The Heidelberg Catechism, Palatinate Catechism - Full Text Heidelberg katekesen, Pfalz katekesen - Full Text

General Information Allmän information

THE CATECHISM, or Method of Instruction in the Christian Religion, as the same is taught in the Reformed Churches and schools in Holland and America (with the Scripture references written out). Katekesen, eller metod undervisning i den kristna religionen, som samma undervisas i den reformerta kyrkor och skolor i Holland och USA (med Skriften referenser utskrivet).

Note. Anm. This Catechism is fully based on the Scriptures. Detta Katekesen är helt baserad på Bibeln. The references to Scripture are indicated in parentheses with a letter. Hänvisningarna till Skriften anges inom parentes med ett brev. For example, the letter (a) points to the texts (a) placed after the answer. Till exempel bokstaven (a) pekar på texter (a) placeras efter svaret. All Scriptures are from the King James Authorized Version of the Bible. Alla skrifterna är från King James Authorized Version av Bibeln.


(week) 1. (vecka) 1. Lord's Day Lord's Day

Question 1. What is thy only comfort in life and death? Fråga 1. Vad är din enda tröst i livet och döden?

Answer: That I with body and soul, both in life and death, (a) am not my own, (b) but belong unto my faithful Saviour Jesus Christ; (c) who, with his precious blood, has fully satisfied for all my sins, (d) and delivered me from all the power of the devil; (e) and so preserves me (f) that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head; (g) yea, that all things must be subservient to my salvation, (h) and therefore, by his Holy Spirit, He also assures me of eternal life, (i) and makes me sincerely willing and ready, henceforth, to live unto him. Svar: Att jag med kropp och själ, både i liv och död, (a) är inte mina egna, (b) men hör till mina trogna frälsare Jesus Kristus, (c) som, med sitt dyrbara blod, helt uppfyllda för alla mina synder, (d) och räddade mig från alla djävulens makt, (e) och så bevarar mig (f) att utan kommer av min himmelske Fader, inte ett hårstrå kan falla ur mitt huvud, (g) ja, att allt måste vara undergiven min frälsning, (h) och därför, genom sin helige Ande, försäkrar han mig också om evigt liv, (i) och gör mig uppriktigt villig och redo, hädanefter, att leva till honom. (j) (j)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. (a) Rom.14: 7 För ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Rom.14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. Rom.14: 8 Ty vare sig vi lever, lever vi till Herren, och om vi dör, dör vi till Herren: om vi lever alltså, eller dör, vi är Herrens. (b) 1 Cor.6:19 What? (b) 1 Cor.6: 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande, som bor i er, som ni har av Gud, och ni tillhör inte er själva? (c) 1 Cor.3:23 And ye are Christ's; and Christ is God's. (c) 1 Cor.3: 23 Och ni tillhör Kristus, och Kristus är Guds. Tit.2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Tit.2: 14 år som gav sig själv för oss, att han skulle återlösa oss från all missgärning, och rena åt sig ett egendomsfolk, nitisk av goda gärningar. (d) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. (d) 1 Pet.1: 18 EFTERSOM ni vet att ni inlöstes inte med förgängliga ting, såsom silver och guld från din förgäves samtalet emot av tradition från era fäder, 1 Pet.1: 19 Men med dyrbara blod Kristus, som ett lamm utan fläck och utan plats: 1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesu, hans Sons renar oss från all synd. 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 1 Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för de synder hela världen. 1 John 2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. 1 Johannes 2:12 Jag skriver till er, kära barn, eftersom dina synder är förlåtna för hans namns skull. (e) Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; 1 John 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. (e) Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, 1 Johannes 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen syndar från början. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. För detta ändamål Guds Son kom till uttryck, att han skulle förstöra verk av djävulen. John 8:34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin. Johannes 8:34 Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som begår synd är tjänare synd. John 8:35 And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever. Johannes 8:35 Och tjänaren blifver inte i huset för alltid, men sonen blifver någonsin. John 8:36 If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. John 8:36 om sonen därför skall göra er fria, skall ni verkligen fria. (f) John 6:39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. (f) Johannes 6:39 Och detta är Faderns vilja som har sänt mig, att av alla som han har givit mig skulle jag ju inget att förlora, men ska ta upp det igen på den yttersta dagen. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. John 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, skall varken någon människa rycka dem ur min hand. 2 Thess.3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thess.3: 3 Men Herren är trofast, som skall Etablera dig och hålla dig från det onda. 1 Pet.1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. 1 Pet.1: 5 som hålls av Guds kraft genom tro till frälsning redo att uppenbaras i den sista tiden. (g) Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? (g) Matt.10: 29 Är inte två sparvar såldes för ett öre? and one of them shall not fall on the ground without your Father. och en av dem inte skall falla på marken utan att er fader. Matt.10:30 But the very hairs of your head are all numbered. Matt.10: 30 Men mycket hår på huvudet är alla numrerade. Matt.10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Matt.10: 31 Frukta därför inte, ni är mer värda än många sparvar. Luke 21:18 But there shall not an hair of your head perish. Luk 21:18 Men det får inte ett hår på huvudet förgås. (h) Rom.8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. (h) Rom.8: 28 och vi vet att allt fungerar tillsammans för bra för dem som älskar Gud, för dem som är kallade efter hans syfte. (i) 2 Cor.1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us. (i) 2 Cor.1: 20 Ty alla Guds löften i honom är ja, och i honom Amen, åt Guds härlighet av oss. 2 Cor.1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 21 Nu har han som stablisheth oss med er i Kristus, och har smort oss, Gud, 2 Cor.1: 22 Hvem har också slutna oss, och med tanke på Anden i våra hjärtan. 2 Cor.5:5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 2 Cor.5: 5 Nu är han den som har åstadkom oss för precis samma sak är Gud, som också har givit oss Anden. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, Eph.1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Eph.1: 13 i vem ni också pålitliga, efter att ni höra sanningens ord, evangeliet om er frälsning i vilken även efter att ni trodde ni var förseglade med löftets helige Ande, Eph.1: 14 som är seriösa vårt arv till inlösen av de inköpta innehav, åt beröm av hans härlighet. Rom.8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: (j) Rom.8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Rom.8: 16 Anden själv bär vittne med vår ande, att vi är Guds barn: (j) Rom.8: 14 för så många som leds av Guds Ande, de är Guds söner. 1 John 3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. 1 Joh 3:3 Och varje människa som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=
Question 2. How many things are necessary for thee to know, that thou, enjoying this comfort, mayest live and die happily? Fråga 2. Hur många saker som är nödvändiga för dig att veta, att du och åtnjuter komfort, må leva och dö lycklig?

Answer: Three; (a) the first, how great my sins and miseries are; (b) the second, how I may be delivered from all my sins and miseries; (c) the third, how I shall express my gratitude to God for such deliverance. Svar: Tre, (a) det första, hur stora mina synder och elände är, (b) den andra, hur jag kan levereras från alla mina synder och elände, (c) det tredje, hur skall jag uttrycka min tacksamhet till Gud för sådan befrielse. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (a) Matt.11: 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Matt.11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. Matt.11:30 For my yoke is easy, and my burden is light. Matt.11: 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat och ni skall finna ro för era själar. Matt.11: 30 Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt . Luke 24:46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day: Luke 24:47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Luk 24:46 Och han sade till dem: Så det är skrivet, och därför behoved Kristus lida och uppstå från de döda på tredje dagen: Luk 24:47 Och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn bland alla folk, med början i Jerusalem. Luke 24:48 And ye are witnesses of these things. Luk 24:48 Och ni är vittnen till dessa saker. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 Så har somliga av er, men ni är tvättad, men ni är helgade, men ni är motiverade i Herrens namn Jesus, och genom vår Guds Ande. Tit.3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Tit.3: 3 För vi själva också ibland var dumt, olydiga, bedragen, serverar dykare lustar och njutningar, som lever i ondska och avund, hat och hata varandra. Tit.3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Tit.3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; Tit.3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tit.3: 4 Men efter att den vänlighet och kärlek till Gud, vår Frälsare mot mannen verkade Tit.3: 5 Inte rättfärdiga gärningar som vi har gjort, men enligt hans nåd han räddade oss, genom tvättning av förnyelse, och förlängning av den Helige Ande; Tit.3: 6 Vilket han kasta på oss rikligt genom Jesus Kristus vår Frälsare, Tit.3: 7 Detta motiveras av hans nåd, skulle vi vara arvtagare enligt hopp om evigt liv. (b) John 9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth. John 15:22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin. (b) Johannes 9:41 Jesus sade till dem: Om ni var blinda, skulle ni ha någon synd, men nu säger ni, ser vi, därför din synd förbliver. Johannes 15:22 Om jag inte hade kommit och talat till dem, de inte haft synd, men nu har de ingen Cloke för sin synd. (c) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. (c) Johannes 17:3 Och detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt. Apg 4:12 Det finns inte heller frälsning på något annat: om det finns något annat namn under himlen bland människor givet, genom vilket vi blir frälsta. Acts 10:43 To him (Jesus) give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Apostlagärningarna 10:43 För honom (Jesus) ge alla profeterna vittnesbörd, att genom hans namn som tror på honom skall få syndernas förlåtelse. (d) Eph.5:8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light: Eph.5:9 (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;) Eph.5:10 Proving what is acceptable unto the Lord. (d) Eph.5: 8 För ni ibland var mörker, men nu är ni ljus i Herren: promenad som ljusets barn: Eph.5: 9 (För andens frukter är i alla godhet och rättfärdighet och sanning; ) Eph.5: 10 Proving vad som är acceptabelt till Herren. Eph.5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Eph.5: 11 och inte har någon gemenskap med den fruktlösa mörkrets gärningar, utan tillrättavisa dem. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Pet.2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 1 Pet.2: 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, att ni skall förkunna beröm av honom som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus: 1 Pet.2 : 10, vilket på sikt tidigare inte var ett folk, men är nu Guds folk: som inte hade fått barmhärtighet, men har nu fått barmhärtighet. Rom.6:1 What shall we say then? Rom.6: 1 Vad skall vi säga då? Shall we continue in sin, that grace may abound? Ska vi fortsätta i synd, att nåden kan överflöd? Rom.6:2 God forbid. Rom.6: 2 Gud förbjude. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Hur skall vi, som är död för synden, leva längre där? Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Rom.6: 12 Låt inte synd därför härska i er dödliga kropp, att ni skall följa den i liderlighet detta. Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom.6: 13 Varken ger ni era medlemmar som instrument i orätta synden, men ge er Gud, som de som är levande från de döda, och dina medlemmar som instrument i rättfärdighet för Gud.


The First Part - Of The Misery Of Man Första delen - av elände Man


(week) 2. (vecka) 2. Lord's Day Lord's Day


Question 3. Whence knowest thou thy misery? Fråga 3. Whence vet du din elände?

Answer: Out of the law of God. Svar: Av Guds lag. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 20 Därför genom gärningar lagen skall det inget kött motiveras i hans ögon: enligt lagen är kännedom om synden.


Question 4. What does the law of God require of us? Fråga 4. Vad säger lagen om Gud kräver av oss?

Answer: Christ teaches us that briefly, Matt. Svar: Kristus lär oss att kortfattat, Matt. 22:37-40, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first and the great commandment; and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets." 22:37-40: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Detta är den första och största budet, och det andra är som åt det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. " (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Deut.6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. (a) Deut.6: 5 Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av all din kraft. Lev.19:18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD. Lev.19: 18 Du skall inte hämnas, eller hysa agg mot någon av av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv: Jag är Herren. Mark 12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment. Mark 12:30 Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft: detta är det första budordet. Luke 10:27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. Luk 10:27 Och han svarar sa: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av all din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.


Question 5. Canst thou keep all these things perfectly? Fråga 5. Kan du hålla alla dessa saker perfekt?

Answer: In no wise; (a) for I am prone by nature to hate God and my neighbour.(b) Svar: På något sätt, (a) för jag är benägen natur att hata Gud och min granne. (B)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one: Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 10 Som det står skrivet, det finns ingen rättfärdig, nej, inte en: Rom.3: 20 Därför genom gärningar lagen skall det inget kött motiveras i hans ögon: i lagstiftningen är kunskapen om synd. Rom.3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; 1 John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Rom.3: 23 För alla har syndat, och kommer kort om härligheten från Gud, 1 Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har någon synd, vi lura oss själva, och sanningen finns inte i oss. 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Joh 1:10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. (b) Rom.8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. (b) Rom.8: 7, eftersom det köttsliga sinnet är fiendskap mot Gud, ty det är inte föremål för Guds lag, varken verkligen kan vara. Eph.2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. Eph.2: 3 bland vilka också att vi hade vårt samtal i flydda tider i lust vårt kött, som uppfyller önskningar köttet och sinnet, och var av karaktären vredens barn, ens som andra. Tit.3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. Tit.3: 3 För vi själva också ibland var dumt, olydiga, bedragen, serverar dykare lustar och njutningar, som lever i ondska och avund, hat och hata varandra. Gen.6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Gen.6: 5 Och Gud såg att människornas ondska var stor på jorden, och att varje fantasi tankar hans hjärta var alltigenom onda. Gen.8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. Gen.8: 21 Och HERREN luktade en söt doft, och Herren säger i sitt hjärta, kommer jag inte igen förbanna marken något mer för människans skull, för fantasin hos människans hjärta är ont från hans ungdom, inte heller kommer jag igen slå fler allt levande, såsom jag har gjort. Jer.17:9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? Jer.17: 9 Hjärtat är bedrägligast av allt, och desperat elaka: vem kan veta det? Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Rom.7: 23 Men jag ser en annan lag i mina lemmar, stridande mot lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge i syndens lag som är i mina lemmar.


(week) 3. (vecka) 3. Lord's Day Lord's Day


Question 6. Did God then create man so wicked and perverse? Fråga 6. Hade Gud sedan skapa människan så elak och pervers?

Answer: By no means; but God created man good, (a) and after his own image, (b) in true righteousness and holiness, that he might rightly know God his Creator, heartily love him and live with him in eternal happiness to glorify and praise him. Svar: Inte alls, men Gud skapade människan god, (a) och efter sin egen bild, (b) i sann rättfärdighet och helighet, att han kunde med rätta känna Gud sin Skapare, hjärtligt älskar honom och leva med honom i evig lycka till glorifiera och prisa honom. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. (a) Gen.1: 31 Och Gud såg allt som han hade gjort, och se, det var mycket bra. And the evening and the morning were the sixth day. (b) Gen.1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Och på kvällen och morgonen var den sjätte dagen. (B) Gen.1: 26 Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, efter vårt likhet: och låt dem härska över fiskarna i havet, och över höns i luften, och över boskapen och över hela jorden och över alla de smådjur som röra sig på jorden. Gen.1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. Gen.1: 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (c) Col.3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; Col.3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him: Eph.4:23 And be renewed in the spirit of your mind; Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. (c) Col.3: 9 Lie inte varandra, har sett att ni skjuta mannen med hans gärningar, Col.3: 10 och har satt den nya människan, som förnyas till kunskap efter att bilden av honom som skapat honom: Eph.4: 23 och förnyas i en anda av ditt sinne, Eph.4: 24 och som ni sätta på den nya människan, som efter Gud skapas i sanningens rättfärdighet och helighet. 2 Cor.3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. 2 Cor.3: 18 Men vi alla, med öppet ansikte skådar som i en spegel härlighet Herrens, förvandlas till samma bild, från härlighet till härlighet, även som av Herrens Ande.


Question 7. Whence then proceeds this depravity of human nature? Fråga 7. Varifrån diskuteras sedan detta fördärv i den mänskliga naturen?

Answer: From the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, in Paradise; (a) hence our nature is become so corrupt, that we are all conceived and born in sin. Svar: Från hösten och olydnad mot våra första föräldrar, Adam och Eva i Paradiset, (a) därför vår natur blir så skadat, att vi alla är avlad och född i synd. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Genesis 3. (a) Mosebok 3. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Rom.5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Skiva.5: 12 Därför, genom en enda människa kom synden in i världen, och döden genom synden, och så döden gått över alla människor, för att alla har syndat: skiva.5: 18 Så som genom brottet i en dom kom uppmanar alla män att fördömande, även detta av rättfärdighet en fri gåva kom över alla människor till motivering av livet. Rom.5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. (b) Ps.51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Skiva.5: 19 Ty genom en människans olydnad många gjordes syndare, så som lydnad av en skola många göras rättfärdiga. (B) Ps.51: 5 Se, jag var shapen i orättfärdighet, och i synd har min moder föreställa mig. Gen.5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth: Gen.5: 3 Och Adam levde ett hundra trettio år och födde en son i sin egen avbild, efter hans avbild, och gav honom namnet Set:


Question 8. Are we then so corrupt that we are wholly incapable of doing any good, and inclined to all wickedness? Fråga 8. Är vi då så skadat att vi är helt oförmögen att göra något gott, och beredd att all ondska?

Answer: Indeed we are; (a) except we are regenerated by the Spirit of God. Svar: Det är vi, (a) utom vi som regenereras genom Guds Ande. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.8:21 The imagination of man's heart is evil from his youth; John 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. (a) Gen.8: 21 fantasin hos människans hjärta är ont från sin ungdom, Joh 3:6 Det som har fötts av kött är kött, och det som är född av Anden är ande. Gen.6:5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Gen.6: 5 Och Gud såg att människornas ondska var stor på jorden, och att varje fantasi tankar hans hjärta var alltigenom onda. Job 14:4 Who can bring a clean thing out of an unclean? not one. Job 14:4 Vem kan ta en ren sak ur ett orent? Inte en. Job 15:14 What is man, that he should be clean? Job 15:14 Vad är människan, att han skulle vara ren? and he which is born of a woman, that he should be righteous? och han som är född av en kvinna, att han skulle vara rättfärdig? Job 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Job 15:16 Hur mycket mer vedervärdiga och simpla är människan, som dricker missgärning som vatten? Job 15:35 They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. Job 15:35 De föreställa rackartyg, och frambringar fåfänga, och deras buk bereder svek. Isa.53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all. Isa.53: 6 Alla vi som får ha gått vilse, vi har vänt var och en sin egen väg, och HERREN har lagt på honom missgärning oss alla. (b) John 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. (b) Johannes 3:3 Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag till dig, som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Joh 3:5 Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag till dig, som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 1 Cor.12:3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. 1 Cor.12: 3 Därför ger jag er att förstå, att ingen talar genom Guds Ande kallar Jesus förbannad: och att ingen kan säga att Jesus är Herren, utan genom den Helige Ande. 2 Cor.3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God; 2 Cor.3: 5 Inte för att vi är tillräckligt för oss att tänka en sak som för oss själva, men vår självförsörjning är av Gud;


(week) 4. (vecka) 4. Lord's Day Lord's Day


Question 9. Does not God then do injustice to man, by requiring from him in his law, that which he cannot perform? Fråga 9. Är inte Gud gör sedan orättvisa mot mannen, genom att kräva av honom i hans lag, det som han inte kan utföra?

Answer: Not at all; (a) for God made man capable of performing it; but man, by the instigation of the devil, (b) and his own wilful disobedience, (c) deprived himself and all his posterity of those divine gifts. Svar: Inte alls, (a) för att Gud skapade människan i stånd att genomföra det, men människan, genom att sätta djävulen, (b) och hans egen uppsåtlig olydnad, (c) berövat sig själv och alla sina efterkommande dessa gudomliga gåvor .

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. (a) Eph.4: 24 och att ni sätta på den nya människan, som efter Gud skapas i sanningens rättfärdighet och helighet. Eccl.7:29 Lo, this only have I found, that God hath made man upright; but they have sought out many inventions. (b) John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. Eccl.7: 29 Lo, detta bara har jag funnit, att Gud skapade människan upprätt, men de har uppsökt många uppfinningar. (B) Johannes 8:44 Ni är din far djävulen, och lust din far ni kommer att göra. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. Han var en mördare från början och stannade inte i verkligheten, eftersom det inte finns någon sanning i honom. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, och far till det. 2 Cor.11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 2 Cor.11: 3 Men jag är rädd, så att inte på något sätt, eftersom ormen förledd Eva genom hans subtilty, så dina sinnen ska vara skadad från den enkelhet som är i Kristus. Gen.3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: (c) Gen.3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. Gen.3: 4 Då sade ormen till kvinnan, skall ni inte dö: (c) Gen.3: 6 och när kvinnan såg att trädet var gott att äta, och att det var trevligt för ögonen, och ett träd att önska för att göra en klok, hon tog av dess frukt, och åto, och gav också åt sin man med henne, och han äter. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Gen.3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? Skiva.5: 12 Därför, genom en enda människa kom synden in i världen, och döden genom synden, och så döden gått över alla människor, för att alla har syndat: Gen.3: 13 Och HERREN Gud sade till kvinnan, Vad är det som du har gjort? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Och kvinnan sa Ormen förledd mig, och jag åt. 1 Tim.2:13 For Adam was first formed, then Eve. 1 Tim.2: 13 Adam blev ju först skapad och sedan Eva. 1 Tim.2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. 1 Tim.2: 14 Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev bedragen var i överträdelse.


Question 10. Will God suffer such disobedience and rebellion to go unpunished? Fråga 10. Kommer Gud lida sådan olydnad och uppror gå ostraffade?

Answer: By no means; but is terribly displeased (a) with our original as well as actual sins; and will punish them in his just judgment temporally and eternally, (b) as he has declared, "Cursed is every one that continueth not in all things, which are written in the book of the law, to do them." Svar: Inte alls, men är väldigt missnöjd (a) med vår ursprungliga och nuvarande synder, och kommer att straffa dem i sin rättvisa dom över tid och evighet, (b) som han har förklarat: Förbannad är var och en som förbliver inte i allt, som är skrivet i lagboken, att göra dem. " (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 Men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta av det: ty den dag som du äter därav skall du döden dö. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: (b) Ps.5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. Skiva.5: 12 Därför, genom en enda människa kom synden in i världen, och döden genom synden, och så döden gått över alla människor, för att alla har syndat: (b) Ps.5: 5 dumt skall dock inte hindra dina ögon, du hatar alla ogärningsmännen. Ps.50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. Ps.50: 21 Dessa saker har du gjort, och jag teg, du thoughtest att jag var helt en sådan som dig, men jag kommer att tillrättavisa dig och ställa dem i ordning inför dina ögon. Nah.1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Nah.1: 2 Gud är svartsjuk, och HERREN revengeth, HERREN revengeth, och är rasande, Herren tar hämnd på sina motståndare, och han reserveth vrede för hans fiender. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Rom.1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Eph.5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Exod.20: 5 Du skall inte böja dig ner till dem eller tjäna dem, ty jag Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som besöker missgärning fädernas drabba barnen intill tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig; Exod.34: 7 Keeping nåd mot tusenden, förlåter missgärning och överträdelse och synd, och det kommer ingalunda klart de skyldiga besöker missgärning fädernas på barnen och på barnens barnen intill tredje och fjärde generation. Rom.1: 18 För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som håller sanningen i orättfärdighet, Eph.5: 6 Låt ingen lura er med tomma ord: ty för sådana saker synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. Heb.9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: (c) Deut.27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. Heb.9: 27 Och eftersom den är utsedd till människorna en gång dö, men efter denna dom: (c) Deut.27: 26 Förbannelse över den som inte håller sig till orden i denna lag och lyder dem. And all the people shall say, Amen. Och allt folket skall svara: Amen. Gal.3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Gal.3: 10 för så många som är med verk av den lag som är under förbannelse, ty det står skrivet: Förbannad är var och en som förbliver inte i allt som är skrivet i lagboken för att göra dem.


Question 11. Is not God then also merciful? Fråga 11. Är inte Gud då också barmhärtig?

Answer: God is indeed merciful, (a) but also just; (b) therefore his justice requires, that sin which is committed against the most high majesty of God, be also punished with extreme, that is, with everlasting punishment of body and soul. Svar: Gud är förvisso barmhärtig, (a), men också rättvis, att (b) därför hans rättvisa kräver, att synden som begåtts mot de höga majestät av Gud, även bestraffas med extrem, är att, med evigt straff i kropp och själ.

Footnotes Fotnoter

(a) Exod.34:6 And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth, Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. (a) Exod.34: 6 Och HERREN gick förbi framför honom, och förkunnade, Herren, Herren Gud, barmhärtig och nådig, tålamod, och riklig i godhet och sanning, Exod.34: 7 Keeping nåd för tusentals, förlåtande missgärning och överträdelse och synd, och det kommer ingalunda klart de skyldiga besöker missgärning fädernas på barnen och på barnens barnen intill tredje och fjärde generationen. Exod.20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Exod.20: 6 och gör nåd tusentals av dem som älskar mig och håller mina bud. (b) Ps.7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins. (b) Ps.7: 9 Oh låt ondska Come onda till slut, men fastställa bara: för den rättfärdige Gud prövar hjärtan och tyglarna. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked. Exod.34:7 Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Exod.20: 5 Du skall inte böja dig ner till dem eller tjäna dem, ty jag Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som besöker missgärning fädernas drabba barnen intill tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig; Exod.23: 7 Håll dig långt från en falsk fråga, och oskyldiga och rättfärdiga döda du inte: Jag kommer inte att rättfärdiga de ogudaktiga. Exod.34: 7 Information nåd mot tusenden, förlåter missgärning och överträdelse och synd, och det kommer att ingalunda klart de skyldiga besöker missgärning fädernas på barnen och på barnens barnen intill tredje och fjärde generationen. Ps.5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. Ps.5: 5 oförståndiga inte skall stå i dina ögon, du hatar alla ogärningsmännen. Ps.5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man. Ps.5: 6 Du skall förgöra dem som talar leasing: Herren skall avskyr blodiga och lömska människor. Nah.1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Nah.1:3 The LORD is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked: the LORD hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Nah.1: 2 Gud är svartsjuk, och HERREN revengeth, HERREN revengeth, och är rasande, Herren tar hämnd på sina motståndare, och han reserveth vrede för hans fiender. Nah.1: 3 Herren är sen till vrede , är stor i kraft, och kommer inte alls frikänner de ogudaktiga: HERREN har sin väg i storm och i stormen, och molnen äro dammet efter hans fötter.


The Second Part - Of Man's Deliverance Andra delen - Of Man's Deliverance


(week) 5. (vecka) 5. Lord's Day Lord's Day


Question 12. Since then, by the righteous judgment of God, we deserve temporal and eternal punishment, is there no way by which we may escape that punishment, and be again received into favour? Fråga 12. Sedan dess av de rättfärdiga Guds dom, vi förtjänar timliga och eviga straff, finns det inget sätt genom vilket vi kan undgå att straff, och återigen fick till nåder?

Answer: God will have his justice satisfied: (a) and therefore we must make this full satisfaction, either by ourselves, or by another. Svar: Gud kommer att få sin rättvisa uppfylls: (a) och därför måste vi göra detta fullt tillfredsställande, antingen av oss eller av någon annan. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 Men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta av det: ty den dag som du äter därav skall du döden dö. Exod.20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exod.23:7 Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not: for I will not justify the wicked. Exod.20: 5 Du skall inte böja dig ner till dem eller tjäna dem, ty jag Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som besöker missgärning fädernas drabba barnen intill tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig; Exod.23: 7 Håll dig långt från en falsk fråga, och oskyldiga och rättfärdiga dräpa du inte: Jag kommer inte att motivera de onda. Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. Ezek.18: 4 Se, alla själar är min, som själen av fadern, så även själ sonen är min: den själ som syndar skall dö. Matt.5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Matt.5: 26 Sannerligen säger jag till dig, Du skall inte på något sätt komma ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta öret. 2 Thess.1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you; Luke 16:2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? 2 Thess.1: 6 Seeing det är en rättfärdig sak med Gud att belöna vedermöda för dem att besvära er, Luk 16:2 Och han kallade honom, och sade till honom: Hur kan jag höra av dig? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward. redogöra för din förvaltning, ty du må vara längre steward. (b) Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (b) Rom.8: 3 Ty vad lagen inte kunde göra, eftersom det var svag genom köttet, Gud sänder sin Son i syndigt kötts gestalt och för synd, fördömde synden i köttet: Rom.8 : 4 att lagens skulle uppfyllas i oss, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden.


Question 13. Can we ourselves then make this satisfaction? Fråga 13. Kan vi själva gör då denna tillfredsställelse?

Answer: By no means; but on the contrary we daily increase our debt. Svar: Inte alls, utan tvärtom vi dagligen öka vår skuld. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Job 9:2 I know it is so of a truth: but how should man be just with God? (a) Job 9:2 Jag vet att det är så en sanning, men hur ska man bara vara med Gud? Job 9:3 If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand. Job 9:3 Om han kommer att kämpa med honom, kan han inte svara på honom en av tusen. Job 15:15 Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the heavens are not clean in his sight. Job 15:15 Se, putteth han inte litar på hans helgon, ja, är himlen inte är ren i hans ögon. Job 15:16 How much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water? Job 15:16 Hur mycket mer vedervärdiga och simpla är människan, som dricker missgärning som vatten? Job 4:18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly: Job 4:19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth? Job 4:18 Se, satte han inget förtroende för sina tjänare, och hans änglar han anklagad för dårskap: Job 4:19 Hur mycket mindre på dem som bor i hus av lera, vars grundval är i dammet, som krossas innan mal? Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Om du, Herre, shouldest märke missgärningar, Herre, vem skall stå? Matt.6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Matt.6: 12 Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga. Matt.18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. Matt.18: 25 Men EFTERSOM han inte behövde betala, sin Herre befallde honom att säljas, och hans hustru och barn, och allt han hade, och betalning skall ske. Matt.16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Matt.16: 26 För vad är en människa nytta, om han skall vinna hela världen, och förlora sin själ? or what shall a man give in exchange for his soul? eller vad skall man ge i utbyte mot sin själ?


Question 14. Can there be found anywhere, one, who is a mere creature, able to satisfy for us? Fråga 14. Kan det finnas någonstans, en, som endast är en varelse med förmåga att uppfylla för oss?

Answer: None; for, first, God will not punish any other creature for the sin which man has committed; (a) and further, no mere creature can sustain the burden of God's eternal wrath against sin, so as to deliver others from it. Svar: Inga, för det första, kommer Gud att inte straffa någon annan varelse för synden som människan har gjort, (a) och vidare, kan inte bara en varelse upprätthålla bördan av Guds eviga vrede mot synden, så att leverera andra från den . (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. (a) Ezek.18: 4 Se, alla själar är min, som själen av fadern, så även själ sonen är min: den själ som syndar skall dö. Gen.3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Gen.3: 17 Och till Adam sade han: Eftersom du har hörsammat röst din hustru, och Hast ätit av trädet, som jag befallt dig, säger, skall du inte äta av det: Förbannad är jorden för din skull, i sorg skall du äta av det alla dina livsdagar; Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, Heb.2: 15 och leverera dem som av fruktan för döden hade hela livet föremål för träldom. Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Heb.2: 16 Ty sannerligen han tog inte på honom typ av änglar, men han tog på honom Abrahams säd. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Varför i allt det behoved honom att bli lik sina bröder, att han skulle bli barmhärtig och trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, för att försona folkets synder. (b) Nah.1:6 Who can stand before his indignation? (b) Nah.1: 6 Vem kan stå inför hans indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? och som kan följa i sin vredes glöd? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. hans raseri hälls ut som eld, och klipporna kastat av honom. Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Om du, Herre, shouldest märke missgärningar, Herre, vem skall stå?


Question 15. What sort of a mediator and deliverer then must we seek for? Fråga 15. Vilken typ av medlare och befriare då måste vi söka efter?

Answer: For one who is very man, and perfectly (a) righteous; (b) and yet more powerful than all creatures; that is, one who is also very God. Svar: För en som är mycket människa och perfekt (a) rättfärdig, (b) och ännu mer kraftfull än alla varelser, det vill säga en som också är mycket Gud. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. (a) 1 Cor.15: 21 Ty eftersom man kom döden, genom att mannen kom också de dödas uppståndelse. Jer.33:16 In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely: and this is the name wherewith she shall be called, The LORD our righteousness. Jer.33: 16 Under dessa dagar skall Juda bli frälst och Jerusalem skall bo i trygghet; och detta är namnet varmed hon skall heta, HERREN vår rättfärdighet. Isa.53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Isa.53: 9 Och han gjorde sin grav med de onda, och med de rika i hans död, eftersom han hade gjort något våld, inte heller fanns något svek i hans mun. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21 Ty han har gjort honom till synd för oss, som inte visste vad synd, att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. (b) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:16 Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. (b) Heb.7: 26 För en sådan överstepräst blev vi, som är helig, ofarlig, obefläckad, skild från syndare, och gjorde mer än himmelen, Heb.7: 16 Vem görs, inte efter lagen i en köttslig budet, men efter att strömmen av ett oändligt liv. (c) Isa.7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. (c) Isa.7: 14 Därför har Herren själv skall ge er ett tecken: Se, en jungfru skall bli gravida och föda en son, och skall ge honom namnet Immanuel. Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Isa.9: 6 Ty ett barn blir oss fött, åt oss en son blir oss given: och regeringen ska vara på hans axel, och hans namn skall vara: Underbar, rådgivare, den mäktige Gud, Evig fader, Prinsen av fred. Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.9: 5 Vems är fäder, och av vilka som om köttet kom Kristus, som är över alla, Gud välsignade för alltid. Amen. Amen. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Se, dagar skola komma, säger HERREN, att jag kommer upp till David en rättfärdig Branch, och en Konungen skall regera och frodas, och skall hålla dom och rättvisa på jorden. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel skall bo i trygghet; och detta är hans namn där han skall kallas, HERREN vår rättfärdighet. Luke 11:22 But when a stronger than he (a stromg man armed) shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils. Luk 11:22 Men när en starkare än han (en Strömg man beväpnad) skall komma över honom, och besegra honom, han tager ifrån honom alla hans rustning vari han litade på, och rör upp sitt byte.


(week) 6. (vecka) 6. Lord's Day Lord's Day


Question 16. Why must he be very man, and also perfectly righteous? Fråga 16. Varför måste han vara mycket människor, och även helt rättfärdig?

Answer: Because the justice of God requires that the same human nature which has sinned, should likewise make satisfaction for sin; (a) and one, who is himself a sinner, cannot satisfy for others. Svar: Eftersom Guds rättvisa kräver att samma mänskliga natur som har syndat, också bör ge tillfredsställelse för synd, (a) och en, som själv är en syndare, inte kan tillfredsställas för andra. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Ezek.18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die. (a) Ezek.18: 4 Se, alla själar är min, som själen av fadern, så även själ sonen är min: den själ som syndar skall dö. Ezek.18:20 The soul that sinneth, it shall die. Ezek.18: 20 Den själ som syndar skall dö. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Sonen skall inte bära missgärning fadern, får varken fadern bär missgärning sonen: rättfärdighet de rättfärdiga skall vara över honom, och ondskan hos de ogudaktiga skall vara med honom. Rom.5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Rom.5:15 But not as the offence, so also is the free gift. Skiva.5: 12 Därför, genom en enda människa kom synden in i världen, och döden genom synden, och så döden gått över alla människor, för att alla har syndat: skiva.5: 15 Men inte om brottet, så också är fria gåva. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Rom.5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Ty om genom brottet av en många vara döda, mycket mer Guds nåd och gåva av nåd, som är av en människa, Jesus Kristus, han har flödade åt många. Skiva.5: 18 Så som genom brottet av en dom kom över alla människor som fördömande, även detta av rättfärdighet en fri gåva kom över alla människor till motivering av livet. 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 1 Cor.15: 21 Ty eftersom man kom döden, genom att mannen kom också de dödas uppståndelse. Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, Heb.2 : 15 och leverera dem som av fruktan för döden hade hela livet föremål för träldom. Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Heb.2: 16 Ty sannerligen han tog inte på honom typ av änglar, men han tog på honom Abrahams säd. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: Isa.53:3 He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not. 1 Pet.3: 18 Ty Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden: Isa.53: 3 Han är föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande: och vi gömde det var våra ansikten från honom, han var föraktad, och vi räknade honom för intet. Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Isa.53: 4 Visst han har belasta våra sorger, bar, våra smärtor: men vi gjorde aktning honom slagen, slagen av Gud och pinad. Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 5 Men han var sargad för våra synder, blev han slagen för våra missgärningar: Straffet vår frid vilade över honom, och genom hans sår är vi helade. Isa.53: 10 Men det behagade Herren att få blåmärken honom , han har lagt honom till sorg: när du skall göra hans själ ett syndoffer, skall han se sin säd, skall han förlänga sina dagar och nöjet att Herren skall blomstra i handen. Isa.53: 11 Han skall ser av vånda hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. (b) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (b) Heb.7: 26 För en sådan överstepräst blev vi, som är helig, ofarlig, obefläckad, skild från syndare, och gjorde mer än himmelen, Heb.7: 27 Vem needeth inte dagligen, eftersom de höga präster, att offra offer, först för sina egna synder och sedan för folkets: för att han gjorde en gång, när han offrade sig själv. Ps.49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him: Ps.49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:) 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: Ps.49: 7 Ingen av dem kan på ett sätt lösa sin bror, eller ge Gud en lösen för honom: Ps.49: 8 (för inlösen av deras själ är dyrbar, och det ceaseth for ever:) 1 Pet. 3:18 För Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden:


Question 17. Why must he in one person be also very God? Fråga 17. Varför måste han på en person också mycket Gud?

Answer: That he might, by the power of his Godhead (a) sustain in his human nature, (b) the burden of God's wrath; (c) and might obtain for, and restore to us, righteousness and life. Svar: Att han kan, i kraft av sin gudomlighet (a) fortsätta i hans mänskliga natur, (b) skyldigheten att Guds vrede, (c) och kan få för och återställa till oss, rättfärdighet och liv. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. (a) Isa.9: 6 Ty ett barn blir oss fött, åt oss en son blir oss given: och regeringen ska vara på hans axel, och hans namn skall vara: Underbar, rådgivare, den mäktige Gud, Evig fader, The Prince of Peace. Isa.63:3 I have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. Isa.63: 3 Jag har trampat vinpress ensam, och för de människor det fanns ingen med mig, ty jag skall gå dem i min vrede, och trampa ner dem i min vrede, och deras blod skall stänkte på mina kläder, och jag färgar alla mina kläder. (b) Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. (b) Isa.53: 4 Visst han har belasta våra sorger, bar, våra smärtor: men det gjorde vi uppskattar honom slagen, slagen av Gud och pinad. Isa.53: 11 Han skall se av vånda hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. (c) Deut.4:24 For the LORD thy God is a consuming fire, even a jealous God. (c) Deut.4: 24 Ty Herren, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Nah.1:6 Who can stand before his indignation? Nah.1: 6 Vem kan stå inför hans indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? och som kan följa i sin vredes glöd? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. hans raseri hälls ut som eld, och klipporna kastat av honom. Ps.130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Ps.130: 3 Om du, Herre, shouldest märke missgärningar, Herre, vem skall stå? (d) Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. (d) Isa.53: 5 Men han var sargad för våra brott, blev han slagen för våra missgärningar: Straffet vår fred var med honom, och genom hans sår är vi helade. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 Han skall se om travail i hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. Acts 2:24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it. Apostlagärningarna 2:24 som Gud har uppväckt, med löste smärta dödsfall: eftersom det inte var möjligt att han skulle Holden av det. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. 1 Pet.3: 18 Ty Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden: Joh 3:16 Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Acts 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Apg 20:28 akt på er själva och på hela den hjord i vilken den Helige Ande har satt er till föreståndare, till foder för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. John 1:4 In him was life; and the life was the light of men. John 1:4 i honom var liv, och livet var ljuset av män.


Question 18. Who then is that Mediator, who is in one person both very God, (a) and a real (b) righteous man? Fråga 18. Vem är då att Medlare, som är i en person både mycket Gud, (a) och en riktig (b) rättfärdig människa? (c) (c)

Answer: Our Lord Jesus Christ: (d) "who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption." Svar: Vår Herre Jesus Kristus: (d) som i Gud görs till oss visdom och rättfärdighet och helgelse och inlösen. " (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. (a) 1 Joh 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna att det stämmer, och vi är i honom som är sant, även i hans Son Jesus Kristus . This is the true God, and eternal life. Detta är den sanne Guden och evigt liv. Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.9: 5 Vems är fäder, och av vilka som om köttet kom Kristus, som är över alla, Gud välsignade för alltid. Amen. Amen. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Rom.8: 3 Ty det som lagen inte kunde göra, eftersom det var svag genom köttet, Gud sänder sin Son i syndigt kötts gestalt och för synd, fördömde synden i köttet: Gal.4: 4 Men när fullheten av tiden var inne sände Gud sin Son, gjord av en kvinna, enligt lagen, Isa.9: 6 Ty ett barn blir oss fött, åt oss en son blir oss given: och regeringen skall på hans axel, och hans namn skall vara: Underbar, ambassadrådet, The Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel skall bo i trygghet; och detta är hans namn där han skall kallas, HERREN vår rättfärdighet. Mal.3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. Mal.3: 1 Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig och Herren, vem ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, till och med den förbundets budbärare, vem ni nöje i: skåda Han skall komma, säger Herren Sebaot. (b) Luke 1:42 And she (Elisabeth) spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou (Mary) among women, and blessed is the fruit of thy womb. (b) Lukas 1:42 Och hon (Elisabeth) talade ut med hög röst och sade: Välsignad är du (Mary) bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Luke 2:6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Luk 2:6 Och så var det, att medan de var där, uppnåddes de dagar som hon ska levereras. Luke 2:7 And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn. Luk 2:7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom lindakläder, och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Rom.1: 3 om hans Son Jesus Kristus vår Herre, som gjordes av utsäde av David enligt köttet, Rom.9: 5 Vems är fäder, och av vilka som om köttet kom Kristus, som är över alla Gud välsignade för alltid. Amen. Amen. Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Philip.2: 7 Men gjort sig av inte är känt, och tog honom i form av en tjänare, och blev i likhet med män: Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han också själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, Heb.2: 16 Ty sannerligen tog han inte på honom karaktären av änglar, men han tog på sig den Abrahams säd. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Varför i allt det behoved honom att bli lik sina bröder, att han skulle bli barmhärtig och trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, för att försona folkets synder. Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Heb.4: 15 Ty vi har inte en överstepräst som inte kan vidröras med känsla av våra svagheter, men var inte på alla punkter frestade vilja som vi, men utan synd. (c) Isa.53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. (c) Isa.53: 9 Och han gjorde sin grav med de onda, och med de rika i hans död, eftersom han hade gjort något våld, inte heller fanns något svek i hans mun. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 Han skall se om travail i hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Se, dagar skola komma, säger HERREN, att jag kommer upp till David en rättfärdig Branch, och en Konungen skall regera och frodas, och skall hålla dom och rättvisa på jorden. Luke 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Lukas 1:35 Och ängeln sade till henne, den helige Ande skall komma över dig, och kraften av högsta skall överskugga dig: därför också den heliga som skall födas av dig skall kallas Guds Son. John 8:46 Which of you convinceth me of sin? Johannes 8:46 Vilka av er convinceth mig om synd? And if I say the truth, why do ye not believe me? Och om jag säger sanningen, varför gör ni inte tror mig? Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Heb.4: 15 Ty vi har inte en överstepräst som inte kan vidröras med känsla av våra svagheter, men var inte på alla punkter frestade vilja som vi, men utan synd. Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth: 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (d) 1 Tim.2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Heb.2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. Heb.7: 26 Ty sådan överstepräst blev vi, som är helig, ofarlig, obefläckad, skild från syndare, och gjorde högre än himlen, 1 Pet.1: 19 Men med dyrbara Kristi blod, som ett lamm felfria och utan plats: 1 Pet.2: 22 Vem har gjort någon synd, inte heller fanns guile hittades i hans mun: 1 Pet.3: 18 Ty Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden: (d) 1 Tim.2: 5 Ty Gud är en och en medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus; Heb.2: 9 Men vi ser Jesus, som blev lite lägre än änglarna för lidande död, krönt med ära och härlighet, att han genom Guds nåd skall smaka döden för varje människa. Matt.1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. Matt.1: 23 Se, en jungfru skall bli havande och föda en son, och de skall ge honom namnet Emmanuel, det betyder Gud med oss. 1 Tim.3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 1 Tim.3: 16 och utan kontrovers stor är mysterium gudsfruktan: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglar, förkunnade hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten. Luke 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. Lukas 2:11 Ty du är född denna dag i Davids stad en frälsare, som är Messias, Herren. (e) 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: (e) 1 Cor.1: 30 Men för honom finns ni i Kristus Jesus, som Guds görs till oss visdom och rättfärdighet och helgelse, och inlösen:


Question 19. Whence knowest thou this? Fråga 19. Hvadan vet du detta?

Answer: From the holy gospel, which God himself first revealed in Paradise; (a) and afterwards published by the patriarchs (b) and prophets, (c) and represented by the sacrifices and other ceremonies of the law; (d) and lastly, has fulfilled it by his only begotten Son. Svar: Från den heliga evangelium, som Gud själv först avslöjade i Paradiset, (a) och därefter offentliggöras av patriarkerna (b) och profeter, (c) och representeras av uppoffringar och andra ceremonier av lagen, (d) och slutligen har uppfyllts genom sin enfödde Son. (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. (a) Gen.3: 15 Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd, det skall krossa ditt huvud, och du skall blåmärken hälen. (b) Gen.22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. (b) Gen.22: 18 och i din säd skola alla folk på jorden bli välsignade, eftersom du har hållit min röst. Gen.12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. Gen.12: 3 Och jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna honom som förbannar dig, och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Gen.49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be. Gen.49: 10 spiran inte får avvika från Juda, inte heller en lagstiftare från mellan hans fötter, tills Shiloh komma, och till honom skall insamlingen av folket vara. Gen.49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes: (c) Isaiah 53. Gen.49: 11 Bindning hans föl åt vinstocken, och hans åsna: s Colt åt valet vinstocken, han tvättade sina kläder i vin, och hans kläder i blodet av druvor: (c) Jesaja 53. Isa.42:1 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isa.42: 1 Se min tjänare, som jag hävda, mina utvalda, i vilken min själ har lust, jag har lagt min Ande över honom: han skall sätta ut dom till hedningarna. Isa.42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Isa.42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Isa.42: 2 Han skall inte gråta, eller lyfta upp eller låter sin röst hörd på gatan. Isa.42: 3 Ett blåmärke vass får han inte bryta, och rökning lin skall han inte släcka: han skall sätta fram dom åt sanningen. Isa.42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law. Isa.42: 4 Han får inte misslyckas heller avskräckas, tills han har satt dom i jorden och öarna skall vänta på hans lag. Isa.43:25 I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Isa.43: 25 I, även jag, är den som blotteth ut dina överträdelser för min egen skull, och kommer inte ihåg dina synder. Isa.49:5 And now, saith the LORD that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD, and my God shall be my strength. Isa.49: 5 Och nu säger HERREN som formade mig från moderlivet till vara hans tjänare, för att få Jacob igen honom, men Israel kan inte samlat, ska jag ändå vara idel härlighet i HERRENS ögon, och min Gud skall vara min styrka. Isa.49:6 And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Isa.49: 6 Och han sade: Det är en lätt sak att du vill vara min tjänare att resa upp stammar av Jakob, och för att återställa de bevarade av Israel: Jag kan också ge dig för ett ljus för hedningarna, så att du må bli min frälsning intill jordens ände. Isa.49:22 Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. Isa.49: 22 Så säger Herren, HERREN: Se, jag lyfter upp min hand till hedningarna, och ställa in min standard till folket, och de skall föra dina söner i sina armar, och döttrar skall ske på deras axlar. Isa.49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me. Isa.49: 23 och kungar skall din vård fäder, och deras drottningar din ammande mödrar: de skall böja sig för dig med ansiktet mot jorden och slicka upp dammet av dina fötter, och du skall veta att jag är HERREN, ty de skall inte skämmas över att vänta på mig. Jer.23:5 Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Jer.23: 5 Se, dagar skola komma, säger HERREN, att jag kommer upp till David en rättfärdig Branch, och en Konungen skall regera och frodas, och skall hålla dom och rättvisa på jorden. Jer.23:6 In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS. Jer.23: 6 I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel skall bo i trygghet; och detta är hans namn där han skall kallas, HERREN vår rättfärdighet. Jer.31:32 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the LORD: Jer.31:33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people. Jer.31: 32 Inte enligt det förbund som jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen att föra dem ut ur Egyptens land, som det förbund de bromsar, trots att jag var en man till dem, säger HERREN: Jer.31: 33 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN, skall jag lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan; och skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Jer.32:39 And I will give them one heart, and one way, that they may fear me for ever, for the good of them, and of their children after them: Jer.32:40 And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good; but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Jer.32: 39 Och jag skall giva dem ett hjärta, och ett sätt, att de kan rädda mig för alltid, till nytta för dem och deras barn efter dem: Jer.32: 40 Och jag skall göra ett evigt förbund med dem, att jag inte kommer att vända sig bort från dem, att göra dem bra, men jag kommer lägga min rädsla i deras hjärtan, att de inte får avvika från mig. Jer.32:41 Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Jer.32: 41 Ja, jag glädjas över dem för att göra dem gott, och jag skall plantera dem i detta land säkert med hela mitt hjärta och hela min själ. Mic.7:18 Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? Mic.7: 18 Vem är en Gud som är dig lik, att pardoneth missgärning, och övergår genom överträdelse av återstoden av hans arv? he retaineth not his anger for ever, because he delighteth in mercy. Mic.7:19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Mic.7:20 Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. han retaineth inte hans vrede för evigt, eftersom han lust till barmhärtighet. Mic.7: 19 Han kommer att vända igen, kommer han att ha medlidande på oss, han dämpar våra missgärningar, och du skall kasta alla sina synder i havets djup . Mic.7: 20 Du skall utföra sanningen till Jakob och barmhärtighet till Abraham, som du har svurit våra fäder från forna dagar. Acts 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Apostlagärningarna 10:43 För honom ge alla profeterna vittnesbörd, att genom hans namn som tror på honom skall få syndernas förlåtelse. Rom.1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) Heb.1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Acts 3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. Rom.1: 2 (som han lovat afore av sina profeter i de heliga skrifterna) Heb.1: 1 Gud, som vid åtskilliga tillfällen och dykare sätt talade i tid förbi intill fäder genom profeterna, Apostlagärningarna 3:22 För Mose sade man åt fäder, En profet skall Herren, din Gud uppstå åt dig av dina bröder, likt mig, honom skolen I lyssna till i allt vad han säger till er. Acts 3:23 And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people. Apg 3:23 Och det skall ske, att varje själ, som inte kommer att höra den profeten, han skall utrotas ur bland folket. Acts 3:24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Apg 3:24 Ja, och alla profeter från Samuel och de som följer efter, så många som har talat, har också förutsagt i dessa dagar. Acts 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Apostlagärningarna 10:43 För honom ge alla profeterna vittnesbörd, att genom hans namn som tror på honom skall få syndernas förlåtelse. John 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me. Johannes 5:46 Ty hade ni trott Mose, skulle ni ha trott mig, ty han skrev om mig. (d) Heb.10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Heb.10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. (d) Heb.10: 1 för lag med en skugga av bra saker att komma, och inte själva bilden av de saker, kan aldrig med de uppoffringar som de erbjuds varje år att ständigt göra uppstickare försett det perfekt. Heb.10 : 7 Då sade jag, Lo, jag kommer (i volymen av boken är skriven av mig) att göra din vilja, o Gud. Col.2:7 Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Col.2: 7 rotade och byggts upp inom honom, och skall inrättas i tron, som ni har fått lära, överflödande dem med tacksägelse. John 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me. (e) Rom.10:4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth. Johannes 5:46 Ty hade ni trott Mose, skulle ni ha trott mig, ty han skrev om mig. (E) Rom.10: 4 För Kristus är slutet på lagen om rättfärdighet för var och en som tror. Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Gal.4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Gal.4: 4 Men när fullheten av tiden var inne sände Gud sin Son, gjord av en kvinna, enligt lagen, Gal.4: 5 att lösa in dem som stod under lagen, att vi skulle få antagandet av söner. Gal.3:24 Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Gal.3: 24 Därför lagen var vår skollärare att föra oss till Kristus, att vi kan rättfärdigas av tro. Col.2:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ. Col.2: 17 som en skugga av det som skulle komma, men kroppen är Kristus.


(week) 7. (vecka) 7. Lord's Day Lord's Day


Question 20. Are all men then, as they perished in Adam, saved by Christ? Fråga 20. Är alla människor då, eftersom de gick i Adam, sparas genom Kristus?

Answer: No; (a) only those who are ingrafted into him, and, receive all his benefits, by a true faith. Svar: Nej, (a) endast de som är ingrafted i honom, och få alla sina förmåner, som en sann tro. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (a) Matt.7: 14 Eftersom Strait är grinden, och smal är vägen, som leder till livet, och få äro de som finna den. Matt.22:14 For many are called, but few are chosen. Matt.22: 14 För många är kallade, men få är utvalda. (b) Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (b) Mark 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som tror inte skall bli fördömd. John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Johannes 1:12 Men så många som tog emot honom, dem gav han makt att bli Guds söner, även till dem som tror på hans namn: Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son , tror att den som på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Johannes 3:18 Den som tror på honom inte är dömd, men han som icke tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på namnet på den ende Guds Son. John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. Johannes 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv, och den som icke tror på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blifver på honom. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 Han skall se om travail i hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. Ps.2:12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Ps.2: 12 Kiss Sonen, att han icke vredgas och ni förgås från vägen, när hans vrede är upptänd men lite. Saliga äro alla de som litar på honom. Rom.11:17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree; Rom.11:19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in. Rom.11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Rom.11: 17 Och om någon av de grenar som delas ut, och du, som är ett vilt olivträd, wert graffed bland dem, och med dem partakest av roten och fetma om olivträd, Rom.11: 19 Du vissnesjuka säger då, bröts Grenarna bort, att jag skulle vara graffed i. Rom.11: 20 Jo, på grund av otro de avbröts, och du står i tro. Be not highminded, but fear: Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: Heb.4:2 For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Var inte highminded utan fruktan: Rom.3: 22 Till och med Guds rättfärdighet, som genom tron på Jesus Kristus till alla och på alla dem som tror: för det är ingen skillnad: Heb.4: 2 till oss var evangeliet predikade, liksom till dem: men ordet predikas inte gagna dem, inte blandas med tro på dem som hörde det. Heb.4:3 For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world. Heb.5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him; Heb.10:39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul. Heb.4: 3 För vi som har trott går in i vila, som han sade, Som jag har svurit på min vrede, om de träder i min vila: även om arbetena var färdiga från världens skapelse. Heb.5 : 9 och görs perfekt, blev han författare till evig frälsning åt alla dem som lyder honom, Heb.10: 39 Men vi är inte för dem som drar tillbaka ända till undergång, men bland dem som tror att besparingen av själen. Heb.11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Heb.11: 6 Men utan tro är det omöjligt att behaga honom, ty han som kommer till Gud måste tro att han är, och att han är en rewarder av dem som ihärdigt söker honom.


Question 21. What is true faith? Fråga 21. Vad är sann tro?

Answer: True faith is not only a certain knowledge, whereby I hold for truth all that God has revealed to us in his word, (a) but also an assured confidence, (b) which the Holy Ghost (c) works by the gospel in my heart; (d) that not only to others, but to me also, remission of sin, everlasting righteousness and salvation, (e) are freely given by God, merely of grace, only for the sake of Christ's merits. Svar: sanna tron är inte bara en viss kunskap, vilket jag håller för sanning allt vad Gud har uppenbarat för oss i sitt ord, (a) men också en säker förtroende, (b) som den helige Ande (c) verkar genom evangeliet i mitt hjärta, (d) att inte bara för andra, men för mig också, syndernas förlåtelse, evig rättfärdighet och frälsning, (e) är fritt från Gud, endast av nåd endast för Kristi skull meriter. (f) (f)

Footnotes Fotnoter

(a) James 2:19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble. (a) Jakob 2:19 Du tror att det finns en Gud, du Doest bra: de onda andarna tror också, och darrar. (b) 2 Cor.4:13 We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak; Eph.2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. (b) 2 Cor.4: 13 Vi har samma anda av tro, efter som det är skrivet, jag trodde, och därför har jag talat, vi tror, och därför talar, Eph.2: 7 för att i de åldrar kommer han skulle förkunna överskridandet rikedom av hans nåd i hans vänlighet mot oss genom Kristus Jesus. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: Eph.2: 9 Inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Eph.3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Eph.3: 12 i vilka vi har mod och tillgång med förtroende genom tron på honom. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Gal.2: 16 veta att en människa inte kan motiveras med verk av lagen utan av tron på Jesus Kristus, även vi har trott på Jesus Kristus, för att vi skulle vara motiverad av Kristi tro, och inte av verk av lagen, ty genom verk av lagen skall intet kött motiveras. Heb.11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Heb.11:7 By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Heb.11: 1 Nu tron är innehållet i det man hoppas, är beviset på det man inte ser. Heb.11: 7 Genom tro Noah, varnade av Gud om det man inte sett ännu, flyttade med rädsla utarbetat ett ark för att att rädda sitt hus, i vilket han fördömde världen, och blev arvtagare till rättfärdighet som är genom tro. Heb.11:8 By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went. Heb.11: 8 Genom tro Abraham, när han kallades att gå ut till en plats som han borde efter att få till arvedel, lydde, och han gick ut, utan att veta vart han gick. Heb.11:9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: Heb.11:10 For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Heb.11: 9 Genom tro han sojourned i löftets land, som i ett främmande land och bor i hyddor med Isak och Jakob, arvtagare med honom i samma löfte: Heb.11: 10 Ty han letade efter en stad som Hath stiftelser, vars byggmästare och tillverkare är Gud. Heb.4:16 Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. James 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. Heb.4: 16 Låt oss därför frimodigt komma åt tron av nåd, att vi kan få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i nöden. Jakob 1:6 Men han skall be i tro, ingenting vackla. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Ty den som wavereth är som en våg på havet som drivs med vinden och kastade. Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Matt.16: 17 Och Jesus svarade och sade till honom: Välsignad är du, Simon Barjona: för kött och blod har icke uppenbarat det åt dig, utan min Fader som är i himmelen. Philip.1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, Rom.4:17 (As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Rom.4:21 And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform. Philip.1: 19 Ty jag vet att det här ska vända mig till min frälsning genom din bön, och tillhandahållande av Ande Jesus Kristus, Rom.4: 17 (Som det står skrivet, jag har gjort dig till en fader till många nationer, ) framför honom som han trodde, Gud, som gör levande döda, och kallar de saker som inte som om de vore. Rom.4: 21 och är fullt övertygad om att, vad han hade lovat, kunde han också att utföra. Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Skiva.5: 1 alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus: Rom.1: 16 Ty jag skäms inte för evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en Den som tror, för Judisk första, och även den grekiska. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Ty med hjärtat tror man rättfärdigheten, och med munnen bekännelse görs till frälsning. Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Alltså kommer tron bygger på förkunnelsen hörsel och hörsel genom Guds ord. Rom.4:16 Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all, Rom.4:18 Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, So shall thy seed be. Rom.4: 16 Därför är det av tro, att det kan vara av nåd, till slutet löftet kan vara säker på att alla frön, inte att det bara är i lagen, men att det även är av tron Abrahams, vem som är far till oss alla, Rom.4: 18 Vem mot hopp trodde på hopp, att han skulle bli fader till många nationer, enligt det som är sagt, så skall din säd vara. Rom.4:19 And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara's womb: Rom.4:20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God; Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; (c) Gal.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Rom.4: 19 och är inte svaga i tron, ansåg han inte sin egen kropp nu död, när han var ungefär ett hundra år gammal, varken ändå livlöshet av Sara sköte: Rom.4: 20 Han vacklade inte löftet om Gud genom otro, men var stark i tron, ge ära åt Gud, Rom.3: 24 motiveras fritt genom hans nåd genom inlösen som är i Kristus Jesus Rom.3: 25, som Gud har satt ut för att vara en försoning genom tron på hans blod, för att förklara hans rättfärdighet för syndernas förlåtelse som tidigare, genom överseende av Gud, (c) Gal.5: 22 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet , tro, Matt.16: 17 Och Jesus svarade och sade till honom: Välsignad är du, Simon Barjona: för kött och blod har icke uppenbarat det till dig, utan min Fader i himlen. 2 Cor.4:13 We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak; John 6:29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. 2 Cor.4: 13 Vi har samma anda av tro, efter som det är skrivet, jag trodde, och därför har jag talat, vi tror, och därför talar, Johannes 6:29 Jesus svarade och sade till dem: Detta Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Philip.1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, Acts 16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: Philip.1: 19 Ty jag vet att det här ska vända mig till min frälsning genom din bön, och tillhandahållande av Ande Jesus Kristus, Apg 16:14 Och en kvinna som hette Lydia, en säljare av lila, hört talas om staden Thyatira, som tillbad Gud, oss vars hjärta Herren öppnade, att hon gick åt det som yttrades Paul. (d) Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (d) Rom.1: 16 Ty jag skäms inte för evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, att den Judisk första, och även den grekiska. Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Alltså kommer tron bygger på förkunnelsen hörsel och hörsel genom Guds ord. 1 Cor.1:21 For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. 1 Cor.1: 21 För efter att Guds visdom världen genom visdom visste inte Gud, det behagade Gud genom dårskapen predikan att rädda dem som tror. Acts 10:44 While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Apostlagärningarna 10:44 Medan Petrus ännu talade dessa ord, föll den helige Ande på alla dem som hörde ordet. Acts 16:14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Apg 16:14 Och en kvinna som hette Lydia, en säljare av lila, hört talas om staden Thyatira, som tillbad Gud, oss vars hjärta Herren öppnade, att hon gick åt saker som talade för Paul. (e) Rom.1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. (e) Rom.1: 17 däri är Guds rättfärdighet uppenbarar sig från tro till tro: eftersom det är skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Gal.3:11 But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith. Gal.3: 11 men att människan blir rättfärdig av lagen i Guds ögon, är det uppenbart: för, Den rättfärdige skall leva av tro. Heb.10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb.10: 10 I vilket kommer vi helgade genom att erbjuda kropp Jesus Kristus en gång för alla. Heb.10:38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Heb.10: 38 Nu rättfärdige skall leva av tro: men om någon dra tillbaka, skall min själ har ingen glädje i honom. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Gal.2: 16 veta att en människa inte kan motiveras med verk av lagen utan av tron på Jesus Kristus, även vi har trott på Jesus Kristus, för att vi skulle vara motiverad av Kristi tro, och inte av verk av lagen, ty genom verk av lagen skall intet kött motiveras. (f) Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. (f) Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: Rom.3: 24 motiveras fritt genom hans nåd genom inlösen som är i Kristus Jesus: skiva.5: 19 Ty genom en människans olydnad många gjordes syndare, så som lydnad en skola många göras rättfärdiga. Luke 1:77 To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, Luke 1:78 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us, Lukas 1:77 Att ge kunskaper om frälsning åt sitt folk genom förlåtelse för sina synder, Lukas 1:78 Genom nåd vår Guds, varigenom Gryningen från höjden Hath besökt oss,


Question 22. What is then necessary for a christian to believe? Fråga 22. Vad är då nödvändigt för en kristen tro?

Answer: All things promised us in the gospel, (a) which the articles of our catholic undoubted christian faith briefly teach us. Svar: Allt lovade oss i evangeliet, (a) som artiklar i vår katolska obestridliga kristna tron snabbt lära oss.

Footnotes Fotnoter

(a) John 20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name. (a) Johannes 20:31 Men dessa är skrivna så att ni kan tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och tro att ni kan få liv genom hans namn. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Mark 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Mark 1:15 och säger: Tiden är uppfyllt, och Konungariket Gud är nära: Omvänd er och tro evangelium.


Question 23. What are these articles? Fråga 23. Vilka är dessa artiklar?

Answer: 1. Svar: 1. I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth: 2. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare: 2. And in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord: 3. Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary: 4. Och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre: 3. Vem är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria: 4. Suffered under Pontius Pilate; was crucified, dead, and buried: He descended into hell: 5. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven: Han nedsteg till helvetet: 5. The third day he rose again from the dead: 6. Den tredje dagen uppstånden igen från de döda: 6. He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty: 7. Han for upp till himlen och sitter på Guds högra sida Fader allsmäktig: 7. From thence he shall come to judge the quick and the dead: 8. Därifrån han skall komma att döma snabbt och de döda: 8. I believe in the Holy Ghost: 9. Jag tror på den helige Ande: 9. I believe a holy catholic church: the communion of saints: 10. Jag tror att en helig allmännelig kyrka: de heligas gemenskap: 10. The forgiveness of sins: 11. The resurrection of the body: 12. Syndernas förlåtelse: 11. Uppståndelsen av kroppen: 12. And the life everlasting. Och det eviga livet.


(week) 8. (vecka) 8. Lord's Day Lord's Day


Question 24. How are these articles divided? Fråga 24. Hur dessa skilda artiklar?

Answer: Into three parts; the first is of God the Father, and our creation; the second of God the Son, and our redemption; the third of God the Holy Ghost, and our sanctification. Svar: i tre delar, den första är av Gud Fader, och vår skapelse, den andra av Guds Son, och vår frälsning, den tredje av Gud den helige Ande, och vår helgelse.


Question 25. Since there is but one only divine essence, (a) why speakest thou of Father, Son, and Holy Ghost? Fråga 25. Eftersom det finns bara en enda gudomliga väsen, (a) Varför talar du om Fadern, Sonen och den Helige Ande?

Answer: Because God has so revealed himself in his word, (b) that these three distinct persons are the one only true and eternal God. Svar: Eftersom Gud har så uppenbarat sig i hans ord, (b) att dessa tre skilda personer är en enda sann och evig Gud.

Footnotes Fotnoter

(a) Deut.6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: Eph.4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. (a) Deut.6: 4 Hör, Israel! Herren vår Gud är en HERREN Eph.4: 6 En Gud och allas fader, som står över allting, och genom alla, och i er alla. Isa.44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. Isa.45:5 I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me: 1 Cor.8:4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. 1 Cor.8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. (b) Isa.61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound; Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, Gen.1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Isa.44: 6 Så säger Herren, Israels konung, och hans förlossare Herren Sebaot, jag är den förste, och jag är den sista, och bredvid mig finns ingen Gud. Isa.45: 5 Jag är Herren , och ingen annan, det finns ingen Gud bredvid mig: Jag omgjordade dig, men du har inte känt mig: 1 Cor.8: 4 När det gäller därför att äta de saker som erbjuds offra åt avgudar, vet vi att en avgud i världen och det finns ingen annan Gud än en. 1 Cor.8: 6 Men för oss finns bara en Gud, Fadern, av vilken allt är, och vi i honom, och en Herre Jesus Kristus, genom vilken allt är, och vi av honom. (b) Isa.61: 1 Herrens Ande Gud är över mig, ty Herren har smort mig till att predika goda nyheter åt de ödmjuka, han har sänt mig att binda upp ett förkrossat hjärta, att förkunna frihet för de fångna, och öppnandet av fängelset för dem som är bundna, Luk 4:18 Ande Herren är över mig, ty han har smort mig till att predika evangelium för de fattiga , han har sänt mig till att läka ett förkrossat hjärta, att förkunna befrielse för de fångna och återta syn för de blinda, att sätta i frihet dem som är blå, Gen.1: 2 Och jorden var utan form, och ogiltiga, och mörkret var på djupet. Och Guds Ande flyttas över ansiktet på vatten. Gen.1:3 And God said, Let there be light: and there was light. Gen.1: 3 Och Gud sade: Varde ljus: och det var ljus. Ps.33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth. Ps.33: 6 Genom Herrens ord var gjort himmelen, och alla värden av dem genom andedräkten från hans mun. Isa.48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me. Isa.48: 16 kommer ni nära till mig, hör ni det, jag har inte talat i hemlighet från början, från den tid då det var jag där, och nu Herren Gud och hans Ande, har sänt mig. Ps.110:1 <<A Psalm of David.>> The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Ps.110: 1 <<A psalm David.>> Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag gör dina fiender din pall. Matt.3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: Matt.3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Matt.3: 16 och Jesus, när han var döpt, steg strax upp ur vattnet, och se, öppnades himlen till honom, och han såg Guds Ande fallande som en duva och på honom: Matt .3:17 Och lo en röst från himlen och säga: detta är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Ande: 1 Joh 5:7 För det är tre som vittnar i himlen, Fadern, Ordet och den Helige Andes namn och dessa tre är ett. Isa.6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Isa.6: 1 Under det år som kungen Ussia dog jag såg också Herren sitta på en tron, högt och lyfte upp, och hans tåg fyllde templet. Isa.6:3 And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of hosts: the whole earth is full of his glory. Isa.6: 3 och en ropade till en annan, och sade, Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och få alla saker på ditt minne, vad jag har sagt er. John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me: 2 Cor.13:13 All the saints salute you. Joh 15:26 Men när Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, även sanningens Ande, som utgår från Fadern, skall han vittna om mig: 2 Cor.13: 13 Alla de heliga hälsar er . Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Eph.2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Tit.3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; Gal.4: 6 Och eftersom ni är söner sände Gud ut av sin Sons Ande in i era hjärtan, gråt, Abba, Fader. Eph.2: 18 Ty genom honom har vi båda har tillgång till genom en Ande till Fadern. Tit .3:5 Inte rättfärdiga gärningar som vi har gjort, men enligt hans nåd han räddade oss, genom tvättning av förnyelse, och förnyelse av den Helige Ande; Tit.3: 6 Vilket han kasta på oss rikligt genom Jesus Kristus vår frälsare;


Of God The Father Om Gud Fader


(week) 9. (vecka) 9. Lord's Day Lord's Day


Question 26. What believest thou when thou sayest, "I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth"? Fråga 26. Vilka Tror du när du säger, "Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare"?

Answer: That the eternal Father of our Lord Jesus Christ (who of nothing made heaven and earth, with all that is in them; (a) who likewise upholds and governs the same by his eternal counsel and providence) (b) is for the sake of Christ his Son, my God and my Father; (c) on whom I rely so entirely, that I have no doubt, but he will provide me with all things necessary for soul and body (d) and further, that he will make whatever evils he sends upon me, in this valley of tears turn out to my advantage; (e) for he is able to do it, being Almighty God, (f) and willing, being a faithful Father. Svar: Att den evige Fader till vår Herre Jesus Kristus (som om ingenting har gjort himmel och jord, med allt vad det är i dem, (a) som också uppehåller och reglerar samma som hans eviga råd och försyn) (b) är för Kristi skull hans son, min Gud och min Fader, (c) om vem jag litar så helt och hållet, att jag tvivlar inte, men han kommer ge mig allt som är nödvändigt för själ och kropp (d) och vidare att han kommer göra vad ont han skickar på mig, i denna tårarnas dal tur ut till min fördel, (e) om han kan göra det, är den allsmäktige Guden, (f) och villig att vara en trogen fader. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) Genesis 1 and 2. (a) Genesis 1 och 2. Exod.20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it. Exod.20: 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad i dem, och vilade den sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Job 33:4 The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Job 33:4 Ande Gud har gjort mig, och andan i den Allsmäktige har gett mig livet. Job 38 and 39. Job 38 och 39. Ps.33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth. Ps.33: 6 Genom Herrens ord var gjort himmelen, och alla värden av dem genom andedräkten från hans mun. Acts 4:24 And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is: Acts 14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? Apg 4:24 Och när de hörde detta, lyfte de upp sin röst till Gud med en överenskommelse, och sade: 'Herre, du är Gud som har skapat himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är: Acts 14:15 Och säga, mina herrar, varför gör ni detta? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein: Isa.45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. Vi är också män av samma natur som ni, och förkunna för er att ni skall vända sig bort från dessa fåfänga åt den levande Guden, som har gjort himmelen och jorden och havet och allt som finns där: Isa.45: 7 I form ljuset och skapar mörkret: jag göra fred, och skapar onda: Jag är HERREN, alla dessa saker. (b) Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? (b) Matt.10: 29 Är inte två sparvar såldes för ett öre? and one of them shall not fall on the ground without your Father. och en av dem inte skall falla på marken utan att er fader. Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Heb.1: 3 Vem är ljusstyrkan på hans härlighet, och uttrycka bilden av hans person, och upprätthåller allt med ordet i sin makt, när han själv rensade våra synder, satte sig på höger hand med hans majestät on high; Ps.104: 27 Dessa vänta allt över dig, att du må ge dem deras mat i rätt tid. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 Det du skänker dem de samlas: Du upplåter din hand, de är fyllda med bra. Ps.104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Ps.104: 29 Du hidest ditt ansikte, de är bekymrade: du tager bort deras andedräkt, de dör, och återvända till sin damm. Ps.104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Ps.104: 30 Du sänder ut din ande, är de skapade, och du renewest på jordens yta. Ps.115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased. Ps.115: 3 Vår Gud är i himlen, han har gjort över huvud taget har han nöjd. Matt.10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? Matt.10: 29 Är inte två sparvar såldes för ett öre? and one of them shall not fall on the ground without your Father. och en av dem inte skall falla på marken utan att er fader. Eph.1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will: (c) John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: Rom.8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Eph.1: 11 i vilken vi också har fått ett arv, är förutbestämd enligt syftet med honom som gör vad allt efter råd av egen vilja: (c) Johannes 1:12 Men så många som tog emot honom, till dem gav han makt att bli Guds söner, även till dem som tror på hans namn: Rom.8: 15 För ni har inte fått andan i träldom åter att frukta, men ni har fått Ande antagande, där vi gråta, Abba, Fader. Gal.4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Gal.4: 5 att lösa in dem som stod under lagen, att vi skulle få det att söner. Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Gal.4: 6 Och eftersom ni är söner, sände Gud ut av sin Sons Ande in i era hjärtan, gråt, Abba, Fader. Gal.4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ. Gal.4: 7 Varför är du inte längre en tjänare, men en son, och om en son, då en arvtagare till Gud genom Kristus. Eph.1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, (d) Ps.55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. Eph.1: 5, med förutbestämd oss till adoption av barn genom Jesus Kristus själv, i enlighet med välbehag av hans testamente, (d) Ps.55: 23 Men du, o Gud, skall du föra dem ner i gropen av destruktion: blodig och svekfulla män inte får leva ut halva dagar, men jag förtröstar på dig. Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Matt.6: 25 Därför säger jag er: Gör ingenting tänkte för ditt liv, vad I skolen äta, eller vad ni skall dricka, ej heller för eder kropp, vad ni skall sätta på. Är inte livet mer än kött, och kroppen än kläder? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Se på himmelens fåglar, ty de sår inte, och inte heller de skörda eller samla i lador, men er himmelske Fader feedeth dem. Are ye not much better than they? Är ni inte mycket bättre än de? Luke 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. (e) Rom.8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Luk 12:22 Och han sade till sina lärjungar: Därför säger jag er: Gör ingenting tänkte för ditt liv, vad ni skall äta, varken för kroppen, vad ni skall sätta på. (E) Rom.8: 28 och vi vet att allt fungerar tillsammans för bra för dem som älskar Gud, för dem som är kallade efter hans syfte. (f) Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. (f) Rom.10: 12 Ty det finns ingen skillnad mellan Judisk och den grekiska: för samma Herre över allt är rik åt alla som åkalla honom. Luke 12:22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. Luk 12:22 Och han sade till sina lärjungar: Därför säger jag er: Gör ingenting tänkte för ditt liv, vad ni skall äta, varken för kroppen, vad ni skall sätta på. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 och inte bara de, utan oss själva också, som den förste av Anden, även vi själva sucka inom oss och väntar på antagande, nämligen att de inlösen av vår kropp. Isa.46:4 And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you. Isa.46: 4 och även till er ålderdom är jag han, och även Hoar hårstrån skall jag bära er: jag har gjort, och jag kommer att bära, även jag kommer att bära, och skall hjälpa dig. Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Rom.10: 12 Ty det finns ingen skillnad mellan Judisk och den grekiska: för samma Herre över allt är rik åt alla som åkalla honom. (g) Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. (g) Matt.6: 25 Därför säger jag er: Gör ingenting tänkte för ditt liv, vad I skolen äta, eller vad ni skall dricka, ej heller för eder kropp, vad ni skall sätta på. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Är inte livet mer än kött, och kroppen än kläder? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Se på himmelens fåglar, ty de sår inte, och inte heller de skörda eller samla i lador, men er himmelske Fader feedeth dem. Are ye not much better than they? Är ni inte mycket bättre än de? Matt.6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Matt.6: 27 Vilka av er genom att tanken kan lägga en aln till sin kroppsstorlek? Matt.6:28 And why take ye thought for raiment? Matt.6: 28 Och varför tar ni tänkt för kläder? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: Matt.6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Betrakta liljorna på marken, hur de växer, de sliter inte, inte heller de spinn: Matt.6: 29 Och ändå säger jag er, att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Matt.6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Matt.6: 30 Därför, om Gud så klä gräset på marken, som i dag och i morgon kastas i ugnen, skall han inte mycket mer kläda eder, för lite tro? Matt.6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? Matt.6: 31 får därför inga tankar, sade: »Vad skall vi äta? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? eller Vad skola vi dricka? eller skall MÖJLIGHETER vi vara klädda? Matt.6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Matt.6: 32 (efter alla dessa saker gör hedningarna söka:) för er himmelske Fader vet att ni har behov av alla dessa saker. Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Matt.6: 33 Men Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, och allt detta skall läggas eder. Matt.6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Matt.6: 34 Ta därför ingen tanke för morgondagen, ty morgondagen skall ta tänkte för saker av sig själv. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tillräcklig åt dagen är det ont om detta. Matt.7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Matt.7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Matt.7: 9 Eller vilken är den man bland eder, som om hans son frågar brödet skall ge honom en sten? Matt.7: 10 Eller om han frågar en fisk kommer han att ge honom en orm? Matt.7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Matt.7: 11 Om ni, som är onda förstår att ge goda gåvor åt era barn, hur mycket mer skall din Fader i himlen ge goda saker för dem som ber honom?


(week) 10. (vecka) 10. Lord's Day Lord's Day


Question 27. What dost thou mean by the providence of God? Fråga 27. Hvad menar med Guds försyn?

Answer: The almighty and everywhere present power of God; (a) whereby, as it were by his hand, he upholds and governs (b) heaven, earth, and all creatures; so that herbs and grass, rain and drought, (c) fruitful and barren years, meat and drink, health and sickness, (d) riches and poverty, (e) yea, and all things come, not by chance, but be his fatherly hand. Svar: allsmäktig och allestädes närvarande makt av Gud, (a) där, som det var i hans hand, respekterar han och styr (b) himlen, jorden och alla varelser, så att örter och gräs, regn och torka, (c ) givande och karga åren, kött och dryck, hälsa och sjukdom, (d) rikedom och fattigdom, (e) ja, och allt kommer, inte av en slump, men bli hans faderliga hand. (f) (f)

Footnotes Fotnoter

(a) Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. Jer.23:23 Am I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? (a) Apg 17:25 Varken dyrkas med människohänder som om han behövde någon sak, när han ger åt hela livet, och andning och allt, Apg 17:26 Och har gjort av ett blod alla nationer av män för att bo på alla jordens yta, och Hath fastställt gånger före utsedda, och gränserna för deras boning, Apostlagärningarna 17:27 att de skulle söka Herren, om måhända de skulle känna sig efter honom och finna honom, fastän han inte långt från oss alla: Apg 17:28 Ty i honom vi lever, och flytta, och har vår varelse, som även vissa av era egna skalder har sagt, för vi är också hans avkommor. Jer.23: 23 Am I en Gud till hands, säger HERREN, och inte en Gud fjärran? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Jer.23: 24 Kan någon gömma sig på hemliga platser som jag inte får se honom? saith the LORD. Do not I fill heaven and earth? säger Herren. Tror inte jag fylla himmel och jord? saith the LORD. säger Herren. Isa.29:15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? Isa.29: 15 Ve dem som försöker djupt för att dölja deras ombud från HERREN, och deras verk i mörkret, och de säger Vem seeth oss? and who knoweth us? och vem vet vi? Isa.29:16 Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? Isa.29: 16 Säkerligen du vända saker upp och ned skall vara aktade som krukmakarlera: för skall arbetet säga om honom som gjorde det, gjorde han mig inte? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding? eller skall saken inramade säga om honom att inramas det hade han ingen förståelse? Ezek.8:12 Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery? Ezek.8: 12 Då sade han till mig: Du människobarn, har du sett vad de äldste i Israels hus inte i mörkret, var och en i kamrarna i hans bildvärld? for they say, The LORD seeth us not; the LORD hath forsaken the earth. ty de säga, HERREN seeth oss inte, HERREN har övergivit jorden. (b) Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; (c) Jer.5:24 Neither say they in their heart, Let us now fear the LORD our God, that giveth rain, both the former and the latter, in his season: he reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. (b) Heb.1: 3 Vem är ljusstyrkan på hans härlighet, och uttrycka bilden av hans person, och upprätthåller allt med ordet i sin makt, när han själv rensade våra synder, satte sig på den högra av Majestät i höjden, (c) Jer.5: 24 Ingen säger att de i sina hjärtan, Låt oss nu frukta HERREN, vår Gud, som ger regn, både den tidigare och den senare, i sin säsong, han reserveth åt oss utses veckor efter skörd. Acts 14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Apg 14:17 Men han lämnade inte själv utan vittnen, eftersom han gjorde bra, och gav oss regn från himlen och givande säsonger, fyller våra hjärtan med mat och glädje. (d) John 9:3 Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him. (d) Johannes 9:3 Jesus svarade: Varken Hath mannen syndat eller hans föräldrar, men att Guds gärningar skall uppenbaras på honom. (e) Prov.22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all. (e) Prov.22: 2 De rika och fattiga träffas: Herren är tillverkare av dem alla. (f) Matt.10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (f) Matt.10: 20 Ty det är inte ni som talar, utan er Faders ande som talar som i dig. Prov.16:33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD. Prov.16: 33 Partiet kastat i knät, men hela avyttra dessa är av Herren.


Question 28. What advantage is it to us to know that God has created, and by his providence does still uphold all things? Fråga 28. Vilken fördel är det för oss att veta att Gud har skapat och genom hans försyn har fortfarande upprätthålla alla saker?

Answer: That we may be patient in adversity; (a) thankful in prosperity; (b) and that in all things, which may hereafter befall us, we place our firm trust in our faithful God and Father, (c) that nothing shall separate us from his love; (d) since all creatures are so in his hand, that without his will they cannot so much as move. Svar: Att vi får ha tålamod i motgång, (a) tacksam för välståndet, (b) och att i allt, som hädanefter kan drabba oss, vi sätter vårt företag förtroende för våra trogna Gud och Fader, (c) att ingenting skall skilja oss från hans kärlek, (d) eftersom alla varelser är så i hans hand, som utan hans vilja kan de inte så mycket som röra. (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; James 1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. (a) skiva.5: 3 Och inte bara det, men vi ära i vedermödor även veta att vedermödan övar tålamod, James 1:3 Medvetna om detta, att de försöker din tro övar tålamod. Ps.39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it. Ps.39: 9 Jag var stum, öppnade jag inte min mun, eftersom du lät det. Job 1:21 And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD. Job 1:21 Och sa kom Naked jag ur min moders liv, och naken ska jag återvända dit: Herren gav, och HERREN har tagit bort, Välsignat vare HERRENS namn. Job 1:22 In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Job 1:22 I allt detta syndade Job inte heller belasta Gud dåraktigt. (b) Deut.8:10 When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the LORD thy God for the good land which he hath given thee. (b) Deut.8: 10 När du har ätit och konst full, då skall du välsigna Herren, din Gud för det goda land som han har givit dig. 1 Thess.5:18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thess.5: 18 i allt tackar: för detta är Guds vilja i Kristus Jesus om dig. (c) Ps.55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved. (c) Ps.55: 22 Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig: han skall aldrig lida den rättfärdige som skall flyttas. Rom.5:4 And patience, experience; and experience, hope: (d) Rom.8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Rom.8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Skiva.5: 4 och tålamod, erfarenhet, och erfarenhet, hoppas: (d) Rom.8: 38 För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller befogenheter, inte heller något som nu är eller något framöver Rom.8: 39 Nor höjd eller djup eller någon annan varelse, skall kunna skilja oss från Guds kärlek, som är i Kristus Jesus, vår Herre. (e) Job 1:12 And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. (e) Job 1:12 Och HERREN sade till Satan, Se, allt han äger är i din makt, bara på sig själv som inte gått ut din hand. So Satan went forth from the presence of the LORD. Så Satan gick ut från Herrens närvaro. Job 2:6 And the LORD said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life. Job 2:6 Och HERREN sade till Satan, Se, han är i din hand, men rädda hans liv. Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. Apg 17:28 Ty i honom vi lever, och flytta, och har vår varelse, som även vissa av era egna skalder har sagt, för vi är också hans avkomma. Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Prov.21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will. Apostlagärningarna 17:25 Varken dyrkas med människohänder som om han behövde någon sak, när han ger åt hela livet, och andning och allt, Prov.21: 1 Konungens hjärta är i HERRENS hand, eftersom floder av vatten: Han gjorde det varthelst han kommer.


Of God The Son Guds Son


(week) 11. (vecka) 11. Lord's Day Lord's Day


Question 29. Why is the Son of God called "Jesus", that is a Saviour? Fråga 29. Varför är Guds Son kallas "Jesus", det är en frälsare?

Answer: Because he saveth us, and delivereth us from our sins; (a) and likewise, because we ought not to seek, neither can find salvation in any other. Svar: Därför att han frälste oss och delivereth oss från våra synder, (a) och likaså, eftersom vi inte bör söka, kan varken finna frälsning på något annat. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (a) Matt.1: 21 Och hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Heb.7:24 But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Heb.7: 24 Men den här mannen, eftersom han förbliver någonsin, han har ett oföränderligt prästerskap. Heb.7:25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Heb.7: 25 Därför kan han också att spara dem till det yttersta att komma till Gud genom honom, ser han någonsin lever göra förbön för dem. (b) Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. (b) Apg 4:12 Det finns inte heller frälsning på något annat: för det finns något annat namn under himlen, bland människor givet, genom vilket vi blir frälsta. John 15:4 Abide in me, and I in you. John 15:4 Förbli i mig, och jag i dig. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. Johannesevangeliet 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna: Han som blifver i mig och jag i honom, han bär mycken frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 1 Tim.2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Isa.43:11 I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour. 1 Tim.2: 5 Ty Gud är en och en medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus; Isa.43: 11 I, även jag, HERREN, och bredvid mig finns det ingen frälsare. 1 John 5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. 1 Joh 5:11 Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv, och det livet är i hans Son.


Question 30. Do such then believe in Jesus the only Saviour, who seek their salvation and welfare of saints, of themselves, or anywhere else? Fråga 30. Tror sådan tro på Jesus den ende Frälsaren, som söker sin frälsning och välfärd helgon, av sig själva, eller någon annanstans?

Answer: They do not; for though they boast of him in words, yet in deeds they deny Jesus the only deliverer and Saviour; (a) for one of these two things must be true, that either Jesus is not a complete Saviour; or that they, who by a true faith receive this Saviour, must find all things in him necessary to their salvation. Svar: De har inte, ty även om de skryter om honom i ord, men i handling de förnekar Jesus är den enda befriare och Frälsare, (a) för en av dessa två saker måste vara sant, att antingen Jesus är inte en fullständig Frälsare, eller att de, som genom en sann tro få denna Frälsare, måste hitta alla saker i honom som behövs för deras frälsning. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.1:13 Is Christ divided? (a) 1 Cor.1: 13 Är Kristus delat? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul? Paul var korsfäst för dig? eller döptes ni i namn av Paul? 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. 1 Cor.1: 30 Men för honom finns ni i Kristus Jesus, som Guds görs till oss visdom och rättfärdighet och helgelse, och inlösen: 1 Cor.1: 31 Denna, efter som det står skrivet: Den som glorieth Låt honom härlighet i Herren. Gal.5:4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace. Gal.5: 4 Kristus bli utan verkan eder, vem av er är motiverade av lagen, ni har fallit i onåd. (b) Heb.12:2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. (b) Heb.12: 2 ser till Jesus författaren och efterbehandlare för vår tro, som för den glädje som fastställdes före honom uthärdade korset, förakta den skam, och placeras i den högra av Guds tron. Isa.9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Isa.9: 6 Ty ett barn blir oss fött, åt oss en son blir oss given: och regeringen ska vara på hans axel, och hans namn skall vara: Underbar, rådgivare, den mäktige Gud, Evig fader, Prinsen av fred. Col.1:19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell; Col.1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven. Col.1: 19 Ty det behagade Fadern att på honom hela fullheten bo, Col.1: 20 och med slöt fred genom blodet på hans kors, genom honom försona allt till sig själv, av honom, säger jag, oavsett om de saker i jorden eller i himlen. Col.2:10 And ye are complete in him, which is the head of all principality and power: 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. Col.2: 10 och ni är kompletta i honom, som är chef för alla furstendöme och makt: 1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och blod Jesus Kristus hans son renar oss från all synd. John 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace. Johannes 1:16 Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd för nåd.


(week) 12. (vecka) 12. Lord's Day Lord's Day


Question 31. Why is he called "Christ", that is anointed? Fråga 31. Varför kallas han "Kristus", det smorde?

Answer: Because he is ordained of God the Father, and anointed with the Holy Ghost, (a) to be our chief Prophet and Teacher, (b) who has fully revealed to us the secret counsel and will of God concerning our redemption; (c) and to be our only High Priest, (d) who by the one sacrifice of his body, has redeemed us, (e) and makes continual intercession with the Father for us; (f) and also to be our eternal King, who governs us by his word and Spirit, and who defends and preserves us in that salvation, he has purchased for us. Svar: Därför att han är instiftat av Gud Fader, och smorde med den Helige Anden, (a) att vara vår främsta profet och lärare, (b) som helt har uppenbarat för oss den hemliga råd och Guds vilja för vår frälsning, ( c) och att vara vårt enda överstepräst, (d) som genom ett offer av sin kropp, har friköpt oss, (e) och gör ständiga förbön med Fadern för oss, (f) och även att vara vår eviga King, som styr oss genom sitt ord och Ande, och som försvarar och bevarar oss i denna frälsning, har han köpt för oss. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) Ps.45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. (a) Ps.45: 8 Alla dina kläder doft av myrra och aloe och Cassia, ur elfenben palats, där de har gjort dig glad. Heb.1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Heb.1: 9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet, alltså Gud, ja, din Gud, har smort dig med glädjens olja mer än dina kamrater. Isa.61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound; Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, (b) Deut.18:15 The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken; Acts 3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. Isa.61: 1 Herrens Ande Gud är över mig, ty Herren har smort mig till att predika goda nyheter åt de ödmjuka, han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att förkunna frihet för de fångna, och öppnande av fängelset för dem som är bundna, Luk 4:18 Ande Herren är över mig, ty han har smort mig till att predika evangelium för de fattiga, han har sänt mig till att läka ett förkrossat hjärta, att förkunna befrielse för de fångna, och återvinna syn för de blinda, att sätta i frihet dem som är blå, (b) Deut.18: 15 Herren, din Gud, låta uppstå åt dig en profet från mitt folk, av dina bröder, som är mig lik; honom skolen I lyssna, Apg 3:22 För Moses verkligen sade till fäder, En profet skall Herren, din Gud uppstå åt dig av dina bröder, likt mig, honom skolen I lyssna till i allt vad han säger till er . Acts 7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. Isa.55:4 Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people. Apostlagärningarna 7:37 här är att Moses som sade till Israels barn, skall en profet Herren, er Gud uppstå åt dig av dina bröder, likt mig, honom skall ni höra. Isa.55: 4 Se, jag har givit honom till ett vittnesbörd för folket, en ledare och befälhavare för folket. (c) John 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. John 15:15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. (c) Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud som helst, den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, förklarade han har honom. Johannesevangeliet 15:15 Hädanefter kallar jag er inte tjänare, ty tjänaren vet inte vad hans herre gör vad, men jag har kallat er vänner, för allt som jag har hört av min Fader har jag låtit er. (d) Ps.110:4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek. (d) Ps.110: 4 HERREN har svurit och kommer inte att ångra sig, Du är en präst till evig tid efter beställningen Melkisedeks. (e) Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. (e) Heb.10: 12 Men den här mannen, sedan han erbjudit ett offer för synder för alltid, satte sig på Guds högra sida, Heb.10: 14 Ty med ett enda offer har han fullkomnat för alltid dem som är helgade . Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Heb.9: 12 Varken av blod från getter och kalvar, men genom sitt eget blod han in i en gång in i helgedomen, ha fått evig inlösen för oss. Heb.9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Heb.9: 14 Hur mycket mer skall icke Kristi blod, som genom den evige Anden offrade sig själv utan plats åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Heb.9: 28 Så Kristus erbjöds en gång för att bära mångas synder, och för dem som söker honom skall han finnas andra gången utan synd till frälsning. (f) Rom.8:34 Who is he that condemneth? (f) Rom.8: 34 Vem är han som dömer? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Det är Kristus som dött, ja snarare att återigen stigit, som även vid Guds högra sida, som också låter förbön för oss. Heb.9: 24 Ty Kristus är inte trätt i de heliga platserna är gjort med händer, som är siffrorna för sant, men i själva himlen, nu ska visas i närvaro av Gud för oss: 1 Joh 2:1 mina barn, detta skriver jag till er, att ni inte synd. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Rom.5:9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Och om någon syndar, har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige: skiva.5: 9 mycket mer än, som nu motiveras av hans blod skall vi bli frälsta från vrede genom honom. Rom.5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. Skiva.5: 10 Ty om, när vi var fiender, vi försonas med Gud genom att hans Son, mycket mer, att försonas, skall vi bli frälsta genom hans liv. (g) Ps.2:6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. (g) Ps.2: 6 Ändå har jag satt min konung på mitt heliga berg Sion. Zech.9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. Zech.9: 9 Jubla kraftigt, dotter Sion, ropa, du dotter Jerusalem: Se, din konung kommer till dig: han är rättfärdig och med frälsning, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett hingstföl den sk Foal en åsna. Matt.21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Matt.21: 5 Tipsa ni dotter Sion, Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, och sittande på en åsna, och ett hingstföl på föl på en åsna. Luke 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end. Lukas 1:33 Och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall det vara någon ände. Matt.28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Matt.28: 18 Och Jesus kom och talade till dem och sade, är all makt given mig i himlen och på jorden. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. John 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, skall varken någon människa rycka dem ur min hand. Rev.12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Rev.12: 10 Och jag hörde en stark röst som sade i himmelen »Nu har frälsningen och styrka, och riket blivit vår Guds, och kraften i hans Kristus: för den som anklagar av våra bröder är bedrövad, som anklagade dem inför vår Gud dag och natt. Rev.12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death. Rev.12: 11 Och de övervann honom genom Lammets blod och genom ord sina vittnesmål, och de älskade inte sitt liv åt döden.


Question 32. But why art thou called a Christian? Fråga 32. Men varför är du kallas kristen? (a) (a)

Answer: Because I am a member of Christ by faith, (b) and thus am partaker of his anointing; (c) that so I may confess his name, (d) and present myself a living sacrifice of thankfulness to him: (e) and also that with a free and good conscience I may fight against sin and Satan in this life (f) and afterwards I reign with him eternally, over all creatures. Svar: Därför att jag är medlem i Kristus genom tron, (b) och därmed är delaktig i hans smörjelse, (c) att jag får bekänna hans namn, (d) och presentera mig själv ett levande offer av tacksamhet till honom: (e ) och även att med ett fritt och gott samvete jag får kämpa mot synden och Satan i livet (f) och sedan jag regera med honom evigt, över alla varelser. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) Acts 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. (a) Apostlagärningarna 11:26 Och när han hade hittat honom, förde han honom till Antiokia. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. Och det hände sig, att ett helt år som de församlade sig med kyrkan och lärde mycket folk. And the disciples were called Christians first in Antioch. Och lärjungarna kallades kristna först i Antiokia. (b) 1 Cor.6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? (b) 1 Cor.6: 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? skall jag ta då Kristi lemmar och göra dem till medlemmar av en sköka? God forbid. Gud förbjude. (c) 1 John 2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. (c) 1 Joh 2:27 Men den smörjelse som ni har fått av honom blifver i er, och ni behöver inte att någon människa lär dig, men vad hans smörjelse lär er om allting, och är sanning, och är ingen lögn , och samtidigt som den har lärt er, ni skall hålla i honom. Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams: (d) Matt.10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta min Ande över allt kött: och era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och edra gamla män ha drömmar (d) Matt.10: 32 Den som därför skall bekänner mig inför människorna, honom skall jag också bekänna inför min Fader i himlen. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Ty med hjärtat tror man rättfärdigheten, och med munnen bekännelse görs till frälsning. Mark 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Mark 8:38 Den som därför skall skämmas över mig och mina ord i denna otuktiga och syndiga generationen, av honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. (e) Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (e) Rom.12: 1 Jag ber er därför, bröder, av barmhärtighet Gud, att ni presentera era kroppar ett levande offer, helig, godtagbart Gud, vilken är din rimlig service. 1 Pet.2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. 1 Pet.2: 5 Ye också, så livlig stenar, byggs upp ett andligt hus, ett heligt prästerskap, att frambära andliga offer som är godtagbara för Gud genom Jesus Kristus. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: Rev.5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints. Rev.5:10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth. 1 Pet.2: 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, att ni skall förkunna beröm av honom som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus: Rev.5: 8 Och när han tog bokrullen, de fyra väsendena och tjugufyra äldste föll ner inför Lammet, hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse, som är de heligas böner. Rev.5: 10 och gjort dem åt vår Gud kungar och präster, och vi skall regera på jorden. Rev.1:6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Rev.1: 6 och har gjort oss kungar och präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Amen. (f) 1 Pet.2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul; Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. (f) 1 Pet.2: 11 Dearly Beloved, jag bönfaller er som främlingar och pilgrimer, avstå från köttets lustar, vilket krig mot själen, Rom.6: 12 Låt inte synd därför härska i er dödliga kropp, att ni skall lyda det i liderlighet detta. Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom.6: 13 Varken ger ni era medlemmar som instrument i orätta synden, men ge er Gud, som de som är levande från de döda, och dina medlemmar som instrument i rättfärdighet för Gud. Gal.5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. Gal.5: 16 Detta säger jag då, Vandra i Anden, och ni skall inte uppfyller köttets lust. Gal.5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal.5: 17 Köttet lusteth mot Anden, och Anden mot köttet och dessa strider den ena till den andra: så att ni inte kan göra allt det som ni vill. Eph.6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Eph.6: 11 Sätt på hela Guds rustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 1 Tim.1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare; 1 Tim.1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck: (g) 2 Tim.2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us: Matt.24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 1 Tim.1: 18 Detta ålägger jag dig, son Timoteus, i enlighet med de profetior som gick tidigare på dig, eftersom du genom dem mightest krig bra krigföring, 1 Tim.1: 19 Holding tro, och ett gott samvete; som vissa har lagt undan om tro har gjort skeppsbrott: (g) 2 Tim.2: 12 Om vi lider, skall vi också härska med honom om vi förnekar honom, han också kommer att neka oss: Matt.24: 34 Sannerligen säger jag eder, skall denna generation passerar inte, förrän allt detta vara uppfyllda.


(week) 13. (vecka) 13. Lord's Day Lord's Day


Question 33. Why is Christ called the "only begotten Son" of God, since we are also the children of God? Fråga 33. Varför är Kristus kallas "enfödde Son" av Gud, eftersom vi är också Guds barn?

Answer: Because Christ alone is the eternal and natural Son of God; (a) but we are children adopted of God, by grace, for his sake. Svar: Eftersom Kristus ensam är den eviga och naturliga Guds son, (a) men vi är barn som adopterats av Gud, av nåd, för hans skull. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (a) Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. John 1:2 The same was in the beginning with God. John 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. John 1:2 Detta var i begynnelsen hos Gud. Johannesbrevet 1:3 Allt gjordes av honom, och utan honom har inget blivit som gjordes. John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, (och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende av Fadern,) full av nåd och sanning. John 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud som helst, den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, förklarade han har honom. Heb.1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Heb.1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Heb.1: 1 Gud, som vid åtskilliga tillfällen och dykare sätt talade i tid förbi intill fäder genom profeterna, Heb.1: 2 Hath i den sista tiden talat till oss genom sin Son, som han har insatt till att ärva alla saker, vem han också gjorde världarna, Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 1 John 4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 1 Johannes 4:9 I detta manifesterade Guds kärlek till oss, därför att Gud sände sin enfödde Son i världen, att vi skulle leva genom honom. Rom.8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Rom.8: 32 Han som inte skonade sin egen Son, utan överlämnade honom för oss alla, hur ska han inte med honom också skänka oss allt? (b) Rom.8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. (b) Rom.8: 15 För ni har inte fått andan i träldom åter att frukta, men ni har fått Ande antagande, där vi gråta, Abba, Fader. Rom.8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Rom.8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Rom.8: 16 Anden själv bär vittne med vår ande, att vi är Guds barn: Rom.8: 17 Och om barn, då arvingar, arvtagare till Gud, och gemensamma arvtagare med Kristus, i så fall vara att vi lider med honom, att vi kan också förhärligade tillsammans. John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Johannes 1:12 Men så många som tog emot honom, dem gav han makt att bli Guds söner, även till dem som tror på hans namn: Gal.4: 6 Och eftersom ni är söner sände Gud ut Ande sin Son i era hjärtan, gråt, Abba, Fader. Eph.1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, Eph.1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Eph.1: 5, med förutbestämd oss till adoption av barn genom Jesus Kristus själv, i enlighet med välbehag sin vilja, Eph.1: 6 till hyllningar till ära för hans nåd, där han har gjort oss accepterade i den älskade.


Question 34. Wherefore callest thou him "our Lord"? Fråga 34. Varför callest du honom "vår Herre"?

Answer: Because he hath redeemed us, both soul and body, from all our sins, not with silver or gold, but with his precious blood, and has delivered us from all the power of the devil; and thus has made us his own property. Svar: Därför att han har friköpt oss, både själ och kropp, från alla våra synder, inte med silver eller guld, men med sitt dyrbara blod, och har befriat oss från alla djävulens makt, och därmed har gjort oss till sin egen egendom . (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. (a) 1 Pet.1: 18 EFTERSOM ni vet att ni inlöstes inte med förgängliga ting, såsom silver och guld från din förgäves samtalet emot av tradition från era fäder, 1 Pet.1: 19 Men med dyrbara blod Kristus, som ett lamm utan fläck och utan plats: 1 Pet.2: 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, att ni skall förkunna beröm av honom som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus: 1 Cor.6: 20 För ni är köpt med priset är förhärliga Gud i din kropp och din ande, som är Guds. 1 Cor.7:23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men. 1 Cor.7: 23 Ye köps med ett pris, inte ni tjänare män. 1 Tim.2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Tim.2: 6 som gav sig själv till lösen för alla, som vittnade i god tid. John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Johannesevangeliet 20:28 och Thomas svarade och sade till honom: Min Herre och min Gud.


(week) 14. (vecka) 14. Lord's Day Lord's Day

Q. 35. Q. 35. What is the meaning of these words "He was conceived by the Holy Ghost, born of the virgin Mary"? Answer: That God's eternal Son, who is, and continues (a) true and eternal God, (b) took upon him the very nature of man, of the flesh and blood of the virgin Mary, (c) by the operation of the Holy Ghost; (d) that he might also be the true seed of David, (e) like unto his brethren in all things, (f) sin excepted. Vad är meningen med dessa ord: "Han är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria"? Svar: Att Guds evige Son, som är, och fortsätter (a) sann och evig Gud, (b) tog på honom mycket människans natur, av kött och blod av jungfru Maria, (c) av driften av den Helige Anden, (d) att han också kan vara sant utsäde av David, (e) lik sina bröder i allt , (f) Sin undantagna. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: Rom.9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. (a) Rom.1: 4 och förklarats vara Guds Son med makt, i enlighet med andan i helighet, genom uppståndelsen från de döda: Rom.9: 5 Vems är fäder, och av vilka som rör köttet Kristus kom, som är över alla, Gud välsignade för alltid. Amen. Amen. (b) 1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. (b) 1 Joh 5:20 Och vi vet att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna att det stämmer, och vi är i honom som är sant, även i hans Son Jesus Kristus . This is the true God, and eternal life. Detta är den sanne Guden och evigt liv. John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Col.1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature: (c) Gal.4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Luke 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. Johannes 17:3 Och detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt. Rom.1: 3 om hans Son Jesus Kristus vår Herre, som gjordes av utsäde av David enligt köttet, Col.1: 15 Vem är bilden av den osynlige Guden, den förstfödde i hela skapelsen (c) Gal.4: 4 Men när fullheten av tiden var inne sände Gud sin Son, som av en kvinna, enligt lagen, Lukas 1:31 Och se, du skall tänka på din livmoder, och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Luke 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Lukas 1:42 Och hon talade ut med hög röst och sade: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Luke 1:43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Lukas 1:43 Och varifrån är det för mig, att en mor till min Herre skulle komma till mig? (d) John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. Matt.1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (d) Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, (och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende av Fadern,) full av nåd och sanning. Matt.1: 18 Nu födelse Jesus Kristus var på detta sätt: När hans mor Maria hade gett uttryck för Josef, innan de kom tillsammans, hon hittades med barn i den Helige Ande. Matt.1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Matt.1: 20 Men när han tänkte på dessa saker, se, då visade sig Herrens ängel till honom i en dröm, sade Josef, du Davids son, frukta inte att ta till dig Mary din hustru, ty det som är utformades på henne är den Helige Ande. Luke 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Lukas 1:35 Och ängeln sade till henne, den helige Ande skall komma över dig, och kraften av högsta skall överskugga dig: därför också den heliga som skall födas av dig skall kallas Guds Son. (e) Ps.132:11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. (e) Ps.132: 11 HERREN har svurit i sanning till David, han kommer inte vända sig bort från den, av frukten av din kropp kommer jag in på din tron. Rom.1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; 2 Sam.7:12 And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. Rom.1: 3 om hans Son Jesus Kristus vår Herre, som gjordes av utsäde av David enligt köttet, 2 Sam.7: 12 Och när dina dagar vara uppfyllda, och du skall sova med dina fäder, skall jag upp din säd efter dig, som skall agera ut dina inälvor, och jag kommer att upprätta sitt rike. Luke 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: Acts 2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne; (f) Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Lukas 1:32 Han skall bli stor, och skall kallas Son Högsta: och Herren Gud skall ge honom tronen av sin far David: Apg 2:30 därför att vara en profet och visste att Gud hade svurit med en ed till honom, som frukten av hans länder, enligt köttet, skulle han uppväcka Kristus att sitta på sin tron, (f) Philip.2: 7 Men gjort sig av inte är känt, och tog honom i form en tjänare, och blev i likhet med män: Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, Heb.2: 17 Varför i allt det behoved honom att bli lik sina bröder, att han skulle bli barmhärtig och trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona synder folket. (g) Heb.4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. (g) Heb.4: 15 Ty vi har inte en överstepräst som inte kan vidröras med känsla av våra svagheter, men var inte på alla punkter frestade vilja som vi, men utan synd.


Question 36. What profit dost thou receive by Christ's holy conception and nativity? Fråga 36. Vilken vinst säger du få av Kristi heliga begrepp och nativitet?

Answer: That he is our Mediator; (a) and with His innocence and perfect holiness, covers in the sight of God, my sins, wherein I was conceived and brought forth. Svar: Att han är vår Medlare, (a) och med sin oskuld och fullkomlig helighet, omfattar i Guds ögon, mina synder, där jag föddes och tog fram. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Heb.7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens; Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (a) Heb.7: 26 För en sådan överstepräst blev vi, som är helig, ofarlig, obefläckad, skild från syndare, och gjorde mer än himmelen, Heb.7: 27 Vem needeth inte dagligen, eftersom de höga präster, att offra offer, först för sina egna synder och sedan för folkets: för att han gjorde en gång, när han offrade sig själv. Heb.2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb.2: 17 Varför i allt det behoved honom att bli lik sina bröder, att han skulle bli barmhärtig och trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, för att försona folkets synder. (b) 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.1:31 That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. (b) 1 Pet.1: 18 EFTERSOM ni vet att ni inlöstes inte med förgängliga ting, såsom silver och guld från din förgäves samtalet emot av tradition från era fäder, 1 Pet.1: 19 Men med dyrbara blod Kristus, som ett lamm utan fläck och utan plats: 1 Pet.3: 18 Ty Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden: 1 Cor.1: 30 Men för honom finns ni i Kristus Jesus, som Guds görs till oss visdom och rättfärdighet och helgelse, och inlösen: 1 Cor.1: 31 Denna, efter som det är skriftlig, Han som glorieth, låt honom härlighet i Herren. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom.8: 3 Ty det som lagen inte kunde göra, eftersom det var svag genom köttet, Gud sänder sin Son i syndigt kötts gestalt och för synd, fördömde synden i köttet: Rom.8: 4 That rättfärdighet i lagen skulle uppfyllas i oss, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Isa.53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities. Isa.53: 11 Han skall se om travail i hans själ, och skall vara uppfyllda: genom sin kunskap skall min rättfärdige tjänare motivera många, ty han skall bära sina missgärningar. Ps.32:1 <<A Psalm of David, Maschil.>> Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Ps.32: 1 <<A psalm David, Maschil.>> Välsignad är han vars överträdelse är förlåten, vars synd omfattas.


(week) 15. (vecka) 15. Lord's Day Lord's Day


Question 37. What dost thou understand by the words, "He suffered"? Fråga 37. Hvad menar med orden "Han led"?

Answer: That he, all the time that he lived on earth, but especially at the end of his life, sustained in body and soul, the wrath of God against the sins of all mankind: (a) that so by his passion, as the only propitiatory sacrifice, (b) he might redeem our body and soul from everlasting damnation, (c) and obtain for us the favour of God, righteousness and eternal life. Svar: Att han hela tiden att han levde på jorden, utan i synnerhet i slutet av sitt liv, bestående av kropp och själ, Guds vrede mot alla människors synder: (a) att det enligt hans passion, som enda försoningsoffer, (b) han skulle lösa vår kropp och själ från evig fördömelse, (c) och skaffa oss förmån för Guds rättfärdighet och evigt liv. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. (a) Isa.53: 4 Visst han har belasta våra sorger, bar, våra smärtor: men vi gjorde aktning honom slagen, slagen av Gud och pinad. 1 Pet.2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed. 1 Pet.2: 24 år som sitt eget jag bar våra synder i sin egen kropp på trädet, för att vi skulle döda synder borde leva för rättfärdigheten: genom vars ränder ni blev helade. 1 Pet.3:18 For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: 1 Tim.2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Pet.3: 18 Ty Kristus också Hath gång utsatts för synder, bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, går till döden i köttet, men snabbare genom Anden: 1 Tim.2: 6 Vem gav sig själv till lösen för alla, som vittnade i god tid. (b) Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. (b) Isa.53: 10 Men det behagade Herren att få blåmärken honom, han har lagt honom till sorg: när du skall göra hans själ ett syndoffer, skall han se sin säd, skall han förlänga sina dagar, och nöje av HERREN skall blomstra i handen. Isa.53:12 Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Isa.53: 12 Därför kommer jag dela honom en del med den stora, och han skall dela bytet med de starka, ty han har hällt ut sin själ till döden, och han var numrerade med överträdare, och han bar synd många, och gjorde förbön för de som överträder. Eph.5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour. Eph.5: 2 och vandrar i kärlek, som Kristus har älskat oss och givit sig själv för oss ett erbjudande och ett offer till Gud för en sweetsmelling njuta. 1 Cor.5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. 1 Cor.5: 7 Rensa bort därför den gamla surdegen så att ni kan bli en ny knöl, eftersom ni är osyrade. For even Christ our passover is sacrificed for us: 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. För även Kristus vår Påsken är offras för oss: 1 Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för synder från hela världen. 1 John 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. 1 Joh 4:10 Häri ligger kärlek, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Rom.3: 25, som Gud har satt ut för att vara en försoning genom tron på hans blod, för att förklara hans rättfärdighet för syndernas förlåtelse som tidigare, genom överseende av Gud, Heb.9: 28 Så Kristus erbjöds en gång till bära mångas synder, och för dem som söker honom skall han finnas andra gången utan synd till frälsning. Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 14 Ty med ett enda offer har han fullkomnat för alltid dem som är helgade. (c) Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Col.1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son: Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. (c) Gal.3: 13 Kristus har friköpt oss från förbannelse lagen, görs en förbannelse för oss, ty det står skrivet: Förbannad är var och en som hangeth på ett träd: Col.1: 13 Vem har givit oss från mörkrets välde och Hath översatt oss till himmelriket sin kära Son: Heb.9: 12 Varken av blod från getter och kalvar, men med sitt eget blod han upp i en gång in i helgedomen, ha erhållit eviga inlösen för oss. 1 Pet.1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 1 Pet.1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: (d) Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 1 Pet.1: 18 EFTERSOM ni vet att ni inlöstes inte med förgängliga ting, såsom silver och guld från din förgäves samtalet emot av tradition från era fäder, 1 Pet.1: 19 Men med dyrbara Kristi blod, som av ett lamm utan fläck och utan fläck: (d) Rom.3: 25, som Gud har satt ut för att vara en försoning genom tron på hans blod, för att förklara hans rättfärdighet för syndernas förlåtelse som tidigare, genom tålamod Guds 2 Cor.5: 21 Ty han har gjort honom till synd för oss, som inte visste vad synd, att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Johannes 6:51 Jag är det levande brödet som kommit ner från himlen: om någon äter av det brödet skall leva i evighet: och det bröd som jag skall ge är mitt kött, jag ger det för allt i världen . Heb.9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Heb.9: 15 och för denna sak han är medlare i Nya testamentet, som genom döden, för inlösen av överträdelser som var under det första testamentet, de som kallas kan få den utlovade eviga arvet. Heb.10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Heb.10: 19 med därför, bröder, att frimodigt gå in i det heligaste genom Jesu blod,


Question 38. Why did he suffer "under Pontius Pilate, as judge"? Fråga 38. Varför måste han lida "under Pontius Pilatus, som domare?

Answer: That he, being innocent, and yet condemned by a temporal judge, (a) might thereby free us from the severe judgement of God to which we were exposed. Svar: Att han, som är oskyldig, men fördömdes av en temporal domare, (a) kan därigenom befria oss från allvarliga Guds dom som vi var utsatta. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) John 18:38 Pilate saith unto him, What is truth? (a) John 18:38 Pilatus sade till honom: Vad är sanning? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. Och när han hade sagt detta, han gick ut igen till judarna och sade till dem, tycker jag i honom något fel alls. Matt.27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. Matt.27: 24 När Pilatus såg att han kunde förmå intet, utan att snarare ett tumult gjordes, tog han vatten, och tvättade händerna innan mängden, säger, jag är oskyldig i blodet av denna person bara: se ni att den. Acts 4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together, Acts 4:28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Apg 4:27 Ty en sanning mot ditt heliga Jesusbarnet, som du har smort, både Herodes och Pontius Pilatus med hedningarna och Israels folk, samlades, Apg 4:28 För att göra som din hand och dina råd bestämmas innan att göra. Luke 23:14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him: Luke 23:15 No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him. Luke 23:14 sade till dem: I haven fört mannen till mig, som en som perverteth folket, och se, jag har gått igenom honom innan du har funnit några fel i den här mannen rörande dessa ting ni anklaga honom: Lukas 23:15 Nej, ej heller Herodes, ty jag skickade till honom, och se, är ingenting som förtjänar döden gjort mot honom. John 19:4 Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. John 19:4 Pilatus gick fram igen, och sade till dem: 'Se, jag föra honom ut till dig, så att ni vet att jag finner inga fel på honom. (b) Ps.69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away. (b) Ps.69: 4 De som hata mig utan orsak är mer än håren på mitt huvud: de som skulle förgöra mig, är mina fiender felaktigt, är mäktiga: då jag återställt det som jag tog inte bort det. Isa.53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Isa.53: 4 Visst han har belasta våra sorger, bar, våra smärtor: men vi gjorde aktning honom slagen, slagen av Gud och pinad. Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. Isa.53: 5 Men han var sargad för våra brott, blev han slagen för våra missgärningar: Straffet vår fred var med honom, och genom hans sår är vi helade. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21 Ty han har gjort honom till synd för oss, som inte visste vad synd, att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Gal.3: 13 Kristus har friköpt oss från förbannelse lagen, görs en förbannelse för oss, ty det står skrivet: Förbannad är var och en som hangeth på ett träd:


Question 39. Is there anything more in his being "crucified", than if he had died some other death? Fråga 39. Finns det något mer för att han fick "korsfäst", än om han hade dött någon annan död?

Answer: Yes there is; for thereby I am assured, that he took on him the curse which lay upon me; (a) for the death of the cross was accursed of God. Svar: Ja det finns, för vilket jag är säker på att han tog på sig den förbannelse som låg över mig, (a) för död på korset var förbannad av Gud. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Gal.3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: (b) Deut.21:23 His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of God;) that thy land be not defiled, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. (a) Gal.3: 13 Kristus har friköpt oss från förbannelse lagen, görs en förbannelse för oss, ty det står skrivet: Förbannad är var och en som hangeth på ett träd: (b) Deut.21: 23 Hans organ skall inte lämnas kvar över natten på trädet, men du skall i alla kloka begrava honom samma dag, (ty den som hängs är förbannad av Gud,) att ditt land skall inte orena, som Herren, din Gud, vill giva dig till arvedel .


(week) 16. (vecka) 16. Lord's Day Lord's Day


Question 40. Why was it necessary for Christ to humble himself even "unto death"? Fråga 40. Varför var det nödvändigt för Kristus att ödmjuka sig med "döden"?

Answer: Because with respect to the justice and truth of God, (a) satisfaction for our sins could be made no otherwise, than by the death of the Son of God. Svar: Därför att man med hänsyn till rättvisa och sanning om Gud, (a) tillfredsställelse för våra synder kunde ske på annat sätt än genom död Guds Son. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (a) Gen.2: 17 Men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta av det: ty den dag som du äter därav skall du döden dö. (b) Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Heb.2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. (b) Rom.8: 3 Ty vad lagen inte kunde göra, eftersom det var svag genom köttet, Gud sänder sin Son i syndigt kötts gestalt och för synd, fördömde synden i köttet: Rom.8 : 4 att lagens skulle uppfyllas i oss, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Heb.2: 9 Men vi ser Jesus, som blev lite lägre än änglarna för lidande död , krönt med ära och heder, att han genom Guds nåd ska smaka döden för varje människa. Heb.2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb.2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Heb.2: 14 DÅ då som barnen är delaktiga av kött och blod, han själv tog också del av samma, som genom döden han skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen, Heb.2 : 15 och leverera dem som av fruktan för döden hade hela livet föremål för träldom.


Question 41. Why was he also "buried"? Fråga 41. Varför var han också "begravda"?

Answer: Thereby to prove that he was really dead. Svar: på så sätt bevisa att han verkligen var död. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, Matt.27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (a) Matt.27: 59 Och när Josef tog kroppen, svepte han den i en ren linneduk, Matt.27: 60 och lade den i sin nya grav som han hade huggit ut i berget, och han rullade en stor sten för ingången till graven och gick. Luke 23:52 This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus. Luk 23:52 Den här mannen gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Luke 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. John 19:38 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. Luk 23:53 Och han tog ned den och svepte den i linne, och lade den i en graf som huggen i sten, där man aldrig tidigare lades. Johannes 19:38 Och efter detta Josef av Arimathaea, att vara en lärjunge till Jesus, men i hemlighet av rädsla för judarna, bad Pilatus att han skulle ta bort Jesu kropp: och Pilatus gav honom gå. He came therefore, and took the body of Jesus. Han kom därför, och tog Jesu kropp. John 19:39 And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight. Joh 19:39 Och det kom också Nikodemus, som vid den första kom till Jesus om natten och förde en blandning av myrra och aloe, omkring ett hundra pound vikt. John 19:40 Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. John 19:40 Sedan tog de Jesu kropp och lindade den i linne kläder med kryddor, eftersom sättet för judarna är att sticka. John 19:41 Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid. John 19:41 Nu på den plats där han blev korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav, vari var aldrig mannen ännu lagd. John 19:42 There laid they Jesus therefore because of the Jews' preparation day; for the sepulchre was nigh at hand. John 19:42 Där lade de Jesus därför på grund av judarnas förberedelse dag, för graven var nära till hands. Acts 13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre. Apostlagärningarna 13:29 Och när de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från trädet, och lade honom i en grav.


Question 42. Since then Christ died for us, why must we also die? Fråga 42. Sedan dess Kristus dog för oss, varför måste vi också dö?

Answer: Our death is not a satisfaction for our sins, (a) but only an abolishing of sin, and a passage into eternal life. Svar: Vår död är inte en tillfredsställelse för våra synder, (a) men bara ett avskaffande av synd, och en övergång till det eviga livet. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Mark 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul? (a) Mark 8:37 Eller vad skall en man lämna i utbyte mot sin själ? Ps.49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him: (b) John 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. Ps.49: 7 Ingen av dem kan på något sätt lösa sin bror, eller ge Gud en lösen för honom: (b) Johannes 5:24 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig, har evigt liv, och får inte komma i fördömande, men är övergått från döden till livet. Philip.1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better: Rom.7:24 O wretched man that I am! Philip.1: 23 Ty jag är en sund BETWIXT två, med en önskan att avvika, och vara med Kristus, som är mycket bättre: Rom.7: 24 O arma människa jag är! who shall deliver me from the body of this death? vem skall befria mig från från denna dödens kropp?


Question 43. What further benefit do we receive from the sacrifice and death of Christ on the cross? Fråga 43. Vilken ytterligare nytta vi får från offer och Kristi död på korset?

Answer: That by virtue thereof, our old man is crucified, dead and buried with him; (a) that so the corrupt inclinations of the flesh may no more reign in us; (b) but that we may offer ourselves unto him a sacrifice of thanksgiving. Svar: Detta med stöd av detta, vår gamle mannen är korsfäst, död och begraven med honom, (a) att så korrupta böjelser av köttet får inte mer regera i oss, (b) utan att vi kan erbjuda oss till honom ett offer tacksägelse. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. (a) Rom.6: 6 Medvetna om detta, att vår gamle mannen är korsfäst med honom, att kroppen syndens kan förstöras, att vi hädanefter inte skulle tjäna synden. (b) Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. (b) Rom.6: 6 Medvetna om detta, att vår gamle mannen är korsfäst med honom, att kroppen syndens kan förstöras, att vi hädanefter inte skulle tjäna synden. Rom.6:7 For he that is dead is freed from sin. Rom.6: 7 Ty den som är död är fri från synd. Rom.6:8 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him: Rom.6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom.6: 8 Om vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom: Rom.6: 11 Likaså räknar ni också er vara död verkligen synden, men lever för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Rom.6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Rom.6: 12 Låt inte synd därför härska i er dödliga kropp, att ni skall följa den i liderlighet detta. Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Col.2: 12 begravda med honom i dopet, vari även ni har rest med honom genom tron på driften av Gud, som uppväckte honom från de döda. (c) Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (c) Rom.12: 1 Jag ber er därför, bröder, av barmhärtighet Gud, att ni presentera era kroppar ett levande offer, helig, godtagbart Gud, vilken är din rimlig service.


Question 44. Why is there added, "he descended into hell"? Fråga 44. Varför finns det tillade han ned i helvetet "?

Answer: That in my greatest temptations, I may be assured, and wholly comfort myself in this, that my Lord Jesus Christ, by his inexpressible anguish, pains, terrors, and hellish agonies, in which he was plunged during all his sufferings, (a) but especially on the cross, has delivered me from the anguish and torments of hell. Svar: Det är i mina största frestelser, kan jag vara säker, och helt tröstar mig i detta, att min Herre Jesus Kristus, hans outsäglig ångest, smärta, skräck och helvetiska kval, där han var försatt under alla hans lidanden, ( a) men framför allt på korset, har befriat mig från ångest och plågor i helvetet. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Ps.18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me. (a) Ps.18: 5 sorger helvete omringa mig: snaror död hindrade mig. Ps.18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Ps.18: 6 i min nöd jag ringde på Herren, och ropade till min Gud, han hörde min röst i sitt tempel, och mitt rop kom före honom, även i hans öron. Ps.116:3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow. Ps.116: 3 sorger död omringa mig, och avgrundskval gat grepp om mig: Jag hittade bekymmer och sorg. Matt.26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. Matt.26: 38 Sen säger han till dem: "Min själ än sorgsen intill döden: tjärig ni här och vaka med mig. Heb.5:7 Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared; Isa.53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand. Heb.5: 7 Vem i dagarna av hans kropp, när han offrade böner och åkallan med stark gråt och tårar till honom som kunde rädda honom från döden, och hördes i att han fruktade, Isa.53: 10 Men det behagade Herren att få blåmärken honom, han har lagt honom till sorg: när du skall göra hans själ ett syndoffer, skall han se sin säd, skall han förlänga sina dagar och nöjet att Herren skall blomstra i handen . Matt.27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? Matt.27: 46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade Eli, Eli, lema sabaktani? ' that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? det vill säga, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? (b) Isa.53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. (b) Isa.53: 5 Men han var sargad för våra brott, blev han slagen för våra missgärningar: Straffet vår fred var med honom, och genom hans sår är vi helade.


(week) 17. (vecka) 17. Lord's Day Lord's Day


Question 45. What does the "resurrection" of Christ profit us? Fråga 45. Vad betyder "Resurrection" Kristi vinst oss?

Answer: First, by his resurrection he has overcome death, that he might make us partakers of that righteousness which he had purchased for us by his death; (a) secondly, we are also by his power raised up to a new life; (b) and lastly, the resurrection of Christ is a sure pledge of our blessed resurrection. Svar: För det första, genom sin uppståndelse han har övervunnit döden, att han skulle göra oss delaktiga av den rättfärdighet som han hade köpt för oss genom sin död, (a) för det andra, vi har också genom sin makt uppgå till ett nytt liv, ( b) och slutligen, är Kristi uppståndelse en säker underpant på vår välsignade uppståndelse. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.15:16 For if the dead rise not, then is not Christ raised: Rom.4:25 Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification. (a) 1 Cor.15: 16 Ty om de döda stiga, då är inte Kristus uppstått Rom.4: 25 Vem har levererats för våra brott, och på nytt föremål för vår rättfärdiggörelse. 1 Pet.1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, (b) Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. 1 Pet.1: 3 Välsignad är Gud och Fader till vår Herre Jesus Kristus, som enligt hans överflödande barmhärtighet har fött oss åter till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, (b) Rom.6: 4 Därför är vi begravdes med honom genom dopet till döden som tycker så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i nya livet. Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Col.3: 1 Om ni sedan stigit med Kristus, satsa på de saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Col.3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Col.3: 3 För ni är döda, och ditt liv är gömde sig tillsammans med Kristus hos Gud. Eph.2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) Eph.2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: (c) 1 Cor.15:12 Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? 1 Cor.15:20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. Eph.2: 5 Även när vi var döda i synder, snabbare Hath oss tillsammans med Kristus (av nåd ni sparas;) Eph.2: 6 Och han har uppväckt oss samman och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus: (c) 1 Cor.15: 12 nu om Kristus förkunnas att han uppstod från de döda, hur säga några bland er att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 1 Cor.15: 20 Men nu har Kristus uppstått från de död, och bli den förste av de avlidna. 1 Cor.15:21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 1 Cor.15: 21 Ty eftersom man kom döden, genom att mannen kom också de dödas uppståndelse. Rom.8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Rom.8: 11 Men om anden av honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, han som uppväckte Kristus från de döda skall också påskynda ditt dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.


(week) 18. (vecka) 18. Lord's Day Lord's Day

Q. 46. Q. 46. How dost thou understand these words, "he ascended into heaven"? Answer: That Christ, in sight of his disciples, was taken up from earth into heaven; (a) and that he continues there for our interest, (b) until he comes again to judge the quick and the dead. Vad säger du förstå dessa ord, "han uppsteg till himlen"? Svar: Att Kristus, inom synhåll för hans lärjungar, togs upp från jorden till himmelen, (a) och att han fortsätter där i vårt intresse, (b) tills han kommer åter att bedöma hur snabbt och de döda. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Acts 1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight. (a) Apg 1:9 Och när han hade sagt detta, medan de såg, han togs upp, och ett moln tog emot honom ur deras åsyn. Matt.26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Matt.26: 64 Jesus sade till honom: "Du har sagt: Men jag säger er Hädanefter skall ni se Människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Mark 16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Mark 16:19 Alltså efter Herren hade talat till dem, han togs emot upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Luke 24:51 And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven. Luk 24:51 Och det hände sig, medan han välsignade dem, var han skildes från dem, och förde upp till himlen. (b) Heb.7:25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. (b) Heb.7: 25 Därför kan han också att spara dem till det yttersta att komma till Gud genom honom, ser han någonsin lever göra förbön för dem. Heb.4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Rom.8:34 Who is he that condemneth? Heb.4: 14 såg då att vi har en stor överstepräst, som överförs till himlen, Jesus Guds son, låt oss hålla fast vid vårt yrke. Heb.9: 24 Ty Kristus är inte trätt i de heliga platser som med händer, som är siffrorna för sant, men i själva himlen, nu ska visas i närvaro av Gud för oss: Rom.8: 34 Vem är han som dömer? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Det är Kristus som dött, ja snarare att återigen stigit, som även vid Guds högra sida, som också låter förbön för oss. Eph.4:10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Eph.4: 10 Han som härstammar är densamma även som steg upp högt över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.) Col.3: 1 Om ni sedan stigit med Kristus, satsa på de saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. (c) Acts 1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? (c) Apg 1:11 Vilket också sagt att ni män från Galileen, varför står ni ser upp till himlen? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Matt.24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Matt.24: 30 och då skall tecken synas på Människosonen i himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.


Question 47. Is not Christ then with us even to the end of the world, as he has promised? Fråga 47. Ain't Kristus då med oss ända till slutet av världen, som han har lovat? (a) (a)

Answer: Christ is very man and very God; with respect to his human nature, he is no more on earth; (b) but with respect to his Godhead, majesty, grace and spirit, he is at no time absent from us. Svar: Kristus är mycket människor och mycket Gud, med hänsyn till sin mänskliga natur, är han inte mer på jorden, (b) men med respekt för sin gudomen, majestät, nåd och ande, är han vid något tillfälle borta från oss. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. (a) Matt.28: 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar intill tidens ända till slutet av världen. Amen. Amen. (b) Heb.8:4 For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law: Matt.26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (b) Heb.8: 4 Ty om han var på jorden, bör han inte vara en präst, ser att det finns präster som erbjuder presenter enligt lagen: Matt.26: 11 För ni har de fattiga alltid med dig, men mig har ni inte alltid. John 16:28 I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father. Johannes 16:28 Jag kom ut från Fadern, och har kommit till världen: igen, lämnar jag världen och går till Fadern. John 17:11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Johannes 17:11 Och nu är jag något mer i världen, men dessa är i världen, och jag kommer till dig. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. Helige Fader, bevara genom ditt namn dem som du har givit mig, att de kan vara ett, som vi är. Acts 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Apostlagärningarna 3:21 Vem himmelen måste behålla intill de tider alltings återställelse, som Gud har talat genom munnen av alla sina heliga profeter sedan världens begynnelse. (c) John 14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. (c) John 14:17 Till sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom det seeth honom inte, varken känner honom, men ni känner honom, ty han bor hos er och skall vara i er. John 14:18 I will not leave you comfortless: I will come to you. Joh 14:18 Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. John 14:19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also. Johannes 14:19 Men en liten stund, och seeth världen mig inte längre, men ni ser mig: eftersom jag bor, skall ni också leva. John 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. Johannes 16:13 Men när han, sanningens Ande, har kommit, skall han föra er in i hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv, men helst skall han höra, att det skall han tala, och han skall förkunna för eder vad kom. Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Matt.28: 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar intill tidens ända till slutet av världen. Amen. Amen. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Eph.4: 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar och gav människorna gåvor. Eph.4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: Eph.4: 12 För att fullända de heliga, för arbetet i ministeriet för uppbyggliga av Kristi kropp:


Question 48. But if his human nature is not present, wherever his Godhead is, are not then these two natures in Christ separated from one another? Fråga 48. Men om hans mänskliga natur inte är närvarande, där hans gudomen är, är inte då dessa två naturer i Kristus separeras från varandra?

Answer: Not as all, for since the Godhead is illimitable and omnipresent, (a) it must necessarily follow that the same is beyond the limits of the human nature he assumed, (b) and yet is nevertheless in this human nature, and remains personally united to it. Svar: Inte som alla, eftersom gudomen är oändlig och allestädes närvarande, (a) Det måste nödvändigtvis att detsamma utanför gränserna för den mänskliga naturen han tillträdde, (b) men är ändå i den mänskliga naturen, och förblir personligen förenas med det.

Footnotes Fotnoter

(a) Acts 7:49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? (a) Apg 7:49 Himlen är min tron, och jorden är min fotapall: vad huset kommer ni bygga mig? saith the Lord: or what is the place of my rest? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? säger Herren: eller vad är platsen för min vila? Jer.23: 24 Kan någon gömma sig på hemliga platser som jag inte får se honom? saith the LORD. säger Herren. Do not I fill heaven and earth? Inte jag fylla himmel och jord? saith the LORD. säger Herren. (b) Col.2:9 For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily. (b) Col.2: 9 Ty i honom bor hela fullheten av Gudomen kroppsliga. John 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. Johannes 3:13 Och ingen människa har stigit upp till himlen, men han har kommit ner från himlen, inte ens Människosonen som är i himmelen. John 11:15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him. Johannes 11:15 Och jag är glad för er skull att jag inte var där, att avsikten ni kan tro, låt oss ändå gå till honom. Matt.28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Matt.28: 6 Han är inte här, han har uppstått, som han sade. Come, see the place where the Lord lay. Kom och se platsen där han låg.


Question 49. Of what advantage to us is Christ's ascension into heaven? Fråga 49. Av vad fördel för oss är Kristi him?

Answer: First, that he is our advocate in the presence of his Father in heaven; (a) secondly, that we have our flesh in heaven as a sure pledge that he, as the head, will also take up to himself, us, his members; (b) thirdly, that he sends us his Spirit as an earnest, (c) by whose power we "seek the things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, and not things on earth." Svar: För det första att han är vår advokat i närvaro av sin Fader i himlen, (a) dels att vi har vårt kött i himlen som ett säkert löfte att han, som chef, även ta upp till sig själv, oss, sina medlemmar, (b) För det tredje, att han sänder oss sin Ande som en allvarlig, (c) vars makt vi "söker saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida, och inte på jorden." (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. (a) 1 Joh 2:1 Mitt lilla barn, detta skriver jag till er, att ni inte synd. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Rom.8:34 Who is he that condemneth? Och om någon syndar, har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige: Rom.8: 34 Vem är han som dömer? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Det är Kristus som dött, ja snarare att återigen stigit, som även vid Guds högra sida, som också låter förbön för oss. (b) John 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. (b) Johannes 14:2 I min Faders hus finns många boningar: om det inte vore så, skulle jag ha sagt. I go to prepare a place for you. Jag går och bereder plats för er. John 17:24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world. John 17:24 Fader, jag vill att de också, som du har givit mig vara med mig där jag är, att de får se min härlighet, som du har gett mig, ty du lovedst mig före världens skapelse. John 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God. Johannes 20:17 Jesus sade till henne: Rör mig inte, ty jag inte ännu stigit upp till min Fader: Men gå till mina bröder och säg till dem, stiger jag till min fader och er fader, och till min Gud, och din Gud. Eph.2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: (c) John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 16:7 Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. Eph.2: 6 Och han har uppväckt oss samman och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus (c) John 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, att han kan uthärda med dig för alltid, Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går iväg för om jag går inte bort, kommer Hjälparen inte komma till dig, men om jag avviker, ska jag skicka honom er. Acts 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Apostlagärningarna 2:1 När pingstdagen var inne, var de alla med ett mål på en plats. Acts 2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Apostlagärningarna 2:2 Då hördes plötsligt ett ljud från himlen som ett dån vind, och det fyllde hela huset där de satt. Acts 2:3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Apg 2:3 Och det visade sig för dem kluvna tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Acts 2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Apg. 2:4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. Acts 2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. Apg 2:33 Och sedan han genom Guds högra sida upphöjd, och efter att ha mottagit av Fadern utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu se och höra. 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 22 Hvem har också förseglade oss, och med tanke på Anden i våra hjärtan. 2 Cor.5:5 Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. 2 Cor.5: 5 Nu är han den som har åstadkom oss för precis samma sak är Gud, som också har givit oss Anden. (d) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Philip.3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. (d) Col.3: 1 Om ni sedan stigit med Kristus, satsa på de saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Philip.3: 14 Jag trycker mot märket för priset av höga kallelse av Gud i Kristus Jesus.


(week) 19. (vecka) 19. Lord's Day Lord's Day


Question 50. Why is it added, "and sitteth at the right hand of God"? Fråga 50. Varför läggs det, "och sitter på Guds högra sida"?

Answer: Because Christ is ascended into heaven for this end, that he might appear as head of his church, (a) by whom the Father governs all things. Svar: Eftersom Kristus har stigit upp till himlen för att åstadkomma detta, att han kan verka som chef för sin kyrka, (a) vem Fadern styr allting. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, Eph.1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come: Eph.1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all. Col.1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence. (a) Eph.1: 20, som han åstadkommit på Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, Eph.1: 21 högt över alla furstendöme och makt, och kan och herravälde, och alla namn som heter, inte bara här i världen, men också i det som skall komma: Eph.1: 23 som är hans kropp, fullheten av honom som filleth allt i alla. Col.1: 18 Och han är huvudet för kroppen, kyrkan: vem är begynnelsen, den förstfödde från de döda, som i allt han kunde vara den främste. (b) Matt.28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (b) Matt.28: 18 Och Jesus kom och talade till dem och sade, är all makt given mig i himlen och på jorden. John 5:22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son: Joh 5:22 För Fadern dömer ingen människa, men har begått alla dom till Sonen:


Question 51. What profit is this glory of Christ, our head, unto us? Fråga 51. Vilken vinst är härligheten hos Kristus, huvudet, åt oss?

Answer: First, that by his Holy Spirit he pours out heavenly graces upon us his members; (a) and then that by his power he defends and preserves us against all enemies. Svar: För det första, att han genom sin helige Ande han utgjuter himmelsk nåd över oss sina medarbetare, (a) och sedan att han genom sin makt han försvarar och bevarar oss mot alla fiender. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Acts 2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. (a) Apg 2:33 Och sedan han genom Guds högra sida upphöjd, och efter att ha mottagit av Fadern utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu se och höra. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. (b) Ps.2:9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Eph.4: 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar och gav människorna gåvor. (B) Ps.2: 9 Du skall dela upp dem med en stav av järn, skall du krossa dem i bitar som ett lerkärl. Ps.110:1 <<A Psalm of David.>> The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Ps.110: 1 <<A psalm David.>> Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag gör dina fiender din pall. Ps.110:2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies. Ps.110: 2 HERREN skall sända stav din kraft från Sion: regel du mitt i dina fiender. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. John 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, skall varken någon människa rycka dem ur min hand. Eph.4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Eph.4: 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar och gav människorna gåvor.


Question 52. What comfort is it to thee that "Christ shall come again to judge the quick and the dead"? Fråga 52. Vilken tröst är det för dig att "Kristus skall återkomma för att döma snabba och de döda"?

Answer: That in all my sorrows and persecutions, with uplifted head I look for the very same person, who before offered himself for my sake, to the tribunal of God, and has removed all curse from me, to come as judge from heaven: (a) who shall cast all his and my enemies into everlasting condemnation, (b) but shall translate me with all his chosen ones to himself, into heavenly joys and glory. Svar: Det är i alla mina sorger och förföljelser, med höjd huvud Jag ser för mycket samma person, som innan offrade sig själv för min skull, för domstolen i Gud, och har tagit bort all förbannelse från mig, att komma som domare från himlen: (a) som skall kasta alla hans och mina fiender till evig fördömelse, (b) men skall översätta mig med alla valt sin dem för sig själv, till himmelsk glädje och ära. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Luke 21:28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. (a) Lukas 21:28 Och när dessa ting börjar komma, leta upp och lyft upp era huvuden, ty er inlösen draweth nära. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 och inte bara de, utan oss själva också, som den förste av Anden, även vi själva sucka inom oss och väntar på antagande, nämligen att de inlösen av vår kropp. Philip.3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: Tit.2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; 1 Thess.4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (b) 2 Thess.1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you; 2 Thess.1:8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ: 2 Thess.1:9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power; 2 Thess.1:10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day. Philip.3: 20 För vårt samtal är i himlen, varifrån även vi söker Frälsaren, Herren Jesus Kristus: Tit.2: 13 Letar du efter att vårt saliga hopp och härliga sken av att den store Guden och vår Frälsare Jesus Kristus , 1 Thess.4: 16 Ty när Herren själv stiger ner från himlen med ett rop, med ärkeängels röst, och med trumf Guds och de döda i Kristus uppstå först, (b) 2 Thess.1: 6 Seeing det är en rättfärdig sak med Gud att belöna vedermöda för dem att besvära er, 2 Thess.1: 8 i flammande eld tar hämnd på dem som känner inte Gud, och att inte lyda evangeliet om vår Herre Jesus Kristus: 2 Thess .1:9 Vem ska straffas med evig förstörelse från Herrens närvaro, och från härlighet hans makt, 2 Thess.1: 10 När han skall komma att bli förhärligad i sina heliga, och att bli beundrad av alla dem som tror (eftersom vårt vittnesbörd bland er trodde) den dagen. Matt.25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: Matt.25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: Matt.25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. Matt.25: 41 Sedan skall han säga till dem på den vänstra sidan, bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, är beredd åt djävulen och hans änglar: Matt.25: 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig utan kött: Jag var törstig och ni gav mig ingen dricka: Matt.25: 43 Jag var en främling och ni tog inte emot mig: naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. (c) Matt.25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 2 Thess.1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, (c) Matt.25: 34 Då skall Konungen säga till dem på sin högra hand, Kom, ni välsignade av min Fader, ärva riket förberett för dig från skapelsen av världen: 2 Thess.1: 7 Och till er som är bekymrade vila med oss, när Herren Jesus skall uppenbaras från himlen med sina mäktiga änglar,


Of God The Holy Ghost Gud den helige Ande


(week) 20. (vecka) 20. Lord's Day Lord's Day


Question 53. What dost thou believe concerning the Holy Ghost? Fråga 53. Hvad tro om den Helige Ande?

Answer: First, that he is true and coeternal God with the Father and the Son; (a) secondly, that he is also given me, (b) to make me by a true faith, partaker of Christ and all his benefits, (c) that he may comfort me (d) and abide with me for ever. Svar: För det första att han är sann och coeternal Gud med Fadern och Sonen, (a) för det andra, att han gav mig, (b) för att göra mig av en sann tro, delaktig i Kristus och alla hans förmåner, ( c) att han kan trösta mig (d) och följa med mig för alltid. (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. Gen.1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. (a) 1 Joh 5:7 För det är tre som vittnar i himmelen, Fadern, Ordet och den Helige Andes namn, och dessa tre är ett. Gen.1: 2 Och jorden var utan form, och intet; och mörkret var på djupet. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Och Guds Ande flyttas över ansiktet på vatten. Isa.48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me. Isa.48: 16 kommer ni nära till mig, hör ni det, jag har inte talat i hemlighet från början, från den tid då det var jag där, och nu Herren Gud och hans Ande, har sänt mig. 1 Cor.3:16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Cor.3: 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande, som bor i er, som ni har av Gud, och ni tillhör inte er själva? Acts 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Apostlagärningarna 5:3 Då sade Petrus, Ananias, varför Hath Satan fått uppfylla ditt hjärta att ljuga för den Helige Ande, och att hålla tillbaka en del av priset på marken? Acts 5:4 Whiles it remained, was it not thine own? Apostlagärningarna 5:4 Whiles det kvar, var det inte ditt eget? and after it was sold, was it not in thine own power? och efter det såldes, var det inte i din egen makt? why hast thou conceived this thing in thine heart? varför har du få något sådant i ditt hjärta? thou hast not lied unto men, but unto God. Du har ljugit, inte människor, utan för Gud. (b) Gal.4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. (b) Gal.4: 6 Och eftersom ni är söner, sände Gud ut andan i hans Son i era hjärtan, gråt, Abba, Fader. Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Matt.28: 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ända till slutet av världen. Amen. Amen. 2 Cor.1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; 2 Cor.1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 2 Cor.1: 21 Nu har han som stablisheth oss med er i Kristus, och har smort oss, Gud, 2 Cor.1: 22 Hvem har också slutna oss, och med tanke på Anden i våra hjärtan. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, (c) Gal.3:14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith. Eph.1: 13 i vem ni också pålitliga, efter att ni höra sanningens ord, evangeliet om er frälsning i vilken även efter att ni trodde ni var förseglade med den Helige Ande löfte, (c) Gal.3 : 14 att den välsignelse Abraham kunde komma på hedningarna genom Jesus Kristus, att vi skulle få den utlovade Anden genom tron. 1 Pet.1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 1 Pet.1: 2 Elect enligt foreknowledge av Gud Fader, genom helgelse i Anden, ända till lydnad och bevattning av Jesu Kristi blod: Grace eder och frid, multipliceras. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Men den som är ansluten till Herren är en ande. (d) Acts 9:31 Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. (d) Apg 9:31 Sedan hade kyrkorna resten genom hela Judeen och Galileen och Samarien och var uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan, och hemma i den helige Ande, har mångdubblats. John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me: (e) John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 1 Pet.4:14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Joh 15:26 Men när Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, även sanningens Ande, som utgår från Fadern, skall han vittna om mig: (e) Johannes 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, att han får stanna hos dig för alltid, 1 Pet.4: 14 Om ni klandras för Kristi namn, lyckliga är ni, för den anda av ära och Guds resteth på du: å sin sida att han är ond talas om, men på er sida att han är förhärligad.


(week) 21. (vecka) 21. Lord's Day Lord's Day


Question 54. What believest thou concerning the "holy catholic church" of Christ? Fråga 54. Vilka Tror du om "den heliga katolska kyrkan" i Kristus?

Answer: That the Son of God (a) from the beginning to the end of the world, (b) gathers, defends, and preserves (c) to himself by his Spirit and word, (d) out of the whole human race, (e) a church chosen to everlasting life, (f) agreeing in true faith; (g) and that I am and forever shall remain, (h) a living member thereof. Svar: Att Guds Son (a) från början till världens ände, (b) samlar in, försvarar och bevarar (c) med sig själv genom sin Ande och ord, (d) av hela mänskligheten, (e) en kyrka vald till evigt liv, (f) komma överens i sann tro, (g) och att jag är och alltid skall förbli, (h) en levande medlem av. (i) (i)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, John 10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep. (a) Eph.5: 26 för att han skulle helga och rena det med sköljning av vatten genom ordet, Johannes 10:11 Jag är den gode herden: den gode herden giver sitt liv för fåren. Acts 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Apg 20:28 akt på er själva och på hela den hjord i vilken den Helige Ande har satt er till föreståndare, till foder för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Eph.4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; Eph.4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: Eph.4:13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ: (b) Ps.71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works. Eph.4: 11 Och han gav några till apostlar, och några till profeter, och några, evangelister, och några herdar och lärare, Eph.4: 12 För att fullända de heliga, för arbetet i ministeriet för uppbygglig av Kristi kropp: Eph.4: 13 tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, åt en fullkomlig man, intill måttet av fullheten av Kristus: (b) Ps.71: 17 O Gud, lärde du har mig från min ungdom och hittills har jag förklarat dina underbara verk. Ps.71:18 Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come. Ps.71: 18 nu också när jag är gammal och grayheaded, o Gud, överge mig inte, förrän jag har uppenbarat din makt till denna generation, och din makt att var och en som skall komma. Isa.59:21 As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever. Isa.59: 21 Som för mig, detta är mitt förbund med dem, säger Herren, min ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun, får inte avvika från din mun, eller ur mynningen av din säd, eller ut ur munnen av din säd säd, säger HERREN, från nu och till evig tid. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, gör förkunna ni Herrens död tills han kommer. (c) Matt.16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (c) Matt.16: 18 Och jag säger också till dig, skall du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar råder inte emot det. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. John 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, skall varken någon människa rycka dem ur min hand. John 10:29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. John 10:29 Min Fader, som gav mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. John 10:30 I and my Father are one. Johannes 10:30 Jag och Fadern är ett. Ps.129:1 <<A Song of degrees.>> Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say: Ps.129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me. Ps.129: 1 <<A Song of degrees.>> Många gånger har man förtryckte mig från min ungdom, kan Israel nu säger: Ps.129: 2 Mången gång har man förtryckte mig från min ungdom men de har inte segrade mot mig. Ps.129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows. Ps.129: 3 plowers plöjde på ryggen: de gjorde sin långa fåror. Ps.129:4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. Ps.129: 4 HERREN är rättfärdig: han har skära sönder kordtrådarna av de onda. Ps.129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Ps.129: 5 Låt dem komma på skam och vände ryggen som hata Sion. (d) Isa.59:21 As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the LORD, from henceforth and for ever. Rom.1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. (d) Isa.59: 21 Som för mig, detta är mitt förbund med dem, säger Herren, min ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun, får inte avvika från din mun, eller ut ur munnen av din säd, eller ut ur munnen av din säd säd, säger HERREN, från nu och till evig tid. Rom.1: 16 Ty jag skäms inte för evangelium, ty det är makt Guds kraft till frälsning för var och en som tror, för Judisk första, och även den grekiska. Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? Rom.10: 14 Hur då ska de kalla på honom som de har inte trott? and how shall they believe in him of whom they have not heard? och hur skall de tro på honom som de har inte hört? and how shall they hear without a preacher? och hur skall de höra utan predikant? Rom.10:15 And how shall they preach, except they be sent? Rom.10: 15 Och hur skall de predika, utom de sändas? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! som det står skrivet: Hur vacker är fötterna på dem att predika evangeliet om fred, och få glada budskapet om bra saker! Rom.10:16 But they have not all obeyed the gospel. Rom.10: 16 Men de har inte alla lydde evangeliet. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report? För Esaias säger, Herren, som har trott vår rapport? Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Alltså kommer tron bygger på förkunnelsen hörsel och hörsel genom Guds ord. Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, (e) Gen.26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; Rev.5:9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation; (f) Rom.8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Eph.5: 26 för att han skulle helga och rena det med sköljning av vatten genom ordet, (e) Gen.26: 4 Och jag skall göra din säd för att multiplicera som stjärnorna på himlen och giva åt din säd alla dessa länder, och i din säd skola alla folk på jorden bli välsignade, Rev.5: 9 Och de sjöng en ny sång, sägande: »Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess insegel, ty du blev dödad , och har återlöst oss åt Gud med ditt blod av alla stammar och tungomål och folk och nation, (f) Rom.8: 29 För vem han gjorde VETA PÅ FÖRHAND, han också gjorde predestinate att bli omformade till bilden av hans son, att han kunde vara den förstfödde bland många bröder. Rom.8:30 Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified. Rom.8: 30 Dessutom vem han predestinate, dem han kallade också: och som han kallade, dem han också motiverad: och som han motiverade, dem han också förhärligad. Eph.1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him: Eph.1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will: Eph.1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ. Eph.1: 10 för att i de fullhets utdelning gånger han kan samlas i en allting i Kristus, båda som är i himmelen och på jorden, även i honom Eph.1: 11 i vilken även vi har fått ett arv, är förutbestämd enligt syftet med honom som gör vad allt efter råd av egen vilja: Eph.1: 12 att vi bör vara med beröm av hans härlighet, som först betrodda i Kristus. Eph.1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, (g) Acts 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Eph.4:3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Eph.1: 13 i vem ni också pålitliga, efter att ni höra sanningens ord, evangeliet om er frälsning i vilken även efter att ni trodde ni var förseglade med den Helige Ande löfte, (g) Apg 2: 46 Och de, fortsätter dagligen med en överenskommelse i templet, och bryter bröd från hus till hus, gjorde äta kött med glädje och med ett hjärta, Eph.4: 3 Att försöka hålla enhet av Anden i obligationen fred . Eph.4:4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Eph.4:5 One Lord, one faith, one baptism, Eph.4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Eph.4: 4 Det är en kropp och en Ande, alldeles som ni kallas i ett hopp om din kallelse, Eph.4: 5 en Herre, en tro, ett dop, Eph.4: 6 En Gud och Fader allt, som står över allting, och genom alla, och i er alla. (h) Ps.23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever. (h) Ps.23: 6 Visst godhet och nåd skall följa mig hela dagarna i mitt liv, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. 1 Cor.1:8 Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 1 Cor.1: 8 Vem skall också bekräfta er intill änden, så att ni kan vara utan skuld i dag vår Herre Jesus Kristus. 1 Cor.1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. 1 Cor.1: 9 Gud är trofast, vem ni kallades åt stipendiet hans Son Jesus Kristus vår Herre. John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. John 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, skall varken någon människa rycka dem ur min hand. 1 John 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. 1 Joh 2:19 De gick ut från oss, men de var inte till oss, ty om de hade fått av oss, skulle de utan tvekan har fortsatt med oss, men de gick ut, att de skulle bli uppenbart att de inte var oss alla. 1 Pet.1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. 1 Pet.1: 5 som hålls av Guds kraft genom tro till frälsning redo att uppenbaras i den sista tiden. (i) 1 John 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. (i) 1 Johannes 3:14 Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. He that loveth not his brother abideth in death. Den som älskar sin broder blifver i döden. 1 John 3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. 1 Johannes 3:19 Och härmed vi vet att vi är av sanningen, och skall försäkra våra hjärtan för honom. 1 John 3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. 1 Johannes 3:20 Ty om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. 1 John 3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. 1 Johannes 3:21 Mina älskade, om vårt hjärta dömer oss inte, då har vi frimodighet inför Gud. 2 Cor.13:5 Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. 2 Cor.13: 5 Granska er själva, huruvida I ären i tron, visa er själva. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Vet ni inte er själva, hur att Jesus Kristus är i er, om ni inte vara reprobates? Rom.8:10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. Rom.8: 10 Och om Kristus i er, är kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdighet.


Question 55. What do you understand by "the communion of saints"? Fråga 55. Hur uppfattar du med "de heligas samfund"?

Answer: First, that all and every one, who believes, being members of Christ, are in common, partakers of him, and of all his riches and gifts; (a) secondly, that every one must know it to be his duty, readily and cheerfully to employ his gifts, for the advantage and salvation of other members. Svar: För det första, att alla och envar, som tror, är medlemmar i Kristus, är gemensamt delaktiga av honom och alla hans rikedomar och gåvor, (a) dels att var och en måste veta att det är hans plikt, lätt och glatt att använda sina gåvor, för fördelen och frälsning av andra medlemmar. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ. (a) 1 Johannesbrevet 1:3 "Det som vi har sett och hört förklarar vi er att ni också kan ha gemenskap med oss och verkligen vår gemenskap med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 1 Cor.1:9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Rom.8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 1 Cor.1: 9 Gud är trofast, vem ni kallades åt Sagan om hans Son Jesus Kristus vår Herre. Rom.8: 32 Han som inte skonade sin egen Son, utan överlämnade honom för oss alla, hur skall han inte med honom också skänka oss allt? 1 Cor.12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ. 1 Cor.12: 12 Ty liksom kroppen är en, och Hath många medlemmar, och alla medlemmar i en kropp, är många, en enda kropp: så också är Kristus. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 Ty med ett enda Ande är vi alla döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller hedningar, vare sig vi är slavar eller fria, och har alla gjort att dricka till en ande. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Men den som är ansluten till Herren är en ande. (b) 1 Cor.12:21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you. (b) 1 Cor.12: 21 och ögat kan inte säga åt sidan, jag har inget behov av dig: inte heller igen huvudet till fötterna, jag har inget behov av er. 1 Cor.13:1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. 1 Cor.13: 1 Om jag talade med tungor av människors och änglars språk, och har inte välgörenhet, jag blir så ljudande malm eller en klingande cymbal. 1 Cor.13:5 Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Philip.2:4 Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. 1 Cor.13: 5 doth beter sig inte opassande, söker, inte hennes egen, är inte lätt provoceras thinketh inget ont, Philip.2: 4 Titta inte varje människa på sina egna saker, men varje människa också på saker för andra. Philip.2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Philip.2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: Philip.2:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: Philip.2:8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Philip.2: 5 Låt denna bakgrund vara i er, som också i Kristus Jesus: Philip.2: 6 och som är i form av Gud, tänkte att det inte stöld att vara lika med Gud: Philip.2: 7 Men gjort sig om det inte är känt, och tog honom i form av en tjänare, och blev i likhet med män: Philip.2: 8 och upptäcks i mode som en man, han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, även de död på korset.


Question 56. What believest thou concerning "the forgiveness of sins"? Fråga 56. Vilka Tror du om "syndernas förlåtelse"?

Answer: That God, for the sake of Christ's satisfaction, will no more remember my sins, neither my corrupt nature, against which I have to struggle all my life long; (a) but will graciously impute to me the righteousness of Christ, (b) that I may never be condemned before the tribunal of God. Svar: Att Gud, för Kristi skull belåtenhet, kommer inte längre ihåg mina synder, varken min korrupta natur, mot vilken jag måste kämpa hela mitt liv länge, (a) men kommer nådigt tillskriva mig Kristi rättfärdighet, ( b) att jag aldrig kan dömas inför domstol av Gud. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. (a) 1 Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för synder hela världen. 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. 1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesu, hans Sons renar oss från all synd. 2 Cor.5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. 2 Cor.5: 19 nämligen, att Gud var i Kristus försonade världen till sig själv, inte tillskrivas deras otrohet åt dem, och har överlämnat åt oss försoningens ord. 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. 2 Cor.5: 21 Ty han har gjort honom till synd för oss, som inte visste vad synd, att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. (b) Jer.31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. (b) Jer.31: 34 Och de skall lära något mer var och en sin granne, och var och en sin bror, sade känna Herren, de skall alla känna mig, från den minste av dem till den störste av dem, säger HERREN, ty jag skall förlåta deras missgärning, och jag kommer att minnas sina synda inte mer. Ps.103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Ps.103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies; Ps.103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities. Ps.103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Ps.103: 3 som förlåter dig alla dina missgärningar, som healeth alla dina sjukdomar, Ps.103: 4 Vem förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, Ps.103: 10 Han handlar icke med oss efter våra synder, och inte heller belönas oss efter våra missgärningar. Ps.103: 12 Så långt som öster är från väster, så långt låter han våra överträdelser vara från oss. Mic.7:19 He will turn again, he will have compassion upon us; he will subdue our iniquities; and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Mic.7: 19 Han kommer att vända igen, kommer han att ha medlidande på oss, han dämpar våra missgärningar, och du skall kasta alla sina synder i havets djup. Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Rom.7: 23 Men jag ser en annan lag i mina lemmar, stridande mot lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge i syndens lag som är i mina lemmar. Rom.7:24 O wretched man that I am! Rom.7: 24 O arma människa jag är! who shall deliver me from the body of this death? vem skall befria mig från från denna dödens kropp? Rom.7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. Rom.7: 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså med tanke jag själv tjänar Guds lag, men med köttet syndens lag. (c) Rom.8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. (c) Rom.8: 1 Det finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Rom.8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Rom.8: 2 För lagen i Andens liv i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens lag och död. Rom.8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom.8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Rom.8: 3 Ty det som lagen inte kunde göra, eftersom det var svag genom köttet, Gud sänder sin Son i syndigt kötts gestalt och för synd, fördömde synden i köttet: Rom.8: 4 That rättfärdighet i lagen skulle uppfyllas i oss, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Johannes 3:18 Den som tror på honom inte är dömd, men han som icke tror är redan dömd, eftersom han inte har trott i namnet på den ende Guds Son. John 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. John 5:24 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig, har evigt liv, och får inte komma i fördömande, men övergått från döden till livet.


(week) 22. (vecka) 22. Lord's Day Lord's Day


Question 57. What comfort does the "resurrection of the body" afford thee? Fråga 57. Vilken tröst betyder "kroppens uppståndelse" kosta dig?

Answer: That not only my soul after this life shall be immediately taken up to Christ its head; (a) but also, that this my body, being raised by the power of Christ, shall be reunited with my soul, and made like unto the glorious body of Christ. Svar: Detta är inte bara min själ efter detta livet skall omedelbart tas upp till Kristus huvudet, (a) men också, att denna min kropp, som tagits upp av Kristi kraft, skall återförenas med min själ, och gjorde lik den härliga Kristi kropp. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Luke 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried; Luke 23:43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise. (a) Luk 16:22 Och det hände sig, att tiggare dog och fördes av änglarna till Abrahams sköte: den rike mannen också dog och begravdes, Luk 23:43 Då sade Jesus till honom: »Sannerligen säger jag säger till dig, Till dag skall du vara med mig i paradiset. Philip.1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain. Philip.1: 21 För att jag ska leva är Kristus, och att dö är få. Philip.1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better: (b) 1 Cor.15:53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Philip.1: 23 Ty jag är en sund BETWIXT två, med en önskan att avvika, och vara med Kristus, vilket är betydligt bättre: (b) 1 Cor.15: 53 Av detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga måste kläs i odödlighet. 1 Cor.15:54 So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. 1 Cor.15: 54 Men när detta förgängliga har lagt oförgänglighet och detta dödliga skall kläs i odödlighet, då skall föras klarar de säger som är skrivet, Döden är uppslukad och seger. Job 19:25 For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth: Job 19:26 And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: 1 John 3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. Job 19:25 Ty jag vet att min förlossare lever, och att han skall stå på den senare dagen på jorden: Job 19:26 Och även efter min hud maskar förstöra denna kropp, men i mitt kött skall jag se Gud: 1 Joh 3:2 Mina älskade, nu är vi Guds söner, och det gör inte har medtagits vad vi ska, men vi vet att när han skall inställa sig, skall vi bli som honom, för vi ska se honom som han är. Philip.3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Philip.3: 21 som ska ändra vår usla kropp, att det kan vara hederliga lik hans härliga kropp, enligt de som arbetar där han kan till och med att lägga allt åt sig själv.


Question 58. What comfort takest thou from the article of "life everlasting"? Fråga 58. Vilken tröst tager du från artikeln om "evigt liv"?

Answer: That since I now feel in my heart the beginning of eternal joy, (a) after this life, I shall inherit perfect salvation, which "eye has not seen, nor ear heard, neither has it entered into the heart of man" to conceive, and that to praise God therein for ever. Svar: att eftersom jag nu känner i mitt hjärta början av evig glädje, (a) efter detta livet, ska jag ärva perfekt frälsning, som "öga har sett och intet öra hört och ingen av dem har det förts in i människans hjärta" att tänka, och för att prisa Gud med dem för alltid. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 2 Cor.5:2 For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven: 2 Cor.5:3 If so be that being clothed we shall not be found naked. (a) 2 Cor.5: 2 i denna vi sucka, innerligt önskar att vara klädd på med vårt hus som är från himlen: 2 Cor.5: 3 Om så vara att vara klädd vi inte skall hittas naken. (b) 1 Cor.2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. (b) 1 Cor.2: 9 Men eftersom det är skrivet, Intet öga har sett och intet öra har hört, har inte ingått i människans hjärta, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Johannes 17:3 Och detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.


(week) 23. (vecka) 23. Lord's Day Lord's Day


Question 59. But what does it profit thee now that thou believest all this? Fråga 59. Men vad hjälper det dig nu att du tror allt detta?

Answer: That I am righteous in Christ, before God, and an heir of eternal life. Svar: Att jag är rättfärdig i Kristus, inför Gud, och arvtagare till evigt liv. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Hab.2:4 Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith. (a) Hab.2: 4 Se, hans själ som lyfts upp är inte upprätt i honom, men just skall leva genom sin tro. Rom.1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. Rom.1: 17 Ty är där rättfärdighet från Gud uppenbarar sig från tro till tro: eftersom det är skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. Johannes 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv, och den som icke tror på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blifver på honom.


Question 60. How are thou righteous before God? Fråga 60. Hur har du rättfärdig inför Gud?

Answer: Only by a true faith in Jesus Christ; (a) so that, though my conscience accuse me, that I have grossly transgressed all the commandments of God, and kept none of them, (b) and am still inclined to all evil; (c) notwithstanding, God, without any merit of mine, (d) but only of mere grace, (e) grants and imputes to me, (f) the perfect satisfaction, (g) righteousness and holiness of Christ; (h) even so, as if I never had had, nor committed any sin: yea, as if I had fully accomplished all that obedience which Christ has accomplished for me; (i) inasmuch as I embrace such benefit with a believing heart. Svar: Endast en sann tro på Jesus Kristus, (a) så att även mitt samvete anklaga mig, att jag grovt har överskridit alla Guds bud, och höll ingen av dem, (b) och jag är fortfarande benägen att allt ont , (c) trots, Gud, utan någon förtjänst av mig, (d) utan bara av ren nåd, (e) bidrag och tillskrivs mig, (f) perfekt tillfredsställelse, (g) rättfärdighet och helighet i Kristus; (h ) även så, som om jag aldrig haft, inte heller begått någon synd, ja, som om jag hade fullt förverkligade allt det lydnad som Kristus har utfört för mig, (i) eftersom jag omfamna sådan fördel med ett troende hjärta. (j) (j)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: Rom.3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom.3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; Rom.3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. (a) Rom.3: 21 Men nu Guds rättfärdighet utan lag manifesteras, som bevittnades av lagen och profeterna, Rom.3: 22 Till och med Guds rättfärdighet, som genom tron på Jesus Kristus till alla och på alla dem som tror: för det är ingen skillnad: Rom.3: 23 För alla har syndat, och kommer kort om härligheten från Gud, Rom.3: 24 motiveras fritt genom hans nåd genom inlösen som är i Kristus Jesus: Rom.3: 25, som Gud har satt ut för att vara en försoning genom tron på hans blod, för att förklara hans rättfärdighet för syndernas förlåtelse som tidigare, genom överseende av Gud, Rom.3: 28 Därför kan vi dra slutsatsen att en man motiveras av tron utan gärningar lagen. Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Gal.2:16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified. Skiva.5: 1 alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus: skiva.5: 2 med vem också att vi har tillgång genom tron i denna nåd vari vi står och fröjdas i hopp om härligheten från Gud. Gal.2: 16 veta att en människa inte kan motiveras med verk av lagen utan av tron på Jesus Kristus, även vi har trott på Jesus Kristus, att vi kan rättfärdigas av tron på Kristus och inte av verk av lagen, ty av verk av lagen skall intet kött motiveras. Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: Eph.2: 9 Inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Philip.3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith: (b) Rom.3:9 What then? are we better than they? Philip.3: 9 och finns i honom, inte med min egen rättfärdighet, som är av lagen, men det som är genom tron på Kristus, den rättfärdighet som är av Gud genom tro: (b) Rom.3: 9 Vad då? är vi bättre än de? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin; (c) Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Nej, ingalunda, ty vi har tidigare visat sig vara både judar och hedningar, att de är under synden, (c) Rom.7: 23 Men jag ser en annan lag i mina lemmar, stridande mot lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge i syndens lag som är i mina lemmar. (d) Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Deut.9:6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people. (d) Tit.3: 5 Inte rättfärdiga gärningar som vi har gjort, men enligt hans nåd han räddade oss, genom tvättning av förnyelse, och förnyelse av den Helige Ande; Deut.9: 6 Förstå därför att Herren, din Gud, ger dig inte detta goda land till besittning för din rättfärdighet, ty du är ett hårdnackat folk. Ezek.36:22 Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went. Ezek.36: 22 säger därför åt Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Jag gör inte det här för din skull, o Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, som ni har vanärat bland de folk, dit ni gick . (e) Rom.3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: (f) Rom.4:4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. (e) Rom.3: 24 motiveras fritt genom hans nåd genom inlösen som är i Kristus Jesus Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: (f) Rom.4: 4 Nu till honom, som verkar är belöningen inte räknat av nåd, utan skuld. Rom.4:5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Rom.4: 5 Men för honom, som verkar inte, men tror på honom att justifieth de ogudaktiga, är hans tron räknas till rättfärdighet. 2 Cor.5:19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. 2 Cor.5: 19 nämligen, att Gud var i Kristus försonade världen till sig själv, inte tillskrivas deras otrohet åt dem, och har överlämnat åt oss försoningens ord. (g) 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. (g) 1 Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för de synder hela världen. (h) 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. (h) 1 Joh 2:1 Mitt lilla barn, detta skriver jag till er, att ni inte synd. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: (i) 2 Cor.5:21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him. Och om någon syndar, har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige: (i) 2 Cor.5: 21 Ty han har gjort honom till synd för oss, som inte visste vad synd, att vi kanske gjort Guds rättfärdighet i honom. (j) Rom.3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: John 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. (j) Rom.3: 22 Till och med Guds rättfärdighet, som genom tron på Jesus Kristus till alla och på alla dem som tror: för det är ingen skillnad: Johannes 3:18 Den som tror på honom inte är dömd, men han som icke tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på namnet på den ende Guds Son.


Question 61. Why sayest thou, that thou art righteous by faith only? Fråga 61. Varför säger du, att du är rättfärdig genom tro bara?

Answer: Not that I am acceptable to God, on account of the worthiness of my faith; but because only the satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, is my righteousness before God; (a) and that I cannot receive and apply the same to myself any other way than by faith only. Svar: Inte för att jag är godtagbar för Gud, på grund av kreditvärdigheten hos min tro, men eftersom endast tillfredsställelse, rättfärdighet och helighet i Kristus, min rättfärdighet inför Gud, (a) och att jag inte kan ta emot och tillämpa samma mig själv på något annat sätt än genom tron bara. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.1:30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: 1 Cor.2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. (a) 1 Cor.1: 30 Men för honom finns ni i Kristus Jesus, som Guds görs till oss visdom och rättfärdighet och helgelse, och inlösen: 1 Cor.2: 2 För jag fast besluten att inte veta något bland er, spara Jesus Kristus och honom korsfäst. (b) 1 John 5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son. (b) 1 Joh 5:10 Den som tror på Guds Son Hath vittnesbördet inom sig själv: den som tror inte Gud har gjort honom till en lögnare, eftersom han tror inte posten som Gud gav till sin Son.


(week) 24. (vecka) 24. Lord's Day Lord's Day


Question 62. But why cannot our good works be the whole, or part of our righteousness before God? Fråga 62. Men varför kan inte våra goda gärningar vara hela, eller delar av vår rättfärdighet inför Gud?

Answer: Because, that the righteousness, which can be approved of before the tribunal of God, must be absolutely perfect, (a) and in all respects conformable to the divine law; and also, that our best works in this life are all imperfect and defiled with sin. Svar: Jo, att rättfärdighet, som kan godkännas av en tribunal för Gud måste vara perfekt, (a) och i alla avseenden överensstämmande med Guds lag, och också, att våra bästa arbeten i det här livet är alla ofullkomliga och fläckade av synd. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Gal.3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. (a) Gal.3: 10 för så många som är med verk av den lag som är under förbannelse, ty det står skrivet: Förbannad är var och en som förbliver inte i allt som är skrivet i lagboken att göra dem. Deut.27:26 Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. Deut.27: 26 Förbannelse över den som inte håller sig till orden i denna lag att göra dem. And all the people shall say, Amen. Och allt folket skall svara: Amen. (b) Isa.64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away. (b) Isa.64: 6 Men vi är som ett orent, och all vår rättfärdighet är lika smutsiga trasor, och vi alla gör fade som ett löv, och våra missgärningar, som vinden, har fört oss hit.


Question 63. What! Fråga 63. What! do not our good works merit, which yet God will reward in this and in a future life? inte våra goda gärningar förtjänar, som ändå Gud kommer att belöna i detta och i ett framtida liv?

Answer: This reward is not of merit, but of grace. Svar: Denna belöning är inte av meriter, utan av nåd. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Luke 17:10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do. (a) Lukas 17:10 Likaså ni, när ni har gjort alla de saker som är befallt dig, säger, Vi är onyttiga tjänare: vi har gjort det som var vår plikt att göra.


Question 64. But does not this doctrine make men careless and profane? Fråga 64. Men inte denna doktrin göra människor vårdslösa och profant?

Answer: By no means: for it is impossible that those, who are implanted into Christ by a true faith, should not bring forth fruits of thankfulness. Svar: Inte alls, ty det är omöjligt att de, som implanteras i Kristus genom en sann tro, inte frambringa frukter av tacksamhet. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (a) Matt.7: 18 Ett gott träd kan inte frambringa ond frukt, inte heller kan en korrumperad träd frambringar god frukt. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. Johannesevangeliet 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna: Han som blifver i mig och jag i honom, han bär mycken frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.


Of The Sacraments Sakrament


(week) 25. (vecka) 25. Lord's Day Lord's Day


Question 65. Since then we are made partakers of Christ and all his benefits by faith only, whence does this faith proceed? Fråga 65. Sedan dess har vi blir delaktiga av Kristus och alla hans fördelar genom tro bara, varifrån går denna tro vidare?

Answer: From the Holy Ghost, (a) who works faith in our hearts by the preaching of the gospel, and confirms it by the use of the sacraments. Svar: Från den Helige Anden, (a) som arbetar tro i våra hjärtan genom att predika evangelium, och bekräftar det genom användning av sakramenten. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Eph.2:9 Not of works, lest any man should boast. (a) Eph.2: 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tro och inte av er själva: det är Guds gåva: Eph.2: 9 Inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Eph.6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Eph.6: 23 Frid vare med bröderna och kärlek med tro, från Gud Fader och Herren Jesus Kristus. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Joh 3:5 Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag till dig, som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Philip.1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake; (b) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Matt.28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Philip.1: 29 För er den ges i uppdrag av Kristus, inte bara att tro på honom, men också att lida för hans skull, (b) Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk och döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Matt.28: 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar intill tidens ända till slutet världen. Amen. Amen. 1 Pet.1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently: 1 Pet.1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever. 1 Pet.1: 22 Seeing ni har renat era själar att lyda sanningen genom Anden oförställd kärlek till bröderna, ser att ni älskar varandra med ett rent hjärta innerligt: 1 Pet.1: 23 födas på nytt, inte av förgängliga utsäde, men av oförgänglig, genom Guds ord, som lever och blifver evinnerligen.


Question 66. What are the sacraments? Fråga 66. Vilka är sakramenten?

Answer: The sacraments are holy visible signs and seals, appointed of God for this end, that by the use thereof, he may the more fully declare and seal to us the promise of the gospel, viz., that he grants us freely the remission of sin, and life eternal, for the sake of that one sacrifice of Christ, accomplished on the cross. Svar: Sakramenten är heliga synliga tecken och sigill, som utses av Gud för detta ändamål, att med hjälp därav, får han mer fullständigt förklara och tätning för oss löftet om evangeliet, dvs., Att han ger oss fritt eftergift om synd, och det eviga livet, av hänsyn till att en Kristi offer, utföras på korset. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. (a) Gen.17: 11 Och I skolen omskära köttet av dina förhuden, och det skall vara ett tecken på förbundet BETWIXT mig och dig. Rom.4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also: Deut.30:6 And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live. Rom.4: 11 och fick det tecken på omskärelse, ett sigill av rättfärdighet den tro som han ännu är oomskurna: att han skulle vara far till alla dem som tror, fastän de inte är omskurna, att rättfärdighet kan tillskrivas till dem också: Deut.30: 6 Och HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och i hjärtat av din säd, att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ, att du må leva. Lev.6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy. Lev.6: 25 Tala till Aron och hans söner och sade: Detta är den lag om syndoffret: På samma plats där brännoffer dödas skall syndoffret dödas inför Herren, det är mest helig. Heb.9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people: Heb.9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing: Heb.9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; Heb.9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Ezek.20:12 Moreover also I gave them my sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am the LORD that sanctify them. Heb.9: 7 Men i andra gick översteprästen bara en gång om året, inte utan blod, som han bjöd på sig själv, och för fel på folk: Heb.9: 8 Den Helige Ande detta som innebär att vägen in i det heligaste av allt var ännu inte gjort uppenbart, samtidigt som den första tabernaklet var ännu stående: Heb.9: 9, som var en siffra för den tid då förevarande, där erbjöds både offergåvor, som inte kunde få honom att gjorde tjänsten perfekt, vilket hör till samvetet, Heb.9: 24 Ty Kristus är inte trätt i de heliga platserna är gjort med händer, vilket är siffrorna för sant, men i själva himlen, nu visas i Guds närvaro för oss: Ezek.20: 12 övrigt också jag gav dem mina sabbater, som ett tecken mellan mig och dem, att de skulle veta att jag är HERREN, som helgar dem. Isa.6:6 Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar: Isa.6:7 And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Isa.6: 6 Då flög en av seraphims till mig, med en levande kol i handen, som han tagit med tång från altaret: Isa.6: 7 Och han lade det på min mun och sade: Lo rörde detta Hath dina läppar och din missgärning tas bort, och din synd avinstalleras. Isa.54:9 For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Isa.54: 9 för detta är som vatten i Noas till mig: så jag har svurit att vattnet i Noas ska aldrig mer gå över jorden, så har jag svurit att jag inte skulle vara vred med dig eller tillrättavisa dig .


Question 67. Are both word and sacraments, then, ordained and appointed for this end, that they may direct our faith to the sacrifice of Jesus Christ on the cross, as the only ground of our salvation? Fråga 67. Är både ord och sakrament, då ordinerade och utses för detta ändamål, att de får direkt vår tro på offret av Jesus Kristus på korset, som den enda grunden för vår frälsning? (a) (a)

Answer: Yes, indeed: for the Holy Ghost teaches us in the gospel, and assures us by the sacraments, that the whole of our salvation depends upon that one sacrifice of Christ which he offered for us on the cross. Svar: Ja, ja: för den Helige Ande lär oss i evangeliet, och försäkrar oss genom sakramenten, att hela vår frälsning beror på att en Kristi offer, som han bjöd oss på korset.

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? (a) Rom.6: 3 Vet ni inte, att så många av oss som har blivit döpta till Jesus Kristus har blivit döpta till hans död? Gal.3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Gal.3: 27 Så många av er som har blivit döpta till Kristus har lagt på Kristus.


Question 68. How many sacraments has Christ instituted in the new covenant, or testament? Fråga 68. Hur många sakramenten Kristus har inletts i det nya förbundet, eller testamente?

Answer: Two: namely, holy baptism, and the holy supper. Svar: Två, nämligen dopet och den heliga nattvarden.


Of Holy Baptism Heliga dopet


(week) 26. (vecka) 26. Lord's Day Lord's Day


Question 69. How art thou admonished and assured by holy baptism, that the one sacrifice of Christ upon the cross is of real advantage to thee? Fråga 69. Hur är du förmanade och försäkrade genom dopet, att en Kristi offer på korset är en verklig fördel för dig?

Answer: Thus: That Christ appointed this external washing with water, (a) adding thereto this promise, (b) that I am as certainly washed by his blood and Spirit from all the pollution of my soul, that is, from all my sins, (c) as I am washed externally with water, by which the filthiness of the body is commonly washed away. Svar: Alltså: Att Kristus utsåg denna externa tvätta med vatten, (a) till detta lägger detta löfte, (b) att jag är lika säkert tvättas av hans blod och ande från alla föroreningar av min själ, det vill säga från alla mina synder , (c) som jag tvättade utvändigt med vatten, genom vilken orenhet av kroppen är ofta tvättas bort.

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (b) Matt.28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Acts 2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. (a) Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn (b) Matt.28: 19 Gå därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Ande: Apg 2:38 Petrus svarade dem, bättring, och låten alla döpa er i Jesu Kristi namn för syndernas förlåtelse, och ni skall få gåvan av den Helige Ande. Matt.3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. Matt.3: 11 Jag döper er med vatten för omvändelsens skull men den som kommer efter mig är starkare än jag, vars skor jag är inte värdig att ta Han skall döpa er med helig ande och eld: Mark 16: 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som tror inte skall bli fördömd. John 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Johannes 1:33 Och jag kände honom inte, men han som har sänt mig att döpa med vatten, sa samma till mig, på vilken du skall se anden fallande, och finns kvar på honom, han är han som baptizeth med den helige Ande . Rom.6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Rom.6: 3 Vet ni inte, att så många av oss som har blivit döpta till Jesus Kristus har blivit döpta till hans död? Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Därför är vi begravdes med honom genom dopet till döden som tycker så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i nya livet. (c) 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: Mark 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (c) 1 Pet.3: 21 gillar siffran vartill även dop doth nu också rädda oss (som inte tas bort från smuts av köttet, men svaret på ett gott samvete inför Gud,) genom Jesu Kristi uppståndelse: Mark 1:4 John gjorde döpa i öknen, och predika dop av omvändelse till syndernas förlåtelse. Luke 3:3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins; Lukas 3:3 Och han kom in landets alla om Jordan, predikar dop av omvändelse till syndernas förlåtelse;


Question 70. What is it to be washed with the blood and Spirit of Christ? Fråga 70. Vad är det som ska tvättas med blod och Kristi Ande?

Answer: It is to receive of God the remission of sins, freely, for the sake of Christ's blood, which he shed for us by his sacrifice upon the cross; (a) and also to be renewed by the Holy Ghost, and sanctified to be members of Christ, that so we may more and more die unto sin, and lead holy and unblamable lives. Svar: Det är att ta emot av Gud syndernas förlåtelse, fritt, av hänsyn till Kristi blod, som han utgjutet för oss genom sitt offer på korset, (a) och även förnyas av den Helige Ande, och helgade till vara medlemmar i Kristus, så att vi får fler och fler dör synden, och bly heliga och unblamable liv. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Heb.12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. (a) Heb.12: 24 och till Jesus medlare i det nya förbundet, och att blod bevattning, som talar bättre saker än Abel. 1 Pet.1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. 1 Pet.1: 2 Elect enligt foreknowledge av Gud Fader, genom helgelse i Anden, ända till lydnad och bevattning av Jesu Kristi blod: Grace eder och frid, multipliceras. Rev.1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Rev.1: 5 och från Jesus Kristus, som är det trovärdiga vittnet, och den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, Rev.7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. Honom som älskat oss och tvättade oss från våra synder i sitt eget blod, rev.7: 14 Och jag sade till honom: "Herre, du vet. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Och han sade till mig: Det är de som kom ut av stor nöd och har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Zech.13:1 In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Zech.13: 1 I den dagen skall det vara en fontän öppnas för Davids hus och Jerusalems invånare för synd och orenhet. Ezek.36:25 Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. Ezek.36: 25 Då skall jag stänka rent vatten på er, och ni skall vara rent: från alla er orenhet och från alla dina idoler, jag rengöra er. (b) John 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. (b) Johannes 1:33 Och jag kände honom inte, men han som har sänt mig att döpa med vatten, sa samma till mig, på vilken du skall se anden fallande, och finns kvar på honom, han är han som baptizeth med den Helige Ande. John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Joh 3:5 Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag till dig, som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 Så har somliga av er, men ni är tvättad, men ni är helgade, men ni är motiverade i Herrens namn Jesus, och genom vår Guds Ande. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 Ty med ett enda Ande är vi alla döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller hedningar, vare sig vi är slavar eller fria, och har alla gjort att dricka till en ande. Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Därför är vi begravdes med honom genom dopet till döden som tycker så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i nya livet. Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Col.2: 12 begravda med honom i dopet, vari även ni har rest med honom genom tron på driften av Gud, som uppväckte honom från de döda.


Question 71. Where has Christ promised us, that he will as certainly wash us by his blood and Spirit, as we are washed with the water of baptism? Fråga 71. Vart har Kristus lovat oss, att han som säkert kommer att tvätta oss med hans blod och Ande som vi sköljs med vatten i dopet?

Answer: In the institution of baptism, which is thus expressed: "Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost", Matt.28:19. Svar: Vid institutionen för dop, som alltså är uttryck: "Gån därför ut och gör alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Ande", Matt.28: 19 . And "he that believeth, and is baptized, shall be saved; but he that believeth not, shall be damned.", Mark 16:16. Och "Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som icke tror, skall bli fördömd." Mark 16:16. This promise is also repeated, where the scripture calls baptism "the washing of regenerations" and the washing away of sins. Detta löfte är också upprepas, där skriften samtal dop "tvättningen regenereringar" och tvätta bort av synder. Tit.3:5, Acts 22:16. Tit.3: 5, Apg 22:16. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; Acts 22:16 And now why tarriest thou? (a) Tit.3: 5 Inte rättfärdiga gärningar som vi har gjort, men enligt hans nåd han räddade oss, genom tvättning av förnyelse, och förnyelse av den helige Ande, Apg 22:16 Och nu varför dröjer du då? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. uppstår, och döpas, och tvätta bort dina synder, uppmanar Herrens namn.


(week) 27. (vecka) 27. Lord's Day Lord's Day


Question 72. Is then the external baptism with water the washing away of sin itself? Fråga 72. Sedan är det yttre dop med vatten bortspolning av synden själv?

Answer: Not at all: (a) for the blood of Jesus Christ only, and the Holy Ghost cleanse us from all sin. Svar: Inte alls: (a) för Jesu Kristi blod bara, och den Helige Ande renar oss från all synd. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, Eph.5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. (a) Matt.3: 11 Jag döper er med vatten för omvändelsens skull men den som kommer efter mig är starkare än jag, vars skor jag är inte värdig att ta Han skall döpa er med helig ande och eld: 1 Pet.3: 21 gillar siffran vartill även dop doth nu också rädda oss (som inte tas bort från smuts av köttet, men svaret på ett gott samvete inför Gud,) genom Jesu Kristi uppståndelse: Eph.5 : 26 för att han skulle helga och rena det med sköljning av vatten genom ordet, Eph.5: 27 att han skulle lägga fram det för sig själv en härlig kyrka, som inte har plats, eller rynkor, eller något sådant, men att den bör vara helig och felfri. (b) 1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. (b) 1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, eftersom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesu, hans Sons renar oss från all synd. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 Så har somliga av er, men ni är tvättad, men ni är helgade, men ni är motiverade i Herrens namn Jesus, och genom vår Guds Ande.


Question 73. Why then does the Holy Ghost call baptism "the washing of regeneration," and "the washing away of sins"? Fråga 73. Varför gör då den Helige Ande dopet kallar "tvättningen av förnyelse" och "tvättar bort av synder"?

Answer: God speaks thus not without great cause, to-wit, not only thereby to teach us, that as the filth of the body is purged away by water, so our sins are removed by the blood and Spirit of Jesus Christ; (a) but especially that by this divine pledge and sign he may assure us, that we are spiritually cleansed from our sins as really, as we are externally washed with water. Svar: Gud talar således inte utan stor sak, till-wit, inte bara därigenom att lära oss, att eftersom smuts kroppen rensas bort med vatten, så våra synder avlägsnas genom blod och Ande Jesus Kristus, (a ) men framför allt att man genom denna gudomliga löfte och tecken han kan försäkra oss, att vi är andligen renade från våra synder så egentligen, eftersom vi är externt tvättas med vatten. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Rev.1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. (a) Rev.1: 5 och från Jesus Kristus, som är det trovärdiga vittnet, och den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, Rev.7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. Honom som älskat oss och tvättade oss från våra synder i sitt eget blod, rev.7: 14 Och jag sade till honom: "Herre, du vet. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Och han sade till mig: Det är de som kom ut av stor nöd och har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 1 Cor.6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 1 Cor.6: 11 Så har somliga av er, men ni är tvättad, men ni är helgade, men ni är motiverade i Herrens namn Jesus, och genom vår Guds Ande. (b) Mark 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (b) Mark 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som tror inte skall bli fördömd. Gal.3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Gal.3: 27 Så många av er som har blivit döpta till Kristus har lagt på Kristus.


Question 74. Are infants also to be baptized? Fråga 74. Finns spädbarn också bli döpt?

Answer: Yes: for since they, as well as the adult, are included in the covenant and church of God; (a) and since redemption from sin (b) by the blood of Christ, and the Holy Ghost, the author of faith, is promised to them no less than to the adult; (c) they must therefore by baptism, as a sign of the covenant, be also admitted into the christian church; and be distinguished from the children of unbelievers (d) as was done in the old covenant or testament by circumcision, (e) instead of which baptism is instituted (f) in the new covenant. Svar: Ja: för, eftersom de, liksom vuxna, ingår i förbundet och Guds församling, (a) och sedan inlösen från sin (b) genom Kristi blod, och den Helige Ande, författaren trons , har lovat att dem inte mindre än för vuxna, (c) De skall alltså genom dopet, som ett tecken på förbundet, är också upptagen i den kristna kyrkan, och skiljer sig från barn till otrogna (d) som gjordes i det gamla förbundet eller testamente av omskärelse, (e) i stället för som dop insättes (f) i det nya förbundet.

Footnotes Fotnoter

(a) Gen.17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (a) Gen.17: 7 Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och din säd efter dig i generationer för ett evigt förbund, att vara Gud till dig, och din säd efter dig. (b) Matt.19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (b) Matt.19: 14 Men Jesus sade, Lida små barn, och hindra dem inte, att komma till mig, ty sådan är himmelriket. (c) Luke 1:15 For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. (c) Lukas 1:15 Ty han skall bli stor i Herrens ögon, och skall dricka varken vin eller starka drycker, och han skall fyllas med den helige Ande, även från moderlivet. Ps.22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly. Ps.22: 10 Jag kastades över dig från livmodern, du är min Gud från min mammas mage. Isa.44:1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen: Isa.44:2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Isa.44: 1 Men hör nu, du min tjänare Jakob, och Israel, som jag har valt: Isa.44: 2 Så säger HERREN som gjorde dig, och bildade dig från livmodern, som kommer att hjälpa dig, Frukta inte, O Jakob, min tjänare, och du, Jesurun, som jag har valt. Isa.44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: Acts 2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Isa.44: 3 Ty jag skall utgjuta vatten över honom som är törstig och översvämningar på det torra: Jag skall utgjuta min Ande över dina efterkommande, och min välsignelse över dina avkommor: Apg 2:39 För löftet är till er, och till dina barn, och alla som är fjärran, så många som Herren vår Gud kallar. (d) Acts 10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? (d) 10:47 Apg Kan någon människa förbjude vatten, att dessa inte ska döpas, som har fått den helige Ande, liksom vi? (e) Gen.17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. (e) Gen.17: 14 Och oomskuren man, barn vars kött av hans förhud inte är omskuren, skall denna själ bli avskurna från sitt folk, han har brutit mitt förbund. (f) Col.2:11 In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ: Col.2:12 Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. (f) Col.2: 11 i vilken även ni är omskurna med omskärelse göras utan händer, skjuter själva köttets synder genom omskärelsen i Kristus: Col.2: 12 begravdes med honom i dopet, vari även ni har rest med honom genom tron på driften av Gud, som uppväckte honom från de döda. Col.2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses; Col.2: 13 Och du, att vara död i era synder och uncircumcision av din kropp, har han accelererade tillsammans med honom, har förlåtit dig alla synder;


Of The Holy Supper Of Our Lord Jesus Christ Av den heliga nattvarden vår Herre Jesus Kristus


(week) 28. (vecka) 28. Lord's Day Lord's Day


Question 75. How art thou admonished and assured in the Lord's Supper, that thou art a partaker of that one sacrifice of Christ, accomplished on the cross, and of all his benefits? Fråga 75. Hur är du förmanade och försäkrade i nattvarden, att du är delaktig i att en Kristi offer, utföras på korset, och alla hans förmåner?

Answer: Thus: That Christ has commanded me and all believers, to eat of this broken bread, and to drink of this cup, in remembrance of him, adding these promises: (a) first, that his body was offered and broken on the cross for me, and his blood shed for me, as certainly as I see with my eyes, the bread of the Lord broken for me, and the cup communicated to me; and further, that he feeds and nourishes my soul to everlasting life, with his crucified body and shed blood, as assuredly as I receive from the hands of the minister, and taste with my mouth the bread and cup of the Lord, as certain signs of the body and blood of Christ. Svar: Alltså: Att Kristus har befallt mig och alla troende, att äta av denna brutna bröd, och att dricka denna kalk, till minne av honom, och dessa löften: (a) första, att hans kropp var som erbjuds och krossas på korset för mig, och hans blod utgjutet för mig, lika säkert som jag ser med mina ögon, bröd Herrens bruten för mig, och koppen förmedlas till mig, och vidare att han feeds och ger näring åt min själ till det eviga livet, med sin korsfästa kropp och utgjuta blod, så säkert som jag får ur händerna på ministern och smak i min mun brödet och kopp Herren, eftersom vissa tecken på kropp och Kristi blod.

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (a) Matt.26: 26 Medan de nu åto, tog Jesus brödet och välsignade det och krossade den och gav den till lärjungar och sade: Tag, ät, detta är min kropp. Matt.26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matt.26: 27 Och han tog en kalk och tackade och gav åt dem och sade: Drick er alla på det, Matt.26: 28 Ty detta är mitt blod i Nya Testamentet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Mark 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. Mark 14:22 Och när de åto, tog Jesus brödet och välsignade och krossade det och gav åt dem och sade: Tag, äta: Detta är min kropp. Mark 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it. Mark 14:23 Och han tog koppen, och när han hade givit tack, gav han den till dem, och de drack alla av det. Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. Mark 14:24 Och han sade till dem, detta är mitt blod i Nya Testamentet, som är utgjutet för många. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Luk 22:19 Och han tog ett bröd och tackade och krossade det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir offrad för er: Gör detta till minne av mig. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Lukas 22:20 Likaledes bägaren efter måltiden och sade: Detta kopp Nya testamentet i mitt blod, som är utgjutet för er. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 Ty vi är många som är ett bröd, och en kropp, ty vi är alla delaktiga i ett bröd. 1 Cor.11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread: 1 Cor.11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. 1 Cor.11: 23 Ty jag har tagit emot från Herren det som även jag levererade eder, att Herren Jesus samma natt då han blev förrådd tog bröd: 1 Cor.11: 24 Och när han hade givit tack, han brake it, och sade, Ta, äter: detta är min kropp, som bryts för dig: Gör detta till minne av mig. 1 Cor.11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. 1 Cor.11: 25 Efter samma sätt även han tog en kalk, då han spisade och sade, Detta kopp Nya testamentet i mitt blod: detta gör ni, så ofta som ni dricker det, till minne av mig. 1 Cor.12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. 1 Cor.12: 13 Ty med ett enda Ande är vi alla döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller hedningar, vare sig vi är slavar eller fria, och har alla gjort att dricka till en ande.


Question 76. What is it then to eat the crucified body, and drink the shed blood of Christ? Fråga 76. Vad är det då att äta den korsfäste kroppen och dricka boden Kristi blod?

Answer: It is not only to embrace with believing heart all the sufferings and death of Christ and thereby to obtain the pardon of sin, and life eternal; (a) but also, besides that, to become more and more united to his sacred body, (b) by the Holy Ghost, who dwells both in Christ and in us; so that we, though Christ is in heaven (c) and we on earth, are notwithstanding "flesh of his flesh and bone of his bone" (d) and that we live, and are governed forever by one spirit, (e) as members of the same body are by one soul. Svar: Det är inte bara att omfamna med troende hjärta allt lidande och Kristi död och därmed få förlåtelse av synd, och det eviga livet, (a) utan även, förutom att bli mer och mer enad hans heliga kropp , (b) av den helige Ande, som bor både i Kristus och i oss, så att vi, om Kristus i himmelen (c) och vi på jorden, trots "kött av hans kött och ben av hans ben" (d ) och att vi lever, och styrs alltid av en ande, (e) som medlemmar av samma organ är av en själ.

Footnotes Fotnoter

(a) John 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst. (a) Joh 6:35 Och Jesus sade till dem: Jag är livets bröd: han som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. John 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day. Johannes 6:40 Och detta är hans vilja som har sänt mig, att var och en som seeth Sonen och tror på honom, kan få evigt liv, och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen. John 6:47 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. John 6:47 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig har evigt liv. John 6:48 I am that bread of life. Johannes 6:48 Jag är som livets bröd. John 6:49 Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. John 6:49 Edra fäder åto manna i öknen, och är döda. John 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die. John 6:50 Detta är det bröd som kommer ned från himmelen, så att man kan äta av, och inte dö. John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Johannes 6:51 Jag är det levande brödet som kommit ner från himlen: om någon äter av det brödet skall leva i evighet: och det bröd som jag skall ge är mitt kött, jag ger det för allt i världen . John 6:52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? John 6:52 Judarna strävade därför sinsemellan och sade: Hur kan denne ge oss sitt kött att äta? John 6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. Johannes 6:53 Då sade Jesus till dem: "Sannerligen, sannerligen säger jag er, om ni inte äter kött av Människosonen, och dricka hans blod, ni har inget liv i dig. John 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. Johannes 6:54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen. (b) John 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. (b) John 6:55 För mitt kött är kött faktiskt, och mitt blod är verkligen dricka. John 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. Johannes 6:56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag i honom. (c) Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Acts 3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. (c) Col.3: 1 Om ni sedan stigit med Kristus, satsa på de saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Apostlagärningarna 3:21 Vem himmelen måste behålla intill de tider alltings återställelse , som Gud har talat genom munnen av alla sina heliga profeter sedan världens begynnelse. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, gör förkunna ni Herrens död tills han kommer. (d) Eph.3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; Eph.5:29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: Eph.5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. (d) Eph.3: 16 Att han skulle ge dig, enligt den rikedom av hans härlighet, skall förstärkas med kanske genom sin Ande i den inre människan, Eph.5: 29 Ty ingen människa någonsin ännu hatade sitt eget kött; men nourisheth och cherisheth det, alldeles som Herren kyrkan: Eph.5: 30 Ty vi är medlemmar i hans kropp, hans kött, och av hans ben. Eph.5:32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. Eph.5: 32 Detta är ett stort mysterium, men jag talar om Kristus och kyrkan. 1 Cor.6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? 1 Cor.6: 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? skall jag ta då Kristi lemmar och göra dem till medlemmar av en sköka? God forbid. Gud förbjude. 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Cor.6: 17 Men den som är ansluten till Herren är en ande. 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande, som bor i er, som ni har av Gud, och ni tillhör inte er själva? 1 John 3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. 1 Johannes 3:24 Och han som håller hans bud förbliver i honom, och han i honom. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Och härmed vi vet att han blifver i oss, genom Anden som han har givit oss. 1 John 4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. 1 Johannes 4:13 Härigenom vet vi att vi bor i honom, och han i oss, ty han har givit oss av sin Ande. John 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Johannes 14:23 Jesus svarade och sade till honom: Om en man älskar mig, kommer han att hålla mitt ord och min Fader skall älska honom, och vi kommer till honom och göra vår boning hos honom. (e) John 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. John 6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me. (e) Johannes 6:56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag i honom. Johannes 6:57 När de levande Fadern har sänt mig, och jag lever genom Fadern, så han som äter mig, även han skall leva genom mig. John 6:58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever. John 6:58 Detta är det bröd som kommit ned från himmelen inte som dina fäder åto manna, och är död, han som äter av det brödet skall leva i evighet. John 15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman. Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min far är bonde. John 15:2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. John 15:2 Varje gren i mig som inte bär frukt han borttager: och varje gren som bär frukt, purgeth han det, att det kan frambringa mer frukt. John 15:3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. John 15:3 Nu är ni rena genom de ord som jag har talat till dig. John 15:4 Abide in me, and I in you. John 15:4 Förbli i mig, och jag i dig. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. John 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Eph.4:15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: Eph.4:16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Johannesevangeliet 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna: Han som blifver i mig och jag i honom, han bär mycken frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:6 Om en man inte hålla i mig, han kastade fram som en gren, och är vissnad och män samla in dem och kasta dem i elden, och de bränns. Eph.4: 15 Men talar sanning i kärlek, kan växa upp till honom i alla saker, som är huvudet, Kristus Eph.4: 16 Från vem i hela kroppen fitly gick samman och packas av det som var gemensamt supplieth enligt ineffektivt arbetar i åtgärden i alla delar, låter ökning av kroppen åt the uppbyggliga av sig själv i kärlek.


Question 77. Where has Christ promised that he will as certainly feed and nourish believers with his body and bleed, as they eat of this broken bread, and drink of this cup? Fråga 77. Vart har Kristus lovade att han som säkert kommer att foder och näring troende med sin kropp och blöda, eftersom de äter av det brutna bröd och dricker av denna bägare?

Answer: In the institution of the supper, which is thus expressed: (a) "The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and: said: eat, this is my body, which is broken for you; this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying: this cup is the new testament in my blood; this do ye, as often as ye drink it, in remembrance of me. For, as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come." Svar: I den institution på supé, som därmed uttryck: (a) "Herren Jesus tog natt då han blev förrådd, bröd, och när han hade givit tack, han bröt det och: sa: ät Det här är min kropp, som bryts för dig, Gör detta till minne av mig. Efter samma sätt även han tog en kalk, då han spisade och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, det gör ni, så ofta som ni dricker det, till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, visar ni Herrens död tills han kommer. " 1 Cor.11:23-26. 1 Cor.11 :23-26. This promise is repeated by the holy apostle Paul, where he says "The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread." Detta löfte upprepas av den Helige aposteln Paulus, där han säger "Det kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? För vi är många som är ett bröd, och en kropp, ty vi är alla delaktiga i ett bröd. " 1 Cor.10:16,17. 1 Cor.10: 16,17.

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread: 1 Cor.11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. (a) 1 Cor.11: 23 Ty jag har tagit emot från Herren det som även jag levererade eder, att Herren Jesus den natt då han blev förrådd tog bröd: 1 Cor.11: 24 Och när han hade gett Tack, broms han det och sade, Ta, äter: detta är min kropp, som bryts för dig: Gör detta till minne av mig. 1 Cor.11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. 1 Cor.11: 25 Efter samma sätt även han tog en kalk, då han spisade och sade, Detta kopp Nya testamentet i mitt blod: detta gör ni, så ofta som ni dricker det, till minne av mig. Matt.26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. Matt.26: 26 Och när de åt, tog Jesus brödet och välsignade det och krossade den och gav den till lärjungar och sade: Tag, ät, detta är min kropp. Matt.26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Mark 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. Matt.26: 27 Och han tog en kalk och tackade och gav åt dem och sade: Drick er alla på det, Matt.26: 28 Ty detta är mitt blod i Nya Testamentet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Mark 14:22 Och när de åto, tog Jesus brödet och välsignade och krossade det och gav åt dem och sade: Tag, ät: Detta är min kropp. Mark 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it. Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. Mark 14:23 Och han tog koppen, och när han hade givit tack, gav han den till dem, och de drack alla av det. Markus 14:24 Och han sade till dem, detta är mitt blod i Nya testamentet, som utgjutet för många. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Luk 22:19 Och han tog ett bröd och tackade och krossade det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir offrad för er: Gör detta till minne av mig. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Lukas 22:20 Likaledes bägaren efter måltiden och sade: Detta kopp Nya testamentet i mitt blod, som är utgjutet för er. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 Ty vi är många som är ett bröd, och en kropp, ty vi är alla delaktiga i ett bröd.


(week) 29. (vecka) 29. Lord's Day Lord's Day


Question 78. Do then the bread and wine become the very body and blood of Christ? Fråga 78. Gör sedan brödet och vinet blir det mycket kropp och blod av Kristus?

Answer: Not at all: (a) but as the water in baptism is not changed into the blood of Christ, neither is the washing away of sin itself, being only the sign and confirmation thereof appointed of God; (b) so the bread in the Lord's supper is not changed into the very body of Christ; (c) though agreeably to the nature and properties of sacraments, (d) it is called the body of Christ Jesus. Svar: Inte alls: (a) men eftersom vattnet i dopet är inte förvandlas till Kristi blod, varken är bortspolning av synden själv, är bara ett tecken och bekräftar detta utses av Gud, (b) så brödet i Herrens måltid ändras inte i själva Kristi kropp, (c) om instämmande till natur och egenskaper sakrament, (d) det kallas Kristi kropp Jesus.

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (a) Matt.26: 29 Men jag säger er, jag dricker inte hädanefter detta vinträd, tills den dag då jag dricker det nytt med er i min Faders rike. (b) Eph.5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, Tit.3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; (c) Mark 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many. (b) Eph.5: 26 för att han skulle helga och rena det med sköljning av vatten genom ordet, Tit.3: 5 Inte rättfärdiga gärningar som vi har gjort, men enligt hans nåd han räddade oss, av tvättning av förnyelse, och förnyelse av den Helige Anden, (c) Mark 14:24 Och han sade till dem, detta är mitt blod i Nya Testamentet, som är utgjutet för många. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 1 Cor.10: 17 Ty vi är många som är ett bröd, och en enda kropp, ty vi är alla delaktiga i ett bröd. 1 Cor.11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. 1 Cor.11: 26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, gör förkunna ni Herrens död tills han kommer. 1 Cor.11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. 1 Cor.11: 27 Därför var och skall äta detta bröd och dricker denna kopp Herren, ovärdigt, skall vara skyldig till kropp och blod av Herren. 1 Cor.11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. 1 Cor.11: 28 Men låt en man granska sig själv, så låt honom äta av brödet och dricka av kalken. (d) Gen.17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. (d) Gen.17: 10 Detta är mitt förbund, som ni ska hålla mellan mig och er och din säd efter dig, vart man barn bland er skall omskäras. Gen.17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Gen.17: 11 Och I skolen omskära köttet av dina förhuden, och det skall vara ett tecken på förbundet BETWIXT mig och dig. Gen.17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. Gen.17: 14 Och oomskuren man, barn vars kött av hans förhud inte är omskuren, skall denna själ bli avskurna från sitt folk, han har brutit mitt förbund. Gen.17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Exod.12:11 And thus shall ye eat it; with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and ye shall eat it in haste: it is the LORD'S passover. Gen.17: 19 Och Gud sade Sarah din hustru skall bära dig en son verkligen, och du skall ge honom namnet Isak; och jag skall upprätta mitt förbund med honom till ett evigt förbund, och med hans säd efter honom. Exod.12 : 11 Och så skall ni äta det, med din rygg omgjordade, dina skor på fötterna och stav i handen, och ni skall äta det med hast det är Herrens påsk. Exod.12:13 And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are: and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt. Exod.12:27 That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD'S passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. Exod.12: 13 Och blodet skall vara er för ett tecken på husen där ni är och när jag ser blodet skall jag gå förbi, och att det onda skall inte be er att förstöra dig, när jag slår Egyptens land. Exod.12: 27 Detta skall ni säga, är det offret av Herrens påsk, som gick över husen av Israels barn i Egypten, när han dödade egyptierna, och skonade våra hus. And the people bowed the head and worshipped. Och folket böjde huvudet och tillbad. Exod.12:43 And the LORD said unto Moses and Aaron, This is the ordinance of the passover: There shall no stranger eat thereof: Exod.12:48 And when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land: for no uncircumcised person shall eat thereof. Exod.12: 43 Och HERREN sade till Mose och Aron, Detta är stadgan om påskalammet: Ingen utlänning skall äta därav: Exod.12: 48 När en främling skall bor hos dig och kommer att hålla påsk till Herre, låt alla hans män skall omskäras, och sedan låta honom komma nära och hålla det, och han skall vara som en som är född i landet, ty ingen oomskuren person skall äta därav. Exod.13:9 And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the LORD'S law may be in thy mouth: for with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt. Exod.13: 9 Och det skall vara ett tecken till dig på din hand, och för ett minnesmärke mellan dina ögon, att Herrens lag kan vara i din mun, ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten. 1 Pet.3:21 The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ: 1 Cor.10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; 1 Cor.10:2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Cor.10:3 And did all eat the same spiritual meat; 1 Cor.10:4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ. 1 Pet.3: 21 gillar siffran vartill även dop doth nu också rädda oss (som inte tas bort från smuts av köttet, men svaret på ett gott samvete inför Gud,) genom Jesu Kristi uppståndelse: 1 Kor. 10:1 övrigt, bröder, skulle jag inte att ni skall vara okunnig, hur alla våra fäder var under molnet, och alla gick genom havet, 1 Cor.10: 2 och lät döpa alla till Mose i molnet och i havet, 1 Cor.10: 3 och gjorde alla äta samma andliga köttet, 1 Cor.10: 4 och alla drack samma andliga dryck, de drack av andlig klippa som följde dem, och att Klippan var Kristus.


Question 79. Why then doth Christ call the bread "his body", and the cup "his blood", or "the new covenant in his blood"; and Paul the "communion of body and blood of Christ"? Fråga 79. Varför då doth Kristus kallar brödet "sin kropp", och koppen "hans blod", eller "det nya förbundet i sitt blod" och Paulus "gemenskap av kropp och blod av Kristus"?

Answer: Christ speaks thus, not without great reason, namely, not only thereby to teach us, that as bread and wine support this temporal life, so his crucified body and shed blood are the true meat and drink, whereby our souls are fed to eternal life; (a) but more especially by these visible signs and pledges to assure us, that we are as really partakers of his true body and blood by the operation of the Holy Ghost as we receive by the mouths of our bodies these holy signs in remembrance of him; (b) and that all his sufferings and obedience are as certainly ours, as if we had in our own persons suffered and made satisfaction for our sins to God. Svar: Kristus talar alltså inte utan bra anledning, det vill säga, inte bara därigenom att lära oss, att när brödet och vinet stödja detta timliga liv, så hans korsfäst kropp och utgjuta blod är den sanna mat och dryck, där våra själar för utfodring av evigt liv, (a) men framför allt genom dessa synliga tecken och löften om att försäkra oss, att vi är lika mycket delaktiga av hans sanna kropp och blod genom driften av den helige Ande som vi får genom munnen av våra kroppar dessa heliga tecken till minne av honom, (b) och att alla hans lidanden och lydnad är verkligen vår, som om vi hade i våra egna led personer och gjorde tillfredsställelse för våra synder inför Gud.

Footnotes Fotnoter

(a) John 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. (a) Johannes 6:51 Jag är det levande brödet som kommit ner från himlen: om någon äter av det brödet skall leva i evighet: och det bröd som jag skall ge är mitt kött, jag ger det för livet världen. John 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. John 6:55 För min kött är kött faktiskt, och mitt blod är verkligen dricka. (b) 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? (b) 1 Cor.10: 16 kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 1 Cor.10:17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread. 1 Cor.10: 17 Ty vi är många som är ett bröd, och en kropp, ty vi är alla delaktiga i ett bröd.


(week) 30. (vecka) 30. Lord's Day Lord's Day


Question 80. What difference is there between the Lord's supper and the popish mass? Fråga 80. Vad är skillnaden mellan Herrens nattvard och PAPISTISK massa?

Answer: The Lord's supper testifies to us, that we have a full pardon of all sin by the only sacrifice of Jesus Christ, which he himself has once accomplished on the cross; (a) and, that we by the Holy Ghost are ingrafted into Christ, (b) who, according to his human nature is now not on earth, but in heaven, at the right hand of God his Father, (c) and will there be worshipped by us. Svar: Herrens nattvard vittnar för oss, att vi har en full förlåtelse för all synd den enda offret av Jesus Kristus, som han själv har en gång åstadkommit på korset, (a) och att vi genom den helige Ande är ingrafted in Kristus, (b), som enligt sin mänskliga natur är nu inte på jorden utan i himlen, på Guds högra sida fadern, (c) och kommer det att bli dyrkad av oss. (d) But the mass teaches, that the living and dead have not the pardon of sins through the sufferings of Christ, unless Christ is also daily offered for them by the priests; and further, that Christ is bodily under the form of bread and wine, and therefore is to be worshipped in them; so that the mass, at bottom, is nothing else than a denial of the one sacrifice and sufferings of Jesus Christ, and an accursed idolatry. (d) Men massan lär, att de levande och döda har inte förlåtelse för synd genom Kristi lidande, om inte Kristus är också dagligen erbjuds till dem av prästerna, och vidare, att Kristus är kroppslig i form av bröd och vin, och därför skall dyrkas i dem, så att massan i botten, är ingenting annat än ett förnekande av ett offer och lidande Jesus Kristus, och en förbannad avgudadyrkan. (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) Heb.7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's: for this he did once, when he offered up himself. (a) Heb.7: 27 Vem needeth inte dagligen, eftersom de höga präster, för att frambära offer, först för sina egna synder och sedan för folkets: för att han en gång gjorde, när han offrade sig själv. Heb.9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Heb.9: 12 Varken av blod från getter och kalvar, men genom sitt eget blod han in i en gång in i helgedomen, ha fått evig inlösen för oss. Heb.9:25 Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others; Heb.9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Heb.9: 25 ej heller att han skulle lägga sig ofta, som översteprästen inträder i det heliga rum varje år med andras blod, Heb.9: 26 För då måste han ofta har lidit sedan världens skapelse, men nu en gång i slutet av världen har han verkade lägga undan synden genom att offra sig själv. Heb.9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Heb.9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Heb.9: 27 Och eftersom den är utsedd till människorna en gång dö, men efter den här domen: Heb.9: 28 Så Kristus erbjöds en gång för att bära mångas synder, och för dem som söker honom skall han tycks andra gången utan synd till frälsning. Heb.10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Heb.10: 10 Genom den kommer vi helgade genom att erbjuda att Jesu Kristi kropp blev en gång för alla. Heb.10: 12 Men den här mannen, sedan han erbjudit ett offer för synder för alltid, satte sig ner på höger Guds hand, Heb.10: 13, från nu väntar tills hans fiender bli hans fotapall. Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 14 Ty med ett enda offer har han fullkomnat för alltid dem som är helgade. John 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost. Joh 19:30 När Jesus därför hade fått ättika, sade han, Det är fullbordat, och han böjde huvudet och gav upp andan. Matt.26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Matt.26: 28 Ty detta är mitt blod i Nya Testamentet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. Luk 22:19 Och han tog ett bröd och tackade och krossade det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir offrad för er: Gör detta till minne av mig. Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. Lukas 22:20 Likaledes bägaren efter måltiden och sade: Detta kopp Nya testamentet i mitt blod, som är utgjutet för er. (b) 1 Cor.6:17 But he that is joined unto the Lord is one spirit. (b) 1 Cor.6: 17 Men den som är ansluten till Herren är en ande. 1 Cor.10:16 The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? 1 Cor.10: 16 kopp välsignelse som vi välsignar, är det inte gemenskap med Kristi blod? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? (c) Heb.1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; Heb.8:1 Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens; Heb.8:2 A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man. (c) Heb.1: 3 Vem är ljusstyrkan på hans härlighet, och uttrycka bilden av hans person, och upprätthåller allt med ordet i sin makt, när han själv rensade våra synder, satte sig på den högra av Majesty on high; Heb.8: 1 Nu av de saker som vi har talat om detta är summan: Vi har en sådan överstepräst, som ligger på högra sidan av tron majestät på himmelen, Heb. 8:2 En minister i helgedomen, och det sanna tabernaklet, vilket Herren lägrade och inte människan. John 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God. Johannes 20:17 Jesus sade till henne: Rör mig inte, ty jag inte ännu stigit upp till min Fader: Men gå till mina bröder och säg till dem, stiger jag till min fader och er fader, och till min Gud, och din Gud. (d) Matt.6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: Matt.6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (d) Matt.6: 20 utan lade upp för er skatter i himlen, där varken mal eller rost mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl: Matt.6: 21 Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta också. John 4:21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Johannes 4:21 Jesus sade till henne: Kvinna, tro mig, den tid kommer, då ni skall varken på detta berg eller i Jerusalem som tillbe Fadern. John 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. Johannes 4:22 Ni tillber ni vet inte vad: vi vet vad vi tillber, eftersom frälsningen kommer från judarna. John 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. Johannes 4:23 Men den tid kommer, och nu är, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning, ty Fadern söker, så att dyrka honom. John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Luke 24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy: Acts 7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, Acts 7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God. Luk 24:52 Och de dyrkade honom, och återvände till Jerusalem med stor glädje: Apg 7:55 Men han var fylld av den helige Ande, tittade upp stedfastly till himlen och såg Guds härlighet och Jesus som står på höger Guds hand, Apg 7:56 och sade: »Jag ser himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. Col.3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Philip.3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ: Philip.3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Col.3: 1 Om ni sedan stigit med Kristus, satsa på de saker som är ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Philip.3: 20 Av vårt samtal är i himlen, varifrån även vi söker efter frälsaren , Herren Jesus Kristus: Philip.3: 21 som ska ändra vår usla kropp, att det kan vara hederliga lik hans härliga kropp, enligt de som arbetar där han kan till och med att lägga allt åt sig själv. 1 Thess.1:10 And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. 1 Thess.1: 10 och vänta på hans Son från himlen, som han uppstått från de döda, Jesus, som hjälpte oss från den kommande vreden. Heb.9:6 Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Heb.9: 6 Nu när dessa saker ordinerades därför gick prästerna alltid i första tabernaklet, fullborda Guds tjänst. Heb.9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people: Heb.9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing: Heb.9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; Heb.9:10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. Heb.9: 7 Men i andra gick översteprästen bara en gång om året, inte utan blod, som han bjöd på sig själv, och för fel på folk: Heb.9: 8 Den Helige Ande detta som innebär att vägen in i det heligaste av allt var ännu inte gjort uppenbart, samtidigt som den första tabernaklet var ännu stående: Heb.9: 9, som var en siffra för den tid då förevarande, där erbjöds både offergåvor, som inte kunde få honom att gjorde tjänsten perfekt, vilket hör till samvetet, Heb.9: 10, som stod bara i kött och dricker, och dykare sköljvätska och köttsliga förordningar som ställs på dem fram till tiden för reformationen. (e) Heb.9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. (e) Heb.9: 26 För då måste han ofta har lidit sedan grundandet av världen, men nu en gång i slutet av världen har han verkade lägga undan synden genom att offra sig själv. Heb.10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb.10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb.10: 12 Men den här mannen, sedan han erbjudit ett offer för synder för alltid, satte sig på Guds högra sida, Heb.10: 14 Ty med ett enda offer har han fullkomnat för alltid dem som är helgade. Heb.10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Heb.10:20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh; Heb.10:21 And having an high priest over the house of God; Heb.10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Heb.10: 19 med därför, bröder, att frimodigt gå in i det heligaste genom Jesu blod, Heb.10: 20 Genom ett nytt och levande sätt, som han har invigt åt oss, genom slöjan, det vill säga hans kött; Heb.10: 21 och med en överstepräst över Guds hus, Heb.10: 22 Låt oss nalkas med ett riktigt hjärta i garantier för att tro, med våra hjärtan bevattnas från ett ont samvete, och våra kroppar tvättas med rent vatten. Heb.10:23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;) Heb.10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Heb.10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. Heb.10: 23 Låt oss hålla fast yrket i vår tro utan att vackla, (ty han är trofast som lovade;) Heb.10: 24 och låt oss ta varandra för att framkalla åt kärlek och goda gärningar: Heb.10: 25 avkall Inte montering av oss samman, eftersom sättet för vissa är, men förmanade varandra: och så mycket mer, eftersom ni se den dagen närmar sig. Heb.10:26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, Heb.10:27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Heb.10: 26 Ty om vi syndar medvetet efter att vi fått kunskap om sanningen, finns förbliver inga fler offer för synder, Heb.10: 27 Men en viss rädsla letar efter omdöme och glödande indignation, som skall förtära motståndare. Heb.10:28 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses: Heb.10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? Heb.10:30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. Heb.10: 28 Han som föraktade Mose lag dött utan nåd under två eller tre vittnen: Heb.10: 29 om hur mycket sorer straff, antar ni skall han tänkte värdig, som Hath trampas under fötterna på Guds Son, och Hath räknade blod av förbundet, varmed han var helgat en ohelig sak, och har gjort trots intill Ande av nåd? Heb.10: 30 Ty vi känner honom som har sagt, Vengeance belongeth till mig, kommer jag belöna, säger Herren. And again, The Lord shall judge his people. Heb.10:31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Och igen, skall Herren döma sitt folk. Heb.10: 31 Det är en fruktansvärd sak att falla i händerna på den levande Guden.


Question 81. For whom is the Lord's supper instituted? Fråga 81. För vem är Herrens nattvard väckas?

Answer: For those who are truly sorrowful for their sins, and yet trust that these are forgiven them for the sake of Christ; and that their remaining infirmities are covered by his passion and death; and who also earnestly desire to have their faith more and more strengthened, and their lives more holy; but hypocrites, and such as turn not to God with sincere hearts, eat and drink judgment to themselves. Svar: För dem som verkligen är sorgligt för sina synder, men lita på att de är förlåtna för Kristi skull, och att deras återstående svagheter omfattas av hans passion och död, och som också innerligt önskar att få sin tro mer och mer stärkas, och deras liv mer heliga, men hycklare, och som tur inte att Gud med uppriktiga hjärtan, äta och dricka dom till sig. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.10:19 What say I then? (a) 1 Cor.10: 19 Vad säger jag då? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing? att idol är en sak, eller det som erbjuds i offer till avgudar är en sak? 1 Cor.10:20 But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils. 1 Cor.10: 20 Men jag säger, att det som de offrar offrar de offra till djävlar, och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha gemenskap med djävlar. 1 Cor.10:21 Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils. 1 Cor.10: 21 Ni kan inte dricka en kopp Herren, och kopp djävlar: ni kan inte få del av Herrens bord, och i tabellen av djävlar. 1 Cor.10:22 Do we provoke the Lord to jealousy? 1 Cor.10: 22 Undvik provocera vi Herren till svartsjuka? are we stronger than he? är vi starkare än han? 1 Cor.11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. 1 Cor.11: 28 Men låt en man granska sig själv, så låt honom äta av brödet och dricka av kalken. 1 Cor.11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 1 Cor.11: 29 Ty den som äter och dricker ovärdigt äter och dricker fördömelse för sig själv, inte urskilja Herrens kropp.


Question 82. Are they also to be admitted to this supper, who, by confession and life, declare themselves unbelieving and ungodly? Fråga 82. Är de också att få tillträde till denna supé, som genom bekännelse och liv, förklarar sig otrogna och ogudaktiga?

Answer: No; for by this, the covenant of God would be profaned, and his wrath kindled against the whole congregation; (a) therefore it is the duty of the christian church, according to the appointment of Christ and his apostles, to exclude such persons, by the keys of the kingdom of heaven, till they show amendment of life. Svar: Nej, ty detta skulle Guds förbund ohelgas, och hans vrede upptändes mot hela församlingen, (a) därför att det är en skyldighet för den kristna kyrkan, enligt utnämningen av Kristus och hans apostlar, för att utesluta sådana personer, med nycklarna till himmelriket, tills de visar ändring av livet.

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.11:20 When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper. (a) 1 Cor.11: 20 När ni träffas därför på ett ställe, detta är inte att äta Herrens nattvard. 1 Cor.11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. 1 Cor.11: 34 Och om någon hunger, låt honom äta hemma, för att ni inte kommit tillsammans till fördömande. And the rest will I set in order when I come. Och resten kommer jag så när jag kommer. Isa.1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Isa.1: 11 till vilket ändamål är många era offer åt mig? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats. säger Herren: Jag är full av brännoffer av vädurar, och fettet utfodras djuren, och jag min glädje inte i blodet av oxar, eller lamm, eller om han getter. Isa.1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Isa.1: 12 När ni kommer att infinna mig, Vem spände krävs detta vid handen, att trampa mina domstolar? Isa.1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting. Isa.1: 13 Ta inte mer förgäves oblations, rökelse är en styggelse för mig, den nya månar och Sabbaterna, utlysande av församlingarna, kan jag inte bort, det är ondska, även det högtidliga mötet. Isa.1:14 Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them. Isa.1: 14 Din nya månar och din utsåg högtider min själ hatar: de är ett problem för mig, jag är trött att bära dem. Isa.1:15 And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood. Isa.1: 15 Och när ni sprider ut dina händer, kommer jag gömma mina ögon från dig: ja, när ni gör många böner, kommer jag inte höra: Dina händer är fulla av blod. Isa.66:3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Isa.66: 3 Den som dödar en oxe är som om han dödade en människa, han som sacrificeth ett lamm, som om han skära av hundens hals, han som offrar en oblation, som om han erbjöd svin blod, han som bränner rökelse , som om han välsignade en idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. Ja, har de valt sitt eget sätt, och deras själ lust i deras styggelser. Jer.7:21 Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh. Jer.7: 21 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, Sätt ditt brännoffer åt dina uppoffringar, och äta kött. Jer.7:22 For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices: Jer.7:23 But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people: and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Jer.7: 22 Ty jag talade edra fäder, eller bjöd dem på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, om brännoffer eller uppoffringar: Jer.7: 23 Men det här bjöd jag dem och sade: Lyd min röst, och jag skall vara er Gud, och ni skall vara mitt folk och går ni på alla de sätt som jag har befallt er, att det kan vara bra för er. Ps.50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth? Ps.50: 16 Men de ogudaktiga Gud säger: Vad har du att göra för att förklara mina stadgar, eller att du vill ta mitt förbund i din mun?


(week) 31. (vecka) 31. Lord's Day Lord's Day


Question 83. What are the keys of the kingdom of heaven? Fråga 83. Vilka är nycklarna till himmelriket?

Answer: The preaching of the holy gospel, and christian discipline, or excommunication out of the christian church; by these two, the kingdom of heaven is opened to believers, and shut against unbelievers. Svar: predikan av den heliga evangeliet och kristna disciplin, eller bannlysningen av den kristna kyrkan, genom dessa två, är himmelriket öppnas för troende, och stängde mot otrogna.


Question 84. How is the kingdom of heaven opened and shut by the preaching of the holy gospel? Fråga 84. Hur är det himmelriket öppnas och stängas genom att predika heliga evangeliet?

Answer: Thus: when according to the command of Christ, it is declared and publicly testified to all and every believer, that, whenever they receive the promise of the gospel by a true faith, all their sins are really forgiven them of God, for the sake of Christ's merits; and on the contrary, when it is declared and testified to all unbelievers, and such as do not sincerely repent, that they stand exposed to the wrath of God, and eternal condemnation, so long as they are unconverted: (a) according to which testimony of the gospel, God will judge them, both in this, and in the life to come. Svar: Alltså: Om det enligt befäl av Kristus, den är deklarerad och offentligt vittnade om alla och alla troende, att när de får löftet om evangeliet genom en sann tro, alla deras synder är verkligen förlåtit dem av Gud, för Kristi skull meriter, och tvärtom, när den är deklarerad och vittnade till alla troende, och som inte uppriktigt omvänder oss, att de stå utsatt för Guds vrede och evig fördömelse, så länge de är icke-omvandlade: (a) enligt vilken vittnesbörd om evangeliet, kommer Gud att döma dem, både i detta och i det kommande livet.

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (a) Matt.16: 18 Och jag säger också till dig, skall du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar råder inte emot det. Matt.16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.16: 19 och jag skall ge dig nycklarna till himmelrikets och helst skall du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och helst skall du löser på jorden skall vara löst i himlen. Matt.18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Matt.18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Matt.18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Matt.18: 15 Dessutom Om din broder skall otrohet mot dig, gå och säg honom hans fel mellan dig och honom ensam: om han skall höra dig, fick du har din bror. Matt.18: 16 Men om han inte vill höra dig och sedan ta med dig en eller två, som i munnen av två eller tre vittnen varje ord kan fastställas. Matt.18: 17 Och om han skall försumma att höra dem säga det åt kyrkan, men om han försummar att hör kyrkan, låt honom vara sig till dig som en hednisk man och en publikan. Matt.18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.18: 18 Sannerligen säger jag eder, skall Vadhelst ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och helst skall ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Matt.18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matt.18: 19 Vidare säger jag eder, att om två av er skall komma överens om jorden som vidröra något annat som de skall fråga, skall det göras för dem av min Fader i himlen. John 20:21 Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you. Joh 20:21 Då sade Jesus till dem igen, frid vare med dig: Som Fadern har sänt mig, även så skickar jag dig. John 20:22 And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost: John 20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained. John 20:22 Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem, ni emot den helige Ande: John 20:23 Vems soever synder ni ansvarsområde, de överlämnas till dem, och vars soever synder ni behålla, de bevaras.


Question 85. How is the kingdom of heaven shut and opened by christian discipline? Fråga 85. Hur är det himmelriket stängas och öppnas av Christian disciplin?

Answer: Thus: when according to the command of Christ, those, who under the name of christians, maintain doctrines, or practices inconsistent therewith, and will not, after having been often brotherly admonished, renounce their errors and wicked course of life, are complained of to the church, or to those, who are thereunto appointed by the church; and if they despise their admonition, are by them forbidden the use of the sacraments; whereby they are excluded from the christian church, and by God himself from the kingdom of Christ; and when they promise and show real amendment, are again received as members of Christ and his church. Svar: Alltså: Om det enligt kommandot Kristi dem, som under namnet kristna, upprätthålla läror, eller praxis strider mot bestämmelserna, och kommer inte, efter att ha varit ofta broderlig förmanade, avstå från sina misstag och onda under livets gång, är klagade över till kyrkan, eller till dem, som är försett det utses av kyrkan, och om de föraktar sin förmaning, är genom dem förbjudit användning av sakramenten, som innebär att de är uteslutna från den kristna kyrkan, och av Gud själv från Kristi rike, och när de lovar och visa verkliga ändring, åter emot som medlemmar i Kristus och hans kyrka. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (a) Matt.18: 15 Dessutom Om din broder skall otrohet mot dig, gå och säg honom hans fel mellan dig och honom ensam: om han skall höra dig, fick du har din broder. Matt.18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Matt.18: 16 Men om han inte vill höra dig, så ta med dig en eller två, som i munnen av två eller tre vittnen varje ord kan fastställas. Matt.18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Matt.18: 17 Och om han skall försumma att höra dem säga det åt kyrkan, men om han försummar att höra kyrkan, låt honom till dig, såsom en hednisk man och en publikan. Matt.18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matt.18: 18 Sannerligen säger jag eder, skall Vadhelst ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och helst skall ni löser på jorden skall vara löst i himlen. 1 Cor.5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. 1 Cor.5: 2 och ni är uppblåst, och har inte snarare sörjde, att den som har utfört detta dåd kan tas bort från er. 1 Cor.5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed, 1 Cor.5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 1 Cor.5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 1 Cor.5: 3 För jag sannerligen, som frånvarande i kroppen, men förekommer hos anda, har bedömt redan som om jag var närvarande, om honom som har så gjort detta dåd, 1 Cor.5: 4 I namn av vår Herre Jesus Kristus, när ni samlas ihop, och min ande, med kraften hos vår Herre Jesus Kristus, 1 Cor.5: 5 att avge ett sådant en åt Satan för destruktion av kött, att hans ande skall bli räddad på den dag då Herren Jesus. 1 Cor.5:11 But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat. 1 Cor.5: 11 Men nu har jag skrivit till er att inte behålla bolaget, om någon som kallas broder vara ett HORKARL eller girig, eller en avgudadyrkare eller en railer, eller en drinkare eller en utpressare, med sådan ett nej inte att äta. 2 Thess.3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 2 Thess.3: 14 Och om någon lyder inte vårt ord av detta brev, konstatera att mannen, och har inget med honom att han får skämmas. 2 Thess.3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. 2 Thess.3: 15 Ändå räknas han inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en bror. 2 Cor.2:6 Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many. 2 Cor.2: 6 Tillräcklig en sådan människa är detta straff, som var orsakade av många. 2 Cor.2:7 So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. 2 Cor.2: 7 Så att MOTSTRÄVIGT ni borde snarare att förlåta honom och trösta honom, så att kanske en sådan man ska sväljas med alltför stora sorg. 2 Cor.2:8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. 2 Cor.2: 8 Därför jag ber er att ni skulle bekräfta din kärlek till honom.


The Third Part - Of Thankfulness Tredje delen - av tacksamhet


(week) 32. (vecka) 32. Lord's Day Lord's Day


Question 86. Since then we are delivered from our misery, merely of grace, through Christ, without any merit of ours, why must we still do good works? Fråga 86. Sedan dess har vi levereras från vårt elände, bara av nåd, genom Kristus, utan någon förtjänst för oss, varför måste vi fortfarande göra goda gärningar?

Answer: Because Christ, having redeemed and delivered us by his blood, also renews us by his Holy Spirit, after his own image; that so we may testify, by the whole of our conduct, our gratitude to God for his blessings, (a) and that he may be praised by us; (b) also, that every one may be assured in himself of his faith, (c) by the fruits thereof; and that, by our godly conversation others may be gained to Christ. Svar: Därför att Kristus har återlöst och hjälpte oss med hans blod förnyar oss också genom sin helige Ande, efter hans egen bild, så att vi kan vittna, av hela vårt beteende, vår tacksamhet till Gud för hans välsignelser, (en ) och att han kan bli prisad av oss, (b) också, att var och en kan vara säker på sig själv för sin tro, (c) som bär dess frukt, och det får genom våra gudfruktiga samtal andra vinnas för Kristus. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom.12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (a) Rom.6: 13 Varken ger ni era medlemmar som instrument i orätta synden, men ge er Gud, som de som är levande från de döda, och dina medlemmar som instrument i rättfärdighet inför Gud. Rom.12: 1 Jag ber er därför, bröder, av barmhärtighet Gud, att ni presentera era kroppar ett levande offer, helig, godtagbart Gud, vilken är din rimlig service. Rom.12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Rom.12: 2 och inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan pröva vad som är så bra och acceptabel, och perfekt, Guds vilja. 1 Pet.2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. 1 Pet.2: 5 Ye också, så livlig stenar, byggs upp ett andligt hus, ett heligt prästerskap, att frambära andliga offer som är godtagbara för Gud genom Jesus Kristus. 1 Pet.2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: 1 Pet.2:10 Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. 1 Pet.2: 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, att ni skall förkunna beröm av honom som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus: 1 Pet.2 : 10, vilket på sikt tidigare inte var ett folk, men är nu Guds folk: som inte hade fått barmhärtighet, men har nu fått barmhärtighet. 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. 1 Cor.6: 20 För ni är köpt med priset är förhärliga Gud i din kropp och din ande, som är Guds. (b) Matt.5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (b) Matt.5: 16 Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. 1 Pet.2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. 1 Pet.2: 12 med din konversation ärlig bland hedningarna, nämligen att medan de talar emot dig som onda, de kan genom era goda gärningar, som de skall se, förhärliga Gud i dag på besök. 1 Pet.1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations: 1 Pet.1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ: (c) 2 Pet.1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall: Matt.7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. 1 Pet.1: 6 vari ni fröjda, men nu för en säsong, om så behövs, är ni i tyngd genom mångfaldiga frestelser: 1 Pet.1: 7 att rättegången mot din tro, är mycket mer värt än guld som förgås, men man försökte med eld, kan återfinnas åt beröm och heder och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse: (c) 2 Pet.1: 10 Därför det snarare, bröder, ge omsorg för att göra er kallelse och utkorelse fast: för om ni gör dessa saker, skolen faller aldrig: Matt.7: 17 Ändå var bra träd bär god frukt, men ett skadat träd bär ond frukt. Gal.5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love. Gal.5: 6 Ty Jesus Kristus varken omskärelse availeth någon sak, inte heller uncircumcision, men tro som verkar genom kärlek. Gal.5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Gal.5:23 Meekness, temperance: against such there is no law. Gal.5: 22 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, Gal.5: 23 ödmjukhet och självbehärskning Mot sådant vänder sig inte lagen. (d) 1 Pet.3:1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives; 1 Pet.3:2 While they behold your chaste conversation coupled with fear. (d) 1 Pet.3: 1 Likaså ni fruar, vara i underkastelse till din egen män, att om någon lyder inte ordet, även de kan utan ordet vinnas av samtal av hustrurna, 1 Pet.3 : 2 Medan de ser din kyska samtal i kombination med rädsla. Rom.14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Rom.14: 19 Låt oss därför följa efter de saker som gör för fred, och saker varmed man kan uppbygga en annan.


Question 87. Cannot they then be saved, who, continuing in their wicked and ungrateful lives, are not converted to God? Fråga 87. Kan de inte sedan sparas, som fortsätter i sina onda och otacksam liv, inte omvandlas till Gud?

Answer: By no means; for the holy scripture declares that no unchaste person, idolater, adulterer, thief, covetous man, drunkard, slanderer, robber, or any such like, shall inherit the kingdom of God. Svar: Inte alls, för den heliga skriften förklarar att ingen unchaste person, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, tjuv, girig, drinkare, baktalare, rånare, eller något liknande, skall ärva Guds rike. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? (a) 1 Cor.6: 9 Vet ni inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Bli inte lurad: varken otuktiga eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller feminin, eller missbrukare av sig med mänskligheten, 1 Cor.6: 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds rike . Eph.5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Eph.5: 5 Ni vet ju, att ingen horbock, eller oren person eller girig, som är en avgudadyrkare, hava någon arvedel i Kristi rike och Guds. Eph.5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Eph.5: 6 Låt ingen lura er med tomma ord; på grund av dessa saker synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. 1 John 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. 1 Johannes 3:14 Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. He that loveth not his brother abideth in death. Den som älskar sin broder blifver i döden.


(week) 33. (vecka) 33. Lord's Day Lord's Day


Question 88. Of how many parts does the true conversion of man consist? Fråga 88. Hur många delar är den sanna omvandlingen av människan består?

Answer: Of two parts; of the mortification of the old, and the quickening of the new man. Svar: Av två delar, av harm av den gamla, och den livgivande för den nya människan. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.6:1 What shall we say then? (a) Rom.6: 1 Vad skall vi säga då? Shall we continue in sin, that grace may abound? Ska vi fortsätta i synd, att nåden kan överflöd? Rom.6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom.6: 4 Därför är vi begravdes med honom genom dopet till döden som tycker så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i nya livet. Rom.6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Rom.6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Rom.6: 5 Ty om vi har planterats tillsammans i likhet med hans död, ska vi vara även i likhet med hans uppståndelse: Rom.6: 6 Medvetna om detta, att vår gamle mannen är korsfäst med honom, det organ syndens kan förstöras, att vi hädanefter inte skulle tjäna synden. Eph.4:22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts; Eph.4:23 And be renewed in the spirit of your mind; Eph.4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Col.3:5 Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col.3:6 For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience: Col.3:7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them. Eph.4: 22 att ni avskräcks om den tidigare konversationen den gamle mannen, som är korrupt enligt de bedrägliga lustarna, Eph.4: 23 och förnyas i en anda av ditt sinne, Eph.4: 24 och att ni lagt den nya människan, som efter Gud skapas i sanningens rättfärdighet och helighet. Col.3: 5 SPÄKA därför era medlemmar som är på jorden, otukt, orenhet, överdrivna kärlek, ondska concupiscence och girighet, som är avgudadyrkan: Col 3:6 För vilka saker skull Guds vrede kommer, om de ohörsamma: Col.3: 7 i det som ni också gick en tid, när ni bodde i dem. Col.3:8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Col.3: 8 Men nu också ni lägga bort allt detta, ilska, vrede, ondska, hädelse, skitiga kommunikation ur din mun. Col.3:9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; Col.3:10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him: 1 Cor.5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Col.3: 9 Lie inte varandra, ser att ni har lagt ut den gamle med hans gärningar, Col.3: 10 och har satt den nya människan, som förnyas till kunskap efter att bilden av honom som skapade honom : 1 Cor.5: 7 Rensa bort därför den gamla surdegen så att ni kan bli en ny knöl, eftersom ni är osyrade. For even Christ our passover is sacrificed for us: 2 Cor.7:10 For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death. För även Kristus vår Påsken är offras för oss: 2 Cor.7: 10 för gudfruktiga sorg övar ånger att frälsning inte ångrade, men sorgen i världen övar död.


Question 89. What is the mortification of the old man? Fråga 89. Vad är dödande gubben?

Answer: It is a sincere sorrow of heart, that we have provoked God by our sins; and more and more to hate and flee from them. Svar: Det är en uppriktig sorg i hjärtat, att vi har framkallat Gud genom våra synder, och mer och mer att hata och fly från dem. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Joel 2:13 And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. (a) Rom.8: 13 Ty om ni lever efter köttet, skall ni dö, men om ni genom Anden gör förödmjuka den kroppens gärningar skall ni leva. Joel 2:13 och sarga ditt hjärta, och inte din kläder, och vända sig till Herren, din Gud, ty han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i mildhet, och omvänder honom till det onda. Hos.6:1 Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. Hos.6: 1 Kom, låt oss återvända till HERREN, ty han har rivit, och han skall läka oss, han har slagit, och han kommer att binda upp oss.


Question 90. What is the quickening of the new man? Fråga 90. Vilken är den livgivande av den nya mannen?

Answer: It is a sincere joy of heart in God, through Christ, (a) and with love and delight to live according to the will of God in all good works. Svar: Det är en uppriktig glädje i hjärtat på Gud, genom Kristus, (a) och med kärlek och glädje att leva enligt Guds vilja i allt gott verk. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom.14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost. Isa.57:15 For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. (a) skiva.5: 1 alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus: Rom.14: 17 Ty Guds rike är inte mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Isa.57: 15 Ty så säger de höga och upphöjda En som inhabiteth evighet, vars namn är heligt, jag bor i det höga och heliga plats med honom också som är av en bedrövad och ödmjuk ande, för att återuppliva anda av ödmjuk, och att återuppliva hjärtat av ångerfull dem. (b) Rom.6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. (b) Rom.6: 10 Ty att han dog, dog han till sin gång, men eftersom han lever, lever han för Gud. Rom.6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom.6: 11 räkna Likaså ni också er vara död verkligen synden, men lever för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Gal.2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me. Gal.2: 20 Jag är korsfäst med Kristus: Men jag lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i köttet jag lever i tron på Guds Son, som har älskat mig, och utgivit sig för mig.


Question 91. But what are good works? Fråga 91. Men vad är goda gärningar?

Answer: Only those which proceed from a true faith, (a) are performed according to the law of God, (b) and to his glory; (c) and not such as are founded on our imaginations, or the institutions of men. Svar: Endast de som går från en sann tro, (a) utförs enligt Guds lag, (b) och till hans ära, (c) och inte sådan som bygger på vår fantasi, eller institutioner män. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin. (a) Rom.14: 23 Och den som doubteth är förbannad om han äter, eftersom han äter inte om tro: Ty allt är inte av tro är synd. (b) Lev.18:4 Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God. (b) Lev.18: 4 skolen göra mina rätter och hålla mina stadgar, att gå där: Jag är Herren, er Gud. 1 Sam.15:22 And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Eph.2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. 1 Sam.15: 22 Och Samuel sade, har Herren som mycken glädje i brännoffer och uppoffringar, såsom att lyda röst åt Herren? Se, att lyda är bättre än offer, och att lyssna än fettet baggar. Ef .2:10 För hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut bestämt att vi skall vandra i dem. (c) 1 Cor.10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. (c) 1 Cor.10: 31 Vare därför ni äta eller dricka, eller helst ni gör, gör allt till Guds ära. (d) Deut.12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it. (d) Deut.12: 32 Vilken grej soever befaller jag dig, observera att göra det: Du skall icke lägga något därtill, eller minska från det. Ezek.20:18 But I said unto their children in the wilderness, Walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols: Ezek.20:19 I am the LORD your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them; Isa.29:13 Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men: Matt.15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, Matt.15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. Ezek.20: 18 Men jag sade till sina barn i öknen, Walk ni inte i bolagsordningen för era fäder icke hålla deras rätter, ej heller orena eder på deras eländiga avgudar Ezek.20: 19 Jag är Herren, din Gud, gå efter mina stadgar och håller mina rätter och göra dem, Isa.29: 13 Därför sade Herren, EFTERSOM detta folk nalkas mig med sin mun och med sina läppar hedra mig, men har tagit bort sitt hjärta långt från mig och deras rädsla mot mig undervisas av bud för män: Matt.15: 7 Ni hycklare, väl kände Esaias profetera om er, säger Matt.15: 8 Detta folk draweth nära till mig med sin mun och honoureth mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Matt.15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Matt.15: 9 Men förgäves de dyrkar mig, undervisning för läror bud män.


(week) 34. (vecka) 34. Lord's Day Lord's Day


Question 92. What is the law of God? Fråga 92. Vilken är Guds lag?

Answer: God spake all these words, Exodus 20:1-17 and Denteronomy 5:6-21, saying: I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Svar: Gud talade alla dessa ord Mosebok 20:1-17 och Denteronomy 5:6-21, säger: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.

1st commandment: Thou shalt have no other gods before me. 1. Budet: Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

2nd commandment: Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 2. Budet: Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av något annat som är i himlen eller som är nere på jorden, eller som är i vattnet under jorden. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them; for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Du skall inte tillbe dig till dem eller tjäna dem, ty jag, Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som besöker missgärning fädernas drabba barnen intill tredje och fjärde generationen av dem som hatar mig, och gör nåd tusentals av dem som älskar mig och håller mina bud.

3rd commandment: Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain. 3. Budet: Du skall inte ta namnet på Herrens, din Guds förgäves, ty Herren kommer inte att hålla honom ostraffad som missbrukar hans namn.

4th commandment: Remember the sabbath day, to keep it holy. 4. Budet: Tänk på sabbatsdagen, att hålla den helig. Six days shalt thou labour, and do all thy work; but the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är sabbat i Herrens, din Guds, det skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din tjänare eller din tjänarinna , eller din boskap, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad i dem, och vilade den sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

5th commandment: Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee. 5. Budet: Hedra din fader och din moder, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, vill giva dig.

6th commandment: Thou shalt not kill. 6. Budet: Du skall icke dräpa.

7th commandment: Thou shalt not commit adultery. 7. Budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8th commandment: Thou shalt not steal. 8. Budet: Du skall inte stjäla.

9th commandment: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. 10th commandment: Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's. 9. Budet: Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 10. Budet: Du skall inte ha begär till din nästas hus, du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.


Question 93. How are these commandments divided? Fråga 93. Hur dessa skilda bud?

Answer: Into two tables; (a) the first of which teaches us how we must behave towards God; the second, what duties we owe to our neighbour. (b) Svar: i två tabeller, (a) Den första som lär oss hur vi skall bete sig mot Gud, den andra, vilka arbetsuppgifter vi är skyldiga vår granne. (B)

Footnotes Fotnoter

(a) Exod.34:28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. (a) Exod.34: 28 och han var där med Herren fyrtio dagar och fyrtio nätter, han gjorde varken äta bröd eller dricka vatten. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments. Och han skrev på tavlorna ord av förbundet, de tio budorden. Deut.4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone. Deut.4: 13 Och han förkunnade eder sitt förbund, som han bjöd eder att hålla, nämligen de tio budorden, och han skrev dem på två stentavlor. Deut.10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the two tables in mine hand. Deut.10: 3 Och jag gjorde en ark av akacieträ och högg två stentavlor lik den första, och gick upp på berget, har två tabeller i min hand. Deut.10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten commandments, which the LORD spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly: and the LORD gave them unto me. Deut.10: 4 Och han skrev på tavlorna, enligt den första att skriva, de tio budorden, som HERREN talade till eder på berget ur elden i dag i församlingen: och Herren gav dem till mig. (b) Matt.22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (b) Matt.22: 37 Jesus sade till honom: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av hela ditt förstånd. Matt.22:38 This is the first and great commandment. Matt.22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Matt.22: 38 Detta är det första och största budet. Matt.22: 39 Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. Matt.22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. Matt.22: 40 På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.


Question 94. What does God enjoin in the first commandment? Fråga 94. Vad betyder Gud är utarbetade i det första budet?

Answer: That I, as sincerely as I desire the salvation of my own soul, avoid and flee from all idolatry, (a) sorcery, soothsaying, superstition, (b) invocation of saints, or any other creatures; (c) and learn rightly to know the only true God; (d) trust in him alone, (e) with humility (f) and patience submit to him; (g) expect all good things from him only; (h) love, (i) fear, (j) and glorify him with my whole heart; (k) so that I renounce and forsake all creatures, rather than commit even the least thing contrary to his will. Svar: Att jag, så uppriktigt som jag önskar att frälsa min själ, undvika och fly från all avgudadyrkan, (a) trollkonster, teckentydning, vidskepelse, (b) av helgon åkallan eller andra varelser, (c) och lär med rätta känna den ende sanne Guden, (d) lita på honom ensam, (e) med ödmjukhet (f) och tålamod fram till honom, (g) förväntar sig att alla bra saker från honom bara, (h) kärlek, (i) rädsla , (j) och förhärliga honom med hela mitt hjärta, (k) så att jag avsäger mig och övergav alla varelser, snarare än begår ens den minsta sak som strider mot hans vilja. (l) (l)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen. (a) 1 Johannes 5:21 Kära barn, tagen eder till avgudar. Amen. 1 Cor.6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? 1 Cor.6: 9 Vet ni inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Bli inte lurad: varken otuktiga eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller feminin, eller missbrukare av sig med mänskligheten, 1 Cor.6: 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds rike . 1 Cor.10:7 Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. 1 Cor.10: 7 varken ni avgudadyrkare, som var några av dem, såsom det är skrivet, satt folk ner för att äta och dricka, och steg upp för att spela. 1 Cor.10:14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 1 Cor.10: 14 Därför, mina högt älskade, fly från avgudadyrkan. (b) Lev.19:31 Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God. (b) Lev.19: 31 betraktar inte dem som andar, varken söka efter guider, blir orena genom dem: Jag är Herren, er Gud. Deut.18:9 When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Deut.18: 9 När du är kommer till det land som Herren, din Gud, vill giva dig, skall du inte lära dig att göra efter de skändligheter som folken. Deut.18:10 There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, Deut.18:11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Deut.18:12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee. Deut.18: 10 får det inte finnas bland er någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller att useth spådom, eller en observatör gånger, eller en trollkarl eller häxa, Deut.18: 11 eller en charmör, eller en consulter med andar, eller en guide, eller en Necromancer. Deut.18: 12 för alla att göra dessa saker är en styggelse för HERREN: och på grund av dessa vidrigheter Herren, din Gud, vill driva dem ut från före dig. (c) Matt.4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Rev.19:10 And I fell at his feet to worship him. (c) Matt.4: 10 Då sade Jesus till honom: Vik hädan, Satan, ty det är skrivet: Du skall tillbe Herren, din Gud, och endast honom skall du tjäna. Rev.19: 10 Och jag föll på hans fötter för att tillbe honom. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Rev.22:8 And I John saw these things, and heard them. Och han sade till mig: »Gör det inte: Jag är din medtjänare och dina bröder som har Jesu vittnesbörd: dyrka Gud, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande. Rev.22: 8 Och jag såg dessa saker, och hörde dem. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things. Och när jag hade hört och sett, föll jag ner och tillbe fötterna på ängeln som uppenbarat mig dessa saker. Rev.22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God. Rev.22: 9 Då sade han till mig: »Gör det inte, ty jag är din medtjänare och dina bröder profeterna, och av dem som håller ord den här boken: tillbe Gud. (d) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. (e) Jer.17:5 Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD. (d) Johannes 17:3 Och detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt. (e) Jer.17: 5 Så säger HERREN: Förbannad vare den man som förtröstar på människor, och låter köttet hans arm, och vars hjärta departeth från Herren. Jer.17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Jer.17: 7 Salig är den man som förtröstar på HERREN, och vars hoppas Herren är. (f) 1 Pet.5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. (f) 1 Pet.5: 5 heller, ni yngre, lämna er åt äldre. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Ja, alla ni bli föremål mot varandra, och kläs med ödmjukhet, ty Gud står emot de högmodiga, och giver nåd till de ödmjuka. 1 Pet.5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: (g) Heb.10:36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise. 1 Pet.5: 6 Humble er alltså under Guds mäktiga hand, att han må upphöja dig i god tid: (g) Heb.10: 36 För ni har behov av tålamod, att det efter ni gjort Guds vilja kan ni få den utlovade. Col.1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness; Rom.5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; Rom.5:4 And patience, experience; and experience, hope: 1 Cor.10:10 Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Col.1: 11 förstärkt med all makt, enligt hans härliga makt, till alla tålamod och tålamod med glädje, skiva.5: 3 Och inte bara det, men vi ära i vedermödor även veta att vedermödan övar tålamod; skiva.5 : 4 och tålamod, erfarenhet, och erfarenhet, hopp: 1 Cor.10: 10 Varken blåsljud ni, eftersom vissa av dem också knorrade, och förstördes av jagare. Philip.2:14 Do all things without murmurings and disputings: (h) Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. Philip.2: 14 Gör allting utan knot och disputings: (h) Ps.104: 27 Dessa väntar alla på dig, att du må ge dem deras mat i rätt tid. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 Det du skänker dem de samlas: Du upplåter din hand, de är fyllda med bra. Ps.104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Ps.104: 29 Du hidest ditt ansikte, de är bekymrade: du tager bort deras andedräkt, de dör, och återvända till sin damm. Ps.104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth. Ps.104: 30 Du sänder ut din ande, är de skapade, och du renewest ansiktet på jorden. Isa.45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. Isa.45: 7 I form ljuset och skapar mörkret: jag göra fred, och skapar onda: Jag är HERREN, alla dessa saker. James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. James 1:17 Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ned från Fadern till ljus, med vilka ingen vexling, ingen skugga av svarvning. (i) Deut.6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. (i) Deut.6: 5 Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av all din kraft. Matt.22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Matt.22: 37 Jesus sade till honom: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av hela ditt förstånd. (j) Deut.6:2 That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son's son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged. (j) Deut.6: 2 Det du skulle frukta Herren, din Gud, att hålla alla hans stadgar och bud, som jag befaller dig, du och din son och din sons son, alla dagar i ditt liv, samt att du må vara långvarig. Ps.111:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever. Ps.111: 10 Att frukta Herren är början till vishet: en god förståelse har alla de som gör hans bud: hans lov förbliver evinnerligen. Prov.1:7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction. Prov.9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding. Prov.1: 7 Att frukta Herren är början till kunskap, men dårar föraktar vishet och undervisning. Prov.9: 10 Att frukta Herren är början till vishet och kunskap om den heliga är förståelse. Matt.10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Matt.10: 28 och var inte rädda dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, utan frukta honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. (k) Matt.4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (k) Matt.4: 10 Då sade Jesus till honom: Vik hädan, Satan, ty det är skrivet: Du skall tillbe Herren, din Gud, och endast honom skall du tjäna. Deut.10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. Deut.10: 20 Du skall frukta Herren, din Gud, honom skall du tjäna, och till honom skall du klyva, och svär vid hans namn. Deut.10:21 He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things, which thine eyes have seen. Deut.10: 21 Han är ditt lov, och han är din Gud, som har gjort för dig dessa stora och fruktansvärda saker, som dina ögon har sett. (l) Matt.5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (l) Matt.5: 29 Om ditt högra öga förolämpar dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig, ty det är bättre för dig att en av dina medlemmar skall förgås, och inte att hela din kropp kastas i helvete. Matt.5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Matt.5: 30 Och om din högra hand förolämpar dig, hugg av den och kasta den ifrån dig, ty det är bättre för dig att en av dina medlemmar skall förgås, och inte att hela din kropp kastas i helvetet. Matt.10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Matt.10: 37 Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värd mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värd mig. Acts 5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Apg 5:29 Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: Man måste lyda Gud mer än människor.


Question 95. What is idolatry? Fråga 95. Vad är avgudadyrkan?

Answer: Idolatry is, instead of, or besides that one true God, who has manifested himself in his word, to contrive, or have any other object, in which men place their trust. Svar: Avgudadyrkan är, i stället för eller förutom att en sann Gud, som har visat sig i hans ord, att LYCKAS, eller har något annat föremål, där män har förtroende. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. (a) Eph.5: 5 Ni vet ju, att ingen horbock, eller oren person eller girig, som är en avgudadyrkare, hava någon arvedel i Kristi rike och Guds. 1 Chron.16:26 For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens. 1 Chron.16: 26 För alla gudar av människorna är avgudar, men gjorde Herren himlen. Philip.3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.) Gal.4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Philip.3: 19 vars ände är förstörelse, vars Gud sin mage, och vars härlighet är i sin skam, som sinne jordiska ting.) Gal.4: 8 Howbeit då, när ni visste inte Gud, ni gjorde tjänst till dem som av naturen är inga gudar. Eph.2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world: 1 John 2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Eph.2: 12 att då ni var utan Kristus, som är utlänningar från samväldet Israel och främlingar från förbund löfte, har utan hopp och utan Gud i världen: 1 Joh 2:23 Den som förnekar Sonen Samma har icke Fadern: (men) han att acknowledgeth Sonen, han har Fadern också. 2 John 1:9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. 2 Joh 1:9 Den som transgresseth, och blifver inte i Kristi lära, han har inte Gud. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Han som blifver i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. John 5:23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. Joh 5:23 Att alla män bör hedra Sonen, även när de ära Fadern. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him. Den som honoureth inte Sonen honoureth inte Fadern som har sänt honom.


(week) 35. (vecka) 35. Lord's Day Lord's Day


Question 96. What does God require in the second commandment? Fråga 96. Vad Gud, i det andra budet?

Answer: That we in no wise represent God by images, (a) nor worship him in any other way than he has commanded in his word. Svar: Att vi på något vis representera Gud genom bilder, (a) eller dyrka honom på något annat sätt än han har befallt i sitt ord. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Deut.4:15 Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of similitude on the day that the LORD spake unto you in Horeb out of the midst of the fire: Deut.4:16 Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female, Deut.4:17 The likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air, Deut.4:18 The likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth: Deut.4:19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. (a) Deut.4: 15 Tagen därför bra akt på er själva, ty ni såg någon slags gestalt den dag då HERREN talade till eder på Horeb ur elden: Deut.4: 16 Lest ye korrupta er, och göra dig ett beläte, den liknelse av någon siffra, likheten den manliga eller kvinnliga, Deut.4: 17 lik alla djur som finns på jorden, avbild av någon bevingad fågel som flyger i luften, Deut.4: 18 lik någon sak som röra på marken, likheten av någon fisk i vattnet under jorden: Deut.4: 19 och så att du lyfter dina ögon upp till himmelen, och när du ser the solen, månen och stjärnorna, alla himmelens härskara, vara shouldest förledas att tillbe dem och tjäna dem, som Herren, din Gud, har delat alla folk under himlen. Isa.40:18 To whom then will ye liken God? Isa.40: 18 till vem då kommer ni likna Gud? or what likeness will ye compare unto him? eller vad likhet kommer ni jämför honom? Isa.40:19 The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains. Isa.40: 19 Arbetaren melteth en bildstod, och guldsmeden spreadeth igenom det med guld, och fäller kedjor silver. Isa.40:20 He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot; he seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image, that shall not be moved. Isa.40: 20 Han som är så fattiga att han har ingen oblation önskar sig ett träd som inte ruttnar, han strävar efter honom en listig arbetare för att förbereda en bildstod, som inte får flyttas. Isa.40:21 Have ye not known? Isa.40: 21 Har ni inte känner? have ye not heard? har ni inte hört? hath it not been told you from the beginning? Hath det inte varit sagt från början? have ye not understood from the foundations of the earth? har ni inte förstått från jordens grund? Isa.40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in: Isa.40:23 That bringeth the princes to nothing; he maketh the judges of the earth as vanity. Isa.40: 22 Det är han som sitter på jordens rund, och deras invånare är som gräshoppor, att stretcheth ut himlen som en gardin, och spreadeth ut dem som ett tält att bo i: Isa.40: 23 Det bär furstarna till intet, han lät de domare på jorden som fåfänga. Isa.40:24 Yea, they shall not be planted; yea, they shall not be sown: yea, their stock shall not take root in the earth: and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. Isa.40: 24 Ja, får de inte planteras, ja, får de inte sås: ja, skall deras lager inte fäste i jorden, och han skall även blåsa på dem, och de vissna, och storm skall ta bort dem som stubb. Isa.40:25 To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Isa.40: 25 till vem då kommer ni likna mig, eller ska jag vara lika? saith the Holy One. säger den Helige. Rom.1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things. Rom.1: 23 och bytte härlighet oförgänglige Gud mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Rom.1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves: Acts 17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Rom.1: 24 Därför lät Gud gav dem åt orenhet begärelserna egna hjärtan, till förnedrade sina kroppar med varandra: Apg 17:29 DÅ då som vi är avkomma till Gud, borde vi inte tro att Gudomen är likt guld eller silver eller sten, skurna av konst och människans enhet. (b) 1 Sam.15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. (b) 1 Sam.15: 23 För uppror är det synd trolldom, och envishet är ondska och avgudadyrkan. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king. Deut.12:30 Take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee; and that thou enquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? Eftersom du har förkastat Herrens ord, han har också avvisat dig från att vara kung. Deut.12: 30 Tag dig att du inte fångade genom att följa dem, efter att de skall utrotas ur före dig, och att du frågar inte efter deras gudar, sade Hur gjorde dessa folk sin gudstjänst? even so will I do likewise. Så vill jag göra detsamma. Deut.12:31 Thou shalt not do so unto the LORD thy God: for every abomination to the LORD, which he hateth, have they done unto their gods; for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods. Deut.12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Deut.12: 31 Du skall inte göra det åt Herren, din Gud, ty allt vad Herren avskyr, som han hatar, har de gjort till sina gudar, ty även sina söner och döttrar har de brännas upp i eld åt sina gudar . Deut.12: 32 Vilken grej soever befaller jag dig, observera att göra det: Du skall icke lägga något därtill, eller minska från det. Matt.15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Matt.15: 9 Men förgäves de dyrkar mig, undervisning för läror bud män.


Question 97. Are images then not at all to be made? Fråga 97. Finns bilder då inte alls göras?

Answer: God neither can, nor may be represented by any means: (a) but as to creatures; though they may be represented, yet God forbids to make, or have any resemblance of them, either in order to worship them or to serve God by them. Svar: Gud varken kan eller kan representeras på något sätt: (a) men som till varelser, men de kan vara representerade, men Gud förbjuder att göra, eller har någon likhet med dem, antingen för att tillbe dem eller tjäna Gud av dem. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Isa.40:25 To whom then will ye liken me, or shall I be equal? (a) Isa.40: 25 till vem då kommer ni likna mig, eller ska jag vara lika? saith the Holy One. säger den Helige. (b) Exod.23:24 Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works: but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. (b) Exod.23: 24 Du skall inte tillbe sina gudar eller tjäna dem eller göra efter deras verk, men du skall tillintetgöra dem, och helt bryta ned deras bilder. Exod.23:25 And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee. Exod.23: 25 Och ni skall tjäna Herren, din Gud, och han skall välsigna ditt bröd, och ditt vatten, och jag kommer att ta sjukdom borta från mitt dig. Exod.34:13 But ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves: Exod.34:14 For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God: Exod.34:17 Thou shalt make thee no molten gods. Exod.34: 13 Men ni skall riva ner deras altaren, krossa deras bilder och hugga ner deras odlingar: Exod.34: 14 Ty du skall tillbe någon annan gud, ty Herren, vars namn är svartsjuk, är en nitälskande Gud: Exod .34:17 Du skall göra dig något smält gudar. Num.33:52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places: Deut.7:5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. Num.33: 52 skolen driva ut alla invånare i landet och framför er, och förstöra alla deras bilder och förstöra alla deras gjutna bilder, och helt plocka ner alla deras offerplatser: Deut.7: 5 Men därmed skall ni lösa dem, ni skall riva ner deras altaren och krossa deras bilder och hugga ner deras lundar och bränna upp deras beläten i eld. Deut.12:3 And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place. Deut.16:21 Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the LORD thy God, which thou shalt make thee. Deut.12: 3 Och ni skall störta deras altaren, och bryta deras stoder och bränna sina lundar med eld, och du skall hugga ned beläten av deras gudar, och förstöra namnen på dem från denna plats. Deut.16 : 21 Du skall inte plantera dig en lund av några träd nära till altaret av Herren, din Gud, som du skall göra dig. 2 Kin.18:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that David his father did. 2 Kin.18:4 He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan. 2 Kin.18: 3 Och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles såsom hans fader David gjorde. 2 Kin.18: 4 han avlägsnade höjderna och bromsa bilder och skära ner lundar, och broms i bitar kopparkärl ormen som Mose hade gjort: ty till dessa dagar Israels barn gjorde bränna rökelse på det, och han kallade det Nehushtan.


Question 98. But may not images be tolerated in the churches, as books to the laity? Fråga 98. Men kanske inte bilder tolereras i kyrkorna, såsom böcker till lekmännen?

Answer: No: for we must not pretend to be wiser than God, who will have his people taught, not by dump images, (a) but by the lively preaching of his word. Svar: Nej: för vi får inte låtsas att vara klokare än Gud, som kommer att ha sitt folk lärt, inte genom att dumpa bilder, (a) men med livliga predika hans ord. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Jer.10:8 But they are altogether brutish and foolish: the stock is a doctrine of vanities. (a) Jer.10: 8 Men de är helt djuriska och dåraktiga: Summan är en lära om fåfänglighet. Hab.2:18 What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols? Hab.2: 18 Vad gagnar den bildstod som maker detta Hath graven den, den smälta bild och en lärare av lögner, som tillverkare av hans arbete förtröstar däri, att göra dumma idoler? Hab.2:19 Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Hab.2: 19 Ve den som säger till skogen, vakna, att de dumma sten, uppstår, skall den lära! Se, det läggs över med guld och silver, och det finns ingen fläkt alls mitt i det . (b) Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? (b) Rom.10: 14 Hur då ska de kalla på honom som de har inte trott? and how shall they believe in him of whom they have not heard? och hur skall de tro på honom som de har inte hört? and how shall they hear without a preacher? och hur skall de höra utan predikant? Rom.10:15 And how shall they preach, except they be sent? Rom.10: 15 Och hur skall de predika, utom de sändas? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! som det står skrivet: Hur vacker är fötterna på dem att predika evangeliet om fred, och få glada budskapet om bra saker! Rom.10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom.10: 17 Alltså kommer tron bygger på förkunnelsen hörsel och hörsel genom Guds ord. 2 Pet.1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts: 2 Tim.3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 2 Tim.3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works. 2 Pet.1: 19 Vi har också en mer säker ord profetia, vartill gören väl att ni ta er i akt, såsom till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills den dag gryningen och dagen stjärna uppstå i era hjärtan: 2 Tim.3: 16 All skrift som är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, får till fostran i rättfärdighet: 2 Tim.3: 17 att gudsmannen vara perfekt, omsorgsfullt inredda åt alla goda gärningar.


(week) 36. (vecka) 36. Lord's Day Lord's Day


Question 99. What is required in the third commandment? Fråga 99. Det som behövs i det tredje budordet?

Answer: That we, not only by cursing (a) or perjury, (b) but also by rash swearing, (c) must not profane or abuse the name of God; nor by silence or connivance be partakers of these horrible sins in others; (d) and, briefly, that we use the holy name of God no otherwise than with fear and reverence; (e) so that he may be rightly confessed (f) and worshipped by us, (g) and be glorified in all our words and works. Svar: Att vi, inte bara genom att förbanna (a) eller mened, (b) utan även av hudutslag svordomar, (c) får inte vanhelga eller missbruk av Guds namn, eller genom tystnad eller förhöll sig få del av dessa hemska synder i andra , (d) och, kort sagt att vi använder den heliga Guds namn inget annat sätt än med fruktan och vördnad, (e) så att han kan vara riktigt bekänna (f) och dyrkas av oss, (g) och bli förhärligad i alla våra ord och gärningar. (h) (h)

Footnotes Fotnoter

(a) Lev.24:11 And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the LORD, and cursed. (a) Lev.24: 11 och den israelitiska kvinnans son hädade Herrens namn, och förbannad. And they brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:) Lev.24:12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them. Och de förde honom till Mose: (och hans mor hette Shelomith, dotter till Dibri, av Dans stam:) Lev.24: 12 Och de satte honom i klinik, att sinnet hos Herren kanske låtit dem. Lev.24:13 And the LORD spake unto Moses, saying, Lev.24:14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. Lev.24: 13 Herren talade till Mose, Lev.24: 14 frambringa honom som har förbannat utanför lägret, och låt alla som hörde honom lägga sina händer på hans huvud, och lät hela menigheten stena honom. Lev.24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. Lev.24: 15 Och du skall tala till Israels barn, säga: Om någon förbannar sin Gud skall bära sin synd. Lev.24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death. Lev.24: 16 Den som blasphemeth namnet Herren, skall han straffas med döden, hela menigheten skall stena honom och främlingen, han som är född i landet, när han blasphemeth the Herrens namn skall straffas med döden. (b) Lev.19:12 And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. (b) Lev.19: 12 Och ni skall inte svära falskt vid mitt namn, inte heller skall du vanhelga din Guds namn: Jag är Herren. (c) Matt.5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (c) Matt.5: 37 Låt din kommunikation vara, ja, ja, ja, ja, ty allt som är mer än dessa kommer, det onda. James 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation. James 5:12 Men framför allt, mina bröder, svär inte, varken vid himmelen, varken i jorden eller på annat ed: men låt ditt ja vara ja och ert nej, nej, så att ni inte hamnar i fördömande. (d) Lev.5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. (d) Lev.5: 1 Och om någon syndar, och höra rösten av svordomar, och är ett vittne, om han har sett eller vet om det, om han inte uttala den, så skall han bära på missgärning. Prov.29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. Prov.29: 24 Den som är partner med en tjuv hatar sin egen själ: han hör förbannelse, och bewrayeth det inte. (e) Jer.4:2 And thou shalt swear, The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. (e) Jer.4: 2 Du skall svära, HERREN lever, i sanning, i dom och rättfärdighet, och nationerna skall välsigna sig i honom och i honom skall de härlighet. Isa.45:23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Isa.45: 23 Jag har svurit vid mig själv, är ordet kommit ur min mun i rättfärdighet, och får inte återvända, That till mig alla knän skall böja, skall alla tungor svär. (f) Rom.10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. (f) Rom.10: 9 Att om du skall bekänner med din mun Herren Jesus, och skall tro i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, räddas du skall. Rom.10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom.10: 10 Ty med hjärtat tror man rättfärdigheten, och med munnen bekännelse görs till frälsning. Matt.10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Matt.10: 32 Den som därför skall bekänner mig inför människorna, honom skall jag också bekänna inför min Fader i himlen. (g) Ps.50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me. (g) Ps.50: 15 och åkalla mig i nöden, jag skall rädda dig, och du skall prisa mig. 1 Tim.2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. 1 Tim.2: 8 Jag kommer därför att män bad varje fall, upplyfta heliga händer, utan vrede och tvivlande. (h) Rom.2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. (h) Rom.2: 24 Vid Guds namn smädat bland hedningarna genom er, som det står skrivet. 1 Tim.6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. 1 Tim.6: 1 Låt så många anställda som är under oket räkna sina egna herrar värd all heder, att Guds namn och hans doktrin inte hädat. Col.3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Col.3: 16 Låt Kristi ord bo i dig rikligt med all vishet, undervisning och förmana varandra med psalmer, hymner och andlig sång, sång med behag i era hjärtan till Herren. Col.3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Col.3: 17 och vadhelst ni gör i ord eller handling, gör allt i namn av Herren Jesus, tacksägelse till Gud och Fadern genom honom.


Question 100. Is then the profaning of God's name, by swearing and cursing, so heinous a sin, that his wrath is kindled against those who do not endeavour, as much as in them lies, to prevent and forbid such cursing and swearing? Fråga 100. Sedan är det profaning Guds namn genom att svära och förbanna, så avskyvärt en synd, att hans vrede är upptänd mot dem som inte bemöda sig, lika mycket som i dessa lögner, för att hindra och förbjuda sådana svärande och svordomar?

Answer: It undoubtedly is, (a) for there is no sin greater or more provoking to God, than the profaning of his name; and therefore he has commanded this sin to be punished with death. Svar: Det är otvivelaktigt, (a) för det finns ingen synd större eller provocera fram till Gud, än profaning av hans namn, och därför han har befallt det synd att straffas med döden. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Prov.29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. (a) Prov.29: 24 Den som är partner med en tjuv hatar sin egen själ: han hör förbannelse, och bewrayeth det inte. Lev.5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity. Lev.5: 1 Och om någon syndar, och höra rösten av svordomar, och är ett vittne, om han har sett eller vet om det, om han inte uttala den, så skall han bära på missgärning. (b) Lev.24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. (b) Lev.24: 15 Och du skall tala till Israels barn, säga: Om någon förbannar sin Gud skall bära sin synd. Lev.24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death. Lev.24: 16 Den som blasphemeth i Herrens namn, skall han straffas med döden, hela menigheten skall stena honom och främlingen, han som är född i landet, när han blasphemeth den Herrens namn skall straffas med döden.


(week) 37. (vecka) 37. Lord's Day Lord's Day


Question 101. May we then swear religiously by the name of God? Fråga 101. Får vi svär sedan religiöst av Guds namn?

Answer: Yes: either when the magistrates demand it of the subjects; or when necessity requires us thereby to confirm a fidelity and truth to the glory of God, and the safety of our neighbour: for such an oath is founded on God's word, (a) and therefore was justly used by the saints, both in the Old and New Testament. Svar: Ja: antingen när domare kräver detta av ämnen, eller när nöden kräver att vi på så sätt att bekräfta en trohet och sanning till Guds ära, och säkerheten för vår granne: för en sådan ed bygger på Guds ord, ( a) och därför användes rättvist av helgonen, både i Gamla och Nya testamentet. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Deut.6:13 Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name. (a) Deut.6: 13 Du skall frukta Herren, din Gud, och tjänar honom, och höra svär vid hans namn. Deut.10:20 Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. Isa.48:1 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. Deut.10: 20 Du skall frukta Herren, din Gud, honom skall du tjäna, och till honom skall du klyva, och svär vid hans namn. Isa.48: 1 Hören detta, o Jakobs hus, som kallas av namnet Israel, och kom ut ur vattnet i Juda, som svär vid HERRENS namn, och ange den Israels Gud, men inte i verkligheten, eller i rättfärdighet. Heb.6:16 For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Heb.6: 16 För män sannerligen svär vid större: och en ed för bekräftelse dem ett slut på alla stridigheter. (b) Gen.21:24 And Abraham said, I will swear. (b) Gen.21: 24 Och Abraham sade kommer jag svär. Gen.31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. Gen.31: 53 Abrahams Gud, och Gud Nahor Gud, sin fader, domare BETWIXT oss. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. Gen.31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. Jos.9:15 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to let them live: and the princes of the congregation sware unto them. Och Jakob svor av rädsla för sin far Isak. Gen.31: 54 Och Jakob offrat på berget, och kallade hans bröder att äta bröd, och de fick äta bröd, och stannade hela natten på berget. Jos.9: 15 Och Josua gjorde fred med dem och gjorde ett förbund med dem, låta dem leva: och furstarna i församlingen svor åt dem. Jos.9:19 But all the princes said unto all the congregation, We have sworn unto them by the LORD God of Israel: now therefore we may not touch them. Jos.9: 19 Men alla furstar sade till hela församlingen, Vi har svurit åt dem som Herren, Israels Gud: nu därför vi inte får röra dem. 1 Sam.24:22 And David sware unto Saul. 1 Sam.24: 22 Och David svor till Saul. And Saul went home; but David and his men gat them up unto the hold. 2 Sam.3:35 And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down. Och Saul gick hem, men David och hans män GAT dem åt lastrummet. 2 Sam.3: 35 Och när allt folket kom att orsaka David att äta kött, medan det ännu var dag, David svor och sade: Så gör Gud till mig, och mer också, om jag smaka bröd, eller borde annars, tills solen ner. 1 Kin.1:28 Then king David answered and said, Call me Bathsheba. 1 Kin.1: 28 Då konung David svarade och sade: Ring mig Batseba. And she came into the king's presence, and stood before the king. Och hon kom in i konungens närvaro, och stod inför kungen. 1 Kin.1:29 And the king sware, and said, As the LORD liveth, that hath redeemed my soul out of all distress, 1 Kin.1:30 Even as I sware unto thee by the LORD God of Israel, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne in my stead; even so will I certainly do this day. 1 Kin.1: 29 Och konungen svor och sade: »Så sant HERREN lever, han har det inlösta min själ ut ur all nöd, 1 Kin.1: 30 Samtidigt som jag svor åt dig av Herren, Israels Gud, säger, förvisso Solomon din son skall regera efter mig, och han skall sitta på min tron i mitt ställe, och med så kommer jag givetvis att göra denna dag. Rom.1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers; 2 Cor.1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth. Rom.1: 9 Ty Gud är mitt vittne, som jag tjänar i min ande i evangeliet om hans Son, som oavlåtligen jag nämna att du alltid i mina böner, 2 Cor.1: 23 Och jag kallar Gud i en post min själ, att bespara er jag kom inte så länge åt Korinth.


Question 102. May we also swear by saints or any other creatures? Fråga 102. Får vi svär också av helgon eller andra varelser?

Answer: No; for a lawful oath is calling upon God, as the only one who knows the heart, that he will bear witness to the truth, and punish me if I swear falsely; (a) which honour is due to no creature. Svar: Nej, för en laglig ed ringer på Gud, som den enda som känner till hjärtat, att han kommer att vittna om sanningen, och straffa mig om jag svära falskt, (a) som äras bör att ingen varelse. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 2 Cor.1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth. (a) 2 Cor.1: 23 Och jag kallar Gud för en post på min själ, att bespara er jag kom inte så länge åt Korinth. Rom.9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, (b) Matt.5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: Matt.5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. Rom.9: 1 Jag säger sanningen i Kristus, jag ljuger inte mitt samvete med mig också vittnesbörd i den helige Ande, (b) Matt.5: 34 Men jag säger er, svär inte alls, varken vid himmelen; för det är Guds tron: Matt.5: 35 heller vid jorden, ty det är hans fotpall: varken av Jerusalem, ty det är staden den store konungen. Matt.5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Matt.5: 36 Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. James 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation. James 5:12 Men framför allt, mina bröder, svär inte, varken vid himmelen, varken i jorden eller på annat ed: men låt ditt ja vara ja och ert nej, nej, så att ni inte hamnar i fördömande.


(week) 38. (vecka) 38. Lord's Day Lord's Day


Question 103. What does God require in the fourth commandment? Fråga 103. Vad Gud, i det fjärde budet?

Answer: First, that the ministry of the gospel and the schools be maintained; (a) and that I, especially on the sabbath, that is, on the day of rest, diligently frequent the church of God, (b) to hear his word, (c) to use the sacraments, (d) publicly to call upon the Lord, (e) and contribute to the relief of the poor. Svar: För det första, att ministeriet för evangeliet och skolorna skall upprätthållas, (a) och att jag, speciellt på sabbaten, som är på vilodagen, omsorgsfullt ofta Guds kyrka, (b) för att höra hans ord, (c) att använda sakramenten, (d) att offentligt uppmana Herren, (e) och bidra till att lindra de fattiga. (f) Secondly, that all the days of my life I cease from my evil works, and yield myself to the Lord, to work by his Holy Spirit in me: and thus begin in this life the eternal sabbath. (f) För det andra, att alla dagarna i mitt liv jag upphöra med min onda gärningar, och ge mig till Herren, att arbeta med sin helige Ande i mig, och därmed börja här i livet den eviga sabbat. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) Tit.1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee: 2 Tim.3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; 2 Tim.3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. (a) Tit.1: 5 Fördenskull lämnade jag dig på Kreta, att du skall ställa i ordning de saker som saknas, och ordinera äldste i varje stad, som jag utsåg dig: 2 Tim.3: 14 men fortsätter du i de saker som du har lärt och hafver varit säker på, att veta om vilken du har lärt dig, 2 Tim.3: 15 och att från ett barn du har känt de heliga skrifterna, som kan göra dig vis till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 1 Tim.5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine. 1 Tim.5: 17 Låt de äldre som regel väl räknas värda dubbel heder, särskilt de som arbetar i ordet och läran. 1 Cor.9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? 1 Cor.9: 11 Om vi har sått eder andliga ting, är det en stor sak om vi skall skörda din köttsliga saker? 1 Cor.9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? 1 Cor.9: 13 Vill ni inte vet att de som ministern om heliga ting leva av det som i templet? and they which wait at the altar are partakers with the altar? och de som väntar vid altaret är delaktiga i altaret? 1 Cor.9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. 1 Cor.9: 14 Trots detta har Herren förordnat att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. 2 Tim.2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 2 Tim.2: 2 och de saker som du har hört talas om mig bland många vittnen, samma förbinder du till trogna män, som ska kunna undervisa andra också. (b) Ps.40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation. (b) Ps.40: 10 Jag har gömt inte din rättfärdighet i mitt hjärta, jag har förklarat din trofasthet och din frälsning: Jag har inte dolt din nåd och din sanning från den stora församlingen. Ps.40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me. Ps.40: 11 Withold inte du din barmhärtighet från mig, HERRE: låt din nåd och din sanning ständigt bevara mig. Ps.68:27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali. Ps.68: 27 Det är inte mycket Benjamin med sin härskare, furstarna i Juda och deras råd, furstar Sebulon och furstar Naftali. Acts 2:42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Apg 2:42 Och de fortsatte stedfastly i apostlarnas undervisning och gemenskap och att bryta bröd och bönerna. Acts 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, (c) 1 Tim.4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Apg 2:46 Och de, fortsätter dagligen med en överenskommelse i templet, och bryter bröd från hus till hus, gjorde äta kött med glädje och med ett hjärta, (c) 1 Tim.4: 13 tills jag kommer, ge närvaro att läsa, till uppmaning att lära. 1 Cor.14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue. 1 Cor.14: 19 Men i kyrkan hade jag hellre tala fem ord med min uppfattning, att med min röst jag kan lära andra också, än tio tusen ord i ett okänt språk. 1 Cor.14:29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge. 1 Cor.14: 29 Låt profeterna talar två eller tre, och låt andra domaren. 1 Cor.14:31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. 1 Cor.14: 31 Ty ni kan alla profetera en efter en, att alla kan lära sig, och alla kan bli tröstade. (d) 1 Cor.11:33 Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. (d) 1 Cor.11: 33 Därför, mina bröder, när ni träffas för att äta, stanna för varandra. (e) 1 Tim.2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men; 1 Tim.2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. (e) 1 Tim.2: 1 Jag uppmanar därför, att först av allt, åkallan, bön, förbön och tacksägelse, göras för alla män, 1 Tim.2: 2 för kungar, och för alla som är inom myndigheten, att vi kan leva ett lugnt och fredligt liv i all gudsfruktan och ärlighet. 1 Tim.2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour; 1 Tim.2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. 1 Tim.2: 3 Ty detta är gott och välbehagligt i Guds ögon vår Frälsare, 1 Tim.2: 8 Jag kommer därför att män be vart där, upplyfta heliga händer, utan vrede och tvivlande. 1 Tim.2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; 1 Tim.2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works. 1 Tim.2: 9 På samma sätt också, att kvinnor pryda sig i blygsam kläder, med shamefacedness och nykterhet, inte med broided hår, eller guld eller pärlor eller dyrbara system, 1 Tim.2: 10 Men (som det anstår kvinnor bekännande gudsfruktan) med goda gärningar. 1 Tim.2:11 Let the woman learn in silence with all subjection. 1 Tim.2: 11 Låt kvinnan lära sig i tystnad med all underkastelse. 1 Cor.14:16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? 1 Cor.14: 16 Else när du skall välsigna med andan, hur skall han att occupieth rummet av olärda säga Amen till din tacksägelse, ser han förstånd inte vad du säger? (f) 1 Cor.16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (f) 1 Cor.16: 2 När den första dagen i veckan låta en av er låg han i butik, eftersom Gud hafver honom, att det finns några ansamlingar när jag kommer. (g) Isa.66:23 And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD. (g) Isa.66: 23 Och det skall ske, att från en nymåne till en annan och från en sabbat till en annan, skall alla människor komma och tillbe mig, säger Herren.


(week) 39. (vecka) 39. Lord's Day Lord's Day


Question 104. What does God require in the fifth commandment? Fråga 104. Vad Gud kräver i femte budet?

Answer: That I show all honour, love and fidelity, to my father and mother, and all in authority over me, and submit myself to their good instruction and correction, with due obedience; (a) and also patiently bear with their weaknesses and infirmities, (b) since it pleases God to govern us by their hand. Svar: Att jag visa alla ära, kärlek och trohet, till min mor och far och alla i auktoritet över mig, och lämna mig på deras goda undervisning och korrigering, med vederbörlig lydnad, (a) och också tålmodigt stå ut med sina svagheter och svaghet, (b) eftersom det behagar Gud att styra oss med sin hand. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. (a) Eph.5: 22 hustrur, lämna er åt dina egna män, som till Herren. Eph.6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Eph.6: 1 barn, lyd era föräldrar i Herren, ty detta är rätt. Eph.6:2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) Eph.6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Eph.6: 2 Hedra din fader och moder, (som är det första budordet med löfte;) Eph.6: 3 att det kan vara dig väl och du må länge leva på jorden. Eph.6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Eph.6: 4 Och ni fäder, framkallar inte era barn till vrede, men ta fram dem i tukt och förmaning av Herren. Eph.6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ; Col.3:18 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Eph.6: 5 anställda, vara lydiga mot dem som är era herrar enligt köttet, med fruktan och bävan, i enhetskaraktär i ditt hjärta, såsom till Kristus, Col.3: 18 hustrur, lämna er åt dina egna män, som det passar i Herren. Col.3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord. Col.3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Col.3:22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God: Col.3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Col.3:24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ. Col.3: 20 barn, lyd era föräldrar i allt, ty detta är väl behagar Herren. Col.3: 21 fäder, framkallar inte era barn till vrede, så att de inte uppmuntras. Col.3: 22 anställda, lyd i allt era herrar enligt köttet, inte med eyeservice, som menpleasers, men med ett tydligt centrum, gudsfruktan: Col.3: 23 och vadhelst ni gör, gör det hjärtligt, att Herren, och inte till människorna; Col.3: 24 veta att om Herren skall ni få belöning av arvet: om ni tjäna Herren Kristus. Prov.1:8 My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother: Prov.4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Prov.15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother. Prov.1: 8 Min son, hör instruktion av din far, och inte överge lagen i din moder Prov.4: 1 Hör, ni barn, undervisning av en far, och delta känna förståelse. Prov.15: 20 En vis son låter en glad pappa: men en dåraktig människa despiseth sin mor. Prov.20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Prov.20: 20 Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa skall göras under dunkla mörkret. Exod.21:17 And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death. Exod.21: 17 Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden. Rom.13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. Rom.13: 1 Låt varje själ vara underdånig de högre makterna. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. För det finns ingen makt utan av Gud: de krafter som är instiftat av Gud. Rom.13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. Rom.13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Rom.13: 2 Den som därför står emot makten, står emot förordningen från Gud, och de som motstår skall få med sig fördömelse. Rom.13: 3 för makthavarna inte en skräck för goda gärningar, utan till det onda. Wilt thou then not be afraid of the power? Kommer du då inte rädd för makt? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: Rom.13:4 For he is the minister of God to thee for good. göra det som är gott, och du skall ha beröm för samma: Rom.13: 4 Ty han är den minister från Gud till dig för gott. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Men om du gör det som är ont, vara rädd, ty han bär icke svärdet förgäves, ty han är den minister till Gud, en Revenger att verkställa vrede över honom som gör det onda. Rom.13:5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Rom.13: 5 Därför måste ni behöver vara föremål, inte bara för vrede, utan också för samvetets skull. Rom.13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Rom.13: 6 För detta orsaka betalar ni hyllning även om de är Guds tjänare, gå ständigt på just detta. Rom.13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour. Rom.13: 7 Render därför till alla sina medlemsavgifter: hyllning till vem tribut beror, anpassade till vem sed, rädsla vem frukta; äran att vem ära. (b) Prov.23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. (b) Prov.23: 22 Lyssna till din far som födde dig, och förakta inte din mor när hon blir gammal. Gen.9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. Gen.9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. Gen.9: 24 Och Noa vaknade upp ur sitt vin, och visste vad hans yngste son hade gjort honom. Gen.9: 25 Och han sade: Förbannad vare Kanaan, en tjänare tjänare skall han vara åt sina bröder. 1 Pet.2:18 Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward. 1 Pet.2: 18 anställda, vara föremål för era herrar med all fruktan, inte bara för de goda och milda, utan också till den egensinnige. (c) Eph.6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. (c) Eph.6: 4 Och ni fäder, framkallar inte era barn till vrede, men ta fram dem i tukt och förmaning av Herren. Eph.6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him. Eph.6: 9 Och ni herrar, gör samma saker till dem, skonsam hotfullt vetskap om att din Master också är i himlen, inte heller är det fråga om personer med honom. Col.3:19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Col.3: 19 män, älska era hustrur och var inte bittra mot dem. Col.3:20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord. Col.3: 20 barn, lyd era föräldrar i allt, ty detta är väl behagar Herren. Col.3:21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Col.3: 21 fäder, framkallar inte era barn till vrede, så att de motverkas. Rom.13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. Rom.13: 2 Den som därför står emot makten, står emot förordningen från Gud, och de som motstår skall få med sig fördömelse. Rom.13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Rom.13: 3 För makthavarna inte en skräck för goda gärningar, utan till det onda. Wilt thou then not be afraid of the power? Kommer du då inte rädd för makt? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: Matt.22:21 They say unto him, Caesar's. göra det som är gott, och du skall ha beröm för samma: Matt.22: 21 De svarade honom, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. Sedan sade han till dem: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.


(week) 40. (vecka) 40. Lord's Day Lord's Day


Question 105. What does God require in the sixth commandment? Fråga 105. Vad Gud kräver i det sjätte budet?

Answer: That neither in thoughts, nor words, nor gestures, much less in deeds, I dishonour, hate, wound, or kill my neighbour, by myself or by another: (a) but that I lay aside all desire of revenge: (b) also, that I hurt not myself, nor wilfully expose myself to any danger. Svar: Att varken i tankar eller ord eller gester, mycket mindre i handling, vanära jag, hatar, sår eller döda min granne, själv eller genom annan: (a) men att jag lägger undan alla önskan om hämnd: ( b) också, att jag skadar mig inte, inte heller medvetet utsätta mig för någon fara. (c) Wherefore also the magistrate is armed with the sword, to prevent murder. (c) Varför även domaren är beväpnad med svärd, för att förhindra mord. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: Matt.5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (a) Matt.5: 21 Ni har hört att det blev sagt av dem av gammal tid, skall du inte döda, och den som dödar skall vara i fara för dom: Matt.5: 22 Men jag säger eder, att Var och en som är vred på sin broder utan orsak skall vara i fara i domen och den som säger till sin bror, Raca, skall vara i fara för rådet: men den som säger: 'Du dåre, skall vara i fara för helvetets eld . Matt.26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. Matt.26: 52 Då sade Jesus till honom: Sätt upp igen ditt svärd i hans ställe: för alla de som tar till svärd skall förgås med svärd. Gen.9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. Gen.9: 6 Vemhelst sheddeth mannens blod från människa skall hans blod spridas: i Guds avbild gjorde han människan. (b) Eph.4:26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: Rom.12:19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord. (b) Eph.4: 26 Varen arg, och synda inte: Låt inte solen gå ner över er vrede: Rom.12: 19 Dearly Beloved, hämnas er inte, utan ger plats åt vrede, ty det är skrivet, hämnden är min, jag skall utkräva den, säger Herren. Matt.5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Matt.5: 25 Komma överens med din motpart snabbt, Whiles du är på väg med honom, så att inte vid något tillfälle motståndaren ger dig åt domaren och domaren överlämnar dig till officer, och du kastas i fängelse. Matt.18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Matt.18: 35 Likaså skall min himmelske Fader göra också er, om ni från era hjärtan förlåter inte var och en hans bror deras försyndelser. (c) Rom.13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof. (c) Rom.13: 14 Men ni sätta på Herren Jesus Kristus, och inga bestämmelser om köttet, för att uppfylla lustar detta. Col.2:23 Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh. Col.2: 23 som saker och ting har verkligen en tugga av visdom skall tillbe, och ödmjukhet, och bortser av kroppen, inte i någon ära för att tillmötesgå köttet. Matt.4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Matt.4: 7 Jesus sade till honom: Det är skrivet igen, Du skall inte fresta Herren, din Gud. (d) Gen.9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. (d) Gen.9: 6 Vemhelst sheddeth mannens blod av människor skall hans blod skjul: i Guds avbild gjorde han människan. Exod.21:14 But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die. Matt.26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. Exod.21: 14 Men om en man komma övermod på sin granne, att dräpa honom med list, du skall ta honom från mitt altare, så att han kan dö. Matt.26: 52 Då sade Jesus till honom: Sätt upp igen ditt svärd i hans ställe: för alla de som tar till svärd skall förgås med svärd. Rom.13:4 For he is the minister of God to thee for good. Rom.13: 4 Ty han är den minister från Gud till dig för gott. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Men om du gör det som är ont, vara rädd, ty han bär icke svärdet förgäves, ty han är den minister till Gud, en Revenger att verkställa vrede över honom som gör det onda.


Question 106. But this commandment seems only to speak of murder? Fråga 106. Men det budet verkar bara tala om mord?

Answer: In forbidding murder, God teaches us, that he abhors the causes thereof, such as envy, (a) hatred, (b) anger, (c) and desire of revenge; and that he accounts all these as murder. Svar: I förbjuder mord, Gud lär oss, att han avskyr orsakerna till dem, såsom avund, (a) hat, (b) vrede, (c) och önskan om hämnd, och att han står alla dessa som mord. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Prov.14:30 A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones. (a) Prov.14: 30 Ett sunt hjärta är livet i köttet men avundas ruttenhet av ben. Rom.1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, (b) 1 John 2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. 1 John 2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Rom.1: 29 blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mord, debatt, svek, ondska, Whisperers, (b) 1 Joh 2:9 Den som säger han är i ljuset, och hatar sin broder är i mörkret och med fram tills nu. 1 Joh 2:11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret, och vet inte vart han går, ty mörkret Hath förblindat hans ögon. (c) James 1:20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God. (c) James 1:20 Ty vrede man övar inte Guds rättfärdighet. Gal.5:19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Gal.5:20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Gal.5:21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal.5: 19 Nu köttets gärningar är uppenbara, som dessa, äktenskapsbrott, otukt, orenhet, liderlighet, Gal.5: 20 avguderi, trolldom, fiendskap, strider, emulering, vrede, kiv, fiendskap, villoläror, Gal .5:21 avund, mord, dryckenskap, revellings och liknande: av de som jag säger innan, det har jag också sagt i tid förbi, att de som lever så skall inte ärva Guds rike. (d) 1 John 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. (d) 1 Joh 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare: och ni vet att ingen mördare har evigt liv förblivande i sig.


Question 107. But is it enough that we do not kill any man in the manner mentioned above? Fråga 107. Men är det tillräckligt att vi inte döda någon människa på det sätt som nämns ovan?

Answer: No: for when God forbids envy, hatred, and anger, he commands us to love our neighbour as ourselves; (a) to show patience, peace, meekness, mercy, and all kindness, towards him, (b) and prevent his hurt as much as in us lies; (c) and that we do good, even to our enemies. Svar: Nej, ty när Gud förbjuder avund, hat och ilska, befaller han oss att älska vår nästa som oss själva, (a) för att visa tålamod, fred, ödmjukhet, barmhärtighet och all vänlighet, mot honom, (b) och förhindra hans ont så mycket som i oss lögner, (c) och att vi gör bra, även till våra fiender. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (a) Matt.7: 12 Därför allt vad ni vill att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem, ty detta är lagen och profeterna. Matt.22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Matt.22: 39 Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. Rom.12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another; (b) Eph.4:2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; Gal.6:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. Rom.12: 10 Var affectioned vänligt mot varandra i broderlig kärlek, till ära föredrog en annan, (b) Eph.4: 2 Med all ödmjukhet och ödmjukhet, med tålamod, överseende varandra i kärlek, Gal.6: 1 Brethren Om en man förbi i ett fel, ni som är andliga, återställa en sådan en i en anda av ödmjukhet, med tanke på dig, så att du även frestas. Gal.6:2 Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ. Matt.5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Gal.6: 2 Bear ye varandras bördor, och så uppfylla Kristi lag. Matt.5: 5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Matt.5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. Matt.5: 7 Saliga de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Matt.5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. Matt.5: 9 Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds barn. Rom.12:18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Rom.12: 18 Om det är möjligt, så mycket som legat i dig, leva i fred med alla människor. Luke 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Lukas 6:36 Varen därför barmhärtig, eftersom din Fadern är barmhärtig. 1 Pet.3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous: Col.3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; Rom.12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another; Rom.12:15 Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. 1 Pet.3: 8 Slutligen skall ni alla samma åsikt, ha medlidande om varandra, kärleken som bröder, vara ynklig, vara artig: Col.3: 12 Sätt på därför som Guds utvalda, heliga och älskade, inälvor av barmhärtighet, godhet, ödmjukhet i sinnet, ödmjukhet, tålamod, Rom.12: 10 Var affectioned vänligt mot varandra i broderlig kärlek, till ära föredrog en annan, Rom.12: 15 Gläd er med dem som inte glädjas och gråta med dem att gråta. (c) Exod.23:5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. (c) Exod.23: 5 Om du ser röven av honom som hatar dig liggande under sin börda, och wouldest låta bli att hjälpa honom, skall du döden hjälpa honom. (d) Matt.5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; Matt.5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (d) Matt.5: 44 Men jag säger er: älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er och be för dem som försmäda er och förföljer er, Matt.5: 45 att ni kan vara barn till er Fader i himlen, ty han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Rom.12:20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Rom.12: 20 Alltså, om din fiende hunger, foder honom, om han törstig, ge honom att dricka, ty därigenom du glöd skall du upplag av eld på hans huvud. Rom.12:21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Rom.12: 21 Var inte övervinna det onda, utan besegra det onda med det goda.


(week) 41. (vecka) 41. Lord's Day Lord's Day


Question 108. What does the seventh commandment teach us? Fråga 108. Vad betyder det sjunde budordet lär oss?

Answer: That all uncleanness is accursed of God: (a) and that therefore we must with all our hearts detest the same, (b) and live chastely and temperately, (c) whether in holy wedlock, or in single life. (d) Svar: Att alla orenhet är förbannad av Gud: (a) och att det därför måste vi med alla våra hjärtan avskyr samma, (b) och levande chastely och temperately, (c) huruvida i det heliga äktenskapet, eller enda liv. (D )

Footnotes Fotnoter

(a) Lev.18:27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;) Lev.18:28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you. (a) Lev.18: 27 (Av alla dessa styggelser har männen av utfört mark, som var före er, och landet har blivit orenat;) Lev.18: 28 att delstaten spue inte ut dig också, när ni orena det, eftersom det spued ut folk som var före er. (b) Jude 1:23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh. (b) Jude 1:23 Och andra sparar med rädsla, dra dem ur elden, hatar även plagget fläckig av köttet. (c) 1 Thess.4:3 For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication: 1 Thess.4:4 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour; 1 Thess.4:5 Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God: (d) Heb.13:4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. (c) 1 Thess.4: 3 Ty detta är Guds vilja, till eder helgelse, att ni skall avstå från otukt: 1 Thess.4: 4 att var och en av er skall veta hur man äga sin i helgelse och ära , 1 Thess.4: 5 Inte lust concupiscence, ens som hedningarna som inte känner Gud: (d) Heb.13: 4 Äktenskapet är i ära och sängen obefläckad men otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. 1 Cor.7:7 For I would that all men were even as I myself. 1 Cor.7: 7 För jag vill att alla män var även som jag själv. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. 1 Cor.7:8 I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. 1 Cor.7:9 But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn. Men varje människa har sin rätta Guds gåva, en efter detta sätt, och en annan efter det. 1 Cor.7: 8 Därför säger jag till de ogifta och änkor, det är bra för dem om de följer med som I. 1 Kor. 7:9 Men om de inte kan innehålla, låta dem gifta sig, ty det är bättre att gifta sig än att brinna. 1 Cor.7:27 Art thou bound unto a wife? 1 Cor.7: 27 Är du bunden åt en hustru? seek not to be loosed. avser inte att vara löst. Art thou loosed from a wife? Är du lös från en fru? seek not a wife. söker inte en hustru.


Question 109. Does God forbid in this commandment, only adultery, and such like gross sins? Fråga 109. Är Gud förbjude i detta bud, bara äktenskapsbrott, och liknande grova synder?

Answer: Since both our body and soul are temples of the holy Ghost, he commands us to preserve them pure and holy: therefore he forbids all unchaste actions, gestures, words, (a) thoughts, desires, (b) and whatever can entice men thereto. Svar: Eftersom både vår kropp och själ är tempel för den helige Ande, befaller han oss att bevara dem rent och heligt: därför han förbjuder all unchaste handlingar, gester, ord, (a) tankar, önskningar, (b) och allt som kan locka männen därtill. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Eph.5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Eph.5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. (a) Eph.5: 3 Men otukt och all orenhet eller girighet, låt det inte vara en gång nämnas bland er, som det anstår heliga, Eph.5: 4 Varken smuts eller dåraktigt tal eller skämt, som inte får göras : utan hellre tacksägelse. 1 Cor.6:18 Flee fornication. 1 Cor.6: 18 Fly otukt. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body. Varje synd som en människa gör vad är inte kroppen, men den som begår otukt syndar mot sin egen kropp. 1 Cor.6:19 What? 1 Cor.6: 19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande, som bor i er, som ni har av Gud, och ni tillhör inte er själva? 1 Cor.6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. 1 Cor.6: 20 För ni är köpt med priset är förhärliga Gud i din kropp och din ande, som är Guds. (b) Matt.5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: Matt.5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (b) Matt.5: 27 Ni har hört att det blev sagt av dem av gamla, 'Du skall icke begå äktenskapsbrott: Matt.5: 28 Men jag säger er, att den som vetter på en kvinna med åtrå efter henne har begått äktenskapsbrott med henne redan i sitt hjärta. (c) Eph.5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit; 1 Cor.15:33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners. (c) Eph.5: 18 och var inte druckna av vin, där ett överskott, men fyllas med Anden, 1 Cor.15: 33 Var inte luras: evil kommunikation korrupta hyfs.


(week) 42. (vecka) 42. Lord's Day Lord's Day


Question 110. What does God forbid in the eighth commandment? Fråga 110. Vad Gud förbjude i åttonde budet?

Answer: God forbids not only those thefts, (a) and robberies, (b) which are punishable by the magistrate; but he comprehends under the name of theft all wicked tricks and devices, whereby we design to appropriate to ourselves the goods which belong to our neighbour: (c) whether it be by force, or under the appearance of right, as by unjust weights, ells, measures, fraudulent merchandise, (d) false coins, usury, (e) or by any other way forbidden by God; as also all covetousness, (f) all abuse and waste of his gifts. Svar: Gud förbjuder inte bara de stölder, (a) och rån, (b) som är belagda med domaren, men han begriper under namnet stöld alla onda tricks och anordningar, där vi utforma lämpliga till oss de varor som hör till vår granne: (c) vare sig det är med våld, eller under utseende rätt, genom orättfärdiga vikter, alnar, åtgärder, falska varor, (d) falskt mynt, ocker, (e) eller på något annat sätt förbjuden enligt Gud, liksom all girighet (f) alla övergrepp och avfall av hans gåvor. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. (a) 1 Cor.6: 10 Nor tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds rike. (b) 1 Cor.5:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world. Isa.33:1 Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! (b) 1 Cor.5: 10 Men inte helt med otuktiga av denna världen, inte alla själviska och utsugare eller med avgudadyrkare, för då måste ni behöver gå ut i världen. Isa.33: 1 Ve dig att spoilest, och du var inte bortskämd, och dealest trolöst, och de behandlas inte förrädiskt med dig! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee. när du skall sluta att förstöra, du skall bli bortskämd, och när du skall göra ett slut på mycket förrädiskt, skall de handlar förrädiskt med dig. (c) Luke 3:14 And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? (c) Lukas 3:14 och soldaterna också krävde av honom och sade: Och vad skall vi göra? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely; and be content with your wages. Och han sade till dem, göra våld på någon människa, varken anklaga någon falskt, och vara nöjd med din lön. 1 Thess.4:6 That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. 1 Thess.4: 6 att ingen går utanför och bedra sin bror i någon fråga, därför att Herren är en hämnare över allt detta, som vi också har varnat dig och vittnade. (d) Prov.11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight. (d) Prov.11: 1 En falsk balans är vad Herren avskyr, men en rättvis vikt är hans glädje. Prov.16:11 A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work. Prov.16: 11 A just vikt och balans är Herrens: alla vikter i påsen är hans arbete. Ezek.45:9 Thus saith the Lord GOD; Let it suffice you, O princes of Israel: remove violence and spoil, and execute judgment and justice, take away your exactions from my people, saith the Lord GOD. Ezek.45: 9 Så säger Herren Gud, låt det räcka dig, o Israels furstar: Ta bort våld och byte, och hålla dom och rättvisa, ta bort din utpressningar från mitt folk, säger Herren, HERREN. Ezek.45:10 Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath. Ezek.45: 10 skolen just balanser, och en riktig efa, och en rättvis bad. Ezek.45:11 The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer. Ezek.45: 11 efa och badet skall vara av en åtgärd, som badet kan innehålla den tionde delen av en homer, och efa den tionde delen av en homer: Åtgärden detta skall efter Homer. Ezek.45:12 And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh. Ezek.45: 12 Och sikel skall vara tjugo gerahs: tjugo siklar, tjugufem siklar, femton siklar skall vara din maneh. Deut.25:13 Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Deut.25: 13 Du skall inte ha i din väska dykare vikter, en stor och en liten. Deut.25:14 Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. Deut.25: 14 Du skall inte ha i ditt hus dykare åtgärder, en stor och en liten. Deut.25:15 But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee. Deut.25:16 For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the LORD thy God. Deut.25: 15 utan du skall ha en perfekt och bara vikt, en perfekt och rättvis åtgärd skall du ha för att du må förlängas i det land som Herren, din Gud, vill giva dig. Deut.25: 16 För alla som inte sådana saker, och alla som orätt gör, är en styggelse för HERREN, din Gud. (e) Ps.15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. (e) Ps.15: 5 Den som putteth inte ut sina pengar till ocker eller missbrukar belöning mot oskyldiga. He that doeth these things shall never be moved. Han som gör vad dessa saker skall aldrig flyttas. Luke 6:35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil. Lukas 6:35 Men ni älska dina fiender och göra gott, och låna ut, hoppas på något nytt, och din belöning skall vara stor, och ni skall vara barn till Högsta: för han är typ åt de otacksamma och onda . (f) 1 Cor.6:10 Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. (f) 1 Cor.6: 10 Nor tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds rike. (g) Prov.23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh: Prov.23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags. Prov.21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up. (g) Prov.23: 20 Var inte bland winebibbers, bland gungande äter kött: Prov.23: 21 För drinkare och frossare skall komma till fattigdom och dåsighet skall klä en man med trasor. Prov.21: 20 Det är skatt att önska och olja i bostaden i vise, men en dåraktig människa spendeth upp.


Question 111. But what does God require in this commandment? Fråga 111. Men vad gör Gud, i det här budet?

Answer: That I promote the advantage of my neighbour in every instance I can or may; and deal with him as I desire to be dealt with by others: (a) further also that I faithfully labour, so that I may be able to relieve the needy. Svar: Att jag främja utnyttjade min granne i varje fall jag kan eller får, och behandla honom som jag vill skall behandlas av andra: (a) Ytterligare också att jag arbetar troget, så att jag kanske kan lindra behövande. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (a) Matt.7: 12 Därför allt vad ni vill att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem, ty detta är lagen och profeterna. (b) Eph.4:28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. (b) Eph.4: 28 Låt honom som stal stjäl inte mer: utan lät honom arbete, arbeta med händerna det som är bra, att han kanske måste ge honom att needeth.


(week) 43. (vecka) 43. Lord's Day Lord's Day


Question 112. What is required in the ninth commandment? Fråga 112. Det som behövs i den nionde budet?

Answer: That I bear false witness against no man, (a) nor falsify any man's words; (b) that I be no backbiter, nor slanderer; (c) that I do not judge, nor join in condemning any man rashly, or unheard; (d) but that I avoid all sorts of lies and deceit, as the proper works of the devil, (e) unless I would bring down upon me the heavy wrath of God; (f) likewise, that in judgment and all other dealings I love the truth, speak it uprightly and confess it; (g) also that I defend and promote, as much as I am able, the horror and good character of my neighbour. Svar: Att jag bära falskt vittnesbörd mot någon människa, (a) eller förfalska mannens ord, (b) att jag skulle få någon baktalare, eller baktalare, (c) att jag dömer inte heller gå att fördöma någon människa obetänksamt, eller oerhörd, (d) utan att jag undvika alla typer av lögner och svek, som den egentliga verk av djävulen, (e) Om jag skulle sätta på mig den tunga Guds vrede, (f) också, att i dom och alla andra mellanhavanden Jag älskar sanningen, talar det uppriktigt och bekänna det, (g) även att jag försvara och främja, så mycket jag kan, skräcken och rykte av min granne. (h) (h)

Footnotes Fotnoter

(a) Prov.19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. (a) Prov.19: 5 Ett falskt vittne skall inte ostraffat, och han som talar ligger inte skall fly. Prov.19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Prov.19: 9 Ett falskt vittne skall inte ostraffat, och han som talar ligger förgås. Prov.21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly. Prov.21: 28 Ett falskt vittne skall förgås, men mannen som hör talar ständigt. (b) Ps.15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour. (b) Ps.15: 3 Den som backbiteth inte med tungan, och inte heller gör det onda till sin granne, eller tager upp en förebråelse mot sin granne. Ps.50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Ps.50: 19 Du gifver din mun till det onda, och din tunga frameth svek. Ps.50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother's son. Ps.50: 20 Du sittest och talar mot din broder, du slanderest din egen mors son. (c) Rom.1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, Rom.1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, (d) Matt.7:1 Judge not, that ye be not judged. (c) Rom.1: 29 blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mord, debatt, svek, ondska, Whisperers, Rom.1: 30 Backbiters, styggelser för Gud, despiteful, stolt , skrytsamma,, uppfinnare av onda ting, olydiga mot sina föräldrar, (d) Matt.7: 1 Domare inte att ni inte dömda. Matt.7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. Matt.7: 2 med den dom ni dömer, skall ni bli dömda, och med det mått ni mete, skall det mätas upp åt er igen. Luke 6:37 Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven: (e) John 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. Luk 6:37 Döm inte, och ni skall inte bli dömda, inte fördöma, och ni skall inte dömas: Förlåt, och ni skall bli förlåtna: (e) Johannes 8:44 Ni är din far djävulen, och lustar din far ni kommer att göra. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. Han var en mördare från början och stannade inte i verkligheten, eftersom det inte finns någon sanning i honom. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, och far till det. (f) Prov.12:22 Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight. (f) Prov.12: 22 Ligga läppar är vad Herren avskyr, men de som handlar verkligen är hans förtjusning. Prov.13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame. (g) 1 Cor.13:6 Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Eph.4:25 Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another. Prov.13: 5 En rättfärdig människa hatar liggande, men en ond människa är motbjudande, och kommer till skam. (G) 1 Cor.13: 6 gläds inte i orättfärdighet, men gläds med sanningen, Eph.4: 25 Därför lägger bort liggande talar varje människa sanning med sin granne, ty vi är medlemmar i en annan. (h) 1 Pet.4:8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins. (h) 1 Pet.4: 8 Och framför allt har innerlig kärlek hos er: för välgörenhet skall omfatta många synder blir förlåtna.


(week) 44. (vecka) 44. Lord's Day Lord's Day


Question 113. What does the tenth commandment require of us? Fråga 113. Vad betyder det tionde budordet kräver av oss?

Answer: That even the smallest inclination or thought, contrary to any of God's commandments, never rise in our hearts; but that at all times we hate all sin with our whole heart, and delight in all righteousness. (a) Svar: att de minsta lutning eller tänkte, i motsats till något av Guds bud, aldrig stiga i våra hjärtan, men att det hela tiden vi hatar all synd med hela vårt hjärta och glädje i all rättfärdighet. (A)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.7:7 What shall we say then? (a) Rom.7: 7 Vad skall vi säga då? Is the law sin? Är lagen synd? God forbid. Gud förbjude. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Nej, hade jag känt inte synda, men enligt lagen: att jag inte hade känt lust, utom lagen hade sagt: Du skall inte ha begär.


Question 114. But can those who are converted to God perfectly keep these commandments? Fråga 114. Men kan de som omvandlas till Gud perfekt hålla dessa bud?

Answer: No: but even the holiest men, while in this life, have only a small beginning of this obedience; (a) yet so, that with a sincere resolution they begin to live, not only according to some, but all the commandments of God. Svar: Nej, men även de heligaste män, medan det i detta livet, har bara en liten början av denna lydnad, (a) men ändå så, att med ett uppriktigt upplösning de börjar leva, inte bara enligt vissa, men alla buden Gud. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) 1 John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. (a) 1 Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 John 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Joh 1:10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Rom.7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. Rom.7: 14 Ty vi vet att lagen är andlig, men jag är köttsliga, som säljs under synden. Rom.7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. Eccl.7:20 For there is not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. Rom.7: 15 För det som jag ger jag inte: för vad jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag Eccl .7:20 För det är inte bara en människa på jorden, som gör vad bra, och syndar inte. 1 Cor.13:9 For we know in part, and we prophesy in part. 1 Cor.13: 9 För vi vet en del, och vi profetera delvis. (b) Rom.7:22 For I delight in the law of God after the inward man: Ps.1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. (b) Rom.7: 22 Ty jag lust i Guds lag efter aktiv människa: Ps.1: 2 utan har sin lust i Herrens lag, och i hans lag doth han meditera dag och natt. James 2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. James 2:10 Ty den som håller hela lagen, men felar i ett, är han skyldig till allt.


Question 115. Why will God then have the ten commandments so strictly preached, since no man in this life can keep them? Fråga 115. Varför vill Gud då har de tio budorden så strikt predikade, eftersom ingen människa i detta livet kan behålla dem?

Answer: First, that all our lifetime we may learn more and more to know (a) our sinful nature, and thus become the more earnest in seeking the remission of sin, and righteousness in Christ; (b) likewise, that we constantly endeavour and pray to God for the grace of the Holy Spirit, that we may become more and more conformable to the image of God, till we arrive at the perfection proposed to us, in a life to come. Svar: För det första, att all vår livstid kan vi lära oss mer och mer att veta (a) vår syndiga natur, och därmed bli mer allvar söker syndernas förlåtelse och rättfärdighet i Kristus, (b) också, att vi hela tiden sträva och be till Gud om nåd för den Helige Ande, att vi kan bli mer och mer överensstämmande med bilden av Gud, tills vi kommer till perfektion fram för oss, i ett liv framöver. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. (a) Rom.3: 20 Därför genom gärningar lagen skall det inget kött motiveras i hans ögon: enligt lagen är kännedom om synden. 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ps.32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. Ps.32: 5 Jag erkände min synd till dig, och min missgärning har jag inte gömt. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Jag sa, Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN, och du forgavest missgärning min synd. Selah. Sela. (b) Matt.5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (b) Matt.5: 6 Saliga är de som inte hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall fyllas. Rom.7:24 O wretched man that I am! Rom.7: 24 O arma människa jag är! who shall deliver me from the body of this death? vem skall befria mig från från denna dödens kropp? Rom.7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. Rom.7: 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. Alltså med tanke jag själv tjänar Guds lag, men med köttet syndens lag. (c) 1 Cor.9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? (c) 1 Cor.9: 24 Vet ni inte att de som går i ett lopp köra alla, men en mottager priset? So run, that ye may obtain. Så kör, så att ni få. Philip.3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Philip.3: 11 Om något sätt jag kan nå till återuppståndelsen av de döda. Philip.3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Philip.3: 12 Inte som om jag redan uppnått, antingen redan var perfekt, men jag följer efter, om att jag kan uppfatta det som även jag grips av Kristus Jesus. Philip.3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, Philip.3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Philip.3: 13 Bröder, räknar jag mig inte ha gripits, men en sak jag gör, och glömmer det som är bakom, och som når ut till de saker som är före, Philip.3: 14 Jag trycker mot märket för priset av höga kallelse av Gud i Jesus Kristus.


Of Prayer Bönens


(week) 45. (vecka) 45. Lord's Day Lord's Day


Question 116. Why is prayer necessary for christians? Fråga 116. Varför är bönen nödvändig för de kristna?

Answer: Because it is the chief part of thankfulness which God requires of us: (a) and also, because God will give his grace and Holy Spirit to those only, who with sincere desires continually ask them of him, and are thankful for them. Svar: Eftersom det är den huvudsakliga delen av tacksamhet som Gud kräver av oss: (a) och även, eftersom Gud ger honom nåd och den Helige Ande åt dem bara, som uppriktigt önskar ständigt ber dem om honom, och är tacksamma för dem . (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Ps.50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High: Ps.50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me. (a) Ps.50: 14 offra åt Gud tacksägelser, och betala dina löften åt den Högste: Ps.50: 15 och åkalla mig i nöden, jag skall rädda dig, och du skall prisa mig. (b) Matt.7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: Matt.7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (b) Matt.7: 7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er: Matt.7: 8 Ty var och en som ber tar emot, och han som söker finner; och att den som klappar skall öppnas. Luke 11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. Lukas 11:9 Och jag säger er, Ask, och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Luke 11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. Luk 11:10 Ty var och en som ber tar emot, och han som söker finner; och att den som klappar skall öppnas. Luke 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Lukas 11:13 Om ni, som är onda förstår att ge goda gåvor åt era barn: hur mycket mer skall er himmelske Fader ge den helige Ande åt dem som ber honom? 1 Thess.5:17 Pray without ceasing. 1 Thess.5: 17 Be utan uppehåll.


Question 117. What are the requisites of that prayer, which is acceptable to God, and which he will hear? Fråga 117. Vilka är förutsättningar för att bönen, som är godtagbar för Gud, och som han kommer att höra?

Answer: First, that we from the heart pray (a) to the one true God only, who has manifested himself in his word, (b) for all things, he has commanded us to ask of him; (c) secondly, that we rightly and thoroughly know our need and misery, (d) that so we may deeply humble ourselves in the presence of his divine majesty; (e) thirdly, that we be fully persuaded that he, notwithstanding that we are unworthy of it, will, for the sake of Christ our Lord, certainly hear our prayer, (f) as he has promised us in his word. Svar: För det första, att vi från hjärtat be (a) till en sann Gud, som har visat sig i hans ord, (b) för allt, har han befallde oss att be för honom, (c) dels att vi rätta och grundligt känna våra behov och elände, (d) så att vi får djupt ödmjuka oss i närvaro av hans gudomliga majestät, (e) För det tredje, att vi är helt övertygade om att han, trots att vi är ovärdiga den, kommer , av hänsyn till Kristus, vår Herre, verkligen hör vår bön, (f) som han har lovat oss i sitt ord. (g) (g)

Footnotes Fotnoter

(a) John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. (a) Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Ps.145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. Ps.145: 18 Herren är nära till alla dem som åkalla honom, alla som åkalla honom i sanning. (b) Rev.19:10 And I fell at his feet to worship him. (b) Rev.19: 10 Och jag föll för hans fötter för att tillbe honom. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Och han sade till mig: »Gör det inte: Jag är din medtjänare och dina bröder som har Jesu vittnesbörd: dyrka Gud, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande. John 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. Johannes 4:22 Ni tillber ni vet inte vad: vi vet vad vi tillber, eftersom frälsningen kommer från judarna. John 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. John 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Johannes 4:23 Men den tid kommer, och nu är, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning, ty Fadern söker, så att dyrka honom. Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning. (c) Rom.8:26 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. (c) Rom.8: 26 På samma sätt Anden också helpeth våra sjukdomar, ty vi vet inte vad vi bör be om som vi borde, men Anden själv låter förbön för oss med groanings som inte kan uttalas. 1 John 5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us: James 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. 1 Johannes 5:14 Och detta är det förtroende som vi har i honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss Jak 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, att ger åt alla frikostigt, och upbraideth inte, och det skall ges honom. (d) 2 Chron.20:12 O our God, wilt thou not judge them? (d) 2 Chron.20: 12 O vår Gud vill du inte döma dem? for we have no might against this great company that cometh against us; neither know we what to do: but our eyes are upon thee. för vi har ingen kan mot denna stora företag som kommer mot oss, inte heller vet vi vad vi ska göra, men våra ögon är på dig. (e) Ps.2:11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling. (e) Ps.2: 11 tjäna Herren med fruktan, och fröjden eder med bävan. Ps.34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all. Ps.34: 19 Många är de lidanden de rättfärdiga, men HERREN delivereth honom ur dem alla. Isa.66:2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Isa.66: 2 För alla dessa saker Hath min handgjorda, och allt det har, säger HERREN, men den här mannen kommer jag att se, även för honom som är fattig och en bedrövad ande, och trembleth vid mitt ord . (f) Rom.10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? (f) Rom.10: 14 Hur då ska de kalla på honom som de har inte trott? and how shall they believe in him of whom they have not heard? och hur skall de tro på honom som de har inte hört? and how shall they hear without a preacher? och hur skall de höra utan predikant? James 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. James 1:6 Men han skall be i tro, ingenting vackla. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Ty den som wavereth är som en våg på havet som drivs med vinden och kastade. (g) John 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. (g) Johannes 14:13 och vadhelst ni ber om i mitt namn, det skall jag göra, att Fadern kan bli förhärligad i Sonen. John 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Johannes 14:14 Om ni skall bedja om något i mitt namn, skall jag göra det. John 16:23 And in that day ye shall ask me nothing. Johannes 16:23 Och på den dagen skall ni be mig ingenting. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Allt vad ni ber Fadern om i mitt namn, kommer han att lägga dig. Dan.9:17 Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord's sake. Dan.9: 17 nu alltså, o vår Gud hör bön din tjänare, och hans bön, och orsakar ditt ansikte lysa över din helgedom som är öde, för Herrens skull. Dan.9:18 O my God, incline thine ear, and hear; open thine eyes, and behold our desolations, and the city which is called by thy name: for we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies. Dan.9: 18 O min Gud, lutning ditt öra, och höra, öppna dina ögon och se våra desolations, och den stad som kallas av ditt namn, ty vi för närvarande inte våra böner inför dig för vår rättfärdighet, utan för din stora barmhärtighet. (h) Matt.7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (h) Matt.7: 8 Ty var och en som ber tar emot, och han som söker finner; och att den som klappar skall öppnas. Ps.27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek. Ps.27: 8 När du saidst, Söken mitt ansikte, mitt hjärta säger till dig, ditt ansikte, Herre, kommer jag söker.


Question 118. What has God commanded us to ask of him? Fråga 118. Vad har Gud befallt oss att be för honom?

Answer: All things necessary for soul and body; (a) which Christ our Lord has comprised in that prayer he himself has taught us. Svar: Alla saker som är nödvändiga för själ och kropp, (a) som Kristus vår Herre har bestått i att bön han själv har lärt oss.

Footnotes Fotnoter

(a) James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (a) James 1:17 Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ned från Fadern till ljus, med vilka ingen vexling, ingen skugga att vända. Matt.6: 33 Men söker ni först rike Gud och hans rättfärdighet, och allt detta skall läggas eder.


Question 119. What are the words of that prayer? Fråga 119. Vilka ord bönen? (a) (a)

Answer: Our Father which art in heaven, 1 Hallowed be thy name. Svar: Fader vår som är i himmelen, 1 Helgat varde ditt namn. 2 Thy kingdom come. 2 Låt ditt rike komma. 3 Thy will be done on earth, as it is in heaven. 3 din vilja ske på jorden så som i himlen. 4 Give us this day our daily bread. 4 Ge oss idag vårt dagliga bröd. 5 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 5 Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga. 6 And lead us not into temptation, but deliver us from evil. 6 Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. För riket är ditt och makten och härligheten, i evighet. Amen. Amen.

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (a) Matt.6: 9 Efter detta sätt därför ni be: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Matt.6:10 Thy kingdom come. Matt.6: 10 Låt ditt rike komma. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Låt din vilja ske, på jorden, eftersom det är i himlen. Matt.6:11 Give us this day our daily bread. Matt.6: 11 Ge oss idag vårt dagliga bröd. Matt.6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Matt.6: 12 Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga. Matt.6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Matt.6: 13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo: För riket är ditt och makten och härligheten, i evighet. Amen. Amen. Luke 11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Lukas 11:2 Och han sade till dem: När ni ber, säg, Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Thy kingdom come. Låt ditt rike komma. Thy will be done, as in heaven, so in earth. Ske din vilja, såsom i himmelen, så i jorden. Luke 11:3 Give us day by day our daily bread. Lukas 11:3 Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Luke 11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. Lukas 11:4 Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter alla som är skuld till oss. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.


(week) 46. (vecka) 46. Lord's Day Lord's Day


Question 120. Why has Christ commanded us to address God thus: "Our Father"? Fråga 120. Varför har Kristus befallde oss att ta itu med Gud sålunda: "Fader vår"?

Answer: That immediately, in the very beginning of our prayer, he might excite in us a childlike reverence for, and confidence in God, which are the foundation of our prayer: namely, that God is become our Father in Christ, and will much less deny us what we ask of him in true faith, than our parents will refuse us earthly things. Svar: Att genast, i början av vår bön, kan han uppväcka i oss en barnslig vördnad för och tillit till Gud, som är grunden för vår bön, nämligen att Gud blir vår Fader i Kristus, och kommer mycket mindre förneka oss vad vi begär av honom i sann tro, än våra föräldrar kommer att vägra oss jordiska. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (a) Matt.7: 9 Eller vilken är den man bland eder, som om hans son frågar bröd, kommer han att ge honom en sten? Matt.7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Matt.7: 10 Eller om han frågar en fisk kommer han att ge honom en orm? Matt.7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Matt.7: 11 Om ni, som är onda förstår att ge goda gåvor åt era barn, hur mycket mer skall din Fader i himlen ge goda saker för dem som ber honom? Luke 11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Luke 11:11 Om en son begära bröd av någon av er som är en far, kommer han att ge honom en sten? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? eller om han frågar en fisk kommer han för en fisk ger honom en orm? Luke 11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Lukas 11:12 Eller om han skall begära ett ägg, kommer han att erbjuda honom en skorpion? Luke 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Lukas 11:13 Om ni, som är onda förstår att ge goda gåvor åt era barn: hur mycket mer skall er himmelske Fader ge den helige Ande åt dem som ber honom?


Question 121. Why is it here added, "Which art in heaven"? Fråga 121. Varför läggs det här, "som är i himmelen"?

Answer: Lest we should form any earthly conceptions of God's heavenly majesty, (a) and that we may expect from his almighty power all things necessary for soul and body. Svar: så att vi inte bilda någon jordisk föreställningar om Guds himmelska majestät, (a) och att vi kan förvänta sig av hans allmakt allt som är nödvändigt för själ och kropp. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Jer.23:23 Am I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? (a) Jer.23: 23 Är jag en Gud till hands, säger HERREN, och inte en Gud fjärran? Jer.23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Jer.23: 24 Kan någon gömma sig på hemliga platser som jag inte får se honom? saith the LORD. säger Herren. Do not I fill heaven and earth? Inte jag fylla himmel och jord? saith the LORD. säger Herren. Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands; Acts 17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: (b) Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Apostlagärningarna 17:24 Gud som skapat världen och allt däri, med tanke på att han är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel gjort med händer, Apg 17:25 heller dyrkas med människohänder som om han behövde någon sak, ser han ger åt hela livet, och andning och allt, Apostlagärningarna 17:27 att de skulle söka Herren, om måhända de skulle känna sig efter honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss: (b ) Rom.10: 12 Ty det finns ingen skillnad mellan Judisk och den grekiska: för samma Herre över allt är rik åt alla som åkalla honom.


(week) 47. (vecka) 47. Lord's Day Lord's Day


Question 122. Which is the first petition? Fråga 122. Vilken är den första framställningen?

Answer: "Hallowed be thy name"; that is, grant us, first, rightly to know thee, (a) and to sanctify, glorify and praise thee, (b) in all thy works, in which thy power, wisdom, goodness, justice, mercy and truth, are clearly displayed; and further also, that we may so order and direct our whole lives, our thoughts, words and actions, that thy name may never be blasphemed, but rather honoured and praised on our account. Svar: "Hallowed be thy name", det vill säga bevilja oss, dels med rätta att känna dig, (a) och att helga, glorifiera och prisa dig, (b) i alla dina verk, där din makt, vishet, godhet , rättvisa, nåd och sanning, visas tydligt, och vidare också, som vi så får ordning och leda hela vårt liv, våra tankar, ord och handlingar, att ditt namn kan aldrig bli bespottade, utan snarare hedrad och prisade på vårt konto. (c) (c)

Footnotes Fotnoter

(a) John 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. (a) Johannes 17:3 Och detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt. Jer.9:24 But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the LORD. Jer.9: 24 Men låt honom att glorieth stolt över, att han förstånd och känner mig, att jag är Herren som utövar nåd, dom och rättfärdighet på jorden: i dessa saker jag min glädje, säger HERREN. Jer.31:33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people. Jer.31: 33 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN, skall jag lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan, och kommer att vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Jer.31:34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Jer.31: 34 Och de skall lära något mer var och en sin granne, och var och en sin bror, sade känna Herren, de skall alla känna mig, från den minste av dem till den störste av dem, säger Herren: Ty jag skall förlåta deras missgärning, och jag kommer att minnas sina synda inte mer. Matt.16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Matt.16: 17 Och Jesus svarade och sade till honom: Välsignad är du, Simon Barjona: för kött och blod har icke uppenbarat det åt dig, utan min Fader som är i himmelen. James 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. Jak 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla män frikostigt, och upbraideth inte, och det skall ges honom. Ps.119:105 Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ps.119: 105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (b) Ps.119:137 Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments. (b) Ps.119: 137 Rättfärdig är du, Herre, och upprätt är dina domar. Luke 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord, Luke 1:47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. Lukas 1:46 Och Maria sade: Min själ doth prisa Herren, Lukas 1:47 Och min Ande har jublat över Gud, min frälsare. Luke 1:68 Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people, Luke 1:69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David; Rom.11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! Lukas 1:68 Välsignad är Herren, Israels Gud, ty han har besökt och återlöst sitt folk, Lukas 1:69 Och han har uppväckt upp ett horn till frälsning för oss i det hus där hans tjänare David; Rom.11: 33 O är den djup av rikedom både av visdomen och kunskapen om Gud! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out! Hur outgrundliga är hans domar, och hans vägar förbi reda! Rom.11:34 For who hath known the mind of the Lord? Rom.11: 34 För vem har lärt känna själen av Herren? or who hath been his counsellor? eller som varit hans rådgivare? Rom.11:35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? Rom.11:36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Rom.11: 35 Vem spände först gett honom, och det skall belönas honom igen? Rom.11: 36 För honom och genom honom och till honom är allt: vem är härligheten i evighet. Amen. Amen. (c) Ps.71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day. (c) Ps.71: 8 Låt min mun vara full av ditt lov och med din ära hela dagen. Ps.115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake. Ps.115: 1 Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran, för din nåd, och för din sanning skull.


(week) 48. (vecka) 48. Lord's Day Lord's Day


Question 123. Which is the second petition? Fråga 123. Vilken är den andra framställningen?

Answer: "Thy kingdom come"; that is, rule us so by thy word and Spirit, that we may submit ourselves more and more to thee; (a) preserve and increase thy church; (b) destroy the works of the devil, and all violence which would exalt itself against thee; and also all wicked counsels devised against thy holy word; (c) till the full perfection of thy kingdom take place, (d) wherein thou shalt be all in all. Svar: "Tillkomme ditt rike", det vill säga regeln oss detta genom ditt ord och Ande, att vi får lämna oss mer och mer för dig, (a) bevara och öka din kyrka, (b) förstöra de verk av djävulen, och allt våld som skulle upphöja sig mot dig, och även alla onda manar fram mot ditt heliga ord, (c) till dess att alla fulländning av ditt rike ske, (d) vari du skall vara allt i alla. (e) (e)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (a) Matt.6: 33 Men Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, och allt detta skall läggas eder. Ps.119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Ps.119: 5 O att mina vägar hade beordrats att hålla dina stadgar! Ps.143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness. Ps.143: 10 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud din ande är bra, leder mig in i landet rättvisa. (b) Ps.51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem. (b) Ps.51: 18 Gör gott i ditt välbehag till Sion: build du Jerusalems murar. Ps.122:6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee. Ps.122: 6 Be för fred i Jerusalem, de skall lyckas att älska dig. Ps.122:7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Ps.122: 7 Frid vare inom dina murar, och välstånd inom ditt palats. Ps.122:8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee. Ps.122: 8 För mina bröders och vänners skull vill jag säga nu, frid inom dig. Ps.122:9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good. Ps.122: 9 grund av Herrens hus, vår Gud, jag kommer att söka din goda. (c) 1 John 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. (c) 1 Johannes 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen syndar från början. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. För detta ändamål Guds Son kom till uttryck, att han skulle förstöra verk av djävulen. Rom.16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Rom.16: 20 och fridens Gud skall krossa Satan under era fötter kort. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Nåden från vår Herre Jesus Kristus vara med dig. Amen. Amen. (d) Rev.22:17 And the Spirit and the bride say, Come. (d) Rev.22: 17 Och Anden och bruden säga: »Kom. And let him that heareth say, Come. Och låt honom som hör säga, Kom. And let him that is athirst come. Och låt honom som är törstig kommit. And whosoever will, let him take the water of life freely. Och den som vill, låt honom ta livets vatten fritt. Rev.22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Rev.22: 20 Han som betygar detta säger: »Ja, väl jag kommer snart. Amen. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Ja, kom, Herre Jesus. Rom.8:22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Rom.8: 22 Ty vi vet att hela skapelsen suckar och travaileth i smärta tillsammans tills nu. Rom.8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom.8: 23 och inte bara de, utan oss själva också, som den förste av Anden, även vi själva sucka inom oss och väntar på antagande, nämligen att de inlösen av vår kropp. (e) 1 Cor.15:28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. (e) 1 Cor.15: 28 Och när allt skall vara dämpad åt honom, då skall Sonen också själv vara underkastad honom som har lagt allt under honom, så att Gud kan vara allt i alla.


(week) 49. (vecka) 49. Lord's Day Lord's Day


Question 124. Which is the third petition? Fråga 124. Vilken är den tredje bön?

Answer: "Thy will be done on earth as it is in heaven"; that is, grant that we and all men may renounce our own will, (a) and without murmuring obey thy will, which is only good; (b) that every one may attend to, and perform the duties of his station and calling, (c) as willingly and faithfully as the angels do in heaven. Svar: "Din vilja ske, på jorden så som i himlen", det vill säga bidrag som vi och alla människor kan avstå från vår egen vilja, (a) och utan att knorra lyda din vilja, vilket bara är bra, (b) att var och en får sköta, och fullgöra de uppgifter som hans station och ringa, (c) som villigt och troget som änglarna i himlen. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Matt.16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Tit.2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Tit.2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; (b) Luke 22:42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done. (a) Matt.16: 24 Då sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill komma efter mig, han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Tit.2: 11 Ty Guds nåd som bär frälsning har framträtt med alla människor, Tit.2: 12 Undervisning oss att förneka ogudaktighet och världsliga lustar, skulle vi leva nyktert, rättfärdigt och gudfruktiga, även det här världen, (b) Lukas 22:42 Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig ändå inte min vilja utan din, göras. Eph.5:10 Proving what is acceptable unto the Lord. Eph.5: 10 Proving vad som är acceptabelt till Herren. Rom.12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Rom.12: 2 och inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan pröva vad som är så bra och acceptabel, och perfekt, Guds vilja. (c) 1 Cor.7:24 Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God. (c) 1 Cor.7: 24 Bröder, låt varje man, där han kallas, där följa med Gud. (d) Ps.103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Ps.103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure. (d) Ps.103: 20 Lova HERREN, ni hans änglar, som excellerar i styrka, som gör hans bud, lyssnade åt ljudet av hans ord. Ps.103: 21 Lova HERREN, alla ni hans härskaror, ni I hans tjänare, som gör hans vilja.


(week) 50. (vecka) 50. Lord's Day Lord's Day


Question 125. Which is the fourth petition? Fråga 125. Vilken är den fjärde bön?

Answer: "Give us this day our daily bread"; that is, be pleased to provide us with all things necessary for the body, (a) that we may thereby acknowledge thee to be the only fountain of all good, (b) and that neither our care nor industry, nor even thy gifts, can profit us without thy blessing; (c) and therefore that we may withdraw our trust from all creatures, and place it alone in thee. Svar: "Ge oss idag vårt dagliga bröd", det vill säga gärna förse oss med allt som är nödvändigt för kroppen, (a) att vi kan därigenom erkänna dig att vara den enda källan till allt gott, (b) och att varken vår vård eller industri, eller ens dina gåvor, kan dra oss utan din välsignelse, (c) och därför att vi får tillbaka vårt förtroende från alla varelser, och placera den ensam i dig. (d) (d)

Footnotes Fotnoter

(a) Ps.104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season. (a) Ps.104: 27 Dessa väntar alla på dig, att du må ge dem deras mat i rätt tid. Ps.104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good. Ps.104: 28 Det du skänker dem de samlas: Du upplåter din hand, de är fyllda med bra. Ps.145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season. Ps.145: 15 Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid. Ps.145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. Ps.145: 16 Du upplåter din hand och mättar allt levande. Matt.6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Matt.6: 25 Därför säger jag er: Gör ingenting tänkte för ditt liv, vad I skolen äta, eller vad ni skall dricka, ej heller för eder kropp, vad ni skall sätta på. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Är inte livet mer än kött, och kroppen än kläder? Matt.6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Matt.6: 26 Se på himmelens fåglar, ty de sår inte, och inte heller de skörda eller samla i lador, men er himmelske Fader feedeth dem. Are ye not much better than they? Är ni inte mycket bättre än de? (b) James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. (b) James 1:17 Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ned från Fadern till ljus, med vilka ingen vexling, ingen skugga av svarvning. Acts 14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Apg 14:17 Men han lämnade inte själv utan vittnen, eftersom han gjorde bra, och gav oss regn från himlen och givande säsonger, fyller våra hjärtan med mat och glädje. Acts 17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: Acts 17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring. Apg 17:27 att de skulle söka Herren, om måhända de skulle känna sig efter honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från oss alla: Apg 17:28 Ty i honom vi lever, och flytta, och har våra är, som vissa också av era egna skalder har sagt, för vi är också hans avkomma. (c) 1 Cor.15:58 Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord. Deut.8:3 And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live. (c) 1 Cor.15: 58 Därför, mina älskade bröder, att ni trofast, unmoveable, alltid överflödande i Herrens verk, DÅ ni vet att ditt arbete inte är förgäves i Herren. Deut.8: 3 Och han tuktade dig och lät dig till hunger, och matade dig med manna, som du visste inte hade dina fäder vet, inte heller att han skulle lära dig förstå att människan gör inte leva av bröd allenast, utan av varje ord som utgår i munnen på HERRENS doth mannen bor. Ps.37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ps.37: 3 Förtrösta på HERREN, och gör gott, så skall du bo i landet, och sannerligen du skall matas. Ps.37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart. Ps.37: 4 Delight dig också i Herren, och han skall ge dig önskningar i ditt hjärta. Ps.37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass. Ps.37: 5 Commit din väg åt Herren, förtroende också i honom, och han skall få den att passera. Ps.37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Ps.37: 16 Lite som en rättfärdig människa har är bättre än rikedomar många onda. Ps.127:1 <<A Song of degrees for Solomon.>> Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain. Ps.127: 1 <<A Song of grader för Solomon.>> Utom Herren bygger huset, arbete de förgäves att bygga det: utom Herren hålla staden, väktaren waketh men förgäves. Ps.127:2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep. Ps.127: 2 Det är fåfängt för dig att stiga upp tidigt, sitta uppe sent, äta bröd sorger: för så han giver sin älskade sömn. (d) Ps.55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee. (d) Ps.55: 23 Men du, o Gud, skall du föra dem ner i avgrunden till destruktion blodiga och svekfulla män ska inte leva ut halva dagar, men jag förtröstar på dig. Ps.62:11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God. Ps.62: 11 Gud har talat en gång, två gånger har jag hört detta, att makten belongeth Gud. Ps.146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. Ps.146: 3 Sätt inte lita på furstar, eller i en människoson, i vilka det finns ingen hjälp. Jer.17:5 Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD. Jer.17: 5 Så säger HERREN: Förbannad vare den man som förtröstar på människor, och låter köttet hans arm, och vars hjärta departeth från Herren. Jer.17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Jer.17: 7 Salig är den man som förtröstar på HERREN, och vars hoppas Herren är.


(week) 51. (vecka) 51. Lord's Day Lord's Day


Question 126. Which is the fifth petition? Fråga 126. Vilken är den femte bön?

Answer: "And forgive us our debts as we forgive our debtors"; that is, be pleased for the sake of Christ's blood, not to impute to us poor sinners, our transgressions, nor that depravity, which always cleaves to us; (a) even as we feel this evidence of thy grace in us, that it is our firm resolution from the heart to forgive our neighbour. Svar: "Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga", det vill säga vara glada för Kristi skull blod, inte att beskylla oss arma syndare, våra överträdelser, eller att fördärv, som alltid klyver till oss, (a ) även när vi anser att detta bevis på din nåd i oss, att det är vår fasta föresats från hjärtat att förlåta vår granne. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Ps.51:1 <<To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba.>> Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions. Ps.51:2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Ps.51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me. Ps.51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. (a) Ps.51: 1 <<To chefen Musician, en psalm av David, då Nathan profeten kom till him, när han gått in för att Bathsheba.>> förbarma mig, Gud, enligt din nåd : Enligt åt den mångfald av din barmhärtighet utplåna mina överträdelser. Ps.51: 2 Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd. Ps.51: 3 Ty jag känner mina överträdelser: och min synd är alltid inför mig. Ps.51: 4 mot dig, dig allena har jag syndat och gjort ont i dina ögon: att du skulle vara motiverat när du talar, och vara tydlig när du dömer. Ps.51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Ps.51: 5 Se, jag var shapen i orättfärdighet, och i synd har min moder föreställa mig. Ps.51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Ps.51: 6 Se, du åstundar sanning i aktiv delar: och i den dolda delen skall du få mig att känna vishet. Ps.51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Ps.51: 7 Purge mig med isop, och jag skall vara ren: tvätta mig, och jag blir vitare än snö. Ps.143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified. Ps.143: 2 och gå icke till doms med din tjänare i dina ögon får ingen levande motiveras. 1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 1 Joh 2:1 Mitt lilla barn, detta skriver jag till er, att ni inte synd. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Och om någon syndar, har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige: 1 Joh 2:2 Och han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för synder från hela världen. Rom.8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom.8: 1 Det finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. (b) Matt.6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: Matt.6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (b) Matt.6: 14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er: Matt.6: 15 Men om ni förlåter inte män sina skulder, kommer heller er Fader förlåta era överträdelser.


(week) 52. (vecka) 52. Lord's Day Lord's Day


Question 127. Which is the sixth petition? Fråga 127. Vilken är den sjätte bön?

Answer: "And lead us not into temptation, but deliver us from evil"; that is, since we are so weak in ourselves, that we cannot stand a moment; (a) and besides this, since our mortal enemies, the devil, (b) the world, (c) and our own flesh, (d) cease not to assault us, do thou therefore preserve and strengthen us by the power of thy Holy Spirit, that we may not be overcome in this spiritual warfare, (e) but constantly and strenuously may resist our foes, till at last we obtain a complete victory. Svar: "Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo", det vill säga, eftersom vi är så svaga i oss själva, att vi inte kan stå en stund, (a) och utöver detta, eftersom vår dödliga fiender, djävulen, (b) i världen, (c) och vårt eget kött, (d) upphör inte att anfalla oss, behöver du därför bevara och stärka oss i kraft av din helige Ande, att vi inte kan lösas i andlig krigföring, ( e) utan att ständigt och ihärdigt kan motstå våra fiender, tills vi äntligen få en fullständig seger. (f) (f)

Footnotes Fotnoter

(a) John 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. (a) Johannesevangeliet 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna: Han som blifver i mig och jag i honom, han bär mycken frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Ps.103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust. Ps.103: 14 Ty han vet vår ram, han kommer ihåg att vi är stoft. (b) 1 Pet.5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Eph.6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (b) 1 Pet.5: 8 Var nyktra och vaksamma, eftersom din motståndare djävulen som ett rytande lejon, vandrar omkring och söker vem han må uppsluka: Eph.6: 12 Ty vi strider inte mot kött och blod, men mot furstendömen, mot makterna, mot de styrande i mörkret i denna värld, mot ondskans andemakter i ställen. (c) John 15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. (c) Johannes 15:19 Om ni var i världen, skulle världen älska sin egen, men eftersom ni inte är av världen, men jag har valt ut dig i världen, därför att världen hatar er. (d) Rom.7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. (d) Rom.7: 23 Men jag ser en annan lag i mina lemmar, stridande mot lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge i syndens lag som är i mina lemmar. Gal.5:17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal.5: 17 Köttet lusteth mot Anden, och Anden mot köttet och dessa strider den ena till den andra: så att ni inte kan göra allt det som ni vill. (e) Matt.26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (e) Matt.26: 41 Titta och be att ni inte kommer i frestelse: Anden är villig, men köttet är svagt. Mark 13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is. Mark 13:33 Tagen er i akt, vaka och bedja, ty ni vet inte när tiden är. (f) 1 Thess.3:13 To the end he may stablish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. (f) 1 Thess.3: 13 Till slut får han Etablera era hjärtan unblameable i helighet inför Gud, även vår Fader, i vår Herres Jesu Kristi med alla sina heliga. 1 Thess.5:23 And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thess.5: 23 Och mycket fridens Gud helga er helt, och jag ber Gud hela din ande och själ och kropp bevaras oskyldiga intill vår Herres Jesu Kristi.


Question 128. How dost thou conclude thy prayer? Fråga 128. Vad säger du avsluta din bön?

Answer: "For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever"; that is, all these we ask of thee, because thou, being our King and almighty, art willing and able to give us all good; (a) and all this we pray for, that thereby not we, but thy holy name, may be glorified for ever. Svar: "Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet", det vill säga alla dessa vi begär av dig, ty du, som är vår konung och allsmäktig, konst villiga och kapabla att ge oss alla bra, ( a) och allt detta vi ber för att därigenom inte vi, utan ditt heliga namn, kan bli förhärligad för alltid. (b) (b)

Footnotes Fotnoter

(a) Rom.10:11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. (a) Rom.10: 11 Ty Skriften säger, Var och en som tror på honom skall inte skämmas. Rom.10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Rom.10: 12 Ty det finns ingen skillnad mellan Judisk och den grekiska: för samma Herre över allt är rik åt alla som åkalla honom. 2 Pet.2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished: (b) John 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 2 Pet.2: 9 Herren vet hur ett gudfruktiga ur frestelser, och de orättfärdiga intill domens dag skall straffas: (b) Johannes 14:13 och vadhelst ni ber om i mitt namn, som kommer jag gör, att Fadern kan bli förhärligad i Sonen. Jer.33:8 And I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me; and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed against me. Jer.33:9 And it shall be to me a name of joy, a praise and an honour before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them: and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Jer.33: 8 Och jag skall rena dem från all missgärning, varmed de hava syndat mot mig, och jag skall förlåta alla missgärningar, genom vilka de har syndat, och där de har syndat mot mig. Jer.33: 9 Och det skall vara mig ett namn på glädje, en hyllning och en ära inför alla jordens folk, som skall höra allt det goda som jag till dem: och de skola frukta och bäva för allt det goda och allt det välstånd som Jag skaffa åt det. Ps.115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake. Ps.115: 1 Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran, för din nåd, och för din sanning skull.


Question 129. What does the word "Amen" signify? Fråga 129. Vad betyder ordet "Amen" betyda?

Answer: "Amen" signifies, it shall truly and certainly be: for my prayer is more assuredly heard of God, than I feel in my heart that I desire these things of him. Svar: "Amen" betyder, skall det verkligen och säkerligen vara för min bön är mer säkert hört talas om Gud, än jag känner i mitt hjärta att jag önskar oss av honom. (a) (a)

Footnotes Fotnoter

(a) 2 Cor.1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us. (a) 2 Cor.1: 20 Ty alla Guds löften i honom är ja, och i honom Amen, åt Guds härlighet av oss. 2 Tim.2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself. 2 Tim.2: 13 Om vi tror inte, men han blifver trogen: han kan inte förneka sig själv.

End of the Catechism Slutet av katekesen

Also, see: Se även:
Heidelberg Catechism Heidelberg katekesThis subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är