Roman Catholic Church, Catholicism Romersk-katolska kyrkan, katolicism

General Information Allmän information

The Roman Catholic church, the largest of the Christian churches, although present in all parts of the world, is identified as Roman because of its historical roots in Rome and because of the importance it attaches to the worldwide ministry of the bishop of Rome, the pope. Den romersk-katolska kyrkan, det största av de kristna kyrkorna, men förekommer i alla delar av världen, har identifierats som romersk på grund av sina historiska rötter i Rom och på grund av den vikt man fäster den globala ministeriet för biskopen i Rom, påven. Several Eastern Rite Churches , whose roots are in regional churches of the Eastern Mediterranean, are in full communion with the Roman Catholic church. Flera Eastern Rite Kyrkor, vars rötter finns i den regionala kyrkorna i östra Medelhavet, och är i full gemenskap med den romersk-katolska kyrkan.

In 1980 there were some 783 million Roman Catholics, approximately 18% of the world's population. Under 1980 fanns det cirka 783 miljoner romerska katoliker, cirka 18% av världens befolkning. The 51 million Roman Catholics in the United States (1982) constitute 22% of that country's population. De 51 miljoner romerska katoliker i USA (1982) utgör 22% av landets befolkning. These statistics are based on baptisms, usually conferred on infants, and do not necessarily imply active participation in the church's life nor full assent to its beliefs. Statistiken bygger på dop, vanligen ger spädbarn, och inte nödvändigtvis innebär ett aktivt deltagande i kyrkans liv och inte heller fullt bifall till sin övertygelse.

A growing estrangement between the Catholic church in the West and the Orthodox church of the East in the first millennium led to a break between them in the 11th century, and the two regions diverged in matters of theology, liturgy, and disciplinary practices. En växande främlingskap mellan den katolska kyrkan i väst och den ortodoxa kyrkan i öst under första årtusendet ledde till en brytning mellan dem på 11-talet, och de två regionerna avviker i fråga om teologi, liturgi och yrken. Within Western Christianity beginning with the 16th - century Reformation, the Roman Catholic church came to be identified by its differences with the Protestant churches. Inom Västra kristendomen som börjar den 16: e - talet reformationen, den romersk-katolska kyrkan kom att identifieras med dess skillnader i de protestantiska kyrkorna.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

Roman Catholic Beliefs Romersk-katolska tro

The basic religious beliefs of Roman Catholics are those shared by other Christians as derived from the New Testament and formulated in the ancient Creeds of the early ecumenical councils, such as Nicaea (325) and Constantinople (381). The central belief is that God entered the world through the Incarnation of his Son, the Christ or Messiah, Jesus of Nazareth. The founding of the church is traced to the life and teachings of Jesus, whose death is followed by resurrection from the dead after which he sends the Holy Spirit to assist believers. Den grundläggande religiös övertygelse av romerska katoliker är de delas av andra kristna som härstammar från Nya testamentet och formuleras i de gamla trosbekännelser i början ekumeniska råd, t.ex. Nicea (325) och Konstantinopel (381). Centralmyndigheterna övertygelse är att Gud in i världen genom inkarnationen av hans Son, Kristus eller Messias, Jesus från Nasaret. Grundandet av kyrkan spåras till livet och lära av Jesus, vars död följs av uppståndelsen från de döda efter som han sänder den helige Ande att hjälpa troende. This triple mission within the Godhead is described doctrinally as the divine Trinity, God one in nature but consisting in three divine persons . Denna trippel uppdrag inom Gudomligheten beskrivs doctrinally som den gudomliga treenigheten, Gud, ett i naturen men som består av tre gudomliga personer.

Roman Catholics attach special significance to the rites of Baptism and Eucharist. Baptism is sacramental entry into Christian life, and the Eucharist is a memorial of Christ's death and resurrection in which he is believed to be sacramentally present. Romerska katoliker fästa särskild betydelse för riter i dopet och eukaristin. Dopet är sakramentala trätt i kristet liv och eukaristin är en åminnelse av Kristi död och uppståndelse, där han tros vara sacramentally närvarande. The Eucharist is celebrated daily in the Roman Catholic church. Catholics also regard as Sacraments the forgiveness of sins in reconciliation with the church (Confession), ordination to ministry (Holy Orders), marriage of Christians, postbaptismal anointing (Confirmation), and the Anointing of the Sick. Eukaristin firas dagligen i den romersk-katolska kyrkan. Katoliker också betraktar som Sacraments syndernas förlåtelse i försoning med kyrkan (Confession), ordination till ministeriet (Holy Orders), äktenskap mellan kristna, postbaptismal smörjelsen (bekräftelse) och smörjelse av de sjuka.

Catholic ethical doctrines are based ultimately on the New Testament teachings but also on the conclusions reached by the church, especially by the popes and other teachers. In recent times the pope and bishops have formulated guidelines regarding social justice, racial equality, disarmament, human rights, contraception, and abortion. Katolska etiska läror bygger ytterst på Nya Testamentets lära utan också på de slutsatser som dragits av kyrkan, särskilt av påvar och andra lärare. På senare tid påven och biskoparna har utarbetat riktlinjer för social rättvisa, jämlikhet mellan raserna, nedrustning, mänskliga rättigheter , preventivmedel och abort. The official opposition to artificial contraception is not accepted by a large number of practicing Catholics. Den officiella motståndet mot konstgjorda preventivmedel inte godtas av ett stort antal praktiserande katoliker. The Roman Catholic church's prohibition of remarriage after divorce is the strictest of the Christian churches, although the church does admit the possibility of annulments for marriages judged to be invalid. Den romersk-katolska kyrkans förbud mot omgifte efter skilsmässa är den strängaste av de kristna kyrkorna, även om kyrkan inte erkänner möjligheten att annullering av äktenskap som anses vara ogiltig.

The Worship of the Church Dyrkan av kyrkan

The public worship of the Roman Catholic church is its liturgy, principally the Eucharist, which is also called the Mass. After the recitation of prayers and readings from the Bible, the presiding priest invites the faithful to receive communion, understood as sharing in the sacramental presence of Christ. Allmänheten dyrkan av den romersk-katolska kyrkan är dess liturgin, framför allt eukaristin, som också kallas Mass Efter recitation av böner och avläsningar från Bibeln, hos ordföranden präst uppmanar troende att få gemenskap, som deltar i sakramentala närvaro av Kristus. At the Sunday liturgy the priest preaches a sermon or homily, applying the day's biblical texts to the present lives of believers. På söndag liturgin prästen lär en predikan och predikan, tillämpa dagens bibliska texter till dagens liv troende. The church observes a liturgical calendar similar to that of other Christians, following a cycle of Advent, Christmas, Epiphany, Lent, Easter, and Pentecost. Kyrkan iakttar en liturgiska kalender på samma sätt som andra kristna, efter en cykel med advent, jul, trettondagen, Lent, påsk och pingst. It also follows a distinctive cycle of commemoration of the saints. The worship of the church is expressed as well in rites of baptism, confirmation, weddings, ordinations, penitential rites, burial rites or funerals, and the singing of the Divine Office. A distinguishing mark of Catholic worship is prayer for the dead. Det följer även en särskiljande cykeln för åminnelse av helgonen. Dyrkan av kyrkan uttrycks såväl i ceremonier för dop, bekräftelse, bröllop, ordinations, BOT riter, nedgrävning riter eller begravningar och sång av Divine Office. Ett särskiljande märke katolsk gudstjänst är bön för de döda.

The Roman Catholic church also fosters devotional practices, both public and private, including Benediction of the Blessed Sacrament (a ceremony of homage to Christ in the Eucharist), the Rosary, novenas (nine days of prayer for some special intention), pilgrimages to shrines, and veneration of saints' relics or statues. The devotional importance attached to the Saints (especially the Virgin Mary) distinguishes Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy from the churches of the Reformation. In the last two centuries the Roman Catholic church has taught as official doctrine that Mary from her conception was kept free of original sin (the Immaculate Conception) and that at the completion of her life was taken up body and soul into heaven (the Assumption). Catholics are also encouraged to practice private prayer through meditation, contemplation, or spiritual reading. Such prayer is sometimes done in a retreat house with the assistance of a director.

The Organization of the Church Organisationen i kyrkan

The Roman Catholic church is structured locally into neighborhood parishes and regional dioceses administered by bishops. Den romersk-katolska kyrkan är uppbyggd lokalt i grannskapet socknar och regional dioceses administreras av biskopar. In recent times national episcopal conferences of bishops have assumed some importance. På senare tid nationella episkopal konferenser av biskopar har tagit viss vikt. Catholic church policy is characterized, however, by a centralized government under the pope, who is regarded as the successor to the apostle Peter, entrusted with a ministry of unity and encouragement. Katolska kyrkan politik kännetecknas emellertid av en centraliserad regering under påven, som är en efterföljare till aposteln Petrus, som har ett ministerium om enhet och uppmuntran. The First Vatican Council (1869 - 70) further enhanced the role of the papacy by declaring that the church's Infallibility (or inability to err on central issues of the Christian faith) can be exercised personally by the pope in extraordinary circumstances. This teaching of the pope's primacy and infallibility is a major stumbling block to the unification of the Christian churches. Första Vatikanstaten rådet (1869 - 70) ytterligare förstärkta roll påvemakten genom att förklara att kyrkans ofelbarhet (eller oförmåga att fela om centrala frågor i den kristna tron) kan utövas personligen av påven under extraordinära omständigheter. Denna undervisning av påvens primat och ofelbarhet är ett stort hinder för enandet av de kristna kyrkorna.

The pope is elected for life by the College of Cardinals (about 130). Påven väljs på livstid av College of Cardinals (ca 130). He is assisted in the governance of the church by the bishops, especially through the World Synod of Bishops that meets every three years. Han biträds i ledningen av kyrkan av biskopar, särskilt genom världen Synod av biskopar som uppfyller vart tredje år. More immediately in the Vatican City, the papal city - state within Rome, the pope is aided by the cardinals and a bureaucracy known as the Roman Curia. Mer omedelbart i Vatikanstaten, den påvliga City - stat i Rom, påven är understödda av kardinaler och en byråkrati som kallas Roman Curia. The Vatican is represented in many countries by a papal nuncio or apostolic delegate and at the United Nations by a permanent observer. Den Vatikanstaten är representerad i många länder med en påvliga NUNTIE eller apostolisk delegat och i FN med en permanent observatör.

By tradition the all - male ordained clergy (bishops, priests, and deacons) are distinguished from the laity, who assist in the ministry of the church. In the Western (Latin) rite of the Catholic church, bishops and priests are ordinarily celibate. In many of the Eastern Rite churches, priests are allowed to marry. Some Catholics live together in Religious Orders, serving the church and the world under vows of poverty, chastity, and obedience. Members of these orders of congregations include sisters (or Nuns), brothers, and priests. Av tradition för alla - män ordinerade präster (biskopar, präster och diakoner) skiljs från lekmännen, som biträder vid ministeriet för kyrkan. På västra (latin) riten för den katolska kyrkan, biskopar och präster i allmänhet celibat. I många av de Eastern Rite kyrkor, präster har rätt att gifta sig. Vissa katoliker leva tillsammans i religiösa ordnar, som tjänstgör i kyrkan och världen under löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Medlemmarna i dessa order av församlingar omfatta systrar (eller nunnor) , bröder och präster. Priests who belong to religious orders are sometimes called regular clergy, because they live according to a rule (Latin regula). Präster som tillhör religiösa ordnar ibland kallas regelbundet präster, eftersom de lever i enlighet med en regel (latin regula). Most priests, however, are ordained for ministry in a diocese under a bishop and are called diocesan or secular priests. De flesta präster är dock ordinerade för ministeriet i ett stift under en biskop och kallas domkapitel eller sekulära präster.

Church discipline is regulated by a code of Canon Law. Kyrkan disciplin regleras av en kod för Canon Law. A revised code for the Latin rite went into effect in 1983. En reviderad kod för den latinska riten trädde i kraft 1983. A code for the Eastern Rite churches is in preparation. En kod för Eastern Rite kyrkor är under utarbetande.

The Church in A Time of Change Kyrkan i en tid av förändring

To initiate renewal in the Roman Catholic church, the late Pope John XXIII convoked a general council, the Second Vatican Council (1962 - 65). Att initiera förnyelse i den romersk-katolska kyrkan, sen Pope John XXIII convoked ett allmänt råd, Andra Vatikankonciliet (1962 - 65). This meeting of bishops and their advisors from around the world was also attended by Orthodox, Anglican, and Protestant observers. Detta möte av biskopar och deras rådgivare från hela världen deltog även ortodoxa, anglikanska och protestantiska observatörer. The council initiated changes that are still being carried out in the postconciliar era. The chief reforms in church practices were: changes in liturgical language (from Latin to the vernacular) and reformulation of sacramental rituals; a new ecumenical openness toward other Christian churches; increased stress on the collective responsibility of bishops in the church's mission (collegiality); more acute concern for political and social issues, especially where moral questions are involved; attempts to adapt the Gospel to diverse cultural traditions; reform of priestly education; and partial acceptance of diversity in theology and local practices. Rådet initierat förändringar som fortfarande genomförs i postconciliar era. Huvudkriteriet reformer i kyrkan praxis var förändringar i liturgiska språk (från latin till folkspråk) och omformulering av sakramentala ritualer, en ny ekumeniska öppenhet mot andra kristna kyrkor, ökade stress på ett kollektivt ansvar för biskopar i kyrkan uppdrag (kollegialitetsprincip); mer akut fråga för politiska och sociala frågor, särskilt om moraliska frågor berörs, försök att anpassa evangeliet till olika kulturella traditioner, reformen av prästerliga utbildning samt delvis godkännande av mångfald i teologi och lokal praxis.

These changes led to uneasiness and concern in some who felt that innovation had gone too far. Dessa förändringar ledde till oro och oro i en del som ansåg att innovation hade gått för långt. For others the changes were seen as insufficient and painfully slow. För andra förändringar sågs som otillräckligt och plågsamt långsamt. Church leaders now recognize that implementation of the conciliar program will involve a long process of ongoing renewal. Kyrkans ledare nu erkänner att genomförandet av conciliar programmet kommer att innebära en lång process av ständig förnyelse.

Michael A Fahey Michael A Fahey

Bibliography Bibliografi
W Buhlmann, The Coming of the Third Church (1977); A Dulles, Models of the Church (1974); G Gallup and J Castelli, The American Catholic People: Their Beliefs, Practices, and Values (1987); EO Hanson, The Catholic Church in World Politics (1987); R Haughton, The Catholic Thing (1979); P Hebblethwaite, The Runaway Church (1978); H Kung, On Being a Christian (1976); R McBrien, Catholicism (1980); G Noel, The Anatomy of the Catholic Church (1980); K Rahner, The Shape of the Church to Come (1974) W Buhlmann, komma på tredje kyrkan (1977), A Dulles, Models of the Church (1974), G Gallup och J Castelli, Den amerikanska katolska Personer: sin tro, rutiner och värderingar (1987); EO Hanson, The katolska kyrkan i världen Politics (1987), R Haughton, Katolska Thing (1979), P Hebblethwaite, The Runaway kyrkan (1978), H Kung på att en kristen (1976), R McBrien, katolicism (1980), G Noel , anatomi den katolska kyrkan (1980), K Rahner, formen i kyrkan att komma (1974)


Roman Catholicism Romersk katolicism

Advanced Information Advanced Information

The term has been in general use since the Reformation to identify the faith and practice of Christians in communion with the pope. Begreppet har i allmänt bruk sedan reformationen för att identifiera tro och praxis av kristna i gemenskap med påven.

Although it has a reputation for conservatism and reaction, Roman Catholicism is a genuinely evolving religious system, valuing the deepening and development of its understanding of the Christian faith. Även om det har ett rykte om konservatism och reaktion, romersk katolicism är verkligen utvecklas religiösa system, värdesättandet fördjupning och utveckling av sin förståelse av den kristna tron. The Ignatian principles of accommodation and JH Newman's theory of development have been two expressions of this process. This development sometimes goes beyond biblical data, but Catholic scholars contend that the church's doctrines, eg, on the sacraments, the blessed Virgin Mary, and the papacy, are suggested by a "trajectory of images" in the NT; postbiblical developments are said to be consistent with the "thrust" of the NT. Den Ignatian principerna för boende och JH Newman's teori om utveckling har två uttryck för denna process. Denna utveckling ibland går utöver bibliska uppgifter, men katolska forskare hävdar att kyrkans läror, t.ex. om sakramenten, den saliga jungfrun Maria och påvemakten har föreslagit en "bollflykt bilder" i NT, postbiblical utvecklingen sägs vara förenligt med "drag" i NT.

At other times this evolution has involved the rediscovery of truths that the church once possessed but which it subsequently lost in the course of its long history. The church has even at times recognized as error what it had earlier decreed authoritatively. Vatican Council II's Declaration on Religious Freedom is seen by reputable Catholic scholars to be in conflict with the condemnations of religious freedom in Gregory XVI's encyclical Mirari vos of 1832. The conflict was recognized by members of the council, but they supported the declaration on the principle of doctrinal development. Protestants hostile to Catholicism should be wary of attacking allegedly unalterable Catholic positions: the Catholic Church has reversed its position on basic issues. Vid andra tillfällen denna utveckling har inneburit att återupptäckandet av sanningar som kyrkan en gång hade, men som det senare blev under sin långa historia. Kyrkan har även ibland redovisas som fel vad det hade tidigare förordnas auktoritet. Vatikanstaten rådet II: s deklaration om Religionsfrihet betraktas av ansedda katolska akademiker vara i konflikt med fördömanden av religionsfriheten i Gregorius XVI: s encyklika Mirari vos av 1832. Konflikten har erkänts av rådets medlemmar, men de stödde deklarationen på principen om doktrinär utveckling. protestanter fientligt inställda till katolicismen bör akta oss för att attackera påstås unalterable katolska ståndpunkter: den katolska kyrkan har vänt sig om grundläggande frågor.

If, then, Roman Catholicism cannot be fixed within a single monolithic theological system, it is nevertheless helpful to distinguish between two tradition within Catholicism. Om så, romersk katolicism inte kan fastställas inom en enda monolitisk teologiska system, är det ändå bra att skilja mellan två traditioner inom katolicismen.

The mainstream tradition has stressed the transcendence of God and the church as a divinely commissioned institution (the "vertical church"). Den gängse traditionen har betonat överlägsenhet av Gud och kyrkan som ett gudomligt beställt institution (den "vertikala kyrka"). This authoritarian, centralizing tradition has been variously labeled, mainly by its critics as "medievalism," "Romanism," "Vaticanism," "papalism," "Ultramontanism," "Jesuitism," "Integralism," and "neoscholasticism." Denna auktoritära, centralisering av tradition har varit varierande heter, främst genom sina kritiker som "medievalism", "KATOLICISM", "Vaticanism", "papalism", "Ultramontanism", "Jesuitism", "Integralism" och "neoscholasticism."

A minority reformist tradition has stressed the immanence of God and the church as community (the "horizontal church"). En minoritet reformistisk tradition har betonat immanens av Gud och kyrkan som gemenskap (det "övergripande kyrka"). Reform Catholicism has nourished such movements as Gallicanism, Jansenism, liberal Catholicism, and modernism. Reform katolicismen har näring sådana rörelser som Gallicanism, Jansenism, liberala katolicismen, och modernism.

The two traditions coalesced at Vatican II, facilitated by John XXIII's dictum, "The substance of the ancient doctrine is one thing... and the way in which it is presented is another." De två traditionerna coalesced vid Vatikanstaten II, underlättas av Johannes XXIII: s dictum, "Innehållet i den antika läran är en sak ... och det sätt på vilket den presenteras är en annan." An understanding, then, of modern - day Roman Catholicism requires a description of the characteristics of conservative Catholicism which dominated the church especially from the Council of Trent (1545 - 63) until Vatican II, plus an outline of the changes in emphasis inaugurated at Vatican II. En förståelse då moderna - dag romersk katolicism kräver en beskrivning av egenskaper hos konservativa katolicism som dominerade kyrkan i synnerhet från den Trent (1545 - 63) till Vatikanstaten II, samt en redovisning av de förändringar i vikt invigdes i Vatikanstaten II.

The Church Kyrkan

The most distinctive characteristic of Roman Catholicism has always been its theology of the church (its ecclesiology). The church's role in mediating salvation has been emphasized more than in other Christian traditions. Supernatural life is mediated to Christians through the sacraments administered by the hierarchy to whom obedience is due. Det mest utmärkande drag i romersk katolicism har alltid varit sin teologi om kyrkan (dess ecclesiology). Kyrkans roll i att förmedla frälsning har betonas mer än i andra kristna traditioner. Övernaturliga livet medieras till kristna genom sakramenten förvaltas av hierarkin till vem lydnad förfallovillkor. The church is monarchical as well as hierarchical since Christ conferred the primacy on Peter, whose successors are the popes. Kyrkan är monarchical liksom hierarkiska eftersom Kristus ges företräde om Peter, vars efterträdare är påvarna. Pre - Vatican II theology taught that the Roman Catholic Church is the only true church of Christ, since it alone has a permanent hierarchy (which is apostolic) and primacy (which is Petrine) to ensure the permanence of the church as Christ instituted it. All other churches are false churches insofar as they lack one of the four properties possessed by the Roman Catholic Church: unity, holiness, catholicity, and apostolicity. Pre - Vatikanstaten II teologi lärt att den romersk-katolska kyrkan är den enda sanna kyrkan Kristus, eftersom den enbart har en fast hierarki (som apostoliska) och primat (som Petrine) för att säkerställa bestående av kyrkan som Kristi inrättats det. Alla andra kyrkor är falska kyrkor eftersom de saknar en av fyra egenskaper hos den romersk-katolska kyrkan: enhet, helighet, SYNVIDD och apostolicity.

The most important document of Vatican II, the Dogmatic Constitution on the Church, transformed rather than revolutionized the church's ecclesiology. Det viktigaste dokumentet i Vatikanstaten II, den dogmatiska konstitutionen om kyrkan, omvandlas stället revolutionerade kyrkans ecclesiology. The traditional emphasis on the church as means of salvation was supplanted by an understanding of the church as a mystery or sacrament, "a reality imbued with the hidden presence of God" (Paul VI). Den traditionella betoning på kyrkan som ett sätt att frälsningen var undan av en förståelse av kyrkan som ett mysterium eller sakrament, "en verklighet genomsyras av den dolda närvaro av Gud" (Paul VI). The conception of the church as a hierarchical institution was replaced by a view of the church as the whole people of God. Den uppfattning om kyrkan som en hierarkisk institution ersattes av en bild av kyrkan som hela Guds folk. To the traditional understanding of the church's mission as involving (1) the proclamation of the gospel and (2) the celebration of the sacraments, the council added (3) witnessing to the gospel and (4) service to all in need. The Tridentine emphasis on the church universal was supplemented by an understanding of the fullness of the church in each local congregation. I den traditionella förståelsen av kyrkans uppdrag som berör (1) proklameringen av evangeliet och (2) firandet av sakramenten har rådet lagt till (3) upplever att evangeliet och (4) till alla som behöver det. Det Tridentine tonvikt på kyrkans universella kompletterades med en förståelse av fullheten av kyrkan i varje lokal församling.

In the Decree on Ecumenism the council recognized that both sides were at fault in the rupture of the church at the Reformation, and it sought the restoration of Christian unity rather than a return of non - Catholics to "the true Church." For the church is greater than the Roman Catholic Church: other churches are valid Christian communities since they share the same Scriptures, life of grace, faith, hope, charity, gifts of the Spirit, and baptism. I förordningen om Ekumenik rådet erkänt att båda sidor var fel i bristning i kyrkan vid reformationen och försökt återställa kristen enhet i stället för en avkastning på icke - katoliker till "den sanna kyrkan." Vid kyrkan är större än den romersk-katolska kyrkan: andra kyrkor är giltiga kristna samfund, eftersom de delar samma Skriften livet av nåd, tro, hopp, kärlek, gåvor av Anden, och dop.

Further, the traditional identification of the kingdom of God with the church, into which everyone must therefore be brought or salvation will elude them, is replaced by an understanding of the church as the sign and instrument by which God calls and moves the world toward his kingdom. Vidare har den traditionella identifiering av Guds rike med kyrkan, som alla måste därför väckts eller frälsning kommer gäcka dem, ersätts med en förståelse av kyrkan som ett tecken och instrument med vilket Gud kallar och flyttar världen mot hans rike.

The Pope Påven

The dogmas of papal primacy and infallibility were promulgated as recently as Vatican I (1869 - 70), but they have a long history which Roman Catholics trace ultimately to the will of Christ (Matt. 16:18 - 19; Luke 22:32; John 21:15 - 17) and the roles exercised by the apostle Peter (fisherman, shepherd, elder, rock, etc.) in the NT church. In succeeding centuries the prestige of the church of Rome increased since it was located at the Imperial capital and because of its association with the apostles Peter and Paul. De dogmer påvliga primat och ofelbarhet var promulgerades så sent som Vatikanstaten I (1869 - 70), men de har en lång historia som romerska katoliker spåra slutligen vilja Kristus (Matt. 16:18 - 19, Luk 22:32; John 21:15 - 17) och roller utövas av aposteln Petrus (fiskare, herde, äldre, berg mm) i NT kyrkan. I efterföljande århundraden prestige kyrkan i Rom ökade eftersom det var beläget vid Imperial kapital och på grund av sitt samarbete med apostlarna Petrus och Paulus. It was increasingly looked to as the arbiter of orthodoxy. Pope Leo I maintained that Peter continues to speak to the whole church through the bishop of Rome, the first known such claim. Det var allt såg till som domare i ortodoxin. Påven Leo Jag hävdar att Peter fortsätter att tala för hela kyrkan genom biskop av Rom, det första kända sådant påstående. The rise of the pope's temporal power, which for over a millennium buttressed his claims to supremacy, is commonly traced to the middle of the eighth century, when a vacuum in civil leadership was created by the collapse of the Western Empire. Stegringen av påvens temporal makt, som i över ett årtusende buttressed han påstår sig överhöghet, vanligtvis spåras till mitten av åttonde-talet, då ett vakuum inom civil ledning skapades av kollaps västra imperiet.

In 1234 Gregory IX combined and codified all previous papal decisions into the Five Books of Decretals. Under 1234 Gregorius IX kombineras och kodifierad alla tidigare påvliga beslut i fem böcker av Decretals. By now the church was understood primarily as a visible hierarchical organization with supreme power vested in the pope. Bishops were required to take an oath of obedience to the pope similar to the feudal oath binding a vassal to his lord. The supreme pontiff was no longer only consecrated; he was also crowned with the triple tiara used originally by the deified rulers of Persia. Nu kyrkan var förstås främst som en synlig hierarkisk organisation med den högsta makten ligga hos påven. Bishops var skyldiga att avlägga en ed om lydnad till påven liknande det feodala ed bindande en vasall till hans herre. Överbefälhavaren påven inte längre var bara invigd, han var också krönts med triple tiara användes ursprungligen av gudsförklarad härskare av Persien. The coronation rite was continued until 1978, when John Paul I refused the crown, a symbolic action repeated by his successor, John Paul II. Den kröning riten fortsatte fram till 1978, när John Paul I vägrade kronan, en symbolisk handling upprepas av hans efterträdare, Johannes Paulus II. The height of papal pretensions was reached in 1302 with Boniface VIII's bull, Unam Sanctam, which decreed that the temporal power was subject to the spiritual, and that submission to the Roman pontiff "is absolutely necessary to salvation." Höjden av påvliga anspråk nåddes under 1302 med Boniface VIII: s bulla, UNAM Sanctam, som förordnas att temporal effekt var föremål för den andliga och att överlämnas till den romerska påven "är absolut nödvändigt till frälsning."

These papal claims were resisted not only by national rulers but by some scholars, notably William of Ockham and Marsilius of Padua, and by conciliarism, a movement in the church to subject the pope to the judgment and legislation of general councils. Dessa påvliga påståenden motarbetas inte bara av nationella ledare utan av vissa forskare, bland annat William av Ockham och Marsilius av Padua, och conciliarism, en rörelse i kyrkan för att låta påven till domen och lagstiftningen i allmänna råden. Its greatest triumph was the Council of Constance (1414 - 15) with its law Haec Sancta, decreeing the supremacy of a general council and the collegiality of bishops. Dess största triumf var den Constance (1414 - 15) med dess lagstiftning Haec sancta, decreeing överhöghet en allmän rådet och kollegialitetsprincip av biskopar. Conciliarism was condemned by succeeding popes until Vatican I declared that the pope's authoritative teachings are not subject to the consent of the entire church. Conciliarism dömdes av efterföljande påvarna till Vatikanstaten Jag förklarade att påvens auktoritära läror inte är under förutsättning av hela kyrkan. The pope was declared to be infallible (immune from error) when he speaks ex cathedra (from the chair) on matters of faith and morals with the intention of binding the whole church. Påven har förklarats vara ofelbar (fri från fel) när han talar ex cathedra (från stolen) i fråga om tro och moral i avsikt att binda hela kyrkan.

Vatican II stressed the role of the pope as "perpetual and visible source and foundation of the unity of the bishops and of the multitude of the faithful," a role received sympathetically by some Protestant churches since the council (see, eg, RE Brown et al., Peter in the New Testament, sponsored by the United States Lutheran - Roman Catholic Dialogue). Vatikanstaten II betonade den roll som påve som "eviga och synliga källan och grunden för en enhetlig biskoparna och de många troende", en roll som mottagits positivt av några protestantiska kyrkor eftersom rådet (se t.ex. RE Brown et al., Peter i Nya testamentet, sponsrade av USA lutherska - Roman Catholic Dialogue). Vatican II also revived the collegiality of bishops, thus modifying the monarchical governance of the church: "Together with its head, the Roman Pontiff, and never without its head, the episcopal order is the subject of supreme and full power over the universal church." Vatikanstaten II också återupplivat den kollegialitetsprincip av biskopar, och därmed ändra monarchical styrning av kyrkan: "Tillsammans med sin chef, den romerske påven och aldrig utan sitt huvud, episkopal syfte är föremål för högsta och full makt över den universella kyrkan. "

The Sacraments Sakramenten

The sacramental principle is another characteristic tenet of Roman Catholicism. The sacramental system worked out especially in the Middle Ages by the schoolmen and subsequently at the Council of Trent envisaged sacraments primarily as causes of grace that could be received independent of the merit of the recipient. Den sakramentala princip är ett annat karakteristiskt grundsats i romersk katolicism. Det sakramentala systemet fungerat särskilt under medeltiden av schoolmen och därefter i rådet av Trent planeras sakramenten främst orsakerna till nåd som kan tas emot oberoende av meriter hos mottagaren. Recent Catholic sacramental theology emphasizes their function as signs of faith. Senaste katolska sakramentala teologi betonar deras funktion som tecken på tro. Sacraments are said to cause grace insofar as they are intelligible signs of it, and that the fruitfulness, as distinct from the validity, of the sacrament is dependent on the faith and devotion of the recipient. Sacraments sägs orsaka nåd mån de är begripligt tecken på det, och att FRUKTBARHET, till skillnad från giltigheten av sakrament är beroende av tro och hängivenhet hos mottagaren. Sacramental rites are now administered in the vernacular, rather than in Latin, to increase the intelligibility of the signs. Sakramentala riter nu ges på folkspråk, snarare än i latin, för att öka begriplighet av tecken.

Conservative Catholicism connected sacramental theology to Christology, stressing Christ's institution of the sacraments and the power of the sacraments to infuse the grace of Christ, earned on Calvary, to the recipient. Konservativa katolicism ansluten sakramentala teologi till Christology, betonar Kristi institutionen sakramenten och makt sakramenten att ingjuta Kristi nåd, tjänat på Golgata, till mottagaren. The newer emphasis connects the sacraments to ecclesiology. De nyare betoning ansluter sakramenten till ecclesiology. We do not encounter Christ directly, but in the church, which is his body. The church mediates the presence and action of Christ. Vi vill inte stöta Kristus direkt, men i kyrkan, som är hans kropp. Kyrkan förmedlar närvaro och insats i Kristus.

The number of sacraments was finally fixed at seven during the medieval period (at the councils of Lyons 1274, Florence 1439, and Trent 1547). Antalet sakramenten slutligen fastställas till sju under medeltiden (på råden i Lyon 1274, Florens 1439, och Trent 1547). In addition Roman Catholicism has innumerable sacramentals, eg, baptismal water, holy oil, blessed ashes, candles, palms, crucifixes, and statues. Dessutom romersk katolicism har otaliga sacramentals, t.ex. doplängd vatten, helig olja, välsignad aska, ljus, palmer, krucifix, och statyer. Sacramentals are said to cause grace not ex opere operanto like the sacraments, but ex opere operantis, through the faith and devotion of those using them. Sacramentals sägs orsaka nåd inte ex opere operanto gillar sakramenten, men ex opere operantis, genom tro och hängivenhet för de som använder dem.

Three of the sacraments, Tre av sakramenten,
baptism, confirmation, Eucharist, dop, bekräftelse, eukaristin,
are concerned with Christian initiation handlar om Christian inledande

Baptism Dopet

The sacrament is understood to remit original sin and all personal sin of which the recipient sincerely repents. Sakramentet är förstås att efterskänka arvsynd och alla personliga synder som mottagaren uppriktigt ångrar. All must be baptized or they cannot enter the kingdom of heaven. But not all baptism is sacramental baptism by water. Alla måste bli döpt eller inte kan komma in i himmelriket. Men inte alla dop är religiöst dop med vatten. There is also "baptism of blood," which is received by dying for Christ (eg, the "holy innocents," Matt. 2:16 - 18), and "baptism of desire," which is received by those who, implicitly or explicitly, desire baptism but are prevented from receiving it sacramentally. "Even those who through no fault of their own do not know Christ and his church may be counted as anonymous Christians if their striving to lead a good life is in fact a response to his grace, which is given in sufficient measure to all." Det finns också "dop av blod", som erhålls genom att dö för Kristus (t.ex. "den heliga oskyldiga", Matt. 2:16 - 18), och "dop of desire", som tas emot av dem som, implicit eller uttryckligen önskar dop men är förhindrade att ta emot det sacramentally. "Även de som genom utan egen vet inte Kristus och hans kyrka kan räknas som anonyma kristna om deras strävan att leva ett gott liv är i själva verket ett svar på hans Grace, som ges i tillräcklig åtgärd för alla. "

Confirmation Bekräftelse

A theology of confirmation was not developed until the Middle Ages. En teologi av bekräftelse inte utvecklades till medeltiden. Confirmation was said to be the gift of the Spirit for strengthening (ad robur) while baptismal grace is for forgiveness (ad remissionem). Bekräftelse sades vara en gåva av Anden för att stärka (ad robur) medan doplängd nåd är om förlåtelse (ad remissionem). This distinction has no basis in the Scriptures or the fathers, but has been retained to the present following ratification by the Council of Trent. Denna skillnad har något stöd i Skriften eller pappor, men har behållit till idag efter ratificeringen av rådet av Trent. Today, however, the rite is sometimes administered at the same time as baptism and by the priest, not the bishop, to emphasize that both are really aspects of the one sacrament of initiation. Men i dag, den rit ibland administreras samtidigt med dopet och som präst, inte biskopen, att betona att båda är verkligen aspekter av ett sakrament för inledande.

Eucharist Eukaristin

Distinctively Catholic doctrines on the Eucharist include the sacrificial nature of the Mass and transubstantiation. Both were defined at Trent and neither was modified at Vatican II. The unbloody sacrifice of the Mass is identified with the bloody sacrifice of the cross, in that both are offered for the sins of the living and the dead. Hence Christ is the same victim and priest in the Eucharist as he was on the cross. Transubstantiation, the belief that the substance of bread and wine is changed into the body and blood of Christ, was first spoken of at the Fourth Lateran Council (1215). The Eucharist is also known as Holy Communion.

Two sacraments,
penance and anointing the sick,
are concerned with healing

Penance Botgöring

By the Middle Ages the sacrament of penance had four components which were confirmed by the Council of Trent: satisfaction (the doing of an act of penance), confession, contrition, and absolution by a priest. All grave sins had to be confessed to a priest who acted as judge. Genom medeltiden sakrament av botgöring hade fyra komponenter som bekräftades av rådet av Trent: tillfredsställelse (det gör i en akt av botgöring), bekännelse, botfärdighet och avlösning av en präst. Alla allvarliga synder måste erkände en präst som fungerade som domare. Since Vatican II the role of the priest in penance is understood as healer, and the purpose of the sacrament is reconciliation with the church rather than the restoration of friendship with God. Sedan Vatikanstaten II den roll som präst i botgöring är förstås som healer, och syftet med sakrament är försoning med kyrkan i stället för återupprättandet av vänskap med Gud. Through contrition the sinner's union with God is restored, but he is still required to seek forgiveness in the sacrament of penance because his sin compromises the mission of the church to be a holy people. Genom botfärdighet syndaren's union med Gud är återställd, men han är fortfarande skyldig att söka förlåtelse i sakrament av botgöring eftersom hans synd kompromisser uppdrag kyrkan vara ett heligt folk.

Anointing the Sick Smörjelsen sjuka

During the Middle Ages the rite of anointing the sick was reserved increasingly for the dying, hence the description of Peter Lombard: extreme unctio (last anointing). Vatican II relabeled the sacrament "anointing of the sick," stating explicitly that it "is not a sacrament reserved for those who are at the point of death." Under medeltiden den rituella smörjelsen sjuka reserverades allt för att dö, därav beskrivning av Peter Lombard: extrem unctio (sista smörjelsen). Vatikanstaten II relabeled sakrament "smörjelsen av sjuka," anger uttryckligen att det "inte är ett sakrament som reserverats för dem som vid tidpunkten för dödsfallet. " The last sacrament is now known as viaticum, received during Mass if possible. Earlier, this was called Extreme Unction. Den sista sakrament är nu känd som viaticum, under massa om möjligt. Tidigare var detta kallas Extreme smörjelse.

There are two sacraments Det finns två sakramenten
of vocation and commitment: av kallelse och engagemang:
marriage and orders äktenskap och beställningar

Marriage Äktenskap

The sacramentality of marriage was affirmed by the councils of Florence and Trent. Den sacramentality äktenskap bekräftades av råden i Florens och Trent. Marriage is understood to be indissoluble, although dispensations, chiefly in the form of annulment (a declaration that a valid marriage never existed), are permitted. Äktenskap är förstås att vara oupplösliga, men undantag, främst i form av ogiltigförklaring (en förklaring om att ett giltigt äktenskap aldrig har existerat), är tillåten. The grounds of nullity so carefully delimited in the 1918 Code of Canon Law have now been broadened to embrace many deficiencies of character. Grunderna för ogiltigförklaring så noga avgränsade i 1918 Code of Canon Law har nu utvidgats till att omfatta många brister karaktär.

Orders Beställningar

Vatican II recognized that all the baptized participate in some way in the priesthood of Christ, but confirmed Catholic tradition on the clerical hierarchy by decreeing that there is a distinction between the priesthood conferred by baptism and that conferred by ordination. Vatikanstaten II erkänt att alla döpta delta på något sätt i prästerskapet i Kristus, men bekräftade katolska traditionen i kontorsarbete hierarki av decreeing att det finns en skillnad mellan prästerskapet som genom dopet och som är knutna till ordination.

The ordained priesthood has three orders: bishops, priests, and deacons. The first and third are offices of the NT church. Den ordinerade prästerskapet har tre beslut: biskopar, präster och diakoner. Den första och den tredje har kontor i NT kyrkan. The office of priest emerged when it was no longer practical to continue recognizing the Jewish priesthood (owing to the destruction of the temple and the great influx of Gentiles into the church) and with the development of a sacrificial understanding of the Lord's Supper. Den tjänstgörande prästen uppstod när det inte längre var praktiskt möjligt att fortsätta att erkänna den judiska prästerskapet (på grund av förstörelsen av templet och den stora tillströmningen av ofrälse in i kyrkan) och med utvecklingen av en offerlagarna förståelse av Lord's Supper.

Canon Law Canon lag

In the eleventh and twelfth centuries a new branch of theological studies, canon law, emerged as an adjunct of papal supremacy. Legal decrees rather than the gospel became the basis for moral judgments. The church was understood primarily as an institution in its juridical aspect. I den elfte och tolfte århundradena en ny gren av teologiska studier, kanonisk rätt, framstod som ett komplement för påvliga överhögheten. Rättsligt dekreten stället evangeliet blev grunden för moraliska domar. Kyrkan förstås i första hand som en institution i den juridiska aspekten. The legal aspects of the sacraments and matrimony were paramount. De juridiska aspekterna av sakramenten och äktenskap var avgörande. Until the post - Vatican II period a knowledge of canon law was the chief prerequisite for ecclesiastical advancement. Tills post - Vatikanstaten II period kunskaper om kanonisk rätt var den viktigaste förutsättningen för kyrkliga avancemang.

The Cult of the Blessed Virgin Mary Kulten av Jungfru Maria

At the Council of Ephesus (431) Mary was declared to be the Mother of God (Theotokos) and not only the mother of Christ (Christotokos). This gave an impetus to Marian devotion and by the seventh century four Marian feasts were being observed in Rome: the annunciation, the purification, the assumption, and the nativity of Mary. To these feasts the Eastern churches added the feast of the conception of Mary at the end of the same century. Vid rådets möte i Efesus (431) Maria förklarades vara Guds moder (Theotokos) och inte bara mamma till Kristus (Christotokos). Detta gav en impuls till Marian hängivenhet och med sjunde århundradet fyra Marian högtiderna hade observerats i Rom: bebådelse, rening, antagandet och nativitet av Mary. Till dessa högtider östra kyrkor läggas högtiden i utformningen av Maria i slutet av samma århundrade. Bernard of Clairvaux influenced Mariology decisively by arguing that while Christ is our mediator he is also our judge, and that therefore we need a mediator with the mediator, so that in popular devotion the merciful Mary was contrasted with the fierce Christ. Marian devotion blossomed between the eleventh and fifteenth centuries. The rosary (three groups of fifty Hail Marys counted on beads) was in popular use by the twelfth century and the angelus also appeared (the recitation of prayers to Mary, morning, noon, and evening, at the sound of a bell). Bernard av Clairvaux påverkas Mariology beslutsamt genom att hävda att medan Kristus är vår medlare han är också vår domare, och att vi därför behöver en medlare med medlare, för att i populära hängivenhet de barmhärtiga Mary var kontrast till den hårda Kristus. Marian hängivenhet blomstrade mellan den elfte och femtonde århundradena. De radband (tre grupper femtio Hail Marys räknas om pärlor) var populära användningen av tolfte talet och Angelus också verkade (den recitation av böner till Maria, morgon, middag och kväll, när ljudet av en klocka).

In 1854, following another revival of Marian spirituality, Pius IX promulgated the dogma of the immaculate conception, that Mary was free from original sin from the moment of her conception. In 1950 Pius XII defined the dogma of bodily assumption of the Virgin Mary, that on her death she was preserved from "the corruption of the tomb" and was "raised body and soul to the glory of heaven, to shine refulgent as Queen at the right hand of her Son." Under 1854, efter en väckelse av Marian andlighet, Pius IX promulgerades doktrinen om den obefläckade avlelsen, att Maria var fri från arvsynd från det att hennes uppfattning. År 1950 Pius XII definieras trossatsen om kroppsliga antagandet av Jungfru Maria, som om hennes död var hon bevarade från den korruption i graven "och" tog upp kropp och själ till ära himlen, lysa GLÄNSANDE som drottning i den högra av sin son. "

Since Vatican II Catholic scholars have questioned if denial of these two Marian dogmas means exclusion from the Catholic Church, since that denial must be "culpable, obstinate, and externally manifested." Vatican II also tended to disassociate Mariology from Christology, thus removing an emphasis on her involvement in our redemption and attaching her to ecclesiology, so that Mary is seen rather as the type, model, mother, and preeminent member of the church. Sedan Vatikanstaten II katolska forskare har ifrågasatt om avslag av dessa två Marian dogmer innebär uteslutning från den katolska kyrkan, eftersom det avslag måste vara "skyldig, envis, och utåt manifesterade." Vatikanstaten II också tenderat att avstånd Mariology från Christology, alltså ta bort en betoning för hennes engagemang i våra inlösen och kopplade henne till ecclesiology, så att Maria ses snarare som typ, modell, mor och preeminent medlem i kyrkan.

Revelation Uppenbarelseboken

The Council of Trent declared tradition to be equally authoritative with Scripture and the definitive interpretation of both to be the preserve of the church. In its Dogmatic Constitution on Divine Revelation Vatican II sought to remove the sharp distinction perceived by Protestants between Scripture and tradition by defining tradition as the successive interpretations of the Scriptures given by the church throughout the ages. That the church somehow stood above both sources of revelation was specifically denied: "This teaching office is not above the word of God, but serves it... It is clear, therefore, that sacred tradition, sacred Scripture, and the teaching authority of the Church... are so linked and joined together that one cannot stand without the others." Rådet av Trent deklarerade tradition att vara lika giltiga med Skriften och den slutgiltiga tolkningen av både vara bevara i kyrkan. I sin dogmatiska konstitutionen om Divine Uppenbarelseboken Vatikanstaten II försökte ta bort den skarpa åtskillnad uppfattas av protestanter mellan Skriften och traditionen genom att definiera tradition som de olika tolkningar av Skriften som kyrka hela åldrar. att kyrkan på något sätt stod över båda källor till uppenbarelsen förnekades särskilt: "Denna lära kontoret är inte över Guds ord utan tjänar det ... Det är därför uppenbart att helig tradition, heliga Skrift, och lära av kyrkan ... är så sammanlänkade och samman att man inte kan stå utan de andra. "

The failure of post - Vatican II Catholicism to give a clear preeminence to the Bible leaves some Protestants dissatisfied, but there is no doubt that the scholarly and popular study of the Bible by Roman Catholics has increased markedly since 1965. Fel i tjänsten - Vatikanstaten II katolicism att ge en tydlig preeminence att Bibeln ger vissa protestanter missnöjda, men det är ingen tvekan om att det akademiska och populära studie av Bibeln genom romerska katoliker har ökat markant sedan 1965. Roman Catholicism is no longer simply reacting and polemical, devoted to defending truth through the condemnation of error. Romersk katolicism är inte längre bara en reaktion och polemiskt, ägnades åt att försvara sanningen genom fördömande av misstag. It is now an innovative and irenical movement, more devoted to illustrating the Christian faith than defining it. Det är nu en innovativ och irenical rörlighet, mer ägnat att illustrera den kristna tron än definierar det.

FS Piggin FS Piggin

(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
WM Abbott and J Gallagher, eds., the Documents of Vatican II; L Boettner, Roman Catholicism; A New Catechism: Catholic Faith for Adults; G Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism; J Delumeau, Catholicism Between Luther and Voltaire; JP Dolan, Catholicism: An Historical Survey; JD Holmes, The Triumph of the Holy See; P Hughes, A Short History of the Catholic Church; B Kloppenberg, The Eclesiology of Vatican II; R Lawler, DW Wuerl, and TC Lawler, eds., The Teaching of Christ: A Catholic Catechism for Adults; RP McBrien, Catholicism. WM Abbott och J Gallagher, eds., Handlingar Vatikanstaten II, L Boettner, romersk katolicism, en ny Catechism: katolsk troslära för vuxna, G Daly, överlägsenhet och immanens: A Study in katolska modernismen och Integralism; J Delumeau, katolicism Mellan Luther och Voltaire, JP Dolan, katolicism: An Historical Survey, JD Holmes, The Triumph of Heliga stolen, P Hughes, A Short History of the Catholic Church; B Kloppenberg, The Eclesiology i Vatikanstaten II, R Lawler, DW Wuerl och TC Lawler, eds., undervisning i Kristus: en katolsk Catechism för vuxna, RP McBrien, katolicism.


Roman Catholic Romersk-katolska

Catholic Information Katolska Information

A qualification of the name Catholic commonly used in English-speaking countries by those unwilling to recognize the claims of the One True Church. En kvalificering av namnet katolska vanligt i engelskspråkiga länder av dem ovilliga att erkänna de påståenden om den Ende Sanne kyrka. Out of condescension for these dissidents, the members of that Church are wont in official documents to be styled "Roman Catholics" as if the term Catholic represented a genus of which those who owned allegiance to the pope formed a particular species. Av NEDLÅTENHET för dessa oliktänkande, medlemmar av att kyrkan är vana vid officiella dokument ska stil "romerska katoliker" som om begreppet katolska representerade ett släkte som de som ägs trohet mot påven bildas en särskild art. It is in fact a prevalent conception among Anglicans to regard the whole Catholic Church as made up of three principal branches, the Roman Catholic, the Anglo-Catholic and the Greek Catholic. Det är i själva verket en utbredd uppfattning bland anglikaner att betrakta hela den katolska kyrkan som består av tre huvudsakliga grenar, den katolska, den engelsk-katolska och grekisk-katolska. As the erroneousness of this point of view has been sufficiently explained in the articles CHURCH and CATHOLIC, it is only needful here to consider the history of the composite term with which we are now concerned. Som erroneousness denna synvinkel har tillräckligt förklaras i artiklar kyrkan och katolska, det är bara BEHÖVLIG här för att betrakta historien om den sammansatta termen som vi nu är i fråga.

In the "Oxford English Dictionary", the highest existing authority upon questions of English philology, the following explanation is given under the heading "Roman Catholic". I "Oxford English Dictionary", den högsta befintliga myndigheten på frågor om engelska filologi, följande förklaring ges under rubriken "romersk-katolska".

The use of this composite term in place of the simple Roman, Romanist, or Romish; which had acquired an invidious sense, appears to have arisen in the early years of the seventeenth century. Användningen av denna sammansatta sikt i stället för det enkla Roman, ROMANIST eller Romish, som hade förvärvat en orättvis känsla, verkar ha uppstått i början av sjuttonde århundradet. For conciliatory reasons it was employed in the negotiations connected with the Spanish Match (1618-1624) and appears in formal documents relating to this printed by Rushworth (I, 85-89). After that date it was generally adopted as a non-controversial term and has long been the recognized legal and official designation, though in ordinary use Catholic alone is very frequently employed. För försonlig skäl var anställd i förhandlingarna i samband med spanska Match (1618-1624) och visas i formella dokument som rör detta skrivs ut på Rushworth (I, 85-89). Efter den dagen var det allmänt antas som en icke-kontroversiell sikt och har länge varit erkänt juridiska och officiella namn, men i vanlig användning katolska enbart är ofta anställda. (New Oxford Dict., VIII, 766) (New Oxford Dict., VIII, 766)

Of the illustrative quotations which follow, the earliest in date is one of 1605 from the "Europae Speculum" of Edwin Sandys: "Some Roman Catholiques will not say grace when a Protestant is present"; while a passage from Day's "Festivals" of 1615, contrasts "Roman Catholiques" with "good, true Catholiques indeed". Although the account thus given in the Oxford Dictionary is in substance correct, it cannot be considered satisfactory. Av de belysande citat som följer, tidigast i dag är en av 1605 från "Europae speculum" av Edwin Sandys: "Några romerska Catholiques säger inte nåd när en protestantisk förekommer", medan en passage från Day's "Festivaler" av 1615 , kontraster "Roman Catholiques" med "bra, riktigt Catholiques faktiskt". Även om hänsyn därmed ges i Oxford Dictionary är i sak korrekt, kan det inte anses vara tillfredsställande. To begin with the word is distinctly older than is here suggested. Till att börja med ordet är betydligt äldre än vad som här föreslås. When about the year 1580 certain English Catholics, under stress of grievous persecution, defended the lawfulness of attending Protestant services to escape the fines imposed on recusants, the Jesuit Father Persons published, under the pseudonym of Howlet, a clear exposition of the "Reasons why Catholiques refuse to goe to Church". När omkring år 1580 vissa engelska katoliker, under stress för grovt förföljelse, försvarade lagenlighet deltar protestantiska tjänster att slippa böter på recusants den Jesuit Fadern Personer publicerade under pseudonymen Howlet en tydlig exponering av "Varför Catholiques vägra att goe till kyrkan ". This was answered in 1801 by a writer of Puritan sympathies, Percival Wiburn, who in his "Checke or Reproofe of M. Howlet" uses the term "Roman Catholic" repeatedly. Detta var svaret på 1801 av en författare av Puritan sympatier, Percival Wiburn, som i sin "Checke eller Reproofe M. Howlet" används begreppet "katolska" upprepade gånger. For example he speaks of "you Romane Catholickes that sue for tolleration" (p. 140) and of the "parlous dilemma or streight which you Romane Catholickes are brought into" (p. 44). Exempelvis han talar om "du Romane Catholickes att stämma för tolleration" (s. 140) och i "KINKIG dilemma eller streight som du Romane Catholickes förs in i" (s. 44). Again Robert Crowley, another Anglican controversialist, in his book called "A Deliberat Answere", printed in 1588, though adopting by preference the forms "Romish Catholike" or "Popish Catholike", also writes of those "who wander with the Romane Catholiques in the uncertayne hypathes of Popish devises" (p. 86). Även Robert Crowley, en annan anglikanska controversialist, i sin bok som heter "A Deliberat Answere", tryckt i 1588, även om antagande av föredrar de former "Romish Catholike" eller "PAPISTISK Catholike", som också skriver om dem "som vandrar med Romane Catholiques i den uncertayne hypathes av PAPISTISK apparatur "(s. 86). A study of these and other early examples in their context shows plainly enough that the qualification "Romish Catholic" or "Roman Catholic" was introduced by Protestant divines who highly resented the Roman claim to any monopoly of the term Catholic. En studie av dessa och andra tidiga exempel i sitt sammanhang framgår tydligt nog att kompetens "Romish katolska" eller "romersk-katolska" infördes av protestantiska divines som mycket harmades över det romerska påstående att alla monopol på begreppet katolik. In Germany, Luther had omitted the word Catholic from the Creed, but this was not the case in England. I Tyskland, Luther hade underlåtit ordet katolska från Creed, men detta var inte fallet i England. Even men of such Calvinistic leanings as Philpot (he was burned under Mary in 1555), and John Foxe the martyrologist, not to speak of churchmen like Newel and Fulke, insisted on the right of the Reformers to call themselves Catholics and professed to regard their own as the only true Catholic Church. Även män i sådana Calvinistic inriktning som Philpot (han brändes under Maria i 1555) och John Foxe den martyrologist, för att inte tala om churchmen gillar Newel och Fulke, insisterade på rätt reformvännerna att kalla sig katoliker och bekände att betrakta den själv som den enda sanna katolska kyrkan. Thus Philpot represents himself as answering his Catholic examiner: "I am, master doctor, of the unfeigned Catholic Church and will live and die therein, and if you can prove your Church to be the True Catholic Church, I will be one of the same" (Philpot, "Works", Parker Soc., p. 132). Således Philpot representerar sig själv som besvarar hans katolska Examinator: "Jag är befälhavare läkare i oskrymtad katolska kyrkan och kommer att leva och dö där, och om du kan bevisa din kyrka Att vara den katolska kyrkan, jag kommer att vara ett av samma "(Philpot," Works ", Parker Soc., s. 132). It would be easy to quote many similar passages. Det skulle vara lätt att citera många liknande passager. The term "Romish Catholic" or "Roman Catholic" undoubtedly originated with the Protestant divines who shared this feeling and who were unwilling to concede the name Catholic to their opponents without qualification. Begreppet "Romish katolska" eller "romersk-katolska" utan tvekan hade sitt ursprung i den protestantiska divines som delade den här känslan och som var villig att medge att namnet katolska till sina motståndare utan förbehåll. Indeed the writer Crowley, just mentioned, does not hesitate throughout a long tract to use the term "Protestant Catholics" the name which he applies to his antagonists. Thus he says "We Protestant Catholiques are not departed from the true Catholique religion" (p. 33) and he refers more than once to "Our Protestant Catholique Church," (p. 74) De författare Crowley, just nämnde inte tveka under en lång tract att använda termen "protestanter katoliker" det namn som han gäller hans antagonister. Alltså han säger "Vi protestantiska Catholiques inte avvikit från den sanna katolska religion" (p . 33) och han avser mer än en gång att "Vår protestantiska katolska kyrkan," (s. 74)

On the other hand the evidence seems to show that the Catholics of the reign of Elizabeth and James I were by no means willing to admit any other designation for themselves than the unqualified name Catholic. Å andra sidan bevisen verkar visa att de katoliker i regeringstid av Elizabeth och James I var inte villig att erkänna någon annan beteckning för sig själva än okvalificerade namn katolik. Father Southwell's "Humble Supplication to her Majesty" (1591), though criticized by some as over-adulatory in tone, always uses the simple word. Fadern Southwell's "Humble ödmjuk bön till hennes majestät" (1591), men kritiserades av en del som över-smickrande i tonen, alltid använder enkla ord. What is more surprising, the same may be said of various addresses to the Crown drafted under the inspiration of the "Appellant" clergy, who were suspected by their opponents of subservience to the government and of minimizing in matters of dogma. Vad är mer förvånande, samma kan sägas om olika adresser till Crown utarbetats under inspiration av "Klagande" präster, som var misstänkt av sina motståndare till underkastelse till regeringen och minska i fråga om dogmer. This feature is very conspicuous, to take a single example, in "the Protestation of allegiance" drawn up by thirteen missioners, 31 Jan., 1603, in which they renounce all thought of "restoring the Catholic religion by the sword", profess their willingness "to persuade all Catholics to do the same" and conclude by declaring themselves ready on the one hand "to spend their blood in the defence of her Majesty" but on the other "rather to lose their lives than infringe the lawful authority of Christ's Catholic Church" (Tierney-Dodd, III, p. cxc). Denna funktion är mycket synlig, att ta ett enda exempel, i "BEDYRANDE av lojalitet" som utarbetats av tretton missioners, 31 januari, 1603, där de avstå från alla trodde att "återställa den katolska religionen med svärd", bekänner sin vilja "att övertyga alla katoliker att göra samma sak" och avslutar med att förklara sig beredda på en hand "för att använda deras blod i försvaret av hennes majestät", men å andra sidan "i stället för att förlora sina liv än kränker den lagliga myndigheten i Kristus katolska kyrkan "(Tierney-Dodd, III, s. CXC). We find similar language used in Ireland in the negotiations carried on by Tyrone in behalf of his Catholic countrymen. Vi hittar samma språk som används i Irland i förhandlingarna bedrivs av Tyrone i uppdrag av sina katolska landsmän. Certain apparent exceptions to this uniformity of practice can be readily explained. Vissa uppenbara undantag från denna enhetlig praxis kan lätt förklaras. To begin with we do find that Catholics not unfrequently use the inverted form of the name "Roman Catholic" and speak of the "Catholic Roman faith" or religion. Till att börja med att vi tycker att katoliker inte unfrequently använda inverterad form av namnet "katolska" och talar om "katolska Roman tro eller religion. An early example is to be found in a little controversial tract of 1575 called "a Notable Discourse" where we read for example that the heretics of old "preached that the Pope was Antichriste, shewing themselves verye eloquent in detracting and rayling against the Catholique Romane Church" (p. 64). Ett tidigt exempel finns i en lite kontroversiell tract av 1575 kallade "en betydande Discourse" där vi läser till exempel att kättare av gamla "predikade att påven var Antichriste, shewing sig verye vältaliga i tagen och rayling mot katolska Romane kyrkan "(s. 64). But this was simply a translation of the phraseology common both in Latin and in the Romance languages "Ecclesia Catholica Romana," or in French "l'Eglise catholique romaine". Men detta var helt enkelt en översättning av fraseologi gemensamma både i latin och i romanska språk "Ecclesia Catholica Romana" eller på franska "l'Eglise Catholique romansallad. It was felt that this inverted form contained no hint of the Protestant contention that the old religion was a spurious variety of true Catholicism or at best the Roman species of a wider genus. Det ansågs att denna inverterade form innehöll ingen antydan om den protestantiska påstående att den gamla religionen var en falsk olika sant katolicism eller i bästa fall den romerska arter av ett större släkte. Again, when we find Father Persons (eg in his "Three Conversions," III, 408) using the term "Roman Catholic", the context shows that he is only adopting the name for the moment as conveniently embodying the contention of his adversaries. Återigen, när vi hittar Fadern Personer (t.ex. i hans "Tre Konverteringar, III, 408) använder begreppet" katolska ", det visar sig att han bara anta namnet för tillfället så bekvämt med påståendet att hans motståndare.

Once more in a very striking passage in the examination of one James Clayton in 1591 (see Cal. State Papers, Dom. Eliz., add., vol. XXXII, p. 322) we read that the deponent "was persuaded to conforme himself to the Romaine Catholique faith." Än en gång på ett mycket slående passage vid prövningen av en James Clayton i 1591 (se Cal. Staten Papers, Dom. Eliz., Add., Vol. XXXII, s. 322) kan vi läsa att DEPONENS "var övertygad om att conforme själv till Romaine katolska tro. " But there is nothing to show that these were the actual words of the recusant himself, or that, if they were, they were not simply dictated by a desire to conciliate his examiners. Men det finns inget som visar att dessa var de faktiska orden i OLYDNARE själv, eller att de om de var de inte enbart dikteras av en önskan att blidka sin examinatorer. The "Oxford Dictionary" is probably right in assigning the recognition of "Roman Catholic" as the official style of the adherents of the Papacy in England to the negotiations for the Spanish Match (1618-24). The "Oxford Dictionary" är nog rätt i att tilldela erkännande av "romersk-katolska" som det officiella stilen av anhängare av påvemakten i England för att förhandlingarna om spanska Match (1618-24). In the various treaties etc., drafted in connection with this proposal, the religion of the Spanish princess is almost always spoken of as "Roman Catholic". I de olika fördragen etc. utarbetats i samband med detta förslag, den religion de spanska prinsessan nästan alltid talat om som "romersk-katolska". Indeed in some few instances the word Catholic alone is used. This feature does not seem to occur in any of the negotiations of earlier date which touched upon religion, eg those connected with the proposed d'Alencon marriage in Elizabeth's reign, while in Acts of Parliament, proclamations, etc., before the Spanish match, Catholics are simply described as Papists or Recusants, and their religion as popish, Romanish, or Romanist. I vissa enstaka fall ordet katolska enbart används. Denna funktion verkar inte förekomma i någon av förhandlingarna om tidigare datum som berörts religion, t.ex. i samband med den föreslagna d'Alencon äktenskap i Elizabeth: s regeringstid, medan Rättsakter parlamentet, tillkännagivanden mm, innan den spanska match, katoliker är enkelt beskrivas som Papists eller Recusants, och deras religion som PAPISTISK, Romanish eller ROMANIST. Indeed long after this period, the use of the term Roman Catholic continued to be a mark of condescension, and language of much more uncomplimentary character was usually preferred. Faktiskt långt efter denna period har användningen av termen katoliker fortsatt att vara ett märke NEDLÅTENHET, och språket i mycket mer uncomplimentary karaktär var ofta att föredra. It was perhaps to encourage a friendlier attitude in the authorities that Catholics themselves henceforth began to adopt the qualified term in all official relations with the government. Det var kanske för att främja en vänligare inställning till myndigheter som katolikerna själva hädanefter började anta kvalificerad sikt i alla officiella förbindelser med regeringen. Thus the "Humble Remonstrance, Acknowledgment, Protestation and Petition of the Roman Catholic Clergy of Ireland" in 1661, began "We, your Majesty's faithful subjects the Roman Catholick clergy of Ireland". Således är "Humble INVÄNDNING, erkänner PROTEST och framställning av den romersk-katolska prästerskapet i Irland" i 1661 började "Vi, din Majesty's trogna patienter den romerska Catholick präster i Irland". The same Practice seems to have obtained in Maryland; see or example the Consultation entitled "Objections answered touching Maryland", drafted by Father R Blount, SJ, in 1632 (B. Johnston, "Foundation of Maryland, etc., 1883, 29), and wills proved 22 Sep., 1630, and 19 Dec., 1659, etc., (in Baldwin, "Maryland Cat. of Wills", 19 vols., vol. i. Naturally the wish to conciliate hostile opinion only grew greater as Catholic Emancipation became a question of practical politics, and by that time it would appear that many Catholics themselves used the qualified form not only when addressing the outside public but in their domestic discussions. A short-lived association, organized in 1794 with the fullest approval of the vicars Apostolic, to counteract the unorthodox tendencies of the Cisalpine Club, was officially known as the "Roman Catholic Meeting" (Ward, "Dawn of Cath. Revival in England", II, 65). So, too, a meeting of the Irish bishops under the presidency of Dr. Troy at Dublin in 1821 passed resolutions approving of an Emancipation Bill then before a Parliament, in which they uniformly referred to members of their own communion as "Roman Catholics". Further, such a representative Catholic as Charles Butler in his "Historical Memoirs" (see eg vol. IV, 1821, pp. 185, 199, 225, etc.,) frequently uses the term "roman-catholic" [sic] and seems to find this expression as natural as the unqualified form. Samma praxis tycks ha fått i Maryland, se eller exempel samråd med titeln "invändningar besvarade röra Maryland", som utarbetats av Fader R Blount, SJ, i 1632 (B. Johnston, "Foundation of Maryland, etc., 1883, 29) och testamenten visade 22 sep, 1630 och 19 dec, 1659 mm (i Baldwin, "Maryland Cat. av Wills", 19 vols., vol. i. Naturligtvis önskan att blidka fientliga opinionen bara växte mer som katolska Emancipation blev en fråga om praktisk politik, och av den tiden verkar det som många katoliker själva använde kvalificerad form, inte bara när man behandlar utsidan allmänheten men deras inhemska diskussioner. En kortlivad förening, organiserade i 1794 med den största godkännande av vicars apostoliska, för att motverka den oortodoxa tendenser i SYDALPINSK Club, var officiellt känd som "romersk-katolska Meeting" (Ward, "Dawn of Cath. Revival i England", II, 65). Så även ett möte av iriska biskopar under ledning av Dr Troy i Dublin 1821 antagit resolutioner om godkännande av en Emancipation Bill sedan innan parlamentet, där de enhetligt avses medlemmar av sin egen gemenskap som "romerska katoliker. Ytterligare en sådan representant katolska som Charles Butler i hans "Historiska Memoirs" (se t.ex. vol. IV, 1821, pp. 185, 199, 225, etc.) används ofta begreppet "romersk-katolsk" [sic] och verkar för att hitta detta uttryck som naturliga som okvalificerade form.

With the strong Catholic revival in the middle of the nineteenth century and the support derived from the uncompromising zeal of many earnest converts, such for example as Faber and Manning, an inflexible adherence to the name Catholic without qualification once more became the order of the day. Med den starka katolska väckelsen i mitten av artonhundratalet och stöd från den kompromisslösa iver många allvar konverterar sådan exempelvis Faber och bemanning, en stelbent anslutning till namnet katolska utan kvalifikationer än en gång blev till ordningen för dagen . The government, however, would not modify the official designation or suffer it to be set aside in addresses presented to the Sovereign on public occasions. Regeringen skulle dock inte ändra den officiella beteckningen på eller drabbas av det skulle upphävas i adresser som lagts fram för Sovereign om offentlig tillfällen. In two particular instances during the archiepiscopate of Cardinal Vaughan this point was raised and became the subject of correspondence between the cardinal and the Home Secretary. I två särskilda fall under archiepiscopate av Cardinal Vaughan denna punkt togs upp och blev föremål för en brevväxling mellan kardinal och inrikesministern. In 1897 at the Diamond Jubilee of the accession of Queen Victoria, and again in 1901 when Edward VII succeeded to the throne, the Catholic episcopate desired to present addresses, but on each occasion it was intimated to the cardinal that the only permissible style would be "the Roman Catholic Archbishop and Bishops in England". I 1897 i Diamond Jubilee anledning av drottning Victoria, och på nytt 1901 när Edward VII lyckades till tronen, den katolska BISKOPOVÄRDIGHET önskat att lägga fram adresser, men varje gång man antydde att det viktigaste att den enda tillåtna stil skulle vara "den romersk-katolska ärkebiskopen och biskoparna i England". Even the form "the Cardinal Archbishop and Bishops of the Catholic and Roman Church in England" was not approved. Även formen "den Cardinal ärkebiskopen och biskoparna i den katolska och romerska kyrkan i England" godkändes inte. On the first occasion no address was presented, but in 1901 the requirements of the Home Secretary as to the use of the name "Roman Catholics" were complied with, though the cardinal reserved to himself the right of explaining subsequently on some public occasion the sense in which he used the words (see Snead-Cox, "Life of Cardinal Vaughan", II, 231-41). Vid det första tillfället ingen adress lades fram, men i 1901 kraven i inrikesministern att användningen av namnet "romerska katoliker" följs, även om Cardinal förbehållna sig rätten att förklara senare på vissa offentliga gång mening där han använde orden (se Snead-Cox, "Life of Cardinal Vaughan", II, 231-41). Accordingly, at the Newcastle Conference of the Catholic Truth Society (Aug., 1901) the cardinal explained clearly to his audience that "the term Roman Catholic has two meanings; a meaning that we repudiate and a meaning that we accept." Följaktligen vid Newcastle konferens den katolska Truth Society (aug, 1901) det främsta tydligt har förklarat att hans publik att "begreppet romersk-katolska har två betydelser, en mening som vi förkastar och ett sätt att vi accepterar." The repudiated sense was that dear to many Protestants, according to which the term Catholic was a genus which resolved itself into the species Roman Catholic, Anglo-Catholic, Greek Catholic, etc. De förkastade känsla var det varmt om många protestanter, enligt vilken begreppet katolska var ett släkte som löst sig i arten romersk-katolska, Anglo-katolska, grekiska katolska etc. But, as the cardinal insisted, "with us the prefix Roman is not restrictive to a species, or a section, but simply declaratory of Catholic." Men som kardinal insisterade, "med oss prefixet Roman är inte begränsande för en art, eller en del, men bara deklaratorisk av katolska". The prefix in this sense draws attention to the unity of the Church, and "insists that the central point of Catholicity is Roman, the Roman See of St. Peter." Prefixet i denna mening uppmärksammar enhet i kyrkan, och insisterar på att den centrala punkten i SYNVIDD är Roman, den romerska Se St Peter. "

It is noteworthy that the representative Anglican divine, Bishop Andrewes, in his "Tortura Torti" (1609) ridicules the phrase Ecclesia Catholica Romana as a contradiction in terms. Det är anmärkningsvärt att en företrädare anglikanska gudomliga, biskop Andrewes i hans "Tortura torti" (1609) ridicules frasen Ecclesia Catholica Romana som en motsägelse i sig. "What," he asks, "is the object of adding 'Roman'? The only purpose that such an adjunct can serve is to distinguish your Catholic Church from another Catholic Church which is not Roman" (p. 368). "Vad" han frågar "är syftet med tillägget" Roman "? Det enda syftet att ett sådant komplement kan tjäna är att skilja dina katolska kyrkan från ett annat katolska kyrkan som inte Roman" (s. 368). It is this very common line of argument which imposes upon Catholics the necessity of making no compromise in the matter of their own name. Det är just denna gemensamma argument som ålägger katoliker nödvändigheten av att göra någon kompromiss i fråga om sina egna namn. The loyal adherents of the Holy See did not begin in the sixteenth century to call themselves "Catholics" for controversial purposes. Den lojala anhängare av Heliga stolen inte börja i sextonde århundradet att kalla sig "katoliker" för kontroversiella syften. It is the traditional name handed down to us continuously from the time of St. Augustine. Det är den traditionella benämningen avkunnats för oss kontinuerligt från Temne St Augustine. We use this name ourselves and ask those outside the Church to use it, without reference to its signification simply because it is our customary name, just as we talk of the Russian Church as "the Orthodox Church", not because we recognize its orthodoxy but because its members so style themselves, or again just as we speak of "the Reformation" because it is the term established by custom, though we are far from owning that it was a reformation in either faith or morals. Vi använder detta namn oss och be dem utanför kyrkan att använda den, utan hänvisning till dess innebörd helt enkelt eftersom det är våra vanliga namn, precis som vi talar om den ryska kyrkan som "den ortodoxa kyrkan", inte för att vi känner igen sin ortodoxi, men eftersom dess medlemmar så stil själva eller igen precis som vi talar om "reformationen" eftersom det är den term som vunnit hävd, men vi är långt ifrån äga att det var en reformation i antingen tro eller moral. The dog-in-the manger policy of so many Anglicans who cannot take the name of Catholics for themselves, because popular usage has never sanctioned it as such, but who on the other hand will not concede it to the members of the Church of Rome, was conspicuously brought out in the course of a correspondence on this subject in the London "Saturday Review" (Dec., 1908 to March, 1909) arising out of a review of some of the earlier volumes of THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA. Hunden-in-the manger politik så många anglikaner som inte kan ta namnet på katoliker för sig själva, eftersom populära användningen har aldrig sanktionerats det så, men som å andra sidan kommer inte ifrån sig den till medlemmarna i kyrkan i Rom var tydligt framgår under ett brev om detta ämne i London "lördag granskning" (dec, 1908 till mars 1909) till följd av en översyn av vissa av de tidigare volymerna för den katolska encyklopedin.

Publication information Written by Herbert Thurston. Publication information Skrivet av Herbert Thurston. Transcribed by Nicolette Ormsbee. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Transkriberas av Nicolette Ormsbee. Katolska Encyclopedia, Volume XIII. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil Obstat, den 1 februari 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, DD, censurera. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

The historical facts summarized in this article are given in an extended form in a paper contributed by the present writer to The Month (Sept. 1911). De historiska fakta som sammanfattas i denna artikel finns i en utvidgad form i ett dokument från den aktuella författare till den månad (september 1911). See also "The Tablet" (14 Sept., 1901), 402, and Snead-Cox, Life of Cardinal Vaughan, cited above. Se även "The Tablet" (14 sept, 1901), 402 och Snead-Cox, Life of Cardinal Vaughan, citerad ovan.


Roman Catechism Roman Catechism

Catholic Information Katolska Information

This catechism differs from other summaries of Christian doctrine for the instruction of the people in two points: it is primarily intended for priests having care of souls (ad parochos), and it enjoys an authority equalled by no other catechism. Denna katekes skiljer sig från andra sammanfattningar av den kristna läran för undervisning av människor i två punkter: det är i första hand avsedd för präster som har hand om själarna (ad parochos) och det har en myndighet lika med inga andra katekes. The need of a popular authoritative manual arose from a lack of systematic knowledge among pre-Reformation clergy and the concomitant neglect of religious instruction among the faithful. Behovet av en populär auktoritativ handbok uppstod av en brist på systematisk kunskap mellan före reformationen präster och samtidig försummelse av religionsundervisning bland de troende.

The Reformers had not been slow in taking advantage of the situation; their popular tracts and catechisms were flooding every country and leading thousands of souls away from the Church. Reformatorerna inte hade varit långsam i att dra nytta av situationen, deras populära skrifter och katekeser var översvämning varje land och ledande tusentals själar bort från kyrkan. The Fathers of Trent, therefore, "wishing to apply a salutary remedy to this great and pernicious evil, and thinking that the definition of the principal Catholic doctrines was not enough for the purpose, resolved also to publish a formulary and method for teaching the rudiments of the faith, to be used by all legitimate pastors and teachers" (Cat. praef., vii). Fäderna av Trent därför "önskar tillämpa en nyttig åtgärda detta stora och perniciös ont, och tänkte att definitionen av de viktigaste katolska läran var inte tillräckligt för ändamålet lösas också att offentliggöra ett FORMEL och metod för undervisning fragment i tro, att kunna användas av alla legitima herdar och lärare "(Kat. praef., vii). This resolution was taken in the eighteenth session (26 February, 1562) on the suggestion of St. Charles Borromeo; who was then giving full scope to his zeal for the reformation of the clergy. Denna resolution togs i artonde session (26 februari 1562) på förslag av St Charles Borromeo, som sedan fritt spelrum för sin iver för ombildandet av prästerskapet. Pius IV entrusted the composition of the Catechism to four distinguished theologians: Archbishops Leonardo Marino of Lanciano and Muzio Calini of Zara, Egidio Foscarini, Bishop of Modena, and Francisco Fureiro, a Portuguese Dominican. Pius IV anförtros sammansättningen av Catechism till fyra framstående teologer: ärkebiskopar Leonardo Marino av Lanciano och Muzio Calini av Zara, Egidio Foscarini, biskop i Modena, och Francisco Fureiro, en portugisiska Dominikanska. Three cardinals were appointed to supervise the work. Tre kardinaler utsågs att övervaka arbetet. St. Charles Borromeo superintended the redaction of the original Italian text, which, thanks to his exertions, was finished in 1564. Cardinal William Sirletus then gave it the final touches, and the famous Humanists, Julius Pogianus and Paulus Manutius, translated it into classical Latin. St Charles Borromeo superintended den REDIGERING den ursprungliga italienska texten, som tack vare hans ansträngningar, blev färdigt 1564. Kardinal William Sirletus sedan gav den sista handen, och den berömda humanister, Julius Pogianus och Paulus Manutius, översatte det till klassisk Latin. It was then published in Latin and Italian as "Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V jussu editus, Romae, 1566" (in-folio). Translations into the vernacular of every nation were ordered by the Council (Sess. XXIV, "De Ref.", c. vii). Därefter offentliggjordes i latin och italienska som "Catechismus ex decreto Concilii Tridentini annons parochos PII V jussu editus, Romae, 1566" (i-jen). Översättningar till folkspråk i varje nation har beslutats av rådet (Sess. XXIV " De Ref. "c vii).

The Council intended the projected Catechism to be the Church's official manual of popular instruction. Rådet avsett projected Catechism att kyrkans officiella manuell populära instruktion. The seventh canon, "De Reformatione", of Sess. Den sjunde canon, "De Reformatione" av SESS. XXIV, runs: "That the faithful may approach the Sacraments with greater reverence and devotion, the Holy Synod charges all the bishops about to administer them to explain their operation and use in a way adapted to the understanding of the people; to see, moreover, that their parish priests observe the same rule piously and prudently, making use for their explanations, where necessary and convenient, of the vernacular tongue; and conforming to the form to be prescribed by the Holy Synod in its instructions (catechesis) for the several Sacraments: the bishops shall have these instructions carefully translated into the vulgar tongue and explained by all parish priests to their flocks . . .". XXIV, lyder: "Den troende kan vända sakramenten med större vördnad och hängivenhet, den heliga Synod avgifterna alla biskoparna om att administrera dem att förklara sin drift och användning på ett sätt som anpassas till förståelsen av de människor, för att se övrigt att deras socken präster följa samma regel piously och försiktigt, att använda för sina förklaringar, om nödvändigt och lämpligt, av folkspråk tungan, och överensstämmer med den form som föreskrivs i den heliga Synod i sina instruktioner (Catechesis) för flera Sacraments: biskoparna skall ha dessa anvisningar noggrant översättas till det vulgära tungan och förklaras av alla socken präster för deras besättningar... ". In the mind of the Church the Catechism, though primarily written for the parish priests, was also intended to give a fixed and stable scheme of instruction to the faithful, especially with regard to the means of grace, so much neglected at the time. I huvudet på kyrkan i katekesen, men i första hand skriven för församlingen präster, var också avsedd att ge en fast och stabil ordning med instruktioner till de troende, i synnerhet när det gäller hjälp av nåd, så mycket försummade vid den tidpunkten. To attain this object the work closely follows the dogmatic definitions of the council. För att uppnå detta syfte arbetet följer nära den dogmatiska definitioner av rådet. It is divided in four parts: Den är uppdelad i fyra delar:

I. The Apostles' Creed; I. Apostles' Creed;

II. II. The Sacraments; Sakramenten;

III. III. The Decalogue; Dekalogen;

IV. IV. Prayer, especially The Lord's Prayer. Bön, särskilt The Lord's Prayer.

It deals with the papal primacy and with Limbo, points which were not discussed or defined at Trent; on the other hand, it is silent on the doctrine of Indulgences, which is set forth in the "Decretum de indulgentiis", Sess. Det handlar om påvliga företräde och med Limbo punkterna som inte diskuteras eller definieras på Trent, men å andra sidan är det tyst om läran om avlat, som är fastställda i "Decretum de indulgentiis", SESS. XXV. The bishops urged in every way the use of the new Catechism; they enjoined its frequent reading, so that all its contents would be committed to memory; they exhorted the priests to discuss parts of it at their meetings, and insisted upon its being used for instructing the people. XXV. Biskoparna uppmanade på alla sätt att använda den nya katekesen, de uppmanat sina täta behandlingen, så att dess innehåll skulle vara engagerad i minnet, och de uppmanade prästerna att diskutera delar av det vid sina sammanträden, och insisterade på att det är används för att ge folket.

To some editions of the Roman Catechism is prefixed a "Praxis Catechismi", ie a division of its contents into sermons for every Sunday of the year adapted to the Gospel of the day. För vissa utgåvor av det romerska Catechism föregås en "Praxis Catechismi", dvs en uppdelning av innehållet i predikningar för varje söndag under året anpassas till evangeliet i dag. There is no better sermonary. Det finns inget bättre sermonary. The people like to hear the voice of the Church speaking with no uncertain sound; the many Biblical texts and illustrations go straight to their hearts, and, best of all, they remember these simple sermons better than they do the oratory of famous pulpit orators. The Catechism has not of course the authority of conciliary definitions or other primary symbols of faith; for, although decreed by the Council, it was only published a year after the Fathers had dispersed, and it consequently lacks a formal conciliary approbation. De tycker om att höra rösten i kyrkan talar med tydligt ljud, de många bibliska texter och illustrationer gå direkt till deras hjärtan, och bäst av allt, de minns dessa enkla predikningar bättre än de gör RETORIK berömda predikstolen talare. Den Catechism har naturligtvis inte myndigheten i conciliary definitioner eller andra primära symboler på tro, för även om som rådet var det först publicerades ett år efter det fadersarv hade spridd, och följaktligen saknar en formell conciliary gillande. During the heated controversies de auxiliis gratiae between the Thomists and Molinists, the Jesuits refused to accept the authority of the Catechism as decisive. Under den uppvärmda kontroverser de auxiliis gratiae mellan Thomists och Molinists är jesuiterna vägrade att acceptera den myndighet i Catechism som avgörande. Yet it possesses high authority as an exposition of Catholic doctrine. Men den har hög auktoritet som en utläggning av katolska läran. It was composed by order of a council, issued and approved by the pope; its use has been prescribed by numerous synods throughout the whole Church; Leo XIII, in a letter to the French bishops (8 Sept., 1899), recommended the study of the Roman Catechism to all seminarians, and the reigning pontiff, Pius X, has signified his desire that preachers should expound it to the faithful. Det bestod av beslut av ett råd, som utfärdats och godkänts av påven, dess användning har ordinerats av många synods i hela kyrkan, Leo XIII, i ett brev till franska biskopar (8 sept, 1899), rekommenderas att studera av Roman Catechism alla seminariedeltagare, och den regerande påven, Pius X, har uttryckt sin önskan att predikanter borde förklara det för troende.

The earliest editions of the Roman Catechism are: "Romae apud Paulum Manutium", 1566; "Venetiis, apud Dominicum de Farrisö, 1567; "Coloniae", 1567 (by Henricus Aquensis); "Parisuis, in aedibus. De tidigaste utgåvorna av Roman Catechism är: "Romae apud Paulum Manutium", 1566, "Venetiis, apud Dominicum de Farrisö, 1567," Coloniae ", 1567 (av Henricus Aquensis)," Parisuis i aedibus. Jac. Jac. Kerver", 1568; "Venetiis, apud Aldum", 1575; Ingolstadt, 1577 (Sartorius). In 1596 appeared at Antwerp "Cat. Kerver ", 1568," Venetiis, apud Aldum ", 1575, Ingolstadt, 1577 (Sartorius). År 1596 verkade i Antwerpen" Cat. Romanus . . Romanus.. . . quaestionibus distinctus, brevibusque exhortatiunculis studio Andreae Fabricii, Leodiensis". (This editor, A. Le Fevre, died in 1581. He probably made this division of the Roman Catechism into questions and answers in 1570). George Eder, in 1569, arranged the Catechism for the use of schools. He distributed the main doctrines into sections and subsections, and added perspicuous tables of contents. This useful work bears the title: "Methodus Catechismi Catholici". The first known English translation is by Jeremy Donovan, a professor at Maynooth, published by Richard Coyne, Capel Street, Dublin, and by Keating & Brown, London, and printed for the translator by W. Folds & Son, Great Shand Street, 1829. An American edition appeared in the same year. Donovan's translation was reprinted at Rome by the Propaganda Press, in two volumes (1839); it is dedicated to Cardinal Fransoni, and signed: "Jeremias Donovan, sacerdos hibernus, cubicularius Gregorii XVI, PM" There is another English translation by RA Buckley (London, 1852), which is more elegant than Donovan's and claims to be more correct but is spoiled by the doctrinal notes of the Anglican translator. The first German translation, by Paul Hoffaeus, is dated Dillingen, 1568. quaestionibus distinctus, brevibusque exhortatiunculis studio Andreae fabricii, Leodiensis ". (Denna editor, A. Le Fevre, dog 1581. Han förmodligen gjort denna uppdelning av det romerska Catechism i frågor och svar i 1570). George Eder, i 1569, arrangerat Catechism för användning i skolor. Han distribueras de viktigaste lärorna i avsnitt och delavsnitt och läggas överskådlig innehållsförteckningar. Detta nyttigt arbete bär titeln: "Methodus Catechismi Catholici". Det första kända engelska översättningen av Jeremy Donovan, professor vid Maynooth, utgiven av Richard Coyne, Capel Street, Dublin, och Keating & Brown, London, och tryckt för översättare av W. Falsar & Son, Stor Shand Street, 1829. En amerikansk utgåva verkade under samma år. Donovan översättningstjänst var omtryckt i Rom av Propaganda Press, i två volymer (1839), den är avsedd för Cardinal Fransoni och undertecknad: "Jeremias Donovan, sacerdos hibernus, cubicularius Gregorii XVI, PM" Det finns en annan engelska översättningen av RA Buckley (London, 1852 ), vilket är mer elegant än Donovan och påstår sig vara mer korrekt men är bortskämda med doktrinär anteckningar från den anglikanska översättare. Den första tyska översättningen av Paul Hoffaeus, är daterad Dillingen, 1568.

Publication information Written by J. Wilhelm. Publication information Skrivet av J. Wilhelm. Transcribed by Nicolette Ormsbee. The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Transkriberas av Nicolette Ormsbee. Katolska Encyclopedia, Volume XIII. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil Obstat, den 1 februari 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, DD, censurera. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York


The Roman Rite Den romerska Rite

Catholic Information Katolska Information

(Ritus romanus). (Ritus Romanus).

The Roman Rite is the manner of celebrating the Holy Sacrifice, administering Sacraments, reciting the Divine Office, and performing other ecclesiastical functions (blessings, all kinds of Sacramentals, etc.) as used in the city and Diocese of Rome. Den romerska Rite är det sätt att fira den heliga Sacrifice, förvalta sakramenten, reciting Divina Office och utför andra kyrkliga funktioner (välsignelser, alla typer av Sacramentals, etc.) som användes i staden och eparkatet Rom.

The Roman Rite is the most wide-spread in Christendom. Den romerska Rite är mest utbredd i kristenhet. That it has advantages possessed by no other -- the most archaic antiquity, unequalled dignity, beauty, and the practical convenience of being comparatively short in its services -- will not be denied by any one who knows it and the other ancient liturgies. Att det har sina fördelar besatt av något annat - den mest arkaiska forntiden, enastående värdighet, skönhet och praktisk bekvämlighet vara relativt kort i sina tjänster - kommer inte förnekas av någon som känner till den och andra antika liturgies. But it was not the consideration of these advantages that led to its extensive use; it was the exalted position of the see that used it. Men det var inte diskussionen om huruvida dessa fördelar som har lett till dess omfattande användning, den var upphöjd position för se att använt den. The Roman Rite was adopted throughout the West because the local bishops, sometimes kings or emperors, felt that they could not do better than use the rite of the chief bishop of all, at Rome. Den romerska Rite antogs i hela västvärlden, eftersom de lokala biskopar, ibland kungar eller kejsare, ansåg att de inte kunde göra bättre än att använda riten av de viktigaste biskop av allt, i Rom. And this imitation of Roman liturgical practice brought about in the West the application of the principle (long admitted in the East) that rite should follow patriarchate. Och denna imitation av romerska liturgiska praxis medfört i väst tillämpningen av principen (lång upptagna i öst) som riten bör följa patriarkatet.

Apart from his universal primacy, the pope had always been unquestioned Patriarch of the West. Bortsett från hans universella primat, påven hade alltid varit obrottsligt patriark väst. It was then the right and normal thing that the West should use his liturgy. Det var då rätt och normal sak att västvärlden bör utnyttja sin liturgi. The irregular and anomalous incident of liturgical history is not that the Roman Rite has been used, practically exclusively, in the West since about the tenth or eleventh century, but that before that there were other rites in the pope's patriarchate. De oregelbundna och avvikande händelse av liturgiska historia är inte att Roman Rite har använts som praktiskt taget uteslutande i väst sedan om den tionde och elfte århundradet, men det innan att det fanns andra riter i påvens patriarkatet. Not the disappearance but the existence and long toleration of the Gallican and Spanish rites is the difficulty (see RITES). Inte försvinner men det finns och länge tolererar den Gallican och spanska riter är svårigheten (se Rites).

Like all others, the Roman Rite bears clear marks of its local origin. Liksom alla andra, den romerska Rite bär tydliga märken av sin lokalt ursprung. Wherever it may be used, it is still Roman in the local sense, obviously composed for use in Rome. När den kan användas, är det fortfarande Roman i lokal känsla, uppenbarligen sammansatt för att användas i Rom. Our Missal marks the Roman stations, contains the Roman saints in the Canon (See CANON OF THE MASS), honours with special solemnity the Roman martyrs and popes. Vår MISSALE markerar Roman stationer, innehåller den romerska helgon i Canon (Se CANON av massan), hyllas med särskild högtidlighet den romerska martyrer och påvar. Our feasts are constantly anniversaries of local Roman events, of the dedication of Roman churches (All Saints, St. Michael, S. Maria ad Nives, etc.). The Collect for Sts. Våra högtider ständigt årsdagar lokala Roman händelser av engagemang av romerska kyrkor (Allhelgonadagen, St Michael, S. Maria annons Nives, etc.). Samla för Sts. Peter and Paul (29 June) supposes that it is said at Rome (the Church which "received the beginnings of her Faith" from these saints is that of Rome), and so on continually. Peter och Paul (29 juni) förutsätter att det sägs i Rom (kyrkan som "fått början till sin tro" från dessa helgon är att i Rom), och så vidare hela tiden. This is quite right and fitting; it agrees with all liturgical history. Detta är helt rätt och riktigt, det är enig med alla liturgiska historia. No rite has ever been composed consciously for general use. Nr riten någonsin består medvetet för allmänt bruk. In the East there are still stronger examples of the same thing. The Orthodox all over the world use a rite full of local allusions to the city of Constantinople. I öst finns det fortfarande starkare exempel på samma sak. Ortodoxa hela världen använder en ritual full av lokala anspelningar till staden Konstantinopel.

The Roman Rite evolved out of the (presumed) universal, but quite fluid, rite of the first three centuries during the (liturgically) almost unknown time from the fourth to the sixth. Den romerska Rite utvecklats ur den (förmodade) universella, men mycket vätska, riten av de tre första århundradena under (liturgically) nästan okänd Temne från fjärde till sjätte. In the sixth we have it fully developed in the Leonine, later in the Gelasian, Sacramentaries. I den sjätte vi har det fullt utvecklad i lejonartad senare under Gelasian, Sacramentaries. How and exactly when the specifically Roman qualities were formed during that time will, no doubt, always be a matter of conjecture (see LITURGY; LITURGY OF THE MASS). Hur och exakt när den specifikt romerska kvaliteter bildades under den tiden kommer säkert alltid vara en fråga om förmodanden (se LITURGI, liturgi massan). At first its use was very restrained. Vid första användningen var mycket återhållsam. It was followed only in the Roman province. Den följdes endast i den romerska provinsen. North Italy was Gallican, the South, Byzantine, but Africa was always closely akin to Rome liturgically. Norra Italien har Gallican, syd, bysantinska, men Afrika har alltid varit nära besläktad med Rom liturgically.

From the eighth century gradually the Roman usage began its career of conquest in the West. Från åttonde århundradet successivt den romerska användning började sin karriär erövring i väst. By the twelfth century at latest it was used wherever Latin obtained, having displaced all others except at Milan and in retreating parts of Spain. I tolfte århundradet senast det användes var latin erhållas med fördrivna alla andra utom i Milano och i reträtt delar av Spanien. That has been its position ever since. Detta har sin position sedan dess. As the rite of the Latin Church it is used exclusively in the Latin Patriarchate, with three small exceptions at Milan, Toledo, and in the still Byzantine churches of Southern Italy, Sicily, and Corsica. Som riten av latinska kyrkan det används uteslutande i den latinska patriarkatet, med tre små undantag i Milano, Toledo, och i ännu bysantinska kyrkor i södra Italien, Sicilien och Korsika.

During the Middle Ages it developed into a vast number of derived rites, differing from the pure form only in unimportant details and in exuberant additions. Under medeltiden utvecklades till ett stort antal härstammar riter, skiljer sig från ren form endast i oviktiga detaljer och i översvallande tillägg. Most of these were abolished by the decree of Pius V in 1570 (see LITURGY OF THE MASS). De flesta av dessa avskaffades genom förordning av Pius V i 1570 (se liturgi massan). Meanwhile, the Roman Rite had itself been affected by, and had received additions from, the Gallican and Spanish uses it displaced. Samtidigt Roman Rite hade drabbats av, och fått kompletteringar från de Gallican och spanska använder den fördrivna. The Roman Rite is now used by every one who is subject to the pope's patriarchal jurisdiction (with the three exceptions noted above); that is, it is used in Western Europe, including Poland, in all countries colonized from Western Europe: America, Australia, etc., by Western (Latin) missionaries all over the world, including the Eastern lands where other Catholic rites also obtain. No one may change his rite without a legal authorization, which is not easily obtained. Den romerska Rite används nu av alla som omfattas av påvens patriarkala behörighet (med tre undantag som nämnts ovan), det är det som används i Västeuropa, däribland Polen, i alla länder koloniserade från Västeuropa: Amerika, Australien etc., genom Western (latin) missionärer i hela världen, inklusive östra landar där andra katolska riter också få. Ingen kan ändra sin ritual utan rättslig tillstånd, vilket inte är lätt erhållas. So the Western priest in Syria, Egypt, and so on uses his own Roman Rite, just as at home. Så västra präst i Syrien, Egypten och så vidare använder sin egen Roman Rite, precis som hemma. On the same principle Catholics of Eastern rites in Western Europe, America, etc., keep their rites; so that rites now cross each other wherever such people live together. På samma princip katoliker Östra riter i Västeuropa, USA, etc. hålla sina riter, så att riter nu korsar varandra oavsett var dessa människor lever tillsammans. The language of the Roman Rite is Latin everywhere except that in some churches along the Western Adriatic coast it is said in Slavonic and on rare occasions in Greek at Rome (see RITES). Språket i Roman Rite är latin överallt utom att det i vissa kyrkor längs västra kusten är det sagt i slaviska och vid sällsynta tillfällen i grekiska i Rom (se Rites). In derived forms the Roman Rite is used in some few dioceses (Lyons) and by several religious orders (Benedictines, Carthusians, Carmelites, Dominicans). I härrör utgör Roman Rite används i några få dioceses (Lyon) och genom att flera religiösa ordnar (Benedictines, Carthusians, Carmelites, dominikaner). In these their fundamentally Roman character is expressed by a compound name. I dessa deras i grunden Roman karaktär uttrycks med ett sammansatt namn. They are the "Ritus Romano-Lugdunensis", "Romano-monasticus", and so on. De är "Ritus Romano-Lugdunensis", "Romano-monasticus" och så vidare.

Publication information Written by Adrian Fortescue. Publication information Skrivet av Adrian Fortescue. Transcribed by Catharine Lamb. Transkriberas av Catharine Lamb. Dedicated to the memory of my mother, Ruth F. Hansen The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Dedikerad till minnet av min mor, Ruth F. Hansen The Catholic Encyclopedia, Volume XIII. Published 1912. År 1912. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, February 1, 1912. Nihil Obstat, den 1 februari 1912. Remy Lafort, DD, Censor. Imprimatur. Remy Lafort, DD, censurera. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York + John Cardinal Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

For further details and bibliography see BREVIARY; CANON OF THE MASS; LITURGY; MASS, LITURGY OF THE; RITES. För ytterligare information och litteraturförteckning se BREVIARIUM; CANON av massan, LITURGI, MASSA, Gudstjänst AV, riter.


Also, see: Se även:
Sacraments Sacraments
Popes Popes
Papacy Påvemakten

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är