, which present a history of the Jaredites. This record was abridged by Moroni, who inserted comments of his own and incorporated the record with the general history under the title "Book of Ether." 3. Plattor av eter, som har en historia av Jaredites. Denna post var förkortad från Moroni, som införas kommentarer om sin egen och införlivas rekordet med allmän historia under rubriken "Book of Eter."

4. The Plates of Brass brought by the people of Lehi from Jerusalem in 600 BC. 4. Plattor av Brass väckt av människorna i Lehi från Jerusalem i 600 BC. These contained "the five books of Moses, ...And also a record of the Jews from the beginning,...down to the commencement of the reign of Zedekiah, king of Judah; And also the prophecies of the holy prophets" (Nephi 5:11 - 13). Dessa innehöll "de fem böcker av Moses ... och även en sammanfattning av judar från början ... ner till det att härska i Zedekiah, kung av Juda, och även profetiorna i den heliga profeter" ( Nephi 5:11 - 13). Many quotations from these plates, citing Isaiah and other biblical and nonbiblical prophets, appear in the Book of Mormon. Många citat från dessa plattor, citerar Jesaja och andra bibliska och nonbiblical profeter, visas i Book of mormon. The Book of Mormon comprises fifteen main parts or divisions, known, with one exception, as books, each designated by the name of its principal author. The Book of mormon består av femton delar eller fission, kända, med ett undantag, som böcker, varje angiven med sin huvudsakliga författare. The first portion (the first six books, ending with Omni) is a translation from the Small Plates of Nephi. Den första delen (de första sex böcker, som slutade med Omni) är en översättning från små plattor av Nephi. Between books of Omni and Mosiah is an insert called The Words of Mormon. Mellan böcker i Omni och Mosiah är ett infoga kallade ord mormon. This insert connects the record engraved on the Small Plates with Mormon's abridgment of the Large Plates. The longest portion, from Mosiah to Mormon, chapter 7, inclusive, is a translation of Mormon's abridgment of the Large Plates of Nephi. Detta sätter ansluter titelinformation ingraverat på små plattor med mormon är förkortning av stora plåtar. Den längsta delen, från Mosiah till mormon, kapitel 7, allomfattande, är en översättning av mormon är förkortning av stora plåtar av Nephi.

The concluding portion, from Mormon, chapter 8, to the end of the volume, was engraved by Mormon's son Moroni, who, after finishing the record of his father's life, made an abridgment of the Jaredite record (as the Book of Ether) and later added the parts known as the Book of Moroni. Den avslutande delen, från mormon, kapitel 8, i slutet av volymen var graverad med mormon son Moroni, som efter avslutad dokumentera sin fars liv, som en förkortning av Jaredite titelinformation (som bok Eter) och senare läggas till de delar som kallas Bok Moroni. In or about the year AD 421, Moroni, the last of the Nephite prophet - historians, sealed the sacred record and hid it up unto the Lord, to be brought forth in the latter days, as predicted by the voice of God through his ancient prophets. När eller om året AD 421, Moroni, den sista av de Nephite profet - historiker, förseglade den heliga registrera och gömde det åt Herren, skall föras vidare i den senare dagar, som förutspås av Guds röst genom hans antika profeterna. In AD 1823, this same Moroni, then a resurrected personage, visited the Prophet Joseph Smith and subsequently delivered the engraved plates to him. I AD 1823, samma Moroni, då en uppståndna gestalt besökte profeten Joseph Smith och därefter levereras graverade skyltar till honom.

About this edition: Some minor errors in the text have been perpetuated in past editions of the Book of Mormon. Om denna utgåva: Vissa smärre fel i texten har vidmakthållits i tidigare upplagor av boken av mormon. This edition contains corrections that seem appropriate to bring the material into conformity with prepublication manuscripts and early editions edited by the Prophet Joseph Smith. Denna utgåva innehåller korrigeringar som lämpligt att sätta materialet i överensstämmelse med prepublication manuskript och tidiga upplagor utgiven av profeten Joseph Smith.

The First Book of Nephi Den första boken av Nephi

His Reign and Ministry Hans Reign och ministeriet

An account of Lehi and his wife Sariah and his four sons, being called, (beginning at the eldest) Laman, Lemuel, Sam, and Nephi. The Lord warns Lehi to depart out of the land of Jerusalem, because he prophesieth unto the people concerning their iniquity and they seek to destroy his life. En redogörelse för Lehi och hans hustru Sariah och hans fyra söner, som kallas, (början på den äldsta) Laman, Lemuel, Sam och Nephi. Herren varnar Lehi att avvika ur landet Jerusalem, eftersom han prophesieth åt folket om deras skuld och de syftar till att förstöra hans liv. He taketh three days' journey into the wilderness with his family. Han taketh tre dagars resa i öknen med sin familj. Nephi taketh his brethren and returneth to the land of Jerusalem after the record of the Jews. Nephi taketh hans bröder och returneth till delstaten Jerusalem efter rekordet av judarna. The account of their sufferings. Den hänsyn till deras lidande. They take the daughters of Ishmael to wife. They take their families and depart into the wilderness. De tar döttrar av Ismael till fru. De tar sina familjer och skiljer sig i vildmarken. Their sufferings and afflictions in the wilderness. Deras lidande och afflictions i vildmarken. The course of their travels. Ramen för deras resor. They come to the large waters. De kommer till de stora vattnen. Nephi's brethren rebel against him. Nephi's bröderna uppror mot honom. He confoundeth them, and buildeth a ship. Han confoundeth dem och buildeth ett fartyg. They call the name of the place Bountiful. De kallar det namnet på platsen Bountiful. They cross the large waters into the promised land, and so forth. De över stora vatten i landet, och så vidare. This is according to the account of Nephi; or in other words, I, Nephi, wrote this record. Detta är enligt räkning Nephi, eller med andra ord, I, Nephi, skrev denna post.

First Book of Nephi Chapter 1 First Book of Nephi kapitel 1

1 Nephi 1:1. 1 Nephi 1:1. I, Nephi, having been born of goodly parents, therefore I was taught somewhat in all the learning of my father; and having seen many afflictions in the course of my days, nevertheless, having been highly favored of the Lord in all my days; yea, having had a great knowledge of the goodness and the mysteries of God, therefore I make a record of my proceedings in my days. Jag, Nephi, efter att ha varit född av goda föräldrar, därför var jag lärt något i alla inlärning av min far, och har sett många afflictions under mina dagar, dock har varit mycket gynnad av Herren i alla mina dagar; ja, har haft en stor kunskap om godhet och mysterier Gud, därför jag gör en sammanfattning av mitt förfarande i mina dagar.

1 Nephi 1:2. 1 Nephi 1:2. Yea, I make a record in the language of my father, which consists of the learning of the Jews and the language of the Egyptians. Ja, jag gör en post på det språk som min far, som består av inlärning av judarna och det språk som egyptierna.

1 Nephi 1:3. 1 Nephi 1:3. And I know that the record which I make is true; and I make it with mine own hand; and I make it according to my knowledge. Och jag vet att spela som jag gör är sant, och jag gör det med min egen hand, och jag gör det enligt min kännedom.

1 Nephi 1:4. 1 Nephi 1:4. For it came to pass in the commencement of the first year of the reign of Zedekiah, king of Judah, (my father, Lehi, having dwelt at Jerusalem in all his days); and in that same year there came many prophets, prophesying unto the people that they must repent, or the great city Jerusalem must be destroyed. För det kom till pass i inledningen av det första året av härska av Zedekiah, kung av Juda, (min far, Lehi, med bodde i Jerusalem i alla sina dagar), och samma år kom många profeter, prophesying åt folk att de måste omvända sig, eller den stora staden Jerusalem måste förstöras.

1 Nephi 1:5. 1 Nephi 1:5. Wherefore it came to pass that my father, Lehi, as he went forth prayed unto the Lord, yea, even with all his heart, in behalf of his people. Därför kom att passera att min fader, Lehi, som han gick vidare bad åt Herren, ja, även med alla hans hjärta, i uppdrag av sitt folk.

1 Nephi 1:6. 1 Nephi 1:6. And it came to pass as he prayed unto the Lord, there came a pillar of fire and dwelt upon a rock before him; and he saw and heard much; and because of the things which he saw and heard he did quake and tremble exceedingly. Och det kom till pass när han bad åt Herren, det kom en pelare av eld och bodde på en sten framför honom, och han såg och hörde mycket, och på grund av saker som han såg och hörde att han gjorde Quake och darra mycket.

1 Nephi 1:7. 1 Nephi 1:7. And it came to pass that he returned to his own house at Jerusalem; and he cast himself upon his bed, being overcome with the Spirit and the things which he had seen. Och det kom att passera att han återvänt till sitt eget hus i Jerusalem, och han kastade sig på sin säng, att övervinna med andan och saker som han hade sett.

1 Nephi 1:8. 1 Nephi 1:8. And being thus overcome with the Spirit, he was carried away in a vision, even that he saw the heavens open, and he thought he saw God sitting upon his throne, surrounded with numberless concourses of angels in the attitude of singing and praising their God. Och att därigenom övervinna med andan, han var borta i en vision, även att han såg himlen öppen, och han trodde att han såg Gud sitter på sin tron, omgiven med nummerlösa concourses änglar i attityden hos sång och berömma deras Gud .

1 Nephi 1:9. 1 Nephi 1:9. And it came to pass that he saw One descending out of the midst of heaven, and he beheld that his luster was above that of the sun at noon - day. Och det kom att passera att han såg en fallande ur mitt i himlen och han såg att hans lyster var än det sön kl - dag.

1 Nephi 1:10. 1 Nephi 1:10. And he also saw twelve others following him, and their brightness did exceed that of the stars in the firmament. Och han såg också tolv andra efter honom, och deras ljusstyrka gjorde överstiga den stjärnor i FÄSTE.

1 Nephi 1:11. 1 Nephi 1:11. And they came down and went forth upon the face of the earth; and the first came and stood before my father, and gave unto him a book, and bade him that he should read. Och de kom ner och gick vidare på jordens yta, och de första kom och stod inför min far, och gav till honom en bok, och bad honom att han borde läsa.

1 Nephi 1:12. 1 Nephi 1:12. And it came to pass that as he read, he was filled with the Spirit of the Lord. Och det kom att passera att han läste, han var fylld av Herrens ande.

1 Nephi 1:13. 1 Nephi 1:13. And he read, saying: Wo, wo, unto Jerusalem, for I have seen thine abominations! Och han läste och sa: Wo, wo, åt Jerusalem, för jag har sett dina vidriga beläten! Yea, and many things did my father read concerning Jerusalem - that it should be destroyed, and the inhabitants thereof; many should perish by the sword, and many should be carried away captive into Babylon. Ja, och många saker som gjorde min far läste om Jerusalem - att det bör förstöras, och invånarna i detta, många skall förgås med svärd, och många måste transporteras bort i fångenskap i Babylon.

1 Nephi 1:14. 1 Nephi 1:14. And it came to pass that when my father had read and seen many great and marvelous things, he did exclaim many things unto the Lord; such as: Great and marvelous are thy works, O Lord God Almighty! Och det kom till pass att när min far hade läst och sett många stora och underbara saker, han gjorde utropa många saker åt Herren, såsom Stora och underbara är dina verk, Herre Gud Sebaot! Thy throne is high in the heavens, and thy power, and goodness, and mercy are over all the inhabitants of the earth, and, because thou art merciful, thou wilt not suffer those who come unto thee that they shall perish! Din tron är stor i himlen, och din makt och godhet och nåd över alla invånare på jorden, och eftersom du är barmhärtig, du vill inte drabbas av dem som kommer åt dig att de skall förfaras!

1 Nephi 1:15. 1 Nephi 1:15. And after this manner was the language of my father in the praising of his God; for his soul did rejoice, and his whole heart was filled, because of the things which he had seen, yea, which the Lord had shown unto him. Och efter detta sätt var det språk som min far i berömma hans Gud, ty hans själ var glada, och hela hans hjärta var fyllt på grund av saker som han hade sett, ja, som Herren hade visat åt honom.

1 Nephi 1:16. 1 Nephi 1:16. And now I, Nephi, do not make a full account of the things which my father hath written, for he hath written many things which he saw in visions and in dreams; and he also hath written many things which he prophesied and spake unto his children, of which I shall not make a full account. Och nu jag, Nephi, inte gör en fullständig redovisning av de saker som min far hath skrivit, för han har skrivit många saker som han såg i visioner och drömmar, och han också hath skrivit många saker som han profeterade och talade åt hans barn, av vilka jag skall inte göra en fullständig redogörelse.

1 Nephi 1:17. 1 Nephi 1:17. But I shall make an account of my proceedings in my days. Men jag skall lämna en redogörelse för mitt förfarande i mina dagar. Behold, I make an abridgment of the record of my father, upon plates which I have made with mine own hands; wherefore, after I have abridged the record of my father then will I make an account of mine own life. Se, jag gör en förkortning av det protokoll om min far, på plattor som jag har gjort med mina egna händer, varför, när jag har förkortad rekordet av min far sedan kommer jag att göra en redogörelse för mitt eget liv.

1 Nephi 1:18. 1 Nephi 1:18. Therefore, I would that ye should know, that after the Lord had shown so many marvelous things unto my father, Lehi, yea, concerning the destruction of Jerusalem, behold he went forth among the people, and began to prophesy and to declare unto them concerning the things which he had both seen and heard. Därför vill jag att ni ska veta att efter Herren hade visat så många fantastiska saker åt min far, Lehi, ja, om förstörelsen av Jerusalem, skåda gick han vidare bland människor, och började profetera och att förklara till dem om saker som han hade både sett och hört.

1 Nephi 1:19. 1 Nephi 1:19. And it came to pass that the Jews did mock him because of the things which he testified of them; for he truly testified of their wickedness and their abominations; and he testified that the things which he saw and heard, and also the things which he read in the book, manifested plainly of the coming of the Messiah, and also the redemption of the world. Och det kom att passera som judarna gjorde håna honom på grund av saker som han vittnade en av dem, för han verkligen vittnade deras ondska och deras vidriga beläten, och han vittnade om att det som han såg och hörde, och även de saker som han läsa i boken, manifesteras tydligt av Messias, och även inlösen av världen.

1 Nephi 1:20. 1 Nephi 1:20. And when the Jews heard these things they were angry with him; yea, even as with the prophets of old, whom they had cast out, and stoned, and slain; and they also sought his life, that they might take it away. Och när judarna hörde dessa saker de var arga på honom, ja, även med profeterna av gamla, som de hade drivit ut och urkärnade och sår, och de har också försökt sitt liv, så att de kunde ta bort det. But behold, I, Nephi, will show unto you that the tender mercies of the Lord are over all those whom he hath chosen, because of their faith, to make them mighty even unto the power of deliverance. Men se, jag, Nephi, kommer att visa er att lämna anbud mercies av Herren är över alla dem som han har valt, på grund av sin tro, att göra dem mäktiga även åt makt befrielse.

First Book of Nephi Chapter 2 First Book of Nephi kapitel 2

1 Nephi 2:1. 1 Nephi 2:1. For behold, it came to pass that the Lord spake unto my father, yea, even in a dream, and said unto him: Blessed art thou Lehi, because of the things which thou hast done; and because thou hast been faithful and declared unto this people the things which I commanded thee, behold, they seek to take away thy life. Ty, det kom att passera att Herren talade åt min far, ja, även i en dröm, och sade till honom: Välsignad är du Lehi, på grund av saker som du har gjort, och eftersom du har varit trogen och deklarerade åt detta folk saker som jag befallt dig, se, de försöker att ta bort ditt liv.

1 Nephi 2:2. 1 Nephi 2:2. And it came to pass that the Lord commanded my father, even in a dream, that he should take his family and depart into the wilderness. Och det kom att passera att Herren befallde min far, även i en dröm, att han bör ta sin familj och skiljer sig i vildmarken.

1 Nephi 2:3. 1 Nephi 2:3. And it came to pass that he was obedient unto the word of the Lord, wherefore he did as the Lord commanded him. Och det kom att passera att han var lydig åt Herrens ord, varför han gjorde som Herren befallde honom.

1 Nephi 2:4. 1 Nephi 2:4. And it came to pass that he departed into the wilderness. Och det kom att passera att han avgick i vildmarken. And he left his house, and the land of his inheritance, and his gold, and his silver, and his precious things, and took nothing with him, save it were his family, and provisions, and tents, and departed into the wilderness. Och han lämnade sitt hus och marken på sitt arv och sitt guld och sitt silver, och hans dyrbara saker, och tog inte med honom, spara det var hans familj och bestämmelser, och tält, och avvek i vildmarken.

1 Nephi 2:5. 1 Nephi 2:5. And he came down by the borders near the shore of the Red Sea; and he traveled in the wilderness in the borders which are nearer the Red Sea; and he did travel in the wilderness with his family, which consisted of my mother, Sariah, and my elder brothers, who were Laman, Lemuel, and Sam. Och han kom ner med gränser nära stranden av Röda havet, och han reste i vildmarken i de gränser som är närmare Röda havet, och han gjorde resor i öknen med sin familj som bestod av min mor, Sariah, och mina äldre bröder, som var Laman, Lemuel och Sam.

1 Nephi 2:6. 1 Nephi 2:6. And it came to pass that when he had traveled three days in the wilderness, he pitched his tent in a valley by the side of a river of water. Och det kom till pass när han hade rest tre dagar i öknen, han GÄLL sitt tält i en dal vid sidan av en flod av vatten.

1 Nephi 2:7. 1 Nephi 2:7. And it came to pass that he built an altar of stones, and made an offering unto the Lord, and gave thanks unto the Lord our God. Och det kom att passera att han byggde ett altare av stenar, och gjorde ett erbjudande åt Herren, och gav tack åt Herren, vår Gud.

1 Nephi 2:8. 1 Nephi 2:8. And it came to pass that he called the name of the river, Laman, and it emptied into the Red Sea; and the valley was in the borders near the mouth thereof. Och det kom att passera att han kallade namnet på floden, Laman, och den töms i Röda havet, och dalen var gränserna nära munnen detta.

1 Nephi 2:9. 1 Nephi 2:9. And when my father saw that the waters of the river emptied into the fountain of the Red Sea, he spake unto Laman, saying: O that thou mightest be like unto this river, continually running into the fountain of all righteousness! Och när min far såg att vattnet i floden tömmas i fontänen i Röda havet, han talade åt Laman och säger: O att du mightest vara åt denna flod, ständigt körs i fontänen av alla rättfärdighet!

1 Nephi 2:10. 1 Nephi 2:10. And he also spake unto Lemuel: O that thou mightest be like unto this valley, firm and steadfast, and immovable in keeping the commandments of the Lord! Och han också talade åt Lemuel: O att du mightest vara åt detta berg, fasta och orubbliga, och fast i att hålla budorden för Herren!

1 Nephi 2:11. 1 Nephi 2:11. Now this he spake because of the stiffneckedness of Laman and Lemuel; for behold they did murmur in many things against their father, because he was a visionary man, and had led them out of the land of Jerusalem, to leave the land of their inheritance, and their gold, and their silver, and their precious things, to perish in the wilderness. Nu är han talade på grund av stiffneckedness av Laman and Lemuel, för att skåda de gjorde blåsljud på många saker mot sin far, eftersom han var en visionär människa, och ledde dem ut ur landet av Jerusalem, att lämna landet deras arvedel och deras guld och silver, och deras värdefulla saker, för att förgås i vildmarken. And this they said he had done because of the foolish imaginations of his heart. Och detta sa de att han hade gjort på grund av den dåraktiga fantasi i hans hjärta.

1 Nephi 2:12. 1 Nephi 2:12. And thus Laman and Lemuel, being the eldest, did murmur against their father. Och därmed Laman and Lemuel, som är den äldsta, har blåsljud mot sin far. And they did murmur because they knew not the dealings of that God who had created them. Och de gjorde blåsljud eftersom de visste inte kontakter i den Gud som hade skapat dem.

1 Nephi 2:13. 1 Nephi 2:13. Neither did they believe that Jerusalem, that great city, could be destroyed according to the words of the prophets. And they were like unto the Jews who were at Jerusalem, who sought to take away the life of my father. Inte heller om de anser att Jerusalem, den stora staden, kan förstöras i enlighet med de ord av profeterna. Och de gillar åt judar som fanns i Jerusalem, som försökte ta livet av min far.

1 Nephi 2:14. 1 Nephi 2:14. And it came to pass that my father did speak unto them in the valley of Lemuel, with power, being filled with the Spirit, until their frames did shake before him. Och det kom att passera att min far gjorde tala till dem i dalen av Lemuel med makt, att fyllas med Anden, tills de ramar gjorde skaka före honom. And he did confound them, that they durst not utter against him; wherefore, they did as he commanded them. Och han gjorde förväxla dem, att de durst inte uttala mot honom, varför de gjorde som han befallde dem.

1 Nephi 2:15. 1 Nephi 2:15. And my father dwelt in a tent. Och min pappa bodde i ett tält.

1 Nephi 2:16. 1 Nephi 2:16. And it came to pass that I, Nephi, being exceedingly young, nevertheless being large in stature, and also having great desires to know of the mysteries of God, wherefore, I did cry unto the Lord; and behold he did visit me, and did soften my heart that I did believe all the words which had been spoken by my father; wherefore, I did not rebel against him like unto my brothers. Och det kom att passera att I, Nephi, är mycket ung, ändå är stor i kroppsbyggnad, och även med stor vilja veta av Guds mysterier, varför, det gjorde jag gråta åt Herren, och skåda han besöker mig, och gjorde mildra mitt hjärta att jag gjorde tror alla ord som hade talat med min far, varför jag inte revoltera mot honom som åt mina bröder.

1 Nephi 2:17. 1 Nephi 2:17. And I spake unto Sam, making known unto him the things which the Lord had manifested unto me by his Holy Spirit. And it came to pass that he believed in my words. Och jag talade åt Sam, som känt till honom det som Herren hade visat mig genom sin helige Ande. Och det kom att passera att han trodde på mina ord.

1 Nephi 2:18. 1 Nephi 2:18. But, behold, Laman and Lemuel would not hearken unto my words; and being grieved because of the hardness of their hearts I cried unto the Lord for them. Men se, Laman and Lemuel inte skulle höra åt mina ord, och som sörjde på grund av hårdhet deras hjärtan jag skrek åt Herren för dem.

1 Nephi 2:19. 1 Nephi 2:19. And it came to pass that the Lord spake unto me, saying: Blessed art thou, Nephi, because of thy faith, for thou hast sought me diligently, with lowliness of heart. Och det kom att passera att Herren talade till mig och säger: Välsignad är du, Nephi, på grund av din tro, om du har sökt mig hårt, med lowliness hjärta.

1 Nephi 2:20. 1 Nephi 2:20. And inasmuch as ye shall keep my commandments, ye shall prosper, and shall be led to a land of promise; yea, even a land which I have prepared for you; yea, a land which is choice above all other lands. Och eftersom ni skall hålla mina bud, ni skall blomstra och vara lett till ett land lovar, ja, även ett land som jag har förberett för dig, ja, ett land som är valet över alla andra länder.

1 Nephi 2:21. 1 Nephi 2:21. And inasmuch as thy brethren shall rebel against thee, they shall be cut off from the presence of the Lord. Och eftersom dina bröder skall revoltera mot dig, skall de avskurna från närvaro av Herren.

1 Nephi 2:22. 1 Nephi 2:22. And inasmuch as thou shalt keep my commandments, thou shalt be made a ruler and a teacher over thy brethren. Och eftersom du skall hålla mina bud, skall du bli en linjal och en lärare över dina bröder.

1 Nephi 2:23. 1 Nephi 2:23. For behold, in that day that they shall rebel against me, I will curse them even with a sore curse, and they shall have no power over thy seed except they shall rebel against me also. Ty, i dag om att de skall revoltera mot mig kommer jag att förbanna dem ens med en öm förbannelse, och de skall inte ha makten över din säd utom de skall revoltera mot mig också.

1 Nephi 2:24. 1 Nephi 2:24. And if it so be that they rebel against me, they shall be a scourge unto thy seed, to stir them up in the ways of remembrance. Och om det så vara att de uppror mot mig, de skall vara ett gissel åt din säd, att röra dem i hur minnet.

First Book of Nephi Chapter 3 First Book of Nephi kapitel 3

1 Nephi 3:1. 1 Nephi 3:1. And it came to pass that I, Nephi, returned from speaking with the Lord, to the tent of my father. Och det kom att passera att I, Nephi, återvände från att tala med Herren, till tältet för min far.

1 Nephi 3:2. 1 Nephi 3:2. And it came to pass that he spake unto me, saying: Behold I have dreamed a dream, in the which the Lord hath commanded me that thou and thy brethren shall return to Jerusalem. Och det kom att passera att han talade till mig och sade: Se jag har drömt en dröm, i vilken Lord hath befallde mig att du och dina bröder skall återvända till Jerusalem.

1 Nephi 3:3. 1 Nephi 3:3. For behold, Laban hath the record of the Jews and also a genealogy of my forefathers, and they are engraven upon plates of brass. Ty, Laban hath rekordet av judarna och även en släktforskning av mina förfäder, och de är engraven på plattor av mässing.

1 Nephi 3:4. 1 Nephi 3:4. Wherefore, the Lord hath commanded me that thou and thy brothers should go unto the house of Laban, and seek the records, and bring them down hither into the wilderness. Därför, Lord hath befallde mig att du och dina bröder ska gå åt hus Laban och inhämta uppgifter, och sätta ner dem hit i vildmarken.

1 Nephi 3:5. 1 Nephi 3:5. And now, behold thy brothers murmur, saying it is a hard thing which I have required of them; but behold I have not required it of them, but it is a commandment of the Lord. Och nu, skåda din bröder blåsljud, säger att det är en hård sak som jag har som krävs av dem, men skåda Jag har inte krävt att det av dem, men det är ett bud från Herren.

1 Nephi 3:6. 1 Nephi 3:6. Therefore go, my son, and thou shalt be favored of the Lord, because thou hast not murmured. Därför går du, min son, och du skall vara gynnad av Herren, för du har inte murmured.

1 Nephi 3:7. 1 Nephi 3:7. And it came to pass that I, Nephi, said unto my father: I will go and do the things which the Lord hath commanded, for I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them that they may accomplish the thing which he commandeth them. Och det kom att passera att I, Nephi, sade till min far: Jag ska gå och göra det som Herren hath befallt, för jag vet att Herren ger inga bud åt barn till män, utom han skall förbereda ett sätt för dem att de kan åstadkomma saker som han commandeth dem.

1 Nephi 3:8. 1 Nephi 3:8. And it came to pass that when my father had heard these words he was exceedingly glad, for he knew that I had been blessed of the Lord. Och det kom till pass att när min far hade hört dessa ord han var mycket glad, för han visste att jag hade varit välsignad av Herren.

1 Nephi 3:9. 1 Nephi 3:9. And I, Nephi, and my brethren took our journey in the wilderness, with our tents, to go up to the land of Jerusalem. Och jag, Nephi och mina bröder tog vår resa i öknen, med vårt tält, gå upp till delstaten Jerusalem.

1 Nephi 3:10. 1 Nephi 3:10. And it came to pass that when we had gone up to the land of Jerusalem, I and my brethren did consult one with another. Och det kom att passera det när vi hade gått upp till delstaten Jerusalem, jag och mina bröder gjorde samråda med varandra.

1 Nephi 3:11. 1 Nephi 3:11. And we cast lots - who of us should go in unto the house of Laban. Och vi kasta massor - vem av oss skulle gå in åt huset av Laban. And it came to pass that the lot fell upon Laman; and Laman went in unto the house of Laban, and he talked with him as he sat in his house. Och det kom att passera att partiet föll på Laman, och Laman gick åt huset av Laban, och han talade med honom när han satt i hans hus.

1 Nephi 3:12. 1 Nephi 3:12. And he desired of Laban the records which were engraven upon the plates of brass, which contained the genealogy of my father. Och han önskade av Laban de som var engraven på plattor av mässing, som innehöll släktforskning av min far.

1 Nephi 3:13. 1 Nephi 3:13. And behold, it came to pass that Laban was angry, and thrust him out from his presence; and he would not that he should have the records. Och se, det kom att passera att Laban var arg och dragkraft ut honom från hans närvaro, och han inte att han ska ha register. Wherefore, he said unto him: Behold thou art a robber, and I will slay thee. Därför sa han till honom: Se du är en rövare, och jag kommer att döda dig.

1 Nephi 3:14. 1 Nephi 3:14. But Laman fled out of his presence, and told the things which Laban had done, unto us. Men Laman flydde ur hans närvaro, och sa saker som Laban hade gjort åt oss. And we began to be exceedingly sorrowful, and my brethren were about to return unto my father in the wilderness. Och vi började bli extremt ledsen och mina bröder var på väg att gå åt min far i vildmarken.

1 Nephi 3:15. 1 Nephi 3:15. But behold I said unto them that: As the Lord liveth, and as we live, we will not go down unto our father in the wilderness until we have accomplished the thing which the Lord hath commanded us. Men skåda jag sa åt dem att: När Herren lever, och som vi lever, vi kommer inte att gå åt vår far i öknen tills vi har uppnått en sak som Herren hath befallt oss.

1 Nephi 3:16. 1 Nephi 3:16. Wherefore, let us be faithful in keeping the commandments of the Lord; therefore let us go down to the land of our father's inheritance, for behold he left gold and silver, and all manner of riches. Därför, låt oss vara trogna i att hålla budorden för Herren, och därför låt oss gå ner till marken av vår fars arv, Ty han lämnade guld och silver och alla slags rikedomar. And all this he hath done because of the commandments of the Lord. Och allt detta han har gjort på grund av bud av Herren.

1 Nephi 3:17. 1 Nephi 3:17. For he knew that Jerusalem must be destroyed, because of the wickedness of the people. För han visste att Jerusalem måste förstöras på grund av ondska av folket.

1 Nephi 3:18. 1 Nephi 3:18. For behold, they have rejected the words of the prophets. Ty, de har förkastat ord profeterna. Wherefore, if my father should dwell in the land after he hath been commanded to flee out of the land, behold, he would also perish. Därför, om min pappa skulle bo i marken efter han har varit kommenderade att fly ut ur landet, se, han skulle förfaras. Wherefore, it must needs be that he flee out of the land. Därför måste det måste vara att han fly ut ur landet.

1 Nephi 3:19. 1 Nephi 3:19. And behold, it is wisdom in God that we should obtain these records, that we may preserve unto our children the language of our fathers; Och se, det är vishet på Gud att vi skulle få dessa register, att vi kan bevara åt våra barn språket i våra fäder;

1 Nephi 3:20. 1 Nephi 3:20. And also that we may preserve unto them the words which have been spoken by the mouth of all the holy prophets, which have been delivered unto them by the Spirit and power of God, since the world began, even down unto this present time. Och även att vi kan bevara åt dem orden som har talat genom munnen av alla de heliga profeter, som har levererats till dem av Anden och Guds kraft, eftersom världen började även ner åt detta nu.

1 Nephi 3:21. 1 Nephi 3:21. And it came to pass that after this manner of language did I persuade my brethren, that they might be faithful in keeping the commandments of God. Och det kom att passera att efter detta sätt av språket har jag övertala mina bröder, att de kan vara trogna i att hålla budorden från Gud.

1 Nephi 3:22. 1 Nephi 3:22. And it came to pass that we went down to the land of our inheritance, and we did gather together our gold, and our silver, and our precious things. Och det kom att passera att vi gick ner till marken av vårt arv, och vi gjorde samla våra guld, och vårt silver och våra värdefulla saker.

1 Nephi 3:23. 1 Nephi 3:23. And after we had gathered these things together, we went up again unto the house of Laban. Och efter att vi hade samlats dessa saker, vi gick upp igen åt huset av Laban.

1 Nephi 3:24. 1 Nephi 3:24. And it came to pass that we went in unto Laban, and desired him that he would give unto us the records which were engraven upon the plates of brass, for which we would give unto him our gold, and our silver, and all our precious things. Och det kom att passera att vi gick åt Laban och önskade honom att han skulle ge till oss det som var engraven på plattor av mässing, som vi skulle ge till honom vårt guld, och vårt silver och alla våra värdefulla saker.

1 Nephi 3:25. 1 Nephi 3:25. And it came to pass that when Laban saw our property, and that it was exceedingly great, he did lust after it, insomuch that he thrust us out, and sent his servants to slay us, that he might obtain our property. Och det kom till pass när Laban såg vår egendom, och att det var mycket bra, han gjorde lust efter den grad att han dragkraft oss och skickade sina tjänare att döda oss, att han kunde få vår egendom.

1 Nephi 3:26. 1 Nephi 3:26. And it came to pass that we did flee before the servants of Laban, and we were obliged to leave behind our property, and it fell into the hands of Laban. Och det kom att passera att vi fick fly innan tjänare Laban och vi var tvungna att lämna vår egendom, och det föll i händerna på Laban.

1 Nephi 3:27. 1 Nephi 3:27. And it came to pass that we fled into the wilderness, and the servants of Laban did not overtake us, and we hid ourselves in the cavity of a rock. Och det kom att passera att vi flydde in i öknen, och de anställda i Laban inte förbi oss, och vi gömde oss i hålighet i ett berg.

1 Nephi 3:28. 1 Nephi 3:28. And it came to pass that Laman was angry with me, and also with my father; and also was Lemuel, for he hearkened unto the words of Laman. Och det kom att passera att Laman var arg på mig, och även med min far, och även var Lemuel, för han lyssnade åt ord Laman. Wherefore Laman and Lemuel did speak many hard words unto us, their younger brothers, and they did smite us even with a rod. Därför Laman and Lemuel gjorde talar många hårda ord till oss, sina yngre bröder, och de gjorde slå oss även med en stång.

1 Nephi 3:29. 1 Nephi 3:29. And it came to pass as they smote us with a rod, behold, an angel of the Lord came and stood before them, and he spake unto them, saying: Why do ye smite your younger brother with a rod? Och det kom till pass eftersom de smote oss med en stav, skåda, en ängel från Herren kom och var före dem, och han talade till dem och säger: Varför gör ni slå din lillebror med en stav? Know ye not that the Lord hath chosen him to be a ruler over you, and this because of your iniquities? Vet ni inte att Gud har valt honom för att vara en härskare över dig, och detta på grund av din iniquities? Behold ye shall go up to Jerusalem again, and the Lord will deliver Laban into your hands. Se ni skall gå upp till Jerusalem igen, och Herren kommer att leverera Laban i dina händer.

1 Nephi 3:30. 1 Nephi 3:30. And after the angel had spoken unto us, he departed. Och efter ängeln hade talat till oss, han avgått.

1 Nephi 3:31. 1 Nephi 3:31. And after the angel had departed, Laman and Lemuel again began to murmur, saying: How is it possible that the Lord will deliver Laban into our hands? Och efter ängeln hade avvikit, Laman and Lemuel återigen började porla, säger: Hur är det möjligt att Herren kommer att leverera Laban i våra händer? Behold, he is a mighty man, and he can command fifty, yea, even he can slay fifty; then why not us? Se, han är en mäktig man, och han kan kommandot femtioo, ja, inte ens han kan dräpa femtioo, varför inte vi?

First Book of Nephi Chapter 4 First Book of Nephi kapitel 4

1 Nephi 4:1. 1 Nephi 4:1. And it came to pass that I spake unto my brethren, saying: Let us go up again unto Jerusalem, and let us be faithful in keeping the commandments of the Lord; for behold he is mightier than all the earth, then why not mightier than Laban and his fifty, yea, or even than his tens of thousands? Och det kom till pass att jag talade åt mina bröder, att säga: Låt oss gå upp igen åt Jerusalem, och låt oss vara trogna i att hålla budorden av Herren, Ty han är mäktigare än hela jorden, så varför inte mäktigare än Laban och hans femtioo, ja, eller ens än hans tiotusentals?

1 Nephi 4:2. 1 Nephi 4:2. Therefore let us go up; let us be strong like unto Moses; for he truly spake unto the waters of the Red Sea and they divided hither and thither, and our fathers came through, out of captivity, on dry ground, and the armies of Pharaoh did follow and were drowned in the waters of the Red Sea. Låt oss därför gå upp, låt oss vara starka vilja till Mose, att han verkligen talade åt vattnet i Röda havet, och de delas HIT OCH DIT, och våra fäder kom ur fångenskap, på torr mark, och arméer Farao följde och dränktes i vattnet i Röda havet.

1 Nephi 4:3. 1 Nephi 4:3. Now behold ye know that this is true; and ye also know that an angel hath spoken unto you; wherefore can ye doubt? Let us go up; the Lord is able to deliver us, even as our fathers, and to destroy Laban, even as the Egyptians. Nu skåda ni vet att detta är sant, och ni vet också att en ängel hath talat åt dig, varför kan ni säkert? Låt oss gå upp; Herren kan leverera oss, även om våra fäder, och att förstöra Laban, även som egyptierna.

1 Nephi 4:4. 1 Nephi 4:4. Now when I had spoken these words, they were yet wroth, and did still continue to murmur; nevertheless they did follow me up until we came without the walls of Jerusalem. Nu när jag hade uttalat dessa ord, de var ännu vred, och har fortfarande blåsljud, men de följde mig tills vi kom utan väggar Jerusalem.

1 Nephi 4:5. 1 Nephi 4:5. And it was by night; and I caused that they should hide themselves without the walls. Och det var som natt, och jag orsakat att de ska gömma sig utan väggar. And after they had hid themselves, I, Nephi, crept into the city and went forth towards the house of Laban. Och efter de gömde sig, Jag, Nephi, smugit sig in till staden och gick tillbaka mot huset av Laban.

1 Nephi 4:6. 1 Nephi 4:6. And I was led by the Spirit, not knowing beforehand the things which I should do. Och jag var ledd av Anden, att inte veta i förväg vad jag ska göra.

1 Nephi 4:7. 1 Nephi 4:7. Nevertheless I went forth, and as I came near unto the house of Laban I beheld a man, and he had fallen to the earth before me, for he was drunken with wine. Ändå gick jag vidare, och som jag kom nära intill huset av Laban Jag såg en man, och han hade fallit till jorden före mig, för han var berusad med vin.

1 Nephi 4:8. 1 Nephi 4:8. And when I came to him I found that it was Laban. Och när jag kom till honom att jag ansåg att det var Laban.

1 Nephi 4:9. 1 Nephi 4:9. And I beheld his sword, and I drew it forth from the sheath thereof; and the hilt thereof was of pure gold, and the workmanship thereof was exceedingly fine, and I saw that the blade thereof was of the most precious steel. Och jag såg hans svärd, och jag drog fram den ur skidan detta, och Hilt detta var av rent guld, och utförande av dessa var mycket bra, och jag såg att bladet detta var den mest värdefulla stål.

1 Nephi 4:10. 1 Nephi 4:10. And it came to pass that I was constrained by the Spirit that I should kill Laban; but I said in my heart: Never at any time have I shed the blood of man. Och det kom att passera som jag hindrades av den anda som jag skulle döda Laban, men jag sa i mitt hjärta: Aldrig som helst har jag kasta blod från människa. And I shrunk and would that I might not slay him. Och jag krympt och att jag kanske inte dräpa honom.

1 Nephi 4:11. 1 Nephi 4:11. And the Spirit said unto me again: Behold the Lord hath delivered him into thy hands. Och Anden sade till mig igen: Skåda Herren hath levererade honom i din hand. Yea, and I also knew that he had sought to take away mine own life; yea, and he would not hearken unto the commandments of the Lord; and he also had taken away our property. Ja, och jag visste att han hade försökt att ta bort mitt eget liv, ja, och han inte skulle höra åt bud av Herren, och han hade tagit bort vår egendom.

1 Nephi 4:12. 1 Nephi 4:12. And it came to pass that the Spirit said unto me again: Slay him, for the Lord hath delivered him into thy hands; Och det kom att passera att Anden sade till mig igen: Slay honom för Lord hath levererade honom i din hand;

1 Nephi 4:13. 1 Nephi 4:13. Behold the Lord slayeth the wicked to bring forth his righteous purposes. Skåda Herren slayeth de onda att föra vidare hans rättfärdiga syften. It is better that one man should perish than that a nation should dwindle and perish in unbelief. Det är bättre att en människa skall förgås, än att en nation bör minskar och förgås i otro.

1 Nephi 4:14. 1 Nephi 4:14. And now, when I, Nephi, had heard these words, I remembered the words of the Lord which he spake unto me in the wilderness, saying that: Inasmuch as thy seed shall keep my commandments, they shall prosper in the land of promise. Och nu, när jag, Nephi, hade hört dessa ord, kom jag ihåg vad Herren som han talade till mig i öknen, säger att: Eftersom din säd skall hålla mina bud skall de lyckas i delstaten lovar.

1 Nephi 4:15. 1 Nephi 4:15. Yea, and I also thought that they could not keep the commandments of the Lord according to the law of Moses, save they should have the law. Ja, och jag trodde att de inte kunde hålla buden av Herren enligt lagen om Moses, utom bör de ha rätt.

1 Nephi 4:16. 1 Nephi 4:16. And I also knew that the law was engraven upon the plates of brass. Och jag visste också att lagen var engraven på plattor av mässing.

1 Nephi 4:17. 1 Nephi 4:17. And again, I knew that the Lord had delivered Laban into my hands for this cause - that I might obtain the records according to his commandments. Och igen, jag visste att Herren hade levererat Laban i mina händer för denna sak - att jag skulle få de poster enligt hans bud.

1 Nephi 4:18. 1 Nephi 4:18. Therefore I did obey the voice of the Spirit, and took Laban by the hair of the head, and I smote off his head with his own sword. Därför jag gjorde lyd röst Anden, och tog Laban av hår från huvudet, och jag smote utanför hans huvud med sitt eget svärd.

1 Nephi 4:19. 1 Nephi 4:19. And after I had smitten off his head with his own sword, I took the garments of Laban and put them upon mine own body; yea, even every whit; and I did gird on his armor about my loins. Och efter jag hade DRABBAD utanför hans huvud med sitt eget svärd, jag tog kläder av Laban och sätta dem på min egen kropp, ja, till och med varje dugg, och jag gjorde OMGJORDA på hans rustning om min rygg.

1 Nephi 4:20. 1 Nephi 4:20. And after I had done this, I went forth unto the treasury of Laban. Och efter jag hade gjort det gick jag vidare åt kassaförvaltning av Laban. And as I went forth towards the treasury of Laban, behold, I saw the servant of Laban who had the keys of the treasury. Och när jag gick tillbaka till statskassan av Laban, se, jag såg den anställde av Laban som hade nycklarna till statskassan. And I commanded him in the voice of Laban, that he should go with me into the treasury. Och jag befallde honom i röst Laban, att han ska gå med mig in i statskassan.

1 Nephi 4:21. 1 Nephi 4:21. And he supposed me to be his master, Laban, for he beheld the garments and also the sword girded about my loins. Och han tänkt mig att vara hans herre, Laban, för han såg plaggen och även svärdet girded om min rygg.

1 Nephi 4:22. 1 Nephi 4:22. And he spake unto me concerning the elders of the Jews, he knowing that his master, Laban, had been out by night among them. Och han talade till mig om de äldste av judar, han vet att hans herre, Laban, hade varit ute på natten mellan dem.

1 Nephi 4:23. 1 Nephi 4:23. And I spake unto him as if it had been Laban. Och jag talade till honom som om det hade Laban.

1 Nephi 4:24. 1 Nephi 4:24. And I also spake unto him that I should carry the engravings, which were upon the plates of brass, to my elder brethren, who were without the walls. Och jag talade till honom att jag skulle bära gravyrer, som var på plattor av mässing, till mina äldre bröder, som var utan väggar.

1 Nephi 4:25. 1 Nephi 4:25. And I also bade him that he should follow me. Och jag bad honom att han ska följa mig.

1 Nephi 4:26. 1 Nephi 4:26. And he, supposing that I spake of the brethren of the church, and that I was truly that Laban whom I had slain, wherefore he did follow me. Och han, om man antar att jag talade om bröder i kyrkan, och att jag verkligen att Laban som jag hade sår, varför han gjorde följ mig.

1 Nephi 4:27. 1 Nephi 4:27. And he spake unto me many times concerning the elders of the Jews, as I went forth unto my brethren, who were without the walls. Och han talade till mig många gånger om den äldste av de judar, som jag gick vidare åt mina bröder, som var utan väggar.

1 Nephi 4:28. 1 Nephi 4:28. And it came to pass that when Laman saw me he was exceedingly frightened, and also Lemuel and Sam. Och det kom till pass när Laman såg mig var han mycket rädd, men också Lemuel och Sam. And they fled from before my presence; for they supposed it was Laban, and that he had slain me and had sought to take away their lives also. Och de flydde från före min närvaro, för de förmodade att det var Laban och att han hade sår mig och hade försökt ta sitt liv också.

1 Nephi 4:29. 1 Nephi 4:29. And it came to pass that I called after them, and they did hear me; wherefore they did cease to flee from my presence. Och det kom till pass att jag ringde efter dem och de fick höra mig, varför de inte längre att fly från min närvaro.

1 Nephi 4:30. 1 Nephi 4:30. And it came to pass that when the servant of Laban beheld my brethren he began to tremble, and was about to flee from before me and return to the city of Jerusalem. Och det kom till pass att när den anställde av Laban såg mina bröder började han darra, och var på väg att fly från före mig och återvända till staden Jerusalem.

1 Nephi 4:31. 1 Nephi 4:31. And now I, Nephi, being a man large in stature, and also having received much strength of the Lord, therefore I did seize upon the servant of Laban, and held him, that he should not flee. Och nu jag, Nephi, är en man stor tyngd, och även ha fått mycket styrka Herren därför jag gjorde beslag på tjänare Laban, och höll honom, att han inte fly.

1 Nephi 4:32. 1 Nephi 4:32. And it came to pass that I spake with him, that if he would hearken unto my words, as the Lord liveth, and as I live, even so that if he would hearken unto our words, we would spare his life. Och det kom till pass som jag talade med honom, att om han skulle höra åt mina ord, som Herren lever, och jag lever, även så att om han skulle höra åt våra ord, skulle vi bespara sitt liv.

1 Nephi 4:33. 1 Nephi 4:33. And I spake unto him, even with an oath, that he need not fear; that he should be a free man like unto us if he would go down in the wilderness with us. Och jag talade till honom, inte ens med en ed, att han inte behöver frukta, att han bör vara en fri man gärna till oss om han skulle gå ner i vildmarken med oss.

1 Nephi 4:34. 1 Nephi 4:34. And I also spake unto him, saying: Surely the Lord hath commanded us to do this thing; and shall we not be diligent in keeping the commandments of the Lord? Och jag talade till honom och säger: Är det Herren hath befallde oss att göra det här, och skall vi inte vara flitig i att hålla budorden för Herren? Therefore, if thou wilt go down into the wilderness to my father thou shalt have place with us. Därför, om du vill gå upp i öknen för att min far skall du få plats med oss.

1 Nephi 4:35. 1 Nephi 4:35. And it came to pass that Zoram did take courage at the words which I spake. Och det kom att passera att Zoram tog mod på ord som jag talade. Now Zoram was the name of the servant; and he promised that he would go down into the wilderness unto our father. Nu Zoram var namnet på den anställde, och han lovade att han skulle gå upp i öknen åt vår far. Yea, and he also made an oath unto us that he would tarry with us from that time forth. Ja, och han gjorde också en ed till oss att han skulle dröja med oss från att Temne vidare.

1 Nephi 4:36. 1 Nephi 4:36. Now we were desirous that he should tarry with us for this cause, that the Jews might not know concerning our flight into the wilderness, lest they should pursue us and destroy us. Nu var vi önskar att han Tjärhaltiga med oss i denna sak, att judarna inte vet om vår flygning i öknen, lest de ska driva oss och förstöra oss.

1 Nephi 4:37. 1 Nephi 4:37. And it came to pass that when Zoram had made an oath unto us, our fears did cease concerning him. Och det kom till pass när Zoram gjort en ed till oss, våra farhågor har upphöra om honom.

1 Nephi 4:38. 1 Nephi 4:38. And it came to pass that we took the plates of brass and the servant of Laban, and departed into the wilderness, and journeyed unto the tent of our father. Och det kom att passera att vi tog plattor av mässing och tjänare av Laban, och avvek i vildmarken och resor åt tältet av vår far.

First Book of Nephi Chapter 5 First Book of Nephi kapitel 5

1 Nephi 5:1. 1 Nephi 5:1. And it came to pass that after we had come down into the wilderness unto our father, behold, he was filled with joy, and also my mother, Sariah, was exceedingly glad, for she truly had mourned because of us. Och det kom att passera att efter att vi hade kommit ner i öknen åt vår far, skåda, han var fylld av glädje, och även min mor, Sariah, var mycket glad för att hon verkligen hade sörjde på grund av oss.

1 Nephi 5:2. 1 Nephi 5:2. For she had supposed that we had perished in the wilderness; and she also had complained against my father, telling him that he was a visionary man; saying: Behold thou hast led us forth from the land of our inheritance, and my sons are no more, and we perish in the wilderness. För hon hade tänkt att vi hade försvunnit i öknen, och hon hade också klagat mot min far, berättar han att han var en visionär människa, säger: Se du har lett oss vidare från landsbygden i vårt arv och mina söner finns inga mer, och vi förgås i vildmarken.

1 Nephi 5:3. 1 Nephi 5:3. And after this manner of language had my mother complained against my father. Och efter detta sätt av språket hade min mamma klagade mot min far.

1 Nephi 5:4. 1 Nephi 5:4. And it had come to pass that my father spake unto her, saying: I know that I am a visionary man; for if I had not seen the things of God in a vision I should not have known the goodness of God, but had tarried at Jerusalem, and had perished with my brethren. Och det hade kommit för att passera att min far talade åt henne och sa: Jag vet att jag är en visionär människa, för om jag inte hade sett saker av Gud i en syn jag inte borde ha känt till den godheten hos Gud, men hade tarried i Jerusalem, och hade försvunnit med mina bröder.

1 Nephi 5:5. 1 Nephi 5:5. But behold, I have obtained a land of promise, in the which things I do rejoice; yea, and I know that the Lord will deliver my sons out of the hands of Laban, and bring them down again unto us in the wilderness. Men se, jag har fått ett land av löftet, i vilka saker jag jubla, ja, och jag vet att Herren kommer att ge mina söner ur händerna på Laban och sätta ned dem igen till oss i öknen.

1 Nephi 5:6. 1 Nephi 5:6. And after this manner of language did my father, Lehi, comfort my mother, Sariah, concerning us, while we journeyed in the wilderness up to the land of Jerusalem, to obtain the record of the Jews. Och efter detta sätt av språket gjorde min far, Lehi, komfort min mor, Sariah om oss, medan vi resor i vildmarken upp till delstaten Jerusalem, för att erhålla registrering av judarna.

1 Nephi 5:7. 1 Nephi 5:7. And when we had returned to the tent of my father, behold their joy was full, and my mother was comforted. Och när vi återvände till tältet för min far, skåda deras glädje var full, och min mor var tröstade.

1 Nephi 5:8. 1 Nephi 5:8. And she spake, saying: Now I know of a surety that the Lord hath commanded my husband to flee into the wilderness; yea, and I also know of a surety that the Lord hath protected my sons, and delivered them out of the hands of Laban, and given them power whereby they could accomplish the thing which the Lord hath commanded them. Och hon talade och sa: Nu vet jag av en säkerhet att Herren hath befallde min man att fly in i vildmarken, ja, och jag vet också att en säkerhet att Herren hath skyddade mina söner, och levererade dem ur händerna på Laban, och gett dem makten där de skulle kunna åstadkomma något som Herren hath befallt dem. And after this manner of language did she speak. Och efter detta sätt av språk hon talar.

1 Nephi 5:9. 1 Nephi 5:9. And it came to pass that they did rejoice exceedingly, and did offer sacrifice and burnt offerings unto the Lord; and they gave thanks unto the God of Israel. Och det kom till pass som de gjorde glädjas mycket och gjorde erbjuda offer och brännoffer åt Herren, och de gav tack åt Gud i Israel.

1 Nephi 5:10. 1 Nephi 5:10. And after they had given thanks unto the God of Israel, my father, Lehi, took the records which were engraven upon the plates of brass, and he did search them from the beginning. Och efter att de hade gett tack åt Israels Gud, min fader, Lehi, tog den som var engraven på plattor av mässing, och det gjorde han söka dem från början.

1 Nephi 5:11. 1 Nephi 5:11. And he beheld that they did contain the five books of Moses, which gave an account of the creation of the world, and also of Adam and Eve, who were our first parents; Och han såg att de gjorde innehålla fem böcker av Moses, som gav en grund för skapandet av världen, och även om Adam och Eva, som var våra första föräldrar;

1 Nephi 5:12. 1 Nephi 5:12. And also a record of the Jews from the beginning, even down to the commencement of the reign of Zedekiah, king of Judah; Och även en sammanfattning av judar från början, även ner till det att härska i Zedekiah, kung av Juda;

1 Nephi 5:13. 1 Nephi 5:13. And also the prophecies of the holy prophets, from the beginning, even down to the commencement of the reign of Zedekiah; and also many prophecies which have been spoken by the mouth of Jeremiah. Och även profetiorna i den heliga profeter, från början, även ner till det att härska i Zedekiah, och också många profetior som har talat genom munnen av Jeremia.

1 Nephi 5:14. 1 Nephi 5:14. And it came to pass that my father, Lehi, also found upon the plates of brass a genealogy of his fathers; wherefore he knew that he was a descendant of Joseph; yea, even that Joseph who was the son of Jacob, who was sold into Egypt, and who was preserved by the hand of the Lord, that he might preserve his father, Jacob, and all his household from perishing with famine. Och det kom att passera att min fader, Lehi, som också finns på skyltar av mässing en släktforskning av sina fäder, varför han visste att han var en ättling till Joseph, ja, till och med att Joseph som var son till Jakob, som såldes i Egypten och som har bevarats i handen av Herren, att han kunde bevara sin far, Jacob och alla hans hushåll från FÖRFÄRLIG med hungersnöd.

1 Nephi 5:15. 1 Nephi 5:15. And they were also led out of captivity and out of the land of Egypt, by that same God who had preserved them. Och de har också lett ur fångenskap och ut ur Egyptens land, genom att samma Gud som hade bevarat dem.

1 Nephi 5:16. 1 Nephi 5:16. And thus my father, Lehi, did discover the genealogy of his fathers. Och alltså min pappa, Lehi, gjorde upptäcka släktforskning hans fäder. And Laban also was a descendant of Joseph, wherefore he and his fathers had kept the records. Och Laban var också en ättling till Joseph, varför han och hans fäder hade hållit bokföringen.

1 Nephi 5:17. 1 Nephi 5:17. And now when my father saw all these things, he was filled with the Spirit, and began to prophesy concerning his seed Och nu när min far såg alla dessa saker, han var fylld av Anden, och började profetera om hans utsäde

1 Nephi 5:18. 1 Nephi 5:18. That these plates of brass should go forth unto all nations, kindreds, tongues, and people who were of his seed. Att dessa plattor av mässing bör gå vidare åt alla nationer, kindreds, tunga, och människor som i sitt utsäde.

1 Nephi 5:19. 1 Nephi 5:19. Wherefore, he said that these plates of brass should never perish; neither should they be dimmed any more by time. Därför sa han att dessa plattor av mässing ska aldrig förgås, inte heller bör de nedtonade längre tid. And he prophesied many things concerning his seed. Och han profeterade många saker om hans utsäde.

1 Nephi 5:20. 1 Nephi 5:20. And it came to pass that thus far I and my father had kept the commandments wherewith the Lord had commanded us. Och det kom till pass som hittills har jag och min far hade hållit buden VARMED Herren hade befallt oss.

1 Nephi 5:21. 1 Nephi 5:21. And we had obtained the records which the Lord had commanded us, and searched them and found that they were desirable; yea, even of great worth unto us, insomuch that we could preserve the commandments of the Lord unto our children. Och vi hade fått de poster som Herren hade befallt oss, och sökte och fann att de var önskvärt, ja, även av stort värde till oss, den grad att vi kan bevara bud av Herren åt våra barn.

1 Nephi 5:22. 1 Nephi 5:22. Wherefore, it was wisdom in the Lord that we should carry them with us, as we journeyed in the wilderness towards the land of promise. Därför var det klokt i Herren att vi ska ta dem med oss, som vi resor i öknen mot landet löfte.

First Book of Nephi Chapter 6 First Book of Nephi kapitel 6

(continues . . .) (fortsätter...)


Mormons Mormoner

Catholic Information Katolska Information

(Also called the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.) (Även kallad Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga.)

This religious body had its origin during the early part of the nineteenth century. Denna religiösa organ hade sitt ursprung i början av artonhundratalet.

Joseph Smith, the founder and first president of the sect, was the son of a Vermont farmer, and was born in Sharon township, Windsor County, in that state, on 23 December, 1805. Joseph Smith, grundare och första ordförande för sekten, var son till en Vermont jordbrukare, och föddes i Sharon township, Windsor County, i detta tillstånd, den 23 december 1805. In the spring of 1820, while living with his parents at Manchester, Ontario (now Wayne) County, New York, he became deeply concerned upon the subject of his salvation, a condition partly induced by a religious revival which proselytized a few of his relatives to the Presbyterian Faith. Joseph himself was inclined toward Methodism; to satisfy his mind as to which one of the existing sects he should join, he sought Divine guidance, and claimed to have received in answer to prayer a visitation from two glorious beings, who told him not to connect himself to any of these Churches, but to bide the coming of Church of Christ, which was about to be re-established. Under våren 1820, samtidigt som de bor med sina föräldrar vid Manchester, Ontario (nu Wayne) County, New York, han blev djupt oroad när det gäller hans frälsning, ett villkor som delvis orsakas av en religiös väckelse som proselytized några av hans släktingar till Presbyterian troslära. Joseph själv var benägen till Methodism, för att tillfredsställa hans sinne så som en av de befintliga sekter han bör gå, han försökte gudomliga vägledning, och påstod sig ha fått som svar på bön en hemsökelse från två härliga varelser, som sa till honom att inte ansluta sig till någon av dessa kyrkor, men för att bida ankomst Kristi kyrka, som var på väg att återinföras.

According to his own statement, there appeared to him on the night of 21 September, 1823, a heavenly messenger, who gave his name as Moroni, and revealed the existence of an ancient record containing the fullness of the Gospel of Christ as taught by the Saviour after his Resurrection to the Nephites, a branch of the House of Israel which inhabited the American continent ages prior to its discovery by Columbus. Enligt hans egen uppgift, det tycktes honom på natten mellan den 21 september 1823, en himmelska budbärare, som gav sitt namn som Moroni, och visat att det finns en gammal post som innehåller fullheten av evangeliet om Kristus som undervisas av Frälsaren efter hans uppståndelse till Nephites, en gren av House of Israel som bebott den amerikanska kontinenten åldrar före sin upptäckt av Columbus. Moroni in mortal life had been a Nephite prophet, the son of another prophet named Mormon, who was the compiler of the record buried in a hill situated about two miles from the modern village of Manchester. Moroni i dödliga liv hade en Nephite profet, son till en annan profet heter mormon, som var den kompilator av titelinformation begravd i en kulle som ligger cirka två miles från den moderna byn Manchester.

Joseph Smith states that he received the record from the angel Moroni in September, 1827. Joseph Smith uppger att han fått den post från ängeln Moroni i september 1827. It was, he alleges, engraved upon metallic plates having the appearance of gold and each a little thinner than ordinary tin, the whole forming a book about six inches long, six inches wide, and six inches thick, bound together by rings. Det var han påstår, graverat på metalliska plattor med utseende av guld och var lite tunnare än vanligt tenn, hela bildar en bok om sex inches lång, sex inches brett och sex inches tjock, binds samman genom ringar. The characters engraved upon the plates were in a language styled the Reformed Egyptian, and with the book were interpreters -- Urim and Thummim -- by means of which these characters were to be translated into English. De tecken ingraverat på plattorna var på ett språk som utformade den reformerade egyptiska och med boken var tolkar - Urim och Thummim - genom vilka dessa tecken skulle översättas till engelska. The result was the "Book of Mormon", published at Palmyra, New York in March, 1830; in the preface eleven witnesses, exclusive of Joseph Smith, the translator, claim to have seen the plates from which it was taken. Resultatet blev "Book of mormon", publicerad i Palmyra, New York i mars 1830, i förordet elva vittnen, exklusive Joseph Smith, översättaren, säger sig ha sett plattor från vilken det togs. witnesses -- declared this testimony false.-- vittnen - deklarerad detta vittnar falskt .-- The "Book of Mormon" purports to be an abridged account of God's dealings with the two great races of prehistoric Americans -- the Jaredites, who were led from the Tower of Babel at the time of the confusion of the tongues, and the Nephites who came from Jerusalem just prior to the Babylonian captivity (600 BC). According to this book, America is the "Land of Zion", where the New Jerusalem will be built by a gathering of scattered Israel before the second coming of the Messiah. Den "Book of mormon" utger sig för att vara en förkortad hänsyn till Guds förhållande till de två stora tävlingar i förhistoriska amerikanerna - de Jaredites, som leddes från Babels torn vid tidpunkten för förväxling av språk, och Nephites som kom från Jerusalem strax före den babyloniska fångenskapen (600 f.Kr.). Enligt den här boken, Amerika är "delstaten Zion", där det nya Jerusalem kommer att byggas med en insamling av spridda Israel före andra Messias. The labours of such men as Columbus, the Pilgrim Fathers, and the patriots of the Revolution, are pointed out as preparatory to that consummation. The work of Joseph Smith is also prophetically indicated, he being represented as a lineal descendant of the Joseph of old, commissioned to begin the gathering of Israel foretold by Isaias (11:10-16) and other ancient prophets. Det arbete av sådana män som Columbus, den Pilgrim Fathers och patrioter av revolutionen, är pekades ut som förberedelse för att fulländning. Arbetet med att Joseph Smith är också profetiskt angav han att framställas som en linjevälsignelse ättling av Joseph gamla , i uppdrag att inleda insamling av Israel förutsagt av Isaias (11:10-16) och andra forntida profeter.

In another part of his narrative Joseph Smith affirms that, while translating the "Book of Mormon", he and his scribe, Oliver Cowdery, were visited by an angel, who declared himself to be John the Baptist and ordained them to the Aaronic priesthood; and that subsequently they were ordained to the priesthood of Melchisedech by the Apostles Peter, James and John. I en annan del av hans berättelse Joseph Smith bekräftar att även översätta "Book of mormon", han och hans SCRIBE, Oliver Cowdery, besöktes av en ängel, som förklarat sig vara John the Baptist och ordinerade dem till Aaronic prästerskapet; och att därefter de ordinerade till prästerskapet i Melchisedech av apostlarna Petrus, Jakob och Johannes. According to Smith and Cowdery, the Aaronic priesthood gave them authority to preach faith and repentance, to baptize by immersion for the remission of sins, and to administer the sacrament of the Lord's Supper; the priesthood of Melchisedech empowered them to lay on hands and bestow the Holy Ghost. Enligt Smith och Cowdery, det Aaronic prästerskapet gav dem befogenhet att predika tro och omvändelse, döpa genom nedsänkning för eftergift för våra synder, och för att administrera sakrament i Lord's Supper, prästerskapet i Melchisedech befogenhet att lägga på händer och skänka den heliga anden.

The "Book of Mormon" being published, its peculiar doctrines, including those just set forth, were preached in western New York and northern Pennsylvania. Those who accepted them were termed "Mormons", but they called themselves "Latter-Day Saints", in contradistinction to the saints of former times. Den "Book of mormon" publiceras, dess märkliga läror, inklusive de som bara anges var predikade i västra New York och norra Pennsylvania. De som accepterat dem kallas "mormoner", men de kallade sig "de sista dagars heliga", i motsats till helgonen från forna tider. The "Church of Jesus Christ of Latter Day Saints" was organized on 6 April, 1830, at Fayette, Seneca County, New York; Joseph Smith was accepted as first elder, and prophet, seer, and revelator. Den "Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga" organiserades den 6 april 1830 i Fayette, Seneca County, New York, Joseph Smith godkändes som första äldre och profet, siare och revelator.

The articles of faith formulated by him are as follows: De artiklar i tro formulerats av honom är följande:

"(1) We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. "(1) Vi tror på Gud, Evig fader, och hans son Jesus Kristus och den heliga anden.

"(2) We believe that men will be punished for their own sins, and not for Adam's transgression. "(2) Vi tror att män kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams överträdelse.

"(3) We believe that through the atonement of Christ all men may be saved, by obedience to the laws and ordinances of the Gospel. "(3) Vi anser att genom Försoningsdagen Kristi alla män kan sparas, genom lydnad till de lagar och förordningar av evangeliet.

"(4) We believe that these ordinances are: First, faith in the Lord Jesus Christ; second, repentance; third, baptism by immersion for the remission of sins; fourth, laying on of hands for the gift of the Holy Ghost "(4) Vi anser att dessa förordningar är: Först och främst tron på Herren Jesus Kristus, andra, ånger, tredje, dop genom nedsänkning för eftergift av synder, fjärde, om den handuppräckning för gåvan av den Helige Ande

"(5) We believe that a man must be called of God by prophecy, and by the laying on of hands by those who are in authority, to preach the Gospel and administer the ordinances thereof. "(5) Vi tror att en människa måste kallas av Gud genom profetia och med om den handuppräckning av de som har makten, att predika evangeliet och förvalta förordningar detta.

"(6) We believe in the same organization that existed in the primitive church, viz. apostles, prophets, pastors teachers, evangelists, etc. "(6) Vi tror på samma organisation som fanns i den primitiva kyrkan, dvs. Apostlar, profeter, herdar lärare, evangelister osv

"(7) We believe in the gift of tongues, prophecy, revelation, visions, healing, interpretation of tongues, etc. "(7) Vi tror på den gåva tunga, profetia, uppenbarelse, syner, helande, tolkning av språk, etc.

"(8) We believe the Bible to be the word of God, as far as it is translated correctly; we also believe the 'Book of Mormon' to be the word of God. "(8) Vi tror att Bibeln vara Guds ord, så långt som det översätts korrekt, vi tror också att" Book of mormon "till Guds ord.

"(9) We believe all that God has revealed, all that He does now reveal, and we believe that he will yet reveal many great and important things pertaining to the Kingdom of God. "(9) Vi tror att Gud har uppenbarat, allt vad han gör nu avslöja, och vi tror att han ännu inte avslöja många stora och viktiga saker som hör till Guds rike.

"(10) We believe in the literal gathering of Israel and in the restoration of the Ten Tribes. That Zion will be built upon this continent. That Christ will reign personally upon the earth, and that the earth will be renewed and receive its paradisaic glory. "(10) Vi tror på den bokstavliga insamling av Israel och i återupprättandet av de tio stammarna. Det Sion kommer att bygga vidare på denna kontinent. Att Kristus kommer att härska personligen på jorden och att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisaic härlighet.

"(11) We claim the privilege of worshipping Almighty God according to the dictates of our conscience, and allow all men the same privilege; let them worship how, where, or what they may. "(11) Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med kraven på vårt samvete, och låta alla män samma privilegium, låt dem dyrkan hur, var eller vad de kan.

"(12) We believe in being subject to kings, president, rulers and magistrates, in obeying. honouring and sustaining that law. "(12) Vi tror på att de är föremål för kungar, president, ledare och domare, i lydiga. Hedra och bevara denna lag.

"(13) We believe in being honest, true, chaste, benevolent, virtuous, and in doing good to all men; indeed we may say that we follow the admonition of Paul, 'We believe all things, we hope all things' we have endured many things, and hope to be able to endure all things. If there is anything virtuous, lovely or of good report, or praiseworthy, we seek after these things." "(13) Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, välvillig, god och gör gott för alla män, vi kan säga att vi följer förmaning av Paul," Vi tror allt, hoppas vi alla ting "vi har utstått många saker, och hoppas kunna uthärda allting. Om det är någonting god, vacker eller bra rapport, eller lovvärt, vi söker efter dessa saker. "

Six months after its inception, the Mormon Church sent its first mission to the American Indians -- called in the "Book of Mormon" the Lamanites, "the degenerate remnants of the Nephite nation." Sex månader efter starten har de mormon kyrkan skickade sitt första uppdrag för att de amerikanska indianerna - kallas i "Book of mormon" den Lamanites, "den urarta resterna av Nephite nation." Oliver Cowdery was placed at the head of this mission, which also included Parley P. Pratt, a former preacher of the Reformed Baptists, or Campbellites. Oliver Cowdery placerades i toppen av detta uppdrag, som också ingår parlamentering s. Pratt, tidigare predikant i reformerta baptister, eller Campbellites. The missionaries proceeded to northern Ohio, then almost a wilderness, where Elder Pratt presented to his former' pastor, Sidney Rigdon, a copy of the "Book of Mormon", published several months before. Missionärerna fortsatte till norra Ohio, sedan nästan en vildmark, där Elder Pratt presenteras hans tidigare pastor, Sidney Rigdon, en kopia av "Book of mormon", som publicerades i flera månader innan. Up to that time Rigdon had never seen the book, which he was accused of helping Smith to write. Fram till denna tidpunkt Rigdon hade aldrig sett en bok, som han anklagas för att hjälpa Smith skriva. The Mormons are equally emphatic in their denial of the identity of the "Book of Mormon" with Spaulding's "Manuscript Story", now in Oberlin College; they quote in this connection James H. Fairchild that institution, who, in a communication to the "New York Observer" (5 February, 1885), states that Mr. LL, Rice and he, after comparing the "Book of Mormon" and the Spaulding romance, "could detect no resemblance between the two, in general or detail". De mormoner är lika tydlig i sitt förnekande av identitet i "Book of mormon" med Spaulding's "Manuskriptet Story", nu i Oberlin College, och de citerar i detta sammanhang James H. Fairchild denna institution, som i ett meddelande till " New York Observer "(5 februari 1885), att Mr LL, ris och han, efter att jämföra" Book of mormon "och Spaulding romantik" kunde upptäcka några likheter mellan de två, i allmänhet eller noggrannhet ".

Elder Cowdery and his companions, after baptizing about one hundred persons in Ohio went to western Missouri, and, thence crossing over at Independence into what is now the State of Kansas, laboured for a time among the Indians there. Meanwhile the Mormons of the East, to escape the opposition awakened by their extraordinary claims, and to be nearer their proposed ultimate destination, moved their headquarters to Kirtland, Ohio, from which place, in the summer of 1831, departed its first colony into Missouri -- Jackson County in that state having been designated as the site of the New Jerusalem. Elder Cowdery och hans kompanjoner, efter döper cirka hundra personer i Ohio gick till västra Missouri, och därifrån passerar över i Independence i vad som nu är staten Kansas, arbetat för en Temne bland indianer där. Tiden mormoner i öst , fly oppositionen väckt av sin extraordinära påståenden, och för att vara närmare sin föreslagna slutdestinationen, flyttade sitt huvudkontor till Kirtland, Ohio, från vilket rum under sommaren 1831, avgick den första kolonin i Missouri - Jackson County i den stat som har utsetts till platsen för det nya Jerusalem.

Both at Kirtland and at Independence efforts were made to establish "The United Order", a communal system of an industrial character, designed to make the church members equal in things spiritual and temporal. Både på Kirtland och Oavhängighet ansträngningar gjordes för att skapa "Förenta Beställ", ett gemensamt system av industriell karaktär som syftar till att göra kyrkan medlemmar lika i det andliga och tidsmässigt. The prophet taught that a system had sanctified the City of Enoch, whose people were called "Zion, because they were of one heart and one mind, and dwelt in righteousness," with "no poor among them". Profeten lärde att ett system hade helgat staden Enoch, vars folk kallades "Sion, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne, och bodde i rättfärdighet," med "ingen dålig bland dem". He also declared that the ancient Apostles had endeavoured to establish such an order at Jerusalem (Acts 4:32-37), and that, according to the "Book of Mormon", it had prevailed among the Nephites for two centuries after Christ. Han har också förklarat att de gamla apostlarna hade strävat efter att upprätta ett sådant beslut i Jerusalem (Apg 4:32-37), och att, enligt "Book of mormon" hade segrat bland Nephites för två århundraden efter Kristus.

In the latter part of 1833 trouble arose between the Mormons and the Missourians, based largely, say Mormon writers, upon a feeling of apprehension concerning the aims and motives of the new settlers. I den senare delen av 1833 problem uppstod mellan mormoner och Missourians, bygger till stor del, säger mormon författare, på en känsla av gripandet om mål och motiv för de nya bosättarna. Coming from the north and the east, they were suspected of being abolitionists, which was sufficient of itself to make them unpopular in Missouri. Som kommer från norr och öst, de som misstänks vara abolitionists, vilket i sig att göra dem impopulära i Missouri. It was also charged that they intended to unite with the Indians and drive the older settlers from the land. The Mormons asserted their innocence of these and other charges, but their denial did not avail. Det var också som att de syftar till att förena med indianer och kör äldre bosättare från mark. Mormoner hävdade sin oskuld av dessa och andra avgifter, men de förnekar inte möjligheten. Armed mobs came upon them, and the whole colony -- twelve hundred men, women, and children -- were driven from Jackson County, and forbidden on pain of death to return. Beväpnad mobs kom på dem, och hela kolonin - tolv hundra män, kvinnor och barn - drevs från Jackson County, och är förbjuden på smärta dödsfall återvända.

In Ohio the Mormons prospered, though even there they had their vicissitudes. I Ohio den mormoner blomstrat, men även där de hade sina växlingar. At Kirtland a temple was built, and a more complete organization of the priesthood effected. Vid Kirtland ett tempel byggdes, och en mer fullständig organisation av prästerskapet effektueras. Mormonism's first foreign mission was opened in the summer of 1837, when Heber C. Kimball and Orson Hyde, two of the "twelve apostles of the Church", were sent with other elders to England for that purpose. Mormonism första utländska beskickningar öppnades under sommaren 1837, när Heber C. Kimball och Orson Hyde, två av de tolv apostlarna i kyrkan ", sändes med andra äldste till England för ändamålet. While this work of proselytizing was in progress, disaffection was rife at Kirtland, and the ill-feeling grew and intensified until the "prophet" was compelled to flee for his life. Även om detta arbete proselytizing pågick, missnöje var utbredd på Kirtland och dålig känsla växte och intensifieras tills "profeten" var tvungna att fly för sitt liv. It is of importance to bear in mind that the opposition to the Mormons in the localities where they settled is, from the contradictory and divergent statements made by the Latter-Day Saints and the neighbours not of their belief, difficult of explanation. Det är viktigt att komma ihåg att motståndet mot mormoner i orter där de fast är från motsägelsefulla och motstridiga uttalanden från de sista dagars heliga och grannarna inte deras tro, svårt att förklara. It is safe to assume that there was provocation on both sides. Det är säkert att anta att det fanns provokationer på båda sidor. The main body of the Mormons, following their leader to Missouri, settled in and around Far West, Caldwell County, which now became the chief gathering place. Huvuddelen av mormoner, efter sin ledare till Missouri, fast i och runt Far West, Caldwell County, som nu blev den viktigaste mötesplats. The sect had been organized by six men, and a year later was said to number about two thousand souls. Den sekt hade organiserat av sex män och ett år senare sades ca tvåtusen själar. In Missouri it increased to twelve thousand. I Missouri det ökat till tolv tusen. A brief season of peace was followed by a series of calamities, occasioned by religious and political differences. En kort säsong av fred har följts av en rad olyckor, som orsakats av religiösa och politiska skillnader. The trouble began in August, 1838, and during the strife considerable blood was shed and much property destroyed, the final act in the drama being the mid-winter expulsion of the entire Mormon community from the state. Problemet började i augusti 1838, och under stridigheter betydande blod var en byggnad och mycket egendom förstörts, den sista akten i dramat är den midvintern utvisning för hela mormon samhället från staten.

In Illinois, where they were kindly received, they built around the small village of Commerce, in Hancock County, the city of Nauvoo, gathering in that vicinity to the number of twenty thousand. I Illinois, där de vänligt mottagna, de byggs upp kring den lilla byn Commerce, i Hancock County, staden Nauvoo, insamling i närheten av antalet tjugootusen. Another temple was erected, several towns founded, and the surrounding country occupied. Ett annat tempel restes flera städer grundades, och det omgivande landet ockuperat. Up to this time there had been no Mormon recruiting from abroad, all the converts to the new sect coming from various states in the Union and from Canada. Fram till denna tidpunkt hade inte någon mormon rekrytera från utlandet, alla konverterar till den nya sekten från olika stater i unionen och från Kanada. In 1840-1 Brigham Young and other emissaries visited Great Britain, preaching in all the principal cities and towns. I 1840-1 Brigham Young och andra sändebud besökte Storbritannien, predikar i alla de viktigaste städerna. Here they baptized a number of people, published a new edition of the "Book of Mormon", founded a periodical called the "Millennial Star", and established a permanent emigration agency. Här döpte ett antal personer, som publicerades en ny upplaga av "Book of mormon", grundades en tidskrift kallad "tusenåriga Star", och har etablerat en permanent utvandring byrå. The first Mormon emigrants from a foreign land -- a small company of British converts -- reached Nauvoo. Den första mormon emigranter från ett främmande land - ett litet företag i brittiska konvertiter - nått Nauvoo. by way of New York, in the summer of 1840. genom New York, under sommaren 1840. Subsequently the emigration came via New Orleans. Därefter utvandringen kom via New Orleans.

The Legislature of Illinois granted a liberal charter to Nauvoo, and, as a protection against mob violence and further drivings and spoliations, the Mormons were permitted to organize the "Nauvoo Legion", an all but independent military body, though part of the state militia, commanded by Joseph Smith as lieutenant-general. Den lagstiftande församlingen i Illinois beviljas en liberal charter till Nauvoo, och som ett skydd mot mob våld och ytterligare drivings och spoliations är mormoner var tillåtet att organisera "Nauvoo legionen", en allt men oberoende militära organ, även om en del av staten milisen , under befäl av Joseph Smith som generallöjtnant. Moreover, a municipal court was instituted, having jurisdiction in civil cases, as a bar to legal proceedings of a persecuting or vexatious character. Dessutom kan en kommunal domstol inrättades, med behörighet i tvistemål, som ett hinder för lagföring av en förfölja eller irriterande karaktär.

Similar causes to those which had resulted in the exodus of the Mormons from Missouri brought about their expulsion from Illinois, prior to which a tragic event robbed them of their prophet, Joseph Smith, and their patriarch, Hyrum Smith, who were killed by a mob in Carthage jail on 27 June, 1844. Liknande orsaker till dem som hade lett till utflyttning av de mormoner från Missouri medfört deras utvisning från Illinois, före som en tragisk händelse berövat dem deras profet, Joseph Smith, och patriarken, Hyrum Smith, som dödades av en mob i Karthago fängelse den 27 juni 1844. The immediate cause of the murder of the two brothers was the destruction of the press of the Nauvoo Expositor, a paper established by seceders from Mormonism to give voice to the wide indignation caused by the promulgation of Smith's revelation of 12 July, 1843, establishing polygamy, which had been practised personally by the prophet for several years. Den omedelbara orsaken till mordet på två bröder var förstörelsen av pressen i Nauvoo FRAMSTÄLLARE, ett papper som inrättas genom seceders från Mormonism att ge röst åt de stora indignation orsakas av utfärdande av Smiths uppenbarelse av den 12 juli 1843, om inrättande månggifte som hade utövas personligen av profeten i flera år. Another avowed purpose of this paper was to secure the repeal of the Nauvoo Charter, which the Mormons looked upon as the bulwark of their liberties. Ett annat uttalat syfte med detta dokument var att säkra ett upphävande av Nauvoo stadga som mormoner ses som den bålverk av deras rättigheter. The "Expositor" issued but once, when it was condemned as a public nuisance by order of the city council, its printing-office being destroyed and its editor, Foster, expelled. Den "FRAMSTÄLLARE" utfärdades men en gång, när det var fördömt som ett offentligt olägenheter genom beslut av stadsfullmäktige, dess tryckeri-kontor förstörs och dess redaktör, Foster, utvisas. This summary act of anti-Mormon sentiment, and, on Smith's preparing to resist by force the warrant procured by foster for his arrest, the militia were called out and armed mobs began to threaten Nauvoo. Denna sammanfattning agera mot mormon känslor, och å Smiths förbereder sig för att stå emot med våld bevisupptagningsbeslutet upphandlas av främja för hans gripande, milisen kallades ut och väpnade mobs började hota Nauvoo.

At Carthage was a large body of militia, mustered under Governor Thomas Ford to compel the surrender of Nauvoo. Vid Kartago var en stor mängd milisen, mustered enligt guvernör Thomas Ford att tvinga överlämnandet av Nauvoo. Smith submitted and repaired to Carthage, where he and his brother Hyrum, with others, were placed in jail. Smith lämnas in och repareras till Karthago, där han och hans bror Hyrum, med andra, placerades i fängelse. Fearful of a bloody collision, the governor disbanded most of his force, and with the remainder marched to Nauvoo, where the Mormons laid down their arms. Rädda för en blodig kollision, guvernören ner det mesta av sin kraft, och med resten marscherade till Nauvoo, där mormoner lade ner vapnen. During the governor's absence, a portion of the disbanded militia returned to Carthage and assaulted the jail in which the Mormon leaders were imprisoned, shooting Joseph and Hyrum Smith, and all but fatally wounding John Taylor; Willard Richards, their fellow-prisoner, escaped unhurt. Under guvernören frånvaro, en del av upplösas milisen återlämnas till Karthago och överföll fängelset där mormon ledare fängslades, skytte Joseph och Hyrum Smith, och alla utom dödligt skadade John Taylor, Willard Richards, deras kollega fånge rymt oskadd .

In the exodus that ensued, Brigham Young led the people westward. I flykten som följde, Brigham Young ledde folket västerut. Passing over the frozen Mississippi (February, 1846), the main body made their way across the prairies of Iowa, reaching the Missouri River about the middle of June. Skicka över frysta Mississippi (februari 1846), huvuddelen gjort sig hela prärie i Iowa, når Missouri River omkring mitten av juni. A Mormon colony, sailing from New York, rounded Cape Horn, and landed at Yerba Buena (San Francisco) in July, 1846. En mormon koloni, segling från New York, rundade Kap Horn, och landade på Yerba Buena (San Francisco) i juli 1846. Prior to that time only a few thousand Americans had settled on the Pacific Coast, mostly in Oregon, which was then claimed both by Great Britain and the United States. Före denna tidpunkt endast några tusen amerikaner fick avgöras på Pacific Coast, främst i Oregon, som hävdade då både Storbritannien och USA. So far as known, no American had then made a permanent home in what was called "The Great Basin". Så vitt känt, inga amerikanska hade då gjort ett permanent hem i vad som kallades "The Great Basin". The desert region, now known as Salt Lake Valley, was then a part of the Mexican province of California, but was uninhabited save by Indians and a few wandering trappers and hunters. Öknen regionen, numera känt som Salt Lake Valley, som då var en del av den mexikanska provinsen Kalifornien, men var obebodd spara av indianer och några vandrande jägare och jägare.

The Mormon pioneers, marching from the Missouri River in April, 1847, arrived in Salt Lake Valley on 24 July. Den mormon pionjärer, marscherar från Missouri River i april 1847, kom till Salt Lake Valley den 24 juli. This company, numbering 143 men, 3 women, and 2 children, was led by Brigham Young. Detta företag, nummer 143 män, 3 kvinnor och 2 barn, leddes av Brigham Young. Most of the exiles from Nauvoo remained in temporary shelters on the frontier where they entered into winter quarters in what is now Nebraska. De flesta av de landsflyktiga från Nauvoo kvar i tillfälligt boende på gränsen när de trädde i vinterkvarter i vad som nu är Nebraska. Well-armed and disciplined, they accomplished the journey of over a thousand miles to Salt Lake Valley without one fatality. Väl beväpnade och disciplinerade, de genomförda resan över tusen miles till Salt Lake Valley utan en dödsolycka. A few days after their arrival they laid out Salt Lake City. Några dagar efter deras ankomst de som anges Salt Lake City.

The people left upon the Missouri migrated in the autumn of 1848, and after them came yearly to the Rocky Mountains, generally in Church wagons sent to the frontier to meet them, Mormon emigrants from the States, from Europe, and from other lands to which missionaries continued to be sent. De personer som slutat på Missouri migrerats under hösten 1848, och efter dem kom år till Rocky Mountains, oftast i kyrkan vagnar skickas till gränsen för att möta dem, mormon emigranter från staterna, från Europa och från andra länder som missionärer fortsatt ska skickas till. Most of the converts were drawn from the middle and working classes, but some professional people were among them. De flesta av de konverterar drogs från mitten och arbetande klasserna, men några professionella människor bland dem.

While awaiting the time for the establishment of a civic government, the Mormons were under ecclesiastical rule. I väntan på tid för att inrätta ett medborgerligt regeringen, mormoner underutnyttjades kyrkliga regeln. Secular officers were appointed, however, to preserve the peace, administer justice, and carry on public improvements. Världens befäl utsågs dock att bevara fred, skipa rättvisa och bedriva offentlig förbättringar. These officers were often selected at church meetings, and civil and religious functions were frequently united in the same person. Dessa tjänstemän har ofta valt i kyrkan möten, och det civila och religiösa funktioner ofta förenade i en och samma person. But this state of affairs did not continue long. Men denna situation inte fortsätta länge. As soon as a civic government was organized, many of the forms of political procedure already in use in American commonwealths were introduced, and remained in force till statehood was secured for Utah. In March, 1849 thirteen months after the signing of the treaty by which Mexico ceded this region to the United States, the settlers in Salt Lake Valley founded the provisional Government of the State of Deseret, pending action by the American Congress upon their petition for admission into the Union. Så snart en medborgerlig regeringen organiserade, många av de former av politiskt förfarande som redan används i amerikanska commonwealths infördes, och förblev i kraft fram till och stat säkrades för Utah. I mars 1849 tretton månader efter undertecknandet av det fördrag som Mexiko avträds denna region till Förenta staterna, nybyggare i Salt Lake Valley grundades den provisoriska regeringen i den stat där Deseret, i avvaktan på åtgärder från den amerikanska kongressen på sin ansökan om inträde i unionen. Deseret is a word taken from the "Book of Mormon", and signifies honey-bee. Deseret är ett ord som tagits från "Book of mormon", och betyder honung-bee. Brigham Young was elected governor, and a legislature, with a full set of executive officers, was also chosen. Brigham Young valdes till guvernör och en lagstiftande församling, med en full uppsättning av ledande befattningshavare, har också valt. Congress denied the petition for statehood, and organized the Territory of Utah, naming it after a local tribe of Indians. Kongressen förnekade framställningen för stat och organiserat territoriet i Utah, döpa den efter en lokal stam av indianer. Brigham Young was appointed governor by President Millard Fillmore (September 1850) and four years later was reappointed by President Franklin Pierce. Brigham Young utsågs till guvernör av president Millard Fillmore (september 1850) och fyra år senare var omväljas som president Franklin Pierce. The period between 1850 and 1858, during which the Mormons defied the authority of the Federal Government, is one of the least creditable chapters of their history. Perioden mellan 1850 och 1858, under vilken mormoner trotsade myndigheten i den federala regeringen, är en av de minst förtjänstfulla kapitel i sin historia.

One reason given for the persistent hostility to the Mormons was the dislike caused by the acrimonious controversy over polygamy or plural marriage. Ett skäl till de ständiga fientlighet till mormoner var ogillar orsakas av bitter kontrovers över månggifte eller plural äktenskap. Joseph Smith, the founder of Mormonism, claimed to have received a revelation and a command ordering him to re-introduce plural marriage and restore the polygamous condition tolerated among the pre-Judaic tribes. Joseph Smith, grundaren av Mormonism, uppgav sig ha fått en uppenbarelse och ett kommando beställning honom att åter införa plural äktenskap och återställa polygama villkor tolereras bland pre-judiska stammarna. Polygamy now became a principle of the creed of the Latter-Day Saints, and, though not enforced by the laws of the Mormon hierarchy, was preached by the elders and practised by the chiefs of the cult and by many of the people. Polygami blev nu en princip i creed av de sista dagars heliga, och även om de inte verkställas enligt lagstiftningen i det mormon hierarki, var predikades av de äldste och praktiseras av överbefälhavarnivå kulten och många av människorna. The violation by the Mormons of the monogamous law of Christianity and of the United States was brought to the attention of Congress, which prohibited under penalty of fine and imprisonment the perpetuation of the anti-Christian practice, refusing, however, to make the prohibition retroactive. Den kränkning av mormoner i MONOGAM lagen i kristendomen och i Förenta staterna var bringas till kongressen, som är förbjudna enligt påföljd av böter och fängelse för fortsatt anti-kristna praxis, vägrar dock att förbudet retroaktiv . The Mormons appealed to the Supreme Court, which sustained the action of Congress, and established the constitutionality of the anti-polygamy statutes. De mormoner överklagas till Högsta domstolen, som upprätthöll åtgärder av kongressen, och etablerade huruvida mot polygami stadgarna.

The Latter-Day Saints, strangely enough, submitted to the decrees of Congress, unwittingly admitting by their submission that the revelation of their founder and prophet, Joseph Smith, could not have come from God. Den senare-Day Saints, konstigt nog, har inkommit till dekret av kongressen, omedvetet erkänna deras påstående att uppenbarelsen av deras grundare och profet, Joseph Smith, kunde inte ha kommit från Gud. If the command to restore polygamy to the modern world was from on High, then, by submitting to the decision of the Supreme Court, the Mormon hierarchy reversed the apostolic proclamation and acknowledged it was better "to obey man than to obey God". So long as Utah remained a territory there was much bitterness between her Mormon and non-Mormon citizens, the latter termed "Gentiles". Om kommandot för att återställa polygami till den moderna världen var från Hög, sedan genom att skicka in till beslutet i Högsta domstolen, mormon hierarki vänt den apostoliska förkunnelsen och erkände att det var bättre "att lyda mannen än att lyda Gud." Så länge Utah varit ett område som det inte fanns mycket bitterhet mellan hennes mormon och icke-mormon medborgare, den senare benämningen "ofrälse". The Mormons submitted, however, and their president, Wilford Woodruff, issued a "Manifesto" which, being accepted by the Latter-Day Saints in General Conference, withdrew the sanction of the Church from the further solemnization of any marriages forbidden by the law of the land. De mormoner som lämnats in, och deras president Wilford Woodruff, utfärdat ett "manifest" som accepteras av de sista dagars heliga i generalkonferens, drog påföljden av kyrkan från ytterligare HÖGTIDLIGHÅLLANDE av alla äktenskap förbjudna enligt lag marken. One of the results of this action was the admission of Utah into the Union of States on 6 January, 1896. Ett av resultaten av denna åtgärd var upptagande av Utah i union av stater på 6 januari 1896.

Instances of the violation of the anti-polygamy laws subsequent to the date of the "Manifesto" having been brought to light, the present head of the Church (1913), President Joseph F.Smith, in April, 1904, made the following statement to the General Conference assembled at Salt Lake City, and it was endorsed by resolution and adopted by unanimous vote: Fall av kränkningar av de anti-månggifte lagar efter den dag då "manifest" som har förts fram i ljuset, den nuvarande chefen för kyrkan (1913), ordförande Joseph F. Smith, i april 1904, gjorde följande uttalande den allmänna konferensen monteras i Salt Lake City, och det godkändes av resolutionen och antog enhälligt:

OFFICIAL STATEMENT OFFENTLIG UTTALANDE

Inasmuch as there are numerous reports in circulation, that-plural marriages have been entered into, contrary to the official declaration of President Woodruff, of September 24th, 1890, commonly called the 'Manifesto', which was issued by President Woodruff and adopted by the Church at its General Conference October 6th 1890, which forbade any marriages violative of the law of the land; I, Joseph F. Smith, President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, hereby affirm and declare that no such marriages have been solemnized with the sanction, consent or knowledge the Church of Jesus Christ of Later-day Saints; and I hereby announce that all such marriages are prohibited, and if any officer or member of the Church shall assume to solemnize or enter into any such marriage, he will be deemed in transgression against the Church he will be liable to be dealt with according to the rules and regulations thereof, and excommunicated therefrom. Eftersom det finns många rapporter i omlopp, att-plural äktenskap har ingåtts, i motsats till den officiella uttalande av president Woodruff, av den 24 september 1890, vanligen kallad "manifest", som utfärdades av president Woodruff och antogs av Kyrkan vid sin generalkonferens den 6 oktober 1890, som förbjöd alla giftermål violative av lagen i det land, I, Joseph F. Smith, ordförande i Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga, härmed bekräfta och försäkra att inga sådana äktenskap har varit solemnized med påföljd, samtycke eller kunskap om Jesu Kristi Kyrka av senare dagar Helgon, och jag härmed meddela att alla sådana äktenskap är förbjudet, och om någon tjänsteman eller medlem av kyrkan skall ansvara för att HÖGTIDLIG eller ingå sådana äktenskap Han anses i överträdelse mot kyrkan kommer han att kan komma att behandlas enligt de regler och föreskrifter i detta, och excommunicated därifrån.

Joseph F. Smith, Joseph F. Smith,

President of the Church of Jesus Christ of Latter-Saints. Ordförande i Jesu Kristi Kyrka av Sista-Saints.

In an "Address to the World", adopted at the General Conference of April, 1907, President Smith and his counsellors, John R. Winder and Anthon H. Lund, in behalf of the Church, reaffirmed its attitude of obedience to the laws of Congress. I en "Adress till världen", som antogs vid generalkonferensen i april, 1907, VD Smith och hans rådgivare, John R. Winder och Anthon H. Lund, i uppdrag av kyrkan bekräftade sin inställning lydnad till lagar kongressen. The practice of plural marriage is indeed fast becoming a thing of the past. Bruket av plural äktenskapet är verkligen snabbt på att bli ett minne blott.

Mormonism announces as one of its principal aims the preparation of a people for the coming of the Lord; a people who will build the New Jerusalem, and there await His coming. Mormonism meddelar ett av sina huvudsakliga syften utarbetandet av ett folk för Herrens ankomst, ett folk som kommer att bygga det nya Jerusalem, och där väntar hans ankomst. The United Order, the means of preparation, is at present in abeyance, but the preliminary work of gathering Israel goes on, not to Zion proper (Jackson County, Missouri) but to the Stakes of Zion, now numbering sixty-one, most of them in Utah; the others are in Idaho, Arizona, Wyoming, Colorado, Oregon, Canada and Mexico. Förenta beställa, det innebär av förberedelser, är för närvarande vilande, men det inledande arbetet med att samla in Israel går till, inte till Zion riktig (Jackson County, Missouri), men att insatserna av Zion, nu nummerresurser sextioett, de flesta av dem i Utah, den andra är i Idaho, Arizona, Wyoming, Colorado, Oregon, Kanada och Mexiko. A stake is a division of the Mormon Church, organized in such a way as to constitute almost a "church" in itself; in each stake are subdivisions called wards, also fully organized. Ett spel är en uppdelning av mormon kyrkan, organiserade på ett sådant sätt att de utgör nästan en "kyrka" i sig, i varje spel är underavdelningar kallas avdelningar, också helt organiserad. The area of a stake is usually that of a county, though the extent of territory differs according to population or other conditions. Området med ett spel är ofta att ett län, även om omfattningen av landet skiljer sig till folkmängd eller andra villkor. Each stake is presided over by three high-priests, who, with twelve high councilors, constitute a tribunal for the adjudication of differences among church members within their jurisdiction. Varje spel är ledas av tre höga präster, som med tolv höga councilors utgör en nämnd för prövning av skillnader mellan kyrkan och dess medlemmar inom deras jurisdiktion. Each ward has a bishopric of three, a lower tribunal, from whose decisions appeals may be taken to the high council. Varje avdelning har en biskopsstiftet i tre, en lägre domstol, vars beslut överklaganden kan tas till styrelsen. The extreme penalty inflicted by the church courts is excommunication. Den extrema straff orsakade av kyrkans domstolar EXKOMMUNICERING. In each stake are quorums of high-priests, seventies, and elders, officers and callings in the Melchisedech priesthood: and in each ward, quorums of priests, teachers, and deacons, who officiate in the Aaronic priesthood. I varje spel är beslutsförhet av hög präster, sjuttiotalet, och äldste, befäl och callings i Melchisedech prästerskapet, och i varje Ward, beslutsförhet av präster, lärare och diakoner, som TJÄNSTGÖRA i Aaronic prästerskapet. This lesser authority ministers in temporal things, while the higher priesthood ministers in things spiritual, which include the temporal. Detta mindre myndighet ministrar i tiden saker, medan det högre prästerskapet ministrar i det andliga, som omfattar tiden.

Presiding over the entire Church is a supreme council of three high-priests, called the First Presidency, otherwise known as the president and his counsellors. Ordförande för hela kyrkan är ett högsta råd bestående av tre höga präster, som kallas det första ordförandeskapet, annars känd som presidenten och hans rådgivare. Next to these are the twelve apostles, equal in authority to the First Presidency, though subject to and acting under their direction. Bredvid dessa är de tolv apostlarna, samma myndighet till första ordförandeskapet, dock med förbehåll för och under deras ledning. Whenever the First Presidency is dissolved, which occurs at the death of the president, the apostles take the government and reorganize the supreme council -- always, however, with the consent of the Church, whose members are called to vote for or against this or any other proposition submitted to them. När det första ordförandeskapet upplöses, vilket sker vid dödsfall presidenten, apostlarna tar regeringen och omorganisera den högsta råd - alltid dock, med samtycke av kyrkan, vars medlemmar är kallade att rösta för eller emot det ena eller något annat förslag som lämnats in till dem. The manner of voting is with the uplifted right hand, women voting as well as men. Det sätt att rösta är med Upphöjda höger, kvinnor rösta liksom män. Besides the general conference held semi-annually and the usual Sabbath meetings, there are stake and ward conferences, in which the consent of the people is obtained before any important action is taken. Förutom de allmänna konferens halvårsvis och vanliga Sabbaten möten, det finns spel och Ward konferenser, där samtycke från de personer erhålls innan någon viktig åtgärd vidtas. The special function of the apostles is to preach the Gospel, or have it preached, in all nations, and to set in order, whenever necessary, the affairs of the entire Mormon Church. Den särskilda funktion av apostlarna är att predika evangeliet, eller har det predikas i alla nationer, och att ställa i ordning vid behov affärer i hela mormon kyrkan.

Among the general authorities there is also a presiding patriarch, who, with his subordinates in the various stakes, gives blessings to the people and comforts them with sacred ministrations. Bland de allmänna myndigheterna finns det också en ordförande patriarken, som med sin underordnade i olika insatser, ger välsignelse till folket och tröstar dem med helig ministrations. The first council of the Seventies, seventy in number, assist the twelve apostles, and preside over all the quorums of seventies. Det första rådet av sjuttiotalet, sjuttioo till antalet, hjälpa de tolv apostlarna, och som ordförande de beslutsförhet av sjuttiotalet. Upon a presiding bishopric of three devolves the duty of receiving and disbursing the revenues of the Church, and otherwise managing its business, under the general direction of the first presidency. Efter en ordförande biskopsstiftet i tre överlåter skyldighet att ta emot och betala ut intäkter i kyrkan och i övrigt hantera sin verksamhet, enligt den allmänna inriktningen av den första ordförandeskap.

The Mormon Church is supported by the tithes and offerings of its members, most of whom reside in the Stakes of Zion, though a good number remain in the several missions, scattered in various countries of the globe. Den mormon kyrkan stöds av TIONDE och erbjudanden av sina medlemmar, varav de flesta bor i insatserna av Zion, men ett stort antal kvar i flera uppdrag, utspridda i olika länder i världen. About two thousand missionaries are kept in the field; while they consider themselves under the Divine injunction to "preach the Gospel to every creature", they have special instructions to baptize no married woman without the consent of her husband, and no child under age without the consent of its parents. Omkring två tusen missionärer hålls på området, medan de anser sig enligt Divine föreläggande att "predika evangeliet för allt skapat", de har speciella instruktioner döpa någon gift kvinna utan samtycke av hennes make och inga barn under ålder utan samtycke från föräldrarna. The tithes are used for the building of temples and other places of worship, the work of the ministry, the furtherance of education and indigent, and for charitable and philanthropic purposes in general. Den TIONDE används för att bygga tempel och andra platser för dyrkan, arbetet i ministeriet, att främja utbildning och fattiga, och till välgörande och filantropiska ändamål i allmänhet. Nearly every male member of the Church holds some office in the priesthood, but only those who devote their entire time to its service receive support. Nästan varje manlig medlem av kyrkan har några kontor i prästerskapet, men bara dem som ägnar hela sin tid till sin tjänst få stöd.

In every stake are institutions known as auxiliaries, such as relief societies, sabbath schools, young men's and young ladies' mutual improvement associations, primary associations, and religious classes. I varje spel är institutioner kallas extraanställda, såsom befrielse samhällen, Sabbaten skolor, unga män och unga damer "ömsesidig förbättring föreningar, primära föreningar och religiösa grupper. The Relief Society is a woman's organization, having a special mission for the relief of the destitute and the care of the sick. Den Relief Society är en kvinna organisation, med ett särskilt uppdrag för att lösa av utblottade och vården av de sjuka. An "Old Folks committee" is appointed to care for the aged. The Church school system comprises the Brigham Young University at Provo, the Brigham Young College at Logan, and the Latter-Day Saints University at Salt lake City. En "GAMLINGAR kommitté är utsedd att ta hand om de äldre. Kyrkan skolsystemet omfattar Brigham Young University i Provo, det Brigham Young College vid Logan och sista dagars heliga universitetet i Salt Lake City. There are also nearly a score of stake academies. Det finns också nästan en värdering av aktierna akademier. There are four Mormon temples in Utah, the principal one being at Salt Lake City. Det finns fyra mormon tempel i Utah, som är den viktigaste en vara i Salt Lake City. It was begun in April, 1853, and completed in April, 1893, costing, it is said, about $4,000,000. Det påbörjades i april 1853 och avslutas i april 1893, som kostar, det är sagt, ungefär $ 4,000,000. In these temples ordinances are administered both for the living and the dead. I dessa tempel förordningar ges för både levande och döda. It is held that vicarious work of this character, such as baptisms, endowments etc., will be effectual in saving souls, once mortal, who believe and repent in the spiritual state. Det är fastställt att STÄLLFÖRETRÄDANDE arbete av denna art, såsom dop, donationer etc., kommer att GILTIG rädda själar, efter avlidna, som tror och ångrar i den andliga tillstånd. The Mormons claim a total membership of 584,000. [Note: As of 2005, this number stood at 11 million.] According to the United States Census Report of 21 May 1910, there are 256,647 Mormons within the Federal Union. De mormoner anspråk totalt medlemskap av 584.000. [OBS: Från och med 2005 kommer denna siffra uppgick till 11 miljoner.] Enligt USA Census rapporten av den 21 maj 1910 finns det 256.647 mormoner inom den federala unionen.

Publication information Written by WR Harris. Publication information Skrivet av PLOMDUGHU Harris. Transcribed by John Looby. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Transkriberas från John DUMBOM. The Catholic Encyclopedia, Volume X. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil Obstat, den 1 oktober 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

ROBERTS, Joseph Smith: History of the Church, personal narrative, with introduction and notes, 5 vols. Roberts, Joseph Smith: History of the Church, personlig berättelse, med introduktion och noter, 5 vols. Already issued (Salt Lake City, 1902-9); PRATT, Autobiog. Redan utfärdade (Salt Lake City, 1902-9), Pratt, Autobiog. (SL City, 1874); FORD, Hist. (SL Stad, 1874), FORD, Hist. Of Illinois (Chicago 1854); KANE, The Mormons, a Lecture before the Hist. Illinois (Chicago 1854), Kane, The mormoner, en föreläsning innan Hist. Soc. Soc. Of Philadelphia (Philadelphia, 1852); GREELY, Overland Journey, (New York, 1860); BURTON, City of the Saints (New York, 1862); TULLIDGE, Life of Joseph the Prophet (SL City, 1878); IDEM, The Women of Mormondom (SL City, 1877); IDEM, Hist. Av Philadelphia (Philadelphia, 1852); Greely, Overland Journey, (New York, 1860), Burton, City of the Saints (New York, 1862); TULLIDGE, Life of Joseph profeten (SL Stad, 1878), idem, The Kvinnor i Mormondom (SL Stad, 1877), idem, Hist. Of SL City (SL City, 1886); ROBINSON, Sinners and Saints, (Boston, 1883); BANCROFT, Hist. Av SL City (SL Stad, 1886); ROBINSON, syndare och helgon, (Boston, 1883); Bancroft, Hist. Of Utah (San Francisco, 1890); CANNON, Life of J. Smith the Prophet (SL City, 1888); WHITNEY, Hist. Av Utah (San Francisco, 1890), CANNON, Life of J. Smith profeten (SL Stad, 1888), Whitney, Hist. Of Utah (4 vols., SL City, 1892-1904); IDEM, Life of HC Kimball (SL City, 1888); IDEM, Making of a State (SL City, 1908); ROBERTS, Life of John Taylor (SL City, 1892); IDEM, Hist. Av Utah (4 vols., SL City, 1892-1904), idem, Life of HC Kimball (SL Stad, 1888), idem, Att i en stat (SL Stad, 1908), Roberts, Life of John Taylor (SL City , 1892), idem, Hist. Of the M. Church in Americana, IV-VI (New York, 1909-10); IDEM, Outlines of Ecclesiastical Hist. (SL City, 1893); STENHOUSE, The Rocky Mountain Saints (New York, 1873); COWLEY, Life and Labors of Wilfred Woodruff (SL City, 1909); JENSON, Historical Record (SL City, 1889); IDEM, Latter-Day Saints, Biogr. Av M. kyrkan i Americana, IV-VI (New York, 1909-10), IDEM redovisar i kyrkliga Hist. (SL Stad, 1893); STENHOUSE, The Rocky Mountain Helgon (New York, 1873); Cowley, Life och Labors av Wilfred Woodruff (SL Stad, 1909), Jenson, Historiska Titelinformation (SL Stad, 1889), idem, Sista-Day Saints, Biogr. Encycl. (SL City, 1901). Encycl. (SL Stad, 1901).


Visitor Comment Besökare Kommentar

We recently received this comment, regarding a comment made in the first article above: Vi har nyligen fått denna kommentar angående en kommentar i den första artikeln ovan:

Small error in the article regarding the Reorganized LDS. Små fel i artikeln om omorganiserades LDS. We do not believe that the presidency must be of the Smith lineage. Vi tror inte att ordförandeskapet skall vara av Smith härstamning. Just the way it has worked out in the past. Precis som det har fungerat i det förflutna. The current prophet/president is Grant McMurray. Den nuvarande profet / presidenten Grant Mcmurray. Not related to the Smith family. Inte i samband med Smith familj.


Editor's Note Editor's not

I have long seen an apparent problem with the Book of Mormon, which no Mormon has yet suitably explained to me. Jag har länge sett ett uppenbart problem med Bok mormon, vilket ingen mormon ännu lämpligt förklarat för mig. I look forward to learning the explanation! The Book of Mormon has many references to Jesus and dates based on the birth of Jesus. Jag ser fram emot att lära sig förklaring! Bok mormon har många referenser till Jesus och datum baseras på Jesu födelse. An example is: Ett exempel är:

BOOK OF MORMON 3:4. Book of MORMON 3:4. And it came to pass that after this tenth year had passed away, making, in the whole, three hundred and sixty years from the coming of Christ, the king of the Lamanites sent an epistle unto me, which gave unto me to know that they were preparing to come again to battle against us. Och det kom att passera att efter denna tionde år hade gått bort, vilket i det stora hela trehundrasextioo år från den kommande Kristus, kungen av Lamanites skickat en EPISTEL till mig, som fick mig att känna att de var beredd att komma igen för att kampen mot oss.

There are hundreds of such references in the Book of Mormon. Det finns hundratals sådana hänvisningar i boken av mormon. But there seems to be two really obvious problems! Men det verkar vara två riktigt uppenbara problem! First, all the activity described in the Book of Mormon of that era supposedly occurred in North America, possibly near New York. Först alla de verksamheter som beskrivs i boken av mormon av att era förmodligen inträffade i Nordamerika, möjligen i närheten av New York. There really could have been no possible way for the people in the Book of Mormon to even KNOW that Jesus had been Born 7,000 miles away on the other side of the Earth! Det verkligen skulle ha funnits några möjliga sätt för människorna i boken av mormon att ens veta att Jesus hade fötts 7000 miles bort på andra sidan jorden!

However: Men:

2ND NEPHI 25:19. DEN 2 Nephi 25:19. For according to the words of the prophets, the Messiah cometh in six hundred years from the time that my father left Jerusalem; and according to the words of the prophets, and also the word of the angel of God, his name shall be Jesus Christ, the Son of God. För enligt vad profeterna, Messias kommer i sexhundra år från den tidpunkt då min far lämnade Jerusalem, och enligt vad profeterna, och även ord av ängeln av Gud, hans namn skall vara Jesus Kristus , Guds Son.

This passage confirms that they left the Mid-East for America 600 years before Jesus was Born. Detta stycke bekräftar att de lämnat Mid-East till Amerika 600 år innan Jesus föddes. And they never went back. Och de gick aldrig tillbaka. So there was really no possible way for them to even know about Jesus, much less some details that are mentioned! Så det var verkligen inget sätt för dem att ens veta om Jesus, än mindre några detaljer som nämns! Such a reference seems to bring into question how the Book of Mormon could really be credible. En sådan hänvisning verkar sätta i frågan om hur Bok mormon skulle verkligen vara trovärdiga.

There are other passages, such as Mephi 26:12 that refers to the Jews not accepting Jesus, and that the Gentiles also needed to be convinced. There is no possible way that people in America could have known such societal issues. Det finns andra delar, såsom Mephi 26:12 som refererar till judarna inte emot Jesus och att de ofrälse också för att bli övertygad. Det finns inget sätt att man i Amerika skulle ha känt till sådana samhällsfrågor. Nephi 30:5 mentions the Christian Gospels, which did not come into existence for several generations after Jesus! Nephi 30:5 nämner de kristna evangelierna, som inte trätt i kraft för flera generationer efter Jesus! Mosiah 3:8 even refers to Jesus' mother being named Mary! Mosiah 3:8 även hänvisar till Jesu mor som heter Maria! Mosiah 4:2 and many others refer to a religious system totally based on Jesus, a Person Who they had no way of ever even knowing Existed! Mosiah 4:2 och många andra hänvisar till ett religiöst system som helt bygger på Jesus, en person som de hade ingen möjlighet att någonsin ens veta funnits! By the way, nothing in the Old Testament ever referred to either Jesus or Christ, so for writers who allegedly wrote many years before Jesus, in regularly using that Name, it also seems very odd. För övrigt finns det ingenting i det Gamla Testamentet någonsin avses antingen Jesus eller Kristus, så för författare som påstås ha skrivit många år innan Jesus, i regelbundet använder det namnet, det verkar väldigt konstigt. Helaman 5:9 refers to the atoning blood of Jesus, clearly showing more very intimate knowledge of Christianity that did not actually develop until well after Jesus had Died! Helaman 5:9 hänvisar till atoning blod av Jesus, som tydligt visar mer mycket intim kunskap om kristendomen som i själva verket inte utvecklas förrän långt efter Jesus hade dött! 3rd Nephi 7:19 mentions various Miracles that Jesus Performed. 3:e Nephi 7:19 nämner olika Mirakler att Jesus Performed. 3rd Nephi 10 describes the Crucifixion. It just seems very peculiar that the people in America were allegedly familiar with hundreds of details related to Jesus' life, when they clearly could not have known such things! 3:e Nephi 10 beskrivs korsfästelsen. Det verkar mycket märkligt att folket i Amerika påstods känna till hundratals detaljer med anknytning till Jesu liv, när de uppenbarligen inte kunde ha känt till sådana saker!

The second problem is even more serious. Det andra problemet är ännu allvarligare. All those hundreds of references to dates were all based on the Coming of Jesus. Alla de hundratals hänvisningar till datum var alla baserade på den kommande av Jesus. Accepting that they could somehow have become aware of Jesus, this represents a spectacular problem! Acceptera att de skulle på något sätt har blivit medvetna om Jesus, detta är en spektakulär problem! It turns out that nowhere in the world was anyone yet using any calendar that was based on Jesus! Det visar sig att det inte någonstans i världen var den som ännu använder någon kalender som baserades på Jesus! In general, the AUC calendar system of the Roman Empire was used (Jesus being Born around AUC 749). I allmänhet AUC kalender systemet för romarriket användes (Jesus är född runt AUC 749). It was only hundreds of years later, what we now call 525 AD that a Monk did all the necessary calculations and established the Christian calendar we know today. Det var först hundra år senare, vad vi nu kallar 525 AD att en Monk har alla nödvändiga beräkningar och etablerade den kristna kalendern vi vet i dag. And even that was not broadly used until around 500 years after that! Och även det inte var i stort sett användas fram till omkring 500 år efter det! So, if no one in the world was then using any calendar that was based on Jesus, how could the people in the Book of Mormon be using it? Så om ingen i världen sedan använder någon kalender som baserades på Jesus, hur kan människor i Book of mormon använda det?

Again, I look forward to a logical explanation from some Mormon who is knowledgeable about this issue. Återigen ser jag fram emot en logisk förklaring från en mormon som är kunniga i denna fråga. Of hundreds that I have talked to, none seem able to explain it! Av hundra som jag har talat med har ingen verkar kunna förklara det! And THAT would be a really serious problem! Och det skulle vara ett riktigt allvarligt problem! Without an explanation for the calendar issue, it sure seems logical that Joseph Smith, unfamiliar with the 525 AD start of a Christian calendar, might have made that mistake (hundreds of times) if the text is not what it has always been described to be. Utan en förklaring till kalendern fråga, det säker logiskt att Joseph Smith, obekant med 525 AD starta en kristen kalender, kan ha gjort det misstaget (hundratals gånger) om texten inte är vad det alltid har varit beskrivs vara . And even if the Plates existed, it seems to imply that Joseph Smith made many errors in translating them! Och även om plattorna fanns det verkar innebära att Joseph Smith gjorde många fel i att översätta dem! That would not reflect well regarding how well the rest of the Book of Mormon could be relied on! Det skulle inte återspeglar väl om hur bra resten av bok mormon kan åberopas!

So, I have two questions that seem pretty serious to me! Så jag har två frågor som tycks ganska allvarligt på mig! How could the people in America know if Jesus' Birth, and His mother, and build an entire religious system based on Him, without any logical way of ever even learning that He was Born? Hur kan människor i Amerika vet om Jesu födelse, och hans mor, och bygga en hel religiösa system som grundar sig på honom, utan logiska sättet att någonsin ens lärande som han föddes? And how and why would the Book of Mormon consistently use a calendar system that did not yet exist? Och hur och varför skulle Bok mormon konsekvent använda en kalender som inte redan finns?


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är