The Gospel of Thomas The Gospel of Thomas

General Information Allmän information

The Gospel of Thomas is a collection of traditional sayings, prophecies, proverbs, and parables of Jesus. The Gospel of Thomas är en samling av traditionella ordspråk, profetior, ordspråk och liknelser av Jesus. The Coptic Gospel of Thomas was translated from the Greek; in fact, several fragments of this Greek version have been preserved, and can be dated to about 200 AD. Den koptiska Gospel of Thomas översattes från grekiska, i själva verket har flera fragment av denna grekiska versionen har bevarats, och kan dateras till ca 200 e.Kr.. Thus the Greek (or even or Aramaic) collection was composed in the period before about 200 AD., possibly as early as the second half of the first century, in Syria, Palestine, or Mesopotamia. Alltså den grekiska (eller tom eller arameiska) samling bestod under perioden före ca 200 e. Kr., Möjligen så tidigt som den andra halvan av första århundradet, i Syrien, Palestina och Mesopotamien. The authorship of the Gospel of Thomas is attributed to Didymos Judas Thomas, that is, Judas "the Twin," who was an apostle of Jesus. Det var upphovsmän till Gospel of Thomas tillskrivs Didymos Judas Thomas, det vill säga Judas "Twin", som var en apostel av Jesus.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f= The relationship of the Gospel of Thomas to the New Testament gospels have been a matter of special interest: many of the sayings of the Gospel of Thomas have parallels in the synoptic gospels (Matthew, Mark, and Luke). Förhållandet mellan Thomas Evangeliet till Nya Testamentets evangelier har varit en fråga av särskilt intresse: många av de uttalanden av Thomas Evangeliet har paralleller i de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas). A comparison of the sayings in the Gospel of Thomas with their parallels in the synoptic gospels suggests that the sayings in the Gospel of Thomas either are present in a more primitive form or are developments of a more primitive of such sayings. En jämförelse av de uttalanden i evangeliet om Thomas med sina paralleller i de synoptiska evangelierna tyder på att uttalanden i evangeliet om Thomas antingen befinner sig i en mer primitiv form eller är utvecklingar av en mera primitiv sådana uttalanden. Indeed, the Gospel of Thomas resembles the synoptic sayings source, often called "Q" (from the German word Quelle, "source"), which was the common source of sayings used by Matthew and Luke. I själva verket liknar Thomas Evangeliet det synoptiska ord källa, som ofta kallas "Q" (från det tyska ordet Quelle "källa"), vilket var den vanligaste källan till uttalanden som används av Matteus och Lukas. Hence, the Gospel of Thomas and its sources are collections of sayings and parables are closely related to the sources of the New Testament gospels. Därför är Thomas Evangeliet och dess källor är samlingar av ordspråk och liknelser nära anknytning till källorna i Nya Testamentets evangelier. Because of the close parallel between many of the sayings in Thomas and the Gospels, some scholars have suggested that Thomas is also based on the Q source or is actually Q itself. På grund av den nära parallell mellan många av de uttalanden i Thomas och evangelierna Vissa forskare har föreslagit att Thomas är också baserad på Q källan eller faktiskt Q själv. Of course, these remain only hypotheses since there is no conclusive proof that a Q source ever existed. Naturligtvis, de är fortfarande bara hypoteser eftersom det inte finns några säkra bevis för att en Q källa någonsin funnits. Still, the existence of a collection of sayings of Jesus as early as the dates proposed for Thomas suggests that there did exist such a collection in the early church. Ändå tyder på förekomsten av en samling uttalanden av Jesus så tidigt som det datum som föreslås för Thomas att det fanns en sådan samling i den tidiga kyrkan.

A primary criticism to the Gospel of Thomas is of its Gnostic origin. This is primaraly due to the fact most ancient Gnostic writings are in Coptic and that the Gospel of Thomas was found among other Gnostic writings. En primär kritik till Thomas Evangeliet är av gnostisk ursprung. Detta är primaraly beror på att de flesta antika gnostiska skrifter på koptiska och att Thomas Evangeliet hittades bland andra gnostiska skrifter. This is a clear case of judgement by association. Detta är ett klart fall av dom by association. Greek fragments older than the Coptic version prove the Gospel of Thomas predates Gnosticism so the Gnostic bias should be removed. Grekiska fragment äldre än den koptiska versionen bevisa Thomas Evangeliet är äldre Gnostisism så de gnostiska bias bör tas bort.

The Apostle Thomas was also called Didymus which in the Greek means Twin or Double. Aposteln Thomas kallades också Didymus som på grekiska betyder Twin eller dubbel.

KJV John 11:16 said Thomas, which is called Didymus KJV Johannes 11:16 säger Thomas, som kallas Didymus
KJV John 20:24 ..one of the twelve, called Didymus KJV John 20:24 .. en av de tolv, kallas Didymus
KJV John 21:2 Simon Peter, and Thomas called Didymus KJV John 21:2 Simon Petrus och Thomas kallade Didymus

This is from the King James Version, some translations render it the Twin instead of using the Greek Didymus Detta är från King James Version, vissa översättningar blir det Twin istället för att använda den grekiska Didymus

Revised Standard Version John 11:16 Thomas, called the Twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Revised Standard Version John 11:16 Thomas, som kallas Twin, sade till sina kolleger lärjungar: "Låt oss också gå, att vi må dö med honom."

Amplified Bible John 11:16 Then Thomas, who was called the Twin... Amplified Bibeln Johannes 11:16 Sen Thomas, som kallades Twin ...

The Gnostics called Thomas the Twin Brother of Jesus. Gnostikerna kallas Thomas tvillingbror till Jesus. Since the Gnostic movement was started about 100 years or so after the death of Christ, the oral history had obviously been distorted by then on this particular detail. Eftersom gnostiska rörelsen startade för cirka 100 år efter Kristi död, den muntliga historien hade tydligen varit förvrängd då på just denna detalj.


The Gospel of Thomas The Gospel of Thomas

Translated by S. Patterson and M. Meyer Översatt av S. Patterson och M. Meyer

These are the secret sayings that the living Jesus spoke and Didymos Judas Thomas recorded. Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus talade och Didymos Judas Thomas registreras.

1 And he said, "Whoever discovers the interpretation of these sayings will not taste death." 1 Och han sade: "Den som upptäcker tolkning av dessa ord skall inte smaka döden."

2 Jesus said, "Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel, and will reign over all. [And after they have reigned they will rest.]" 2 Jesus sade: "De som söker inte ska sluta söka tills de hittar. När de hittar, kommer de att bli störd. När de är störda, kommer de att förundra sig, och kommer att härska över alla. [Och när de regerade de kommer att vila. ]

3 Jesus said, "If your leaders say to you, 'Look, the (Father's) kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, 'It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the [Father's] kingdom is within you and it is outside you. 3 Jesus sade: "Om din ledare säger till dig:" Titta, är (Faderns) rike i himlen ", då fåglarna under himlen kommer före dig. Om de säger till dig:" Det är i havet " då fisken kommer före dig. Snarare är det [Faderns] rike inom dig och det är utanför dig.

"When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are the poverty." "När ni vet själva, då du kommer att vara kända, och ni förstår att du är barn av den levande Fadern. Men om ni inte känner er, då ni lever i fattigdom, och du är fattigdom."

4 Jesus said, "The person old in days won't hesitate to ask a little child seven days old about the place of life, and that person will live. 4 Jesus sade: "Den person som i gamla dagar kommer inte att tveka att fråga ett litet barn sju dagar gammal om platsen för livet, och den personen kommer att leva.

"For many of the first will be last, and will become a single one." "För många av de första kommer att vara sista, och kommer att bli en enda."

5 Jesus said, "Know what is in front of your face, and what is hidden from you will be disclosed to you. 5 Jesus sade: "Vet du vad det framför ansiktet, och vad som är dolt från dig kommer att lämnas ut till dig.

"For there is nothing hidden that will not be revealed. [And there is nothing buried that will not be raised."] "För det finns ingenting gömt som inte kommer att avslöjas. [Och det finns inget begravd som inte kommer att höjas."]

6 His disciples asked him and said to him, "Do you want us to fast? How should we pray? Should we give to charity? What diet should we observe?" 6 Hans lärjungar frågade honom och sade till honom: "Vill du att vi ska fort? Hur ska vi be? Ska vi ger till välgörenhet? Vilken diet ska vi följa?"

Jesus said, "Don't lie, and don't do what you hate, because all things are disclosed before heaven. After all, there is nothing hidden that will not be revealed, and there is nothing covered up that will remain undisclosed." Jesus sade, "inte ligger och inte gör vad du hatar, eftersom allt redovisas innan himlen. Trots allt finns det ingenting dolt som inte kommer att avslöjas, och det finns ingenting dolt som förblir hemlig. "

7 Jesus said, "Lucky is the lion that the human will eat, so that the lion becomes human. And foul is the human that the lion will eat, and the lion still will become human." 7 Jesus sade, "Lucky är lejonet att människans vilja äta, så att lejonet blir människa. Och fula är mänskligt att lejonet kommer att äta och lejonet fortfarande kommer att bli människa."

8 And He said, "The person is like a wise fisherman who cast his net into the sea and drew it up from the sea full of little fish. Among them the wise fisherman discovered a fine large fish. He threw all the little fish back into the sea, and easily chose the large fish. Anyone here with two good ears had better listen!" 8 Och han sade: "Den person som är som en klok fiskare som kastade sitt nät i havet och drog upp ur havet fullt av små fiskar. Bland dem de vise fiskare upptäckte en fin stor fisk. Han kastade alla små fisk tillbaka i havet, och lätt valde den stora fisken. någon här med två bra öron hade bättre lyssna! "

9 Jesus said, "Look, the sower went out, took a handful (of seeds), and scattered (them). Some fell on the road, and the birds came and gathered them. Others fell on rock, and they didn't take root in the soil and didn't produce heads of grain. Others fell on thorns, and they choked the seeds and worms ate them. And others fell on good soil, and it produced a good crop: it yielded sixty per measure and one hundred twenty per measure." 9 Jesus sade, "Se, Såningsmannen, gick ut, tog en handfull (av frön), och utspridda (dem). En del föll på vägen, och fåglarna kom och samlade dem. Andra föll på klippan, och de gjorde inte slå rot i marken och inte har gett cheferna för spannmål. Andra föll på törnen, och de kvävdes frön och maskarna åt upp dem. En del föll i god jord, och det gav en god skörd: det gav sextio per åtgärd och en hundra tjugo per åtgärd. "

10 Jesus said, "I have cast fire upon the world, and look, I'm guarding it until it blazes." 10 Jesus sade: "Jag har kasta eld över världen, och se, jag vaktar den tills den flammar."

11 Jesus said, "This heaven will pass away, and the one above it will pass away. 11 Jesus sade: "Denna himmel skall förgås, och en ovan, kommer det försvinna.

"The dead are not alive, and the living will not die. During the days when you ate what is dead, you made it come alive. When you are in the light, what will you do? On the day when you were one, you became two. But when you become two, what will you do?" "De döda är inte levande, och de levande skall inte dö. Under de dagar när du åt vad som är död, du klarade det vaknar till liv. När du är i ljuset, vad ska du göra? Den dag då du var en, du blev två. Men när du blir två, vad ska du göra? "

12 The disciples said to Jesus, "We know that you are going to leave us. Who will be our leader?" 12 Lärjungarna sade till Jesus: "Vi vet att du kommer att lämna oss. Vem kommer att vara vår ledare?"

Jesus said to them, "No matter where you are you are to go to James the Just, for whose sake heaven and earth came into being." Jesus sade till dem: "Det spelar ingen roll var du befinner dig är att gå till Jakob den rättvise, för vars skull himlen och jorden kom till."

13 Jesus said to his disciples, "Compare me to something and tell me what I am like." 13 Jesus sade till sina lärjungar: "Jämför mig till något och berätta för mig vad jag vill."

Simon Peter said to him, "You are like a just messenger." Simon Petrus sade till honom: "Du är som en rättfärdig budbärare."

Matthew said to him, "You are like a wise philosopher." Matteus sade till honom: "Du är som en vis filosof."

Thomas said to him, "Teacher, my mouth is utterly unable to say what you are like." Thomas sade till honom: »Mästare, min mun är helt oförmögen att säga vad du vill."

Jesus said, "I am not your teacher. Because you have drunk, you have become intoxicated from the bubbling spring that I have tended." Jesus sade: "Jag är inte din lärare. Eftersom du har druckit, har du blivit berusade från bubblande våren som jag har tenderat."

And he took him, and withdrew, and spoke three sayings to him. When Thomas came back to his friends they asked him, "What did Jesus say to you?" Och han tog honom, och drog, och talade tre ord till honom. När Thomas kom tillbaka till sina vänner de frågade honom: "Vad sa Jesus till dig?"

Thomas said to them, "If I tell you one of the sayings he spoke to me, you will pick up rocks and stone me, and fire will come from the rocks and devour you." Thomas sade till dem: "Om jag säger ett av de ord han talade till mig, kommer du att plocka upp stenar och sten mig, och eld kommer från klipporna och sluka dig."

14 Jesus said to them, "If you fast, you will bring sin upon yourselves, and if you pray, you will be condemned, and if you give to charity, you will harm your spirits. 14 Jesus sade till dem: "Om du snabbt, kommer ni att synda på er själva, och om du ber, blir du dömd, och om du ger till välgörenhet, kommer du att skada din sprit.

"When you go into any region and walk about in the countryside, when people take you in, eat what they serve you and heal the sick among them. "När du går in i en region och vandra omkring i naturen, när folk tar dig in, äter vad de tjäna er och bota de sjuka bland dem.

"After all, what goes into your mouth will not defile you; rather, it's what comes out of your mouth that will defile you." "När allt kommer omkring, går det i munnen kommer inte orena er, utan det är det som kommer ur din mun som kommer befläcka dig."

15 Jesus said, "When you see one who was not born of woman, fall on your faces and worship. That one is your Father." 15 Jesus sade: "När du ser en som inte var född av kvinna, faller på era ansikten och dyrka. Det är din far.

16 Jesus said, "Perhaps people think that I have come to cast peace upon the world. They do not know that I have come to cast conflicts upon the earth: fire, sword, war. 16 Jesus sade: "Kanske folk tycker att jag har kommit för att kasta fred över världen. De vet inte att jag har kommit för att kasta konflikter på jorden: eld, svärd, krig.

"For there will be five in a house: there'll be three against two and two against three, father against son and son against father, and they will stand alone. "För det kommer att bli fem i ett hus: det blir tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, och de kommer att stå ensam.

17 Jesus said, "I will give you what no eye has seen, what no ear has heard, what no hand has touched, what has not arisen in the human heart." 17 Jesus sade: "Jag ska ge dig vad intet öga har sett och vad intet öra har hört, vad ingen hand har berört, har det inte uppstått i människans hjärta."

18 The disciples said to Jesus, "Tell us, how will our end come?" 18 Lärjungarna sade till Jesus: "Säg oss, hur kommer våra slutet komma?"

Jesus said, "Have you found the beginning, then, that you are looking for the end? You see, the end will be where the beginning is. Jesus sade: "Har du hittat början, alltså att du letar efter slutet? Du förstår, i slutet kommer att vara där i början är.

"Congratulations to the one who stands at the beginning: that one will know the end and will not taste death." "Grattis till den som står i början: att man kommer att känna till slut och kommer inte smaka döden."

19 Jesus said, "Congratulations to the one who came into being before coming into being. 19 Jesus sade: "Grattis till den som kom till stånd innan man kommer till stånd.

"If you become my disciples and pay attention to my sayings, these stones will serve you. "Om ni blir mina lärjungar och uppmärksamma mina ord, kommer dessa stenar betjäna dig.

"For there are five trees in Paradise for you; they do not change, summer or winter, and their leaves do not fall. Whoever knows them will not taste death." "Ty det finns fem träd i paradiset för dig, de förändrar inte, sommar eller vinter, och deras löv inte faller. Den som känner dem inte smaka döden."

20 The disciples said to Jesus, "Tell us what Heaven's kingdom is like." 20 Lärjungarna sade till Jesus: "Berätta vad himlens rike är."

He said to them, " It's like a mustard seed, the smallest of all seeds, but when it falls on prepared soil, it produces a large plant and becomes a shelter for birds of the sky." Han sade till dem: "Det är som ett senapskorn, det minsta av alla frön, men när det faller på berett marken, ger det en stor anläggning och blir ett skydd för himmelens fåglar."

21 Mary said to Jesus, "What are your disciples like?" 21 Maria sade till Jesus: "Vilka är dina lärjungar ut?"

He said, " They are like little children living in a field that is not theirs. when the owners of the field come, they will say, 'Give us back our field.' Han sade: "De är som små barn som bor i ett område som inte är deras. Då ägarna av området kommer, kommer de att säga," Ge oss tillbaka vårt område. " They take off their clothes in front of them in order to give it back to them, and they return their field to them. De tar av sig kläderna framför dem för att ge tillbaka till dem, och de återkommer sitt område till dem.

"For this reason I say, if the owners of a house know that a thief is coming, they will be on guard before the thief arrives and will not let the thief break into their house (their domain) and steal their possessions. "Därför säger jag, om ägarna till ett hus vet att en tjuv är på väg, kommer de vara på sin vakt innan tjuven kommer och kommer inte låta tjuven bryta sig in i deras hus (deras domän) och stjäla deras ägodelar.

"As for you, then, be on guard against the world. Prepare yourselves with great strength, so the robbers can't find a way to get to you, for the trouble you expect will come. "Vad ni alltså vara på sin vakt mot världen. Bered er med stor styrka, så att rånarna inte kan hitta ett sätt att komma åt dig, för besväret du förväntar dig kommer.

"Let there be among you a person who understands. "Låt det vara bland er en person som förstår.

"When the crop ripened, he came quickly carrying a sickle and harvested it. Anyone here with two good ears had better listen!" "När grödan mogen, han kom snabbt genomföra en skära och den skördas. Anyone här med två bra öron hade bättre lyssna!"

22 Jesus saw some babies nursing. 22 Jesus såg några barn omvårdnad. He said to his disciples, "These nursing babies are like those who enter the [Father's] kingdom." Han sade till sina lärjungar: "Dessa ammande bebisar är som de som går in på [Faderns] rike."

They said to him, "Then shall we enter the [Father's] kingdom as babies?" De sade till honom: "Då skall vi gå in på [Faderns] rike som spädbarn?"

Jesus said to them, "When you make the two into one, and when you make the inner like the outer and the outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you will enter [the kingdom]." Jesus sade till dem: "När du gör de två till en, och när du gör det inre som den yttre och den yttre som den inre, och den övre som den undre, och när du gör män och kvinnor till en enda, så att det manliga inte kommer att vara manlig eller kvinnlig vara kvinnor, när ni gör ögon i stället för ett öga, en hand i stället för en hand, en fot i stället för en fot, en bild i stället för en bild, kommer du att Skriv [riket]. "

23 Jesus said, "I shall choose you, one from a thousand and two from ten thousand, and they will stand as a single one." 23 Jesus sade: "jag ska välja dig, en från ett tusen och två av tiotusen, och de kommer att stå som en enda."

24 His disciples said, "Show us the place where you are, for we must seek it." 24 Lärjungarna sade: "Visa oss den plats där du är, för vi måste söka den."

He said to them, "Anyone here with two ears had better listen! There is light within a person of light, and it shines on the whole world. If it does not shine, it is dark." Han sade till dem: "Var och en med två öron hade bättre lyssna! Det finns ljus inom en person av ljus, och det lyser om hela världen. Om det inte skiner, det är mörkt."

25 Jesus said, "Love your friends like your own soul, protect them like the pupil of your eye." 25 Jesus sade: "Älska dina vänner som din egen själ, skydda dem som pupillen i ditt öga."

26 Jesus said, "You see the sliver in your friend's eye, but you don't see the timber in your own eye. When you take the timber out of your own eye, then you will see well enough to remove the sliver from your friend's eye." 26 Jesus sade: "Du ser flisa i din väns öga, men du inte ser timmer i ditt eget öga. När du tar virke ur ditt eget öga, sedan ser du nog att ta bort flisa från din friend's eye. "

27 Jesus said, "If you do not fast from the world, you will not find the [Father's] kingdom. If you do not observe the sabbath as a sabbath you will not see the Father." 27 Jesus sade: "Om du inte snabb från världen, kommer du inte hittar [Faderns] rike. Om du inte följer sabbaten som sabbat kommer du inte se Fadern."

28 Jesus said, "I took my stand in the midst of the world, and in flesh I appeared to them. I found them all drunk, and I did not find any of them thirsty. My soul ached for the children of humanity, because they are blind in their hearts and do not see, for they came into the world empty, and they also seek to depart from the world empty. 28 Jesus sade: "Jag tog mig stå mitt i världen, och i kött jag talade till dem. Jag fann dem alla druckna, och jag har inte hittat någon av dem törstig. Min själ värkte för barn till mänskligheten, eftersom de är blinda i sina hjärtan och inte ser, ty de kom till världen tomma, och de även försöker att avvika från världen tomma.

"But meanwhile they are drunk. When they shake off their wine, then they will change their ways." "Men under tiden de är berusade. När de skaka av sig sitt vin, då de kommer att ändra sina vanor."

29 Jesus said, "If the flesh came into being because of spirit, that is a marvel, but if spirit came into being because of the body, that is a marvel of marvels. 29 Jesus sade: "Om köttet kom till stånd på grund av ande, som är ett underverk, men om ande kom till stånd på grund av kroppen, som är ett underverk av underverk.

"Yet I marvel at how this great wealth has come to dwell in this poverty." "Men jag förundras över hur denna stora rikedom har kommit att bo i denna fattigdom."

30 Jesus said, "Where there are three deities, they are divine. Where there are two or one, I am with that one." 30 Jesus sade: "Om det finns tre gudar, de är gudomliga. Om det finns två eller en, jag är med den där."

31 Jesus said, "No prophet is welcome on his home turf; doctors don't cure those who know them." 31 Jesus sade: "Ingen profet är välkommen på hans hemmaplan, läkare inte bota dem som känner dem."

32 Jesus said, "A city built on a high hill and fortified cannot fall, nor can it be hidden." 32 Jesus sade: "En stad byggd på en hög kulle och befäst kan inte falla, inte heller kan det vara dold."

33 Jesus said, "What you will hear in your ear, in the other ear proclaim from your rooftops. 33 Jesus sade: "Vad du hör i örat, i det andra örat utropa från hustaken.

"After all, no one lights a lamp and puts it under a basket, nor does one put it in a hidden place. Rather, one puts it on a lampstand so that all who come and go will see its light." "När allt kommer omkring ingen tänder en lampa och sätter den i en korg, eller en uttryckte det på ett dolt ställe. Snarare lägger man det på ett lampstand så att alla som kommer och går men kommer att få ljus."

34 Jesus said, "If a blind person leads a bind person, both of them will fall into a hole." 34 Jesus sade: "Om en blind leder en binda person, både av dem kommer att falla in i ett hål."

35 Jesus said, "One can't enter a strong person's house and take it by force without tying his hands. Then one can loot his house." 35 Jesus sade: "Man kan inte ange en stark person hus och ta det med våld utan att binda hans händer. Då kan man plundra hans hus."

36 Jesus said, "Do not fret, from morning to evening and from evening to morning, [about your food--what you're going to eat, or about your clothing--] what you are going to wear. [You're much better than the lilies, which neither card nor spin. 36 Jesus sade: "Don't fret, från morgon till kväll och från kväll till morgon, [om din mat - vad du ska äta, eller om dina kläder -] vad ni kommer att använda. [Ni är mycket bättre än liljorna, som varken kort eller spinn.

"As for you, when you have no garment, what will you put on? Who might add to your stature? That very one will give you your garment.]" "Men du, när du inte har några kläder, vad ska du sätta på? Vem kan lägga till din resning? Det är mycket en kommer att ge dig ditt plagg.]"

37 His disciples said, "When will you appear to us, and when will we see you?" 37 Lärjungarna sade: "När kommer du verkar oss, och då kommer vi se dig?"

Jesus said, "When you strip without being ashamed, and you take your clothes and put them under your feet like little children and trample then, then [you] will see the son of the living one and you will not be afraid." Jesus sade: "När du band utan att skämmas, och du tar dina kläder och lägga dem under era fötter som små barn och trampa då, då [du] ser son till den levande och du kommer inte vara rädd."

38 Jesus said, "Often you have desired to hear these sayings that I am speaking to you, and you have no one else from whom to hear them. There will be days when you will seek me and you will not find me." 38 Jesus sade: "Ofta har du önskat höra dessa ord som jag talar till er, och ni har ingen annan från vem de ska höra dem. Det kommer dagar när du ska söka mig och du kommer inte hitta mig."

39 Jesus said, "The Pharisees and the scholars have taken the keys of knowledge and have hidden them. They have not entered nor have they allowed those who want to enter to do so. 39 Jesus sade: "Fariséerna och de lärda har tagit nycklarna till kunskap och ha gömt dem. De har inte angett de har inte heller tillåtit dem som vill komma in att göra det.

"As for you, be as sly as snakes and as simple as doves." "Vad ni vara så listig som ormar och så enkelt som duvor."

40 Jesus said, "A grapevine has been planted apart from the Father. Since it is not strong, it will be pulled up by its root and will perish." 40 Jesus sade: "En vinstock har planterats utom Fadern. Eftersom det inte är stark, kommer det dras upp med roten och kommer att förgås."

41 Jesus said, "Whoever has something in hand will be given more, and whoever has nothing will be deprived of even the little they have." 41 Jesus sade: "Den som har något i handen kommer att ges mer, och den som har ingenting blir inte ens det lilla de har."

42 Jesus said, "Be passersby." 42 Jesus sade: "Var förbipasserande."

43 His disciples said to him, "Who are you to say these things to us?" 43 Hans lärjungar sade till honom: "Vem är du att säga dessa saker till oss?"

"You don't understand who I am from what I say to you. "Du förstår inte vem jag är från vad jag säger till dig.

"Rather, you have become like the Judeans, for they love the tree but hate its fruit, or they love the fruit but hate the tree." "Snarare har du blivit som Judeans, för de älskar trädet men hatar dess frukt, eller älskar de frukten men hatar trädet."

44 Jesus said, "Whoever blasphemes against the Father will be forgiven, and whoever blasphemes against the son will be forgiven, but whoever blasphemes against the holy spirit will not be forgiven, either on earth or in heaven." 44 Jesus sade: "hädar Fadern skall bli förlåten, och hädar Sonen skall få förlåtelse, men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse, vare sig på jorden eller i himlen."

45 Jesus said, "Grapes are not harvested from thorn trees, nor are figs gathered from thistles, for they yield no fruit. 45 Jesus sade: "druvorna inte skördas från Thorn träd, inte heller fikon samlats in från tistlar, ty de ger någon frukt.

"Good persons produce good from what they've stored up; bad persons produce evil from the wickedness they've stored up in their hearts, and say evil things. For from the overflow of the heart they produce evil." "Bra personer fram bra från vad de har lagrat upp, dåliga personer producera ont från ondska de har lagrats i deras hjärtan, och säga onda saker. Ty från översvämningen av hjärtat som de producerar ondska."

46 Jesus said, "From Adam to John the Baptist, among those born of women, no one is so much greater than John the Baptist that his eyes should not be averted. 46 Jesus sade: "Från Adam till John the Baptist, bland dem födda av kvinnor, är ingen så mycket större än John the Baptist att hans ögon inte bör undvikas.

"But I have said that whoever among you becomes a child will recognize the [Father's] kingdom and will become greater than John." "Men jag har sagt att vem av er blir ett barn kommer att känna igen [Faderns] rike och kommer att bli större än Johannes."

47 Jesus said, "A person cannot mount two horses or bend two bows. 47 Jesus sade: "En person som inte kan montera två hästar eller böja två rosetter.

"And a slave cannot serve two masters, otherwise that slave will honor the one and offend the other. "Och en slav kan inte tjäna två herrar, annars som slav kommer att hedra en och kränka andra.

"Nobody drinks aged wine and immediately wants to drink young wine. Young wine is not poured into old wineskins, or they might break, and aged wine is not poured into a new wineskin, or it might spoil. "Ingen dryck lagrade vinet och genast vill dricka ungt vin. Ungt vin är inte hällas i gamla wineskins, eller de kan gå sönder och lagrade vinet inte hälls i en ny wineskin, eller det kan förstöra.

"An old patch is not sewn onto a new garment, since it would create a tear." "En gammal patch är inte sytt på ett nytt plagg, eftersom det skulle skapa en tår."

48 Jesus said, "If two make peace with each other in a single house, they will say to the mountain, 'Move from here!' 48 Jesus sade: "Om två göra fred med varandra i ett enda hus, kommer de att säga till berget," Flytta härifrån! " and it will move." och det kommer att röra sig. "

49 Jesus said, "Congratulations to those who are alone and chosen, for you will find the kingdom. For you have come from it, and you will return there again." 49 Jesus sade: "Grattis till dem som är ensamma och utvalda, ty ni hittar rike. För du har kommit ur det, och du kommer att återvända dit igen."

50 Jesus said, "If they say to you, 'Where have you come from?' 50 Jesus sade: "Om de säger till dig," Var har du ifrån? " say to them, 'We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image.' säger till dem: "Vi har kommit från ljuset, från den plats där ljuset kom till av sig själv, fastställt [sig], och medverkade i deras image."

"If they say to you, 'Is it you?' say, 'We are its children, and we are the chosen of the living Father.' "Om de säger till dig," Är det du? "Säger," Vi är dess barn, och vi är valda av den levande Fadern. "

"If they ask you, 'What is the evidence of your Father in you?' "Om de frågar dig," Vad är bevis på din Fader i dig? " say to them, 'It is motion and rest.'" säger till dem: "Det är rörelse och vila."

51 His disciples said to him, "When will the rest for the dead take place, and when will the new world come?" 51 Hans lärjungar sade till honom: "När kommer resten för de döda sker, och när kommer den nya världen komma?"

He said to them, "What you are looking forward to has come, but you don't know it." Han sade till dem: "Vad du ser fram emot har kommit, men du vet inte det."

52 His disciples said to him, "Twenty-four prophets have spoken in Israel, and they all spoke of you." 52 Hans lärjungar sade till honom: "Tjugofyra profeter talade i Israel, och alla talade om dig."

He said to them, "You have disregarded the living one who is in your presence, and have spoken of the dead." Han sade till dem: "Du har åsidosatt levande en som är i din närvaro, och har talat om de döda."

53 His disciples said to him, "Is circumcision useful or not?" 53 Hans lärjungar sade till honom: "Är omskärelsen till nytta eller inte?"

He said to them, "If it were useful, their father would produce children already circumcised from their mother. Rather, the true circumcision in spirit has become profitable in every respect." Han sade till dem: "Om det vore bra, skulle deras far producera barn redan omskurna från sin mor. Snarare har den sanna omskärelse i anden bli lönsamt på alla sätt."

54 Jesus said, "Congratulations to the poor, for to you belongs Heaven's kingdom." 54 Jesus sade: "Grattis till de fattiga, för att du tillhör himlens rike."

55 Jesus said, "Whoever does not hate father and mother cannot be my disciple, and whoever does not hate brothers and sisters, and carry the cross as I do, will not be worthy of me." 55 Jesus sade: "Den som inte hatar pappa och mamma kan inte vara min lärjunge, och den som inte hatar bröder och systrar och bära korset som jag inte kommer att ligga på mig."

56 Jesus said, "Whoever has come to know the world has discovered a carcass, and whoever has discovered a carcass, of that person the world is not worthy." 56 Jesus sade: "Den som har lärt känna världen har upptäckt ett kadaver, och den som har upptäckt ett kadaver, om den personen i världen är inte värdigt."

57 Jesus said, "The Father's kingdom is like a person who has [good] seed. His enemy came during the night and sowed weeds among the good seed. The person did not let the workers pull up the weeds, but said to them, "No, otherwise you might go to pull up the weeds and pull up the wheat along with them." For on the day of the harvest the weeds will be conspicuous, and will be pulled up and burned. 57 Jesus sade: "Faderns rike är som en person som har [bra] utsäde. Hans fiende kom under natten och sådde ogräs bland den goda säden. Personen inte låta de anställda dra upp ogräset, utan sade till dem: "Nej, annars kan du gå för att dra upp ogräs och rycka upp vetet tillsammans med dem." För den dag skörden ogräset kommer vara väl synlig och kommer att dras upp och brändes.

58 Jesus said, "Congratulations to the person who has toiled and has found life." 58 Jesus sade: "Grattis till den person som har kämpat och har funnit livet."

59 Jesus said, "Look to the living one as long as you live, otherwise you might die and then try to see the living one, and you will be unable to see." 59 Jesus sade: "Titta på den levande så länge du lever, annars kan du dö och sedan försöka se den levande, och du kommer inte att kunna se."

60 He saw a Samaritan carrying a lamb and going to Judea. 60 Han såg en samarit som transporterar ett lamm och gå till Judéen. He said to his disciples, "that person ... around the lamb." Han sade till sina lärjungar: "den personen ... runt lammet." They said to him, "So that he may kill it and eat it." He said to them, "He will not eat it while it is alive, but only after he has killed it and it has become a carcass." De sade till honom: »Så att han kan döda den och äta den." Han sade till dem: "Han kommer inte att äta den medan den är vid liv, men först efter att han har dödat den och det har blivit ett kadaver."

They said, "Otherwise he can't do it." De sa, "annars hade han inte kan göra det."

He said to them, "So also with you, seek for yourselves a place for rest, or you might become a carcass and be eaten." Han sade till dem: "Så även med dig, söker för er själva en plats för vila, eller du kan bli ett kadaver och ätas."

61 Jesus said, "Two will recline on a couch; one will die, one will live." 61 Jesus sade: "Två kommer att luta sig bakåt på en soffa, en kommer att dö, kommer en live."

Salome said, "Who are you mister? You have climbed onto my couch and eaten from my table as if you are from someone." Salome sade: "Vem är du mister? Du har klättrat på min soffa och ätit från mitt bord som om du är från någon."

Jesus said to her, "I am the one who comes from what is whole. I was granted from the things of my Father. Jesus sade till henne: "Jag är den som kommer från det hela. Jag fick från de saker av min Fader.

"I am your disciple. "Jag är din lärjunge.

"For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness." "Därför säger jag, om man är hel, kommer en fyllas med ljus, men om man är uppdelad, kommer en fyllas med mörker."

62 Jesus said, "I disclose my mysteries to those [who are worthy] of [my] mysteries. 62 Jesus sade: "jag avslöja mina hemligheter till dem [som är värda] av [min] mysterier.

"Do not let your left hand know what your right hand is doing." "Låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör."

63 Jesus said, "There was a rich person who had a great deal of money. He said, 'I shall invest my money so that I may sow, reap, plant, and fill my storehouses with produce, that I may lack nothing.' 63 Jesus sade: "Det var en rik person som hade en hel del pengar. Han sa," jag skall investera mina pengar så att jag får sår, skördar, växt, och fylla mina magasiner med produkter, som jag kan sakna någonting. " These were the things he was thinking in his heart, but that very night he died. Anyone here with two ears had better listen! Dessa var de saker han tänkte i sitt hjärta, men den natten dog han. Någon här med två öron bäst att lyssna!

64 Jesus said, "A person was receiving guests. When he had prepared the dinner, he sent his slave to invite the guests. The slave went to the first and said to that one, 'My master invites you.' 64 Jesus sade: "En person fick gäster. När han hade förberett middagen, han sände sin slav för att bjuda in gäster. Slaven gick till den första och sade till att en," Min herre bjuder dig. " That one said, 'Some merchants owe me money; they are coming to me tonight. I have to go and give them instructions. Please excuse me from dinner.' Som en sa: "Vissa handlare är skyldig mig pengar, de kommer till mig i kväll. Jag måste gå och ge dem instruktioner. Ursäkta mig från middag." The slave went to another and said to that one, 'My master has invited you.' Slaven gick till en annan och sade till att en, "Min herre har bjudit in dig." That one said to the slave, 'I have bought a house, and I have been called away for a day. I shall have no time.' Som en sa till slav, "Jag har köpt ett hus, och jag har blivit kallad borta en dag. Jag har inte tid." The slave went to another and said to that one, 'My master invites you.' Slaven gick till en annan och sade till att en, "Min herre bjuder dig." That one said to the slave, 'My friend is to be married, and I am to arrange the banquet. I shall not be able to come. Please excuse me from dinner.' Som en sa till slav, "Min vän är att vara gift, och jag ordna kalaset. Jag inte ska kunna komma. Ursäkta mig från middag." The slave went to another and said to that one, 'My master invites you.' Slaven gick till en annan och sade till att en, "Min herre bjuder dig." That one said to the slave, 'I have bought an estate, and I am going to collect the rent. I shall not be able to come. Please excuse me.' Som en sa till slav, "Jag har köpt en gård, och jag kommer att samla hyran. Jag inte ska kunna komma. Jag ber om ursäkt." The slave returned and said to his master, 'Those whom you invited to dinner have asked to be excused.' Slaven tillbaka och sade till sin herre: "De som du inbjuden till middag har begärt att bli befriade." The master said to his slave, 'Go out on the streets and bring back whomever you find to have dinner.' Befälhavaren sade till sin slav, "Gå ut på gatorna och återföra vem du att äta middag."

Buyers and merchants [will] not enter the places of my Father." Köpare och säljare [kommer] att inte gå in på vilka platser min Fader. "

65 He said, "A [...] person owned a vineyard and rented it to some farmers, so they could work it and he could collect its crop from them. He sent his slave so the farmers would give him the vineyard's crop. They grabbed him, beat him, and almost killed him, and the slave returned and told his master. His master said, 'Perhaps he didn't know them.' 65 Han sade: "En [...] person ägde en vingård och hyrde det vissa uppfödare, så att de kunde arbeta den och att han kunde ta sin gröda från dem. Han skickade sin slav så bönderna skulle ge honom vingården skörd. De grep honom, slog honom och nästan dödade honom, och slaven tillbaka och berättade för sin herre. Hans herre sade: "Kanske han inte kände dem." He sent another slave, and the farmers beat that one as well. Then the master sent his son and said, 'Perhaps they'll show my son some respect.' Han sände en slav, och bönderna fick som en också. Då befälhavaren sände sin son och sade: "Kanske ska visa min son lite respekt." Because the farmers knew that he was the heir to the vineyard, they grabbed him and killed him. Anyone here with two ears had better listen!" Eftersom bönderna visste att han var arvinge till vingården, grep de honom och dödade honom. Någon här med två öron hade bättre lyssna! "

66 Jesus said, "Show me the stone that the builders rejected: that is the keystone." 66 Jesus sade: "Visa mig den sten som byggnadsarbetarna förkastade: detta är en hörnsten."

67 Jesus said, "Those who know all, but are lacking in themselves, are utterly lacking." 67 Jesus sade: "De som vet allt, men saknas i sig är helt saknas."

68 Jesus said, "Congratulations to you when you are hated and persecuted; and no place will be found, wherever you have been persecuted." 68 Jesus sade: "Grattis till er när ni är hatade och förföljda, och inget kommer att hittas, där du har blivit förföljda."

69 Jesus said, "Congratulations to those who have been persecuted in their hearts: they are the ones who have truly come to know the Father. 69 Jesus sade: "Grattis till dem som har blivit förföljda i sina hjärtan: det är de som verkligen har lärt känna Fadern.

"Congratulations to those who go hungry, so the stomach of the one in want may be filled." "Grattis till dem som går hungriga, så magen av en i nöd kan fyllas."

70 Jesus said, "If you bring forth what is within you, what you have will save you. If you do not have that within you, what you do not have within you [will] kill you." 70 Jesus sade: "Om du tar fram det som är inom dig, vad du har att rädda dig. Om du inte har det inom dig, vad ni inte har inom dig [kommer] att döda dig."

71 Jesus said, "I will destroy [this] house, and no one will be able to build it [...]." 71 Jesus sade: "Jag skall förgöra [detta] hus och ingen kommer att kunna bygga det [...]."

72 A [person said] to him, "Tell my brothers to divide my father's possessions with me." 72 A [person sade] till honom: "Säg mina bröder att dela min fars ägodelar med mig."

He said to the person, "Mister, who made me a divider?" Han sa till personen, "Mister, som gjorde mig en avdelare?"

He turned to his disciples and said to them, "I'm not a divider, am I?" Han vände sig till sina lärjungar och sade till dem: "Jag är inte en avdelare, är jag?"

73 Jesus said, "The crop is huge but the workers are few, so beg the harvest boss to dispatch workers to the fields." 73 Jesus sade: "Grödan är stor men arbetarna är få, så ber skörden chefen att sända anställda till fälten."

74 He said, "Lord, there are many around the drinking trough, but there is nothing in the well." 74 Han sade: "Herre, det finns många runt dricka tråg, men det finns ingenting i brunnen."

75 Jesus said, "There are many standing at the door, but those who are alone will enter the bridal suite." 75 Jesus sade: "Det finns många står vid dörren, men de som är ensamma kommer in i bröllopssviten."

76 Jesus said, "The Father's kingdom is like a merchant who had a supply of merchandise and found a pearl. That merchant was prudent; he sold the merchandise and bought the single pearl for himself. 76 Jesus sade: "Faderns rike är likt en köpman som hade ett utbud av varor och fann en pärla. Det köpman var försiktig, han sålde varor och köpte den enda pärla för sig själv.

"So also with you, seek his treasure that is unfailing, that is enduring, where no moth comes to eat and no worm destroys." "Så även med dig, söka sin skatt som är ofelbar, som är bestående, där ingen mal kommer att äta och ingen mask förstör."

77 Jesus said, "I am the light that is over all things. I am all: from me all came forth, and to me all attained. 77 Jesus sade: "Jag är ljuset som är över allting. Jag alla: från mig alla kom fram, och till mig alla uppnås.

"Split a piece of wood; I am there. "Dela en träbit, jag är där.

"Lift up the stone, and you will find me there." "Lyft upp stenen, och ni hittar mig där."

78 Jesus said, "Why have you come out to the countryside? To see a reed shaken by the wind? And to see a person dressed in soft clothes, [like your] rulers and your powerful ones? They are dressed in soft clothes, and they cannot understand truth." 78 Jesus sade: "Varför har du kommit ut på landsbygden? För att se en vass skakas av vinden? Och att se en person klädd i mjuka kläder, [lik din] härskare och dina mäktigaste? De är klädda i mjuka kläder, Och de kan inte förstå sanningen. "

79 A woman in the crowd said to him, "Lucky are the womb that bore you and the breasts that fed you." 79 En kvinna i publiken sade till honom, "Lucky är livmodern som bar dig och de bröst som matas dig."

He said to [her], "Lucky are those who have heard the word of the Father and have truly kept it. For there will be days when you will say, 'Lucky are the womb that has not conceived and the breasts that have not given milk.'" Han sa till [sin], "Lucky är de som har hört ordet Faderns och har verkligen hållit det. För det kommer dagar när du kommer att säga," Lucky är livmodern som inte har skapats och de bröst som inte har ges mjölk. "

80 Jesus said, "Whoever has come to know the world has discovered the body, and whoever has discovered the body, of that one the world is not worthy." 80 Jesus sade: "Den som har lärt känna världen har upptäckt kroppen, och den som har upptäckt kroppen, för att den ena är världen inte värdig."

81 Jesus said, "Let one who has become wealthy reign, and let one who has power renounce 81 Jesus sade: "Låt en som har blivit rika regera, och låta en som har makt avstår ." .

82 Jesus said, "Whoever is near me is near the fire, and whoever is far from me is far from the [Father's] kingdom." 82 Jesus sade: "Den som är nära mig är nära elden, och vem är långt från mig är långt från [Faderns] rike."

83 Jesus said, "Images are visible to people, but the light within them is hidden in the image of the Father's light. He will be disclosed, but his image is hidden by his light." 83 Jesus sade: "Bilderna är synliga för människorna, men ljuset i dessa är dolt i bilden av Faderns ljus. Han kommer att lämnas ut, men hans bild är dold av hans ljus."

84 Jesus said, "When you see your likeness, you are happy. But when you see your images that came into being before you and that neither die nor become visible, how much you will have to bear!" 84 Jesus sade: "När du ser din avbild, du är lycklig. Men när man ser dina bilder som kom till stånd innan du och att varken dör eller blir synliga, hur mycket du kommer att få bära!"

85 Jesus said, "Adam came from great power and great wealth, but he was not worthy of you. For had he been worthy, [he would] not [have tasted] death." 85 Jesus sade: "Adam kom från mycket stor makt och rikedom, men han var inte värd dig. Ty hade han varit värd, [han] inte [har smakat] död."

86 Jesus said, "[Foxes have] their dens and birds have their nests, but human beings have no place to lay down and rest." 86 Jesus sade: "[Foxes har] sina hålor och fåglarna har sina bon, men människor har ingenstans att lägga ner och vila."

87 Jesus said, "How miserable is the body that depends on a body, and how miserable is the soul that depends on these two." 87 Jesus sade: "Hur eländigt är det organ som är beroende av en kropp, och hur olycklig är den själ som är beroende av dessa två."

88 Jesus said, "The messengers and the prophets will come to you and give you what belongs to you. You, in turn, give them what you have, and say to yourselves, 'When will they come and take what belongs to them?'" 88 Jesus sade: "Det budbärare och profeter kommer till dig och ger dig vad som tillhör dig. Ni i sin tur ger dem vad du har och säga till er," När ska de komma och ta vad som tillhör dem? '

89 Jesus said, "Why do you wash the outside of the cup? Don't you understand that the one who made the inside is also the one who made the outside?" 89 Jesus sade: "Varför gör du tvätta utsidan av bägaren? Förstår du inte att den som gjort insidan är också det som gjorde utanför?"

90 Jesus said, "Come to me, for my yoke is comfortable and my lordship is gentle, and you will find rest for yourselves." 90 Jesus sade: "Kom till mig, ty mitt ok är bekväm och mitt herravälde är milt, och ni skall finna vila för er själva."

91 They said to him, "Tell us who you are so that we may believe in you." 91 De sade till honom: "Säg oss vem du är så att vi kan tro på dig."

He said to them, "You examine the face of heaven and earth, but you have not come to know the one who is in your presence, and you do not know how to examine the present moment. Han sade till dem: "Ni granska inför himmel och jord, men du har inte lärt känna en som är i din närvaro, och du inte vet hur man ska undersöka nuet.

92 Jesus said, "Seek and you will find. 92 Jesus sade: "Sök och du skall finna.

"In the past, however, I did not tell you the things about which you asked me then. Now I am willing to tell them, but you are not seeking them." "Tidigare var dock jag inte berätta saker som ni bad mig då. Nu är jag villig att berätta för dem, men man strävar inte efter dem."

93 "Don't give what is holy to dogs, for they might throw them upon the manure pile. Don't throw pearls [to] pigs, or they might ... it [...]." 93 "Ge inte det som är heligt för hundar, för de kan kasta dem på gödselhög. Inte kasta pärlor [att] grisar, eller kanske ... det [...]."

94 Jesus [said], "One who seeks will find, and for [one who knocks] it will be opened." 94 Jesus [sa], "Den som söker finner, och för [den som knackar] den kommer att öppnas."

95 [Jesus said], "If you have money, don't lend it at interest. Rather, give [it] to someone from whom you won't get it back." 95 [Jesus säger], "Om du har pengar, inte låna ut mot ränta. Snarare ge [det] att någon från vilken du inte kommer att få det tillbaka."

96 Jesus [said], "The Father's kingdom is like [a] woman. She took a little leaven, [hid] it in dough, and made it into large loaves of bread. Anyone here with two ears had better listen! 96 Jesus [sade]: "Faderns rike liknar [en] kvinna. Hon tog lite surdeg, [gömde] det i deg, och gjorde den till stora brödkakor. Någon här med två öron bäst att lyssna!

97 Jesus said, "The [Father's] kingdom is like a woman who was carrying a [jar] full of meal. While she was walking along [a] distant road, the handle of the jar broke and the meal spilled behind her [along] the road. She didn't know it; she hadn't noticed a problem. When she reached her house, she put the jar down and discovered that it was empty. 97 Jesus sade: "De [Faders] rike är som en kvinna som bar ett [burk] full med mjöl. Medan hon gick på [a] avlägsen väg, handtag av burken bröt och måltiden utspillda bakom henne [längs ] vägen. hon inte visste det, hon hade inte märkt något problem. När hon nådde hennes hus, lade hon burken ner och upptäckte att den var tom.

98 Jesus said, "The Father's kingdom is like a person who wanted to kill someone powerful. While still at home he drew his sword and thrust it into the wall to find out whether his hand would go in. Then he killed the powerful one. 98 Jesus sade: "Faderns rike är som en person som ville döda någon mäktig. Medan han fortfarande hemma att han drog sitt svärd och stoppade det i väggen för att ta reda på om hans hand skulle gå i. Då han dödat den mäktige.

99 The disciples said to him, "Your brothers and your mother are standing outside." 99 Lärjungarna sade till honom, är "Dina bröder och din mor stod utanför."

He said to them, "Those here who do what my Father wants are my brothers and my mother. They are the ones who will enter my Father's kingdom." Han sade till dem: "De här som gör vad min far vill är mina bröder och min mor. Det är de som kommer in i min Faders rike."

100 They showed Jesus a gold coin and said to him, "The Roman emperor's people demand taxes from us." 100 De visade Jesus ett guldmynt och sade till honom, "den romerske kejsarens folket kräver skatt av oss."

He said to them, "Give the emperor what belongs to the emperor, give God what belongs to God, and give me what is mine." Han sade till dem: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, ge Gud det som tillhör Gud, och ge mig vad som är mitt.

101 "Whoever does not hate [father] and mother as I do cannot be my [disciple], and whoever does [not] love [father and] mother as I do cannot be my [disciple]. For my mother [...], but my true [mother] gave me life." 101 "Den som inte hatar [fader] och mor som jag inte kan min [lärjunge], och den som inte [inte] kärlek [fadern och] mor som jag inte kan vara min [lärjunge]. För min mor [... ], men min sanna [mor] gav mig livet. "

102 Jesus said, "Damn the Pharisees! They are like a dog sleeping in the cattle manger: the dog neither eats nor [lets] the cattle eat." 102 Jesus sade: "Damn fariséerna! De är som en hund sover i boskap krubban: Hunden varken äter eller [kan] boskapen äter."

103 Jesus said, "Congratulations to those who know where the rebels are going to attack. [They] can get going, collect their imperial resources, and be prepared before the rebels arrive." 103 Jesus sade: "Grattis till dem som vet var rebellerna kommer att attackera. [De] kan komma igång, samla sina kejserliga resurser och beredas innan rebellerna kommer fram.

104 They said to Jesus, "Come, let us pray today, and let us fast." 104 De sade till Jesus: "Kom, låt oss bedja i dag, och låt oss snabbt."

Jesus said, "What sin have I committed, or how have I been undone? Rather, when the groom leaves the bridal suite, then let people fast and pray." Jesus sade: "Vad synd har jag begått, eller hur har jag varit ogjort? Snarare så att när brudgummen lämnar Bröllopssvit, låt folk fasta och be."

105 Jesus said, "Whoever knows the father and the mother will be called the child of a whore." 105 Jesus sade: "Den som känner fadern och modern kommer att kallas ett barn till en hora."

106 Jesus said, "When you make the two into one, you will become children of Adam, and when you say, 'Mountain, move from here!' 106 Jesus sade: "När du gör de två till en, kommer du att bli Adams barn, och när ni säger," Berg, flytta härifrån! " it will move." Det kommer att röra sig. "

107 Jesus said, "The [Father's] kingdom is like a shepherd who had a hundred sheep. One of them, the largest, went astray. He left the ninety- nine and looked for the one until he found it. After he had toiled, he said to the sheep, 'I love you more than the ninety-nine.' 107 Jesus sade: "De [Faders] rike är som en herde som hade hundra får. En av dem, den största, gick vilse. Han lämnade nittionio och sökte efter en tills han hittade den. Sedan han slet , sade han till fåren, "jag älskar dig mer än de nittionio."

108 Jesus said, "Whoever drinks from my mouth will become like me; I myself shall become that person, and the hidden things will be revealed to him." 108 Jesus sade: "Den som dricker ur min mun kommer att bli som mig, jag själv ska bli den personen, och den dolda saker kommer att uppenbaras för honom."

109 Jesus said, "The (Father's) kingdom is like a person who had a treasure hidden in his field but did not know it. And [when] he died he left it to his [son]. The son [did] not know about it either. He took over the field and sold it. The buyer went plowing, [discovered] the treasure, and began to lend money at interest to whomever he wished. 109 Jesus sade: "The (Fars) rike är som en person som hade en skatt som ligger gömd i hans område, men visste inte det. Och [när] han dog lämnade han den till sin [son]. Sonen [inte] känna om det heller. Han tog över fältet och sålde den. Köparen gick plöjer, [fann] skatten, och började att låna ut pengar mot ränta åt vem han ville.

110 Jesus said, "Let one who has found the world, and has become wealthy, renounce the world." 110 Jesus sade: "Låt en som har funnit i världen, och har blivit rik, försaka världen."

111 Jesus said, "The heavens and the earth will roll up in your presence, and whoever is living from the living one will not see death." 111 Jesus sade: "Himlarna och jorden kommer att rulla upp i din närvaro, och den som lever från den levande kommer inte se döden."

Does not Jesus say, "Those who have found themselves, of them the world is not worthy"? Inte Jesus säger: "De som befunnit sig, av dem i världen är inte värdig"?

112 Jesus said, "Damn the flesh that depends on the soul. Damn the soul that depends on the flesh." 112 Jesus sade: "Damn köttet som beror på själen. Fan själen som beror på köttet."

113 His disciples said to him, "When will the kingdom come?" 113 Hans lärjungar sade till honom: "När kommer den rike?"

Jesus said, "It will not come by watching for it. It will not be said, 'Look, here!' Jesus sade: "Det kommer inte komma genom att titta på det. Det kommer inte att säga:" Titta, här! or 'Look, there!' eller "Titta där!" Rather, the Father's kingdom is spread out upon the earth, and people don't see it." Snarare är Faderns rike bredde ut på jorden, och folk inte ser det. "

[Saying added to the original collection at a later date:] [Säga lagts till den ursprungliga samlingen vid en senare tidpunkt:]

114 Simon Peter said to them, "Make Mary leave us, for females don't deserve life." 114 Simon Petrus sade till dem: "Gör Maria lämna oss, för kvinnor förtjänar inte livet."

Jesus said, "Look, I will guide her to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven." Jesus sade: "Se, jag vägleda henne göra sin manliga, så att hon också kan bli en levande ande som liknar er män. För varje hona som gör sig manliga kommer att gå in i himmelriket."


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är