Biblical Theology Movement Bibliska Teologi Movement

Advanced Information Advanced Information

The standard definition for the "biblical theology movement" has been provided by OT scholar Brevard S Childs. Standarddefinitionen för "bibliska teologi rörelse" har som OT scholar Brevard S Childs. He perceptively describes the background, rise, flowering, and demise of the American aspect of the movement from the middle of the 1940s to the early part of the 1960s. Han perceptively beskriver bakgrunden stiga blomning och död i den amerikanska delen av rörelsen från mitten av 1940-talet till början av 1960-talet. In a more general sense the biblical theology movement was made up of biblical scholars in North America and Europe who shared liberal, critical assumptions and methods in an attempt to do theology in relation to biblical studies. I en mer allmän bemärkelse den bibliska teologi rörelsen bestod av bibliska akademiker i Nordamerika och Europa som delade fria, kritiska antaganden och metoder i ett försök att göra teologi i förhållande till bibliska studier. This new way of doing theology was most fundamentally concerned to do justice to the theological dimension of the Bible, which previous generations of liberal scholars had almost completely neglected. Detta nya sätt att göra teologi var mest i grunden om att göra rättvisa åt den teologiska dimensionen av Bibeln, som tidigare generationer av liberala akademiker hade nästan helt försummas. Accordingly the movement reflected an interest of European neo - orthodox theologians of the 1920s and beyond. Därför rörelsen återspeglas ett intresse av Europeiska neo - ortodoxa teologer av 1920-talet och därefter.

Neo - orthodoxy and the biblical theology movement shared the common concern to understand the Bible as a fully human book to be investigated with the fully immanent historical - critical method and yet to see the Bible as a vehicle or witness of the divine Word. This meant a meshing of the modern naturalistic - evolutionary world view as developed by natural science, modern philosophy, and critical history with the biblical view of a God who gives meaning and coherence to this world in his personal acts in history. Neo - ortodoxin och den bibliska teologi rörlighet delade gemensamma intresse att förstå Bibeln som en helt mänsklig bok som skall undersökas med helt immanent historiskt - kritiska metod, men för att se Bibeln som ett fordon eller vittnesbörd om Guds Ord. Detta innebar en samordnade av modern naturalistiska - evolutionära världen tanke som utvecklades av naturvetenskap, modern filosofi och kritisk historia med biblisk tanke på en Gud som ger mening och sammanhang till den här världen i sin personliga handlingar i historien.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
It has been shown by James Barr and James D Smart that the biblical theology movement is not a uniquely American phenomenon (so Childs). In Great Britian and on the European continent the same tendencies inherent in the American aspect of the movement were present, although the setting in Europe was different. Det har visat sig från James Barr och James D Smart att biblisk teologi rörlighet inte är ett unikt amerikanskt fenomen (så Childs). I Storbritannien och på den europeiska kontinenten samma tendenser till uttryck i den amerikanska delen av rörelsen var närvarande, trots att inställningen i Europa var annorlunda. In any case, the biblical theology movement, international in scope, was broader than the scene in North America, and Barr claims it "can well be seen in the organized study programs of the international ecumenical movement." I vilket fall som helst den bibliska teologi rörlighet, internationell räckvidd, var större än scenen i Nordamerika och Barr hävdar att man "kan väl ses i organiserad studie-program för den internationella ekumeniska rörelsen." Even though there was no formal organization of the movement nationally or internationally, and although there existed varieties of emphases among its proponents, there were nevertheless overriding characteristics that were so typical of the movement that they gave a fairly well defined coherence. Även om det inte fanns någon formell organisation av rörlighet nationellt eller internationellt, och även om det fanns olika sorters prioriteringar bland sina förespråkare fanns ändå övervägande egenskaper som var så typisk för den rörelse som de gav en ganska väl definierad sammanhållning.

Characteristics Egenskaper

Without attempting to be exhaustive, it will be useful to enumerate typical features that are common to the movement in America and Europe. Utan att försöka vara uttömmande, det kommer vara bra att räkna upp typiska drag som är gemensamma för rörlighet i Amerika och Europa. Among those that characterize both its relative coherence and its distinctiveness are the following: Bland dem som utmärker både dess relativa samstämmighet och dess särprägel är följande:

Reaction to Liberalism Reaktion på Liberalism

The biblical theology movement was a reaction against the study of the Bible in previous liberal theology where the source criticism of the historical - critical method atomized the biblical text into separate sources, frequently consisting of small isolated entities or fragments of documents. Den bibliska teologi rörelse var en reaktion mot att studera Bibeln i tidigare liberal teologi där källan kritik av historiska - kritiska metod finfördelade den bibliska texten i olika källor, som ofta består av små isolerade enheter eller fragment av dokument. These reconstructed sources were placed in new sociological, political, and cultural contexts in the ancient world and interpreted from this newly reconstructed context. A part of this scholarly reconstruction by means of the presuppositions and procedures of the historical - critical method, which reached its total victory over conservative approaches in Europe by the end of the 1900s and in America by the middle of the 1930s, consisted of a redating and reordering of the biblical materials along the lines of naturalistic - evolutionary developmentalism. Dessa rekonstruerade källor placerades i nya sociologiska, politiska och kulturella sammanhang i den antika världen och tolkas utifrån den nyligen rekonstruerade sammanhang. En del av denna vetenskapliga återuppbyggnad med hjälp av antaganden och förfaranden i den historiska - kritiska metod, som nådde sin totala seger över konservativa metoder i Europa i slutet av 1900-talet och i Amerika i mitten av 1930-talet bestod av ett redating och omflyttning av den bibliska material i linje med naturalistiska - evolutionära developmentalism.

Joined to this was the axiom that Israel borrowed extensively from the surrounding pagan cultures and religions and that Israelite and NT faith is best understood from the point of view of natural theology. Förenade med detta var axiom att Israel lånat mycket från den omgivande hedniska kulturer och religioner och att Israelite och NT tro är bäst förstås mot bakgrund av naturliga teologi. All of this meant a lack of concern regarding the theological interests of the Bible for church, community, and individual. Allt detta innebar en brist på oro över de teologiska intressen Bibeln för kyrka, samhälle och individ. This sterile liberal theology, devoid of meaning for church and life, remained incompatible to significant segments of Christianity, particularly American Protestantism, which had only reluctantly given in to the historical - critical method in the long and devastating fundamentalist - modernist controversy. Denna sterila liberal teologi, saknar betydelse för kyrkan och liv, var oförenlig med stora delar av kristendomen, i synnerhet amerikanska protestantismen, som endast motvilligt i den historiska - kritiska metod på lång och förödande fundamentalistiska - modernistiska kontroverser. The biblical theology movement directed its efforts against the extremes of the historical - critical approach to the Bible, while itself remaining faithful to the historical - critical method, its presuppositions, and its procedures. Den bibliska teologi rörlighet riktat sina insatser mot extremlägena för den historiska - kritiskt förhållningssätt till Bibeln, medan själva kvarvarande trogna den historiska - kritiska metod, dess förutsättningar och dess rutiner. The attempt of the movement was to move beyond the older liberal position within the liberal framework of the study of the Bible. Försöket av rörelsen var att gå längre än det äldre liberal ståndpunkt inom liberala ramen för studiet av Bibeln.

Alliance with Neo - orthodoxy Alliansen med Neo - ortodoxin

The biblical theology movement was fostered by the neo - orthodox reaction to theological liberalism that developed under the influence of Karl Barth and Emil Brunner in Europe and H Richard Niebuhr and Reinhold Niebuhr in America. Den bibliska teologi rörlighet främjas av neo - ortodox reaktion vid teologiska liberalism som utvecklats under inflytande av Karl Barth och Emil Brunner i Europa och H Richard Niebuhr och Reinhold Niebuhr i Amerika. The neo - orthodox reaction against Protestant liberalism's reduction of the Christian faith to universal human and religious truths and moral values became a powerful impetus for the biblical theology movement. Neo - ortodox reaktion mot protestantiska liberalism minskningen av den kristna tron på universella mänskliga och religiösa sanningar och moraliska värderingar blev en stark drivkraft för den bibliska teologi rörelse.

It must be noted, however, that neo - orthodoxy was not a return to older Protestant orthodoxy, which held that all Scripture was divinely inspired. Det bör dock noteras att neo - ortodoxin inte var en återgång till äldre protestantiska ortodoxin, som ansåg att alla Skriften var gudomligt inspirerade. By and large the biblical theology movement joined the neo - orthodox view of revelation and inspiration. Revelation is essentially God revealing himself in Christ, and Scripture may become a witness to this revelation. På det stora hela den bibliska teologi rörlighet gick neo - ortodox syn på uppenbarelse och inspiration. Uppenbarelseboken är i huvudsak Gud avslöjar sig själv i Kristus och Skriften kan bli vittne till denna uppenbarelse. The Bible is not the word of God but may become the word of God in its witness to Christ. Bibeln är inte Guds ord, men kan bli Guds ord i sitt vittnesbörd om Kristus. Particularly useful to the movement was Brunner's view on revelation in which he attacked classical Protestant and American fundamentalists on the one hand and classical liberals on the other. Särskilt värdefullt att rörelsen var Brunner syn på uppenbarelse där han attackerade klassisk protestanter och amerikanska fundamentalister å ena sidan och klassiska liberaler på den andra. The biblical theology movement could join ranks with the neo - orthodox theology to wage a common battle against both liberalism in theology and fundamentalism among conservative segments in America. Den bibliska teologi rörlighet skulle kunna ansluta leden med neo - ortodox teologi att föra en gemensam kamp mot både liberalism i teologi och fundamentalism bland konservativa segment i Amerika.

Greek Versus Hebrew Thought Grekiska Versus hebreiska tankefrihet

The biblical theology movement constantly opposed the influence of modern philosophy and its constructs as modes to understand biblical thought. Den bibliska teologi rörlighet ständigt emot påverkan av modern filosofi och dess konstruktioner som lägen att förstå bibliska trodde. It also tended strongly to reject an understanding of the Bible on the basis of Greek thought and its categories. Dessutom tenderade starkt att avvisa en förståelse av Bibeln på grundval av Grekiska trodde och dess kategorier. In its rejection of the domineering effect of modern philosophy it shared once again a concern of neo - orthodoxy. I sitt förkastande av den dominerande effekten av modern filosofi det delade återigen en oro för neo - ortodoxin. The attempt was to understand the Bible outside certain modern or ancient philosophical norms and patterns of thought. Försöket var att förstå Bibeln utanför vissa moderna och antika filosofiska normer och mönster för tanke. It was argued that the Bible must be understood "in its own categories" (James Muilenburg) and the scholar must put himself "within the world of the Bible" (BW Anderson). Det hävdades att Bibeln måste förstås i sina egna kategorier "(James Muilenburg) och akademiker måste sätta sig själv i den världen i Bibeln" (BW Anderson).

The contrast between Greek and Hebrew thought (T Boman and others) became rather important. Kontrasten mellan grekiska och hebreiska trodde (T Boman m.fl.) blev ganska viktigt. Although the NT was written in Greek, the Hebrew mentality was common to both testaments. Trots att NT skrevs på grekiska, den hebreiska mentalitet var gemensamma för båda testamenten. The idea of the Hebrew mentality led to significant studies of words in both testaments. Idén om den hebreiska mentalitet leder till stora studier av ord i båda testamenten. The outlines of the Hebraic thought patterns were reflected in the words of the Hebrew language, and this Hebraic thought content was also communicated through the vehicle of language (Greek) of the NT. Konturerna i HEBREISK trodde mönster återspeglades i orden i hebreiska språket, och detta HEBREISK trodde innehöll också meddelas genom fordonet av språk (grekiska) i NT.

The Bible Within Its Culture Bibeln Inom kulturen

Another characteristic of the biblical theology movement was an emphasis on the distinctiveness of the Bible in its environment. Ett annat kännetecken för den bibliska teologi rörlighet var en betoning på särskiljningsförmåga i Bibeln i dess omgivning. GE Wright's book The OT Against Its Environment (1950) is typical, reflecting in part the concern of the Albright school. GE Wright's book Den OT mot dess miljö (1950) är typiskt, vilket i en del oro i Albright skolan. The consensus emerged that when there is borrowing or even syncretism, or when there are plain similarities, the differences between the literature of Israel and that of the surrounding nations are far more remarkable than its points of contact. Det vara eniga om att när det finns upplåning eller ens syncretism, eller när det finns vanlig likheter, skillnader mellan litteratur i Israel och de omgivande länderna är mycket mer anmärkningsvärt än dess kontaktpunkter. The movement claimed that the most significant things in Israel were not the things it held in common with its neighbors but the things where it differed from them. Rörelsen hävdar att de viktigaste sakerna i Israel inte var det det som hölls i gemensamma med sina grannar men de saker där det skiljer sig från dem. When the Bible was compared with other contemporary cultures and religions, its uniqueness became apparent. När Bibeln var jämfört med andra samtida kulturer och religioner, dess unika blev uppenbar. Further, this distinctiveness is not a matter of faith but a matter of scientific historical study. Ytterligare detta särskiljningsförmåga är inte en fråga om tro, utan en fråga om vetenskaplig historisk studie. The uniqueness of the biblical faith was determined by historical study and subject to its norms. Det unika med den bibliska tron fastställdes genom historiska studier och med dess normer.

Biblical Unity Bibliska enhetsorganisationen

A concomitant aspect of the distinctiveness of the Bible is its unity, particularly the unity of both testaments. En samtidig aspekt av särskiljningsförmåga i Bibeln är dess enighet, särskilt enhet både testamenten. "The attempt to deal with both testaments in a unified way came as a protest against the tendency of increased specialization which had characterized American and British scholarship in the preceding generation" (Childs, p. 36). "Försöket att hantera både testamenten på ett enhetligt sätt kom som en protest mot den tendens till ökad specialisering som präglas amerikanska och brittiska stipendium i föregående generationen" (Childs, s. 36). The biblical theology movement rejected allegory, typology, and Christology as modes of unity between the testaments. Den bibliska teologi rörlighet Förkastade allegori, typologi och Christology som olika enighet mellan testamenten. The unity of the Bible was unity in diversity, such as "unity of Divine revelation given in the context of history and through the medium of human personality" (HH Rowley), unity of purpose, covenant relation, and divine revelation (Muilenburg), or simply a "higher unity" (RC Dentan) or a "kerygmatic unity" (JS Glenn). Enhetsprincipen i Bibeln var enhet i mångfald, till exempel "enhetsprincipen gudomliga uppenbarelsen i samband med historien och med hjälp av mänskliga personlighet" (HH Rowley), ett gemensamt syfte, covenant relation och gudomliga uppenbarelsen (Muilenburg) eller helt enkelt en högre enhet "(RC Dentan) eller en" kerygmatic enhet "(JS Glenn). There were others who suggested a fundamental unity in history. Det fanns andra som föreslog en grundläggande enhet i historien.

Revelation in History Uppenbarelseboken i historia

One of the major tenets of the biblical theology movement was the concept of divine revelation in history. "It provided the key to unlock the Bible for a modern generation and at the same time to understand it theologically" (Childs,). The emphasis on revelation in history was used to attack both the conservative position, which holds that the Bible contains eternal truths and serves as a deposit of right doctrine, and the liberal position, which claims that the Bible contains a process of evolving religious discovery or simply progressive revelation. En av de huvudsakliga principerna i biblisk teologi rörelse var begreppet Guds uppenbarelse i historien ". Det gav nyckeln för att låsa upp Bibeln för en modern generation och samtidigt förstå den teologiskt" (Childs,). Betoningen på uppenbarelse i historien användes för att attackera både konservativ ståndpunkt, som anser att Bibeln innehåller eviga sanningar och fungerar som en deposition på rätt doktrin och liberal ståndpunkt, som hävdar att Bibeln innehåller en process för utveckling religiösa upptäckt eller bara progressiv uppenbarelse . The emphasis on revelation stressed the divine self - disclosure and shifted the content away from propositional revelation and doctrine to the neo - orthodox concept of encounter without propositional content. Betoningen på uppenbarelse betonade den gudomliga själv - utlämnande och flyttas innehållet från propositional uppenbarelse och doktrin till neo - ortodoxa begreppet stöter utan propositional innehåll.

The corresponding emphasis on history meant that the revelational encounter in history provided the bridge of the gap between past and present in that Israel's history became the church's history and subsequently our modern history. Motsvarande tonvikt på historia innebar att revelational stöter i historien förutsatt bron på mellanrummet mellan förr och nu i Israel historia blev kyrkans historia och därefter vår moderna historia. In the church's liturgy the believer and the community of faith participate in the same redemptive event by means of recital. I kyrkans liturgi de troende och kommunen tro delta i samma redemptive händelse genom skäl.

Decline and Evaluation Avböj och utvärdering

The biblical theology movement flourished for about a generation, from c. Den bibliska teologi rörlighet blomstrade under cirka en generation, från c. 1945 to 1965. 1945 till 1965. Childs sees its demise as a major force in American theology in the early 1960s. He is supported by Barr. Childs ser sin död som en viktig kraft i amerikansk teologi i början av 1960-talet. Han stöds av Barr. Against this position it is held that "biblical theology is not a movement or a brand of theology but simply an enlargement of the dimensions of biblical science" (Smart, 11) which is continuing to function on an international scale. Mot denna ståndpunkt är det fastställt att "bibliska teologi är inte en rörelse eller ett märke av teologi utan bara en utvidgning av dimensionerna av bibliska vetenskap" (Smart, 11) som fortsätter att fungera på en internationell nivå. Childs appears to have overstated the case in claiming the death of the American biblical theology movement in 1963, but has been correct in his description of the characteristics of the movement as a coherent force within twentieth century liberal theology. Childs tycks ha överskattat det gäller att hävda död den amerikanska bibliska teologi rörlighet i 1963, men har rätt i sin beskrivning av egenskaperna hos den rörelse som en sammanhängande kraft inom nittonhundratalet liberal teologi. By 1969 such a prominent member of the movement as GE Wright appears to have moved from his earlier position supporting a God who acts in history. Genom 1969 ett sådant framträdande medlem av den rörelse som GE Wright tycks ha flyttat från sin tidigare ståndpunkt att stödja en Gud som handlar i historien.

There is no easy way of evaluating and assessing the biblical theology movement because it is part of a trend in modern liberal theology and in part an overlapping with the neo - orthodox movement in our century. Det finns inget enkelt sätt att utvärdera och bedöma den bibliska teologi rörlighet eftersom det är en del av en trend i modern liberal teologi och delvis en överlappning med neo - ortodoxa i vårt århundrade. The following features may serve as major points of issue that are called for in an assessment of the movement: Följande funktioner kan fungera som viktiga punkter i fråga som kallas för en bedömning av rörlighet:

The Problem of Hermeneutics Problemet med hermeneutics

The issue of the adequacy of biblical interpretation within the framework of the historical - critical method remained unresolved. Frågan om lämpligheten av bibliska tolkningar inom ramen för den historiska - kritiska metod förblev olöst. The theologians of the biblical theology movement remained with both feet planted in the historical - critical method. De teologer av bibliska teologi rörlighet kvar med båda fötterna planterade i historiskt - kritiska metod. They affirmed the modern world view with its secular understanding of the spatiotemporal world process, ie, the world of history and of nature. De bekräftade den moderna världen syfte med sin sekulära förståelse för spatiotemporal världen, dvs den världen i historia och natur.

While the movement was critical of its forefathers in the liberal tradition of theology on a number of points as noted above, in a major sense the members of the biblical theology movement continued the liberal tradition. Även om rörelsen var kritisk till sina förfäder i den liberala traditionen i teologi på ett antal punkter som nämnts ovan, i en större känsla av ledamöter i biblisk teologi fortsatte den liberala traditionen. The secular - scientific (and liberal) understanding of the origin and development of the world along the evolutionary Darwinian model was accepted as axiomatic, and the liberal understanding of the movement of history along general historicist lines was not radically questioned. Den sekulära - vetenskapliga (och liberal) förståelse av uppkomst och utveckling i världen längs evolutionära darwinistisk modell godtogs som axiomatisk och liberala förståelse av den fria rörligheten för historia längs allmänna historicist linjer inte radikalt ifrågasättas. Onto the contemporary scientific understanding of the movement of history along general historicist lines was not radically questioned. På den samtida vetenskapliga förståelsen av flödet av historia längs allmänna historicist linjer inte radikalt ifrågasättas. Onto the contemporary scientific understanding of both nature and history theologians of the biblical theology movement attempted to graft the biblical understanding of God as Creator and Lord who is dynamically active in the process of history (GE Wright). På den samtida vetenskapliga förståelsen av både natur och historia teologer av den bibliska teologi rörlighet försökt graft den bibliska förståelsen av Gud som Skapare och Herre som är dynamiskt aktivt i processen för historia (GE Wright).

This meshing of a "secular" or "atheistic" (A Schlatter) historical - critical method and a naturalistic - evolutionary world view with the God of the Bible who gives meaning and coherence to this world in his personal acts in history was "at best only an uneasy dualism" (Gilkey, 91). Denna samordnade av en "sekulär" eller "ateistiska" (A Schlatter) historiskt - kritiska metod och en naturalistisk - evolutionära världen syfte med Gud i Bibeln som ger mening och sammanhang i den här världen i sin personliga handlingar i historien var "i bästa fall bara en obekväm dualism "(Gilkey, 91). Childs notes incisively that "the historical - critical method is an inadequate method of studying the Bible as the Scriptures of the church," setting up "an iron curtain between the past and the present" (Chils, 141 - 42). Childs konstaterar incisively att "historiskt - kritiska metoden är en otillräcklig metod för att studera Bibeln som Skriften om kyrkan," inrätta "en järnridå mellan det förflutna och nuet" (Chils, 141 - 42).

The Issue of "What It Meant" and "What It Means." The biblical theology movement attempted to put aside the dichotomy between the past and the present, the historical - critical and theological study of the Bible, or the descriptive and the normative approach to the Bible. Frågan om "vad det innebar och vad det betyder." Den bibliska teologi rörlighet försökt att lägga undan den tudelning mellan det förflutna och nuet, den historiska - kritiskt och teologiska studier av Bibeln, eller i det beskrivande och normativa till Bibeln. The interest in the theological dimension of the Bible was of major concern. Intresset för den teologiska dimensionen av Bibeln var av stor betydelse. Nevertheless, the distinction of "what it meant" as that which is descriptive, objective, and scientific as compared to "what it means" as that which is theological and normative (see K Stendahl) put a wedge between what the movement attempted to overcome. Men skillnaden mellan "vad det innebar" som den som är beskrivande, objektiva och vetenskapliga i förhållande till "vad det betyder" som den som teologisk och normativa (se K Stendahl) ställde en kil mellan vad rörelsen försökt att övervinna . While Stendahl's distinction of "what it meant" and "what it means" remains highly debated (see Hasel, OT Theology, 35 - 75), it struck a blow at the heart of the movement. Även Stendahl är skillnad på "vad det innebar och vad det betyder" fortfarande är mycket debatteras (se Hasel, OT Teologi, 35 - 75), slog det ett slag i hjärtat av rörelsen.

The Problem of the Bible Problemet med Bibeln

Among the unresolved problems of the biblical theology movement is that of the Bible as a "fully human book and yet as the vehicle for the Divine Word" (Childs, 51). Bland de olösta problemen i den bibliska teologi rörlighet är Bibeln som en "helt mänsklig bok och ändå som fordonet för Divine Word" (Childs, 51). No consensus ever emerged whether the element of revelation claimed for the Bible lay in the text, behind the text, in text and event, or in some other mode. Ingen enighet någonsin framkommit huruvida den del av uppenbarelsen hävdade för Bibeln bestämmer i texten, bakom texten, i text och händelse, eller på annat läge. Likewise, the modes of unity within the testaments and between the testaments as expounded by such leaders as GE Wright, HH Rowley, O Cullmann, RC Dentan, FV Filson, and others (see Hasel, NT Theology, 140 - 203) did not lead to a consensus. Även formerna för enigheten inom testamenten och mellan Testamentet såsom av en sådan ledare som GE Wright, HH Rowley, O Cullmann, RC Dentan, FV Filson och andra (se Hasel, NT Teologi, 140 - 203) ledde inte till ett samförstånd.

The Concept of Revelation in History Begreppet Uppenbarelseboken i historia

The issue of history as the locus of divine revelation turned out to be ill - defined and drew heavy attack from several scholars (among them L Gilkey, W King, and J Barr). Frågan om historien som locus av gudomlig uppenbarelse visade sig vara sjuka - definieras och drog tunga attack från flera forskare (bland dem L Gilkey, W King och J Barr). Among the ambiguities of the concept of revelation in history are those related to the nature of the revelatory events, the sense of history, the relation between revelation and history as well as history and interpretation. Bland det oklara begreppet uppenbarelse i historien är de relaterade till den typ av förrädisk evenemang, den känsla av historia, förhållandet mellan uppenbarelse och historia samt historia och tolkning. Over against these ambiguities from the perspective of the modern historical - critical school of thought, conservative scholars have tended to base their case on the formal statements in Scripture about Scripture itself. In the last analysis history cannot be the authenticating factor of revelation, but the biblical revelation itself is self - authenticating. Under mot dessa oklarheter ur den moderna historiska - kritiska skolan tankefrihet, konservativ akademiker har tenderat att grunda sin fråga på de formella uttalanden i Skriften om Skriften självt. Under de senaste analysen historia kan inte vara autentiserande faktor uppenbarelse, men bibliska uppenbarelsen är i sig själv - autentiserande.

The concept of revelation in history as an alternative to propositional revelation on the one hand or general revelation on the other did not prove successful. Begreppet uppenbarelse i historien som ett alternativ till propositional uppenbarelse å ena sidan eller allmänna uppenbarelse på den andra visade sig inte vara framgångsrika. The more recent attempt to replace revelation in history with the view that the OT is "story rather than history" (Barr) does not overcome the ambiguities of history but merely replaces them with those connected with story. Biblical revelation carries within itself its own validation by enabling the recipient of revelation to grasp the content of revelation and to be grasped by the truth of revelation. Den senare försök att ersätta uppenbarelse i historien i syfte att OT är "story istället för historia" (Barr) inte övervinna tvetydigheterna historia utan ersätter dem med anknytning till historia. Bibliska uppenbarelsen bär med sig sin egen validering genom att mottagaren av uppenbarelsen att förstå innehållet i uppenbarelse och att röras av sanningen uppenbarelse. Due to the fact that biblical revelation is self - authenticating, there can be no external proofs that stand as judges over the revelation of the Bible. På grund av att bibliska uppenbarelsen är egenföretagare - autentiserande får inga yttre bevis på att ställa upp som domare över Uppenbarelseboken i Bibeln.

In short, the biblical theology movement was a major attempt for a full generation in the twentieth century to correct liberal theology from within itself. Kort sagt, den bibliska teologi rörlighet var ett viktigt försök för en hel generation under nittonhundratalet att korrigera liberal teologi inifrån sig själv. It did not succeed because it ultimately remained a captive of the basic modes, thought patterns, presuppositions, and methods of liberal theology itself. Det lyckades inte eftersom det i slutändan kvarstod en företagsintern av de grundläggande stegen, trodde mönster, antaganden och metoder för liberala teologin själv. It provided, therefore, an additional impetus to more recent attempts that show the basic method of liberalism, ie, the historical - critical method, as bankrupt (W Wink) or announce its end (G Maier) and seek for new methods of the study of the Bible and its theology whether it be a theological - historical method (GF Hasel) or structuralism (D Patte). Det gav därför en extra stimulans till nyare försök att visa den grundläggande metoden för liberalism, det vill säga den historiska - kritiska metod, som i konkurs (W Wink) eller tillkännage sitt slut (G Maier) och söka efter nya metoder för att studera av Bibeln och dess teologi vare sig det är en teologisk - historisk metod (GF Hasel) eller STRUKTURALISM (D Patte).

GF Hasel GF Hasel
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
DL Baker, Two Testaments: One Bible; J Barr, IDB Supplement; BS Childs, Biblical Theology in Crisis; L Gilkey, Naming the Whirlwind and "Cosmology, Ontology, and the Travail of Biblical Language," Jr. 41; GF Hasel, NT Theology: Basic Issues in the Current Debate and OT Theology: Basic Issues in the Current Debate; G Maier, The End of the Historical - Critical Method; JD Smart, The Past, Present, and Future of Biblical Theology; D Patte, What Is Structuralism? DL Baker, Två Testamentet: En Bibeln, J Barr, IDB Tillägg; BS Childs, biblisk teologi i kris, L Gilkey, Naming den Virvelvind och kosmologi, Ontology och travail av bibliska Språk "Jr 41, GF Hasel, NT Teologi: grundläggande frågor i den aktuella debatten och OT Teologi: grundläggande frågor i den aktuella debatten, G Maier, slutet på Historiska - Kritisk metod, JD Smart, det förflutna, nutiden och framtiden för Bibliska Teologi, D Patte, Vad Är STRUKTURALISM? K Stendahl, IDB, I; W Wink, The Bible in Human Transformation: Toward a New Paradigm for Bible Study. K Stendahl, IDB, I. W Wink, Bibeln i Human Transformation: Mot ett nytt paradigm för Bible Study.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är