Monotheism Monoteism

General Information Allmän information

Monotheism is the religious conception of a single and transcendent God. It contrasts particularly with Polytheism, belief in many gods, and Pantheism, belief in God as synonymous with the universe. Monoteism är den religiösa uppfattningen av en enda och transcendent Gud. Det kontrasterar särskilt med polyteism, tro på många gudar, och panteism, tron på Gud som synonymt med världsalltet. Judaism, Christianity, and Islam are the principal monotheistic religions. Judendom, kristendom och islam är de viktigaste monoteistiska religionerna.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Bibliography Bibliografi
Albright, William F., From the Stone Age to Christianity: Monotheism and the Historical Process, 2d ed. Albright, William F., från stenåldern till kristendomen: monoteismen och den historiska processen, 2d ed. (1957); Niebuhr, H. Richard, Radical Monotheism and Western Culture (1960). (1957), Niebuhr, Richard H., radikala monoteismen och Western Culture (1960).


Monotheism Monoteism

Advanced Information Avancerad information

[[6]] Topics: Monotheism Monotheism is the belief that there is only one God. [[6]] Ämnen: monoteismen Monoteism är tron på att det bara finns en Gud. Related terms are polytheism (the belief that there are many gods), henotheism (belief in one supreme god, though not necessarily to the exclusion of belief in other lesser gods), monolatry (worship of only one god, though not necessarily denying that other gods exist), and atheism (denying or disbelieving in the existence of any gods at all). Sammansättningar är polyteism (tron att det finns många gudar), henotheism (tron på en allsmäktig gud, men inte nödvändigtvis med uteslutande av tron på andra mindre gudar), monolatry (dyrkan av endast en gud, men inte nödvändigtvis att förneka att andra gudar existerar), och ateism (förneka eller inte tror på förekomsten av eventuella gudar alls).

Atheism was not particularly attractive to the Israelite people in ancient times. Ateism var inte särskilt lockande för Israels folk under antiken. They were convinced that only fools would be so spiritually ignorant as to deny the existence of a supreme being (Pss. 14:1; 53:1). De var övertygade om att enbart dårar skulle vara så andligt okunnig som att förneka existensen av en högre makt (Pss. 14:1; 53:1). For the people of God, the fear of the Lord was the beginning of wisdom and knowledge (Ps. 111:10; Prov. 1:7; 9:10). För Guds folk, var Herrens fruktan vishetens begynnelse och kunskap (Ps. 111:10; Ords. 1:7; 9:10). But if the Israelites did not doubt that there was at least one God, the nations on their borders faced them with the tantalizing possibility that there might be more than one. Men om israeliterna inte tvivel om att det fanns minst en Gud, nationerna på sina gränser inför dem med den kittlande möjligheten att det kan finnas fler än en. Egypt, Phoenicia, Aram, Ammon, Moab, Edom, these and other nations were polytheistic, henotheistic, or monolatrous throughout their history in ancient times. Egypten, Fenicien, Aram, Ammon, Moab, Edom, dessa och andra nationer var polyteistiska, henotheistic, eller monolatrous hela sin historia under antiken. One of the questions raised by the OT is whether Israel would remain monotheistic or be attracted by the religious options preferred by its pagan neighbors. En av de frågor som väckts av OT är om Israel skulle förbli monoteistiska eller lockas av religiösa alternativ som föredras av sina hedniska grannar.

Students of comparative religion have suggested that the religions of mankind evolved from lower stages to ever higher stages, the highest of all being monotheism. Studenter i Jämförande Religion har föreslagit att religioner mänskligheten utvecklats från lägre stadier till allt högre stadier, den högsta av alla är monoteism. They have proposed that Israelite religion began as animism, the belief that every natural object is inhabited by a supernatural spirit. De har föreslagit att Israelite religion började som animism, tron att alla fysiska objekt bebos av en övernaturlig ande. After animism, we are told, the idea developed in Israel that some spirits were more powerful than others and deserved to be called "gods." Efter animism, säger man, idén utvecklats i Israel att vissa sprit var mer kraftfull än andra och förtjänar att kallas "gudar". Eventually the most powerful of all became preeminent above the others, and the people believed in his supreme authority and worshipped him alone. Så småningom den mäktigaste av alla blev framstående över de andra, och folket trodde på sin högsta myndighet och tillbad honom ensam. Finally, Israel became willing to admit that the lesser gods had no existence whatever. Slutligen blev Israel villiga att medge att de mindre gudarna hade ingen existens helst. Comparative religion, then, often teaches that Israel's religion underwent a process of evolution from animism to polytheism to henotheism to monotheism. Comparative religion, ofta lär att Israels religion genomgick en process av utveckling från animism till polyteism till henotheism till monoteism.

But it cannot be shown that polytheistic religions always gradually reduce the number of their gods, finally arriving at only one. Men det kan visas att polyteistiska religioner alltid gradvis minska antalet av deras gudar, slutligen anländer till bara en. For example, there are innumerable Hindu deities (estimates range from several hundred thousand to 800 million, depending on how deity is defined), and the number seems actually to be increasing. Till exempel finns det otaliga hinduiska gudar (uppskattningar varierar mellan flera hundra tusen till 800 miljoner, beroende på hur gudom definieras), och antalet verkar faktiskt öka. Since a religion may add more and more deities as it followers become aware of more and more natural phenomena to deify, it is just as plausible to assume that polytheism is the end product of evolution from an original monotheism as it is to assume the reverse. Eftersom en religion kan lägga till fler och fler gudar som efterföljare blir medveten om mer och mer naturfenomen att avguda, är det lika rimligt att polyteism är slutprodukten av utvecklingen från ett original monoteism som att anta motsatsen.

(Elwell Evangelical Dictionary) (Elwell evangelikal ordbok)


Monotheism Monoteism

Catholic Information Katolsk information

Monotheism (from the Greek monos "only", and theos "god") is a word coined in comparatively modern times to designate belief in the one supreme God, the Creator and Lord of the world, the eternal Spirit, All-powerful, All-wise, and All-good, the Rewarder of good and the Punisher of evil, the Source of our happiness and perfection. Monoteism (från grekiskans monos "bara", och theos "gud") är ett ord som myntades i relativt modern tid att utse tron på en allsmäktig Gud, Skapare och Herre av världen, den evige Anden, allsmäktig, Alla -vis, och All-gott, Rewarder av goda och Punisher onda, källan till vår lycka och perfektion. It is opposed to Polytheism, which is belief in more gods than one, and to Atheism, which is disbelief in any deity whatsoever. Det är emot polyteism, som är tron på flera gudar än en, och till ateism, som ingen längre tror på någon gud alls. In contrast with Deism, it is the recognition of God's presence and activity in every part of creation. I motsats till Deism, är det ett erkännande av Guds närvaro och verksamhet i alla delar av skapelsen. In contrast with Pantheism, it is belief in a God of conscious freedom, distinct from the physical world. I motsats till panteism, är det tron på en Gud medvetna frihet, skild från den fysiska världen. Both Deism and Pantheism are religious philosophies rather than religions. Både Deism och panteism är religiösa livsåskådningar snarare än religioner.

On the other hand, Monotheism, like Polytheism, is a term applying primarily to a concrete system of religion. Å andra sidan, monoteismen, som polyteism, är ett begrepp som i första hand till ett konkret system av religion. The grounds of reason underlying monotheism have already been set forth in the article GOD. Grunderna för Skälet för monoteism har redan anges i artikeln GUD. These grounds enable the inquiring mind to recognize the existence of God as a morally certain truth. Dessa skäl gör det möjligt för eftertänksamhet att erkänna existensen av Gud som ett moraliskt viss sanning. Its reasonableness acquires still greater force from the positive data associated with the revelation of Christianity. Dess rimlighet förvärvar ännu större kraft från de positiva uppgifter i samband med avslöjandet av kristendomen. (See REVELATION.) (Se Upp.)

PRIMITIVE MONOTHEISM RÅ MONOTEISM

Was monotheism the religion of our first parents? Var monoteism religionen av våra första föräldrar? Many Evolutionists and Rationalist Protestants answer No. Rejecting the very notion of positive, Divine revelation, they hold that the mind of man was in the beginning but little above that of his ape-like ancestors, and hence incapable of grasping so intellectual a conception as that of Monotheism. Många evolutionister och rationalistiska protestanter svara Nej förkasta själva begreppet positiv, gudomlig uppenbarelse, hålla de att människans sinne var i början, men något högre än den han apliknande förfäder, och därmed oförmögen att fatta så intellektuell ett begrepp som som monoteism.

They assert that the first religious notions entertained by man in his upward course towards civilization were superstitions of the grossest kind. De hävdar att den första religiösa föreställningar underhöll med människan i sin uppåtgående kurs mot civilisationen var vidskepelse av grövsta slag. In a word, primitive man was, in their opinion, a savage, differing but little from existing savages in his intellectual, moral, and religious life. Med ett ord, primitiva människan var, enligt deras mening, en vilde, men skiljer sig föga från befintliga vildar i hans intellektuella, moraliska och religiösa liv. Catholic doctrine teaches that the religion of our first parents was monotheistic and supernatural, being the result of Divine revelation. Katolska läran lär att religionen våra första föräldrar var monoteistiska och övernaturliga, är resultatet av gudomlig uppenbarelse. Not that primitive man without Divine help could not possibly have come to know and worship God. Inte för att den primitiva människan utan gudomlig hjälp inte kunde ha lärt känna och dyrka Gud. The first man, like his descendants today, had by nature the capacity and the aptitude for religion. Den första människan, liksom hans ättlingar i dag, hade av naturen kapacitet och fallenhet för religion. Being a man in the true sense, with the use of reason, he had the tendency then, as men have now, to recognize in the phenomena of nature the workings of a mind and a will vastly superior to his own. Att vara man i egentlig mening, med hjälp av förnuftet, hade han en tendens då, som män måste nu erkänna i naturföreteelserna mekanismen i ett sinne och en vilja mycket bättre än hans egen. But, as he lacked experience and scientific knowledge, it was not easy for him to unify the diverse phenomena of the visible world. Men eftersom han saknade erfarenhet och vetenskaplig kunskap, var det inte lätt för honom att förena de olika företeelserna i den synliga världen. Hence he was not without danger of going astray in his religious interpretation of nature. Därmed var han inte utan riskerar att gå vilse i sin religiösa tolkningar av naturen. He was liable to miss the important truth that, as nature is a unity, so the God of nature is one. Revelation was morally necessary for our first parents, as it is for men today, to secure the possession of true monotheistic belief and worship. The conception that Almighty God vouchsafed such a revelation is eminently reasonable to everyone who recognizes that the end of man is to know, love, and serve God. Han skulle ha kunnat missa den viktiga sanningen att, eftersom naturen är en enhet, så att Guds natur är ett. Uppenbarelsen var moraliskt nödvändigt för våra första föräldrar, eftersom det är för män idag, för att säkra innehav av sanna monoteistiska tro och tillbedjan . föreställningen att Gud Allsmäktig förunnas sådan uppenbarelse är ytterst rimligt att alla som erkänner att slutet av människan är att känna, älska och tjäna Gud. It is repugnant to think that the first generations of men were left to grope in the dark, ignorant alike of the true God and of their religious duties, while at the same time it was God's will that they should know and love Him. Det är motbjudande att tänka sig att de första generationerna av männen kvar att famla i mörkret, okunniga både av den sanne Guden och deras religiösa plikter, medan det samtidigt var Guds vilja att de ska känna och älska honom. The instruction in religion which children receive from their parents and superiors, anticipating their powers of independent reasoning, and guiding them to a right knowledge of God, being impossible for our first parents, was not without a fitting substitute. Undervisningen i religion som barnen får av sina föräldrar och överordnade, förutse sina befogenheter självständigt resonemang och vägleda dem till en rätt kunskap om Gud, som är omöjligt för våra första föräldrar, var inte utan ett passande substitut. They were set right from the first in the knowledge of their religious duties by a Divine revelation. De fastställdes redan från första i kunskapen om sina religiösa plikter som en gudomlig uppenbarelse. It is a Catholic dogma, intimately connected with the dogma of original sin and with that of the Atonement, that our first parents were raised to the state of sanctifying grace and were destined to a supernatural end, namely, the beatific vision of God in heaven. Det är en katolsk dogm, intimt förbunden med dogmen om arvsynden och med att om försoningen, att våra första föräldrar var upp till den aktuella helgande nåd och som var avsedda för en övernaturlig slut, nämligen Himmelsk vision av Gud i himlen . This necessarily implies supernatural faith, which could come only by revelation. Detta innebär nödvändigtvis övernaturlig tro, som kan komma endast genom uppenbarelse.

Nor is there anything in sound science or philosophy to invalidate this teaching that Monotheistic belief was imparted by God to primitive man. Det finns inte heller någonting i sund vetenskap eller filosofi att vederlägga denna undervisning som monoteistiska tro var förmedlas av Gud till primitiva människan. While it may be true that human life in the beginning was on a comparatively low plane of material culture, it is also true that the first men were endowed with reason, ie, with the ability to conceive with sufficient distinctness of a being who was the cause of the manifold phenomena presented in nature. Även om det kan stämma att det mänskliga livet i början var på en jämförelsevis låg plan av materiell kultur är det också sant att den första männen var utrustade med förnuft, dvs med förmågan att tänka med tillräcklig tydlighet av en varelse som var orsaken till de många företeelser i naturen. On the other hand, a humble degree of culture along the lines of art and industry is quite compatible with right religion and morality, as is evident in the case of tribes converted to Catholicism in recent times; while retaining much of their rude and primitive mode of living, they have reached very clear notions concerning God and shown remarkable fidelity in the observance of His law. Å andra sidan är en ödmjuk viss kultur i linje med konst och industri helt kompatibel med rätt religion och moral, vilket framgår i fallet med stammarna konverterade till katolicismen under den senaste tiden, och samtidigt behålla mycket av sin råa och primitiva läge levande, har de nått mycket klara uppfattningar om Gud och visat en anmärkningsvärd trofasthet i respekt för Hans lag. As to the bearing of the Evolutionistic hypothesis on this question, see FETISHISM. It is thus quite in accordance with the accredited results of physical science to maintain that the first man, created by God, was keen of mind as well as sound of body, and that, through Divine instruction, he began life with right notions of God and of his moral and religious duties. Vad som skall stå för den utvecklingshistoriska hypotes i denna fråga, se fetischism. Det är alltså helt i enlighet med godkända resultat naturvetenskapens att hävda att den första människan, skapad av Gud, var angelägen om sinne samt ljud av kropp, och dessutom, genom gudomliga instruktioner, började han liv med rätt föreställningar om Gud och hans moraliska och religiösa plikter. This does not necessarily mean that his conception of God was scientifically and philosophically profound. Here it is that scholars are wide of the mark when they argue that Monotheism is a conception that implies a philosophic grasp and training of mind absolutely impossible to primitive man. Detta betyder inte nödvändigtvis att hans uppfattning av Gud var vetenskapligt och filosofiskt djup. Här är det att forskarna är över målet när de argumenterar att monoteismen är ett begrepp som innebär en filosofisk grepp och utbildning i sinnet helt omöjligt att primitiva människan.

The notion of the supreme God needed for religion is not the highly metaphysical conception demanded by right philosophy. Begreppet den högste Gud som behövs för att religionen är inte mycket metafysiskt begrepp krävt rätt filosofi. If it were, but few could hope for salvation. Om det var, men få kunde hoppas på räddning. The God of religion is the unspeakably great Lord on whom man depends, in whom he recognizes the source of his happiness and perfection; He is the righteous Judge, rewarding good and punishing evil; the loving and merciful Father, whose ear is ever open to the prayers of His needy and penitent children. Gud religion är outsägligt stor Herren på vem man beror, i vilken han erkänner källan till hans lycka och perfektion, han är rättfärdig domare, belöna goda och straffa det onda, den älskande och barmhärtig Fader, vars öra är alltid öppen för böner Hans behövande och ångerfulla barn. Such a conception of God can be readily grasped by simple, unphilosophic minds -- by children, by the unlettered peasant, by the converted savage. Denna uppfattning av Gud kan lätt gripas av enkla, unphilosophic sinnen - av barn, av olärd bonde, som konverterade vilde.

Nor are these notions of a supreme being utterly lacking even where barbarism still reigns. Inte heller är dessa föreställningar om ett högsta väsende fullständigt saknas även om barbariet fortfarande råder. Bishop Le Roy, in his interesting work, "Religion des primitifs" (Paris, 1909), and Mr. A. Lang, in his "Making of Religion" (New York, 1898), have emphasized a point too often overlooked by students of religion, namely, that with all their religious crudities and superstitions, such low-grade savages as the Pygmies of the Northern Congo, the Australians, and the natives of the Andaman Islands entertain very noble conceptions of the Supreme Deity. Biskop Le Roy, i sin intressanta, "Religion des primitifs" (Paris, 1909), och Mr A. Lang, i sin "Making of Religion" (New York, 1898), har betonat en punkt alltför ofta förbises av studenter av religion, nämligen att med alla sina religiösa crudities och vidskepelser, som låg vildar lönegrad som den pygméer i norra Kongo, australier, och de infödda i Andamanerna underhålla mycket ädelt föreställningar av högsta gudomen. To say, then, that primitive man, fresh from the hand of God, was incapable of monotheistic belief, even with the aid of Divine revelation, is contrary to well-ascertained fact. Säga då, att den primitiva människan, färska från Guds hand, var oförmögen att monoteistiska tro, även med hjälp av gudomliga uppenbarelsen, strider mot väl konstaterat faktum. From the opening chapters of Genesis we gather that our first parents recognized God to be the author of all things, their Lord and Master, the source of their happiness, rewarding good and punishing evil. Från de första kapitlen i Första Mosebok vi förstått att våra första föräldrar erkänt att Gud skulle vara författare till alla ting, sin Herre och Mästare, källan till deras lycka, belöna goda och straffar det onda. The simplicity of their life made the range of their moral obligation easy of recognition. Enkelheten i deras liv gjorde skalan av deras moraliska skyldighet lätt för erkännande. Worship was of the simplest kind. Worship var av enklaste slag.

MOSAIC MONOTHEISM MOSAIK MONOTEISM

The ancient Hebrew religion, promulgated by Moses in the name of Jehovah (Jahweh), was an impressive form of Monotheism. Den urgamla hebreiska religion, som utfärdades av Moses i namnet Jehovah (Jahweh), var en imponerande form av monoteismen. That it was Divinely revealed is the unmistakable teaching of Holy Scripture, particularly of Exodus and the following books which treat explicitly of Mosaic legislation. Det avslöjades gudomligt är den omisskännliga undervisning i Heliga Skrift, i synnerhet av Exodus och följande böcker som behandlar uttryckligen av Mosaic lagstiftning. Even non-Catholic Scriptural scholars, who no longer accept the Pentateuch, as it stands, as the literary production of Moses, recognize, in great part, that, in the older sources which, according to them, go to make up the Pentateuch, there are portions that reach back to the time of Moses, showing the existence of Hebrew monotheistic worship in his day. Även icke-katolska bibliska forskare, som inte längre accepterar de fem Moseböckerna, som det är, som det litterära produktion av Moses, känna igen, till stor del, att i äldre källor som, enligt dem, gå för att kompensera de fem Moseböckerna, Det finns delar som sträcker sig tillbaka till Moses tid, som visar förekomsten av hebreiska monoteistisk dyrkan i hans dag. Now, the transcendent superiority of this Monotheism taught by Moses offers a strong proof of its Divine origin. Nu lärde transcendenta överlägsenhet denna monoteism som Moses erbjuder ett starkt bevis på dess gudomliga ursprung. At a time when the neighbouring nations representing the highest civilization of that time -- Egypt, Babylonia, Greece -- were giving an impure and idolatrous worship to many deities, we find the insignificant Hebrew people professing a religion in which idolatry, impure rites, and a degrading mythology had no legitimate place, but where, instead, belief in the one true God was associated with a dignified worship and a lofty moral code. Vid en tidpunkt då de närliggande nationer som representerar den största civilisationen på den tiden - Egypten, Babylonien, Grekland - var att ge en oren och avgudadyrkare dyrkan av många gudar, finner vi den obetydliga hebreiska människor som påstår en religion som avgudadyrkan, oren riter, och en förnedrande mytologi hade ingen legitim plats, men där i stället förknippades tro på den ende sanne Guden med en värdig dyrkan och ett högt moralkodex. Those who reject the claim of Mosaic Monotheism to have been revealed have never yet succeeded in giving a satisfactory explanation of this extraordinary phenomenon. De som avvisar påståendet för Mosaic monoteismen ha avslöjat ännu aldrig har lyckats ge en tillfredsställande förklaring till detta märkliga fenomen. It was, however, pre-eminently the religion of the Hebrew people, destined in the fullness of time to give place to the higher monotheistic religion revealed by Christ, in which all the nations of the earth should find peace and salvation. Det var, dock i allra högsta grad religionen av det hebreiska folket, avsedda i sinom tid ge plats för högre monoteistiska religionen avslöjas av Kristus, där alla jordens folk skulle finna frid och frälsning. The Jewish people was thus God's chosen people, not so much by reason of their own merit, as because they were destined to prepare the way for the absolute and universal religion, Christianity. Det judiska folket var således Guds utvalda folk, inte så mycket på grund av dess egna förtjänster, så att de var avsedda att bereda väg för det absoluta och universella religionen, kristendomen. The God of Moses is no mere tribal deity. Gud Moses är inte bara en tribal gudom. He is the Creator and Lord of the world. Han är Skapare och Herre av världen. He gives over to His chosen people the land of the Chanaanites. Han ger bort till sitt utvalda folk marken i Chanaanites. He is a jealous God, forbidding not only worship of strange gods, but the use of images, which might lead to abuses in that age of almost universal idolatry. Han är en nitälskande Gud, förbjuder inte bara dyrka konstiga gudar, men användningen av bilder, som kan leda till missbruk i denna ålder av nästan universell avgudadyrkan. Love of God is made a duty, but reverential fear is the predominant emotion. Guds kärlek är som en plikt, men vördnadsfull rädsla är den dominerande känslan. The religious sanction of the law is centred chiefly in temporal rewards and punishments. Den religiösa sanktion i lagen är centrerad huvudsakligen i tidsmässig belöningar och straff. Laws of conduct, though determined by justice rather than by charity and mercy, are still eminently humane. Laws of conduct, men bestäms av rättvisa snarare än av kärlek och barmhärtighet, är fortfarande i högsta grad humana.

CHRISTIAN MONOTHEISM CHRISTIAN MONOTEISM

The sublime Monotheism taught by Jesus Christ has no parallel in the history of religions. Sublima Monoteism lärde av Jesus Kristus har något motstycke i historien om religioner. God is presented to us as the loving, merciful Father, not of one privileged people, but of all mankind. Gud presenteras för oss som kärleksfull, barmhärtig Fader, inte av en privilegierade människor, utan för hela mänskligheten. In this filial relation with God -- a relation of confidence, gratitude, love -- Christ centres our obligations both to God and to our fellow-men. I denna filial relation med Gud - en relation av förtroende, tacksamhet, kärlek - Kristi centra våra skyldigheter både till Gud och våra medmänniskor. He lays hold of the individual soul and reveals to it its high destiny of Divine sonship. Han lägger tag i den individuella själen och avslöjar att det dess höga öde Divine sonskap. At the same time, He impresses on us the corresponding duty of treating others as God's children, and hence as our brethren, entitled not simply to justice, but to mercy and charity. Samtidigt imponerar han på oss motsvarande skyldighet att behandla andra som Guds barn, och därmed som våra bröder, rätt inte bara att rätta, men barmhärtighet och välgörenhet. To complete this idea of Christian fellowship, Jesus shows Himself to be the eternal Son of God, sent by His heavenly Father to save us from sin, to raise us to the life of grace and to the dignity of children of God through the atoning merits of His life and death. För att komplettera denna bild av kristna, Jesus visar sig vara Guds evige Son, som skickats av sin himmelske Fader för att frälsa oss från synd, att höja oss till nådens liv och värdighet Guds barn genom den försonande sak Hans liv och död. The love of God the Father thus includes the love of His incarnate Son. Kärleken till Gud Fader tas således kärlek till hans inkarnerade Sonen. Personal devotion to Jesus is the motive of right conduct in Christian Monotheism. Personliga hängivenhet till Jesus är motivet till rätt beteende i kristna monoteismen. Co-operating in the sanctification of mankind is the Holy Ghost, the Spirit of truth and life, sent to confirm the faithful in faith, hope, and charity. Som samarbetar i helgandet av mänskligheten är den Helige Ande, sanningens Ande och liv, skickas för att bekräfta de troende i tro, hopp och kärlek. These three Divine Persons, distinct from one another, equal in all things, Father, Son, and Holy Ghost, are one in essence, a trinity of persons in the one, undivided Godhead (see TRINITY). Dessa tre gudomliga personer som är skilda från varandra, lika i allt, Fadern, Sonen och den Helige Ande, är en i huvudsak en treenighet av personer i en, odelad gudomen (se Trinity). Such is the Monotheism taught by Jesus. Sådan är monoteismen undervisas av Jesus. The guaranty of the truth of His teaching is to be found in His supreme moral excellence, in the perfection of His ethical teaching, in His miracles, especially His bodily resurrection, and in His wonderful influence on mankind for all time. Garantin för sanningen i hans undervisning finns i hans enastående moralisk förträfflighet, i fullkomlighet hans etiska undervisning, i hans underverk, särskilt hans kroppsliga uppståndelse, och i hans underbara påverka mänskligheten för all framtid. (Cf. John 17:3; 1 Corinthians 8:4) As Christianity in its beginnings was surrounded by the polytheistic beliefs and practices of the pagan world, a clear and authoritative expression of Monotheism was necessary. (Jfr Joh 17:3; 1 Kor 8:4) Medan kristendomen i dess början var omgiven av polyteistiska tro och praxis i den hedniska världen, ett klart och officiellt uttryck för monoteismen var nödvändigt. Hence the symbols of faith, or creeds, open with the words: "I [we] believe in God [theon, deum]" or, more explicitly, "I [we] believe in one God [hena theon, unum deum]". Därför symbolerna för tro, eller trosbekännelser, öppnar med orden: "jag [vi] tror på Gud [Theon, Deum]" eller, mer explicit, "jag [vi] tror på en Gud [hena Theon, unum Deum] . (See Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 1-40; cf. APOSTLES' CREED; ATHANASIAN CREED; NICENE CREED.) Among the early heresies, some of the most important and most directly opposed to Monotheism arose out of the attempt to account for the origin of evil. (Se Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 1-40, jfr. Apostoliska bekännelsen, athanasiska Creed; Nicene Creed.) Bland de tidiga villoläror, uppstod några av de viktigaste och mest direkt motsats till monoteismen från försöket till svars för ondskans ursprung. Good they ascribed to one divine principle, evil to another. Bra de tillskrivs en gudomlig princip, ont till en annan. (See GNOSTICISM; MANICHÆISM; MARCIONITES.) These dualistic errors gave occasion for a vigorous defence of Monotheism by such writers as St. Irenæus, Tertullian, St. Augustine, etc. (see Bardenhewer-Shahan, "Patrology", St. Louis, 1908). (Se GNOSTICISM, MANICHÆISM, MARCIONITES.) Dessa dualistiska fel gav tillfälle till ett kraftfullt försvar av monoteismen av sådana författare som t Irenaeus, Tertullianus, St Augustine, etc. (se Bardenhewer-Shahan, "Patrology", St Louis, 1908).

The same doctrine naturally held the foremost place in the teaching of the missionaries who converted the races of Northern Europe; in fact, it may be said that the diffusion of Monotheism is one of the great achievements of the Catholic Church. Samma doktrin höll naturligtvis den främsta platsen i undervisningen av de missionärer som konverterade till tävlingarna i norra Europa, i själva verket kan det sägas att spridningen av monoteismen är en av de stora framgångar i den katolska kyrkan. In the various conciliar definitions regarding the Trinity of Persons in God, emphasis is laid on the unity of the Divine nature; see, eg, Fourth Council of Lateran (1215), in Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 428. I de olika konciliärt definitioner för treenigheten för personer i Gud, är betoningen på enhetlighet i den gudomliga naturen, se t.ex. rådets fjärde av Lateranfördraget (1215), i Denzinger-Bannwart, "Enchiridion", 428. The medieval Scholastics, taking up the traditional belief, brought to its support a long array of arguments based on reason; see, for instance, St. Thomas, "Contra Gentes", I, xlii; and St. Anselm, "Monol.", iv. Den medeltida Scholastics, tar upp traditionell tro som fått sitt stöd en lång rad argument som grundar sig på förnuft, se till exempel, St Thomas, "Contra gentes", I, xlii, och St Anselm, "Monol." , iv. During the last three centuries the most conspicuous tendency outside the Catholic Church has been towards such extreme positions as those of Monism and Pantheism in which it is asserted that all things are really one in substance, and that God is identical with the world. Under de senaste tre århundradena de tydligaste tendensen utanför den katolska kyrkan har varit att sådana extrema ståndpunkter som de Monism och panteism där man hävdar att allt är verkligen ett i sak, och att Gud är identisk med världen. The Church, however, has steadfastly maintained, not only that God is essentially distinct from all things else, but also that there is only one God. "If any one deny the one true God, Creator and Lord of all things visible and invisible, let him be anathema" (Conc. Vatican., Sess. III, "De fide", can. i). Kyrkan har dock ståndaktigt kvar, inte bara att Gud är väsentligen skiljer sig från allt annat, men också att det bara finns en Gud. "Om någon förnekar den ende sanne Guden, Skapare och Herre över alla synliga och osynliga ting, Låt honom vara bannlysning "(koncentration Vatikanen., Sess. III," De fide ", kan. i).

MOHAMMEDAN MONOTHEISM MUHAMMEDANSK MONOTEISM

Of Mohammedan Monotheism little need be said. The Allah of the Koran is practically one with the Jehovah of the Old Testament. Its keynote is islam, submissive resignation to the will of God, which is expressed in everything that happens. Av muhammedanska Monoteism liten behöver sagt. Allah i Koranen är nästan ett med Jehova i Gamla testamentet. Dess grundton är islam, undergiven avskedsansökan till Guds vilja, som kommer till uttryck i allt som sker. Allah is, to use the words of the Koran, "The Almighty, the All-knowing, the All-just, the Lord of the worlds, the Author of the heavens and the earth, the Creator of life and death, in whose hand is dominion and irresistible power, the great all-powerful Lord of the glorious throne. God is the mighty . . . the Swift in reckoning, who knoweth every ant's weight of good and of ill that each man hath done, and who suffereth not the reward of the faithful to perish. He is the King, the Holy, . . . the Guardian over His servants, the Shelterer of the orphan, the Guide of the erring, the Deliverer from every affliction, the Friend of the bereaved, the Consoler of the afflicted, . . . the generous Lord, the gracious Hearer, the Near-at-hand, the Compassionate, the Merciful, the Forgiving" (cited from "Islam", by Ameer Ali Syed). Allah är, att använda ord i koranen, "Den Allsmäktige, den Allvetande, Allt-bara, Herre över världarna, författaren till himlen och jorden, skaparen av liv och död, i vars hand är välde och oemotståndlig makt, den stora allsmäktiga Herre härliga tron. Gud är mäktig... Swift i beräkning, som känner varje myra vikt för god till dålig och att varje människa har gjort, och som lät han inte Belöningen för de troende att förgås. Han är kungen, den Helige,... Guardian över hans anställda, Shelterer av föräldralösa, en vägledning för de vilsegångna, befriaren från varje hemsökelse, vän till de sörjande, de Consoler av de drabbade,... den generösa Herre, nådiga Hör, Främre-at-sidan, den Barmhärtige, den barmhärtige, den Förlåtande "(ovan från" Islam ", av Ameer Ali Syed). The influence of the Bible, particularly the Old Testament, on Mohammedan Monotheism is well known and need not be dwelt on here. Inflytandet av Bibeln, i synnerhet Gamla Testamentet, den mohamedanska monoteismen är välkänd och behöver inte bodde här.

MONOTHEISM AND POLYTHEISTIC RELIGIONS Monoteism och polyteistiska RELIGIONS

What has thus far been said leads to the conclusion that Christian Monotheism and its antecedent forms, Mosaic and primitive Monotheism, are independent in their origin of the Polytheistic religions of the world. Vad hittills har sagts leder till slutsatsen att kristna monoteismen och dess former föregångare, mosaik och primitiva monoteismen, är oberoende i sitt ursprung polyteistiska religioner i världen. The various forms of polytheism that now flourish, or that have existed in the past, are the result of man's faulty attempts to interpret nature by the light of unaided reason. Wherever the scientific view of nature has not obtained, the mechanical, secondary causes that account for such striking phenomena as sun, moon, lightning, tempest, have invariably been viewed either as living beings, or as inert bodies kept in movement by invisible, intelligent agents. Olika former av polyteism som nu blomstra, eller som har funnits tidigare, är resultatet av människans felaktiga försök att tolka natur med tanke på egen hand orsak. Närhelst vetenskaplig syn på naturen inte har fått den mekaniska, sekundära orsaker som redovisa sådana iögonenfallande fenomen som solen, månen, åska, storm, har alltid setts antingen som levande varelser, eller som inert organ hålls i rörelse av osynliga, intelligenta agenter. This personalizing of the striking phenomena of nature was common among the highest pagan nations of antiquity. Detta Anpassa av slående fenomenen i naturen var vanligt bland de högsta hedniska nationer i antiken. It is the common view among peoples of inferior culture today. Det är den allmänna uppfattningen bland folk underlägsen kultur idag. It is only since modern science has brought all these phenomena within the range of physical law that the tendency to view them as manifestations of distinct personalities has been thoroughly dispelled. Det är först efter den moderna vetenskapen har medfört att alla dessa företeelser inom intervallet fysisk lag att tendensen att se dem som uttryck för olika personligheter har grundligen skingrats. Now such a personalizing of nature's forces is compatible with Monotheism so long as these different intelligences fancied to produce the phenomena are viewed as God's creatures, and hence not worthy of Divine worship. Nu så anpassar av naturens krafter är förenligt med monoteismen, så länge dessa olika intelligenser tyckte att producera de fenomen som betraktas som Guds varelser, och därmed inte värd gudomlig dyrkan. But where the light of revelation has been obscured in whole or in part, the tendency to deify these personalities associated with natural phenomena has asserted itself. Men där ljuset av uppenbarelsen har dolts helt eller delvis, är tendensen att avguda dessa personligheter är förknippade med naturliga fenomen har gjort sig gällande.

In this way polytheistic nature-worship seems to have arisen. På detta sätt polyteistiska natur-dyrkan verkar ha uppstått. It arose from the mistaken application of a sound principle, which man everywhere seems naturally to possess, namely, that the great operations of nature are due to the agency of mind and will. Det berodde på felaktig tillämpning av en sund princip, som man överallt verkar naturligt att inneha, nämligen att den stora operationer i naturen beror på organ i sinne och vilja. Professor George Fisher observes: "The polytheistic religions did not err in identifying the manifold activities of nature with voluntary agency. The spontaneous feelings of mankind in this particular are not belied by the principles of philosophy. The error of polytheism lies in the splintering of that will which is immanent in all the operations of nature into a plurality of personal agents, a throng of divinities, each active and dominant within a province of its own" ("Grounds of Christian and Theistic Belief", 1903, p. 29). Polytheistic nature-worship is to be found among practically all peoples who have lacked the guiding star of Divine revelation. Professor George Fisher noterar: "Den polyteistiska religioner gjorde inte något fel i att identifiera de många aktiviteter i naturen med frivilliga byrån. Spontana känslor av mänskligheten i synnerhet inte vederläggs av principerna för filosofi. Felet polyteism ligger i en fragmentering av den kommer som är inneboende i alla operationer naturen till en mångfald av personliga ombud, ett myller av gudar, var aktiva och dominerande i en provins i sin egen "(" Grunder för kristna och Teistisk Belief ", 1903, s. 29). polyteistiska natur-dyrkan finns hos praktiskt taget alla folk som har saknat ledstjärnan den gudomliga uppenbarelsen. Such history of these individual religions as we possess offers little evidence of an upward development towards Monotheism: on the contrary, in almost every instance of known historic development, the tendency has been to degenerate further and further from the monotheistic idea. En sådan historia av dessa enskilda religioner som vi har finns få tecken på en uppåtgående utveckling mot monoteismen, tvärtom, i nästan varje fall med kända historiska utvecklingen, har tendensen varit att urarta allt längre från de monoteistiska idén. There is, indeed, scarcely a Polytheistic religion in which one of the many deities recognized is not held in honour as the father and lord of the rest. Det är faktiskt knappt en polyteistiska religion som ett av de erkända många gudar är inte hållas i ära som far och herre över resten. That this is the result of an upward development, as non-Catholic scholars very generally assert, is speculatively possible. Att detta är resultatet av en uppåtgående utveckling, som icke-katolska akademiker mycket allmänt hävda, är spekulativt möjligt. But that it may as well be the outcome of a downward development from a primitive monotheistic belief cannot be denied. Men det kan lika gärna vara resultatet av en negativ utveckling från ett primitivt monoteistiska tro kan inte förnekas. The latter view seems to have the weight of positive evidence in its favour. Den senare åsikten tycks ha vikten på faktiska bevis för det. The ancient Chinese religion, as depicted in the oldest records, was remarkably close to pure Monotheism. Den urgamla kinesiska religionen, som skildras i de äldsta posterna, var otroligt nära ren monoteism. The gross Polytheistic nature-worship of the Egyptians of later times was decidedly a degeneration from the earlier quasi-Monotheistic belief. Brutto polyteistiska natur-dyrkan av egyptierna på senare tid har avgjort en degenerering från den tidigare kvasi-monoteistiska tro. In the Vedic religion a strong Monotheistic tendency asserted itself, only to weaken later on and change into Pantheism. I den vediska religionen en stark monoteistiska tendens gjort sig gällande, bara för att försvaga senare och byter om till panteism. The one happy exception is the upward development which the ancient Aryan Polytheism took in the land of the Iranians. Det enda lyckliga undantaget är den uppåtgående utveckling som de forntida ariska polyteism tog i land iranierna. Through the wise reform of Zoroaster, the various gods of nature were subordinated to the supreme, omniscient spirit, Ormuzd, and were accorded an inferior worship as his creatures. Genom en klok reform av Zoroaster, underordnades de olika gudar om naturen till den högsta, allvetande ande, Ormuzd och skulle tillerkännas ett sämre dyrkan som hans skapelser. Ormuzd was honoured as the creator of all that is good, the revealer and guardian of the laws of religious and moral conduct, and the sanctifier of the faithful. Ormuzd hedrades som skapare av allt som är bra, Uppenbararen och lagarnas väktare av religiösa och moraliska beteende, och sanctifier av de trogna. The sense of sin was strongly developed, and a standard of morality was set forth that justly excites admiration. Känslan av synd utvecklades starkt, och en moral var angivna som rättvist väcker beundran. Heaven and hell, the final renovation of the world, including the bodily resurrection, were elements in Zoroastrian eschatology. Himmel och helvete, var den slutliga renoveringen av världen, inklusive den kroppsliga uppståndelsen, element i Zoroastrian eskatologin. A nobler religion outside the sphere of revealed religion is not to be found. En ädlare religion utanför området uppenbarad religion är inte att finna. Yet even this religion is rarely classed by scholars among monotheistic religions, owing to the polytheistic colouring of its worship of the subordinate nature-spirits, and also to its retention of the ancient Aryan rite of fire-worship, justified by Zoroastrians of modern times as a form of symbolic worship of Ormuzd. Men även denna religion är sällan klassas av forskare mellan monoteistiska religioner, på grund av polyteistiska färg på sin dyrkan av den underordnade naturen-sprit, och även till förvaring av gamla ariska riten av brand-dyrkan som motiveras av zoroastriansna i modern tid som en form av symbolisk dyrkan av Ormuzd.

The so-called survivals in higher religions, such as belief in food-eating ghosts, pain-causing spirits, witchcraft, the use of amulets and fetishes, are often cited as evidence that even such forms of Monotheism as Judaism and Christianity are but outgrowths of lower religions. Den så kallade överlevande i högre religioner, såsom tron på mat-ätande spöken, smärta orsakar sprit,, trolldom användning av amuletter och fetischer, har ofta framhållits som bevisning för att även sådana former av monoteism som judendom och kristendom, men utväxter lägre religioner. The presence of the greater part of these superstitious beliefs and customs in the more ignorant sections of Christian peoples is easily explained as the survival of tenacious customs that flourished among the ancestors of European peoples long before their conversion to Christianity. Förekomsten av större delen av dessa vidskepliga föreställningar och bruk i mer okunniga delarna av kristna folk är enkelt förklaras som överlevnad sega sedvänjor som blomstrade bland förfäderna till europeiska folkens långt innan sin omvändelse till kristendomen. Again, many of these beliefs and customs are such as might easily arise from faulty interpretations of nature, unavoidable in unscientific grades of culture, even where the monotheistic idea prevailed. Återigen, många av dessa övertygelser och seder är som lätt skulle kunna uppstå från felaktiga tolkningar av natur, oundvikliga i ovetenskapliga grader av kultur, även om de monoteistiska idén rådde. Superstitions like these are but the rank weeds and vines growing around the tree of religion. Vidskepelser som dessa är, men rang ogräs och vinstockar växer runt trädet av religion.

Publication information Written by Charles F. Aiken. Information om publikation skriven av Charles F. Aiken. Transcribed by Gerald Rossi. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Published 1911. Kopierat av Gerald Rossi. Den katolska encyklopedien, volym X. År 1911. New York: Robert Appleton Company. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, October 1, 1911. Nihil Obstat, Oktober 1, 1911. Remy Lafort, STD, Censor. Remy Lafort, STD, censurerar. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York Imprimatur. + John huvudsakliga Farley, ärkebiskop av New York

Bibliography Bibliografi

KRIEG, Der Monotheismus d. Krieg, Der Monotheismus d. Offenbarung u. Offenbarung u. das Heidentum (Mainz, 1880); BOEDDER, Natural Theology (New York, 1891); DRISCOLL, Christian Philosophy. das Heidentum (Mainz, 1880); BOEDDER, Natural Theology (New York, 1891), Driscoll, Christian Philosophy. God (New York, 1900); HONTHEIM, Institutiones Theodicæ (Freiburg, 1893); LILLY,The Great Enigma (2nd ed., London, 1893); RICKABY, Of God and His Creatures (St. Louis, 1898); MICHELET, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paris, 1909); DE LA PAQUERIE, Eléments d'apologétique (Paris, 1898); GARRIGOU-LAGRANGE, in Dictionnaire apologétique de la foi catholique (Paris, 1910), sv Dieu; FISHER, The Grounds of Theistic and Christian Belief (New York, 1897); CAIRD, The Evolution of Religion (2 vols., Glasgow, 1899); GWATKIN, The Knowledge of God and its Historic Development (Edinburgh, 1906); FLINT, Theism (New York, 1896); IDEM, Anti-Theistic Theories (New York, 1894); IVERACH, Theism in the Light of Present Science and Philosophy (New York, 1899); ORR, The Christian View of God and the World (New York, 1907); RASHDALL, Philosophy and Religion (New York, 1910); SCHURMANN, Belief in God, its Origin, Nature, and Basis (New York, 1890). Gud (New York, 1900); HONTHEIM, Institutiones Theodicæ (Freiburg, 1893), Lilly, The Great Enigma (2nd ed., London, 1893); RICKABY, om Gud och hans Creatures (St. Louis, 1898), Michelet, Dieu et l'agnosticisme contemporain (Paris, 1909), DE LA PAQUERIE, element d'apologétique (Paris, 1898); GARRIGOU-LAGRANGE i Dictionnaire apologétique de la foi Catholique (Paris, 1910), sv Dieu, Fisher, Grounds av Teistisk och kristen tro (New York, 1897) Caird, The Evolution of Religion (2 vols., Glasgow, 1899); GWATKIN, kunskapen om Gud och dess historiska utveckling (Edinburgh, 1906), flinta, Teism (New York , 1896); IDEM Anti-teistiska teorier (New York, 1894); IVERACH, Teism i ljuset av nuvarande vetenskap och filosofi (New York, 1899), ORR, den kristna Gud och världen (New York, 1907 ) Rashdall, Philosophy and Religion (New York, 1910), Schurmann, gudstro, dess ursprung, art och grund (New York, 1890).


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är