Literalism Bokstavstro

Advanced Information Avancerad information

Literalism is a commitment to strict exactness of words or meanings in translation or interpretation. A literal translation seeks to represent as accurately as possible in one language the words which were written in another. Bokstavstro är ett åtagande att strikt exakthet av ord eller betydelser i översättning eller tolkning. En ordagrann översättning är att representera så exakt som möjligt på ett språk de ord som var skrivna i en annan. By way of contrast, a paraphrase translation seeks only to reproduce the meaning (or the translator's understanding of the meaning) of the original. Genom däremot en parafras översättning avser endast att återge innebörden (eller översättarens förstå innebörden) av den ursprungliga.

Most often literalism is used in connection with biblical interpretation. Oftast bokstavstro används i samband med bibliska tolkning. Generally it seeks to discover the author's intent by focusing upon his words in their plain, most obvious sense. Allmänhet det syftar till att upptäcka författarens avsikt genom att fokusera på hans ord så vanligt, mest uppenbara mening. The Jewish rabbis practiced an extreme form of literalism which stressed external and even minor points of OT or traditional requirements. They gave little thought to the intent or purpose that lay behind the texts with which they dealt and so received the condemnation of Jesus (Matt. 23:23 - 24; Mark 7:3 - 23). De judiska rabbinerna praktiserade en extrem form av bokstavstro som betonat yttre och även mindre platser OT eller traditionella kraven. De tänkte inte på att det uppsåt och syfte som låg bakom de texter som de behandlas och så fick fördömandet av Jesus (Matt. 23:23 - 24, Mark 7:3 - 23). Medieval interpreters sought a fourfold meaning (the quadriga), literal, moral, allegorical, and anagogical, for every text. Medeltida tolkar sökt en fyrfaldig mening (det fyrspann), bokstavlig, moraliska, allegoriska och anagogical, för varje text. The plain, literal meaning was considered the lowest and least important level of meaning and received little attention. Slätten ansågs bokstavlig mening lägsta och minst betydande grad av mening och fått lite uppmärksamhet. Disregard for the literal meaning led many of these theologians into sometimes wild speculations and vastly different allegorical or mystical interpretations for the same text. Förakt för bokstavlig mening lett till att många av dessa teologer till ibland vilda spekulationer och väldigt olika allegoriska eller mystiska tolkningar av samma text.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Luther and the other Reformers, rejecting multiple meanings for biblical passages, sought the single sense. Luther och de andra reformatorerna, avvisa flera betydelser för bibliska passager, försökte enda mening. This Luther described as "the very simplest, the literal, ordinary, natural sense." Detta Luther beskrev som "det allra enklaste, bokstavligen, vanlig, naturlig känsla." Literalism in this sense remains as the central focus of conservative Protestant interpretation theory. Bokstavstro i denna bemärkelse är det centrala fokus för konservativa protestantiska tolkning teori.

Since the Reformation at least two main trajectories of thought have come to be associated with literalism. Sedan reformationen minst två banor tanke har kommit att förknippas med bokstavstro. One attitude seems akin to that of the rabbis. En attityd förefaller besläktat med det av rabbiner. It approaches the text in such a strict, unimaginative way that word and letter are permitted to suppress the spirit of the text. Det närmar sig texten i denna strikta, fantasilöst sätt att ord och bokstav är tillåtna att undertrycka andan i texten. Interpretation becomes a mechanical, grammatical, logical process. Tolkningen blir en mekanisk, grammatisk, logisk process. In extreme forms this type of literalism makes no room for special consideration for figurative literary forms such as poetry or metaphor nor for the possibility of unique situations addressed by the author. I extrema former denna typ av bokstavstro ger inget utrymme för särskild hänsyn till figurativt litterära former som poesi eller metafor eller en möjlighet till unika fall som tas upp av författaren.

Other contemporary adherents of literalism, no less devoted to finding the true meaning of the text as intended by the author, employ different attitudes and methodologies. Andra samtida anhängare av bokstavstro inte mindre arbetar för att finna den verkliga innebörden av texten som det är tänkt av författaren, använda olika attityder och metoder. They seek to apply interpretative principles and rules with a sense of appropriateness and sensitivity. De försöker tillämpa tolkningen principer och regler med en känsla av lämplighet och känslighet. In addition to grammatical and philosophical investigations they employ information about the author's historical and cultural situation that may aid in interpretation. Förutom grammatisk och filosofiska utredningar de anställda information om författaren historiska och kulturella situation som får stöd i tolkningen. Differing literary forms and genres are handled with methods suitable to their type. Olika litterära former och genrer hanteras med metoder som är lämpliga för deras typ. Individual passages are considered within their immediate context in the writing in which they appear as well as within the totality of Scripture. Enskilda passager anses i deras omedelbara sammanhang skrivandet som de dyker upp, liksom i hela Skriften. These interpreters focus upon words and externals in order that these may lead them to the meaning and spirit of the text. Dessa tolkar fokus på ord och externa så att dessa kan leda till att innebörden och andemeningen i texten. For them "literalism" means to seek the plain meaning without exaggeration, distortion, or inaccuracy. För dem "bokstavstro" betyder att söka vanlig mening utan överdrift, förvrängning eller felaktigheter.

JJ Scott, Jr. JJ Scott, Jr
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är