Preface to the 1611 King James Förordet till 1611 King James
Authorized Version Bible Auktoriserad Version Bible

General Information Allmän information

The King James Version of the Bible King James Version of the Bible

Preface Förord

Dedication to King James Hängivenhet till King James
To the most high and mighty prince, James, by the Grace of God, King of Great Britain, France, and Ireland, defender of the Faith, etc. De mest High and Mighty Prince, James, genom Guds nåd, kung av Storbritannien, Frankrike och Irland, Trons försvarare, etc.

The Translators of the Bible wish Grace, Mercy, and Peace, through JESUS CHRIST our Lord. Översättarna av Bibeln önskar nåd, barmhärtighet och frid, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Great and manifold were the blessings, most dread Sovereign, which Almighty God, the Father of all mercies, bestowed upon us the people of England, when first he sent Your Majesty's Royal Person to rule and reign over us. Stor och svår var de välsignelser, mest fruktar Sovereign, som den allsmäktige Guden, Fader all barmhärtighet, skänkt oss människor i England, när han först skickade Ers Majestäts kungliga person att styra och regera över oss. For whereas it was the expectation of many who wished not well unto our Sion, that, upon the setting of that bright Occidental Star, Queen Elizabeth, of most happy memory, some thick and palpable clouds of darkness would so have overshadowed this land, that men should have been in doubt which way they were to walk, and that it should hardly be known who was to direct the unsettled State; the appearance of Your Majesty, as of the Sun in his strength, instantly dispelled those supposed and surmised mists, and gave unto all that were well affected exceeding cause of comfort; especially when we beheld the Government established in Your Highness and Your hopeful Seed, by an undoubted Title; and this also accompanied with peace and tranquility at home and abroad. För medan det var förväntan hos många som ville inte väl till vår Sion, att, vid fastställandet av den ljusa Occidental Star, drottning Elizabeth, de flesta glatt minne, skulle vissa tjocka och handgripliga moln av mörker så har överskuggat detta land, att män ska ha varit tveksam vilken väg de skulle gå, och att det bör knappast vara känt vem som skulle styra oroliga staten, utseende Ers majestät, och med solen i sin styrka, omedelbart skingras de tänkt och anat dimma, och gav åt alla som drabbades väl överstiger orsaken till tröst, speciellt när vi såg den regering som tillträdde i Ers höghet och ditt hopp Seed, med en klar avdelning, och detta även tillsammans med lugn och ro hemma och utomlands.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f= But among all our joys, there was no one that more filled our hearts than the blessed continuance of the preaching of God's sacred Word among us, which is that inestimable treasure which excelleth all the riches of earth; because the fruit thereof extendeth itself, not only to the time spent in this transitory world, but directeth and disposeth men unto that eternal happiness which is above in heaven. Men bland alla våra glädjeämnen, det fanns ingen att fler fyllde våra hjärtan än den välsignade fortsatta att predika Guds heliga ord bland oss, nämligen att ovärderlig skatt som överträffar alla rikedomar på jorden, eftersom dess frukt extendeth själv, inte endast till den tid som tillbringas i denna övergående världen, men directeth och disposeth människor till den eviga saligheten som är ovan i himlen.

Then not to suffer this to fall to the ground, but rather to take it up, and to continue it in that state wherein the famous Predecessor of Your Highness did leave it; nay, to go forward with the confidence and resolution of a man, in maintaining the truth of Christ, and propagating it far and near, is that which hath so bound and firmly knit the hearts of all Your Majesty's loyal and religious people unto You, that Your very name is precious among them: their eye doth behold You with comfort, and they bless You in their hearts, as that sanctified Person, who, under God, is the immediate author of their true happiness. Sedan inte lider av detta att falla till marken, utan snarare att ta upp det, och låta det fortsätta i det tillstånd där den berömda föregångaren till Ers Höghet lämnade det, ja, att gå framåt med tillförsikt och upplösning av en man, upprätthålla sanningen om Kristus, och sprida den när och fjärran, är det som har så bunden och väl sticka i hjärtat hos alla Ers Majestäts lojala och religiösa människor er att er själva namnet är värdefull bland dem: deras ögon doth skåda Du med komfort, och de välsigna dig i sina hjärtan, som helgat Person, som under Gud, är den omedelbara författare om deras verkliga lycka. And this their contentment doth not diminish or decay, but every day increaseth and taketh strength, when they observe that the zeal of Your Majesty toward the house of God doth not slack or go backward, but is more and more kindled, manifesting itself abroad in the farthest parts of Christendom, by writing in defence of the truth, (which hath given such a blow unto that Man of Sin as will not be healed,) and every day at home, by religious and learned discourse, by frequenting the house of God, by hearing the Word preached, by cherishing the teachers thereof, by caring for the Church, as a most tender and loving nursing father. Och här är deras belåtenhet gör inte minska eller röta, men varje dag increaseth och tager styrka, när de konstaterat att iver Ers majestät mot Guds hus gör inte slackar eller går bakåt, men är mer och mer upptänd, manifesterar sig utomlands bortersta delarna av kristendomen, genom att skriva till försvar för sanning, (vilket har givit ett sådant slag åt att Man of Sin som inte kommer att bli helade,) och varje dag hemma, av religiösa och lärda diskurs, med frekvent hus Gud, genom att lyssna till ordet predikas, genom värna lärarna detta, genom att ta hand om kyrkan, som ömmaste och kärleksfull omvårdnad far.

There are infinite arguments of this right Christian and religious affection in Your Majesty; but none is more forcible to declare it to others than the vehement and perpetuated desire of accomplishing and publishing of this work, which now, with all humility, we present unto Your Majesty. Det finns oändligt många argument för denna rättighet kristna och religiösa känslor i Ers majestät, men ingen är mer våldsamma att förklara den till andra än de häftiga och förevigas önskan av att förverkliga och publicering av detta arbete, som nu, i all ödmjukhet, presenterar vi edra majestät. For when Your Highness had once, out of deep judgment, apprehended how convenient it was, that, out of the Original sacred Tongues, together with comparing of the labours, both in our own and other foreign languages, of many worthy men who went before us, there should be one more exact translation of the Holy Scriptures into the English Tongue; Your Majesty did never desist to urge and to excite those to whom it was commended, that the Work might be hastened, and that the business might be expedited in so decent a manner, as a matter of such importance might justly require. För när Ers höghet hade en gång, ur djupa dom, greps hur enkelt det var, att av den ursprungliga heliga språk, tillsammans med en jämförelse av arbete, både i våra egna och andra främmande språk, i många värdiga män som gick före oss, bör det finnas en mer exakt översättning av den heliga skriften i engelska språket, Ers Majestät gjorde aldrig låta bli att uppmana och att reta dem som det var bra, att Verket kan skyndade, och att verksamheten kan göras på så anständigt sätt, som en fråga av sådan betydelse kan med rätta kräva.

And now at last, by the mercy of God, and the continuance of our labours, it being brought unto such a conclusion, as that we have great hopes that the Church of England shall reap good fruit thereby, we hold it our duty to offer it to Your Majesty, not only as to our King and Sovereign, but as to the principal mover and author of the Work; humbly craving of your most Sacred Majesty, that, since things of this quality have ever been subject to the censures of ill-meaning and discontented persons, it may receive approbation and patronage from so learned and judicious a Prince as Your Highness is; whose allowance and acceptance of our labours shall more honour and encourage us than all the calumniations and hard interpretations of other men shall dismay us. Och nu äntligen, genom Guds nåd, och en fortsättning av vårt arbete, eftersom det förde till en sådan slutsats, eftersom vi har stora förhoppningar om att Church of England ska skörda goda frukter så håller vi det vår skyldighet att erbjuda den till Ers Majestät, inte bara för vår egen kung och Herre, men att den huvudsakliga initiativtagare och författare till arbetet, ödmjukt sug av dina mest Heliga Majestät, att eftersom det av denna kvalitet har alltid varit föremål för tadel av sjuka välmenande och missnöjda personer kan det erhålla gillande och beskydd från det lärda och kloka en prins som Ers höghet, vars bidrag och godkännande av vårt arbete får mer ära och uppmuntra oss än alla calumniations och hårda tolkningar av andra män ska bestörtning oss . So that if, on the one side, we shall be traduced by Popish persons at home or abroad, who therefore will malign us, because we are poor instruments to make God's hold truth to be yet more and more known unto the people, whom they desire still to keep in ignorance and darkness; or if, on the other side, we shall be maligned by self-conceited brethren, who run their own ways, and give liking unto nothing but what is framed by themselves, and hammered on their anvil, we may rest secure, supported within by the truth and innocency of a good conscience, having walked the ways of simplicity and integrity as before the Lord, and sustained without by the powerful protection of Your Majesty's grace and favour, which will ever give countenance to honest and Christian endeavors against bitter censures and uncharitable imputations. Så att om, å ena sidan skall vi traduced av papistisk personer hemma eller utomlands, som därför kommer att baktala oss, eftersom vi är dåliga instrument för att göra Guds hålla sanning bli ännu fler och fler känner till folket, som de vill fortfarande hålla i okunnighet och mörker, eller om, på den andra sidan skall vi baktalade av egen inbilsk bröder, som driver sitt eget sätt, och ge smak åt ingenting men vad som är inramad av sig själva, och hamrade på städet kan vi vara säkra, med stöd i av sanning och oskuld med ett gott samvete, har gått hur enkelhet och integritet som inför Herren, och ihållande utan av kraftfullt skydd av Ers Majestäts nåd och förmån, som alltid ger ansikte till ärlig och kristna strävanden mot bitter stigmatiserat och kärlekslös beskyllningar.

The Lord of heaven and earth bless Your Majesty with many and happy days; that, as his heavenly hand hath enriched Your Highness with many singular and extraordinary graces, so You may be the wonder of the world in this latter age for happiness and true felicity, to the honour of that great God, and the good of his Church, through Jesus Christ our Lord and only Saviour. Herren himlen och jorden välsigna Ers Majestät med många och glada dagar, att eftersom hans himmelska hand har berikat Ers höghet med många besynnerliga och extraordinära nådegåvor, så du kan vara det underbara i världen på detta senare ålder för lycka och sann lycka till äran av den store Gud och det goda i sin kyrka, genom Jesus Kristus vår Herre och Frälsare bara.This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är