Ex Opere Operato Ex Opere Operato

General Information Allmän information

Ex Opere Operato means that if the communicative nature of the Christian sacraments is acknowledged, a sacrament properly performed is seen to convey God's grace independently of the faith or moral character of the celebrant or recipients. Ex Opere Operato innebär att om den kommunikativa karaktär den kristna sakramenten är erkänt ett sakrament utförs ses att förmedla Guds nåd oberoende av tro eller moraliska karaktären hos CELEBRANT eller mottagare. Its value springs from its divine institution, "from the work already done" (Latin ex opere operato ), in which the sacrament participates. Dess värde fjädrar från sin gudomliga institution, "från det arbete som redan gjorts" (latin ex opere operato), i vilket sakrament deltar. The opposite position has been maintained by some - that the value of the sacrament does depend in some way on those who celebrate and receive, ex opere operantis ("from the work being done"). Den motsatta ståndpunkten har upprätthållits av en del - att värdet av det sakrament inte bero på något sätt för dem som firar och ta emot, ex opere operantis (från arbetet).


Ex Opere Operato Ex Opere Operato

Advanced Information Advanced Information

The historic Roman Catholic view of the way sacraments are effective is that they operate ex opere operato ("from the work done"). This position became official at the Council of Trent (1545 - 63). Den historiska romersk-katolsk tanke på hur sakramenten är effektiva är att de fungerar ex opere operato ( "från arbete"). Denna position blev officiella på den Trent (1545 - 63). Canon VIII of the seventh session opposed the view that "grace is not conferred through the act performed, but that faith alone in the divine promise suffices for the obtaining of grace." Canon VIII i sjunde session emot uppfattningen att "nåd är inte knutna till den handling som utförs, men att tro enbart i Guds löfte räcker för att få anstånd." The condition for the recipient is only that one does not place an obstacle (obex, sinful act or disposition) against the sacrament's administration. Grace is given by God when the sacrament is conferred rightly by the church. This ex opere operato working makes the sacraments unique conductors of divine grace. Villkoret för mottagaren är bara att man inte placera ett hinder (obex, syndig handling eller transaktion) mot sakrament administration. Grace ges av Gud när sakrament ges rätt av kyrkan. Detta ex opere operato arbetar gör sakramenten unik ledare av Guds nåd.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The Reformers rejected this view. Calvin said it contradicted the nature of the sacraments. Reformatorerna avvisade denna uppfattning. Calvin sa det motsägs typen av sakramenten. Protestants have stressed the need for faith to be present in the recipient for a sacrament to have validity. Protestanterna har betonat behovet av att tro att närvara vid mottagaren till ett sakrament ha giltighet. Sacraments are the instruments used by God to confirm the word of his promise to those who believe. Sakramenten är de instrument som används av Gud för att bekräfta ordet av sitt löfte till dem som tror.

DK McKim DK McKim
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelisk Dictionary)

Bibliography Bibliografi
GC Berkouwer, The Sacraments; ODCC; R Seeberg, Text book of the History of Doctrines; P Schaff, Creeds of Christendom, II; P Tillich, A Complete History of Christian Thought. GC Berkouwer, sakramenten, ODCC, R Seeberg, Text bok Historien om doktriner, P Schaff, trosbekännelser av kristenhet, II, P Tillich, A Complete History of Christian Thought.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är