Atonement Försoningsdagen

General Information Allmän information

The word atonement, constructed from at and one, means "to set at one" or "to reconcile." Ordet Försoningsdagen, byggda från och till och en, betyder "att ställa på en" eller "att förena". In Christian theology, atonement denotes the doctrine of the reconciliation of God and man accomplished by the crucifixion and death of Jesus Christ. There have been three major theories of atonement: the ransom theory, the Anselmian theory, and the Abelardian theory. I kristen teologi, Försoningsdagen betecknar läran om försoning mellan Gud och människan åstadkommit genom korsfästelse och död av Jesus Kristus. Det har tre stora teorier Försoningsdagen: lösensumman teori, den Anselmian teorin och Abelardian teorin. The ransom theory, first propounded by Origen (c.185-254), was developed from Mark 10:45 and explained the atonement as a price paid by God in Christ to the devil. Den lösen teori, första förespråkas av Origen (c.185-254), utvecklades från Mark 10:45 och förklarade Försoningsdagen som ett pris som Gud i Kristus till djävulen. Saint Anselm (c.1033-1109) explained the atonement as an act of satisfaction paid by Christ as man to God, who demanded from man perfect obedience to the law, which he could not fulfill because of his sinfulness. Saint Anselm (c.1033-1109) förklarade Försoningsdagen som en handling av tillfredsställelse som betalas av Kristus som människan till Gud, som krävde från människan fullkomlig lydnad mot lagen, vilket han inte kunde fullfölja på grund av sin sinfulness. The exemplarist theory of Peter Abelard (1079-1142) viewed Christ's death as an inspiring appeal of love evoking in the sinner a response of love, thus removing his sin. Den exemplarist theory of Peter Abelard (1079-1142) visade Kristi död som ett inspirerande överklagande av kärlek frammana i syndaren ett svar av kärlek, alltså ta bort hans synd.

Martin Luther, John Calvin, and other Reformers developed the Anselmian theory in the direction of penal substitution. Liberal theologians have reverted to an Abelardian type of explanation. Martin Luther, John Calvin och andra Reformatorerna utvecklat Anselmian teori i riktning mot straffrättsliga substitution. Liberala teologer har återgått till en Abelardian typ av förklaring. Gustav Aulen and other Swedish theologians have recently advocated a return to the ransom theory conceived in terms of victory over the powers of evil. Gustav Aulen och andra svenska teologer har nyligen förespråkat en återgång till lösen teori tänkt i termer av seger över befogenheter ont.

In Jewish theology, stress is placed on personal acts of atonement; vicarious atonement is given little importance (see also Yom Kippur). I judisk teologi, betoning läggs på personliga handlingar Försoningsdagen, STÄLLFÖRETRÄDANDE Försoningsdagen ges liten betydelse (se även Yom Kippur).

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Reginald H. Fuller Reginald H. Fuller

Bibliography Bibliografi
Dillistone, Frederick W., The Christian Understanding of Atonement (1968); Feenstra, R., and Plantinga, C., Trinity, Incarnation, and Atonement (1990); Hengel, Martin, The Atonement, trans. Dillistone, Frederick W., The Christian Understanding Försoningsdagen (1968); Feenstra, R., och Plantinga, C., Trinity, inkarnationen och Försoningsdagen (1990); Hengel, Martin, The Försoningsdagen, trans. by John Bowden (1981); White, Vernon, Atonement and Incarnation (1991). John Bowden (1981), White, Vernon, Försoningsdagen och inkarnationen (1991).


Also, see: Se även:
Atonement Försoningsdagen

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är