Salvation Army Frälsningsarmén

General Information Allmän information

The Salvation Army is an international Christian evangelical organization that was founded in London in 1865 by William Booth, a Methodist minister and evangelistic preacher. Frälsningsarmén är en internationell kristen evangelisk organisation som grundades i London år 1865 av William Booth, en metodist minister och evangelistic predikanten. As a religious movement engaged in social services, the army has, since its inception, made a goal of approaching sociological problems with Christian concern. Som en religiös rörelse som ägnar sig åt sociala tjänster, armén har sedan starten gjort ett mål närmar sociologiskt problem med Christian oro.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
In keeping with its name (adopted 1878), the Salvation Army is operated on a military pattern. I enlighet med sitt namn (antagen 1878), Frälsningsarmén drivs på ett militärt mönster. Ministers are officers with military rank, and the general, headquartered in London, is the army's top international leader. Ministrarna är tjänstemän med militär rang, och det allmänna, med huvudkontor i London, är arméns högsta internationella ledare. Parishioners are soldiers, the main center of worship is the corps, and the Articles of War are signed as a declaration of faith by enrolling Salvationists. Församlingsmedlemmarna är soldater, de viktigaste centrum för dyrkan är kåren, och artiklarna i kriget är inloggad som en försäkran om tro som anmäler Salvationists. Both officers and soldiers are entitled, as missionaries of God, to wear the army uniform and to bear the symbolic red shield. Både officerare och soldater har rätt, som missionärer till Gud, att bära armén enhetliga och att bära den symboliska röd sköld.

Basic training for each officer, following a required high school education, is a 2 year in - residence course at a Salvation Army School for Officers' Training. Grundläggande utbildning för varje tjänsteman efter ett krävs hög utbildning, är en 2 år - bosättning kurs på en Frälsningsarmén skola för Officersförbundet Training. Besides formal study, the curriculum includes practical field experience in corps community centers and other institutions as well as orientation in all possible areas of Salvation Army service. Förutom formella studier, läroplanen ingår praktiskt fältarbete i kåren community centers och andra institutioner samt inriktning på alla möjliga områden för Frälsningsarméns tjänst.

The BELIEVE Religious Information Source web site is not connected with the organization described in this presentation. This happens to be ONE of the 1,000 religious subjects which are included in BELIEVE. De TROR Religious Information Källa webbsida inte står i förbindelse med den organisation som beskrivs i denna presentation. Det händer att vara en av de 1.000 religiösa ämnen som ingår i tro.

Our small Protestant Christian Church, which created and maintains the BELIEVE site, has no contact with the organization described here, so we cannot help in providing contacts or addresses. In addition, since BELIEVE does not "sell" anything, we cannot help in finding books, icons or souvenirs. Vår lilla protestantiska kristna kyrkan, som skapat och upprätthåller TROR plats, har ingen kontakt med den organisation som beskrivs här, så vi kan inte hjälpa att ge kontakter och adresser. Dessutom, eftersom TROR inte "sälja" något vi inte kan hjälpa att finna böcker, ikoner eller souvenirer.

Salvation Army assistance is given without regard to race, age, sex, creed, or condition. Frälsningsarméns bistånd ges utan hänsyn till ras, ålder, kön, religion, eller ett tillstånd. Among its many programs are correctional services for prisoners and parolees, day care, senior citizen clubs and residences, summer camps, emergency and disaster services, missing persons bureaus, rehabilitation for alcoholism and drug abuse, family counseling, and visitation to institutionalized individuals. Bland dess många program Correctional tjänster för fångar och parolees, dagvård, senior klubbar och bostäder, sommarläger, akut och katastrof tjänster, saknade personer byråer, rehabilitering för alkoholism och drogmissbruk, familj rådgivning och VISITATION att institutionaliseras individer.

In an effort to attract those frightened away by church formality, the Salvation Army stresses music rather than the sacraments; music has been made an integral part of its ministry. I ett försök att locka till sig dessa skrämde bort från kyrkan formalitet, Frälsningsarmén betonar musik snarare än sakramenten, musiken har blivit en integrerad del av dess verksamhet. Salvation Army brass bands, string combos, and vocal groups exist the world over. Frälsningsarmén brass band, snören Combos och högljudda grupper finns över hela världen.

The Salvation Army has grown from one man's dream in 1865 to an international phenomenon with headquarters in 82 lands and approximately 25,000 officers preaching the Gospel in 110 languages. Frälsningsarmén har vuxit från en mans dröm under 1865 till ett internationellt fenomen med huvudkontor i 82 länder och cirka 25.000 tjänstemän predika evangeliet i 110 språk. The army, with a total membership of more than 2,500,000, operates more than 3,600 social institutions, hospitals, and agencies and nearly 17,000 evangelical centers. Armén, med ett totalt medlemskap i mer än 2.500.000, driver mer än 3.600 sociala institutioner, sjukhus och myndigheter och nästan 17.000 evangeliska centers.

Paul S Kaiser Paul S Kaiser

Bibliography Bibliografi
C Barnes, God's Army (1978); S Chesham, Born to Battle (1965); CW Kew, The Salvation Army (1976); R Sandall, The History of the Salvation Army (1947 - 73). C Barnes, Guds armé (1978), S Chesham, Born to Battle (1965), CW Kew, Frälsningsarmén (1976), R Sandall, The History of the Salvation Army (1947 - 73).


Salvation Army - William Booth (1829 - 1912) Frälsningsarmén - William Booth (1829 - 1912)

Advanced Information Advanced Information

Founder of the Salvation Army. Grundare av Frälsningsarmén. Born in Nottingham, he grew up amid poverty, became a pawnbroker's assistant, was converted at fifteen, and subsequently became a Methodist pastor. Född i Nottingham, han växte upp mitt i fattigdomen, blev en pantbank medhjälpare, omvandlades till femton, och blev därefter en metodist pastor. A missing dimension in his ministry, however, made him restless. En saknas dimension i sin mission dock gjort honom rastlös. For Booth, the Lord's requirements involved loosing the chains of injustice, freeing captive and oppressed, sharing food and home, clothing the naked, and carrying out family responsibilities. För Booth Herrens kraven förlora kedjor av orättvisa, befria bundna och förtryckta, dela mat och hem, kläder blotta, och genomför familjeansvar. Victorian England, on the other hand, upheld God - appointed stations, especially for the poor. Viktorianska England, å andra sidan upprätthålls Gud - utsett stationer, särskilt för de fattiga. William Booth argued that to speak of godly poverty was no indication that God approved destitution. William Booth hävdade att tala om GUDLIG fattigdom fanns inga tecken på att Gud godkända misär. For him this was no theological issue: people did not stop dying in hopelessness and squalor while theologians discussed nice points of divinity. För honom var detta ingen teologisk fråga: människor inte stannar dör i hopplöshet och snusk när teologer diskuterat trevlig punkter gudomlighet.

Aided by the remarkable Catherine, whom he married in 1855, he began the Christian Mission as a rescue operation in London's East End. Renamed the Salvation Army thirteen years later (1878), it waged war on a dual front, against the pinch of poverty and the power of sin. Mainline churches shunned the new movement; magistrates and police offered little protection when mobs jeered, threw stones, broke windows, vandalized the Army's property. Med hjälp av den anmärkningsvärda Catherine, som han gifte sig 1855, han började den kristna mission som en räddningsaktion i Londons East End. Renamed Frälsningsarméns tretton år senare (1878) är det krig på en dubbel front mot nypa fattigdom och kraften i sin. huvudlinjer kyrkor avstånd från den nya rörelser, domare och poliser erbjuds lite skydd när mobs jeered, kastade stenar, krossade fönster, vandalized arméns egendom. Booth pressed on, seeking castaways, exposing vice, providing homes and food, employment and medical care, reconciling families, and giving unwelcome publicity to frightful social conditions that no other agency would tackle. Booth tryckte på och försöker castaways, utsätta vice ge bostäder och livsmedel, sysselsättning och sjukvård, förena familjer och ge ovälkommen reklam till fruktansvärda sociala villkor att ingen annan byrå skulle tackla.

On the basis that the devil was a proud spirit who could not bear to be mocked, Booth identified him as the chief enemy, challenged his monopoly of "all the best tunes," and used the big drum to deafen him. På grund av att djävulen var en stolt anda som inte kunde bära att mocked, Booth identifierade honom som den främsta fienden, utmanas hans monopol på "alla de bästa låtar" och använde stora trumman för döv honom. Booth fearlessly waged war against such contemporary evils as the sweat shops and girls sold into prostitution. Booth rädsla krig mot sådana samtida missförhållanden som svett butiker och flickor säljs till prostitution. In 1890 he published In Darkest England, and the Way Out, which set the tone for the Army's increasing emphasis on its social program for which, rather than for the message of "blood and fire", the movement is best known today. År 1890 publicerade han i Darkest England och vägen ut, som angav tonen för armén ökande betoning på dess sociala program som, i stället för att budskapet i "blod och eld", en rörelse är mest känd i dag.

His Army spread throughout the world, but Booth was always very much in control. Hans armé spridas över hela världen, men Booth var alltid mycket kontroll. A writer sent to interview him said he expected to meet a visionary and saint, and found instead the astutest businessman in the city of London. En författare skickas intervjua honom sa att han förväntas uppfylla en visionär och helgon, och fann istället astutest affärsman i staden London. Booth was responsible for a whole network of social and regenerative agencies; Lord Wolseley once described him as the world's greatest organizer. Booth var ansvarig för ett helt nätverk av sociala och regenerativa organ, Lord Wolseley gång beskrivit honom som världens största arrangör.

Criticism came because his Army observed no sacraments. Booth denied he was against them. Kritik kom eftersom hans armé observerades inga sakrament. Booth förnekade att han var emot dem. Perhaps the wranglings these had caused in other churches did not encourage him to change his mind. By the time the century closed, Booth had won his fight: freeman of London, honorary doctor of Oxford, guest at the coronation of Edward VII and of the United States Senate, which he opened with prayer. Kanske wranglings dessa hade orsakat i andra kyrkor inte uppmuntra honom att ändra sin uppfattning. Genom Temne århundradet stängd Booth hade vunnit sin kamp: Freeman of London, hedersdoktor i Oxford, gäst vid kröning av Edward VII och de USA senaten, där han inledde med bön. In 1912 "the General laid down his sword", and people of all ranks were among the thousands of funeral mourners. Under 1912 "Allmänna fastställs hans svärd", och människor i alla rankas bland de tusentals begravning sörjande.

JD Douglas JD Douglas

Bibliography Bibliografi
H Begbie, Life of William Booth; SJ Ervine, God's Soldier; R Collier, The General Next to God; F Coutts, Bread for My Neighbour and No Discharge in This War; EH McKinley, Marching to Glory. H Begbie, Life of William Booth, SJ Ervine, Guds Soldier, R Collier, Allmänna Nästa till Gud, F Coutts, bröd för min granne och nr Ansvarsfrihet i detta krig, EH McKinley, marscherar till Glory.


Salvation Army - Doctrines Frälsningsarmén - doktriner

General Information Allmän information

We believe that the Scriptures of the Old and New Testaments were given by inspiration of God, and that they only constitute the Divine rule of Christian faith and practice. Vi tror att Skriften i Gamla och Nya Testamentet gavs genom inspiration av Gud, och att de endast utgör Divine regeln om kristen tro och praxis.

We believe that there is only one God, who is infinitely perfect, the Creator, Preserver, and Governor of all things, and who is the only proper object of religious worship. Vi tror att det bara finns en Gud, som är oändligt perfekt, Skaparen, Preserver och guvernör i alla ting, och som är den enda riktiga föremål för religiös dyrkan.

We believe that there are three persons in the Godhead-the Father, the Son and the Holy Ghost, undivided in essence and co-equal in power and glory. Vi anser att det finns tre personer i Gudomligheten-Fadern, Sonen och den Helige Ande, odelad i grunden och samtidigt lika i makt och härlighet.

We believe that in the person of Jesus Christ the Divine and human natures are united, so that He is truly and properly God and truly and properly man. Vi tror att personen Jesus Kristus den gudomliga och mänskliga naturen är förenade, så att han verkligen är och väl Gud och riktigt och korrekt man.

We believe that our first parents were created in a state of innocency, but by their disobedience they lost their purity and happiness, and that in consequence of their fall all men have become sinners, totally depraved, and as such are justly exposed to the wrath of God. Vi tror att våra första föräldrar har skapats i ett tillstånd av innocency, men genom sin olydnad förlorade sin renhet och lycka, och att till följd av deras fall alla människor har blivit syndare, helt depraverat, och som sådana är rättvist utsatt för vrede av Gud.

We believe that the Lord Jesus Christ has by His suffering and death made an atonement for the whole world so that whosoever will may be saved. Vi tror att Herren Jesus Kristus har genom Hans lidande och död som en Försoningsdagen för hela världen så att den som kommer kan sparas.

We believe that repentance towards God, faith in our Lord Jesus Christ, and regeneration by the Holy Spirit, are necessary to salvation. Vi anser att omvändelse till Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus, och förnyelse genom den Helige Ande, är nödvändiga för frälsning.

We believe that we are justified by grace through faith in our Lord Jesus Christ and that he that believeth hath the witness in himself. Vi anser att vi är motiverade av nåd genom tron på vår Herre Jesus Kristus och att han som tror hath vittnet i sig själv.

We believe that continuance in a state of salvation depends upon continued obedient faith in Christ. Vi tror att fortgå i ett tillstånd av frälsning är beroende av fortsatt lydig tro på Kristus.

We believe that it is the privilege of all believers to be wholly sanctified, and that their whole spirit and soul and body may be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Vi anser att det är ett privilegium för alla troende att vara helt och helgade, och att hela sin ande och själ och kropp kan bevaras skuld åt kommande av vår Herre Jesus Kristus.

We believe in the immortality of the soul; in the resurrection of the body; in the general judgment at the end of the world; in the eternal happiness of the righteous; and in the endless punishment of the wicked. Vi tror på själens odödlighet, i kroppens uppståndelse, i den allmänna domen i slutet av världen, i den eviga lyckan av de rättfärdiga, och i den eviga straff för de onda.

(from the Salvation Army) (från Frälsningsarmén)


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är