The Way International Vägen International

Advanced Information Advanced Information

The Way, International is a cultic organization founded in the mid 1950s by a former Evangelical and Reformed minister, Victor Paul Wierwille. Förresten, International är en dyrkan av organisationen grundades i mitten av 1950-talet av en tidigare evangeliska och reformerta minister, Victor Paul Wierwille. The Way claims it is not a church or a denomination but merely a "biblical research and teaching organization." Vägen påståenden inte är en kyrka eller ett nominellt värde utan bara en "biblisk forskning och undervisning organisation."

Like most cultic groups, The Way's history and theology revolve around its founder and long - time president. Liksom de flesta dyrkan grupper, hur historia och teologi kretsar kring dess grundare och lång - Temne president. A graduate of Princeton Theological Seminary, Wierwille holds a doctorate from a reputed degree mill, Pike's Peak Seminary. En examen från Princeton Theological Seminary, Wierwille innehar en doktorsexamen från en känd grad kvarn, Pike's Peak Seminary. He first taught his "power for Abundant Living" class in 1953 and began to attract attention and followers during the Jesus Movement of the late 1960s and 1970s. Han första lärt sin makt för Rik levande "klass 1953 och började att dra till sig uppmärksamhet och anhängare under Jesus Movement i slutet av 1960-talet och 1970-talen. The class continues to be the primary means by which potential converts are introduced to the unorthodox teachings of the movement, and has become the cornerstone of The Way's doctrinal position. Klassen fortsätter att vara den primära medel genom vilka potentiella konvertiter införs till oortodoxa läror i rörelse, och har blivit en hörnsten i Vägen är doktrinär position.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
In 1958 Wierwille resigned from the ministry, disillusioned with the institutional church, and continued his spiritual search as an ecclesiastical loner. Under 1958 Wierwille avgick från ämbetet, desillusionerad med institutionella kyrkan och fortsatte sina andliga sökning som en kyrkans ENSTÖRING. He claims to have had a life - changing experience during which God spoke to him audibly and promised that he would teach Wierwille the Word as it had not been known since the first century. Han påstår sig ha haft ett liv - förändrade erfarenhet då Gud talade till honom hörbart och lovade att han skulle lära Wierwille Word eftersom det inte hade varit kända sedan det första århundradet.

After this "revelation" encounter with God, Wierwille pursued a career of writing, preaching, and teaching that included the denial of the Trinity, the deity of Jesus Christ, and other major doctrines of orthodox Christianity. He is revered as a prophet by his followers and views himself as an apostle, "one who brings new light to his generation." Efter denna "uppenbarelse" möte med Gud, Wierwille eftersträvas en karriär skrivande, förkunnelse och undervisning som ingår förnekandet av treenigheten, den gudom av Jesus Kristus, och andra viktiga doktriner ortodoxa kristendomen. Han är Heliga som en profet av hans efterföljare och åsikter sig själv som en apostel, en som ger nytt ljus på hans generation. "

Wierwille's theology is a strange admixture of Unitarianism, dispensationalism, Pentecostalism, and Calvinism. Wierwille s teologi är en konstig blandning av Unitarianism, dispensationalism, Pentecostalism och KALVINISM. While he claims to teach the "rightly divided" Word in a manner that was lost to Christianity until he rediscovered it, Wierwille's preconceived theology is an accumulation of ancient heresies in modern dress combined with some biblical truth. Samtidigt som han påstår sig lära "rätta delas" Word på ett sätt som gick förlorad till kristendomen förrän han återupptäckte den Wierwille: s förutfattade teologi är en ansamling av antika heresies i modern klädsel kombineras med bibliska sanningen. The Way, in reality, is an organization that is built around one man's interpretation of the Bible. Förresten, i verkligheten, är en organisation som är uppbyggd kring en människas tolkning av Bibeln.

Critics claim that Wierwille misdefines Greek words, employs inferior study tools, promotes false principles of textual criticism, and routinely distorts biblical teaching. A presupposition underlying much of Wierwille's questionable exegesis is the primacy of the Aramaic. Kritiker hävdar att Wierwille misdefines grekiska ord sysselsätter sämre studie verktyg, främjar falska principer texten kritik och rutinmässigt snedvrider biblisk undervisning. En presupposition bakom mycket av Wierwille är tveksamt BIBELTOLKNING är fokuseringen på arameiska. Way researchers assert that the NT was originally written in Aramaic, not Greek. Way forskare hävdar att NT skrevs ursprungligen på arameiska och inte grekiska. They make extensive reference to Syriac versions and to the Peshitta version translated by George Lamsa, an inferior biblical text. De gör en omfattande hänvisning till syriska versioner och till Peshitta versionen översatt av George Lämsä, en sämre bibliska texten. Wierwille also manipulate Orientalisms to reinforce his own preferred doctrine. Wierwille också manipulera Orientalisms att stärka sin egen föredragna doktrin.

Members of the Way do not accept the deity of Christ. Wierwille regularly asserts, "Jesus Christ is not God, never was and never will be." The Way teaches that Jesus is the son of God, but he is not God the Son. Consistent with Wierwille's unitarian monotheism is his rejection of the Holy Spirit as the third person of the Godhead. Medlemmar av Way accepterar inte gudom av Kristus. Wierwille regelbundet hävdar, "Jesus Kristus är inte Gud, aldrig varit och aldrig kommer att bli." Vägen lär att Jesus är Guds Son, men han är inte Guds Son. I överensstämmelse med Wierwille s Unitariska monoteismen är hans förkastande av den Helige Ande som den tredje personen i gudomen. In his view, the Holy Spirit is the Father (God) and just another name for God. Han anser att den Helige Ande är Fadern (Gud) och bara ett annat namn för Gud. When the words "holy spirit" are not capitalized, Wierwille is referring to a spiritual ability of power. När orden "Helige Ande" är inte aktiverade, Wierwille refererar till en andlig förmåga makt. Therefore, according to Way theology, the Holy Spirit is not a person but an impersonal power or enablement. Därför, enligt Way teologi, den Helige Ande är inte en person, men en opersonlig makt eller Enablement.

Speaking in tongues is central to the Way's theology. Wierwille teaches that speaking in tongues constitutes the true worship of God and that the practice is a necessary indicator of the new birth. As part of the Power for Abundant Living course Way members are taught how to speak in tongues, following Wierwille's rather mechanical instruction. Tala i tungor är centralt för Way: s teologi. Wierwille lär att tala i tungor är den sanna dyrkan av Gud och att praxis är en nödvändig indikator på den nya födelsen. Som en del av Power för Rik Leva naturligtvis Way medlemmar lära sig att tala i tungor, efter Wierwille ganska mekanisk instruktion.

Other errant doctrines of The Way include the belief that there is no glory in death and that the dead remain dead until the final resurrection ("soul sleep"); the teaching that water baptism is not for Christians; and the view that faith is a spiritual thing given to man only after Pentecost and therefore it is the faith of Jesus Christ that saves, not our faith in Jesus. Andra kringvandrande lära av hur omfatta tron att det finns ingen ära i döden och att de döda förblir döda tills den slutliga uppståndelsen ( "själ sömn"); undervisningen att vatten dop är inte kristna, och att tron är en andlig sak som man först efter Pingst och därför är det tron på Jesus Kristus som sparas, inte vår tro på Jesus.

The Way International has headquarters in New Knoxville, Ohio. Vägen International har huvudkontor i New Knoxville, Ohio. Its outreach program includes Word Over the World (WOW) Ambassadors, a leadership training program called The Way Corps, and publication of The Way Magazine. Dess uppsökande programmet inkluderar Word Under världen (WOW) Ambassadörskommittén, en ledarskapsutbildning program som kallas Vägen Corps, och offentliggörande av Way Magazine. The organization espouses a very conservative political ideology and has been accused by some parents of mind manipulation and aggressive recruitment tactics. Organisationen espouses en mycket konservativ politisk ideologi och har anklagats av vissa föräldrar sinnestillstånd manipulation och aggressiva rekrytering taktik.

RM Enroth RM Enroth
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
RM Enroth, Youth, Brainwashing and the Extremist Cults; J MacCollam, "The Way," in A Guide to Cults and New Religions, ed. RM Enroth, ungdomsfrågor, hjärntvätt och de extremistiska sekter, J MacCollam, "Vägen", i A Guide to kulter och Nya Religioner, ed. RM Enroth; DV Morton and JC Juedes, The Integrity and Accuracy of the Way's Word; JL Williams, Victor Paul Wierwille and The Way International. RM Enroth, DV Morton och JC Juedes, integritet och tillförlitlighet när det gäller Way's Word, JL Williams, Victor Paul Wierwille och The Way International.


The Way International Vägen International

Letter from a Reader Brev från en läsare

Thanks for this website! Tack för denna hemsida! I belonged to this organization for over 12 years and to its splinter organizations for several more years before breaking away completely and publishing a book debating its doctrine. Jag tillhörde denna organisation för över 12 år och till sin splitter organisationer i flera år innan bryta bort helt och publicera en bok diskuterar sin doktrin. The Way took the truth in Jesus Christ and blurred it so bad the truth and the history was lost in the minds of thousands of people. Vägen tog sanningen i Jesus Kristus och suddig det så illa sanningen och historien har förlorat hos tusentals människor.

S. Spencer S. Spencer

(NOTE: BELIEVE has received over 150 similar letters in the years that our presentations have been on the Internet. There have also been about four letters that have come in that supported The Way, two of which were from people in their organization.) We try never to present any bias or preference toward any viewpoint on any religious subject. (OBS: TROR har fått över 150 liknande brev i år att vår presentation har funnits på Internet. Det har också förekommit om fyra bokstäver som har kommit in som stödde vägen, varav två från människor i sin organisation.) Vi Försök aldrig att presentera några fördomar eller företräde till någon synpunkt på någon religiös fråga. This letter and this reference to other letters is merely meant as trying to be informative. Denna skrivelse och denna hänvisning till andra bokstäver är bara avsedd som försöker vara informativa.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är