Augsburg Confession Augsburg Confession

General Information Allmän information

The Augsburg Confession is a Lutheran Confession of Faith that was issued (1530) during the Reformation at the Diet of Augsburg. Den Augsburg Confession är en lutherska trosbekännelsen som utfärdades (1530) under reformationen vid riksdagen i Augsburg. In 1530, Emperor Charles V convoked the diet as part of his effort to bring religious peace to Europe. Under 1530, Emperor Charles V convoked kosten som ett led i hans ansträngningar att föra religiösa fred i Europa. He failed in his efforts, however, because he underestimated the fervor with which the followers of Martin Luther had already formulated a distinctive position. Philipp Melanchthon, one of the authors of the Confession, designed it to be relatively open to the Roman Catholic church on the right and to other reformed but non-Lutheran parties on the left. It affirmed inherited classic Christian doctrines. Han misslyckades i sina ansträngningar, eftersom han underskattat GLÖD som anhängare av Martin Luther hade redan formulerat en tydlig ståndpunkt. Philipp Melanchthon, en av författarna till den bekännelsen, som avser att det är relativt öppna för den romersk-katolska kyrka höger och till andra reformeras, men icke-lutherska partierna till vänster. Det bekräftade ärvda klassiska kristna läror. Its particular stress on Grace, as Luther had interpreted it in the writings of St. Dess särskilt tonvikt på Grace, som Luther hade tolkat det skrifter St Paul, and its rejection of any righteousness based on human works and merits made it unacceptable to many other Western Christians. The Confession remains the primary statement of faith among Lutherans, who to this day expect their ministers at ordination to express fidelity to the way it interprets the biblical teachings. Paul, och dess förkastande av all rättfärdighet bygger på människors verk och förtjänar gjort det oacceptabelt att många andra västerländska kristna. Bekännelsen förblir den primära uppgift om tro bland Lutherans, som i dag förväntar sig att deras ministrar vid ordination uttrycka trohet mot det sätt på vilket den tolkar den bibliska läran.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Martin E. Marty Martin E. Marty

Bibliography Bibliografi
Grane, Leif, ed., The Augsburg Confession: A Commentary, trans. Grane, Leif, red., The Augsburg Confession: en kommentar, trans. by John H. Rasmussen (1987). John H. Rasmussen (1987).


Augsburg Confession Augsburg Confession

General Information Allmän information

The Augsburg Confession (1530) is the most widely accepted specifically Lutheran confession, or statement of faith. Den Augsburg Confession (1530) är den mest accepterade specifikt lutherska bekännelse eller uttalande av tro. It was prepared by the German religious reformer Melanchthon, with Martin Luther's approval, as a summary document for the German nobility, who were called to a diet at Augsburg on June 25, 1530, by the Holy Roman emperor Charles V to present their "Lutheran" views. Den har utarbetats av den tyska religiösa reformer Melanchthon, med Martin Luther godkännande som ett sammanfattande dokument för den tyska adeln, som var kallad till en diet på Augsburg den 25 juni 1530, av det heliga romerska kejsare Charles V att presentera sina "lutherska "åsikter.

Rejected there, and later amended, the confession - together with the Nicene, Apostles', and Athanasian creeds and Luther's Small Catechism and Large Catechism - constitutes the creedal basis for almost 80 million Lutheran Christians. The Augsburg Confession has been translated into most major languages and many dialects and in its original form is part of the constitution of most Lutheran churches. Lutheran clergy are frequently required to subscribe to it prior to ordination. Avvisats där, och senare ändrade bekännelsen - tillsammans med Nicene, Apostles "och Athanasian trosbekännelser och Luthers Lilla katekesen och Stora katekesen - utgör creedal grund för nästan 80 miljoner lutherska kristna. De Augsburg Confession har översatts till de flesta större språk och många dialekter och i sin ursprungliga form är en del av skapandet av de flesta lutherska kyrkor. lutherska präster ofta krävs för att prenumerera på det före ordination.

In its modern form the Augsburg Confession consists of 28 articles. The first 21 summarize Lutheran doctrine with special emphasis on justification. I sin moderna form av Augsburg Confession består av 28 artiklar. De första 21 sammanfatta lutherska läran med särskild tonvikt på motivering. The second part of the Augsburg Confession reviews the "abuses" for which remedy was demanded, such as withholding the cup from the laity in Holy Communion and forbidding priests to marry. Den andra delen av Augsburg Confession recensioner av "missbruk" som botemedel var efterfrågas, till exempel att sådan kopp från lekmännen i nattvarden och förbjuder präster att gifta sig.

Because of its conciliatory tone and brevity, the Augsburg Confession affected the entire Reformation movement, especially in such manifestations as the Anglican Thirty-nine Articles and the theology of the French religious reformer John Calvin, who signed a later version in 1540. På grund av sin försonlig ton och korthetens den Augsburg Confession påverkas hela reformationen rörlighet, särskilt i sådana yttringar som den anglikanska Trettionio artiklarna och teologi i franska religiösa reformer John Calvin, som undertecknat en senare version i 1540. In more recent times it has been the basis of fruitful ecumenical dialogue between Roman Catholics and Lutherans. På senare tid har det legat till grund för givande ekumeniska dialogen mellan romerska katoliker och Lutherans.

George Wolfgang Forell George Wolfgang Forell


Augsburg Confession Augsburg Confession

Advanced Information Advanced Information

(1530) (1530)

The Augsburg Confession is the basic Lutheran confession of faith or statement of what is believed in loyalty to Christ and his Word. Den Augsburg Confession är den grundläggande lutherska trosbekännelsen eller redogörelse av vad som trodde på trohet mot Kristus och hans Ord. It was presented at the Diet of Augsburg in 1530. Det lades fram i riksdagen i Augsburg i 1530. Philip Melanchthon was its author, but its teachings are clearly those of Martin Luther. Philip Melanchthon var dess författare, men dess läror är klart de av Martin Luther.

Charles V called a diet, or convention, of the rulers of the Holy Roman Empire to meet in Augsburg in 1530. Charles V kallas en diet, eller konventioner, av de styrande i det heliga romerska riket att mötas i Augsburg i 1530. The emperor was staunchly Roman Catholic and wanted the empire to be loyal to Romanism. Kejsaren var ståndaktigt romersk-katolska och ville riket att vara lojala mot KATOLICISM. He directed those rulers supporting different teachings to present statements of what they believed. Han riktar dem härskare stödja olika läror att presentera uttalanden om vad de trodde. Charles wanted religious unity so that the empire could present a united front against foreign enemies, especially the Turks. Charles ville religiös enhet, så att riket kunde uppvisa en enad front mot utländska fiender, särskilt turkarna.

Lutheran theologians drafted various preliminary documents, including the Marburg, Schwabach, and Torgau Articles. Lutherska teologer utarbetat olika förberedande dokument, inklusive Marburg, Schwabach och Torgau artiklar. Luther had a hand in their preparation, but he could not attend the diet. Luther hade ett finger med i förberedelserna, men han kunde inte närvara vid diet. He had been outlawed by the Edict of Worms (1521), and the Elector of Saxony could not protect him at Augsburg. Han hade förbjudits av påbud i Worms (1521), och kurfurstens av Sachsen inte kunde skydda honom vid Augsburg. Since he had been declared a heretic, his presence would have shifted the focus away from doctrinal issues. Eftersom han inte hade deklarerat en kättare, hans närvaro skulle ha skiftat fokus från doktrinär frågor. His martyrdom would have served no purpose. Hans martyrskap skulle ha något syfte. Luther remained at the Coburg but was in constant correspondence with those in Augsburg. Luther kvar på Coburg men var i ständig korrespondens med dem i Augsburg.

Luther's co-worker, Philip Melanchthon, produced the final draft of the Augsburg Confession. Luthers medarbetare, Philip Melanchthon, produceras det slutgiltiga förslaget i Augsburg Confession. At that time he was in doctrinal agreement with Luther, who approved of the confession wholeheartedly. På den tiden han var i doktrinär med Luther, som godkänts av bekännelse helhjärtat. Luther did note that it might have dealt with a few more errors and abuses, and that he would not have used such a mild tone. Luther gjorde konstatera att det kunde ha behandlats med några fler fel och missbruk, och att han inte skulle ha använt en sådan mild ton. The doctrine of the confession is clearly that of the Reformer himself. Läran om bekännelse är klart att reformatorn själv.

The Augsburg Confession was read publicly at the diet in German on the afternoon of June 25, 1530, by Chancellor Christian Beyer of Electoral Saxony. Den Augsburg Confession lästes allmänt i kosten i tyska på eftermiddagen den 25 juni 1530, med förbundskansler Christian Beyer valförfarandena Sachsen. Both the German and the Latin copies were handed in as official. Både tyska och latin exemplar delades in som tjänsteman. Melanchton altered later editions, partly to render it ambiguous on points such as the real presence of Christ's body and blood in the Lord's Supper. Melanchton ändras senare utgåvor, dels att göra det tvetydigt på de punkter som den verkliga förekomsten av Kristi kropp och blod i Herrens Nattvard. He was inclined to compromise on doctrinal issues. Han var benägen att kompromissa om doktrinär frågor. That is why Gnesio-Lutherans have often referred to the Unaltered Augsburg Confession. Därför Gnesio-Lutherans har ofta hänvisats till Oförändrat Augsburg Confession. The Augsburg Confession was included in the Book of Concord (1580) as the basic Lutheran confession. Den Augsburg Confession ingick i Book of Concord (1580) som den grundläggande lutherska bekännelse.

The Augsburg Confession was signed by seven princes and representatives of two independent cities. Den Augsburg Confession undertecknades av sju furstar och representanter för två oberoende städer. They believed that the doctrine it taught was biblical and true. De ansåg att doktrinen det undervisas var bibliskt och sant. They were the ones to sign it because the diet was precisely a convention of the rulers of the empire. De var dem att underteckna det eftersom kosten var just ett konvent för de styrande i riket. But the confession was not intended to present the teachings of some governmental authority. Men bekännelsen var inte avsedd att lära av vissa statliga myndigheten. It stated what was being taught in the churches in those parts of Germany. Det anges vad som lärs ut i kyrkorna i de delar av Tyskland. The first article begins: "The churches among us teach with great consensus..."(Latin text). Den första artikeln börjar: "De kyrkor bland oss lära med stor enighet ..."( latinska texten).

In addition to a preface and a brief conclusion the Augsburg Confession has twenty-eight articles. Förutom en inledning och en kort slutsats Augsburg Confession har tjugoåtta artiklar. The first twenty-one present the Lutheran teaching and reject contrary doctrines. De första tjugoen presentera lutherska undervisning och avvisa strid läror. The last seven reject abuses in Christian life. De senaste sju avvisa kränkningar i kristna livet. The confession is too brief fully to present the biblical proof or the testimony of previous theologians. Bekännelsen är för kort helt att presentera bibliska bevis eller vittnesmål från tidigare teologer. In response to a Roman Catholic answer, the Confutation, Melanchthon published in 1531 the Apology of the Augsburg Confession, which deals with the controverted issues at greater length. Som svar på en romersk-katolsk svar, det VEDERLÄGGNING, Melanchthon publicerade i 1531 den Apologi i Augsburg Confession, som handlar om controverted frågor mer ingående.

To discuss the teachings of the Augsburg Confession at length would constitute a theology textbook. Att diskutera lära av Augsburg Confession länge skulle utgöra en teologi lärobok. We can at best give some idea of what it says. Vi kan i bästa fall ger en uppfattning om vad den säger. It teaches the Trinity; original sin as true sin that would condemn if not forgiven; the deity and humanity of Jesus; his sacrifice for all human sin; justification by grace through faith without our works; the gospel, baptism, and the Lord's Supper as actual tools of the Holy Spirit to create and sustain faith; good works as a result, not a cause, of salvation, motivated by the good news that salvation has been earned for us by Christ. Den lär Treenigheten, arvsynd som riktigt synd som skulle döma om det inte förlåtas, den gudom och mänsklighet av Jesus, hans offer för alla människors synd, motivering av nåd genom tron utan vårt verk, evangelium, dopet och Herrens Nattvard som faktiska verktyg av den Helige Ande för att skapa och upprätthålla tron, goda gärningar som resultat, inte en orsak, av frälsning, som motiveras med den goda nyheten att frälsning har tjänat oss genom Kristus. Much more could be said, but this indicates that the Augsburg Confession simply teaches the position which Lutherans consider biblical. Mycket mer kan sägas, men detta tyder på att Augsburg Confession enkelt lär den ståndpunkt som Lutherans överväga bibliska.

The abuses corrected include various false ideas and practices in the Lord's Supper; clerical celibacy; the misuse of confession and absolution; the dietary laws of medieval Romanism; and the idea of a hierarchy in visible Christendom having divine authority in matters of conscience. Missbruket rättas ingår olika falska idéer och metoder i Lord's Supper, kontorister celibat, missbruk av bikt och absolution; kostbehandling lagar medeltida KATOLICISM, och tanken på en hierarki i synliga kristenhet med gudomlig myndighet i fråga om samvete.

JM Drickamer JM Drickamer
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
F. Bente, Historical Introduction to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church; H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions 1529-1537; CP Krauth, The Conservative Reformation and Its Theology; JM Reu, The Augsburg Confession. F. Bente, Historiska Introduktion till SYMBOLISK Böcker av den evangelisk-lutherska kyrkan, H. Fagerberg, en ny titt på den lutherska Bekännelser 1529-1537, CP Krauth, Det konservativa reformationen och dess teologi, JM REU, The Augsburg Confession. The text is available in English in Concordia Triglotta, ed. Texten finns på engelska i Concordia Triglotta, ed. F. Bente, and The Book of Concord, ed. F. Bente och The Book of Concord, ed. TG Tappert. TG Tappert.


Augsburg Confession Augsburg Confession

Outline Disposition

The Confession of Faith: Which Was Submitted to His Imperial Majesty Charles V At the Diet of Augsburg in the Year 1530 by Philip Melancthon Trosbekännelsen: som överlämnades till Hans Kejserliga Majestät Charles V Vid lantdagen i Augsburg i året 1530 av Philip Melancthon

Article 1 - Of God Artikel 1 - Guds
Article 2 - Of Original Sin Artikel 2 - Av Original Sin
Article 3 - Of the Son of God Artikel 3 - Med Guds Son
Article 4 - Of Justification Artikel 4 - Av Motivering
Article 5 - Of the Ministry Artikel 5 - av ministeriet
Article 6 - Of New Obedience Artikel 6 - Nya Lydnad
Article 7 - Of the Church Artikel 7 - i kyrkan
Article 8 - What the Church Is Artikel 8 - Vad kyrkan är
Article 9 - Of Baptism Artikel 9 - Av dopet
Article 10 - Of the Lord's Supper Artikel 10 - Av Lord's Supper
Article 11 - Of Confession Artikel 11 - Av Confession
Article 12 - Of Repentance Artikel 12 - Av Ånger
Article 13 - Of the Use of the Sacraments Artikel 13 - för användning av sakramenten
Article 14 - Of Ecclesiastical Order Artikel 14 - i kyrkliga Beställa
Article 15 - Of Ecclesiastical Usages Artikel 15 - i kyrkliga sedvänjor
Article 16 - Of Civil Affairs Artikel 16 - Av medborgerliga frågor
Article 17 - Of Christ's Return to Judgment Artikel 17 - Kristi återkomst till domen
Article 18 - Of Free Will Artikel 18 - Av fri vilja
Article 19 - Of the Cause of Sin Artikel 19 - Av orsaken Sin
Article 20 - Of Good Works Artikel 20 - Av goda gärningar
Article 21 - Of the Worship of the Saints Artikel 21 - Av dyrkan av helgonen
Article 22 - Of Both Kinds in the Sacrament Artikel 22 - av de båda formerna i Sacrament
Article 23 - Of the Marriage of Priests Artikel 23 - i äktenskapet präster
Article 24 - Of the Mass Artikel 24 - av massan
Article 25 - Of Confession Artikel 25 - Av Confession
Article 26 - Of the Distinction of Meats Artikel 26 - av skillnaden i Meats
Article 27 - Of Monastic Vows Artikel 27 - Av monastiska löften
Article 28 - Of Ecclesiastical Power Artikel 28 - i kyrkliga Power
Article 29 - Conclusion Artikel 29 - SlutsatsThe Confession of Faith Trosbekännelsen

Advanced Information - Full Text Avancerad information - Full Text

Which Was Submitted to His Imperial Majesty Charles V Som överlämnades till Hans Kejserliga Majestät Charles V
At the Diet of Augsburg in the Year 1530 Vid lantdagen i Augsburg i året 1530
by Philip Melanchthon, 1497-1560 från Philip Melanchthon, 1497-1560

Translated by F. Bente and WHT Dau Översatt av F. Bente och WHT Dau


Preface to the Emperor Charles V. Förordet till kejsaren Karl V.

Most Invincible Emperor, Caesar Augustus, Most Clement Lord: Inasmuch as Your Imperial Majesty has summoned a Diet of the Empire here at Augsburg to deliberate concerning measures against the Turk, that most atrocious, hereditary, and ancient enemy of the Christian name and religion, in what way, namely, effectually to withstand his furor and assaults by strong and lasting military provision; and then also concerning dissensions in the matter of our holy religion and Christian Faith, that in this matter of religion the opinions and judgments of the parties might be heard in each other's presence; and considered and weighed among ourselves in mutual charity, leniency, and kindness, in order that, after the removal and correction of such things as have been treated and understood in a different manner in the writings on either side, these matters may be settled and brought back to one simple truth and Christian concord, that for the future one pure and true religion may be embraced and maintained by us, that as we all are under one Christ and do battle under Him, so we may be able also to live in unity and concord in the one Christian Church. Mest Oövervinneliga kejsaren, Caesar Augustus, Mest Clement Herren: Eftersom Din Kejserliga Majestät har kallats en diet av Empire här på Augsburg att överlägga om åtgärder mot Turk, det mest fruktansvärda, ärftlig och forntida fiende den kristna namn och religion, på vilket sätt, nämligen effectually att motstå hans FUROR och misshandel av en stark och varaktig militär tjänst, och sedan också om dissensions i fråga om vår heliga religion och den kristna tron, att i denna fråga av religion yttranden och domar av parterna kan höras i varandras närvaro, och beaktas och vägas hos oss i ömsesidig kärlek, samarbetsmeddelandet och vänlighet, för att efter avlägsnande och rättelse av sådana saker som har behandlats och förstås på ett annat sätt i skrifter på båda sidor Dessa frågor kan lösas och transporteras tillbaka till en enkel sanning och Christian concord, att för framtiden en ren och sann religion kan anammat och underhålls av oss, att vi alla är en Kristus och slåss under honom, så vi kan också att leva i enighet och samförstånd i en kristen kyrka.

And inasmuch as we, the undersigned Elector and Princes, with others joined with us, have been called to the aforesaid Diet the same as the other Electors, Princes, and Estates, in obedient compliance with the Imperial mandate, we have promptly come to Augsburg, and -- what we do not mean to say as boasting -- we were among the first to be here. Och eftersom vi har undertecknade kurfurstens och Princes, med andra gick med oss, har kallats till nämnda Diet samma som andra väljare, Princes och Estates i lydig överensstämmelse med Imperial mandat har vi snabbt kommit till Augsburg och - vad vi menar inte att säga som kan ståta med - vi var bland de första att vara här.

Accordingly, since even here at Augsburg at the very beginning of the Diet, Your Imperial Majesty caused to be proposed to the Electors, Princes, and other Estates of the Empire, amongst other things, that the several Estates of the Empire, on the strength of the Imperial edict, should set forth and submit their opinions and judgments in the German and the Latin language, and since on the ensuing Wednesday, answer was given to Your Imperial Majesty, after due deliberation, that we would submit the Articles of our Confession for our side on next Wednesday, therefore, in obedience to Your Imperial Majesty's wishes, we offer, in this matter of religion, the Confession of our preachers and of ourselves, showing what manner of doctrine from the Holy Scriptures and the pure Word of God has been up to this time set forth in our lands, dukedoms, dominions, and cities, and taught in our churches. Följaktligen, eftersom även här i Augsburg vid början av kost, Din Kejserliga Majestät orsakade att föreslås till väljarna, Princes och andra Estates i riket, bland annat att flera Estates i riket, på styrkan av Imperial påbud, bör anges och lämna sina yttranden och domar i tyska och det latinska språket, och sedan på den efterföljande onsdag, svaret fick Din Kejserliga Majestät, efter noggrant övervägande, att vi skulle lämna in artiklarna i vår Confession till vår sida på nästa onsdag, alltså i lydnad till Din Imperial Majesty's önskemål, erbjuder vi, i denna fråga av religion, bekännelsen av våra präster och av oss själva, som visar vilket sätt doktriner från de heliga skrifterna och det rena Guds ord har fram till denna tidpunkt som anges i våra länder, dukedoms, styren och städer, och som lärs ut i våra kyrkor.

And if the other Electors, Princes, and Estates. Och om de andra väljare, Princes och Estates. of the Empire will, according to the said Imperial proposition, present similar writings, to wit, in Latin and German, giving their opinions in this matter of religion, we, with the Princes and friends aforesaid, here before Your Imperial Majesty, our most clement Lord are prepared to confer amicably concerning all possible ways and means, in order that we may come together, as far as this may be honorably done, and, the matter between us on both sides being peacefully discussed without offensive strife, the dissension, by God's help, may be done away and brought back to one true accordant religion; for as we all are under one Christ and do battle under Him, we ought to confess the one Christ, after the tenor of Your Imperial Majesty's edict, and everything ought to be conducted according to the truth of God; and this it is what, with most fervent prayers, we entreat of God. av Empire kommer enligt nämnda Imperial förslag, presentera liknande skrifter, nämligen på latin och tyska, som ger sina åsikter i denna fråga av religion, vi, med Princes och vänner nämnda här innan Din Kejserliga Majestät, våra mest Clement Herren är beredda att ge godo om alla möjliga sätt, så att vi kan komma samman, så långt detta kan honorably gjort, och frågan är mellan oss på båda sidor att fredligt diskuteras utan kränkande stridigheter, det meningsskiljaktigheter, med Guds hjälp, kan tas bort och transporteras tillbaka till en sann accordant religion, för som vi alla är en Kristus och slåss enligt honom borde vi bekänna en Kristus efter löptiden hos Din Imperial Majesty's påbud och allt bör utföras enligt sanningen om Gud, och detta är vad de flesta innerliga böner, vi bedja till Gud.

However, as regards the rest of the Electors, Princes, and Estates, who constitute the other part, if no progress should be made, nor some result be attained by this treatment of the cause of religion after the manner in which Your Imperial Majesty has wisely held that it should be dealt with and treated namely, by such mutual presentation of writings and calm conferring together among ourselves, we at least leave with you a clear testimony, that we here in no wise are holding back from anything that could bring about Christian concord, -- such as could be effected with God and a good conscience, -- as also Your Imperial Majesty and, next, the other Electors and Estates of the Empire, and all who are moved by sincere love and zeal for religion, and who will give an impartial hearing to this matter, will graciously deign to take notice and to understand this from this Confession of ours and of our associates. När det gäller resten av väljare, Princes och ständerna, som utgör den andra sidan, om inga framsteg bör göras, och inte heller några resultat nås med denna behandling av orsaken till religion efter det sätt på vilket Din Kejserliga Majestät har klokt ansåg att det bör hanteras och behandlas nämligen av sådant ömsesidigt presentation av skrifter och lugn ger tillsammans bland oss själva, vi åtminstone ge er ett tydligt vittnesbörd om att vi här inte på något vis håller tillbaka från allt som kan leda till Christian concord, - som kan ske med Gud och ett gott samvete - liksom Din Kejserliga Majestät och därefter de övriga väljare och Estates i riket, och alla som är rörd av uppriktiga kärlek och entusiasm för religion, och som kommer att ge en opartisk i denna fråga, kommer nådigt bevärdigas att uppmärksamma och förstå detta från den här bekännelsen av våra och våra samarbetspartners.

Your Imperial Majesty also, not only once but often, graciously signified to the Electors Princes, and Estates of the Empire, and at the Diet of Spires held AD 1526, according to the form of Your Imperial instruction and commission given and prescribed, caused it to be stated and publicly proclaimed that Your Majesty, in dealing with this matter of religion, for certain reasons which were alleged in Your Majesty's name, was not willing to decide and could not determine anything, but that Your Majesty would diligently use Your Majesty's office with the Roman Pontiff for the convening of a General Council. Din Kejserliga Majestät också, inte bara en gång men ofta, nådigt betydde att väljarna Princes och Estates i riket, och på lantdagen i SPIRES hållas AD 1526, beroende på Din Imperial instruktion och kommissionen ges och som orsakade den skall anges och offentligt proklamerade att Ers Majestät, i hanteringen av denna fråga för religion, för vissa skäl som påstods i Ers Majestät namn, inte var villig att besluta om och kunde inte bestämma någonting, men att Ers Majestät skulle flitigt använda Ers Majestät kontor med den romerska påven för sammankallandet av en allmänna råd. The same matter was thus publicly set forth at greater length a year ago at the last Diet which met at Spires. Samma fråga var således allmänt som presenteras mer utförligt för ett år sedan vid det senaste Diet som träffades vid SPIRES. There Your Imperial Majesty, through His Highness Ferdinand, King of Bohemia and Hungary, our friend and clement Lord, as well as through the Orator and Imperial Commissioners caused this, among other things, to be submitted: that Your Imperial Majesty had taken notice of; and pondered, the resolution of Your Majesty's Representative in the Empire, and of the President and Imperial Counselors, and the Legates from other Estates convened at Ratisbon, concerning the calling of a Council, and that your Imperial Majesty also judged it to be expedient to convene a Council; and that Your Imperial Majesty did not doubt the Roman Pontiff could be induced to hold a General Council, because the matters to be adjusted between Your Imperial Majesty and the Roman Pontiff were nearing agreement and Christian reconciliation; therefore Your Imperial Majesty himself signified that he would endeavor to secure the said Chief Pontiff's consent for convening, together with your Imperial Majesty such General Council, to be published as soon as possible by letters that were to be sent out. Det Din Kejserliga Majestät, genom Hans Höghet Ferdinand, kung av Böhmen och Ungern, vår vän och Clement Herre, samt genom vältalare och Imperial Kommissionsledamöterna orsakat detta, bland annat, som skall lämnas in: att Din Kejserliga Majestät hade tagit meddelande och funderat, och resolutionen av Ers Majestät: s representant i riket, och av ordföranden och Imperial rådgivare och Legates från andra Estates sammankallas på Ratisbon om kallelse till en rådet, och att din Kejserliga Majestät också ansett det vara lämpligt att sammankalla en rådet, och att din Kejserliga Majestät inte tvivla på romerska påven skulle kunna förmås att hålla en allmän rådet, eftersom de frågor som skall regleras mellan Din Imperial Majesty och den romerske påven var nästan avtal och Christian försoning, och därför Din Imperial Majesty själv uttryckt att han skulle försöka säkra sade Chief påven samtycke kallelser, tillsammans med din Kejserliga Majestät sådana allmänna råd, som skall offentliggöras så snart som möjligt genom brev som ska skickas ut.

If the outcome, therefore, should be such that the differences between us and the other parties in the matter of religion should not be amicably and in charity settled, then here, before Your Imperial Majesty we make the offer in all obedience, in addition to what we have already done, that we will all appear and defend our cause in such a general, free Christian Council, for the convening of which there has always been accordant action and agreement of votes in all the Imperial Diets held during Your Majesty's reign, on the part of the Electors, Princes, and other Estates of the Empire. Om resultatet bör därför vara sådan att skillnaden mellan oss och de andra parterna i fråga om religion inte bör godo och välgörenhet fast, så här innan Din Kejserliga Majestät vi erbjudandet i alla lydnad, utöver vad vi redan har gjort, att vi alla kommer att visas och försvara oss i en sådan allmän, gratis kristna rådet, för kallelsen som det alltid har varit accordant åtgärder och godkännande av rösterna i alla Imperial kost hållas under Ers Majestät: s regeringstid, på en del av väljarna, Princes och andra Estates av imperiet. To the assembly of this General Council, and at the same time to Your Imperial Majesty, we have, even before this, in due manner and form of law, addressed ourselves and made appeal in this matter, by far the greatest and gravest. To this appeal, both to Your Imperial Majesty and to a Council, we still adhere; neither do we intend nor would it be possible for us, to relinquish it by this or any other document, unless the matter between us and the other side, according to the tenor of the latest Imperial citation should be amicably and charitably settled, allayed, and brought to Christian concord; and regarding this we even here solemnly and publicly testify. För montering av detta allmänna råd, och vid samma tidpunkt till Din Kejserliga Majestät, vi har redan innan detta i god sätt och form av lagstiftning, upp oss och gjorde överklagandet i denna fråga, den i särklass största och allvarligaste. Till denna uppmaning, både till Din Imperial Majesty och i rådet, vi sitter kvar, inte heller vi tänker inte heller vara möjligt för oss att ge upp det genom denna eller någon annan handling, såvida inte ärendet mellan oss och den andra sidan, enligt till innehållet i den senaste Imperial Strecksats bör godo och charitably fast, skingras, och att Christian concord, och om vi även här högtidligen och offentligt vittna.


Article I: Of God. Artikel I: Av Gud.

Our Churches, with common consent, do teach that the decree of the Council of Nicaea concerning the Unity of the Divine Essence and concerning the Three Persons, is true and to be believed without any doubting; that is to say, there is one Divine Essence which is called and which is God: eternal, without body, without parts, of infinite power, wisdom, and goodness, the Maker and Preserver of all things, visible and invisible; and yet there are three Persons, of the same essence and power, who also are coeternal, the Father the Son, and the Holy Ghost. Våra kyrkor, med gemensamma samtycke göra undervisa att dekretet av den Nicea om enhetsorganisationen av gudomliga väsen och om tre personer, är riktigt och man skall tro utan tvivel, det vill säga det finns ett Divine Essence som kallas och som är Guds eviga, utan kropp, utan delar av oändlig makt, vishet och godhet, den Maker och Preserver av alla saker, synliga och osynliga, och ändå finns det tre personer, av samma väsen och makt , som också är coeternal, Fadern Sonen och den Helige Ande. And the term "person" they use as the Fathers have used it, to signify, not a part or quality in another, but that which subsists of itself. Och termen "person" som de använder som Pappor har använt det för att markera, inte en del av eller kvaliteten i en annan, men den som avser i sig.

They condemn all heresies which have sprung up against this article, as the Manichaeans, who assumed two principles, one Good and the other Evil- also the Valentinians, Arians, Eunomians, Mohammedans, and all such. De fördömer alla heresies som har vuxit upp under denna artikel, som Manichaeans, som tar på sig två principer, en god och den andra Evil-även Valentinians, Arians, Eunomians, Mohammedans och allt sådant. They condemn also the Samosatenes, old and new, who, contending that there is but one Person, sophistically and impiously argue that the Word and the Holy Ghost are not distinct Persons, but that "Word" signifies a spoken word, and "Spirit" signifies motion created in things. De fördömer också Samosatenes, gamla och nya, som hävdat att det bara är en person, sophistically och impiously hävdar att ordet och den Helige Ande inte är skilda personer, men att "Word" betyder ett ord, och "Spirit" betyder rörelse skapas i saker.


Article II: Of Original Sin. Artikel II: Av Original Sin.

Also they teach that since the fall of Adam all men begotten in the natural way are born with sin, that is, without the fear of God, without trust in God, and with concupiscence; and that this disease, or vice of origin, is truly sin, even now condemning and bringing eternal death upon those not born again through Baptism and the Holy Ghost. Även de undervisar sedan hösten Adam alla män född i naturligt sätt föds med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan litar på Gud, och med LYSTNAD, och att denna sjukdom eller vice av ursprung, är verkligen synd, även nu fördöma och få evigt död på dem som inte född på nytt genom dopet och den Helige Ande.

They Condemn the Pelagians and others who deny that original depravity is sin, and who, to obscure the glory of Christ's merit and benefits, argue that man can be justified before God by his own strength and reason. De fördömer Pelagians och andra som förnekar att ursprungliga DEPRAVATION är synd och som, för att dölja den härlighet Kristi förtjänster och förmåner, hävdar att man kan motiveras inför Gud genom sin egen styrka och orsak.


Article III: Of the Son of God. Artikel III: Av Guds Son.

Also they teach that the Word, that is, the Son of God, did assume the human nature in the womb of the blessed Virgin Mary, so that there are two natures, the divine and the human, inseparably enjoined in one Person, one Christ, true God and true man, who was born of the Virgin Mary, truly suffered, was crucified, dead, and buried, that He might reconcile the Father unto us, and be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men. Även de lär ut att Word, det vill säga Guds Son, fick ta på sig den mänskliga naturen i livmodern av Jungfru Maria, så att det finns två typer, den gudomliga och mänskliga, oskiljaktigt ålade i en person, en Kristus , sann Gud och sann människa, född av jungfrun Maria, verkligen lidit, korsfäst, död och begraven, att han kan förena Fadern till oss och bli ett offer, inte bara för ursprungliga skuld, utan också för alla faktiska synder män.

He also descended into hell, and truly rose again the third day; afterward He ascended into heaven that He might sit on the right hand of the Father, and forever reign and have dominion over all creatures, and sanctify them that believe in Him, by sending the Holy Ghost into their hearts, to rule, comfort, and quicken them, and to defend them against the devil and the power of sin. Han har också ättling till helvetet, och verkligen ökade igen den tredje dagen efteråt Han uppstigit till himlen att han kan sitta på den högra av Fadern, och evigt härska och har makt över alla varelser, och helga dem som tror på Honom, genom sända den Helige Ande i deras hjärtan, att uttala sig, komfort och påskynda dem och försvara dem mot djävulen och makt synd.

The same Christ shall openly come again to judge the quick and the dead, etc., according to the Apostles' Creed. Samma Kristus skall öppet komma igen för att bedöma hur snabbt och de döda, osv, beroende på Apostles' Creed.


Article IV: Of Justification. IV Artikel: motivering.

Also they teach that men cannot be justified before God by their own strength, merits, or works, but are freely justified for Christ's sake, through faith, when they believe that they are received into favor, and that their sins are forgiven for Christ's sake, who, by His death, has made satisfaction for our sins. Även de lär ut att kvinnor inte kan rättfärdigas inför Gud genom sin egen styrka, kraft, eller verk, men är fritt motiverade för Guds skull, genom tron, när de tror att de tas emot i tjänst, och att deras synder är förlåtna för Guds skull , som genom hans död, har gjort tillfredsställelse för våra synder. This faith God imputes for righteousness in His sight. Denna tro Gud imputes för rättfärdighet i Hans syn. Rom. Rom. 3 and 4. 3 och 4.


Article V: Of the Ministry. Artikel V: till ministeriet.

That we may obtain this faith, the Ministry of Teaching the Gospel and administering the Sacraments was instituted. Att vi kan få denna tro, Ministeriet för Undervisning evangeliet och förvalta sakramenten instiftades. For through the Word and Sacraments, as through instruments, the Holy Ghost is given, who works faith; where and when it pleases God, in them that hear the Gospel, to wit, that God, not for our own merits, but for Christ's sake, justifies those who believe that they are received into grace for Christ's sake. För genom Ordet och sakramenten, som med hjälp av instrument, den Helige Ande är given, som arbetar tro, var och när det behagar Gud, i dem att höra evangeliet, nämligen att Gud, inte för vår egen sak, men för Guds skull, motiverar dem som tror att de tas emot i nåd för Guds skull.

They condemn the Anabaptists and others who think that the Holy Ghost comes to men without the external Word, through their own preparations and works. De fördömer Anabaptists och andra som tror att den helige Ande kommer till män utan yttre Word, via sina egna förberedelser och verk.


Article VI: Of New Obedience. Artikel VI: Nya lydnad.

Also they teach that this faith is bound to bring forth good fruits, and that it is necessary to do good works commanded by God, because of God's will, but that we should not rely on those works to merit justification before God. Även de lär att denna tro är skyldig att föra vidare goda frukter, och att det är nödvändigt att göra goda gärningar under befäl av Gud, på grund av Guds vilja, men att vi inte bör lita på dem som arbetar för att förtjäna motivering inför Gud. For remission of sins and justification is apprehended by faith, as also the voice of Christ attests: When ye shall have done all these things, say: We are unprofitable servants. För eftergift av synder och motivering grips av tro, vilket också röst Kristus intygar: När ni skall ha gjort alla dessa saker, säger: Vi är olönsamma anställda. Luke 17, 10. Lukas 17, 10. The same is also taught by the Fathers. Detsamma lärt av kyrkofäderna. For Ambrose says: It is ordained of God that he who believes in Christ is saved, freely receiving remission of sins, without works, by faith alone. För Ambrose säger: Det är ordinerade till Gud att han som tror på Kristus är sparat fritt mottagande eftergift för våra synder, utan arbetar genom tron ensam.


Article VII: Of the Church. Artikel VII: i kyrkan.

Also they teach that one holy Church is to continue forever. The Church is the congregation of saints, in which the Gospel is rightly taught and the Sacraments are rightly administered. Även de lär ut att en helig kyrka skall fortsätta i evighet. Kyrkan är församlingen av helgon, som evangeliet är riktigt lärt och sakramenten är riktigt administreras.

And to the true unity of the Church it is enough to agree concerning the doctrine of the Gospel and the administration of the Sacraments. Och till det sanna enhet i kyrkan är det nog att komma överens om doktrinen om evangeliet och förvaltningen av sakramenten. Nor is it necessary that human traditions, that is, rites or ceremonies, instituted by men, should be everywhere alike. Det är inte heller nödvändigt att mänskliga traditioner, det vill säga, riter och ceremonier, som inrättats av män, bör överallt lika. As Paul says: One faith, one Baptism, one God and Father of all, etc. Eph. Som Paulus säger: En tro, ett dop, en Gud och Fader för alla, etc. Ef. 4, 5. 4, 5. 6. 6.


Article VIII: What the Church Is. Artikel VIII: Vad är kyrkan.

Although the Church properly is the congregation of saints and true believers, nevertheless, since in this life many hypocrites and evil persons are mingled therewith, it is lawful to use Sacraments administered by evil men, according to the saying of Christ: The Scribes and the Pharisees sit in Moses' seat, etc. Matt. Även om kyrkan korrekt är den församling av helgon och sant troende ändå, eftersom det i detta liv många hycklare och onda personer är blandade med detta, det är lagligt att använda Sacraments administreras av onda män, enligt de säger Kristus: Den beskriver och fariseerna sitta i Moses stol osv Matt. 23, 2. 23, 2. Both the Sacraments and Word are effectual by reason of the institution and commandment of Christ, notwithstanding they be administered by evil men. Både sakramenten och Ordet är GILTIG på grund av institutionen och budordet i Kristus, trots att de förvaltas av onda män.

They condemn the Donatists, and such like, who denied it to be lawful to use the ministry of evil men in the Church, and who thought the ministry of evil men to be unprofitable and of none effect. De fördömer Donatists, och liknande, som förnekade att det är lagligt att använda ministeriet för onda män i kyrkan, och som trodde ministeriet för onda män att vara olönsam och ingen effekt.


Article IX: Of Baptism. Artikel IX: Av dopet.

Of Baptism they teach that it is necessary to salvation, and that through Baptism is offered the grace of God, and that children are to be baptized who, being offered to God through Baptism are received into God's grace. Av dopet de lär ut att det är nödvändigt att frälsning, och att genom dopet erbjuds Guds nåd, och att barn ska döpas som erbjuds till Gud genom dopet tas emot i Guds nåd.

They condemn the Anabaptists, who reject the baptism of children, and say that children are saved without Baptism. De fördömer Anabaptists som förkastar dop av barn, och säger att barn sparas utan dopet.


Article X: Of the Lord's Supper. Artikel X: Av Herrens Nattvard.

Of the Supper of the Lord they teach that the Body and Blood of Christ are truly present, and are distributed to those who eat the Supper of the Lord; and they reject those that teach otherwise. Av de Supper av Herren de undervisar att kropp och blod av Kristus verkligen är närvarande, och distribueras till dem som äter den måltiden av Herren, och de avvisar dem som lär annorlunda.


Article XI: Of Confession. Artikel XI: Of Confession.

Of Confession they teach that Private Absolution ought to be retained in the churches, although in confession an enumeration of all sins is not necessary. Av Confession de undervisar att privata Absolution bör bibehållas i kyrkorna, men i bekännelse en uppräkning av alla synder är inte nödvändigt. For it is impossible according to the Psalm: Who can understand his errors? För det är omöjligt enligt den Psaltaren: Vem kan förstå hans fel? Ps. Ps. 19, 12. 19, 12.


Article XII: Of Repentance. Artikel XII: ånger.

Of Repentance they teach that for those who have fallen after Baptism there is remission of sins whenever they are convertedand that the Church ought to impart absolution to those thus returning to repentance. Av Ånger de undervisar som för dem som har fallit efter dopet finns eftergift för våra synder när de convertedand att kyrkan borde ge absolution till de därmed återgå till ånger. Now, repentance consists properly of these two parts: One is contrition, that is, terrors smiting the conscience through the knowledge of sin; the other is faith, which is born of the Gospel, or of absolution, and believes that for Christ's sake, sins are forgiven, comforts the conscience, and delivers it from terrors. Nu ånger består väl av dessa två delar: Den ena är botfärdighet, det vill säga skräck smiting samvetet genom kunskap om synd, det andra är tron, som är född av evangeliet, eller avlösning, och anser att för Guds skull, synder är förlåtna, bekvämligheter samvetet, och levererar den från skräck. Then good works are bound to follow, which are the fruits of repentance. Då goda gärningar är bundna att följa, som är frukten av ånger.

They condemn the Anabaptists, who deny that those once justified can lose the Holy Ghost. De fördömer Anabaptists, som förnekar att de som en gång motiverade kan förlora den heliga anden. Also those who contend that some may attain to such perfection in this life that they cannot sin. Även de som hävdar att vissa kan nå till en sådan perfektion i livet att de inte kan sin.

The Novatians also are condemned, who would not absolve such as had fallen after Baptism, though they returned to repentance. Den Novatians också är dömda, som inte skulle frikänna som hade fallit efter dopet, men de återvände till ånger.

They also are rejected who do not teach that remission of sins comes through faith but command us to merit grace through satisfactions of our own. De har också avvisas som inte undervisar att eftergift av synder kommer genom tron utan kommando vi förtjänar nåd genom satisfactions av våra egna.


Article XIII: Of the Use of the Sacraments. Artikel XIII: av användningen av sakramenten.

Of the Use of the Sacraments they teach that the Sacraments were ordained, not only to be marks of profession among men, but rather to be signs and testimonies of the will of God toward us, instituted to awaken and confirm faith in those who use them. Av användningen av sakramenten de undervisar att sakramenten var ordinerade, inte bara för att vara varumärken för yrket bland män, utan att vara tecken och vittnesbörd om Guds vilja gentemot oss, som inrättats för att väcka och bekräfta tro på dem som använder dem . Wherefore we must so use the Sacraments that faith be added to believe the promises which are offered and set forth through the Sacraments. Därför måste vi så använd sakramenten att tro att läggas till anser de löften som erbjuds och som anges genom sakramenten.

They therefore condemn those who teach that the Sacraments justify by the outward act, and who do not teach that, in the use of the Sacraments, faith which believes that sins are forgiven, is required. De fördöma dem som undervisar att sakramenten motivera med passiv handling, och som inte lär att när det gäller användningen av sakramenten, tro som anser att synder är förlåtna, krävs.


Article XIV: Of Ecclesiastical Order. Artikel XIV: i kyrkliga beställa.

Of Ecclesiastical Order they teach that no one should publicly teach in the Church or administer the Sacraments unless he be regularly called. I kyrkliga beställa de undervisar att ingen bör allmänt undervisa i kyrkan eller förvalta sakramenten såvida han regelbundet kallas.


Article XV: Of Ecclesiastical Usages. Artikel XV: i kyrkliga sedvänjor.

Of Usages in the Church they teach that those ought to be observed which may be observed without sin, and which are profitable unto tranquillity and good order in the Church, as particular holy-days, festivals, and the like. Av sedvänjor i kyrkan de undervisar att dessa bör observeras som kan observeras utan synd, och som är lönsamma åt lugn och god ordning i kyrkan, som särskilt heliga dagar, festivaler och liknande.

Nevertheless, concerning such things men are admonished that consciences are not to be burdened, as though such observance was necessary to salvation. Men om sådana saker män förmanade att samveten inte skall belastas, som om en sådan respekt var nödvändigt att frälsning.

They are admonished also that human traditions instituted to propitiate God, to merit grace, and to make satisfaction for sins, are opposed to the Gospel and the doctrine of faith. Wherefore vows and traditions concerning meats and days, etc., instituted to merit grace and to make satisfaction for sins, are useless and contrary to the Gospel. De förmanade också att mänskliga traditioner som inrättats för att blidka Gud, att förtjäna nåd och göra tillfredsställelse för synder är emot evangeliet och doktrinen om tro. Därför löften och traditioner om kött och dagar, osv, som inrättats för att förtjäna nåd och göra tillfredsställelse för synder är meningslösa och strider mot evangeliet.


Article XVI: Of Civil Affairs. Artikel XVI: Av medborgerliga frågor.

Of Civil Affairs they teach that lawful civil ordinances are good works of God, and that it is right for Christians to bear civil office, to sit as judges, to judge matters by the Imperial and other existing laws, to award just punishments, to engage in just wars, to serve as soldiers, to make legal contracts, to hold property, to make oath when required by the magistrates, to marry a wife, to be given in marriage. Av medborgerliga frågor de undervisar att laglig civila förordningar är bra verk av Gud, och att det är rätt för kristna att bära civila kontor, att sitta som domare att döma frågor av Imperial och andra befintliga lagar, att tilldela just straff, att engagera sig på bara krig, att tjänstgöra som soldater, för att göra juridiska avtal, att inneha egendom, att göra ed på begäran av åklagare, att gifta sig med en hustru, som skall ges i äktenskapet.

They condemn the Anabaptists who forbid these civil offices to Christians. De fördömer Anabaptists som förbjuder dessa civila kontor för kristna.

They condemn also those who do not place evangelical perfection in the fear of God and in faith, but in forsaking civil offices, for the Gospel teaches an eternal righteousness of the heart. De fördömer också de som inte plats evangeliska perfektion i fruktan för Gud och tro, men i avkall civila kontor, för evangeliet lär en evig rättfärdighet hjärtat. Meanwhile, it does not destroy the State or the family, but very much requires that they be preserved as ordinances of God, and that charity be practiced in such ordinances. Samtidigt har det inte förstöra staten eller familjen, men mycket kräver att de skall bevaras som förordningar av Gud, och att kärleken skall praktiseras i dessa förordningar. Therefore, Christians are necessarily bound to obey their own magistrates and laws save only when commanded to sin; for then they ought to obey God rather than men. Därför kristna nödvändigtvis skyldig att följa sina egna domare och lagar spara först när befallde att synda, för då de bör lyda Gud mer än människor. Acts 5, 29. Apg 5, 29.


Article XVII: Of Christ's Return to Judgment. Artikel XVII: Kristi återkomst till domen.

Also they teach that at the Consummation of the World Christ will appear for judgment and will raise up all the dead; He will give to the godly and elect eternal life and everlasting joys, but ungodly men and the devils He will condemn to be tormented without end. Även de lär ut att på det att världen Kristus kommer att visas för domen och kommer att ta upp alla de döda, han kommer att ge GUDLIG och välja evigt liv och evig glädje, men GUDLÖS män och djävlar Han fördömer att plågade utan slut.

They condemn the Anabaptists, who think that there will be an end to the punishments of condemned men and devils. De fördömer Anabaptists, som tror att det kommer att bli ett slut på den straff för dömda män och djävlar.

They condemn also others who are now spreading certain Jewish opinions, that before the resurrection of the dead the godly shall take possession of the kingdom of the world, the ungodly being everywhere suppressed. De fördöma även andra som nu sprider sig vissa judiska åsikter, att innan uppståndelsen av de döda i GUDLIG skall inneha riket i världen, de GUDLÖS vara överallt undertryckas.


Article XVIII: Of Free Will. Artikel XVIII: Av fri vilja.

Of Free Will they teach that man's will has some liberty to choose civil righteousness, and to work things subject to reason. Av fri vilja som de undervisar att människans kommer har lite frihet att välja civila rättfärdighet och att arbeta saker omfattas anledning. But it has no power, without the Holy Ghost, to work the righteousness of God, that is, spiritual righteousness; since the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, 1 Cor. Men den har ingen makt, utan den Helige Ande, för att arbeta rättfärdighet från Gud, det andliga rättfärdighet, eftersom den naturliga människan receiveth inte saker av Guds Ande, 1 Kor. 2,14; but this righteousness is wrought in the heart when the Holy Ghost is received through the Word. 2,14, men denna rättfärdighet är Förarbetade i hjärtat när den heliga anden inkommer via Word. These things are said in as many words by Augustine in his Hypognosticon, Book III: We grant that all men have a free will, free, inasmuch as it has the judgment of reason; not that it is thereby capable, without God, either to begin, or, at least, to complete aught in things pertaining to God, but only in works of this life, whether good or evil. Dessa saker är sagt i så många ord av Augustinus i hans Hypognosticon, Bok III: Vi beviljar att alla män har en fri vilja, gratis, eftersom det har dom av den anledningen, inte att det därmed kan, utan Gud, antingen till börja, eller åtminstone att slutföra VAD SOM HELST i saker som hänför sig till Gud, men bara i verk i detta livet, vare sig goda eller onda. "Good" I call those works which spring from the good in nature, such as, willing to labor in the field, to eat and drink, to have a friend, to clothe oneself, to build a house, to marry a wife, to raise cattle, to learn divers useful arts, or whatsoever good pertains to this life. "Bra" Jag kallar dessa verk som våren från god till sin natur, till exempel villig att arbete på fältet, att äta och dricka, att ha en vän, att klä sig själv, att bygga ett hus, att gifta sig med en hustru, som upp boskap, lära dykare nyttig konst, eller alls bra avser detta liv. For all of these things are not without dependence on the providence of God; yea, of Him and through Him they are and have their being. Av alla dessa saker inte är beroende av den försyn av Gud, ja, av honom och genom honom de är och har sin varelse. "Evil" I call such works as willing to worship an idol, to commit murder, etc. "Onda" jag kallar sådana verk som är villiga att dyrka en idol, för att begå mord, etc.

They condemn the Pelagians and others, who teach that without the Holy Ghost, by the power of nature alone, we are able to love God above all things; also to do the commandments of God as touching "the substance of the act." De fördömer Pelagians och andra, som undervisar att utan den helige Ande, genom kraften i naturen på egen hand kan vi älska Gud över allting, även att göra budorden från Gud som att trycka på "innehållet i handling." For, although nature is able in a manner to do the outward work, (for it is able to keep the hands from theft and murder,) yet it cannot produce the inward motions, such as the fear of God, trust in God, chastity, patience, etc. För även om naturen kan på ett sätt att göra tur-arbete, (för det kan hålla händerna från stöld och mord,) men det kan inte producera aktiv resolutionsförslagen, såsom rädsla för Gud, lita på Gud, kyskhet , tålamod osv


Article XIX: Of the Cause of Sin. Artikel XIX: av orsaken till synd.

Of the Cause of Sin they teach that, although God does create and preserve nature, yet the cause of sin is the will of the wicked, that is, of the devil and ungodly men; which will, unaided of God, turns itself from God, as Christ says John 8, 44: When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Av orsaken Sin de undervisar att även om Gud inte skapa och bevara naturen, men orsaken till synd är viljan hos de onda, det vill säga av djävulen och GUDLÖS män, som, utan hjälp av Gud, vänder sig från Gud , som Kristus säger John 8, 44: När han säger en lögn, han säger i sitt eget.


Article XX: Of Good Works. Artikel XX: Av goda gärningar.

Our teachers are falsely accused of forbidding good Works. Våra lärare är felaktigt anklagas för att förbjuda goda gärningar. For their published writings on the Ten Commandments, and others of like import, bear witness that they have taught to good purpose concerning all estates and duties of life, as to what estates of life and what works in every calling be pleasing to God. För sina publicerade skrifter om de tio budorden, och andra av liknande import, vittnar om att de har lärt sig att goda ändamål om alla fastigheter och uppgifter i livet, om vad fastigheter i livet och vad som fungerar i alla uppringande vara glädjande till Gud. Concerning these things preachers heretofore taught but little, and urged only childish and needless works, as particular holy-days, particular fasts, brotherhoods, pilgrimages, services in honor of saints, the use of rosaries, monasticism, and such like. I fråga om dessa saker predikanter hittills lärt men lite, och uppmanade bara barnsliga och onödiga verk, som särskilt heliga dagar, särskilt Fastor, Broderskap, pilgrimsfärder, tjänster för att hedra helgon, användning av rosaries, Monasticism, och liknande. Since our adversaries have been admonished of these things, they are now unlearning them, and do not preach these unprofitable works as heretofore. Eftersom våra motståndare har förmanade av dessa saker, de är nu unlearning dem, och inte predika dessa olönsamma verk hittills. Besides, they begin to mention faith, of which there was heretofore marvelous silence. Dessutom, de börjar tala om tro, som det var hittills underbara tystnad. They teach that we are justified not by works only, but they conjoin faith and works, and say that we are justified by faith and works. De undervisar att vi är motiverade inte bara fungerar, men de förena tro och verk, och säga att vi är motiverade av tro och verk. This doctrine is more tolerable than the former one, and can afford more consolation than their old doctrine. Denna doktrin är mer uthärdlig än det förra, och kan kosta mer tröst än deras gamla lära.

Forasmuch, therefore, as the doctrine concerning faith, which ought to be the chief one in the Church, has lain so long unknown, as all must needs grant that there was the deepest silence in their sermons concerning the righteousness of faith, while only the doctrine of works was treated in the churches, our teachers have instructed the churches concerning faith as follows: -- Forasmuch därför som läran om tron, som borde vara det viktigaste en i kyrkan, har legat så länge okänt, eftersom alla måste behov bevilja att det var den djupaste tystnad i sina predikningar om rättfärdighet i tron, medan endast doktrin om verk behandlades i kyrkor, våra lärare gav kyrkor om tron på följande sätt: --

First, that our works cannot reconcile God or merit forgiveness of sins, grace, and justification, but that we obtain this only by faith when we believe that we are received into favor for Christs sake, who alone has been set forth the Mediator and Propitiation, 1 Tim. Först och främst att våra produktioner inte kan förena Gud eller förtjäna syndernas förlåtelse, nåd, och en motivering, men att vi får detta endast genom att tro när vi anser att vi fått till förmån för Christs skull, som ensam har fastställts medlaren och BLIDKANDE , 1 Tim. 2, 6, in order that the Father may be reconciled through Him. 2, 6, för att Fadern kan förenas genom honom. Whoever, therefore, trusts that by works he merits grace, despises the merit and grace of Christ, and seeks a way to God without Christ, by human strength, although Christ has said of Himself: I am the Way, the Truth, and the Life. Den som därför hoppas att genom verk han förtjänar nåd, föraktar de meriter och Kristi nåd, och söker en väg till Gud, utan Kristus, genom mänsklig styrka, men Kristus har sagt om sig själv: Jag är vägen, sanningen och liv. John 14, 6. John 14, 6.

This doctrine concerning faith is everywhere treated by Paul, Eph. Denna doktrin om tron är överallt behandlas med Paul, Efes. 2, 8: By grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, etc. 2, 8: Genom nåd är ni sparat genom tron, och att inte för er, det är Guds gåva, inte fungerar, osv

And lest any one should craftily say that a new interpretation of Paul has been devised by us, this entire matter is supported by the testimonies of the Fathers. Och för att inte någon ska LISTIGT säga att en ny tolkning av Paulus har tagits fram av oss, hela den här frågan stöds av vittnesmål av kyrkofäderna. For Augustine, in many volumes, defends grace and the righteousness of faith, over against the merits of works. För Augustinus i många volymer, försvarar nåd och rättfärdighet i tron, jämfört förtjänster verk. And Ambrose, in his De Vocatione Gentium, and elsewhere, teaches to like effect. Och Ambrose i hans De Vocatione Gentium, och annorstädes, lär gilla effekt. For in his De Vocatione Gentium he says as follows: Redemption by the blood of Christ would become of little value, neither would the preeminence of man's works be superseded by the mercy of God, if justification, which is wrought through grace, were due to the merits going before, so as to be, not the free gift of a donor, but the reward due to the laborer. För i hans De Vocatione Gentium säger han på följande sätt: Inlösen av blod av Kristus skulle bli av föga värde, varken skulle preeminence av människans verk att ersättas av Guds barmhärtighet, om motiveringen, som åstadkommit genom nåden, berodde på förtjänsterna går före, så att de är, inte gåvor av en givare, men belöningen på grund av arbetare.

But, although this doctrine is despised by the inexperienced, nevertheless God-fearing and anxious consciences find by experience that it brings the greatest consolation, because consciences cannot be set at rest through any works, but only by faith, when they take the sure ground that for Christ's sake they have a reconciled God. Men, även om denna doktrin är föraktad av oerfarna ändå Gud rädda och oroliga samveten hitta genom erfarenhet att det ger den största tröst, eftersom samvetet inte kan fastställas på resten med hjälp av något verk, utan endast genom tron, när de tar säker mark att för Guds skull de har stämt Gud. As Paul teaches Rom. Som Paulus lär Rom. 5, 1: Being justified by faith, we have peace with God. 5, 1: Att vara motiverad av tro, har vi frid med Gud. This whole doctrine is to be referred to that conflict of the terrified conscience, neither can it be understood apart from that conflict. Hela doktrinen är att vara hänvisade till att konflikten i livrädd samvete, inte heller kan den förstås bortsett från att konflikten. Therefore inexperienced and profane men judge ill concerning this matter, who dream that Christian righteousness is nothing but civil and philosophical righteousness. Därför oerfaren och profana män domare sjuka i denna fråga, som drömmer om att Christian rättfärdighet är inget annat än civila och filosofisk rättfärdighet.

Heretofore consciences were plagued with the doctrine of works, they did not hear the consolation from the Gospel. Hittills samvete har plågat med doktrinen om arbeten, de har inte hört tröst ur evangeliet. Some persons were driven by conscience into the desert, into monasteries hoping there to merit grace by a monastic life. Some also devised other works whereby to merit grace and make satisfaction for sins. Några personer drivs av samvete i öknen, i kloster hoppas att det förtjänar nåd genom en klosterlivet. Vissa även utarbetat andra verk där för att förtjäna nåd och gör tillfredsställelse för synder. Hence there was very great need to treat of, and renew, this doctrine of faith in Christ, to the end that anxious consciences should not be without consolation but that they might know that grace and forgiveness of sins and justification are apprehended by faith in Christ. Därför fanns det ett mycket stort behov av att behandla om och förnya denna doktrin om tron på Kristus, på det att oroliga samveten bör inte utan tröst men att de kanske vet att nåd och syndernas förlåtelse och motivering grips av tro på Kristus .

Men are also admonished that here the term "faith" does not signify merely the knowledge of the history, such as is in the ungodly and in the devil, but signifies a faith which believes, not merely the history, but also the effect of the history -- namely, this Article: the forgiveness of sins, to wit, that we have grace, righteousness, and forgiveness of sins through Christ. Män är också förmanade det här ordet "tro" inte betyder enbart kunskap om historia, som är i GUDLÖS och djävulen, men innebär en tro som tror, inte bara historia, utan också effekterna av historia - nämligen denna artikel: syndernas förlåtelse, nämligen att vi har nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse genom Kristus.

Now he that knows that he has a Father gracious to him through Christ, truly knows God; he knows also that God cares for him, and calls upon God; in a word, he is not without God, as the heathen. Nu är han som vet att han har en far nådig för honom genom Kristus, verkligen känner Gud, han vet också att Gud bryr sig om honom, och uppmanar Gud, i ett ord, han är inte utan Gud som hedningarna. For devils and the ungodly are not able to believe this Article: the forgiveness of sins. För djävlar och GUDLÖS inte kan tro denna artikel, syndernas förlåtelse. Hence, they hate God as an enemy, call not upon Him, and expect no good from Him. Augustine also admonishes his readers concerning the word "faith," and teaches that the term "faith" is accepted in the Scriptures not for knowledge such as is in the ungodly but for confidence which consoles and encourages the terrified mind. Därför, de hatar Gud som en fiende, ring inte på honom, och förväntar sig inget gott från Honom. Augustinus också admonishes sina läsare om att ordet "tro" och lär att ordet "tro" är accepterat i Skriften inte kunskap så som är i GUDLÖS men för förtroendet som konsoler och uppmuntrar livrädd åtanke.

Furthermore, it is taught on our part that it is necessary to do good works, not that we should trust to merit grace by them, but because it is the will of God. Dessutom är det lärt från vår sida att det är nödvändigt att göra goda gärningar, inte att vi borde lita på att förtjäna nåd genom dem, men eftersom det är Guds vilja. It is only by faith that forgiveness of sins is apprehended, and that, for nothing. Det är endast genom att tro att syndernas förlåtelse grips, och att det, för ingenting. And because through faith the Holy Ghost is received, hearts are renewed and endowed with new affections, so as to be able to bring forth good works. Och eftersom genom tro den heliga anden har fått hjärtan har förlängts och försetts med nya känslor, för att kunna föra vidare goda gärningar. For Ambrose says: Faith is the mother of a good will and right doing. För Ambrose säger: Tron är mamma till en god vilja och rätt att göra. For man's powers without the Holy Ghost are full of ungodly affections, and are too weak to do works which are good in God's sight. För mannens befogenheter utan den Helige Ande är fulla av GUDLÖS känslor, och är alltför svag för att göra verk som är gott i Guds ögon. Besides, they are in the power of the devil who impels men to divers sins, to ungodly opinions, to open crimes. Dessutom är de i kraft av djävulen som engagerar män att dykare synder till GUDLÖS åsikter, att öppna brott. This we may see in the philosophers, who, although they endeavored to live an honest life could not succeed, but were defiled with many open crimes. Detta kan vi se i filosofer som, trots att de endeavored att leva ett hederligt liv inte vinna, men var orena med många öppna brott. Such is the feebleness of man when he is without faith and without the Holy Ghost, and governs himself only by human strength. Så är feebleness av mannen när han är utan tro och utan den helige Ande, och styr själv bara genom mänsklig styrka.

Hence it may be readily seen that this doctrine is not to be charged with prohibiting good works, but rather the more to be commended, because it shows how we are enabled to do good works. Därför kan det vara lätt att se att denna lära är att inte bli anklagad för att förbjuda goda gärningar, utan mer för att vara bra, eftersom det visar hur vi möjlighet att göra goda gärningar. For without faith human nature can in no wise do the works of the First or of the Second Commandment. För utan tro mänskliga naturen kan på intet sätt göra verk av den första eller den andra budordet. Without faith it does not call upon God, nor expect anything from God, nor bear the cross, but seeks, and trusts in, man's help. Utan tro inte uppmana Gud, inte heller förvänta sig något från Gud, och inte heller bära korset, utan ett försök, och litar på, människans hjälp. And thus, when there is no faith and trust in God all manner of lusts and human devices rule in the heart. Och alltså, när det inte finns någon tro och tillit till Gud alla möjliga lustar och mänskliga enheter regel i hjärtat. Wherefore Christ said, John 16,6: Without Me ye can do nothing; and the Church sings: Därför Kristus sade, John 16,6: utan mig ni kan göra någonting, och kyrkan sjunger:

Lacking Thy divine favor, I brist Thy Guds nåd,
There is nothing found in man, Det finns ingenting som finns i människan,
Naught in him is harmless. Nolla i honom är ofarligt.


Article XXI: Of the Worship of the Saints. Artikel XXI: Av dyrkan av helgonen.

Of the Worship of Saints they teach that the memory of saints may be set before us, that we may follow their faith and good works, according to our calling, as the Emperor may follow the example of David in making war to drive away the Turk from his country; For both are kings. Av dyrkan av Helgon de undervisar att minnet av helgon kan fastställas före oss, att vi kan följa deras tro och goda gärningar, enligt våra krav, som kejsaren kan följa exemplet med David på att kriga för att driva bort Turk från sitt land, för båda är kungar. But the Scripture teaches not the invocation of saints or to ask help of saints, since it sets before us the one Christ as the Mediator, Propitiation, High Priest, and Intercessor. Men Skriften lär inte åberopande av helgonen eller begära hjälp av helgon, eftersom det sätter oss i en Kristus som medlare, BLIDKANDE, High Priest och FÖRESPRÅKARE. He is to be prayed to, and has promised that He will hear our prayer; and this worship He approves above all, to wit, that in all afflictions He be called upon, 1 John 2, 1: If any man sin, we have an Advocate with the Father, etc. Han ska bad till, och har lovat att han kommer att höra våra böner, och denna dyrkan Han godkänner framför allt, nämligen att i alla afflictions Han uppmanas, 1 John 2, 1: Om någon syndar, har vi en Advocate med Fadern etc.

This is about the Sum of our Doctrine, in which, as can be seen, there is nothing that varies from the Scriptures, or from the Church Catholic, or from the Church of Rome as known from its writers. Det handlar om summan av våra Läran, där, som kan ses, det finns ingenting som varierar från Skriften eller från kyrkans katolska, eller från kyrkan i Rom som är kända från sin författare. This being the case, they judge harshly who insist that our teachers be regarded as heretics. Detta är fallet, de bedömer hårt som insisterar på att våra lärare betraktas som kättare. There is, however, disagreement on certain Abuses, which have crept into the Church without rightful authority. Det finns dock en oenighet om vissa missförhållanden, som har smugit sig in i kyrkan utan rättmätiga myndigheten. And even in these, if there were some difference, there should be proper lenity on the part of bishops to bear with us by reason of the Confession which we have now reviewed; because even the Canons are not so severe as to demand the same rites everywhere, neither, at any time, have the rites of all churches been the same; although, among us, in large part, the ancient rites are diligently observed. Och även i dessa, om det fanns någon skillnad, det bör finnas väl MILDHET på en del av biskopar att bära med oss på grund av den bekännelsen som vi har nu över, eftersom även Canons inte är så allvarliga för att kräva samma riter överallt, vare sig när som helst ha riter av alla kyrkor varit densamma, även bland oss, till stor del de antika riter är omsorgsfullt observerats. For it is a false and malicious charge that all the ceremonies, all the things instituted of old, are abolished in our churches. För det är en felaktig och skadlig avgift som alla högtider, alla de saker som inrättats av gamla, avskaffas i våra kyrkor. But it has been a common complaint that some abuses were connected with the ordinary rites. These, inasmuch as they could not be approved with a good conscience, have been to some extent corrected. Men det har varit en gemensamma klagomål att vissa missförhållanden var i samband med ordinarie riter. Dessa, eftersom de inte kunde godkännas med ett gott samvete, har till viss del korrigeras.

ARTICLES IN WHICH ARE REVIEWED THE ABUSES WHICH HAVE BEEN CORRECTED. Artiklar i vilka granskas det utnyttjande som har rättats till.

Inasmuch, then, as our churches dissent in no article of the faith from the Church Catholic, but only omit some abuses which are new, and which have been erroneously accepted by the corruption of the times, contrary to the intent of the Canons, we pray that Your Imperial Majesty would graciously hear both what has been changed, and what were the reasons why the people were not compelled to observe those abuses against their conscience. Även då som våra kyrkor oliktänkande i någon artikel i tron från den katolska kyrkan, men bara utelämna vissa missbruk som är nya, och som har felaktigt godtagits av korruption av gånger, vilket strider mot syftet med de Canons vi hoppas att Din Kejserliga Majestät skulle nådigt höra både det som har förändrats, och vad var skälen till att människor inte är tvungna att följa dessa övergrepp mot deras samvete. Nor should Your Imperial Majesty believe those who, in order to excite the hatred of men against our part, disseminate strange slanders among the people. Inte heller bör Din Kejserliga Majestät tror dem som, i syfte att uppvigla till hat mot män mot vår del, sprider konstiga slanders bland folket. Having thus excited the minds of good men, they have first given occasion to this controversy, and now endeavor, by the same arts, to increase the discord. Efter att ha glada sinnen bra män, har de första ges tillfälle att denna kontrovers, och nu försöker med samma konst, att öka oenighet. For Your Imperial Majesty will undoubtedly find that the form of doctrine and of ceremonies with us is not so intolerable as these ungodly and malicious men represent. För Din Kejserliga Majestät kommer utan tvekan konstatera att i form av doktrin och högtider med oss är inte så oacceptabelt eftersom dessa GUDLÖS och illasinnade män representerar. Besides, the truth cannot be gathered from common rumors or the revilings of enemies. Dessutom sanningen inte kan samlas in från gemensamma rykten eller revilings av fiender. But it can readily be judged that nothing would serve better to maintain the dignity of ceremonies, and to nourish reverence and pious devotion among the people than if the ceremonies were observed rightly in the churches. Men det kan lätt bli bedömd att ingenting skulle fungera bättre att behålla värdighet högtider och att utfodra vördnad och fromma hängivenhet bland människor än om högtider observerades rätta i kyrkorna.


Article XXII: Of Both Kinds in the Sacrament. Artikel XXII: av de båda formerna i Sacrament.

To the laity are given Both Kinds in the Sacrament of the Lord's Supper, because this usage has the commandment of the Lord in Matt. Till lekmännen ges båda typerna i sakrament Lord's Supper, eftersom denna användning har budordet för Herren i Matt. 26, 27: Drink ye all of it, where Christ has manifestly commanded concerning the cup that all should drink. 26, 27: Drick ni alla om det, där Kristus är uppenbart befallt om kopp att alla bör dricka.

And lest any man should craftily say that this refers only to priests, Paul in 1 Cor. Och för att inte något man bör LISTIGT säga att detta endast avser präster, Paulus i 1 Kor. 11,27 recites an example from which it appears that the whole congregation did use both kinds. 11,27 reciterar ett exempel av vilka det framgår att hela församlingen gjorde använder både slag. And this usage has long remained in the Church, nor is it known when, or by whose authority, it was changed; although Cardinal Cusanus mentions the time when it was approved. Och denna användning har länge befunnit sig i kyrkan, det är inte heller känt när, eller vars myndighet, det har ändrats, även om Cardinal Cusanus nämner den tidpunkt då det godkändes. Cyprian in some places testifies that the blood was given to the people. The same is testified by Jerome, who says: The priests administer the Eucharist, and distribute the blood of Christ to the people. Cyprian på vissa platser vittnar om att blodet gavs till människor. Samma sak framgår av Jerome, som säger: prästerna administrera eukaristin, och distribuera blod av Kristus till folket. Indeed, Pope Gelasius commands that the Sacrament be not divided (dist. II., De Consecratione, cap. Comperimus). Faktum är att påven Gelasius kommandon att Sacrament inte delas (dist. II. De Consecratione, cap. Comperimus). Only custom, not so ancient, has it otherwise. But it is evident that any custom introduced against the commandments of God is not to be allowed, as the Canons witness (dist. III., cap. Veritate, and the following chapters). Endast anpassade, inte så gamla, har det något annat. Men det är uppenbart att alla anpassade infört mot budorden från Gud är inte att vara tillåtet, eftersom Canons vittne (dist. III., Cap. Veritate och följande kapitel). But this custom has been received, not only against the Scripture, but also against the old Canons and the example of the Church. Men det egna har fått, inte bara mot Skriften, utan även mot den gamla Canons och exempel på kyrkan. Therefore, if any preferred to use both kinds of the Sacrament, they ought not to have been compelled with offense to their consciences to do otherwise. Så om någon har föredragit att använda båda typerna av sakrament, de borde inte ha tvingat med illa till deras samvete att göra något annat. And because the division of the Sacrament does not agree with the ordinance of Christ, we are accustomed to omit the procession, which hitherto has been in use. Och eftersom fördelningen av Sacrament inte överens med förordningen om Kristus, vi är vana att utelämna processionen, som hittills har använts.


Article XXIII: Of the Marriage of Priests. Artikel XXIII: i äktenskapet av präster.

There has been common complaint concerning the examples of priests who were not chaste. Det har varit gemensamma klagomål rörande exempel på präster som inte var kysk. For that reason also Pope Pius is reported to have said that there were certain causes why marriage was taken away from priests, but that there were far weightier ones why it ought to be given back; for so Platina writes. Av den anledningen också påven Pius rapporteras ha sagt att det fanns vissa orsaker till varför äktenskap togs bort från präster, men att det var långt viktigare som varför den borde ges tillbaka, så Platina skriver. Since, therefore, our priests were desirous to avoid these open scandals, they married wives, and taught that it was lawful for them to contract matrimony. Eftersom därför våra präster som önskar att undvika dessa öppna skandaler, de gifte sig med fruar, och lärde att det var tillåtet för dem att kontraktet äktenskap. First, because Paul says, 1 Cor. Först, eftersom Paulus säger, 1 Kor. 7, 2. 7, 2. 9: To avoid fornication, let every man have his own wife. 9: För att undvika otukt, låt varje man ha sin egen hustru. Also: It is better to marry than to burn. Secondly Christ says, Matt. Dessutom: Det är bättre att gifta sig än att brinna. Andra Kristus säger Matt. 19,11: All men cannot receive this saying, where He teaches that not all men are fit to lead a single life; for God created man for procreation, Gen. 1, 28. Nor is it in man's power, without a singular gift and work of God, to alter this creation. 19,11: Alla män kan inte få detta att säga, där han lär ut att inte alla män är lämpliga att leda ett enda liv, att Gud skapade människan för fortplantning, Gen 1, 28. Det är heller inte i människans makt, utan en enstaka gåva och arbeta för Gud, för att förändra denna skapelse. [For it is manifest, and many have confessed that no good, honest, chaste life, no Christian, sincere, upright conduct has resulted (from the attempt), but a horrible, fearful unrest and torment of conscience has been felt by many until the end.] Therefore, those who are not fit to lead a single life ought to contract matrimony. [För det är uppenbart, och många har erkänt att det inte bra, hederliga, kyska liv, ingen kristen, uppriktiga, upprätt beteende har resulterat (från försöket), men en hemsk, rädda oro och plågande av samvete har varit känt av många tills slutet.] Därför kan de som inte passar att leva ett enda liv borde kontraktet äktenskap. For no man's law, no vow, can annul the commandment and ordinance of God. För ingen människa har rätt, ingen vow kan ogiltigförklara budordet och förordning av Gud. For these reasons the priests teach that it is lawful for them to marry wives. Av dessa skäl prästerna lära att det är tillåtet för dem att gifta sig med fruar.

It is also evident that in the ancient Church priests were married men. Det är också uppenbart att i den gamla kyrkans präster var gifta män. For Paul says, 1 Tim. För Paulus säger, 1 Tim. 3, 2, that a bishop should be chosen who is the husband of one wife. 3, 2, att en biskop bör väljas som är make till en fru. And in Germany, four hundred years ago for the first time, the priests were violently compelled to lead a single life, who indeed offered such resistance that the Archbishop of Mayence, when about to publish the Pope's decree concerning this matter, was almost killed in the tumult raised by the enraged priests. Och i Tyskland, fyra hundra år sedan för första gången, präster brutalt tvingas leva ett enda liv, som faktiskt erbjuds ett sådant motstånd som ärkebiskopen av Mayence då om att offentliggöra påvens dekret i denna fråga, var nästan som dödats i det tumult som tas upp i rasande präster. And so harsh was the dealing in the matter that not only were marriages forbidden for the future, but also existing marriages were torn asunder, contrary to all laws, divine and human, contrary even to the Canons themselves, made not only by the Popes, but by most celebrated Synods. Och så hård var den som handlar i frågan som inte bara var äktenskap förbjudet för framtiden, utan även befintliga äktenskap har slitits sönder, vilket strider mot alla lagar gudomlig och mänsklig, i motsats till och med Canons själva, inte bara av Popes, men mest firade Synods. [Moreover, many God-fearing and intelligent people in high station are known frequently to have expressed misgivings that such enforced celibacy and depriving men of marriage (which God Himself has instituted and left free to men) has never produced any good results, but has brought on many great and evil vices and much iniquity.] [Dessutom många GUDFRUKTIG och intelligenta människor i hög station är kända ofta har uttryckt betänkligheter att verkställas celibat och beröva män av äktenskap (som Gud själv har inrättats och vänster utan att män) har aldrig gett några bra resultat, men har väckts på många stora och ont tjänster och mycket orättfärdighet.]

Seeing also that, as the world is aging, man's nature is gradually growing weaker, it is well to guard that no more vices steal into Germany. Ser också att eftersom världen är åldrande människans natur gradvis växande svagare, det är bra att gardera sig att inte fler tjänster stjäla i Tyskland.

Furthermore, God ordained marriage to be a help against human infirmity. Dessutom Gud ordinerade äktenskapet vara en hjälp mot de mänskliga funktionshinder. The Canons themselves say that the old rigor ought now and then, in the latter times, to be relaxed because of the weakness of men; which it is to be wished were done also in this matter. I Canons själva säger att de gamla FROSSBRYTNING borde då och då, i det senare tid, att vara avslappnad på grund av den svaga män, som skall ville gjordes också i denna fråga. And it is to be expected that the churches shall at some time lack pastors if marriage is any longer forbidden. Och det är att vänta att kyrkorna skall någon gång bristen pastorer om äktenskapet är inte längre förbjudet.

But while the commandment of God is in force, while the custom of the Church is well known, while impure celibacy causes many scandals, adulteries, and other crimes deserving the punishments of just magistrates, yet it is a marvelous thing that in nothing is more cruelty exercised than against the marriage of priests. Men när budet om Gud är i kraft, medan anpassade för kyrkan är välkänt, medan oren celibat orsakerna många skandaler, adulteries och andra brott som förtjänar det straff strax domare, men det är en fantastisk sak att ingenting är mer grymhet utövas än mot giftermål präster. God has given commandment to honor marriage. Gud har gett budet att hedra äktenskap. By the laws of all well-ordered commonwealths, even among the heathen, marriage is most highly honored. Genom lagarna i alla väl beställt commonwealths, inte ens bland hedningarna, äktenskapet är mest hedrad. But now men, and that, priests, are cruelly put to death, contrary to the intent of the Canons, for no other cause than marriage. Paul, in 1 Tim. Men nu är män, och att präster är grymt dödas, vilket strider mot syftet med de Canons, för ingen annan orsak än äktenskap. Paulus i 1 Tim. 4,3, calls that a doctrine of devils which forbids marriage. 4,3, samtal som en doktrin om djävlar som förbjuder äktenskap. This may now be readily understood when the law against marriage is maintained by such penalties. Detta kan nu vara lätt att förstå när lagen mot äktenskap som upprätthålls av dessa påföljder.

But as no law of man can annul the commandment of God, so neither can it be done by any vow. Men eftersom inget lag man kan ogiltigförklara budordet av Gud, så varken kan det ske genom någon vow. Accordingly, Cyprian also advises that women who do not keep the chastity they have promised should marry. Därför Cyprian också råd att kvinnor som inte hålla kyskhet de har lovat ska gifta sig. His words are these (Book I, Epistle XI ): But if they be unwilling or unable to persevere, it is better for them to marry than to fall into the fire by their lusts; they should certainly give no offense to their brethren and sisters. Hans ord är dessa (Bok I, Epistle XI): Men om de är ovilliga eller oförmögna att fortsätta, det är bättre för dem att gifta sig än att hamna i brand av sina lustar, de borde verkligen göra något illa till sina bröder och systrar .

And even the Canons show some leniency toward those who have taken vows before the proper age, as heretofore has generally been the ease. Och även Canons visa lite överseende mot dem som har tagit löften före korrekt ålder, som hittills har i allmänhet varit lätta.


Article XXIV: Of the Mass Artikel XXIV: av massan

Falsely are our churches accused of abolishing the Mass; for the Mass is retained among us, and celebrated with the highest reverence. Oriktigt är våra kyrkor som anklagas för att avskaffa massa, för massa behålls mellan oss och firas med den största vördnad. Nearly all the usual ceremonies are also preserved, save that the parts sung in Latin are interspersed here and there with German hymns, which have been added to teach the people. Nästan alla vanliga högtider är också bevarade, utom att de delar sjungit i latin är blandas här och där med tyska psalmer, som har lagts till för att undervisa folket. For ceremonies are needed to this end alone that the unlearned be taught [what they need to know of Christ]. För högtider behövs i detta syfte enbart att unlearned undervisas [vad de behöver veta om Kristus]. And not only has Paul commanded to use in the church a language understood by the people 1 Cor. Och inte bara har Paul befallde att använda i kyrkan ett språk som människor 1 Kor. 14,2. 14,2. 9, but it has also been so ordained by man's law. 9, men det har också varit så ordinerade av människans rätt. The people are accustomed to partake of the Sacrament together, if any be fit for it, and this also increases the reverence and devotion of public worship. De personer som är vana att ta del av sakramentet tillsammans, om någon kan passa för det, och detta ökar också vördnad och hängivenhet för offentlig gudstjänst. For none are admitted except they be first examined. För inget är upptagna utom de första undersökas. The people are also advised concerning the dignity and use of the Sacrament, how great consolation it brings anxious consciences, that they may learn to believe God, and to expect and ask of Him all that is good. Människorna är också informeras om värdigheten och användning av Sacrament, hur stor tröst det ger oroliga samvete, att de kan lära sig att tro på Gud, och att förvänta sig och be honom om allt som är bra. [In this connection they are also instructed regarding other and false teachings on the Sacrament.] This worship pleases God; such use of the Sacrament nourishes true devotion toward God. [I detta sammanhang är de också instruktioner om andra och falska läror om Sacrament.] Denna dyrkan behagar Gud, sådan användning av sakrament ger näring åt sann hängivenhet till Gud. It does not, therefore, appear that the Mass is more devoutly celebrated among our adversaries than among us. Det är därför inte visas att Mass är mer ANDÄKTIGT firade bland våra motståndare än hos oss.

But it is evident that for a long time this also has been the public and most grievous complaint of all good men that Masses have been basely profaned and applied to purposes of lucre. For it is not unknown how far this abuse obtains in all the churches by what manner of men Masses are said only for fees or stipends, and how many celebrate them contrary to the Canons. Men det är uppenbart att en lång tid detta också har varit offentliga och mest grovt klagomål av alla goda män som Vikter har GEMENLIGT profaned och tillämpas Vid nöd vinnings skull. Det är inte känt hur långt detta missbruk får i alla kyrkor av det sätt på vilket kvinnor Massa sägs bara för avgifter eller stipendier, och hur många fira dem i strid med Canons. But Paul severely threatens those who deal unworthily with the Eucharist when he says, 1 Cor.11,27: Whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Men Paul allvarligt hotar dem som behandlar unworthily med eukaristin när han säger, 1 Cor.11, 27: Den som äter detta bröd och dricker denna kopp Herren unworthily, skall vara skyldig till kropp och blod Herren. When, therefore our priests were admonished concerning this sin, Private Masses were discontinued among us, as scarcely any Private Masses were celebrated except for lucre's sake. När därför våra präster förmanade om denna synd, Privat Vikter avbröts bland oss, som knappast någon Privata Massa var firade utom nöd vinnings skull.

Neither were the bishops ignorant of these abuses, and if they had corrected them in time, there would now be less dissension. Varken var biskopar ovetande om dessa missförhållanden, och om de hade rättat dem i tid, skulle det nu vara mindre oenighet. Heretofore, by their own connivance, they suffered many corruptions to creep into the Church. Hittills, med sina egna tysta, de drabbades av många skador för att krypa in i kyrkan. Now, when it is too late, they begin to complain of the troubles of the Church, while this disturbance has been occasioned simply by those abuses which were so manifest that they could be borne no longer. Nu när det är för sent, de börjar klaga på oroligheterna i kyrkan, medan denna störning har orsakats enbart av de missbruk som var så uppenbart att de kunde stå längre. There have been great dissensions concerning the Mass, concerning the Sacrament. Det har skett stora dissensions om mässan, om Sacrament. Perhaps the world is being punished for such long-continued profanations of the Mass as have been tolerated in the churches for so many centuries by the very men who were both able and in duty bound to correct them. Kanske världen är ett straff för en sådan lång fortsatt profanations av massan som har tolererats i kyrkorna under så många århundraden av mycket män som har både möjlighet och skyldighet att rätta till dem. For in the Ten Commandments it is written, Ex. För i de tio budorden den är skriven, Ex. 20, 7: The Lord will not hold him guiltless that taketh His name in vain. 20, 7: Herren kommer inte att hålla honom oskyldig att taketh Hans namn förgäves. But since the world began, nothing that God ever ordained seems to have been so abused for filthy lucre as the Mass. Men eftersom världen började ingenting att Gud någonsin ordinerade verkar ha varit så missbrukas för SNÖD VINNING som Mass

There was also added the opinion which infinitely increased Private Masses, namely that Christ, by His passion, had made satisfaction for original sin, and instituted the Mass wherein an offering should be made for daily sins, venial and mortal. From this has arisen the common opinion that the Mass takes away the sins of the living and the dead by the outward act. Then they began to dispute whether one Mass said for many were worth as much as special Masses for individuals, and this brought forth that infinite multitude of Masses. Det lades också till det yttrande som oändligt ökade Private Massa, nämligen att Kristus genom sitt lidande, hade gjort tillfredsställelse för arvsynd, och inrättade massprivatiseringsprogrammet där ett erbjudande bör göras för dagliga synder förlåtlig och avlidna. Ur detta har uppstått i gemensamma uppfattningen att Massa tar bort synder av levande och döda av passiv handling. Sedan de började tvist om en massa sa för många var värda så mycket som särskilda Vikter för individer, och detta förde fram att oändlig mängd Vikter . [With this work men wished to obtain from God all that they needed, and in the mean time faith in Christ and the true worship were forgotten.] [Med detta arbete män ville få från Gud att de behövde, och under tiden tro på Kristus och den sanna dyrkan var glömt.]

Concerning these opinions our teachers have given warning that they depart from the Holy Scriptures and diminish the glory of the passion of Christ. Beträffande dessa yttranden våra lärare har gett varningen att de avviker från de heliga skrifterna och minska härlighet passionen för Kristus. For Christ's passion was an oblation and satisfaction, not for original guilt only, but also for all other sins, as it is written to the Hebrews, 10, 10: We are sanctified through the offering of Jesus Christ once for all. För Kristi passion var en oblation och tillfredsställelse, inte för ursprungliga skuld, men också för alla andra synder, såsom det är skrivet till Hebréerna, 10, 10: Vi är helgade genom att erbjuda Jesus Kristus en gång för alla. Also, 10, 14: By one offering He hath perfected forever them that are sanctified. Även 10, 14: Med ett erbjudande han har fulländade alltid dem som är helgade. [It is an unheard-of innovation in the Church to teach that Christ by His death made satisfaction only for original sin and not likewise for all other sin. Accordingly it is hoped that everybody will understand that this error has not been reproved without due reason.] [Det är en oerhörd-innovation i kyrkan att undervisa att Kristus genom Hans död gjorde tillfredsställelse endast för arvsynd och inte likadant för alla andra synd. Därför är förhoppningen att alla kommer att förstå att detta fel har inte reproved utan rimliga skäl .]

Scripture also teaches that we are justified before God through faith in Christ, when we believe that our sins are forgiven for Christ's sake. Skriften visar också att vi är motiverade inför Gud genom tron på Kristus, då vi anser att våra synder är förlåtna för Guds skull. Now if the Mass take away the sins of the living and the dead by the outward act justification comes of the work of Masses, and not of faith, which Scripture does not allow. Nu om Mass ta bort synder av levande och döda av passiv handling motivering kommer i arbete Massa och inte tro, som Skriften inte tillåter.

But Christ commands us, Luke 22, 19: This do in remembrance of Me; therefore the Mass was instituted that the faith of those who use the Sacrament should remember what benefits it receives through Christ, and cheer and comfort the anxious conscience. Men Kristus befaller oss, Lukas 22, 19: Det här gör i minnet av mig, därför Mass instiftades att tro på dem som använder Sacrament bör komma ihåg vilka fördelar man får genom Kristus, och glädje och tröst för oroliga samvete. For to remember Christ is to remember His benefits, and to realize that they are truly offered unto us. Nor is it enough only to remember the history; for this also the Jews and the ungodly can remember. För att minnas Kristus är att minnas Hans fördelar, och att inse att de verkligen erbjuds till oss. Och det räcker inte bara att minnas historien, för det här också judarna och GUDLÖS kan minnas. Wherefore the Mass is to be used to this end, that there the Sacrament [Communion] may be administered to them that have need of consolation; as Ambrose says: Because I always sin, I am always bound to take the medicine. Därför massprivatiseringsprogrammet ska användas för detta ändamål, att det sakrament [kommunionen] kan ges till dem som har behov av tröst, som Ambrose säger: Eftersom jag alltid synd, jag är alltid tvungen att ta medicinen. [Therefore this Sacrament requires faith, and is used in vain without faith.] [Detta Sacrament kräver tro och används i onödan utan tro.]

Now, forasmuch as the Mass is such a giving of the Sacrament, we hold one communion every holy-day, and, if any desire the Sacrament, also on other days, when it is given to such as ask for it. Nu ENÄR massan är sådant som ger av Sacrament, vi har en gemenskap varje heliga dagar, och om någon önskan sakrament, även på andra dagar, när det ges till exempel be om det. And this custom is not new in the Church; for the Fathers before Gregory make no mention of any private Mass, but of the common Mass [the Communion] they speak very much. Chrysostom says that the priest stands daily at he altar, inviting some to the Communion and keeping back others. Och det anpassade inte är ny i kyrkan, för fadersarv innan Gregory finns dock inget omnämnande av privata Massa, men i den gemensamma Mass [den kommunionen] de talar så mycket. Chrysostomos säger att prästen står dagligen på han altaret, inbjuder vissa till kommunionen och hålla tillbaka andra. And it appears from the ancient Canons that some one celebrated the Mass from whom all the other presbyters and deacons received the body of he Lord; for thus the words of the Nicene Canon say: Let the deacons, according to their order, receive the Holy Communion after the presbyters, from the bishop or from a presbyter. Och det framgår av de antika Canons att vissa en firade Mass från vilken alla andra presbyters och diakoner fått kropp han Herre, till vilket ord det Nicene Canon säga: Låt diakoner, beroende på deras syfte, ta emot den Helige kommunionen efter presbyters, från biskop eller från en PRESBYTER. And Paul, 1 Cor. Och Paul, 1 Kor. 11, 33, commands concerning the Communion: Tarry one for another, so that there may be a common participation. 11, 33, kommandon om kommunionen: Tjärhaltiga en för en annan, så att det kan finnas gemensamma deltagande.

Forasmuch, therefore, as the Mass with us has the example of the Church, taken from the Scripture and the Fathers, we are confident that it cannot be disapproved, especially since public ceremonies, for the most part like those hitherto in use, are retained; only the number of Masses differs, which, because of very great and manifest abuses doubtless might be profitably reduced. Forasmuch därför som massan med oss har i likhet med kyrkan, som hämtats ur Skriften och fäder, vi är övertygade om att det inte kan ej, i synnerhet som de offentliga högtider, till största delen som de hittills i bruk, behålls endast antalet Vikter skiljer sig, som på grund av mycket stort och uppenbart missbruk utan tvekan kan vara lönsamt minskas. For in olden times, even in churches most frequented, the Mass was not celebrated every day, as the Tripartite History (Book 9, chap. 33) testifies: Again in Alexandria, every Wednesday and Friday the Scriptures are read, and the doctors expound them, and all things are done, except the solemn rite of Communion. För i tiden, även i kyrkorna de mest välbesökta, massan inte firas varje dag, som trepartskommittén History (Book 9, chap. 33) vittnar: Även i Alexandria, varje onsdag och fredag Skriften läses, och läkarna förklaringar dem, och allt är klar, förutom den högtidliga rituella kommunionen.


Article XXV: Of Confession. Artikel XXV: Of Confession.

Confession in the churches is not abolished among us; for it is not usual to give the body of the Lord, except to them that have been previously examined and absolved. Confession i kyrkor är inte avskaffat bland oss, för det är inte vanligt att ge kroppen av Herren, utom för dem som tidigare har undersökts och befrias. And the people are most carefully taught concerning faith in the absolution, about which formerly there was profound silence. Och folk är mest noggrant undervisade om tro på absolution, som tidigare fanns djupa tystnad. Our people are taught that they should highly prize the absolution, as being the voice of God, and pronounced by God's command. Vårt folk har lärt att de högt pris för absolution, som Guds röst, och uttalas av Guds kommando. The power of the Keys is set forth in its beauty and they are reminded what great consolation it brings to anxious consciences, also, that God requires faith to believe such absolution as a voice sounding from heaven, and that such faith in Christ truly obtains and receives the forgiveness of sins. Makten över Keys är fastställda i sin skönhet och de påminde hur stor tröst det ger till oroliga samveten också att Gud måste tro att tro sådan absolution som språkrör ljudsignalen från himlen, och att denna tro på Kristus verkligen erhåller och får syndernas förlåtelse. Aforetime satisfactions were immoderately extolled; of faith and the merit of Christ and the righteousness of faith no mention was made; wherefore, on this point, our churches are by no means to be blamed. Aforetime satisfactions var immoderately lovprisats, tro och fördelen av Kristus och rättfärdighet i tro inte nämner gjordes, varför, på denna punkt, våra kyrkor är inte alls att skylla. For this even our adversaries must needs concede to us that the doctrine concerning repentance has been most diligently treated and laid open by our teachers. För detta även våra motståndare måste måste medge för oss att doktrinen om ånger har mest omsorgsfullt behandlade och som är öppna med vår lärare.

But of Confession they teach that an enumeration of sins is not necessary, and that consciences be not burdened with anxiety to enumerate all sins, for it is impossible to recount all sins, as the Psalm testifies, 19,13: Who can understand his errors? Men bekännelsen de undervisar att en uppräkning av synder är inte nödvändigt, och att samveten skall inte belastas med ångest för att räkna upp alla synder, för det är omöjligt att uppräkna alla synder som Psaltaren vittnar, 19,13: Vem kan förstå hans fel ? Also Jeremiah, 17 9: The heart is deceitful; who can know it; But if no sins were forgiven, except those that are recounted, consciences could never find peace; for very many sins they neither see nor can remember. Även Jeremia, 17 9: Hjärtat är bedräglig, vem kan veta det, men om inga synder var förlåtna, utom de som återberättas, samvete aldrig skulle kunna finna frid, för väldigt många synder de varken ser eller kan minnas. The ancient writers also testify that an enumeration is not necessary. Den antika författare också vittna om att en uppräkning är inte nödvändigt. For in the Decrees, Chrysostom is quoted, who says thus: I say not to you that you should disclose yourself in public, nor that you accuse yourself before others, but I would have you obey the prophet who says: "Disclose thy self before God." Therefore confess your sins before God, the true Judge, with prayer. För i dekreten, Chrysostom citeras, som säger följande sätt: Jag säger inte att du ska lämna ut sig själv i det offentliga, eller att du anklagar dig själv före andra, men jag vill få er att lyda profeten som säger: "Att offentliggöra din egen före Gud. "Därför bekänna dina synder inför Gud, den sanna domare, med bön. Tell your errors, not with the tongue, but with the memory of your conscience, etc. And the Gloss (Of Repentance, Distinct. V, Cap. Consideret) admits that Confession is of human right only [not commanded by Scripture, but ordained by the Church]. Berätta för dina fel, inte med tunga, men med minnet av ert samvete, etc. Och Gloss (ånger, Distinkta. V, Cap. Consideret) medger att bekännelsen är mänsklig rättighet endast [inte under befäl av Skriften, men ordinerade av kyrkan]. Nevertheless, on account of the great benefit of absolution, and because it is otherwise useful to the conscience, Confession is retained among us. Men på grund av stor nytta av avlösning, och eftersom det annars är till nytta för den samvete Confession finns kvar bland oss.


Article XXVI: Of the Distinction of Meats. Artikel XXVI: av skillnaden i Meats.

It has been the general persuasion, not of the people alone, but also of those teaching in the churches, that making Distinctions of Meats, and like traditions of men, are works profitable to merit grace, and able to make satisfactions for sins. Det har varit den allmänna övertygelse, inte av människor, utan också för dem undervisning i kyrkor, som gör åtskillnad av kött och liknande traditioner män är verk lönsamt att förtjäna nåd och kunna göra satisfactions för synder. And that the world so thought, appears from this, that new ceremonies, new orders, new holy-days, and new fastings were daily instituted, and the teachers in the churches did exact these works as a service necessary to merit grace, and did greatly terrify men's consciences, if they should omit any of these things. Och att världen så trodde, visar detta att nya högtider, nya order, nya heliga dagar, och nya fastor var dagligen inrättats, och lärare i kyrkorna gjorde exakt dessa verk som en tjänst som krävs för att förtjäna nåd och gjorde kraftigt skrämma mäns samveten, om de skulle utelämna någon av dessa saker. From this persuasion concerning traditions much detriment has resulted in the Church. Ur denna övertygelse om traditioner stor nackdel har resulterat i kyrkan.

First, the doctrine of grace and of the righteousness of faith has been obscured by it, which is the chief part of the Gospel, and ought to stand out as the most prominent in the Church, in order that the merit of Christ may be well known, and faith, which believes that sins are forgiven for Christ's sake be exalted far above works. Först doktrinen om nåd och rättfärdighet i tro har skyms av det som är den viktigaste delen av evangeliet, och borde sticka ut som den mest framträdande i kyrkan, så att förtjänsten med Kristus kan vara bra känna, och tro, som anser att synder är förlåtna för Kristi skull vara högt satta långt över verk. Wherefore Paul also lays the greatest stress on this article, putting aside the Law and human traditions, in order to show that Christian righteousness is something else than such works, to wit, the faith which believes that sins are freely forgiven for Christ's sake. Därför Paul också lägger störst vikt vid denna artikel, att bortse från lagen och mänskliga traditioner, för att visa att kristna rättfärdigheten är något annat än sådana verk, nämligen tron som anser att synder är fritt förlåtna för Guds skull. But this doctrine of Paul has been almost wholly smothered by traditions, which have produced an opinion that, by making distinctions in meats and like services, we must merit grace and righteousness. Men denna lära av Paul har nästan helt kvävd av traditioner, som har gett ett yttrande att det, genom att göra åtskillnad på kött och liknande tjänster, måste vi förtjäna nåd och rättfärdighet. In treating of repentance, there was no mention made of faith; only those works of satisfaction were set forth; in these the entire repentance seemed to consist. I behandling av ånger, det var inte nämner tro, bara de fungerar nöjda sattes tillbaka, och i dessa hela ånger verkade bestå.

Secondly, these traditions have obscured the commandments of God, because traditions were placed far above the commandments of God. Andra har dessa traditioner har skyms budorden från Gud, eftersom traditioner placerades långt över budorden från Gud. Christianity was thought to consist wholly in the observance of certain holy-days, rites, fasts, and vestures. These observances had won for themselves the exalted title of being the spiritual life and the perfect life. Kristendomen ansågs helt i efterlevnad av vissa heliga dagar, riter, Fastor, och vestures. Dessa observances hade vunnit för sig upphöjd titel är det andliga livet och det perfekta livet. Meanwhile the commandments of God, according to each one's calling, were without honor namely, that the father brought up his offspring, that the mother bore children, that the prince governed the commonwealth, -- these were accounted works that were worldly and imperfect, and far below those glittering observances. Under tiden budorden från Gud, enligt var och en som ringer, var utan ära nämligen att pappan tog upp sin avkomma, som modern bar barn, att prinsen styrs Samväldet - dessa stod fungerar som världsliga och ofullständig, och långt under de glittrande observances. And this error greatly tormented devout consciences, which grieved that they were held in an imperfect state of life, as in marriage, in the office of magistrate; or in other civil ministrations; on the other hand, they admired the monks and such like, and falsely imagined that the observances of such men were more acceptable to God. Och det här felet mycket plågade hängiven samveten, som sörjde att de hölls i en ofullkomlig av livet, som i äktenskapet, på kontoret av domare, eller i andra civila ministrations, men å andra sidan, de beundrade munkar och liknande, och falskeligen tänkte att observances av dessa män var mer acceptabelt för Gud.

Thirdly, traditions brought great danger to consciences; for it was impossible to keep all traditions, and yet men judged these observances to be necessary acts of worship. Tredje traditioner väckt stor fara för samvete, för det var omöjligt att hålla alla traditioner, men män har bedömt att dessa observances vara nödvändiga handlingar för dyrkan. Gerson writes that many fell into despair, and that some even took their own lives, because they felt that they were not able to satisfy the traditions, and they had all the while not heard any consolation of the righteousness of faith and grace. Gerson skriver att många föll i förtvivlan, och att vissa även tog sitt eget liv, eftersom de ansåg att de inte kunde uppfylla de traditioner, och de hade samtidigt inte hört någon tröst av rättfärdighet tro och nåd. We see that the summists and theologians gather the traditions, and seek mitigations whereby to ease consciences, and yet they do not sufficiently unfetter, but sometimes entangle, consciences even more. Vi ser att summists och teologer samla traditioner och försöka mitigations där för att lätta samvetet, och ändå är de inte tillräckligt unfetter, men ibland trassla, samveten ännu. And with the gathering of these traditions, the schools and sermons have been so much occupied that they have had no leisure to touch upon Scripture, and to seek the more profitable doctrine of faith, of the cross, of hope, of the dignity of civil affairs of consolation of sorely tried consciences. Och med insamlingen av dessa traditioner, skolor och predikningar har så mycket ockuperat att de inte har haft någon fritid att beröra Skriften, och att söka mer lönsamma läran om tron, om korset, av hopp, av värdighet civila angelägenheter tröst i högsta grad försökt samveten. Hence Gerson and some other theologians have grievously complained that by these strivings concerning traditions they were prevented from giving attention to a better kind of doctrine. Därför Gerson och några andra teologer har svårt klagade på att dessa strävanden om traditioner de hindras från att ge uppmärksamhet till en bättre form av doktrin. Augustine also forbids that men's consciences should be burdened with such observances, and prudently advises Januarius that he must know that they are to be observed as things indifferent; for such are his words. Augustinus också förbjuder att mäns samveten bör belastas med sådant observances och försiktighet råder Januarius att han måste veta att de skall iakttas som saker likgiltiga, för sådana är hans ord.

Wherefore our teachers must not be looked upon as having taken up this matter rashly or from hatred of the bishops, as some falsely suspect. Därför våra lärare inte får ses som har tagit upp denna fråga förhastat eller hat mot biskoparna, som vissa felaktigt misstänkte. There was great need to warn the churches of these errors, which had arisen from misunderstanding the traditions. Det fanns stort behov av att varna kyrkor av dessa fel, som uppstått ur missförstånd traditioner. For the Gospel compels us to insist in the churches upon the doctrine of grace, and of the righteousness of faith; which, however, cannot be understood, if men think that they merit grace by observances of their own choice. På Gospel tvingar oss att insistera på kyrkor på doktrinen om nåd och rättfärdighet i tron, som dock inte kan förstås, om män tycker att de förtjänar nåd genom observances egna val.

Thus, therefore, they have taught that by the observance of human traditions we cannot merit grace or be justified, and hence we must not think such observances necessary acts of worship. Således därför de har lärt att med iakttagande av de mänskliga traditioner som vi inte kan förtjäna nåd eller vara motiverad, och därmed får vi inte tror att sådana observances krävs för dyrkan. They add hereunto testimonies of Scripture. De lägger hereunto vittnesmål från Skriften. Christ, Matt. Kristus, Matt. 15, 3, defends the Apostles who had not observed the usual tradition, which, however, evidently pertains to a matter not unlawful, but indifferent, and to have a certain affinity with the purifications of the Law, and says, 9: In vain do they worship Me with the commandments of men. 15, 3, försvarar apostlarna som inte hade följt den vanliga traditionen, som dock tydligen avser en fråga som inte olagligt, men likgiltig och har en viss samhörighet med purifications i lagen, och säger, 9: I förgäves göra de dyrka mig med budorden män. He, therefore, does not exact an unprofitable service. Han ger därför inte exakta en olönsam tjänst. Shortly after He adds: Not that which goeth into the mouth defileth a man. Strax efter att han tillägger: Inte den som goeth i munnen defileth en man. So also Paul, Rom. Så även Paul, Rom. 14, 17: The kingdom of God is not meat and drink. 14, 17: Guds rike är inte kött och dryck. Col. 2, 16: Let no man, therefore, judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy-day, or of the Sabbath-day; also: If ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances: Touch not, taste not, handle not! Kol 2, 16: Låt ingen människa därför bedöma er i kött eller dricka, eller i fråga om en helig dag, eller Sabbaten dag, också: Om ni vara död med Kristus från fragment av världen, varför, som om de bor i världen, är ni som omfattas av förordningar: Peka inte, smakar inte hanterar inte! And Peter says, Acts 15, 10: Why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Och Peter säger, Apg 15, 10: Varför lockar ni Gud att lägga ett ok på halsen av lärjungarna, som varken våra fäder eller vi skulle kunna bära? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they. Men vi tror att genom nåd Herren Jesus Kristus vi kommer att sparas, även de. Here Peter forbids to burden the consciences with many rites, either of Moses or of others. Här Peter förbjuder att tynga samvetet med många riter, antingen Moses eller andra. And in 1 Tim. Och i 1 Tim. 4,1.3 Paul calls the prohibition of meats a doctrine of devils; for it is against the Gospel to institute or to do such works that by them we may merit grace, or as though Christianity could not exist without such service of God. 4,1.3 Paul kräver förbud mot kött en doktrin om djävlar, för det är emot evangeliet på att införa eller göra sådana verk som genom dem kan vi förtjänar nåd, eller som om kristendomen skulle inte existera utan en sådan tjänst för Gud.

Here our adversaries object that our teachers are opposed to discipline and mortification of the flesh, as Jovinian. Här våra motståndare syfte att våra lärare är emot disciplin och förödmjukelse av köttet, som Jovinian. But the contrary may be learned from the writings of our teachers. For they have always taught concerning the cross that it behooves Christians to bear afflictions. Men motsatsen kan läras från skrifter av våra lärare. För de har alltid lärt om korset att det behooves kristna att bära afflictions. This is the true, earnest, and unfeigned mortification, to wit, to be exercised with divers afflictions, and to be crucified with Christ. Detta är sant, allvar och oskrymtad förödmjukelse, nämligen skall utövas med dykare afflictions, och att bli korsfäst med Kristus.

Moreover, they teach that every Christian ought to train and subdue himself with bodily restraints, or bodily exercises and labors that neither satiety nor slothfulness tempt him to sin, but not that we may merit grace or make satisfaction for sins by such exercises. Dessutom lär att varje kristen borde utbilda och underkuva sig med kroppsliga begränsningar eller kroppsliga övningar och labors att varken mättnad eller slothfulness fresta honom till synd, men inte att vi kan förtjäna nåd eller göra tillfredsställelse för synder genom sådana övningar. And such external discipline ought to be urged at all times, not only on a few and set days. Och sådana yttre disciplin bör uppmanas hela tiden, inte bara av ett fåtal och ställ dagar. So Christ commands, Luke 21, 34: Take heed lest your hearts be overcharged with surfeiting; also Matt. Så Kristus kommandon, Lukas 21, 34: Ta hänsyn lest era hjärtan överdebiterat med surfeiting, även Matt. 17, 21: This kind goeth not out but by prayer and fasting. 17, 21: Denna typ goeth inte ut utan genom bön och fasta. Paul also says, 1 Cor. Paulus säger också, 1 Kor. 9, 27: I keep under my body and bring it into subjection. Here he clearly shows that he was keeping under his body, not to merit forgiveness of sins by that discipline, but to have his body in subjection and fitted for spiritual things, and for the discharge of duty according to his calling. 9, 27: Jag håller enligt min kropp och ge den till underkastelse. Här har han tydligt visar att han höll under sin kropp, för att inte förtjäna syndernas förlåtelse genom att disciplin, men att få hans kropp i underkastelse och utrustade för andliga saker, och för fullgörande av skyldighet enligt hans ringer. Therefore, we do not condemn fasting in itself, but the traditions which prescribe certain days and certain meats, with peril of conscience, as though such works were a necessary service. Därför kan vi inte fördöma fastevärden i sig, men de traditioner som föreskriver vissa dagar och vissa kött, med fara för samvete, som om dessa arbeten var en nödvändig service.

Nevertheless, very many traditions are kept on our part, which conduce to good order in the Church, as the Order of Lessons in the Mass and the chief holy-days. Men många traditioner hålls på vår sida, som leda till god ordning i kyrkan, eftersom beställa lektioner i massan och de viktigaste heliga dagar. But, at the same time, men are warned that such observances do not justify before God, and that in such things it should not be made sin if they be omitted without offense. Men samtidigt, män varnade för att sådana observances inte rättfärdiga inför Gud, och att sådana saker borde det inte vara synd om de utelämnas utan anfall. Such liberty in human rites was not unknown to the Fathers. En sådan frihet i mänskliga riter var inte okänd för fäderna. For in the East they kept Easter at another time than at Rome, and when, on account of this diversity, the Romans accused the Eastern Church of schism, they were admonished by others that such usages need not be alike everywhere. För i öst de hålls påsk på annan tid än i Rom, och då på grund av denna mångfald, romarna anklagat östra kyrkans schism var de förmanade av andra att sådana sedvänjor behöver inte vara likadana överallt. And Irenaeus says: Diversity concerning fasting does not destroy the harmony of faith; as also Pope Gregory intimates in Dist. Och Irenaeus säger: Mångfald om fastande inte förstör harmonin i tron, som också påven Gregorius antyder i Dist. XII, that such diversity does not violate the unity of the Church. XII, att mångfald inte bryter mot enighet kyrkan. And in the Tripartite History, Book 9, many examples of dissimilar rites are gathered, and the following statement is made: It was not the mind of the Apostles to enact rules concerning holy-days, but to preach godliness and a holy life [, to teach faith and love]. Och i trepartskommittén Historia, Bok 9, många exempel på olika riter samlas och följande uttalande görs: Det var inte minnet av apostlarna att anta bestämmelser om heliga dagar, men att predika GUDSFRUKTAN och ett heligt liv [, att undervisa i tro och kärlek].


Article XXVII: Of Monastic Vows. Artikel XXVII: Av monastiska löften.

What is taught on our part concerning Monastic Vows, will be better understood if it be remembered what has been the state of the monasteries, and how many things were daily done in those very monasteries, contrary to the Canons. Vad är det som lärs ut på vår sida om monastiska löften, kommer att vara lättare att förstå om man inte glömma vad som har tillståndet i kloster, och hur många saker dagligen sker i de mycket kloster, i strid med Canons. In Augustine's time they were free associations. I Augustinus Temne de var fria sammanslutningar. Afterward, when discipline was corrupted, vows were everywhere added for the purpose of restoring discipline, as in a carefully planned prison. Efteråt, när disciplin var skadad, löften var överallt läggas för att återställa disciplinen, som i en noggrant planerad fängelse.

Gradually, many other observances were added besides vows. Så småningom har många andra observances lades förutom löften. And these fetters were laid upon many before the lawful age, contrary to the Canons. Och dessa bojor lades på många före laglig ålder, i motsats till Canons.

Many also entered into this kind of life through ignorance, being unable to judge their own strength, though they were of sufficient age. Många har också ingått detta slags liv genom okunnighet, att inte kunna bedöma sin egen styrka, om de hade tillräcklig ålder. Being thus ensnared, they were compelled to remain, even though some could have been freed by the kind provision of the Canons. Att därmed ensnared, de var tvungna att stanna kvar, trots att vissa kunde ha befriats av det slag tillhandahållandet av Canons. And this was more the case in convents of women than of monks, although more consideration should have been shown the weaker sex. Och detta var fallet i kloster av kvinnor än av munkar, trots att större hänsyn borde ha visat det svagare könet. This rigor displeased many good men before this time, who saw that young men and maidens were thrown into convents for a living. Detta FROSSBRYTNING missnöjd många goda män före denna tid, som såg till att unga män och jungfrurna kastades i kloster för en levande. They saw what unfortunate results came of this procedure, and what scandals were created, what snares were cast upon consciences! De såg det som olyckligt resultat kom av detta förfarande och vilka skandaler har skapats, vad Snares var gjutna på samvetet! They were grieved that the authority of the Canons in so momentous a matter was utterly set aside and despised. De sörjde att myndigheten i Canons så viktig fråga var helt avsatt och föraktad. To these evils was added such a persuasion concerning vows as, it is well known, in former times displeased even those monks who were more considerate. Till dessa onda lades en sådan övertygelse om löften som är väl känd i forna tider missnöjd med de munkar som var mer hänsynsfull. They taught that vows were equal to Baptism; they taught that by this kind of life they merited forgiveness of sins and justification before God. De lärde att löften var lika med dopet, de lärde att denna typ av liv de förtjänade syndernas förlåtelse och motivering inför Gud. Yea, they added that the monastic life not only merited righteousness before God but even greater things, because it kept not only the precepts, but also the so-called "evangelical counsels." Ja, de tillade att klosterlivet inte bara förtjänat rättfärdighet inför Gud, men ännu större saker, eftersom det förvaras inte bara regler utan också den så kallade "evangeliska råd."

Thus they made men believe that the profession of monasticism was far better than Baptism, and that the monastic life was more meritorious than that of magistrates, than the life of pastors, and such like, who serve their calling in accordance with God's commands, without any man-made services. Därför gjorde de män tror att yrket Monasticism var långt bättre än dopet och att klosterlivet var mer meriterande än för domare än livslängden för pastorer, och liknande, som tjänar sitt kall i enlighet med Guds kommandon, utan en av människan skapad tjänster. None of these things can be denied; for they appear in their own books. Ingen av dessa saker kan nekas, för de verkar i sina egna böcker. [Moreover, a person who has been thus ensnared and has entered a monastery learns little of Christ.] [Dessutom kan en person som har således ensnared och har gått in i ett kloster lär sig lite av Kristus.]

What, then, came to pass in the monasteries? Vad är det då kom till pass i kloster? Aforetime they were schools of theology and other branches, profitable to the Church; and thence pastors and bishops were obtained. Aforetime de skolor i teologi och andra branscher, lönsamt att kyrkan, och därifrån pastorer och biskopar har erhållits. Now it is another thing. Nu är det en annan sak. It is needless to rehearse what is known to all. Det är onödigt att upprepa vad som är känt för alla. Aforetime they came together to learn; now they feign that it is a kind of life instituted to merit grace and righteousness; yea, they preach that it is a state of perfection, and they put it far above all other kinds of life ordained of God. Aforetime de kom tillsammans för att lära sig, nu när de låtsas att det är en typ av liv som inrättats för att förtjäna nåd och rättfärdighet, ja, de predikar att det är ett tillstånd av fulländning, och de uttryckte det långt över alla andra slags liv ordinerade av Gud . These things we have rehearsed without odious exaggeration, to the end that the doctrine of our teachers on this point might be better understood. Dessa saker har vi repeterat utan motbjudande överdrift, på det att doktrinen om våra lärare på denna punkt kan vara lättare att förstå.

First, concerning such as contract matrimony, they teach on our part that it is lawful for all men who are not fitted for single life to contract matrimony, because vows cannot annul the ordinance and commandment of God. Först, om såsom äktenskap, de undervisar från vår sida att det är lagligt för alla män som inte är utrustade för inre liv att kontraktet äktenskap, eftersom löften kan inte ogiltigförklara förordningen och budordet om Gud. But the commandment of God is 1 Cor. Men budet på Gud är 1 Kor. 7, 2: To avoid fornication, let every man have his own wife. 7, 2: För att undvika otukt, låt varje man ha sin egen hustru. Nor is it the commandment only, but also the creation and ordinance of God, which forces those to marry who are not excepted by a singular work of God, according to the text Gen. 2, 18: It is not good that the man should be alone. Therefore they do not sin who obey this commandment and ordinance of God. Det är inte heller det budet, men också att skapa och förordning av Gud, som tvingar dem att ingå äktenskap som inte är undantagna från ett enastående arbete för Gud, enligt texten Gen 2, 18: Det är inte bra att man bör vara ensam. Därför att de inte synd som lyder här budordet och förordning av Gud.

What objection can be raised to this? Vilka invändningar kan tas upp till detta? Let men extol the obligation of a vow as much as they list, yet shall they not bring to pass that the vow annuls the commandment of God. Låt männen prisa skyldighet för en vow så mycket de listan, men skall de inte få passera att vow ogiltigförklarar budordet av Gud. The Canons teach that the right of the superior is excepted in every vow; [that vows are not binding against the decision of the Pope;] much less, therefore, are these vows of force which are against the commandments of God. I Canons lära att rätten till den överordnade är undantagna i varje vow, [att löften inte är bindande mot beslutet av påven;] mycket mindre, därför är dessa löften i kraft som är emot budorden från Gud.

Now, if the obligation of vows could not be changed for any cause whatever, the Roman Pontiffs could never have given dispensation for it is not lawful for man to annul an obligation which is simply divine. Nu, om skyldigheten att löften inte kan ändras av någon orsak oavsett, den romerska Pontiffs skulle aldrig ha gett dispens för det är inte tillåtet för människan att upphäva en skyldighet som är helt gudomlig. But the Roman Pontiffs have prudently judged that leniency is to be observed in this obligation, and therefore we read that many times they have dispensed from vows. Men Roman Pontiffs har försiktigt bedömt att samarbetsmeddelandet ska observeras i denna skyldighet, och därför kan vi läsa att många gånger de har avstått från löften. The case of the King of Aragon who was called back from the monastery is well known, and there are also examples in our own times. Fallet med kungen av Aragonien, som kallades tillbaka från klostret är välkänt, och det finns också exempel på i vår egen tid. [Now, if dispensations have been granted for the sake of securing temporal interests, it is much more proper that they be granted on account of the distress of souls.] [Nu om dispens har beviljats för att skapa säkra tidsmässiga intressen är det mer korrekt att de inte beviljas på grund av nöd för själar.]

In the second place, why do our adversaries exaggerate the obligation or effect of a vow when, at the same time, they have not a word to say of the nature of the vow itself, that it ought to be in a thing possible, that it ought to be free, and chosen spontaneously and deliberately? För det andra, varför våra motståndare överdriva skyldighet eller effekten av en vow då, samtidigt har de inte ett ord att säga om arten av de vow sig, att det borde vara en sak möjligt att det borde vara gratis och valt spontant och medvetet? But it is not unknown to what extent perpetual chastity is in the power of man. Men det är inte känt i vilken utsträckning evig kyskhet är i kraften hos människan. And how few are there who have taken the vow spontaneously and deliberately! Och hur få är det som har tagit vow spontant och medvetet! Young maidens and men, before they are able to judge, are persuaded, and sometimes even compelled, to take the vow. Yngre jungfrurna och män, innan de kan bedöma, är övertygade om, och ibland till och med tvungna att vidta vow. Wherefore it is not fair to insist so rigorously on the obligation, since it is granted by all that it is against the nature of a vow to take it without spontaneous and deliberate action. Därför är det inte rättvist att kräva så strikt på kravet, eftersom det beviljas av alla att det är i förhållande till arten av ett löfte att ta det utan spontan och avsiktlig handling.

Most canonical laws rescind vows made before the age of fifteen; for before that age there does not seem sufficient judgment in a person to decide concerning a perpetual life. Another Canon, granting more to the weakness of man, adds a few years; for it forbids a vow to be made before the age of eighteen. Mest kanoniska lagar upphäva löften som gjorts före femton års ålder, för innan den åldern det verkar inte vara tillräckligt dom i en person att avgöra om ett evigt liv. Ett annat Canon, ge mer till den svaga människan, tillägger ett par år, för det förbjuder en vow att göra innan de fyllt arton. But which of these two Canons shall we follow? Men vilken av dessa två Canons skall vi följa? The most part have an excuse for leaving the monasteries, because most of them have taken the vows before they reached these ages. Den största delen ha en ursäkt för att lämna klostren, eftersom de flesta har tagit löften innan de nått dessa åldrar.

Finally, even though the violation of a vow might be censured, yet it seems not forthwith to follow that the marriages of such persons must be dissolved. Slutligen, även om kränkning av en vow kan misstroendevotum, men det verkar inte genast att följa att äktenskap av dessa personer måste vara upplöst. For Augustine denies that they ought to be dissolved (XXVII. Quaest. I, Cap. Nuptiarum), and his authority is not lightly to be esteemed, although other men afterwards thought otherwise. För Augustinus förnekar att de bör vara löst (XXVII. Quaest. I, Cap. Nuptiarum), och hans myndighet är inte lätt att vara uppskattad, även om andra män efteråt trodde annat.

But although it appears that God's command concerning marriage delivers very many from their vows, yet our teachers introduce also another argument concerning vows to show that they are void. Men även om det verkar som om Guds kommando om äktenskap ger väldigt många av sina löften, men våra lärare införa också ett annat argument om löften för att visa att de är ogiltiga. For every service of God, ordained and chosen of men without the commandment of God to merit justification and grace, is wicked, as Christ says Matt. För varje tjänst för Gud, ordinerade och väljs av män utan budet av Gud för att förtjäna ett berättigande och nåd, är elaka, som Kristus säger Matt. 16, 9: In vain do they worship Me with the commandments of men. 16, 9: Förgäves har de dyrka mig med budorden män. And Paul teaches everywhere that righteousness is not to be sought from our own observances and acts of worship, devised by men, but that it comes by faith to those who believe that they are received by God into grace for Christ's sake. Och Paulus lär överallt där rättfärdighet inte skall inhämtas från vår egen observances och handlingar av dyrkan, som utarbetats av män, men att det kommer av tro på dem som anser att de har fått av Gud i nåd för Guds skull.

But it is evident that monks have taught that services of man's making satisfy for sins and merit grace and justification. Men det är uppenbart att munkar har lärt att tjänster av mannen ger uppfylla för synder och förtjänar nåd och motivering. What else is this than to detract from the glory of Christ and to obscure and deny the righteousness of faith? Vad är det här än att förringa den härlighet Kristus och att dölja och förneka rättfärdighet tro? It follows, therefore, that the vows thus commonly taken have been wicked services, and, consequently, are void. For a wicked vow, taken against the commandment of God, is not valid; for (as the Canon says) no vow ought to bind men to wickedness. Det följer därför att löften således vanligen fattas har onda tjänster, och därmed är ogiltig. För en ond vow tagit emot budet om Gud, inte är giltig, för (som Canon säger) ingen vow borde binda männen till ondska.

Paul says, Gal. Paulus säger, Gal. 5, 4: Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the Law, ye are fallen from grace. 5, 4: Kristus bli utan verkan eder, vem av er är motiverat med hänsyn till lag, ni har sjunkit från nåd. To those, therefore, who want to be justified by their vows Christ is made of no effect, and they fall from grace. For also these who ascribe justification to vows ascribe to their own works that which properly belongs to the glory of Christ. Till dem därför som vill vara motiverade av sina äktenskapslöften Kristus är gjord av någon effekt, och de faller från nåd. För även dessa som tillskriva motiveringen till löften tillskriva till sina egna verk som väl tillhör den härlighet Kristus.

Nor can it be denied, indeed, that the monks have taught that, by their vows and observances, they were justified, and merited forgiveness of sins, yea, they invented still greater absurdities, saying that they could give others a share in their works. Det kan inte heller förnekas, faktiskt, att munkarna lärt att genom sina löften och observances, de var motiverade och förtjänade syndernas förlåtelse, ja, de uppfunnit ännu större orimligheter, säger att de skulle kunna ge andra en del av deras verk . If any one should be inclined to enlarge on these things with evil intent, how many things could he bring together whereof even the monks are now ashamed! Om något skulle vara benägna att förstora om dessa saker med onda avsikter, hur mycket kan han föra samman varav även munkarna nu skäms! Over and above this, they persuaded men that services of man's making were a state of Christian perfection. Utöver detta har de övertalat män som av mannen ger var ett tillstånd av Christian perfektion. And is not this assigning justification to works? Och är inte detta anvisa motiveringen till verk? It is no light offense in the Church to set forth to the people a service devised by men, without the commandment of God, and to teach that such service justifies men. Det finns inget ljus illa i kyrkan för att ställa tillbaka till folket en tjänst utarbetats av män, utan budordet av Gud, och att lära ut att en sådan tjänst motiverar män. For the righteousness of faith, which chiefly ought to be taught in the Church, is obscured when these wonderful angelic forms of worship, with their show of poverty, humility, and celibacy, are east before the eyes of men. På rättfärdighet i tron, som främst bör ges inom kyrkan, är skymd när dessa underbara angeliska former av dyrkan, med sina visa fattigdom, ödmjukhet och celibat, är öster före ögon män.

Furthermore, the precepts of God and the true service of God are obscured when men hear that only monks are in a state of perfection. Dessutom har bud från Gud och sann tjänst för Gud är dold när männen höra att endast munkarna är i ett tillstånd av perfektion. For Christian perfection is to fear God from the heart, and yet to conceive great faith, and to trust that for Christ's sake we have a God who has been reconciled, to ask of God, and assuredly to expect His aid in all things that, according to our calling, are to be done; and meanwhile, to be diligent in outward good works, and to serve our calling. För Christian perfektion är att frukta Gud från hjärtat, och ändå att tänka stort förtroende, och lita på att för Guds skull har vi en Gud som har stämt, att be till Gud, och försäkrat att förvänta sig hans stöd i alla saker som, enligt våra krav, är att göra, och tiden att vara vaksam på tur goda gärningar, och att betjäna våra ringer. In these things consist the true perfection and the true service of God. I dessa saker består det sanna fullkomlighet och sanna tjänst för Gud. It does not consist in celibacy, or in begging, or in vile apparel. Den består inte i celibat eller tiggeri eller avskyvärda kläder. But the people conceive many pernicious opinions from the false commendations of monastic life. Men människorna tänka många skadliga yttranden från falska commendations av klosterlivet. They hear celibacy praised above measure; therefore they lead their married life with offense to their consciences. De hör celibat lovordat ovan åtgärd, och därför de leder deras gift med brott på sina samveten. They hear that only beggars are perfect; therefore they keep their possessions and do business with offense to their consciences. They hear that it is an evangelical counsel not to seek revenge; therefore some in private life are not afraid to take revenge, for they hear that it is but a counsel, and not a commandment. De får höra att bara tiggare är perfekt, och därför de håller sina ägodelar och göra affärer med brott på sina samveten. De hör att det är ett evangeliskt råd att inte söka hämnd, och därför en del i den privata sfären är inte rädda för att ta hämnd för att de hör att det bara är en rådgivare, och inte ett budord. Others judge that the Christian cannot properly hold a civil office or be a magistrate. Andra anser att kristna kan inte hålla en civil myndighet eller att en domare.

There are on record examples of men who, forsaking marriage and the administration of the Commonwealth, have hid themselves in monasteries. Det finns till protokollet exempel på män som avkall äktenskap och förvaltning av samväldet har gömde sig i kloster. This they called fleeing from the world, and seeking a kind of life which would be more pleasing to God. Detta kallade de flyr från den världen, och söker ett liv som är mer tilltalande till Gud. Neither did they see that God ought to be served in those commandments which He Himself has given and not in commandments devised by men. Inte heller om de ser att Gud borde serveras i de bud som han själv har gett och inte i budorden utarbetats av män. A good and perfect kind of life is that which has for it the commandment of God. Ett bra och perfekt liv är den som har för det budordet av Gud. It is necessary to admonish men of these things. Det är nödvändigt att tillrättavisa män i dessa saker.

And before these times, Gerson rebukes this error of the monks concerning perfection, and testifies that in his day it was a new saying that the monastic life is a state of perfection. Och innan dessa tider, Gerson rebukes detta fel av munkarna om perfektion, och vittnar om att hans dag var det en ny säga att klosterlivet är ett tillstånd av perfektion.

So many wicked opinions are inherent in the vows, namely, that they justify, that they constitute Christian perfection, that they keep the counsels and commandments, that they have works of supererogation. Så många ogudaktiga åsikter beror på löften, nämligen att de motiverar att de utgör Christian fulländning, att de hålla rådslag och budorden, att de har verk ÖVERLOPPSGÄRNING. All these things, since they are false and empty, make vows null and void. Alla dessa saker, eftersom de är falska och tomma göra löften ogiltiga.


Article XXVIII: Of Ecclesiastical Power. Artikel XXVIII: i kyrkliga Power.

There has been great controversy concerning the Power of Bishops, in which some have awkwardly confounded the power of the Church and the power of the sword. Det har varit stor kontrovers om Power of Bishops, där vissa har awkwardly förbryllat makt kyrkan och svärdets kraft. And from this confusion very great wars and tumults have resulted, while the Pontiffs, emboldened by the power of the Keys, not only have instituted new services and burdened consciences with reservation of cases and ruthless excommunications, but have also undertaken to transfer the kingdoms of this world, and to take the Empire from the Emperor. Och från denna förvirring mycket krig och tumults har resulterat medan Pontiffs, emboldened av kraften i nycklarna, inte bara har inlett nya tjänster och tyngda samveten med förbehåll för fall och hänsynslösa excommunications, men har också åtagit sig att överföra kungariken av denna världen, och att ta riket från kejsaren. These wrongs have long since been rebuked in the Church by learned and godly men. Dessa fel har sedan länge varit kritiserade i kyrkan med erfarenheter och GUDLIG män. Therefore our teachers, for the comforting of men's consciences, were constrained to show the difference between the power of the Church and the power of the sword, and taught that both of them, because of God's commandment, are to be held in reverence and honor, as the chief blessings of God on earth. Därför våra lärare, för tröst av mäns samveten, var tvungen att visa skillnaden mellan den makt kyrkan och makten i svärdet, och lärde att de båda, på grund av Guds bud, kommer att hållas i vördnad och ära Som chef välsignelser Gud på jorden.

But this is their opinion, that the power of the Keys, or the power of the bishops, according to the Gospel, is a power or commandment of God, to preach the Gospel, to remit and retain sins, and to administer Sacraments. Men det är deras åsikt att strömmen av nycklarna eller makt biskoparna, enligt Evangeliet, är en effekt eller budordet om Gud, att predika evangeliet, att efterskänka och behålla synder, och för att administrera Sacraments. For with this commandment Christ sends forth His Apostles, John 20, 21 sqq.: As My Father hath sent Me, even so send I you. För detta budord Kristus sänder vidare Hans Apostles, John 20, 21 sqq.: Som min fader hath sänt mig, även så skickar jag dig. Receive ye the Holy Ghost. Få ni den heliga anden. Whosesoever sins ye remit, they are remitted unto them; and whosesoever sins ye retain, they are retained. Whosesoever synder ni ansvarsområde är de eftergavs åt dem, och whosesoever synder ni behålla de behålls. Mark 16, 15: Go preach the Gospel to every creature. Mark 16, 15: Gå predika evangelium för allt skapat.

This power is exercised only by teaching or preaching the Gospel and administering the Sacraments, according to their calling either to many or to individuals. Denna makt utövas endast genom att undervisa eller predika evangeliet och förvalta sakramenten, beroende på deras ringa antingen till många eller till enskilda. For thereby are granted, not bodily, but eternal things, as eternal righteousness, the Holy Ghost, eternal life. På så sätt ges inte kroppsligen, men evigt saker, som evig rättfärdighet, den heliga anden, evigt liv. These things cannot come but by the ministry of the Word and the Sacraments, as Paul says, Rom. Dessa saker kan inte komma, men av det ministerium av ordet och sakramenten, som Paulus säger, Rom. 1, 16: The Gospel is the power of God unto salvation to every one that believeth. 1, 16: Evangeliet är Guds kraft åt frälsning för var och en som tror. Therefore, since the power of the Church grants eternal things, and is exercised only by the ministry of the Word, it does not interfere with civil government; no more than the art of singing interferes with civil government. Därför, eftersom makten i kyrkan bidrag eviga saker, och utövas endast av ministeriet i Word, inte störa den civila regeringen, inte mer än konsten att sjunga stör civil regering. For civil government deals with other things than does the Gospel. För civila regeringen handlar om andra saker än evangeliet. The civil rulers defend not minds, but bodies and bodily things against manifest injuries, and restrain men with the sword and bodily punishments in order to preserve civil justice and peace. Den civila ledare försvarar inte sinnen, men organ och kroppsliga saker mot uppenbara skador, och hämmar män med svärd och kroppsliga bestraffningar för att bevara civilrätt och fred.

Therefore the power of the Church and the civil power must not be confounded. Därför makt kyrkan och den offentliga makten skall inte förväxlas. The power of the Church has its own commission to teach the Gospel and to administer the Sacraments. Makten över kyrkan har sin egen provision undervisa evangeliet och att förvalta sakramenten. Let it not break into the office of another; Let it not transfer the kingdoms of this world; let it not abrogate the laws of civil rulers; let it not abolish lawful obedience; let it not interfere with judgments concerning civil ordinances or contracts; let it not prescribe laws to civil rulers concerning the form of the Commonwealth. Låt det inte gå sönder på kontoret i en annan, låt det inte överföra kungariken av denna världen, låt det inte upphäva lagar civila ledare, låt det inte avskaffa laglig lydnad, låt det inte störa dom om civila förordningar eller avtal, låt det inte föreskriva lagar för att civila ledare om form av Samväldet. As Christ says, John 18, 33: My kingdom is not of this world; also Luke 12, 14: Who made Me a judge or a divider over you? När Kristus säger, John 18, 33: Mitt rike är inte av denna världen, även Lukas 12, 14: Vem fick mig att en domare eller en delningslisten över dig? Paul also says, Phil. 3, 20: Our citizenship is in heaven; 2 Cor. Paulus säger också, Phil. 3, 20: Vår medborgarskap är i himlen, 2 Kor. 10, 4: The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the casting down of imaginations. 10, 4: vapen i vårt krig inte är köttsliga, men mäktiga genom Gud till gjutning ned fantasi.

After this manner our teachers discriminate between the duties of both these powers, and command that both be honored and acknowledged as gifts and blessings of God. Efter detta sätt våra lärare diskriminerar mellan de skyldigheter som båda dessa befogenheter, och kommandot som både hedrad och erkännas som en gåva och välsignelse från Gud.

If bishops have any power of the sword, that power they have, not as bishops, by the commission of the Gospel, but by human law having received it of kings and emperors for the civil administration of what is theirs. Om biskopar har någon effekt av svärdet, att makten de har, inte som biskopar, av kommissionen av evangeliet, utan av människors rätt att ha fått det av kungar och kejsare för den civila förvaltningen av vad som är deras. This, however, is another office than the ministry of the Gospel. Detta är dock ett annat kontor än det ministerium av evangeliet.

When, therefore, the question is concerning the jurisdiction of bishops, civil authority must be distinguished from ecclesiastical jurisdiction. När det är frågan om behörigheten för biskopar, civil myndighet måste skiljas från kyrkans jurisdiktion. Again, according to the Gospel or, as they say, by divine right, there belongs to the bishops as bishops, that is, to those to whom has been committed the ministry of the Word and the Sacraments, no jurisdiction except to forgive sins, to judge doctrine, to reject doctrines contrary to the Gospel, and to exclude from the communion of the Church wicked men, whose wickedness is known, and this without human force, simply by the Word. Återigen, enligt evangeliet eller, som de säger, genom gudomlig rätt, det hör till de biskopar som biskopar, det vill säga dem som har begåtts ministeriet av ordet och sakramenten, inte är behörig utom att förlåta synder, att bedöma doktrin, att förkasta läror som strider mot evangeliet, och att från gemenskap i kyrkan onda män, vars ondska är känd, och detta utan mänsklig kraft, helt enkelt av Word. Herein the congregations of necessity and by divine right must obey them, according to Luke 10, 16: He that heareth you heareth Me. Häri de församlingar nödvändighets och gudomlig rätt måste lyda dem, enligt Lukas 10, 16: Han som heareth du heareth Me. But when they teach or ordain anything against the Gospel, then the congregations have a commandment of God prohibiting obedience, Matt. Men när de undervisar i eller prästviga något mot evangeliet, då församlingarna har ett bud från Gud förbjuder lydnad, Matt. 7, 15: Beware of false prophets; Gal. 7, 15: Se upp för falska profeter, Gal. 1, 8: Though an angel from heaven preach any other gospel, let him be accursed; 2 Cor. 1, 8: Även en ängel från himlen predika något annat evangelium, låt honom vara förbannad, 2 Kor. 13, 8: We can do nothing against the truth, but for the truth. 13, 8: Vi kan inte göra något mot sanningen, men sanningen. Also: The power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction. Dessutom: Den effekt som Lord hath gett mig till uppbyggelse, och inte till förstörelse. So, also, the Canonical Laws command (II. Q. VII. Cap., Sacerdotes, and Cap. Oves). Så även den Canonical Lagar kommando (II. Q. VII. Cap., Sacerdotes och Cap. Oves). And Augustine (Contra Petiliani Epistolam): Neither must we submit to Catholic bishops if they chance to err, or hold anything contrary to the Canonical Scriptures of God. Och Augustinus (Contra Petiliani Epistolam): Varken måste vi lämna katolska biskoparna om de chansen att fela, eller hålla något som strider mot Canonical Skriften av Gud.

If they have any other power or jurisdiction, in hearing and judging certain cases, as of matrimony or of tithes, etc., they have it by human right, in which matters princes are bound, even against their will, when the ordinaries fail, to dispense justice to their subjects for the maintenance of peace. Om de har någon annan makt eller behörighet, i förhör och döma vissa fall, som i äktenskap eller TIONDE osv, de har det med mänsklig rättighet, i vilka frågor furstar är bundna, även mot sin vilja, när ordinaries misslyckas att avstå rätta till sina patienter för att upprätthålla fred.

Moreover, it is disputed whether bishops or pastors have the right to introduce ceremonies in the Church, and to make laws concerning meats, holy-days and grades, that is, orders of ministers, etc. They that give this right to the bishops refer to this testimony John 16, 12. Dessutom är det omtvistat om biskopar och präster har rätt att införa högtider i kyrkan, och att stifta lagar om kött, heliga dagar och grader, det vill säga beställningar av ministrar, etc. De som ger denna rätt till biskoparna hänvisa detta vittnesmål John 16, 12. 13: I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. 13: Jag har fortfarande många saker att säga er, men ni kan inte bära dem nu. Howbeit when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. Howbeit när han, sanningens Ande, skall komma, Han kommer att guida dig in i hela sanningen. They also refer to the example of the Apostles, who commanded to abstain from blood and from things strangled, Acts 15, 29. De hänvisar också till exempel av apostlarna, som befallde att avstå från blod och från saker stryps, Apg 15, 29. They refer to the Sabbath-day as having been changed into the Lord's Day, contrary to the Decalog, as it seems. De refererar till Sabbaten dag ha ändrats till Herrens dag, i motsats till vad Decalog, som det verkar. Neither is there any example whereof they make more than concerning the changing of the Sabbath-day. Det finns inte heller några exempel varav de gör mer än om ändring av Sabbaten dag. Great, say they, is the power of the Church, since it has dispensed with one of the Ten Commandments! Bra, säger de, är kraften i kyrkan, eftersom det har avstått från en av de tio budorden!

But concerning this question it is taught on our part (as has been shown above) that bishops have no power to decree anything against the Gospel. Men om denna fråga är det som lärs ut på vår sida (som har visats ovan) att biskoparna inte har någon befogenhet att dekretet något emot evangeliet. The Canonical Laws teach the same thing (Dist. IX) . Den Canonical Lagar undervisar samma sak (Dist. IX). Now, it is against Scripture to establish or require the observance of any traditions, to the end that by such observance we may make satisfaction for sins, or merit grace and righteousness. Nu är det mot Skriften att fastställa eller kräva att alla traditioner, på det att en sådan respekt vi kan göra tillfredsställelse för synder eller förtjäna nåd och rättfärdighet. For the glory of Christ's merit suffers injury when, by such observances, we undertake to merit justification. För härlighet Kristi förtjänst lider skada när, av sådana observances, vi åtar oss att förtjäna motivering. But it is manifest that, by such belief, traditions have almost infinitely multiplied in the Church, the doctrine concerning faith and the righteousness of faith being meanwhile suppressed. Men det är uppenbart att en sådan tro, traditioner har nästan oändligt multipliceras i kyrkan, läran om tro och rättfärdighet i tron att tiden undertryckas. For gradually more holy-days were made, fasts appointed, new ceremonies and services in honor of saints instituted, because the authors of such things thought that by these works they were meriting grace. För gradvis mer heliga dagar gjordes Fastor utses, nya högtider och tjänster för att hedra helgon inrättats, eftersom författarna till sådana saker tyckte att dessa fungerar de förtjänar nåd. Thus in times past the Penitential Canons increased, whereof we still see some traces in the satisfactions. I tider förbi BOT Canons ökat, varav vi fortfarande se några spår i satisfactions.

Again, the authors of traditions do contrary to the command of God when they find matters of sin in foods, in days, and like things, and burden the Church with bondage of the law, as if there ought to be among Christians, in order to merit justification a service like the Levitical, the arrangement of which God had committed to the Apostles and bishops. Även författarna av traditioner göra strid med ledning av Gud när de hittar frågor om synd i livsmedel, i dagarna, och liknande saker, och arbetsbördan kyrkan med bondage av lagen, som om det borde vara bland de kristna, för för att förtjäna motivera en tjänst liksom Levitical, den ordning som Gud hade åtagit sig att apostlarna och biskoparna. For thus some of them write; and the Pontiffs in some measure seem to be misled by the example of the law of Moses. På så sätt några av dem skriva, och Pontiffs i viss mån verkar bli vilseledda av exemplet med lagen i Mose. Hence are such burdens, as that they make it mortal sin, even without offense to others, to do manual labor on holy-days, a mortal sin to omit the Canonical Hours, that certain foods defile the conscience that fastings are works which appease God that sin in a reserved case cannot be forgiven but by the authority of him who reserved it; whereas the Canons themselves speak only of the reserving of the ecclesiastical penalty, and not of the reserving of the guilt. Därför är sådana bördor, så att de gör det dödssynd, även utan brott för andra, att göra manuellt arbete på heliga dagar, en dödssynd att utelämna de Canonical tider, att vissa livsmedel defilera samvetet att fastor är verk som blidka Gud som synd i en reserverad ärendet inte kan förlåtas, men med ledning av honom som reserverat den, medan Canons sig tala bara för reservering av kyrkliga straff, och inte för reservering av skuld.

Whence have the bishops the right to lay these traditions upon the Church for the ensnaring of consciences, when Peter, Acts 15, 10, forbids to put a yoke upon the neck of the disciples, and Paul says, 2 Cor. Var har biskoparna rätt att införa dessa traditioner vid kyrkan för ensnaring av samveten, när Peter, Apg 15, 10, förbjuder att lägga ett ok på halsen av lärjungarna och Paulus säger, 2 Kor. 13, 10, that the power given him was to edification not to destruction? 13, 10, att makten gett honom var att uppbyggelse inte förstörs? Why, therefore, do they increase sins by these traditions? Varför gör de ökar synder genom dessa traditioner?

But there are clear testimonies which prohibit the making of such traditions, as though they merited grace or were necessary to salvation. Men det finns tydliga vittnesmål som förbjuder hur sådana traditioner, som om de förtjänade nåd eller var nödvändiga för frälsning. Paul says, Col. 2, 16-23: Let no man judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy-day, or of the new moon, or of the Sabbath-days. Paulus säger, Kol. 2, 16-23: Låt ingen döma er i kött eller dricka, eller i fråga om en helig dag, eller den nya månen, eller Sabbaten-dagar. If ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances (touch not; taste not; handle not, which all are to perish with the using) after the commandments and doctrines of men! Om ni vara död med Kristus från fragment av världen, varför, som om de bor i världen, är ni som omfattas av förordningar (Rör inte, smakar inte, hanterar inte, som alla är att förfaras med hjälp) efter budorden och doktriner av män! which things have indeed a show of wisdom. där saker och ting har verkligen en show av visdom. Also in Titus 1, 14 he openly forbids traditions: Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Även i Titus 1, 14 han öppet förbjuder traditioner: Ej ge hänsyn till judiska fabler och budorden för män att vända sig bort från sanningen.

And Christ, Matt. Och Kristus, Matt. 15, 14. 15, 14. 13, says of those who require traditions: Let them alone; they be blind leaders of the blind; and He rejects such services: Every plant which My heavenly Father hath not planted shall be plucked up. 13, berättar för dem som behöver traditioner: Låt dem ensamma, de är blinda ledare för blinda, och han avvisar sådana tjänster: Varje anläggning som min himmelske Fader hath inte planteras skall plockas upp.

If bishops have the right to burden churches with infinite traditions, and to ensnare consciences, why does Scripture so often prohibit to make, and to listen to, traditions? Om biskopar har rätt att belasta kyrkor med oändlig traditioner, och för att snärja samvete, varför Skriften så ofta förbjudet att göra och att lyssna på, traditioner? Why does it call them "doctrines of devils"? Varför kallar dem "läror djävlar"? 1 Tim. 1 Tim. 4, 1. 4, 1. Did the Holy Ghost in vain forewarn of these things? Har den heliga anden förgäves förvarna om dessa saker?

Since, therefore, ordinances instituted as things necessary, or with an opinion of meriting grace, are contrary to the Gospel, it follows that it is not lawful for any bishop to institute or exact such services. Eftersom därför förordningar inrättats som saker är nödvändiga, eller med ett yttrande förtjänar nåd, strider mot evangeliet, det följer att det inte är lagligt för en biskop att väcka eller exakt sådana tjänster. For it is necessary that the doctrine of Christian liberty be preserved in the churches, namely, that the bondage of the Law is not necessary to justification, as it is written in the Epistle to the Galatians, 5, 1: Be not entangled again with the yoke of bondage. För det är nödvändigt att lära av den kristna friheten skall bevaras i kyrkor, nämligen att bondage i lagen är inte nödvändigt att motiveringen, som det står skrivet i Epistle till Galaterbrevet, 5, 1: Var inte intrasslad igen med ok slavlägret. It is necessary that the chief article of the Gospel be preserved, to wit, that we obtain grace freely by faith in Christ, and not for certain observances or acts of worship devised by men. Det är nödvändigt att chefen artikeln av evangeliet skall bevaras, nämligen att vi får nåd fritt genom tron på Kristus, och inte för vissa observances eller handlingar av dyrkan som utarbetats av män.

What, then, are we to think of the Sunday and like rites in the house of God? Vad är det då ska vi tänka på söndag och liknande ceremonier i huset av Gud? To this we answer that it is lawful for bishops or pastors to make ordinances that things be done orderly in the Church, not that thereby we should merit grace or make satisfaction for sins, or that consciences be bound to judge them necessary services, and to think that it is a sin to break them without offense to others. Till detta vill vi svara att det är lagligt för biskopar eller pastorer att förordningar att saker och ting ske ordnad i kyrkan, inte att det vi borde förtjäna nåd eller göra tillfredsställelse för synder, eller att samvete vara bunden att döma dem nödvändiga tjänster och att tror att det är en synd att bryta dem utan illa för andra. So Paul ordains, 1 Cor. Så Paul ordains, 1 Kor. 11, 5, that women should cover their heads in the congregation, 1 Cor. 11, 5, att kvinnor ska täcka sina huvuden i församling, 1 Kor. 14, 30, that interpreters be heard in order in the church, etc. 14, 30, som tolkar höras i ordning i kyrkan etc.

It is proper that the churches should keep such ordinances for the sake of love and tranquillity, so far that one do not offend another, that all things be done in the churches in order, and without confusion, 1 Cor. Det är riktigt att kyrkorna bör hålla sådana förordningar med tanke på kärlek och frid, så långt att en inte kränka en annan, att allt måste göras i kyrkorna i ordning, och utan förvirring, 1 Kor. 14, 40; comp. 14, 40, komp. Phil. Phil. 2, 14; but so that consciences be not burdened to think that they are necessary to salvation, or to judge that they sin when they break them without offense to others; as no one will say that a woman sins who goes out in public with her head uncovered provided only that no offense be given. 2, 14, men så att samvetet inte belastas att tro att de är nödvändiga för frälsningen, eller att döma att de synd när de bryta dem utan illa till andra, eftersom ingen kommer att säga att en kvinna synder som går ut i allmänheten hennes huvud upptäckts förutsatt att inga brott skall ges.

Of this kind is the observance of the Lord's Day, Easter, Pentecost, and like holy-days and rites. Av detta slag är respekten för Herrens dag, påsk, pingst och liknande heliga dagar och riter. For those who judge that by the authority of the Church the observance of the Lord's Day instead of the Sabbath-day was ordained as a thing necessary, do greatly err. För dem som bedömer att av den myndighet i kyrkan efterlevnaden av Lord's Day i stället för sabbaten dagar var ordinerade en sak behov göra mycket fel. Scripture has abrogated the Sabbath-day; for it teaches that, since the Gospel has been revealed, all the ceremonies of Moses can be omitted. Skriften har upphävts Sabbaten dag, för det lär att eftersom evangeliet har visat alla högtider Moses kan utelämnas. And yet, because it was necessary to appoint a certain day, that the people might know when they ought to come together, it appears that the Church designated the Lord's Day for this purpose; and this day seems to have been chosen all the more for this additional reason, that men might have an example of Christian liberty, and might know that the keeping neither of the Sabbath nor of any other day is necessary. Och ändå, eftersom det var nödvändigt att utse en viss dag, att människor kan känna när de borde komma samman, det verkar som om kyrkan utsetts Herrens Dag för detta ändamål, och i dag tycks ha valt ännu mer för detta ytterligare ett skäl, att män kan ha ett exempel på kristen frihet, och kanske känner att de håller ingen av sabbaten eller någon annan dag är nödvändigt.

There are monstrous disputations concerning the changing of the law, the ceremonies of the new law, the changing of the Sabbath-day, which all have sprung from the false belief that there must needs be in the Church a service like to the Levitical, and that Christ had given commission to the Apostles and bishops to devise new ceremonies as necessary to salvation. Det finns monstruösa Disputationer om ändring av lagen, de ceremonier av den nya lagen, ändring av Sabbaten dag, som alla har vuxit från den falska tron att det måste måste vara i kyrkan en vilja att Levitical och att Kristus hade gett kommissionen till apostlarna och biskoparna för nya högtider som det är nödvändigt för frälsning. These errors crept into the Church when the righteousness of faith was not taught clearly enough. Dessa fel smugit sig in i kyrkan när rättfärdighet tro inte lärt tydligt nog. Some dispute that the keeping of the Lord's Day is not indeed of divine right, but in a manner so. Vissa tvisten att föra Herrens Dag är verkligen gudomlig rätt, men på ett sätt. They prescribe concerning holy-days, how far it is lawful to work. De föreskrifter om heliga dagar, hur långt det är lagligt att arbeta. What else are such disputations than snares of consciences? Vad är sådana Disputationer än Snares av samveten? For although they endeavor to modify the traditions, yet the mitigation can never be perceived as long as the opinion remains that they are necessary, which must needs remain where the righteousness of faith and Christian liberty are not known. För även om de försöker att ändra traditionerna, men lindring aldrig kan uppfattas så länge anser fortfarande att de är nödvändiga, som måste förbli där rättfärdighet tro och kristna frihet är inte känd.

The Apostles commanded Acts 15, 20 to abstain from blood. Apostlarna befallde Rättsakter 15, 20 avstå från blodet. Who does now observe it? Vem gör nu konstatera det? And yet they that do it not sin not; for not even the Apostles themselves wanted to burden consciences with such bondage; but they forbade it for a time, to avoid offense. Men de som gör det inte synd inte, för inte ens apostlarna själva ville börda samveten med sådana bondage, men de förbjöd det för en tid, för att undvika brott. For in this decree we must perpetually consider what the aim of the Gospel is. För i detta dekret måste vi ständigt fundera över vad syftet med evangeliet är.

Scarcely any Canons are kept with exactness, and from day to day many go out of use even among those who are the most zealous advocates of traditions. Knappt någon Canons hålls med exakthet, och från dag till dag många går ur bruk även bland dem som är mest ivrig förespråkare för traditioner. Neither can due regard be paid to consciences unless this mitigation be observed, that we know that the Canons are kept without holding them to be necessary, and that no harm is done consciences, even though traditions go out of use. Kan inte heller hänsyn skall ägnas samvete om inte denna begränsning iakttas, att vi vet att Canons hålls utan att hålla dem att bli nödvändigt, och att ingen skada sker samvete, även om traditioner gå ur bruk.

But the bishops might easily retain the lawful obedience of the people if they would not insist upon the observance of such traditions as cannot be kept with a good conscience. Men biskoparna skulle lätt behålla lagliga lydnad av människor om de inte skulle insistera på efterlevnaden av dessa traditioner som inte kan hållas med ett gott samvete. Now they command celibacy; they admit none unless they swear that they will not teach the pure doctrine of the Gospel. Nu kommandot celibat, de erkänner inget om de lovar att de inte lär den rena läran om evangeliet. The churches do not ask that the bishops should restore concord at the expense of their honor; which, nevertheless, it would be proper for good pastors to do. Kyrkorna inte be om att biskoparna bör återställa concord på bekostnad av deras ära, som ändå det skulle vara korrekt för goda herdar att göra. They ask only that they would release unjust burdens which are new and have been received contrary to the custom of the Church Catholic. De begär bara att de skulle släppa orättvisa bördor som är ny och har tagits emot i strid med den anpassade för kyrkan katolik. It may be that in the beginning there were plausible reasons for some of these ordinances; and yet they are not adapted to later times. It is also evident that some were adopted through erroneous conceptions. Det kan vara så att i början fanns rimliga skäl för en del av dessa förordningar, och ändå är de inte anpassade till senare tillfällen. Det är också uppenbart att vissa antogs genom felaktiga föreställningar. Therefore it would be befitting the clemency of the Pontiffs to mitigate them now, because such a modification does not shake the unity of the Church. Därför vore det anstår den nåd av Pontiffs att mildra dem nu, eftersom en sådan ändring inte skaka enhet i kyrkan. For many human traditions have been changed in process of time, as the Canons themselves show. För många mänskliga traditioner har ändrats på att temne, som Canons själva showen. But if it be impossible to obtain a mitigation of such observances as cannot be kept without sin, we are bound to follow the apostolic rule, Acts 5, 29, which commands us to obey God rather than men. Men om det vara omöjligt att få en lindring av sådana observances som inte kan hållas utan synd, vi är bundna att följa den apostoliska regeln, Apg 5, 29, som befaller oss att lyda Gud mer än människor.

Peter, 1 Pet. Peter, 1 Pet. 5, 3, forbids bishops to be lords, and to rule over the churches. 5, 3, förbjuder biskopar att överhuset, och att regera över kyrkorna. It is not our design now to wrest the government from the bishops, but this one thing is asked, namely, that they allow the Gospel to be purely taught, and that they relax some few observances which cannot be kept without sin. Det är inte vår design nu SLITA regeringen från biskopar, men en sak är bad, nämligen att de tillåter evangeliet vara rent undervisas, och att de slappna av några få observances som inte kan hållas utan synd. But if they make no concession, it is for them to see how they shall give account to God for furnishing, by their obstinacy, a cause for schism. Men om de gör någon koncession är det för dem att se hur de skall tas till Gud för inredning av sin envishet, en anledning till schism.


Conclusion. Slutsats.

These are the chief articles which seem to be in controversy. For although we might have spoken of more abuses, yet, to avoid undue length, we have set forth the chief points, from which the rest may be readily judged. Dessa är de viktigaste artiklar som verkar vara i kontroverser. För även om vi skulle ha pratat mer missbruk, men att undvika onödigt lång, vi har satt fram de viktigaste punkterna, där resten lätt kan bedömas. There have been great complaints concerning indulgences, pilgrimages, and the abuse of excommunications. Det har varit stora klagomål om avlat, pilgrimsfärder, och missbruk av excommunications. The parishes have been vexed in many ways by the dealers in indulgences. De församlingar har kniviga på många sätt av försäljarna i avlat. There were endless contentions between the pastors and the monks concerning the parochial right, confessions, burials, sermons on extraordinary occasions, and innumerable other things. Det fanns oändliga påståenden mellan präster och munkar om trångsynta rätt, bekännelser, begravning, predikningar om extraordinära tillfällen, och otaliga andra saker. Issues of this sort we have passed over so that the chief points in this matter, having been briefly set forth, might be the more readily understood. Frågor av detta slag har vi gått över så att de viktigaste punkterna i denna fråga, efter att ha kort som anges, kan vara lättare att förstå. Nor has anything been here said or adduced to the reproach of any one. Inte heller har något varit här sa eller åberopas till förebråelse av något. Only those things have been recounted whereof we thought that it was necessary to speak, in order that it might be understood that in doctrine and ceremonies nothing has been received on our part against Scripture or the Church Catholic. Bara de saker har återberättas varav vi trodde att det var nödvändigt att tala, så att det kan uppfattas som i lära och ceremonier ingenting har fått från vår sida mot Skriften eller den katolska kyrkan. For it is manifest that we have taken most diligent care that no new and ungodly doctrine should creep into our churches. För det är uppenbart att vi har tagit mest omsorgsfulla vård att inga nya och GUDLÖS doktrin ska krypa in i våra kyrkor.

The above articles we desire to present in accordance with the edict of Your Imperial Majesty, in order to exhibit our Confession and let men see a summary of the doctrine of our teachers. Ovanstående artiklar vi önskar att i enlighet med påbud av Din Kejserliga Majestät, för att visa vår bekännelsen och låta män se en sammanfattning av läran om våra lärare. If there is anything that any one might desire in this Confession, we are ready, God willing, to present ampler information according to the Scriptures. Om det är någonting som någon kan vilja i denna bekännelse, vi är redo, om Gud så vill, att lägga fram ampler information enligt Skriften.

Your Imperial Majesty's faithful subjects: Din Imperial Majesty's trogna ämnen:

John, Duke of Saxony, Elector. John, hertigen av Sachsen, kurfurstens.
George, Margrave of Brandenburg. George, Margrave Brandenburg.
Ernest, Duke of Lueneberg. Ernest, hertigen av Lueneberg.
Philip, Landgrave of Hesse. Philip, Landgrave av Hessen.
John Frederick, Duke of Saxony. John Frederick, hertig av Sachsen.
Francis, Duke of Lueneburg. Francis, Duke of Lueneburg.
Wolfgang, Prince of Anhalt. Wolfgang, Prince of Anhalt.
Senate and Magistracy of Nuremburg. Senaten och rättsrådet i Nürnberg.
Senate of Reutlingen. Senaten i Reutlingen.


Translated by F. Bente andW. Översatt av F. Bente andW. HT Dau HT Dau

Published in: Triglot Concordia: The Symbolical Books of the Ev. Publicerad i: Triglot Concordia: The SYMBOLISK Böcker i Ev. Lutheran Church (St. Louis: Concordia Publishing House, 1921), pp. Lutherska kyrkan (St. Louis: Concordia Publishing House, 1921), pp. 37-95. 37-95.


Also, see: Se även:
Nicene Creed Nicene Creed
Apostles' Creed Apostles' Creed
Athanasian Creed Athanasian Creed
Luther's Small Catechism Luthers Lilla katekesen
Lutheranism Lutheranism

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är