Prophecies that Jesus Christ Fulfilled Profetior som Jesus Kristus Fulfilled

General Information Allmän information

There are around a hundred Prophecies in the Old Testament that are commonly referred to as being fulfilled by Jesus. Det finns ett hundratal profetior i Gamla testamentet som ofta betecknas som uppfylls av Jesus. Each of them has been subjected to extensive examination by countless scholars and other authors, with intent to either prove or disprove the validity. Var och en av dem har utsatts för en omfattande granskning av otaliga forskare och andra författare, med uppsåt att vare sig bevisa eller motbevisa giltighet. Since many hundreds of books have been written on those various issues, and much of the argument in either direction seems to be reliant on the opinions of the various authors, BELIEVE has chosen not to get into those matters, but just to list the most commonly accepted ones. Eftersom många hundratals böcker har skrivits om dessa olika frågor, och mycket av argumentet i endera riktningen verkar vara beroende av yttrandena från de olika författarna har TROR valt att inte komma in i dessa frågor, men bara för att lista de vanligaste godtagna.

SUBJECT ÄMNE OT Prophecy OT Prophecy NT Fulfillment NT Fulfillment
As the Son of God Som Guds Son Ps 2:7 Ps 2:7 Lu 1:32,35 Lu 1:32,35
As the seed of the woman Eftersom utsäde av kvinnan Ge 3:15 Ge 3:15 Ga 4:4 Ga 4:4
As the seed of Abraham Som Abrahams säd Ge 17:7 22:18 Ge 17:7 22:18 Ga 3:16 Ga 3:16
As the seed of Isaac Eftersom utsäde av Isaac Ge 21:12 Ge 21:12 Heb 11:17-19 Heb 11:17-19
As the seed of David Eftersom utsäde av David Ps 132:11 Jer 23:5 Ps 132:11 Jer 23:5 Ac 13:23 Ro 1:3 Ac 13:23 Ro 1:3
His coming at a set time Hans ankomst vid en bestämd tid Ge 49:10 Da 9:24,25 Ge 49:10 Da 9:24,25 Lu 2:1 Lu 2:1
His being born of a virgin Han är född av en jungfru Isa 7:14 Isa 7:14 Mt 1:22,23 Lu 2:7 Mt 1:22,23 Lu 2:7
His being called Immanuel Han kallas Immanuel Isa 7:14 Isa 7:14 Mt 1:22,23 Mt 1:22,23
His being born in Bethlehem of Judea Han är född i Betlehem i Judeen Mic 5:2 Mic 5:2 Mt 2:1 Lu 2:4-6 Mt 2:1 Lu 2:4-6
Great persons coming to adore him Great personer kommer för att tillbe honom Ps 72:10 Ps 72:10 Mt 2:1-11 Mt 2:1-11
The slaying of the children of Bethlehem Dråpet på barnen i Betlehem Jer 31:15 JER 31:15 Mt 2:16-18 Mt 2:16-18
His being called out of Egypt Han är kallade ut ur Egypten Ho 11:1 Ho 11:1 Mt 2:15 Mt 2:15
His being preceded by John the Baptist Hans föregås av John the Baptist Isa 40:3 Mal 3:1 Jes 40:3 Mal 3:1 Mt 3:1,3 Lu 1:17 Mt 3:1,3 Lu 1:17
His being anointed with the Spirit Han är smord med anden Ps 45:7 Isa 11:2 61:1 Ps 45:7 Jes 11:2 61:1 Mt 3:16 Joh 3:34 Ac 10:38 Mt 3:16 Joh 3:34 Ac 10:38
His being a Prophet like to Moses Han är en profet vilja Moses De 18:15-18 De 18:15-18 Ac 3:20-22 Ac 3:20-22
His being a Priest after the order of Melchizedek Han är en präst efter att Melkisedeks Ps 110:4 Ps 110:4 Heb 5:5,6 Heb 5:5,6
His entering on his public ministry Hans inträde på sin offentliga verksamhet Isa 61:1,2 Isa 61:1,2 Lu 4:16-21,43 Lu 4:16-21,43
His ministry commencing in Galilee Sin mission med början i Galileen Isa 9:1,2 Isa 9:1,2 Mt 4:12-16,23 Mt 4:12-16,23
His entering publicly into Jerusalem Hans inträde offentligt i Jerusalem Zec 9:9 Sak 9:9 Mt 21:1-5 Mt 21:1-5
His coming into the temple Han kommer in i templet Hag 2:7,9 Mal 3:1 Hag 2:7,9 Mal 3:1 Mt 21:12 Lu 2:27-32 Joh 2:13-16 Mt 21:12 Lu 2:27-32 Joh 2:13-16
His poverty Hans fattigdom Isa 53:2 Jes 53:2 Mr 6:3 Lu 9:58 Herr 6:3 Lu 9:58
His meekness and want of ostentatious Hans ödmjukhet och vilja av braskande Isa 42:2 Jes 42:2 Mt 12:15,16,19 Mt 12:15,16,19
His tenderness and compassion Hans ömhet och medkänsla Isa 40:11 42:3 Isa 40:11 42:3 Mt 12:15,20 Heb 4:15 Mt 12:15,20 Heb 4:15
His being without guile Han är utan svek Isa 53:9 Jes 53:9 1Pe 2:22 1PE 2:22
His zeal Hans iver Ps 69:9 Ps 69:9 Joh 2:17 Joh 2:17
His preaching by parables Hans förkunnelse av liknelser Ps 78:2 Ps 78:2 Mt 13:34,35 Mt 13:34,35
His working miracles Hans underverk Isa 35:5,6 Isa 35:5,6 Mt 11:4-6 Joh 11:47 Mt 11:4-6 Joh 11:47
His bearing reproach Hans hållning förebrå Ps 22:6 69:7,9,20 Ps 22:6 69:7,9,20 Ro 15:3 Ro 15:3
His being rejected by his brethren Hans avvisas av sina bröder Ps 69:8 Isa 63:3 Ps 69:8 Jes 63:3 Joh 1:11 7:3 Joh 1:11 7:3
His being a stone of stumbling to the Jews Han är en sten av snubblande till judarna Isa 8:14 Isa 8:14 Ro 9:32 1Pe 2:8 Ro 9:32 1PE 2:8
His being hated by the Jews Att han är hatad av judarna Ps 69:4 Isa 49:7 Ps 69:4 Jes 49:7 Joh 15:24,25 Joh 15:24,25
His being rejected by the Jewish rulers Hans avvisas av de judiska ledarna Ps 118:22 Ps 118:22 Mt 21:42 Joh 7:48 Mt 21:42 Joh 7:48
That the Jews and Gentiles should combine against Him Att judar och hedningar borde förena sig emot Honom Ps 2:1,2 Ps 2:1,2 Lu 23:12 Ac 4:27 Lu 23:12 Ac 4:27
His being betrayed by a friend Han blivit bedragen av en vän Ps 41:9 55:12-14 Ps 41:9 55:12-14 Joh 13:18,21 Joh 13:18,21
His disciples forsaking him Hans lärjungar överge honom Zec 13:7 Sak 13:7 Mt 26:31,56 Mt 26:31,56
His being sold for thirty pieces silver Hans säljs för trettio stycken silver Zec 11:12 ZEC 11:12 Mt 26:15 Mt 26:15
His price being given for the potter's field Hans pris ges för Potter's field Zec 11:13 ZEC 11:13 Mt 27:7 Mt 27:7
The intensity of his sufferings Intensiteten i hans lidande Ps 22:14,15 Ps 22:14,15 Lu 22:42,44 Lu 22:42,44
His sufferings being for others Hans lidande som för andra Isa 53:4-6,12 Da 9:26 Isa 53:4-6,12 Da 9:26 Mt 20:28 Mt 20:28
His patience and silence under suffering Hans tålamod och tystnad i nöd Isa 53:7 Jes 53:7 Mt 26:63 27:12-14 Mt 26:63 27:12-14
His being smitten on the cheek Han är slagna på kinden Mic 5:1 Mic 5:1 Mt 27:30 Mt 27:30
His visage being marred Hans anlete är behäftad Isa 52:14 53:3 Isa 52:14 53:3 Joh 19:5 Joh 19:5
His being spit on and scourged Han var spotta på och gisslade Isa 50:6 Jes 50:6 Mr 14:65 Joh 19:1 Herr 14:65 Joh 19:1
His hands and feet being nailed to the cross Hans händer och fötter som spikades upp på korset Ps 22:16 Ps 22:16 Joh 19:18 20:25 Joh 19:18 20:25
His being forsaken by God Han är övergiven av Gud Ps 22:1 Ps 22:1 Mt 27:46 Mt 27:46
His being mocked Han är hånade Ps 22:7,8 Ps 22:7,8 Mt 27:39-44 Mt 27:39-44
Gall and vinegar being given him to drink Galla och ättika som givit honom att dricka Ps 69:21 Ps 69:21 Mt 27:34 Mt 27:34
His garments being parted, and lots cast for his vesture Hans kläder är skildes, och massor rösterna för hans mantel Ps 22:18 Ps 22:18 Mt 27:35 Mt 27:35
His being numbered with the transgressors Han är numrerade med de som överträder Isa 53:12 Isa 53:12 Mr 15:28 Mr 15:28
His intercession for His murderers Hans förbön för hans mördare Isa 53:12 Isa 53:12 Lu 23:34 Lu 23:34
His Death Död Isa 53:12 Isa 53:12 Mt 27:50 Mt 27:50
That a bone of him should not be broken Ett ben på honom inte skall brytas Ex 12:46 Ps 34:20 Ex 12:46 Ps 34:20 Joh 19:33,36 Joh 19:33,36
His being pierced Han var genomborrade Zec 12:10 ZEC 12:10 Joh 19:34,37 Joh 19:34,37
His being buried with the rich Han är begravd med de rika Isa 53:9 Jes 53:9 Mt 27:57-60 Mt 27:57-60
His flesh not seeing corruption Hans kropp ser inte korruption Ps 16:10 Ps 16:10 Ac 2:31 Ac 2:31
His resurrection Uppståndelsen Ps 16:10 Isa 26:19 Ps 16:10 Isa 26:19 Lu 24:6,31,34 Lu 24:6,31,34
His ascension Hans himmelsfärd Ps 68:18 Ps 68:18 Lu 24:51 Ac 1:9 Lu 24:51 Ac 1:9
His sitting on the right hand of God Han sitter på Guds högra sida Ps 110:1 Ps 110:1 Heb 1:3 Heb 1:3
His exercising the priestly office in heaven Hans utövar prästerliga ämbete i himlen Zec 6:13 ZEC 6:13 Ro 8:34 Ro 8:34
His being the chief corner-stone of the Church Han är den främsta hörnsten i kyrkan Isa 28:16 Isa 28:16 1Pe 2:6,7 1PE 2:6,7
His being King in Zion Han är kung i Sion Ps 2:6 Ps 2:6 Lu 1:32 Joh 18:33-37 Lu 1:32 Joh 18:33-37
The conversion of the Gentiles to him Omvandlingen av ofrälse till honom Isa 11:10 42:1 Isa 11:10 42:1 Mt 1:17,21 Joh 10:16 Ac 10:45,47 Mt 1:17,21 Joh 10:16 Ac 10:45,47
His righteous government Hans rättfärdig regering Ps 45:6,7 Ps 45:6,7 Joh 5:30 Re 19:11 Joh 5:30 Re 19:11
His universal dominion Hans universella herravälde Ps 72:8 Da 7:14 Ps 72:8 Da 7:14 html 2:9,11 html 2:9,11
The perpetuity of his kingdom Varaktigheten av hans rike Isa 9:7 Da 7:14 Jes 9:7 Da 7:14 Lu 1:32,33 Lu 1:32,33

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är