Roman Catholic Popes Romersk-katolska Popes

General Information Allmän information

The religious head of the Roman Catholic Church is known as the Pope or the bishop of Rome. He is elected by the College of Cardinals, who as a group rank next to the Pope in ecclesiastical authority. New Popes are elected on the death or retirement of a current Pope. Den religiösa ledaren för den romersk-katolska kyrkan kallas påven eller biskopen i Rom. Han väljs av College of Cardinals, som en grupp rank bredvid påven i kyrkliga myndigheten. Nya Popes väljs på dödsfall eller pensionering av en nuvarande påven. To be elected, a new Pope must be named on two - thirds of the ballots cast, and each member of the College of Cardinals must vote. Att väljas en ny påve skall vara namngiven på två - tredjedelar av ballots cast, och var ledamot av kardinalerna måste rösta. Once elected, a Pope must be asked by the dean of cardinals if he accepts the post. Då väljs en påven måste ställas av dekanus för kardinaler om han accepterar posten. If he does, he is then asked to choose a name. Om han gör, han är sedan ombedd att välja ett namn. The custom of a Pope changing his name upon election originated shortly before the year 1000. Traditionen med en påven att ändra sitt namn efter valet uppstod strax före år 1000.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The following list includes all the Popes of the Roman Catholic Church, beginning with St. Peter the Apostle, who is traditionally considered to be the first Pope because of his appointment by Jesus and his role in organizing the Church. Följande lista inkluderar alla Påvarna av den romersk-katolska kyrkan, som inleds med St Peter Aposteln, som traditionellt anses vara den första påven på grund av hans utnämning av Jesus och hans roll i att organisera kyrkan. Also included in this list are the so - called antipopes, those who were elected or claimed to be pope at various times during Church history but whose positions were later invalidated; Recognized Popes are in BOLD type; anti-popes names appear in normal type. Även i denna förteckning är det så - kallade antipopes, de som valdes eller hävdade att påven vid olika tillfällen under kyrkans historia men vars positioner senare ogiltigförklaras, tolkad Popes i fetstil, anti-påvar namn förekommer i normala typen. The list gives the names of the Popes, the years of their papacies, and the original names of those who changed their names upon election. Förteckningen innehåller namnen på de Popes, åren av deras papacies, och de ursprungliga namnen på dem som bytt namn efter valet. Alternate spellings of names are given in parentheses. Alternativa stavningar av namn anges inom parentes.

There have been 265 individuals who have validly been considered to be the Pope of the Roman Catholic Church. Det har varit 265 personer som har giltigt ansetts vara påven av den romersk-katolska kyrkan. Of these, 74 were later given Sainthood, and they are indicated in this listing. Within the Orthodox Church, there have also been (different) individuals who have been considered either Popes or Patriarchs, and those listings are presented separately. Av dessa 74 har senare gett HELGONSKAP, och de anges i den här informationen. Inom den ortodoxa kyrkan, det har också (olika) personer som har antingen Popes eller Patriarkerna, och dessa listor presenteras separat.

Fran Fran
Pope Påven
Original Name Original Name Dates of Reign Datum för Reign - -- - --
St. Peter St Peter
the Apostle Aposteln
Symeon (Simon) Symeon (Simon) died c.64 dog c.64
St. Linus St Linus c.66-c.78 c.66-c.78
St. Anacletus St Anacletus
(Cletus) (Cletus)
c.79-c.91 c.79-c.91
St. Clement I St Clement jag c.91-c.100 c.91-c.100
St. Evaristus St Evaristus c.100-c.109 c.100-c.109
St. Alexander I St Alexander I c.109-c.116 c.109-c.116
St. Sixtus I St Sixtus I c.116-c.125 c.116-c.125
St. Telesphorus St Telesphorus c.125-c.136 c.125-c.136
St. Hyginus St Hyginus c.136-c.142 c.136-c.142
St. Pius I St Pius I c.142-c.155 c.142-c.155
St. Anicetus St Anicetus c.155-c.166 c.155-c.166
St. Soter St Soter c.166-c.174 c.166-c.174
St. Eleutherius St Eleutherius
(Eleutherus) (Eleutherus)
c.174-189 c.174-189
St. Victor I St Victor I 189-98 189-98
St. Zephyrinus St Zephyrinus 198-217 198-217
St. Callistus St Callistus
(Calixtus) I (Calixtus) Jag
217-222 217-222
St. Hippolytus St Hippolytus 217-235 217-235
. .
St. Urban I St Urban I 222-30 222-30
St. Pontianus St Pontianus
(Pontian) (Pontian)
Jul 21, 230-Sep 29, 235 21 juli, 230-sep 29, 235
St. Anterus St Anterus Nov 21, 235-Jan 3, 236 21 november, 235-3 januari, 236
St. Fabian St Fabian Jan 10, 236-Jan 20, 250 10 januari, 236-20 januari, 250
St. Cornelius St Cornelius Mar 251-Jun 253 Mars 251-juni 253
Novatian Novatian Mar 251-c.258 Mars 251-c.258
St. Lucius I St Lucius I Jun 25, 253-Mar 5, 254 25 juni, 253-5 mars, 254
St. Stephen I St Stephen jag May 12, 254-Aug 2, 257 12 maj, 254-aug 2, 257
St. Sixtus II St Sixtus II Aug 30, 257-Aug 6, 258 30 august, 257-august 6, 258
St. Dionysius Sankt Dionysius Jul 22, 260-Dec 26, 268 22 juli, 260-26 december, 268
St. Felix I St Felix I Jan 3, 269-Dec 30, 274 3 januari, 269-30 december, 274
St. Eutychian St Eutychian Jan 4, 275-Dec 7, 283 Januari 4, 275-7 december, 283
St. Gaius (Caius) St Gaius (Caius) Dec 17, 283-Apr 22, 296 17 december, 283-22 april, 296
St. Marcellinus St Marcellinus Jun 30, 296-c.304 30 juni, 296-c.304
St. Marcellus I St Marcellus I Nov, 306-Jan 16, 308 November, 306-16 januari, 308
St. Eusebius St Eusebius Apr 18, 310-Oct 21, 310 18 april, 310-21 oktober, 310
St. Miltiades St Miltiades
(Melchiades) (Melchiades)
Jul 2, 311-Jan 11, 314 Juli 2, 311-11 januari, 314
St. Silvester I St Silvester I Jan 31, 314-Dec 31, 335 31 januari, 314-31 december, 335
. .
St. Mark St Mark Jan 18, 336-Oct 7, 336 18 januari, 336-7 oktober, 336
St. Julius I St Julius I Feb 6, 337-Apr 12, 352 6 februari, 337-12 april, 352
Liberius Liberius May 17, 352-Sep 24, 366 17 maj, 352-sep 24, 366
Felix II Felix II c.355-Nov 22, 365 c.355-22 november, 365
St. Damasus I St Damasus I Oct 1, 366-Dec 11, 384 1 oktober, 366-11 december, 384
Ursinus Ursinus Sep 366-Nov 367 Sep 366-november 367
St. Siricius St Siricius Dec 384-Nov 26, 399 December 384-26 november, 399
St. Anastasius I St Anastasius I Nov 27, 399-Dec 19, 401 27 november, 399-19 december, 401
St. Innocent I St Innocent jag Dec 22, 401-Mar 12, 417 22 december, 401-12 mars, 417
St. Zosimus St Zosimus Mar 18, 417-Dec 26, 418 18 mars, 417-26 december, 418
St. Boniface I St Boniface I Dec 28, 418-Sep 4, 422 28 december, 418-sep 4, 422
Eulalius Eulalius Dec 27, 418-Apr 3, 419 27 december, 418-3 april, 419
St. Celestine I St Celestine I Sep 10, 422-Jul 27, 432 Sep 10, 422-27 juli, 432
St. Sixtus III St Sixtus III Jul 31, 432-Aug 19, 440 31 juli, 432-aug 19, 440
St. Leo I St Leo I Aug, 440-Nov 10, 461 August, 440-10 november, 461
St. Hilary St Hilary
(Hilarus) (Hilarus)
Nov 19, 461-Feb 29, 468 19 november, 461-februari 29, 468
St. Simplicius St Simplicius Mar 3, 468-Mar 10, 483 3 mars, 468-10 mars, 483
St. Felix III (II) St Felix III (II) Mar 13, 483-Mar 1, 492 13 mars, 483-1 mars, 492
. .
St. Gelasius I St Gelasius I Mar 1, 492-Nov 21, 496 1 mars, 492-21 november, 496
Anastasius II Anastasius II Nov 24, 496-Nov 19, 498 24 november, 496-19 november, 498
St. Symmachus St Symmachus Nov 22, 498-Jul 19, 514 22 november, 498-19 juli, 514
Lawrence Lawrence Nov 22, 498-Feb 499 22 november, 498-februari 499
St. Hormisdas St Hormisdas Jul 20, 514-Aug 6, 523 20 juli, 514-august 6, 523
St. John I Johannes I Aug 13, 523-May 18, 526 13 august, 523-18 maj, 526
St. Felix IV (III) St Felix IV (III) Jul 12, 526-Sep 22, 530 12 juli, 526-sep 22, 530
Boniface II Boniface II Sep 22, 530-Oct 17, 532 Sep 22, 530-17 oktober, 532
Dioscorus Dioscorus Sep 22, 530-Oct 14, 530 Sep 22, 530-14 oktober, 530
John II John II Mercury Kvicksilver Jan 2, 533-May 8, 535 2 januari, 533-8 maj, 535
St. Agapitus I St Agapitus jag May 13, 535-Apr 22, 536 13 maj, 535-22 april, 536
St. Silverius St Silverius Jun 8, 536-Nov 11, 537 8 juni, 536-11 november, 537
Vigilius Vigilius c.538-Jun 7, 555 c.538-juni 7, 555
Pelagius I Pelegius jag Apr 16, 556-Mar 3, 561 16 april, 556-3 mars, 561
John III John III Catelinus Catelinus Jul 17, 561-Jul 13, 574 17 juli, 561-13 juli, 574
Benedict I Benedictus I Jun 2, 575-Jul 30, 579 2 juni, 575-30 juli, 579
Pelagius II Pelegius II Nov 26, 579-Feb 7, 590 26 november, 579-7 februari, 590
St. Gregory I St Gregory jag Sep 3, 590-Mar 12, 604 Sep 3, 590-12 mars, 604
. .
Sabinian Sabinian Sep 13, 604-Feb 22, 606 Sep 13, 604-februari 22, 606
Boniface III Boniface III Feb 19, 607-Nov 12, 607 19 februari, 607-12 november, 607
St. Boniface IV St Boniface IV Sep 15, 608-May 8, 615 Sep 15, 608, maj 8, 615
St. Deusdedit I St Deusdedit jag Oct 19, 615-Nov 8, 618 Oktober 19, 615-8 november, 618
Boniface V Boniface V Dec 23, 619-Oct 25, 625 23 december, 619-25 oktober, 625
Honorius I Honorius I Oct 27, 625-Oct 12, 638 Oktober 27, 625-12 oktober, 638
Severinus Severinus May 28, 640-Aug 2, 640 28 maj, 640-aug 2, 640
John IV Johannes IV Dec 24, 640-Oct 12, 642 24 december, 640-12 oktober, 642
Theodore I Theodore I Nov 24, 642-May 14, 649 24 november, 642-14 maj, 649
St. Martin I St Martin I Jul 5, 649-Jun 17, 653 5 juli, 649-17 juni, 653
St. Eugene I St Eugene jag Aug 10, 654-Jun 2, 657 10 august, 654-2 juni, 657
St. Vitalian St Vitalian Jun 30, 657-Jan 27, 672 30 juni, 657-27 januari, 672
Deusdedit III Deusdedit III
(Adeodadus II) (Adeodadus II)
Apr 11, 672-Jun 17, 676 11 april, 672-17 juni, 676
Donus Donus Nov 2, 676-Apr 11, 678 2 november, 676-11 april, 678
St. Agatho St Agatho Jun 27, 678-Jan 10, 681 27 juni, 678-10 januari, 681
St. Leo II St Leo II Aug 17, 682-Jul 3, 683 17 august, 682-3 juli, 683
St. Benedict II St Benedictus II Jun 26, 684-May 8, 685 26 juni, 684-8 maj, 685
John V John V Jul 23, 685-Aug 2, 686 23 juli, 685-aug 2, 686
. .
Conon Conon Oct 21, 686-Sep 21, 687 Oktober 21, 686-sep 21, 687
Theodore Theodore 687 687
Paschal PÅSK 687 687
St. Sergius I St Sergius I Dec 15, 687-Sep 9, 701 15 december, 687-Sep 9, 701
John VI Johannes VI Oct 30, 701-Jan 11, 705 Oktober 30, 701-11 januari, 705
John VII Johannes VII Mar 1, 705-Oct 18, 707 1 mars, 705-18 oktober, 707
Sisinnius Sisinnius Jan 15, 708-Feb 4, 708 15 januari, 708-4 februari, 708
Constantine Constantine Mar 25, 708-Apr 9, 715 25 mars, 708-9 april, 715
St. Gregory II St Gregorius II May 19, 715-Feb 11, 731 19 maj, 715-februari 11, 731
St. Gregory III St Gregorius III Mar 18, 731-Nov 28, 741 18 mars, 731-28 november, 741
St. Zachary St Zachary
(St. Zacharius) (St Zacharius)
Dec 3, 741-Mar 15, 752 December 3, 741-15 mars, 752
Stephen Stephen Mar 22, 752-Mar 25, 752 22 mars, 752-25 mars, 752
Stephen II (III) Stephen II (III) Mar 26, 752-Apr 26, 757 26 mars, 752-26 april, 757
St. Paul I St Paul I May 29, 757-Jun 28, 767 29 maj, 757-28 juni, 767
Constantine Constantine Jul 5, 767-Aug 6, 768 5 juli, 767-august 6, 768
Philip Philip Jul 31, 768 31 juli, 768
Stephen III (IV) Stephen III (IV) Aug 7, 768-Jan 24, 772 August 7, 768-24 januari, 772
Adrian I Adrian jag
(Hadrian I) (Hadrianus I)
Feb 1, 772-Dec 25, 795 1 februari, 772-25 december, 795
. .
St. Leo III St Leo III Dec 26, 795-Jun 12, 816 26 december, 795-12 juni, 816
Stephen IV (V) Stephen IV (V) Jun 22, 816-Jan 24, 817 22 juni, 816-24 januari, 817
St. Paschal I St PÅSK I Jan 24, 817-Feb 11, 824 24 januari, 817-februari 11, 824
Eugene II Eugene II Feb 824-Aug 827 Februari 824-aug 827
Valentine Valentine Aug 827-Sep 827 August 827-sep 827
Gregory IV Gregorius IV 827-Jan 25, 844 827-25 januari, 844
John John Jan 844 Januari 844
Sergius II Sergius II Jan 844-Jan 27, 847 Januari 844-27 januari, 847
St. Leo IV St Leo IV Apr 10, 847-Jul 17, 855 10 april, 847-17 juli, 855
Benedict III Benedictus III Sep 29, 855-Apr 17, 858 Sep 29, 855-17 april, 858
Anastasius Anastasius
(Bibliothecarius) (Bibliothecarius)
Aug 855-Sep 855 August 855-sep 855
St. Nicholas I St Nicholas I Apr 24, 858-Nov 13, 867 24 april, 858-13 november, 867
Adrian II Adrian II
(Hadrian II) (Hadrianus II)
Dec 14, 867-Dec, 872 14 december, 867-december, 872
John VIII Johannes VIII Dec 14, 872-Dec 16, 882 14 december, 872-16 december, 882
Marinus I Marinus I Dec 16, 882-May 15, 884 16 december, 882-15 maj, 884
St. Adrian III St Adrian III
(St. Hadrian III) (St Hadrianus III)
May 17, 884-Sep 885 17 maj, 884-sep 885
Stephen V (VI) Stephen V (VI) Sep 885-Sep 14, 891 Sep 885-sep 14, 891
Formosus Formosus Oct 6, 891-Apr 4, 896 Oktober 6, 891-4 april, 896
. .
Boniface VI Boniface VI Apr 896 April 896
Stephen VI (VII) Stephen VI (VII) May 896-Aug 897 Maj 896-aug 897
Romanus Romanus Aug 897-Nov 897 August 897-november 897
Theodore II Theodore II Nov 897 November 897
John IX John IX Jan 898-Jan 900 Januari 898-januari 900
Benedict IV Benedictus IV May 900-Aug 903 Maj 900-aug 903
Leo V Leo V Aug 903-Sep 903 August 903-sep 903
Christopher Christopher Sep 903-Jan 904 Sep 903-januari 904
Sergius III Sergius III Jan 29, 904-Apr 14, 911 29 januari, 904-14 april, 911
Anastasius III Anastasius III c.Jun 911-c.Aug 913 c.Jun 911-c.Aug 913
Lando Lando c.Aug 913-c.Mar 914 c.Aug 913-c.Mar 914
John X John X Mar 914-May 928 Mars 914-maj 928
Leo VI Leo VI May 928-Dec 928 Maj 928-december 928
Stephen VII (VIII) Stephen VII (VIII) Dec 928-Feb 931 December 928-februari 931
John XI John XI Feb 931-Jan 936 Februari 931-januari 936
Leo VII Leo VII Jan 3, 936-Jul 13, 939 3 januari, 936-13 juli, 939
Stephen VIII (IX) Stephen VIII (IX) Jul 14, 939-Oct 942 14 juli, 939-oktober 942
Marinus II Marinus II Oct 30, 942-May 946 Oktober 30, 942-maj 946
. .
Agapetus Agapetus
(Agapitus II) (Agapitus II)
May 10, 946-Dec 955 10 maj, 946-december 955
John XII Johannes XII Octavian Octavian Dec 16, 955-May 14, 964 16 december, 955-14 maj, 964
Leo VIII Leo VIII Dec 4, 963-Mar 1, 965 4 december, 963-1 mars, 965
Benedict V Benedictus V May 22, 964-Jun 23, 964 22 maj, 964-23 juni, 964
John XIII Johannes XIII Oct 1, 965-Sep 6, 972 1 oktober, 965-sep 6, 972
Benedict VI Benedictus VI Jan 19, 973-Jul 974 19 januari, 973-juli 974
Boniface VII Boniface VII Franco Franco Jun 974-Jul 20, 985 Juni 974-20 juli, 985
Benedict VII Benedictus VII Oct 974-Jul 10, 983 Oktober 974-10 juli, 983
John XIV John XIV Peter Canepanova Peter Canepanova Dec 983-Aug 20, 984 December 983-aug 20, 984
John XV John XV Aug 985-Mar 996 August 985-mars 996
Gregory V Gregorius V Bruno Bruno May 3, 996-Feb 18, 999 3 maj, 996-februari 18, 999
John XVI John XVI John Philagathos John Philagathos Feb 997-May 998 Februari 997-maj 998
Silvester II Silvester II Gerbert Gerbert Apr 2, 999-May 12, 1003 2 april, 999-12 maj 1003
John XVII Johannes XVII John Sicco John Sicco May 16, 1003-Nov 6, 1003 16 maj 1003, den 6 november 1003
John XVIII Johannes XVIII John Fasanus John Fasanus Dec 25, 1003-Jul 1009 25 december 1003-juli 1009
Sergius IV Sergius IV Peter Peter Jul 31, 1009-May 12, 1012 31 juli 1009-den 12 maj 1012
Benedict VIII Benedictus VIII Theophylact Theophylact May 17, 1012-Apr 9, 1024 17 maj 1012-april 9, 1024
Gregory Gregory 1012 1012
. .
John XIX Johannes XIX Romanus Romanus Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 19 april 1024-den 20 oktober 1032
Benedict IX Benedictus IX Theophylact Theophylact Oct 21, 1032-Sep, 1044 21 oktober, 1032-sep, 1044
- -- Mar 10, 1045-May 1, 1045 10 mars 1045-den 1 maj 1045
- -- Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 8 november 1047-den 16 juli 1048
Silvester III Silvester III John of Sabina John av Sabina Jan 20, 1045-May 10, 1045 20 januari 1045-den 10 maj 1045
Gregory VI Gregorius VI John Gratian John Gratian May 1, 1045-Dec 20, 1046 1 maj 1045-den 20 december 1046
Clement II Clement II Suidger Suidger Dec 24, 1046-Oct 9, 1047 24 december, 1046-9 oktober 1047
Damasus II Damasus II Poppo Poppo Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 17 juli 1048-aug 9, 1048
St. Leo IX St Leo IX Bruno Bruno Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 12 februari 1049-den 19 april 1054
Victor II Victor II Gebhard Gebhard Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 13 april 1055-den 28 juli 1057
Stephen IX (X) Stephen IX (X) Frederick of Fredrik av
Lorraine Lorraine
Aug 2, 1057-Mar 29, 1058 2 august 1057-den 29 mars 1058
Benedict X Benedictus X John Mincius John Mincius Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 5 april 1058-den 24 januari 1059
Nicholas II Nicholas II Gerard Gerard Dec 6, 1058-Jul 19, 1061 6 december 1058-den 19 juli 1061
Alexander II Alexander II Anselm Anselm Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 30 sep 1061-den 21 april 1073
(Honorius II) (Honorius II) Peter Cadalus Peter Cadalus Oct 28, 1061-May 31, 1064 28 oktober 1061-den 31 maj 1064
St. Gregory VII St Gregorius VII Hildebrand Hildebrand Apr 22, 1073-May 25, 1085 22 april 1073-den 25 maj 1085
Clement III Clement III Guibert Guibert Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 24 mars 1084-sep 8, 1100
Victor III Victor III Daufer (Daufari) Daufer (Daufari) May 9, 1087-Sep 16, 1087 9 maj 1087-sep 16, 1087
. .
Urban II Urban II Odo (Eudes) Odo (Eudes) Mar 12, 1088-Jul 29, 1099 12 mars 1088-den 29 juli 1099
Paschal II PÅSK II Rainerius Rainerius Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 13 august 1099-den 21 januari 1118
Theodoric Theodoric Sep 1100-Jan 1101 Sep 1100-januari 1101
Albert Albert
(Adalbert) (Adalbert)
1101 1101
Silvester IV Silvester IV Maginulf Maginulf Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 18 november 1105-den 12 april 1111
Gelasius II Gelasius II John of Gaeta Johannes av Gaeta Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 24 januari 1118-den 29 januari 1119
Gregory VIII Gregorius VIII Maurice Burdinus Maurice Burdinus Mar 8, 1118-Apr 1121 8 mars 1118-april 1121
Calistus II Calistus II Guido Guido Feb 2, 1119-Dec 14, 1124 2 februari 1119-den 14 december 1124
Celestine II Celestine II Teobaldo Teobaldo
Boccapecci Boccapecci
Dec 15-16, 1124 Dec 15-16, 1124
Honorius II Honorius II Lamberto of Ostia Lamberto i Ostia Dec 21, 1124-Feb 13, 1130 21 december 1124-den 13 februari 1130
Innocent II Innocent II Gregorio Gregorio
Papareschi Papareschi
Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 14 februari, 1130-sep 24, 1143
Anacletus II Anacletus II Pietro Pierleoni Pietro Pierleoni Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 14 februari 1130-den 25 januari 1138
Victor IV Victor IV Gregorio Conti Gregorio Conti Mar 1138-May 29, 1138 Mars 1138-den 29 maj 1138
Celestine II Celestine II Guido of Citta Guido av Citta
diCastello diCastello
Sep 26, 1143-May 8, 1144 Sep 26, 1143-8 maj 1144
Lucius II Lucius II Gherardo Gherardo
Caccianemici Caccianemici
Mar 12, 1144-Feb 15, 1145 12 mars 1144-den 15 februari 1145
Eugene III Eugene III Bernardo Bernardo
Pignatelli Pignatelli
Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 15 februari 1145-den 8 juli 1153
Anastasius IV Anastasius IV Corrado Corrado Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 8 juli 1153-december 3, 1154
Adrian IV Adrian IV
(Hadrian IV) (Hadrianus IV)
Nicholas Nicholas
Breakspear Breakspear
Dec 4, 1154-Sep 1, 1159 4 december, 1154-sep 1, 1159
. .
Alexander III Alexander III Orlando (Roland) Orlando (Roland)
Bandinelli Bandinelli
Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 Sep 7, 1159-30 august 1181
Victor IV Victor IV Ottaviano Ottaviano Sep 7, 1159-Apr 20, 1164 Sep 7, 1159-20 april 1164
Paschal III PÅSK-III Guido of Crema Guido av Crema Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 22 april, 1164-sep 20, 1168
Calistus III Calistus III Giovanni Giovanni Sep 1168-Aug 29, 1178 Sep 1168-29 august 1178
Innocent III Innocent III Lando Lando Sep 29, 1179-Jan 1180 Sep 29, 1179-januari 1180
Lucius III Lucius III Ubaldo Allucingoli Ubaldo Allucingoli Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 Sep 1, 1181-25 november 1185
Urban III Urban III Umberto Crivelli Umberto Crivelli Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 25 november 1185-den 20 oktober 1187
Gregory VIII Gregorius VIII Alberto de Morra Alberto de Morra Oct 21, 1187-Dec 17, 1187 21 oktober 1187-den 17 december 1187
Clement III Clement III Paolo Scolari Paolo Scolari Dec 19, 1187-Mar 1191 19 december 1187-mars 1191
Celestine III Celestine III Giacinto Bobo Giacinto Bobo Mar 1191-Jan 8, 1198 Mars 1191-den 8 januari 1198
Innocent III Innocent III Lotario Lotario Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 8 januari 1198-den 16 juli 1216
Honorius III Honorius III Cencio Savelli Cencio Savelli Jul 18, 1216-Mar 18, 1227 18 juli 1216-den 18 mars 1227
Gregory IX Gregorius IX Ugo (Ugolino) Ugo (Ugolino) Mar 19, 1227-Aug 22, 1241 19 mars, 1227-22 august 1241
Celestine IV Celestine IV Goffredo da Goffredo da
Castiglione Castiglione
Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 25 oktober 1241-den 10 november 1241
Innocent IV Innocent IV Sinibaldo Fieschi Sinibaldo Fieschi Jun 25, 1243-Dec 7, 1254 25 juni, 1243-7 december 1254
Alexander IV Alexander IV Rinaldo, Rinaldo,
Count of Segni Räkna med Segni
Dec 12, 1254-May 25, 1261 12 december 1254-den 25 maj 1261
Urban IV Urban IV Jacques Pantal‚on Jacques Pantal på Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 29 august 1261-2 oktober 1264
Clement IV Clement IV Guy Foulques Guy Foulques Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 5 februari 1265-den 29 november 1268
. .
Gregory X Gregorius X Tedaldo Visconti Tedaldo Visconti Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 Sep 1, 1271-10 januari 1276
Innocent V Oskyldiga V Pierre of Tarentaise Pierre av Tarentaise Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 21 januari 1276-den 22 juni 1276
Adrian V Adrian V
(Hadrian V) (Hadrianus V)
Ottobono Fieschi Ottobono Fieschi Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 11 juli, 1276-18 august 1276
John XXI Johannes XXI Pedro Juliao Pedro Juliao
(Peter of Spain) (Peter av Spanien)
Sep 8, 1276-May 20, 1277 Sep 8, 1276-20 maj 1277
Nicholas III Nicholas III Giovanni Gaetano Giovanni Gaetano Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 25 november, 1277-22 august 1280
Martin IV Martin IV Simon de Brie Simon de Brie
(Brion) (Brion)
Feb 22, 1281-Mar 28, 1285 22 februari 1281-den 28 mars 1285
Honorius IV Honorius IV Giacomo Savelli Giacomo Savelli Apr 2, 1285-Apr 3, 1287 2 april 1285-april 3, 1287
Nicholas IV Nicholas IV Girolamo Masci Girolamo Masci Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 22 februari 1288-den 4 april 1292
St. Celestine V St Celestine V Pietro del Morrone Pietro del Morrone Jul 5, 1294-Dec 13, 1294 5 juli 1294-den 13 december 1294
Boniface VIII Boniface VIII Benedetto Caetani Benedetto Caetani Dec 24, 1294-Oct 11, 1303 24 december 1294-den 11 oktober 1303
Benedict XI Benedictus XI Niccol• Boccasino Niccol • Boccasino Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 22 oktober, 1303-7 juli 1304
Clement V Clement V Bertrand de Got Bertrand de Got Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 5 juni 1305-den 20 april 1314
John XXII Johannes XXII Jacques DuŠse Jacques DuŠse Aug 7, 1316-Dec 4, 1334 August 7, 1316-4 december 1334
Nicholas V Nicholas V Pietro Rainalducci Pietro Rainalducci May 12, 1328-Jul 25, 1330 12 maj 1328-den 25 juli 1330
Benedict XII Benedictus XII Jacques Fournier Jacques Fournier Dec 20, 1334-Apr 25, 1342 20 december 1334-den 25 april 1342
Clement VI Clement VI Pierre of Rosier Pierre av Rosier
d'Egleton d'Egleton
May 7, 1342-Dec 6, 1352 7 maj 1342-6 december 1352
Innocent VI Innocent VI Etienne Aubert Etienne Aubert Dec 18, 1352-Sep 12, 1362 18 december, 1352-sep 12, 1362
Urban V Urban V Guillaume de Guillaume de
Grimoard Grimoard
Sep 28, 1362-Dec 19, 1370 Sep 28, 1362-19 december 1370
. .
Gregory XI Gregorius XI Pierre Roger Pierre Roger
de Beaufort de Beaufort
Dec 30, 1370-Mar 27, 1378 30 december 1370-den 27 mars 1378
Urban VI Urban VI Bartolomeo Bartolomeo
Prignano Prignano
Apr 8, 1378-Oct 15, 1389 8 april 1378-den 15 oktober 1389
Clement VII Clement VII Robert of Cambrai Robert av Cambrai Sep 20, 1378-Sep 16, 1394 Sep 20, 1378-sep 16, 1394
Boniface IX Boniface IX Pietro Tomacelli Pietro Tomacelli Nov 2, 1389-Oct 1, 1404 2 november 1389-den 1 oktober 1404
Benedict XIII Benedictus XIII Pedro de Luna Pedro de Luna Sep 28, 1394-Jul 26, 1417 Sep 28, 1394-26 juli 1417
Innocent VII Innocent VII Cosimo Gentile Cosimo Gentile
de'Migliorati de'Migliorati
Oct 17, 1404-Nov 6, 1406 17 oktober, 1404-6 november 1406
Gregory XII Gregorius XII Angelo Correr Angelo Correr Nov 30, 1406-Jul 4, 1415 30 november, 1406-4 juli 1415
Alexander V Alexander V Pietro Philarghi Pietro Philarghi Jun 26, 1409-May 3, 1410 26 juni 1409, den 3 maj 1410
John XXIII John XXIII Baldassare Cossa Baldassare Cossa May 17, 1410-May 29, 1415 17 maj 1410-den 29 maj 1415
Martin V Martin V Oddo Colonna Oddo Colonna Nov 11, 1417-Feb 20, 1431 11 november 1417-den 20 februari 1431
Clement VIII Clement VIII Gil Sanchez Mu¤oz Gil Sanchez Mu ¤ oz Jun 10, 1423-Jul 26, 1429 10 juni, 1423-26 juli 1429
Benedict XIV Benedictus XIV Bernard Garnier Bernard Garnier Nov 12, 1425-? 12 november 1425 -?
Eugene IV Eugene IV Gabriele Gabriele
Condulmaro Condulmaro
Mar 3, 1431-Feb 23, 1447 3 mars 1431-den 23 februari 1447
Felix V Felix V Amadeus VIII, Amadeus VIII,
Duke of Savoy Hertig av Savojen
Nov 5, 1439-Apr 7, 1449 5 november 1439, den 7 april 1449
Nicholas V Nicholas V Tommaso Tommaso
Parentucelli Parentucelli
Mar 6, 1447-Mar 24, 1455 6 mars 1447-den 24 mars 1455
Callistus III Callistus III Alfonso deBorja Alfonso deBorja
(Borgia) (Borgia)
Apr 8, 1455-Aug 6, 1458 8 april, 1455-6 august 1458
Pius II Pius II Enea Silvo Enea Silvo Aug 19, 1458-Aug 15, 1464 19 august, 1458-15 august 1464
Piccolomini Piccolomini
(Paul II) (Paulus II)
Pietro Barbo Pietro Barbo Aug 30, 1464-Jul 26, 1471 30 august, 1464-26 juli 1471
. .
Sixtus IV Sixtus IV Franceso della Franceso della
Rovere Rovere
Aug 9, 1471-Aug 12, 1484 9 august 1471-12 august 1484 IT IT
Innocent VIII Innocent VIII Giovanni Giovanni
Battista Cib• Battista CIB •
Aug 29, 1484-Jul 25, 1492 29 august, 1484-25 juli 1492
Alexander VI Alexander VI Rodrigo deBorja Rodrigo deBorja
y Borja y Borja
Aug 11, 1492-Aug 18, 1503 11 august, 1492-18 august 1503 SP SP
Pius III Pius III Francesco Francesco
Todeschini Todeschini
Sep 22, 1503-Oct 18, 1503 Sep 22, 1503-18 oktober 1503
Julius II Julius II Giuliano dell Giuliano dell
Rovere Rovere
Nov 1, 1503-Feb 21, 1513 1 november 1503-den 21 februari 1513 IT IT
Leo X Leo X Giovanni de' Giovanni de '
Medici Medici
Mar 11, 1513-Dec 1, 1521 11 mars 1513-den 1 december 1521 IT IT
Adrian VI Adrian VI
(Hadrian VI) (Hadrianus VI)
Adrian Dedal Adrian Dedal Jan 9, 1522-Sep 14, 1523 9 januari, 1522-sep 14, 1523 NT NT
Clement VII Clement VII Giulio de' Medici Giulio de 'Medici Nov 19, 1523-Sep 25, 1534 19 november, 1523-sep 25, 1534 IT IT
Paul III Paulus III Alessandro Farnese Alessandro Farnese Oct 13, 1534-Nov 10, 1549 13 oktober 1534-den 10 november 1549 IT IT
Julius III Julius III Giovanni Maria Giovanni Maria
del Monte del Monte
Feb 8, 1550-Mar 23, 1555 8 februari 1550-den 23 mars 1555 IT IT
Marcellus II Marcellus II Marcello Cervini Marcello Cervini Apr 9, 1555-May 1, 1555 9 april 1555-den 1 maj 1555 IT IT
Paul IV Paul IV Giampietro Carafa Giampietro Carafa May 23, 1555-Aug 18, 1559 23 maj 1555-18 august 1559 IT IT
Pius IV Pius IV Giovanni Angelo Giovanni Angelo
Medici Medici
Dec 25, 1559-Dec 9, 1565 25 december 1559-december 9, 1565 IT IT
St. Pius V St Pius V Michele Ghislieri Michele Ghislieri Jan 7, 1566-May 1, 1572 7 januari 1566-den 1 maj 1572 IT IT Domin Domin
Gregory XIII Gregorius XIII Ugo Boncompagni Ugo Boncompagni May 14, 1572-Apr 10, 1585 14 maj 1572-den 10 april 1585 IT IT
Sixtus V Sixtus V Felice Peretti Felice Peretti Apr 24, 1585-Aug 27, 1590 24 april, 1585-27 august 1590 IT IT
Urban VII Urban VII Giambattista Giambattista
Castagna Castagna
Sep 15, 1590-Sep 27, 1590 Sep 15, 1590-sep 27, 1590 IT IT
Gregory XIV Gregorius XIV Niccol• Sfondrati Niccol • Sfondrati Dec 5, 1590-Oct 16, 1591 5 december 1590-den 16 oktober 1591 IT IT
. .
Innocent IX Oskyldiga IX Giovanni Antonio Giovanni Antonio
Fachinetti Fachinetti
Oct 29, 1591-Dec 30, 1591 29 oktober 1591-den 30 december 1591 IT IT
Clement VIII Clement VIII Ippolito Ippolito
Aldobrandini Aldobrandini
Jan 30, 1592-Mar 5, 1605 30 januari 1592-den 5 mars 1605 IT IT
Leo XI Leo XI Alessandro Alessandro
Ottaviano de'Medici Ottaviano de'Medici
Apr 1, 1605-Apr 27, 1605 1 april 1605-den 27 april 1605 IT IT
Paul V Paul V Camillo Borghese Camillo Borghese May 16, 1605-Jan 28, 1621 16 maj 1605-den 28 januari 1621 IT IT
Gregory XV Gregorius XV Alessandro Alessandro
Ludovisi Ludovisi
Feb 9, 1621-Jul 8, 1623 9 februari 1621-den 8 juli 1623 IT IT
Urban VIII Urban VIII Mafeo Barberini Mafeo Barberini Aug 6, 1623-Jul 29, 1644 August 6, 1623-29 juli 1644 IT IT
Innocent X Innocent X Giambattista Pamfili Giambattista Pamfili Sep 15, 1644-Jan 1, 1655 Sep 15, 1644-den 1 januari 1655 IT IT
Alexander VII Alexander VII Fabio Chigi Fabio Chigi Apr 7, 1655-May 22, 1667 7 april 1655-den 22 maj 1667 IT IT
Clement IX Clement IX Giulio Rospigliosi Giulio Rospigliosi Jun 20, 1667-Dec 9, 1669 20 juni 1667-december 9, 1669 IT IT
Clement X Clement X Emilio Altieri Emilio Altieri Apr 29, 1670-Jul 22, 1676 29 april 1670-den 22 juli 1676 IT IT
Innocent XI Innocent XI Benedetto Benedetto
Odescalchi Odescalchi
Sep 21, 1676-Aug 12, 1689 Sep 21, 1676-12 august 1689 IT IT
Alexander VIII Alexander VIII Pietro Ottoboni Pietro Ottoboni Oct 6, 1689-Feb 1, 1691 6 oktober 1689-den 1 februari 1691 IT IT
Innocent XII Oskyldiga XII Antonio Pignatelli Antonio Pignatelli Jul 12, 1691-Sep 27, 1700 12 juli, 1691-sep 27, 1700 IT IT
Clement XI Clement XI Giovanni Francesco Giovanni Francesco
Albani Albani
Nov 23, 1700-Mar 19, 1721 23 november 1700-den 19 mars 1721 IT IT
Innocent XIII Innocent XIII Michelangelo Michelangelo
dei Conti dei Conti
May 8, 1721-Mar 7, 1724 8 maj 1721-mars 7, 1724 IT IT
Benedict XIII Benedictus XIII Pietro Francesco Pietro Francesco
Orsini Orsini
May 29, 1724-Feb 21, 1730 29 maj 1724-den 21 februari 1730 IT IT
Clement XII Clement XII Lorenzo Corsini Lorenzo Corsini Jul 12, 1730-Feb 6, 1740 12 juli 1730-den 6 februari 1740 IT IT
Benedict XIV Benedictus XIV Prospero Lorenzo Prospero Lorenzo
Lambertini Lambertini
Aug 17, 1740-May 3, 1758 17 august 1740-3 maj 1758 IT IT
. .
Clement XIII Clement XIII Carlo della Torre Carlo della Torre
Rezzonico Rezzonico
Jul 6, 1758-Feb 2, 1769 6 juli 1758-den 2 februari 1769 IT IT
Clement XIV Clemens XIV Lorenzo Ganganelli Lorenzo Ganganelli May 19, 1769-Sep 22, 1774 19 maj 1769-sep 22, 1774 IT IT
Pius VI Pius VI Giovanni Angelo Giovanni Angelo
Brachi Brachi
Feb 15, 1775-Aug 29, 1799 15 februari 1775-den 29 august 1799 IT IT
Pius VII Pius VII Luigi Barnab… Luigi Barnab ...
Chiaramonte Chiaramonte
Mar 14, 1800-Jul 20, 1823 14 mars 1800-den 20 juli 1823 IT IT Bened Bened
Leo XII Leo XII Annibale Sermattei Annibale Sermattei
della Genga della Genga
Sep 28, 1823-Feb 10, 1829 Sep 28, 1823-10 februari 1829 IT IT
Pius VIII Pius VIII Francesco Saverio Francesco Saverio
Castiglione Castiglione
Mar 31, 1829-Nov 30, 1830 31 mars 1829-den 30 november 1830 IT IT
Gregory XVI Gregorius XVI Bartolomeo Albert Bartolomeo Albert
Cappellari Cappellari
Feb 2, 1831-Jun 1, 1846 2 februari 1831-den 1 juni 1846 IT IT
Pius IX Pius IX Giovanni Maria Giovanni Maria
Mastai-Ferretti Mastai-Ferretti
Jun 16, 1846-Feb 7, 1878 16 juni, 1846-7 februari 1878 IT IT
Leo XIII Leo XIII Gioacchino Gioacchino
Vincenzo Pecci Vincenzo Pecci
Feb 20, 1878-Jul 20, 1903 20 februari 1878-den 20 juli 1903 IT IT
St. Pius X St Pius X Giuseppe Giuseppe
Melchiorre Sarto Melchiorre Sarto
Aug 4, 1903-Aug 20, 1914 August 4, 1903-20 august 1914 IT IT
Benedict XV Benedictus XV Giacomo Della Giacomo Della
Chiesa Chiesa
Sep 3, 1914-Jan 22, 1922 Sep 3, 1914-22 januari 1922 IT IT
Pius XI Pius XI Ambrogio Damiano Ambrogio Damiano
Achille Ratti Achille Ratti
Feb 6, 1922-Feb 10, 1939 6 februari 1922-den 10 februari 1939 IT IT
Pius XII Pius XII Eugenio Maria Eugenio Maria
Giovanni Pacelli Giovanni Pacelli
Mar 2, 1939-Oct 9, 1958 2 mars 1939, den 9 oktober 1958 IT IT
John XXIII John XXIII Angelo Giuseppe Angelo Giuseppe
Roncalli Roncalli
Oct 28, 1958-Jun 3, 1963 28 oktober, 1958-3 juni 1963 IT IT
Paul VI Paulus VI Giovanni Battista Giovanni Battista
Montini Montini
Jun 21, 1963-Aug 6, 1978 21 juni, 1963-6 august 1978 IT IT
John Paul I John Paul I Albino Luciani Albino Luciani Aug 26, 1978-Sep 28, 1978 26 august 1978-sep 28, 1978 IT IT 263rd 263rd
John Paul II Johannes Paulus II Karol Wojtyla Karol Wojtyla Oct 16, 1978 - Apr 2, 2005 16 oktober 1978 - den 2 april 2005 PL PL
Benedict XVI Benedictus XVI Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger Apr 19, 2005 - 19 april 2005 -- GE GE 265th 265th


Chronological Lists of Popes Kronologisk förteckning över Popes

Catholic Information Katolska Information

The historical lists of the popes, from those drawn up in the second century to those of the present day, form in themselves a considerable body of literature. It would be beyond the scope of the article to enter upon a discussion of these catalogues. Den historiska förteckningar över påvarna, från dem som utarbetats under det andra århundradet att de idag utgör i sig en stor mängd litteratur. Det ligger utanför tillämpningsområdet för artikel för att komma in på en diskussion om dessa kataloger. For an account of the most famous of them all, the article LIBER PONTIFICALIS may be consulted. För en redogörelse av de mest berömda av dem alla, artikelnummer LIBER PONTIFICALIS kan konsulteras. It appears, however, desirable to indicate very briefly what are our authorities for the names and the durations in office of the popes for the first two centuries of the Church's existence. Det verkar dock önskvärt att ange kortfattat vad som är våra myndigheter om namnen och giltighetstider i ämbetet av påvar för första två århundraden av kyrkans existens.

St. Irenaeus, writing between 175 and 190, not many years after his Roman sojourn, enumerates the series from Peter to Eleutherius (Adv. Haer. 3:3:3; Eusebius, "Hist. eccl." 5:6). St Irenaeus, skriftligen mellan 175 och 190, inte många år efter hans romerska vistelse, uppräkning av de serier från Peter till Eleutherius (Adv. hær. 3:3:3, Eusebius, Hist. Eccl. 5:6). His object, as we have already seen, was to establish the orthodoxy of the traditional doctrine, as opposed to heretical novelties, by showing that the bishop was the natural inheritor of the Apostolic teaching. Hans objekt, som vi redan har sett, var att fastställa ortodoxin av den traditionella doktrinen, i motsats till kättersk nyheter, genom att visa att biskopen har en naturlig arvtagare till den apostoliska undervisningen. He gives us the names alone, not the length of the various episcopates. Han ger oss namnen på egen hand, inte längden på de olika episcopates. This need is supplied by other witnesses. Detta behov har lämnats av andra vittnen.

Most important evidence is furnished by the document entitled the "Liberian Catalogue" -- so called from the Pope whose name ends the list. Viktigast det styrkts av dokument med titeln "Liberias Katalog" - så kallade från påven vars namn slutar listan. The collection of tracts of which this forms a part was edited (apparently by one Furius Dionysius Philocalus) in 354. Insamling av skrifter av vilka detta är en del har redigerats (uppenbarligen av en Furius Dionysius Philocalus) i 354. The catalogue consists of a list of the Roman bishops from Peter to Liberius, with the length of their respective episcopates, the consular dates, the name of the reigning emperor, and in many cases other details. Katalogen innehåller en förteckning över de romerska biskopar från Peter till Liberius med längden på respektive episcopates, konsulatkåren datum, namnet på den regerande kejsaren, och i många fall andra uppgifter. There is the strongest ground for believing that the earlier part of the catalogue, as far as Pontian (230-35), is the work of Hippolytus of Portus. It is manifest that up to this point the fourth century compiler was making use of a different authority from that which he employs for the subsequent popes: and there is evidence rendering it almost certain that Hippolytus's work "Chronica" contained such a list. Det är den starkaste grunden för att anta att den första delen av katalogen, så långt det Pontian (230-35), är arbetet i Hippolytus av Portus. Det är uppenbart att upp till denna punkt fjärde århundradet kompilatorn var att använda sig av en annan myndighet än den som han använder för de efterföljande påvarna: och det finns tecken som gör det nästan säkert att Hippolytus arbete "Chronica" som en sådan förteckning. The reign of Pontian, moreover, would be the point at which that list would have stopped: for Hippolytus and he were condemned to servitude in the Sardinian mines -- a fact which the chronographer makes mention when speaking of Pontian's episcopate. Den regeringstid av Pontian dessutom skulle vara den punkt där den listan skulle ha slutat: för Hippolytus och han var dömd till slaveri i Sardiska gruvor - ett faktum som chronographer gör att nämna när man talar om Pontian s BISKOPOVÄRDIGHET. Lightfoot has argued that this list originally contained nothing but the names of the bishops and the duration of their episcopates, the remaining notes being additions by a later hand. Lightfoot har hävdat att denna lista som ursprungligen innehöll bara namnen på biskoparna och deras episcopates, resterande noterar att tillägg av en senare hand. The list of popes is identical with that of Irenaeus, save that Anacletus is doubled into Cletus and Anacletus, while Clement appears before, instead of after, these two names. Listan över påvar är likadan som den Irenaeus, spara som Anacletus fördubblas i Cletus och Anacletus, medan Clement visas före, istället för efter dessa två namn. The order of Popes Pius and Anicetus has also been interchanged. Beställningen av Påvarna Pius och Anicetus har också för samma ändamål. There is every reason to regard these differences as due to the errors of copyists. Det finns all anledning att betrakta dessa skillnader som beror på fel i avskrivarnas.

Another witness is Eusebius. Ett annat vittne Eusebius. The names and episcopal years of the bishops can be gathered alike from his "History" and his "Chronicle". Namn och episkopal års biskoparna kan samlas in både från sin "Historia" och hans "Chronicle". The notices in the two works; can be shown to be in agreement, notwithstanding certain corruptions in many texts of the "Chronicle". Meddelandena i två verk, kan visas vara överens, trots vissa skador i flera texter i "Chronicle". This Eastern list in the hands of Eusebius is seen to have been identical with the Western list of Hippolytus, except that in the East the name of Linus's successor seems to have been given as Anencletus, in the original Western list as Cletus. Detta östra listan hos Eusebius anses ha varit identisk med den västra listan över Hippolytus, utom i östra namn Linus efterträdare verkar ha fått så Anencletus i original Western lista som Cletus.

The two authorities presuppose the following list: (1) Peter, xxv; (2) Linus, xii; (3) Anencletus [Cletus], xii; (4) Clement, ix; (5) Evarestus, viii; (6) Alexander, x; (7) Sixtus, x; (8) Telesophorus, xi; (9) Hyginus, iv; (10) Pius, xv; (11) Anicetus, xi;, (12) Soter, viii; (13) Eleutherius, xv; (14) Victor, x; (15) Zephyrinus, xviii; (16) Callistus, v; (17) Urban, viii; (18) Pontian, v (Harnack, "Chronologie", I, 152). De två myndigheterna förutsätter följande: (1) Peter, xxv, (2) Linus, XII, (3) Anencletus [Cletus], xii, (4) Clement, ix, (5) Evarestus, viii, (6) Alexander , X, (7) Sixtus, x, (8) Telesophorus, xi, (9) Hyginus, IV, (10) Pius, xv, (11) Anicetus, Xi;, (12) Soter, viii, (13) Eleutherius , xv, (14) Victor, x, (15) Zephyrinus, xviii, (16) Callistus, v, (17) Urban, viii, (18) Pontian, v (Harnack, "Chronologie", I, 152).

We learn from Eusebius (Hist. eccl. 4:22) that in the middle of the second century Hegesippus, the Hebrew Christian, visited Rome and that he drew up a list of bishops as far as Anicetus, the then pope. Vi lär oss av Eusebius (Hist. eccl. 4:22) som i mitten av andra århundradet Hegesippus, den hebreiska Christian besökte Rom och att han har utarbetat en förteckning över biskopar i den mån det Anicetus, dåvarande påven. Eusebius does not quote his catalogue, but Lightfoot sees ground for holding that we possess it in a passage of Epiphanius (Haer. 27:6), in which the bishops as far as Anicetus are enumerated. Eusebius inte citera hans katalog, men Lightfoot ser marken för anläggningen att vi har det i en passage i Epiphanius (Haer. 27:6), där biskoparna så långt Anicetus räknas upp. This list of Hegesippus, drawn up less than a century after the martyrdom of St. Peter, was he believes, the foundation alike of the Eusebian and Hippolytan catalogues (Clement of Rome I, 325 so.). Denna förteckning över Hegesippus, upprättat mindre än ett sekel efter martyrdom of St Peter, var han tror, grunden både för Eusebian och Hippolytan kataloger (Clement i Rom I, 325 det.). His view has been accepted by many scholars. Hans uppfattning har accepterats av många forskare. Even those who, like Harnack (Chronologie, I, 184 sq.), do not admit that this list is really that of Hegesippus, recognize it as a catalogue of Roman origin and of very early date, furnishing testimony independent alike of the Eusebian and Liberian lists. Även de som i likhet Harnack (Chronologie, I, 184 kvadratmeter), inte medge att den här listan är verkligen att Hegesippus, känner igen den som en katalog över romerska ursprung och av mycket tidigt datum, inredningsartiklar vittnesmål oberoende både av Eusebian och Liberias listor.

The "Liber Pontificalis", long accepted as an authority of the highest value, is now acknowledged to have been originally composed at the beginning of the fifth century, and, as regards the early popes, to be dependent on the "Liberian Catalogue". Den "Liber Pontificalis" länge accepterats som en myndighet i det högsta värdet, är nu erkänt har ursprungligen sammansatt i början av femte-talet, och när det gäller tidig påvar, att vara beroende av den liberianska Katalog ".

In the numbering of the successors of St. Peter, certain differences appear in various lists. I Numreringen av efterträdare of St Peter, vissa skillnader förekomma i olika listor. The two forms Anacletus and Cletus, as we have seen, very early occasioned the third pope to be reckoned twice. De två former Anacletus och Cletus, som vi har sett, mycket tidigt uppkommit tredje påven att räkna två gånger. There are some few cases, also, in which it is still doubted whether particular individuals should be accounted genuine popes or intruders, and, according to the view taken by the compiler of the list, they will be included or excluded. Det finns några få fall, även där det är fortfarande tvivlade på att enskilda individer skall redovisas äkta påvar eller inkräktare, och enligt den uppfattning som kompilatorn i listan, de kommer att ingå eller undantas. In the accompanying list the Stephen immediately following Zacharias (752) is not numbered, since, though duly elected, he died before his consecration. I den medföljande lista Stephen omedelbart efter Zacharias (752) är inte numrerat, sedan, men väl valda, han dog innan han INVIGNING. At that period the papal dignity was held to be conferred at consecration, and hence he is excluded from all the early lists. Vid denna period påvliga värdighet ansågs vara knutna till INVIGNING och därmed är undantagna från alla tidigare förteckningar. Leo VIII (963) is included, as the resignation of Benedict V, though enforced, may have been genuine. Leo VIII (963) ingår, som avgått Benedictus V, men verkställas, kan ha varit äkta. Boniface VII is also ranked as a pope, since, in 984 at least, he would seem to have been accepted as such by the Roman Church. Boniface VII är också rankad som en påve, sedan i 984 minst, han tycks ha accepterats som sådana av den romerska kyrkan. The claim of Benedict X (1058) is likewise recognized. Påståendet av Benedictus X (1058) är också erkänt. It cannot be affirmed that his title was certainly invalid, and his name, though now sometimes excluded, appears in the older catalogues. Det kan inte vara bekräftade att hans titel var verkligen ogiltiga, och hans namn, men nu ibland uteslutas, visas i äldre kataloger.

It should be observed that there is no John XX in the catalogue. Det bör observeras att det inte är John XX i katalogen. This is due to the fact that, in the "Liber Pontificalis", two dates are given in connexion with the life of John XIV (983). Detta beror på det faktum att i "Liber Pontificalis", två dagar ges i samband med det liv John XIV (983). This introduced confusion into some of the papal catalogues, and a separate pope was assigned to each of these dates. Detta infördes förvirring i vissa av de påvliga kataloger, och en separat påven var som vart och ett av dessa tillfällen. Thus three popes named John were made to appear between Benedict VII and Gregory V. The error led the pope of the thirteenth century who should have been called John XX to style himself John XXI (Duchesne, "Lib. Pont." 2:17). Således tre påvar namnet John gjordes som ska visas mellan Benedictus VII och Gregory V. Felet ledde till att påven i talet som borde ha blivit kallad John XX till stilen själv John XXI (Duchesne, Lib. Pont ". 2:17) .

Some only of the antipopes find mention in the list. Vissa bara av antipopes hitta upp i listan. No useful purpose would be served by giving the name of every such claimant. Nr syfte skulle ske genom att namnet på varje sådan käranden. Many of them possess no historical importance whatever. Många av dem har någon historisk betydelse vadsomhelst. From Gregory VII onward not merely the years but the precise days are assigned on which the respective reigns commenced and closed. Från Gregorius VII vidare inte bara de senaste åren, men den exakta dagar tilldelas som respektive härskar påbörjades och avslutades. Ancient authorities furnish these details in the case of most of the foregoing popes also: but, previously to the middle of the eleventh century, the information is of uncertain value. Ancient myndigheterna lämna dessa upplysningar i fallet med de flesta av ovanstående påvar också: men, som tidigare till mitten av det elfte århundradet, den information som är av osäkert värde. With Gregory VII a new method of reckoning came in. The papal dignity was held to be conferred by the election, and not as previously by the coronation, and the commencement of the reign was computed from the day of election. Med Gregory VII en ny metod för beräkning kom i. Den påvliga värdighet ansågs vara knutna till valet, och inte som tidigare med kröning och påbörjandet av regeringstid var beräknad från den dag som valet. This point seems therefore a convenient one at which to introduce the more detailed indications. Denna punkt verkar därför en bekväm en där för att införa mer detaljerade uppgifter.

Publication information Written by GH Joyce. Publication information Skrivet av GH Joyce. Transcribed by Gerard Haffner. The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Transkriberas från Gerard Haffner. Katolska Encyclopedia, Volume XII. Published 1911. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil Obstat, den 1 juni 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York


Liber Pontificalis Liber Pontificalis

Catholic Information Katolska Information

(BOOK OF THE POPES). (Bok Påvarna).

A history of the popes beginning with St. Peter and continued down to the fifteenth century, in the form of biographies. En historia av påvar börjar med Peterskyrkan och fortsatte ner till femtonde århundradet, i form av biografier. The first complete collection of the papal biographies in the original form of the Liber Pontificalis reached to Stephen V (885-91). Den första kompletta samling av påvliga biografier i den ursprungliga formen av Liber Pontificalis nått till Stephen V (885-91). They were afterwards continued in a different style as far as Eugene IV (d. 1447) and Pius II (d. 1464). De har därefter fortsatt i ett annat format så långt Eugene IV (d. 1447) och Pius II (d. 1464). The individual biographies are very unequal in extent and importance. De individuella biografier är mycket ojämn i omfattning och betydelse. In most cases they exhibit a definite symmetrical form, which in the old Liber Pontificalis is quite uniform. I de flesta fall de uppvisar en tydlig symmetrisk form, som i de gamla Liber Pontificalis är helt enhetliga. These brief sketches give the origin and birthplace of the pope, the length of his pontificate, the decrees issued by him on questions of ecclesiastical discipline and liturgy, civil and ecclesiastical events, the building and renovation of Roman churches, donations to churches of land, liturgical furniture, reliquaries valuable tapestries and the like, transfer of relics to churches, the number of the principal ordinations (bishops, priests, deacons), the burial-place of the pope, and the time during which the see was vacant. Dessa korta skisser ge ursprung och födelseort för påven, längden av hans DOCERA, dekreten som utfärdats av honom i frågor om kyrkans disciplin och liturgin, civila och kyrkliga evenemang, uppbyggnad och renovering av romerska kyrkor, donationer till kyrkor av mark, liturgiska möbler, reliquaries värdefulla tapisserier och liknande, överföring av reliker till kyrkor, hur många av de viktigaste ordinations (biskopar, präster, diakoner), nedgrävning-platsen för påven och den tid under vilken se var ledig.

Historical criticism has for a long time dealt with this ancient text in an exhaustive way, especially in recent decades after Duchesne had begun the publication of his classic edition. Historiska kritik har under lång tid behandlats med denna antika texten på ett uttömmande sätt, särskilt under de senaste decennierna efter Duchesne hade börjat publiceringen av hans klassiska utgåva. In most of its manuscript copies there is found at the beginning a spurious correspondence between Pope Damasus and Saint Jerome. I de flesta av sina manuskript kopior det finns i början en falsk korrespondens mellan påven Damasus och Saint Jerome. These letters were considered genuine in the Middle Ages; consequently, in those times St. Jerome was considered the author of the biographies as far as Damasus, at whose request it was believed Jerome had written the work, the subsequent lives having been added at the command of each individual pope. Dessa skrivelser ansågs äkta under medeltiden, följaktligen, i dessa tider St Jerome ansågs författare av biografier så långt som Damasus, på vars begäran trodde man Jerome hade skrivit det arbete, den senare liv har lagts vid kommando för varje enskild påve. When the above-mentioned correspondence was proved entirely apocryphal, this view was abandoned. När ovan nämnda korrespondens har visat helt apokryfisk Denna uppfattning övergavs. In the sixteenth century Onofrio Panvinio on quite insufficient grounds attributed to Anastasius Bibliothecarius in the ninth century the continuation of the biographies as far as Nicholas I. Although Baronius in great measure corrected this false impression, the earlier editions, which appeared in the seventeenth century, bear the name of Anastasius as the author of our book of the popes. I det sextonde århundradet Onofrio Panvinio på helt otillräckliga grunder tillskrivas Anastasius Bibliothecarius i nionde århundradet fortsättningen av biografier så långt Nicholas I. Även Baronius i stor utsträckning korrigeras detta falskt intryck, tidigare utgåvor, som förekom i det sjuttonde århundradet, innehålla namn av Anastasius som författare i vår bok för påvar. The investigations of Ciampini ("Examen Libri Pontificalis seu Vitarum Rom. Pont. quæ sub nomine Anastasii circumferuntur", Rome, 1688), Schelstrate ("Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogis", Rome, 1692), and other scholars, disprove any possible claim of Anastasius to the authorship of this work. Undersökningarna av Ciampini ( "Examen Libri Pontificalis seu Vitarum Rom. Pont. Quæ sub nomine Anastasii circumferuntur", Rom, 1688), Schelstrate ( "Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogis", Rom, 1692), och andra forskare, motbevisa eventuella fordran i Anastasius till upphovsmannarätt till detta arbete. The conclusive researches of Duchesne have established beyond a doubt that in its earlier part, as far as the ninth century, the Liber Pontificalis war gradually compiled, and that the later continuations were added unsystematically. Den avgörande forskar i Duchesne har fastställt bortom tvivel att den i sina tidigare delar, i den mån det nionde århundradet, den Liber Pontificalis krig småningom sammanställas, och att de senare fortsättning lades unsystematically. In only a few cases is it possible to ascertain the authors. Modern criticism deals chiefly with two points, the period in which the Liber Pontificalis, in its earliest part, was compiled, and the sources then available to the author of this oldest division of the Liber Pontificalis. Endast i ett fåtal fall är det möjligt att författarna. Modern kritik handlar främst med två punkter, den period då Liber Pontificalis i sin tidigaste del, har sammanställts, och källor som finns till författaren av denna äldsta delning den Liber Pontificalis. Duchesne has proved exhaustively and convincingly that the first series of biographies from St. Duchesne har visat uttömmande och övertygande att den första serien av biografier från St Peter to Felix III [IV (d. 530)], were compiled at the latest under Felix's successor, Boniface II (530-2), and that their author was a contemporary of Anastasius II (496-8) and of Symmachus (498-514). Peter till Felix III [IV (d. 530)], samlades senast under Felix efterträdare, Boniface II (530-2), och att författaren var en samtida av Anastasius II (496-8) och Symmachus (498 -514). His principal arguments are the following. Hans främsta argument är följande. A great many biographies of the predecessors of Anastasius II are full of errors and historically untenable, but from Anastasius II on the information on the ecclesiastico-political history of the popes is valuable and historically certain. Ett stort antal biografier av företrädare för Anastasius II är fulla av felaktigheter och historiskt ohållbar, men från Anastasius II på information om ecclesiastico-politisk historia av påvar är värdefull och historiskt vissa. In addition, some manuscripts offer a summary of the earlier part of the Liber Pontificalis as far as Felix III (IV) whence the name "catalogus Felicianus"; consequently, the Liber Pontificalis must have been accessible to the author of this summary in a recension that reached to the above-mentioned Felix III (IV). Dessutom har vissa manuskript ger en sammanfattning av den första delen av Liber Pontificalis så långt Felix III (IV) varifrån namnet "catalogus Felicianus", följaktligen, Liber Pontificalis måste ha varit tillgängligt för författaren av denna sammanfattning på en recension som nådde de ovannämnda Felix III (IV). This observation tallies well with the aforesaid fact that the biographies from Anastasius II on exhibit accurate historical information. Denna iakttagelse överensstämmer väl med de nämnda faktum att biografier från Anastasius II den uppvisar korrekt historisk information. Duchesne defended successfully this opinion against Waitz and Mommsen, who placed the first edition of the Liber Pontificalis in the beginning of the seventh century. Duchesne försvarade framgångsrikt detta yttrande mot Waitz och Mommsen, som placerat den första upplagan av Liber Pontificalis i början av det sjunde århundradet. To bear out this view they suppose that from the time of Anastasius II to that of the author a genuine and reliable historical source, since lost, was at his disposal. Att bära denna bakgrund som de antar att från och med tidpunkten för Anastasius II som författaren en äkta och tillförlitlig historisk källa, sedan förlorade, var till sitt förfogande. Since, moreover, they cannot explain the summary ending with Felix III (IV), as easily is done by the hypothesis of Duchesne, the latter's opinion meets with the general approval of historians, and has recently been perfected by investigators like Grisar. Eftersom dessutom de inte kan förklara sammanfattning avslutas med Felix III (IV), som enkelt görs genom att hypotesen om Duchesne, den sistnämndes mening uppfyller de allmänna godkännande av historiker, och har nyligen fullbordad av utredare gillar Grisar. The first part therefore, to the death of Felix III (IV) ie to 530, should be considered a complete work, the compilation of some author who wrote shortly after the death of Pope Felix; later Biographies were added at different times in groups or separately by various authors. Den första delen därför att död Felix III (IV), dvs till 530, bör betraktas som ett komplett arbete, sammanställning av en del författare som skrev strax efter död Påven Felix; senare Biografier tillkommit vid olika tidpunkter i olika grupper eller separat av olika författare.

The compiler of the first part made use of two ancient catalogues or lists of the popes taking from them the order of succession, the chronological data, and also certain historical notes; these lists were: (a) the so-called "Catalogus Liberianus", and (b) a list of the popes that varies in length in the manuscripts, and perhaps depends on the "Catalogus Liberianus" for the period before the middle of the sixth century. Den kompilator i första delen utnyttjat två antika kataloger och förteckningar över påvar ta från dem storleksordningen rad, kronologiska data, och även vissa historiska anteckningar, dessa listor var: (a) den så kallade "Catalogus Liberianus" och (b) en förteckning över de påvar som varierar i längd i manuskript, och kanske beror på "Catalogus Liberianus" för perioden före mitten av sjätte århundradet. The "Catalogus Liberianus" is so called, because it terminates with Pope Liberius (352-66). Den "Catalogus Liberianus" är så kallade, eftersom det slutar med påven Liberius (352-66). It has reached us in the so-called Chronographus anni 354), an ancient manuscript that contains the valuable lists of the "Depositio martyrum" and the "Depositio episcoporum" In the "Catalogus Líberianus" there are already short historical notices of some popes (Peter, Pius, Pontianus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Xystus, Marcellinus, Julius), which were taken over by the author of the Liber Pontificalis. Det har nått oss i den så kallade Chronographus anni 354), ett gammalt manuskript som innehåller värdefulla förteckningar över "Depositio martyrum" och "Depositio episcoporum" i "Catalogus Líberianus" finns det redan korta historiska meddelanden om vissa påvar ( Peter, Pius, Pontianus, Fabianus, Cornelius, Lucius, Xystus, Marcellinus, Julius), som togs över av författaren till Liber Pontificalis. For its list of the earliest popes the "Catalogus Liberianus" was able to draw on the papal catalogue given by Hippolytus of Rome in his "Liber generationis", though even this list is not the oldest list of popes. På sin lista över de tidigaste påvar den "Catalogus Liberianus" kunde dra nytta av den påvliga katalog som Hippolytus av Rom i hans "Liber generationis", även om den här listan är inte den äldsta förteckning över påvar. It is probable that from the beginning of the second century there was already a list of popes, which contained short historical notices and was afterwards continued. Det är troligt att från början av det andra århundradet fanns det redan en lista över påvar, som innehöll korta historiska dokumenten och var därefter fortsatt. Eusebius and later chroniclers used such lists in their works [Lightfoot, "The Apostolic Fathers", Part I; "St. Clement of Rome", I (2nd ed., London, 1890), 201 sqq.; Harnack, "Gesch. der altchristl. Litt.", Part II: "Die Chronologie", I (Leipzig, 1897), 70 sqq.; Segna, "De Successione Romanorum Pontificum" (Rome, 1897)]. Eusebius och senare chroniclers används sådana listor i sina verk [Lightfoot, "Den apostoliska Fathers", del I, "St Clement i Rom", I (2nd ed., London, 1890), 201 sqq.; Harnack, "Gesch. der altchristl. Litt. ", del II:" Die Chronologie ", I (Leipzig, 1897), 70 sqq.; Segna," De Successione Romanorum Pontificum "(Rom, 1897)]. Such a catalogue of popes has reached us, as above stated, in the "Catalogus Liberianus", and forms a basis for the earliest recension of the work. En sådan katalog över påvar har nått oss, som ovan nämnts i "Catalogus Liberianus", och utgör en grund för att så tidigt recension av arbetet.

The compiler of the Liber Pontificalis utilized also some historical writings eg St. Jerome, "De Viris Illustribus"), a number of apocryphal fragments (eg the Pseudo-C1ementine Recognitions), the "Constitutum Silvestri", the spurious Acts of the alleged Synod of 275 bishops under Silvester etc., and fifth century Roman Acts of martyrs. Den kompilator av Liber Pontificalis utnyttjas också några historiska skrifter t.ex. St Jerome, "De Viris Illustribus"), ett antal apokryfisk fragment (t.ex. Pseudo-C1ementine Erkännanden), den "Constitutum Silvestri, de falska Rättsakter om den påstådda Synod 275 biskopar enligt Silvester etc. och femte århundradet Roman Rättsakter martyrer. Finally the compiler distributed arbitrarily along his list of popes a number of papal decrees taken from unauthentic sources; he likewise attributed to earlier popes liturgical and disciplinary regulations of the sixth century. Slutligen kompilatorn fördelas godtyckligt längs hans lista över påvar flera påvliga dekret tas från unauthentic källor, han också tillskrivas tidigare påvar liturgiska och disciplinära reglerna i det sjätte århundradet. The building of churches, the donations of land, of church plate and furniture, and many kinds of precious ornaments are specified in great detail. Byggandet av kyrkor, donationer av mark, av kyrkan plattan och möbler, och många värdefulla prydnadsföremål specificeras i detalj. These latter items are of great value, since they are based on the records of the papal treasury (vestiarium), and the conclusion has been drawn that the compiler of the Liber Pontificalis in its earliest form must have been a clerk of the treasury. Dessa poster är av stort värde, eftersom de bygger på den dokumentation av påvliga kassaförvaltning (vestiarium), och slutsatsen har tagits att kompilatorn av Liber Pontificalis i sin tidigaste form måste ha varit en kontorist i statskassan. It is to be noted that the actual Liber Pontificalis that we have was not the only work of this kind. Det bör noteras att det faktiska Liber Pontificalis att vi inte var det enda arbete av detta slag. There existed a similar collection of papal biographies, executed under Pope Hormisdas (d. 523), of which a lengthy fragment has reached us (Fragmentum Laurentianum); it gives the end of the life of Anastasius II (d. 498) and the life of his successor Symmachus. Det fanns en liknande samling av påvliga biografier, verkställas enligt påven Hormisdas (d. 523), varav en lång fragment har nått oss (Fragmentum Laurentianum), det ger i slutet av livslängden för Anastasius II (d. 498) och livet av hans efterträdare Symmachus. The text of the early Liber Pontificalis (first half of the sixth century), as found in the manuscripts that exhibit the later continuations, is not the original text. Texten i början av Liber Pontificalis (första halvan av sjätte århundradet), som finns i manuskripten som uppvisar de senare en fortsättning, är inte den ursprungliga texten. Duchesne gives a reconstruction of the earliest text of the work. Duchesne ger en rekonstruktion av den tidigaste text av arbetet. After Felix III (IV) the Liber Pontificalis was continued by various authors at intervals, each writer treating a group of papal lives. När Felix III (IV) den Liber Pontificalis fortsatte med olika författare med mellanrum, varje författare behandlar en grupp påvliga liv. Duchesne recognizes a first continuation as far as Pope Silverius (536-7), whose life is attributed to a contemporary. Duchesne erkänner ett första fortsättning så långt som påven Silverius (536-7), vars liv är hänförligt till en samtida. The limits of the next continuation are more difficult to determine; moreover in its earliest biographies several inaccuracies are met with. Gränserna för nästa fortsättning är svårare att avgöra, dessutom i sin tidigaste biografier flera felaktigheter uppfylls med. It is certain that one continuation ended with Pope Conon (d. 687); the aforesaid summary ending with this pope (Catalogus Cononianus) and certain lists of popes are proof of this. Det är säkert att en fortsättning slutade med påven Conon (d. 687), nämnda sammanfattning avslutas med denna påve (Catalogus Cononianus) och vissa förteckningar över påvar bevisar detta.

After Conon the lives down to Stephen V (885-91) were regularly added, and from the end of the seventh century usually by contemporaries of the popes in question. Efter Conon liv till Stephen V (885-91) regelbundet läggas, och från slutet av det sjunde århundradet vanligen i form av samtida av påvarna i fråga. While many of the biographies are very circumstantial, their historical value varies much; from a literary point of view both style and diction are, as a rule, of a low grade. Medan många av de biografier finns mycket indicier, deras historiska värde varierar mycket, från en litterär synvinkel både stil och uttryckssätt är som regel av en låg grad. Nevertheless they are a very important historical source for the period covered. Trots det är en mycket viktig historisk källa för den period som omfattas. Some of these biographies were begun in the lifetime of the Pope, the incidents being set down as they occurred. Vissa av dessa biografier inleddes under livstiden för påven, de incidenter som har fastställts som de uppstod. The authors were Roman ecclesiastics, and some of them were attached to the papal court. Författarna var Roman ecclesiastics, och vissa av dem är knutna till den påvliga domstolen. In only two cases can the author's name be discovered with any probability. I endast två fall kan upphovsmannens namn bli upptäckta med någon sannolikhet. The life of Stephen II (752-7) was probably written by the papal "Primicerius" Christopher. The life of Stephen II (752-7) var förmodligen skriven av den påvliga "Primicerius" Christopher. Anastasius bibliothecarius perhaps wrote the life of Nicholas I (858-67), a genuine, though brief, history of this pope; this author may also have worked at the life of the following pope, Adrian II (867-72), with whose pontificate the text of this Liber Pontificalis, as exhibited in the extant manuscripts, comes to an end. Anastasius bibliothecarius kanske skrev liv Nicholas I (858-67), en äkta, om än kort, historia av denna påve; denna skribent kan också ha arbetat vid liv av följande påven, Adrian II (867-72), med vars DOCERA texten i detta Liber Pontificalis, som ställts ut i de befintliga manuskript, kommer att upphöra. The biographies of the three following popes are missing and that of Stephen V (885-91) is incomplete. De biografier av följande tre påvar saknas och att av Stephen V (885-91) är ofullständig. In its original form the Liber Pontificalis reached as far as the latter pope. I sin ursprungliga form på Liber Pontificalis nått så långt som det senare påve. From the end of the ninth century the series of the papal lives was long interrupted. Från slutet av det nionde århundradet serien av påvliga liv var länge avbrytas. For the whole of the tenth and eleventh centuries there are only lists of the popes with a few short historical notices, that usually give only the pope's origin and the duration of his reign. För hela den tionde och elfte århundradena det bara finns förteckningar över påvar med några korta historiska meddelanden, som vanligtvis ger bara påvens ursprung och hela sin regeringstid.

After Leo IX (1049-54) detailed biographies of the popes were again written; at first, however, not as continuations of the Liber Pontificalis, but as occasion offered, notably during the Investitures conflict. Efter Leo IX (1049-54) detaljerade biografier av påvar återigen skrivit, i början, dock inte som en fortsättning av Liber Pontificalis, men som ibland erbjuds, i synnerhet under Investitures konflikten. In this way Bonizo of Sutri, in his "Liber ad amicum" or "De persecutione ecclesiæ", wrote lives of the popes from Leo IX to Gregory VII; he also wrote, as an introduction to the fourth book of his "Decretals", a "Chronicon Romanorum Pontificum" as far as Urban II (1088-99). På detta sätt Bonizo av Sutri i hans "Liber ad amicum" eller "De persecutione ecclesiæ", skrev liv av påvar från Leo IX till Gregorius VII, han skrev också, som en introduktion till den fjärde boken av sin "Decretals" en "Chronicon Romanorum Pontificum" så långt som Urban II (1088-99). Cardinal Beno wrote a history of the Roman Church in opposition to Gregory VII, "Gesta Romanæ ecclesiæ contra Hildebrandum" (Mon. Germ. Hist., Libelli de lite, II, 368 sqq.). Cardinal Beno skrev en historik över den romerska kyrkan i opposition till Gregorius VII, "Gesta Romanæ ecclesiæ contra Hildebrandum" (mån. Germ. Hist., Libelli de lite, II, 368 sqq.). Important information concerning the popes is contained in the "Annales Romani", from 1044 to 1187, and is utilized, in part, by Duchesne in his edition of the Liber Pontificalis (below). Viktig information om påvar finns i "Annales romska", från 1044 till 1187, och används, delvis genom Duchesne i sin utgåva av Liber Pontificalis (nedan). Only in the first half of the twelfth century was a systematic continuation again undertaken. Bara under den första halvan av den tolfte talet var en systematisk fortsättning igen vidtas. This is the Liber Pontificalis of Petrus Guillermi (son of William), so called by Duchesne after the manuscript written in 1142 by this Petrus in the monastery of St. Detta är Liber Pontificalis av Petrus Guillermi (son till William), sk av Duchesne efter manuskript skrivet i 1142 genom detta Petrus i klostret St Gilles (Diocese of Reims). Gilles (eparkatet Reims). But Petrus Guillermi merely copied, with certain additions and abbreviations, the biographies of the popes written by Pandulf, nephew of Hugo of Alatri. Men Petrus Guillermi endast kopieras, med vissa tillägg och förkortningar, den biografier av påvar skriven av Pandulf, brorson till Hugo i Alatri. Following the lines of the old Liber Pontificalis, Pandulf had made a collection of the lives of the popes from St. Peter down; only from Leo IX does he add any original matter. Efter rader av gamla Liber Pontificalis, Pandulf hade gjort en insamling av livsvillkoren för påvar från St Peter ned, först från Leo IX gör han tillför något ursprungliga frågan. Down to Urban II (1088-99) his information is drawn from written sources; from Paschal II (1099-1118) to Honorius II (1124-30), after whose pontificate this recension of the Liber Pontificalis was written, we have a contemporary's own information. Ner till Urban II (1088-99) hans uppgifter är hämtade från skriftliga källor, från PÅSK II (1099-1118) till Honorius II (1124-30), efter vars DOCERA denna recension av Liber Pontificalis skrevs har vi en modern s egen information. Duchesne holds that all biographies from Gregory VII on were written by Pandulf, while earlier historians like Giesebrecht ("Allgemeine Monatsschrift", Halle, 1852, 260 sqq.) and Watterich (Romanorum Pontificum vitæ, I, LXVIII sqq.) had considered Cardinal Petrus Pisanus as author of the lives of Gregory VII, Victor III, and Urban II, and had attributed to Pandulf only the subsequent lives--ie those of Gelasius II, Callistus II, and Honorius II. Duchesne anser att alla biografier från Gregorius VII den var skriven av Pandulf, medan tidigare historiker gärna Giesebrecht ( "Allgemeine Monatsschrift", Halle, 1852, 260 sqq.) Och Watterich (Romanorum Pontificum vitæ, I, LXVIII sqq.) Hade behandlat Cardinal Petrus Pisanus som författare till livet av Gregorius VII, Victor III och Urban II, och hade tillskrivas Pandulf bara efterföljande liv - dvs Gelasius II Callistus II och Honorius II. This series of papal biographies, extant only in the recension of Petrus Guillermi, is continued in the same manuscripts of the monastery of St. Gilles as far as Martin II (1281-5); however, the statements of this manuscript have no special value, being all taken from the Chronicle of Martinus Polonus. Denna serie av påvliga biografier, bevarade endast i recension av Petrus Guillermi, fortsätter i samma manuskript av klostret St Gilles så långt som Martin II (1281-5), men uttalanden av detta manus har inga särskilda värde är alla tagna från Chronicle av Martinus Polonus.

On the other hand the series of papal lives written by the cardinal priest Boso (d. about 1178), has independent value; it was his intention to continue the old Liber Pontificalis from the death of Stephen V, with which life, as above said, the work ends. Å andra sidan en serie påvliga liv skriven av kardinal präst Boso (d. ca 1178), har oberoende värde, det var hans avsikt att fortsätta den gamla Liber Pontificalis från död Stephen V, som livet, som ovan sagts , arbetet slutar. For the popes from John XII to Gregory VII Boso drew on Bonizo of Sutri; for the lives from Gelasius II (1118-19), to Alexander III (1179-81) under whom Boso filled an important office, the work has independent value. På påvar från Johannes XII till Gregorius VII Boso fäste på Bonizo av Sutri, till liv från Gelasius II (1118-19), att Alexander III (1179-81) under vilka Boso fyllt en viktig kontor, arbetet självständigt värde. This collection, nevertheless, was not completed as a continuation of the Liber Pontificalis and it remained unnoticed for a long time. Denna samling, dock var inte som en fortsättning på Liber Pontificalis och den förblev oupptäckt under lång tid. Cencius Camerarius, afterwards Honorius III, was the first to publish, together with his "Liber Censuum", the "Gesta Romanorum Pontificum" of Boso. Cencius Camerarius, efteråt Honorius III, var först med att publicera, tillsammans med sin "Liber Censuum", de "Gesta Romanorum Pontificum" av Boso. Biographies of individual popes of the thirteenth century were written by various authors, but were not brought together in a continuation of the Liber Pontificalis. Biografier enskilda påvarna i talet var skrivna av olika författare, men som inte samlas i en fortsättning på Liber Pontificalis. Early in the fourteenth century an unknown author carried farther the above-mentioned continuation of Petrus Guillermi, and added biographies of the popes from Martin IV (d. 1281) to John XXII (1316-34); but the information is taken from the "Chronicon Pontificum" of Bernardus Guidonis, and the narrative reaches only to 1328. Tidigt på fjortonde århundradet en okänd författare som längre ovannämnda fortsatt Petrus Guillermi och läggas biografier av påvar från Martin IV (d. 1281) till John XXII (1316-34), men informationen är hämtad från " Chronicon Pontificum "av Bernardus Guidonis och berättelsen når bara till 1328. An independent continuation appeared in the reign of Eugene IV (1431-47). From Urban V (1362-70) to Martin V (1417-31), with whom this continuation ended, the biographies have special historical value; the epoch treated is broadly the time of the Great Western Schism. En fristående fortsättning verkade i regeringstid av Eugene IV (1431-47). Från Urban V (1362-70) att Martin V (1417-31), som denna fortsatta slutade de biografier har särskilda historiskt värde, den epok som behandlas är stort sett Temne av Great Western schism. A later recension of this continuation, accomplished under Eugene IV, offers several additions. En längre recension av denna fortsättning, genomförda under Eugene IV, erbjuder flera tillägg. Finally, to the fifteenth century belong two collections of papal biographies, which were thought to be a continuation of the Liber Pontificalis, but nevertheless have remained separate and independent collections. Slutligen, i den femtonde århundradet tillhör två samlingar av påvliga biografier, som tros vara en fortsättning på Liber Pontificalis, men har varit separata och oberoende samlingar. The first comprises the popes from Benedict XII (1334-42) to Martin V (1417-31), and in another manuscript to Eugene IV (1431-47); the second reaches from Urban VI (1378-89) to Pius II (1458-64). Den första består av påvar från Benedictus XII (1334-42) att Martin V (1417-31), och i ett annat manuskript till Eugene IV (1431-47), den andra kommer från Urban VI (1378-89) till Pius II ( 1458-64). For the last popes in each case they exhibit valuable historical material. Under de senaste påvarna i varje fall de uppvisar värdefullt historiskt material. In consequences of the peculiar development of the Liber Pontificalis as a whole, it follows that, in order to obtain the full value of the historical sources used in the Liber Pontificalis, each particular life, each larger or smaller group of lives, needs separate critical treatment. När konsekvenserna av den speciella utvecklingen av Liber Pontificalis som helhet, följer det att man för att få det fulla värdet av den historiska källor som används i Liber Pontificalis, varje enskilt liv, varje större eller mindre grupp av livet, behöver separata kritiska behandling. The Liber Pontificalis was first edited by J. Busæus under the title "Anastasii bibliothecarii Vitæ seu Gesta. Romanorum Pontificum" (Mainz, 1602). Den Liber Pontificalis först utgiven av J. Busæus under rubriken "Anastasii bibliothecarii vitæ seu Gesta. Romanorum Pontificum" (Mainz, 1602). A new edition, with the "Historia ecclesiastica" of Anastasius, was edited by Fabrotti (Paris, 1647). En ny upplaga, med "Historia ecclesiastica" av Anastasius, var utgiven av Fabrotti (Paris, 1647). The best of the older editions of the primitive Liber Pontificalis (down to Hadrian II), with edition of the life of Stephen VI, was done by Fr. Det bästa av de äldre utgåvor av primitiva Liber Pontificalis (ner till Hadrianus II), med utgåvan av liv Stephen VI, gjordes genom Fr. Bianchini (4 vols., Rome, 1718-35; a projected fifth volume did not appear). Bianchini (4 vols., Rom, 1718-35, en beräknad femte volymen inte visas). Muratori added to his reprint of this edition the lives of later popes down to John XXII (Scriptores rerum Italicarum, III). Muratori läggas till hans nytryck av denna utgåva liv senare påvarna till John XXII (Navigering rerum Italicarum, III). The edition of Bianchini with several appendixes is found also in Migne (PL, CXXVII-VIII). Den upplagan av Bianchini med flera bilagor finns också i Migne (PL, CXXVII-VIII). For a classic edition of the early Liber Pontificalis, with all the above-mentioned continuations, we are indebted to the tireless industry of Louis Duchesne, "Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire" (2 vols., Paris, 1886-92). För en klassisk utgåva i början av Liber Pontificalis, med alla de ovan nämnda fortsättning, vi står i skuld till den outtröttlige industrin av Louis Duchesne, "Liber Pontificalis. Texte, inledningen et commentaire" (2 vols., Paris, 1886-92) . Mommsen began a new critical edition of the same work under the title "Gestorum Pontificum Romanorum pars I: Liber Pontificalis" (Mon. Germ. hist.); the first volume extends to 715 (Berlin, 1898). Mommsen började en ny utgåva av samma arbete under rubriken "Gestorum Pontificum Romanorum Pars I: Liber Pontificalis" (mån. Germ. Historik.), Den första volymen utökas till 715 (Berlin, 1898).

On the plan of the Roman Liber Pontificalis, and in obvious imitation, Agnellus, a priest of Ravenna, wrote the history of the bishops of that city, and called it "Liber Pontificalis Ecclesiæ Revennatis". På plan av den romerska Liber Pontificalis och uppenbara imitation, Agnellus, en präst i Ravenna, skrev historia av biskopar i den staden, och kallade det "Liber Pontificalis Ecclesiæ Revennatis". It began with St. Apollinaris and reached to about 485 (see AGNELLUS OF RAVENNA). Det började med St Apollinaris och uppgick till ca 485 (se AGNELLUS i Ravenna). This history of the bishops of Ravenna was continued, first by the unknown author to the end of the thirteenth century (1296), and afterwards to 1410 by Petrus Scordilli, provost of Ravenna. Other medieval chroniclers have also left collections of biographies of the bishops of particular sees, arranged on the lines of the Liber Pontificalis. Thus in 1071-2, at the order of Bishop Gundecharus of Eichstätt, the "Liber Pontificalis Eichstettensis" (ed. Bethmann in "Mon. Germ. hist., script.", VII, 242-50). Denna historia biskoparna i Ravenna fortsatte, först av okänd författare till slutet av det trettonde århundradet (1296), och därefter till 1410 av Petrus Scordilli, BORGMÄSTARE av Ravenna. Andra medeltida chroniclers har också slutat samling av biografier över biskoparna särskilt ser, arrangeras på linjerna från Liber Pontificalis. I 1071-2, på beslut av biskop Gundecharus i Eichstätt, den "Liber Pontificalis Eichstettensis" (ed. Bethmann i "man Germ. historik., manus." , VII, 242-50). Many medieval archiepiscopal and episcopal sees possess, under the title of "Gesta", histories of the occupants of these sees. Många medeltida archiepiscopal och episkopal ser har, under rubriken "Gesta", historia för att de åkande av dessa ser. Most of them offer very important original material for local diocesan history (for a list of them consult Potthast, "Bibliotheca historica medii ævi", 2nd ed., I,511, 514-6). De flesta av dem erbjuder mycket viktigt ursprungliga material för lokala domkapitel historia (för en förteckning över dem höra Potthast, "Bibliotheca historic medii ævi", 2nd ed., I, 511, 514-6).

Publication information Written by JP Kirsch. Publication information Skrivet av JP Kirsch. Transcribed by Wm Stuart French, Jr.. Transkriberas av Wm Stuart franska, Jr. Dedicated to Rev. Anselm Biggs, OSB The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Dedikerad till Rev Anselm Biggs, OSB The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Published 1910. År 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil Obstat, den 1 oktober 1910. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, censurera. Imprimatur. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

Besides the learned Prolegomena to the editions of DUCHESNE and MOMMSEN, see DUCHESNE, Etude sur le Liber Pontificalis in Bibl. Förutom de lärt FÖRETAL till utgåvor av Duchesne och MOMMSEN, se Duchesne, Etude sur le Liber Pontificalis i Bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome (1st series, Paris, 1877); IDEM. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome (1: a serie, Paris, 1877), idem. La date et les récensions du Liber Pont. La datum et les récensions du Liber Pont. in Revue de quest. i Revue de sökandet. hist., XXVI (1879), 493-530; IDEM, Le premier Liber Pont., Ibid., XXIX (1881), 246-62; IDEM, La nouvelle édition du Liber Pont. historik., XXVI (1879), 493-530; IDEM, Le premier Liber Pont., Ibid., XXIX (1881), 246-62; IDEM, La nouvelle édition du Liber Pont. in Mélanges d'archéoal. i Mélanges d'archéoal. et d'hist., XVIII (1898), 381-417; GRISAR, Der Liber Pontif. et d'historik., XVIII (1898), 381-417; GRISAR, Der Liber Pontif. in Zeitschr. i Zeitschr. für kath. für Kath. Theol., XI (1887), 417-46; IDEM, Analecta Romana, I (Rome, 1899). Theol., XI (1887), 417-46; IDEM, Analecta Romana, I (Rom, 1899). 1 sqq.; WAITZ, Ueber die italienischen Handschriften des Liber Pont. 1 sqq.; Waitz, über die italienischen Handschriften des Liber Pont. in Neues Archiv. i Neues Archiv. X (1885), 455-65 IDEM, Ueber den sogennanten Catalogus Felicianus der Päpste, ibid., XI (1886), 217-99: IDEM, Ueber die verschiedenen Texte des Liber Pont., ibid., IV (1879), 216-73; BRACKMANN, Reise nach Italien, ibid., XXVI (1901), 299-347; GIORGI, Appunti intorno ad alcuni manorcritti del Liber Pont. X (1885), 455-65 IDEM, über den sogennanten Catalogus Felicianus der Päpste, ibid., XI (1886), 217-99: IDEM, über die verschiedenen Texte des Liber Pont. Ibid., IV (1879), 216 -73; BRACKMANN, Reise nach Italien, ibid., XXVI (1901), 299-347, Giorgi, Appunti intorno ad alcuni manorcritti del Liber Pont. in Archivio della Soc. i Archivio della Soc. romana di storia patria, XX (1897), 247 sqq.; WATTERICH, Vitæ Pontif. Romana di storia patria, XX (1897), 247 sqq.; WATTERICH, vitæ Pontif. Roman. Roman. (2 vols., Leipzig, 1862); LIGHTFOOT, The Apostolic Fathers. (2 vols., Leipzig, 1862); Lightfoot, den apostoliska fäder. Part I: S. Clement of Rome, I (London, 1890). 303-25; FABRE: Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise romaine in BIBL. Del I: S. Clement of Rome, I (London, 1890). 303-25; Fabre: Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise romansallad i bibl. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, n. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, n. lxii (1st series, Paris, 1899); GLASSCHRÖDER, Des Lucas Holstenius Sammlung von Papstleben in Römische Quartalschr., IV (1890), 125 sqq.; IDEM. LXII (1: a serie, Paris, 1899); GLASSCHRÖDER, Des Lucas Holstenius Sammlung von Papstleben i Römische Quartalschr., IV (1890), 125 sqq.; IDEM. Vitæ aliquot Ponticum Sæc. Vitæ alikvot ponticum Sæc. XV, ibid., V (1891), 178 sqq.; IDEM, Zur Quellenkunde der Papstgesch. XV, ibid., V (1891), 178 sqq.; IDEM, Zur Quellenkunde der Papstgesch. des XIV. des XIV. Jahrhunderts in Historiches Jahrbuch, XI (1890), 240 sqq.; HARNACK. Jahrhunderts i Historiches Jahrbuch, XI (1890), 240 sqq.; HARNACK. Ueber die Ordinationes im Papstbuch in Sitzungsber. Über die Ordinationes im Papstbuch i Sitzungsber. der Akad. der Akad. der Wiss. der Wiss. Zu Berlin (1897), 761 sqq.; MOMMSEN. Zu Berlin (1897), 761 sqq.; MOMMSEN. Ordo et spatia episcoporum Romanorum in Libro Pontificali in Neues Archiv., XXI (1894), 333 sqq.; SÄ;GMÜLLER. Ordo et spatia episcoporum Romanorum i Libro Pontificali i Neues Archiv., XXI (1894), 333 sqq., SA; GMÜLLER. Dietrich von Niem und der Liber Pontificalis in Hist. Dietrich von Niem und der Liber Pontificalis i Hist. Jahrbuch. Jahrbuch. XV (1894), 802 sqq.; ROSENFELD, Ueber die Komposition des Liber Pontificalis bis zu Konstantin. XV (1894), 802 sqq.; Rosenfeld, über die Komposition des Liber Pontificalis bis zu Konstantin. Dissert. Dissert. (Marburg. 1896); SCHNÜRER, Der Verfasser der Vita Stephani II 752-757) im Liber Pontificalis in Histor. (Marburg. 1896); SCHNÜRER, Der Verfasser der Vita Stephani II 752-757) im Liber Pontificalis i historiska. Jahrbuch. Jahrbuch. XI (1890). XI (1890). 425 sqq.; POTTHAST, Bibl. 425 sqq.; POTTHAST, Bibl. hist. historik. medii ævi, I, 737-9; DE SMEDT, Introductio generalis ad historiam eccl. medii ævi, I, 737-9; De Smedt, Introductio generalis annons historiam eccl. critice tractandam (Ghent, 1876), 220 sqq. critice tractandam (Gent, 1876), 220 sqq.


The List of Popes Förteckningen över Popes

Catholic Information Katolska Information

St. Peter (32-67) St Peter (32-67)
St. Linus (67-76) St Linus (67-76)
St. Anacletus (Cletus) (76-88) St Anacletus (Cletus) (76-88)
St. Clement I (88-97) St Clement I (88-97)
St. Evaristus (97-105) St Evaristus (97-105)
St. Alexander I (105-115) St Alexander I (105-115)
St. Sixtus I (115-125) -- also called Xystus I St Sixtus I (115-125) - även kallat Xystus jag
St. Telesphorus (125-136) St Telesphorus (125-136)
St. Hyginus (136-140) St Hyginus (136-140)
St. Pius I (140-155) St Pius I (140-155)
St. Anicetus (155-166) St Anicetus (155-166)
St. Soter (166-175) St Soter (166-175)
St. Eleutherius (175-189) St Eleutherius (175-189)
St. Victor I (189-199) St Victor I (189-199)
St. Zephyrinus (199-217) St Zephyrinus (199-217)
St. Callistus I (217-22) St Callistus I (217-22)
St. Urban I (222-30) St Urban I (222-30)
St. Pontain (230-35) St Pontain (230-35)
St. Anterus (235-36) St Anterus (235-36)
St. Fabian (236-50) St Fabian (236-50)
St. Cornelius (251-53) St Cornelius (251-53)
St. Lucius I (253-54) St Lucius I (253-54)
St. Stephen I (254-257) St Stephen I (254-257)
St. Sixtus II (257-258) St Sixtus II (257-258)
St. Dionysius (260-268) Sankt Dionysius (260-268)
St. Felix I (269-274) St Felix I (269-274)
St. Eutychian (275-283) St Eutychian (275-283)
St. Caius (283-296) -- also called Gaius St Caius (283-296) - även kallat Gaius
St. Marcellinus (296-304) St Marcellinus (296-304)
St. Marcellus I (308-309) St Marcellus I (308-309)
St. Eusebius (309 or 310) St Eusebius (309 eller 310)
St. Miltiades (311-14) St Miltiades (311-14)
St. Sylvester I (314-35) St Sylvester I (314-35)
St. Marcus (336) St Marcus (336)
St. Julius I (337-52) St Julius I (337-52)
Liberius (352-66) Liberius (352-66)
St. Damasus I (366-83) St Damasus I (366-83)
St. Siricius (384-99) St Siricius (384-99)
St. Anastasius I (399-401) St Anastasius I (399-401)
St. Innocent I (401-17) St Innocent I (401-17)
St. Zosimus (417-18) St Zosimus (417-18)
St. Boniface I (418-22) St Boniface I (418-22)
St. Celestine I (422-32) St Celestine I (422-32)
St. Sixtus III (432-40) St Sixtus III (432-40)
St. Leo I (the Great) (440-61) St Leo I (den store) (440-61)
St. Hilarius (461-68) St Hilarius (461-68)
St. Simplicius (468-83) St Simplicius (468-83)
St. Felix III (II) (483-92) St Felix III (II) (483-92)
St. Gelasius I (492-96) St Gelasius I (492-96)
Anastasius II (496-98) Anastasius II (496-98)
St. Symmachus (498-514) St Symmachus (498-514)
St. Hormisdas (514-23) St Hormisdas (514-23)
St. John I (523-26) Johannes I (523-26)
St. Felix IV (III) (526-30) St Felix IV (III) (526-30)
Boniface II (530-32) Boniface II (530-32)
John II (533-35) John II (533-35)
St. Agapetus I (535-36) -- also called Agapitus I St Agapetus I (535-36) - även kallat Agapitus jag
St. Silverius (536-37) St Silverius (536-37)
Vigilius (537-55) Vigilius (537-55)
Pelagius I (556-61) Pelegius I (556-61)
John III (561-74) John III (561-74)
Benedict I (575-79) Benedictus I (575-79)
Pelagius II (579-90) Pelegius II (579-90)
St. Gregory I (the Great) (590-604) St Gregory I (den store) (590-604)
Sabinian (604-606) Sabinian (604-606)
Boniface III (607) Boniface III (607)
St. Boniface IV (608-15) St Boniface IV (608-15)
St. Deusdedit (Adeodatus I) (615-18) St Deusdedit (Adeodatus I) (615-18)
Boniface V (619-25) Boniface V (619-25)
Honorius I (625-38) Honorius I (625-38)
Severinus (640) Severinus (640)
John IV (640-42) John IV (640-42)
Theodore I (642-49) Theodore I (642-49)
St. Martin I (649-55) St Martin I (649-55)
St. Eugene I (655-57) St Eugene I (655-57)
St. Vitalian (657-72) St Vitalian (657-72)
Adeodatus (II) (672-76) Adeodatus (II) (672-76)
Donus (676-78) Donus (676-78)
St. Agatho (678-81) St Agatho (678-81)
St. Leo II (682-83) St Leo II (682-83)
St. Benedict II (684-85) St Benedictus II (684-85)
John V (685-86) John V (685-86)
Conon (686-87) Conon (686-87)
St. Sergius I (687-701) St Sergius I (687-701)
John VI (701-05) John VI (701-05)
John VII (705-07) John VII (705-07)
Sisinnius (708) Sisinnius (708)
Constantine (708-15) Constantine (708-15)
St. Gregory II (715-31) St Gregorius II (715-31)
St. Gregory III (731-41) St Gregory III (731-41)
St. Zachary (741-52) St Zachary (741-52)
Stephen II (752) -- Because he died before being consecrated, some lists (including the Vatican's official list) omit him. Stephen II (752) - För att han dog innan de invigd några listor (inklusive Vatikanstaten officiella listan) utelämna honom.
Stephen III (752-57) Stephen III (752-57)
St. Paul I (757-67) St Paul I (757-67)
Stephen IV (767-72) Stephen IV (767-72)
Adrian I (772-95) Adrian I (772-95)
St. Leo III (795-816) St Leo III (795-816)
Stephen V (816-17) Stephen V (816-17)
St. Paschal I (817-24) St PÅSK I (817-24)
Eugene II (824-27) Eugene II (824-27)
Valentine (827) Valentine (827)
Gregory IV (827-44) Gregorius IV (827-44)
Sergius II (844-47) Sergius II (844-47)
St. Leo IV (847-55) St Leo IV (847-55)
Benedict III (855-58) Benedictus III (855-58)
St. Nicholas I (the Great) (858-67) St Nicholas I (den store) (858-67)
Adrian II (867-72) Adrian II (867-72)
John VIII (872-82) Johannes VIII (872-82)
Marinus I (882-84) Marinus I (882-84)
St. Adrian III (884-85) St Adrian III (884-85)
Stephen VI (885-91) Stephen VI (885-91)
Formosus (891-96) Formosus (891-96)
Boniface VI (896) Boniface VI (896)
Stephen VII (896-97) Stephen VII (896-97)
Romanus (897) Romanus (897)
Theodore II (897) Theodore II (897)
John IX (898-900) John IX (898-900)
Benedict IV (900-03) Benedictus IV (900-03)
Leo V (903) Leo V (903)
Sergius III (904-11) Sergius III (904-11)
Anastasius III (911-13) Anastasius III (911-13)
Lando (913-14) Lando (913-14)
John X (914-28) John X (914-28)
Leo VI (928) Leo VI (928)
Stephen VIII (929-31) Stephen VIII (929-31)
John XI (931-35) John XI (931-35)
Leo VII (936-39) Leo VII (936-39)
Stephen IX (939-42) Stephen IX (939-42)
Marinus II (942-46) Marinus II (942-46)
Agapetus II (946-55) Agapetus II (946-55)
John XII (955-63) John XII (955-63)
Leo VIII (963-64) Leo VIII (963-64)
Benedict V (964) Benedictus V (964)
John XIII (965-72) John XIII (965-72)
Benedict VI (973-74) Benedictus VI (973-74)
Benedict VII (974-83) Benedictus VII (974-83)
John XIV (983-84) John XIV (983-84)
John XV (985-96) John XV (985-96)
Gregory V (996-99) Gregorius V (996-99)
Sylvester II (999-1003) Sylvester II (999-1003)
John XVII (1003) John XVII (1003)
John XVIII (1003-09) John XVIII (1003-09)
Sergius IV (1009-12) Sergius IV (1009-12)
Benedict VIII (1012-24) Benedictus VIII (1012-24)
John XIX (1024-32) John XIX (1024-32)
Benedict IX (1032-45) Benedict IX appears on this list three separate times, because he was twice removed and restored (see below) Benedictus IX (1032-45) Benedictus IX visas på denna lista tre gånger, eftersom han var dubbelt bort och återställas (se nedan)
Sylvester III (1045) -- Considered by some to be an antipope Sylvester III (1045) - anses av vissa vara en antipope
Benedict IX (1045) Benedictus IX (1045)
Gregory VI (1045-46) Gregorius VI (1045-46)
Clement II (1046-47) Clement II (1046-47)
Benedict IX (1047-48) Benedictus IX (1047-48)
Damasus II (1048) Damasus II (1048)
St. Leo IX (1049-54) St Leo IX (1049-54)
Victor II (1055-57) Victor II (1055-57)
Stephen X (1057-58) Stephen X (1057-58)
Nicholas II (1058-61) Nicholas II (1058-61)
Alexander II (1061-73) Alexander II (1061-73)
St. Gregory VII (1073-85) St Gregorius VII (1073-85)
Blessed Victor III (1086-87) Saliga Victor III (1086-87)
Blessed Urban II (1088-99) Saliga Urban II (1088-99)
Paschal II (1099-1118) PÅSK-II (1099-1118)
Gelasius II (1118-19) Gelasius II (1118-19)
Callistus II (1119-24) Callistus II (1119-24)
Honorius II (1124-30) Honorius II (1124-30)
Innocent II (1130-43) Innocent II (1130-43)
Celestine II (1143-44) Celestine II (1143-44)
Lucius II (1144-45) Lucius II (1144-45)
Blessed Eugene III (1145-53) Saliga Eugene III (1145-53)
Anastasius IV (1153-54) Anastasius IV (1153-54)
Adrian IV (1154-59) Adrian IV (1154-59)
Alexander III (1159-81) Alexander III (1159-81)
Lucius III (1181-85) Lucius III (1181-85)
Urban III (1185-87) Urban III (1185-87)
Gregory VIII (1187) Gregorius VIII (1187)
Clement III (1187-91) Clement III (1187-91)
Celestine III (1191-98) Celestine III (1191-98)
Innocent III (1198-1216) Innocent III (1198-1216)
Honorius III (1216-27) Honorius III (1216-27)
Gregory IX (1227-41) Gregorius IX (1227-41)
Celestine IV (1241) Celestine IV (1241)
Innocent IV (1243-54) Innocent IV (1243-54)
Alexander IV (1254-61) Alexander IV (1254-61)
Urban IV (1261-64) Urban IV (1261-64)
Clement IV (1265-68) Clement IV (1265-68)
Blessed Gregory X (1271-76) Saliga Gregory X (1271-76)
Blessed Innocent V (1276) Saliga Innocent V (1276)
Adrian V (1276) Adrian V (1276)
John XXI (1276-77) John XXI (1276-77)
Nicholas III (1277-80) Nicholas III (1277-80)
Martin IV (1281-85) Martin IV (1281-85)
Honorius IV (1285-87) Honorius IV (1285-87)
Nicholas IV (1288-92) Nicholas IV (1288-92)
St. Celestine V (1294) St Celestine V (1294)
Boniface VIII (1294-1303) Boniface VIII (1294-1303)
Blessed Benedict XI (1303-04) Saliga Benedictus XI (1303-04)
Clement V (1305-14) Clement V (1305-14)
John XXII (1316-34) Johannes XXII (1316-34)
Benedict XII (1334-42) Benedictus XII (1334-42)
Clement VI (1342-52) Clement VI (1342-52)
Innocent VI (1352-62) Innocent VI (1352-62)
Blessed Urban V (1362-70) Saliga Urban V (1362-70)
Gregory XI (1370-78) Gregorius XI (1370-78)
Urban VI (1378-89) Urban VI (1378-89)
Boniface IX (1389-1404) Boniface IX (1389-1404)
Innocent VII (1404-06) Innocent VII (1404-06)
Gregory XII (1406-15) Gregory XII (1406-15)
Martin V (1417-31) Martin V (1417-31)
Eugene IV (1431-47) Eugene IV (1431-47)
Nicholas V (1447-55) Nicholas V (1447-55)
Callistus III (1455-58) Callistus III (1455-58)
Pius II (1458-64) Pius II (1458-64)
Paul II (1464-71) Paulus II (1464-71)
Sixtus IV (1471-84) Sixtus IV (1471-84)
Innocent VIII (1484-92) Innocent VIII (1484-92)
Alexander VI (1492-1503) Alexander VI (1492-1503)
Pius III (1503) Pius III (1503)
Julius II (1503-13) Julius II (1503-13)
Leo X (1513-21) Leo X (1513-21)
Adrian VI (1522-23) Adrian VI (1522-23)
Clement VII (1523-34) Clement VII (1523-34)
Paul III (1534-49) Paul III (1534-49)
Julius III (1550-55) Julius III (1550-55)
Marcellus II (1555) Marcellus II (1555)
Paul IV (1555-59) Paul IV (1555-59)
Pius IV (1559-65) Pius IV (1559-65)
St. Pius V (1566-72) St Pius V (1566-72)
Gregory XIII (1572-85) Gregorius XIII (1572-85)
Sixtus V (1585-90) Sixtus V (1585-90)
Urban VII (1590) Urban VII (1590)
Gregory XIV (1590-91) Gregory XIV (1590-91)
Innocent IX (1591) Oskyldiga IX (1591)
Clement VIII (1592-1605) Clement VIII (1592-1605)
Leo XI (1605) Leo XI (1605)
Paul V (1605-21) Paul V (1605-21)
Gregory XV (1621-23) Gregorius XV (1621-23)
Urban VIII (1623-44) Urban VIII (1623-44)
Innocent X (1644-55) Innocent X (1644-55)
Alexander VII (1655-67) Alexander VII (1655-67)
Clement IX (1667-69) Clemens IX (1667-69)
Clement X (1670-76) Clement X (1670-76)
Blessed Innocent XI (1676-89) Saliga Innocent XI (1676-89)
Alexander VIII (1689-91) Alexander VIII (1689-91)
Innocent XII (1691-1700) Oskyldiga XII (1691-1700)
Clement XI (1700-21) Clement XI (1700-21)
Innocent XIII (1721-24) Innocent XIII (1721-24)
Benedict XIII (1724-30) Benedictus XIII (1724-30)
Clement XII (1730-40) Clement XII (1730-40)
Benedict XIV (1740-58) Benedictus XIV (1740-58)
Clement XIII (1758-69) Clement XIII (1758-69)
Clement XIV (1769-74) Clemens XIV (1769-74)
Pius VI (1775-99) Pius VI (1775-99)
Pius VII (1800-23) Pius VII (1800-23)
Leo XII (1823-29) Leo XII (1823-29)
Pius VIII (1829-30) Pius VIII (1829-30)
Gregory XVI (1831-46) Gregorius XVI (1831-46)
Blessed Pius IX (1846-78) Saliga Pius IX (1846-78)
Leo XIII (1878-1903) Leo XIII (1878-1903)
St. Pius X (1903-14) St Pius X (1903-14)

Benedict XV (1914-22) Benedictus XV (1914-22)
Pius XI (1922-39) Pius XI (1922-39)
Pius XII (1939-58) Pius XII (1939-58)
Blessed John XXIII (1958-63) Saliga Johannes XXIII (1958-63)
Paul VI (1963-78) Paulus VI (1963-78)
John Paul I (1978) John Paul I (1978)
John Paul II (1978-2005) Johannes Paulus II (1978-2005)
Benedict XVI (2005-) Benedict XVI (2005 -)

Publication information The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Publikationen The Catholic Encyclopedia, Volume XII. Published 1911. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, June 1, 1911. Nihil Obstat, den 1 juni 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York


Also, see: Se även:
Papacy Påvemakten

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är