Mediating Theology Medla Teologi

Advanced Information Avancerad information

(Vermittlungstheologie). (Vermittlungstheologie). The name of a program undertaken by widely differing thinkers, mostly in Germany, in the middle third of the nineteenth century. Namnet på ett program som genomförs av vitt skilda tänkare, främst i Tyskland, i den mellersta tredjedelen av artonhundratalet. Their conclusions differed greatly, but they shared a commitment to mediation, the attempt to find truth on a middle ground between opposite extremes. Deras slutsatser mycket olika, men de delar ett engagemang för medling, försöket att hitta sanningen om en medelväg mellan motsatta ytterligheter.

These thinkers tried to mediate between the influences of Hegel and Schleiermacher, between rationalism and supernaturalism, and between innovation and tradition. Dessa tänkare försökte medla mellan inflytande från Hegel och Schleiermacher, mellan rationalism och magi, och mellan innovation och tradition. For them, both feeling and thought were to be taken into account in theology. För dem var både känsla och tanke som bör beaktas i teologi. Christianity was seen as partly natural and partly supernatural in origin. Kristendomen sågs som delvis naturliga och delvis övernaturligt ursprung. The mediators tended to support the union of Lutherans and Reformed in the state churches of Germany. Medlarna tenderade att stödja föreningen mellan lutheraner och reformerta i staten kyrkorna i Tyskland.

The most important members of the mediating school (vermittelnde Schule) were IA Dorner, Julius Koestlin, Julius Muller, CI Nitzsch, Richard Rothe, and Karl Ullmann. Viktigaste medlemmarna av medlande skolan (vermittelnde Schule) var IA Dörner, Julius Koestlin, Julius Muller, CI Nitzsch, Richard Rothe, och Karl Ullman. Mediating theology was represented at many different universities. Medla teologi var representerat på många olika universitet. It can be dated from 1828 with the founding of the periodical Theologische Studien und Kritiken. Det kan dateras från 1828 med grundandet av tidskriften Theologische Studien und Kritiken. It was also the theme of Vierteljahrschrift fur Theologie und Kirche (founded 1845) and Jahrbucher fur deutsche Theologie (founded 1856). Det var också temat för Vierteljahrschrift päls Theologie und Kirche (grundad 1845) och Jahrbucher für deutsche Theologie (grundad 1856).

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
The most important topic for mediating theology was Christology. Den viktigaste frågan för att förmedla teologi var kristologi. The historic doctrine of the person of Christ was being challenged by historical criticism. Den historiska läran om Kristi person höll på att utmanas av historisk kritik. For philosophical reasons historical criticism began with a picture of Jesus that left no room for his deity and so rejected as unhistorical anything in the Gospels that testified to his deity. För filosofiska skäl historisk kritik började med en bild av Jesus som lämnade något utrymme för hans gudom och avvisade som ohistoriskt något i evangelierna som vittnade till hans gudom. The biggest bombshell was the book Leben Jesu (Life of Jesus) by DF Strauss in 1835. Den största bomb var boken Leben Jesu (Jesu liv) genom DF Strauss 1835. This denial of historic Christian doctrine led to a negative reaction from those who wanted to conserve more of the old doctrine. Detta förnekande av historiska kristna läran ledde till en negativ reaktion från dem som ville bevara mer av den gamla läran.

The mediators attempted to find a middle course that would both retain some elements of historic Christology and accept many of the assumptions and conclusions of historical criticism. Medlarna försökte finna en medelväg som både behålla vissa delar av historiska kristologi och acceptera många av de antaganden och slutsatser av historisk kritik. They differed radically from one another in doctrine, but in every case the acceptance of historical criticism led them to modify the historic doctrine of the person of Christ fundamentally. De skilde sig radikalt från varandra i läran, men i samtliga fall godkännande av historiska kritik ledde dem att ändra den historiska läran om Kristi person i grunden. In this sense, kenoticism can be seen as a form of mediating theology. I denna mening kan kenoticism ses som en form av förmedlande teologi. But another form was the direct opposite of kenoticism, namely IA Dorner's idea of a growing unity between God and Jesus. Men en annan form var den direkta motsatsen till kenoticism, nämligen IA Dörner idé om en växande enhet mellan Gud och Jesus. Dorner saw that kenoticism had lost sight of the immutability of God. Dörner såg att kenoticism hade glömt det oföränderliga Gud. He concluded instead that Jesus had originally been a separate person who was only gradually assumed into the unity of the Logos in a process that was completed only at the ascension. Han slutsatsen i stället att Jesus hade ursprungligen varit en särskild person som var bara gradvis antas i enighet Logos i en process som avslutades först vid uppstigning.

The varieties in mediating theology indicate that its program did not lead to any conclusive results. Sorterna i medla teologi visar att dess program inte ledde till något avgörande resultat. Indeed, it could lead to new and opposite extremes. I själva verket kan det leda till nya och motsatta ytterligheter. It was ambitious but vague, and faded away once Albrecht Ritschl and his disciples became influential in the last part of the nineteenth century. Det var ambitiöst, men vag och tynade bort gång Albrecht Ritschl och hans lärjungar blev inflytelserika i den sista delen av artonhundratalet.

JM Drickamer JM Drickamer
(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)

Bibliography Bibliografi
K. Barth, Protestant Theology in the Nineteenth Century; JM Drickamer, "Higher Criticism and the Incarnation in the Thought of IA Dorner," CTQ 43:197-206; God and Incarnation in Mid Nineteenth Century German Theology: G. Thomasius, IA Dorner, AE Biedermann, tr. K. Barth, protestantisk teologi i artonhundratalet, JM Drickamer, "Higher Kritik och inkarnationen i tanken på IA Dörner," CTQ 43:197-206, Gud och inkarnationen i mitten av artonhundratalet tyska Teologi: G. Thomasius, IA Dörner, AE Biedermann, tr. C. Welch, LCC; C. Welch, Protestant Thought in the Nineteenth Century. C. Welch, LCC C. Welch, protestantiska Thought i artonhundratalet.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är