Divine Transcendence Divine ÖVERLÄGSENHET

General Information Allmän information

The concept of divine transcendence states that God is elevated above and extrinsic to the universe that he created. In the Judeo - Christian tradition, God is viewed as combining the apparent opposites of transcendence and immanence in that he both transcends the universe and is active in it. Begreppet Guds överlägsenhet att Gud är förhöjt ovan och extrinsic till universum som han skapade. I judisk - kristna traditionen, Gud ses som kombinerar den skenbara motsatser av överlägsenhet och immanens i att han både överskrider universum och är verksamt inom den. Traditional Christian philosophy, exemplified particularly in the works of Thomas Aquinas, treats God as transcendent in the sense that he created the world; that he has perfect knowledge of all earthly things, which indeed derive from him; that he is infinite and eternal; and that, unlike humans, he is identical with his own essence. Traditionell kristen filosofi, exemplifieras särskilt i verk av Thomas Aquinas, behandlar Gud som transcendent i den meningen att han skapade världen, att han har perfekt kunskap om alla jordiska saker, som verkligen kommer från honom, att han är oändligt och evigt, och att till skillnad från människor, han är identisk med hans eget väsen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är