Five Pillars of Islam Islams fem pelare

General Information Allmän information

During the ten years between his arrival in Medina and his death in AD 632, Muhammad laid the foundation for the ideal Islamic state. Under de tio åren mellan hans ankomst till Medina och hans död i AD 632, som Muhammad grunden för den ideala islamisk stat. A core of committed Muslims was established, and a community life was ordered according to the requirements of the new religion. En kärna av engagerade muslimer inrättades, och ett samhällsliv beordrades enligt kraven i den nya religionen. In addition to general moral injunctions, the requirements of the religion came to include a number of institutions that continue to characterize Islamic religious practice today. Utöver allmänna moraliska förelägganden, kom kraven på religionen till att omfatta ett antal institutioner som fortsätter att karaktärisera islamiska religiösa praxis idag. Foremost among these were the five pillars of Islam, the essential religious duties required of every adult Muslim who is mentally able. The five pillars are each described in some part of the Qur'an and were already practiced during Muhammad's lifetime. Främst bland dessa var de fem grundpelarna i islam, de grundläggande religiösa plikter som krävs för varje vuxen muslim som är psykiskt kan. De fem pelarna är varje beskrivs i vissa delar av Koranen och har praktiserats redan under Muhammeds livstid. They are the profession of faith (shahada), prayer (salat), almsgiving (zakat), fasting (sawm), and pilgrimage (hajj). Although some of these practices had precedents in Jewish, Christian, and other Middle Eastern religious traditions, taken together they distinguish Islamic religious practices from those of other religions. The five pillars are thus the most central rituals of Islam and constitute the core practices of the Islamic faith. De är trosbekännelse (Shahada), (Salat), allmosor (zakat), fastan (Sawm), och pilgrimsfärden (hajj). Även om vissa av dessa metoder hade prejudikat i judiska, kristna och övriga Mellanöstern religiösa traditioner, de tillsammans skilja islamiska religiösa seder från andra religioner. De fem pelarna är alltså det mest centrala ritualer av islam och utgör kärnan praxis i den islamiska tron.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=

The Profession of Faith Trosbekännelse

The absolute focus of Islamic piety is Allah, the supreme, all knowing, all-powerful, and above all, all-merciful God. Den absoluta fokus islamiska fromhet är Allah, den högste, all kunskap, allsmäktig, och framför allt, allt-barmhärtig Gud. The Arabic word Allah means "the God," and this God is understood to be the God who brought the world into being and sustains it to its end. Det arabiska ordet Allah betyder "Gud", och denna Gud är förstås den Gud som förde världen till stånd och upprätthåller den till slut. By obeying God's commands, human beings express their recognition of and gratitude for the wisdom of creation, and live in harmony with the universe. Genom att lyda Guds bud, människor uttrycka sitt erkännande av och tacksamhet för den visdom skapelsen och leva i harmoni med universum.

The profession of faith, or witness to faith (shahada), is therefore the prerequisite for membership in the Muslim community. Trosbekännelse, eller vittne till tro (Shahada), är därför en förutsättning för medlemskap i det muslimska samfundet. On several occasions during a typical day, and in the saying of daily prayers, a Muslim repeats the profession, "I bear witness that there is no god but Allah and that Muhammad is his prophet." Vid flera tillfällen under en typisk dag, och i talesättet dagliga böner, upprepar en muslimsk yrket, "Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans profet." There are no formal restrictions on the times and places these words can be repeated. Det finns inga formella restriktioner på tider och platser som dessa ord kan upprepas. To become a member of the Muslim community, a person has to profess and act upon this belief in the oneness of God and the prophethood of Muhammad. För att bli medlem av det muslimska samfundet, har en person att bekänna sig till och agera utifrån denna tro på Guds enhet och profet av Muhammed. To be a true profession of faith that represents a relationship between the speaker and God, the verbal utterance must express genuine knowledge of its meaning as well as sincere belief. Att vara en sann trosbekännelse som representerar ett förhållande mellan talaren och Gud, måste den verbala yttrandets uttrycka genuin kunskap om dess innebörd och uppriktig tro. A person's deeds can be subjected to scrutiny by other Muslims, but a person's utterance of the profession of faith is sufficient evidence of membership in the Muslim community and cannot be challenged by other members of this community. En persons handlingar kan bli föremål för granskning av andra muslimer, men en person yttrandet av trosbekännelse finns tillräckliga bevis för medlemskap i det muslimska samhället och kan inte ifrågasättas av andra medlemmar i denna gemenskap.

The Five Daily Prayers De fem dagliga bönerna

The second pillar of Islam is the religious duty to perform five prescribed daily prayers or salat. All adult Muslims are supposed to perform five prayers, preceded by ritual cleansing or purification of the body at different intervals of the day. Den andra pelaren i Islam är en religiös plikt att utföra fem föreskrivna dagliga bönerna eller Salat. Alla vuxna muslimer är tänkta att utföra fem böner, föregås av rituell rening eller rening av kroppen vid olika intervall under dagen. The Qur'anic references also mention the acts of standing, bowing, and prostrating during prayers and facing a set direction, known as qibla. The Muslims were first required to face Jerusalem during prayer, but already during Muhammad's lifetime they were commanded to face the Kaaba, an ancient shrine in the city of Mecca. Koranens referenser också nämna de handlingar som stående, bugande och nedfallandet under böner och inför en uppsättning riktning, kallas Qibla. Muslimerna var tvungna att först möta Jerusalem under bönen, men redan under Muhammeds livstid de befalldes att möta Kaaba, en gammal helgedom i staden Mecka. The Qur'an also refers to the recitation of parts of the Qur'an as a form of prayer. Koranen hänvisar också till recitation av delar av Koranen som en form av bön. However, even with its numerous references, the Qur'an alone does not give exact instructions for this central ritual of prayer. Men även med sina många referenser, ger Koranen ensam några exakta anvisningar för detta centrala rituella bönen.

The most detailed descriptions of the rituals for prayer derive from the example set by the prophet Muhammad and are preserved in later Islamic traditions. Den mest detaljerade beskrivningar av ritualer för bön härrör från det exempel som profeten Muhammed och förvaras i senare islamiska traditioner. Some details of these rituals vary, however all Muslims agree that there are five required daily prayers to be performed at certain times of day: dawn (fajr or subh), noon (zuhr), midafternoon (asr), sunset (maghrib), and evening (isha). The dawn, noon, and sunset prayers do not start exactly at dawn, noon, and sunset; instead, they begin just after, to distinguish the Islamic ritual from earlier pagan practices of worshiping the sun when it rises or sets. Några närmare uppgifter om dessa ritualer varierar, men alla muslimer är överens om att det finns fem obligatoriska dagliga bönerna ska utföras vid vissa tider på dagen: gryningen (Fajr eller subh), middag (Zuhr), midafternoon (ASR), solnedgång (Maghrib), och kväll (Isha). gryningen, middag och böner solnedgång inte börja exakt i gryningen, middag och solnedgång, utan börjar de strax efter, för att skilja den muslimska ritualen från tidigare hedniska metoder för att dyrka solen när den går upp eller sätter .

A prayer is made up of a sequence of units called bowings (rak'as). During each of these units, the worshiper stands, bows, kneels, and prostrates while reciting verses from the Qur'an as well as other prayer formulas. With some variations among different Muslim sects, at noon, afternoon, and evening prayers, these units are repeated four times, while during the sunset prayer they are repeated three times, and at dawn only twice. The opening chapter of the Qur'an, al-Fatiha, is repeated in each unit in a prayer sequence. En bön består av en sekvens av enheter som kallas bowings (rak'as). Under var och en av dessa enheter står dyrkare, bågar, knäböjer och prostrerar medan reciterade verser från Koranen, liksom andra formler bön. With vissa variationer mellan olika muslimska sekter, vid lunchtid, eftermiddag och kväll böner är dessa enheter som upprepas fyra gånger, medan under solnedgången bönen De upprepas tre gånger, och vid gryningen bara två gånger. inledande kapitlet i Koranen, al -Fatiha, upprepas i varje enhet i en bön sekvens. Each prayer concludes with the recitation of the profession of faith followed by the greeting "may the peace, mercy, and blessings of God be upon you." Varje bön avslutas med recitation av trosbekännelse följt av hälsningen "får frid, barmhärtighet och välsignelser Gud vare med er."

Wherever Muslims live in substantial numbers throughout the world, the call to prayer, or adhan, is repeated five times a day by a muezzin (crier) from a mosque, the Muslim place of worship. Vart muslimer lever i betydande antal över hela världen, är uppmaningen till bön, eller adhaan, fem gånger om dagen av en böneutropare (crier) från en moské, den muslimska gudstjänstlokal. Muslims are encouraged to pray together in mosques, but group prayer is only a religious obligation for the noon prayer on Friday. Muslimer uppmuntras att be tillsammans i moskéer, men gruppen bön är bara en religiös skyldighet för middagsbönen på fredag. Women, travelers, sick Muslims, and those attending to the sick are granted license not to attend the Friday congregational prayer, although they may attend if they wish. Kvinnor, resenärer, sjuka muslimer, och de som sköter de sjuka beviljas licens för att inte närvara fredagen bön, även om de kan delta om de så önskar.

The Friday noon prayer is led by an imam, who is simply a prayer leader; this prayer differs from the usual noon prayers of the other days of the week. As a required part of the ritual at this congregational meeting, two sermons precede the prayer. On other days, Muslims can pray anywhere they wish, either individually or in groups. Fredagen middagsbönen leds av en imam, som är helt enkelt en bön ledare, den här bönen skiljer sig från den vanliga middagstid böner övriga dagar i veckan. Som en obligatorisk del av ritualen i denna församlings möte, två predikningar före bönen . Å andra dagar, kan muslimer be överallt de önskar, antingen enskilt eller i grupp. They must observe the rituals of praying at certain times of day, facing in the direction of Mecca, observing the proper order of prayers, and preparing through symbolic purification. De måste följa ritualer bedjande vid vissa tider på dagen, vänd i riktning mot Mecka, iaktta god ordning böner och förbereda genom symboliska rening.

Depending on the situation, this last ritual of ablution requires either total washing of the body or a less elaborate ritual washing of the hands, mouth, face, and feet. Beroende på situationen kräver detta sista ritual tvagning antingen total rengöring av kroppen eller en mindre utveckla rituell tvättning av händer, mun, ansikte och fötter.

In addition to the five required daily prayers, Muslims can perform non-obligatory prayers, some of which have fixed ritual formats and are performed before or after each of the five daily prayers. Others are performed at night, either individually or with other Muslims. Förutom de fem obligatoriska dagliga bönerna, kan muslimer utföra icke-obligatoriska böner, av vilka några fasta ritual format och utförs före eller efter de fem dagliga bönerna. M.fl. utförs på natten, antingen enskilt eller tillsammans med andra muslimer. These additional formal and informal prayers give expression to the primary function of prayer in Islam, which is personal communication with God for the purpose of maintaining the abiding presence of the divine in the personal lives of Muslims. Dessa ytterligare formella och informella böner ge uttryck åt den primära funktionen för bönen i islam, som är personlig kommunikation med Gud för att bevara den vilande närvaron av det gudomliga i det personliga livet av muslimer. The more formal aspects of prayer also serve to provide a disciplined rhythm that structures the day and fosters a sense of community and shared identity among Muslims. Den mer formella aspekter av bön tjänar också ge en disciplinerad rytm att strukturer dagen och främjar en känsla av gemenskap och gemensam identitet bland muslimer.

Almsgiving Allmosor

The third pillar of Islam is zakat, or almsgiving. Den tredje pelaren i Islam är zakat eller allmosor. A religious obligation, zakat is considered an expression of devotion to God. It represents the attempt to provide for the poorer sectors of society, and it offers a means for a Muslim to purify his or her wealth and attain salvation. En religiös skyldighet, är Zakat betraktas som ett uttryck för hängivenhet till Gud. Det utgör ett försök att ge de fattigare delarna av samhället, och den utgör ett redskap för en muslim att rena sin rikedom och uppnå frälsning. The Qur'an, together with other Islamic traditions, strongly encourages charity and constantly reminds Muslims of their moral obligation to the poor, orphans, and widows; however, it distinguishes between general, voluntary charity (sadaqa) and zakat, the latter being an obligatory charge on the money or produce of Muslims. Koranen, tillsammans med andra islamiska traditioner, ett kraftigt incitament till välgörenhet och ständigt påminner muslimerna i sin moraliska plikt gentemot de fattiga, föräldralösa barn och änkor, men skiljer man mellan generell, frivillig välgörenhet (Sadaqa) och zakat, den sistnämnda en obligatorisk avgift på pengar eller produkter av muslimer. While the meaning of terms has been open to different interpretations, the Qur'an regularly refers to zakat, identifying specific ways in which this tax can be spent. These specific uses include spending zakat on the poor and the needy, on those who collect and distribute zakat, on those whom Muslims hope to win over and convert to Islam, on travelers, on the ransom of captives, to relieve those who are burdened with debts, and on the cause of God. Även innebörden av begrepp som har varit öppen för olika tolkningar, Koranen regelbundet hänvisar till zakat, identifiera specifika sätt på vilket denna skatt kan användas. Dessa specifika användningsområden omfattar utgifter zakat på de fattiga och behövande, om dem som samlar och distribuera Zakat, för dem som muslimer hoppas på att vinna över och konvertera till islam, för resenärer på lösen av fångar, att befria dem som är tyngda av skulder, och om orsaken till Gud.

The Qur'an provides less-detailed information about the kinds of things that are subject to the zakat tax or the precise share of income or property that should be paid as zakat. Koranen ger en mindre detaljerad information om vilka typer av saker som är föremål för zakat skatten eller den exakta andelen av inkomst eller egendom som ska betalas som zakat. These determinations are provided in the traditions of the prophet Muhammad and have been the subject of elaborate discussions among Muslim legal experts, or jurists. Dessa villkor finns i traditioner av profeten Muhammed och har varit föremål för utarbeta diskussioner bland muslimska jurister eller jurister. For example, one-fortieth (2.5 percent) of the assets accumulated during the year (including gold, silver, and money) is payable at the end of the year, while one-tenth of the harvest of the land or date trees is payable at harvest time. Till exempel är en fyrtiondel (2,5 procent) av de tillgångar som förvärvats under året (inklusive guld, silver och pengar) som betalas i slutet av året, medan en tiondel av skörden av mark eller datum träd skall betalas under skördetiden. Cattle, camels, and other domestic animals are subject to a more complex taxation system that depends on the animals in question, their age, the numbers involved, and whether they are freely grazing. Traditional zakat laws do not cover trade, but commercial taxes have been imposed by various Muslim governments throughout history. Boskap, kameler och andra husdjur är föremål för en mer komplext skattesystem som beror på de aktuella djuren, deras ålder, antalet inblandade, och om de är fritt bete. Traditionella zakat lagar inte omfattar handel, men kommersiella skatter utdömts av olika muslimska regeringar genom historien.

Fasting Fasting

The fourth pillar of Islam is sawm, or fasting. Den fjärde pelaren i Islam är Sawm eller fasta. Clear Qur'anic references to fasting account for the early introduction of this ritual practice. Clear Koranen hänvisningar till fasta grund för ett snabbt införande av denna ritual praxis. The Qur'an prescribes fasting during the month of Ramadan, the 9th month of the 12-month Islamic lunar year. The month of Ramadan is sacred because the first revelation of the Qur'an is said to have occurred during this month. By tradition the month starts with the sighting of the new moon by at least two Muslims. For the entire month, Muslims must fast from daybreak to sunset by refraining from eating, drinking, and sexual intercourse. Koranen föreskriver fastar under Ramadan, den 9: e månad i 12 månader islamiska MÅNÅR. Ramadan är helig eftersom den första uppenbarelsen av Koranen sägs ha inträffat under denna månad. Av tradition den månad som börjar med observation av nymånen minst två muslimer. För hela månaden, måste muslimer snabbt från gryning till solnedgång genom att avstå från mat, dryck och sexuellt umgänge. Menstruating women, travelers, and sick people are exempted from fasting but have to make up the days they miss at a later date. Menstruerande kvinnor, resande och sjuka är undantagna från fastan men måste ta igen de dagar de missar vid ett senare tillfälle.

According to various traditional interpretations, the fast introduces physical and spiritual discipline, serves to remind the rich of the misfortunes of the poor, and fosters, through this rigorous act of worship, a sense of solidarity and mutual care among Muslims of all social backgrounds. Thus Muslims usually engage in further acts of worship beyond the ordinary during Ramadan, such as voluntary night prayer, reading sections from the Qur'an, and paying voluntary charity to the poor. Enligt olika traditionella tolkningar tjänar snabbt införs fysisk och andlig disciplin, för att påminna de rika i olyckor i de fattiga, och främjar därigenom rigorösa handling av tillbedjan, en känsla av solidaritet och omsorg bland muslimer i alla sociala bakgrunder. alltså muslimer som är engagerade i regel ytterligare handlingar av dyrkan utöver det vanliga under Ramadan, t.ex. frivilliga natt bön, läser avsnitt ur Koranen, och betala frivillig välgörenhet till de fattiga. Muslims may even choose to wake before daybreak to eat a meal that will sustain them until sunset. Muslimer kan även välja att vakna före gryningen för att äta en måltid som kan hålla dem till solnedgången. After the fasting ends, the holiday of breaking the fast, 'id al-fitr, begins, lasting for three days. Efter fastan slutar semestern för att bryta den snabba, 'id al-Fitr, inleds, varar i tre dagar. At any time of year fasting is also required as a compensation for various offenses and violations of the law. Som helst på året fasta behövs också som en kompensation för olika brott och lagöverträdelser. Many Muslims also perform voluntary fasts at various times of the year as acts of devotion and spiritual discipline. Många muslimer utför även frivilliga fastan vid olika tider på året som rättsakter av tillgivenhet och andlig disciplin. However, such additional fasting is not required by Islamic law. Men en sådan ytterligare fastar inte krävs enligt islamisk lag.

Pilgrimage to Mecca Pilgrimsfärd till Mecka

The fifth pillar requires that Muslims who have the physical and financial ability should perform the pilgrimage, or hajj, to Mecca at least once in a lifetime. Den femte pelaren innebär att muslimer som har fysiska och finansiella förmåga bör utföra pilgrimsfärd, eller hajj, till Mecka åtminstone en gång i livet. The ritual of pilgrimage was practiced by Arabs before the rise of Islam and continues from the early days of Islam. The hajj is distinct from other pilgrimages. It must take place during the 12th lunar month of the year, known as Dhu al-Hijja, and it involves a set and detailed sequence of rituals that are practiced over the span of several days. Ritual pilgrimsfärd praktiserades av araber innan Islams och fortsätter från de första dagarna av islam. Hajj skiljer sig från andra pilgrimer. Det måste ske under den 12 månvarv under året, så kallade Dhu-Hijja, och det innebär en uppsättning och utförlig ritualer som praktiserades under loppet av flera dagar. All of the pilgrimage rituals take place in the city of Mecca and its surroundings, and the primary focus of these rituals is a cubical structure called the Kaaba. Alla pilgrimsfärd ritualer äga rum i staden Mekka och dess omgivningar, och det primära målet för dessa ritualer är en kubiska struktur som kallas Kaba.

According to Islamic tradition, the Kaaba, also referred to as the House of God, was built at God's command by the prophet Ibrahim (Abraham of the Hebrew and Christian Bibles) and his son Ismail (Ishmael). Enligt islamisk tradition, Kaba, även kallat "Guds hus, byggdes på Guds befallning av profeten Ibrahim (Abraham i hebreiska och kristna biblar) och hans son Ismail (Ismael).

The Qur'an provides detailed descriptions of various parts of the ritual, and it portrays many of these rituals as reenactments of the activities undertaken by Ibrahim and Ismail in the course of building the Kaaba. Koranen ger detaljerade beskrivningar av olika delar av ritualen, och den beskriver många av dessa ritualer som reenactments av den verksamhet som bedrivs av Ibrahim och Ismail under byggnaden Kaba. Set into one corner of the Kaaba is the sacred Black Stone, which according to one Islamic tradition was given to Ibrahim by the angel Gabriel. Ställ in i ett hörn av Kaba är den heliga svarta stenen, som enligt en islamisk tradition fick Ibrahim av ängeln Gabriel. According to another Islamic tradition this stone was first set in place by Adam. Enligt en annan islamisk tradition denna sten sattes först på plats av Adam.

Once pilgrims arrive in Mecca, ritual purification is performed. När pilgrimer kommer till Mecka, är rituell rening utförs. Many men shave their heads, and most men and women put on seamless white sheets. Många män rakar deras huvuden, och de flesta män och kvinnor ut på sömlösa vita lakan. This simple and common dress symbolizes the equality of all Muslims before God, a status further reinforced by the prohibition of jewelry, perfumes, sexual intercourse, and hunting. Denna enkla och vanliga dräkt symboliserar jämlikhet för alla muslimer inför Gud, en status förstärks ytterligare genom att förbjuda smycken, parfymer, samlag, och jakt. After this ritual purification, Muslims circle the Kaaba seven times, run between al-Safa and al-Marwa, two hills overlooking the Kaaba, seven times, and perform several prayers and invocations. Efter denna rituell rening, muslimer cirkel Kaba sju gånger, springa mellan al-Safa och al-Marwa, två kullar med utsikt över Kaaba, sju gånger, och utföra flera böner och besvärjelser. This ritual is a reenactment of the search by Hagar for water to give her son Ismail. Denna ritual är ett återskapande av sökningen genom Hagar efter vatten för att ge sin son Ismail.

After these opening rituals, the hajj proper commences on the seventh day and continues for the next three days. Efter dessa inledande ritualer, Hajj väl börjar den sjunde dagen och fortsätter under de närmaste tre dagarna. Again, it starts with the performance of ritual purification followed by a prayer at the Kaaba mosque. Igen, börjar det med utförandet av rituell rening följt av en bön vid Kaba moskén. The pilgrims then assemble at Mina, a hill outside Mecca, where they spend the night. Pilgrimerna sedan samlas i Mina, en kulle utanför Mecka, där de tillbringar natten. The next morning they go to the nearby plain of Arafat, where they stand from noon to sunset and perform a series of prayers and rituals. Nästa morgon går de till den närliggande slätten Arafat, där de står från middag till solnedgång och utföra en serie av böner och ritualer. The pilgrims then head to Muzdalifa, a location halfway between Arafat and Mina, to spend the night. Pilgrimerna sedan chef för Muzdalifa, ett läge halvvägs mellan Arafat och Mina, att tillbringa natten. The next morning, the pilgrims head back to Mina, on the way stopping at stone pillars symbolizing Satan, at which they throw seven pebbles. Nästa morgon, pilgrimerna gå tillbaka till Mina, på vägen stannar vid stenpelare som symboliserar Satan, där de kastar syv stenar.

The final ritual is the slaughter of an animal (sheep, goat, cow, or camel). Den slutliga ritual är slakt av ett djur (får, get, ko eller kamel). This is a symbolic reenactment of God's command to Ibrahim to sacrifice his son Ismail, which Ibrahim and Ismail duly accepted and were about to execute when God allowed Ibrahim to slaughter a ram in place of his son. (In the Hebrew and Christian Bibles, Abraham is called to sacrifice his son Isaac rather than Ishmael.) Most of the meat of the slaughtered animals is to be distributed to poor Muslims. Detta är en symbolisk återskapande av Guds befallning till Ibrahim att offra sin son Ismail, som Ibrahim och Ismail vederbörligen godkänts och var på väg att köras när Gud tillät Ibrahim att slakta en vädur i stället för sin son. (På hebreiska och kristna biblar, Abraham kallas att offra sin son Isak snarare än Ismael.) De flesta av kött från slaktade djur skall delas ut till fattiga muslimer. The ritual sacrifice ends the hajj and starts the festival of the sacrifice, 'id al-adha. The festivals of breaking fast ( 'id al-fitr ) at the end of Ramadan and 'id al-adha are the two major Islamic festivals celebrated by Muslims all over the world. Den rituella offer avslutas Hajj och startar festivalen för offret, 'id al-Adha. Den festivaler bryta snabb (' id al-Fitr) i slutet av Ramadan och "id al-Adha är de två största islamiska festivaler firas av muslimer över hela världen.

During the pilgrimage most Muslims visit Medina, where the tomb of the Prophet is located, before returning to their homes. If the pilgrimage rituals are performed at any time of the year other than the designated time for hajj, the ritual is called umra. Although umra is considered a virtuous act, it does not absolve the person from the obligation of hajj. Under pilgrimsfärden flesta muslimer besöka Medina, där grav profeten finns, innan de återvänder till sina hem. Om pilgrimsfärd ritualer utförs när som helst på året än den angivna tiden för Hajj, är den rituella kallas umra. Även umra anses vara en dygdig handling, det gör fritar inte den person från skyldigheten att Hajj. Most pilgrims perform one or more umras before or after the hajj proper. Flesta pilgrimerna utföra en eller flera umras före eller efter Hajj korrekt.

Many Muslims pilgrims also travel to Jerusalem, which is the third sacred city for Islam. Muslims believe Muhammad was carried to Jerusalem in a vision. Många muslimer pilgrimer reser också till Jerusalem, som är den tredje heliga stad för islam. Muslimer tror att Muhammed fördes till Jerusalem i en vision. The Dome of the Rock houses the stone from which Muhammad is believed to have ascended to heaven and Allah in a night journey. The Dome of the Rock hus stenen från vilken Muhammed tros ha stigit upp till himlen och Allah i en natt resa. Some Muslims perform pilgrimages to the Dome of the Rock and to other shrines where revered religious figures are buried. Vissa muslimer göra pilgrimsfärder till Klippdomen och andra helgedomar där vördade religiösa personer är begravda. Some of these shrines are important primarily to the local populations, whereas others draw Muslims from distant regions. There are no standard prescribed rituals for these pilgrimages nor are they treated as obligatory acts of worship. Vissa av dessa helgedomar är framför allt viktigt att lokalbefolkningen, medan andra dra muslimer från avlägsna regioner. Det finns ingen standard föreskrivna ritualer för dessa pilgrimer inte heller behandlas som obligatoriska handlingar av dyrkan.


Also, see: Se även:
Islam, Muhammad Islam, Muhammad
Koran, Qur'an Koranen Koranen
Pillars of Faith Pillars of Faith
Abraham Abraham
Testament of Abraham Testament of Abraham
Allah Allah
Hadiths Hadith
Revelation - Hadiths from Book 1 of al-Bukhari Uppenbarelse - Hadiths från bokar 1 av al-Bukhari
Belief - Hadiths from Book 2 of al-Bukhari Belief - Hadiths från bokar 2 av al-Bukhari
Knowledge - Hadiths from Book 3 of al-Bukhari Kunskap - Hadiths från bokar 3 av al-Bukhari
Times of the Prayers - Hadiths from Book 10 of al-Bukhari Tider av bönerna - Hadiths från bokar 10 av al-Bukhari
Shortening the Prayers (At-Taqseer) - Hadiths from Book 20 of al-Bukhari Förkortning bönerna (På-Taqseer) - Hadiths från bokar 20 av al-Bukhari
Pilgrimmage (Hajj) - Hadiths from Book 26 of al-Bukhari Pilgrimsfärd (Hajj) - Hadiths från bokar 26 av al-Bukhari
Fighting for the Cause of Allah (Jihad) - Hadiths of Book 52 of al-Bukhari Att slåss för orsaka av Allah (Jihad) - Hadiths av bokar 52 av al-Bukhari
ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED) - Hadiths of Book 93 of al-Bukhari ENHETEN UNIKHETEN av Allah (TAWHEED) - Hadiths av bokar 93 av al-Bukhari
Hanafiyyah School Theology (Sunni) Hanafiyyah skolar teologin (Sunni)
Malikiyyah School Theology (Sunni) Malikiyyah skolar teologin (Sunni)
Shafi'iyyah School Theology (Sunni) Shafi'iyyah skolar teologin (Sunni)
Hanbaliyyah School Theology (Sunni) Hanbaliyyah skolar teologin (Sunni)
Maturidiyyah Theology (Sunni) Maturidiyyah teologi (Sunni)
Ash'ariyyah Theology (Sunni) Ash'ariyyah teologi (Sunni)
Mutazilah Theology Mutazilah teologi
Ja'fari Theology (Shia) Ja'fari teologi, (Shia)
Nusayriyyah Theology (Shia) Nusayriyyah teologi (Shia)
Zaydiyyah Theology (Shia) Zaydiyyah teologi (Shia)
Kharijiyyah Kharijiyyah
Imams (Shia) Imamer (Shia)
Druze Druser
Qarmatiyyah (Shia) Qarmatiyyah (Shia)
Ahmadiyyah Ahmadiyyah
Ishmael, Ismail Ismael Ismail
Early Islamic History Outline Tidig islamisk historia Outline
Hegira Hegira
Averroes Averroes
Avicenna Avicenna
Machpela Machpela
Kaaba, Black Stone Kaaba, Black Stone
Ramadan Ramadan
Sunnites, Sunni Sunniter, Sunni
Shiites, Shia Shiiter, Shia
Mecca Mekka
Medina Medina
Sahih, al-Bukhari Sahih al-Bukhari
Sufism Sufism
Wahhabism Wahhabism
Abu Bakr Abu Bakr
Abbasids Abbasiderna
Ayyubids Ayyubids
Umayyads Umayyaderna
Fatima Fatima
Fatimids (Shia) Fatimiderna (Shia)
Ismailis (Shia) Ismailis (Shia)
Mamelukes Mamelukes
Saladin Saladin
Seljuks Seljuks
Aisha Aisha
Ali Ali
Lilith Lilith
Islamic Calendar Händelser
Interactive Muslim Calendar Interaktiv muslimska kalendern


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är