Marist Brothers Marist Brothers

General Information Allmän information

The Marist Brothers are a Roman Catholic religious institute for Christian education, from elementary school through high school. The school was founded in 1817 in Lavalla, France, by Marcellin Joseph Benedict Champagnat. Det Marist Brothers är en romersk-katolsk religiös institut för kristen utbildning, från grundskola till gymnasium. Skolan grundades 1817 i Lavalla, Frankrike, genom Marcellin Joseph Benedict Champagnat. In 1863 the Marist Brothers institute received the approbation of the Holy See (the territory over which the pope exercises ecclesiastical jurisdiction). 1863 Marist Brothers institutet fick bifall av Heliga stolen (det territorium över vilket påven utövar kyrklig jurisdiktion). In 1991 there were approximately 6,000 members, called brothers, of whom about 300 were in the United States. År 1991 fanns det omkring 6.000 medlemmar, som kallas bröder, varav cirka 300 var i Förenta staterna. In addition to primary schools, the brothers conduct boarding schools and academies, industrial schools, and orphanages. Utöver grundskolor, bröderna beteende internatskolor och akademier, industri skolor och barnhem. The Marist Brothers are not clerics, but are devoted solely to educational work throughout the world. Det Marist Brothers är inte präster, utan enbart ägnas åt pedagogiskt arbete i hela världen.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=

Society of Mary (Marist Fathers) Society of Mary (Marist Fathers)

Catholic Information Katolsk information

(Initials SM) (Initialer SM)

A religious order of priests, so called on account of the special devotion they profess toward the Blessed Virgin. En religiös ordning präster, så kallad på grund av särskilda hängivenhet de bekänner sig mot den heliga jungfrun.

I. FOUNDATION (1816-1836) I. FOUNDATION (1816-1836)

The first idea of a "Society of Mary" originated (1816) in Lyons, France, with a group of seminarians, who saw in the Restoration of 1815 an opportunity for religion, but the real founder was Jean-Claude-Marie Colin, the most retiring of the group. Den första idén om en "Society of Mary" har sitt ursprung (1816) i Lyon, Frankrike, med en grupp av seminariedeltagare, som såg i återställandet av 1815 en möjlighet för religion, men den verkliga grundare var Jean-Claude-Marie Colin, den flesta pensioneras i gruppen. He began, amid his pastoral cares, by drafting a tentative rule and founding at Cerdon, where he was pastor, the Sisters of the Holy Name of Mary; Marcellin Champagnat, another of the group, established at Lavalla the Little Brothers of Mary. Han började, mitt i sin pastorala bryr sig, genom att utarbeta ett preliminärt regel och grundare på Cerdon, där han var pastor, systrarna i den Jungfru Marie heliga namn, Marcellin Champagnat, en annan i gruppen som inrättats vid Lavalla Little Brothers of Mary. On account of the cold attitude assumed by the ecclesiastical authorities in Lyons, the foundation of the missionary priests' branch could not be made till Cerdon, Colin's parish, passed from the jurisdiction of Lyons to that of Belley. På grund av det kalla attityd och hållet av de kyrkliga myndigheterna i Lyon, kan grunden för det missionären präster filial inte göras förrän Cerdon, Colin socken, gick från jurisdiktionen av Lyon den för Belley. Bishop Devie of the newly restored See of Belley authorized (1823) Colin and a few companions to resign their parochial duties and form into a missionary band for the rural districts. Biskop Devie av den nyrestaurerade Se i Belley auktoriserade (1823) Colin och några kamrater att avgå leva sina egna liv uppgifter och form till en missionär band till landsbygden. Their zeal and success in that arduous work moved the bishop to entrust them also with the conduct of his seminary, thus enlarging the scope of their work. Deras iver och framgång i det mödosamma arbetet flyttade biskopen att anförtro dem även när han utför sina seminarium, alltså att öka omfattningen av sitt arbete. However, the fact that Bishop Devie wanted a diocesan institute only, and that Fr. Det faktum att biskop Devie ville ha en stiftsgård institut bara, och att Fr. Colin was averse to such a limitation, came near placing the nascent order in jeopardy when Pope Gregory XVI, in quest of missionaries for Oceanica, by Brief of 29 April, 1836, approved definitively the "Priests of the Society of Mary" or Marist Fathers, as a religious institute with simple vows and under a superior general. Colin var motståndare till en sådan begränsning, var nära att släppa den framväxande ordning på spel när Pope Gregory XVI, i jakt på missionärer för oceanica av korta av den 29 April, 1836, godkänns slutgiltigt "Präster av Society of Mary" eller Marist Fathers , som en religiös institut med enkla löften och under en överlägsen allmän. The Little Brothers of Mary and the Sisters of the Holy Name of Mary, commonly called Marist Brothers and Marist Sisters, were reserved for separate institutes. Father Colin was elected superior general on 24 Sept., 1836, on which day occurred the first Marist profession, Blessed Pierre Chanel (qv), Venerable Colin, and Venerable Champagnat being among the professed. The Little Brothers i Maria och systrarna i den Jungfru Marie heliga namn, som brukar kallas Marist Brothers och Sisters Marist, var reserverade för olika institut. Fader Colin valdes överlägsen allmänhet om 24 september 1836, vilken dag inträffade den första Marist yrket , Blessed Pierre Chanel (qv), vördade Colin, och vördade Champagnat vara bland de bekände.

II. II. DEVELOPMENT (1836-1910) UTVECKLING (1836-1910)

From its definitive organization to the present date (1910) the Society of Mary, under four superiors general - JCM Colin (1836-54), J. Favre (1854-85), A. Martin (1885-1905), JC Raffin (1905-) - has developed along the various lines of its constitutions in and out of France. Från dess definitiva organisation fram till i dag (1910) Society of Mary, enligt fyra överordnade allmän - JCM Colin (1836-54), J. Favre (1854-85), A. Martin (1885-1905), JC Raffin ( 1905 -) - har utvecklats längs olika linjer sina konstitutioner i och ut ur Frankrike. In France it has done work in the mission field from many missionary residences established in various centres. When educational liberty was restored to French Catholics, it also entered the field of secondary, or college education, its methods being embodied in Montfat's "Théorie et pratique de l'education chrétienne" (Paris, 1880), and moreover assumed the direction of a few diocesan seminaries together with professorships in Catholic institutes for higher education. I Frankrike har utfört arbete på missionsfältet från många missionär bostäder som är etablerade i olika centrum. När pedagogisk frihet återställdes till franska katoliker, även in på sekundär, eller högskoleutbildning, är dess metoder som ingår i Montfat s "théorie et pratique de l'Education chrétienne "(Paris, 1880), och dessutom övertagit ledningen av ett fåtal domkapitel seminarier tillsammans med professurer i katolska institut för högre utbildning. The French houses have also supplied men for the various missions undertaken abroad by the Society of Mary. Den franska hus har också lämnat män för olika uppdrag som genomförs utomlands Society of Mary.

Outside of France, the first field of labour offered the Marists (1836) was the Vicariate Apostolic of Western Oceanica, comprising New Zealand, the Friendly Islands, the Navigator Islands, the Gilbert and Marshall Islands, Fiji, New Caledonia, New Guinea, the Solomon and Caroline Islands. Utanför Frankrike, det första fältet för arbetskraft erbjöd Marists (1836) var vikarie apostoliska Västra Oceanica, bestående av Nya Zeeland, Friendly Islands, Navigator öarna, Gilbert och Marshallöarna, Fiji, Nya Kaledonien, Nya Guinea, Solomon och Caroline Islands. Under the secular bishop, Dr. Pompallier, who took up his residence in New Zealand, the Marists successively occupied Wallis (1837), soon converted by Fr. Enligt sekulära biskopen, Dr Pompallier, som tillträdde sin hemvist i Nya Zeeland, Marists successivt ockuperade Wallis (1837), snart omvandlas av Fr. Bataillon; Futuna (1837), the place of Blessed Pierre Chanel's martyrdom; Tonga (1842), turned by Fr. Bataillon; Futunaöarna (1837), den plats den salige Pierre Chanel's martyrskap, Tonga (1842), den vrids Fr. Chevron into a model Christian community; New Caledonia (1843), where Bishop Douarre, Pompallier's coadjutor, met untold difficulties and Brother Blaise was massacred; and, in spite of much Protestant opposition, Fiji (1844) and Samoa (1845). Chevron till en modell kristen gemenskap, Nya Kaledonien (1843), där biskop Douarre, Pompallier's medhjälpare, mötte oerhörda svårigheter och Brother Blaise blev massakrerade, och trots mycket protestantiska motstånd, Fiji (1844) och Samoa (1845). The immense area of the vicariate, together with the presence at its head of a secular bishop, soon necessitated the creation of smaller districts under Marist bishops: Central Oceanica under Bishop Bataillon (1842), Melanesia and Micronesia under Bishop Epalle (1844), New Caledonia under Bishop Douarre (1847), Wellington (New Zealand) under Bishop Viard (1848), Bishop Pompallier retaining Auckland; the Navigator Islands (1851), long administered by the Vicar Apostolic of Central Oceanica; the Prefecture of Fiji (1863), etc. Of these, Melanesia and Micronesia had to be abandoned after the massacre of Bishop Epalle at Isabella Island and the sudden death of his successor, Bishop Colomb, the Solomon Islands alone reverting to the Marists in 1898. Den enorma område av vikarie, tillsammans med närvaron vid spetsen av en sekulär biskop, krävde snart att skapa mindre distrikt under Marist biskopar: Central Oceanica under biskop Bataillon (1842), Melanesien och Mikronesien under biskop Epalle (1844), New Caledonia under biskop Douarre (1847), Wellington (Nya Zeeland) under biskop Viard (1848), biskop Pompallier behålla Auckland, Navigator-öarna (1851), länge förvaltas av kyrkoherden apostoliska Central Oceanica, länet Fiji (1863), etc. Av dessa hade Melanesien och Mikronesien måste överges efter massakern av biskop Epalle på Isabella Island och plötslig död av hans efterträdare, biskop Colomb, Salomonöarna ensam återgår till den Marists 1898. Those various missions have progressed steadily under the Marist Fathers who, beside their religious work, have largely contributed to make known the languages, fauna, and flora of the South Sea Islands (see Hervier, "Les missions Maristes en Océanie", Paris, 1902), and helped in their colonization (de Salinis, "Marins et Missionnaires", Paris, sd). Dessa olika uppdrag har utvecklats stadigt under Marist Fäder som har bredvid deras religiösa verk, till stor del bidragit till att göra kända språk, fauna och flora i södra Sea Islands (se Hervier, "Les uppdrag Maristes en Océanie", Paris, 1902 ), och bidragit till att deras kolonisering (de Salinis, "Marins et Missionnaires", Paris, SD). The growth of New Zealand has been such as to call for a regular hierarchy, and the Marists were concentrated (1887) in the Archdiocese of Wellington and the Diocese of Christchurch, still governed by members of the order. Tillväxten i Nya Zeeland har varit sådana att de kräver en regelbunden hierarkin och Marists var koncentrerad (1887) i ärkestiftet Wellington och stift Christchurch, som fortfarande styrs av medlemmarna i ordning.

In the British Isles, the Marist foundations began as early as 1850 at the request of Cardinal Wiseman, but have not grown beyond three colleges and five parishes. På de brittiska öarna började Marist stiftelser så tidigt som 1850 på begäran av Cardinal Wiseman, men har inte växt förbi tre högskolor och fem församlingar. In the United States, the Society of Mary has taken a firmer hold. From Louisiana, whither Archbishop Odin called them (1863) to take charge of a French parish and college, the Marists have passed into eleven states and even branched off into Mexico, and, although continuing to minister to a number of French speaking communities, they have not limited their action there, but gradually taken up, both in parishes and colleges, American work, their training houses being almost entirely recruited in this country and being located in Washington. I USA har Society of Mary tagit ett fastare. Från Louisiana, dit ärkebiskop Odin kallade dem (1863) att ta hand om en fransk församling och college, har Marists övergått i elva stater och även förgrenat sig till Mexiko, och även fortsätter att ministern att ett antal fransktalande samhällen, har de inte begränsat sin talan där, men så småningom tas upp, både i församlingar och högskolor, amerikansk arbete, nästan helt sin utbildning hus rekryteras i detta land och är belägna i Washington.

III. III. PRESENT STATE (1910) NUVARANDE SITUATIONEN (1910)

The Society of Mary is now divided into six provinces: 2 in France, 1 in the British Isles, 1 in the United States 1 in New Zealand, and 1 in Oceanica. The French provinces (Lyons and Paris) counted at the time of the Association Act (1901) 9 institutes for the training of aspirants or of young religious, 15 missionary residences with chapels, 9 colleges for secondary education, and three diocesan seminaries, with a total of 340 priests, 100 novices, and 34 lay-brothers. Society of Mary är nu uppdelad i sex provinser: 2 i Frankrike, 1 på de brittiska öarna, 1 i USA 1 i Nya Zeeland och 1 i Oceanica. Den franska provinserna (Lyon och Paris) räknade vid tidpunkten för Association Act (1901) 9 institut för utbildning av aspiranter eller unga religiösa, 15 missionär bostäder med kapell, 9 högskolor för gymnasieutbildning, och tre domkapitel seminarier, med sammanlagt 340 präster, 100 noviser och 34 låg-bröder. The Association Act of 1901, by dissolving religious communities and confiscating their property, told heavily on these establishments: the training-houses had to be transferred to foreign parts (Belgium, Italy, and Spain); the diocesan seminaries were taken from the religious; the residences were confiscated and their inmates compelled either to go into exile or to live separately in rented quarters; the colleges alone survived in part by becoming diocesan establishments. Association Act of 1901, genom upplösning av religiösa samfund och konfiskera deras egendom, berättade mycket arbete på dessa anläggningar: utbildning-husen måste överföras till främmande länder (Belgien, Italien och Spanien), stiftsrådet seminarier togs från de religiösa; de bostäder beslagtogs och deras fångar tvungen att antingen gå i exil eller att leva åtskilda i hyrda håll, kollegierna ensam överlevde delvis genom att bli domkapitel anläggningar. To the French provinces are attached in Germany, an apostolic seminary for the German Missions in Oceanica, and, in Italy and Spain, various chaplaincies and houses of retreat for the aged or the exiled fathers. The Anglo-Irish province, erected in 1889, comprises 5 parishes (3 in London, 1 in Devonshire, and 1 in Yorkshire) and three colleges (1 in Dublin, 1 in Dundalk, and 1 in Middlesborough) with 46 priests, 8 novices, and 6 lay-brothers. De franska provinserna bifogas i Tyskland, en apostolisk seminarium för tyska beskickningar i Oceanica, och i Italien och Spanien, olika chaplaincies och hus tillflyktsort för äldre eller den landsflyktige fäder. Det engelsk-irländska provinsen, uppförd 1889, omfattar 5 församlingar (3 i London, 1 i Devonshire, och 1 i Yorkshire) och tre skolor (1 i Dublin, 1 i Dundalk, och 1 i Middlesborough) med 46 präster, 8 noviser, 6 och lay-bröder.

The New Zealand province, erected in 1889, comprises, in the Archdiocese of Wellington and the Diocese of Christchurch, 1 novitiate-scholasticate, 1 second novitiate, 1 college, 20 parishes among the whites, 6 missions among the Maoris and one missionary band, with 1 archbishop, 1 bishop, 70 priests, 17 novices, 15 lay-brothers, ministering to a Catholic population of about 30,000. The Province of Oceanica, erected in 1898, comprises, besides a procurator house at Sydney and three missions in Australia, five vicariates (Central Oceanica with 15 stations; the Navigator Islands or Samoa with 15 stations; New Caledonia with 36 stations; Fiji with 17 stations; New Hebrides with 22 stations) and two prefectures (the Southern Solomon Islands with 8 stations and the Northern Solomon Islands with 5 stations). Nya Zeeland provinsen, uppförd 1889, består i ärkestiftet Wellington och stift Christchurch, 1 LÄROTID-scholasticate, 1 sekund LÄROTID, 1 college, 20 församlingar bland de vita, 6 tjänsteresor bland Maorierna och en missionär band, med 1 ärkebiskop, 1 löpare, 70 präster, 17 nybörjare, låg 15-bröder, tjänande till en katolsk befolkning på cirka 30.000. Provinsen Oceanica, uppförd 1898, består av, förutom ett ombud hus i Sydney och tre besök i Australien, fem vicariates (Central Oceanica med 15 stationer, Navigator öarna eller samoa med 15 stationer, Nya Kaledonien med 36 stationer, Fiji med 17 stationer, Nya Hebriderna med 22 stationer) och två län (södra Salomonöarna med 8 stationer och den nordliga Solomon öar med 5 stationer). It counts: 5 vicars Apostolic, 2 prefects Apostolic, 200 priests, 25 lay-brothers (all Marists), assisted by 115 Little Brothers of Mary, 566 native catechists, and a large number of sisters, both European and native, of the Third Order Regular of Mary and of Our Lady of the Missions, founded by the Marists. Den räknar: 5 vikarierna apostoliska, 2 prefekterna apostoliska, 200 präster, 25 låg-bröder (alla Marists), biträdd av 115 Little Brothers of Mary, 566 infödda kateketerna, och ett stort antal systrar, både europeiska och inhemska, på den tredje Beställ Regelbundna av Mary och Our Lady of representationerna, som grundades av Marists. The Catholic population is about 41,885. The province of the United States, erected in 1889, comprises two training houses in Washington, District of Columbia, 4 colleges (Jefferson College, Louisiana; All Hallows' College, Utah; St. Mary's College, Maine; Marist College, Georgia), 18 parishes in various states, and missions in West Virginia and Idaho. Den katolska befolkning är omkring 41.885. Provinsen USA, byggd 1889, består av två utbildning hus i Washington, District of Columbia, 4 skolor (Jefferson College, Louisiana, All Hallows 'College, Utah, St Mary's College, Maine ; Marist College, Georgia), 18 församlingar i olika stater, och uppdrag i West Virginia och Idaho. Its membership consists of 1 archbishop, 105 priests, 75 novices, and 5 lay-brothers. Dess medlemmar består av 1 ärkebiskop, 105 präster, 75 noviser och 5 låg-bröder. There are about 600 boys in the colleges and 70,000 Catholics in the parishes and missions. Det finns cirka 600 pojkar på högskolor och 70.000 katoliker i församlingar och uppdrag. From this province has been detached (1905) the Vice-province of Mexico which counts 26 priests working in 1 college with 350 pupils and 6 parishes with a large number of parishioners, French, American, German, and Mexican. Från denna provins har lossnat (1905) vice provinsen Mexiko som räknas 26 präster som arbetar i 1 högskolan med 350 elever och 6 församlingar med ett stort antal församlingsbor, franska, amerikanska, tyska och mexikanska.

IV. IV. RULE REGEL

According to their constitutions, approved by papal Decree of 8 March, 1873, the Marists profess, besides the three simple and perpetual vows of poverty, chastity, and obedience, common to all similar institutes, a spirit of special devotion to Mary, absolute loyalty to the Holy See, reverence for the hierarchy, and the love of the hidden life, conformably to their motto: Ignoti et quasi occulti in hoc mundo (see G. Goyau, "Le rôle de l'humilité dans la fondation d'un Ordre", Paris, 1910). Enligt sina stadgar, som godkändes av påvliga dekret av 8 MARS 1873, den Marists bekänna, förutom de tre enkla och eviga löften om fattigdom, kyskhet och lydnad, gemensamma för alla liknande institut, en anda av särskilt hängivenhet till Maria, absolut lojalitet till Heliga stolen, vördnad för hierarki, och kärleken till det dolda livet, conformably deras motto: Ignoti et quasi occulti in hoc mundo (se G. Goyau, "Le Rôle de l'humilité dans la Fondation d'un Ordre ", Paris, 1910). The work of the order includes missions, both domestic and foreign; colleges for the education of youth, and, in a less degree, seminaries for the training of clerics. Arbetet i Beställningen omfattar uppdrag, både inhemska och utländska, skolor för utbildning av ungdomar, och, i mindre grad, seminarier för utbildning av präster. Its members are either priests or lay-brothers. Dess medlemmar är antingen präster eller låg-bröder. The candidates for the priesthood are prepared, once their classical course is over, by one year of novitiate, two years of philosophy, four years of theology, additional opportunities being given to those especially gifted. Kandidaterna för prästerskapet är beredda, så snart deras klassiska kursen är över, med ett år av LÄROTID, två år filosofi, fyra års teologi, är ytterligare möjligheter ges till dem som särskilt begåvade. After ten years of profession and after the age of thirty-five, the priests are allowed to take the vow of stability, which renders them eligible for the chapters and the high offices of the society. Efter tio år i yrket och efter att ha fyllt trettiofem, är prästerna får ta löfte om stabilitet, som gör dem berättigade till kapitel och höga poster i samhället. The lay-brothers after a long probation take the same vows as the priests, and devote themselves to the care of temporalities. De lekmanna-bröderna efter en lång prövotid ta samma löften som präster, och ägna sig åt vård av temporalities. Its government is in the hands of general officers and of chapters. Dess regering är i händerna på allmänna officerare och kapitel. The general officers, whose official residence is in Rome, are the superior general, his four assistants, the general procurator, the procurator apud Sanctam Sedem, all elected by the chapter general - the first for life, the others till the following chapter. Den allmänna officerare, vars officiella residens i Rom, är den överordnade generella, hans fyra medhjälpare, den allmänna åklagaren, apud Procurator sanctam Sedem, alla valda av kapitlet allmänhet - den första för livet, de andra tills nästa kapitel. The provincial and local superiors are appointed by the superior general and his counsel. Provinsiella och lokala chefer utses av överordnade generella och hans advokat. The general chapters, wherein all the provinces are represented in proportion to their membership, meet regularly every seven years, and, besides electing the general officers, issue statutes for the good of the whole order. Den allmänna kapitel, vari samtliga län finns representerade i proportion till deras medlemskap, träffas regelbundet vart sjunde år, och förutom val av generalerna utfärda stadgar till gagn för hela beställningen. Provincial chapters are convened every three years for the purpose of electing representatives to the chapters general, auditing the finances, and ensuring the discipline of each province. Provinsiella kapitel är sammankallas vart tredje år för att välja representanter till de kapitel allmänna, revision ekonomi, och se till att disciplinen i varje provins. As the general statutes take effect only after due approbation by the Holy See, so the provincial statutes are in vigour only when and as approved by the superior council. Den allmänna stadgar träda i kraft förrän efter vederbörlig gillande av Heliga stolen, så provinsiella stadgar i kraft först när och som godkänts av det högsta. By Apostolic Brief of 8 Sept., 1850, a Third Order of Mary for persons living in the world was canonically established and has a large membership wherever the Marists are found. Genom apostoliska Kort om 8 september 1850, en tredje order av Maria för personer som bor i världen grundades kanoniskt och har ett stort antal medlemmar, oavsett var Marists finns.

Publication information Written by JF Sollier. Publikation information Skrivet av JF Sollier. Transcribed by Douglas J. Potter. Kopierat av Douglas J. keramikern. Dedicated to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Tillägnad Obefläckade Hjärta av Jungfru Maria The Catholic Encyclopedia, Volume IX. Published 1910. År 1910. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1910. Nihil Obstat, 1 oktober 1910. Remy Lafort, Censor. Remy Lafort, censurerar. Imprimatur. Imprimatur. +John M. + John M. Farley, Archbishop of New York Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

Constitutiones SM (Lyons, 1873); Statuta Capitulorum Generalium SM (Lyons, 1907); Esprit de la Société de Marie (Paris, 1905); Life of Venerable Fr. Constitutiones SM (Lyons, 1873); statuta Capitulorum Generalium SM (Lyons, 1907), Esprit de la Société de Marie (Paris, 1905), Life of vördade Fr. Colin (St. Louis, 1909); La Société de Marie in Recrutement Sacerdotal (Paris, 1906-7); Chroniques et annales de la Société de Marie (Luçon, 1903-; Roulers, 1908-); BAUNARD, Un siècle de l'Eglise de France (Paris, 1902), 49. Colin (St. Louis, 1909), La Société de Marie i Recrutement prästerlig (Paris, 1906-7); Chroniques et Annales de la Société de Marie (Luçon, 1903 -, Roulers, 1908 -); BAUNARD, Un siècle de l "Eglise de France (Paris, 1902), 49. For the Missions: AUBRY, Missions of the Society of Mary in Annals of the Propagation of the Faith (Baltimore, 1905); HERVIER, Les Missions Maristes en Océanie (Paris, 1902); MAYET, Mgr Douarre . För Tjänsteresor: Aubry, representationerna i Society of Mary i Annals of the Propagation of the Faith (Baltimore, 1905); HERVIER, Les Missions Maristes en Océanie (Paris, 1902); Mayet, Mgr Douarre. . . . . en Nouvelle-Calédonie (Lyons, 1884); MANGERET, Mgr Bataillon (Lyons, 1884); MONFAT, Mgr. en Nouvelle-Kaledonien (Lyon, 1884); MANGERET, Mgr Bataillon (Lyons, 1884); MONFAT, Mgr. Elloy . Elloy. . . . . en Océanie centrale (Lyons, 1890); IDEM, Les Samoa (Lyons, 1891); IDEM, Dix ans en Mélanésie (Lyons, 1891); IDEM, Les Tonga (Lyons, 1893). en Océanie centrale (Lyons, 1890); IDEM Les Samoa (Lyons, 1891); IDEM Dix ans en Mélanésie (Lyons, 1891); IDEM Les Tonga (Lyon, 1893). See also Lettres des Missionnaires SM and Annales des Missions SM (Lyons). Se även Lettres des Missionnaires SM och Annales des Missions SM (Lyon). For English speaking countries: MANGERET, Les origines de la foi Catholique en Nouvelle-Zélande (Lyons, 1892); La Société de Marie en Amérique (Montreal, 1907); MACCAFFREY, History of the Catholic Church in the Nineteenth Century (2 vols., Dublin, 1909), passim; Tablet (London) and Tablet (New Zealand), passim. För engelsktalande länder: MANGERET, Les origines de la foi Catholique en Nouvelle-Zélande (Lyons, 1892), La Société de Marie en Amérique (Montreal, 1907); MACCAFFREY, History of the katolska kyrkan under artonhundratalet (2 vols. , Dublin, 1909), passim; Tablet (London) och Tablet (Nya Zeeland), passim.


Also, see: Se även:
Religious Orders Religious Orders
Franciscans Franciscans
Jesuits Jesuiterna
Benedictines Benedictines
Trappists Trappistorden
Cistercians Cistercinerordnarna
Dominicans Dominikaner
Carmelites Karmelitorden
Discalced Carmelites Discalced Karmelitorden
Augustinians Augustiner
Christian Brothers Christian Brothers

Monasticism Monasticism
Nuns Nunnor
Friars Friars
Convent Convent
Ministry Ministeriet
Major Orders Större order
Holy Orders VigningensThis subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är